Page 33

œ‡b}ÿ‡b •TbCLœ‡b»Ÿa —‡ÎPb‡bÿ‡b <D<ÓcbDC Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bD£bŸb}~a œ‡b}™a flP^> ΩbUCUa. Db<~•Tÿ‡b ¿b}£bCUDb» PÎ∂ •Tb≤ ~}•TŸŸbÎ Ób∆‡bkŸbCkŸ ´bC»C. ÓbµÎŸbÎ ÓbCŸC, ±–e´b£ ±b^>aU •TŸb‘> PbŸC •TPUCUC ÆbL•TbŸ; ±L ~}•TŸŸbÎ ~b„m£•T ™•TÓ•TÚ» •Tµa •TÓa ±‘>UC Db´a. "TPÎbUC ¿b<L •TbŸ⁄bD£bŸ |´LÆC PbŸC •NTt´b‘>a™C £b}‘>C, ≥bC»bP •Tb≤' ´C œ‡b}Da PŸ≤ Ób}}‘>UC. "Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bD£bŸ |´LÆC y•Tb´RD y•T ÓbÆUCUC ±bC≤, y•TbP y•T <kU}£Ÿ. Ó´bŸb˝¨>b™C ŸbÆ•TbŸL ⁄C≤LbŸa ŸPbU ÓbLP}', ´a ~}•TŸŸbÎb}™a G^>̱La. ¿b≥–b ŸbC‘>ΟaU Ÿbh»b ŸbC•TbC» PŸ•TbŸa ¿<µ•TbŸa ^¨>•T ‘¨>b‡—´Ÿb}~a P}≥DÓ» •TiTD Ób∆‡b <ÆÎbΟ ¶q>∑‡b™b ⁄C≤ ⁄C≤»b´C» ´C ´CŸ∑‡b™b ™bÔbbL±Lb ~}•TŸŸbÎb}™b™. Óa »Nı}≥b» ¶±bC·L •TŸ» ¿P»bDb Ób∆‡b kb‡•TbCkŸbCkŸ Ÿb_a Ó«‡Ÿb_a ≥bÎbC≥bÎ <VTiTD ~C»•Tt‡b}Db "»NÓ™b kb± ¶±bP •TŸ»bC ¿b´C, »N|´a •Tb‡ Bb•Tt‡b ÓbC‘>» kPUb»?' ¿PC kÆbÎLbŸC´a ~}•TŸŸbΙ. ~}•TŸŸbÎb}Db ¿b£Ÿ G•}TÎb µb•T Îb^CU  »•Tb ÓbCq>b ÓbLØP ÆEÓbUb ¿bUb™ Db´a. œ‡b}Da ÓbCq>C±Lb™b •Tµa ´—‡bP µŸUb Db´a. ÓbΩa y•Tb ¿Òb∂DC PbÎUa ´bC∑‡b» PÓbµbD ÓbDUC; ±L PÎ∂•Tb≤ ‘>bC≤C ¶fl‘>C, ÓC*£R»aU ™b•CT ¿<Ο»±LC ™bULbŸa, <ΟbCµb»aU •TbCL •TPb ¿b}£bCUDb» ¿bUCUb, •TbCL ´bº~b, •TbCL DÎ~b, •TbCL ≥Î~b ‡bΟ ~}•TŸŸbÎb}™a G^>̱La ÓbCq>a yC•T∑‡bPbŸ⁄a ¿PC. ÓbLPb}™b œ‡b}™b ¿}£bÆ ÓbCq>b ¿™Ø•T. PBb ™bUØ ¿P»bDb £bºt‡bÿ‡b •Tb≤b» œ‡b}™C •Tb´a <Î<™_™ ¶ÀbC≥ ™bU». PBCÿ‡b Ób≥ÿ‡b kbÆØUb ¶BC Ÿb´RD y⁄b£C PbC ∂h•TŸ PbÎÆ ´CiTD œ‡b}Db "•Tb‡ ‡C‘>C ΩbUC •Tb »N|´a? ‡b kbÓLb™C yC•T»b?' G•}TÎb "‡bUb •Tb‡ ~C»a»U} PÓÆ»}' ¿~b »t´CDC B‘>•TbÎØD £CTD UbC•Tb}™a ±–<»G•–T‡b ¿ÆÓbÎØD ±b´∑‡b™b œ‡b}™b µ}£b. ~}•TŸ µbC*‘>≥CPNXb ~}•TŸŸbÎ Îbflb}ÿ‡b ‡b ™b`‡b}Db k≤a ±‘>UC ¿b<L Ób∆‡b•T‘>C »•–TbŸ •TiT Ub≥UC, "»NÓÿ‡b ¿≥£a ÆÎ≤ÿ‡b ÓbLPb}»£C⁄aU P}fl^>DC<ÎıX ¶fl‘> kbCULbŸa ÓbLP} ¿b´C».' <D±bLa ¿b}£bCUDbÿ‡b ~CÎ^>ÿ‡b •Tb≤b», Bb ∂ µbGŸ‡b}Db ±bC<UPb}Da Ubq>a™b ⁄ر ±–Pb£ <£Ub, "~Ÿ£ ÆbC~a*Db ‡b}Da™ <D±bLaUb ¿bLUC.' ´b œ‡b}™b Ÿb≥ —‡IT •TŸa». Bb YDa ´a ≥bC˝> D}»Ÿ Pb}<≥»Ua. Óa |´^>UC, "»N|´bUb Óa ¿b}£bCUDb» ¿bLUC ¿~a ÓbΩa •Te±Db. »N|´a ÓUb ¿bLUC ´C Ób´a» D—´»C.' Bb ∂ Ÿ´h‡±ØL∂ ´PUC. ~}•TŸŸbÎ |´LbUC, "¿b|´bUb •TbCLa ¿bLUC Db´a ¿b<L ¿b|´a´a •TbCLbUb ¿bL» Db´a. ¿b|´a VTIT D£aÿ‡b •Tbq>a ^>bC±Ua q>CÎØD kP»bC, ≥≤PNXb ^>b•T» Db´a. ÓbPC ¿b±L ´bCTD™ ^>bC±Ua» ‡CTD ±‘>»b» ¿b<L ¿b|´a™ •TbC`‡bUb µŸUC ¿~a VNT~bŸ•TÚ ÓbŸ»b» !' ¿}≥bŸÓ≤b $ 65

y•Tb ŸbÆ•TÚ‡ ±Ôbbÿ‡b ±N˙>bt‡bUb P}fl^>DC» Ÿb´Î»´a D—´»C ¿b<L »a PbC‘>λ´a D—´»C. œ‡bΟ ~}•TŸŸbÎb}™C Ub‘>•CT Bb˜‡ "Ób•T‘>b ´b»a VNT^>bLC !' VNT^>bLC PbC‘>λ Db´a» ¿b<L ÓØq> PbC‘>e‡b<~Îb‡ ´b» Ó‘>s‡b»ØD <Dfl» Db´a! ~}•TŸŸbÎ œ‡b}ÿ‡b ¿bΑ>a™a y•T ¿bq>ÎL ¿DC•T£b Pb}≥». ‡~Î}»ŸbÎ ™—´bL ≥…´Ó}_a ¿P»bDb™a ≥bC˝>. ±N∑‡bÿ‡b PG•∂T^> ´bTPΟ œ‡b}™C ÆCÎL ΩbUC ¿b<L Ó≥ UbC•Tb}ÿ‡b BC^>a≥bq>a PNiT Ωbe‡b. ÆCÎLb»aU •TbC*k‘>a™b y•T µb≥b ‡~Î}»ŸbÎb}ÿ‡b £b»b» ¿‘>•ØTD œ‡b}Db ÓbCq>b kC™ºD •TŸ» ´bC»b. ÎbŸ}ÎbŸ œ‡b}™a ÆaB <»•T‘>C Î≤» ´bC»a. ~}•TŸŸbÎb}Da ±GŸ„hÒ»a ¿™Ø•T ´CŸUa ¿b<L <⁄~b»ØD £b»•TbCŸLC •Tb˙Ø>D ‡~Î}»ŸbÎb}Db Pb£Ÿ •CTUC. œ‡b}™b ™C´Ÿb y•T£Ó ¶Æ≤ØD ≥CUb. ~}•TŸŸbÎb}™b <⁄Pb ´a y•T Æb£R≥bŸb™a ±bC»‘>a™ ´bC»a. <Α>a, Ób™aP ‡b œ‡b}ÿ‡b ≥ŸÆb. œ‡b⁄CŸaÆ •NTLbUb Ub≥Ua »Ÿ UÎ}≥, PN±bŸa, •NTLb™C ‘>bC•CT £È⁄N Ub≥UC »Ÿ ¿M„h±–D, •NTLbÿ‡b flŸb» U´bD ÓØU ¿PCU »Ÿ œ‡bÿ‡bPbq>a <D£bD <UÓUC^>™a ≥bC≤a, ^>bC±a» •TbCq>C »Ÿa ^>b™La, PN ∂£bCŸb, ÓUb kt‡b™ <£ÎPb}Da BC^>» ¿PUC »Ÿ ⁄bt‡b ~C*≥£b∑‡b™a y⁄b£a ±NŸ™N}‘>a. ¿P} PbŸ} |‡N<Ω‡Ó œ‡b}ÿ‡b  Îe‡b~b <⁄~b» •Tb‡Ó ´ÆŸ. P≥`‡b Æ≥b•T‘>C ¿Db£ŸbDC ¿b<L µNœ•TbŸbDC ±b´∑‡b™a ~}•TŸŸbÎb}™a »b•T£ ÓbCq>a ¿Æk. œ‡b •Tb≤a Óa PÓbÆÎbÀb}<ÎıX ¶fl‘> kbCU» DPC; ±L "PÓbÆÎb£a' ´b ~}•TŸŸbÎb}™b ⁄bP ™C˝>C™b <η‡. "±–bÒ<Ó•T <~<Ôb•Tb ¿PUCe‡b kb‡•TbC•T‘Ø>D £´b ı±‡b}™a ⁄™a∂ <Ó≤ÎØD, PbÓb<Æ•T ±GŸÎ»∂DbPbq>a kb´CŸ ±‘>UCUC' ´a œ‡b}™a G^>̱La. ±_•TbŸ ¿b}£bCUD PÓÆØD flC» Db´a», ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎb™C ¿Ò∂~bÕ œ‡b}Db •T≤UCUC Db´a ‡b™b ¿b|´bUb ÓbCq>b ¶ÙC≥ Îb^>b‡™b. ≥bC<Î}£ »≤ÎU•TŸ ¿b±e‡b<ÎıX <U<´»b» ‡b» <™}»b •TŸ∑‡bPbŸ⁄C •Tb´a Db´a. " ¢‡b <£Î~a Ó´bŸb˝¨> ^>b ∂|PË ¿b±e‡b kbÆØDC <U´aU œ‡b <£Î~a ¿b±UC •Tb´a»Ÿa ™N•T»C ¿b´C •TÚ •Tb‡ »C »±bPØD kflb' ¿~a ÓbΩa Ó<ÑDbÒa. ~}•TŸŸbÎ ¿PUa Ó⁄Ub~a •TŸ» DP». œ‡b}™b ¿b±Ub y•T UbC´bŸb™b ^>bCUb, "±_•TbŸb}Db »N|´a yÎ˙>C ÓbD»b •Tb? »C •Tb‡ <™_≥Nƒ ¿b´C» •Tb hÎ≥b∂»ØD ¶»ŸUC ¿b´C»? yP.^>a. Ó«‡C •}T‘>s^>Ÿ™a DbC•TŸa <Ó≤bUa Db´a, »C ±C±Ÿb» <™•T^>UC. œ‡b}Db •Tb‡ yÎ˙>C Ó´{Î Àb‡™C?' P}fl^>DCÿ‡b •TbÓb}» ¿DC•T ÓbLPC ¿bUa; •TbCLa ΕTÚU, •TbCLa ‘>bMs^>Ÿ. ¿bÓ™b •TbÓb™b ⁄bs‡b ÓbCq>b <Î<™_. <£Ñaÿ‡b ÌUM^VTbMÓ∂Ο λ∂ÓbD±_b™b •Tb≥£ ¿}ÒiTD ¿b|´a ΩbC±LbŸ. ¿}kbe‡bÿ‡b kP h^>C~DΟ ±ÒbŸa ^>b•TLbŸ. kPÿ‡b ^>±bΟ kPØD ¿}≥bŸÓ≤b $ 66

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi