Page 78

PbC‡ •TŸLC, œ‡b}Db hÎbÎU}ka kD<ÎLC ¿~b »t´C™a •TbÓC •TŸ»b ‡C»b»; ±L ≥NÆŸbÒC»aU ∂Ub B^> ‡b}ÿ‡b PCÎbP}hÒCPbŸ⁄C •Tb´a ¿±Îb£ PbC‘>UC »Ÿ  »Ÿb}Db œ‡b}» VTbŸPC ‡~ <Ó≤» Db´a. ¿~b •TbÓb}Db ±–™}‘> ÓC´D», <™•Tb^>a, —‡ÎhÒb±D-•Tbº~e‡ ¿b<L —‡ÎPb‡kNXa ‡b}™a ≥ŸÆ ¿P»C. <Õ‡b}™b ±–f ´b ¿DC•T P}hÒb}», <Îd<ÎÀbU‡b}» ¿®‡bPb™b hλ}_ <η‡ |´LØD ÓbE‡»b±–bƒ ΩbUb ¿b´C. œ‡bÓN≤C <Õ‡b}ÿ‡b ±GŸ·£b BŸÎLC, ±GŸP}Îb£ fl‘>ÎØD ¿bLLC ´C •TbÓ ≥Ña±bPØD <£Ña±‡Y»™ D—´C, »Ÿ ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ ±b»≤aΟ´a ±–™}‘> ÆbCÓbDC ™bUØ ¿b´C. Ó<´Ub •Tb‡∂•Tœ‡b∂ Ÿb¢‡±b»≤aΟaU ±GŸP}Îb£b}» ¿bµa ÓbE‡»b ±bλb», Ó≥ ´≤Ø´≤Ø Ÿb˝¨>a‡ ±b»≤aΟ œ‡b ±GŸP}Îb£ •TiT Ub≥»b» ¿b<L ~CÎ^™a ±b‡Ÿa |´LÆC, ηb∂»ØD £bCD™bŸ ÎC≤b ÎC≥ÎC≥`‡b £C~b}» fl‘>Lbt‡b ±GŸP}Îb£b}»aU Æb≥b´a BØ·ÎØ Ub≥»b». Ó<´Ub-™≤Î≤a»aU •Tb‡∂•Tœ‡bY™C ‡b “˝>aDC »aD P}™ kD»b»; ¿b≥≥b‘>aP}™, <ÎÓbDP}™ ¿b<L ÆC^>P}™! ‡b»ØD Õa±–fb<η‡a™a ⁄Ÿa •T≤•T≤ ¿bCPiT Ub≥Ua, »a y•T "•TGŸ¿Ÿ' kDUa. ÎC≥ÎC≥`‡b ÔbC_b}» ¿b±b±Ua •T»∂k≥bŸa £b⁄<ÎLbt‡b <Õ‡b ´bCœ‡b. •TbCLa ΕTÚU ´bCœ‡b, •TbCLa ‘>bMs^>Ÿ; •TbCLa U˜•TŸb» Æb» ´bCœ‡b »Ÿ •TbCLa κÓb<D•T kD» ´bCœ‡b; •TbCLa Pb´Pb™a •TbÓC •TŸa» ´bCœ‡b, »Ÿ •TbCLa •TUbÔbC_b» ™Ó•T» ´bCœ‡b. ¿DC•T ¶ÀbCÆ•T Ó<´Ub}Da •TbŸ⁄bD£bŸa, —‡b±bŸ, <ÎßbD ¿b<L »}_ßbD ‡b ÔbC_b}»´a ¿b±e‡b Õa±Lb™b •TbCLb»b´a ¿bµbŸ D flC»b ÓbCq>a •TbÓ<≥Ÿa •TiTD £b⁄ÎUa. Pbt‡b ÕaÆb»aP UUbÓBØ» ¿PUCe‡b ‡b £È≥b∂ Õa-™≤Î≤a±bPØD £RŸ Ωbe‡b ¿b<L Õa-™≤Î≤ ÎbΣR•T ÓN⁄}‘>a*ÿ‡b ´b»a ≥CUa. ⁄ŸC kflb‡Ub ≥CUC »Ÿ <Õ‡b}™C ¿DC•T Ó´{Îb™C ±–f Õa-ÓNITÚÿ‡b ™≤Î≤aÓN≤C D—´C »Ÿ  »Ÿ ¿DC•T •TbŸLb}ÓN≤C PN^>UCUC ¿b´C». ¶£b´ŸLbÒ∂, Õa-<~ÔbLbUb Ó´·a∂ •TÎC∂ ‡b}ÿ‡b •Tb‡b∂ÓN≤C ÆCÎ˙>a ±–CŸLb <Ó≤bUa œ‡b´RD Æbh» ±–CŸLb £ÈPt‡b Ó´b‡NXbÿ‡b ÎC≤a ¿bUCe‡b ŸC~<D}≥ÓN≤C <Ó≤bUa. ŸC~<D}≥ ⁄bœ‡b» <~•TUCe‡b kb‡•Tb}Db DbC•Tt‡b <Ó≤Ø Ub≥e‡b, ‡b DbC•Tt‡b}ÓN≤C ¿b<Ò∂•T ¶œ±¤b™C PbµD kb‡b}Db ±–ÒÓ™ ¶±Umµ ΩbUC ¿b<L ‡bÓN≤C ÓbC‰b ±–ÓbLbΟ kb‡•Tb}Da <~•Tb‡Ub PNŸÎb» •CTUa. <Õ‡b}™C ÆaÎD PN⁄•TŸ •TŸ∑‡bÓ«‡C P≥`‡b ™≤Î≤a*±CÔbb G•T»a»Ÿa Æbh» Îb^>b ´b ¿bµN<D•T »}_ßbDbDC ¶™UUb ¿b´C. <~Î∑‡bÿ‡b ‡}_bÓN≤C G•}TÎb <ÓsPŸÓN≤C G•}TÎb ÎbM<~}≥ Ó~aDÓN≤C PÎ∂PbÓbE‡ Õa™C ÆaÎD <Æ»•CT PN•TŸ ΩbUC, <»»•CT •NTq>e‡b´a ¿}≥bŸÓ≤b $ 155

™≤Î≤aÓN≤C •Tµa™ ΩbUC DP»C. »}_ßbDbDC y•ØTL™ •NTq>e‡b´a ™≤Î≤a±CÔbb ÓbDÎa ÆaÎDbΟ Æbh» ±–BbÎ ^>b•TUCUb ¿b´C; Æbh» ¿bD}£ <DÓb∂L •CTUCUb ¿b´C. ¿bÆ Ó´bŸb˝¨>b»aU æbÔbC U}‘>D-±MGŸPÓµaU ‘>b‡<D}≥ ^>CkUΟ ±bC™Ua ¿b´C» Î œ‡bÓN≤C •Tb´a ~C»•Tt‡b}ÿ‡b flŸb»»Ÿa PÓ…Xa ‡b‡™a ~s‡»b <DÓb∂L ΩbUa ¿b´C, ‡b™C y•T •TbŸL ÓbUb™a Îb´»Ø•T <ÎÓbDbDC •TŸ∑‡b™a »}_ßbDb™C •CTUCUa PbC‡ ¿b<L ‡b™C £ÈPŸC •TbŸL |´LÆC ´a æbÔbC ⁄ŸC£a •TŸLbŸC, "ÓbsP∂ ¿M∑‘> h±CEPŸ' ‡b}PbŸ⁄a PN±Ÿ Ób•C∂T^>PË. ""≥GŸkb}Pbq>a ÓbsP∂ ¿b<L y}≥eP ‡b}ÿ‡b±CÔbb G•T»a»Ÿa Æbh» •TbÓ<≥Ÿa ÓbsP∂ ¿M∑‘> h±CEPŸ ‡b £È•TUaDC •CTUa,'' ¿~a G^>̱La ±–v‡b» —‡}≥<™_•TbŸ ÆbMÆ∂ <D•TœPC ‡}bDa •CTUa ¿b´C. Pb<´œ‡ÔbC_b»´a ÒbC‘>CVTbŸ h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ PNiT ¿P»C. ‡b ÔbC_b•T‘>C k<fl»UC »Ÿa y•ØTL ±GŸ„hÒ»a •CT<ÎUÎbLa™ ¿Pe‡b™C <£P»C. ¿bÓÿ‡b ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b •TbÓbÓ«‡C ¿ÔbŸ~: Ub⁄bC ~C»•TŸa Ÿhœ‡bΟ ¶»Ÿ»b». ~C»•TŸa ¿b}£bCUDb» <Æ»•TÚ ÓbLPC »Nı}≥b» ≥CUa <»»•TÚ Ó´bœÓb ≥b}µa*ÿ‡b DC»…œÎb⁄bUaU hÎb»}¯‡ ¿b}£bCUDb»´a ≥CUa D—´»a. ¿PC ¿PØD´a ÓŸbq>a Pb<´œ‡bÓ«‡C ~C»•TŸa ¿b}£CUDbUb •Tb´a hÒbD <Ó≤bUCUC Db´a. ‘>b—‡b}ÿ‡b ™≤Î≤aÓ«‡C œ‡b}ÿ‡bÓb≥C ~C±b™~C ÓbLPCPNXb DPUa »Ÿa, œ‡b}™a •TÎDC ≥bLbt‡b}™b PN}£Ÿ »bVTb œ‡b}ÿ‡b±N˙>C ¿P»bC. ¢‡b}ÿ‡b ¿b}£bCUDb» ¿b}£bCU•Tb}™a P}v‡b •TÓa, ±bC<UPb}™a Æbh» œ‡b ¿b}£bCUDb» ±–<»BC™b ´b ΩŸb ⁄≤b≤ØD Îb´»bDb <£P»bC ¿b<L ±–™}‘> ¿b}£bCUDC •TŸLbt‡b ~C»•TŸa P}fl^>DC», •Tb´a ¿±Îb£ Î≥≤e‡bP, Pb<´œ‡, •TUb, P}≥a», ~b<´Ÿa, ±bCÎb‘>C ¿~b Ób≥bYDa ±–<»Bb £b⁄<ÎLbŸC <D±ÆUC Db´a». ¿PC •Tb ΩbUC? y•T£b y•Tb •Tb‡∂•Tœ‡b∂DC DbDbPb´Ck ≥bCt‡b}Db ±–f <ΙbŸUb, ""~C»•TŸa P}fl^>Db ´a ¿~a iTÔb, •Tb—‡ DPUCUa •Tb ΩbUa?'' »C |´LbUC, ""~Ÿ£ ÆbC~a ´b ÓbLØP™ ≥À ¿b´C. œ‡b}Da ÆbC ¿Ò∂~bÕa‡ <η‡ Ób}‘>Ub »bC™ iTÔb ¿b<L ≥À ¿b´C. ¿b}£bCUDb™C Pb<´œ‡ ´C •Tµa ¿~b ≥À Bb·C» »‡bŸ ´bC» Db´a. ¿b}£bCUDb» •Tb´a»Ÿa ‘>bCs‡b» Óh»a ™˙>LbŸa, <Ω}≥ ¿bLLbŸa ≥bC˝> ¿PbÎa Ub≥»C. ŸbÓbÿ‡b £CÎ≤b™C DbΠχbÎC Ub≥»C, DPUCe‡b ≥bC˝>a »‡bŸ •TŸb—‡b Ub≥»b», PbÓbE‡ ÓbLPb}™CPNXb ±N»≤C Æb≥bCÆb≥a ¶BC •TiTD œ‡b}Db £Cλb kDÎbÎC Ub≥»C. PÓbÆbÿ‡b <´»P}k}µb}kŸbCkŸ™ •Tb´a y•T ±b≥U±Lb •CTe‡b⁄CŸaÆ ¿bÆ•TbU ⁄ŸC ¿b}£bCUD kD»™ Db´a ¿b<L ~Ÿ£ ÆbC~a*Db ±b≥U±Lb £b⁄λb ‡C»b Db´a.'' ¿}≥bŸÓ≤b $ 156

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Advertisement