Page 1

Para a análise de conflitos históricos 1.- Denominación ¿que conflito? 2.- Localización ¿onde? 3.- Temporalización ¿cando? (inicio/fin) 4.- Actores ¿quen? (obxectivos) 5.- Causas ¿por que? (detonante/causas profundas) 6.- Forma do conflito ¿como? (momentos relevantes, autodefinición dos actores e do "outro")

7.- Balance (consecuencias, solución/conflito aberto ou modificado)

Ficha análise conflitos  

Pasos para a análise de conflitos históricos