Page 32

~C»•TŸa P}fl^>DC»aU DÎaD •Tb‡∂•Tœ‡bYDb ~}•TŸŸbÎ Îbfl πT<™» ±b´RD, ÒbC‘>CVTbŸ œ‡b}ÿ‡b<η‡aÿ‡b ¿bv‡b<‡•Tb yC•ØTD Ób´a» ¿b´C». £´b ηbY±ØÎa∂ ~}•TŸŸbÎ Pbt‡b <´}£ÈhÒbDBŸÿ‡b ~C»•TŸa ¿b}£bCUDbÿ‡b •C*TæhÒbDa ´bC»C. yÎ˙>a~a VTb^>•TÚ ÓØ»a∂, ±b}˙>Ÿb ~NB– ±Ÿa^> fl‘>a™b ±b‡ÆÓb, »Pb™ Ωmkb ¿b<L •Tµa D ™N•TLbŸa ≥b}µa ^>bC±a; <D|Ób, ¿<µ•T ÎC≤ »bC*‘>b» <Α>a, ‘>bCs‡b» y•T <Î~C· Æb≥C±L. ~}•TŸŸbÎ ΩbC±CDC ±C*≥N≤e‡b™C Óa •Tµa ±b<´UCUC Db´a. P≥`‡b µbα≤a» ¿b|´a PbŸC Ò•ØTD ΩbC±UbC »Ÿa ~}•TŸŸbÎ œ‡b}ÿ‡b µbα≤a»™ ¿PLbŸ. Óa ¶q>UbC ¿b´C ¿b<L •TbÓbUb Ub≥b‡Ub ~}•TŸbÎb}™a »‡bŸa Db´a |´LØD ⁄bC^>a ΩbUa ¿PC •Tµa™ ΩbUC Db´a. PÎ∂ Æ≥ ΩbC±UCUC ¿P»bDb Æb≥C Ÿb´LbŸC ~}•TŸŸbÎ P≥≤C Æ≥ Æb≥C ¿P»bDb •Tµa ΩbC±UCUC Óa ±b<´UC Db´a. kbCUb‡™C Db´a |´^>UC »Ÿ <£ÎPC}<£ÎP kbCUb‡™C Db´a». œ‡b}Db D ¿bΑ>Lbt‡b ≥bC˝>a •TbCLa kbCU» ¿PCU™ »Ÿ P}‡ÓbDC yC•ØTD flCLbŸ ¿b<L Ó≥ y•Tb ¿«‡b∂ Îbs‡b» œ‡bUb ±bŸ µbCka±n>b‘> flbULbŸ. œ‡b}ÿ‡b VTb^>s‡b ÓØ»a∂Ub Ó´bŸb˝¨>b» ~}•TŸŸbÎ |´L», ±}Æbka ~}•TŸ<P}≥ |´L», ≥NÆŸbÒa ⁄C‘N>»b}™C »C ~}•TŸBb ∂ ´bC»C, £<ÔbLC» ~•TŸ¿Ì±b, ™}‘>a≥‘>ÿ‡b Pbt‡b ¿b}£bCUDb» »C "PH•TŸ ^>b‡≥Ÿ' |´LØD Ó~´RŸ ´bC»C. ¿Û≈b´cŸ y•TbCLyC*~a™b •Tb≤, ¿b}kCq>bLÿ‡b ~C»a» ηb∂£bCDηbYÿ‡b ¿DNBÎbDC µN•CT y•T£Ó £RŸ —´bÎC ¿b<L <ÎdiT± £~∂Db™a PNŸÎb» —´bÎa »Pb. ~C»aÓbUbÿ‡b Ÿbh» BbÎb™C ¿Ò∂~bh_ ¶U≥‘>Ø Ub≥UC ´bC»C. ¿b±e‡b ‘>bC`‡b}Db  »•TÚ h±˝> <£PLbŸa ≥bC˝> kb•TÚÿ‡b}Db •T~a PÓÆ» Db´a? ¿b±UC™ »Ÿ •Tb´a ™N•T» Db´a Db? ¿~a´a ~}•Tb ÓDbUb ‘>b™ØD Æb ∂. <ÆÒC <ÆÒC ÆÓCU œ‡b œ‡b ≥bÎa ÆbTD Æbh»a» Æbh» ~C»•TŸa ÆDb}±N˙>C ¿b±e‡bUb ¿b•T≤UCUC k–ÃßbD Ób}‘>bÎC ¿b<L œ‡b}ÿ‡b ™C´t‡bΟ •Tb´a ±–<»G•–T‡b»Ÿa <£P»C ¿b´C •Tb ´C ±´bÎC ´a ¿bÓ™a µ‘>±‘>. BbÓD´Ÿ ⁄bCt‡b»aU ™bCÎaP ≥bÎb}» œ‡b}Db ÆbC‘>LbŸa P‘>•T ±OTÚ •TŸ∑‡b™b <η‡ flCTD Æb‡™bC ¿b<L Bb»bÿ‡b Ÿbh» BbÎb™C ¿b<L •Tb}Àbÿ‡b PÓh‡C™C PØ»bCÎb™ •TŸb‡™bC. Óa ±Ÿ£C~b»ØD ¿bUCUb. „hÎœΩUY‘>ÿ‡b Ÿb´LaÓbDbDC ¿bUCUC »CÆ ¿ÆØD D ¶»ŸUCUb. ~C»•TŸa ÓUb ±b´RD ≥bC*µ≤ØD Æb». y•Tb <DΑ>LN•TÚÿ‡b <D<ÓcbDC ~}•TŸŸbÎ Îbfl ¿b<L kbkØUbU ±Ÿ£C~a ‡b}™a ¿bC≤⁄ ΩbUa. U´bD ±bCŸb}Da <£Îb≤a» U´bD U´bD G•TÑC kb}µbÎC» ¿b<L UN^Ø>±N^Ø>ÿ‡b U˙>b‡b ⁄C≤b—‡b» »Pb ⁄Ÿb ±–•TbŸ. ±b™ <±pb}» ~C»a~a P}k}µ DPUCUb, ~C»•Tt‡b}ÿ‡b κŸa Æb»a» ÆEÓUCUb, »±BŸ»Ÿa ÓŸbq>a™b h±~∂ DPUCUb Óa; •TPbkPb ±£ÎaµŸ, <~Ôb•TÚ™b ¿}≥bŸÓ≤b $ 63

ÒbC‘>b ¿DNBÎ, •TÚ»∂D•TbŸ |´LØD ÒbC‘>C DbÎ ¿b<L P£b PÓbÆÎb£a ™≤Î≤aÿ‡b ÆÎ≤ ¿PUCUb kbkØUbU ±Ÿ£C~a, œ‡bDC •Tb´a ÎC≥`‡b™ ´C»ØDC "ÎbŸ•TŸa' DbÎb™C Pbƒb<´•T PNiT •TŸ∑‡bPbq>a DbC*£La •TiTD q>ÎCUa ´bC»a. œ‡b™ DbÎb~a ¿b}£bCUDb™b ¿•T^>bC<ΕT^> kb£Ÿb‡La P}k}µ ÆbC‘Ø>D "ÎbŸ•TŸa' Pbƒb<´•T PNiT ΩbUC, 9 ¿bM≥h^> 1979 ŸbCÆa. ~}•TŸŸbÎ ™b•TL™C ÆNDC Ÿ<´ÎbPa. flŸ µb<Ó∂•T»C•TGŸ»b ±–<PX. ¿≥£a™ •Tb´a ¿Db<Ó•T Db´a. •Tb´a •Tb≤ ™b•TL™C PŸ±}™ Ÿb<´UCUC, Ÿb˝¨> PCÎb £U ¿b<L ‘>b—‡b}ÿ‡b ™≤Î≤aÿ‡b kb}µbΟ Ÿb´RD Ó£» •CTUCUC. ~C»a±bC^>a BŸ‘> ÆÓaD. |´LØD £È•TbD£bŸa, —‡b±bŸ, ^¨>•T Îb´»Ø•T, ÓN}k ∂-±N∑‡b™a ¿‘>»,  »Ÿ •Tb´a —‡ÎPb‡ ¿~b ⁄^>b^>bC±a •CTUCUb. •Tb‡ £ºÎbÿ‡b ≥bq>a ´bCœ‡b •NTLbP q>bT•T ? Óa Æb‡™C, <»ÒC œ‡b}Da £bCflb}Da´a ‡b‡™C ¿Pb PNŸÎb»aÿ‡b •Tb≤b»Ub <D‡Ó. kbkØUbU ±u>a™b ÎITb, ÓbCq>b