Page 84

UbC•TÓbE‡»b <Ó≤Î∑‡b™C PbC±C Ób«‡Ó ´bC»C. ¿bÆ•TbU h·}hVØT»∂ ÔbC_ ´C ¿PC Ób«‡Ó kDUC ¿b´C. ±ŸbC±•TbŸ ´a y•T ™^>•TD ™˙>LbŸa £biT ¿b´C. PbMÓŸPC^> ÓbMÓ ´b ÓbΩb y•T ¿<»~‡ ¿bΑ>»b UC⁄•T. œ‡bDC <U<´UCUa y•T n>bC^>a~a •TÒb ≥}Ó»a£bŸ ¿b´C. y•T£b ‡C~Ø <⁄–h»bUb Pº»bD BC^>»bC. <⁄–h»bDC ÓbC´bUb k≤a ±‘>bÎC ‡bPbq>a »bC ¿DC•T UbCB £b⁄λbC. PbDCDbLC, ±ºPb-¿‘>•Tb, ÆÓaD-ÆNÓUb œ‡b£a; ±L ‡C~Ø <⁄–h» •T~bUb™ k≤a ±‘>» Db´a. ~CÎ^>a Pº»bD œ‡bUb |´L»bC, •TÚ ±…ªÎaΟ ÆbTD PÎ∂ ÓbDÎÆb»a™b ¶XbŸ •TŸ∑‡b™a P}µa Óa »NUb £C»bC. ´C ±–UbCBD •Tb´a <⁄–h»bUb ^>b≤»b ‡C» Db´a! £ÈPt‡b™b ¶XbŸ •TŸ∑‡b»Ua <Ω}≥ ´a •Tb´a ¿bºŸ ¿P»C. kt‡b™ h·}hVØT»∂ •Tb‡∂•Tœ‡bYÓ«‡C ÓUb y•T ¿bœÓ•Tbº»N•TÚ Narcisist BbÎDb ¿b˙>≤»C, hλ:Ο™ »C •TÓbUa™C ⁄Ø· ¿P»b». ΟΟ ÆŸa œ‡b}Da ¿b±L ´C PÎ∂  »Ÿb}Pbq>a •TŸ»bC ¿Pb ¿bÎ ¿bLUb, »Ÿa ±–œ‡Ôbb»Ób_ ¿b±e‡b »CÆbCÎU‡b»  »Ÿb}Db PbÓaU •TiTD χb‡™a œ‡b}™a ¿<Ækb» »‡bŸa DP»C. PÓbÆ<´»b±CÔbb ¿b±e‡b P}hÒC™a Ó´»a, ±–bM±^>a∂ Î y•ØTL hÒbD •TPC ¶}™bÎCU ‡bÿ‡bΟ»a™ œ‡b}™C Æbh» UÔb ¿P»C. »N|´a ‡}bÿ‡b <Î<ε P}hÒb}™a Trust deeds y•TÎbŸ kflb. ‡b»e‡b k´N»C•T ÆLb}Da Trustee |´LØD ¿b±L™ »´´‡b» Ÿb´R ‡b™a »ÆÎaÆ •TiTD q>CÎUCUa ¿P»C. kb´CŸ ‡b}Da UbC•T~b´a ÓØe‡b}™b G•T»a´a ≥Î≥Îb •CTUb »Ÿa hλ:ÿ‡b P}hÒbÓb_ »C "´Ó •TŸC PbC •Tb‡£b' ‡b™ BØ<Ó•CT»ØD ™bUÎa» ¿P»b». ‡b Ó}‘>≤aÓ«‡C y•T ≥NLÓb_ ¿P»bC. ´a Ó}‘>≤a kbCU∑‡b» ÓbCq>a ™»NŸ ¿P»b».  •T‘>a <»•T‘>Ua Îb™UCUa £bCD™bŸ Quotations VCT•ØTD <ÎÙcC™b ¿bBbP <DÓb∂L •TŸ∑‡b™a •TUb œ‡b}Db ™b}≥Ua ¿Î≥» ΩbUCUa ¿P»C. ‡b}ÿ‡b P}hÒb |´LÆC ‡b}™C —‡<IT≥» PbÓ–b¢‡™ ¿P»C. ‡b}ÿ‡b Îb≥∑‡b»e‡b <ÎP}≥»aUb »Ÿ •Tb´a PaÓb™ DP»C. ΟΟ ≥GŸkb}™b •T≤Î≤b £b⁄ÎLbŸa ´a Ó}‘>≤a hλ:Ób_ ™ºDa» Æ≥» ¿P»b». ¿E‡ ÆaÎDÔbC_b}» œ‡b}Db <Ó≤Ø ~•TUC ¿P»C œ‡b±CÔbb Æbh» ¶œ±¤ ´a Ó}‘>≤a ‡b »Òb•T<Ò» h·}hVØT»∂ ÔbC_b»ØD hλ:Pbq>a •Tb˙>a» ¿P»b». ™™C∂» ±Ÿ•TÚ‡b}Db, <Î~C·»: ¿ÓCGŸ•CTUb, P»» £bC· £CLbŸa ´a Ó}‘>≤a ¿b±e‡b P}hÒCUb Ó£» <Ó≤bÎa |´LØDÓb_ P»» ¿ÓCGŸ•CT±N˙>C ΩbC≤a ±PŸ» ¿P»b». Ο•TŸLa ¢‡b ¶ÇB–Ø}Db »C DbÎC q>Cλb» œ‡b}ÿ‡bPbŸ⁄C™ Æ≥b‡™b ¿b»ØD »C ±–‡œD •TŸ» ¿P»b». ´a •Tb‡∂•T»a∂ Ó}‘>≤a •TÓbUa™a ÓœPŸ≥–h» ¿P»b». PÎ∂ ‡~hÎa ÓbLPb}Db "Umµ±–<»<˛>»' |´LØD <´LÎb‡Ub œ‡b}Db ¿bΑ>»C. ¿b±L »CÎ˙>C ¿}≥bŸÓ≤b $ 167

»{Î<D˛> ¿b<L kb•TÚ™C PbŸC B–˜^> ¿~a œ‡b}™a q>bÓ µbŸLb ¿P»C. £È£º∂ÎbDC- PÓbÆ´a ¿~b UbC•Tb}Db ÎbÆÎa±CÔbb Æbh» Ó´{Î £C» ¿P»bC. ‡b PÎ∂ PÓbÆ•Tb‡∂•Tœ‡bY™a y•T ±–<»Ób, y•T ˙>b™b »‡bŸ ´bC»bC Î ‡b ÔbC_b» D—‡bDC ‡CLbŸa PÎ∂ Ó}‘>≤a ¿b±b±Ua ÓbM‘>CeP q>ŸÎØD œ‡b}™C ¿DN•TŸL •TŸa» ¿P»b». ¿bÆ £È±bŸa™ Óa P´Æ ^>a.—´a. UbÎUb »C—´b ^>a.—´a.Ο y•T <´}£a <™_±^> ™bUUb ´bC»b. ≥}Ó» |´LØD Óa »bC ÒbC‘>bÎC≤ kfl» ´bC»bC. œ‡b» y•T ¿~a™ •Tb‡∂•T»a∂ »ıLa £b⁄ÎUa ´bC»a. <»™C DbÎ ´bC»C ÓCµb £a<Ôb». ÓCµb ±b^>•TŸ Î ŸbÆaÎ £a<Ôb» ‡b ¿bÆ•TbU ±–•Tb~ΩbC»b» ¿PLbt‡b £bCD •Tb‡∂•Tœ‡bYÎiTD flC»UCUC ! ¿~b ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bY™b —‡bP}≥ ¿<Ækb» DP»bC. œ‡b}™C P≥≤C ßbD ´C y•T ±–•TbŸ™C ±M™Î•∂T ¿P»C- ÒbC‘>C •T‘Ø>D flC»UCUC, ÒbC‘>C <»•T‘Ø>D flC»UCUC. ÓUb ¿b÷‡∂ Îb^>»C, •TÚ PÓbÆb»aU ÆC ±–f PbC‘>∑‡bPbq>a »C Ω^>» ¿P»b», <D£bD œ‡b}™b Ο•TŸLa »Pb £bÎb »Ÿa ¿P»bC, »C ±–f ÓN≤b» •TPC <DÓb∂L ´bC»b» ‡b™b œ‡b}Da VTbŸPb ¿®‡bP •CTUCUb™ DP»bC. »PC ±b´b‡Ub ≥CUC »Ÿ ‡b k´È»C•T PÎ∂ PÓh‡b}™C ÓØ≤ ≥GŸka» ¿b´C Î ≥GŸka™C ÓØ≤ ¿b´C ~C»aÿ‡b £È£∂~C». Æ≥b»aU ±<´Ub —‡ÎPb‡ ~C»a ´b ¿b´C. ±–•…T»a ¿b<L ÓDN˜‡ y•T_ ¿be‡bD}»Ÿ »bC <DÓb∂L ΩbUb. ¶±BbC¬‡ Îh»Ø}™b ≥NLb•TbŸ •TŸLbŸb, y•Tb £b∑‡b™C ´ÆbŸ £bLC •TŸLbŸb, ´b y•TÓCÎ —‡ÎPb‡. —‡b±bŸ, Îb´»Ø•T, •TbŸ⁄bD£bŸa ‡b}PbŸv‡b ¿E‡ •NTq>e‡b´a —‡ÎPb‡b» ´C fl‘>» Db´a. <»ÒC VTs» Îh»Ø}™a £CÎbL-flCÎbL ´bC»C, £CÎflCÎaÿ‡b ÓØe‡b™a (Exchange Value) Î…Xa ´bC»C. PÓbÆb™b  <»´bP ´b ‡b ~C»a»aU ≥NLb•TbŸbÿ‡b Îb^>±b™b-k´È»C•T£b UN^>a™b™-  <»´bP ¿b´C. ~C»aÓbUbUb ÆbC±‡Y» ‡bC¬‡ BbÎ <Ó≤» Db´a »bC±‡Y» ¿b±e‡b±N˙>™C •NTq>UC´a ±–f PN^>LC ~s‡ Db´a, ¿~a ÓbΩa µbŸLb ¿b´C. ¶£b´ŸLbÒ∂, ¿b±e‡b ~´Ÿb}»aU Ba·L k•TbU±Lb, ΩbC±‘>±u>a, ±–£R·L, ≥Uaÿn>±Lb ´C ±–f χb. ~´Ÿb}™a  »•TÚ ¿VTb^> Îb˙> •Tb ´bC»C? VNT^>±bÒΟPNXb ±ÒbŸa ±PŸb‡Ub Æb≥b Db´a, ¿±NŸb ÎaƱNŸÎq>b, ±b∑‡b™C ´bU, P≥≤a•T‘>C ±PŸUCUa flbL ¿PC P≥≤C Îbh»Î ¿PØDPNXb Ub⁄bC ÓbLPC ~´Ÿb}Ó«‡C y•Ty•T <£ÎP ŸC^>» Ÿb´»b»; yÎ˙>C™ D—´C »Ÿ £ŸŸbCÆ œ‡b}» ´ÆbŸbC*™a BŸ ±‘>» ¿P»C. ¿PC •Tb? ‡b™C y•TÓCÎ •TbŸL |´LÆC ~´Ÿb}»UC ´C ≥Uaÿn> ÆaÎD G•T»a´a ´bUb}™C ¿PUC »Ÿa ~C»aΟÿ‡b ¶±bPÓbŸa±CÔbb »C ±ŸÎ‘>UC ¿Pb ~bÕ~NX <ΙbŸ •TiTD™ ŸbCÆ ´ÆbŸbC DÎC UbC•T »C ~´Ÿa <ÆLC ±œ•TŸ»b». ~C»a»aU ¶œ±¤ Îb˙><Îe‡b<~Îb‡ ~´Ÿb}•T‘>C ‡CLbŸb œ‡b}™b UbC*˙>b Òb}kλb™ ‡CLbŸ Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 168

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you