Page 62

Pb<´œ‡ |´LÆC ÆLØ <ÎDbC£a <η‡ ¿b´C. ‡b Pb<´œ‡b»aU ~C»•TŸa |´LÆC •NTq>C ≥∑‡bBbÓ@b G•}TÎb ±b^>Ub™b ±bCŸ- ⁄b}ÀbΟ k}£R•T ^>b•ØTD ÆNUØÓ •TŸLbŸb Db´a »Ÿ PbC*≥blb G•}TÎb <ΣR·•T G•}TÎb ÒbC‘>bVTbŸ ¿µ∂Î^>. ≥–bÓaL Pb<´œ‡bÓ«‡C <ÆÎ}» ´b‘>bÓb}Pb™} <™_L VTbŸ •TÓa ´bC»}; Characterization(—‡<IT<™_L) •TÓa ´bC»}, caricaturing™ (<ÎæR±a•TŸL) Æbh» ´bC»}. |´LÆC UC⁄•T •Tb´a ≥NL ÓDb» µŸ»bC ¿b<L y⁄b£a —‡ITÚ |´LÆC œ‡b ≥NLb}™} ÓØ<»∂Ó}» iT± ¿P} µiTD ±<´e‡b ±bDb±bPØD »aD~C kbΤb—‡b ±bDb±‡Y» œ‡b —‡ITÚ™a »a™ ≥NLÎcb •Tb‡Ó q>CÎØD Ób}‘>La •TŸ»bC. ~C»•TŸa P}fl^>DCÓ«‡C y•CT•Tb ÎC≤a Ub⁄b}Da ÓbLP} ¿b}£bCUDb» ¶»ŸUa; PBb}Db ÆÓUa, ~´ŸbÓ«‡C ÆbTD ±ŸbBØ» ´bCTD ±Ÿ»UCUb, ±b‡ÆÓb flbULbŸb ~C»•Tt‡b™b ÓNU≥b ‡b P}fl^>DC™b ±b ∂•T ¿b´C. ‡bÿ‡b TÓa∂ •Tb‡? flŸ™C PÎ∂ ±ºPC ⁄™∂ •TiTD ´b •Tb µbλbC ¿b´C? ÓUb ±–f ±‘>»bC, •TÚ ‡b ~C»•TŸa »ıLb™} <™_L •Tb ΩbU} Db´a? œ‡b±Ua•T‘>C, ~C»•TŸa Ó<´Ub ¿bflb‘>a™} •TbÓ ¿b´C. £bCD Ub⁄ Ó<´Ub}ÿ‡b DbÎbΟ Æ<ÓDa •TiTD <£e‡b. »N|´a ~C»•TŸa kb‡b}Db <ΙbŸU} »Ÿ œ‡b Pb}≥»aU, •TÚ "™b}£Î‘>ÿ‡b Ó<´Ub ¿<µÎC~Db'D}»Ÿ ¿b|´bUb, ±<´e‡b}£b, ÓbLØP |´LØD Æ≥b‡Ub <Ó≤bU}; ¿bµa ¿bÓ™a flŸ™a ÓbLP}PNXb ¿b|´bUb ÓbLPbPbŸ⁄} Îb≥λ D—´»a. ‡b Ó<´UC™} <™_L Pb<´œ‡bÓ«‡C •Tb Db´a <£P»? »P}™ ¿bL⁄a y•T ±b_ ¿b´C; Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b <ÆeZb<ÆeZb» ¿b´C. ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¿b}£bCUDbÓ«‡C <~•TUCUa ka.y., yÓ.y. ΩbUCUa, ÒbC‘>bVTbŸ ±ºPb ´b»a ¿PUCUa ÓNU} ¿bUa, y⁄bÀb ¿b}£bCUDbÓ«‡C »‘>VCTDC ™Ó•TUa ¿b<L £ÈPt‡b ¿b}£bCUDbÿ‡b ÎC≤a ™Óœ•TbŸ ¿Pb fl‘>Ub, •TÚ »a Ÿb¢‡•Tœ‡b∂ ±Ôbb» PbÓaU ΩbUa. ¿b±e‡b Pb<´œ‡b» œ‡b™} ±–<»<k}k •NTq>}»Ÿa ±‘>b‡Ub •Tb‡ ´Ÿ•T» ¿b´C? PcŸ ^>OCT ~C»•TŸa ¿b´C» |´LÆC PcŸ ^>OCT Pb<´œ‡ ~C»•Tt‡b}™}™ ¿PU} ±b<´ÆC ¿Pb •Tb´a ÓbΩb ¿b≥–´ Db´a. G•}Tk´NDb, »C »P} ¿PØ´a ~•TLbŸ Db´a. •TbŸL, Pb<´œ‡ ´b Pbº*£‡b∂ÿ‡b ¿b<Θ•TbŸb™b Bb≥ ¿b´C ¿b<L Pbº*£‡b∂™a —‡bv‡b, ÔbLCÔbLC&‡} DλbÓN±º<» $ »£ºÎ iT±ÓË ŸÓLa‡»b‡: $$ ¿~a ¿b´C. P»» k£U» ¿P»} <»Ò} Pbº*£‡b∂™b PbÔbbœ•TbŸ ´bC»bC ¿b<L œ‡bÿ‡b ¿b<Θ•TbŸb»ØD Pb<´œ‡•…T»a ÆEÓbUb ‡C»C. ¿b±L ¿bÆØkbÆØUb ÎbΟ» ¿P»bDb P}£Bb∂DC Ó´{Îbÿ‡b ¢‡b ≥bC˝>a ¿P»b», œ‡b™ DbC*£e‡b Æb»b». ¶£b´ŸLbÒ∂, y⁄b£b Ÿ´£bŸa™b Ÿh»b ¿bCUb}‘>»bDb ‘>bÎa¶ÆÎa•T‘Ø>D ‡CLbŸa P≥≤a Îb´DC ¿b±e‡b DÆŸCPÓbCiTD Æb»b», ±L y•T£b •Tb Ÿh»b ¿bCUb}‘>Ub ¿b<L •NTLa <ΙbŸU}, •TÚ •T~b•T~b ≥blb ´bCœ‡b »Ÿ •Tb´a Pb}≥»b ¿}≥bŸÓ≤b $ 123

‡C» Db´a; Ÿh»b ¿bCUb}‘>» ¿P»bDb y⁄b£a ≥b‘>a •TŸ•T™ØD kC–•T UbÎØD Òb}kUa ¿PCU »Ÿ »CÎ˙>}™ UÔbb» Ÿb´»}. »C—´b, Ó´{Îbÿ‡b ¢‡b ≥bC˝>a ¿DNBÎbUb ‡C»b» œ‡b™ Pb<´œ‡b» DbC*£e‡b Æb»b». œ‡bÓN≤C, ~C»•TŸa ÆaÎDb» <Æ»•}T DÎDÎaD fl‘>U} ¿PCU <»»•}T™ Pb<´œ‡b» ¶»ŸCU ´C ÓUb Ób´a» ¿b´C; ±L Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b ≥–bÓaL Pb<´œ‡b™b ÎbŸPb Pb}≥»bDb, ≥Ce‡b ÎaP ηbY» Ó´bŸb˝¨>b»aU ~C»•TŸa ÆaÎDb» ÆC fl‘>U} »C ±ØL∂±LbDC D ‡CÎbC, ±L œ‡b™a n>^>b´a ≥–bÓaL Pb<´œ‡b» <£P» Db´a, ´C •Tb? ka<Æ}≥ ±GŸ·£Cÿ‡b DbÎbDC Æ≥BŸÿ‡b Ó<´Ub ÆÓb Ωbe‡b ¿b<L œ‡b}Da •Tb˙>UCe‡b Æb´aŸDb|‡b» |´^>UC •TÚ kb‡b}Db hÎb»}¯‡ D•TbC, hÎb»}¯‡ <Ó≤bU} »Ÿ kb‡b}™} DN•TPbD ´bC»}. Ó´bŸb˝¨>b»e‡b ~C»•TŸa Ó<´Ub y•TÓCÎ ¿~b, •TÚ <~ÔbLb» Ób≥C ±‘>bC •TÚ ¿bŸbC¬‡b» Ób≥C ±‘>bC ¿b|´a hÎb»}¯‡ ´C ÓØe‡ Ó´{Îb™} ÓbD»bC. ¢‡b ¢‡b ±–b∑‡bUb ÆaÎ ¿b´C »bC hλ}_»CΟ Æ≥»bC. ´a kb ∂ ≥–bÓaL Pb<´œ‡bUb •T~a <£PUa Db´a? Ób≥C, ÓUb <£Ñaÿ‡b y•Tb Ó´bŸb˝¨>a‡D <ÎÙbDbD} Pb}<≥»U}, ""´Ña •TbCLa´a ¶q>»bC ¿b<L ‘>}•CTU ±–fbΟ kbCU»bC; •TbCLa •Tb´a Îb™UCU} DP»} G•}TÎb ‘>}•CTU ±–h»bÎ ±b<´UCUb DP»bC. ‘>}•CTU Pb´Ck ¿b´C, ŸbÔbP ¿b´C, »bC »NÓ™} <k‡bL} •Tb˙Ø>D DC ∂U, ≥b ∂™b ≥bCt´b ¿bC˙Ø>D DC ∂U, - •Tb‡ »bC*‘>bUb ‡C ∂U »C Pb}≥bÎ}. VTIT PBb≥…´bÓ«‡C •TbCLa UbU <kÑCÎbUb kPUb Db´a Db ±b´bÎ} ¿b<L Îbu>CU »C kbCUbÎ} !'' ~C»•TŸa P}fl^>Db ´a ¿b}£bCUDb±CÔbb´a Ó´bŸb˜^¨>b»U} Ó´b±–™}‘> <ÎÀb±aq> ¿b´C ‡b™} ´C ±–ÓbL±_ Db´a •Tb‡? y•T P}±ØL∂ ÎC≥≤b <ΙbŸ P}fl^>DCD} <£Ub. ÆC <ÎÙbDb}Db PÓÆ» Db´a »C ¿Ò∂~bÕ ~C»•Tt‡bflŸÿ‡b ¿µ∂<~<Ôb»/¿<~<Ôb» ±bCŸbUb PÓÆØ Ub≥U}. ‡b™a ¿b±e‡b Pb<´œ‡b» •Tb´a n>^>b ¶Ó^>bÎa ¿~a ¿b|´a ¿±CÔbb q>CÎUa »Ÿ »a ™Ø•T ´bC ∂U; ±L ÓbVTÚ D •TŸ∑‡b »•TÚ ™Ø•T ´bC ∂U? ~C»•TŸa P}fl^>DC™b Óa ¿<BÓbD kb≤≥»bC; ±L ≥–bÓaL Pb<´œ‡bUb »a <£PUa Db´a. y•Tb ¿Òb∂DC ~C»•TŸa P}fl^>DC™b ±ŸbBÎ ΩbUb ¿b´C ¿b<L ≥–bÓaL Pb<´œ‡b™a´a ™≤Î≤ •Tb´a VTbŸ ÆbCŸb» ™bUØ Db´a. y•Tb »t´CDC ¿b±L £bCflC´a ´Ÿ»bC ¿b´bC» ¿b<L ¢‡b UbC•Tb}™b ¿b±L •T‘>Îb <ΟbCµ •CTUb »C UbC•T ¿b»b ÓbC‰b »CÆbDC »≤±»b´C». ÎC≥`‡b ¿Òb∂DC Pb}≥b‡™C ΩbUC »Ÿ, ÆbC<»kb VNTe‡b}™b <»Pt‡b}£b ±ŸbBÎ ΩbUb ¿b´C. ÆbC<»kb}Da h±˝>±LC Ób}‘>U} ¿b´C-  }≥–Æ  Ò} •Tb‡Ó™b Ÿb´LbŸ ¿b´C ¿P} Db´a,  }≥–Æ y•T <£ÎP ÆbLbŸ™ ¿b´C; ±L ´ÆbŸbC ηC∂ ¿b±L Æb»aÆb»a*Db £bh‡b» q>CÎU},  }≥–Æb}ÓN≤C œ‡b}Db <ÎÀb <Ó≤b‡™a ~s‡»b ±<´e‡b}£b »‡bŸ ΩbUa ¿b´C, »a <ÎÀb ≥bÎb≥bÎb» ¿}≥bŸÓ≤b $ 124

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you