Page 80

±–f PN^>Ub ¿b´C, ¶Àb™b <ΙbŸ •TŸ∑‡™a VNTŸP» ¿b´C »C—´b ÓDN˜‡ ÒbC‘>b £RŸ™b <ΙbŸ •TiTD, £RŸÿ‡b VTb‡ÀbPbq>a ¿bÆÿ‡b hÎbÒb∂Ub ÓNŸ‘> flbUØ ~•T»bC. PÎ∂ —‡Î„hÒ» ¿PUC »Ÿ ¿≥£a ÆEÓb}»Ÿb™aPNXb <™}»b Îb´»b ‡C»C. ¿b<Ò∂•T hÒº‡b∂™a BbÎDb Î ±ŸbÒb∂™a Da<»Ócb ‡b}ÿ‡b» P}v‡b~bÕa‡ P}k}µ ¿b´C. ¿b<Ò∂•T <᤻C»´a ±ŸbÒb∂™a ¿bΑ> ¿b<L P}±¤»C»´a £È˝>»b ‡b ¿DC•T —‡ITÚ*» Pb±‘>»b»´a; ±L P}v‡b~bÕa‡ P}k}µ œ‡bÓN≤C Db•TbŸ»b ‡CLbŸ Db´a. ±ŸbÒ∂ ´b —‡b±•T hÎbÒ∂™ ¿P»bC. ±ŸbÒb∂™b ´b ¿Ò∂ PÓÆØD flCTD ¿Îχb ÓbDÎÆb»aUb y•Tb ÓbD<P•T ≥NUbÓ<≥Ÿa»ØD PbC‘>ÎLC ¿bÎA‡•T ¿b´C. ⁄bÎC, ̇bÎC, ¶±BbC≥bÎC ‡b DºP<≥∂•T ±–CŸLb. œ‡b}™C ‡Òb‡bC¬‡ ±bC·L ΩbUC »Ÿ P´BbC≥b™a´a ≥bC‘>a Îb^Ø> Ub≥»C, ≥bÎbkŸbCkŸ Æ≥∑‡b» ¿bD}£ Îb^Ø> ~•T»bC, Ÿb˝¨>b•TGŸ»b ±–bL £C∑‡b™a TÓa∂´a »‡bŸ ´bCT ~•T»C. œ‡b»´a y•Tb ¿UbC^> ¿bD}£b™b ¿DNBÎ flC»b ‡CT Ub≥»bC. ±–™}‘> £È:⁄ ¿b<L ‡b»Db PbCPØD •CTÎ≤ £ÈPt‡bÿ‡b Be‡b•TGŸ»b Óa ´C <£—‡ •TŸa» ¿b´C ¿PC •TbCLa |´^>UC, •TÚ Ób∆‡b ÓDb» Ba»aÿ‡b fl}^>b ÎbÆØ Ub≥»b». ¿PC |´LLbŸb <DŸbC≥a ÓDb™b Db´a, ‡bDC •Tb´a U±ÎUCUC ¿b´C, ‡b kbC•CTP}E‡b~bÿ‡b ÓDb» •Tb´a ÔbNæ hÎbÒ∂ ¿b´C, ¿PC ÓUb Îb^Ø> Ub≥»C. Óa ´C Ób∆‡b ¿bD}£b•TGŸ»b •TŸ»bC ¿b´C, hÎbÒb∂•TGŸ»b •TŸ»bC ¿b´C, ´C Pb}≥∑‡b» •TbCLbUb´a ~ŸÓ •Tb Îb^>bÎa? ±ŸbÒb∂™a Pb⁄Ÿ ±CŸLbŸb ÔbNæ hÎbÒ∂ Pbµ»bC. œ‡b±CÔbb hÎbÒa∂ kDb, <Æ»s‡b —‡b±•T ¿ÒbYDa, <Æ»s‡b Ób≥bYDa ¿b‡N˜‡ ±GŸ±ØL∂ •TŸ»b ‡C ∂U <»»•TC •TŸb. £ÈPt‡™C ´OT UbÒb‘Ø> D•Tb. ±ŸbÒ∂ |´LØD D—´C, <D—Î≤ hλ:ÿ‡b ¿b‡N˜‡b™a ±GŸ±ØL∂»b •TÓa ´bCT D‡C |´LØD-¿~a <~•TÎL q>a•T. ´a™ ⁄Ÿa⁄NŸa Dº<»•T»b ´bC ∂U. Óa B<Θ‡b»aU ¿b£~∂ PÓbÆb™C •Tb´a™ hÎÌD £C» Db´a; hÎb»}¯‡bÿ‡b •TÔbb ı}£bÎLC ´b Ób≥∂ Pb}≥»bC; ±L ‡b •TÔbb ı}£bλ ±bC™b‡™C •TbCq>C ´C Ób_ Pb}≥» Db´a. Dº<»•T»b ´a •TbCLœ‡b´a y•Tb <ÎÎ<Ôb» —‡ÎhÒC» Db´a, »a Ób≥∂•–TÓLb» ¿b´C ¿PC ÓbDe‡bD}»Ÿ ¿b£~∂BØ» PÓbÆ ´a •Te±Db™ ¿Ò∂´aD ´bC»C. ¿b£~b∂™a <™_LC •TŸLbt‡b <ΙbŸ±X»a*±º•TÚ ÓbsP∂ Î ≥b}µa ‡b}ÿ‡b hÎÌDP…˝>a™C •Tb‡ ΩbUC ´C ±b´∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. ÓbsP∂Îb£bÿ‡b PÓ≥– <ΙbŸ±X»aΟ <ÎPb—‡b ~»•Tb»aU •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ ¶Ba Ÿb<´UCUa ¿b´C. Æ‘>Îb£, <ΟbCµ <ΕTbPÎb£, <αŸa» ¶œ±b£DP}k}µ, ⁄bP≥a ÓbUÓcb, ¿<»GŸIT ÓØe‡, ÓÆNŸb}™C ~bC·L, Î≥∂P}fl·∂ ‡b}»ØD Bb*‘>ÎU~b´a™b ¿^>≤ <ÎDb~, ‡b}»ØD ¿}≥bŸÓ≤b $ 159

Î≥∂Ÿ<´», ~bC·LŸ<´», PÓbÆÎb£a PÓbÆb™a <D<Ó∂»a Î œ‡b}»ØD ÓbDÎa ÓDb™a ÓNITÚ yÎpb P≥`‡b, PÎ∂ <ÎdbUb —‡b±ØD £~b}≥N≤C ¶ŸLbt‡b »{ÎßbDbÿ‡b ±b‡bΟ ÓbsP∂ÿ‡b ~bÕa‡ PÓbÆÎb£b™a ¶BbŸLa ΩbUa. Æ≥b»aU PÎ∂ •TbÓ≥bŸb}Db y•T •TŸ∑‡b™C hÎÌD ±b´» •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ Æ≥BŸ ¶Ba Ÿb<´Ua. ¿b±e‡b £C~b» ¿DC•Tb}Da ‡b ™≤Î≤a» hλ:Ub ΩbC•ØTD <£UC, k<U£bD •CTUC. ÓÆNŸaÿ‡b iT±b», kbCDPÿ‡b iT±b», DbC•TŸaÿ‡b ¿^>a, ~»a∂kbk» PNµbŸLb ¿PC ¿DC•T VTb‡£C ÓÆNŸb}Da ±£Ÿb» ±b‘Ø>D´a flC»UC; ±L ÓbsP∂Îb£a £~∂Db™a kb}<µU•TÚ •Tb´a »‡bŸ ΩbUa Db´a. •TbÓ≥bŸDC»C±L ´b —‡ÎPb‡ ´bCT Ub≥Ub. ÆbC ±b™-£´b ı±‡C Æbh» <Ó≤ÎØD £C ∂U, œ‡bÿ‡bÓb≥C •TbÓ≥bŸ ÆbT Ub≥UC, •TbÓ≥bŸ•–Tb}»aÿ‡b Ób≥b∂DC ÓbDÎÆb»aÿ‡b ÓNITÚ™C hÎÌD ±b´Lbt‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDb PbC‘Ø>D. ´a ´G•T•T» ¿b´C. ¢‡b £C~b» »Òb•T<Ò» ÓbsP∂Îb£a ŸbÆÎ^> ¿bUa »CÒC fl‘Ø>D ¿bUCUC k£U´a G•TŸ•TbC≤, Bb}‘>ÎU~b´a —‡ÎhÒC™b ´b DÎb ¿Î»bŸ ¿PC Îb^>bÎC ¿~b µ»a∂™C. ´C ¿PC •Tb ΩbUC? ÓbsP∂DC Dº<»•T ±–fbΟ ÓbºD ±b≤UC ´bC»C. •TbÓ≥bŸb}™C ~bC·L Òb}kÎb, ¶±‡bC≥ÓØe‡ Î <Î<DÓ‡ÓØe‡ ‡b}»aU »VTbλ Ÿ” •TŸb ¿~a <D—Î≤ Ób≥Lak´b”Ÿ BØ<Ó•Tb œ‡bDC flC»Ua D—´»a. »Ÿa œ‡bÿ‡b ¿b}£bCUDb™a Dº<»•T ±GŸL»a œ‡bUb ±b<´ÆC »~a ΩbUa Db´a. ¿Ò∂—‡ÎhÒCÿ‡b k£Ub}»ØD ¿±C<Ôb» ±GŸÎ»∂D fl‘Ø>D ¿bUC Db´a. Dº<»•T»CΟ ¿Ò∂—‡ÎhÒb ¿bµbiT ±b´Lbt‡b Ó´bœÓb ≥bµa*™a ~bC•Tb}<»•Tb ÓbsP∂´RD´a B‡bD•T ¿b´C. Æ≥bÿ‡b  <»´bPb» Ó. ≥b}µa* »•Tb •TbCLœ‡b´a ‡N≥±Nı·b~a œ‡bÿ‡b™ <~˜‡b}Da æbC´ •CTUb DPCU. ≥b}µaÎb£bUb ¿±C<Ôb» ¿b<Ò∂•T —‡ÎhÒCÿ‡b DCÓ•TÚ ¶U^>a —‡ÎhÒb œ‡b}ÿ‡b ±ŸÓ<~˜‡b}Da ¶BbiT flb»Ua. ≥b}µaÎb£a Dº<»•T»b œ‡b}ÿ‡b <~˜‡bCcÓb}Da™a ¶UÒÎUa. Ó´bœÓb ≥b}µa*Da œ‡b}ÿ‡b <ΙbŸb» Dº<»•T kbÆØ •TbCCq>C´a U}≥‘>a q>CÎUa D—´»a; ±L ±–œ‡Ôbb» <»™b PÓbÆÆaÎDbΟ •Tb´a™ ±GŸLbÓ ΩbUb D—´»b. ÓbsP∂ÎbÀb}ÿ‡b •–Tb}<»»{ÎßbDb» y•T ÓbCq>a ™Ø•T ÎbŸ}ÎbŸ ¿b˙>≤»C. ~bC<·» ~bC·•Tb}<ÎiTX U˙>b ¶BbŸ»b», •TÓbUa™C ~bC·L ΩbUC •TÚ ~bC<·» ¶VTb≤ØD •–Tb}»a •TŸ»b», ±–hÒb<±» —‡ÎhÒb ¶µ≤ØD £C∑‡bP •}TkŸ kb}µ»b» ¿Pb •Tb´a»Ÿa <ΙbŸ œ‡b}ÿ‡b ÓDb» ⁄bCUΟ ıÆUCUb ¿P»bC. ¿≥£a ~ŸaŸ~bÕbÿ‡b “˝>aDCPNXb ´a •Te±Db ¿Îbh»Î ¿b´C. ¿<»~bC<·»b}Ó«‡C ¶q>∑‡b™a »b•T£™ DP»C. ~bC·Lbÿ‡b ¿≥£a PNŸÎb»aÿ‡b ±b‡Ÿa» œ‡b}™a ±–<»•TbŸÔbÓ»b ⁄UbP ´bC»C. ±–œ‡Ôbb» ~bC·•T •–TÓb}•T y•T<ÎıX ~bC·•T •–TÓb}•T £bCD ¿bflb‘>a ¶fl‘>»b» ¿}≥bŸÓ≤b $ 160

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Advertisement