Page 69

Ub≥Ub»?'' »C—´b »C |´LbUC, ""¿b|´a ÆC kbCU»bC »C }„¬U~ Db´a, »a ¿ÓCGŸ•TÚ Bb·b ¿b´C! ¿b|´a ´a ±Ÿ•TÚ Bb·b <~•TUbC ‡b™C •TbŸL •Tb‡? ¿ÓCGŸ•CT» ¿b<Ò∂•T κBÎ ¿b´C, PN⁄P}±¤»b ¿b´C, PbµDb}™a <αNU»b ¿b´C. œ‡bÓN≤C ¿ÓCGŸ•TÚ Bb·b ⁄t‡b ¿Òb∂DC P}±¤ ΩbUa ¿b´C ¿b<L ¢‡bUb Æ≥bÿ‡b PŸ´”aΟ,  <»´bPbÿ‡b PŸ´”aΟ, P}~bCµDbÿ‡b PŸ´”aΟ Æb‡™} ¿b´C œ‡b}Db ¿ÓCGŸ•TÚ <~•T∑‡b⁄CŸaÆ ≥œ‡}»Ÿ Db´a.'' Pb<´œ‡ PÓ…X •TŸb‡™} »Ÿ •Tb‡ •TŸb‡Ub ´Î}? »NÓÿ‡b P}ÓCUDbÿ‡b ¿«‡Ôbb}Da ¿b±e‡b Bb·Lb» |´^>U}, ""¿bÆ™a Æa •Tb´a <~ÔbL±X»a ¿b´C, œ‡b}»aU £bCD Bb·b}™b, »aD Bb·b}™b "VTbM|‡N∂Ub' ¿b<L ¢‡b ±X»aDC Bb·b <~•T<ÎUa Æb»C ´C PÎ∂ ±b´»b ÓŸbq>a Bb·b UΕTŸ ÓŸCU ¿P} <£P»}.'' œ‡b™} •TbŸL y•Tb Îbs‡b» Pb}≥b‡™} ΩbU} »Ÿ, ≥Ÿak UbC•Tb}™a Bb·b gaÓ}» ¿PØ ~•T» Db´a. ´b <ΙbŸ »N|´b Pb<´„œ‡•Tb}Db ±^>LbŸ Db´a, »Ÿa´a Óa Pb}≥»bC. ¿bÆ »N|´a ¢‡b •Tb≤b»e‡b Pb<´œ‡b™a Îb⁄bLLa •TŸa» ¿b´b», œ‡b •Tb≤b»aU Ó}‘>≤a*ÿ‡b ÆaÎDb•T‘>C ±b´b. ¶£b´ŸLbÒ∂, ßbDCdŸ χb. œ‡b}™b ÆEÓ, Ób»b<±œ‡b}™a ¿bœÓ´œ‡b, PÓbÆbDC flb»UCUb k<´˜•TbŸ ‡b PÎbYÓN≤C ßbDCdŸ PÎ∂ ¿b‡N˜‡ Æ≤» Æ≤» Æ≥UC, PÓbÆbDC <£UCUC PÎ∂ ´Ub´U œ‡b}Da ±™ÎUC |´LØD œ‡b}ÿ‡b »bC*‘Ø>D ¿Ó…»Ó‡a ¿bCÎa <DflbUa. P•Tb≤a •TbMUCÆÓ«‡C ÆbTD £bCD»aD "UCs™Ÿ'ÿ‡b ±b@b ^>b•ØTD, flŸa ¿bUCe‡b ÓbLPbÿ‡b ´b»ØD, kbU±Laÿ‡b P}h•TbŸb»ØD UbBUCUa Æa •Tb´a Pb<´œ‡b™a ¿b<L ±–<»BC™a <~£bCŸa ¿PCU »a P}±C±‡Y» Pb<´œ‡<D<Ó∂»a ´bC U∂ ; ±L œ‡bD}»Ÿ ±bGŸ»bC<·•Tbÿ‡b <U⁄bLb±Ua•T‘>C •Tb´a ´bCLbŸ Db´a. ÓUb P}±¤»b |´LÆC •Tb‡ |´Lb‡™} ¿b´C »C ÒbC‘>} h±˝> •TŸ»bC. ÓUb ≥GŸka™} •Tbº»N•T •CTUCU} ¿bΑ>» Db´a. ±–£C~ ≥Ÿak ¿PUb »Ÿa œ‡b™} Pb<´œ‡ ÓbCq>} ¿P»} ´a ≥bC˝> ⁄bC^>a ¿b´C. P}v‡b~bÕa‡“˜@b, ≥GŸka»´a y⁄b£b •NTLa ±–•Tb}‘> ±–ßC™b ÓDN˜‡ <DflØ ~•T»bC, Db´a ¿P} Db´a. |´LÆC, »bC ≥Ÿak ¿PØD´a In spite of poverty »Pb ¿P»bC. ±L P}v‡CD} ±b<´UC, Pb<´œ‡b™a y•ØTL <D<Ó∂»a ±b<´Ua »Ÿ »bC ¿±Îb£ q>Ÿ»bC. Pb<´œ‡ G•}TÎb ±–<»Bb •T~b»ØD ÆEÓ»C? ÎiTD •NTqØ>D»Ÿa y•T£Ó ±–<»Bb <~Ÿ»C, ¿}≥b» PŸhλa™b P}™bŸ ´bC»bC ¿b<L Ó≥ "ÆC D £C⁄C Ÿ<Î, »C £C⁄C •TÎa' ¿P} |´LØD Pb<´œ‡ »‡bŸ ´bC»} ¿~a ÆŸ •NTLb™a •Te±Db ¿PCU »Ÿ Ó≥ ÆEÓb}µPNXb <DP≥∂•T<λb <U´R ~•CTU! ⁄Ÿ} »Ÿ »NÓÿ‡b ~m£b}™b, ±–<»BC™b VNTUbCŸb ´b »NÓÿ‡b ¿DNBÎbÿ‡b P}±¤ BØÓa»ØD Îb˙>» ¿P»bC. Ó≥, ¢‡b™} ¿b‡N˜‡ £GŸæa, ±º~bD} D—´C, »Ÿ ¿DNBÎbD}; ¢‡b™} ¿b‡N˜‡ ¿DNBÎbÿ‡b <Î<ε»CD} D^>U}U} Db´a ¿~b ÓbLPb™} Pb<´œ‡ ´C VTIT ÓN}k ∂ÿ‡b UbC•TU ¿}≥bŸÓ≤b $ 137

≥b‘>a»aU ±–ÎbPb»™ Îb™b‡ÿ‡b Ub‡•TÚ™} ´bC»} ¿b<L ¿bÆ Îh»N„hÒ»a ¿~a ¿b´C, •TÚ ÓŸbq>a»aU "ÓbE‡ÎŸ' UC⁄•Tb}™} Pb<´œ‡ ´C UbC•TU ≥b‘>a» ÆŸ •Tb ⁄bŸC £bLC <ΕT» χb‡Ub ±ºPC DP»aU »Ÿ ~CÆbt‡b•T‘Ø>D flCTD Îb™∑‡bUb‡•T Pb<´œ‡ ΩbU} ¿b´C. ÓbΩC y•T ≥Nı ‘>bM. PNÓ» ÓNŸ}ÆD. œ‡b}Da ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡ÎhÒCÓ«‡C •TbÓ •CTU} ¿b´C. •TbCGŸ‡b™} ‡NX Ωbe‡bD}»Ÿ ¿ÓCGŸ•CTD} œ‡b}Db "¿ÓCGŸ•CT»aU ™UDÎb˙> •T~a Òb}kÎbÎa' ‡bΟ ™™b∂ •TŸ∑‡bPbq>a kbCUbÎU} ´bC»}. ¿~b ‡b ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ ÓbE‡»Cÿ‡b ÓbLPbDC "¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡ÎhÒb' ´C ±Nh»•T ÓŸbq>a» <U<´U}. UbC•Tb}Da œ‡b}ÿ‡bΟ VTbŸ ^>a•Tb •CTUa. UbC•Tb}Da |´^>U}, "´C ±Nh»•T }≥–Æa» <U´b‡Ub ´Î} ´bC»}. ÓŸbq>a» <U´RD •Tb‡ ¶±‡bC≥?' ´a 1955 ™a ≥bC˝> ¿b´C. ^>a•Tb•TbŸb}Db ‘>bM. PNÓ}» ÓNŸ}ÆDb}Da ¶cŸ <£U}, ""Ób∆‡b ¿DNBÎb}ÿ‡b ¿bµbŸC ¢‡b}Db ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡ÎhÒC™b ¿®‡bP •TŸb‡™b ¿PCU œ‡bDC ÓŸbq>a Bb·b <~•TbÎa ¿~a ÓbΩa  ÿn>b ¿b´C.''  »•TÚ <´}Ó» £b⁄<Î∑‡bPbq>a »NÓ™b ¿DNBÎ PÓ…X ¿b´C •Tb? •TbMUCÆÿ‡b ‡b ÓNUaD} •TbMUCÆÿ‡b œ‡b ÓNUb•T‘>} ±b<´e‡bD}»Ÿ œ‡b £bCflb}™C ‘>bC≤C y•TÓC•Tb}ÿ‡b» <ÓP≤e‡bD}»Ÿ Æa •Tb´a G•TU<kU G•TU<kU ´bC»C œ‡b™a •Tb—‡} G•T»a ÎC≤ <U<´LbŸ? ‡b G•TU<kUa<~Îb‡ »N|´bUb •Tb´a ÎC≥`‡b ±X»aDC <U´b‡Ub D•TbC •Tb? •Tb ~}BŸ ηbY±ØÎa∂ »NÓÿ‡b ¿bÆa¿bÆbCkb}ÿ‡b ÓDb}» ¢‡b G•TU<kUa ´bC» ´bCœ‡b, œ‡b™ G•TU<kUa ¿ÆØD ™bUØ ¿b´C»? •Tb´a DÎaD ¿bLbU »Ÿ Pb<´œ‡ ´bC U∂ . »a™ »a <~≤a •T˙>a G•T»a ÎC≤ »N|´a ±NE´b ±NE´b ¶•T≤LbŸ ¿b´b»? P≥`‡b £C~b»Ua ≥GŸka ´a •Tÿÿ‡b ÓbUb™} ÆbLaαØÎ∂•T ~bC·L •CTe‡bÓN≤C »‡bŸ ΩbUa ¿b´C ´b ÓbΩb ¿DNBÎbΟ ¿bµbGŸ» <PXb}» ¿b´C ¿b<L »bC Pœ‡ ¿b´C ‡b» •Tb´a Îb£ Db´a. ´b <PXb}», œ‡b™b ¿®‡bP, œ‡b™a ¿b•T‘>CÎbŸa Ó´bŸb˝¨>b»e‡b ~C»•TŸa ¿b}£bCUDbDC »‡bŸ •CTUa ¿b´C ¿b<L ´C PÎ∂ Óa ÓŸbq>a» <U´RD q>CÎUC ¿b´C. Ób∆‡b•T‘>C, ¿≥£a ´bÎ∂‘>∂±bPØD ¿DC•T <ÎÀb±aq>b}»UC, ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¿Ò∂~bÕbΟaU ±ay™.‘>a.™C ¿DC•T ±–k}µ ¿b´C». »C <U<´Lbt‡b}»UC <D|ÓC »Ÿa UbC•T ±Ÿ£C~b}»UC ¿b´C». »C ÓUb |´L»b», ""»N|´a ´C PÎ∂ <U⁄bL •Tµa»Ÿa  }≥–Æa»ØD •TŸb‡Ub ±b<´ÆC.'' œ‡b}Db ÓbΩ}´a ¶cŸ Ób∆‡b ≥NiT}Da <£UCU}, ""~C»a ¿Ò∂—‡ÎhÒC™b ¿®‡bP ¢‡bUb Ób∆‡b Ób}‘>Laÿ‡b ¿}≥bDC •TŸb‡™b ¿b´C, œ‡b}Da ÓŸbq>a <~•TU} ±b<´ÆC.'' Pb<´œ‡ÎCUaUb Ub≥UCUa •TÚ‘> ÆŸ ÓbŸb‡™a ¿PCU »Ÿ ¿bµa œ‡b ÎCUaΟ ÎC≥≤a ÎC≥≤a ±bD} ‡C»aU ¿P* •Tb´a »Ÿa •TŸb. œ‡bPbq>a, •Tb´a ÎC≥≤C ¿DNBÎ ‡C»aU ¿P} •Tb´a »Ÿa •TŸb. ´C •Tb´a Óa Pb<´„œ‡•Tb}Ο DNP»a ^>a•Tb •TŸ∑‡bPbq>a kbCU» Db´a; Óa ¿}≥bŸÓ≤b $ 138

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Advertisement