k´ÈgN». Ób∆‡bkŸbCkŸ ‡C∑‡bÿ‡b •T˜^>b}™a kbkØUbUÿ‡b kbk»a» •Tb´a »Ÿa BŸ±b ∂ ´bC»a. ~}•TŸŸbÎb}ÿ‡b kbk»a» »a´a Db´a. ™N•ØTD •Tµa —‡bP±aq>bΟ ~}•TŸŸbÎ ±bTU ^>b•Tb‡™C Db´a». ±N˜•T≤ ηbYDa •Tb‡∂•Tœ‡bYÿ‡b y•Tb kºq>•TÚ» œ‡b}Da kbCUb‡™b ±–‡œD •CTUb; ±L Ób ∂•T™} ¿b<L ~}•TŸŸbÎb™} •Tµa ÆÓU} Db´a. ⁄bP≥a kºq>•TÚ» |´LÆC P≥≤CÆL kPUCUC ¿P»bDb <ÆBCΟ ¿VTb^> ¿DNBÎb™a, ±Ÿ⁄‘> Ó»b}™a PŸhλa Db™ÎLbŸC ~}•TŸŸbÎ PBC» ¿≥£a "ÓbºDakbkb'. Ób∆‡b ±–CÓb±bC^>a ~}•TŸŸÎ P}fl^>DC» ¿bUC. ‡b •TbÓb»Ua ÓbΩa »≤Ó≤ ¿b<L ¶œPb´ <DŸÒ∂•T ¿b´C ¿~a œ‡b}™a ÓDbCÓD ⁄b_a ¿PbÎa; ±L "kbkb •Tb´a»Ÿa µ‘>±»bC‡ Db, Ó≥ œ‡bUb PbÒ ÀbÎa.' œ‡b}ÿ‡b™ ~m£b}» Pb}≥b‡™C »Ÿ ""»N|´a VTIT "•TÚ' |´Lb ¿b|´a "Ƈ' |´Lb‡Ub ¿b´bC»™.'' ~C»•TŸa BbC≤b ¿P»bC, ≥Ÿak Db‘>Ub Æb» ¿b´C, œ‡bÿ‡b ≥NUbÓa»ØD PN^>∑‡b•TGŸ»b »bC Db}≥Ÿ ^>b•ØTD »UÎbŸ ´b»a flC ∂U ´a ÓbΩa PbŸa ⁄N≤™^> hÎÌDC ¿b´C» ´a ~}•TŸbÎb}™a µbŸLb. ¿≥£a ™b•TLÿ‡b ¿b}£bCUDb±bPØD »C ÓUb kÆbÎa», ""»N|´a •Tb}Àbÿ‡b BbÎb<η‡a kbCU»b |´LØD ´C UNÇC ‡C»b»; »Nı}≥b» Æb‡™a ÎC≤ ¿bUa, •TÚ ´C •TbCLa »´bD Ub≥Ua |´LØD, •TbCLa UflÎaPbq>a, •TbCLa •T~bPbq>a ¿PC •Tb˙>»C ±b‡ flC»aU.'' ¿~a œ‡b}™a ⁄b_a. ¿b<L »Ÿa´a •TbCL»b´a •Tb‡∂•–TÓ <DflbUb, •TÚ Pb}<≥»e‡b ÎC≤a Pb}<≥»e‡b Æb≥a ~}•TŸŸbÎ ´ÆŸ. œ‡b}ÿ‡b flŸ™a ±GŸ„hÒ»a <k•T^>. ~}•TŸŸbÎ •T»b∂ •TbŸBbŸa ÓbLØP. ÓNUC U´bD U´bD. œ‡b}ÿ‡b ≥ºŸ´ÆCŸa» •NT^N>}kb»aU UbC•Tb}™a ™b}≥Ua™ £ºDb ´bC» ¿PLbŸ; ±L ‡b P≥`‡b}™b ~}•TŸŸbÎb}Da •Tµa ¿ÎbÔbŸbDC´a ¶ÑC⁄ •CTUb Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 64

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you