Page 30

Îb™b‡Ub Ub≥b‡™b. ±–b«‡b±•Tb}k”U´a ¿Pb™ £k£kb. Pb<´„œ‡•T |´LØD ≥bÆUCUC ≥}≥bµŸ ≥b‘>≥a≤ ¿Ò∂~bh_ <~•TÎb‡Ub »Ÿ •T<Î ±N.<~. ŸC≥C Îb´»N•TÚ™C ¿Ò∂~bÕ <~•TÎb‡Ub. ÓŸbq>Îb‘>b <ÎÀb±aq>b»aU ‘>bM. kbCŸ•TŸ, ‘>bM. •TbE»b ŸL<£ÎC, ´GŸBbT ±Ÿb}ƱC ´a Ó}‘>≤a y•TbÎC≤a ¿«‡b±•T Î≥b∂» ´bC»a. ŸL<£ÎCkb Y™C ¿b|´bUb ⁄ر •Tbº»N•T ¿PC. ÆbMD ŸbM<kEPD ¿b<L ™CC*kŸUCD ‡b}ÿ‡b ÓØe‡ <ÎÎC™Db™b ≥<L»a Bb≥ kb ∂ »bC*‘>b»ØD ~m£b}™b ÕbC» ™bUØ q>Cλ ‘>b—‡b ´b»b}Da VT`‡bΟ ¶»ŸÎ» ¿P». ±L ⁄ŸC £ºÎ» |´LÆC ‘>bM. yP.•CT. ÓNŸ}ÆD, <P‘>DC´MÓ™C ±–b™b‡∂. ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC»ß |´LØ D ÓbE‡»b <Ó≤bUC U a, DN • T»C ™ ¿ÓC G Ÿ•C T ´R D ±Ÿ»UC U C , ÓŸbq> a » œ‡b} ÿ ‡b DbLC—‡ÎhÒCΟaU ≥bÆUCUa £bCD ±Nh»•CT DN•T»a™ ±–<PX ΩbUa ´bC»a. ´a ±Nh»•CT ÓŸbq>a» <U<´e‡bk”U »•–TbŸ ΩbUa. œ‡b}Da ¶cŸ <£UC •TÚ, "" ¢‡b}Db ‡b <η‡b™b  »•Tb ¶Ç ¿®‡bP •TŸb‡™b ¿b´C. œ‡b}Da ÓŸbq>a <~•Tb‡Ub •Tb‡ ´Ÿ•T» ¿b´C.'' khP. ‡b y•Tb™ ¶cŸbΟ ¿b|´a UuR> ´bC»bC. œ‡b y•Tb Îbs‡bDC ±£bC±£a ÓŸbq>a ÓbLPb™C £ºE‡ µN»UC ≥Ce‡bPbŸ⁄C Îb^>» ´bC»C. ÓNŸ}ÆDb}Da ¿b|´bUb kHG•}T≥ •Tb´a <~•TÎe‡b™C ÓUb ¿bq>λ Db´a. ±L •Tb}^>~a ¿bC≤⁄ œ‡b}Da •TiTD <£Ua. ""I think, therefore, I am. '' ‡b ¶ITÚ»Ub P≥≤b ¶e´bP ¿b<L ¿bÎC≥ ÓNŸ}ÆDb}ÿ‡b ™C´t‡bΟ ¿DNBÎUb. •TbCLa <ÎÀbÒa∂ kC<~h» Îb≥Ub |´LÆC •Tb´a D kfl»b y•Tb P´bÓb´a™a VTÚ £}‘> •TŸ∑‡b™b œ‡b}™b ±–flb» ¿PC. <ÆE‡bÎiTD ÓNŸ}ÆD ‡C» ¿b´C», ´C •T≤UC »Ÿa ¿bÓ™a µbÎbµbÎ —´b‡™a. œ‡b}™a y•T "™U»a •Tb DbÓ ≥b‘>a' ´bC»a. ¶ÀbC≥±»a ±N_ <»™a ⁄ر •NT™C˝>b •TŸb‡™C ±L ÓNŸ}ÆDb}Da ≥b‘>a ¿Pe‡b<~Îb‡ ¿b‡N˜‡ •TPC —‡Ò∂ ¿b´C, ‡bΟ™ y•T —‡bv‡bD <£UC ¿b<L œ‡b™b ¿b|´bUb •NTLbUb™ ⁄C£ ΩbUb Db´a. P•Tb≤a ¿}µCŸa´RD UbC•TUDC ÓGŸD Ub ∂EP±‡Y» ‡b‡™C ¿b<L »CÒØD ™bU» kbCŸak}£ŸUb Æb‡™C. ¿b±L ¿b±Ub ¿b®‡bP. G•–T•CT^> Db<~•TUb™ PbC‘>UCUC. £C~b<η‡a, ¿Ò∂—‡ÎhÒC<η‡a, PÓbÆb»aU PÎ∂ P}hÒb}<η‡a ¿bÓÿ‡b •Te±Db P≥`‡b ±Nh»•TÚ. µDÎbDb}™ Æ≥b™C ßbD G•T»a»Ÿa Æbh» —‡b±•T ´bC»C. y•T£b <ÎÀbª‡bYÿ‡b ≥^>b» •Tb´a ™™b∂ ™bUUa ´bC»a, PÓbÆb»aU B–˝>b™bŸbk”U. •TbCLa»Ÿa ÓŸbq>a ÓNUbDC™ ÓN”b Ób}‘>Ub. ""±L E‡b‡—‡ÎhÒb »Ÿa ¿ÆØD hÎÿn> ¿b´C. ¿~a ÓbLPC ¿b´C» »bC±‡Y» •Tb´a ¿b~b •TŸb‡Ub Æb≥b ¿b´C.'' ÓUb Îb^>»C •TbE»a ±bC”bŸDC™ ÓN”b VT^>•TbiTD ^>b•TUb, "" •TbCLbUb •Tb‡ ±NŸÎb‡Ub Ub≥»C, ÓC ÓUb <ΙbiTD flC.'' y•Tb Îbs‡b» y•T DÎC <ÎdiT±£~∂D ΩbUC. ¿}≥bŸÓ≤b $ 59

±L •TbCe´b±NŸb» ¿be‡bΟ ¿b»b Óa µDÎbDb}» ÆÓb ΩbUbC ´bC»bC. œ‡b•Tb≤a ı. 210 y•ØTL ±≥bŸ |´LÆC κBÎ ´bC». •TbCe´b±ØŸÿ‡b PÎbC∂cÓ UbMÆÓ«‡C ~b•Tb´bŸa ÆCÎLbUb Ó<´E‡bUb ı. 30 Ub≥» ´bC»C. Ób}Pb´bŸa ÆCÎLbUb ı. 35. Óa ±]b ≥Ch^> ´bTPÓ«‡C ¶»ŸUbC ´bC»bC. ¿ÆØD Ÿ´b·b™a Æb≥b ~bCµ» ´bC»bC. ~CÎ^>a ÎP<»≥…´bΟ —‡ÎhÒb±•T |´LØD Ÿ´b‡Ub ≥CUbC. y•Tb P}«‡b•Tb≤a ≥Ch^> ´bTPΟ ÆCλ ¿P»bDb, Îb˙>Lbt‡b ÓNUbDC ™b™Ÿ» ÓUb <ΙbŸUC, ""PŸ, ¿bC≤⁄U} •Tb ÓUb?'' Óa Ο ±b<´UC. ÓUb ⁄ŸbC⁄Ÿ™ ¿bC≤⁄ ±^>Ua Db´a. »C—´b »bC™ |´LbUb, ""PŸ, Óa »NÓÿ‡b Î≥b∂» <ÎÀbÒa∂ ¿b´C, ⁄b}‘>•C TŸ ÓbΩC Db}Î.'' Ó´b<ÎÀbU‡b»aU <ÎÀbÒa∂, ÒC ≥Ch^> ´bTPÓ«‡C Îb˙>∑‡b™C •TbÓ •TŸ»bC ¿b´C. y•ØTL PÎ∂ ±GŸ„hÒ»a™a •Te±Db ‡CL} •Tq>aL D—´»C. ‡b™ •TbCe´b±NŸb» ÓbΩC Α>aU ¿DbÒ <ÎÀbÒa∂ ´bC»C. ÆCÎLb™a  •T‘>C <»•T‘>C PbC‡ UbÎØD <~•TUC ´bC»C. Óa ÓbΩa ±ŸaÔbb, ÓbΩC B<Θ‡, ÓbΩa hÎÌDC ‡b}ÿ‡b ±Ua•T‘>C ¿PUCe‡b y•Tb Æ≥b™b ±‘>£b ⁄b}‘>C•TŸDC ¶fl‘Ø>D £b⁄ÎUb ´bC»b. PD 1957 PbUa VTbŸ ¿b‘> ⁄Clb±blb}»Ua ~C»•Tt‡b}™a ÓNU} Ó´b<ÎÀbU‡b}» ‡b‡Ub Ub≥Ua D—´»a. œ‡b}™a VTÚ™a Ækbk£bŸa ~bPDbDC flC»e‡bD}»Ÿ œ‡b}™a P}v‡b Îb˙>Ua. »Ÿa £bCD»aD ÓNUb}ÿ‡b ±Nh»•Tb}™a VTÚ™a —‡ÎhÒb •TŸLC ±‘>UC »CÎpbΟ™ PbÓb<Æ•T •T»∂—‡b™a kbÆØ Bb≥Ua. <~ÔbLb™C Ób«‡Ó œ‡bÎC≤a  }≥–Æa ´bC»C. B≥∑‡b}™C  }≥–Æa ¿b<L ÓŸbq>aΟ PbŸ⁄C™ ±–BNœÎ. »C Î≥b∂» £bCflb}™C <ÓgL •TŸa». ÓUb ´C ±^>» DPC. ÓN}k ∂»´a  }≥–Æa ÎI…TœÎbk”U ÓbΩa ±–<PXa ´bC»a. •TbCe´b±NŸb» œ‡b•Tb≤a ¿PC  }≥–Æa £È<Ó∂≤™ ´bC»C.  »Ÿ •TbMUCÆb}»UC <ÎÀbÒa∂´a •CTÎ≤  }≥–Æa yC•Tb‡Ub ‡CTD kP» ¿P». ÓbCŸbDC ¿b±Ub™ <±PbŸb ⁄NUÎØD Db™bÎC ¿b<L œ‡b»™ PÓbµbD ÓbDbÎC »Pb ´b ±–•TbŸ. ¿≥£a Æb<´Ÿb»~bÕbÿ‡b —‡bv‡bDb»PNXb. Pb<´œ‡ •Tb—‡bœÓ•T  }≥–Æa —‡bv‡bD Óa Àb‡™bC. ±b™ £´b <ÎÀbª‡bYÿ‡b ™C´t‡bΟ £b£ <Ó≤C. kb•TÚ™C P≥≤C, "¿<Æ |‡b} k–à ±b<´UC' ¿~b ¿b<ÎBb∂Îb» kPØD Ÿ´b». ‡bk”U •Tµa Îb ∂^> Îb^>UC »Ÿ Óa hλ:™a »NUDb Ób∆‡b ±–b«‡b±•Tb}~a •TŸC. ‘>bM. ÓNŸ}ÆD, ‘>bM. ŸL<£ÎC •NTq>C ¿b|´bUb PÓÆUC ¿b´C G•}TÎb Db´a ‡b™b <ΙbŸ •TŸa» ´bC»C? »C œ‡b}ÿ‡b ÎC≥bDC Æb». ¿b|´a œ‡b}ÿ‡bÓb≥C ÆaÎ ÓNq>a» µiTD µbÎb‡™bC, £Ón>b•T —´b‡™a ±L ´≤Ø ´≤Ø £Ó Îb˙>» ≥CUb. hλ:™ Ω>C± flC∑‡b™a »b•T£ ¿bUa. Ó≥ ‡b <ÎÀbª‡bYDb™ »C •Tb ÆÓLbŸ Db´a? ¿bÎA‡ ÆÓCU, ¿b±L ¿b±e‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 60

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi