Page 1

¿} ≥ bŸÓ≤b ¿}≥bŸÓ≤b $ ~Ÿ£ ÆbC~a Angarmala - Sharad Joshi

© ~Ÿ£ ÆbC~a

~Ÿ£ ÆbC~a

"¿}≥bŸÓ≤b', ÓN.±bC. ¿}kCq>bL, »b. ⁄C‘>, <Æ. ±NLC 410 501 £RŸ«ÎDa # (02135) 252 354 Email : sharad.mah@nic.in

ÓN⁄±…˛ PŸ£bŸ 98605 16038 ¿[ŸÆN≤La ga•Tb}» ¿D}» ¶ÓŸa•TŸ ÆD~s»a Îb™•T ™≤Î≤, ¿bºŸ}≥bkb£. ÆD~s»a Îb™•T ™≤Î≤™

±–•Tb~•T ÆD~s»a kNsP ¿M∑‘> ±„mU•CT~D ±–b. <U. ÆD~s»a Îb™•T ™≤Î≤, "<±Db•T',244, PÓÒ∂D≥Ÿ, ¿bºŸ}≥bkb£. 431 001. (: (0240) 699 2050 ±–ÒÓbÎ…ca 3 PÌ^>C*kŸ 2008 ÓNæ•T ıæb‡La, ¿bºŸ}≥bkb£ ÓØe‡ $ 150 ı±‡C


Ób∆‡bΟ ±–CÓ •TŸLbt‡b ¿P}v‡ ~C»•TŸa BbÎb-k<´La*Db


±–•Tb~•Tb™C ÓDbC≥» <ÎPb—‡b ~»•Tbÿ‡b ¶cŸbµb∂» Ó´{Îbÿ‡b q>ŸUCe‡b ~C»•TŸa ™≤Î≤aΟ »NUDCDC VTbŸ ÒbC‘>C Pb<´œ‡ ¶±Umµ ¿b´C. U<U» ÎbŒËTÓ‡bDC ‡b ™≤Î≤a™a £⁄U ¿bcb ¿bcb •NTq>C χb‡Ub PNıÎb» •CTUa ¿b´C. ~NX ¿Ò∂~bÕa‡ ±b‡bΟ ¶BbŸUCUa Zb ™≤Î≤a™} Ó´{Î ´≤Ø´≤Ø •Tb ´bC ∂Db <ΙbŸÎ}»b}Db U[b» ‡C» ¿b´C. ~C»•TŸa P}fl^>DC™b <ΙbŸ ~m£kX •TŸ∑‡b™C ±–‡œD ¿Ÿ<Î}£ ÎbÓD •NTU•TLa∂, PNŸC~™}æ |´b_C ‡b}Da DC^>bDC •CTUC. <ÎƇ ±iT≤•TŸPbŸv‡b UC⁄•Tb}Da "‡bCXb ~C»•TŸa'ÿ‡b Ób«‡Ób»ØD ´b <η‡ U<U» ¿}≥bDC Ób}‘>Ub. "~C»•TŸa P}fl^>•T'ÿ‡b Ób«‡Ób»ØD ¿bÆ´a PNŸC~™}æ |´b_C ÓbCq>C •TbÓ •TŸa» ¿b´C». 1998 ±bPØD "ÆD~s»a Îb™•T ™≤Î≤' ‡b™ BØ<Ó•CT»ØD ~Ÿ£ ÆbC~a ‡b}™a ±Nh»•CT ±–•Tb~a» •TŸ»C ¿b´C. "hÎb»}¯‡ •Tb DbPUC?', "⁄Ne‡b —‡ÎhÒC•T‘>C ⁄Ne‡b ÓDbDC' ‡bD}»Ÿ "¿}≥bŸÓ≤b' ´C ~Ÿ£ ÆbC~a*ÿ‡b U<U» UC⁄b}™} ±Nh»•T Îb™•Tb}ÿ‡b ´b»a £C» ¿b´bC». ´C UC⁄ ‡b±ØÎa∂ "~C»•TŸa P}fl^>•T' ‡b ±b[a•Tb»ØD ±–•Tb~a» ΩbUC ¿b´C». £bCD UC⁄ Pbƒb<´•T "¬‡bDkb'Ó«‡C ±–<PX ΩbUCUC ¿PØD y•T UC⁄ "¿}»Db∂£'ÿ‡b 1999 ÿ‡b <£Îb≤a ¿}•Tb» ±–<PX ΩbUCUb UC⁄ œ‡bÿ‡b PصbŸa» hÎiT±b» PÓb<ν> •CTUb ¿b´C. ‡b P≥`‡b UC⁄Db™a ¶h»ÎbŸ PNŸC~™}æ |´b_C ‡b}Da •CTUa ¿b<L ~Ÿ£ ÆbC~a ‡b}Da ±Nh»•TbPbq>a ±ŸÎbD≥a <£Ua ‡bk”U œ‡b}™C ‹TL —‡IT •TŸL} ¿Îfl‘> ¿b´C. œ‡b}ÿ‡b Upb» ±Nh»•T ±–•Tb~a» •TiTD PÓb<ν> ´bC»b ¿bU} ‡b™b™ ÓUb ¿bD}£ ¿b´C. ±Nh»•Tb™} ÓN⁄±…˛> Pb•TbŸLbŸC ÓbΩC <Ó_ <™_•TbŸ PŸ£bŸ ÆbµÎ, ÓbΩC P´•TbŸa ga•Tb}» Ωb‘>C Î ÆaÎD •NTU•TLa∂ ‡b}Da ±Nh»•TbUb ÆaÎ UbÎUb |´LØD™ ±Nh»•T ¶cÓGŸœ‡b <PX ´bCT ~•TUC. ga•Tb}» ¿D}» ¶ÓŸa•TŸ ÆD~s»a Îb™•T ™≤Î≤, ¿bºŸ}≥bkb£.


¿}≥bŸÓ≤b 1976 ÿ‡b ÓC Ó<´E‡b» ±<´e‡b™ »bŸ⁄CUb ¿b|´a <´}£ÈhÒbDb» ±Ÿ»UbC. gC‡b ¿b<L ≥bºŸa £bCE´a ÓNUa*Db ⁄Ÿ} |´LÆC kD∂ PbC‘>e‡b™} £È:⁄ ´bC»}. ""<»ÒC™ Ÿb´b·b™} q>ŸÎU} ¿b´C, ™Ub ±Ÿ».'' |´^>U} ¿P»} »Ÿ £bCfla*Da´a "´È̱a' |´LØD ¿bD}£bÿ‡b ¿bŸbC`‡b q>bC•Te‡b ¿Pœ‡b, ±L ±bCŸa ¿b±e‡b kb±bUb ±O}T ¿bC≤⁄» ´bCœ‡b. ¿b»b ±Ÿ» ÆbLC Db´a ´C œ‡b} D b ¶Ó≥UC ´bC » C . ¿≥£a PÓÆb‡Ub Ub≥e‡b±bPØ D œ‡b £bC fl a´a „hÎœΩUY‘>Ó«‡C™ Îb˙>UCe‡b. »P} œ‡b}™} P≥≤} <Îd <»ÒU}™. Ób‡£C~bk”U Pb´<Æ•T™ œ‡b}™} Ó» kŸ} D—´»}. 1970 Ó«‡C »aD Ó<´E‡b}™a ŸÆb flCTD ¿b|´a y•T£b ±Ÿ» ¿bUbC ´bC»bC. œ‡b}™} £C~b<η‡a ™b}≥U} Ó» —´bÎ} ‡b•TGŸ»b ¿≥£a <£Ña, <PÓUb, ¿b≥–b, ±NLC ¿Pb •Tb‡∂•–TÓ ¿b⁄Ub ´bC»b. <£Ña »C <PÓUb Æb‡Ub ÓN”bÓ "G‘>UsP' kP flC»Ua ´bC»a. Îb^>C» Æb»bDb kCVTbÓ ±bTP PNiT ΩbUb. œ‡b ¿bŸbÓ≥b‘>aÿ‡b n>±Ÿb»ØD´a µbC µbC ±bLa ¿b» ‡C» ´bC»C. P≥≤C <BÆØD <™}k ΩbUbC. Ò}‘>aDC •Tb•T‘Ø>D ≥CUbC. ™}‘a>≥‘> ¿≥£a V–C*T™ hÒb±œ‡~bÕß •NTÎa∂<PyC™a •TUb•…T»a |´LØD ¿<BÓbDbDC £b⁄ÎUC. kPhÒbD•TbΟaU hÎÿn>»b≥…´ ÓNUa*Da ±b<´UC ¿b<L œ‡b}™b ÆaÎ flbkŸb Ωbe‡b™C ÓUb ÆbLÎUC. ~s‡ ¿P»C, »Ÿ œ‡b™ <£Î~a <ÎÓbD ±•T‘Ø>D œ‡b ±Ÿ» kD∂Ub ≥Ce‡b ¿Pœ‡b. œ‡b}™a ~b≤b, <Ó_-Óº<_La, V–C*T™ Bb·b, kVTb∂Ο™C ⁄C≤ P≥≤C P≥≤C Ób≥C ^>b•ØTD œ‡b <Dflbe‡b ´bCœ‡b. ¿b ∂kb±b}⁄CŸaÆ <Îd DPUCe‡b œ‡b ¿ÆbL ±bCŸa*Ο ⁄Ÿ} |´LÆC ¿b|´a •CTÎ˙>b ÆNUØÓ ™bUÎUb ´bC»b. ≥bºŸa •Tb´a™ kbCU» D—´»a. gC‡bUb ÆbL ÓbCq>a. Îb»bΟLb» •Tb´a»Ÿa »bL ¿b´C ´C <»Ub •T≤U} ´bC»} ¿b<L •Tb´a»Ÿa ≥Ó»a™} kbCUØD, <D£bD kbCU»} Ÿb´RD »a »bL •TÓa •TŸ∑‡b™b ±–‡œD •TiT ±b´» ´bC»a. UaUb´a »~a ≥̱™ ´bC»a. Ób‡£C~a ±Ÿ» ‡CTD •TbCŸ‘>Îb´R ~C»a •TŸb‡™a ‡b ‡bCÆDCk”U ≥CUa ™bŸ ηC∂ ¿b|´a ™™b∂ •TŸa» ´bC»bC. ""~C»a •TŸb‡™a, »Ÿ BŸ±ØŸ ±b∑‡b™a •TŸbÎa, ~C»a ¿b<L ≥GŸka ‡b}™b P}k}µ kb≥b‡»a ~C»aÿ‡b ±–‡bC≥b»PNXb •T≤Ø ~•CTU,'' ¿~a <»™a PØ™Db ´bC»a. ¿b»b ¶‘>a ÓbŸUa |´^>e‡bΟ <»ÿ‡b´a ÓDbΟ £‘>±L ´bC»C™, ±L kD∂Ub »~a »a •}T^>b≤Ua ´bC»a. yÓË.y.Ub ±<´Ua ¿bUCUa, ≥L•T‡}_b™C <Î~C· ßbD,  }≥–Æa, V–C*T™, ÆÓ∂D ‡b Bb·b}Ο ±–BNœÎ. ±L kD∂Ub œ‡b™b •Tb´a™ ¶±‡bC≥ ´bC» ¿}≥bŸÓ≤b $

7

Db´a ¿~a <»Ub ⁄}» Îb^>C. <´}£NhÒbDb» ¿b±e‡b •T»…∂œÎbUb ÎbÎ <Ó≤CU ‡b™a <»Ub ⁄b_a ´bC»a, ¿b<L ÆiTŸ ±‘>Ua, »Ÿ y•T^>aDC P≥≤b P}PbŸ Pb}Bb≤∑‡b™a <»™a <´}Ó»´a ´bC»a. <D£bD »~a <´}Ó» ¿Pe‡b™C »a £b⁄λ ´bC»a. <»ÿ‡b ÓDb» ⁄ŸbC⁄Ÿ™ •Tb‡ ™bUU} ´bC»} •TbCL ÆbLC. ÓbΩa ´a ¶‘>a ⁄ŸC |´^>UC, »Ÿ <»ÿ‡bΟ´a ¿E‡b‡™ ´bC » b. U¬D ™bŸ™bº fl b} P bŸ⁄} £b⁄ÎØ D ΩbUC U } . Ób∆‡b <DŸadŸÎb£bÓN≤C <ÎÎb´ •TbCL»b´a µb<Ó∂•T <εa D •TŸ»b DbC*£La ±X»aDC ΩbUb, yÎ˙>}™ •Tb‡ »C Æ≥bÎC≥≤} UÔbL. ¿b‡.y.yP. ±bP ΩbUCe‡b ´È~bŸ, •T»∂k≥bŸ PÓÆe‡b ÆbLbt‡b DÎt‡bÿ‡b ´b»a <»DC ´b» <£Ub, »bC PN⁄bPÓbµbDbÿ‡b ™bº•TbCDa •NT^N>}kbÿ‡b Ÿb¢‡b» <™Ÿ•TbU Ÿb¢‡ •TŸ∑‡bPbq>a. ±N˙>} ´C ¿P} •Tb´a fl‘>CU ‡b™a •Tb‡ •Te±Db? ¿b±e‡b P}PbŸb™C ÎC≥≤C±L <»Ub U¬DbD}»Ÿ VTbŸ UΕTŸ UÔbb» ¿bU} ¿PbÎ}. <»D} hλ:Ub ±bŸ k£UÎØD ^>b•TU}. ÓbΩa ±<´Ua <~˜‡b »a™. kD∂ÿ‡b PN⁄P}±£C»U} ÓbΩ} ¿PÓbµbD <»Ub •T≤U} ´bC»}. ÆbD•TÚÿ‡b <D˛>CDC »a Ób∆‡b Ób≥bCÓb≥ ‡C» ´bC»a. œ‡b ÎC≤a •TbCLbUb™ q>bT•T D—´»C, •TÚ ŸbÓb‡Lbÿ‡b •Tb≤bD}»Ÿ ŸbÎLb}™a P}v‡b VTbŸ ÓbÆUa ¿b´C ¿b<L Pa»C™a ~bC•Tb}<»•Tb ¿b»b £}‘>•TbŸ∑‡b»™ ´bC»C. PBb, Bb·Lb}»ØD •TbCLa Óa •CTUCe‡b œ‡b≥b™b ¿b»b ¶ÑC⁄ •CTUb |´LÆC ÓUb ´PØ ‡C»}. P}fl^>DCÿ‡b •TbÓb» Óa •Tb´a •TıLCÿ‡b ±–CŸLCDC ±‘>UCUbC Db´a. •TbCLb »≤b≥b≤b»aU ÆDPbÓbE‡b}™b ¶XbŸ •TŸ∑‡b™a Ó<D·b q>CÎ∑‡b™b ¶X^>±Lb Ób∆‡b•T‘>C Db´a. ‡b •TbÓb» ÓUb ¿±Ÿ}±bŸ ¿bD}£ <Ó≤»bC |´LØD Óa ´C •TbÓ •TŸ»bC. ¿bƱ‡Y» ´ÆbŸbC ~C»•TŸa ¿b}£bCUDb» »Nı}≥b» ≥CUC. G•Tœ‡C•Tb}Da Ub‰b ⁄bee‡b. <D±bLa Bb≥b» ≥CUbC, »Ÿ ‘>ΩDBŸ ~C»•TŸa Ub‰b-≥bC`‡b}Da ´b»±b‡ ≥CUCUC •NTklb ⁄b‘>Ë⁄b‘>Ë ÎbÆÎa» BC^>b‡Ub ‡C»b». kbÎaP flŸb}»Ua »ıL •T»a∂ ÓbLP} ±bC<UPb}ÿ‡b ≥bC≤akbŸbUb k≤a ±‘>Ua. ÓbΩb P≥≤b P}PbŸ ¿bÆ ¶Æb‘> ΩbUb ¿b´C. UaUb ¿bÆ Db´a. gC‡b, ≥bºŸaUb U´bD±La •Tµa •TbCLœ‡b ´u>bUb Db´a |´LbÎ} Ub≥U} Db´a. ¿b»b ¿≥£a Pb«‡b ≥bC˜^>a*•TGŸ»bPNXb œ‡b}Db ¿b»b ´C ¿b±e‡bUb ±ŸÎ‘>∑‡bPbŸ⁄} Db´a ´C Pb}≥b‡™a ÎC≤ ‡C»C; ±L ±bCŸa ´È~bŸ ¿b´C». kb±bΟ ¿~a ÎC≤ ‡CT™ £C» Db´a». PÓÆØD flC»b». yÎ˙>} ´bCTDPNXb ‡b •TbÓb» ÓUb ¿bD}£ Îb^>»bC. Ó≥ œ‡b≥ •TPUb? ¶U^,> Ób∆‡b »•}T Bb¬‡ÎbD •TbCL? œ‡b≥ •Tb‡ ¿bƱ‡Y» ÒbClb}Da •CTUb? ¿DC•Tb}™a k<U£bD} —‡Ò∂ ≥CUa. œ‡b}ÿ‡b DÆŸCUb •Tb´aPNXb VT≤ ±‘>U} Db´a. Óa ~C»•Tt‡b}ÿ‡b Db Æb»a™b, Db ±b»a™b, Db ±C~b™b. £C~BŸb»aU ~C»•Tt‡b}Da ÓUb ÆC ±–CÓ <£UC œ‡bUb »bC‘> Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 8


ÒbC‘>} Db^>•TÚ Îb^>CU; ±L ¿bÓ™} flŸ ÓbC‘>U} »Ÿa gC‡b, ≥bºŸa ¿b<L Óa ¿bÆ ~C•T‘>bC •NT^N}kb}» flŸb»e‡bPbŸ⁄C ÎbΟ»bC. ÓbΩa y•T ¿b ∂ ¿b´C. <™•TbC‘>a »bUNs‡b» <D±bLa ¿b}£bCUD 14 Ób™∂ 1981 Ub ™bUØ ΩbUC. ™bŸ- ±b™ ´ÆbŸ ~C»•TŸa ÆÓ»aU Pœ‡b≥–´bUb ¿~a ¿±CÔbb ´bC»a. <»ÒC ™b≤aP ´ÆbŸb}Ο ~C»•TŸa ÆÓUC. Pb» ¿bq> G•TUbCÓa^>Ÿ Ub}ka™b ±NLC-k}≥≤ØŸ Ÿhœ‡b™b Bb≥ ¿b}£bCUDD≥ŸbDC —‡b±Ub ´bC»b. £ÈPt‡b <£Î~a P•Tb≤a ±_•TbŸb}kŸbCkŸ ±–œ‡C•T ≥bÎÿ‡b Ób}‘>ÎbUb BC^> £C» <DflbUbC. y•T |´b»bŸa~a kb ∂ µbλ Ób∆‡b•T‘>C ¿bUa. ¶}™ <~‘><~‘>a» kb}µb. ÆEÓBŸ™C •T˝>, ™C´t‡bΟÿ‡b ŸC·bŸC·b}ÿ‡b Æb`‡b}» ⁄bC£UCUC. ÓUb |´LbUa, ""Pb´Ck, »N|´a ≥bÎb}»e‡b Ób‡-k<´La*Db Pœ‡b≥–´bUb ‡b‡Ub Pb}<≥»UC |´LØD ¿bUbC. DCPØ™} µ‘> D—´»} |´LØD ~CÆbŸLa •T‘Ø>D UN≥‘>} flCTD ¿bUbC kflb.'' ‡b Ób∆‡b ¿b ∂ÿ‡b flŸa Óa D}»Ÿ ≥CUbC. ¿b±e‡b UC•TÚÿ‡b fliTD £Rµ ¿bLØD <»D} ÓUb ̇b‡Ub <£U}. ÓUb £Rµ <±»bDb ±b<´U} »C—´b™ <»Ub PÓbµbD Îb^>U}. ±L "œ‡b≥' ~m£b™a <ΣbŸ•T ÆbLaÎ ±–œ‡Ôb ¿DNBÎe‡b<~Îb‡ •T≤L} •Tq>aL. £È:⁄C ¿≥£a n>bC^>a n>bC^>a; ±L VTbŸ ^>bC™b‡™a. ÓNUa*Db V–C*T™, ÆÓ∂D, UMG^>D PbC‘Ø>D ¿b»b ÓŸbq>a, <´}£a,  }≥–Æa <~•Tb‡™} ´bC»}. kD∂ÓµØD <Dfl∑‡b±ØÎa∂ gC‡bD} V–C*T™Ó«‡C •TbC±<D∂•TPΟ <Dk}µ <U<´Ub ´bC»b. »a ¿b»b "≥ÓBD' <≥ŸÎb‡Ub kPUa ´bC»a. ÓNUa*Db ~b≤C» ±–ÎC~ <Ó≤∑‡b™a ÓbCq>a ¿‘>™L ΩbUa. ¿bC≤⁄±b≤⁄ •NTq>C Îb±Ÿb‡™a Db´a ¿Pb <D÷‡ •CTUb ´bC»b. <~ÔbL <D£C~bU‡b»e‡b PbÓbE‡ •TÓ∂™bt‡b}±N˙>C Ÿb}≥C» ¶Bb Ÿb´RD Æb» ´bC»bC. £ŸÎb¢‡b±b~a kP» ´bC»bC. •Tb´a ¿<µ•Tbt‡b}™a <~ŸÆbCŸa ±b´RD Îb^>b‡™C, ¿b»b ‡b}Db ¿b±L •TbCL ¿b´bC» »C Pb}≥bÎ}. Æb£R™a •Tb}‘>a <VTŸe‡bPbŸ⁄} •TbÓ ´bCTD Æb ∂U; ±L ±–œ‡C•TÎC≤a ÓbC´ ¿bΟUb. ŸC~D£È•TbD, ≥MP <λŸ•T, ΕTÚU, ÓNv‡b«‡b±•T PÎbY±N˙>C »bC*‘> ÎC*≥b‘>LC ΩbUC. ¿b|´a ™C´t‡bΟ •TbCLa™ •Tb´a £b⁄λ D—´»bC. UaUb Ób_ Æbh» ¿b•–TÓ•T kD» ™bUUa ´bC»a. ¿bÓÿ‡b ¶±•–TÓb<η‡a •TbCLa <™}»b, ~}•Tb —‡IT •CTUa •TÚ »a œ‡bÿ‡bΟ »N^Ø>D ±‘>b‡™a. kb´CiTD ¿bÓÿ‡b»aU ±–œ‡CC•TÆL P≥≤} •Tb´a —‡Î„hÒ» ™bUU} ¿b´C ¿P} £b⁄Îa» ´bC»b. £ÈPt‡b™b µaŸ »N^Ø> D‡C ¿~a •TbC~a~ •TŸa» ´bC»b. ΩbC±a Æb»b}Db <™}»b}™a »bC^>a k}£ •TiTD ΩbC±a Æb‡™} ´a ÓbΩa VTbŸ ÆNDa •TUb ¿b´C. ΩbC± Ub≥»bDb P≥`‡b <™}»b}™b ¿b<L »LbÎb}™b •Tb´a _bP ΩbUb Db´a. Ÿb_a ¿‘>a™»aD ÎbÆ»b Ób_ ΩbC± ⁄b‘>•TD ⁄NUC. ±N˙>C ΩbC±LC™ ¿~s‡ ´bC ∂. •T±b≤bUb ´b» ¿}≥bŸÓ≤b $

9

UbÎØD Óa hλ:Ub™ <ΙbŸa, ""Óa ±b´»bC ¿b´C »C ⁄Ÿ} •TÚ hÎÌD?'' ¿bP±bP ~b}»±LC ΩbC±UCe‡b UaUb, gC‡b, ≥bºŸa•T‘>C ±b´RD ±bC^>b» ≥UkUØD ‡b‡™}. ‡b}™} ÆaÎD ¶£Ë«Îh» •TŸ∑‡b™b ÓUb •Tb‡ ¿<µ•TbŸ ´bC»b? œ‡b≥ |´LÆC ı±‡b±º~b}™b DP»bC. œ‡b≥ ¿~b ¿DC•T £b´•T ÔbLb}Da ≥N}VTUCUb ¿P»bC. ¿b}kCq>bL ‡CÒC ~C»a »Ÿ flC»Ua. Pb‘>C»CÎaP y•TŸ •TbCŸ‘>Îb´R ÆÓaD. ±N∑‡b»e‡b <P}µ •TbMUDa» flŸ flC»U}, ÓNUa*ÿ‡b ~b≤Cÿ‡b PbC‡aDC. flŸb™C DbÎ q>CÎUC "Ó…£Ë≥}µ'. ¿b}kCq>bL ‡b Ób≤ŸbDb»e‡b Ÿ⁄Ÿ⁄a» ~C»b™C DbÎ •Tb‡ q>CÎbÎC? ÓŸbq>a»e‡b •T<λb}» DbÎC ~bCµb‡™a ÓbΩa ÆNDa P·. •CT~ÎPN»b}ÿ‡bÆCÒC ¿bC˙>C ÎDŸbÆa $ Î…ca »CÒC ŸÓC ÓbΩa $ •TbŸL •Tb´a PbÔb <»ÒC $ ÓÆ œ‡b gC‡b™a ±^>»C $ ‡bÎiTD ±<´e‡bÎ<´e‡b ÓNUa™C DbÎ q>CÎUC. ¿b»b •NTPNÓb≥–Æb}ÿ‡b ¿bC≤a ¿bq>Îe‡b±£bC±£a ±PiTD <D⁄bŸC, ¿b±Ne‡b™ ´b»a ´bCÎØ<D‡b kC´bC~ µbÎUbC, «‡C‡±ÒbΟ»a •Tµa D Òb}kUbC <Îgb}»ah»Î, ±b<´UC D Ób≥C kb}µØ D ~•TUbC ±–a»a™C Îb •TÚ»a∂™C µb≥C y•T™ »bŸb PÓbCŸ ¿b<L•T, ±b‡»≤a ¿} ≥ bŸ ¿}≥bŸÓ≤b kP ~C»b™C DbÎ q>CÎUC "¿} bŸÓ≤b'. ‡b ¿}≥bŸbDC ±N˙>C ÎLÎb ±C^>b‡™b ´bC»b. y•T ÆbDCÎbŸa 1977 Ub •TbÓbUb PNıÎb» •CTUa. »b»‘>aDC £bCD <Î<´Ÿa*™a •TbÓC PNiT •CTUa. Ÿmka <±•CT P}±e‡bD}»Ÿ ¿bÓÿ‡b Bb≥b» ŸbCÆ≥bŸ Db´a™. ¿‘>a™~C »aD~C ÓbLPC •TbÓbUb ¿Pb‡™a. ÓUb´a •TbÓ ¶Ÿ•Tb‡™a flb ∂ ´bC»a™. ⁄bC£LC, PNı}≥ UbÎLC, kb}µ•TbÓ •TŸLC, ⁄GŸ±b™a »‡bŸa •TŸLC ¿~a P≥≤a •TbÓC ™bŸ y•T Ó<´E‡b}» ¿b^>bC±b‡™a ´bC»a. ÓÆNŸa G•TÓbD ÎC»D •Tb‡Àb±–ÓbLC <Õ‡b}Db ¿b<L ±Nı·b}Db PbŸ⁄a™, »aD ı±‡C q>ŸÎUa. ÓUb œ‡b ÎC≤a ÓÆNŸa D≥∑‡™ Îb^>b‡™a; ±L ≥bΕTt‡b}» ⁄≤k≤ ÓbÆUa. »PC ¿b}kCq>bLÓ«‡C BØ<Ó´aD •TbCLa™ Db´a; ±L ¿<Ækb» £ÈPŸa•T‘>C ÓÆNŸaUb Æb»™ Db´a ¿~a ‘>ΩDBŸPNXb flŸC DP»aU. œ‡b»Ua™ •Tb´a Ó}‘>≤a BC^>b‡Ub ¿bUa. ¶E´b`‡bÿ‡b <£ÎPb}» <Î<´Ÿaÿ‡b •TbÓb™b ™bUØ ŸbCÆ £a‘> ı±‡b ´bC»b. Óa ŸbCÆ Îb˙>ÎUb »Ÿ kb•TÚÿ‡b}Da ±ºPC •NTqØ>D ÀbÎC» ¿b<L •TbÓC •T~a •TiTD χbÎa»? ÓUb œ‡b ÎC≤a »Ÿa œ‡b}™a ⁄Ÿa ¿‘>™L PÓÆUa D—´»a. Óa |´^>UC, ¿}≥bŸÓ≤b $ 10


""Óa kb´CŸ™b ÓbLØP. •Tb‡ÀbDC q>ŸÎUCe‡b±CÔbb •TÓa ÎC»D •TPb £CT?'' œ‡b}Db •Tb´a ±^>UC ¿PC <£PUC Db´a; ±L ±N˙>C kbCU»b »Ÿa ¿bUC Db´a. ¿bÆ G•TÓbD ÓÆNŸa kbŸb ı±‡C ŸbCÆ ¿b´C (PÌ^>C*kŸ 1988). ±–œ‡Ôbb» ±Nı·b}Db œ‡bÿ‡bΟ Î <Õ‡b}Db k´N»C•T •TbÓb}Db Pb»ÿ‡b Ο ŸbCÆ ¿b´C. ~CÆbŸa Ó´bŸb˝¨> ¶ÀbC≥ Ó´bÓ}‘>≤b™a ¶ÀbC≥D≥Ÿa ¶Ba Ÿb´»C ¿b´C. »CÒC kb}µ•TbÓbΟ ÓÆNŸaPbq>a ÎaP ÎaP ı±‡C <Ó≤»b». 1977 ÓµUa ≥bΕTt‡b}™a ¿‘>™L ÓUb ¿bÆ PÓÆ»C ¿b´C. ""»aD ı±‡C »N|´a £CT ~•T»b, ¿bD}£ ¿b´C. ¿b|´a ÀbÎC •TbCqØ>D?'' •TbŸ⁄bDCÎbUC ÎaP ı±‡C £CT ~•T»b», BUC ´bC œ‡b}™a. Óa ÀbÎC •TPC Î •TbCqØ>D? 1978 ±bPØD Óa P}•TGŸ» ¢ÎbŸa G•TUbCUb P—Îb ı±‡bÿ‡b ¿bP±bP <ΕT»bC ¿b´C. •Tb}ÀbUb £ŸÎ·a∂ Pbq> ı±‡C Gπ}T^>U BbÎ ±OTb. ±ºPC ¿bLbÎC •TbCqØ>D? ~C»bΟ ÓNOTbÓbUb ¿ÆØD ¿b‘>bCPb D—´»b. ~C»bΟ ÎaÆ Db´a. ´C Ub}k Ub}k Pb± <Dfl». Pb± <DflbUb Db´a ¿Pb <£ÎP™ Db´a. DbÒb BC≥‘>C VT^>bVT^> Pb± ÓbŸb‡™b. ¿b»b Ób∆‡b ~C»b™b •TbŸBbŸa »bC™ ¿b´C; ±L Pb± ÓbŸLC œ‡bDC y•Tby•TÚ PbC‘Ø>D <£UC. P•Tb≤a ¶qØ>D Óa ™b≤aP G•TUbCÓa^>Ÿ "™C»•T'ÎiTD ‡C ∂. ÎC≥ÎC≥`‡b Gq>•TbLa •TbÓC ™bU». ±b≤a±b≤aDC Ÿb}≥C» ÆbTD £≥‘> ±b@b ¶™UØ Ub≥C. •TbÓbΟ ‡CLbŸa ¿‘>a™~C »aD~C kb‡bÓbLP} ±b™-±b™, £´b-£´b G•TUbCÓa^>Ÿ ™bU» ¿DÎbLa ±b‡b}Da ‡C». BŸ ¶E´b`‡b™C <£ÎP. ̇b‡ÿ‡b ±b∑‡b™a ≥ºŸPbC‡™. ±Ÿb»a» ±bLa flCTD »bC*‘>bUb ±£Ÿ UbÎØD ±bLa ≥b≤ØD ̇b‡™C. <DP≥b∂DC kN‘><ÎUCe‡b, ™bCŸb}Da UN^>UCe‡b, PbΕTbŸb}Da Db‘>UCe‡b, PNU»bDb}Da <±‘>UCe‡b, µÓ∂Æb»a*Da ≥b}ÆUCe‡b ‡b Ó}‘>≤a*ÿ‡b ÆÎ≤ Æb∑‡b™b Óa ±–‡œD •TŸa» ´bC»bC; ±L •NTLa ⁄NUC±LbDC kbCU» D—´»C. œ‡b}ÿ‡b» Ób∆‡b» ¿}»Ÿ G•T»a? »C ¶Ñ}flbÎC •TPC? ±N˙>C ±N˙>C ÓUb ‡Ns»a •T≤Ua, <Dk}µÎbŸ ¶cŸC ÀbÎa Ub≥»aU ¿PC ±–AD <ΙbŸb‡™C™ Db´a». Îh»N<D˜q> ±–AD <ΙbŸb‡™C. ¶cŸC ¿b±L PN™Îb‡™a. ¶cŸ •TbCLœ‡b »bC*‘>b»ØD <£UC Æb»C, œ‡b±CÔbb ¶cŸ £C»bDb ™C´t‡bΟ™a ÓNæb kbŸ•Tb ∂DC E‡b´b≤b‡™a. Ó«‡C ÆCÎb‡™a PN^>a £bCD »bP ¿Pb‡™a. |´LÆC ≥bÎb»e‡b UbC•Tb}Db ≥bÎb» ÆbTD Bb•TŸ»N•T‘>b ⁄bTD ‡b‡Ub ÎC≤ <Ó≤C. »Ÿa kŸC™ UbC•T ~C»bΟ™ PbÎUaUb Òb}k». y•T <£ÎP Óa PN™<ÎUC, ""£È±bŸa PÎbYDa BÆD |´^>UC »Ÿ?'' £ÈPt‡b <£Î~a Ó…£N}≥, Ωb}Æb ´ÆŸ Ωbe‡b. ~C»bΟÿ‡b •TbÓbUb PNıÎb» Ωbe‡b±bPØD ÓDb»Ua ¶£bPaD»b Îb˙>» ™bUUa ´bC»a. •NTq>C <ÆDC—´b E‡Ø‡bM•∂TÓµaU ¿<U~bD PBb≥…´b}»aU kºq>•TÚ*ÓµaU ™™b∂ ¿b<L •NTq>C ‡b κŸbL •Tb»≤b}Οÿ‡b ÆaÎflC∑‡b ¶•Tblb» £≥‘>b}™C ˙>a≥ ^>b•TL}. •TbCq>C ¿}≥bŸÓ≤b $ 11

´bC»bC? •TbCq>C ¿b´C? •Tb‡ ´bC»bC? •Tb‡ ¿b´C? ¿Pb ·‘>bÔbŸa Ó}_ PbŸ⁄b Ʊ» ´bC»bC. BÆDbDC »Ÿa •Tb´a kŸC Îb^>UC »Ÿ kfl» ´bC»bC. ⁄ŸC |´LÆC ≥bÎb»UC BÆD DC´Óa "•CT~Îb ÓbµÎb'DC™ ™bUØ —´b‡™C; ±L ‡b <DŸÔbŸ ¿‘>b∑‡b}Da Óa œ‡b}ÿ‡b ™C´t‡bΟ Îb™UC D—´»C »•CT BbÎ Ób∆‡b ™C´t‡bΟ Îb™UC ´bC»C. BÆDb™a PNıÎb» ΩbUa, ´GŸ÷}æ ŸbÆb, »bŸbÓ»a ŸbLa ‘>bC*kbflŸa BŸa ±bLa, ‘>bC*kbflŸa ±bLa... Ó…£È}≥ Ωb}Æb}™b •TÑbC≤ ¿b<L ≥bLbt‡b}™a PbÓØ<´•T kCPØŸ»b ¿bCUb}‘Ø>D ¿Ò∂ ¿Pb <B‘>Ub, •TÚ ≥`‡b»Ub ¿bÎ}˙>b <≥≤CDb. ¿bLakbLa™b •Tb≤ ¿ÆØD ™bUØ ´bC»b. BØ<Ó´aDb}Db £bCD¿‘>a™ y•TŸ Æ<ÓDa™a Îb^>La ™bUUa ´bC»a. Ób∆‡b Æ<ÓDaÿ‡b ±„W™ÓCUb £´bkbŸb flŸb}Db <Ó≤bUCe‡b Æ<ÓDa ±‘Ø>D Ÿb<´e‡b ´bCœ‡b. Ó´b≤N}¬‡bÿ‡b <~Î≤C ±b^>Ub}ÿ‡b Æ<ÓDa G•Tœ‡C•T ¿b<£ÎbPa*Db <Ó≤bUCe‡b, GŸ•Tb|‡b™ ±‘>e‡b ´bCœ‡b. ´C ±–•TŸL ÓUb •Tb´a PÓÆCDb. ⁄ŸC |´LÆC ÆÓaD <Ó≤be‡bD}»Ÿ DÎBصbŸ•Tb}Da ¶œPb´bDC ÆÓaD •TPb‡Ub Ub≥UC ±b<´ÆC ´bC»C. Æ<ÓDa™C VCTŸÎb^>± ΩbUC, ÆÓaD DPLbt‡b}Db Æ<ÓDa <Ó≤be‡b |´LÆC ≥–bÓaL £bGŸÀ–b™b ±–f PN^>»bC ¿PC ¿b|´a G•Tœ‡C•T ηC∂ yC•T», flbC•T» ´bC»bC ¿b<L ‡b Æ<ÓDa ´b»a ¿bUCe‡b}Db œ‡b™C •Tb´a™ •Tbº»N•T D—´»C. •NTLa |´LbUC, ÆÓaD <Ó≤bUa »Ÿa ¿bº»C ±b<´ÆC», kºU ±b<´ÆC», <k‡bLC ±b<´ÆC, ⁄»} ±b<´ÆC», DNP»a ÆÓaD flCTD •Tb‡ •TŸ»b? ¿•TUØÆUb •Tb •NTq>C •NTLa ±N˙>bt‡b}Da DÎb ±–‡bC≥ •CTUb. DÎBصbŸ•Tb}Db œ‡b}ÿ‡b Æ<ÓDa Db}≥iTD, ±CiTD Àb‡ÿ‡b. Óa ÓDb» <ΙbŸ •CTUb, ±b™±}™ÎaP DÎBصbŸ•T y•T_ ΩbUC, ÒbC‘>aVTbŸ ±º~b™a PbC‡ ΩbUa, »Ÿ PbÓØ<´•T ~C»a ÆÓLbŸ Db´a •Tb? ⁄C‘>ÿ‡b ±–b}» ¿<µ•Tbt‡b}Da £bΑ>aÿ‡b DÎBصbŸ•Tb}™a ≥bq> flbUØD <£Ua. ¿‘>™L •TbCL»a™ D—´»a, ÆNDb ÓbU•T ÒbC‘>b •T^>•T@b ´bC»b; ±L •Tb‡ÀbDC œ‡b™C •Tb´a™ ™bU∑‡bPbŸ⁄C D—´»C. ÓbÓUC£bŸb}Da hλ: ‡CTD Æ<ÓDaÿ‡b PaÓb •Tb˙Ø>D <£e‡b. y•ØTL ¿•TŸb BØ<Ó´aD}bDb PU≥ Æb≥a ÆÓaD <Ó≤bUa ´bC»a. ¿•TŸb flŸÿ‡b}™a kºq>•T kbCUbÎUa. <D|ÓC¿<µ•T ™bΑ>aΟ ¿bUC. P≥`‡b}Da PbÓØ<´•T ~C»a •TŸb‡™a. P≥`‡b}™a ÆÓaD PbÓØ<´•T ÓbDb‡™a. ÓbΩb ´b »N•T‘>b ¿PC |´Lb‡™b •TbCLbUb™ ¿<µ•TbŸ Ÿb´LbŸ Db´a. Db´a »Ÿ <Î<´Ÿa™a Æb≥b ¢‡bÿ‡b Æ<ÓDaΟ Ub≥CU, »bC <δaŸ ⁄LØD Ωbe‡bΟ |´Lb‡Ub Ub≥b‡™b- ÓUb Db´a »NÓÿ‡b PbÓØ<´•T ~C»a» ¿}≥bŸÓ≤b $ 12


PbÓaU —´b‡™C. —´b Ób∆‡b Æ<ÓDaÿ‡b kb´CŸ; |´LÆC Ó≥ P≥≤C™ ÓNP≤ •CTŸb}» Æb‡™C. ~C»a™C DbÎ q>ŸUC, "¿•TŸb BØ<Ó±N_'. y•T y•T ≥Ó»a™a ≥bC˝> U[b» ¿bUa. ‡b ¿•TŸb±º•TÚ »aD™ ⁄t‡b ¿Òb∂DC BØ<Ó´aD ´bC»C. œ‡b}ÿ‡b flŸ™C ±N∑‡b-ÓN}k ∂Ub DbC•TŸa» ´bC»C. œ‡b}Db ~C»a DbÎbΟ ΩbUa ‡b» ¿bD}£ ´bC»b. ÎC≥ÎC≥`‡b ±N˙>bt‡b}Db BC^Ø>D œ‡b}Da ÆÓaD <Ó≤bÎa ‡b•TGŸ»b ±ºPb ⁄™∂´a •CTUb ´bC»b; ±L ÆÓaD •TP∑‡b» œ‡b}Db ÓDb»ØD •Tb´a´a ¶œPb´ D—´»b. Ób∆‡bPÓbCŸ, ¿<µ•Tbt‡b}PÓbCŸ ÆÓaD •TP∑‡bkbk» ¿b±e‡b ¶œPb´b™C ±–£~∂D •TŸ∑‡b» Ób_ œ‡b}™a ¿´Ó´<Ó•Tb ™bUC. kH•CT•T‘Ø>D •TÆ∂ <Ó≤Îb‡™a —‡ÎhÒb Óa ⁄C^>C flbUØD flbUØD •TiTD ¿bLUa. kŸbCkŸ ¿•TŸb±º•TÚ VTIT y•T™ BØ<Ó±N_; kb•TÚ™C P≥≤C flŸÿ‡b •TbÓbPbq>a ≥N}»UCUC. y•TbCLaPb—‡b ~»•Tb»aU <Ó~Dt‡b}ÿ‡b µb^>LaΟ Óa hλ:Ub™ µaŸ £C» ´bC»bC. ¿b±e‡bΟ <ÎdbP q>CÎ∑‡bPbŸ⁄C ¿b±L ±–œ‡[b» •Tb‡ •TiTD £b⁄ÎUC ¿b´C? œ‡b}Da <DıœPb´ £b⁄ÎbÎb ´C Pb´<Æ•T™ Db´a, ‡bC¬‡´a ¿b´C. •TbÓ ¶BC Ÿb´aU »P »Pb œ‡b}™b <ÎdbP Îb˙>CU. ÆÓaD ‘>bC*≥Ÿbÿ‡b •T±bŸa» ¶»ŸLaΟ, kb}µk}<£h»a™C ÓbCq>C •TbÓ •TŸLC ÆiTŸ ´bC»C. P}k}<µ» ⁄bœ‡bÿ‡b Ó}‘>≤a*Da •TbÓ •TiTD £CLC •TkØU •CTUC. ¿^> y•T-•TbÓb•TGŸ»b ŸbCÆbΟ UbÎb‡™a ÓbLPC Æb≥CΟ ¶±Umµ •TiTD £C∑‡b™a Ækbk£bŸa ¿bÓ™a. Óa ¿bD}£bDC •TkØU •CTUC. »bUNs‡bÿ‡b ≥bÎb´RD £bΑ>aUb ¿bUbC. £bCD ™bŸ BØ<Ó±N_ BC^>UC. œ‡b}Db <DŸbC± <£Ub, £bCD™bŸ <£ÎPb}» ¿b±L ~C»aΟ Ÿb´b‡Ub Æb‡™C. ±–œ‡C•T DÎBصbŸ•Tbÿ‡b flŸb»Ua £bCD ÓbLPC »Ÿa Ÿb´b‡Ub ¿bUa ±b<´ÆC». kb}µk}<£h»a™C •TbÓ ¿b±L™ •CTUC »Ÿ ±£Ÿ™b ⁄™∂ •TŸb·bÿ‡b yCÎÆa ÓÆNŸa <Ó≤CU. ÆC ≥ºŸ´ÆŸ Ÿb´»aU œ‡b}Db ÎC≥≤b BbŸ ÀbÎb Ub≥CU. q>ŸUCe‡b <£Î~a P•Tb≤a ¶Æb‘>»b ¶Æb‘>»b £bΑ>aUb ≥CUbC. •TbCLœ‡b™ flŸ™C •TbCLa™ Pb±‘>CDb. »bP £bCD »bPb}» ™bŸ flŸb»Ua DT ÓbLP} ´b»a Ub≥Ua. œ‡b}Db Ób∆‡b Æa±Ó«‡C flbUØD œ‡b}ÿ‡b Æ<ÓDaΟ DCUC. Æ<ÓDaΟ ¿VTb^> £≥‘>≥bC^>C ≥bC≤b •TŸb‡Ub PNıÎb» ΩbUa. £≥‘> UbÎØD flCTD ±<´e‡b}£b Ÿb_a•TGŸ»b ¿b‘>bC~bÿ‡b <B}»a •TiTD χb‡Ub PNıÎb» ΩbUa. P}«‡b•Tb≤a •}T<£Ubÿ‡b ±–•Tb~b» P≥`‡b}Da Bb•Tt‡b ⁄bee‡b. ¿}≥bŸÓ≤b $ 13

Ób‡£C~a ±Ÿ» ¿be‡b±bPØD ¿b‡N˜‡bUb •Tb´a <£~b Pb±‘>»C ¿b´C ¿P} Îb^>U}. ÆCÎL Ωbe‡bΟ £bCD »ıLb}Da ≥bÎb» ÆbTD ¶Àb P•Tb≤a ±–œ‡C•T flŸÿ‡b £bCflb£bCflb}Db ≥bC≤b •TiTD ¿bL∑‡b™a ´Óa £CTD ≥bÎb•T‘>C ±–hÒbD q>CÎUC. y•T £bCD »~a™ P^>•TUa. ¿b|´a P´b ÆL £≥‘>b}ÿ‡b Ÿ™UCe‡b <B}»a*ÿ‡b ¿b‘>bC~b» ‘>bC*≥Ÿb»aU Îbt‡bÿ‡b BLBLb^>b» Ÿb_ •Tb˙>Ua. £ÈPt‡b <£Î~a £È±bŸ±‡Y» DÎaD •TbCLa™ ¿bUC Db´a. ≥bÎb»e‡b •TbCLœ‡b »Ÿa Ó<»∂•Tb™a kb»Óa Ub≥Ua. Ÿb<´UCUC BØ<Ó±N_´a U≥k≥b ≥bÎb•T‘>C ÆbT Ub≥UC. ¿~b™ ±–•TbŸ™a ±NDŸbÎ…ca ´bCT Ub≥Ua. »C—´b Óa P≥`‡b}Db y•T£b <ΙbŸUC, ""»NÓ™a ¿‘>™L »Ÿa •Tb‡ ¿b´C? »N|´bUb ~C»a •TŸb‡™a ¿b´C •TÚ Db´a? DPCU •TŸb‡™a »Ÿ ÓUb ÓbC•T≤C •TŸb.'' ""Îb, Îb! ¿P} •NTq>} ΩbU}‡? »N|´a ≥CUb |´LÆC P≥≤}™ •TbCP≤}U kflb. Ó≥ »Ÿ ¿b|´bUb »bC*‘>b» Ób»a™ flbUbÎa Ub≥CU ¿DË »bC ÓbU•T ¿b|´bUb ¿b»b Æ≥Ø £C ∂U •Tb? Pb´Ck, ¿P} •TiT, ÆŸËŸb kC»bkC»bD}™ flCT, ÓbU•TbUb y•T£Ó <™‘>ÎL} kŸ} Db´a...'' Î≥ºŸC, Î≥ºŸC, Î≥ºŸC. Ób∆‡b y•ØTL ±–•TŸL U[b» ¿bU}. y—´bDb ´ÆbŸ £bCD ´ÆbŸ Óa ±£Ÿ™C ⁄™Ø∂D kPUbC ´bC»bC. ¿•TŸb±º•TÚ y•TbUb´a ÆÓaD •TP∑‡b™a ¿b<L •T˝> •TŸ∑‡b™a  ÿn>b D—´»a. <k≥Ÿ ~C»a ¶œ±¤b™C PbµD ¿P»bDb´a BØ<Ó´aD |´LØD DbÎC DbC*£ÎØD œ‡b}Da ÆÓaD <Ó≤ÎUa ´bC»a. Ób∆‡bPbŸv‡b ~´Ÿa ÓbLPb±N˙>C BØ<Ó´aD»C™C •TıL Db^>•T •TiTD £b⁄Îb‡™C •Tbº~e‡ œ‡b}Db ÆÓUC ´bC»C. ≥bΕTt‡b}±N˙>C œ‡b}™C Db^>•T ™bU» D—´»C. œ‡b}Db ÆÓaD •TPb‡™a D—´»a. ±N˙>CÓb≥C ⁄Ÿa££bŸ Pb±‘>Ub »Ÿ <ΕØTD £bCD ±ºPC •TŸb‡™C ´bC»C ¿b<L ÆÓUC »Ÿ ´h»b}»GŸ» Æ<ÓDa |´LØD œ‡b •T£b<™» ±Ÿ»´a <Ó≤Îb‡ÿ‡b ´bCœ‡b. ...±L ‡b» œ‡b}™C •NTq>C™ ™N•T» D—´»C. ™N•T» ÓbΩC™ ´bC»C. kH•CTÿ‡b •TÆb∂™C ±–•TŸL •TŸ»bDb™ Ób∆‡b U[b» ¿bUC ´bC»C. <Î<´Ÿa™b ⁄™∂ •TiTD, ±b∑‡b™a PbC‡ •TiTD ~C»a •TŸb‡™a |´^>UC »Ÿ •TbCL»C´a ±a•T •Tb˙>UC »Ÿa kH•CTÿ‡b •TÆb∂™a ±Ÿ»VCT‘> ‡bÎÉEÓ ~s‡ D—´»a. £ŸÎ·a∂ ™b}≥UC ±a•T ‡C ∂U ¿Pb <´~Ck •CTUb »Ÿa ⁄™∂ <VT^>» D—´»b. ´a •Tb‡ ≥}Ó» ¿b´C. ‡b™b ¶U≥‘>b ÓUb hλ:Ub œ‡b ÎC≤a ΩbUb D—´»b. ≥bΕTt‡b}Db »C •T≤U} ´bC»}. BØ<Ó±N_b}Db´a »C •T≤U} ´bC»}; ±L »C ÓUb Pb}≥» D—´»C. ´C PÎ∂ PÓbÆ—‡ÎhÒC™} ≥NZ»Ó ≥NZ ¿bL⁄a ¶≥– »±h‡CDC ÓbΩC ÓUb™ ~bCµbÎC Ub≥LbŸ ´bC»C. ¿}≥bŸÓ≤b $ 14


""»NÓ™a P≥`‡b}™a Æ<ÓDaΟ Ÿb´b‡Ub Æb‡™a »‡bŸa ΩbUa, |´LÆC ÓUb <DŸbC± Àb.'' ¿P} |´LØD Óa BØ<Ó±N_b}™b <DŸbC± flC»Ub. y•T µ‘>b <~•ØTD. ‡b±N˙>C UbC•Tb}™C BUC •TŸ∑‡b™C ±–‡œD k}£. <B•CTÿ‡b ¿b<L Ó£»aÿ‡b ±–•Te±b»ØD ≥GŸka™b ±–f PN^>» Db´a. ηb∂DNηC∂ ≥bÎb≥bÎb»aU ≥GŸka P}±∑‡bk”U ÆbC Ób≥∂ ÓDb» ~}•TbPNXb D ¿bL»b Óa ÓbDUb ´bC»b, œ‡bk”U™ ÓbCq>C ±–f<™E´ <DÓb∂L ΩbUC ´bC»C. ±NE´b y•T£b ~ØE‡bΟ ¿bUbC ´bC»bC. „hÎœΩUY‘>Ub ±Ÿ» Æb∑‡b™b ÓbC´ Óa •TPb ^>b≤Ub •NTLbP q>bT•T? (Pb. ¬‡bDkb, 12 PÌ^>C*kŸ 1988) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 15

Ób∆‡b k–bÃ∑‡b™a ≥bÒb Óa k–bÃL flŸb» ÆEÓUbC. ÆbC~a ¿b‘>DbÎbÎiTD ´C h±˝>™ ¿b´C. Ób∆‡b ÎG‘>Ub}™C ¿b ∂-Α>aU, »C ™bŸ-±b™ ηbY™C —´b‡ÿ‡b ¿b»™ ÎbŸUC. œ‡b}™C kflLbŸC £ÈPŸC •NTLa™ DPe‡bÓN≤C •TbCe´b±ØŸÿ‡b y•Tb <Ó~D ~b≤C» œ‡b}™C <~[L ΩbUC. œ‡b}ÿ‡b ÓDbΟ <⁄–h»a <~•TÎLN•TÚ™b ¿b<L kb‡kU™b ÓbCq>b ±–BbÎ ´bC»b. Î…caDC µb<Ó∂•T ¿PUC, »Ÿa k–bÃ∑‡b™b ¿´}•TbŸ œ‡b}ÿ‡b•T‘>C DbÎbUb´a D—´»b. ÓbΩa ¿b ∂ ±}˙>Ÿ±ØŸ™a. ±}˙>Ÿ±ØŸÿ‡b k‘>ÎC Ó}‘>≤a*ÿ‡b λ∂Db™a U´bD±Lb±bPØD fl…Lb ¿PUCUa. »PC <»™C ~b≤C»aU <~[L •Tb´a™ Db´a. ¿≥£a U´bD±Lÿ‡b Ób∆‡b ¿bq>ÎLa»´a flŸbÓ«‡C h±…A‡bh±…A‡»b ±b≤Ua ≥CUCUa ÓUb ¿bq>λ Db´a. Db<~•Tÿ‡b ~b≤C»aU ≥b‡•TÎb‘> DbÎb™b y•T ´GŸÆD Î≥∂<Ó_ ±bLa ̇b‡™C ΩbUC, »Ÿ VTIT ¿bÓÿ‡b flŸa ‡C» ¿PC, ´C´a ÓUb ¿bq>λC. ¿b ∂DC •CTUCe‡b h±…A‡bh±…A‡»C™a y•T™ ¿bq>ÎL ¿ÆØD h±˝> ¿b´C. ±Ÿ£C~b}»aU Ób∆‡b <Ó_b}Db »a ¿bq>ÎL ¿DC•T£b Pb}<≥»Ua ¿b´C ¿b<L œ‡b}Db´a ÓbCq>a ≥}Ó» Îb^>Ua. Α>aU PŸ•TbŸa DbC•TŸa» ¿b<L •Tb≤ £ÈPt‡b Ó´b‡NXb™b. P≥`‡b™ PŸ•TbŸa •TbÓb}™b P}k}µ •TbCq>C Db •TbCq>C U˜•TŸb~a ‡C ∂. ÎG‘>Ub}™a •T™CŸa flŸb»™, y•Tb ⁄bCUa» ´bC»a. y•T <£ÎP y•T ¿ÓCGŸ•TD ¿<µ•TbŸa •TbÓbÿ‡b <D<ÓcbDC œ‡b •T™CŸa» ¿bUb ´bC»b. kŸb™ ÎC≤ kPUb´a ´bC»b. »bC ≥Ce‡bD}»Ÿ ¿b ∂DC •CTÎ≤ •T™CŸa™a ⁄bCUa™ D—´C, »Ÿ PbŸC flŸ kb£e‡b kb£e‡b ±bLa ¿bC»ØD µNTD flC»UC ´bC»C. »Ÿa´a ÓDbÓ«‡C ⁄bCU •NTq>C»Ÿa k–bÃ∑‡b™a ÆbLaÎ œ‡b •Tb≤b» ¿PUa ±b<´ÆC. ‡b Æb<LÎCÿ‡b VTbCU±Lb™a •Te±Db ¿bUa œ‡b <£Î~a Ób∆‡b <ΙbŸbÿ‡b ‡b_C»aU y•T ÓbCq>b ^>̱b Óa ≥bq>Ub. œ‡b ÎC≤a Óa VTbŸ »Ÿ kbŸb»CŸb ηbY™b ¿PCD. y•T <£ÎP kPe‡bkPe‡b y•Tby•TÚ Ób∆‡b ÓDb}» <ΙbŸ ‡CTD ≥CUb, ¿b±L •CTÎ˙>C Bb¬‡ÎbD ¿b´bC»! ¿DC•T P؇∂Ób<U•Tb}ÿ‡b ¿b<L ≥–´»bt‡b}ÿ‡b <Îdb» ¿b±L PÎbY» ¿DN•ØTU ¿~b ±…ªÎaΟ ÆEÓUbC, ±…ªÎaΟ PÎ∂gC˛> Ÿb˝¨> BbŸ»! œ‡b» ÆEÓ flC»Ub. BbŸ»b» <~În>_±»a ¿b<L ßbDCdŸb}PbŸv‡b ±Nı·gC˛>b}ÿ‡b Ó´bŸb˝¨>b» ÆEÓUbC ¿b<L œ‡b»´a PÎbC∂cÓ <´}£Ø µÓb∂» ¿b<L k–bÃL •NTUb» ÆEÓ flC»Ub. ÆEÓ»:™ PÎbY» PÎbC∂cÓ P≥`‡b ≥bC˜^>a <Ó≤be‡b, ´b ÓbCq>b £ÈU∂B UbB™ |´^>Ub ±b<´ÆC. œ‡b ·b» ¿~a ¿bœÓ±–bº˙>a™a BbÎDb ¿DC•Tb}ÿ‡b ÓDb» ‡C»C ¿b<L k´È»C•Tb}ÿ‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 16


ÓDb» »a •Tb‡Ó Ÿb´»C. ÓUb Ób_ yÎpb £ÈU∂B ≥bC˝>a*™b y•T_ PÓNLJ ¿b±e‡b kbk»a» ΩbUb ¿b´C, ´C •Tb´a ±^>CDb ¿b<L Óa ÆEÓbDC Ób∆‡b ¿PUCe‡b ≥bC˝>a ⁄ŸbC⁄Ÿ™ PÎbC∂cÓ ¿b´C» •Tb‡? ‡b™b ~bCµ flCT Ub≥UbC. BbŸ» £C~ PÎ∂gC˛> •TPb? œ‡b» •Tb´a ÎaŸÓLa, DbŸaŸœDC, PbµNP}» ΩbUC ´C ⁄ŸC; ±L ‡b P≥`‡b Æ≥b» Æa •Tb´a Ÿb˝¨>C ≥NUbÓ ¿b´C», ±bŸ»}¯‡b» ¿b´C»; œ‡b}ÿ‡b» BbŸ»b™a ≥LDb ¿b´C. Æ≥b»aU ¿œ‡}» ≥Ÿak, £È˜•Tb≤bDC ≥b}ÆUCe‡b £C~b}» BbŸ» ÓbC‘>»bC. Ó≥ ¿PC Ÿb˝¨> PÎ∂gC˛> •TPC ¿PCU? Ó´bŸb˝¨>b» <~În>_±»a ÆEÓUC ¿P»aU, ßbDCdŸb}Da´a ±–<»BC™b ™Óœ•TbŸ ÓŸbq>a» •TiTD £b⁄ÎUb ¿PCU; ±L »Ÿ ±–£C~b»´a ¿~a ÓbLP} ÆEÓ»b» ¿b<L ¿~b DŸŸœDb}™b ¿<BÓbD œ‡b}ÿ‡b œ‡b}ÿ‡b ±–£C~b»aU UbC•Tb}Db <±pbDË<±pb ¿P»bC™.  »Ÿ •TbCLœ‡b Ÿb¢‡b» ÆEÓUbC ¿P»bC »Ÿ œ‡b Ÿb¢‡bk”U ¿~a™ ¿<BÓbDb™a BbÎDb kb≤≥Ua DP»a •Tb‡? ¿b<L <´}£R µÓb∂» PÎ∂gC˛> ¿PC •Tb‡ ¿b´C? Ób∆‡b ~b≤C»aU D•Tb~b}™C ±Nh»•T £b⁄λ ´bC»C, •TÚ Æ≥b» Æbh»a» Æbh» ¶±bP•T ¿PUCUC µÓ∂ kNX ¿b<L <⁄–h» ‡b}™C ¿b´C».  hUbÓ´a ¿DC•T £C~b}» ±PŸUb ¿b´C. y•Tb™ BØ⁄}‘>b» Ó‡b∂<£» ¿PUCe‡b ‡b µÓb∂Ub PÎbC∂cÓ |´LLC ⁄bC@b ¿<BÓbDb™C U[L Db´a •Tb‡? ¿b<L k–bÃL Æb»a gC˛> ¿b´C ¿PC ÓbDLC »Ÿ G•T»a ÓØ⁄∂±Lb™C, k–bÃL Æb»a» •Tb‡ P≥≤C ≥bC⁄UC, ŸbD‘>C, G^>≤•T™ ÆEÓUC? ¿±•…Tœ‡C •TŸLbŸCC •NTLa ΩbUC™ Db´a»? ¿b<L  »Ÿ Æb»a}» ÆEÓØD ¿UbºG•T•T •…Tœ‡C •TŸLbt‡b}™a •CTÎ˙>a »Ÿa £C£ȧÓbD Ób<U•Tb PÓbCŸ ¿P»bDb k–bZ∑‡b™b ¿<BÓbD µŸbÎb •TPb? ‡b ¶U^>»±bPLaDC Óa ¿≥£a ´b£iTD ≥CUbC. ÆEÓbÿ‡b ¿±flb»bDC <Ó≤bUCe‡b ≥bC˝>a*™b Î…Òb ¿<BÓbD kb≤≥∑‡b™a ¿b±e‡b» ±–Î…ca ¿b´C ¿b<L »a ÓbC‘Ø>D •Tb˙>Ua ±b<´ÆC, ‡b™a ÓUb ÓbC‰b ±–•T·b∂DC ÆbLaÎ ΩbUa. œ‡b <£ÎPb±bPØD Óa y•T <D÷‡ •CTUb. ÆEÓbÿ‡b ¿±flb»bDC ¿b±e‡bUb ÆC ÆC <Ó≤bUC ¿PCU, »C ¿»a •T<D˛> ¿b´C, ¿PC PÓÆØD <ΙbŸb™a PNıÎb» •TŸb‡™a ¿b<L ÆCÒC PÉ‘> ±NŸbÎb <Ó≤CU, »CÒC™ ¿b<L œ‡b ±NŸb—‡bDC <PX ´bC ∂U »CÎ˙>C™, ÆEÓ<PX ≥bC˝>a*C™C kŸC±L ÓbE‡ •TŸb‡™C. ¿~a <~h» Óa kbLÎØD flC»Ua. ÓUb Îb^>»C, ÓbΩC <ΙbŸ ~NX Ÿb⁄∑‡b» ‡b kb∑‡b™b ±–™}‘> ¶±‡bC≥ ΩbUb. ¿DC•T ηC∂ ±Ÿ£C~b}» ≥Ce‡bÓN≤C •TbCL •TbCLœ‡b Æb»a™b ¿b´C, ‡b™b <ΙbŸ´a •Tµa ¿}≥bŸÓ≤b $ 17

Ób∆‡b ÓDb» ‡C» Db´a. Î≥∂Îb£a <ΙbŸPŸLa Óa •Tµa ÓbD» Db´a; ±L UbC<´‡b}PbŸ⁄C <ΙbŸÎ}»´a <»´bPb™b G•}TÎb ±–™<U» fl^>Db}™b ¿Ò∂ UbλbDb Æb»aΟ ¿bµbŸUCUC <ÎÎC™D •TŸ»b». P«‡bÿ‡b •Tb≤b» »Ÿa ´C <ÎÎC™D ¿≥£a ≥ºŸUb≥Ø ¿b´C, ¿~a ÓbΩa µbŸLb ¿b´C. ¿≥£a ¿Ua•T‘>C ¿Ua•T‘>C <£Ña»aU y•Tb UbC<´‡bÎb£a <ÎÙbDbDC ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ±–ÓN⁄ DCœ‡b}» •TbCL•TbCLœ‡b Æb»a™C UbC•T ¿b´C» ¿Pb ±–f <ΙbŸUb ´bC»b, »C—´b Óa ≥‘>k‘Ø>D ≥CUbC. ÓbΩC <D•T^>™C P´•TbŸa •TbCLœ‡b Æb»a™C ¿b´C», ´C ÆbLØD flC∑‡b™a Ób∆‡b ÓDb» •Tµa  ÿn>b™ ΩbUa Db´a; ±L Ób∆‡bkŸbCkŸ ¿PUCe‡b P´•Tbt‡bDC ÓbΩa ¿‘>™La»ØD PN^>•Tb •CTUa ¿b<L ¶Çb<µ•TbŸ P<Ó»a» »aD ÓŸbq>b, y•T Ób≤a, y•T µD≥Ÿ, y•T ÓbŸÎb‘>a, y•T B^>s‡b ÆÓb»a™b... ¿~a ¿b•T‘>CÎbŸa £CTD ÓbΩa PN^>•Tb •CTUa. <D±bLaÿ‡b ¿b}£bCUDbÿ‡b ~CÎ^>a ≥bC≤akbŸ ΩbUb. »CŸb ~C»•TŸa ÓbŸUC ≥CUC, 2025 ~C»•Tt‡b}™C ´b»±b‡ ÓbC‘>UC. P≥`‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDb ¿^>•T ΩbUa, œ‡b ÎC≤a ±N∑‡b™C •Tb´a <ηӻb <DÓØ∂UDÎb£a »CÒC BC^>aPbq>a ≥CUC ¿b<L ÓCUCe‡b}» ¿b<L Æ⁄Óa ΩbUCe‡b}» G•T»a •TbCLœ‡b Æb»a™C ´bC»C ‡b™a ¿b•T‘>CÎbŸa ≥bC≤b •TŸ∑‡b»™ œ‡b}Da P≥`‡b» Æbh» ŸP flC»Ub. œ‡b ÎC≤a,  »s‡b ≥}BaŸ ±GŸ„hÒ»a»´a, ÓUb ´PØ ¿be‡b<~Îb‡ Ÿb<´UC Db´a. ±–œ‡C•Tbÿ‡b ÓDb» Æb»a™b <ΙbŸ ⁄ر ⁄bCUΟ ıÆUCUb ¿ÆØD´a ¿b˙>≤»bC. ‡b Æb»a™b <ΙbŸ´a ÓDb» D ¿bL»b, Ó´bŸb˝¨>b»aU ¿P}v‡ ~C»•Tt‡b}Da ÓUb ¿b±UC ÓbDUC ´b ⁄ŸbC⁄Ÿ™ y•T ™Óœ•TbŸ ¿b´C; ±L ‡b ™Óœ•TbŸbUb ≥bUkbC^> UbÎLbŸC Ó}kbÆa •Tb´a ÒbC‘>C ÒbC‘>•CT <DflbUC Db´a». ‡b ⁄CŸaÆ •TbCLœ‡b Db •TbCLœ‡b <D<ÓcbDC ÓµØDÓµØD Ób∆‡b k–bÃ∑‡b™b ±–f <Dfl» ¿P»bC™. 1980 Ó«‡C BbÓDCŸÿ‡b Ÿhœ‡b™b ÓbC™b∂ <DflbUb œ‡b ÎC≤a, ""‡b kbÓLbÿ‡b Ób≥C 10 ~C»•TŸa ¿bUC »Ÿa..'' ¿b±UC ±£ PbC‘Ø>D £C∑‡b™a VNT~bŸ•TÚ œ‡bÎC≤ÿ‡b ±}™b‡» P<Ó»aÿ‡b PBb±»aDC ÓbŸUa™ ´bC»a. 10 ÿ‡b yCÎÆa 10,000 ~C»•TŸa ¿bUC, »Ÿa œ‡bDC ŸbÆaDbÓb <£Ub Db´a ´a ≥bC˝> ÎC≥≤a. ¿≥£a P}fl^>DCk”U P´bDNBØ»a ¿PLbt‡b}ÿ‡b ÓDb»PNXb ¿~a BbÎDb •Tµa •Tµa <£PØD ‡C ∂. •Tb}£b ¿b}£bCUD ‡~hÎa ΩbUC œ‡b ÎC≤a ¿bP±bPÿ‡b ≥bÎb}±º•TÚ ¿DC•Tb}Da ÓbΩb ¿b<L Ób∆‡b P´•Tbt‡b}™b Pœ•TbŸ fl‘>ÎØD ¿bLUb. Pœ•TbŸbÿ‡b ÎC≤a Ób∆‡b P´•Tbt‡b}Db PŸP•T^> VCT^>C kb}µUC Æb» ¿b<L ÓUb Ób_ ~bU £C∑‡b» ‡C ∂. ‡b»aU AUC· ¿}≥bŸÓ≤b $ 18


PÓÆb‡UbPNXb ÓUb kŸb™ ÎC≤ Ub≥Ub. 80 PbUÿ‡b ¶Pbÿ‡b ¿b}£bCUDb™a kb}µLa ´bC» ¿P»bDb ŸbÆ•TÚ‡ ±[b»aU y•Tb ÓbC‰b Ó<´Ub DCœ‡bDC ""‡b k–bÃLb™a •TbMUŸ ±•T‘Ø>D œ‡bUb ~C»a»UC •Tb‡ PÓÆ»C »C <ΙbŸb,'' ¿PC ¶£Ë≥bŸ D≥Ÿ <ÆeZb» •Tb˙>UC ´bC»C. œ‡bD}»Ÿ Db≥±ØŸ ‡CÒaU œ‡b}ÿ‡b PBC» ~C»•Tt‡b}Da ¶œhVØT»∂±LC Æbk <ΙbŸUb ¿b<L PBb ¶µ≤Ua ≥CUa. ‡b ±–P}≥bDC ~C»•TŸa P}fl^>DC™b Ó´b±–™}‘> VTb‡£b ΩbUb. k´È»C•T P≥`‡b λ∂ÓbD±_b}Da ¿≥–UC⁄ <U´RD Æb»a‡Îb£a ^a>•CT™b <D·Cµ •CTUb. ~C»•TŸa P}fl^>Db ≥bÎbC≥bÎ ≥bÆØ Ub≥Ua. ÓbµÎŸbÎ }⁄}‘>CŸbÎ ÓbCt‡b}Da |´^>UC, ""¿b}£bCUD Ωbe‡bΟ ‡b kb YDb UN≥‘>C-™bC≤a DCTD Àb‡Ub ±b<´ÆC»  »•CT P}fl^>DCΟ œ‡b}™C ¶±•TbŸ ¿b´C».'' P≥≤C™ ¿b´CŸ •Tb´a kb´CŸ™C ´bC»C ¿PC Db´a. ≥bÎbC≥bÎa ¿bUCe‡b ±b´È∑‡b}Db ¿bCÎb≤∑‡b™a ±X» ¿b´C. ±b´È∑‡b}ÿ‡b ´b»a ~NBCÿn>b £~∂•T DbŸ≤ q>CÎ∑‡b™a´a ±X» ¿b´C. œ‡b •Tb≤b» ´C DbŸ≤ ¿b|´a Îb^Ø>D ^>b•Tb‡™bC. VTbŸ »Ÿ Îb^>C» VTbŸ™ BØ•T Ub≥Ua »Ÿ y⁄b£ £ÈPŸb DbŸ≤ VTbC‘Ø>D œ‡b»aU ±b∑‡b⁄bCkt‡bΟ »´bDBØ•T Bb≥Îb‡™bC; ±L Óa flŸa DbŸ≤ •Tµa ÆbT £C» DPC. y•T£b •Tb´a DbŸ≤ ≥b‘>a» Ÿb<´UC ¿b<L £ÈPt‡b <£Î~a P•Tb≤a ≥b‘>a PbVT •TŸLbt‡b ÓNUbDC DbŸ≤ flŸb» DCTD q>CÎUC. »C DbŸ≤ ±b´RD ÓbΩa kb‡•TbC™ ÓUb |´LbUa, ""»NÓ™b µ}£b »Pb <±˙>aÆb»™ ™bUØ ¿b´C. •TÚ»∂Db™a •TÒb k£UUa ¿b´C yÎ˙>C™.'' TP ¿b}£bCUDbÿ‡b yCD BŸb» y•T ÓbCq>a <Î<™_ fl^>Db fl‘>Ua. PºE‡b»aU y•T ¶Ç ¿<µ•TbŸa ÓUb BC^>b‡Ub ¿bUC. œ‡b}™C Α>aU´a PºE‡b»ØD <DÎ…c ΩbUCUC. ±N∑‡bÿ‡b ¿bP±bP ¶P~C»a •TŸ». ~C»•TŸa P}fl^>DCDC 300 ı. ^>Db™a Ób≥La •CTUa »C—´b ‡b PÉD ≥…´hÒbDC ¶Pb™b ¶œ±b£D⁄™∂ 180 ı. ±–<»^>Db±C[b Æbh» Db´a, ¿Pb UC⁄ <U<´Ub ´bC»b. ¿b}£bCUD PNiT ΩbUC, »C—´b ÓCÆŸ Pb´Ckb}ÿ‡b ≥bΕTt‡b}Da œ‡b}™b <D·Cµ •TŸ∑‡bPbq>a œ‡b}™a ±–C»‡b_b •Tb˙>Ua. ¿b±e‡b™ ≥bΕTt‡b}Da ¿b±e‡b<ÎıX ¶q>bÎC ‡b™b |´b»bŸkNÎb}Db µOTb™ kPUb. œ‡b}™C <™Ÿ}ÆaÎ ÓUb <ÎD}»a •TŸb‡Ub ¿bUC ´bC»C, •TÚ Óa œ‡b}ÿ‡b ≥bÎa ÆbTD ≥bΕTt‡b}™a PÓÆØ» •Tb˙>bÎa. ÓCÆŸ Pb´Ckb}™a PÓÆbÎLa •TŸ»b •TŸ»b ÓbΩa ±NŸCÎb^> ΩbUa. Óa œ‡b}Db Pb}<≥»UC, •TÚ ±–C»‡b_b •Tb˙>LC ´a ≥bC˝> VTbŸ <~˝>b™bŸb™a Db´a ´C ⁄ŸC; ±L •Tb≤ µbÓµNÓa™b ¿b´C. 300 ı.ÿ‡b Ób≥LaPbq>a 3 ~C»•Tt‡b}™C ÆaÎ ≥CUC ¿b´C», ¿~b ±GŸ„hÒ»a» ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ´b»ØD Ó‡b∂£C™C ¶Ñ}flD ´bCLC PÓÆ∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. VTbŸ™ ¿b≥–´bÎiTD Óa ÓCÆŸPb´Ckb}~a VTbCDΟ kbCU∑‡b™C ¿}≥bŸÓ≤b $ 19

•TkØU •CTUC. VTbCDΟ ÓUb »C |´LbUC, ""~Ÿ£ŸbÎ, Óa k–bÃL Æb»a™b ¿b´C, |´LØD ÓbΩa ¿~a ±–C»‡b_b <DflbUa.'' Óa œ‡b}Db »bk‘>»bCk ¶cŸ <£UC, ""ÓCÆŸ Pb´Ck, »NÓÿ‡b» ¿b<L Ób∆‡b» ±N˜•T≤ Ó»BC£ ¿b´C». œ‡b}»aU ±N˜•T≤ <Ó^>»aU, •Tb´a <Ó^>LbŸ Db´a»; ±L ‡b kbk»a» »N|´a P±~CU ™Ø•T ¿b´b» ´C Óa q>bÓ±LC Pb}≥Ø ~•T»bC. ¢‡b k–bÃLbÿ‡b ÓDb» k–bÃL<≥Ÿa™b ¿´}•TbŸ Db´a, œ‡bUb £ÈÆbBbÎbDC Îb≥ÎUC Æb ∂U ´C ÓUb ±^>LC™ ~s‡ Db´a. •TbŸL ÓbΩb ¿DNBÎ ¿≥£a ÎC≥≤b ¿b´C.'' k–bÃ∑‡b™b ¶ÑC⁄ •Tb´a ÎC≤b <ÎDbC£b±bC^>a´a ´bC»bC. y•T£b •NTLa y•T P´•TbŸa q>Ÿe‡b ÎC≤C±C[b ⁄ر ¶<~Ÿb ¿bUb. ÆÎ≤ÿ‡b Db»CÎb •Tbÿ‡b kbŸb—‡bUb ÆbÎC Ub≥e‡bÓN≤C œ‡bUb ¶~aŸ ΩbUb. »bC Pb}≥Ø Ub≥Ub •TÚ , ""•Tb‡ •TŸbÎC? •Tb´a ΩbUC »Ÿa •TbÎ≤b <±}‘>bUb <~ÎC™Db.'' Ó≥ ¿bP±bP™a P≥≤a Ó}‘>≤a ‡b <η‡b}ΟaU œ‡b}™C œ‡b}™C ¿DNBÎ Pb}≥Ø Ub≥Ua. •TbCLb•TbCLb™a •Tb‡  ÿn>b Ÿb<´Ua ´bC»a, »a  ÿn>b ±ØL∂ •TŸ∑‡b™C ΙD <£e‡bΟ™ •TbÎ≤b <±}‘>bUb •TPb <~ÎUb, ‡b™b —‡<IT≥» ¿DNBÎ Pb}≥∑‡b™a y•T™ ≥£a∂ ¶P≤Ua. ÓUb ÓbCq>C ¿b÷‡∂ ¿b<L •Tbº»N•T Îb^>UC ¿b<L Óa |´^>UC, ""ÓbΩC ±ØÎ∂Æ ⁄ŸC™ BbŸa ¿PUC ±b<´ÆC». œ‡b}Da »NÓÿ‡b ±ØÎ∂Æb}Db •TbÎ`‡bÿ‡b ~ŸaŸb» Ó…»b}™b ¿bœÓb Æb»bC ¿b<L Ó…»b™a  ÿn>b ¿±NŸa Ÿb<´Ua ¿Pe‡bP •TbÎ≤b <±}‘>bUb <~λ Db´a ¿PUa kb»bŸbÓa •TÒb Pb}<≥»Ua ¿b<L »NÓÿ‡b ±ØÎ∂Æb}Db »a ±ØL∂±LC ±^>Ua ¿b<L Óa yÎ˙>b •T≤Î≤ØD ±NŸb—‡bDC, ~bÕa‡ ¿bµbŸbDC ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎb™C Ó´{Î Pb}≥»bC ¿b´C »C »N|´bUb ±^>b‡Ub G•T»a _bP ±‘>»bC ¿b´C.'' ≥}Ó» ¿~a ¿ÆØD´a ´a ≥bC˝> •Tµa Pb}<≥»Ua »Ÿ ¿bP±bPÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bY±º•TÚ PÎ∂, <ÎßbDÎb£ ÓbDUb »Ÿa •TbÎ`‡bÿ‡b <±}‘>bUb <~Î∑‡b»aU Pœ‡b™b ±NŸh•TbŸ •TŸLbŸC <Dfl»b»™. P}fl^>DCÿ‡b ±–™bŸb» ¿b|´a y•T <~h» ±b≤b‡™bC. ""~Ÿ£ ÆbC~a k–bÃL ¿b´C» |´LØD ¿b|´a œ‡b}™C yC•ØT D‡C ¿PC »N|´a |´L»b, Ó≥ ±N˙>bt‡b}´bC! »N|´a »Ÿ ¿bÓÿ‡b Æb»a™C , ŸITb™C Db! Ó≥ ~Ÿ£ ÆbC~a*Da ÆC Pœ‡ £bCD Îbs‡b}» Pb}<≥»UC, »C Pb}≥b‡Ub »NÓ™a ÒbCkb‘>} •Tb‡ ¶™•Tb^>Ua ´bC»a?'' ´b ⁄bP ¿b´CŸ ÓbµÎŸbÎ ⁄}‘>CŸbÎ ÓbCt‡b}ÿ‡b™ »bC*‘Ø>D ‡b‡™b. µÓb∂»aU PÎ∂ PLb}™a kb}µLa ¿b<L k–bÃLÎ≥b∂DC ~C»•Tt‡b}•T‘Ø>D µD ¶•T≤∑‡b•TGŸ»b •CTUCe‡b ‡bCÆDb}™C ÎL∂D •TŸ∑‡b™a Ækbk£bŸa Ób∆‡b•T‘>C ¿Pb‡™a. ÆbC<»kb VNTe‡b}ÿ‡b "~C»•Tt‡b}™b ¿PØ‘>b'Ο Óa "~»•Tb™b ÓNÆŸb' ´a ±N„h»•Tb <U<´Ua. œ‡b»aU k–bÃLÆb»aΟaU ^>a•Tb Îb™ØD ¿DC•T k–bÃL Ób∆‡bΟ VTbŸ DbŸbÆ ΩbUC. »C ¿PC PbŸ⁄C ™bUØ™ ¿P»C. ÓŸbq>Îblb»Ub •NTLa ±N˙>bŸa ÓUb ≥bC‘>~b}™a ¿ÎUb£ ¿}≥bŸÓ≤b $ 20


|´L»bC, •NTLa ÓUb VTIT <±˙>aÆb» <B[N•TÚ™b™ —‡ÎPb‡ ™bUØ q>CÎ∑‡b™b PÑb £C»bC. ‡b¶U^>, •Tb´a k–bÃL —‡ITÚ, P}hÒb ¿b<L ±[ ‡b}Db ÓDb»ØD Ób∆‡b<η‡a <ÎDb•TbŸL ¿b±NU•TÚ Îb^>» ¿P»C. Óa œ‡b}ÿ‡b±bPØD G•T»a ‡bCÆDC £RŸ ¿b´C ‡b™a •Te±Db •TŸ∑‡b™a •NTλ œ‡b kb±lb}» DP»C. ±L ≥bÎbC≥bÎ <VTiTD ~C»•Tt‡b}ÿ‡b y•TÚ™a ÓbµN•TŸa™ Óa ¿bÆ´a Ób≥»bC ¿b´C, ´a ≥bC˝> ⁄Ÿa ¿b´C. •CTÎ≤ ~C»•Tt‡b}ÿ‡b™ D—´C, »Ÿ Ÿb˝¨>bÿ‡b Ób≥C Ub≥UCe‡b ±b±≥–´b}™a •N}T‘>Ua™ Óa Ób}‘>Ua ¿b´C. ‡b ≥–´b}™a ~b}»a •TŸ∑‡b™b Ó´b‡ß´a U[bεa ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ‡ÆÓbD±Lb⁄bUa Ób}‘>Ub ¿b´C. ™bC⁄bÓC`‡bUb Ó}<£Ÿb» ±–ÎC~ •TŸb‡Ub k–bÃLb}Da k}£a •CTUa. ~C»•TŸa •TbÓbÿ‡b Ó}<£Ÿb» ±–ÎC~ •TŸb‡Ub DÎC k–bÃL D—‡b ™bC⁄b ÓC`‡bUb ¿‘>Ò≤b ¿bL»b´C» ¿~a ´a "DbÒbÿ‡b flŸ™a ¶U^>a ⁄ØL' ¿b´C. (Pb. ¬‡bDkb, 26 PÌ^>C*kŸ 1988) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 21

<» y•Tb«‡b‡ Ÿb_BŸ Æb≥ŸL •TiTD ≥b‘>a ™bUÎLbt‡bUb ±´b^>C ±´b^>C, [Lbµb∂™a •Tb ´bC ∂Db, ≥N}≥a Ub≥ØD Æb»C, »~b™ ¶‘>» ¶‘>» ≥N}≥a»ØD ⁄^>•TD Æb≥b ´bCTD Óa PÓbCŸ ±b<´UC. Ób ∂™b dbPbCÿn>ËÎbPb™b ¿b<L œ‡b» •T∑´LC <ÓP≤e‡b™b ¿bÎbÆ Òb}kUb ´bC»b. ~CÎ^>a y•T£b™a ~b}», ≥b˙> ΩbC± Ub≥Ua ´C ±b´RD ⁄ر kŸC Îb^>UC. ≥Ce‡b ±}µŸb PbC≤b »bPb}» ÓbCq>ÓbC‰b ¿bÎbÆbDC dbP ™bUUb ´bC»b. ‘>bMs^>Ÿb}Da Db•Tb»ØD ¿¤ £C∑‡bPbq>a D≤a ⁄N±PUCUa ¿Pe‡bÓN≤C dbPb™b ¿bÎbÆ ¿bL⁄aD™ <Î<™_ ‡b‡™b. dbPbDC™ Ób ∂ Ò•ØTD Æb» ¿b´C, ¿PC Îb^C. ‘>bMs^>Ÿb}Da Pb}<≥»e‡b±–ÓbLC Ób ∂™a ±–•…T»a PNµbŸ» ¿b´C ‡b™a DbC*£ flC»Ua ¿b<L ±NE´b y•T [LBŸb™a ≥N}≥a ¿bUa. ±b±∑‡b <Ó^>»b» D <Ó^>»b» »bC™ »bC*‘>bΟ kV∂T≥bŸ ±b∑‡b™b ´k•Tb kPbÎb »~a ⁄‘>k‘Ø>D ÆbLaÎ ΩbUa. Ób ∂Ub  »•TÚ ~b}» ΩbC± Ub≥CU™ •T~a? ™^>•TD ¶qØ>D <»™b ´b» ´UÎØD k<fl»Ub, ™C´t‡bÎiTD ´b» <VTŸÎUb. »PC •Tb´a ÎC≥≤C Îb^>» D—´»C; ±L Db•Tb~a kbC^> µiTD´a dbP ÆbLÎCDb, »C—´b µbλ µbλ ÆbTD ⁄bCUa»e‡b™ £ÈPt‡b ⁄b^>CΟ £bCD»aD <£ÎPb}ÿ‡b P»» Æb≥ŸLbD}»Ÿ ±}µŸbÎaP <Ó<D^>b}±ØÎa∂™ ÒbC‘>C ‘>bC≤C Ub≥UCe‡b <P}µØ»b YDb ´UÎØD ¶q>ÎUC. P≥`‡b» ÓbCq>a DÓb»b ∂´a ¿bÎbÆbDC ¶q>Ua. ""Ób ∂™b dbP Òb}ke‡bPbŸ⁄b Îb^>»bC‡ ≥}.'' yÎ˙>C™ Óa kbCUUbC. Ó≥ VT^>bVT^> <ÎÆCŸa fl}^>b ÎbÆe‡b, DP∂ ¿be‡b, ‘>bMs^>ŸaLkb ∂ ¿be‡b, œ‡b}Da ¿b|´b <»flb BbÎ}‘>b}Db ⁄bCUaÿ‡b kb´CŸ •Tb˙>UC. œ‡b ÎC≤a ±´b^>C™C kŸbCkŸ ±b™ ÎbÆUC ´bC»C. Ób ∂™b dbP Òb}ke‡b™C Ób∆‡b U[b» ‡CTD ±b™ <Ó<D^>C ΩbUa. ~CÎ^>ÿ‡b [La Æa •Tb´a µ‘>±‘>, µbα≤ •TŸb‡™a »a ™bU» Ÿb<´Ua. ¿b|´a <»flC BbÎ}‘>C y•Tb •TbC*‘>b`‡b» ¶BC Ÿb<´UbC. ÓUb PÓÆUC ´bC»C, Ób ∂ ≥CUa ¿b´C. ÓUb Îb^>»C, Ób∆‡b k<´La*Db´a »C PÓÆUC ´bC»C; ±L ¶ÓÆUC D—´»}. 5-20 Ub ‘>bMs^>Ÿkb YDa kb´CŸ ‡CTD ¿b|´bUb Pb}<≥»UC, "She has Expired." DbC—´C*kŸ Ó<´E‡bÿ‡b ~CÎ^>ÿ‡b ¿bq>Îlb±bPØD PÎ∂ »t´CDC •Tb≤ ÓbΩa ±Ÿa[b™ flC» ´bC»b. 18 DbC—´C*kŸUb µb•T^>a ÓNU≥a ≥bºŸa, V–TbEPÓ«‡C ‘>bMs^>Ÿa™b ¿®‡bP •TŸ»C, »a »aD Ó<´E‡b}•TGŸ»b |´LØD <´}£ÈhÒbDb» ¿bUa. ¿be‡bΟ £bCD <£ÎP <»™} ´bU´ÎbU <ΙbŸLC, VTbŸ <£ÎPb}Da BC^>UCe‡b, ÒbClb ≥̱b ¿PC ΩbUC ¿b<L »a ¿´Ó£bkb£Ub ¿}≥bŸÓ≤b $ 22


DC_ŸbC≥»¢ßb}ÿ‡b y•Tb ±GŸ·£C•TGŸ»b <DflØD ≥CUa. ¿´Ó£bkb£™a ±GŸ·£ P}±ÎØD ≥bºŸa ¿b}kCq>bLUb ±Ÿ» ¿bUa, »C <»ÿ‡b V–TbEPÿ‡b ‘>bMs^>Ÿ ±–bCVCTPŸb}ÿ‡b kŸbCkŸ. ÓbLØP ÓbCq>b ¿VTUb»ØD. —‡ÎPb‡bDC |´^>UC »Ÿ ‘>bC`‡b»aU •TGq>Lb»aU •Tq>aL ~ÕG•–T‡b •TŸLbŸb ~e‡<Î~bŸ£; ±L BbŸ»b™b <»´bP, »{ÎßbD, ‡bC≥PbµDb ‡b}™b ÆkŸ£h» —‡bP}≥. ~C»•TŸa P}fl^>Db, <»™a Ó<´Ub ¿bflb‘>a ¿b<L, <Î~C·»:, UÔÓaÓNITÚ™b •Tb‡∂•–TÓ ‡b}ÿ‡b<η‡a kbCU»bDb G•T»a yC•ØT ¿b<L G•T»a <ΙbiT ¿PC œ‡bUb ´bCTD ≥CUC. Óa ÒbC‘>b DC^> UbÎUb ¿P»b »Ÿ ≥…´hÒ P≥≤b —‡ÎPb‡ PbC‘Ø>D P}fl^>DCÿ‡b™ •TbÓbUb ¿≥£a <kÑb UbÎØD »‡bŸ ΩbUb ¿P»b! £bCD-»aD <£ÎP ÓbCq>C n>bD ≥CUC. Ó≥ ±–bCVCTPŸPb´Ck´a V–TbEPUb ±Ÿ» ≥CUC ¿b<L ≥bºŸa´a <£Ñaÿ‡b hDCZbDb»CÎb •Tb}Db BC^>∑‡bPbq>a 30 DbC—´C*kŸUb ŸÎbDb ΩbUa. œ‡b™ ÎC≤a ¿ÓCGŸ•CT» hÒb<‡•T ΩbUCUb ÓbΩb P≥`‡b}» µb•T^>b BbT kb‡•TbCP´ <£ÑaUb ¿bUb. ‡b Ób∆‡b µb•T@b BbÎb™a ÆaÎD•TÒb´a ÓbCq>a ¿£ËBØ» ¿b´C. 1976 PbUa œ‡b™a £bCE´a ÓØ_<±}‘>C <D•TbÓa ΩbUa. £´bkbŸb ηC∂ »bC ‘>b‡<UPaPΟ Ÿb<´Ub. ‘>b‡<UPaP ´b ÓbCq>b G•T™•T^> ¿b<L •T^>•T^>a™b ±–•TbŸ. ‘>b‡<UPaP PNiT Ωbe‡bD}»Ÿ  »•TÚ Î·C∂ Æ≥e‡b™C ¶£b´ŸL £È<Ó∂≤™. œ‡bD}»Ÿ œ‡bUb ÆN≤LbŸC y•T ÓØ_<±}‘>, ¿±flb»a Ó…œ‡Øÿ‡b ±–•TŸLa <Ó≤bUC. ~ÕG•–T‡b •TiTD ‘>bMs^>Ÿb}Da ¿bŸbC±L´a •CTUC. œ‡bUb´a ¿b»b ±b™P´b ηC∂ ΩbUa. yÎpb <£—‡b»ØD ±bŸ ±‘>UCUb ÓbΩb BbT ¿b<L Î<´Da £bCflC´a ÓbC‰b ¶ÓC£aDC, ¿≥£a ´P»⁄C≤» P≥`‡b ±GŸ„hÒ»a™b PbÓDb •TŸ»b». P}PbŸb»e‡b y•TP}µ±LbUb ÆŸb´a •NTq>C »‘>b Db´a. £bCD ÓNUC. PN£ºÎb™a ≥bC˝> ¿~a, •TÚ £bCflC´a ¿PbµbŸL kN<XÓcC™a. ‡b µb•T@b BbÎb™a ¿b<L ≥bºŸa™a ≥bq>BC^> <£ÑaUb ΩbUa. œ‡bD}»Ÿ »bC ±N∑‡bUb ¿bUb. ¿b}kCq>bLÿ‡b ~C»bΟ ¿bUb. 13 G‘>PC*kŸ±‡Y» »bC ±N∑‡bUb Ÿb<´Ub. ¿b|´a P≥≤a k<´LBbÎ}‘>} œ‡b <D<ÓcbDC y•T_ ΩbUbC. 19 G‘>PC*kŸ ŸbCÆa ÓbΩb µb•T^>b BbT kb‡•TbCkŸbCkŸ ¿ÓCGŸ•CTP ±Ÿ» ≥CUb. Ó«‡}»Ÿaÿ‡b •Tb≤b» <Æe´b ±GŸ·£b Î ±}™b‡» P<Óœ‡b}ÿ‡b <DΑ>LN•Tb Æb´aŸ Ωbe‡b ´bCœ‡b ¿b<L q>ŸUCe‡b •Tb‡∂•–TÓb±–ÓbLC 14 G‘>PC*kŸ±bPØD Óa <Æe´bÎbŸ Ó<´Ub ¿<µÎC~DC ¿b<L ÓbÆflŸ ~C»aÿ‡b ±–£~∂Db}ÿ‡b •TbÓbUb Ub≥UbC. 20 G‘>PC*kŸ±bPØD Pb»¿bq> <£ÎP <£ÑaUb Ÿb´bÎC Ub≥UC. ‡b™ •Tb≤b» ¿Ò∂Ó}¯‡b}~a ¿}£bƱ_•TbP}k}µa ™™b∂ ΩbUa ¿b<L G•TPbD PÓE· P<Ó»aDC 8 VCTk–NÎbŸaÿ‡b ¿b}£bCUDb™b´a <DL∂‡ Æb´aŸ •CTUb. ¿}≥bŸÓ≤b $ 23

‡b ÎC≤C±‡Y» ≥bºŸa y•T Ó<´DbBŸ ¿bL}£ ‡CÒaU y•Tb „h±»≤b» •TbÓ •TiTD ¿bL⁄a ¿DNBÎb•TGŸ»b ¿bºŸ}≥bk£ ‡CÒC ¿bUa ´bC»a. <£Ña´RD ±Ÿ»»bDb Óa ¿bºŸ}≥bkb£Ub ¿bUbC. kb±UC•TÚ}™a BC^> y•T-£bCD <£ÎP •T~ak~a <»ÒC ΩbUa. 24 ÆbDCÎbŸaUb Db<~•T ¿b<L 25 ÆbDCÎbŸaUb µN≤C, Æ≤≥bÎ ‡CÒaU Ó<´Ub ¿<µÎC~Db}™C •Tb‡∂•–TÓ ΩbUC. 25 »bŸ⁄CUb Ÿb_a Æ≤≥bÎ ‡CÒC •Tb‡∂•TbGŸLa™a kºq>•T ΩbUa. 8 VCTk–NÎbŸaÿ‡b Ÿbh»b ŸbC•TbCÿ‡b •Tb‡∂•–TÓbUb •Tb‡∂•TbGŸLaDC Ó}ÆNŸa <£Ua ¿b<L œ‡b™kŸbCkŸ <Æe´b ±GŸ·£b, ±}™b‡» P<Óœ‡b ‡b}ÿ‡b <DΑ>LN•Tb}•TGŸ»b Ó<´Ub ¿bflb‘>a™C Õa¶ÓC£ÎbŸ ¿b<L "±bq>aŸb⁄C' BbT ¶ÓC£ÎbŸ ¿PC <Ó≤ØD 400-500 ¶ÓC£ÎbŸ <DΑ>LN•TÚ» ¶»ŸÎb‡™C q>ŸÎUC. 26 »bŸ⁄CUb ¿bºŸ}≥bkb£ ‡CÒC ≥bºŸa BC^>Ua.  »s‡b ηbY»ØD •Tµa D—´C »a UC•T Ób‡£C~a ¿bUCUa. ±L •TbÓb™b —‡b± ¿Pb ΩbUb •TÚ £bCflb}Db VNTŸP»aDC y•TÓC•Tb}~a kbCUb‡UbPNXb PΑ> <Ó≤bUa Db´a. 27 ÆbDCÎbŸa ŸbCÆa ≥bºŸa ±N∑‡bUb ÆbTD <»ÒØD ±NE´b <£Ña ‡CÒC BŸLbt‡b y•Tb ±GŸ·£C•TGŸ»b Æb‡Ub ŸÎbDb ΩbUa ¿b<L Óa ka‘>, Ub»ØŸ, Db}£C‘>, ±ŸBLa, kNU‘>bLb, ¿•TbCUb ¿Pb y•T <£ÎP y•T <Æe´b ¿<µÎC~D ¿Pb •Tb‡∂•–TÓ flC» ±N˙>C ™bUUbC. ≥bºŸa™b V–TbEPUb ±Ÿ» Æb∑‡b™b <£ÎP ±OTb q>ŸUb ´bC»b; 7 ÆbDCÎbŸaUb. œ‡b¿bµa <»DC ¿ÓŸbλaUb ‡CTD BC^Ø>D ÆbÎC ´C´a P}BÎ Ÿb<´UC Db´a ¿b<L ÓbΩC <£eUaUb ÆbLC »Ÿ ¿P}Bb—‡™ ΩbUC. ≥bºŸa <£ÑaUb ⁄bP£bŸ BرC*æ<P}≥ ÓbD ¿b<L œ‡b}ÿ‡b ±œDa ‡b}ÿ‡b•T‘>C ¶»ŸUa ´bC»a. ¿•TbCUb <ÆeZb»Ub UÔÓaÓNITÚ™b •Tb‡∂•–TÓ 3 ÆbDCÎbŸa ŸbCÆa Ÿb_a Pb‘>C¿•TŸb kbŸbUb P}±Ub. œ‡bD}»Ÿ ≥bºŸa~a <D£bD VTbCDΟ kbCULC —´bÎC |´LØD VTbCD UbÎUb. VTbCD Ub≥e‡b Ub≥e‡b ≥bºŸaDC kb»Óa <£Ua- ±N∑‡b´RD <»Ub VTbCD ¿bUb ´bC»b, Ób∆‡b ÓbC‰b ÓNUaDC- gC‡bDC <DŸbC± <£Ub ´bC»b, •TÚ P•Tb≤a™ h·}±b•T •TŸ»b •TŸ»b ±£Ÿ ±C^Ø>D ÓbΩa ¿b ∂- Ób ∂- ⁄ر BbÆUa ¿b´C; <»Ub ´bM„h±^>UÓ«‡C DCUC ¿b´C, ÓN}k ∂™a ÓbΩa k<´L ±N∑‡bUb ‡CTD ±bC™Ua ¿b´C. <»»s‡b ¶<~Ÿb´a U≥C™ ±N∑‡bUb VTbCD UbÎUb. <P}µØ»b ∂~a kbCULC ΩbUC. ""Ób ∂ 20 % BbÆUa ¿b´C, ±L ±–bLbΟ™C P}•T^> <DBbÎUC ¿b´C. £bCD »aD ¿bq>Α>C  „h±»≤b» Ÿb´bÎC Ub≥CU ¿Pb ‘>bMs^>Ÿb}™b ¿}£bÆ ¿b´C.'' ""q>ŸUCUb •Tb‡∂•–TÓ Ÿ” •TiTD ±N∑‡bUb U≥C™ ‡b‡™C •Tb?'' ""»~a •Tb´a ¿bÎA‡•T»b Db´a,'' <P}µN»b YDa h±˝> •CTUC. U≥C™ ±N∑‡bUb <DflØD ‡C |´LØD »a |´LbUa ¿P»a, »Ÿ Óa •Tb‡ •CTUC ¿P»C •NTLbP q>bT•T? 23 VCTk–NÎbŸa±‡Y» PÎ∂ PBb}™b •Tb‡∂•–TÓ Æ≤≥bÎÿ‡b •Tb‡∂•TbGŸLaÿ‡b kºq>•TÚ» ¿}≥bŸÓ≤b $ 24


¿≥£a •TPbC~aDC q>ŸUb ´bC»b. <ÆeZb<ÆeZb»aU ±–<»<Dµa*Da ´ÓŸa»NÓŸaΟ ‡CTD y•T y•T <£ÎP y•T y•T PBb <Ó≤ÎUa ´bC»a. œ‡b» k£U •TŸb‡™b |´LÆC ÓbCq>b™ ≥bC*µ≤ ΩbUb ¿P»b. PBb »Ÿ ™bUØ ŸbG´e‡b ¿b<L Óa´a ÓDb~a ÓbCq>b ⁄}» ⁄b» Ÿb<´UbC. y•Tb kbÆØUb µb•T^>a ÓNU≥a ±Ÿ£C~a ÆbLbŸ ¿b´C, <»Ub <DŸbC± Àb‡Ub Æb∑‡b™aPNXb ~s‡»b Db´a ¿b<L £ÈPt‡b kbÆØUb ±N∑‡bUb ÆEÓ£b_a ¿b ∂ ≥}BaŸ ´bCTD  „h±»≤b» ¿b´C, <»Ub BC^>b‡Ub ÆbLCPNXb £ÈŸb±bh». 7 ÆbDCÎbŸaUb ≥bºŸa V–TbEPUb ±Ÿ» ≥CUa. £ŸŸbCÆ •Tb‡∂•–TÓ P}±e‡bD}»Ÿ G•T»a´a ÎbÆbC», ±N∑‡bUb VTbCD •TiTD ⁄kŸkb» χb‡™a ¿b<L y•T y•T <£ÎPb™b •Tb‡∂•–TÓ ±N˙>C ŸC^>b‡™b ¿PC ™bUUC ´bC»C. 11 ÆbDCÎbŸaUb Db≥±ØŸ <ÆeZb»Ub •Tb‡∂•–TÓ P}±ÎØD ~Ÿ£ kbCklb}ÿ‡b flŸa ±bC™b‡Ub Ÿb_a™C £bCD ÎbÆUC. ±´bŸC•Tt‡bÿ‡b ´b»a™ •Tb<ÓDa Î<´Da*Da <™Û>a q>CÎUa ´bC»a. "±N∑‡b´RD <DŸbC± ¿bUb ¿b´C. •TbCLœ‡b´a ±GŸ„hÒ»a» gC‡bP ^>C<UVTbCD •TŸbÎb, Ÿb_a G•T»a´a ¶~aŸ ΩbUb ¿PUb »Ÿa.'gC‡bUb U≥C™ VTbCD •CTUb. »a |´LbUa, ""Ób ∂ÿ‡b Æ⁄Ób BiTD ‡C»b´C»; ±L <»™a Æ≥∑‡b™a  ÿn>b™ Ÿb<´Ua Db´a. P≥≤C BbT, k<´La ±N∑‡b» ÆÓUC ¿b´C», »Ÿ Óa´a •TbCLœ‡b´a ±GŸ„hÒ»a» ±N∑‡bUb ‡CTD ÆbÎC.'' VTbCD q>CÎUb. ΩbC±b‡ÿ‡b ⁄bCUa» ¿bUbC. ΩbC±LC •Tq>aL™ ´bC»C. ™N•TbÓN•TÚDCPNXb ≥bC*µ≤ ´bCT D‡C, |´LØD Î<´Da*Da Ób∆‡b ¶~aΟ´a £ÈPŸa <™Û>a q>CÎUa ´bC»a. Db≥±ØŸ ¿b<L ±NLC £bCE´a´a Ó´bŸb˝¨>b»™; ±L ±N∑‡bUb Æb¶D ‡b‡™C |´^>UC |´LÆC G•TÓbD »aD <£ÎPb}™b »mkU ±–ÎbP. yÎ˙>C •TiTD ¿b ∂™a BC^> flC∑‡bPbq>a VTbŸ »Ÿ £bCD »bPb}™a PΑ> Pb±‘>b‡™a. »aD <£ÎPb}™C •Tb‡∂•–TÓ Ÿ” •TPC •TŸb‡™C? ™}æ±ØŸ <ÆeZb»Ub 12 »bŸ⁄C™b •Tb‡∂•TÓ Ÿ” •TŸb‡™C q>ŸUC. 11 »bŸ⁄C™b »CÒUb •Tb‡∂•–TÓ ¿µ∂Î^> PbC‘Ø>D Db≥±ØŸUb ±Ÿ»UbC. »CÒC <ÎÓbD ±•T‘Ø>D ÓN}k ∂Ub ≥CUbC. Ÿb_BŸ kPÓ«‡C kPØD ±´b^>C ™bŸPb‘>C™bŸUb ±N∑‡bUb gC‡bÿ‡b flŸa ≥CUbC. »bP-£a‘>»bP ΩbC± •Tb˙Ø>D P•Tb≤a ¿bq> ÎbÆ»b  „h±»≤b» ≥CUbC. yŸÎa Ób ∂Ub •Tµa´a BC^>b‡Ub ≥CUbC, »Ÿ »a •TbÓb» ¿Pb‡™a. <»™C · ¿b»b 80 ÿ‡b Ο ≥CUC ´bC»C. U´bD±Lb±bPØD ‘>bC≤C ¿µØ. œ‡b»aU y•TbDC <»Ub •Tb´Ú™ <£P» DPC. y•Tb ‘>bC`‡bDC ÒbC‘>CVTbŸ ±NP^> ±NP^> <£P» ¿PbÎC. œ‡b ‘>bC`‡bΟ ~ÕG•–T‡b •TiTD ¿<µ•T ™b}≥UC <£PbÎC ‡bPbq>a ±–‡œD •TŸbÎC ¿PC ¿b|´a ÓNUb}Da ¿DC•T£b PN™ÎØD ±b<´UC; ±L œ‡b ‘>bC`‡bDC´a <£PCDbPC ΩbUC »Ÿ ¿b±L ±NŸC ¿b}µ≤C ´bCT ‡b™a Ób ∂Ub VTbŸ µbh»a ´bC»a. ~ÕG•–T‡b •TŸb‡™a™ ¿PCU, »Ÿ ¿≥£a kb£ ΩbUCe‡b ‘>bC`‡bΟ ¿}≥bŸÓ≤b $ 25

•TŸb ¿Pb ‡N<ITÎb£ •TŸ» •TŸ» <»DC ~ÕG•–T‡b ±N˙>C ˙>•TU» q>CÎUa. ≥Ce‡b ηb∂-£bCD ηbY» ‘>bMs^>Ÿb}Da´a ¿b±UC Ó» k£UUC ¿b<L yÎpb ÓbC‰b ·b» ~ÕG•–T‡C™b µbC•Tb D•TbC™ ¿PC Pb≥b‡Ub PNıÎb» •CTUa. ¿bM±ŸC~D Ÿ” ΩbUC; ±L ‘>bC`‡b}Da ÆÎ≤ ÆÎ≤ •Tb´a™ <£PCDbPC ΩbUC ´bC»C. »Ÿa´a •TbCLœ‡b Db •TbCLœ‡b •TbÓb» »a ≥˙>UCUa ¿PC. kb≥C»aU ±bUb±b™bC≤b ≥bC≤b •TŸ∑‡b±bPØD »C DbŸ≤, ¿b}kC, ±CiT ≥bC≤b •TŸLC, œ‡b}™a ÎbPUb» UbÎLC, flŸbÓµe‡b ÎC≥ÎC≥`‡b £Èıhœ‡b}™a •TbÓC •TŸLC G•}TÎb •TŸÎØD flCLC, Îb‡ŸÓD, ≥Î}‘>a, PN»bŸ, ÌU}kŸ ‡b}ÿ‡b Ób≥C Ub≥ØD flŸb™a ‘>b≥‘NÆa ™bUÎLC ¿b<L, ‡b<~Îb‡, flŸb»Ua £ŸŸbCÆ™a •CTŸÎbŸb, PbVTPVTb ∂, µNLC, Bb}‘>a, h·}±b•T ´a P≥≤a •TbÓC »a hλ:ÿ‡b hλ: •TŸa. •TµaÓµa y⁄b££ÈPt‡b •TbÓbUb •TbÓÎbUa kb ∂ <Ó≤b‡™a; ±L Ób ∂ÿ‡b <~h»aÿ‡b ŸC@b» G^>•TLC VTbŸ •Tq>aL. <»ÿ‡b•T‘>C •TbÓbUb Ÿb<´UCe‡bkb‡b, ÓbCU•TŸLa ‡b}ÿ‡b™ •TÒb <U´b‡ÿ‡b |´^>e‡b »Ÿa y•T Îb™Da‡ ≥–}Ò ´bCTD Æb ∂U. ‘>bC≤C ÆÎ≤ ÆÎ≤ DP»bDb ¿≥£a ~CÎ^>±‡Y» »a ¿b≥–´bDC λ∂ÓbD±_b™C ÓÒ≤C»Ÿa DÆŸC⁄bUa flbUa. •TbCLœ‡b´a ÓbC‘>s‡b »bC‘>s‡b B}≥bŸ Îh»Ø»ØD <ÎÆC™C <£ÎC »‡bŸ •TŸLC ´b <»™b ¿bΑ>»b n>}£ ´bC»b. Ób∆‡b ™˜|‡b™b D}kŸ £a‘>£bCD™ ¿b´C, ±L »Ÿa ™˜Ób flb»e‡b⁄CŸaÆ ÓUb ‘>bC`‡b}PÓbCŸ λ∂ÓbD±_PNXb µŸÎ» Db´a. U´bDP´bD £Èıh»a™a •TbÓC »Ÿ ™˜|‡b<~Îb‡ ÆÓ»™ Db´a» ¿b<L Ób ∂Ub »C ÆÓC, •TPC •NTLbP q>bT•T! Ób ∂™b ¿bL⁄a y•T n>}£ ´bC»b, »bC •T<λb •TŸ∑‡b™b. <»DC kt‡b™ •T<λb •CTe‡b ¿b´C». •Tb´a •NTq>C •NTq>C n>b±ØD´a ¿be‡b ¿b´C». ¿b±e‡b •T<λb}™C U´bDPC •Tb ´bC ∂Db y•T»Ÿa ±Nh»•T n>b±ØD ±–•Tb<~» •TŸbÎC ¿Pb U•T‘>b <»DC |´b¯‡b}ÿ‡b Ób≥C UbÎUb ´bC»b. ¿≥£a  „h±»≤b» ¿P»bDbPNXb <»DC ‡b™a ¿bq>ÎL •TiTD <£Ua ´bC»a. ±–œ‡C•T •TbÓ •TŸ∑‡b™a <»™a y•T hλ:™a ±X» ¿PC ¿b<L »a ±X» PÎbY» ™b}≥Ua, yÎ˙>C™ D—´C »Ÿ ~bÕ~NX ¿b<L œ‡b±Ua•T‘>C ÆbTD »a PÓbÆbÿ‡b ¿b<L <Îdbÿ‡b •Te‡bLb™a ¿b´C ‡bk”U ⁄b_a ¿PC ¿b<L UbC•Tb}Db ´C Pœ‡ ±^>ÎØD £C∑‡b™b <»™b ÓbCq>b ¿b≥–´ ¿PC. <»™C ⁄bLC y•ØTL™ •TÓa. <£ÎPb»D} y•T£b •NT•TŸ UbÎØD ‘>b≤, Bb», BbÆa ¶•T‘Ø>D χb‡™a; ±L ¶•T‘>∑‡bÿ‡b •TbÓb•TGŸ»b Pbµb ÎbVCT™b™ •ØT•TŸ ±b<´ÆC, ±–C~Ÿ •ØT•TŸ flŸb» ¿PØD »a Îb±Ÿb‡™a Db´a. •NT•TŸ™C Bb}‘>C <±»≤C™C™ ±b<´ÆC ¿b<L ‡bP}k}µa <»™b ÓbCq>b ¿b≥–´ ¿PC. ¿b|´a •TbCLa´a •Tµa flŸa ≥CUbC »Ÿ <»™C hÎb≥»b™C Îbs‡, "" kŸC ΩbUC, »Ø ¿bÆ ¿bUbP. Óa ¿ÓN•T ¿ÓN•T ±£bÒ∂ •CTUb ¿b´C ¿}≥bŸÓ≤b $ 26


¿b<L ÓUb »NΩa ¿bq>ÎL™ ‡C» ´bC»a.'' <»ÿ‡b ±£bÒb∂» »a ÆÎ≤ÆÎ≤ •TbCL»C™ ÓPbUC flbUb‡™a Db´a. ÒbC‘>CVTbŸ ⁄bCkŸC, <Æt‡b™b y⁄b£b £bLb; ±L <»ÿ‡b ±£bÒb∂Ub ™Î ÓbCq>a ™b}≥Ua ¿PC. Ó. ≥b}µa*Da ~ŸaŸ Ÿbk<Î∑‡b•TGŸ»b} y•T ÓbCq>a •TÓ∂q> <£D™‡b∂ q>ŸÎUa ´bC»a. ÔbLbÔbLb™b Îb±Ÿ ´bC∑‡bk”U Ó´bœÓbÆa*™b ÓbCq>b ¿b≥–´ ¿PC; ±L œ‡b•TGŸ»b œ‡b}Db PØ»•T»b ∂PbŸ⁄C , VTbÎe‡b ÎC≤C™a BŸ±b ∂ •TŸ∑‡b™C •TbÓ Ï‡bÎC Ub≥C. ¿~b ´È•TÓa •TbÓb™a Ób ∂Ub •Tµa ≥ŸÆ Îb^>Ua Db´a. £ŸŸbCÆ™a •TbÓC ¿b<L <Dœ‡ DÎa •TbÓC ‡b» »a ÓbC•T≤a ¿~a •Tµa <£PUa Db´a. ™bUØ ¿PUCe‡b •TbÓb» ÆbC ‡C ∂U œ‡bUb ÆN}±∑‡b™a <»™a µ‘>±‘> ¿PC. Ób∆‡bkŸbCkŸ kkD ¿b<L |´b_C ‡b}™aPNXb •TbCLœ‡b Db •TbCLœ‡b •TbÓb» ÆN}±LØ•T —´b‡™a. kbŸb VCTk–NÎbŸaUb  „h±»≤b» Ób ∂ÿ‡b ⁄bCUa» P•Tb≤a Pb‘>C¿bq>Ub ≥CUbC, »C—´b hÎhÒ±LC ±‘>UCUa ¿~a <»Ub Óa ±<´e‡b}£b ±b<´Ua. ÓbΩC ÓUb™ ÓbCq>C ¿b÷‡∂ Îb^>UC. ´C  „h±»≤,  „h±»≤b»aU ⁄bCUa, ^>b}≥œ‡b kb^>e‡b, ±GŸ™bGŸ•Tb}ÿ‡b ‡CŸΩbŸb ´C P≥≤C ⁄bC^>C; •TbCLœ‡b´a ÔbLa Ób ∂ ¶q>CU ¿b<L •TbÓbUb Ub≥CU ¿PC PbŸ⁄C Îb^>» Ÿb<´UC. ⁄bCUa», ⁄bCUaÿ‡b kb´CŸ P≥≤C™ BbT, k<´La, ÓC—´LC, Î<´E‡b ÆÓb ΩbUCe‡b ´bCœ‡b. £bCD»aD <£ÎP Ób ∂ ÓbΩa PbŸ⁄a ¿bq>ÎL •Tb˙>b‡™a |´LØD ÓUb ¿be‡b ¿be‡b ⁄b^>C±b~a DC∑‡b» ¿bUC. ""~Ÿ£ ¿bUb ≥}.'' ¿PC ÓbC‰b k<´LaDC Pb}<≥»UC; Ób_ Óa ÆÎ≤ ≥CUbC ¿b<L ÆLØ ±–•…T»aUb •Tb´a ΩbUCUC™ Db´a ¿~b ¿bÎbÆb» Ób ∂ ÓUb Pb}≥Ø Ub≥Ua. ""»Ø ¿bUbP kŸC ΩbUC. ´C kb•TÚ™C •NTLa ÓbΩC yC•T» Db´a». »Ø ‘>bMs^>Ÿb}Db PÓÆbÎØD Pb}≥. ¿b»b ´C ¶±™bŸ k}£ •TŸb ¿b<L ÓUb y⁄b£C  }ÆCs~D G•}TÎb ≥bC≤a £CTD ~b}»±LC ÓiT Àb. ‡b Îb™Î∑‡bÿ‡b ±–‡œDbUb •Tb´a ¿Ò∂ Db´a.'' ‡b™ »t´C™C kbCULC <»DC ‡b±ØÎa∂´a P≥`‡b}~a •CTUCUC™ ´bC»C. »ŸaPNXb ±–œ‡C•T ÎC≤a ´b PØŸ yC•TUb |´LÆC P≥≤CÆL ≥}BaŸ ´bC».Îb»bΟLb»Ub »bL •Tb˙Ø>D ^>b•T∑‡b•TGŸ»b Óa ´P∑‡b™b ¿bÎ ¿bLØD Ób ∂Ub |´^>UC, ""¿PC •TPC ™bUCU? ¢‡bC<»˜‡bDC »N∆‡b ¿bµa Óa ÓŸLbŸ ¿b´C ¿PC Pb}<≥»UC‡. »C—´b »NUb ÓiT £CTD ÓUb •TPC ±ŸÎ‘>CU?'' »Ÿa <»™b ´u> ™bUØ™ Ÿb<´Ub. ¿b±Ub ~CÎ^> •TPb —´bÎb ‡bk”U <»ÿ‡b •Tb´a h±˝> •Te±Db ´bCœ‡b. ÓbΩC Α>aU »CÎaP ηbY±ØÎa∂ ÎbŸUC œ‡b ÎC≤a Óa „hÎœΩUY‘>´RD PÓb™bŸbPbq>a ¿bUbC ´bC»bC. Ób ∂™C · œ‡b ÎC≤a ¿bÆ ÓbΩC ÆCÎ˙>C · ¿b´C œ‡bÿ‡b ¿bP±bP ¿PLbŸ. ÓNUC, ÓNUa P≥`‡b ÓbC‰b ¿}≥bŸÓ≤b $ 27

ΩbUCe‡b. ¿b‡N˜‡b™b ÆbC‘>a£bŸ <DflØD ≥CUCUb. „hÎœΩUY‘>Ub ±Ÿ» ≥Ce‡bD}»Ÿ Óa Ób ∂Ub y•T ±_ <U<´UC ´bC»C. Óa <»Ub ¿PC <U<´∑‡b™a ≥ŸÆ ´bC»a ¿PC •Tb´a Db´a. Óa D <U<´»b´a <»™b <DL∂‡ ¿Pb™ ΩbUb ¿P»b. ""•Tb•Tb ≥CUC |´LÆC ¿b»b ¶ŸUCUC ¿b‡N˜‡ •TPCkPC •Tb˙Ø>D P}±Îb‡™C ¿b´C ¿Pb <ΙbŸ´a ÓDb» ¿bLØ D•TbCP. ¿b±e‡b ±–<»ÓCUb ¿b<L •T»∂k≥bŸaUb ¿bƱ‡Y» ±GŸ„hÒ»aDC ÎbÎ <£Ub Db´a. ¿bÆ ±GŸ„hÒ»a ¿DN•ØTU ΩbUa, »Ÿ ÆbC‘>a£bŸ <DflØD ≥CUb. ¿~b»´a <Æ”aDC ¶BC Ÿb´RD ¿b‡N˜‡bUb y•T DÎb ¿Ò∂ <£Ub ±b<´ÆC.'' ¿PC •Tb´a»Ÿa Óa Ób∆‡b œ‡b ÎC≤ÿ‡b kNXa±–ÓbLC ¿b<L ÒbC‘>C ¿b≥bT±LC <U<´UC ¿PbÎC. œ‡b ±_b™b Ób ∂ ÎbŸ}ÎbŸ ¶ÑC⁄ •TŸa. <»ÿ‡b ¿b‡N˜‡b™a fl‘>a »Ÿ <»DC kPÎUa™; ±L y•T@bDC yÎ˙>a ÎaP±}™ÎaP ηC∂ Ÿb´∑‡b™a ÎC≤ ‡C ∂U ¿~a <»™a ¿±CÔbb D—´»a. •TµaÓµa P£a∂±‘>~b™a, ±bC^>b™a G•TŸ•TbC≤ £È⁄La ¶£ËBλ; ±L »a ‘>bMs^>Ÿ•T‘>C πT<™» Æb ∂. P≥≤a •TbÓC •TŸ∑‡b™C <»™C ¿PC ÆPC ~bÕ ´bC»C, »PC™ <»™C ¿PC hλ:™C κÀ•T~bÕ ´bC»C. <U}kb™C PŸk» G•}TÎb Æbh»a» Æbh» |´LÆC ¿be‡b™C ±b™•T G•}TÎb ¿b‡NÎC∂£b»aU y⁄b£C ™ØL∂ G•}TÎb ¿»a™ ΩbUC »Ÿ ´bC<Ó¿bC±MÒa»aU •Tb´a ≥bC`‡b ‡bΟ <»™C PbŸC ¿bº·µb}™C •TbÓ Bb≥C. „—´sP™a y⁄b£a kb^>Ua G•}TÎb hDb‡N£È⁄aΟ™C y⁄b£C ÓUÓ, ¿}≥ G•}TÎb ±bC^> ~C•T∑‡b•TGŸ»b y⁄b£b »Îb ¿b<L •Tb±‘>b™b kbC≤b yÎpbΟ »a P≥≤C Bb≥ÎØD DC ∂; ±L G•TŸ•TbC≤ »•–TbŸa PbC‘>e‡bP <»™a ¿Ua•T‘>C ¶U^>a »•–TbŸ ™bUØ ΩbUa ´bC»a. »a »•–TbŸ •TŸb‡™a, ""ÓbΩa »m‡C» ¿b»b PNµŸ»™ ™bUUa‡C.'' •Tµa |´Lb‡™a, ""ÓUb flCTD Æb‡™C £CÎ <ÎPiTD ≥CUb ¿PC <£P»C.'' ±L ¿b±U} ÓŸL ™^>Ë•TD ‡bÎ}, œ‡b» ÎC£Db DPb—‡b» ¿b<L  „h±»≤b» Ÿb´LC ÓN≤a™ DPbÎC yÎ˙>a <»™a VTbŸ VTbŸ  ÿn>b ´bC»a. U´bD±Lb±bPØD™ PÎ∂ ±–<»•ØTU ±GŸ„hÒ»aΟ Ω≥‘Ø>DΩ≥‘Ø>D Ób» •TŸLbt‡b Ób ∂™a ‡bkbk»a» Ób_ ÓbCq>a <DŸb~b ΩbUa. P≥`‡b £È⁄∑‡b}» ÎC£DbÓ‡ |´LÆC BbÆLC. BbÆØD  „h±»≤b» Ÿb´b‡Ub Ub≥UC ´b |´LÆC <»ÿ‡bΟ £È£º∂ÎbDC •Tb˙>UCUb Ÿb≥™ ´bC»b. ""‘¨>C<P}≥ |´LÆC ¿≥£a DŸ•T‡b»Db ŸC kbkb,'' ¿PC |´Lb‡™a. ‡b±ØÎa∂´a y•T£bCD ÎC≤b Ób∆‡b±b~a hÎCÿn>bÓŸLb<η‡a kbCUUa ´bC»a. ¿bÆ ±–œ‡Ôb ±–P}≥ ±N˙>C ‡CTD q>b•Te‡bΟ <»™b hÎCÿn>b ÓŸLb™b ¿b≥–´ ™bUUb ´bC»b. <»™b ¿b≥–´ »•∂T~NX ´bC»b ±L »bC ÓbD∑‡b™C PbÓª‡∂ •NTLb»™ D—´»C. ""~Ÿ£, »Ø ÓbΩa ÓbCq>a <DŸb~b •CTUaP. ÓUb VTbŸ ¿b~b ´bC»a, •TÚ »Ø »Ÿa P≥`‡b}Db PÓÆbÎØD Pb}≥~aU ¿b<L ÓUb ‡b»ØD PbC‘>Î~aU,'' Ób ∂™} ™bUU} ´bC»} ¿b<L Óa´a ¿bC˙Ø>D »bLØD ‡N<ITÎb£ •TŸ» ´bC»bC, ¿}≥bŸÓ≤b $ 28


""¿~b ±GŸ„hÒ»a» ÓŸL Ób≥LC ´b ±≤±N^>C±Lb ¿b´C. »Ø kŸa ´bC, flŸa ™U; Ó≥ ÓŸb‡™C ¿b´C ¿PC Pb}<≥»UC »Ÿ œ‡b™b <ΙbŸ •TŸ»b ‡C ∂U. »Ø ¿bcb ÓŸb‡™C |´L»CP »bC »NΩb ⁄Ÿb <DL∂‡ •T~bÎiTD? Æ≥∑‡b™a »NΩa ⁄Ÿ}™  ÿn>b DP»a »Ÿ BbÆ∑‡bÿ‡b ÎC≤a »Ø ¿b±L´RD ¿}≥bΟ ±bLa •T~bUb ¿bC»ØD flC»UC ¿P»CP?'' ´C ¿PUC ‡N<ITÎb£  „h±»≤b» ⁄b^>CΟ ±‘>UCe‡b ¿b ∂~a •TŸLC ‡b»Ua <Î<Ôbƒ»b ¿b<L •–ØTŸ»b ÓUb ÔbLbÔbLbUb ÆbLλ ´bC»a; ±L Ób ∂Ub  »s‡b h±˝> kbCU∑‡b⁄CŸaÆ ™bUUC™ DP»C. »aD™bŸ »bP Òb}kØD Óa ^>MsPaDC ÓN}k ∂Ub Æb‡Ub <DflbUbC. P}«‡b•Tb≤a »CÒØD <ÎÓbD ±•T‘Ø>D Ϋ‡b∂Ub ±bC™b‡™C ´bC»C. 13 »bŸ⁄CUb Ϋbb∂ <ÆeZb»Ub UÔÓaÓNITÚ™b •Tb‡∂•–TÓ ±bŸ ±b‘>b‡™b ´bC»b. »aD »bŸ⁄CUb ΩbUCe‡b ¿±flb»b™a kb»Óa •T≤e‡b±bPØD ¿b<L, <Î~C·»:, Db≥±ØŸUb gC‡b™b <DŸbC± <Ó≤be‡b±bPØD ÓDbΟ ÓbCq>C £‘>±L ´bC»C. yC*~aÿ‡b Ο · ≥CUC. œ‡b» ´b ¿PUb ¿±flb». ‡b»ØD Ób ∂ ¶q>»C •TÚ Db´a ‡bk”U ~}•Tb™ Îb^>» ´bC»a.  „h±»≤b» ¿bÆ <»™b ⁄L⁄La» ¿bÎbÆ yC•TUb ¿b<L kŸb™ µaŸ ¿bUb. ‘>bMs^>Ÿb}Da Ób_ ±GŸ„hÒ»a ¿≥£a h±˝> •CTUa. ""ÎaP ^>OCT BbÆLC, |´LÆC •Tb´a VTbŸ ≥}BaŸ Db´a, ±L yC*~a—‡b ηa∂ ÎaP ^>OCT BbÆLC yC*~a ¿<µ•T ÎaP, ~}BŸ ^>OTC BbÆLC ¿b´C. Ób YDb ÓµNÓC´ Î≥ºŸC Db´a œ‡bÓN≤C Æ⁄Ó BiTD ‡C ∂U; ±L £ÈPt‡b •Tb´a ¿‘>™La œ‡b»ØD ¶£ËBÎ∑‡b™a ~s‡»b ¿b´C.'' ÒbC‘>s‡b», y•ØTL ±–•TŸL Îb^>»C <»»•CT PbC±C Db´a; ±L ~CÎ^> ‡CLbŸ ¿PUb »Ÿa »bC ¿≥£a™ •Tb´a ¿bÆ ¶Àb,  »s‡b» Db´a yÎ˙>b »Ÿa ÓDbUb µaŸ ¿bUb. Ϋ‡b∂Ub ≥Ce‡b±bPØD ±NE´b UÔÓaÓNITÚÿ‡b •Tb‡∂•–TÓb™b ¿b<L <DΑ>LN•TÚÿ‡b ±–™bŸb™b µk‘>≥b ™bUØ ΩbUb Î 23 VCTk–NÎbŸaUb Ÿb_a Db}£C‘> <ÆeZb» G•TDÎ^> »bUNs‡b» ‡b •Tb‡∂•–TÓb™a Pb}≥»b ΩbUa. ÆÎ≤ ÆÎ≤ P»» 50 <£ÎP y•TPbŸ⁄b £bºt‡b™b, Bb·Lb}™b •Tb‡∂•–TÓ ™bUØ™ ´bC»b. PÎ∂PbµbŸL±LC Ÿb_a £a‘>-£bCD±‡Y» ΩbC±LC Db´a ¿b<L P•Tb≤™a ±<´Ua PBb DT£´b±CÔbb ¶<~Ÿb Db´a. £bCD PBb}ÿ‡b Ó«‡C ±–ÎbPb» <Ó≤CU »CÎ˙>b™ <Ο}≥N≤b ¿b<L ¿bŸbÓ. kPe‡b Æb≥a kbC^>PNXb ´UÎbÎCPC Îb^Ø> D‡C  »•Tb Óa Ò•TUbC ´bC»bC; ±L 12 »bŸ⁄CUb  „h±»≤b»ØD <Dfl»bDb Ób ∂Ub ¿bdbPD <£UC ´bC»C, •TÚ Óa 25 »bŸ⁄CP ‡C ∂D. BbÎbk<´La*Db´a Pb}<≥»UC ´bC»C, "»bC±‡Y» »N|´a Pb}Bb≤b, Ó≥ Óa kfl»bC.' £bºt‡b™b µk‘>≥b P}±ÎØD ¿b»b  „h±»≤b» kPLC ~s‡ ´bCLbŸ ´bC»C. 12 »bŸ⁄CUb <Dfl»bDb ‘>bMs^>Ÿ |´LbUC ´bC»C, ""»N|´a ±Ÿ» ‡b, Ób Yÿ‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 29

~CÆbŸ™a™ ⁄bCUa »N|´bUb £CTD »Ø|´bUb ¿M‘><Ó^> •TiTD flC»bC.'' ±L ±N∑‡bUb »bk‘>»bCk ±Ÿ»LC´a ~s‡ D—´»C. UbPU≥bÎUb •Tb}Àb™C ¿b}£bCUD ¶BC Ÿb´R ±b´» ´bC»C. Bbh•TŸŸbÎ kbCŸbΕC UbPU≥bÎÿ‡b •Tb}£CkbÆbŸb» ¿<D<÷» •TbUaD ¶±bC·LbP kPUC ´bC»C. ±N∑‡bUb y•T£b ≥CUbC |´LÆC »CÒØD PN^>•Tb •CT—´b ´bC ∂U ‡b™a •Tb´a ~bAλa Db´a. œ‡bÓN≤C Db}£C‘>´RD ¿≥£a Ó«‡Ÿb_a <DflØD £ÈPŸC <£Î~a P•Tb≤a UbPU≥bÎUb Bb}Tÿ‡b BC^>aUb ≥CUbC. <»ÒC P≥≤b ≥bC*µ≤™ ´bC»b. ÒbC‘>aVTbŸ <~h» UbÎØD »CÒØD <DflØD ¿b}kCq>bLUb ¿bUbC. y•T Ÿb_ <Îgb}»a flCTD £ÈPŸC <£Î~a  „h±»≤b» ´ÆŸ ΩbUbC. y•ØTL kb»Óa ™b}≥Ua ´bC»a. Æ⁄Ób ⁄ر ™b}≥e‡b BiTD ‡C» ´bCœ‡b. £bCD-™bŸ Gq>•TbLa™ Æ⁄Ób ¿ÆØD ¿bCe‡b ¿b´C».  ... Ób YDa ⁄bLC<±LC k}£ •CTe‡bÓN≤C ¿~IT»b ⁄ر ¿bUa ´bC»a; ±L ¿b£e‡b <£Î~a ŸIT <£e‡bÓN≤C kŸa™ ^>Î^>Îa ¿bUa ´bC»a. Ób ∂ÆÎ≤ ±NE´b kPUbC. <»DC ±NE´b  ÿn>bÓŸLb™b ¿b≥–´ µŸUb; ±L ‡b ÎC≤a kbCU∑‡b» »CÎ˙>b ÆbCŸ´a D—´»b. Ób∆‡b ¿b<L gC‡bÿ‡b ´b»bDC <»DC ÒbC‘>CVTbŸ ⁄bLC´a flC»UC. ´≤Ø´≤Ø ±bÎUb}Da •Tb ´bC ∂Db, PNµbŸLb ´bC» ¿b´C ¿PC y•ØTL <™_ <£PUC. ¿b»b PÎbY» Æbh» ≥ŸÆ µaŸb™a ¿b<L PbC<~•T»C™a ´bC»a. ÓbΩa y•ØTL ¿ÎhÒb ±b´»b PÎbYDa Óa £bCD»aD <£ÎP»Ÿa ±ØL∂ <Îgb}»a χbÎa ¿Pb ¿b≥–´ µŸUb. Óa ¿b}kCq>bLUb ±Ÿ» ¿bUbC, »bC »b±b™a •TL•TL flCTD™. 29 VCTk–NÎbŸaUb P•Tb≤a ±NE´b y•T£b  „h±»≤b» ≥CUbC. ÓaDbÎ<´Da, <P}µØ»b ∂ ⁄ر™ ¿bD}£b» <£Pe‡b. ""±NE´b ŸIT <£e‡bDC Ób ∂ ¿bL⁄a ^>Î^>Îa» Ωbe‡b ¿b´C».'' ¿PC œ‡b}™C |´LLC . ÓUb ¿bÆ Ób ∂ÿ‡b ™C´t‡bΟ ¿≥£a™ ÎC≥≤b BbÎ <£PUb. <»ÿ‡b ™C´t‡bΟ™b DC´Óa™b •TŸbŸa±Lb ¿b<L Æ≥b~a ΩN}Æ» ™bUe‡b™a BbÎDb ¿bÆ ¿<Ækb» <£P» D—´»a. œ‡byCÎÆa, y⁄b£C ¿≥£a U´bD ÓØU <DŸb≥P±LC ΩbC±UC ¿PbÎC ¿Pb BbÎ <»ÿ‡b ™C´t‡bΟ ´bC»b. ÆD<αŸa» <£PCU ´b µbC•Tb ±œ•TiTD´a Óa »aD»aD£b |´^>UC •TÚ, ¿bÆ Ób ∂™a y•ØTL ±GŸ„hÒ»a •Tb´a ÎC≥≤a™ <£P»C. P}«‡b•Tb≤a ¿}£bƱ_•T Æb´aŸ —´b‡™C ´bC»C. ‘>bM. ÓDÓbC´D<P}≥ ‡b}™C Bb·L £RŸ£~∂DΟ yC•Tb‡™C, ±b´b‡™C ´bC»C. œ‡bΟ ^>a•TbG^>̱La •TŸb‡™a ´bC»a. ´C P≥≤C ´bC ∂±‡Y» Ÿb_a™C 11 ÎbÆUC. Ÿb_a Pb‘>C¿•TŸb ÎbÆ»b ™b•TLUb ÆbTD ÆN¤Ÿ ÓN}k ∂ yP.^>a. ≥b‘>a ±•T‘>Ua. kbM|kC PC*^¨>UUb ÆbTD 4.50 ™a ≥NÆŸbÒ ysP±–CP ±•T‘Ø>D <k<UÓbCŸb ‡CÒC y•Tb Ó´{Îbÿ‡b •Tb‡∂•–TÓbUb Æb‡™C ´bC»C. £È±bŸa ŸbÓ ÆCq>ÓUbDa}™a »bŸ ¿bUa ´bC»a. 3 »bŸ⁄CUb PN<±–Ó •TbC^>b∂» •TÆ∂ÓNITÚÿ‡b ±–•TŸLb™a PNDbÎLa —´b‡™C q>ŸUC ´bC»C. <kUaÓbCŸb´RD ¿}≥bŸÓ≤b $ 30


»PC™ ±N˙>C ¿b≥≥b‘>aDC <£ÑaUb ÆbÎC ¿Pb <ΙbŸ ´bC»b. yP.^>a. ≥b‘>a •Tµa D—´C »C ¿≥£a ÎC≤CΟ |´LÆC ±´b^>C Pb‘>C»aDUb™ ÓN}k ∂ PC*^¨>UUb ±bC™Ua. <»•TÚ^> <⁄‘>•TÚ±b~a ⁄bP≥a» <»•TÚ^> <ΕTLbŸC ¿DC•T ^>bC≤BºŸÎ <VTŸ» ´bC»C. »{Î |´LØD œ‡b}ÿ‡b•T‘Ø>D <»•TÚ^> flC»UC Db´a ¿b<L D}»Ÿ <⁄‘>•TÚ ¶fl‘>Ua »C—´b <»•TÚ^> <Ó≤Ø ~•T» Db´a ¿PC PÓÆUC. h^>C~DÓbh»Ÿb}±‡Y» ÆbTD »•–TbŸ •CTUa. œ‡b}Da´a •Tb´a £b£ <£Ua Db´a. Ó≥ Pœ‡b≥–´ |´LØD <ÎDb<»G•T^>b™b ¿b≥≥b‘>a» ÆbTD kPUbC. œ‡b™ ≥b‘>a»ØD <k<±DBb ∂ £CPb ∂ ¿b<L ≥NLÎ}»Bb ∂ ™bUUC ´bC»C. œ‡b}Da <»•TÚ^> »±bP<DPb~a •Tb´a»Ÿa ÆÓÎUC ¿PbÎC. ÓUb •Tb´a _bP ΩbUb Db´a. ¿}ÓUPb‘>ÿ‡b •TbC@bεa ı±‡b}™b —‡Î´bŸ ¿PLbt‡b <Î<ε PCÎb P´•TbŸa PbCPb‡^>aÿ‡b PNÎL∂ Ó´bCœPÎb™b •Tb‡∂•–TÓ ±bŸ ±‘>Ub. •C*Tæa‡ Ó}_a, Ÿb¢‡Ó}_a ´ÆŸ ´bC»C. Ó´bŸb˝¨>b»ØD Ób∆‡b⁄CŸaÆ Ó<LBb ∂ £CPb ∂ ‡b}Db´a kbCUbÎUC ´bC»C. •Tb‡∂•–TÓ Pb‘>C»aDÿ‡b PNÓbŸbP ¿b^>bC±Ub. ¿b»b ÓUb k‘>bCÀbP ±bC™ØD ŸbƵbDaDC <£Ña™a Îb^> µŸb‡™a ´bC»a. ÓbC^>bŸ≥b‘>a ÓUb k‘>bCÀb±‡Y» PbC‘>b‡Ub ‡CLbŸ ´bC»a. PNŸ»Ub ±bC™e‡bΟ Ób∆‡b™ ÓDb» <ΙbŸ ¿bUb. " ÒØD k‘>bCÀb±‡Y» y•T~C ±}™ÎaP G•T.Óa. ≥b‘>aDC Æb‡™C ¿b<L »a ≥b‘>a GŸ•TbÓa ±Ÿ» ‡b‡™a œ‡b±CÔbb PNŸ»´RD ¿b≥≥b‘>aDC k‘>bCÀbP ≥CUbC, »Ÿ kb•TÚÿ‡b P≥`‡b P´•Tbt‡b}™b G•T»a»Ÿa _bP Îb™CU.' •TLb∂λa ysh±–CPÓ«‡C´a ≥£a∂ ´bC»a. P•Tb≤a™ ŸCeÎC —‡ÎhÒC~a Bb}‘>L •CTUC ´bC»C, ¿b»b ±NE´b Ω}Ω^> D•TbC |´LØD Óa <DÓØ^> £ÈPt‡b Î≥b∂ÿ‡b ‘>m‡b» £bCD »bP ¶BC Ÿb´RD ±–ÎbP •CTUb. k‘>bCÀbUb ±bC´bC™C±‡Y» ±b‡b™C ±bŸ »N•T‘>C ±‘>UC. ŸbƵbDa ‡b‡Ub ¿ÆØD £bCD »bP ¿Î•Tb~ ´bC»b. VTUb^>bÎiTD™ <£ÑaUb VTbCD •CTUb, Óa ‡C» ¿Pe‡b™C •T≤ÎUC ¿b<L ^>C<UVTbCDÿ‡b ⁄bCs‡b»ØD kb´CŸ ±‘>UbC. »CÎpb» <k<±DBb Y™C k‘>bCÀb™C y•T <Ó_ PÓbCŸ ¿bUC. œ‡}bDa y•Tb Îbs‡b» <DŸbC± <£Ub: ""Ób Y™a »m‡C» ≥}BaŸ ¿b´C. ŸITbÿ‡b ¶U@b ´bC»b´C».'' »CÒØD™ ±NE´b ±N∑‡b»  „h±»≤b~a P}±•∂T PbµUb. ÓbCq>a k´aL ÆkU±ØŸUb ±Ÿ» Æb»b Æb»b ÓN}k ∂´RD ±N∑‡bUb ±Ÿ» ¿bUa ´bC»a. Óa´a ‡bÎC ¿PC P≥`‡b}™C Ó» <£PUC. ±Ÿ» »Ÿ ‡b‡Ub ±b<´ÆC, ±L Æb‡™C •TPC? k‘>bCÀb´RD Ÿb_a y•T ⁄bP≥a kP ±N∑‡bUb Æb‡Ub <Dfl»C. ™bº£b »bPb}» ±bC™»C. £ŸŸbCÆ £bCD ≥blb <Dfl»b»; ±L ¿bÆ y•T™ <DflLbŸ ´bC»a. •TbŸL £ÈPt‡b ≥b‘>aUb ¿b£e‡b <£Î~a ¿±flb» ΩbUb ´bC»b. œ‡bÓN≤C ≥b‘>a» Æb≥b <Ó≤LC ¿~s‡™ ´bC»C. kPÓbU•Tb}Ο PbÓ£bÓ ±–‡bC≥ •TiTD ΩbUC. ≥NÆŸb»C»aU P´•Tbt‡bDC Óa "~C»•Tt‡b}™b ¿}≥bŸÓ≤b $ 31

VTbŸ ÓbCq>b DC»b ¿b´C' Î≥ºŸC "BUbÎL' •CTUa; ±L kP •}T±DaUb œ‡b™C •Tb´a™ •Tbº»N•T <£PUC Db´a. Be‡b ±´b^>C ^>bC≤BºŸÎb}•T‘Ø>D <»•TÚ^> χb‡Ub ÓbC‰b »bq>Ÿ ÓbDCDC D•TbŸ <£Ub ´bC»b. ¿b»b ¿~b y•Tb ^>bC≤BºŸÎbUb ~bCµØD •Tb˙>bÎC Ub≥UC. Ο•T‘> ±ºPC flCTD <P^>b}ÿ‡b Óµe‡b Æb≥CΟ kPØ £C∑‡b™C œ‡bDC ÓbC‰b ¿bº£b‡b∂DC •TkØU •CTUC. y•ØTL ™bº£b »bPb}™b, flb^>b}Da BŸUCUb ±–ÎbP... DÆa•Tÿ‡b B<Θ‡•Tb≤b» »Ÿa œ‡b™a ¿bq>ÎL <ÎPŸb‡Ub ´bCLC Db´a. ±N∑‡bUb ±Ÿ» <VTŸ∑‡b™b <DŸbC± ÓUb k‘>bCÀbUb <Ó≤bUb »bC ÆÎ≤ÆÎ≤ £´b »bPb}ÿ‡b ±bq>Ub≥bD}»Ÿ. Óa ™b•TL´RD <Dflbe‡bD}»Ÿ £bCDy•T »bPb}Da Ób ∂™a ±–•…T»a ⁄bUbÎe‡b™a ¿b<L ŸITbÿ‡b ¶U@b PNiT Ωbe‡b™a kb»Óa ¿b}kCq>bLUb ±bC™Ua. »bC±‡Y» Óa ÓN}k ∂™a <D|Óa Îb^> ™bUØD ≥CUbC ´bC»bC. <D»aD ±–µbD ‡b}ÿ‡bÓbV∂T» £b£Ÿ ÌUM^>VTbMÓ∂Ο <DŸbC± Àb‡Ub •NTLa ÓbLØP ≥CUb ´bC»b; ±L œ‡bUb Óa <£PUbC Db´a. PNŸ»Ub <k<±DBb ∂ £CPb Yÿ‡b flŸa <DŸbC± q>CÎUb ´bC»b; ±L •TLb∂λa ±•T‘Ø>D k‘>bCÀbUb Æb‡ÿ‡b k£UbÓN≤C PNŸ»Ub´a ´b <DŸbC± <Ó≤bUb Db´a. ~CÎ^>a <k<±DBb YDa k‘>bCÀb»e‡b œ‡b}ÿ‡b™ <Ó_bUb VTbCD •TiTD <DŸbC± ±bC™ÎUb. ¿≥£a PNŸ»Ub ÆŸa <DŸbC± ¿P»b, »Ÿ <D£bD »aD~C G•T.Óa.™a •T˝>‡b_b •TÓa ΩbUa ¿P»a. ±N∑‡bUb ±bC™b‡Ub Pb‘>C£´b ÎbÆUC. ¿}flbC≤<k}flbC≤ •TiTD »b»‘>aDC  „h±»≤b» ±bC™UbC. ¿b»b Îb»bΟL ¿≥£a™ ÎC≥≤C ´bC»C. Ób ∂Ub ÎiTD PUb ∂D UbÎUC ´bC»C, Db•TbÓ«‡C ¿ED £C∑‡b•TGŸ»b D≤a ⁄N±PUa ´bC»a. Óa ¿be‡bΟ •Tb´a »Ÿa kbCU∑‡b™b <»DC ±–‡œD •CTUb; ±L Db•Tb»aU D≤aÓN≤C <»™a Îbs‡} PŸb ∂»b}ÿ‡bPNXb «‡bDb» ‡C» D—´»a. Db•Tb» D≤a ⁄N±PUCUa ¿Pe‡bÓN≤C kbCULC ¿bL⁄a™ ¿h±˝> ΩbUC ´bC»C. P}«‡b•Tb≤ÿ‡b PNÓbŸbP ‘>bMs^>Ÿb}Da <DŸbC± ±bq>ÎUb •TÚ, ±NE´b y•T£b ŸIT £CLC ¿bÎA‡•T ¿b´C. ±ØÎa∂ ¢‡b}™a DbC*£La •CTUa ´bC»a »C ŸIT£b»C, <£ÎP Ó´b<~Οb_a™b ¿Pe‡bÓN≤C ±N∑‡b» BC^>CDb»; Ó≥ gC‡b™a y•T Óº_aL ¿b<L ~CÆbŸÿ‡b ⁄bCUa»e‡b ı¬Lb}™C <™Ÿ}ÆaÎ ¿~b £bCflb}Db flCTD ±–‡bC≥~b≤C» ≥CUbC. ŸIT »±bPLa•TGŸ»b <£UC. ŸIT ÆN≤UC »Ÿ ±NE´b ÎC≤C™b ¿±—‡‡ D•TbC |´LØD £bCflb}™C´a ŸIT •Tb˙Ø>D q>CÎUC. •TbCLœ‡b´a ±GŸ„hÒ»a» mU‘> kH•CT»UC ŸIT χb‡™C Db´a ¿PC ‘>bMs^>Ÿb}Da Pb}<≥»e‡bÓN≤C »±bP∑‡b ´bC ∂±‡Y» ¿bL⁄a ™bŸ »bP »Ÿa ÆbLC Bb≥ ´bC»C. Ÿb_a y•T ÎbÆ»b ±–‡bC≥~b≤CUb VTbCD •CTUb. œ‡b}Db ŸIT ÆN≤» ¿Pe‡b™a ~NBÎb»b∂ Pb}<≥»Ua.  „h±»≤b» Ÿb_a £bCD ÎbÆ»b ‘>bMs^>Ÿb}Da ŸIT £C∑‡bPbq>a ~aŸ ~bCµb‡Ub PNıÎb» •CTUa. Ób ∂ ¿b»b  »•TÚ ¿~IT ΩbUa ´bC»a, •TÚ ¿ÔbŸ~: ‘>ΩDÎbŸa <q>•TbLa PN‡b ⁄رPØDPNXb ¿}≥bŸÓ≤b $ 32


´Îa »a ~aŸ Pb±‘>CDb. ~CÎ^>a ‘>bMs^>Ÿ •}T^>b≤UC ¿b<L œ‡b}Da P≥≤b™ •Tb‡∂•–TÓ £ÈPt‡b <£ÎPbΟ ˙>•TUUb. »aDÿ‡b PNÓbŸbP £ÈPŸa y•T ‘>bMs^>ŸaL ÓNU≥a ¿bUa. yÎpb ¿«‡b∂ Ÿb_aPNXb <»ÿ‡b ™C´t‡bΟ ¿b<L Îb≥∑‡b» »•Tb •Tb´a ¶œPb´ ´bC»b, •TÚ ¿b|´bUb´a kŸC Îb^>UC. »a gC‡b™a Î≥∂Óº_aL ´bC»a ´C <»DC hλ:™ ¿bÎÆØ∂D Pb}<≥»UC ¿b<L <»DC, ⁄ŸbC⁄Ÿ™ Db»aDC ¿bÆa™a PCÎb •TŸbÎa ¿~a PNıÎb» •CTUa. •TbC±ŸbÆÎ≤ ~aŸ Pb±‘>CDb; £}‘>bÿ‡b Ο ⁄b}Àb±b~a ~aŸ ~bCµØD •Tb˙>Ua; ŸIT ™bUØ •CTUC; œ‡bkŸbCkŸ Àb‡™a ÎC≥ÎC≥≤a ¿bº·µC´a Gq>k•TbkŸbCkŸ™ £CTD ^>b•TUa. Ób ∂Ub dbP χb‡Ub _bP ´bC» ´bC»b |´LØD ±U}≥b™a ‘>bCs‡b•T‘>™a kbÆØ ÒbC‘>a ¿bL⁄aD Ο •CTUa. Ób ∂™b dbP P}Ò Ωbe‡bPbŸ⁄C Îb^>UC. ™bŸPb‘>C™bŸ ÎbÆUC ´bC»C. DÓb»b ∂ ¿b<L <P}µØ»b ∂ £bCD»aD <£ÎP P»» Æb≥» ´bCœ‡b, œ‡b}Db Óa k≤C™ ¿b≥–´bDC ÒbC‘>C ¿b‘>ÎC —´b‡Ub Pb}<≥»UC. ≥CUC £bCD»aD <£ÎP Ób ∂™C WÎbPbkŸbCkŸ P»» •T∑´LC ™bUØ™ ´bC»C. ¿b»bPNXb dbP Æbh» P}Ò±LC ™bUUb ´bC»b; ±L <»™C •T∑´LC ´≤Ø´≤Ø Îb˙>» Æb ∂ »P»PC Óa <»™b ´b» ÒbC±^>C G•}TÎb •T±b≤bÎiTD ´b» <VTŸÎC. ÒbC‘>CVTbŸ kbCUC, Ó≥ <»™C •T∑´LC k}£ ±‘>b‡™C ¿b<L ±b™£´b PC•}T£b»™ ´Us‡b ¿bÎbÆb» •T∑´LC PNiT —´b‡™C. P≥`‡b  „h±»≤b» DaŸÎ ~b}»»b ´bC»a. VTIT Ób ∂ÿ‡b ™˙>œ‡b •T∑´∑‡bÓN≤C ≥b‘>a •T˜^>bDC flb^> ™˙>» ¿PbÎa ¿Pb ¿bÎbÆ ‡C» ´bC»b. ±´b^>Cÿ‡b ÎC≤a ≥b‘>a ™bUÎLbt‡b}Db ÔbLBŸ ≥N}≥a ‡C»C »~a ÔbLBŸ •Tb ´bC ∂Db ÓUb ¿bUa ¿PbÎa ¿b<L y•T£Ó UÔbb» ¿bUC, •TÚ Ób ∂ÿ‡b dbPb™b ¿bÎbÆ ‡b‡™b Òb}kUb ¿b´C. Ó≥ ‡Òb•Tb≤ ‡ÒbC<™» ‡Òb<εa ÆC •Tb´a ±bŸ ±‘>b‡™C »C ±bŸ ±‘>UC. P≥`‡b UbC•Tb}Db VTbCD ≥CUC. <£Ña™C ÒbCŸUC k}µØ, ¿ÓCGŸ•CT»aU µb•T^>C BbT, V–TbEPÓµaU ≥bºŸa. <£Ña™C Α>aU k}µØ U≥C™ <DflbUC ±L ±N∑‡bUb ±bC™b‡Ub œ‡b}Db <D£bD 4 ÎbÆLbŸ ´bC»C. œ‡bÓN≤C ¿}œ‡<εa κ•N}Tq>b» ™bŸ ÎbÆe‡bD}»Ÿ •TŸb‡™C q>ŸUC.  „h±»≤b»ØD ~Î Ób ∂ÿ‡b Ub‘>s‡b flŸa ±Ÿ» ¿bLUC. ı¬LÎb<´•CT» Ób≥ÿ‡b kbÆØUb ~ÎbkŸbCkŸ Óa y•T^>b™ kPUbC ´bC»bC. ‡b±ØÎa∂ £bCD»aD ÎC≤b ~ÎbkŸbCkŸ ±–ÎbP •TŸ∑‡b™b ±–P}≥ ¿bUb ´bC»b. œ‡b ±–œ‡C•TÎC≤a ÓDbΟ •Tb´ay•T <Î<™_ £‘>±L ´bC»C. ~Îbÿ‡b Pb<ED«‡b» •Tb´a y•T ¿Ó}≥U»b ¿b´C ¿b<L ´b ±–P}≥ <Æ»s‡b UΕTŸ ¿b^>bC±CU <»»•CT kŸC ¿PC Îb^>» ¿PC. ‡b ÎC≤a Ób_ ¿PC D—´»C. ~º~Îb» ¿b<L kbU±La ¢‡b ¿b ∂DC ÓUb U´bDb™C ÓbCq>C •CTUC »a, ™b<≤~aÿ‡b ¿b»aU ¿b ∂ ¿b<L Ób∆‡bPÓbCŸ™C 82 ηbYÿ‡b Î…XC™C ~Î ‡b» ¿}≥bŸÓ≤b $ 33

ÒbC‘>bPNXb PbŸ⁄C±Lb DPLbŸ; ±L £RŸBbÎ •TLÓb_ Îb^>» D—´»b. ≥b‘>aÓ«‡C, D}»Ÿ flŸa ±bC™e‡bΟ, ~CÎ^>ÿ‡b »‡bŸaÿ‡b ÎC≤a- G•T»a ÎC≤b ~ÎbUb h±~∂ •TŸbÎb Ub≥Ub, »Ÿa y•T£b´a •Tb´a £RŸBbÎ ÆbLÎUb Db´a. ´C •Tb‡ ≥Ø˙> ¿b´C ´C Ób∆‡b ¿ÆØD »Ÿa UÔbb» ¿bUCUC Db´a. <£Ña™C k}µØ ¿bUC. κ•N}Tq> ‡b_b PNiT ΩbUa. Ób∆‡b±NŸ»C ±N_•T»∂—‡ ÒC P}±UC. ¿b»b κ•N}Tq>b»aU <εa, PbŸC P—‡b±P—‡ ¿b<L œ‡bD}»Ÿ™C µb<Ó∂•T •Tb‡∂•–TÓ ‡b}™b ÓbΩb •Tb´a P}k}µ D—´»b. »a Ækbk£bŸa ÓbC‰b ÓNUb™a. ±N∑‡b™C ±–v‡b» ÓbCflC ≥NıÆa <εa Pb}≥» ´bC»C, Α>aU k}µØ kb≤bPb´Ck <εa ±bŸ ±b‘>» ´bC»C. Ób ∂ÿ‡b ~ÎbÆÎ≤ ¶BC ¿P»bDb ÓUb y•Tb ≥bC˝>a™a ⁄b‘>•TD ÆbLaÎ ΩbUa. ÆEÓb±bPØDÿ‡b Ób∆‡b ¿b‡N˜‡b»Ua ±<´Ua ¿bq>ÎL <Æÿ‡b~a P}k}<µ» ¿b´C œ‡b —‡ITaÿ‡b P}k}µb™b ´b ~CÎ^>™b ±–P}≥. Ób∆‡b ¿b‡N˜‡b»Ua ÓUb hλ:Ub ¿bq>ÎLbŸa ±<´Ua fl^>Db. œ‡b ÎC≤a ¿b|´a Pb»bt‡bUb Ÿb´» ´bC»bC; |´LÆCC Óa »aD ηbY™b ¿PbÎb; VTbŸ »Ÿ Pb‘>C»aD ηbY™b. ~<DÎbŸ ±Cq>C»e‡b £cÓ}<£ŸbPÓbCŸÿ‡b ≥NÆŸbÿ‡b flŸb»e‡b ±<´e‡b ÓÆe‡bΟ ¿b|´a Bb‘>C•TiT |´LØD Ÿb´» ´bC»bC. PŸ≤ ¿ı}£ <ÆDb ™˙Ø>D Ο ≥CUC |´LÆC ¶Æ—‡b ´b»bUb y•T ⁄bCUa. œ‡b» h·}±b•TflŸ, ÆCÎLflŸ, ÓbÆflŸ P≥≤C y•T_ ¿PbÎC. ‘>b—‡b ´b»bUb £ÈPŸa ÆŸb ÓbCq>a kºq>•TÚ™a ⁄bCUa. œ‡bÿ‡b kb´CŸÿ‡b, Ÿhœ‡bÿ‡b kbÆØUb y•T n>bC^>a~a ≥MUŸa. ¿bq>ÎLa*™b ±–P}≥ »Pb G•TŸ•TbC≤ ¿b´C. h·}±b•TflŸb»ØD <DflØD <ÆE‡bÿ‡b ~CÎ^>ÿ‡b ^>Ì̇bΟ ‡CTD, »CÒØD Óa kºq>•TÚÿ‡b ⁄bCUa» ¿bUbC ¿b<L ≥MUŸa•T‘>C Æb∑‡b™b <ΙbŸ ´bC»b. ⁄bCUaÿ‡b Ó«‡Bb≥a y•T U´bD ≥bCU ^>CkU ¿PbÎC. Ób∆‡b œ‡bÎC≤ÿ‡b ¶}™aÿ‡b ÓbDbDC ´C ^>CkU BUC ¶}™ Îb^>» ´bC»C. ^>CkUbUb ¶ÆÎa•T‘Ø>D Î≤Pb flbUØD Óa n>bC@b ±bÎUb}Da ≥MUŸaÿ‡b <£~CDC ÆbLbŸ,  »s‡b» ÓUb ÆbLaÎ ΩbUa, •TÚ ÓbΩa ¿b ∂´a <ÆDb ¿bCUb}‘Ø>D kºq>•TÚ» ¿bUa ¿b´C ¿b<L Óµe‡b ^>CkUbUb ‘>b—‡b kbÆØDC Î≤Pb flbU» ¿b´C. ^>CkUbÿ‡b £bCD kbÆØ}Da ¿b|´a £bCflC ±N˙>C PŸ•T» ´bC»bC. Óa n>bC@b ±bÎUbDC ¿b<L ¿b ∂ ⁄ر™ Æbh» ÆU£. Ób∆‡b ÓDb}» <ΙbŸ ¿bUb, »bC ´b, •TÚ ¿b±L Î ¿b ∂ ^>CkUbÿ‡b ±Ua•T‘>C y•Tb™ ÎC≤a ±bC™LbŸ ¿b<L PÓbCŸbPÓbCŸ BC^>LbŸ. œ‡bkŸbCkŸ ¿~a´a ⁄b_a Îb^>Ua, •TÚ ¿PC PÓbCŸbPÓbCŸ BC^>e‡bD}»Ÿ ¿b ∂ ¿b±e‡b~a DOTÚ •Tb´a»Ÿa kbCUCU. ´b ¿}£bÆ ÓDb» kb}µe‡bD}»Ÿ ±–œ‡Ôbb» ^>CkU ¿bCUb}‘Ø>D ¿b|´bUb PÓbCŸbPÓbCŸ ‡b‡Ub ¿}≥bŸÓ≤b $ 34


VTbŸ »Ÿ £bCD»aD PC•}T£ Ub≥UC ¿P»aU; ±L »bC ¿Îfla ÓUb ⁄ر Ub}k Îb^>Ub. ¿⁄CŸaP y•T£b™C »C ^>CkU P}±UC. ~CÎ^>a y•T£b™C Óa ¿b<L ¿b ∂ PÓbCŸbPÓbCŸ ¿bUbC ¿b<L •Tb‡ ¿b÷‡∂ ¿b<L •CTÎ˙>b ¿bD}£. ¿b ∂ ⁄ŸbC⁄Ÿ™ Ób∆‡b~a kbCUUa. •Tb´a »Ÿa kbCUUa. •Tb‡ kbCUUa »C ¿bq>λ Db´a ±L •Tb´a»Ÿa kbCUUa. Db≤ •Tb±ØD ÓbC•T≤b Ωbe‡bD}»Ÿ »aDC•T ηbYÿ‡b Pbq>ÎUCe‡b ¿DNBÎbDC Óa y•Tb ÎC≤a »aD ≥bC˝>a*™b ¿b‘>b⁄b Ób}‘>Ub. ÎC≤ ÆÓLbŸ, ¿b|´a PÓbCŸbPÓbCŸ ‡CLbŸ, ¿b<L ¿b ∂ kbCULbŸ ¿b<L ´C »aD´a ¿b‘>b⁄C kŸbCkŸ q>ŸUC. ‡b™b ÓUb <ÎUÔbL ¿bD}£ ΩbUb ´bC»b. ÓbΩa ´a ±<´Ua ¿bq>ÎL. œ‡b ¿bq>ÎLaÿ‡b Bb≥a£bŸb~a £ÈÎb ÆbC‘>LbŸb ~CÎ^>™b ±–P}≥ Ób∆‡bPÓbCŸ fl‘>» ´bC»b. ÒbClb ÎC≤b» κ•N}Tq>b»aU <ÎÆCŸa Bu>a™C £bŸ ¶fl‘>UC ¿b<L y•Tb ¿«‡b‡b™b ~CÎ^> ΩbUb. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 21 Ób™∂ 1992) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 35

ÓN´R»∂ÓË ¢Î<U»ÓË gC‡ÓË 1998 ÿ‡b G‘>PC}kŸ Ó<´E‡b» ±}»±–µbDb}Da kbCUbÎUCe‡b y•Tb Ó´{Îbÿ‡b kºq>•TÚ•TGŸ»b <£ÑaP Æb∑‡bPbq>a <DflbUbC ¿P»bDb y•Tby•TÚ ~ŸaŸb™b •Tb´a ‘>bÎb Bb≥ UN≤b ±‘>Ub; kbCU»b ‡C ∂DbPC ΩbUC. •Tb´a ÆNÆka ¶±b‡‡bCÆDb •TiTD <£Ñaÿ‡b <ÎÓbDb» kPUbC. »CÒaU <ÎÓbD»≤bΟ ¶»Ÿe‡b ¶»Ÿe‡b PN¥£ <Ó_b}Da  „h±»≤b» BŸ»a •CTUC. »CÒØD y•Tb ÓbC‰b B‡bD•T P}ÎœPŸb™a PNıÎb» ΩbUa. £bCD ÓbC‰b ~ÕG•–T‡b ´a, œ‡b ÓbDbDC G•TŸ•TbC≤ kbk. 1984 Ó«‡C ™}}‘a>≥‘>>ÿ‡b »Nı}≥b» ¿P»bDb ±<´Ub ÓbCq>b ¥£‡<ΕTbŸb™b Ω^>•Tb ¿bUb ´bC»b. œ‡b¿bµa´a y•T£bCD ÎC≤b G•TŸ•TbC≤ Ω^>•CT ‡CTD ≥CUC ¿PbÎC». 84 PbU P}fl^>DCÿ‡b •TbŸG•T£a∂»aU µbÓµNÓa™C η∂. Ó´bŸb˝¨> ±–™bŸ‡b_b, œ‡bD}»Ÿ ŸbÆaÎ ≥b}µa*Da Æb´aŸ •CTUCe‡b <DΑ>LN•Tb, ŸbÆaÎÕb<ÎıX™a ™≤Î≤ ‡b P≥`‡b µbÓµNÓa» ¿‘>⁄≤Ø Ub≥UCe‡b ¥£‡b•T‘>C UÔb £C∑‡b™a VNTŸP£ <Ó≤bUa Db´a ¿b<L »PC •TŸbÎC ¿Pb <ΙbŸ´a ÓDb» ¿bUb Db´a. 1986 ¿b<L 1995 Ó«‡C ±NE´b £bCD ÓbCqC Ω^>•CT ¿bUC, œ‡b}ÿ‡b•T‘>C´a £ÈU∂Ôb ΩbUC. ¿bÎA‡•T »a ¶±b‡‡bCÆDb |´LÆC ~ÕG•–T‡b, »a œ‡b •Tb≤a <´}£ÈhÒbDb» VTbŸ~a ´bC» DPC; ~ÕG•–T‡b ‡~hÎa ΩbUa »Ÿa œ‡bD}»Ÿ™a ~NgØ·b —´bÎa »~a ´bC» DPC. •CTÎ≤ ¿bº·µbC±™bŸbPbq>a ±Ÿ£C~b» ÆbLC ΩC±∑‡bPbŸ⁄C D—´»C œ‡bÓN≤C »bC <η‡ »Pb™ Ÿb<´Ub. 1995 Ó«‡C y•T ÆNÆka ~ÕG•–T‡b •TiTD flC»Ua; ±L µbα≤a» ¿b<L ÓDh»b±b» VTŸ•T •Tb´a™ ΩbUb Db´a; ΩbUa »a Îb˙>™ ΩbUa. ~C≥bÎ •Tb‡∂•–TÓb»aU ~C»•Tt‡b}ÿ‡b P}hÒb hÒb±LC ¿b<L ™bUÎLC ‡b» •TbÓb™b kbCÆb Îb˙>Ub. ~C»•TŸa PbMe—´}^>, <~ÎbŸ, BbÓb •TEh^¨>s~D ‡b P≥`‡b™ ±–•Te±b}Db ŸbÆ•TÚ‡ ±N˙>bŸa ¿b<L ~bPD ‡b}™b <ÎÙC· BbCÎØ Ub≥Ub. ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b hÒb±DC±bPØD 15 ηC∂ ¿b<Ò∂•T <™}»b VTbŸ~a ÆbLÎUa D—´»a, ¿b»b œ‡b <™}»C™a DÎaD BŸ ±‘>Ua. ¥£‡<ΕTbŸb™C y•T kŸC ¿P»C; ˙>•TUØD E‡b‡™C |´^>UC »Ÿ •Tb´a •Tb≤ ˙>•TUØD DC»b ‡C»C. ~ŸaŸbUb ŸIT±NŸÎq>b •TŸLbt‡b œ‡b ÓØq>BŸ ±}±bUb ΩC±CDbPC ΩbUC, •TÚ G‘>ΩCU™b ±NŸÎq>b ¿‘>•Te‡bΟ  }<ÆD k}£ ±‘>»C »PC ¥£‡ k}£ ±‘>»C; P≥≤b™ ⁄C≤ ⁄UbP. Ó≥, ¿bº«Î∂£C<´•Tb±Ua•T‘>C VTbŸ~a ‡b»b‡b» Db´a. Óa  »•Tb PN£ºÎa Db´a; ¥£‡bÿ‡b ¿<D‡<Ó» h±}£Db*ÓN≤C ~ŸaŸbÿ‡b ´bU™bUa*™C ¿}≥bŸÓ≤b $ 36


<D‡}_L •TŸLbt‡b ÓÉbP}hÒCΟ™ ¿bflb» ΩbUb. ¿DC•Tb}™C ¿b~aÎb∂£ VT≤UC, G•Tœ‡C•Tb}™C <~—‡bAbb± kbŸ≥≤UC |´LØD ‘>bÎb ´b», ÒbC‘>a £…˝>a ¿b<L ¿bCq> yÎpb±NŸ»b™ ¿bflb» Ó‡b∂<£» Ÿb<´Ub; ±L »Ÿa´a ¿≥£a E´bLaflŸb»PNXb ™bU» ÆbLC •Tq>aL —´bÎC, ±b‡Æ|‡b™a Db‘>aPNXb hλ:™a hλ:Ub kb}µ»b ‡CT D‡C, ÆCÎLb™b flbP hλ:ÿ‡b ´b»bDC hλ:Ub BŸÎ»b ‡CT D‡C; ÒbC‘>s‡b», k´È»C•T •TbÓb}Pbq>a ±ŸbÎU}ka —´bÎC ´a ÓbCq>a B‡bD•T ≥bC˝> ¿b´C. ßbDÓb≥b∂™b Óa ‡b<_•T, ßbDb™C ÓNv‡ PbµD™ <Îh•T<≤» ΩbUC, ÆC •Tb´a ™UDÎUD ≥CUC »C ±NE´b ±Ÿ» <Ó≤∑‡b™a ~s‡»b Db´a. ±NE´b £ÈPŸb, <»PŸb Ω^>•Tb ‡CTD ¿PÓÒ∂»b ¿bL⁄a Îb˙Ø> D‡C ‡bPbq>a ‘>bMs^>Ÿb}™a µbα≤. ŸIT£bk Îb˙Ø> D‡C, ŸITbÿ‡b ≥Nq>`‡b ´bCT D‡C», ŸIT ±b»≤ Ÿb´bÎC |´LÆC ÓC*£RÓµaU PØÔÓ ŸITÎb<´E‡b}ÿ‡b Æb`‡b» ŸIT±–Îb´ •TbCq>C ¿‘>•ØTD Ÿb´R D‡C ‡bPbq>a ÎC≥ÎC≥`‡b ¿bº·µb}™b PbŸ⁄b ÓbŸb ™bUØ ´bC»b. <»Pt‡b <£ÎPb±bPØD —‡b‡bÓb™C ‘>bMs^>Ÿ ‡CT Ub≥UC. ´b»b™a kbC^>C G•T»a ´bU»b», ´b» •TbC±t‡b»ØD, ⁄b}Àb»ØD G•T»a ´bU™bU •TiT ~•T»bC ‡b™a ±ŸaÔbb ΩbUa. kbUÎ≥b∂»aU G•}TÎb ¿}≥LÎb‘>a»aU ÓNUb}Db ÆPUa ⁄C≤La £C»b» »PUa ⁄C≤La Ób∆‡b±N˙>C q>CÎ∑‡b» ¿bUa. y•Tb ≥Æb»ØD Ub•T‘>a ™•Tœ‡b •Tb˙Ø>D œ‡b £ÈPt‡b ≥Æb» ^>b•TLC, <VTŸÎLC ¿Pb —‡b‡bÓ ™bUØ ΩbUb. ¿}≥q>b ¿b<L »Æ∂Daÿ‡b ±•T‘>a» U´bD~a Ub•T‘>b™a ™•T»a´a Pb}Bb≤»b ‡C ∂Db.  »•CT gÓ ´bC», •TÚ ‘>bCs‡bUb flbÓ VNT^>C. Ó≥ y•T£Ó UÔbb» ¿bUC, ¿b±L ±NE´b U´bD kb≤ ΩbUbC ¿b´bC». 63 ηbY™C U´bD kb≤! £È±@bΟ ±‘>e‡b ±‘>e‡b kb≤ ±b‡ ´Uλ Ÿb´»C, ´b» ÎC‘>CÎb•T‘>C <VTŸÎ» Ÿb´»C. kb´CŸÿ‡b}Db œ‡b P≥`‡b µ‘>±‘>a™b •Tb´a ¿Ò∂ Ub≥» Db´a. ¿b±e‡bUb ±b<´ÆC »PC ´b»b±b‡b}™C ™UDÎUD •TiT ~•T∑‡b™C •Tbº~e‡ kb≤ ´≤Ø´≤Ø •TÓbÎa» ¿b´C ´C ±b´Lbt‡b}Db PÓÆ» Db´a. Óa´a »Pb™ ´bU™bUa*ÿ‡b —‡b‡bÓbUb Ub≥UbC. "¿‘>≥NU} Ó‘>≥NU}, PbCE‡b™} •T‘>kbC≤}' ‡b kbU≥a»bÿ‡b ~CÎ^>a "»a^> UbÎØ »bEZb kb≤b' ¿P} |´^>e‡bΟ kb≤b™C ´b» •T±b≤bÿ‡b Ó«‡Bb≥a D Æb»b BU»a•T‘>C- ‘>bCs‡b»,•TbDb•T‘>C- •Tb Æb»b» ‡b™C Ÿ´h‡ PÓÆØ Ub≥UC. <ÆBCÿ‡b —‡b‡bÓb™C ‘>bMs^>Ÿ ¿bUC. <ÆBCΟ ¿‘>⁄≤Lbt‡b  }≥–Æa ~m£b}ÿ‡b Ób<U•Tb »C |´LØD £b⁄λ ¿b<L |´Lb‡Ub Pb}≥» " itrains in spain mainly in planes,' G•}TÎb "she sells sea-shells on the sea shore.' ÎØ‘>´bTPÿ‡b •Tb£}kt‡b}», £biT <±TD <Ω}≥UCUb ÓbLØP Pb±‘>Ub |´LÆC U}‘>D™b ±bC<UP kbMka »bC G•T»±» ~NXaΟ ¿}≥bŸÓ≤b $ 37

¿b´C ´C »±bP∑‡bPbq>a ¿PUa, <ÆBC™a ±ŸaÔbb flCLbŸa Îbs‡C |´Lb‡Ub Pb}≥»bC, »C ¿bq>ÎUC ¿b<L »~b´a ¿ÎhÒC» ´PØ ¿bUC. Óa ‘>bMs^>ŸaLkb YDb B≥ΣË≥a»C»aU 11 Îb ¿«‡b‡ ⁄b‘>⁄b‘> |´LØD £b⁄ÎUb, ±b™±}µŸb Gq>•TbLa ~m£bCÇbŸ ™N•TUC, P}h•…T» D <~•TUCe‡b}Db P}h•…T» Îb™b‡Ub Pb}<≥»UC |´LÆC ÆPC ´bC»C »PC •Tb´aÎC≤b ΩbUC. ±L, ¿b±Ua Îb™b ±N˜•T≤~a ~bkØ» ¿b´C ´C •T≤e‡bDC ¿bœÓ<ÎdbP Îb˙>Ub. ±L, —‡b‡bÓ ‘>bMs^>Ÿb}Da ‡b ¶œPb´bΟ Ò}‘> ±b∑‡b™b fl‘>b ^>b•TUb. "±bq>b}»ŸbÎiTD <Î~C·»: U´bD±La •CTUCe‡b ±bq>b}»ŸbÎiTD <ÆBCΟaU ÓÉb<D‡}_Lb™a ±ŸaÔbb ´bCT ~•T» Db´a. U´bD±La •CTUCUC ±bq>b}»Ÿ <ÆBCÿ‡b ¿}≥Î≤La ±‘>UCUC ¿P»C. y•T±–•TbŸC <ÆBC™C y•T hλ:™C hÓŸL~ITÚ™C •C*Tæ kDUCUC ¿P»C. ÆNDa ±bq>b}»ŸC |´L»bDb <ÆBCUb ÓNv‡ ÓC*£R»aU hÓŸLP}≥–´b»ØD ¿bq>ÎbÎC Ub≥» Db´a.' <´ŸÓNPUb ΩbUbC; ±L, k–bÃL flŸb»aU U´bD±Lbÿ‡b, ±}»bCÆa*ÿ‡b •Tq>bCŸ ±X»aDC ±bq>b}»Ÿ •TŸÎØD flC∑‡bÿ‡b ´—‡bPb™b ÒbC‘>b ¿Ò∂ D—‡bDC ¶Ó≥Ub. ¿bÆÿ‡b P}≥L•T ‡N≥b»aU Bb·C» Pb}≥b‡™C »Ÿ ÓNv‡ ÓC*£R»aU P}≥–´LPbÓª‡b∂Ub ÆbC‘> £CLbŸa »b•T£ ±bq>b}»ŸbDC <Ó≤»C. U´bD±La flŸa ±bq>b}»Ÿb™b £}‘> •TPUCe‡b flŸb»aU ÓNUC ~b≤C», •TbMUCÆb» ¿®‡bPb» ±N˙>C •Tb Ÿb´»b» ¿b<L ¿Pb PŸbÎ DPUCUa, ±–bÓNv‡bDC ¿PÎL∂ Æb»a}»aU ÓNUC P≥≤a ´È~bŸa ¿PØD ¿bº±™bGŸ•T ¿®‡bPb» UÛ>-ÓÛ> ¿Pe‡bÿ‡b •NT™C˝>CP •Tb ±b_ ´bC»b» ´C PÓÆUC. ´C P≥≤C —‡b‡bÓ ¿bÆ´a ™bUØ ¿b´C». ´b»b™a kbC^>C ¿b»b ÓC*£R™b ´È•ØTÓ ±b≤»b´C». •TbC±Ÿ, ⁄b}£b ¿ÆØD •Tb´a~a •NT™•N™ •TŸ»b». kbCU∑‡b»aU £bC· ¿b»b VTbŸPb •Tb´a ÆbLλ Db´a. ‘>bC`‡b» •Tb´a £bC· <DÓb∂L ΩbUb ¿b´C, ´C Ób∆‡b UÔbb» ¿bUC™ D—´»C. £ÈPt‡b <»Pt‡b <£Î~a ‘>bMs^>Ÿb}Da ‘>bC`‡bPÓbCŸ ‘>bÎa•T‘Ø>D ¶ÆÎa•T‘>C ¿b<L Ο±bPØD ⁄bU±‡Y» kbC^>C Db™ÎUa »C—´b UÔbb» ¿bUC, •TÚ ‘>b—‡b kbÆØ•T‘>aU ⁄bUaU ≥bC˝>a DÆŸ G^>±» Db´a. Ó≥ y•T <D<÷» <D˜•T·∂ •Tb˙>∑‡bPbq>a y•T ¿bµN<D•T ≥L•T‡}_P}™b<U» ‡}_bUb ‘>bC≤C UbÎØD kPÎUC. PÓbCŸaU ±‘>ÀbΟ y•Tb±bq>bC±bq> y•T PÎ∂ <£~b}Db U´bD •TbÆ—‡bPbŸ⁄C <£ÎC UN•TUN•T». »bC <£Îb DÆŸCDC G^>±Ub •TÚ ´b»b» <£UCUC y•T <ÎÆC™C k^>L £bkb‡™C. œ‡b ±ŸaÔbC»´a <D<÷» ΩbUC, •TÚ ‘>b—‡b ´b»b•T‘>aU ⁄bU™a DÆŸ ¿±}≥ ΩbUa ¿b´C. Ω^>•Tb ¿bUb »C—´b DÆŸ PÎbY» ~CÎ^>a ´k•TUa. ÆC ±<´e‡b}£b ´k•TUC »C ±<´e‡b}£b ±Ÿ» ‡C ∂U. ~CÎ^>a ´k•TUCUa DÆŸ P≥`‡b» PbΕTb~ ±Ÿ» ‡C ∂U. ¿±}≥±Lb» ‘>bC`‡b™a •TÓÆbCŸa P≥`‡b» •T˝>£b‡•T. Ób∆‡b ¿b ∂™a DÆŸ U´bD±Lb±bPØD ¿µØ ´bC»a. »a 85 ηbY±‡Y» Æ≥Ua. œ‡b» ™b<≤~aD}»Ÿ <»Ub h±˝> ¿}≥bŸÓ≤b $ 38


¿PC •Tb´a™ <£P» DPC. P≥≤C •Tb‡ <£Pb‡™C »C µNs‡bDC ¿bÿn>b£e‡bPbŸ⁄C -¿h±˝> ¿b<L ¿}µØ•T. ±L <»™b Îb™Db™b ¿b<L UC⁄Db™b ¿u>´bP Ó´b±–™}‘>. ¿≥£a ~CÎ^>ÿ‡b ¿±flb»b±‡Y» »a ‘>bC`‡bPÓbCŸ GB}≥ µiTD λ∂ÓbD±_ Îb™» Ÿb<´Ua, ´b»a ‡C ∂U œ‡b ™»•TbCŸ •Tb≥£bΟ ÎClbÎb•Tlb ¿ÔbŸb}» <U´a» Ÿb<´Ua. ¿b|´a ÓNUC •Tµa ´b»a Ub≥UbC |´LÆC, "Ób∆‡b •T<λb y•T£b ™b}≥e‡b ¿ÔbŸb}» ¶»ŸÎØD £C Db!' |´LØD »bC*‘> ÎC*≥b‘>b‡™a. D—‡b ¿±}≥ ¿ÎhÒC» U´bD kb≤b~a Pbµ|‡∂ ±b´RD ´PØ ¿bUC. ¿≥£a U´bD kb≤ ±NE´b ±NE´b ÎbŸ}ÎbŸ <DŸ⁄ØD ±b´bÎC ¿~a  »•TÚ ±–k≤  ÿn>b ΩbUa, •TÚ y⁄bÀb Ób»…œÎ Db•TbŸUCe‡b Õa™a ¿bq>ÎL —´bÎa. ¿b ∂DC ~CÎ^>™C <£ÎP •TPC •Tb˙>UC ¿P»aU, ~CÎ^>±‡Y» ¿µØ ‘>bC`‡bDC »a <ÎÆC™C <£ÎC  œ‡b£a flŸ≥N»a PbÓbD G•T»a ±Ÿb•Tb˛>CDC £Èıh» •TŸa ‡b™a ¿bq>ÎL ΩbUa ¿b<L ¿ÔbŸ~: ´È}£s‡bΟ ´È}£•CT ‡CT Ub≥UC. ´b y•T DÎb ¿DNBÎ. yŸÎa Óa •T~bDC´a VTbŸPb •T≤Î≤» Db´a; ±L Ób∆‡b ÓbC‰b Î<´DaDC y•T <£ÎP "k‘>b •T‘>b ´º PVTŸ, ÒbC‘>bPb PbÒ ™UbC' ´a ≥ÆU |´^>Ua ¿b<L Óa ¿bCsPbkbCs~a Ÿ‘>UbC‡. ÓC*£R™C <D‡}_L •TÓa ΩbUC, •TÚ Pb´<Æ•T™ BbÎ<Î~»b Îb˙>»C.  „h±»≤b» £b⁄U ´bCTD ±NŸC 48 »bP ´bC»b» D ´bC»b», »bC™ PŸbCÆbÎ<´Da, PNÓD»b ∂, ~ºUb»b ∂ yÎpb ¿}»ŸbΟ <£ÑaP  „h±»≤b» £b⁄U Ωbe‡b. kæaDbÒ £CΕTŸ, ´CÓ}» £C~ÓN⁄ ¿b£a P´•TbŸa´a Ób≥bCÓb≥ ¿bUC. ÓbΩC ÒbCŸUC k}µØ <£ÑaÆÎ≤ VTGŸ£bkb£Ub ¿P»b»; œ‡b}Db kb»Óa Ub≥ØD »C BC^>b‡Ub ‡C ∂±‡Y» Ób∆‡b ⁄b^>CBbCλa <kÑbµbŸa*™b ΩbUCUb ÆÓbÎ ±b´RD œ‡b}Db ÓbCq>C ¿£ËBN»™ Îb^>UC. »C |´LbUC, ""´C »NΩC ⁄ŸC •NT^N}k. ¿b|´a ŸITbÿ‡b Dbœ‡b™C; ±L ¿b|´aPNXb  »s‡b œÎŸCDC µbÎØD ¿bUbC Db´a.'' PNÓD»b ∂ ¿≥–ÎbU, ~ºUb £C~±b}‘>C ‡b}Da ±ØÎa∂ÿ‡b •Tb´a ¿bÆbŸb}»´a ÓbΩa £C⁄BbU •CTUCUa. œ‡b}Da P≥`‡b —‡ÎhÒC™b »bkb »œ±Ÿ»CDC flC»Ub.  G•TdŸ, ÓaDb ±b^>aU ‡b´a UΕTŸ™ ‡CTD ±bC™e‡b. ™b}≥UC  }<ÆD y•Tb q>Ÿb<ΕT ≥»aDC ™bU»C. œ‡bÿ‡b <VTŸ∑‡b™b ¿bÎbÆ y•Tb U‡a» ™bUØ ¿P»bC.  }<ÆDÓ«‡C G‘>ΩCU ±bC™ÎLbt‡b D≤a» Ó≤≥b≤ PbqØ>D Ÿb´R Ub≥Ub |´LÆC  }<ÆDb™a U‡ <kfl‘>»C Î »C ¿b™•CT ⁄bT Ub≥»C. •Tµa y•T£Ó ÎC≥bDC ±bLa PbC‘>»C, »Ÿ •Tµa ±bLa ¿bC˙>b‡™C™ k}£ •TŸ»C. •Tb´a ÎC≤b <‘><U—´Ÿa ±b ± VNT^>»bC, ±bLa •NTq>C •NTq>C ±PŸUC ¿b´C ´C ±b<´UC |´LÆC •TbCL»b ±b ± VNT^>Ub ¿PLbŸ ‡b™a ¿™Ø•T •Te±Db ~C»•Tt‡bUb ‡C»C. ÓC*£R» ¿mÆbεa ±C~a •TbÓ •TŸa» ¿P»b». ±–œ‡C•Ta™} •TbÓ hλ}_ ¿}≥bŸÓ≤b $ 39

¿b<L ⁄b»C ÎC≥≤C. DCÓs‡b •TbCLœ‡b ±C~a*Db Æb ΩbUa ¿b´C œ‡b™b D•Tb~b ‘>bMs^>Ÿb}•T‘>aU ¿bµN<D•T PbµDC ¿™Ø•T Ubλb». P≥`‡b™ <D£bD ±ŸaÔbb}ÿ‡b ¿b<L ¶±™bŸb}ÿ‡b •Tb≤b» Ób∆‡bPbŸv‡b ¿bµN<D•T <ÎßbDb™a Bb·b kbCULbt‡b ÓbLPbUb£C⁄aU ¿£ËBN» Îb^>bÎC ¿~b ±ŸaÔbb ´bC» ´bCœ‡b. n>b»aΟ y•T D≤a UbÎbÎa ¿b<L PŸ≤ P}≥L•Tbÿ‡b ±‘>ÀbΟ U‡a» h±}£D •TŸLbŸC hλ:™C™ ¥£‡ ±´bÎC; ŸITÎb<´E‡b}ÎiTD »a™ D≤a <VTŸÎUa •TÚ œ‡b»aU ŸITbÿ‡b ±–Îb´b™b µbC µbC Îb´Lbt‡b µkµm‡b±–ÓbLC ¿bÎbÆ ‡bÎb; P≥`‡b ~ŸaŸb» •TbCLœ‡b ŸITÎb<´E‡b •TbCq>C »N}ke‡b ¿b´C» ‡b™C ¿™Ø•T <™_ h±˝> —´bÎC. ‡bkbk», κÀ•TÚ‡ ¿<B‡b}<_•TÚDC  »•Ta •TÓbUa™a BŸbŸa ÓbŸUa ¿b´C, •TÚ •TbCLa´a ÒOT ´bCTD ÆbÎC. ¿bµN<D•T ¿bº·µbC±™bŸb™a Æa ¶±b‡‡bCÆDb ´bC»C, »a ‡bC¬‡ •TÚ ¿‡bC¬‡ ‡bk”U ÓbCq>C Îb£ ™bUØ ¿b´C». ¿b´bŸ<D‡ÓD, —‡b‡bÓ, «‡bDµbŸLb, ‡bC≥bPDC  œ‡b<£}ÿ‡b <D‡<Ó» <£D™‡C∂DC ¥£‡<ΕTbŸ ¿b±L »bm‡b» ¿bLØ ~•T»bC ¿PC ¿b≥–´bDC ±–<»±b£LbŸa ‡b Db œ‡b ÆNE‡b ¿bº·µ—‡ÎhÒC»aU »¢ß Ó}‘>≤a Æb≥bCÆb≥ BC^>»b». ¿ÓCGŸ•CT»aU ‘>aD ¿bM<D∂~ ´b PÎ∂ ‡bC≥a ¿b<L «‡bDa ‡b}™b Î<P˛>ÓNDa kDUb ¿b´C. ‡b κ•T<e±•T ¿bº·µb}™b´a •Tb´a ¿DNBÎ Óa ¿Ua•T‘>C flC∑‡b™b ±–‡œD •TŸ»bC ¿b´C; ±L, ŸbC≥<D£bDbÿ‡b kbk»a» κÀ•TÚ ¿<B‡b}<_•TÚUb »bC‘> Db´a ‡b» •Tb´a ~}•Tb Db´a. ÓC*£R™C D•Tb~C <DflbUC. ¿bflb» ΩbUCe‡b Bb≥b}™C ±N}Æ•CT ±b´»b h±˝> <D˜•T·∂ <DflbUb, •TÚ ¥£‡b»ØD ÓC*£R•T‘>C ÆbLbt‡b ±–ÓN⁄ ŸITÎb<´Da» ŸIT ≥bq>≤ØD Pbq>UC ¿b´C. ¿±Nt‡b ŸIT±–Îb´bÓN≤C ¥£‡b™b ±}± ¿b™•CT £CT Ub≥Ub, •TÚ œ‡b»aU •Tb´a ≥bq>a PN^>»b». œ‡b ÓC*£R•T‘>aU ŸITÎb<´Da» ÆbTD ¿‘>•Te‡b, •TÚ P}k}<µ» Bb≥b»aU ŸIT±NŸÎq>b Òb}k»bC. ‡bUb |´Lb‡™C ÓÉbP}hÒC™b Ω^>•Tb. ±N˙>C ±<´Ua ~ÕG•–T‡b ΩbUa »a ÓC*£R•T‘>C ÆbLbŸa ÓNv‡ ŸITÎb<´Da PbVT •TiTD <»ÒC »a ±NE´b BiTD ÆbT D‡C ‡bPbq>a y•T U´bD~a UbC⁄}‘>a Æb≤a£bŸ D≤a kPÎb‡™a. ´a ~ÕG•–T‡b ±Ÿ£C~b»™ ´bCT ~•T»C ¿PC |´L»; ±L ¿b|´bUb y•T ~e‡<™G•TœP•T Pb±‘>UC, »C´a ÓØ≤™C ±N∑‡b™C™. »a ~ÕG•–T‡b <D<Î∂ÏD ±bŸ ±‘>Ua. £bCD Ó<´E‡b}Da ÓN}k ∂ ‡CÒaU  „h±»≤b» ¥£‡b™a ~ÕG•–T‡b ΩbUa.  }<ÆD•T‘>C ÆbLbt‡b G‘>ΩCU ±b ±b»aU Ó≤≥b≤ •Tb˙>UCUb Bb≥ •Tb±ØD ^>b•ØTD •Tb±UCe‡b Bb≥byCÎÆa £ÈPt‡b D≤a™b ÆbC‘> £CLC ¿~a ´a ~ÕG•–T‡b. ¿b»b »a ¿±e‡b £C~b», ¿≥£a <ÆeZbÿ‡b ≥bÎa´a ´bCT Ub≥Ua ¿b´C. ¿}≥bŸÓ≤b $ 40


´a £ÈPŸa ~ÕG•–T‡b 4 y<±–UUb ΩbUa. »aD »bŸ⁄CUb™ Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b P≥`‡b <ÆeZb}»ØD P´•TbŸa •Tb‡∂•T»C∂ ŸIT£bDbPbq>a ‡CTD ±bC™UC. "≥}≥b <P}µØ PŸhλa ™ ‡ÓNDb, ≥bC£bΟa DÓ∂£b' ¿~b P≥`‡b DÀb}™C ±bLa y•T_ •TiTD <~Οb‡b}™b Ÿb¢‡b<B·C•T ΩbUb ´bC»b. Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b •TbDb•TbC±t‡b»ØD »ıL ~C»•TŸa ŸIT£bDbPbq>a ¿bUC. Ób<≥»UC ¿P»C »Ÿ ÆaΣbD £C∑‡bP´a »C •T™ŸUC DP»C. h·}PCΕT Æbh» ΩbUC |´LØD •Tb´a ÆLb}™C ŸIT flC∑‡bP ‘>bMs^>Ÿb}Da D•TbŸ <£Ub. »C hVN}T£RD hVN}T£RD Ÿ‘>UC. ~ÕG•–T‡Cÿ‡b <£Î~a P•Tb≤a ±´b^>C±bPØD™ P≥≤a ¿bƒÓ}‘>≤a ¿b<L ~C»•TŸa P}fl^>Db ±GŸÎbŸ y•T_ ΩbUb. h^¨>C™Ÿ ¿bM±ŸC~D <Òy^>Ÿ•T‘>C <DflbUC. Db}£C‘>ÿ‡b •TıLb ±b. ´}≥≥C∂•TŸ hλ: ~ÕG•–T‡Cÿ‡b ÎC≤a BØU £C∑‡b»e‡b <D˜Lb» ‘>bMs^>Ÿ. ¿bM±ŸC~D <Òy^>Ÿÿ‡b kb´CŸ h^¨>C™Ÿ ¿P»bDb "P≥≤} •Tb´a q>a•T ¿b´C' ¿P} œ‡}bDa Pb}<≥»UC. œ‡b}™a Bb™a ‘>bM. ¿<D»b <´DC´a ´b»bDC kb‡ kb‡ •CTUC. œ‡bD}»Ÿ™C •Tb´a™ h±˜^> ¿bq>λ Db´a. BØU <£e‡bDC PÎ∂ ~NX Æb»C, •Tb´a™ ÆbLaÎ ´bC» Db´a ¿PC Óa yC•TUC ´bC»C. ±–œ‡Ôbb» »PC •Tb´a ´bC» D—´»C. ~ŸaŸb»aU PÎ∂ P}ÎC£Db k<µŸ Ωbe‡b ¿b´C» ‡b™a ÆbLaÎ ´bC» ´bC»a. Ó«‡C™ •TbCLa»Ÿa Ub•T‘>bÿ‡b <≥ŸLa» •Tb±∑‡bPbq>a <VTŸ»C ™b•T Îb±Ÿ»b» »PC ™b•T kŸ≥‘>aÿ‡b Ó«‡Bb≥a ´b‘>bÎiTD ™bUλC ¿b´C ‡b™a ÆbLaÎ ΩbUa; £È⁄UC Ób_ •Tb´a™ Db´a. Ó≥, ÓbΩa hλ:™a™ ‘>bÎa kŸ≥‘>a ¶™UØD •TbC±t‡b» q>CÎUa ¿b´C ¿PC <£PUC ¿b<L Ó≥ P≥≤C™ <™‘>a™Ø± ΩbUC. Ó«‡C kŸb™ •Tb≤ ≥CUb ¿PbÎb. ÒbC‘>a ÒbC‘>a ¿bP±bPÿ‡b ´bU™bUa™a ÆbLaÎ ´bC» ´bC»a. ´bU™bU ~s‡™ D—´»a, •TbŸL ~ŸaŸb»ØD ¿DC•T D`‡b kb´CŸ •Tb˙>e‡b ´bCœ‡b. »bC*‘>b» y•T BUaÓbCq>a ÌUM„h^>•T D≤a •TbC*kUa ´bC»a. œ‡bÓN≤C kbCULC ¿~s‡ ´bC»C. ¬UbDaDC ±NE´b ‘>bC≤C <Ó^>UC ¿b<L ¿≥£a h±˜^> ÆbLaÎ ΩbUa, •TÚ ¿b±L ¿b»b ‡b UbC•Tb»UC Ÿb<´UbC Db´a ¿b<L ¿b±e‡b™ ¿}œ‡‡b_C™a »‡bŸa ™bUØ ¿b´C. ‘>b—‡b, ¶Æ—‡b ´b»b±b~a, ¶~b±b~a hÎÿn> fl‘>a™a •Tb±‘>} ¿bLØD Ubλ ´bC»C. PÓbCiTD ¿}œ‡£~∂DbUb ¿bUCe‡b UbC•Tb}™a Ÿafl Ub≥UCUa ´bC»a. P}±ØL∂ •Tb≤b ÎC~ ±GŸµbD •CTUCUb y•T ±bæa •Tb´a Ó}_ |´L» ´bC»b. Ób∆‡b •TbDb~a •TbCLa»Ÿa ±N^>±N^>UC´a Ultime sanction ΩbUa - <⁄–÷D µÓb∂»aU, »bC*‘>b» ≥}≥bÆU ^>b•T∑‡bPbŸ⁄b <εa. G•T»a»Ÿa ÎC≤ ≥CUb. BC^> £CLbt‡b}™a Ÿafl ´bC»a. "¿b»b <Dflb‡™}‡' ¿P}´a •TbDbΟ ¿bU}; ±L ~Î •TbCLa ¶™UCDb. Ó≥ ÆbLaÎ ΩbUa, ¿b±L ÓCUbC ⁄ŸC; ±L ⁄ŸC ÓCUbC Db´a. ¿ÆØD ´b»bUb ¿b»Ó«‡C •TbCq>C»Ÿa P}ÎC£Db ÆbLλC ¿b´C. ´C ¿PC™ <ÎÀN»£b<´Da» PŸ•TÎLbŸ •TÚ •Tb‡? œ‡b¿bµa ¿}≥bŸÓ≤b $ 41

•TbCLbUb »Ÿa ¿b±Ua PÎ∂ P}ÎC£Db P}±UCUa Db´a ´C Pb}≥b‡Ub ±b<´ÆC. ´a hÎÌDλ ¿ÎhÒb´a kŸb™ •Tb≤ G^>•TUa. ±–bL Æb» Db´a ¿b<L »bC ≥CUb »Ÿ ‡b P≥`‡b _bPb}»ØD ÓNIT»b ´bC ∂U ¿~a ±–™}‘> ¶œ•}Tq>b ´bC»a. y⁄bÀb Bb}lb»ØD ±bLa ¿bC»b‡Ub PNŸÎb» •TŸbÎa ¿b<L ±bLa Bb}lbÿ‡b •Tbq>bUb ¿bCÒ}kØD <™•T^Ø>D Ÿ´bÎC ¿PC •Tb´aPC Îb^>» ´bC»C. ±‘Ø> ±b´Lbt‡b ±b∑‡bUb ÒbC‘>b •TbCLa h±~∂ •TiTD Îb^> •TiTD <£Ua »Ÿ ⁄≤⁄≤b ±bLa Îb´RD Æb ∂U ¿b<L ÓbC•T≤C ÓbC•T≤C ´bC ∂U ¿PC Îb^>» ´bC»C; ±L ´C •Tb´a fl‘>» D—´»C. Ó≥ •TbDb~a kt‡b±º•Ta h±˝> ¿bÎbÆ ¿bUb. ""ÆbC~a, Óa •Tb‡ kbCU»bC‡ yC•ØT ‡C»}‡? Óa ‘>bMs^>Ÿ Bu>b™b‡∂ kbCU»bC‡. •Tb´a _bP Îb^>»bC‡?'' Óa »bC*‘>b»aU D≤a•T‘>C ´b» •TiTD kbCU»b ‡C» DPe‡b™a ⁄ØL •CTUa ¿b<L ÓUb <U´b‡Ub •Tb≥£-±C„EPU ´Îa ¿b´C ¿PC ⁄NLCDC Pb}<≥»UC. ‘>bMs^>Ÿb}Da ´b»b» ±C„EPU <£Ua ¿b<L Óa •TPCkPC ÓbCÆØD ™bŸ ~m£ <U<´UC, "•…T±‡b, ÓUb ÓiT Àb.' "±C~}^> |´L»bC‡ ÓUb ÓiT Àb.' •TbCLb kb ∂™b ¿bÎbÆ; k´Èµb ‘>bMs^>ŸaLkb ∂ ¿PbÎa. Bu>b™b‡bYDa ⁄b}ÀbΟ ÒbC±^>UC ¿b<L »C |´LbUC ¿bM±ŸC~D ¿≥£a ¶cÓ ΩbUC. ¿b»b <Îgb}»a χb ¿b<L »C <DflØD ≥CUC. ÓbΩa ±–<»G•–T‡b, "•Tb‡ ⁄bC^>} kbCU»b‡»? ¿bM±ŸC~D P≥≤} VTPU}‡, ‡b}Db ´C ™b}≥U} Ób<´»a ¿b´C. y•T U´bDPb h±~∂ ¿b<L PbŸb ÆaÎDbºfl Æb‡Ub ¶œPN•T ΩbUb ¿b´C. G•T»a ⁄bC^>} kbCU»b´C»?' œ‡bD}»Ÿ Ó≥ ¿µ∂Î^> Æb≥…» ¿ÎhÒC»aU £bCD <£ÎP ≥CUC.  »Ÿ ±C~}^> y•T£bCD <£ÎPb}» <Î~C· £Ôb»b <ÎBb≥b»ØD kb´CŸ Æb»b». Ób∆‡bkbk»a» Æbh» ÎC≤ Ub≥LbŸ ¿b´C ¿PC •TbDbΟ ¿bUC. ÓbΩa ÓNU≥a gC‡b BC^Ø>D ≥CUa. »CÒC •TbCLbUb ‡CT £C» DP»bDb´a Ó<´Ub ¿bflb‘>a™a PŸUb •T£Ó y•T£b ‘>bC•TbÎØD ≥CUa. ~CÎ^>a, y•T£Ó y•T <£ÎP Ób∆‡b ⁄bCUa» Æb‡Ub ‘>bMs^>Ÿb}Da Pb}<≥»UC. ¿b±L ±NE´b ‡b Æ≥b» ±–ÎC~ •TŸLbŸ ¿b´bC», ´C ⁄ŸC™ Îb^>CDb. ¿<»£Ôb»b <ÎBb≥b»ØD kb´CŸ ±‘>UbC. y•T£bCD <£ÎP ™bU∑‡b™C, ™˙>∑‡b™C, dbPbCÿn>ËÎbPb™C —‡b‡bÓ ΩbUC ¿b<L ‘>bMs^>Ÿb}Da ÓUb ™OT flŸa Æb‡Ub Pb}<≥»UC; ^>b•CTPNXb ¿bq> <£ÎPb}Da •Tb˙Ø> |´LbUC ! ¿bÆbŸ±L ¿•ThÓb» ¿bUC ¿b<L ¿b±e‡b £C~b» <Æ»•CT •Tb´a ™b}≥UC ¶±™bŸ ~s‡ ¿b´C» ‡b P≥`‡bÓN≤C ¿b<L ¿DC•T <Ó_b}Da Ó£»a™b ´b» <£e‡bÓN≤C ¿bÆbŸ±Lb™C ≥}‘>b}»Ÿ P}±UC. œ‡bD}»Ÿ, gC‡bUb kŸbCkŸ flCTD ¿ÓCGŸ•CT» Æb≥<»•T ~C»•TŸa ±GŸ·£CUb ÆbTD ¿bUbC. 1999 ÿ‡b <DΑ>LN•Tb}ÓµaU ÎC≥ÎC≥`‡b ±Ôbb}~a kbCULa ™bUUa ¿b<L ¿}≥bŸÓ≤b $ 42


ŸbÆ•TÚ‡ <DL∂‡bP}k}µa P´•Tbt‡b}ÓµaU Bb}‘>L»}^>C ´C P≥≤C PbCPUC. ¿b}kCq>bLUb D Æb»b ±N∑‡b» Ÿb<´UbC, ±L •Tb´a ÓDbUb <Îgb}»a <Ó≤»C ¿PC Îb^>CDb. <k<±DBb ∂ £CPb Yÿ‡b ±–CÓb⁄b»Ÿ ≥NÆŸb»C» Ÿb<´UbC. œ‡b}ÿ‡bkŸbCkŸ™ <´ÓbU‡bÿ‡b ±–ÎbPbUb ≥CUbC. ¿u>´bPbDC •CT£bŸDbÒb™a ™˙>∑‡b™a ¿b<L ¶»Ÿ∑‡b™a ‡b_b y•T@bDC ±b‡a •CTUa; Dº<D»bU™C ™aD <~⁄Ÿ´a y•T@bDC PŸ •CTUC. ¿DC•T <£ÎPb}ÿ‡b <Îgb}»aD}»Ÿ ¿b<L P•Tb≤ P}«‡b•Tb≤ <D‡<Ó» ÓbVT•T —‡b‡bÓ •TiTD´a ÆbC ¿bœÓ<ÎdbP ‡C» D—´»b »bC y•T@bDC ±b‡a ‘>bC*≥Ÿ ™˙>∑‡bÿ‡b Ób∆‡b ¿b≥–´bÓN≤C VTbŸ Ω±b@bDC ‡CT Ub≥Ub. ≥NÆŸbÒC» ¿P»bDb DÓ∂£b ±–WDb™b ¿®‡bP ΩbUb. Ób∆‡b P·a±–ÓbLC ≥̱ Ÿb´ÎUC Db´a |´LØD ¿b}£bCUDb™b D•Tb~b kDÎUb ¿b<L DC»…œÎ´a ≥`‡b» ±‘>UC. ¿b}£bCUDb™b µ‘>b•Tb ™bUØ ΩbUb ¿b<L £Ÿ <£Î~a ±–•…T»a» PNµbŸLb <£PØ Ub≥Ua. ~CÎ^>a ¿b}£bCUD™ ±–•…T»aUb PÎbY» Æbh» ÓbDÎUC |´Lb‡™C! ¿bÆbŸ±L ¿bUC »C—´b ¿ÓŸbλa™a ÆDP}P£ DN•T»a™ P}±Ua ´bC»a. BbŸ»bÿ‡b ≥GŸka™a ¿b<L t´bPb™a •TbŸLC •TbCL»a ‡b™a ÓaÓb}Pb, hλ:Ub P}»bC· Îb^>bÎb  »•TÚ hÎÿn> ΩbUCUa ´bC»a. "ÓbµbD'ÿ‡b <~<kŸb» ⁄Ne‡b ¿Ò∂—‡ÎhÒC™b ¿bŸb⁄‘>b h±˝>±LC kbCUØD ΩbUb ´bC»b. εؙa ¿b ∂ Ób}‘>αŸ»LaD}»Ÿ ¿bÆbŸa •TbCP≤bÎa »~b»Ub ´b ±–•TbŸ ! DÓ∂£b ÆD¿b}£bCUDbÿ‡b •Tb≤b» ≥NÆŸbÒC» ¿b<L Ó´bŸb˝¨>b» £bCE´a•T‘>C ^a>•CT™a Ÿb≤ ¶‘>bUa. ≥NÆŸbÒ ~bPDbDC •CTÎ≤ ¿u>´bPb±bC^>a ¿b<L ±Ôba‡ <´»bPbq>a™ •TbŸPCÎC™b PN}£Ÿ PbC´≤b <Îh•T^>∑‡b™b flb^> flb»Ub. ±Ÿ» ±N∑‡bUb ¿bUbC. Ó´bŸb˝¨>b»aU •TbH≥–CP ¿b<L Ÿb˝¨>Îb£a •TbH≥–CPÿ‡b ¿bflb‘>a ~bPDb™b •TbŸBbŸ ±b<´Ub. <£Ña» ¿Ò∂—‡ÎhÒb, Ó<´Ub}™C ¿bŸÔbL, ŸbÆaÎ ≥b}µa*ΟaU ¿bŸbC±±_  œ‡b£a™b ≥£bŸbC≤ ±b<´Ub. <D‡b∂»k}£aÓN≤C •Tb}Àb™C BbÎ •TbCP≤UCUC, •Tµa D—´C »C Ó´bŸb˝¨> •Tb±ØP y•Tb<µ•TbŸ ‡bCÆDC» Bb.Æ.±. <~ÎPCDb ‡N»aÿ‡b ~bPDbDC "q>bC•ØTD £C»bC yCPb ÆC' ±X»aDC •Tb±Pb™b BbÎ Æb´aŸ •CTe‡bÓN≤C ±–ÒÓ™ Ó´bŸb˝¨>bkb´CŸaU •Tb±Pb™C BbÎ •TbCP≤UC, Pb⁄ŸCÿ‡b ¿b‡b»aÓN≤C Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bDC ¿b<L TP¶œ±b£•T ~C»•TŸa _h», »CU<k‡b∑‡b}ÿ‡b ~C»•Tt‡b}™a ¿~a™ £aDÎbLa ¿ÎhÒb ´C P≥≤C ±b<´UC. ~C»•Tt‡b}™a ±GŸ„hÒ»a Æ~a 20 ηbY±ØÎa∂ ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¶£‡bÿ‡b ÎC≤a ´bC»a ÆÎ≤ÆÎ≤ »~a™; VTŸ•T yÎ˙>b™, •TÚ 1980 Ó«‡C PÓbÆÎb£bÿ‡b DbÎb⁄bUa ~C»aÓbUb™a UØ^> ´bC» ´bC»a, ¿}≥bŸÓ≤b $ 43

¿bÆ ⁄Ne‡b —‡ÎhÒC™b ¶£ËflbC· •TŸLbŸC ~bPD ~C»•TŸa<ΟbCµa µbCŸLC ±N˙>C ™bUØ™ q>Cλ ¿b´C. ‡bΟ »bC‘>≥b •Tb˙>b‡™b |´LÆC Pœ‡b≥–´ G•}TÎb P<ÎD‡ •Tb‡£CB}≥ ‡b±CÔbb •Tb´a ±–<»Bb~bUa ¿b‡NµC »‡bŸ •TŸb‡Ub ±b<´ÆC». ~C»•TŸa P}fl^>DC™b ±b‡b ÓÆkØ»; ±L DC»…œÎ ÓbC‘>•T≤aP ¿bUCUC. <DΑ>LN•TÚ»aU ±ŸbBÎbD}»Ÿ •TbCLœ‡b´a ±Ôbb» •Tb´a ¿}£bµN}£a, kCk}£~b´a ÓbÆ»C™; ±L ¿ÔbŸ~: ±bC^>ÿ‡b ±bCŸb}±–ÓbLC ¢‡b}Db ÓbDUC ¿b<L ÆbC±bPUC œ‡b}™a y•TÓC•Tb}»aU λ∂LØ•T, Óa Ó…œ‡Øÿ‡b n>b‡C» ≥CUbC ¿PC •T≤e‡bΟ G•T»a k£UUa ´C •T≤ØD ´C PbCP∑‡b±CÔbb ¿bÆbŸ±L kŸC ´bC»C ¿PC Îb^>UC. ‡bD}»Ÿ ¿b»b P≥≤C •Tb´a ±NE´b ¶BC •TŸb‡™C ¿b´C. ¿DC•T <Ó_, Db»CÎb ∂•T, PeUb £C»b», ""»NÓ™C •TbÓ k´È»•T ΩbUCUC™ ¿b´C. Ÿb<´UCUC ´bCLbŸ ¿b´C. »NÓ™b ±–œ‡C•T ~m£ ⁄Ÿb ´bC»bC ¿b´C. gC‡ DbÎbDC •TbCLa »N|´bUb £C» Db´a, yÎ˙>C™. ‡b±N˙>C ÆaÎb™b ¿b^>b<±^>b •TŸb‡™b Db´a. ~b}»±LC, P}‡ÓbDC <Æ»•CT ´bC ∂U <»»•CT™ •TŸb‡™C.'' Óa <ΙbŸ •TŸ»bC, "¿b±UC •Tb‡ ™N•TUC?' ‘>aD ¿bM<D∂~ÿ‡b <ΙbŸ±q>‘>a»Ua ÓbLPC "P}‡» <£D•–TÓ q>CÎb' |´L»b». Óa ¿b±Ub DC´Óa™b ±–f <ΙbŸ»bC""±–b»:•Tb≤a ¶qØ>D ±Nı·PNIT ¿b<L «‡bDµbŸLb ‡b}Da <£D™‡C∂Ub PNŸÎb» •TŸLbŸC, «‡bD ¿b<L ‡Cb≥ ‡b}Da <™c y•Tb≥– •TŸ∑‡b™a PbµDb •TŸLbŸC ‡b}Db Ób∆‡b±–ÓbLC ¥£‡<ΕTbŸb™b Ω^>•Tb ¿bUb DPCU; ±L, œ‡b}ÿ‡b <DŸbÓ‡ ±–£afl∂ ¿b‡N˜‡b™C PbVTe‡ •Tb‡? œ‡b}Da <Ó≤ÎUC •Tb‡? hλ:ÿ‡b ÓDb™a ~}b»a, yÎ˙>C™?'' ±ØÎa∂ ¿b}kCq>bL ‡CÒC <D‡<Ó» ±–<~ÔbL <~<kŸC ´bC». œ‡b ÎC≤a  »Ÿ •Tb´a <η‡b}Ο Db´a »Ÿa ¶œ•–Tb}»a ¿b<L ßbDÓb≥∂ ‡b £bCD <η‡b}Ο Óa ¿b≥–´bDC kbCU» ¿PC. η∂BŸbÿ‡b ¿bÆbŸ±Lb» ≥ÓbÎUC ⁄ر; ±L y•T •TÓb ∂´a ΩbUa. ±–<~ÔbL <~<kŸb» Óa ÆC kbCU» ´bC»bC œ‡b™b ¿≥£a ⁄bCUΟ ¿DNBÎ ΩbUb. ÓbLPb™C ¥£‡ ´C U‡aΟ ™bULbt‡b  }<ÆD±}±bPbŸ⁄C ¿b´C. fllb≤b»aU „h±–}≥ ´a fllb≤bÿ‡b PÎ∂ •Tb@b}Db y•Tb U‡a» ≥»a £C»C. ÓbLPbÿ‡b ~ŸaŸb»aU TÆb∂P–bC» U‡a» h±}£D •TŸLbt‡b ¥£‡b»ØD <Ó≤»bC. œ‡b h±}£Db}~a "»bU PC »bU' <Ó≤ÎLbt‡b}™C fllb≤ £afl∂•Tb≤ ™bU»C ¿b<L —‡Î„hÒ» •TbÓ £C»C. »PC™ ÓbLPb™C ¿b´C. ¿b‡N˜‡b»aU PÎ∂ <£D™‡bYDb y•T U‡ q>CÎUa »Ÿ œ‡b ~ŸaŸb™a DbPµØP, ÓbC‘>»bC‘> VTbŸ~a ´bC» Db´a, »C G^>•T»C Æbh» ¿b<L •TbÓ kt‡b±º•TÚ •TŸ»C. G‘>D ¿bM<D∂~ÿ‡b PÎ∂ <~•TÎLN•TÚ™C PbŸ yÎ˙>C™ ¿b´C; ±L ßbDÓb≥∂ ´b U‡<ΟbCµa ¿b´C. <ÎdBŸÿ‡b ±–œ‡C•T Îh»Ø~a P}±•∂T ÆN≤ÎLC (Networking), ÔbLbÔbLbDC ¿b<L ¿}≥bŸÓ≤b $ 44


•TLb•TLbDC DÎaD ¿DNBÎ ÎC™LC, œ‡b}™a ≥b≤La •TŸLC, Pbq>b •TŸLC, ±Ÿh±ŸP}k}µ ÆbC‘>LC, •Tb´a q>bC•T»b≤C kPÎLC, DÎDÎaD ¿DNBÎb}»a ÆNDC q>bC•T»b≤C ™N•TUC ¿PC UÔbb» ¿bUC »Ÿ <D£∂‡±LC »C VCT•ØTD £CLC; ±‘>LC, hλ:Ub PbΟLC ¿b<L •TbCLœ‡b´a <D˜•T·b∂Ub PÉ‘> ±NŸb—‡b™b ¿bµbŸ ¿PUb »Ÿa œ‡b<η‡a ÓDb» ~}•Tb kb≤≥LC ´b PÎ∂ ßbDÓb≥∂ <ΟbCµ<ΕTbPa ¿b´C. ÔbLbÔbLbUb DÎaD ¿DNBÎ £CLbŸb ¿b´C. œ‡bUb U‡ Db´a, ™•–TDCÓa•–TÓ Db´a. |´LÆC, •Tb´a´a ÎC≥≤C •TŸb‡Ub <DflbUCUb ÓbLØP ¥£‡bÿ‡b h±}£Dbÿ‡b U‡aUb »bC‘>e‡b⁄CŸaÆ •TbÓ •TiT™ ~•T» Db´a. "<±s™Ÿ ¿bMVT ‘>bCGŸ‡D ≥–C' ™b UC⁄•T ¿bMh•TŸ Îb ∂e‘> ‡bDC ´a •Te±Db VTbŸ™ PN}£Ÿ Ób}‘>Ua ¿b´C. •TbCLa •TÎa χb, UC⁄•T χb, •TUb•TbŸ χb-±–<»Bb ¿PUa, •TÚ ÓbLPb™b ™C´Ÿb •NTiT± kD»bC, •T±b≤ ÓbCCq>C ´bC»C, Db•T kb•T£bŸ ´bC»C, ™C´Ÿb PNŸ•NT»ØD Æb»bC, ‘>bC≤C ¿bC˙>UCUC <£P»b». DCÓ•TÚ ‡b¶U^> ≥bC˝ ™™∂Óµe‡b ±bÀ–b™a. U´bD±La <~•TUCUa Îbs‡C Îb±iTD »bC ¿b‡N˜‡BŸ ±bC±^>±}™a •TŸ» Ÿb´»bC. œ‡bÓN≤C, ±bÀ–b™b ™C´Ÿb DC´Óa™ PN‘>bºU, kb}µCPØ£ ¿b<L P»CÆ <£P»bC; •TbŸL œ‡bUb •Tµa ‘>bCs‡bUb _bP ÀbÎb™ Ub≥» Db´a. ηb∂DNηb∂ÿ‡b µbα≤aÓN≤C ¿<D‡<Ó»±LbÓN≤C, »bLbÓN≤C yÎ˙>b ÓbCq>b ¿bÆbŸ ¿bUb. ~bŸaGŸ•T ¿b<L kbº<X•T ¿±}≥œÎ |´LÆC •Tb‡ ‡b™a ⁄bCUΟ <ΣbŸ•T ÆbLaÎ ΩbUa. P}‡» <D‡<Ó» <£D™‡b∂ q>CÎUa ¿P»a »Ÿ ´C ¿bÆŸ±L ¿bC˙>ÎUC DP»C ´C´a ¶ÓÆUC. ±L, ~CÎ^>a <D˜•T·∂ •Tb‡ <DflbUb? PbÒ∂•T ÆaÎDb™b Ób≥∂ U‡kX ¿PØ™ ~•T» Db´a. ÓN´R»∂ÓË ¢Î<U»ÓË gC‡ÓË $ D ™ µØÓb<‡»ÓË <™ŸÓË $$> (~C»•TŸa P}fl^>•T, 6 ÆbDCÎbŸa 2000) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 45

ÓbΩa <~ÔbL≥bÒb ¿bÓÿ‡b •Tb≤a Ó´b<ÎÀbU‡b™a ±–ÎC~±ŸaÔbb ~b≤Cÿ‡b ¿•TŸb—‡b ηb∂ÿ‡b ~CÎ^>a ´bC ∂. 1949 PbUb±‡Y» ‡b ±ŸaÔbCUb ÓMG^¨>s‡NUC~D™a ±ŸaÔbb |´L»; PÎ∂PbÓbE‡b}ÿ‡b kbCU∑‡b» DNP»C™ ÓMG^¨>•T. ÓMG^¨>•T |´LÆC™ ÓbCÆÓb±. ´C ÓbCÆÓb± ΩbUC, •TÚ ¶Ç<~ÔbLb™a Î <Îd<ÎÀbU‡aD ¿®‡bPb™a £bŸC ⁄NUa ´bC». ~b≤C»UC <ÎÀbÒa∂ ÆÎ≤ ¿P»bDb Α>aUµbŸa ÓbLPC PŸ•TbŸa DbC•TŸa» ¿PUa, ΕTÚU ¿PUa »Ÿ ¿b±e‡b <ÎÀb<Ò∂ÆaÎDb<η‡a VTbŸPC kbCU» DP». ÓMG^¨>•T ΩbUC |´LÆC ÓbCq>a kbÆa ÓbŸUa, ±£ÎaµŸ |´LÆC ≥–M¢‡Ny^> ´bCLC |´LÆC »Ÿ ±Ÿb•–TÓb™b •T≤P™. œ‡b •Tb≤a ka.y. Ωbe‡bD}»Ÿ yÓ.y. Î≥ºŸC •TŸ∑‡bÿ‡b BbD≥‘>a» VTbŸPC •NTLa ±‘>» DPC; ±–b«‡b±•T ´bC»•TiT™ yÓ.y.ÿ‡b Îb^>CUb Æb‡™C. <ÎÙDËÓbE‡»C™C y•T£bCD™ ¿b£~∂. y•T, ¿b™b‡∂ ¿_C, ka.y.,ka.^>a.,^>a.‘>a. (U}‘>D), yÎ˙>b <~•TUCUb ¿b<L Ο ¿b™b‡∂, |´LÆC •Tb´a™b •Tb´a™ <ÎÙbD ÓbLØP ¿PC Îb^>b‡™C. ΕTÚU ´bC∑‡bPbq>a ka.y. ´bC∑‡b™a ¿bÎA‡•T»b DPC, yŸÎa´a •Tb‡Àbÿ‡b ±£Îa ±ŸaÔbCUb kP»b ‡C» ¿PC. ±N˜•T≤PC ΕTÚU »Ÿ kt‡b±º•TÚ —‡ÎPb‡ ™bULbt‡b ÎG•TUb}ÿ‡b ±£Ÿa •TbŸ•NTDa •TŸ»™ ÎG•TUa —‡ÎPb‡b» flNPUCUC ¿Pb‡™C. »bUNs‡bÿ‡b ≥bΙb ΕTÚU ´b Ba»a™b <η‡ ´bC»b, ¿b£Ÿb™b D—´»b. ÎG•TUa ±–£C~b»Ub ÓbE‡ÎŸ |´LÆC "kMGŸh^>Ÿ'. œ‡bÎC≤™C k´È»C•T PbŸC Î}£Da‡ DC»C kMGŸh^>Ÿa™a ±ŸaÔbb <ÎUb‡»C» £CTD ¿bUCUC. Ó´bœÓb ≥b}µa kMGŸh^>Ÿ; ÆÎb´ŸUbU DC´iT, PŸ£bŸ ±^>CU, hÎb»}¯‡ÎaŸ PbΟ•TŸ, ÆÓDb£bP ÓC´»b PbŸC PbŸC kMGŸh^>Ÿ™. •TbCLa ÓbLØP ¿_b±±LC ‡N<ITÎb£ •TiT Ub≥Ub, •TÚ •NT™C˝>CDC œ‡bUb, "kb≤b, kb≤b, kMGŸh^>Ÿ •Tb ŸC Db´a ΩbUbP?' ¿PC <ΙbŸa». ÎG•TUb}™C P≥`‡b}™C ¶œ±¤ ™b}≥UC ¿PC. kMGŸh^>Ÿ UbC•Tb}™b Òb^> ÓbCq>b. •Tb≤b ‘>≥Ub, ±b}˙>Ÿb ~NB– ⁄ÓaP. ´a ÓbLPC PbŸa <kD•TbMUŸÿ‡b ⁄ÓaPbΟ £bCŸaDC •TbMUŸ •Tb kb}µ» ´C ¿b|´bUb PÓÆb‡™C Db´a.  }¬U}‘>ÿ‡b Ò}‘> ´ÎC»e‡b kMGŸh^>Ÿ™b ‘>≥Ub <´}£ÈhÒbDÿ‡b ¶˜L £Ó^> ´ÎC» flb»Ub, •TÚ ±b}˙>ŸbVCT•T •T‘>•T  Õa™b ~^>∂ £bCD <£ÎP Ub≥bC±bq> flbULC •Tb´a ~s‡ ´bC» Db´a ¿b<L y•T y•T <£ÎP µNUb ∂™b ~^>∂ flbUbÎb ¿~a <Ó≤•T» k´È»C•T œ‡b •Tb≤ÿ‡b kMGŸh^>Ÿb}Db <Ó≤» DPbÎa. ¿}≥bŸÓ≤b $ 46


±N˙>C ±N˙>C kMGŸh^>Ÿ ´C ¿bÓÿ‡b ÓÆa∂»ØD ±bŸ ¶»ŸUC. kMGŸh^>Ÿ™a ¿~a ±ŸaÔbb DP»C™. •TbCLœ‡b »Ÿa ≥N{‡b» (bar) ¿bq> <≥Da ⁄™∂ •TiTD (12 ±CEP = 1 <~<U}≥ Î 21 <~<U}≥ = 1 <≥Da) ¿b<L ÆNE‡b kM<h^>ŸDb ⁄Ø~ •CTUC, •TÚ kMGŸh^>Ÿa ¿b±bC¿b± <Ó≤»C ¿PC •NTLa Pb}<≥»UC. œ‡bÓN≤C <ÎUb‡»C» ÆbTD VTIT kMGŸh^>Ÿ ´bCTD ¿bUCe‡b}™b BbÎ ÓDb» ˙>bP≤Ub. œ‡byCÎÆa ¿b‡PayP •TiTD ¿bUCUC PNBb·™}æ kbCP, <™}»bÓLŸbÎ ÙbŸ•TbDbÒ £C~ÓN⁄ ´C ¿bÓ™C ™GŸ_Db‡•T ΩbUC. ‘>bMs^>Ÿ œ‡b •Tb≤a VTbŸ VTbŸ |´LÆC M.B.B.S. M.D. ¿b<L F.R.C.S. ΩbUCUC ‘>bMs^>Ÿ Óa ÓN}k ∂Ub ¿be‡bΟ »CÒaU  „h±»≤b»™ ±b<´UC. <ÆeZb±‡Y»™b ÓbCq>b ‘>bMs^>Ÿ |´LÆC M.B.B.S. ! ‡b ±£Îa™C ÓbCq>C κ<™_ Îb^>b‡™C. B.A., B.Sc. ‡b µ»a∂Ο B.M.B.S. G•}TÎb DNP»C B.M. & S. ¿~a PN^>PN^>a» ±£Îa •Tb £C» Db´a», ´C •T≤b‡™C Db´a. k´È»C•T ‘>bMs^>Ÿ, •NTLa ¿bÆbŸa ¿PUC »Ÿ »±bPb‡Ub flŸa Æb» ¿P». ¿≥£a ™b}≥e‡b ‘>bMs^>Ÿ™aPNXb flŸa BC^> £C∑‡b™a VTÚ 3 »C 5 ı±‡b}ÿ‡b Ο DPC. £b»bÿ‡b ‘>bMs^>Ÿb™a ±_bP »Ÿ E´b—‡b±CÔbb VTbŸ~a Ο™a D—´»a. »C •T£b<™» ŸbC¬‡bUb kPÎb‡ÿ‡b ⁄N™a∂»aU PbŸ⁄C±LbÓN≤C´a ¿PCU ! M.B.B.S. ΩbUCe‡b ¿b<L ´bCT ±b´Lbt‡b P≥`‡b Bæ UbC•Tb}Da ¿b|´bUb ±bŸ ±^>ÎØD <£UC ´bC»C, •TÚ M.B.B.S. ÿ‡b ±b™ ηbYÿ‡b ±b™ ±ŸaÔbb y•T£b´a Db±bP D ´bC»b PŸ≤PbC^> ±b™ ηb∂» •TbCLa <ÎÀbÒa∂ ±bŸ •TiT™ ~•T» Db´a. y⁄b£C η∂ »Ÿa kN‘>LbŸ™. <ÎÀbÒa∂ VTbŸ™ ´È~bŸ ¿PUb »Ÿ ¿P؇C±bC^>a ±–b«‡b±•T œ‡bUb y•T η∂ »Ÿa Db±bP •TŸ»b»™ ¿~a ¿bÓ™a ±OTÚ PÓÆØ» ´bC»a. ¿~a™ •Tb´a~a PÓÆØ» C.A. (™b^>∂‘>∂ ¿•Tbº*^>}^>) ‡b <´~Ck »±bP<DPbÿ‡b P}k*µa PÎ∂£RŸ ´bC»a. •NTLb <´~Ck »±bP<DPb•T‘>C ¶ÓC£ÎbŸa •TŸ»b •TŸ»b »aD ±ŸaÔbb Àb‡ÿ‡b; ±L k´È»C•Tb}™b ´b •Tb‡∂•–TÓ Î·b∂DNηC∂ ™bUb‡™b. Ó´bŸb˝¨>b» œ‡b •Tb≤a £bCD»aD Actuary ⁄ر ≥bÆUC ´bC»C. ‡b UbC•Tb}™b DCÓ•Tb —‡ÎPb‡ •Tb‡ ´C kt‡b™ ηbYDa •T≤UC ´bC»C. ÆaÎD<ÎÓb ¶»ŸÎLbt‡b}ÿ‡b ´Ìœ‡b}™a ŸOTÓ •Tb‡ ¿PbÎa ‡b™b <´~Ck •TŸ∑‡b™b ´b µ}£b. ‡bUb yÎ˙>b ÓbD •Tb ¿PbÎb ¿b<L œ‡b» yÎ˙>C •Tb‡ •Tq>aL ¿PbÎC •TÚ ¢‡bÓN≤C BbŸ}BbŸ ±≥bŸ <Ó≤bÎb ´C ¿bÓÿ‡b PÓÆC±Ua•T‘>C™C ´bC»C. ⁄ر ⁄ر ηbYD}»Ÿ „hÎœΩUY‘>Ó«‡C Ób∆‡b •Tb‡b∂U‡b» •TbÓ •TŸLbŸb Ób∆‡b kŸbCkŸa™b y•T P´•TbŸa ±b´RD ¿Msÿ‡N¿Ÿa ´bC∑‡b•TGŸ»b Ub≥Lbt‡b kN<XÓcC™C ¿b<L »±h‡C™C ¿b±UC <´~Ck ™N•TUC »Ÿ D—´»C Db, ¿PC Îb^Ø> Ub≥UC. Óa ±–ÎC~±ŸaÔbb ±bP ´bC∑‡b¿bµa  }<Æ<D¿Ÿ UbC•Tb}Db VTbŸPb ÓbD D—´»b. ±<´UC ¿}≥bŸÓ≤b $ 47

•TbŸL, ´a Ó}‘>≤a VTbŸ~a ~NB– hÎÿn> •T±lb» <£P» DP». ÎC·BØ·CÎiTD™ œ‡b}™a ≥bq> ~bŸaGŸ•T •T˝>b~a ¿b´C ´C ¶fl‘> ´bC ∂. k–bÃLa ±Ÿ}±ŸC» Îb˙>UCe‡b •TbCLbUb´a  }<Æ<D¿Ÿ ´bC∑‡b™C VTbŸPC ¿b•T·∂L DPC.  }<Æ<D¿Ÿb}™C ±–•TbŸ VTIT »aD™ ´bC»C. kb}µ•TbÓC •TŸLbt‡b}Db <P„—´U  }<Æ<D¿Ÿ |´L», <ÎÆC~a •Tb‡ P}k}µ ¿PCU »bC ¿PLbt‡b}Db  UCGs^¨>•TU |´L» ¿b<L ‡}_bÿ‡b PbZbDC •Tb±b•Tb±a, flbPbflb~a ¿PUa •TbÓC •TŸLbt‡b}Db ÓC•MT<D•TU |´L». 1949 PbUb±‡Y»  }<Æ<D¿GŸ}≥ <~•T∑‡bPbq>a ±–ÎC~ <Ó≤<ÎLC VTbŸ~a •Tq>ÚL ≥bC˝> D—´»a. ¿b»b±–ÓbLC Ub⁄b}Da "´È}‘>b' £CTD ±–ÎC~ •Tµa•Tb≤a <Ó≤ÎbÎb Ub≥CU ‡bΟ •TbCLb™b <ÎdbP´a kPUb DP»b. ±N∑‡bPbŸv‡b ±–<»<˛>» ¿<B‡b}<_•TÚ Ó´b<ÎÀbU‡b™C µNŸaL´a flŸbCflŸ ÆbTD ´bC»•TiT »ıLb}Db ¿<B‡b}<_•TÚ™C Ó´{Î ±^>ÎØD k≤C™ ¿b±e‡b •TbMUCÆb» ¿bLa». œ‡b}ÿ‡b Ó´b<ÎÀbU‡b» y•T£b ≥CUC, •TÚ Ó«‡C VTbŸ~a ¿‘>™L D ‡C»b ÓbLØP  }<Æ<D¿Ÿ |´LØD™ kb´CŸ ±‘>C. U¬Dbÿ‡b kbÆbŸb» ÎG•TUb}™b ÓbD ÓbCq>b, PŸ•TbŸa DbC•TŸb}™b œ‡b´RD ÓbCq>b; ‘>bMs^>Ÿ,  }<Æ<D¿Ÿ ´C ¶»Ÿœ‡b BbÆLaDC œ‡b}ÿ‡b ⁄bU™C. ¿b»b ¿<B‡b}<_•TÚ»™ ~}BŸ P—Îb~C ~b⁄b ¿b´C». M.B.B.S. ´bCTD •TbCLa™ ‘>bMs^>Ÿ Òb}k» Db´a. ±–œ‡C•TbUb •Tb´a Db •Tb´a <Î~C· ±–bÎa∑‡ ±£Îa (Super specialisation) <Ó≤Îe‡b⁄CŸaÆ ™bU»™ Db´a. ÎG•TUbÎG•TUb» <Î~C· Dº±N∑‡bÿ‡b ~b⁄b Ωbe‡b. ΕTÚU Pbµb ΕTÚU Ÿb<´Ub Db´a. ≥NE´C≥bŸa ⁄^>UC ™bUÎLbŸC ÎC≥≤C, Db≥Ÿa •Tb‡£C ™bUÎLbŸC ÎC≥≤C, —‡±bŸa •Tb‡Àb}™C ÎC≥≤C, •TŸÓ´PNUb}™C ÎC≥≤C, ´C P≥≤C ¿Ua•T‘>C ¿Ua•T‘>C fl‘>UC. ≥Ce‡b ¿bq>Îlb» ÓN}k ∂ÿ‡b y•Tb ÓbE‡ÎŸ Ó´b<ÎÀbU‡b» y•Tb •Tb‡∂~b≤CPbq>a ≥CUbC ´bC»bC. <»Òe‡b ±–b™b‡bYDa, •TUb~b⁄Ck”U <ÎÀbª‡bY» VTbŸ~a ı™a Db´a ‡bk”U ´≤´≤ —‡IT •CTUa. •TUb <ÎBb≥b™a ÓbCq>a ≥}Ó» ¿b´C. ≥CUa •Tb´a £~•CT »Ÿa ¢‡b}Db κÀ•TÚ‡ Ó´b<ÎÀbU‡b» ±–ÎC~ <Ó≤∑‡b »•CT ≥ØL <Ó≤» Db´a», ¿<B‡b}<_•TÚUb´a Æb»b ‡C» Db´a, ¿≥£a Îb<L¢‡ ~b⁄C»PNXb ±–ÎC~ <Ó≤∑‡bPbŸ⁄b DP»bC »C—´b™ <ÎÀbÒa∂, ¿≥£a Db UbÆbDC, •TUb Ó´b<ÎÀbU‡b» ÆbTD ka.y. ±£Îa™b ±–‡œD •TiT Ub≥»bC. kb•TÚÿ‡b ~b⁄b}» ±–ÎC~ <Ó≤LC •Tq>aL ΩbUCe‡b ‡b <ÎÀbª‡bY»´a ηb∂DN•–TÓC <Ù»a‡ Î≥∂, ±–ÒÓ Î≥∂, <Î~C· ±–bÎa∑‡, PNÎL∂±£•CT  . <Ó≤ÎLbŸC <D±Æ»b». ¿PC ¶<~Ÿb ™Ó•ØT Ub≥LbŸC ⁄‘>C ±£ÎaD}»Ÿ ±–~bP•TÚ‡ PCÎC» Æb∑‡b™b ±–‡œD •TiT Ub≥»b». »C D™ ÆÓe‡bP ¿}≥bŸÓ≤b $ 48


y⁄b£C U<U» Pb<´œ‡b™C ±Nh»•T flCTD •TbCLœ‡b´a <η‡b»UC ±–b«‡b±•T ´bC»b». œ‡b»e‡b œ‡b» Ób≥bP ±ØL∂ÎC≤ •Tb‡Àb™a ±£Îa P}±b£D •TiT ±b´»b». y•T£b ÎG•TUaUb Ub≥Ub ¿b<L kt‡b±º•TÚ ±ºPb <Ó≤Ø Ub≥Ub, •TÚ Îº•N}Tq>b™a Îb^> µŸC±‡Y» ¿b±Ub —‡ÎPb‡ •NTLa PbC‘>» Db´a. ¢‡b}™a ÎG•TUa ™bU»™ Db´a »C ÎC≥ÎC≥`‡b »t´b}ÿ‡b ⁄^>b^>bC±a*Da µb≥C£bCŸC ÆÓÎØD ÓM<Æh^¨>C^> kD»b», ±N˙>C ™˙>» ™˙>» E‡b‡bµa~ kD»b», •TbUbDN•–TÓbDC ¶Ç™ •Tb‡ PÎbC∂Ç E‡b‡bU‡b»´a E‡b‡bµa~ kD»b». ¿Ua•T‘>C ŸbÆ•TbŸLa Ÿb¢‡•TbŸBbŸb™C •TbÓ •TŸa» Db´a», œ‡bÓN≤C E‡b‡bµa~b}ÿ‡b ´b»a™ PÎ∂ Pcb ‡CT ±b´» ¿b´C. Ÿhœ‡bΟ µbÎLbt‡b ≥blb}Db }µD •TbCLœ‡b ±–•TbŸ™C Îb±ŸbÎC, £È™b•TÚÎbe‡b}Da ‘>bCs‡bΟ <~ŸÕbLC flbUbÎa G•}TÎb Db´a, <ÎÀbU‡b»aU <VT‡b •Tb‡ ¿Pb—‡b» ‡CÒ±bPØD »Ÿ  <»´bPb» •TbCLœ‡b •Tb≤a •TbCq>C £CT≤ ´bC»C •Tb Ó~a£ ´bC»a  Ò±‡Y»™C PÎ∂ <DL∂‡ ~ºÔb<L•T ±b_»Cÿ‡b P≥`‡b ™b≤∑‡b}» ≥L}≥ q>ŸUCUC •TŸ»b». •TUb Ó´b<ÎÀbU‡bÿ‡b ±–b™b‡bYDb ¿b±L <D—Î≤ Ób»Ct‡b»ØD ÓbL•CT »‡bŸ •TŸ»bC ‡b™b ⁄ŸC ±b<´UC »Ÿ ¿<BÓbD Îb^>b‡Ub ±b<´ÆC. ´C Ób»CŸC ±–ÎC~ flC»bDb BŸBOTÓ "´È}‘>b' £CTD ‡C» Db´a» ´C™ ⁄ŸC œ‡b}™C £È:⁄ ¿PbÎC! k–bÃLa flŸb» Îb˙>UCUb Óa, •TbCLœ‡b´a ~bŸaGŸ•T •T˝>b™b •}T^>b≤b ´bC»b ¿PC Db´a, œ‡b» •TÓa±Lb Îb^>C ¿PC´a Db´a; ±L, ±ŸÓCdŸbDC yÎ˙>C ¿b‡N˜‡ <£UC ¿b´C »C •TbŸ⁄bDC •Tb˙>LC, ŸbC¬‡b}™a ~NgØ·b •TŸLC, •TbC^>b∂» <λ}‘>Îb£ flbULC, PŸ•TbŸa DbC•TŸa» ÓbD ⁄bUa flbUØD ηb∂DNηC∂ •TbÓ •T∑‡b» ÆbLC ´a ≥bC˝> ÓbCq>a B‡bD•T Îb^>C. <»PŸa™bºÒa» ¿P»bDb ±–Bb»™b "ŸbÓ~bÕa ±–BNLC' ´b <PDCÓb ±b´∑‡b» ¿bUb. ´R‘> ¿b<L <DkN∂X ÓbDUb ≥CUCUb ŸbÓ •Tb~aUb Æb»bC. "ŸbÓbC´GŸ •TŸa BØ&B…»' ¿~a flbC•}T±u>a •TŸ»bC; ¿bL⁄a´a •Tb´Ú flbC•T» ¿PCU; ±L <PDCÓb» yÎ˙>C™ £b⁄ÎUC ¿b´C. yÎpb ¿bµbŸbΟ »bC ±–•Tb}‘> ±}G‘>» ÓbDUb ÆbTD ŸbÆPcCUb´a DÓÎ∑‡b™b ¿<µ•TbŸ ±–bƒ •TŸ»bC ´C •Tb´a n>bD ¿b´C; ¿PC •Tb´a»Ÿa •CTUC ±b<´ÆC ¿PC Îb^>C. ¿bq>Îa» P}h•…T»ÿ‡b »bPbUb "ŸbÓ: ŸbÓbº ŸbÓb:' •TbDbΟ ¿be‡bΟ ¿b»b ¿b±Ub ŸbÓ~bÕa ´bCLC •Tb´a •Tb≤bÿ‡b ¿Îµa™b™ ±–f ¿b´C ¿PC Îb^Ø> Ub≥UC. Db<~•Tÿ‡b ~b≤C»aU ¿bÓ™C P}h•…T»™C ≥NıÆa... PÎbYDb Æ‘> Îb^>LbŸb <η‡  »•Tb PNŸP •TiTD Pb}≥LbŸb ¿Pb <~Ôb•T Óa D}»Ÿ •Tµa ±b<´Ub™ Db´a. ±<´e‡b™ <£ÎPb±bPØD œ‡b}Da ±bq>b}»Ÿ kbÆØUb q>CÎØD PÎbYDa P}h•…T»b» kbCUUC ±b<´ÆC ¿Pb ¿b≥–´ µŸUb. VT`‡bΟ ŸbÓŸÔbC»aU "Ób»b ¿}≥bŸÓ≤b $ 49

ŸbÓbC, Ó„œ±»b ŸbÓ™}æ:' ´b "¿DN˝N>±' <U<´Ub ¿b<L ÓŸbq>a Ób»…Bb<·•TbUb P}h•…T» ´a ¿bÆa™ ¿b´C ¿PC Îb^>bÎC ¿Pb k£U »bPbBŸb» fl‘>ÎØD ¿bLUb. Ó≥, <Æ”aDC P}h•…T»ÿ‡b ±ŸaÔbb}Db kPÎLbŸC, PNBb<·»•Tb—‡b}™C ±bq>b}»Ÿ •TiTD flCLbŸC, PbŸa B≥ΣË≥a»b ÓN⁄bC£Ë≥» •TiTD flCLbŸC <~Ôb•T BC^>∑‡b™C Bb¬‡ UbBUC. kbLBu>b™a •Tb£}kŸa ¿b<L Db£ÓbµN‡b∂DC »bC*‘>bUb PN^>LbŸC ±bLa PbΟ» PbΟ» »EÓ‡»CDC <~•TÎLbŸC ≥NıÆa´a BC^>UC. "P}h•…T» ´a •Tb—‡b™a Bb·b ¿b´C. P}h•…T»Ó«‡C •TŸb‡™C Bb·b}»Ÿ ±ÀkX™ ΩbUC ±b<´ÆC' ¿Pb ¿b≥–´ µiTD ±bDCÿ‡b ±bDC }≥–Æa ¶»bŸC PNkbCµ, Db£ÓµNŸ •Tb—‡b», ±b∑‡b™b ±–Îb´ µbC µbC Îb´bÎb »PC, Pb}≥LbŸC ¿b™b‡∂´a BC^>UC. P}h•…T»™a ≥bC‘>a G•T»a Ub≥Ua ‡b ±–fb™C ¶cŸ ¿bÆ´a •Tq>aL ¿b´C; ±L ±N_±–bƒa•TGŸ»b ≥b ∂±bq>bC±bq> <VTŸLbŸb <£Ua± ŸbÆb, DbŸ£bÿ‡b »}kbCt‡bΟaU VNTUb}™a Ób≤ •TbCP≤e‡bDC Ó…œ‡Ø ±bÎUCe‡b  }£ÈÓ»ak”U kb˜±≥£≥£ ´bCTD <ÎUb± •TŸLbŸb ¿Æ ŸbÆb ¿b<L Pa»b´ŸLbD}»Ÿ £}‘>•TbŸ∑‡b»aU Ωb‘>bΩb‘>b}Db Pa»b •TbCq>C ¿b´C ¿PC kCBbD±LC <ΙbŸ» <VTŸLbŸb ŸbÓ ‡b <Îdb», •Tb´a Db´a »Ÿa, λ∂ÓbDb»e‡b ¿PN⁄£ Îbh»Îbÿ‡b BbDb™a BØU ±b‘>∑‡b™C PbÓª‡∂ ´b»C. »a y•T µN}£a™ ´bC»a, Óh»a ´bC»a.  »Ÿb}Db ¢‡b ÔbC_b» ŸP Db´a œ‡b» ¿b±L ¿b•}Tq> ¿bD}£b» kN‘Ø>D Æb» ¿b´bC» ‡b™b ¿´}•TbŸ´a ÓbCq>b ¿PbÎb. ¿b‡N˜‡b» Æ≥∑‡bPbŸ⁄C, •TŸ∑‡bPbŸ⁄C, ¿®‡bP∑‡bPbŸ⁄C, hλ:Ub ΩbC•ØTD ÀbÎC ¿PC •Tb´a ¿PCU »Ÿ »C |´LÆC P}h•…T»™b —‡bP}≥ ¿~a ÓbΩa ±OTÚ µbŸLb ΩbUa ´bC»a. •Tb~a´RD <ÎÀb flCTD ¿bUCe‡b ŸbÓUb ±C~Îb ∂» ´È•TÓa £<ÔbLb <Ó≤C. ¿b»b P}h•…T» —‡bP}¬‡bUb <BÔbb <Ó≤∑‡b™a´a ~s‡»b VTbŸ~a Db´a; ±L œ‡b —‡bP}≥b™a ≥bC‘>a™ ¿~a •TÚ "VTbŸ •Tb‡, ±bC^>b» •Tb^>C BŸbÎC Ub≥»aU yÎ˙>C™ Db?' ¿~a ¿<ΙbŸa ≥NÓa∂´a ´bC»a. ±ŸaÔbC» ™b≥UC ≥NL <Ó≤ÎUC ¿b<L £ºÎ‡bC≥C •TiTD ™b}≥e‡b Ó´b<ÎÀbU‡bÓ«‡C P}h•…T» Bb·C™b ±–b«‡b±•T |´LØD DCÓLØ•T ΩbUa »Ÿ Ó≥ ±bC^>b±b∑‡b™b´a ±–f VTbŸPb Ÿb´» Db´a. <ÎÙcb±ØL∂ —‡bP}≥b™a ÆDÓbE‡»b, PN⁄Îh»Ø±LC Æ≥»b ‡bÎC  »•TÚ ¿Ó£Da ¿b<L Ó´b<ÎÀbU‡b»aU Î≥b∂» »bı∑‡b» DN•T»C™ ±£b±∂L •TiT ±b´Lbt‡b »ıL»ıLa*Db •NTÓbŸP}BÎb»UC kbŸ•TbÎC PÓÆbÎØD Pb}≥∑‡b™C •TbÓ!  »•Tb •Tb´a P≥≤b kbŸ•Tb—‡bDC <ΙbŸ ¿b⁄Ub ≥CUb ´bC»b ¿PC •Tb´a Db´a; ±L P}h•…T»™b ±–b«‡b±•T —´b‡™C yÎ˙>C ÓDb» q>bÓ±LC q>ŸUCUC ´bC»C. Pb<´œ‡bÿ‡b ŸPb™a Óh»a ™b⁄∑‡b™b ¿DNBÎ ¿bUb, •TÚ »bC Pb<´œ‡b±NŸ»b™ ¿}≥bŸÓ≤b $ 50


Ó‡b∂<£» Ÿb´» Db´a. »bı∑‡bÿ‡b BŸb» ~ITÚÿ‡b ¿Ó£bDa» ¶P≤Lbt‡b DÎD—‡b TÓa∂™C PbÒ∂•T •TiTD £b⁄Î∑‡b™a <Ω}≥ »‡bŸ ´bC»C. 6 ÆØD 1951 - yP.yP.Pa.ÿ‡b ±ŸaÔbC™b <D•TbU Ub≥Ub, Óa ~b≤C» ±<´Ub ¿bUbC. ≥NLb}ÿ‡b ‡bÀb <Ó≤be‡b. ¿bÓÿ‡b •}T±Ø» "¿b»b ±N˙>C •Tb‡?' ‡b™a ™™b∂ PNiT ΩbUa. ¿b•}Tq> ÆCÎØD »…ƒ ΩbUCe‡bUb Ÿhœ‡b•Tbq>a kPUCe‡b ÓbLPbÿ‡b ±bC^>b»aU BN•CT™a ÆbLaÎ DPbÎa »Pb, •Tb´a ¿bp»CDC Óa |´LbUbC, "±N˙>C •TbCL»b <~ÔbL•–TÓ Ï‡b‡™b ‡b» yÎ˙>b <ΙbŸ •TŸ∑‡bPbŸ⁄C •Tb‡ ¿b´C? •TbCL»b´a <~ÔbL•–TÓ flC»Ub »Ÿa VTŸ•T •Tb´a™ ±‘>» Db´a. <™}»bÓLŸbÎ ÙbŸ•TbDbÒ £C~ÓN⁄, œ‡bÎC≤™C ¿bÓ™C £ÈPŸC ™GŸ_Db‡•T, |´L»b», "¿bΑ>LbŸa ≥bC˜^> •TbCLa´a •TŸCU; •TŸbÎa Ub≥LbŸa ≥bC˜^> ¿bΑ>aDC •TŸLC ‡b» ±Nı·bÒ∂ ¿b´C.' ¿b±e‡b UbC•TbCcŸ»Cÿ‡b µN}£a» ¿b±e‡b ´b»bDC™ ¿b±UC ¿b‡N˜‡ •T‘Ø> •TiTD flC∑‡b» ≥bC‘> ÓbDLbŸC G•T»a»Ÿa ⁄b}‘>C•TŸa Db‡•T ‘>bCs‡b» <k≤C •TiTD kPUC ´bC»C. y•Tb ¿œ‡}» <±–‡ <Ó_bDC |´^>UC, ""»NUb •Tb´a™ <™}»b Db´a. »NΩC q>ŸUC™ ¿b´C, »Ø P}h•…T» flCTD yÓ.y. •TŸLbŸ ¿b<L ±–b«‡b±•T ´bCLbŸ!'' Óa? <Îdbÿ‡b <D<Ó∂»a»aU y•T ±–ÓN⁄ ±–ÓC‡ ¿PUCUC ÓbΩC ¿b‡N˜‡ ¿b<L ´b •TPCkPC 54 % Ób•∂T <Ó≤bUCUb <Ó_ ÓUb ÓbΩa Îb^> Pb}≥»bC ¿b´C? ~m£b~m£bDC Îb£ Îb˙>Ub, " ±–bLb±CÔbb <±–‡ ¿PUCe‡b Pa»C™b, ŸbƵÓb∂™C ±GŸ±bUD •TŸ∑‡b•TGŸ»b œ‡b≥ •TŸb‡Ub´a Óa Ób≥C±N˙>C ±b´LbŸ Db´a.'' ¿~b ŸbÓ™}æa ¿<B<DÎC~b» Óa P}h•…T» ¿®‡bP•–TÓ D flC∑‡b™b <DL∂‡ Æb´aŸ •TiTD ^>b•TUb. ηb∂DNηC∂ ¢‡b ¿b‡N˜‡•–TÓb™a »‡bŸa •CTUa, »bC ÔbLbµb∂» ´C•T^>±LC UbÒb‘>Ub, ¿b»b ±N˙>C •Tb‡? ¿b ∂Ο Ÿb≥bÎUCUC kb≤ ´u> •TiTD ÆCÎb‡Ub D•TbŸ £C»C; œ‡bÓN≤C ¿b ∂™C ¥£‡ <±≤Î^>»C ¿b´C ‡b Æb<LÎC» œ‡bUb •Tb‡ ¿bD}£ ´bC»bC? UÎ-•NT~b}Da ŸbÓbÿ‡b Pbt‡b PºE‡b™b ±ŸbBÎ •CTUb, Pa»C™C <D˜•TU}•TœÎ <PX ΩbUC. <»Ub •TbCLa ±<»»b |´^>UC »Ÿ UΕNT~b}™C ±Ÿb•–TÓ<PX µDN˜‡kbL ¿b•TL∂ »bLØD <PX ΩbUC ¿P»C »Ÿa´a ŸbÓbDC, "Pa»CDC ±NE´b y•T£b ¿<S<£—‡ •TŸbÎC' ¿Pb ¿b≥–´ µiTD ÓDb»e‡b ÓDb» •TbCLœ‡b ¿PaÓ •T‘Ø>Æ´Ÿ PN⁄b™b ¿DNBÎ flC»Ub? P}h•…T» Db´a |´LÆC Db´a; ±L Ó≥ •TbCL»b ¿®‡bP•TÓ Ï‡b‡™b? P}h•…T» Bb·C™C Ub<Uœ‡, ÓbµN‡∂, Pbº*£‡∂ PbC‘Ø>D œ‡bÿ‡b DCÓs‡b ¶U@b ^>bC•Tb™b DaŸP, ~N˜•T, •Tq>bCŸ <η‡ •TbCL»b χbÎb? ÓbΩC œ‡bÎC≤™C P}h•…T»™C ¿b™b‡∂- ¿b‡N˜‡b» <Î<ε •TUb}™b, ≥NLb}™b, <ÎÀb}™b œ‡b}ÿ‡b »•Tb —‡b±•T ¿b<L P⁄bCU ¿b<Θ•TbŸ •TŸLbŸb Óa ¿bƱ‡Y» ±b<´UCUb Db´a. 1950 PbUÿ‡b yP.yP.Pa. ±ŸaÔbC» œ‡b}™b <ÎÀbÒa∂ kbC‘>b∂» ±<´Ub ¿}≥bŸÓ≤b $ 51

¿bUb ´bC»b- ¿bÆ DbLC~bÕb» ¿Ò∂~bÕb» Æ≥BŸ <~⁄Ÿb™a •TÚ»a∂ <Ó≤ÎUCUb ¿b<L k´Èµb ‡Cœ‡b •Tb´a ηbY» DbCkCU ±bGŸ»bC<·•T <Ó≤Î∑‡b™a <D<÷»a ¿PLbŸb Æ≥£a~ B≥λa. •TbCq>e‡b ¿±flb»bDC •TbCLbÿ‡b ¿b‡N˜‡bUb •TPC Î≤L Ub≥CU •TbCLbUb´a Pb}≥LC ~s‡ Db´a. Óa Îb<L¢‡ ~b⁄C» ±–ÎC~ flC∑‡b™b <D÷‡ Æb´aŸ •CTUb. •CTUb |´LÆC •CTUb, "~C*‘>a »N^>bC ±bŸ}ka »N^>bC' ¿b»b ÓbflbŸ flCLC Db´a.»bC*‘>b»ØD <DflbUCUb ~m£ Ób≥C flCLC Bb≥ ±‘Ø>D ´bCLbt‡b ¿±ÓbDbDC Ó<UD ΩbUCUC ÆaÎD Æ≥∑‡b» »Ÿa •Tb‡ ¿Ò∂ ¿b´C? ÆaÎCD G•TÓË »»Ë <αŸa» Î…cC: $ ±–bLº<´ ¶±•–TbC· ÓUaÓPº: Îb $$ Óa Ó«‡ÓÎ≥a∂‡ •TbŸ•NTDb™b ÓNU≥b. œ‡b ÎC≤a ÓN}k ∂» Îb<L¢‡ ~b⁄C™a £bCD Ó´b<ÎÀbU‡C ´bC»a. y•T VTbC^>b∂»aU <P‘>DC´MÓ ¿b<L £ÈPŸC Ób^N>}¬‡b™C ±bC”bŸ.<P‘>DC´MÓ •TbMUCÆb» ÓbCq> ÓbCq>C ¶ÀbC≥±»a, ≥‘>≥}Æ µDa, —‡b±bŸa ‡b}™a ÓNUC Î}~±Ÿ}±Ÿb≥» —‡ÎPb‡ ±N˙>C DC∑‡bÿ‡b <Ó·bDC £bCD™bŸ ηC∂ ¶ÑR±Lb •TŸ∑‡bÿ‡b kNXaDC ¿bUCUa, œ‡b}™C <Îd ÎC≥≤C. Ó´b<ÎÀbU‡b» ‡C»bDb £bCD <£ÎP Ub≥bC±bq> »a™ ÓbC^>bŸ≥b‘>a flCTD ‡CLC œ‡b}ÿ‡b Æ≥b» •NT™C˜^>C™b <η‡ ´bC ∂. Ób^N}¬‡bÿ‡b ±bC”bŸ •TbMUCÆ™a ±GŸ„hÒ»a ÎC≥≤a. »CÒC ¶ÇÓ«‡ÓÎ≥a∂‡ ÓNUb}™b BŸLb ¿<µ•T. Ó´bŸb˝¨>b»UC ÒbC‘>CVTbŸ Ο ¿bUCUC ¶ÀbC≥±»a ¿b±e‡b ÓNUb}Db »CÒC ±bq>Îa»;, ±L k´È»C•T ±bC”bŸÎb~a <ÎÀbª‡bY™a Ó´{Îb•Tb}Ôbb kH•Tb, <ÎÓbD •}T±E‡b, —‡b±bŸa ±Cpb, •TbŸ⁄bDC, œ‡b ÎC≤a y•Tb ´b»bÿ‡b kbC^>bΟ ÓbCÆ»b ‡C∑‡b »s‡b ¿e±P}v‡ k´ÈŸb˝¨>a‡ •}T±E‡b ‡b}» BŸ≥Ç ±≥bŸbÿ‡b DbC•Tt‡b <Ó≤Î∑‡b™a. ÒbC‘>a ÓC´D» •CTUa ¿P»a »Ÿ ±bC”bŸÿ‡b ≥^>b» ¿<µ•T™ P´Æ»CDC PbÓbÎØ ~•TUbC ¿P»bC; ±L <P‘>DC´MÓ 90 % ±bŸ~a, ≥NÆŸbÒa, ÓbŸÎb‘>ak´ÈU. <»ÒUb ÓŸbq>a <ÎÀbÒa∂ "flb^>a' ÓbDUb ÆbLbŸb; •T±‘>C, Ÿb´LCPb´LC ‡b PÎ∂™ kbk»a» ÎC≥≤b <£PLbŸb. Î≥∂ PNiT ΩbUC ¿b<L "´GŸ‡bUa' PbC‘Ø>D "±ÒŸaUb' Ÿh»b hÎa•TbŸLbt‡b}ÿ‡b ÎC£Db ÔbLbÔbLbUb ÆbLÎØ Ub≥e‡b. "ŸflNÎ}~b'»aU  }£ÈÓ»ah·}Οb» ŸbÆ•TE‡b  }£ÈÓ»a y•Tb y•Tb ŸbÆb±N˙>C Æb», ¢‡bÿ‡b ±N˙>C »a ¶Ba Ÿb´a œ‡b ŸbÆb™b ™C´Ÿb ¿b~CDC ¶Æ≤ØD Æb ∂. ÎC_Î<» PND}£CDC ŸbÆb™a Ób<´»a Pb}<≥»e‡bD}»Ÿ, hÎbŸh‡ D Îb^>e‡bDC,  }£ÈÓ<» ±N˙>C PŸ•TUa, •TÚ œ‡b Ób≥C ±‘>UCe‡b ŸbÆb™b ¿b~CDC ¶Æ≤UCUb ™C´Ÿb —‡b•NT≤»CDC •Tb≤b ±‘>C. ‡b Æ≥±–<PX ¶±ÓC•TGŸ»b •Tb<U£bP "£a±<~⁄a •Tb<U£bP' |´LØD ±–<PX ¿b´C. Pb<´œ‡bUb <µ:OTbiTD Îb<L¢‡b» <~ŸUbC ¿b<L ¿b‡N˜‡ ¿PC κŸbL, ⁄‘>»Ÿ Îb^Ø> Ub≥UC. <´~Ck q>CÎ∑‡bÿ‡b ±X»a ¿®‡bPLC ´b •Tb‡ ¿b‡N˜‡b™b ´C»Ø ´bCT ~•T»bC? —‡ÎPb‡ ¿}≥bŸÓ≤b $ 52


•TŸb‡Ub y•T ÓbU•TÚ, Bb≥a£bŸa, P´•TbŸa, Bb≥Bb}‘>ÎUa •}T±Da . ±X»aÿ‡b kb}µLa ¿P»b» œ‡b}™b ¿®‡bP •TŸb‡•TGŸ»b Æ≥b‡™C? »CÎpb», ¿≥£a »ıLPC ±–b«‡b±•T ¿bUC. ÎLb∂DC •Tb≤PŸ. BŸ Î≥b∂»´a •Tb≤b ™˜Ób flb»UCUC ¿b<L  }≥–Æa kbCU»bDb ¿bC˙Ø>D »bLØD ¿bLUCUb ¿µbY¬U Òb^>. ‡b}ÿ‡b•T‘>C »Ÿ 45 <Ó<D^>C ±b´LC ¿b<L ‡b}™C kbCULC yC•TLC ¿~s‡±–b‡ ¿b´C ¿PC Îb^Ø> Ub≥UC; ±L ÔbLbµb∂» ™Óœ•TbŸ ΩbUb. œ‡b ¿Î»bŸb•T‘>C ±b´RD PÓbCŸÿ‡b kb•TbΟaU y•T <ÎÀbÒa∂ ´PUb ¿PbÎb. ´PLC ÓUb yC•ØT ¿bUC Db´a; Ób_ ±–b«‡b±•Tb}™b ¿bÎbÆ ÎaÆ •T‘>b‘>bÎa »Pb yC•ØT ¿bUb, "Î≥b∂» ´Pb‡™C ¿PCU »Ÿ £b» PbVT q>Cλ Æb.' œ‡b <ÎÀbª‡b∂™b ™C´Ÿb •Tb´a <£PUb Db´a, ±L BØÓaDC <≥≤UC »Ÿ kŸC ¿~a œ‡b™a ¿ÎhÒb ΩbUa ¿PLbŸ. ±–b«‡b±•Tb}Da œ‡b}ÿ‡b •TŸlb ¿bÎbÆb™b PØŸ ™bUØ q>CÎUb, ""•TbCLb yCt‡b≥ºt‡b •TbMUCÆb» ¿bUb Db´a. ÎbZb»±Lb •TŸb‡™b ¿PCU »Ÿ •TUb ~b⁄C» Æb, ~bÕb» Æb ¿b<L •TbCq>C´a Æb; Îb<L¢‡ ´b ≥}BaŸ ¿®‡bP ¿b´C. ÆC •TbCLa •CTÎ≤ kH•CT» G•}TÎb ±C˙>aΟ •TbŸ•ØTD ´bC∑‡bPbq>a |´LØD Îb<L¢‡b•T‘>C ¿bUC ¿P»aU œ‡b}Da ¿bÆ™ ÎC≥≤b Ób≥∂ µŸbÎb. <P‘>DC´MÓ ´C ¿b<~‡b»aU PÎbY» ±<´UC ¿b<L PÎ∂gC˛> Îb<L¢‡ Ó´b<ÎÀbU‡ ¿b´C. ¿b|´a •TbŸ•ØTD ¿b<L <´~CkDaP »‡bŸ •TŸ» Db´a. ‡CÒC ±–ÎC~ flC»UCUb <ÎÀbÒa∂ ™bŸ ηbY» ±£ÎaµŸ ´bC»bDb PÎ∂ BbŸ»b™b <ÎcÓ}_a ´bC∑‡b™C ßbDb™C ¿b<L kNXa™C ≥bq>bC‘>C ÆÓb •TŸ»bC. ¿Pb •Tb´a ÓbDP ¿PCU »Ÿ ‡b ¿®‡bP•–TÓb» Ÿ´b, ‡b Ó´b<ÎÀbU‡b» Ÿ´b, Db´a »Ÿ ¿b±Ub £ÈPŸb Ób≥∂ ±•T‘>b.'' ±–b«‡b±•T Ó´b~‡b}™b <~•TÎ∑‡b™b <η‡ Æb<´Ÿb»~bÕ ´bC»b; |´LÆC VTbŸPb ≥}BaŸ Db´a. œ‡b}Da U≥C™ PØŸ k£UØD ¿b±e‡b <η‡bUb PNŸÎb» •CTUa; ±L œ‡b}ÿ‡b ™bŸ Îbs‡b}Da™ ÓbΩa ÓD:„hÒ»a ±bŸ ±bU^Ø>D ≥CUa. •Tb<U£bP, BÎBØ»a™a P}≥» PbC‘>e‡b™b <ηb£ ÔbLbµb∂» Db´aPb ΩbUb ¿b<L ¿Ò∂•TbŸL, —‡b±bŸ ‡b}PbŸv‡b iTÔb <η‡b» ±bTU ^>b•ØTD, ±b<´ÆC <»»•CT ±GŸgÓ •TiTD, ‡b Pbt‡b ÔbC_b» ÆC •Tb´a fl‘>» ¿PCU œ‡b™a ±ØL∂»: DP ±•T‘>∑‡b™a Ó´{Îb•Tb}Ôbb ÓDb» »‡bŸ ΩbUa. œ‡bD}»Ÿÿ‡b 6 ηbY» ±ØÎa∂ P}h•…T»™b ¿®‡bP •TŸb‡™b, »Pb™ ¿Ò∂~bÕb™b •TŸb‡Ub flC»Ub. P}h•…T»™b ±C±Ÿ y•T, œ‡b•TGŸ»b ¿bÎA‡•T ¿PUCUa »‡bŸa VTbŸ ÒbC‘>a. ±L »Ÿa´a kbLBu>, •Tb<U£bP, BÎBØ»a, Îb™∑‡b™b <Æ”aDC ±–‡œD •CTUb œ‡b™ <Æ”aDC ¿Ò∂~bÕbP}k}µa ÆC <Ó≤CU »C ±Nh»•T, ¿´ÎbU, Ób<P•CT kbŸ•Tb ∂DC ¿®‡bP∑‡b™b Ω±b^>b UbÎUb. ¿}≥bŸÓ≤b $ 53

~C»•TŸa Ωbe‡bD}»Ÿ ~C»a™b ±–œ‡Ôb ¿DNBÎ flC»Ub. Ó´b<ÎÀbU‡b»ØD <~•TUCe‡b ¿Ò∂~bÕb»e‡b <PXb}»b}™C Îbh»Îb~a •Tb´a™ ÆN≤CDb. Òb»NŸÓb»NŸ ¿®‡bP •CTUCe‡b ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ÓNUb}™a P´Æ ±–Î…ca ¿~a ´bC»C, •TÚ ¿b±L <~•TUbC »C ⁄bC^>C ¿PC •TkØU •TŸ∑‡b±CÔbb ¿b±Ub ¿DNBÎ ⁄bC^>b, ~C»a ⁄bC^>a ¿PC ÓbE‡ •TiTD ^>b•TbÎC. ~C»•Tt‡bÿ‡b, ±£Îa ±£Ÿb» ±b‘Ø>D flC»UCe‡b ÓNUbUb »a ±£Îa yÎ˙>C™ ¿<BÓbDhÒbD ¿P»C, œ‡bUb µmkb Ub≥Ø £C∑‡b±CÔbb Pbt‡b ~C»aÿ‡b ÓbDbUb •TU}•T UbÎb‡Ub »bC Ób≥C±N˙>C ±b´» Db´a. ~C»•Tt‡b}™a ¿DC•T ±£ÎaµŸ ÓNUC ŸbÆ•TbŸLb» ±N˙>C ¿bUa, ~C»a »bC@b™b —‡ÎPb‡ ¿Pe‡b™b ¿DNBÎ flC»Ub ¿b<L »Ÿa´a, ~C»•TŸa™ ¿‘>bLa ¿b´C, ¿b≤~a ¿b´C, —‡PDa ¿b´C, ⁄<™∂•T ¿b´C ¿PUC <PXb}» ÓbDUC. ±G˙>•T ¿Ò∂~bÕ ⁄bC^>C ¿b´C ¿PC n>b»aΟ ´b» q>CÎØD Pb}≥∑‡b™a œ‡b}™a <´}Ó» ΩbUa Db´a •TbŸL ¿Ò∂~bÕbÿ‡b ¿®‡bPb<η‡a™b ¿bœÓ<ÎdbP <»»•Tb™ UN≤b±b}≥≤b. ¿®‡bP•–TÓ P}±e‡bD}»Ÿ <P‘>DC´MÓ •TbMUCÆÓ«‡C™ —‡bv‡b»b |´LØD DCÓLØ•T ΩbUa. ÓbΩC y•T ±–b«‡b±•T <Ó_ •TbCe´b±ØŸUb Îb<L¢‡ Ó´b<ÎÀbU‡ hÒb±D •TŸ» ´bC»C. œ‡b}ÿ‡b Ó£»aUb Æb∑‡bPbq>a BbÎN•T±Lbÿ‡b BŸb» Óa •TbCe´b±ØŸUb Æb‡™C q>ŸÎUC. P}h•…T»™b ¿®‡bP PbC‘Ø>D £C∑‡bÿ‡b <»Ÿ<ÓŸa» flC»UCe‡b <DL∂‡b »•Tb™b ´b <DL∂‡´a P≥≤C ¿b‡N˜‡ k£UØD ^>b•TLbŸb q>ŸUb. œ‡b •Tb≤a ±–b«‡b±•Tb}™C ±≥bŸ VTbŸ kC»bkC»b™C ´bC»C. |´LØD Óa DbC•TŸa PbC‘Ø>D ±–~bP•TÚ‡ PCÎC» ≥CUbC. P}‡NIT Ÿb˝¨>P}flb» ≥CUbC. ´b PbŸb  <»´bP k´È»C•Tb}Db Ób´a» ¿b´C™. Óµe‡b •Tb≤b» PÓbÆÎb£a —‡ÎhÒb ´bC»a. Ub‡PEP ±Ÿ<Ó^>™a —‡ÎhÒb ™bUÎb‡Ub ±–œ‡Ôb ±bDb™a ≥b£a ™bUÎ∑‡b™b ¿DNBδa DPUCUC ±–b«‡b±•T ¿Ò∂»¢ß |´LØD ÓbE‡»b <Ó≤ÎØD ≥CUC. ⁄Ne‡b kbÆbŸ±Cq>C™C µbCŸL ¿be‡bD}»Ÿ ¿Ò∂~bÕb™a ±bC±^>±}™a •TŸLbt‡b Pbt‡b ±–b«‡b±•Tb}™C µbkC £LbLUC ¿b´C. ≥Ce‡b™ ¿bq>Îlb»Ub ÓbΩb ¿DNBÎ- ÓN}k ∂ÿ‡b y•Tb •TUb ¿b<L Îb<L¢‡ Ó´b<ÎÀbU‡b» Bb·L £C∑‡b™b ‡bC≥ ¿bUb. <ÎÀbª‡bYDa Ób}‘>UCe‡b ±–£~∂Db» ~C»aP}k}µa P}fl^>Db±ØÎ∂ ~C»•TŸaÙC˝>a <ΙbŸPŸLa ¿b≥–´bDC Ób}‘>Ua ´bC»a. ~C»•TŸa <ÎÀbª‡b∂Ub ¶”C~ØD Óa <U<´UCUC y•T ±_ ⁄ر ≥bÆUC. œ‡b™ ¿bµbŸbDC Bb·L •CTUC. •TbCL»b´a ≥–}Ò PÎ∂±–ÓbL ÓbDØ D•Tb. •TbCLa´a ≥NiT ¿D}»•Tb≤ ±NŸLbŸb Db´a. "~C»•TŸa ¿b ∂kb±b}ÿ‡b ¿b‡N˜‡b» PN⁄b™b y•T´a <£ÎP ¶Æb‘>» Db´a, ¿PC •TbCL»C ±b± œ‡b}Da •CTUC?' ‡b ±–fb™C ¶cŸ £C ∂U »a <ÎÀb, kb•TÚ ¿}≥bŸÓ≤b $ 54


PÎ∂ ¿<Îßb. ±–b«‡b±•T Ó}‘>≤a ≥‘>k‘Ø>D ≥CUa, ±ŸaÔbC•TGŸ»b»Ÿa ‡b ±Nh»•Tb}™b ÓbD Ÿb⁄b |´LØ Ub≥Ua. ±Nh»•TÚ <ÎÀC<ÎıX k}‘> ¶BC Ÿb<´UC »Ÿ ¿b±e‡b DbC•Tt‡b}™C •Tb‡ ‡b™a <™}»b œ‡b}Db ±‘>Ua ¿PbÎa. "PŸ•TbŸ' ´a P}hÒb™ <£Îb`‡b» <DflØ Ub≥e‡bD}»Ÿ ¿Ò∂Ó}_a ´bC∑‡b»´a •TbCLbUb VTbŸPC hÎbŸh‡ Ÿb<´UC Db´a, ´C ¶fl‘> ¿b´C. ÓbΩb ´Ñb ±NŸb D—´»b |´LØD •TÚ •Tb‡, £ÈPŸC y•T —‡bv‡b»C´a ¶BC q>b•TUC. ~C¿Ÿ kbÆbŸb»aU fl‘>bÓbC‘>a ‡b <η‡b»aU »¢ß |´LØD œ‡b}™a ±–<PXa ¿b´C. ≥N}»ÎLN•TÚP}k}µa PÑb≥bŸ |´LØD »C •TbÓ •TŸ»b». <~Îb‡, ´·∂£ ÓC´»b, ≥NÆbŸbÒÓµaU P´•TbŸa kH•Tb ¿~a flbC^>b`‡b}™a ±–•TŸLC »‡bŸ ΩbUa •TÚ ™bº•T~aPbq>a œ‡b}Db ¿b≥–´bDC <DÓ}_L Æb»C. ÒbC‘>s‡b», ≥N}»ÎLØ•TÔbC_b»aU PÎ∂ ≥NEZb}™C ™»NŸ G‘>^>CGs^>—´ "µD}Ƈ' ¿~a œ‡b}™a ±–<PXa ¿b´C. œ‡b}Da´a ¿b±e‡b Bb·Lb» ¿b±e‡b ‡~b™C gC‡ hλ: ±Nh»•Tb}•T‘>C •CTUCe‡b £ÈU∂ÔbbUb <£UC. Ó≥, ±–b«‡b±•TÎ≥b∂» ⁄ر™ ™N≤kØ≤ PNiT ΩbUa. ¿«‡b±•Tb}Da Æ≥bÎC •TPC? œ‡b}™a ±bC^>C BŸbÎa •T~a? PÓbÆÎb£bÿ‡b •Tb≤b» Ó´b<ÎÀbU‡C <Dfl», »a PŸ•TbŸa ±Ÿ<Ó^>DC; ±–b«‡b±•Tb}™C ±≥bŸ q>Ÿ» »C PŸ•TbŸa P<Óœ‡b}ÿ‡b ¿´ÎbUb}ÿ‡b <~VTbŸ~a*±–ÓbLC. ¿—Îbÿ‡b P—Îb ±≥bŸ Îb˙Ø>D´a ±–b«‡b±•Tb}™C P}± ¿b<L ¿b}£bCUDC ™bUØ™ ¿b´C». <£ÎP Ω±b@bDC k£U» ¿b´C». ±–b«‡b±•T |´LØD DCÓLØ•T ´bC»bDb™ œ‡b}Db ⁄}‘>La BŸbÎa Ub≥»C. ±≥bŸ ±NŸb πT<™»™Ë ´b»b» q>CÎUb Æb»bC. •TUb ¿b<L Îb<L¢‡ Ó´b<ÎÀbU‡b}™a P}v‡b fl^>» ¿b´C. Ó´b<ÎÀbU‡C™ k}£ ±‘>»aU •Tb‡ ¿~a µbh»a PÎbYDb™ ±‘>Ua ¿b´C. •Tb´a ηbY±ØÎa∂ ‘>bM. <Î.Ó. £b}‘>C•TŸ ‡b}Da <~ÔbLbÿ‡b ⁄bP≥a•TŸLbP}k}µa y•T ±–h»bÎ Ób}‘>Ub ´bC»b: "Ó´b<ÎÀbU‡b}™a ¿bÎA‡•T»b Db´a. ¢‡b œ‡b ±–b«‡b±•TbDC ¿b±b±Ub hλ}_ ¿®‡bP•–TÓ »‡bŸ •TŸbÎb, ÆC <ÎÀbÒa∂ ‡C»aU œ‡b}Db <~•TÎbÎC, hÎP}»bC·bDC Æa £C»aU »a ≥Nı£<ÔbLb, £C»aU œ‡b}» P}»bC· ÓbDbÎb.' ¿Òb∂»Ë, ´b ±–h»bÎ ±–b«‡b±•Tb}Db ÓbE‡ ´bC∑‡b™a •Tb´a ~s‡»b D—´»a. ≥NLÎcb ¿b<L VTU<D˜±ca £b⁄ÎØD ÓC´D»bDb hÎa•TbŸLC ´C ±b}˙>Ÿ±C~b}ÿ‡b ±–•…T»aP ÆÓLbŸC Db´a! £b}‘>C•TŸb}™a ±X»a hÎa•TŸUa ≥CUa ¿P»a »Ÿ ¿Ò∂~bÕb™C VTbŸ™ ÒbC‘>C ±–b«‡b±•T ±bC^> BiT ~•TUC ¿P»C. œ‡b}»aU y•T GŸ•Tb‘>bC∂. ¿M‘>Ó „hÓÒÿ‡b kŸbCkŸaDC <ÎÙ»ËÓbE‡ ¿PUCe‡b GŸ•TbM‘>bC∂™C ¿bL⁄a y•T κ<~˜@ |´LÆC U}‘>Dÿ‡b ~C¿Ÿ kbÆbŸb™b ¿™Ø•T ¿}£bÆ •TiTD »bC hλ: ±ºPC ≥N}»Î» ¿PC. ‡b ¶Ub˙>bUa» œ‡bDC ±–™}‘> •TÓb ∂ •CTUa. ¿}≥bŸÓ≤b $ 55

Ób∆‡bÎC≤™C <P‘>DC´MÓ™C ±–b™b‡∂ ¿œ‡}» ¿b£ŸLa‡ ¿b<L —‡bP}≥a. ¿ÓCGŸ•CTÿ‡b ¿«‡Ôbb}Da´a œ‡b}Db PÑb £C∑‡bPbq>a kbCUbÎUC ´bC»C. œ‡b}Da y•T£b ÓN}k ∂ÿ‡b ~C¿Ÿ kbÆbŸb» ±ºPC ≥N}»ÎUC ¿b<L P≥≤C flbUÎUC. ¿Ò∂~bÕbÿ‡b ≥NLÎcb ¿b<L VTU<D˜±ca ‡b}ÿ‡b ¿bµbŸbDC ¿Ó£Da •TiTD £C∑‡b™b y•T ™b}≥Ub Ób≥∂ PbCk»ÿ‡b —‡bv‡bœ‡b}ÓN≤C ÓUb PN™Ub. DbC•TŸaUb Ub≥»bDb y•T Bb}‘>ÎUa ŸOTÓ ±–œ‡C•T ¿Ò∂~bÕbÿ‡b ±–b«‡b±•TbUb ÀbÎa. ±≥bŸÎb˙>, k˙>»a ‡b}™b P}k}µ ±bC±^>±}™a, ±–k}µ <U⁄bL, ±Nh»•CT ‡b}ÿ‡b~a DPbÎb. ÓN≤b» <£UCUa Bb}‘>ÎUa ŸOTÓ kbÆbŸb» ≥N}»ÎØD œ‡bÿ‡b»ØD <DflLbt‡b ¶œ±¤b»ØD ¶±Æa<ΕTb ™bU<ÎLC •TbCLb´a Pÿÿ‡b ¿Ò∂~bÕbÿ‡b ±–b«‡b±•TbUb P´Æ ~s‡ —´bÎC. ÓbC‰b µbGŸ˜^≈bDC ´a •Te±Db Óa PBC» Ób}‘>Ua. y•T ±–b«‡b<±•Tb |´LbUa, "¿PC ¶œ±¤ <Ó≤bUC »Ÿ ¿b|´a DbC•Tt‡b PbC‘Ø>D £CT.' kŸbCkŸ™C —‡bv‡b»C |´LbUC, """¿bº·µbÎb™ØD ⁄bC•TUb ≥CUb!'' ¢‡b ßbDP}±b£Dbÿ‡b κ<~˜@b}ÓN≤C ÓbDÎbDC ™Ÿb™Ÿ <ÎdbΟ ¿b±Ua ¿<µPcb hÒb±D •CTUa ¿b´C, œ‡b ßbDbÿ‡b ±–bƒaPbq>a ¶®‡b Ÿb<´UCe‡b <~ÔbLÔbC_b™a ´bC» ¿PUCUa flPŸL ¿b<L œ‡bk”U PÓbÆb™a ¿DbhÒb ´a ÓbCq>a <™}»C™a kbk ¿b´C. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 6 Î 21 PÌ^>C*kŸ 2003) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 56


<ÎÀb DbÓC ¿<ÎÀC™b <~[•T PD 1957 PbU™a ≥bC˝>. Óa DN•T»a™ ±£—‡NcŸ ±ŸaÔbb ±<´e‡b •–TÓb}•TbDC ±bP ΩbUbC ´bC»bC. UbC•TPCÎb ¿b‡bC≥bÿ‡b ±ŸaÔbCUb kPb‡™C q>ŸUC ´bC»C ¿b<L œ‡b <£ÎPb» ±ŸaÔbCUb kPe‡bD}»Ÿ ¶caL∂ ´bCLbŸ Db´a, ´b <ΙbŸ´a ÓDbUb <~λ DPC. <D•TbU Ub≥C±‡∂», η∂BŸ »Ÿa Æb ∂, œ‡b •Tb≤b» •Tb´Ú »Ÿa •TŸbÎC ¿PC Îb^>» ´bC»C. ÒbC‘>a VTbŸ, hλ:±NŸ»a •Tb ´bC ∂Db •TÓb ∂ •TŸ∑‡b™a ¿bÎA‡•T»b ´bC»a. œ‡b •Tb≤a ÓN } k ∂ <ÎÀb±aq>b » —‡b±bŸ <ÎBb≥bÿ‡b ±£—‡b ¿Ò∂ ~bÕbÿ‡b —‡bv‡bœ‡bÿ‡b Æb≥C•TGŸ»b ¿±Nt‡b PÓÆe‡b Æb». Óa kHG•}T≥™C PNÎL∂±£•T <Ó≤ÎUCUC. ¿Ò∂~bÕa‡ P}v‡b~bÕ ¿b<L ≥NLÎcb <D‡bCÆD »PC™ ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡hÒb ¿PC ¿PbµbŸL <η‡ y•T_ •CTUCUC ´bC»C. D£a⁄bCŸC ‡bCÆDb}ΟaU Ób∆‡b ±–k}µbP ÓN}k ∂ <ÎÀb±aq>b™C ±bGŸ»bC<·•T DN•T»C™ <Ó≤bUC ´bC»C, »C—´b ¿Ò∂~bÕbÿ‡b —‡bv‡bœ‡bÿ‡b Æb≥C•TGŸ»b Óa ÓN”bÓ ¿Æ∂ •CTUb ´bC»b. œ‡bkŸbCkŸ P}v‡b~bÕ ¿b<L —‡b±bŸ ‡b <ÎBb≥b»aU Æb≥b}Pbq>a´a •CTUb ´bC»b. Ó´b<ÎÀbU‡ PNiT —´b‡ÿ‡b ¿bµa ¿bq>™ <£ÎP BL¬‡b}™b <DŸbC± ¿bUb. œ‡b ÎC≤a P}±ØL∂ Ó´bŸb˝¨>b» —‡b±bŸ Ó´b<ÎÀbU‡C »aD. œ‡b»Ua £bCD ÓNNk ∂», y•T ±N∑‡b». ¿b|´a <P‘>DC´MÓ™C <ÎÀbÒa∂ kb•TÚÿ‡b £bCE´a Ó´b<ÎÀbU‡b}ÿ‡b <ÎÀbª‡bYDb »Nÿn> ÓbDb‡™bC. BL≥C •TbCe´b±NŸUb —‡b±bŸ Ó´b<ÎÀbU‡ <Dfl» ´bC»C »CÒC ±–b™b‡∂ ΩbUC ´bC»C. »PC •TbCe´b±ØŸ™C ŸbÆbŸbÓ •TbMUCÆ ÆNDC ¿b<L ≥bÆUCUC. »CÒaU <εa Ó´b<ÎÀbU‡ VTbŸ ÆNDC. ¿bL⁄a y•T •TbMUCÆ ´bC»C, »Ÿa´a •TbCe´b±ØŸUb —‡b±bŸ Ó´b<ÎÀbU‡ ´a •Te±DbPNXb ÓUb ´bh‡bh±£ Îb^>» ´bC»a. BL¬‡b}Db <»ÒC ‡b‡Ub —‡bv‡b»C <Ó≤» D—´»C. Óa ¿bUbC ¿P»bC »Ÿ DÎaD •TbMUCÆ™a v‡b»a kŸa ΩbUa ¿P»a. ÓbΩb ÆaÎ ⁄ŸC |´LÆC ¿Ò∂~bÕbÿ‡b —‡bv‡bœ‡bÿ‡b Æb≥CΟ •CTÎ≤ <Æ”a±bC^>a ¿‘>•TUb ´bC»b. BL≥C |´LbUC, ""»Ø •Tb‡Ó <~ÔbLÔbC_b»»Ÿ Ÿb´LbŸ Db´aP. Ó≥ »NUb yÎ˙>a <Æ” •TŸ∑‡b™C •Tb´a™ •TbŸL Db´a.'' œ‡b}Da ÓUb »aD ηbY™a ±≥bŸÎb˙> ¿bµa £CT •CTUa. •Tb •TbCLbP q>bT•T Óa œ‡b}™C |´LLC ÓbDUC. BL¬‡b}ÿ‡b Óº_a⁄b»Ÿ? Æb£b ±≥bŸbPbq>a? •NTLbP q>bT•T. ‡b <DL∂‡b™b ÓUb ±N˙>C ±÷b»b± ΩbUb. Ó´b<ÎÀbU‡ PNiT Ωbe‡bD}»Ÿ »aD <£ÎPb}Da ¿}≥bŸÓ≤b $ 57

ÓN}k ∂ <ÎÀb±aq>b»aU »aD´a —‡bv‡bœ‡b}ÿ‡b ~bP•TÚ‡ PCÎC»aU Æb≥b}•TGŸ»b <DΑ> Ωbe‡bÿ‡b »bŸb ¿be‡b. ~bP•TÚ‡ Æb≥C•TGŸ»b™a <DΑ> Ób∆‡bΟ PbC±<Î∑‡b» ¿bUa ´bC»a. ±NE´b y•T£b BL¬‡b}Db PbC‘Ø>D Æb∑‡b™b ÓbC´ ΩbUb. BL≥C ¿≥£a •Tb•NT≤»aUb ¿bUC. ¿<µ•TbŸ hDC´b™b ´bC»b. Ó≥ ÒbC‘>b Dº<»•T»C™b´a ±–f œ‡b}Da ¶q>ÎUb ¿b<L Óa •TbCe´b±ØŸUb™ Ÿ´b·b™C q>ŸÎUC. UbC•TPCÎb ¿b‡bC≥bÿ‡b ±ŸaÔbCUb kP»bDb ‡b™b ÓUb ±–™}‘> _bP ΩbUb. DÎC •TbÓ, DÎa P}hÒb; <P‘>DC´MÓÓ«‡C £bCD-»aD »bP flCTD ¿®‡bPbUb ÓbC•T≤b ΩbUbC ¿P»bC;  ÒC ÔbLb™a´a VNTŸP£ <Ó≤CDb. ±ŸaÔbb ™bUØ ΩbUa »Ÿa ÓUb ŸÆb flCLC ¿~s‡, •TbCe´b±ØŸ´RD P}«‡b•Tb≤ÿ‡b yP.^>a.DC <DflØD ±N∑‡bP ‡b‡™C. Ÿb_a™a ±MPC*ÆŸ ±•T‘Ø>D •NTe‡b∂Ub ¶»Ÿb‡™C. P•Tb≤a 6 ±‡Y» ¿}µCŸaUb ÓbC‰b BbÎbÿ‡b flŸa Æb‡™C, ¿b}flbC≤ Î≥ºŸC ¶Ÿ•ØTD ±ŸaÔbb•C*TæbΟ Æb‡™C ¿b<L ±ŸaÔbb Ωbe‡bkŸbCkŸ kbCŸak}£ŸUb µbλ ÆbTD "ÆD»b' ±•T‘>b‡™a ¿b<L •TbCe´b±ØŸUb ±´b^>C ±bC´™ØD ±<´e‡b —‡bv‡bDbUb ´ÆŸ Ÿ´b‡™C ¿PC ±b™´a ±C±Ÿb}Pbq>a •TŸbÎC Ub≥UC. ±C±Ÿ ¿≥£a <B•TbŸ ≥CUC. ¶caL∂ ´bCLC ¿~s‡ ¿PC Óa ÓDb»e‡b ÓDb» PÓÆØD ™bUUbC ´bC»bC. hDC´b±bC^>a y•T η∂ ≥CUC. Îb<·∂•T ±ŸaÔbb P}±e‡b •TÚ ±N∑‡bUb ‡b‡™C. P´b Ó<´DC ±NE´b Ω^>ØD ¿®‡bPbUb Ub≥b‡™C ¿b<L ±N˙>ÿ‡b ±ŸaÔbCUb ±NE´b kPb‡™C ¿PC Óa <D„A™» •CTUC. ±L Db±bP ´bCLC ´a ≥bC˝> VTbŸ •Tq>aL ¿b´C. ¿~b ÒbClb —‡h» ¿ÎhÒC»™ Óa •TbCe´b±ØŸÿ‡b ±<´e‡b •Tb≤b» »Ÿa ´bC»bC. ÓN}k ∂ÿ‡b <P‘>DC´MÓ Ó´b<ÎÀbU‡b» ¿b|´a ÓŸbq>a <ÎÀbÒa∂ |´LÆC <D—Î≤ •T™Ÿb PÓÆUC Æb‡™bC. •Tb„E» ±bC”bŸ, ˙>bCUG•T‡b ´a ¿bÆ ¶ÀbC≥±»a ΩbUCUa Ó}‘>≤a œ‡bÎC≤a ¶ÀbC≥±»a-±N_ ´bC»C. PD 1951 Ó«‡C Ó´b<ÎÀbU‡bÿ‡b Îb<·∂•T <£Da <™}»bÓLŸbÎ £C~ÓN⁄ ¿bUC ´bC»C. œ‡b}Da |´^>UC, ""£C~b» ≥bC≤b ´bCLbt‡b ¿b‡•TŸb±º•TÚ 25 % ¿b‡•TŸ <P‘>DC´MÓ <ÎÀbª‡bYÿ‡b ±bU•Tb}•T‘>ØD ÆÓb ´bC»bC.'' ¿bq>Îlb»aU P´b <£ÎP D—‡b ≥blb ¿bLLbŸC, •HT^>aDÓ«‡C ±bCŸa*kŸbCkŸ ¿b‘>ÎC-<»‘>ÎC ±ºPC ¶µ≤»bDb ±b´RD, ¿≥£a kb≤kbCµ ÓDbUbPNXb ´CÎb Îb^>LbŸC ÓUb <Ó≤LbŸC Ó<´E‡b™C ±b™ iT±‡C 4 <£ÎPPNXb G^>•T» DP». ¿b»b™C ¿b}»ŸŸb˜^¨>a‡ •TÚ»a∂™C ¿Ò∂~bÕß Æ≥£a~ B≥λa œ‡bÎC≤a ¿bÓ™b ¿b£~∂ ´bC»b. yP.yP.Pa.Ub kbC‘>b∂» ±<´Ub ¿bUCUb. P•Tb≤a ÓbC^>bŸ≥b‘>a œ‡bUb •TbMUCÆÓ«‡C PbC‘>b‡Ub ‡b‡™a. ´b»b» ±Nh»•Tb}™b ≥Û>b flCTD »bC ÓbD ÒbC‘>a •TU»a q>CÎØD Îb™DbU‡b» ‡b‡™b, —‡bv‡bDb}™b •Tb≤ PbC‘>e‡bP ÓNOTbÓ P}«‡b•Tb≤±‡Y» »CÒC™. ¿®‡bPb™a ±Nh»•CT Îb™b‡™b •}T^>b≤b ¿bUb |´LÆC P}h•…T»™C ±Nh»•T •Tb˙Ø>D ¿}≥bŸÓ≤b $ 58


Îb™b‡Ub Ub≥b‡™b. ±–b«‡b±•Tb}k”U´a ¿Pb™ £k£kb. Pb<´„œ‡•T |´LØD ≥bÆUCUC ≥}≥bµŸ ≥b‘>≥a≤ ¿Ò∂~bh_ <~•TÎb‡Ub »Ÿ •T<Î ±N.<~. ŸC≥C Îb´»N•TÚ™C ¿Ò∂~bÕ <~•TÎb‡Ub. ÓŸbq>Îb‘>b <ÎÀb±aq>b»aU ‘>bM. kbCŸ•TŸ, ‘>bM. •TbE»b ŸL<£ÎC, ´GŸBbT ±Ÿb}ƱC ´a Ó}‘>≤a y•TbÎC≤a ¿«‡b±•T Î≥b∂» ´bC»a. ŸL<£ÎCkb Y™C ¿b|´bUb ⁄ر •Tbº»N•T ¿PC. ÆbMD ŸbM<kEPD ¿b<L ™CC*kŸUCD ‡b}ÿ‡b ÓØe‡ <ÎÎC™Db™b ≥<L»a Bb≥ kb ∂ »bC*‘>b»ØD ~m£b}™b ÕbC» ™bUØ q>Cλ ‘>b—‡b ´b»b}Da VT`‡bΟ ¶»ŸÎ» ¿P». ±L ⁄ŸC £ºÎ» |´LÆC ‘>bM. yP.•CT. ÓNŸ}ÆD, <P‘>DC´MÓ™C ±–b™b‡∂. ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC»ß |´LØ D ÓbE‡»b <Ó≤bUC U a, DN • T»C ™ ¿ÓC G Ÿ•C T ´R D ±Ÿ»UC U C , ÓŸbq> a » œ‡b} ÿ ‡b DbLC—‡ÎhÒCΟaU ≥bÆUCUa £bCD ±Nh»•CT DN•T»a™ ±–<PX ΩbUa ´bC»a. ´a ±Nh»•CT ÓŸbq>a» <U<´e‡bk”U »•–TbŸ ΩbUa. œ‡b}Da ¶cŸ <£UC •TÚ, "" ¢‡b}Db ‡b <η‡b™b  »•Tb ¶Ç ¿®‡bP •TŸb‡™b ¿b´C. œ‡b}Da ÓŸbq>a <~•Tb‡Ub •Tb‡ ´Ÿ•T» ¿b´C.'' khP. ‡b y•Tb™ ¶cŸbΟ ¿b|´a UuR> ´bC»bC. œ‡b y•Tb Îbs‡bDC ±£bC±£a ÓŸbq>a ÓbLPb™C £ºE‡ µN»UC ≥Ce‡bPbŸ⁄C Îb^>» ´bC»C. ÓNŸ}ÆDb}Da ¿b|´bUb kHG•}T≥ •Tb´a <~•TÎe‡b™C ÓUb ¿bq>λ Db´a. ±L •Tb}^>~a ¿bC≤⁄ œ‡b}Da •TiTD <£Ua. ""I think, therefore, I am. '' ‡b ¶ITÚ»Ub P≥≤b ¶e´bP ¿b<L ¿bÎC≥ ÓNŸ}ÆDb}ÿ‡b ™C´t‡bΟ ¿DNBÎUb. •TbCLa <ÎÀbÒa∂ kC<~h» Îb≥Ub |´LÆC •Tb´a D kfl»b y•Tb P´bÓb´a™a VTÚ £}‘> •TŸ∑‡b™b œ‡b}™b ±–flb» ¿PC. <ÆE‡bÎiTD ÓNŸ}ÆD ‡C» ¿b´C», ´C •T≤UC »Ÿa ¿bÓ™a µbÎbµbÎ —´b‡™a. œ‡b}™a y•T "™U»a •Tb DbÓ ≥b‘>a' ´bC»a. ¶ÀbC≥±»a ±N_ <»™a ⁄ر •NT™C˝>b •TŸb‡™C ±L ÓNŸ}ÆDb}Da ≥b‘>a ¿Pe‡b<~Îb‡ ¿b‡N˜‡ •TPC —‡Ò∂ ¿b´C, ‡bΟ™ y•T —‡bv‡bD <£UC ¿b<L œ‡b™b ¿b|´bUb •NTLbUb™ ⁄C£ ΩbUb Db´a. P•Tb≤a ¿}µCŸa´RD UbC•TUDC ÓGŸD Ub ∂EP±‡Y» ‡b‡™C ¿b<L »CÒØD ™bU» kbCŸak}£ŸUb Æb‡™C. ¿b±L ¿b±Ub ¿b®‡bP. G•–T•CT^> Db<~•TUb™ PbC‘>UCUC. £C~b<η‡a, ¿Ò∂—‡ÎhÒC<η‡a, PÓbÆb»aU PÎ∂ P}hÒb}<η‡a ¿bÓÿ‡b •Te±Db P≥`‡b ±Nh»•TÚ. µDÎbDb}™ Æ≥b™C ßbD G•T»a»Ÿa Æbh» —‡b±•T ´bC»C. y•T£b <ÎÀbª‡bYÿ‡b ≥^>b» •Tb´a ™™b∂ ™bUUa ´bC»a, PÓbÆb»aU B–˝>b™bŸbk”U. •TbCLa»Ÿa ÓŸbq>a ÓNUbDC™ ÓN”b Ób}‘>Ub. ""±L E‡b‡—‡ÎhÒb »Ÿa ¿ÆØD hÎÿn> ¿b´C. ¿~a ÓbLPC ¿b´C» »bC±‡Y» •Tb´a ¿b~b •TŸb‡Ub Æb≥b ¿b´C.'' ÓUb Îb^>»C •TbE»a ±bC”bŸDC™ ÓN”b VT^>•TbiTD ^>b•TUb, "" •TbCLbUb •Tb‡ ±NŸÎb‡Ub Ub≥»C, ÓC ÓUb <ΙbiTD flC.'' y•Tb Îbs‡b» y•T DÎC <ÎdiT±£~∂D ΩbUC. ¿}≥bŸÓ≤b $ 59

±L •TbCe´b±NŸb» ¿be‡bΟ ¿b»b Óa µDÎbDb}» ÆÓb ΩbUbC ´bC»bC. œ‡b•Tb≤a ı. 210 y•ØTL ±≥bŸ |´LÆC κBÎ ´bC». •TbCe´b±ØŸÿ‡b PÎbC∂cÓ UbMÆÓ«‡C ~b•Tb´bŸa ÆCÎLbUb Ó<´E‡bUb ı. 30 Ub≥» ´bC»C. Ób}Pb´bŸa ÆCÎLbUb ı. 35. Óa ±]b ≥Ch^> ´bTPÓ«‡C ¶»ŸUbC ´bC»bC. ¿ÆØD Ÿ´b·b™a Æb≥b ~bCµ» ´bC»bC. ~CÎ^>a ÎP<»≥…´bΟ —‡ÎhÒb±•T |´LØD Ÿ´b‡Ub ≥CUbC. y•Tb P}«‡b•Tb≤a ≥Ch^> ´bTPΟ ÆCλ ¿P»bDb, Îb˙>Lbt‡b ÓNUbDC ™b™Ÿ» ÓUb <ΙbŸUC, ""PŸ, ¿bC≤⁄U} •Tb ÓUb?'' Óa Ο ±b<´UC. ÓUb ⁄ŸbC⁄Ÿ™ ¿bC≤⁄ ±^>Ua Db´a. »C—´b »bC™ |´LbUb, ""PŸ, Óa »NÓÿ‡b Î≥b∂» <ÎÀbÒa∂ ¿b´C, ⁄b}‘>•C TŸ ÓbΩC Db}Î.'' Ó´b<ÎÀbU‡b»aU <ÎÀbÒa∂, ÒC ≥Ch^> ´bTPÓ«‡C Îb˙>∑‡b™C •TbÓ •TŸ»bC ¿b´C. y•ØTL PÎ∂ ±GŸ„hÒ»a™a •Te±Db ‡CL} •Tq>aL D—´»C. ‡b™ •TbCe´b±NŸb» ÓbΩC Α>aU ¿DbÒ <ÎÀbÒa∂ ´bC»C. ÆCÎLb™a  •T‘>C <»•T‘>C PbC‡ UbÎØD <~•TUC ´bC»C. Óa ÓbΩa ±ŸaÔbb, ÓbΩC B<Θ‡, ÓbΩa hÎÌDC ‡b}ÿ‡b ±Ua•T‘>C ¿PUCe‡b y•Tb Æ≥b™b ±‘>£b ⁄b}‘>C•TŸDC ¶fl‘Ø>D £b⁄ÎUb ´bC»b. PD 1957 PbUa VTbŸ ¿b‘> ⁄Clb±blb}»Ua ~C»•Tt‡b}™a ÓNU} Ó´b<ÎÀbU‡b}» ‡b‡Ub Ub≥Ua D—´»a. œ‡b}™a VTÚ™a Ækbk£bŸa ~bPDbDC flC»e‡bD}»Ÿ œ‡b}™a P}v‡b Îb˙>Ua. »Ÿa £bCD»aD ÓNUb}ÿ‡b ±Nh»•Tb}™a VTÚ™a —‡ÎhÒb •TŸLC ±‘>UC »CÎpbΟ™ PbÓb<Æ•T •T»∂—‡b™a kbÆØ Bb≥Ua. <~ÔbLb™C Ób«‡Ó œ‡bÎC≤a  }≥–Æa ´bC»C. B≥∑‡b}™C  }≥–Æa ¿b<L ÓŸbq>aΟ PbŸ⁄C™ ±–BNœÎ. »C Î≥b∂» £bCflb}™C <ÓgL •TŸa». ÓUb ´C ±^>» DPC. ÓN}k ∂»´a  }≥–Æa ÎI…TœÎbk”U ÓbΩa ±–<PXa ´bC»a. •TbCe´b±NŸb» œ‡b•Tb≤a ¿PC  }≥–Æa £È<Ó∂≤™ ´bC»C.  »Ÿ •TbMUCÆb}»UC <ÎÀbÒa∂´a •CTÎ≤  }≥–Æa yC•Tb‡Ub ‡CTD kP» ¿P». ÓbCŸbDC ¿b±Ub™ <±PbŸb ⁄NUÎØD Db™bÎC ¿b<L œ‡b»™ PÓbµbD ÓbDbÎC »Pb ´b ±–•TbŸ. ¿≥£a Æb<´Ÿb»~bÕbÿ‡b —‡bv‡bDb»PNXb. Pb<´œ‡ •Tb—‡bœÓ•T  }≥–Æa —‡bv‡bD Óa Àb‡™bC. ±b™ £´b <ÎÀbª‡bYÿ‡b ™C´t‡bΟ £b£ <Ó≤C. kb•TÚ™C P≥≤C, "¿<Æ |‡b} k–à ±b<´UC' ¿~b ¿b<ÎBb∂Îb» kPØD Ÿ´b». ‡bk”U •Tµa Îb ∂^> Îb^>UC »Ÿ Óa hλ:™a »NUDb Ób∆‡b ±–b«‡b±•Tb}~a •TŸC. ‘>bM. ÓNŸ}ÆD, ‘>bM. ŸL<£ÎC •NTq>C ¿b|´bUb PÓÆUC ¿b´C G•}TÎb Db´a ‡b™b <ΙbŸ •TŸa» ´bC»C? »C œ‡b}ÿ‡b ÎC≥bDC Æb». ¿b|´a œ‡b}ÿ‡bÓb≥C ÆaÎ ÓNq>a» µiTD µbÎb‡™bC, £Ón>b•T —´b‡™a ±L ´≤Ø ´≤Ø £Ó Îb˙>» ≥CUb. hλ:™ Ω>C± flC∑‡b™a »b•T£ ¿bUa. Ó≥ ‡b <ÎÀbª‡bYDb™ »C •Tb ÆÓLbŸ Db´a? ¿bÎA‡ ÆÓCU, ¿b±L ¿b±e‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 60


≥»aDC™ ≥CUC ±b<´ÆC. ±–b«‡b±•T |´LÆC ~b≤•TŸa <~Ôb•T D—´C. œ‡bÎC≤a Ób∆‡b UÔbb» ¿bUC D—´»C •TÚ, Ób∆‡bkŸbCkŸ™C <ÎÀbÒa∂ ¿b<L ÓbΩC <ÎÀbÒa∂ ‡b» Ó´£}»Ÿ ´bC»C. ¿b<Ò∂•T ™L™L ¿PUa »Ÿa <P‘>DC´MÓÓµUb <ÎÀbÒa∂ Æbœ‡b™ ¿b<L P}h•TbŸbDC PÎbY≥±GŸ±ØL∂ ´bC»b. œ‡bÿ‡b ¿Î‡Îb}» £bC· D—´»b. —‡b‡bÓ <£e‡bP ¿b<L ⁄NŸb•T <Ó≤be‡bP »bC kUBaÓ kDØ ~•T» ´bC»b. •TbCe´b±ØŸUb Ób∆‡bPÓbCŸ B<ITBbÎbDC yC•TLbŸC <ÎÀbÒa∂ ¿±}≥ ´bC»C. y•Tb ¿Òb∂DC Ó<»Ó}£ ´bCC»C. ±–b«‡b±•TbUb ¶r>bL •TŸ»bDb ±b´»b ±b´»b ±}⁄ ¶BbiTD ¶‘>∑‡b™b ±–‡œD •TŸ∑‡b™C´a PbÓª‡∂ œ‡b}ÿ‡b» D—´»C. <±pbDË<±pb}™a ≥GŸka ¿b<L <DŸÔbŸ»b ‡b}Da œ‡b}Db PÎb∂Òb∂DC ⁄Ça •CTUC ´bC»C. »PC »C <~ÔbLbPbq>a´a ¿bUCUC D—´»C. Ó´b<ÎÀbU‡b™b ±GŸP ¿}≥bUb Ub≥Ub »Ÿ ~C»aÿ‡b ⁄b»Ct‡b»ØD PN^Ø> ‡b ¿b~CDC »C ¿bUCUC ´bC»C. Ó´b<ÎÀbU‡, <~ÔbL, ±–b«‡b±•T ´a œ‡b}ÿ‡b “˝>aDC ±–≥»a™a PbµDC D—´»a, ¿±GŸ´b‡∂±LC ¶Ñ}fl∑‡b™C ¿‘>Ò≤C ´bC»C. ¿b<L ´C ¿‘>Ò≤C ¿bCUb}‘>» ⁄Clbÿ‡b ÆaÎDb»ØD <ÆÎ}» •TPC PN^>»b ‡C ∂U ´C »C flbkt‡b ‘>bC`‡b}Da <DŸ⁄» ´bC»C. ¿bÆ Db´a |´^>UC »Ÿa Ób∆‡b Bb·Lb}™b y•T UbºG•T•T ¿b´C. ¿<»GŸIT ÓØe‡ ¿b<L Bb}‘>ÎU <D<Ó∂»a, ¿b<Ò∂•T <ΕTbPbÿ‡b DºP<≥∂•T ±–G•–T‡b ´C ¿PUC ±£—‡NcŸ <ÎÀbª‡bYDb´a Æ‘> Îb^>LbŸC <η‡, k´È»b}~ ¿‘>bLa, <DŸÔbŸ ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ´ÆbŸbC*ÿ‡b PBC» PÓÆbÎØD Pb}≥»bC; y•T´a  }≥–Æa ~m£ D Îb±Ÿ»b, y•T´a kbCÆ‘> ~m£ D Îb±Ÿ»b. ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ~m£b}» œ‡b}ÿ‡b ¶£b´ŸLbDC, œ‡b}ÿ‡b iT±•Tb}». ~C»•Tt‡b}Db »C PÓÆ»C. œ‡b•TGŸ»b »C ÆaÎ ¿bCÎb≤ØD ^>b•Tb‡Ub »‡bŸ ´bC»b». ´b y•T ™Óœ•TbŸ™ ¿b´C. ±L »Pb PÓÆb‡Ub •Tq>aL Db´a. ±Nh»•Tb»Ua <ÎÀb  •T‘>C ⁄Ÿa£RD <»•T‘>C <ΕTb‡ÿ‡b £UbUa» ±–<»Bb ‡CLbŸ •TbCqØ>D? P≥≤b ±£—‡b}™b BbŸ PbC‘Ø>D ¿b}kCq>bLÿ‡b Ób∆‡b •TbCŸ‘>Îb´R ~C»a» Óa ¶Bb Ÿb<´UbC ¿b<L ¿b<Ò∂•T <ΕTbPbÿ‡b ±–fb™C ¶cŸ ÓUb™ ÓDbCÓD <Ó≤bUC. |´LØD Îb™b PŸhλa VNTUUa. <ÎÀbDbÓC ¿<ÎÀC™C ¿bCΩC ^>b•TUC »C—´b Óa ⁄Ÿb <ÎÀbÒa∂ kDUbC ¿b<L <~Ôb•T´a. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 10 ¿bMs^>bCkŸ 1985 ±–™<U» ¿Ò∂—‡ÎhÒCΟ DÎb ±–•Tb~ Bb≥ 2- ±–ÒÓbÎ…ca, G‘>PC*kŸ 1985, ‡b ±Nh»•Tb»ØD) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 61

~}•TŸŸbÎ ≥CUC ~}•TŸŸbÎ Îbfl ≥CUC. VNTÌVNTPb™b ¿Pb«‡ •MTEPŸ Ωbe‡b™C »aD Ó<´E‡b}±ØÎa∂™ UÔbb» ¿bUC ´bC»C. »aD Ó<´E‡b}±bPØD »Pb <£ÎP ÓbCÆ∑‡b™b™ •Tb‡∂•–TÓ ™bUØ ´bC»b. 7 ¿bM≥h^> 1995 ŸbCÆa £È±bŸa 3.15 ÎbÆ»b ~CÎ^> ¿bUb. £È±bŸ±‡Y» <´}‘>»C <VTŸ»C ¿PUCUC ~}•TŸŸbÎ y•T£Ó <DflØD ≥CUC. ±bÎLC™bŸ-™bŸÿ‡b PNÓbŸbP ±N∑‡bUb ÓUb kb»Óa •T≤Ua. ´b»b»Ua PbŸa •TbÓC PbC‘Ø>D ™b•TLUb ~}•TŸŸbÎb}ÿ‡b flŸa Æb‡Ub <DflbUbC. ~·b_b flŸb»ØD <DflØD ≥CUa ´bC»a. ¿b|´a ±bq>bC±bq> ™•–CTdŸbÿ‡b hÓ~bDBØÓa» ±bC™UbC. ≥£a∂ £RŸ •TiTD £~∂DbUb ≥CUbC. ~}•TŸŸbÎb}™b ™C´Ÿb ±b<´Ub »C—´b ±<´e‡b}£b ⁄Ÿa ÆbLaÎ ΩbUa, •TÚ ~}•TŸŸbÎ ¿b»b •Tb‡Ó™C ≥CUC. ™C´t‡bΟ »s‡b ±–£afl∂ ¿bÆbŸbD}»ŸPNXb •Tb´a™ VTŸ•T <£P» D—´»b. œ‡b}ÿ‡b ¿}≥bΟ Ób}P ¿PUCUC Óa •Tµa ±b<´UCUC™ Db´a. DNP»a ´b‘>C ¿b<L •Tb»‘>a ¿b<L œ‡b}ÿ‡b ¿bµbŸbDC D ÓbÎLbŸa ™C»Db ¿b<L ~ITa. Ób∆‡b ¿q>Ÿb ηbYÿ‡b ±GŸ™‡b» œ‡b}™C ÎÆD £´b ≥–MÓDCPNXb •Tµa Îb˙>UCUC ±b<´UC D—´»C. y•Tb Ÿ»aBŸbDC´a ÎÆD •TÓa ´bC∑‡b™a •Tb´a ~s‡»b™ D—´»a. ~}•TŸŸbÎb}™a y•T ⁄bP k˙>b ∂ ¿Pb‡™a. »C |´Lb‡™C, "Óa ¿b<L ´CUD, £bCD™ ÓbLP} ¿~a, •TÚ ¢‡b}™C ÎÆD •Tµa k£U» Db´a.' ¿Ua•T‘>C £RŸ£~∂DΟ ´CUD <£PUa. ™b}≥e‡b±º•TÚ ^N>L^N>La» <£PUa; ~}•TŸŸbÎ Ób_ ~CÎ^>±‡Y» »PC™ Ÿb<´UC. PÓbCŸ ~}•TŸŸbÎ ±´È‘>UCUC, VNTUb}ÿ‡b ¿bΟLb⁄bUa. »C—´b ⁄b_a ±^>Ua, ~}•TŸŸbÎ ⁄ŸC™ ≥CUC. ™b•TLÿ‡b, Db<~•Tÿ‡b, <D±bLaÿ‡b ¿b<L ™}‘>a≥‘>ÿ‡b ¿b}£bCUDb}» ¿PC G•Tœ‡C•T ±–P}≥ ¿bUC; ~}•TŸŸbÎ •NTq>C kC±cb, •NTq>C ≥CUC •TbCLbUb™ Ób´a» Db´a ¿b<L Ó≥ y•T£Ó ¿±CÔbb DP»bDb »C ¿Î»bŸb‡™C. Db<~•Tÿ‡b »Nı}≥b» ¿PC™ •Tµa Ó«‡Ÿb_a ±–•T^> ΩbUC. keUbŸaÿ‡b »Nı}≥b» ÓN}k ∂ÿ‡b Îb»b∂´Ÿb}Db flCTD ⁄bC@b DbÎb⁄bUa, ÆCU ¿<µ•Tbt‡b}Db ≥N}≥bŸb £CTD ¿bUC. ™}‘>a≥‘>ÿ‡b »Nı}≥b» ¿b»}•TÎbÀb}ÿ‡b ÎCpb», »Ø± ¿bCP}‘Ø>D ±bfl≤LbŸb ^¨>Ms^>ŸBŸ <~Ÿb flCTD ¿bUC. ±N∑‡bUb kb»Óa yC•TUa »C—´b ÓDb}» •TbCq>C»Ÿa ¿PC BbP» ´bC»C •TÚ, ≥CUC» |´LÆC •Tb‡ y•T£Ó •NTq>}»Ÿa ¿Î»aL∂ ´bC»aU. ~}•TŸŸbÎb}Db ¶™Ub‡Ub £bCD ÓbLPCPNXb ±NŸa ΩbUa ¿P»a. P´b ÆLb}Da ¶™UØD œ‡b}Db PŸLb•T‘>C DCUC »C—´b ⁄b‘>•TD ÆbLaÎ ΩbUa ~}•TŸŸbÎb}ÿ‡b ‡b Æb∑‡bUb ±Ÿ» ‡CLC Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 62


~C»•TŸa P}fl^>DC»aU DÎaD •Tb‡∂•Tœ‡bYDb ~}•TŸŸbÎ Îbfl πT<™» ±b´RD, ÒbC‘>CVTbŸ œ‡b}ÿ‡b<η‡aÿ‡b ¿bv‡b<‡•Tb yC•ØTD Ób´a» ¿b´C». £´b ηbY±ØÎa∂ ~}•TŸŸbÎ Pbt‡b <´}£ÈhÒbDBŸÿ‡b ~C»•TŸa ¿b}£bCUDbÿ‡b •C*TæhÒbDa ´bC»C. yÎ˙>a~a VTb^>•TÚ ÓØ»a∂, ±b}˙>Ÿb ~NB– ±Ÿa^> fl‘>a™b ±b‡ÆÓb, »Pb™ Ωmkb ¿b<L •Tµa D ™N•TLbŸa ≥b}µa ^>bC±a; <D|Ób, ¿<µ•T ÎC≤ »bC*‘>b» <Α>a, ‘>bCs‡b» y•T <Î~C· Æb≥C±L. ~}•TŸŸbÎ ΩbC±CDC ±C*≥N≤e‡b™C Óa •Tµa ±b<´UCUC Db´a. P≥`‡b µbα≤a» ¿b|´a PbŸC Ò•ØTD ΩbC±UbC »Ÿa ~}•TŸŸbÎ œ‡b}ÿ‡b µbα≤a»™ ¿PLbŸ. Óa ¶q>UbC ¿b´C ¿b<L •TbÓbUb Ub≥b‡Ub ~}•TŸbÎb}™a »‡bŸa Db´a |´LØD ⁄bC^>a ΩbUa ¿PC •Tµa™ ΩbUC Db´a. PÎ∂ Æ≥ ΩbC±UCUC ¿P»bDb Æb≥C Ÿb´LbŸC ~}•TŸŸbÎ P≥≤C Æ≥ Æb≥C ¿P»bDb •Tµa ΩbC±UCUC Óa ±b<´UC Db´a. kbCUb‡™C Db´a |´^>UC »Ÿ <£ÎPC}<£ÎP kbCUb‡™C Db´a». œ‡b}Db D ¿bΑ>Lbt‡b ≥bC˝>a •TbCLa kbCU» ¿PCU™ »Ÿ P}‡ÓbDC yC•ØTD flCLbŸ ¿b<L Ó≥ y•Tb ¿«‡b∂ Îbs‡b» œ‡bUb ±bŸ µbCka±n>b‘> flbULbŸ. œ‡b}ÿ‡b VTb^>s‡b ÓØ»a∂Ub Ó´bŸb˝¨>b» ~}•TŸŸbÎ |´L», ±}Æbka ~}•TŸ<P}≥ |´L», ≥NÆŸbÒa ⁄C‘N>»b}™C »C ~}•TŸBb ∂ ´bC»C, £<ÔbLC» ~•TŸ¿Ì±b, ™}‘>a≥‘>ÿ‡b Pbt‡b ¿b}£bCUDb» »C "PH•TŸ ^>b‡≥Ÿ' |´LØD Ó~´RŸ ´bC»C. ¿Û≈b´cŸ y•TbCLyC*~a™b •Tb≤, ¿b}kCq>bLÿ‡b ~C»a» ηb∂£bCDηbYÿ‡b ¿DNBÎbDC µN•CT y•T£Ó £RŸ —´bÎC ¿b<L <ÎdiT± £~∂Db™a PNŸÎb» —´bÎa »Pb. ~C»aÓbUbÿ‡b Ÿbh» BbÎb™C ¿Ò∂~bh_ ¶U≥‘>Ø Ub≥UC ´bC»C. ¿b±e‡b ‘>bC`‡b}Db  »•TÚ h±˝> <£PLbŸa ≥bC˝> kb•TÚÿ‡b}Db •T~a PÓÆ» Db´a? ¿b±UC™ »Ÿ •Tb´a ™N•T» Db´a Db? ¿~a´a ~}•Tb ÓDbUb ‘>b™ØD Æb ∂. <ÆÒC <ÆÒC ÆÓCU œ‡b œ‡b ≥bÎa ÆbTD Æbh»a» Æbh» ~C»•TŸa ÆDb}±N˙>C ¿b±e‡bUb ¿b•T≤UCUC k–ÃßbD Ób}‘>bÎC ¿b<L œ‡b}ÿ‡b ™C´t‡bΟ •Tb´a ±–<»G•–T‡b»Ÿa <£P»C ¿b´C •Tb ´C ±´bÎC ´a ¿bÓ™a µ‘>±‘>. BbÓD´Ÿ ⁄bCt‡b»aU ™bCÎaP ≥bÎb}» œ‡b}Db ÆbC‘>LbŸa P‘>•T ±OTÚ •TŸ∑‡b™b <η‡ flCTD Æb‡™bC ¿b<L Bb»bÿ‡b Ÿbh» BbÎb™C ¿b<L •Tb}Àbÿ‡b PÓh‡C™C PØ»bCÎb™ •TŸb‡™bC. Óa ±Ÿ£C~b»ØD ¿bUCUb. „hÎœΩUY‘>ÿ‡b Ÿb´LaÓbDbDC ¿bUCUC »CÆ ¿ÆØD D ¶»ŸUCUb. ~C»•TŸa ÓUb ±b´RD ≥bC*µ≤ØD Æb». y•Tb <DΑ>LN•TÚÿ‡b <D<ÓcbDC ~}•TŸŸbÎ Îbfl ¿b<L kbkØUbU ±Ÿ£C~a ‡b}™a ¿bC≤⁄ ΩbUa. U´bD ±bCŸb}Da <£Îb≤a» U´bD U´bD G•TÑC kb}µbÎC» ¿b<L UN^Ø>±N^Ø>ÿ‡b U˙>b‡b ⁄C≤b—‡b» »Pb ⁄Ÿb ±–•TbŸ. ±b™ <±pb}» ~C»a~a P}k}µ DPUCUb, ~C»•Tt‡b}ÿ‡b κŸa Æb»a» ÆEÓUCUb, »±BŸ»Ÿa ÓŸbq>a™b h±~∂ DPUCUb Óa; •TPbkPb ±£ÎaµŸ, <~Ôb•TÚ™b ¿}≥bŸÓ≤b $ 63

ÒbC‘>b ¿DNBÎ, •TÚ»∂D•TbŸ |´LØD ÒbC‘>C DbÎ ¿b<L P£b PÓbÆÎb£a ™≤Î≤aÿ‡b ÆÎ≤ ¿PUCUb kbkØUbU ±Ÿ£C~a, œ‡bDC •Tb´a ÎC≥`‡b™ ´C»ØDC "ÎbŸ•TŸa' DbÎb™C Pbƒb<´•T PNiT •TŸ∑‡bPbq>a DbC*£La •TiTD q>ÎCUa ´bC»a. œ‡b™ DbÎb~a ¿b}£bCUDb™b ¿•T^>bC<ΕT^> kb£Ÿb‡La P}k}µ ÆbC‘Ø>D "ÎbŸ•TŸa' Pbƒb<´•T PNiT ΩbUC, 9 ¿bM≥h^> 1979 ŸbCÆa. ~}•TŸŸbÎ ™b•TL™C ÆNDC Ÿ<´ÎbPa. flŸ µb<Ó∂•T»C•TGŸ»b ±–<PX. ¿≥£a™ •Tb´a ¿Db<Ó•T Db´a. •Tb´a •Tb≤ ™b•TL™C PŸ±}™ Ÿb<´UCUC, Ÿb˝¨> PCÎb £U ¿b<L ‘>b—‡b}ÿ‡b ™≤Î≤aÿ‡b kb}µbΟ Ÿb´RD Ó£» •CTUCUC. ~C»a±bC^>a BŸ‘> ÆÓaD. |´LØD £È•TbD£bŸa, —‡b±bŸ, ^¨>•T Îb´»Ø•T, ÓN}k ∂-±N∑‡b™a ¿‘>»,  »Ÿ •Tb´a —‡ÎPb‡ ¿~b ⁄^>b^>bC±a •CTUCUb. •Tb‡ £ºÎbÿ‡b ≥bq>a ´bCœ‡b •NTLbP q>bT•T ? Óa Æb‡™C, <»ÒC œ‡b}Da £bCflb}Da´a ‡b‡™C ¿Pb PNŸÎb»aÿ‡b •Tb≤b»Ub <D‡Ó. kbkØUbU ±u>a™b ÎITb, ÓbCq>b k´ÈgN». Ób∆‡bkŸbCkŸ ‡C∑‡bÿ‡b •T˜^>b}™a kbkØUbUÿ‡b kbk»a» •Tb´a »Ÿa BŸ±b ∂ ´bC»a. ~}•TŸŸbÎb}ÿ‡b kbk»a» »a´a Db´a. ™N•ØTD •Tµa —‡bP±aq>bΟ ~}•TŸŸbÎ ±bTU ^>b•Tb‡™C Db´a». ±N˜•T≤ ηbYDa •Tb‡∂•Tœ‡bYÿ‡b y•Tb kºq>•TÚ» œ‡b}Da kbCUb‡™b ±–‡œD •CTUb; ±L Ób ∂•T™} ¿b<L ~}•TŸŸbÎb™} •Tµa ÆÓU} Db´a. ⁄bP≥a kºq>•TÚ» |´LÆC P≥≤CÆL kPUCUC ¿P»bDb <ÆBCΟ ¿VTb^> ¿DNBÎb™a, ±Ÿ⁄‘> Ó»b}™a PŸhλa Db™ÎLbŸC ~}•TŸŸbÎ PBC» ¿≥£a "ÓbºDakbkb'. Ób∆‡b ±–CÓb±bC^>a ~}•TŸŸÎ P}fl^>DC» ¿bUC. ‡b •TbÓb»Ua ÓbΩa »≤Ó≤ ¿b<L ¶œPb´ <DŸÒ∂•T ¿b´C ¿~a œ‡b}™a ÓDbCÓD ⁄b_a ¿PbÎa; ±L "kbkb •Tb´a»Ÿa µ‘>±»bC‡ Db, Ó≥ œ‡bUb PbÒ ÀbÎa.' œ‡b}ÿ‡b™ ~m£b}» Pb}≥b‡™C »Ÿ ""»N|´a VTIT "•TÚ' |´Lb ¿b|´a "Ƈ' |´Lb‡Ub ¿b´bC»™.'' ~C»•TŸa BbC≤b ¿P»bC, ≥Ÿak Db‘>Ub Æb» ¿b´C, œ‡bÿ‡b ≥NUbÓa»ØD PN^>∑‡b•TGŸ»b »bC Db}≥Ÿ ^>b•ØTD »UÎbŸ ´b»a flC ∂U ´a ÓbΩa PbŸa ⁄N≤™^> hÎÌDC ¿b´C» ´a ~}•TŸbÎb}™a µbŸLb. ¿≥£a ™b•TLÿ‡b ¿b}£bCUDb±bPØD »C ÓUb kÆbÎa», ""»N|´a •Tb}Àbÿ‡b BbÎb<η‡a kbCU»b |´LØD ´C UNÇC ‡C»b»; »Nı}≥b» Æb‡™a ÎC≤ ¿bUa, •TÚ ´C •TbCLa »´bD Ub≥Ua |´LØD, •TbCLa UflÎaPbq>a, •TbCLa •T~bPbq>a ¿PC •Tb˙>»C ±b‡ flC»aU.'' ¿~a œ‡b}™a ⁄b_a. ¿b<L »Ÿa´a •TbCL»b´a •Tb‡∂•–TÓ <DflbUb, •TÚ Pb}<≥»e‡b ÎC≤a Pb}<≥»e‡b Æb≥a ~}•TŸŸbÎ ´ÆŸ. œ‡b}ÿ‡b flŸ™a ±GŸ„hÒ»a <k•T^>. ~}•TŸŸbÎ •T»b∂ •TbŸBbŸa ÓbLØP. ÓNUC U´bD U´bD. œ‡b}ÿ‡b ≥ºŸ´ÆCŸa» •NT^N>}kb»aU UbC•Tb}™a ™b}≥Ua™ £ºDb ´bC» ¿PLbŸ; ±L ‡b P≥`‡b}™b ~}•TŸŸbÎb}Da •Tµa ¿ÎbÔbŸbDC´a ¶ÑC⁄ •CTUb Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 64


œ‡b}ÿ‡b •TbCLœ‡b»Ÿa —‡ÎPb‡bÿ‡b <D<ÓcbDC Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bD£bŸb}~a œ‡b}™a flP^> ΩbUCUa. Db<~•Tÿ‡b ¿b}£bCUDb» PÎ∂ •Tb≤ ~}•TŸŸbÎ Ób∆‡bkŸbCkŸ ´bC»C. ÓbµÎŸbÎ ÓbCŸC, ±–e´b£ ±b^>aU •TŸb‘> PbŸC •TPUCUC ÆbL•TbŸ; ±L ~}•TŸŸbÎ ~b„m£•T ™•TÓ•TÚ» •Tµa •TÓa ±‘>UC Db´a. "TPÎbUC ¿b<L •TbŸ⁄bD£bŸ |´LÆC PbŸC •NTt´b‘>a™C £b}‘>C, ≥bC»bP •Tb≤' ´C œ‡b}Da PŸ≤ Ób}}‘>UC. "Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bD£bŸ |´LÆC y•Tb´RD y•T ÓbÆUCUC ±bC≤, y•TbP y•T <kU}£Ÿ. Ó´bŸb˝¨>b™C ŸbÆ•TbŸL ⁄C≤LbŸa ŸPbU ÓbLP}', ´a ~}•TŸŸbÎb}™a G^>̱La. ¿b≥–b ŸbC‘>ΟaU Ÿbh»b ŸbC•TbC» PŸ•TbŸa ¿<µ•TbŸa ^¨>•T ‘¨>b‡—´Ÿb}~a P}≥DÓ» •TiTD Ób∆‡b <ÆÎbΟ ¶q>∑‡b™b ⁄C≤ ⁄C≤»b´C» ´C ´CŸ∑‡b™b ™bÔbbL±Lb ~}•TŸŸbÎb}™b™. Óa »Nı}≥b» ¶±bC·L •TŸ» ¿P»bDb Ób∆‡b kb‡•TbCkŸbCkŸ Ÿb_a Ó«‡Ÿb_a ≥bÎbC≥bÎ <VTiTD ~C»•Tt‡b}Db "»NÓ™b kb± ¶±bP •TŸ»bC ¿b´C, »N|´a •Tb‡ Bb•Tt‡b ÓbC‘>» kPUb»?' ¿PC kÆbÎLbŸC´a ~}•TŸŸbΙ. ~}•TŸŸbÎb}Db ¿b£Ÿ G•}TÎb µb•T Îb^CU  »•Tb ÓbCq>b ÓbLØP ÆEÓbUb ¿bUb™ Db´a. œ‡b}Da ÓbCq>C±Lb™b •Tµa ´—‡bP µŸUb Db´a. ÓbΩa y•Tb ¿Òb∂DC PbÎUa ´bC∑‡b» PÓbµbD ÓbDUC; ±L PÎ∂•Tb≤ ‘>bC≤C ¶fl‘>C, ÓC*£R»aU ™b•CT ¿<Ο»±LC ™bULbŸa, <ΟbCµb»aU •TbCL •TPb ¿b}£bCUDb» ¿bUCUb, •TbCL ´bº~b, •TbCL DÎ~b, •TbCL ≥Î~b ‡bΟ ~}•TŸŸbÎb}™a G^>̱La ÓbCq>a yC•T∑‡bPbŸ⁄a ¿PC. ÓbLPb}™b œ‡b}™b ¿}£bÆ ÓbCq>b ¿™Ø•T. PBb ™bUØ ¿P»bDb £bºt‡bÿ‡b •Tb≤b» œ‡b}™C •Tb´a <Î<™_™ ¶ÀbC≥ ™bU». PBCÿ‡b Ób≥ÿ‡b kbÆØUb ¶BC Ÿb´RD y⁄b£C PbC ∂h•TŸ PbÎÆ ´CiTD œ‡b}Db "•Tb‡ ‡C‘>C ΩbUC •Tb »N|´a? ‡b kbÓLb™C yC•T»b?' G•}TÎb "‡bUb •Tb‡ ~C»a»U} PÓÆ»}' ¿~b »t´CDC B‘>•TbÎØD £CTD UbC•Tb}™a ±–<»G•–T‡b ¿ÆÓbÎØD ±b´∑‡b™b œ‡b}™b µ}£b. ~}•TŸ µbC*‘>≥CPNXb ~}•TŸŸbÎ Îbflb}ÿ‡b ‡b ™b`‡b}Db k≤a ±‘>UC ¿b<L Ób∆‡b•T‘>C »•–TbŸ •TiT Ub≥UC, "»NÓÿ‡b ¿≥£a ÆÎ≤ÿ‡b ÓbLPb}»£C⁄aU P}fl^>DC<ÎıX ¶fl‘> kbCULbŸa ÓbLP} ¿b´C».' <D±bLa ¿b}£bCUDbÿ‡b ~CÎ^>ÿ‡b •Tb≤b», Bb ∂ µbGŸ‡b}Db ±bC<UPb}Da Ubq>a™b ⁄ر ±–Pb£ <£Ub, "~Ÿ£ ÆbC~a*Db ‡b}Da™ <D±bLaUb ¿bLUC.' ´b œ‡b}™b Ÿb≥ —‡IT •TŸa». Bb YDa ´a ≥bC˝> D}»Ÿ Pb}<≥»Ua. Óa |´^>UC, "»N|´bUb Óa ¿b}£bCUDb» ¿bLUC ¿~a ÓbΩa •Te±Db. »N|´a ÓUb ¿bLUC ´C Ób´a» D—´»C.' Bb ∂ Ÿ´h‡±ØL∂ ´PUC. ~}•TŸŸbÎ |´LbUC, "¿b|´bUb •TbCLa ¿bLUC Db´a ¿b<L ¿b|´a´a •TbCLbUb ¿bL» Db´a. ¿b|´a VTIT D£aÿ‡b •Tbq>a ^>bC±Ua q>CÎØD kP»bC, ≥≤PNXb ^>b•T» Db´a. ÓbPC ¿b±L ´bCTD™ ^>bC±Ua» ‡CTD ±‘>»b» ¿b<L ¿b|´a™ •TbC`‡bUb µŸUC ¿~a VNT~bŸ•TÚ ÓbŸ»b» !' ¿}≥bŸÓ≤b $ 65

y•Tb ŸbÆ•TÚ‡ ±Ôbbÿ‡b ±N˙>bt‡bUb P}fl^>DC» Ÿb´Î»´a D—´»C ¿b<L »a PbC‘>λ´a D—´»C. œ‡bΟ ~}•TŸŸbÎb}™C Ub‘>•CT Bb˜‡ "Ób•T‘>b ´b»a VNT^>bLC !' VNT^>bLC PbC‘>λ Db´a» ¿b<L ÓØq> PbC‘>e‡b<~Îb‡ ´b» Ó‘>s‡b»ØD <Dfl» Db´a! ~}•TŸŸbÎ œ‡b}ÿ‡b ¿bΑ>a™a y•T ¿bq>ÎL ¿DC•T£b Pb}≥». ‡~Î}»ŸbÎ ™—´bL ≥…´Ó}_a ¿P»bDb™a ≥bC˝>. ±N∑‡bÿ‡b PG•∂T^> ´bTPΟ œ‡b}™C ÆCÎL ΩbUC ¿b<L Ó≥ UbC•Tb}ÿ‡b BC^>a≥bq>a PNiT Ωbe‡b. ÆCÎLb»aU •TbC*k‘>a™b y•T µb≥b ‡~Î}»ŸbÎb}ÿ‡b £b»b» ¿‘>•ØTD œ‡b}Db ÓbCq>b kC™ºD •TŸ» ´bC»b. ÎbŸ}ÎbŸ œ‡b}™a ÆaB <»•T‘>C Î≤» ´bC»a. ~}•TŸŸbÎb}Da ±GŸ„hÒ»a ¿™Ø•T ´CŸUa ¿b<L <⁄~b»ØD £b»•TbCŸLC •Tb˙Ø>D ‡~Î}»ŸbÎb}Db Pb£Ÿ •CTUC. œ‡b}™b ™C´Ÿb y•T£Ó ¶Æ≤ØD ≥CUb. ~}•TŸŸbÎb}™b <⁄Pb ´a y•T Æb£R≥bŸb™a ±bC»‘>a™ ´bC»a. <Α>a, Ób™aP ‡b œ‡b}ÿ‡b ≥ŸÆb. œ‡b⁄CŸaÆ •NTLbUb Ub≥Ua »Ÿ UÎ}≥, PN±bŸa, •NTLb™C ‘>bC•CT £È⁄N Ub≥UC »Ÿ ¿M„h±–D, •NTLbÿ‡b flŸb» U´bD ÓØU ¿PCU »Ÿ œ‡bÿ‡bPbq>a <D£bD <UÓUC^>™a ≥bC≤a, ^>bC±a» •TbCq>C »Ÿa ^>b™La, PN ∂£bCŸb, ÓUb kt‡b™ <£ÎPb}Da BC^>» ¿PUC »Ÿ ⁄bt‡b ~C*≥£b∑‡b™a y⁄b£a ±NŸ™N}‘>a. ¿P} PbŸ} |‡N<Ω‡Ó œ‡b}ÿ‡b  Îe‡b~b <⁄~b» •Tb‡Ó ´ÆŸ. P≥`‡b Æ≥b•T‘>C ¿Db£ŸbDC ¿b<L µNœ•TbŸbDC ±b´∑‡b™a ~}•TŸŸbÎb}™a »b•T£ ÓbCq>a ¿Æk. œ‡b •Tb≤a Óa PÓbÆÎbÀb}<ÎıX ¶fl‘> kbCU» DPC; ±L "PÓbÆÎb£a' ´b ~}•TŸŸbÎb}™b ⁄bP ™C˝>C™b <η‡. "±–bÒ<Ó•T <~<Ôb•Tb ¿PUCe‡b kb‡•TbC•T‘Ø>D £´b ı±‡b}™a ⁄™a∂ <Ó≤ÎØD, PbÓb<Æ•T ±GŸÎ»∂DbPbq>a kb´CŸ ±‘>UCUC' ´a œ‡b}™a G^>̱La. ±_•TbŸ ¿b}£bCUD PÓÆØD flC» Db´a», ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎb™C ¿Ò∂~bÕ œ‡b}Db •T≤UCUC Db´a ‡b™b ¿b|´bUb ÓbCq>b ¶ÙC≥ Îb^>b‡™b. ≥bC<Î}£ »≤ÎU•TŸ ¿b±e‡b<ÎıX <U<´»b» ‡b» <™}»b •TŸ∑‡bPbŸ⁄C •Tb´a Db´a. " ¢‡b <£Î~a Ó´bŸb˝¨> ^>b ∂|PË ¿b±e‡b kbÆØDC <U´aU œ‡b <£Î~a ¿b±UC •Tb´a»Ÿa ™N•T»C ¿b´C •TÚ •Tb‡ »C »±bPØD kflb' ¿~a ÓbΩa Ó<ÑDbÒa. ~}•TŸŸbÎ ¿PUa Ó⁄Ub~a •TŸ» DP». œ‡b}™b ¿b±Ub y•T UbC´bŸb™b ^>bCUb, "±_•TbŸb}Db »N|´a yÎ˙>C ÓbD»b •Tb? »C •Tb‡ <™_≥Nƒ ¿b´C» •Tb hÎ≥b∂»ØD ¶»ŸUC ¿b´C»? yP.^>a. Ó«‡C •}T‘>s^>Ÿ™a DbC•TŸa <Ó≤bUa Db´a, »C ±C±Ÿb» <™•T^>UC. œ‡b}Db •Tb‡ yÎ˙>C Ó´{Î Àb‡™C?' P}fl^>DCÿ‡b •TbÓb}» ¿DC•T ÓbLPC ¿bUa; •TbCLa ΕTÚU, •TbCLa ‘>bMs^>Ÿ. ¿bÓ™b •TbÓb™b ⁄bs‡b ÓbCq>b <Î<™_. <£Ñaÿ‡b ÌUM^VTbMÓ∂Ο λ∂ÓbD±_b™b •Tb≥£ ¿}ÒiTD ¿b|´a ΩbC±LbŸ. ¿}kbe‡bÿ‡b kP h^>C~DΟ ±ÒbŸa ^>b•TLbŸ. kPÿ‡b ^>±bΟ kPØD ¿}≥bŸÓ≤b $ 66


‡b_b •TŸLbŸ. ÆCÎb‡™a PbC‡ |´LÆC ÓNŸÓNŸC ¿b<L ~C*≥£bLC. ‡b ÓbC‰b UbC•Tb}Db VTbŸ Æ‘> Îb^>b‡™C. œ‡b}™a ´‡≥‡ <£PUa, •TÚ ~}•TŸŸbÎb}Db »bC*‘>b™b VT^>•Tb Àb‡™a ™b}≥Ua P}µa™. œ‡b}Da •NT™C˝>b ™bUØ •CTUa, •TÚ "Ba•T D•TbC, •NT_b ¿bΟ' |´LØD BUCBUC ™Ø± —´b‡™C. P}fl^>DCÿ‡b ¿bµa ¿DC•T ¿b}£bCUDb}~a ~}•TŸŸbÎb}™b P}k}µ ¿bUb. ±L, »Nı}≥b» ÆbLC ´C œ‡b}Db D ¿bΑ>LbŸC •TbÓ. œ‡b}Db £bCD ⁄bP PÎU»a ´bCœ‡b. "k<´Æa∂ Db ∂•TÚ' •TŸ∑‡b•TGŸ»b ±b<´ÆC »C—´b <kÑb D UbÎ∑‡b™a ÓNBb ¿b<L »Nı}≥bÿ‡b kb´CŸ Ÿb´∑‡b™a •TbÓ<≥Ÿa. ¿b}£bCU•Tb}Db »Nı}≥b» Ÿb´LC ´a P≥`‡b» ¿bŸbÓb™a PN⁄bδ ≥bC˝>. »Nı}≥bÿ‡b kb´CŸ Ÿb´Lbt‡b}Db dbP χb‡™a ¶P}» <Ó≤» Db´a. P»» µbα≤. ±_•TbŸb}Db BC^>, ÎG•TUb}~a P}±•∂T Pbµ, •Tb‡∂•Tœ‡bYDb PØ™Db £C, »Nı}≥b»aU UbC•Tb}Db Ub≥Lbt‡b »}kb⁄Ø, <Îlb ±bC™Îb, œ‡b}ÿ‡b •NT^N>}<k‡b}Db <DŸbC± Àb. ´b P≥≤b •TbÓb™b kbCÆb ~}•TŸŸbÎb}Da ±–bÓNv‡bDC ¶™UUb. ¿bM±ŸC~D me‡Ø h^>bŸD}»Ÿ ±}ÆbkÓµUa ±GŸ„hÒ»a ÓbCq>a Ÿbºæ ¿b<L <Î<™_ ΩbUa ´bC»a. Ób™∂ 84 ÿ‡b ±}Æbkÿ‡b ŸbÆBÎDbÿ‡b flCŸb¿bCÿ‡b •Tb‡∂•–TÓb» ⁄b}ÀbUb ⁄b}£b UbÎØD U˙>UCUC ±}Æbka ~C»•TŸa ¿b»b <~⁄b}Ο •Tb‡ B‡bD•T ¿œ‡b™bŸ ™bUØ ¿b´C» ‡b™a •Tb´a~a ¿<»Ÿ}<Æ», ŸIT »b±ÎLbŸa ÎL∂D} •TŸ» ´bC»C. ~C»•TŸa ¿b}£bCUD Îb™Îb‡™C ¿PCU »Ÿ hÎhÒ kPØD ™bULbŸ Db´a. •Tb´a»Ÿa ¿b}£bCUDb™b •Tb‡∂•–TÓ flC»Ub ±b<´ÆC ¿PC q>ŸUC. Pœ‡b≥–´ ™bUØ •TiTD BbŸ»a‡ G•TPbD ‡N<D‡Dÿ‡b ´ÆbŸbC ~C»•Tt‡b}Db »Nı}≥b» flCTD ÆbLC ¿b<L œ‡b}ÿ‡b Pœ‡b≥–´bUb Pbt‡b £C~BŸb»aU ~C»•Tt‡b}Da PG•–T‡ ±b<q>}kb £CLC ¿Pb •Tb‡∂•–TÓ q>ŸUb. œ‡bÓN≤C ±}Æbkb»aU ~C»•Tt‡b}Db ¿b±L y•Tb•TÚ Db´a, £C~b»aU ÎC≥ÎC≥`‡b Ÿb¢‡b}»aU ÎC≥ÎC≥`‡b µÓbY™C, ÎC≥ÎC≥`‡b Æb»a*™C ~C»•TŸa ¿b±e‡bkŸbCkŸ ¿b´C» ¿Pb <ÎdbP Îb^>CU ¿~a •Te±Db. ÆNUº 84 Ó«‡C Pœ‡b≥–´ PNiT ΩbUb. ¿b|´a P≥`‡b}Da »Nı}≥b» Æb‡™C, ~}•TŸŸbÎb}Da Ób_ n>b»aUb <kÑbPNXb D Ubλb kb´CŸ Ÿb´b‡™C. ±}ÆbkÓµaU Pœ‡b≥–´bUb ±NŸCPb ±–<»Pb£ <Ó≤»bC ¿b´C ¿PC <£PUC, •TÚ Ó´bŸb˝¨>b» ¿b}£bCUD fl‘>ÎØD ¿bL∑‡bPbq>a <DŸbC± Àb‡™b ¿PC q>ŸUC. ´ÆbŸy•T PŸ£bŸ ~C»•Tt‡b}kŸbCkŸ ¿b|´a Ó´bŸb˝¨>b»aU £´b ÆL ™}‘>a≥‘> ÆCUÓ«‡C ≥CUbC ¿b<L ™bŸ <£ÎPb}» Ó´bŸb˝¨>b» ~C»•TŸa P}fl^>DC™C ¿b}£bCUD PNiT Ωbe‡b™a kb»Óa λ∂ÓbD±_b}» Îb™b‡Ub <Ó≤bUa. ´C yÎ˙>C ™^>•TD fl‘>UC •TPC? œ‡b ÎC≤a ™}‘>a≥‘>´RD kb´CŸ <DŸbC± ±bq>ÎLCPNXb ÆÎ≤ÆÎ≤ ¿~s‡ ´bC»C. ~}•TŸŸbÎb}Da ™}‘>a≥‘>ÓµaU y•Tb VT≤<Ε–CTœ‡b•T‘Ø>D ±NLC ¿}≥bŸÓ≤b $ 67

Ó}‘> ∂»aU y•Tb ¿‘>œ‡bUb »bŸ ±bq>ÎUa ´bC»a: "PVTŸ™}£C ±bq>ÎØ D‡C».' ±N∑‡b»aU ¿‘>œ‡b}Da ŸbÓ™}æ kb±Ø ¿b<L Bbh•TŸBb}TDb »bC Pb}•CT<»•T <DŸbC± •T≤ÎUb. œ‡b}Db ¿Ò∂ PÓÆUb ¿b<L U≥C™ ¿b}£bCUDb™a flbC·Lb ΩbUa. Pb}•CT<»•T P}£C~b™a ´a —‡ÎhÒb Óa flbUØD <£UCUa D—´»a, ´a PbŸa ~}•TŸŸbÎb}™a £RŸ£…˝>a, •Te±Db~ITÚ. •TbMUCÆ™C »bC*‘> D ±b<´UCUC ~}•TŸŸbÎ ŸbÓ ÆCq>ÓUbDa*Db ¿bÓ™a •CTP •T~a PÓÆbÎØD Pb}≥» •TbCL ÆbLC? ™}‘>a≥‘>ÿ‡b ¶Ç E‡b‡bU‡b» BbU<P}≥ Ó<U•T |´LÆC ÓbCq>C Ó~´RŸ ΕTÚU. P}fl^>DCΟ œ‡b}™C ÓbCq>C ±–CÓ. ¿b±e‡b ‡N<ITÎb£bDC ¿b<L Bb·LbDC Be‡bBe‡b E‡b‡bµa~b}Db ¿b<L ±–<»±Ôbbÿ‡b ÎG•TUb}Db ™G•T» •TŸLbŸC BbU<P}≥ ~}•TŸŸbÎb}PÓbCŸ ´b» ÆbC‘Ø>D ""~}•TŸŸbÎÆa, »N|´a VTIT ´È•ØTÓ Àb, ¿}ÓU •TŸ∑‡b™C •TbÓ ¿bÓ™C,'' ¿PC |´L»bDb Óa yC•TUC ¿b´C. ™}‘>a≥‘>ÿ‡b  „h±»≤b» »aD ¿bq>Α>C Ób∆‡bkŸbCkŸ ~}•TŸŸbÎ ´bC»C. <´}£ÈhÒbDb»aU gC˛> gC˛> »¢ß ‘>bMs^>Ÿb}™b »CÒC ≥Û>b ´bC»b;. ±L œ‡b P≥`‡b}Db ~}•TŸŸbÎ ÓbC‰b Òb^>b» ´È•ØTÓ PbC‘>» ¿P». •Tb}Àb™C ¿b}£bCUD Ób≥C ±‘Ø> Ub≥UC, »PC Óa œ‡b}Db ~CÎ^>a |´^>UC, "¿b»b kb´CŸ •Tb´a™ •TbÓ Db´a, ™Ub »Nı}≥b» ¿bŸbÓ •TiT, ' »C—´b VTIT y•T£b™ ~}•TŸŸbÎ ¿bÓÿ‡bkŸbCkŸ ¿bºŸ}≥bkb£ÿ‡b ´PØ∂U »Nı}≥b» £´b <£ÎP ¿bUC. Db´a»Ÿ œ‡b}™a •TbÓ<≥Ÿa "‘N>kbÎ', •TbCLbÿ‡b DÆŸCP D ‡CLbŸa; ≥bÆbÎbÆb D ´bCLbŸa, ±L ¿œ‡}» ÓbCUb™a. ™b•TL |´LÆC "ÓbÎ≤b}™C ±–ÎC~ÙbŸ.' »aD~C ηbY±ØÎa∂ Æ≥bÿ‡b £…˝>aDC D≥∑‡ ¿PUCe‡b ÓbÎ`‡b}Da »CÒC  <»´bP fl‘>ÎUb. hΟb¢‡b™a U˙>b ∂ ΩbUa DP»a »Ÿ G•T»a•T »bDbÆa, kbÆa±–BØ, ‡CPbÆa ¿b<L PbÎ`‡b »b}‘>CU Æ≥bUb ¿ßb» Ÿb<´UC ¿P»C. ~C»•TŸa ¿b}£bCUD ΩbUC DP»C »Ÿ ~}•TŸbÎb}™a <ÎUÔbL kNXa, ±Ÿ⁄‘> Ó»C, •TbCLb™b ÓNUb<´Æb D q>Cλb »bC*‘>bΟ kbCU∑‡b™b <DBa∂‘>±Lb, flŸÿ‡b Pbt‡b ¿‘>™La £RŸ q>CÎØD •TbC*‘>b∑‡bÿ‡b U¬DbUb ±N˙>C Æb∑‡b™a »œ±Ÿ»b, <D˜q>b P≥≤C PÓNæbÿ‡b »≤b»e‡b ŸœDb±–ÓbLC ¿ßb» Ÿb<´UC ¿P»C. ±N˙>C, ~}•TŸŸbÎb}ÿ‡b flŸÿ‡b ¿‘>™La Îb˙>e‡b. ¿b}£bCUDb™C hÎiT± k£UUC, ¿bÎb•Tb Îb˙>Ub, ~}•TŸŸbÎ hÒb<D•T P}fl^>DCÿ‡b •TbÓb±NŸ»C Ÿb<´UC; ±L •NTq>C ÓbCq>a PBb ¿PUa, ¿<µÎC~D ¿PUC, •Tb‡∂•TbGŸLa ¿PUa, •TÚ ¿D}» ¿‘>La £RŸ •TiTD ~}•TŸŸbÎ ‡CLbŸ, ¿b±e‡b µE‡bÿ‡b PÓbµa±N˙>C ÓØ•T±LC ‡CTD kPLbt‡b "⁄}lb'PbŸ⁄C kPLbŸ. P}fl^>DCÿ‡b •Tb‡∂•–TÓb<η‡a y•T ¿ÔbŸ kbCULbŸ Db´a». ±P}»a £b⁄ÎLbŸ Db´a», Db±P}»a Db´a. P}fl^>DCDC "•Ta' |´^>UC •TÚ "Ƈ' |´L∑‡b™C ¿b±UC •TbÓ. Óa ±NE´b •Tµa ¿}≥bŸÓ≤b $ 68


´b•T ÓŸUa ¿b<L ¿b±L ´ÆŸ D—´»bC ¿PC ´bC»b •TbÓb D‡C ´a œ‡b}™a »´bD. Ób∆‡b ¿bÆbŸ±Lb» „h±»≤b» ¿P»bDb ~}•TŸŸbÎb}Db ¿Pb«‡ •MTEPŸ Ωbe‡b™a kb»Óa •T≤Ua. •Tb´a <£ÎPb*™b™ ±–f ¿b´C ´C´a h±˝> ΩbUC.  „h±»≤b»ØD kb´CŸ ±‘>e‡bΟ Óa œ‡b}Db BC^>b‡Ub ≥CUbC ¿b<L yC*~a PbUÿ‡b ≥̱b^>̱b}ÿ‡b Òb^>b}» |´LbUbC, "~}•TŸŸbÎ ÓUb PbC‘Ø>D ±N˙>C ™bUUC •Tb‡?' ÆLØ •Tb´a ΩbUCUC™ Db´a ¿~b ¿<ÎBb∂Îb» ~}•TŸŸbÎ |´LbUC, ""F‡M, F‡M, ¿b±L •NTq>C Æb» Db´a.' ±}µŸb ηbY±ØÎa∂ œ‡b}Da ¿PC kbCUe‡bD}»Ÿ <Α>a •Tb˙Ø>D <~U≥bÎUa ¿P»a, ¿b»b »C ~s‡ D—´»C. <Α>a´a ¿bC˙>b‡™a Db´a ¿b<L P«‡b P}fl^>DC™C •Tb´a <D•T‘>a™C •TbÓ UΕTŸ <Dflb‡™a ~s‡»b Db´a ´C ´CiTD ~}•TŸbÎ ≥CUCUC <£P»b». œ‡b}™a ¿bC≤⁄ ΩbUa »C ±ØÎ∂ÆEÓa™b ‹TLbDNk}µ ¿Pe‡bPbŸ⁄a. ±N˙>ÿ‡b •TbCLœ‡b »‡bŸaPbq>a ~}•TŸŸbÎ <DflØD ≥CUC, •T≤b‡Ub ¿bÆ •Tb´a™ PbµD Db´a. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 21 ¿bM≥h^> 1995) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 69

¿VTb^> kbkØUbU ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ±<´e‡b <±˙>aÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDb kbkØUbU ±Ÿ£C~a ‡b}™a ¿bC≤⁄ ´bC»a. œ‡b}ÿ‡b<η‡a ¿DC•T ¿bv‡b<‡•Tb yC•ØTD Ób´a» ´bCœ‡b. P}fl^>DC»aU £ÈPt‡b ¿b<L ¿≥£a ¿Ua•T‘>ÿ‡b <»Pt‡b <±˙>aUb kbkØUbU ´a —‡s»aT |´Lb, ±–•TŸL |´Lb VTbŸPC Ób´a» Db´a. kbkØUbU ±Ÿ£C~a 23 ÓC 2004 ŸbCÆa ±´b^>C œ‡b}ÿ‡b <™ÓN•Te‡b ±GŸÎbŸbUb ¿b<L P}fl^>DCÿ‡b ÓbC‰b •NT^N>}kbUb PbC‘Ø>D ≥CUb. ≥CUa G•Tœ‡C•T ηC∂ kbkNUbU™a BC^> —´b‡™a »a •TbCLœ‡b Db •TbCLœ‡b „h±»≤b». »bC ¿≥£a <ÆÎbΟÿ‡b £È⁄∑‡bDC ¿bÆbŸa ¿Pb‡™b ¿b<L ¿b»b Æ≥»bC •Tb Db´a ‡b <™}»CDC œ‡b™a kb‡•TbC, BbT ¿bL⁄a y⁄b£b •NT^N>}ka‡ ‘>bC`‡b»aU ±bLa ¿bΟ» £ŸÎbÆb±b~a ¶BC ¿Pb‡™C. ´b ÓbLØP™ »Pb ¿VTb^>. ¿VTb^> ÓbLPb}™b ¿bÆbŸ ÓµNÓC´ œ‡bUb U´bD ·b»™ Æ‘>Ub. ¿VTb^> ÓbLPC ÆCÎ∑‡b⁄b∑‡b™a <~h» ÒbC‘>a™ kb≤≥LbŸ! "´Ña UflÎa»ØD ÓN}≥≤C Æb»b» ´bC', ´b D}»Ÿ ¿DC•TÎC≤b yC•TUCUb <ÎDbC£, Óa ±<´e‡b}£b kbkØUbUÿ‡b »bC*‘>a yC•TUb. •Tb´a ηbY±ØÎa∂ •Tb´a Æ⁄ÓC™C <D<Óc ΩbUC ¿b<L ÓbC‰b ¿b»lbÿ‡b ^>bC•Tb™b Bb≥ ~ÕG•T‡b •TiTD •Tb˙Ø>D ^>b•TbÎb Ub≥Ub. <ÆÎbΟ™C £È⁄LC. ‘>bMs^>Ÿb}Da ¿b~b PbC‘>UCUa; ±L Óa BC^>b‡Ub ≥CUbC »Ÿa yÎpb P≥`‡b £È⁄∑‡b»ØD ‘>bC`‡b»ØD U•Tb•TLbt‡b <ÎDbC£b™b ΩbC» PbC‘>», œ‡b™C ´PLC ¿b<L <ÎDbC£ •TŸLC ™bUØ™ ¿Pb‡™C. Óa y•T£b œ‡bUb |´^>UC, ""»NΩC Îb≥LC ±b´RD „hÎœΩUY‘>Ó«‡C yC•TUCe‡b y•Tb UbC•T•TÒC™a ¿bq>ÎL ‡C»C. <»Òe‡b y•T •HT^>D™C UbC•T ÓbCq>C <ÎDbC£a ¿b<L P»» ´PLbŸC |´LØD •Tb´aPC •NT±–<PX™ ¿b´C». ‡b •HT^>DÓµUb y•T Pº<D•T ÆNE‡b •Tb≤a U˙>b ∂Ο ≥CUb. µNÓ÷•–TÚ» y•T kbL œ‡bÿ‡b ¿bŸ±bŸ ÆbTD Ωb‘>bÿ‡b ⁄bC‘>b» ı»Ub. ‡NX P}±UC, £bCE´a PºE‡C <DflØD ≥CUa. ´b k´b”Ÿ ¿b±Ub Ωb‘>bUb ¿‘>•TUCUb™. D}»Ÿ £ÈPt‡b <£Î~a »CÒC ¿bUCe‡b PCDb±»aUb ´b Pb±‘>Ub. œ‡b™a PN^>•Tb •CTe‡bΟ PCDb±»aDC <ΙbŸUC, ""G•T»a ÎC£Db P´D •CTe‡bP. VTbŸ £È⁄» ¿PCU Db´a?'' Pº<D•TbDC ¶cŸ <£UC, ""VTbŸPC Db´a, ±L ´P»bDb Ób_ ¿PZ ÎC£Db —´b‡ÿ‡b.'' kbkØUbU™C ´C ¿PC ´bC»C. »bC ÆEÓBŸ Æ≥bUb ´PÎØD ≥CUb; ±L œ‡b™b ~CÎ^> Ób_ •TÓ∂<αb•Tbÿ‡b <PXb}»b<η‡a ÆkŸ£h» P}~‡ ‡bÎb ¿~b ±X»aDC ΩbUb. ¿}≥bŸÓ≤b $ 70


~CÎ^>a ~CÎ^>a P}fl^>DC™C •TbÓ PbC‘Ø>D kbkØUbUDC ™b•TL ÆÎ≤ÿ‡b y•Tb •TbŸ⁄bE‡bUb ÓÆØŸ ±NŸÎ∑‡b™C •}T_b^> flC»UC. —‡ÎPb‡ VTb‡Àb™b, kbkØUbUÿ‡b flŸ™a —‡ÎPb‡b™a ±GŸ„hÒ»a Ω±b@bDC PNµbŸUa. P}fl^>DCÿ‡b •TbÓbÿ‡b •Tb≤b» ±bŸ ^>bC•TbUb ≥CUCUa ¿bC˙>≥–h» œ‡bDC P}±ÎØD ^>b•TUa. hλ:™C flŸ kb}µUC. BblbDC £C∑‡b•TGŸ»b •Tb´a ⁄bCe‡b kb}µe‡b. y•T Ó}≥U •Tb‡b∂U‡´a kb}µb‡Ub PNŸÎb» •CTUa ¿b<L œ‡bÿ‡b Bb¬‡bUb £…˝> Ub≥Ua. •TbŸ⁄bE‡b»aU Îb£bÎb£aÓN≤C k´Èµb ¿PbÎC, •TbCLa»Ÿa œ‡bÿ‡bΟ Ÿb≥ •Tb˙>Ub. y•T <£ÎP œ‡bÿ‡b h•ØT^>ŸÆÎ≤ kbkØUbU Æ⁄Óa ¿b<L kC~NX ¿ÎhÒC» Pb±‘>Ub. UbC•Tb}Da œ‡bUb ¿bLØD •HT±b»aU ıka ´bMUÓ«‡C £b⁄U •CTUC. ‡b •Tb≤b» Óa´a y•Tb „h±»≤b»ØD £ÈPt‡b  „h±»≤b» Æb» ´bC»bC. ~CÆbŸÿ‡b  „h±»≤b» Óa ´bC»bC. kbkØUbUUb ¿œ‡ÎhÒ ¿ÎhÒC»  „h±»≤b» q>CÎUC ¿b´C, »bC kC~NXa» ¿b´C, ÓC*£RUb ÓbŸ Ub≥Ub ¿b´C ¿PC •T≤UC ´bC»C.  „h±»≤b»ØD PN^>e‡bΟ Óa œ‡bUb BC^>b‡Ub ≥CUbC. ¿ÆØD´a »bC ~NXaΟ ¿bUb™ D—´»b; ±L πT<™» ´b»±b‡ ´UÎØ Ub≥Ub ´bC»b. ¿b»b ‡b ÆNE‡b P´•Tbt‡b™a ´a ~CÎ^>™a™ BC^> ¿PC ÓDbCÓD |´LØD kbkØUbUUb DÓh•TbŸ •TiTD Óa <DflbUbC. <£ÑaUb ±Ÿ»UbC. ±Ÿ» ¿b}kCq>bLUb ¿bUbC »C—´b •T≤UC •TÚ, ¿b»b kbkØUbU ±N˜•T≤Pb q>a•T ΩbUb ¿b´C. Da^> kbCU»b ‡C» Db´a. hÓŸL~ITÚ fl^>Ua; ±L <D£bD ™bU»bC, kbCU»bC. ±NE´b œ‡bUb flŸa BC^>b‡Ub ≥CUbC. ™bŸ™bºflb}ÿ‡b DÆŸC» œ‡bÿ‡b» •Tb´a™ £bC· <£PUb DP»b. »bC kbCU∑‡b™b ÓbC‰b ¿b•Tb}»bDC ±–‡œD •TŸa ¿b<L y•CT•Tb≤™b ´b ~m£b}™b ŸbÆb, œ‡bUb DCÓ•Tb ~m£™ ¿bq>λ DPC. ~CÎ^>a ~m£ Pb±‘>Ub Db´a »Ÿ •TbCLœ‡b´a ~m£byCÎÆa »bC "kbMU' |´LC. ÆEÓb» •Tµa kbMUDC D ⁄C≤UCe‡b kbkØUbUÿ‡b ÓDbÿ‡b ¿b»e‡b •TÌ̇b» •TbCL»a <⁄‘>•TÚ ⁄bCUØD ´b kbMU flNPUb ´bC»b •TbCL ÆbLC! ¿bÆbŸ±Lbÿ‡b ¿bµa <ÎDbC£a ¿b<L •TbC^>akbÆ Bb·Lb}ÿ‡b ⁄≤⁄≤b^>b» P≥`‡b}Db ‘N>kÎLbŸb ¿Pb ~m£b}Da™ ±bq>a» PNŸb ⁄N±PØD kCÆbŸ •CTUCUb ÓbΩb y•T <Ó_ Óa ±ØÎa∂ ±b<´Ub ´bC»b. ¿~b ±–P}≥b~a ´a £ÈPŸa ≥bq>BC^>. ±<´Ub <Ó_ <ÎÙbD, ÆNDb ±–b«‡b±•T, Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b ¿Ò∂•TbŸLbΟ™b ÓbE‡ÎŸ ¿<µ•TbŸa. Îb™b PbÒ £C» Db´a »Ÿa œ‡bÿ‡b ÓDb™b »bCU PN^>UCUb D—´»b. ±Ôbbflb»bÓN≤C ¿bCq> PbÒ £C» Db´a», ÆaB Î≤» Db´a ¿~b´a ¿ÎhÒC» »bC <Ó_ ÓbC‰b P}‡»±LC <DŸÒ∂•T ¿bÎbÆ •Tb˙>C. »C ±b´RD Óa ´b£ŸUbC ´bC»bC. kbkØUbU™C »PC D—´»C. ÆaB ™bUb‡™a »C—´b »bC PbŸb ÆaÎ ¿bC»ØD kbCUC ¿b<L kbCU» Ÿb´a. Îb™b ⁄™e‡bΟ ±}⁄ »N^>UCe‡b ±Ô‡b±–ÓbLC »bC ÆaÎbÿ‡b¿b•Tb}»bDC ¿}≥bŸÓ≤b $ 71

kbCU∑‡b™b ±–‡œD •TŸa. ´C ¿PC £bCD»aD ηC∂ ™bUUC. Ó≥ ¿Ua•T‘>C •T≤UC, •TÚ kbkØUbU ±NE´b „h±»≤b» ¿b´C. œ‡b™a £bCE´a ÓØ_<±}‘>C <D•TbÓa ΩbUa ¿b´C». ‘>b‡<UPaPΟ ¿b´C. <±}±Ÿa-<™}™Î‘>ÿ‡b  „h±»≤b»ØD œ‡bUb flŸa ±Ÿ» ¿bLUC. y—´bDb ±NE´b flŸa ±º~b™a ¿bC˙>≥–h» ™bUØ ΩbUCUa. ‘>bMs^>Ÿb}Da PÑb <£Ub, •TÚ " „h±»≤b» Ÿb´∑‡b» •Tb´a ¿Ò∂ Db´a. ⁄™∂ ÓbCq>b ´bC ∂U. flŸa flCTD Æb. ¿bq>Îlb»ØD £bCD£b  „h±»≤b» ‘>b‡<UPaPPbq>a flCTD ‡b.' ±NE´b y•T£b flŸa BC^>b‡Ub ≥CUbC. ¿b»b kbkØUbUUb µ‘> ™bU»b´a ‡C» D—´»C. œ‡b™a kb‡•TbC PN·Ób œ‡bUb Pb}Bb≤» Pb}Bb≤» Ÿhœ‡b±‡Y» ±b‡a, Ó≥ GŸÔbbDC kP±‡Y», kPDC <™}™Î‘> ¿b<L »CÒØD  „h±»≤b» ±b‡a flCTD Æb ∂. ‘>b‡<UPaP •TiTD flC ∂ ¿b<L œ‡b™ Ób≥b∂DC ±Ÿ»-¢‡bÿ‡b kt‡b ´bC∑‡b™a VTbŸ~a ¿b~b Db´a ¿~b DÎt‡bUb Pb}Bb≤»- flŸa flCTD Æb ∂. ÓUb ¿bUCUC ±b<´e‡bΟ PN·Ób •TbCP≤Ua™. ¿bÎiTD µŸUCUC PbŸC ¿bPØ ±b^>bDC Îb´R Ub≥UC. ÓbCq>a µaŸbC£bc kb ∂ ! ¿bµN<D•T ‡N≥b»aU Pb<Î_a™ |´LbÎa; ±L •T<U‡N≥b»aU Pb<Î_aUb£C⁄aU ±»a™C ±–bL ±Ÿ» <Ó≤» Db´a». kbkØUbU »•CT™ PN·Ób<η‡a£C⁄aU <U<´∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. kbkØUbUÿ‡b ¿b<L Ób∆‡b P´ÎbPbÿ‡b _bC^>•T  <»´bPb» <»™b ÎbŸ}ÎbŸ ¶ÑC⁄ ‡CLbŸ ¿b´C. ¿b»b kbkØUbUUb BbD D—´»C. »bC <™‘><™‘> •TŸa. ÆbC <£PC œ‡bÿ‡bΟ ¿bCŸ‘>C, <~—‡b flbUa. P≥`‡b Ÿb≥b™b P≥`‡b» ÓbCq>b k≤a |´LÆC PN·Ób™. »a κ»b≥ØD ≥CUa ´bC»a. ""Pb´Ck, ¿b»b Ób∆‡bÿ‡bDC Db´a PbCPλ. ¿PC Îb^>»C ÆaÎ ÀbÎb; ±L £bCD ÓNUC ¿b´C». œ‡b}» y•T ÓNU≥a. |´LØD »bC´a µaŸ ´bC» Db´a.'' ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¿DC•T P}k}<µ»b}Da ±–‡œD •CTUC. ¿≥£a ¿bŸbC¬‡Ó}¯‡b}±‡Y» ÆbTD ‘>b‡<UPaPÿ‡b ⁄™b∂» PØ^> <Ó≤ÎUa. ¿±Nt‡b Ÿb<´UCe‡b Ó}≥U •Tb‡b∂U‡bÿ‡b kb}µ•TbÓb•TGŸ»b flCC»UCe‡b •TÆb∂™C Bb•T‘> ¿bCΩC ΩbUC ´bC»C. œ‡b™a ÒbC‘>aVTbŸ PbC‡ •TbCLa <Ó≤ÎØD <£Ua. ±L, ¢‡b™C œ‡b™C £È:⁄ ¢‡bDC œ‡bDC™ ΩCUb‡™C ¿P»C. •Tb´a <£ÎPb}±ØÎa∂ •T≤UC, •TÚ ¿b»b ‘>b‡<UPaPÓ«‡C´a •Tb´a ¿Ò∂ DPe‡bDC »bC ¶±™bŸ´a k}£ ±‘>Ub ¿b´C. kbkØUbUUb flŸa q>CÎUC ¿b´C, ±L ¶±™bŸ P≥≤C P}±UC™ ¿b´C». ~CÎ^>ÿ‡b ¿}•TbUb PNŸÎb» ΩbUa. kbkØUbU™C ⁄bLC<±LC™ k}£ ΩbUC. •Tb´a´a ±bC^>b» ≥CUC, •TÚ ±bC^> ˙>≤C G•}TÎb ¶U^>a ´bC ∂. <D—Î≤ <D±<™» ±‘Ø>D ´bC»b »Ÿa œ‡bUb BC^>b‡Ub ≥CUbC »C—´b œ‡bDC ÓUb ¿bC≤⁄UC. ""Pb´Ckb}Db ¿bC≤⁄UC •Tb?'' ¿PC <ΙbŸe‡bk”U ¿}≥bŸÓ≤b $ 72


kb‡•TbCΟ ⁄C•TPUb. ≥Ce‡b ±b™P´b ηb∂» <»Pt‡b}£b "´a ≥bq>BC^> ¿⁄CŸ™a™' ¿~a ÓDb~a ⁄ØL≥bq> kb}µ» Óa <DŸbC± flC»Ub. εb∂ ÓNOTbÓa 23 ÓC 2004 ŸbCÆa |´b_C PŸb}™b VTbCD ¿bUb - "¿bÆ ±´b^>C ™bŸ ÎbÆ»b kbkØUbU ≥CUb.' ¿b‡N˜‡b» •Tb´a ÓbLPb}™a ÆÎ≤a•T ¿~a PbµUa Æb»C, •TÚ <»™a PNŸÎb» •TbCqØ>D ΩbUa ´C UÔbb»™ Ÿb´» Db´a. ¿≥£a ±<´e‡b±bPØD ´a ¿bC≤⁄ ¿b´C™ ¿~a BbÎDb Ÿb´»C. D}»Ÿ •TbUÓbDb±–ÓbLC BC^>a≥bq>a <Ο≤ ´bC» ™bUe‡b »Ÿa ÆÎ<≤•TÚ™a BbÎDb ¿kb<µ»™ Ÿb´»C. kbkØUbU™a ¿b<L ÓbΩa ¿bC≤⁄ ±<´e‡b±bPØD™a Db´a ´C ¶fl‘>™ ¿b´C. Óa ¿b}kCq>bLUb ‡CTD ~C»•TŸa kDUbC, ™b•TLUb ÆbT‡CT Ub≥UbC. œ‡bÿ‡b ¿bµa™b •Tb´a ±GŸ™‡ ¿P∑‡b™a ~s‡»b Db´a. 1977 Ó«‡C Ó´bŸb˝¨> <εbDPBCÿ‡b <DΑ>LN•Tb}Db ™b•TL™C ÓbÓb <~}£C ¿bÓ£bŸ•TÚPbq>a ¶BC ´bC»C. ÓbÓb <~}£C ´a ™b•TLÓµaU y•T P}hÒb™ ¿b´C. "™b•TL™C PbDC≥NıÆa' |´^>UC »Ÿ œ‡b}ÿ‡b —‡<ITÓ{Îb™a ±‡b∂ƒ •Te±Db ‡CTD Æb»C. œ‡b}Da ⁄ŸC |´LÆC <DΑ>LN•TÚÿ‡b V}T£b» ±‘>b‡Ub™ D•TbC ´bC»C; ±L <DΑ>LN•TÚÿ‡b ‡b BbCÎt‡b» <D:~}•T±LC ±b∑‡b» ±b´CLbŸC G•T»a ÆaÎ ⁄C™UC Æb»b»! œ‡b}»UC™ y•T ÓbÓb. »Pb œ‡b ÎC≤a ÓbÓb}™b ¿b<L ÓbΩb ±GŸ™‡ ™N^>±N^>»b™ ´bC»b. Óa ÆNDb PCÎb£Ub™b ¿b<L ÓbÓb´a PCÎb£Ub™C. yÎ˙>b™ •Tb‡ »bC kb£Ÿb‡La P}k}µ. ±L, ÓbÓb}Da VTbMÓ∂ BŸUb ¿b<L ±<´e‡b™ <£ÎPb±bPØD Óa œ‡b}Db Pb}<≥»UC, ""ÓbΩa Æa±, <»™C G‘>ΩCU ¿b<L Óa ‘¨>b‡—´Ÿ »NÓÿ‡b •TbÓbPbq>a ´ÆŸ ¿b´bC».' ±–™bŸb™b P≥≤b •Tb≤ ±´b^>C±bPØD Ó«‡Ÿb_a±‡Y» Óa ÓbÓb}kŸbCkŸ <VTŸUbC. ±N˜•T≤ ¿DNBÎ ≥bq>aP ÆÓUb. ´b •Tb≤ ¿Pb, •TÚ ÓbΩC Dbδa •NTLbUb Ób´a» D—´»C. <DΑ>LN•TÚÿ‡b PBb}Ó«‡C ™b•TLÿ‡b ≥bC±b≤ Æ≥Db‘>C*ÿ‡b 12-14 ηbYÿ‡b ÓNUb™C´a Bb·L ´bC ∂; ±L Óa P´Pb h^>CÆΟ´a DPC. ‡b <DΑ>LN•TÚÿ‡b ÓbC<´ÓC»™ kbkØUbU ±Ÿ£C~a, ~}•TŸŸbÎ Îbfl, ≥bC±b≤ Æ≥Db‘>C ´C PbŸC ÓbÎ≤C BC^>UC. <£ÎPBŸ ≥b‘>aÿ‡b <h^>¿GŸ}≥Ο Óa ¿b<L Ób≥C±N˙>C kPUCUC ´C ÓbÎ≤C. œ‡b}ÿ‡b•T‘Ø>D Pbt‡b ±GŸPŸb»aU DCœ‡b}ÿ‡b •TÒb•T´b∑‡b yC•Tb‡Ub <Ó≤». ~C»a»UC •Tb^>C »bC±‡∂Y» ÓUb ⁄N±Ø Ub≥UC ´bC»C; ±L £È:⁄b}™a ±NŸa PÓÆ •Tb´a ¿bUa D—´»a. ÆCÎ˙>a ¿bUa ´bC»a »CÎ˙>C Óa kbCUC; ~bÕ •TÓa, ¿<B<DÎC~ Æbh» ¿PC™ ¿PLbŸ. ±L, DN•T»b™ ±GŸPŸb» ¿bUCUb ~Ÿ£ ÆbC~a ‡b ÓbÎ`‡b}Db ⁄ر BbÎUb. ÓbΩC ~C»a<η‡a™C kbCULC ´C œ‡b™C •TbŸL DPbÎC. Óa œ‡b ÎC≤a DN•T»b™ ±Ÿ£C~b»ØD ¿bUCUbC. „hÎœΩUY‘>™a "~b‡<D}≥' ¿ÆØD <~Ñ•T ´bC»a. Ób∆‡b ≥»ÎºBÎbÿ‡b ±N˜•T≤ •}Tlb ¿}≥bŸÓ≤b $ 73

™b•TLÿ‡b ±GŸPŸb» ·^>Ë>•TLa∂ Ωbe‡b ´bCœ‡b. œ‡b •Tb≤b™C kbkØUbU ±N˙>C ÎL∂D •TŸa, ""Pb´Ck |´LÆC •Tb‡ Òb^> ´bC»b! <P≥ŸC^> χb‡UbPNXb ≥b‘>a»ØD ¶»Ÿb‡™C Db´a». <⁄~b»ØD ´b» •Tb˙Ø>D ±ºPC Àb‡™C ¿b<L ±bG•T^> χb‡™C.'' PNŸÎb»aUb »Ÿa ´b "VTbMŸCD GŸ^>E‘>∂'™b £k£kb ¿PbÎb. <DΑ>LN•TÚÿ‡b •Tb≤b» ™b}≥Ua ¿bC≤⁄ ΩbUa. ÓbÓb <DΑØ>D ‡CLbŸ ¿~a ¿bÓ™a ⁄b_a ´bC»a™. »C <DΑØ>D ¿bUC, •TÚ »Ÿ ¿bÓ£bŸbPbŸ⁄C ´bCT Àb‡™C Db´a. P≥`‡b ⁄C‘> »bUNs‡b™a ±GŸ±ØL∂ <ΕTbPb™a ‡bCÆDb »‡bŸ •TiTD œ‡bÿ‡b ¿}ÓÆkÆbÎLa*™a Ækbk£bŸa ¿b|´a <»flb}Da χb‡™a. œ‡b» ™b•TL™C ¿Ì±b £C~ÓN⁄´a PbÓaU ΩbUC. Ób∆‡b ~C»aΟ œ‡b ÎC≤a <Î<´Ÿa™C •TbÓ ™bUØ ´bC»C. ¿b}kCq>bLUb œ‡b ÎC≤a ÎaÆ D—´»a. œ‡bÓN≤C <‘>ΩCU  }<ÆD Î ±}± Îb±ŸbÎC Ub≥». ¿Ì±b}™C ™b•TLUb  }<ÆD £Èıh»a™C n>bC^>CPC Ε∂T~bM± ´bC»C. Pb‡•TU™C ±}s™Ÿ •Tb˙>∑‡bÿ‡b £È•TbDb±bPØD PNŸÎb» •CTUCUC ™b•TLÓµaU y•T ¿Ì±b £C~ÓN⁄ ¿b<L kbkØBb ∂ ~´b. »bC±‡Y» kbkØBb ∂ ≥‘>≥}Æ gaÓ}» ΩbUC ´bC»C. ±N˙>bŸa ΩbUC ´bC»C. ¿Ì±b}™a ±–≥»a PN⁄Îh»Ø ±L ¿}≥ÓC´D» •TŸLbt‡b £È•TbD£bŸb±‡Y»™ ΩbUa ´bC»a. ¿Ì±b}Db´a Îb™b PŸhλa™C Ο£bD ´bC»C. ⁄ŸC |´^>UC »Ÿ ±b™ÆLb}» PÓbD»b •Tb´a D—´»a. Óa ¶Ç<ÎÀb<ÎBØ<·», ±Ÿ£C~b» ÆbTD ¿bUCUb, PN⁄Îh»Ø. kb•TÚÿ‡b}»Ub kbkØUbU ka.y. ±bP, yUyU.ka.™a y⁄b£a ^>Ó∂ BŸUCUb. kb•TÚ™C ~b≤C™b ‘>b≥ Ub≥UCUC. ≥bC±b≤ »N•TbŸbÓb}™b UC⁄•ØT Æ≥Db‘>C ‡b}™b Î}~Æ. ~}•TŸŸbÎ BbÆa™a <Ε–TÚ, ¿‘>», ^¨>•T „sUDŸ, ^¨>•T ‘¨>b‡—´Ÿ ¿~b ¿DC•T —‡ÎPb‡b}»ØD <DflbUCUC. ÓbÓb}ÓN≤C PÓbÆÎb£a ™≤Î≤a»´a ¿bUCUC. kbkØUbU™b ™b•TLÓ«‡C n>b±⁄bDb ´bC»b. ¿bÓ™a kºq>•T œ‡b n>b±⁄bE‡b» G•}TÎb ¿Ì±b £C~ÓN⁄ÿ‡b £È•TbDb». Pbµb ^¨>C‘>U™b n>b±⁄bDb, n>±b ∂™C •TbÓ ‡b‡™C »C ´H‘><kUb}™C G•}TÎb U¬D±<_•Tb}™C. kbkØUbU™b •TbŸBbŸ »Pb ≥kb≤≥–}Òa ¿b<L ¿h»b—‡h». n>±b ∂ÿ‡b •TbÓb» ÓÆ•NTŸb™a £Èıh»a <≥t´b ∂•T •Tµa •TiTD £C» DPC. <⁄≤C ÆN≤bt‡b™C ~NXUC⁄D Ó≥ ÓNæbŸbÔbPb™C ÒºÓbD flbUa. ¿b|´a n>b±⁄bE‡b» ≥̱b n>b^>» kPUbC ¿P»bDb ¿DC•TÎC≤b <≥t´b ∂•T ‡b‡™C, n>±b ∂ÿ‡b G•}TÎb q>ŸUCe‡b ÎC≤a ±<_•Tb n>b±ØD »‡bŸ D Ωbe‡bk”U »•–TbŸa flCTD. kbkØUbU™C ¶cŸ q>ŸUCUC, ""Ωbe‡b £bCD™bŸ ™N•Tb |´LØD •Tb‡ <kfl‘>UC? U¬D •NTLb™C ¿b´C, •NTq>C ¿b´C, εØΟb}™C DbÎ q>a•T ¿b´C Db?'' ¶<~ŸbDC _h» ΩbUCe‡b <≥t´b •TbUb kbkØUbU™C ¶cŸ, "±N˜•T≤ n>b±⁄bE‡b» »Ÿ ±<_•Tb ÓNUbÿ‡b kbŸ~bÿ‡b ÎC≤a™ ¿b ∂kb±b}ÿ‡b ´b»a ±‘>»b».' <≥t´b ∂•T VTbŸ™ »}‘>b‡Ub Ub≥UC »Ÿ ¿}≥bŸÓ≤b $ 74


kbkØUbU™ œ‡b}ÿ‡bΟ ¿bCŸ‘>LbŸ, "<£P» Db´a •Tb Pb´Ck kPUC ¿b´C»?' <k™bŸC <≥t´b ∂•T Ób∆‡b µb•TbDC <DflØD Æb‡™C. ±L, ~CÎ^>a —´b‡™C »C™ ΩbUC. n>b±⁄bDb kN‘>b‡Ub ¿bUb. kbkØUbU™C œ‡b ÎC≤a ÒbClb ηbY±ØÎa∂™ U¬D ΩbUC ´bC»C. œ‡bÿ‡b U¬Db™a ¿bv‡b<‡•Tb »bC Pb}≥C, "ÓbΩa ~C»a ¿b´C, n>b±⁄bDb ¿b´C, Óa ≥–M¢‡Ny^> ¿b´C; ±L •TbCLa ÓNU≥a £C ∂Db. Ó≥ Óa £C´Rÿ‡b y•Tb ~b≤C» <~Ôb•Tb™a »bœ±NŸ»a DbC•TŸa <Ó≤ÎUa. ÓNU≥b DbC•TŸ£bŸ ¿b´C |´^>e‡bΟ ÓNUa*ÿ‡b kb±b}ÿ‡b Zb Ÿb}≥b Ub≥e‡b. ~CÎ^>a, ±bŸ £RŸÿ‡b Db≥±ØŸÿ‡b PN⁄Îh»N •NT^N>}kb»e‡b PN·Ób™b kb± ¿bUb. U¬D q>ŸUC.  ˝ >´C»Ø Pb«‡ Ωbe‡bkŸbCkŸ Óa DbC•TŸa PbC‘Ø>D <£Ua.' kbkØUbU™C ±ØL∂ DbÎ ÓbC´DUbU <k´bŸaUbU ±Ÿ£C~a. ™b•TLb» ±Ÿ£C~a*™b ≥bC»bÎ≤b ÓbCq>b ¿b´C. £C´R¿b≤}£a ÔbC_b}~a ‡CTDÆbTD P}k}µ £b^>. kbkØUbU U´bD ·b»™ •TÚ»∂DC •TiT Ub≥Ub; ¿≥£a µbC»Ÿ•NT‘>»b, ¶±ŸLC±b≥bC^>C flbUØD. •TÚ»∂D•TbŸaÿ‡b ‡b •TbU⁄}‘>b»™ kbkØUbUDC ±NŸbL -Bb≥λb»aU ¿DC•T •TÒb- ¿v‡b<‡•Tb ¿b<L ™N^>•CT ‡b}™C P}±¤ Bb}‘>bŸ ÆÓb •CTUC. »N•TbŸbÓb™C ±bq>b}»Ÿ •TbCLb»b´a P}£B∂ <ÎDbPb‡bP £C∑‡b »•CT ™b}≥UC ´bC»C. »N•TbŸbÓb» xxx flbUØD Îb™bÎC» ¿PC ¿B}≥ ¿DC•T. »C kbkØUbUUb ¿≥£a ÓN⁄bC¡». k´È»C•T •TÚ»∂D•TbŸb}ÿ‡b ~ºUa»™ y•T ™bÎ^>±Lb ¿P»bC. PÓbCŸÿ‡b gbC»…Î…}£b» •TbCLa UÔbLa‡ <£Pe‡bP, Ó≥ œ‡b™a PŸhλa ¿<µ•T™ ±be´b≤Ø Ub≥»C. ´b •TÚ»∂D•TbŸb}™b ±Ÿ}±Ÿb≥» ≥NL kbkØUbUDC ¿b±e‡b ka.y. ±‡Y»ÿ‡b <~ÔbLb™b ¿b<L P}h•TbŸb}™b ÓPbUb flbUØD ™b}≥Ub™ ¿}≥a kbLÎUb ´bC»b. •TÚ»∂D ±NŸbLBb≥λb»aU •TÒb}™C ¿b<L ±b™•T≤±Lb ¿bµN<D•T ±NLCŸa •TbMUCÆb»aU ^>Îb≤⁄bCŸa™b ¿PC ´C ÓbCq>C hVTbC^>•T <ÓgL ´bC»C. ¿b}kCq>bLÿ‡b ~C»aÿ‡b ¿DNBÎbDC ÆPÆPb ±bC≤» ≥CUbC »P»PC ÓbΩC <ΙbŸ ¿<µ•T h±˝> ´bCT Ub≥UC. ±N∑‡bÿ‡b ≥bC⁄UC  „Eh^>@Ø^>Óµe‡b Îb™Db™b ±NŸC±ØŸ ¶±‡bC≥ •TiTD Ób∆‡b ¿DNBÎbUb ±–hÒb<±» ¿Ò∂~bÕb™a ÆbC‘> <Ó≤bUa ´bC»a. 1978-79 Ó«‡C ÓbC´D µbGŸ‡b}Da •Tb}Àbÿ‡b <D‡b∂»aΟ k}£a ¿bLUa; BbÎ ±‘>UC.  »Ÿb}kŸbCkŸ ¿b|´a´a •TUCs^>Ÿ Pb´Ckb}ÿ‡b •Tb‡b∂U‡b» »•–TbŸ flCTD ≥CUbC. •Tb‡b∂U‡b»e‡b Pbt‡b ⁄Nÿ‡b∂ ™b•TLÿ‡b BbŸ£h» ±N˙>bt‡b}Da ¿b<L kbÆbŸ P<Ó»aÿ‡b ±£b<µ•Tbt‡b}Da ¿‘>ÎUCe‡b. P≥`‡b}™a kbCULa Ωbe‡bΟ ÓUb ~}•TŸŸbÎb}Da ¿b≥–´ •TiTD kbCUb‡Ub UbÎUC. "ÓbU ~C»•Tt‡bÿ‡b ´b»a ¿P»bDb <D‡b∂»k}£a, ÓbU —‡b±bt‡b•T‘>C ≥CUb |´LÆC <D‡b∂» ⁄NUa' ‡b ÓN£ËÀbΟ Óa kt‡b™ µbŸC™C kbCUUbC. "£È˜•Tb≤bÿ‡b •Tb≤b» PITÚDC UC—´a flCLbŸC ¿}≥bŸÓ≤b $ 75

PŸ•TbŸ ¿b»b ~C»•Tt‡b}ÿ‡b Ó£»aP •Tb ‡C» Db´a?' ´b P}fl^>DC»aU ±b‡b™b <ΙbŸ œ‡b ÎC≤a Óa ±<´e‡b}£b Ób}‘>Ub. 40 ±ºPC G•TUbCDC ⁄ŸC£a •TŸ∑‡b™C q>ŸUC. ¿b}£bCUD Î≥ºŸC •TŸbÎC Ub≥UC™ Db´a. Ó≥, ¿bÓ™b Gq>∏‡b ™b•TL kbÆbŸb». <UUbÎ ‡bC¬‡ ´bC»b» G•}TÎb Db´a, 40 ±º~bÿ‡b ⁄bUa BbÎ Æb» Db´a» ´C ±b´∑‡b•TGŸ»b •Tb}Àbÿ‡b ±Nı·±Nı· ¶}™aÿ‡b G˙>≥b}Db »N‘>λ ¿b|´a <VTŸb‡™bC. y⁄b£C ÎC≤a BbÎ flPŸUb »Ÿ ~C»•TŸa ¿b|´b}Ub ~bCµ» ‡CT Ub≥UC. ´≤Ø´≤Ø ~C»•Tt‡b}ÿ‡b £È:⁄b}Db Îb™b VTbC‘>LbŸa y•T P}fl^>Db ´Îa, ~C»aÓbUbUb Ÿbh» BbÎ <Ó≤ÎØD £CLC ´C <»™C ±–ÓN⁄ •TbÓ ¿PUC ±b<´ÆC ´C´a q>ŸUC. œ‡b™ÎC≤a ~C»a±–fb™C Ób± •Tb˙>∑‡bPbq>a Óa "BØ<Ó±N_' |´LØD BØ<Ó´aD ~C»•Tt‡b}Db y•T_ •TiTD ¿bLakbLaÿ‡b •Tb≤b» œ‡b}Db <Ó≤bUCe‡b Æ<ÓDaΟ G•TVTb‡»~aŸ ~C»a •TŸ∑‡bÿ‡b ¿}≥bŸÓ`‡b»aU ±–‡bC≥bUb PÓb}»Ÿ ±–‡bC≥ •TŸa» ´bC»bC. ™b•TL-¿b}kCq>bL Ÿh»b ±N˙>C Îb}À–b±‡Y» Æb»bC; ±L Ÿh»b ¿Pb, •TÚ ±<´Ub ±bTP ΩbUb •TÚ ¿bq> Ó<´DC ‡b»b‡b» k}£. BbÓDCŸ™b Ÿh»b ±OTb —´bÎb ‡b•TGŸ»b 40-42 G•T.Óa.ÿ‡b P‘>•CTΟaU ≥bÎb≥bÎb}» ÆbTD Óa y•T ÓbC™b∂ •Tb˙>∑‡bPbq>a ÓbLPC ÆÓÎa» ´bC»bC. ÓbÓb <~}£C •NT™C˝>CDC |´Lb‡™C, "¿b|´a ±N˙>bŸa PbŸ⁄C ™b•TL´RD ÓN}k ∂Ub Æb» ¿P»bC. ~Ÿ£ ÆbC~a •Tb‡Ó ¿b}kCq>bL »C Îb}æC Æb» ¿P»b».' ‡b P≥`‡b ±–ÎbPb» kbkØUbU, ~}•TŸŸbÎ ¿b<L ¿Ì±b ´Ó⁄bP PbCk»aUb ¿Pb‡™C. ~C»•Tt‡b}™a P}fl^>Db •T~a ¿PbÎa, P}fl^>Db ¶BbŸ∑‡b»e‡b ¿‘>™La •TbCLœ‡b, Ób≥∂ •TbCL»C ‡bk”U ™™b∂ —´b‡™a. »a "ÎbŸ•TŸÚ'ÿ‡b £ÈPt‡b ¿b<L <»Pt‡b ¿}•Tb» ¿bUa ¿b´C. ÓN≤b» ±–f "ÎbŸ•TŸa' PNiT •TPb ΩbUb? ~C»•TŸa P}fl^>DC™a kb}µLa •T~a •TŸbÎa, ‡b™b kbŸ•Tb ∂DC »±~aUÎbŸ ¿bŸb⁄‘>b »‡bŸ ΩbUb ´bC»b. kbÆbŸ±Cq>C™C ≥bÎ ~C»•Tt‡b}ÿ‡b £…˝>aDC Ó´{Îb™C •C*Tæ ¿b´C. k´È»C•T ~C»•TŸa ¿bq>Îlb»ØD y•T£b »Ÿa kbÆbŸbÿ‡b ≥bÎa ‡C»b». kbÆbŸbÿ‡b <£Î~a œ‡b}Db y•T_ ‡C∑‡bPbq>a P}fl^>DC™C •Tb‡b∂U‡ »‡bŸ •CTUC Î œ‡b •Tb‡b∂U‡b» ±–œ‡C•T <£Î~a •Tb´a ÎC≤ ¿b<L kbÆbŸbÿ‡b <£Î~a PÎ∂ÎC≤ P}fl^>DC™b •NTLa P}±•∂T •Tb‡∂•T»b∂ ´ÆŸ q>CÎbÎb ¿~a •Te±Db ´bC»a. ™b•TLUb œ‡b±–ÓbLC œ‡b ÎC≤a D ±ŸÎ‘>Lbt‡b BblbDC y•T ⁄bCUa flC¶D »CÒC •Tb‡b∂U‡b™a ±b^>a UbÎUa. kbÆbŸbÿ‡b <£Î~a ¿b|´a PbŸC ÓbÎ≤C P•Tb≤±bPØD ´±b±e‡b DÆŸCDC •TbCLa ~C»•TŸa ‡C»aU ¿~b ¿b~CDC kPØD Ÿb´R Ub≥UbC. kbÆbŸb»aU <Ε–TÚ ¿b<L flŸPbÓbDb™a ⁄ŸC£a Ωbe‡bD}»Ÿ ‘>bC•TbÎØD Æb∑‡b•TGŸ»b ¿}≥bŸÓ≤b $ 76


y•T^>C£È•T^>C ~C»•TŸa ‡C». œ‡b ±–œ‡C•Tb•TGŸ»b PÎ∂ ±–<~ÔbL •TŸLC ~s‡ D—´»C. Ó}‘>≤a y•T_ •TbCLœ‡b´a ÎC≤a ÆÓb ´bC ∂Db». Ó≥, ±Î∂»bDC Ó´}Ó£b•T‘>C ‡C∑‡b™a ¿b~b PbC‘Ø>D Ó´}Ó£bDC ±Î∂»b•T‘>C Æb∑‡b™C flb^Ø> Ub≥UC. BbÓDCŸÿ‡b Îb^>CΟÿ‡b ≥bÎb}•T‘>C Óa Æb»™ ´bC»bC. ±N˜•T≤ÎC≤b kbkØUbU, ~}•TŸŸbÎ Ób∆‡bkŸbCkŸ ¿P». ≥bÎb» ÆbTD ¿b|´a ¶BC q>b•Tb‡™C. ≥bÎb»Ub y⁄b£b ±b´NLb Ób∆‡b PbCkœ‡b}ÿ‡b ±GŸ™‡b™b ¿Pb‡™b. œ‡b™b ¿bµbŸ flCTD ¿b|´a •TbCq>C ±bŸbΟ, £CÎ≤b», ~b≤C» G•}TÎb ±}™b‡»a» q>bL Ób}‘>b‡™bC. ≥bΕTt‡b}Db kbCUbÎ∑‡b•TGŸ»b ¿bλLC Àb‡™bC. ≥bΙb λD£bŸ <DŸbC± flCTD ≥bÎb» ≥CUb |´LÆC »bP £bCD »bP »Ÿa •TbCLa D ÆÓ∑‡b™a <D<÷}»a. ¢‡b ≥bÎb» ±}™b‡»aDC G•}TÎb »ıL Ó}‘>≤bDC UbT‘>h±a•TŸ kPÎUCUb ¿PCU œ‡b ≥bÎb» flbC·Lb —´b‡™a, "¿b±e‡b ≥bÎa PN±–<PX ~C»•TŸa DC»C ~Ÿ£ ÆbC~a ¿bUC ¿b´C». ≥bΕTt‡b}Da ‡b P}µa™b ¿ÎA‡ VTb‡£b χbÎb. »b»‘>aDC ¿ÓN•T¿ÓN•T Gq>•TbLa ÆÓbÎC.' PBb P}±e‡bD}»Ÿ ≥b‘>a» kPe‡bΟ kbkNUbU ‡b flbC·Lb}™C —‡}≥ •Tb˙>b‡™b, ""≥bÎb»aU PÓh» ~C»•TŸa k}µØ}DbC ¿b<L B<≥Da*DbC, ¿b±e‡b ≥bÎb» Æb≥<»•T •TÚ»a∂™C ~C»•TŸa DC»C ¿bUCUC ¿b´C». œ‡b}Db ±b´∑‡b™a, yC•T∑‡b™a P}µa ≥ÓbÎØ D•Tb. P}µa ™N•TÎbU »Ÿ ±h»ÎbU, •Tb´a •TŸ» ¿PUb »Ÿ ´b» D µN»b »b»‘>aDC ´ÆŸ Ÿ´b.'' kbkØUbUÿ‡b ‡b —‡}≥bDC ¿b<L ¿b<ÎBb∂ÎbDC ´PØD ÓNŸ•N}T‘>a Î≤C. ¿~b »t´CDC P≥≤b ÆEÓ ≥CUb »Ÿa ´ÆbŸBŸ ~C»•Tt‡b}±N˙>C P}fl^>DC™a Ób}‘>La ´bCLbŸ Db´a ´C ¶fl‘> ´bC»C. Ó≥, •TŸbÎC •Tb‡? P}fl^>DC™C y•T Pbƒb<´•T ¿PbÎC ¿~a y•T •Te±Db <DflbUa. <D‡»•Tb<U•T •Tb˙>b‡™C |´LÆC •Tb‡ ‡b™C ÓUb ßbD Db´a. ±}Æa•TŸL •NTq>C •TŸb‡™C, DbÎ Ÿb⁄ØD •TPC q>CÎb‡™C, ^>±bU ⁄bœ‡b•T‘Ø>D ±ŸÎbDb •TPb <Ó≤Îb‡™b PbŸC™ •TPC ¿≥|‡ ! »CÎpb» kbkØUbUDC Pb}<≥»UC, ""<™}»b D•TbC. •TÚ»∂D•TbŸ |´LØD B<ITÓb≥b∂™C y•T Pbƒb<´•T •Tb˙>∑‡b™b ÓbΩb kŸC™ <£ÎP <ΙbŸ ´bC»b. œ‡b•TGŸ»b Óa "ÎbŸ•TŸa' DbÎb™a DbC*£La •CTUa ¿b´C. ‡b DbÎb⁄bUa ¿b±L Pbƒb<´•T y•T£bCD ¿bq>Îlb» PNiT •TiT ~•T»bC.'' ~C»•TŸa P}fl^>DC™C ÓN⁄±_ ¿b<L DbÎ "ÎbŸ•TŸa' •Tb´a ÓC≤ ÆÓCDb; ±L £ÈPŸC DbÎ <Ó≤Îb‡™C |´LÆC ±b™P´b Ó<´E‡b}™b ⁄^>b^>bC± ¿b<L ⁄bC≤}kb! 1980 PbUÿ‡b •Tb}Àbÿ‡b ´}≥bÓb» |´LÆC VCTk–NÎbŸa 1980 Ó«‡C •Tb}Àb™b ±–f ±NE´b ¶≥–iT± µbŸL •TŸLbŸ ¿PC ¶fl‘> ¶fl‘> <£P» ´bC»C. 26 ÆbDCÎbŸa 1980 Ub BbÓDCŸ P‘>•CTPbq>a ÓbC™b∂ •Tb˙>b‡™b´a •Tb‡∂•–TÓ q>ŸUb ´bC»b. Pbƒb<´•T »Ÿ DbC—´C*kŸ Ó<´E‡b» ™bUØ ´bCLC ¿}≥bŸÓ≤b $ 77

¿bÎA‡•T ´bC»C. Ó≥, ¿b|´a "ÎbŸ•TŸa' ‡b DbÎbDC™ PNŸÎb» •TŸb‡™C q>ŸÎUC. DbÎ <Ó≤bUC. kbkØUbU™b n>b±⁄bDb »‡bŸ™ ´bC»b. •TbCLbÿ‡b »Ÿa ¿bC≤⁄aDC ±N∑‡bÿ‡b™ y•Tb £º<D•Tb•T‘>C ¿PLbŸb Æb£b E‡ØÆ<±–}^> ¿b|´a <Ó≤ÎUb. ÓbCq>a kbÆa ÓbŸUa ¿PC Îb^>UC. ±<´e‡b™ ¿}•Tb» (3 DbC—´C*kŸ 1979) ÎbŸ•TŸaÿ‡b ±<´e‡b ±bDbΟ ¶b—‡b kbÆØP P}» ßbDCdŸ Î ¶Æ—‡b kbÆØP »N•TbCkb}™C <™_ n>b±UC. •TbŸL, œ‡b}™C mUbM•T n>b±⁄bE‡b» »‡bŸ ´bC»C. "∞ DÓbCÆa ¿bÀb' ‡b ßbDCdŸa»aU ±<´e‡b ¿bCÎaÿ‡b ±ØÎb∂µb∂DC Óa P}±b£•TÚ‡ <U<´UC. <~ÎbÆa Ó´bŸbÆb}ÿ‡b hΟb¢‡ P}hÒb±DCÿ‡b •Tb≤a ¿b<L œ‡b¿bµa Ó´bŸb˝¨>b™a ±GŸ„hÒ»a ¿b<L λ∂ÓbD ±GŸ„hÒ»a™a PÓb}»Ÿ»b £b⁄ÎØD <£Ua. kbkØUbU ÓbCq>b ⁄Ø· ΩbUb. œ‡bD}»Ÿ £Ÿ ¿bq> <£ÎPb}Da "ÎbŸ•TŸa'™b y•T ¿}•T •Tb˙>LC |´LÆC ÓbCq>C <£—‡ ´bCTD kPUC. Ó´bŸb˝¨>b»aU Ób∆‡b £bºt‡b}Db œ‡b ÎC≤a PNŸÎb» ΩbUa ´bC»a. »C Pb}Bb≤ØD ≥NıÎbŸ G•}TÎb ~N•–TÎbŸa ™b•TLUb ±bC´bC™b‡™C. ™b•TLÿ‡b kbÆbŸb» 11-12 ÎbÆC±‡Y» »Ÿa ¿}•Tbÿ‡b ±–»a ±bC´bC™b—‡b» |´LØD UC⁄ flCTD Óa kbkØUbUÿ‡b flŸa ¿}µbŸb» ±bC´bC™C. P≥≤a•T‘>C PbÓPØÓ. ±b™ ±¤bP ´b•Tb ÓbŸe‡bD}»Ÿ kbkØUbU™a kb‡•TbC ¶q>b‡™a, ÓUb yC•ØT ‡C ∂U ¿~b ÓbC‰b ¿bÎbÆb» DÎt‡bUb ´UÎØD Æb≥C •TŸa» |´Lb‡™a, "¿´bC, »NÓ™C PbPŸC ¿bUC», ¶q>b UΕTŸ.' •Tb´a ÎC≤bDC kbkØUbU ⁄bUa ¶»Ÿb‡™b. ÆÎ≤ÿ‡b n>b±⁄bE‡b» Æb‡™bC. <⁄≤C ÆN≤Îb‡Ub •NTLa ¿PCU »Ÿ kŸC, Db´a »Ÿ •TbCLbUb »Ÿa ¿bLØD ÎCq>aUb µŸb‡™C. ÓbΩb UC⁄ ÆN≤ÎØD ´bC ∂±‡Y» kbkNUbU ¿b<L Óa ¿}•T BŸ∑‡bPbq>a ÓÆ•ØTŸ »‡bŸ •TŸ∑‡bÿ‡b ⁄^>b^>bC±bUb Ub≥b‡™bC. ÓbΩC UC⁄ ¿b»bÿ‡b ±–ÓbLb» ÒbC‘>C •TÓa Ub}ka™C ¿P». kbkØUbU ™»NŸP– PbÓ≥–a »‡bŸ •TŸLbŸb. •Tµa <ÎDbC£, •Tµa ™N^>•CT, •Tµa Îb_G^>•Tb, G•ThPC, ±L ‡b P≥`‡b ™NŸ™NŸa» ÓbÓe‡b» œ‡bDC <U<´UCUb ÆDbΟb}ÿ‡b kbÆbŸb»aU ¿‘>œ‡b}ÿ‡b Bb·CP}k}µa™b UC⁄ PÎ∂_ ≥bÆØD ≥CUb. (ÆbC‘> ¿PŸT- ~C»•TŸa P}fl^>•T : ≥–bÓaL ¿DNBØ<» <Î~C·b}•T : 26 ÆNUº 1985) ⁄ŸC |´^>UC »Ÿ ‡b UC⁄bUb ÓŸbq>a Bb·C»aU •Tb´a ±NŸh•TbŸ <Ó≤b‡Ub ±b<´ÆC ´bC»b. 1980 ™b VCTk–NÎbŸa Ó<´Db ¿bUb. ™b•TLÿ‡b ¿b}£bCUDbP »bC*‘> VNT^>UC. •Tb}Àb™b kbÆbŸ 13 ±º~b}±‡Y» ±‘>UCUb; ±L ~C»•Tt‡b}Ó«‡C •Tb´a µb‘>Pb™a Gq>L≥a ±‘>CDb. ¿bÆ ~C»•TŸa P}fl^>Db £b}‘>≥a ~ITÚ ¿b´C, »Ÿa Æb≥bCÆb≥a ~C»•TŸa •T™ ⁄b»b». œ‡b ÎC≤a »Ÿ ~C»•TŸa P}flG^>» ´bCLC |´LÆC •NT¯‡b™C ~C±Ø^> PŸ≤ ´bC∑‡b »•CT •Tq>aL ¿~a ¿}≥bŸÓ≤b $ 78


BbÎDb ´bC»a. ¿bÓÿ‡b•T‘>C PÎ∂PbµbŸL ~C»•TŸa £ÈU∂Ôb •TŸa ¿b<L ±N˙>bŸa »Nÿn>»CDC kfl». ~C»•TŸa P}fl^>DC™a »b•T£ »a •Tb‡, ÓØq>BŸ. •Tb}ÀbUb BbÎ <Ó≤Îb‡™b, œ‡bk”U™b ´È•ØTÓ <Dfl»bC »bC <£Ña´RD. Ó≥ kbÆbŸb» ¶BC Ÿb´RD ~C»•Tt‡b}Da •Tb}£b <ΕTLC k}£ •TŸbÎC ¿b<L kbÆbŸ±Cq>CUb U≥» ¿PUCUb ±NLC-Db<~•T ´ÓŸh»b k}£ •TŸbÎb ¿~a flbC·Lb ¿b|´a •TŸb‡™bC ¿b<L ÓbC‰b Òb^>bDC Óa ±N˙>C ´bCTD •ØT™ •TŸb‡™bC. kbÆbŸb»ØD <Dfl»bDb Ób∆‡bÓb≥C kt‡b±º•TÚ UbC*˙>b ¿Pb‡™b. Ÿhœ‡bΟ ±bC™C±‡Y» »bC ±b»≤ ´bC» Æb‡™b. ±N˜•T≤£b, ¶E´b» »b±Lbt‡b ‘>b}kŸa Ÿhœ‡bΟ kPb‡Ub ±b™±¤bP ~C»•TŸa™ ¿Pb‡™C. P≥`‡b}Da Ó«‡Bb≥a kPbÎC »Ÿ kbÆØÿ‡b •Tÿÿ‡b P‘>•CTÎiTD Îb´DC <DflØD Æb‡™a. P≥`‡b Ÿhœ‡b™a ı}£a ¿‘>ÎbÎa »•TÚ ÓbLPC ¿bÓÿ‡b•T‘>C DPb‡™a. ¿P»aU <»»s‡b ÓbLPb}Db kPÎØD ¿b|´a Bb·LC PNiT •TŸb‡™bC. ±<´Ub ÎITb ´Ÿ´ÓC~b ÓbC´D <k´bŸaUbU ±Ÿ£C~a. •Tµa UbT‘> h±a•TŸ ¿Pb‡™b; k´Èµb Db´a™. •Tµa kM^>ŸaΟ ™bUUCUb •TLb∂. œ‡b™a GVT•TÚŸ kbkØUbUUb VTbŸ~a DPC. kbCUb‡Ub PNŸÎb» •TiTD ±b™£´b <Ó<D^>b}» »bC UbC•Tb}™C •TbD ¿b<L ÓDC ¿bC˙Ø>D flC» ¿PC. •TÒb, P}»b}™a ΙDC, BŸ±ØŸ ±b™•T≤ <ÎDbC£ ¿b<L ±N˙>bt‡b}Ο P‘>•ØTD ¿bC˙>b‡™C ¿bPØ‘> ¿~b PbÓ≥–aΟ kbkØUbU Îb^>CU <»»•Tb ÎC≤ kbCUØ ~•T» ¿PC. ~CÎ^>±‡Y» UbC•Tb}™C ¿b•T·∂L •Tb‡Ó G^>•TÎØD 200-500 ™b ÆÓbÎ ÆÓUb, •TÚ Óa kbkØUbUUb Ób≥ØD ⁄ØL •TŸb‡™bC, "¿b»b »NΩC Bb·L Òb}kÎ, ¿b»b Óa kbCU»bC.' kbkØUbU •TPUb ⁄@b≤! »bC UbC•Tb}±N˙>C™ •ºT<VT‡» Ób}‘>b‡™b, ""kflb, Óa ≥CCUC »bPBŸ ¶E´b»bE´b» kbCU»bC ¿b´C, ¿b»b ÓbLP} ÆÓUa »Ÿ Pb´Ck |´L»b» kPb. »N|´a™ Pb}≥b, Óa Òb}kÎØ •Tb?'' ‡bΟ UbC•T ´Ñ•TÑbC≤bDC, "»NÓ™C™ Bb·L ™bUØ Àb' ¿PC y•TÓN⁄bDC Pb}≥b‡™C. »~b»´a Óa ¶q>b‡™bC ¿b<L kbkØUbUÿ‡b Pbt‡b ⁄Ó}≥ ™NŸ™NŸa» Bb·LbD}»Ÿ "~C»aÓbUb™b BbÎ', "~C»•Tt‡b™C ÓŸL, PŸ•TbŸ™C µbCŸL' ¿PUb ¿Ò∂~bÕa‡ <η‡ Ób}‘>b‡Ub Ub≥b‡™bC. ™Óœ•TbŸ ´b, •TÚ UbC•Tb}Da ÓbΩC kbCULC yC•ØTD flC»UC. kbkØUbUÿ‡b ⁄@b≤±Lbk”U y•T£b ¿”U fl‘>Ua. ™b•TLÆÎ≤ÿ‡b ≥bÎbÿ‡b y•Tb •TbH≥–CP ±N˙>bt‡bDC ~C»•TŸa P}fl^>DC™C DC»C |´LØD ¿b|´bUb Pœ•TbŸ PÓbŸ}BbUb kbCUbÎUC, ≥bÎbÿ‡b Æ_Cÿ‡b <£Î~a. Æ_C» »Ób~b™b VT‘> Ÿ}≥Ub ´bC»b. ≥L≥bº≤L Ωbe‡bD}»Ÿ ™´b±bDbÿ‡b PN^>a» ¿bÓÿ‡b Pœ•TbŸb™b •Tb‡∂•–TÓ •TŸ∑‡b™a ‡bCÆDb ´bC»a. ≥bº≤L™ ⁄ر Ÿ}≥Ua. Ó≥ Pœ•TbŸbÿ‡b •Tb‡∂•–TÓb™a flbC·Lb ΩbUa. ±<´Ub ÎITb kbkØUbU. ¿}≥bŸÓ≤b $ 79

œ‡b <£Î~a Bb·L Ωbe‡bD}»Ÿ œ‡bDC •TkØU •CTUC Î »bC |´LbUb, ""£Ÿ ÎC≤a »N|´bUb Óa •TbCLœ‡b P}•T^>b» ^>b•T»bC »C ÓUb ¿bÆ •T≤UC.'' kbkØUbU™b n>b±⁄bDb ÆNE‡b ±X»a™b. œ‡b» •Tµa ÓbC‘>»bC‘> —´b‡™a, •Tµa ÆN≤bŸa DPb‡™b »Ÿ •Tµa ÎaÆ™ Æb‡™a. ¿~b±–P}≥a »‡bŸ ΩbUCUb ÓÆ•ØTŸ flCTD Óa ±N∑‡b» Æb‡™bC, ±N∑‡bÿ‡b ÆNE‡b Bb≥b» y•Tb n>b±⁄bE‡b» »C flCTD Æb‡™bC, £b£b±N»b •TiTD Ÿb_a» <⁄`‡b}™a ÆN≤La •TiTD Àb‡Ub Pb}≥b‡™bC. <»ÒC™ kPØD Ÿb´b‡™bC ¿b<L ÆN≤La ´bC ∂U »PC ÓN<æ»C »±bPØD Àb‡™bC. "ÎbŸ•TŸa'ÿ‡b ±–•Tb~Db™b •Tb‡∂•–TÓ q>ŸUb œ‡b™ ÎC≤a n>b»aUb <kÑC UbÎ∑‡b™a´a •Te±Db <DflbUa. UbU Ÿ}≥ ¿PbÎb, ±b}˙>Ÿa ¿ÔbŸC ¿PbÎa» ´C´a q>ŸUC; ±L •Tb≥£a <kÑC •TŸLC ´C •NTLbUb ±^>CDb. kbkØUbU™b™ •TbCLa ~´b |´LØD <Ó_ ±N∑‡b» ´bC»b. œ‡bÿ‡b•T‘>C ÆbTD œ‡bUb ¿b|´a ≥≤ flb»Ua. œ‡bDC 24 »bPb}» ÌUM<h^>•T™C <kÑC »‡bŸ •TiTD Àb‡™C ¿}≥bΟ flC»UC. ‡b ±<´e‡b <kee‡b™b DÓNDb ¿bÆ´a •Tb´a ÆLb}•T‘>C ¿PCU ! D}»Ÿ, ±ŸBLa ¿<µÎC~Db±bPØD <kÑC ±¯‡b™C <DflbUC. yÎ˙>C™ D—´C »Ÿ, ´b <kÑb P}fl^>DCÿ‡b ΩC*lbΟ´a ¿Î»ŸUb. ¿bÆ ~C»•TŸa P}fl^>DC™b ´b <kÑb •NTq>C´a <£PUb »Ÿ UbC•Tb}Db ⁄ØL ±^>»C. œ‡b ±–»a•Tb™C gC‡ kbkØUbU•T‘>C Æb»C. ¿b}£bCUD PNiT ΩbUC. •Tb}Àb™a kbÆbŸ±Cq> k}£ ±‘>Ua. œ‡b™ ÎC≤a BbÓDCŸ P‘>•CT™C ¿b}£bCUD´a ±C^Ø> Ub≥UC. BbÓDCŸ™C kb‘>bC∂Ua kDUC. •TŸk}£a™a ™≤Î≤ PNiT ΩbUa. yP.¿bŸ.±a.ÿ‡b ≥blb BŸBiTD BbÓDCŸ Ÿhœ‡bUb ÆbT Ub≥e‡b. Ÿh»b •TPUb ⁄b™⁄≤¬‡b}Da, £≥‘>≥bC@b}Da BŸUCUb Î ÆÎ≤ÆÎ≤ PÎ∂ ¿}»Ÿ Ÿhœ‡bÿ‡b £bCE´a kbÆØ}P ^>C•Tlb}™C ¶}™Î^>C. ≥bΕTt‡b}Da ≥bCVTLaÿ‡b ´œ‡bŸbDC yP.¿bŸ.±a.Db ¿‘>Î∑‡b™a »‡bŸa ™bUÎUa. »CÎpb» <DΑ>LØ•T ¿bUa ¿b<L Pbt‡b BbÓDCŸÿ‡b 24 ≥bÎb}Da Ó»£bD •C*TæC ¶fl‘Ø>™ Àb‡™a Db´a» ¿b<L Ó»£bD´a •TŸb‡™C Db´a ¿PC Æb´aŸ •CTUC. Ó≥, PŸ•TbŸDC´a ±bÎUC ¶™Ub‡Ub PNŸÎb» •CTUa. ¿b|´b £´b ÆLb}Db ™b•TL kbÆbŸb» ±•T‘>UC. ⁄C‘>ÿ‡b •TbC^>b∂» DCTD ¶BC •CTUC. •TbC^>b∂DC £´b <£ÎPb}™a E‡b‡bU‡aD •TbCq>‘>a <£Ua. ¿b|´bUb P≥`‡b}Db ±bC<UPb}Da <D`‡b ≥b‘>a» kPÎUC. œ‡b}» kbkNUbU´a ¿bUb. ≥b‘>a ±N∑‡b•T‘>C <DflbUa. ¿bÓ™a ™™b∂ PNiT ΩbUa. "‡CŸÎlbUb DC»b» Îb^>»}?' ≥b‘>a ‡CŸÎ‘>b ¿bCUb}‘Ø>D D≥Ÿ Ÿhœ‡bUb Ub≥Ua. "D≥Ÿÿ‡b »Nı}≥b» DC»b» ¿PC <£P»C.' ±´bt‡bΟÿ‡b ±bC<UPbUb kbkØUbUDC <ΙbŸUC, "≥b‘>a» ±C^¨>bCU BŸ±ØŸ ¿b´C Db? Db´a »Ÿ Ó«‡C™ •NTq>C»Ÿa Òb}kÎbU.' kbkØUbUDC <ΙbŸb‡™b ¿Î•Tb~, ≥b‘>a ≥™•TDË Òb}kUa. "±C^¨>bCU DPbÎC.' ¿}≥bŸÓ≤b $ 80


‘¨>b‡—´Ÿ™b ¿}£bÆ. "¿PC •TPC ´bC ∂U ! kflb kflØ.' y•Tb ±bC<UPbDC ±C^¨>bCU ^>b•TÚ™C Ωb•TL ¶fl‘Ø>D ¿}µŸb» ¿b» kflb‡™b ±–‡œD •CTUb, BbCλa ¿bÓ™C •TbC*‘>b≤C, ""¿´bC, ´ÎbU£bŸPb´Ck, ¿P} •TP} <£PCU? ^>bM™∂ Db´a •Tb? Ó≥ ´a •Tb‘>a±C^>a χb, •Tb‘>a <~U≥Îb ¿b<L ^>b•TÚÿ‡b »bC*‘>b~a µiTD kflb.'' ¿b|´a ´PØD ´PØD kCÆbŸ. D≥Ÿ´RD ≥b‘>a ±N˙>C ¿bºŸ}≥bkb£•T‘>C ≥CUa. ´PØ∂U »Nı}≥bÿ‡b ±–b}≥Lb» ÆbTD Òb}kUa. »bC±‡Y» P•Tb≤ ΩbUa ´bC»a. »Nı}≥ ¿<µ•TbŸa ¿b|´bUb χb‡Ub »‡bŸ Db´a. ÎiTD PØ™Db Db´a |´LC. Ó≥ ¿b|´a »CÒaU ±bŸbΟ ÓNOTbÓ q>bC•TUb. •ºTÀb}Db BC^>b‡Ub ¿bUCUa œ‡b}™a Db»U≥ Ó}‘>≤a BbCλbUa ´bC»a. ¿b|´a ±H^> Ó<DUbÎbUC <£PUbC. œ‡b}Db Îb^>C ¿bÓ™b •Tb´a ¶±‡bC≥ ´bC ∂U. Db»U≥ •ºTÀbUb •TPC PbC‘>ÎbÎC ‡b™a <ΙbŸLb »C •TŸ». kbkØUbU ¿b<L ~}•TŸŸbÎ ¿≥£a ≥}BaŸ ™C´t‡bDC œ‡b}Db Pb}≥Ø Ub≥UC, "»C Db´a ÆÓ» kbkb, »C U ∂ ⁄™b∂™C •TbÓ. £bCD±b™ ´ÆbŸ ı±‡C »Ÿ Οÿ‡b ¿<µ•Tbt‡b}Db™ ÀbÎC Ub≥»aU. ¿bÓÿ‡b PbŸv‡b Óµe‡b™C ¿bL⁄a £bCD±b™ ´ÆbŸ.' y•Tb ±b´N∑‡bDC ⁄Ÿ}™ ´ÆbŸBŸ ı±‡C kbkØUbUÿ‡b ´b»bΟ q>CÎUC ¿b<L |´LbUb, "≥GŸkb™C •TbÓ yÎpb» Bb≥Îb.' ¿bÓ™a ´PØD ´PØD ÓNŸ•N}T‘>a. »CÒØD Æa ´Pb‡Ub PNŸÎb» ΩbUa »C •TbCq>‘>a™C £´b <£ÎP ¿b|´a ´P»™ ´bC»bC. ´PØ∂U ‡CÒaU »Nı}≥b™C ⁄bLC ¿≥£a™ <B•TbŸ. ¿b|´a •Tb}£b Ób≥ÎØD flC»Ub. ¿<µ•Tbt‡bDC Pb}<≥»UC •Tb}£b <ΕT» χbÎb Ub≥CU. ""•Tb‡ BbÎ?'' ""y•T ı±‡b G•TUbC.'' ‡bΟ kbkØUbU™a »}ka, ""•Tb‡ Pb´Ck, 60 ±ºPC BbÎ <Ó≤bÎb |´LØD ¿b|´a »Nı}≥b» ¿bUbC ¿b<L »N|´a ¿bÓÿ‡b•T‘Ø>D ı±‡b BbÎ flC»b? ´C VTbŸ ≥}BaŸ ±–•TŸL ¿b´C. ¿b|´bUb »•–TbŸ •TŸbÎa Ub≥CU.' <k™bŸb »Nı}≥ ¿<µ•TbŸa! œ‡bDC ÓbE‡ •CTUC, ""»N|´a ¿PC±‡Y» »N|´bUb •Tb}£b VNT•T^>.'' kbkØUbU ¿b±e‡b flŸÿ‡b •T´b∑‡b Pb}≥b‡™b. ¿b ∂™a DOTU •TŸb‡™b. ¿b ∂ |´L»C, ""yÎ˙>b DT Ó<´DC Óa »NUb ±bC^>b» Îb˙><ÎUb ¿b<L U¬DbD}»Ÿ 8 <£ÎPb}» »Ø kb‡•TbCÿ‡b »bUbΟ Db™Ø Ub≥UbP?''¿b»b ¿b ∂Ub PbC‘Ø>D DÎC DΟC kb‡•TbC™C •Tb yC•ØT Ub≥»b» •Tb‡ Pb}≥bÎC? kbkØUbU •TÒb Pb}≥» ´bC»b, ""Óa ¶cŸ <£UC, »Ø ÓUb ±bC^>b» Îb˙>ÎUCP ⁄ŸC, ±L œ‡bÎC≤a ÓbΩC ÎÆD »C •Tb‡? ¿≥£a ~CÎ^>aPNXb Pb»¿bq> ±bº*‘>. ¶U^>, PN·Ób™C kfl.'' ‡b ¿VTb^> <ÎDbC£bΟ ¿b|´a PÎ∂ Pœ‡b≥–´a •ºT£a ¿ÔbŸ~: ≥‘>k‘>b UbC≤Ø Ub≥UbC. ¿Pb ´b kbkØUbU 23 ÓC 2004 ŸbCÆa ¿b|´b}Ub PbC‘Ø>D ≥CUb. ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b PNŸÎb»aÿ‡b •Tb≤b» P}fl^>DC™C DbÎ Ób´a» Db´a, •TbCLa DC»b Db´a, PbµDC Db´a» ¿~b ±GŸ„hÒ»a» <~ÎbÆaÿ‡b ‡b ÓbÎ≤⁄bCt‡bÿ‡b ±GŸPŸb» ´a ¿}≥bŸÓ≤b $ 81

¿£ËBN» ÓbLPC BC^>bÎa œ‡b»UC ~}•TŸŸbÎ ±ØÎa∂™ ≥CUC. ¿b»b kbkØUbU´a ≥CUb. ¿bÆ´a kbkØUbU ~C»•TŸa P}fl^>•T™b •Tb≥£bC±_a ÓbU•T ¿b´C. VTIT Pb. ÎbŸ•TŸa™b ÎCUØ ≥≥DbΟa ≥CUb ¿b´C. P}fl^>DC™C "kaÆ y•TUC' ŸbCÎ∑‡bP ¢‡b}™a Ó£» ΩbUa, œ‡b}™a ŸbC± Îb˙>e‡bD}»Ÿ ¿b<L P}fl^>DC™b Î…Ôb Ωbe‡bD}»Ÿ BŸe‡b ¿}»:•TŸLbDC ¿bq>ÎL •TiTD, œ‡b}Db gXb}ÆUa £CLC yÎ˙>C™ ¿bÆÿ‡b ±b •Tb}ÿ‡b ´b»a Ÿb´»C. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 6 ÆØD 2004) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 82


ÓN~a»aU ¿b™CDC <PX ΩbUCUC •Tb‡∂•T»C∂ 20 y<±–UUb Óa <£Ña» ´bC»bC. Ób∆‡b±‡Y» <DŸbC± ‡b‡Ub ¶~aŸ ΩbUb. ¿b}kCq>bL´RD ÓUb VTbCD ¿bUb, "≥NıÆa ≥CUC'. ±¤bP ηbY±ØÎa∂ ´C™ £bCD ~m£ Óa yC•TUC ´bC»C. PbDC≥NıÆa*Da Æ≤≥bÎÓ«‡C <η ⁄bTD ¿bœÓ´œ‡b •CTUa. œ‡b ÎC≤a´a PCÎb£Ubÿ‡b Pº<D•Tb}±N˙>C ´C £bCD™ ~m£ ¿bUC ´bC»C - "≥NıÆa ≥CUC.' gXb}ÆUa, gXb}ÆUa |´LØD ÓbLPb•T‘Ø>D Æa •Tb´a Îb<´Ua Æb»C »a kb»Óa •T≤e‡bD}»Ÿ ±<´e‡b £´b PC•}T£b}» Îb<´Ua Æb»C. ´C ÓbLØP ¿b»b ±NE´b ¿b±e‡bUb <£PLbŸ Db´a; œ‡b™} ™bUL} •TP}, œ‡b™} kbCUL} •TP}, œ‡b™} PU≥a £CL} •TP} ´C ±NE´b ¿b±e‡bUb ¿DNBÎb‡Ub <Ó≤LbŸ Db´a ¿P} UÔbb» ¿be‡bD}»Ÿ œ‡bÿ‡b ¿b<L ¿b±e‡b ¿bC≤⁄a™b, P´ÎbPb™b P≥≤b <™_±^> œ‡b ±<´e‡b £´b PC•}T£b}» ¿b±e‡b ‘>bC`‡bPÓbCŸ ¶fl‘Ø>D Æb»bC. ¿bC≤⁄ •TbCq>C ΩbUa, œ‡b™a •Tb‡ •Tb‡ κ<~˜@C <£PUa, ¿b±e‡bΟ œ‡b™b •Tb‡ ±–BbÎ ±‘>Ub œ‡b™C <P}´bÎUbC•TD ´a ⁄Ÿa ÓDbCÓD™a gXb}ÆUa œ‡b ±b™£´b PC•}T£b}» Îb<´Ua Æb»C ¿b<L Ó≥, ¿bº±™bGŸ•TŸaœ‡b ¿b±L P≥≤C y•T_ ÆÓ»bC, ¿b±e‡b ¿bq>ÎLa £ÈPt‡b}Db Pb}≥»bC, £ÈPt‡b}ÿ‡b ¿bq>ÎLa yC•ØTD flC»bC. »bC y•T ¿bº±™bGŸ•T kN‘>kN‘>C •Tb˙>∑‡b™b Bb≥ ¿P»bC. œ‡bÿ‡b» ¿b±e‡b £È:⁄bΟ ÒbC‘>} ÓUÓ Ub≥»} ¿b´C •Tb ‡b™b ÒbC‘>b »±bP ¿P»bC. Óa P•Tb≤a ~CÎb≤C≥NıÆa*ÿ‡b flŸa ≥CUbC. œ‡b}ÿ‡b Î…X ¿b ∂ •Tbq>a ^>C•TÚ» ^>C•TÚ» ¿be‡b ¿b<L Óa œ‡b}Db P´Æ |´^>U}, ""‡b ·bÓ«‡C yÎ˙>b ÓbCq>b •T»b∂PΟ»b ÓNU≥b ÆbL} ‡bÿ‡byÎ˙>} ÓbCq>} £È:⁄ •TbCL»} Db´a.'' ±L Ó≥ ±^>•TD Ób∆‡b UÔbb» ¿bU}, •TÚ ¿b±L ~CÎb≤C≥NıÆa*ÿ‡b ¿b ∂Ο VTbŸ •Tq>aL ÎC≤ ¿b´C, ¿P} |´^>U} »Ÿ œ‡b´a±CÔbb •Tq>aL ÎC≤ Ób∆‡bΟ ¿bUa ¿b´C. ¿b»b ≥NıÆa*Db gXb}ÆUa Îb´»bDb ¿DC•Tb}Da |´^>U}, •TÚ ~CÎb≤C≥NıÆa ´C ~C»•TŸa ¿b}£bCUDb»aU y•T ≥NiT ´bC»C. |´LÆC y•Tb »t´CDC ±b_»b DP»bDb, ≥bC<Î}£b™a BØ<Ó•Tb Ób∆‡b•T‘>C ‡C»C. œ‡b ≥bC<Î}£b™a ¿ÎhÒb, ±–œ‡Ôbb» ¿b±Ub ~m£ Æ≥BŸ ±PŸÎLbŸb ≥NiT Æ≥b»ØD Db´aPb ΩbUb »C—´b G•T»a •Tq>aL ΩbUa ¿PCU? ÓbΩa ¿~a ¿ÎhÒb ´bCT D‡C ¿~a ÓbΩa VTbŸ  ÿn>b ¿P»C. £bCD ηbY±ØÎa∂ Óa hλ: ¿bÆbŸa ´bC»bC. ¿b±e‡b±º•TÚ ¿DC•Tb}Da ÓUb œ‡bÎC≤a œ‡b ¿ÎhÒC» ±b<´UC ¿b´C, PCÎb •CTUa, Ó£» •CTUa. œ‡b ÎC≤a ÓUb ¿P} Îb^>» ´bC»}, •TÚ ‡b ¿bÆbŸb»ØD Óa •Tb´a ¿}≥bŸÓ≤b $ 83

¿b»b ¶q>» Db´a. »C—´b ÆŸ •Tb ÓUb ¿P} Îb^>U} ¿P»}, •TÚ ‡b±N˙>C ¿b±L ¶qØ>D •Tb‡ •TŸLbŸ ¿b´bC» »Ÿ ¢‡b}Db ¿b±L ±}™ÎaP ηC∂ U´bDb™C ÓbCq>C ΩbUCCUC ±b<´UC œ‡b}™a •Tb‡ ¿ÎhÒb ΩbUa ¿P»a? ≥NıÆa kNU‘>>b∑‡b™C; ±L ±–œ‡C•T <ÆeZb» ¿PC y•T£bCD »Ÿa ≥NiT ¿b´C». œ‡b}ÿ‡bÓN≤C ´a ~C»•TŸa P}fl^>Db ¶Ba ¿b´C. œ‡b}ÿ‡b±º•TÚ •Tb´a •Tb‡∂•T»C∂ ÓbΩa BC^> ΩbUa »C—´b £´bÎakbŸbÎa» <~•T» ´bC»C, •Tb´a •TbMUCÆÓ«‡C Æb» ´bC»C. k´È»C•Tb}™a ¿ÆØD U¬D} —´b‡™a ´bC»a. œ‡b P≥`‡b}Db ¿b±b±e‡b <ÆeZb}Ó«‡C •TbÓ •TŸ»bDb, ±N˙>C ‡C»bDb Óa ±b<´UCUC ¿b´C. œ‡b}™a U¬D} Ub≥Ua. U¬D Ωbe‡bD}»Ÿ œ‡b}ÿ‡b DαGŸL» ±œDa*ÿ‡b »•–TbŸa Óa yC•Te‡b ¿b´C», ""‡b}Da U¬D} •T~bUb •CTUa? ´C »Ÿ PbŸ⁄C ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b •TbÓbPbq>a ≥bÎbC≥bÎ µbλ ¿P»b». flŸP}PbŸ •TPb •Tb‡ —´b‡™b?'' œ‡b}™a PÓÆØ» flbU∑‡b™}´a •TbÓ Óa •CTU} ¿b´C ¿b<L ´a ¿~a ÓNU} ‘>bC`‡PÓbCŸ ≥CUCUa ±´∑‡b•TGŸ»b™ ÆŸ ¿b‡N˜‡ Ÿb<´UCU} ¿PCU »Ÿ œ‡b ¿b‡N˜‡b» •Tb´a VTbŸPb ¿Ò∂ Db´a ¿P} ÓUb ~CÎb≤C≥NıÆa*ÿ‡b Î…X ¿b ∂™} Pb}œÎD •TŸ»bDb ⁄ŸbC⁄Ÿ™ Îb^>U}. ~CÎb≤C≥NıÆa*ÿ‡b ¿bq>ÎLa Pb}≥b ¿P} Óa  Ò} ÆÓUCe‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDb |´^>U}. •TbŸL gXb}ÆUaÿ‡b Bb·Lb» Ó´bœÓb, •Tb‡∂•T»b∂, <D˜q>bÎbD Î≥ºŸC ~m£ Îb±ŸUC |´LÆC œ‡b ~m£b}»ØD ÓbLPbÿ‡b ¿}»Ó∂Db™b •Tb´a VTbŸPb ±GŸ™‡ ´bC» Db´a. PÎbYDa ¿DC•T ¿bq>ÎLa Pb}<≥»e‡b; ±L ≥}BaŸ±LC •TbÓ •TŸLbŸC, ≥bÎb» ÆbTD £Î}‘>a <±^>∑‡b±bPØD, P»Ÿ}¢‡b flbU∑‡b±bPØD, UbT‘>h±a•TP∂ ÆbC‘>∑‡b±bPØD ~CÎ^>™} Bb·L •TiTD ±NE´b flbC·Lb´a £CLbŸC ~CÎb≤C≥NıÆa ´C hÎBbÎbDC ≥bC‘>, <ÎDbC£a, ™C˝>C⁄bCŸ, <Ó<A•TU ´bC»C. ´b ¿DNBÎ ÓUb ¿bUb ¿b´C; £ÈPt‡b •TbCLbUb ¿bUb G•}TÎb Db´a •TbCLbP q>bT•T? Óa kNU‘>b∑‡b» ¿bUbC |´LÆC DC´Óa |´L»bC, •TÚ ´b kNU‘>>bLb <Æe´b |´LÆC y•T ™Óœ•TbŸ ¿b´C. 1985 Ó«‡C •Tb±Pb™} ¿b}£bCUD PNiT —´b‡™} ´bC»} »C—´b Pa¿b‡‘>a™C y•T Pb´Ck Ϋ‡b∂Ub ÓUb BC^>b‡Ub ¿bUC. œ‡b}Da <ΙbŸUC, •TÚ ¶Àb±bPØD »NÓ™b "Ÿbh»b ŸbC•TbC' ™bUØ ´bCLbŸ »Ÿ •TbCL•TbCLœ‡b <ÆeZb}» G•T»a UbC•T Ÿhœ‡bΟ ‡C»aU ‡b™b ¿}£bÆ Pb}≥b. ¿b|´b}Ub <D£bD »Nı}≥b™a —‡ÎhÒb •TŸb‡Ub ±b<´ÆC. Ó≥ Óa œ‡b}Db ™}æ±ØŸ±bPØD PNıÎb» •TiTD ±–œ‡C•T <ÆeZb™C ¿}£bÆ Pb}≥Ø Ub≥UbC. P≥≤} Pb}≥ØD Ωbe‡bD}»Ÿ »C ÓUb <ΙbiT Ub≥UC, ""kNU‘>b∑‡b™} •Tb‡? »N|´a kNU‘>>b∑‡b™} DbÎ Db´a flC»U}.'' œ‡b ÎC≤a kNU‘>b∑‡b™a ±GŸ„hÒ»a ¿~a ´bC»a, •TÚ 1980 Ó«‡C ¢‡b}Da ‡b <ÆeZb» •TbÓ PNiT •CTU} ´bC»} »C <DΑ>LN•TÚÿ‡b •Tb≤b» •Tb´a Îb£<ÎÎb£ Ωbe‡bÓN≤C ¿}≥bŸÓ≤b $ 84


¿b±e‡b±bPØD £RŸ ΩbUC ´bC»C. œ‡bÓN≤C, ""P«‡b kNU‘>>b∑‡b» ¿bÓ™} •Tb´a •TbÓ Db´a, »C—´b kNU‘>>b∑‡b» •Tb´a VTbŸP} ÓbCq>} ¿b}£bCUD ´bC ∂U ¿P} •Tb´a ÓUb Îb^>» Db´a.'' ¿P} Óa œ‡b ¿<µ•Tbt‡b}Db |´^>U}. »C ´PUC; œ‡b}Db k´È»C•T œ‡b}ÿ‡b ⁄bœ‡b•T‘Ø>D ¿bµa Ób<´»a <Ó≤bUa ¿PLbŸ, •TÚ kNU‘>b∑‡bÓ«‡C VTbŸ ±–™}‘> ¿b}£bCUD ´bCLbŸ ¿b´C ¿b<L Óa Db≥±ØŸÿ‡b »Nı}≥b» ≥CUbC »C—´b Ób∆‡b ¿P} UÔbb» ¿bU}, •TÚ »CÒaU kŸb•TÚ±º•TÚ »aD kŸb•TÚ VTIT kNU‘>b∑‡bÿ‡b Pœ‡b≥–´a*Da™ BŸUCe‡b ¿b´C». |´LØD Óa DC´Óa |´L»bC, •TÚ kNU‘>bLb ´b ™Óœ•TbŸb}™b <Æe´b ¿b´C. kNU‘>>b∑‡b» ¿PC ™Óœ•TbŸ •TPC ~s‡ ´bC»b»? kNU‘>b∑‡b»aU k´È»C•T •Tb‡∂•T»C∂ hλ:™a ÓbC^>bŸPb‡•TUPNXb DPUCUC ¿PC ¿b´C»; ¢‡b ÒbClb}•T‘>C ¿b´C» »CPNXb ¿b±e‡b ÓbC^>bŸPb‡•TUa ŸbM•CTUΟ ™bUÎØ ~•T»b»  »±»™ ¿b<Ò∂•T »b•T£ ¿PUCUC ¿b´C». y⁄bÀb PBCPbq>a, •Tb‡∂•–TÓbPbq>a kb´CŸ Æb‡Ub <Dfl»bDb ±Ÿ» ‡C ∂±‡Y» flŸbÓ«‡C Bb•TŸa™a PbC‡ ¿b´C G•}TÎb Db´a ´C kb‡•TbCUb <ΙbiTD χbÎ} Ub≥»}. PÓbCŸ PbµD} Db´a», ´b»a λ∂ÓbD±_} Db´a», ´H‘><kU} Îb^>b‡™a |´^>Ua »ŸaPNXb ´b»a ±ºPC Db´a». P•Tb≤a ¶q>e‡b±bPØD Ÿb_a±‡Y» ≥bÎb≥bÎb» Æb‡™} »Ÿ ´b ±–£C~ •TPb ¿b´C? µ‘> <ΣBb∂» Db´a ¿b<L µ‘> ÓŸbq>Îblb» Db´a. œ‡bÓN≤C ‡b <ÆeZb»UC UbC•T ÓŸbq>Îblb»e‡b UbC•Tb}Db ¿b±UC Îb^>» Db´a» ¿b<L <ΣBb∂»e‡b UbC•Tb}Db´a VTbŸPC ¿b±UC Îb^>» Db´a». ¿~b ±–£C~bÓ«‡C ¿~a ´a PbµDŸ<´» •Tb‡∂•T»a∂ Ó}‘>≤a <VTŸ»b» ¿b<L yÎ˙>} ÓbCq>} •TbÓ ¶B} ´bC»} •TP} •Tb‡, ¿Pb ±–f ÓUb DC´Óa ±‘>b‡™b. œ‡bΟ ÓUb y•T£b ~CÎb≤C≥NıÆa |´LbUC, ""»N|´a ™C˝>b •TŸ»b ¿b´b» ¿bÓ™a. »N|´bUb Ób´a» Db´a ´bC‡, kNU˙>b∑‡b» •TP} •Tb‡ •TbÓ ´bC»} »C?'' Óa |´^>U}, ""Db´a, ⁄Ÿ}™ PÓÆ» Db´a.'' »C—´b »C |´LbUC, ""¿´bC, »N|´a™ ¿b|´bUb PÓÆbÎØD Pb}<≥»U}, •TÚ kbÆbŸ±CCq>CÓ«‡C —‡b±bŸa y•T_ ‡C»b» ¿b<L kbÆbŸ±Cq>C» DCÓ•TÚ ¿~a y•T G•}TÓ» q>Ÿ»C, •TÚ œ‡b G•TÓ»aÓ«‡C ¶œ±b£•Tb}™b ÆCÎ˙>b ÓbUb™b ±NŸÎq>b »CÎ˙>b™ ≥–b´•Tb}ÿ‡b Ób≥La™b ŸC^>b ¿PbÎb ¿~a —‡ÎhÒb »‡bŸ ´bC»C.'' ⁄Ÿ} ¿b´C. œ‡b •Tb≤ÿ‡b Bb·Lb}Ó«‡C Óa ¿Ò∂~bÕb»Ub y•T ¿œ‡}» •Tq>aL ≥<L»a <PXb}» Pb«‡b ÓŸbq>a Bb·C» PÓÆbÎØD Pb}<≥»Ub ´bC»b. ""y⁄bÀb ≥ÆkÆUCe‡b flŸbÓ«‡C y⁄b£} DÎ<ÎÎb<´» ÆbC‘>±} ¿PU}, •TÚ œ‡b £bCflb}™} q>ŸUCU} ¿P»}, •TÚ P≥`‡b UbC•Tb}Db ™N•TÎØD <Æ»•} ÆÓCU <»»•}T •NTq>}»Ÿa BC^>b‡™}. Ó≥, »a P≥≤a Ó}‘>≤a ´ÆŸ ¿P»bDbPNXb ‘>bC`‡bÿ‡b DNPœ‡b y•Tb •T^>bÔbbDC G•}TÎb ™C´t‡bΟaU y⁄bÀb hDb‡Øÿ‡b ´bU™bUaDCPNXb "±b™ <Ó<D^>b}Da Óa ¿Ós‡b ¿Ós‡b DbŸ≤bÿ‡b Ωb‘>b⁄bUa ¿}≥bŸÓ≤b $ 85

ÆbLbŸ ¿b´C,' ¿Pb <DŸbC± »C £CTflCT ~•T»b». ¿~a™ P}±•∂T —‡ÎhÒb kbÆbŸ±Cq>Cÿ‡b ‡b fl^>•Tb}Ó«‡C ¿P»C ¿b<L œ‡bÓN≤C™ kbÆbŸ±Cq>C™a —‡ÎhÒb ‡~hÎa ´bC»C. ±L, kbÆbŸ±Cq>C»aU »a™ Ób<´»a ¿b•Tlb}Ó«‡C •Tb≥£bΟ Ób}‘>Ua ¿b<L P<™ÎbU‡b» ±b´bC™Ua, •TÚ »a ÓCUCUa ¿P»C, œ‡bÓN≤C <D‡bCÆD ´C ¿‡~hÎa ´bC»} ¿b<L kbÆbŸ±Cq> ‡~hÎa ´bC»C.'' ¿Pb ´b <P}Xb}» Óa PÓÆbÎØD Pb}<≥»Ub ´bC»b. ≥NıÆa |´LbUC, ""kNU‘>>b∑‡b» ´C™ ΩbU}. Ò} PÎ∂ ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ±bC^>bÓ«‡C £È:⁄ ¿b´C ¿b<L œ‡b £È:⁄bΟ ÆC ¿bº·µ ¿b´C »C »NÓÿ‡b ~m£b}» P}b≥LbŸC ¿b|´a ≥CUbC •TÚ ±–CÓb» ±‘>UCe‡b ÓbLPbUb ÆP} y•TÓC•Tb}•T‘>C DNP»} ±b<´U} »Ÿa ÓDb»aU <ΙbŸ PÓÆb»bC, »P} kNU‘>>b∑‡bÓ«‡C ¿b|´a ¢‡b ¢‡b ≥bÎb}» ≥CUbC <»Ò} Bb·L}PNXb <D<ÓcÓb_ ΩbUa. ~Ÿ£ ÆbC~a*™a ÓbLP} ¿bUa ¿P} |´^>e‡bD}»Ÿ ‘>bC`‡bUb ‘>bC≤C <B‘>e‡bD}»Ÿ UbC•Tb}ÿ‡b UÔbb» ‡C»}, •TÚ ¿b±L ÆC •Tb´a ~bCµ» ´bC»bC »C ≥ÎPU} ¿b<L |´LØD kNU‘>b∑‡b™C •Tb‡∂•–TÓ DC´Óa ‡~hÎa ´bC»b».'' ´C Pbµ} ≥Ø˙> Pb}≥LbŸb ÓDN˜‡ •TbCL ? ¿Ò∂~bÕb™b ±£ÎaµŸ Db´a, ~b≤CÓ«‡C <~•T<ÎLbŸb Pbµb Óbh»Ÿ. ±–œ‡Ôb ga•…T˜LbUbPNXb ±–b•…T»bÓ«‡C ¿Ò∂ Pb}≥LbŸb ßbDCdŸ y•T™ BC^>Ub. ÓbΩ} Bb¬‡ ¿P}, •TÚ ÆC •Tb´a ¿Ò∂~bÕ Óa Pb}<≥»U} »C Ub»ØŸÓ«‡C ¿µ∂Î^> •TbD‘>a, ¿µ∂Î^> ÓŸbq>a,¿µ∂Î^> ¶£R∂ ¿~b Bb·C» Pb}≥LbŸb y•T "±b~b ±^>CU' DbÎb™b ßbDCdŸ ÓUb BC^>Ub, kNU‘>>b∑‡bÿ‡b Bb·C» Pb}≥LbŸb y•T "≥NıÆa' BC^>Ub. ±–œ‡C•T <ÆeZbÓ«‡C™ D—´C »Ÿ Ó´bŸb˝¨>bkb´CŸ ±–œ‡C•T Ÿb¢‡bÓ«‡C ⁄Ne‡b kbÆbŸ±Cq>C™} ´C ¿œ‡}» ≥´D ¿Ò∂~bÕ; ÆC—´b Æ≥bÓ«‡C •TbCLa´a »C ÓbDb‡Ub »‡bŸ D—´»}, »C—´b´a Pb}≥LbŸC ßbDCdŸ BC^>UC ¿b<L »CPNXb B≥ΣË≥a»C™a Æ‘>Æ}kb≤ Bb·b ^>b•ØTD Pb«‡b, ÆDPbÓbE‡b}ÿ‡b Bb·C» Pb}≥LbŸC ÆC UbC•T ÓUb BC^>UC œ‡b*» ≥NıÆa y•T ´bC»C. PbDC≥NıÆa*Db´a hÎb»}¯‡ <Ó≤be‡bD}»Ÿ ÆaÎ D•TbCPb ΩbUb ¿b<L œ‡b}Da´a <η ⁄bTD ¿bœÓ´œ‡b •CTUa. Æ≥bÓ«‡C Pb„{ΕT Pb„{ΕT |´LØD •Tb´a ¿PCU, PbC¢Î≤ PbC¢Î≤ |´LØD •Tb´a ¿PCU, ~b}» ±–•…T»a™} |´LØD •Tb´a ¿PCU »Ÿ œ‡b P≥`‡b}™a ÓØ»a∂ |´LÆC PbDC≥NıÆa. ~CÎb≤C≥NıÆa ~b}» ´bC»C. <ÎDbC£a ´bC»C; ±L »C •Tb´a PbDC≥NıÆa D—´»C ´C DOTÚ. ‡b £bCD <B¤ ±–•…T»a}ÿ‡b ÓbLPb}Ó«‡C y•T PÓbD»b ´bC»a. PbDC ≥NıÆa*™a œ‡b}ÿ‡b •Tb‡b∂Ο ÆCÎ˙>a <D˜q>b ¿b<L ±–CÓ ´bC»}, »CÎ˙>a <D˛>b ¿b<L ±–CÓ, •T£b<™»Ë œ‡b´a±CÔbb Æbh» <D˛>b ¿b<L ±–CÓ ~CÎb≤C≥NıÆa*Da ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b •TbÓbk”U kb≤≥Ua. Ó≥ ±–f ¿Pb ±‘>»bC, £bCflb}±N˙>C´a ¿~a •TbCL»a PÓh‡b ¶Ba Ÿb<´Ua, •TÚ ¿}≥bŸÓ≤b $ 86


¢‡bÓN≤C œ‡b}Db ÆaÎD ¿PZ —´bÎ}. ÆŸ •Tb ~CÎb≤C≥NıÆa*Da •CTUCe‡b •TbÓb™} gC‡ »N|´a ÓUb BŸBiTD £C» ¿PbU »Ÿ Ób∆‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDb »•TÚ <k•T^> ¿ÎhÒb PbCPbÎa Ub≥Ua, ¿~b £Èµ∂Ÿ Æa∑‡bUb PbÓbCŸ} ÆbÎ} Ub≥bÎ} ‡b™a Ækbk£bŸa´a Ób∆‡bΟ ‡C»C. •TbCL»b´a ±Ôb G•}TÎb P}fl^>Db ¿b±e‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYÿ‡b ™GŸ»bÒb∂™a, ¶±Æa<ΕCT™a •Tb´a»Ÿa PbC‡ •TŸ»bC. Óa ‡b kbk»a» DbUb‡•T q>ŸUbC ´C •TkØU •TŸb‡Ub ´Î}. ¿b±e‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDa flŸbÓ«‡C P≥`‡b ¿‘>™La PbCPØD, µbα≤ •TiTD ÆŸ •Tb ´C •TbÓ <DBbÎU} »Ÿ™, Æ~a PbCE‡bUb ¿b™ Ub≥Ua »Ÿ™ œ‡b™a ±ŸaÔbb ´bC»C »~a, ⁄Ÿa ±ŸaÔbb ´bC ∂U ¿b<L ¿b±L ÆbC •Tb´a <ΙbŸ Pb}≥b‡Ub <DflbUbC ¿b´bC» »bC UbC•Tb}±‡∂Y» »C ±b´bC™Î»aU ¿P} ÓbDb‡™} •Tb´a •TbŸL D—´»}. ±L, ηb∂DNηC∂ UN^>e‡b ≥CUCe‡b ~C»•Tt‡b}ÿ‡b P}fl^>DCUb ¿b<Ò∂•T k≤ <Ó≤Îb‡™} •TbCqØ>D? ÓDb» ⁄}» Îb^>C. œ‡bΟ ~CÎb≤C≥NıÆa |´Lb‡™C, ""»N|´bUb •Tb‡ Îb^>»}, ¿b|´bUb »NÓ™C ~m£ UbC•Tb}±‡Y» ±b´bC™Î»b ‡CLbŸ Db´a»? PbµDb}Da P}±¤ UbC•T »NÓÿ‡bkŸbCkŸ ‡CTD Bb·L} •TiTD £b⁄λaU ±L UbC•Tb*™b œ‡b}ÿ‡bΟ •Tb´a´a ±GŸLbÓ ´bCLbŸ Db´a. ¿b|´aÓb_ UbC•Tb}PÓb}Ÿ »NÓ™C <ΙbŸ q>CÎUC, •TÚ »C œ‡b}ÿ‡b ÓDbUb <B‘>»b»; •TbŸL ¿bÓ™} PbCD} ÓN~aÿ‡b ¿b™C»ØD »bÎØDPNUb⁄ØD <PX ΩbUCU} ¿b´C; <´L•TP PbCE‡bUb œ‡b™a •Tµa kŸbCkŸa •TŸ»b ‡CLbŸ Db´a.'' •Tb‡∂•Tœ‡bYÿ‡b ™GŸ»bÒb∂™a, ¶±Æa<ΕCT™a •Tb´a PbC‡ •T∑‡b™a —‡ÎhÒb ¶Ba •TŸLC ´a ÓbΩa Ækbk£bŸa ¿b´C ´C ⁄ŸC; ±L, y•T <£ÎP, •T£b<™» ≥bC<Î}£ ≥NıÆa*™a Æb≥b flC ∂U ¿b<L œ‡b ÎC≤a »N|´bΟ ¿~a™ gXb}ÆUa Îb´∑‡b™a ±b≤a ‡C ∂U. ÓbΩa ¿~a  ÿn>b ¿b´C, •TÚ ‡b±N˙>C ÆbC •Tb´a ™≤Î≤a™b ±–‡œD •TŸb‡™b »bC ¿b±e‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDa •Tb´a»Ÿa ⁄}kaŸ —‡ÎhÒb •TiTD™ ™bUÎb‡™b ¿b´C yÎ˙>b™ <D÷‡ œ‡b ÎC≤a »N|´a •TŸbÎb. hÎb»}¯‡ <Ó≤bU} »Ÿa PbDC≥NıÆa ≥CUC. ¢‡b hÎb»}¯‡b•TGŸ»b ¿b±L yÎ˙>} ¿b}£bCUD •CTU}, œ‡b≥ •CTUb »C ´C™ •Tb hÎb»}¯‡? ´b ±–f œ‡b}Db ^>bC™» ¿PbÎb. ÓUb ¿~a ~}•Tb ‡C»C, •TÚ ≥CUa ±}™ÎaP ηC∂ ~C»•Tt‡bÿ‡b PEÓbDb•TGŸ»b ¿b}£bCUD •TŸ»b •TŸ»b "•CTÎ≤ ¿bÓÿ‡b ´b»b±b‡b»e‡b kClb •Tb˙>b ¿b<L Ó≥ £b⁄λbC ¿b|´a •Tb‡ •TiT ~•T»bC »C' ‡b <Dµb∂Ÿb™b P}£C~ ≥bÎbC≥bÎ ±bC´bC™<ÎLbt‡b ~CÎb≤C≥NıÆa*Db ¿Ua•T‘>™a λ∂ÓbD±_} ±b<´Ua, •TbDbΟ ¢‡b kb»|‡b ‡C»b» œ‡b yC•Te‡b |´LÆC ⁄Ÿ}™ £È:⁄ ´bC» ¿PbÎ}. ¿b|´a ~C»•Tt‡b}™C ±N˙>bŸa ¿b´bC» ¿P} |´LLbŸa ÓbLP} ÆC—´b |´LØ Ub≥»b», ""¿b±L ÆŸ •Tb <D‡b∂» ⁄NUa •CTUa, ¿b‡b» ⁄NUa •CTUa »Ÿ ¿bÓ™} •TP} •Tb‡ µ‘> ™bUb‡™}? ¿}≥bŸÓ≤b $ 87

»C—´b, ¿b|´bUb »NÓ™} hÎb»}¯‡ D•TbC. ¿b|´bUb »NÓ™b PEÓbD D•TbC. œ‡byCÎÆa ¿b|´bUb »NÓ™} P}ŸÔbL Àb, ¿bÓ™b k™bÎ •TŸb.'' |´LÆC •TPb ∂ k•TŸa flCTD ™bUUb ¿b´C ¿b<L k•TŸaUb PN^>b‡™a P}µa <Ó≤be‡bkŸbCkŸ •TPb ∂ œ‡b k•TŸaUb |´L»bC, "•TbCq>C Æb»CP ±≤ØD? kb´CŸ ≥CUaP »Ÿ »NUb Ub}‘>≥b ⁄b ∂U. Ób∆‡b £bCŸaUb kb}µØD flC, y•T£b™ •Tb‡ »a PNŸa ™bUb‡™a »a ™bUCU.' ‡b ±X»aDC ~C»•Tt‡b}™C DC»C |´LÎLbŸC UbC•T "¿bÓ™b ~C»•TŸa Æ≥b»e‡b ~C»•Tt‡b}~a h±µb∂ •TŸb‡Ub ¶»ŸLbŸ Db´a, »~a œ‡b™a ±b_»b Db´a, œ‡b±CÔbb œ‡bUb PŸ•TbŸDC P}ŸÔbL <£UC »Ÿ œ‡bÿ‡b»™ ¿bD}£ ÓbDCU' ¿PC |´L»bDb ¿b<L œ‡b}ÿ‡bkŸbCkŸaDC ~C»•TŸa P}fl^>DC» •Tb´a •Tb≤ •Tb˙>UCUC •Tb‡∂•T»C∂´a »PC™ |´L»bDb ±b<´e‡bD}»Ÿ ~CÎb≤C≥NıÆa*™a „hÒ»a PbDC≥NıÆa}PbŸ⁄a™ ΩbUa ¿PbÎa. »C—´b, ´a U˙>b ∂ ™bUØ q>CÎLC ‡b±Ua•T‘>C Æbh» •TbCL»a gXb}ÆUa Db´a. ±L, ~CÎb≤C≥NıÆa*ÿ‡b ÓDbÓ«‡C ~»C•TŸa P}fl^>DCΟ <D»b}» <D˜q>b ´bC»a. ""<´}£ÈhÒbDb»aU ~C»•TŸa Æ≥b»aU •TbCLœ‡b´a ~C»•Tt‡b±CÔbb •TÓa Db´a, <´}£ÈhÒbDb»e‡bPbŸ⁄b ™b}≥Ub P؇∂±–•Tb~ •TbCq>C Db´a, <´}£ÈhÒbDb» ÓNkU•T ±bLa ¿b´C. »C*—´b, Æ≥b~a ^OTŸ ΩbUa »Ÿ »a ^>OTŸ ¿b|´a £CT ~•T»bC. ¿b|´bUb £ÈPt‡b •TbCLœ‡b´a ≥bC˝>a™a ≥ŸÆ Db´a, ¿bÓÿ‡b ´b»b±b‡b» kClb flb»e‡b ¿b´C», œ‡b •Tb˙>b ¿b<L ¿bÓ™b ±Ÿb•–TÓ ±´b.'' ´a Æa ~CÎb≤C≥NıÆa*™a <D˛>b ´bC»a, œ‡b»aU y•T •TL ÆŸa ¿b±L ¿b±e‡b ÓDb» kbLØD ‡CÒØD ≥CUbC »Ÿ ~CÎb≤C ≥NıÆa DP»bDb, ‡Cœ‡b •Tb´a •Tb≤bÓ«‡C ¢‡b •Tb´a ÓbC‰b U˙>b‡b Àb—‡b Ub≥LbŸ ¿b´C», œ‡b}»´a ¿b±L ‡~hÎa ´bCT. œ‡bPbq>a Æa •Tb´a »‡bŸa •TŸbÎa Ub≥LbŸ ¿b´C œ‡b »‡bŸaÿ‡b ÎC≤a ~CÎb≤C≥NıÆa}™a hÓ…»a ¿b±e‡bUb hVØT»a∂ £CÎbC ¿b<L ~C»•Tt‡b}Db PEÓbDbDC Î PN⁄bDC Æ≥»b ‡bÎC ‡b•TGŸ»b ~C»aÓbUbUb Ÿbh» BbÎ ´b y•T•TUÓa •Tb‡∂•–TÓ ŸbkÎ∑‡bPbq>a ¿<µ•T k≤ <Ó≤bC, ¿~a ±–bÒ∂Db •TŸ»bC. (~C»•TŸa P}fl^>•T <£. 21 ÓC 2001) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 88


£bCD ÓDhÎa ÓbLPC Ó´{Îbÿ‡b fl^>Db P´Pb y•Tb•TÚ fl‘>» Db´a». ¿bD}£bÿ‡b PN⁄£b‡•T fl^>Db "ÆÎb±b‘>C' ¿Pe‡bÓN≤C y•T@b£È•T@b <VTŸ» ¿P»b». ÓDbUb ™^>•Tb UbÎØD £CLbt‡b £È:⁄£ ≥bC˝>a Ób_ ^>bC≤a^>bC≤aDC <VTŸ»b» ¿b<L y•T£Ó •T‘>b‘Ø>D ±‘>»b». "£CDCÎbUb Æk Ba £C»b ´º, ±ØŸb n>̱Ÿ VTb‘>•CT £C»b ´º,' ´b ¿DNBÎ VTbŸ £È<Ó∂≤ Bb¬‡Î}»b}Db ‡C» ¿PCU. "±L, ±bTP PŸa*Da ‡C» Db´a, ÓNP≤µbŸ •TbCP≤»bC - It never rains, it pours ´b ¿DNBÎ ¿DC•Tb}Db ¿b´C. 8 ÓC 2002 ´b ¿Pb™ £È:⁄£ fl^>Db}™b ηb∂Î •TŸLbŸb q>ŸUb. y•Tb™ <£Î~a £È≥b∂kb ∂ Bb≥λ ¿b<L ÓDbC´Ÿ ¿b±^>C ‡b}ÿ‡b <DµDb™a kb»Óa •T≤Ua. £È≥b∂kb ∂ 92 ηC∂ ·bÿ‡b ΩbUCe‡b, |´LÆC y•T <±˙>a ¿bµaÿ‡b. œ‡b}™C ÆbLC PÓÆ∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. ±L, ÓDbC´Ÿ ¿b±^>C ÆÎ≤±bP Ób∆‡b ·b™C. ¿≥£a ¿Ua•T‘>C ¿Ua•T‘>C´a ¿b}kCq>bLUb ‡CTD ≥CUCUC; ¿be‡b ¿be‡b flŸb» ¶±„hÒ» ¿PUCe‡b PÎbYÿ‡b ´b»a ±–P¤ ÓNæCDC y•T y•T ≥NUbkb™a •T≤a £CTD ≥CUCUC. ÓDbC´Ÿ±}»b}ÿ‡b Ó…œ‡Øÿ‡b kb»ÓaΟ »Ÿ <ÎdbP™ kPCDb. ¿b|´b £bCflb}™C ¿DC•T hDC´P}k}µa; œ‡b}±º•TÚ •TbCLa´a ¿ÔbŸbDC£⁄aU ÓDbC´Ÿ±}» ¿bÆbŸa ¿Pe‡b™C •T≤<ÎUC D—´»C. œ‡bÓN≤C œ‡b}ÿ‡b Ó…œ‡Ø™b µOTb ¿<µ•T ´b£Ÿ<ÎLbŸb ΩbUb. £È≥b∂kb ∂ Bb≥λ ¿b<L ÓbΩb ±–œ‡Ôb ±GŸ™‡ ¿≥£a™ ™N^>±Ø^>. <P‘>CDC´MÓ •TbMUCÆb» ¿P»bDb Óa œ‡b}Db y•Tb Bb·LbPbq>a kbCUb<ÎUC ´bC»C. y<~‡bG^>•T ≥–}ÒbU‡b» •Tµa ÆbLC ΩbUC »Ÿ £È≥b∂kb ∂ |´LÆC »CÒaU hÒbΟ Îb™•T; œ‡b}ÿ‡b Îb™DPÓbµa™b B}≥ •TŸ∑‡b™a <´}Ó» ÓUb •Tµa ΩbUa Db´a. »Ÿa´a, £È≥b∂kb ∂ ´b —‡bP}≥, ÎbLa»aU ±–Pb£, Ub<Uœ‡ ¿b<L œ‡bkŸCbkŸ ŸL£È≥C∂™b U˙>bT±Lb ‡b}kbk»a»Ub Ób∆‡b <±˙>aÿ‡b ÆaÎDb»aU ¿b£~∂. 1954-55 Ó«‡C ¿b|´a œ‡b}Db <P‘>DC´MÓ •TbMUCÆÓ«‡C Bb·LbPbq>a kbCUbÎUC. Ó«‡ ±–£C~b»aU y•Tb <ÆeZb»aU ¿b<£ÎbPa*™C ÆaÎD,  <»´bP, P}h•…T»a, Ÿb´LaÓbD ‡b}<η‡a kb ∂ kbCUe‡b. Ÿhœ‡bDC ⁄bUa kN}µb ¿b<L Ο <´ŸÎ≤ ¿PC <£PUC, •TÚ Ωb‘> |´Lb‡™C  »±»™ ÎDh±<»P…˝>a~a P}k}µ ¿PUCe‡b ¿b|´bUb kb YDa  »s‡b ÎC≥ÎC≥`‡b Î…Ôbb}~a, ÎDh±»a}~a ±GŸ™‡ fl‘>ÎØD <£Ub •TÚ PbŸC PBb≥…´ BbiTD ≥CUC. œ‡b}™C Bb·L ¿}≥bŸÓ≤b $ 89

|´LÆC —‡bP}≥±ØL∂ Ób<´»a™b ±–Pb£±ØL∂ µkµkb. ¿b<£ÎbPa ±–£C~b»aU y•Tb ÆNE‡b £CÎ≤b» ¿®‡bPb•TGŸ»b ≥Ce‡b™a ¿bq>ÎL œ‡b}Da Pb}<≥»Ua. »CÒaU ~}•TŸbÿ‡b <±}‘>a±N˙>aU D}£aUb <Õ‡b}Da ´b» UbÎb‡™b Db´a ¿Pb »CÒaU <D‡Ó; ´b» UbÎUb »Ÿ kb ∂Ub ÓØU ´bC» Db´a ¿~a PÓÆØ». •TbCL»b´a ¿<B<DÎC~ D q>Cλb œ‡b}Da P´Æ |´LØD ^>b•TUC, ""Ób∆‡b kbk»a» ¿Pb •Tb´a™ µbC•Tb DPe‡bÓN≤C Óa h±~∂ •CTUb.'' y•Tb Pb«‡b Îbs‡b» kb YDa ¿b±e‡b y•Tb•TÚ ¿b‡N˜‡b™b y⁄bÀb ~}•TŸb™b‡bYÿ‡b »^>hÒ Î…caDC ¿Pb •Tb´a ¶ÑC⁄ •CTUb, •TÚ Pbt‡b}™a ÓDC ´CUbÎØD ≥CUa. ¿bÓ™C ±–b™b‡∂ yP.•CT. ÓNŸ}ÆD kHG•}T≥ <η‡b»aU »¢ß. £<U» ¿b<L ÎDÎbPa PÓbÆb™b œ‡b}™b —‡bP}≥ VTbŸ ÓbCq>b. ‡b <η‡bΟaU œ‡b}ÿ‡b <U⁄bLb•TGŸ»b »C ±–<PX ¿b´C». Bb·LbD}»Ÿ kb Y™C ¿bBbŸ œ‡b}Da ÒbC‘>s‡b» ÓbDUC. ¿bBbŸbÿ‡b Bb·Lb» ~CÎ^>a »C |´LbUC, ""yÎ˙>a <ÎÙ»b, •T»…∂œÎ, ±–Pb£ ÓØ<»∂Ó}» PÓbCŸ ±b<´e‡bD}»Ÿ Ób∆‡bPbŸv‡b ¿gX ÓbLPbUbPNXb Îb^Ø>D ≥CUC, •TÚ kb YDa ¿b<£ÎbPa}ÿ‡b £CÎ≤b»aU D}£aUb ´b» UbÎb‡Ub D•TbC ´bC»b.'' œ‡b •Tb≤b» ¿Pb ~CŸb ÒbC‘>b ¿b≥»N}•T™. PbŸa PBb ´bh‡•TÑbC≤b» kN‘Ø>D ≥CUa ¿b<L kb YDa- œ‡b ÎC≤a œ‡b}™C · 45 ÿ‡b ¿bP±bP ¿PLbŸ- ÕaPNUB P}•TbC™ ¿b<L •T»∂E‡<D˜q> •Tq>bCŸ »^>hÒ±Lb ‡b £bCflb}™C ¿PC •Tb´a ¿Æk <ÓgL •CTUC, •TÚ PÓbCŸ kPUCe‡b »ıL <ÎÀbÒa∂<ÎÀb<Ò∂Da*™a ¿b‡N˜‡C ¶Æ≤ØD ≥CUa. ¿bLakbLaÿ‡b ~CÎ^>ÿ‡b •Tb≤b» Óa <´}£ÈhÒbDb» ±Ÿ»UbC. kb}≥Ub£C~ÿ‡b U˙>b ∂D}»Ÿ "£È≥b∂' |´LØD ≥bÆUCe‡b  }<£Ÿb ≥b}µa ‡b}Da B–˝>b™bŸ ¿b<L Pcb<±±bPb Ωb•T∑‡b±bC^>a ¿bLakbLa Ub£Ua. ´ÆbŸbC <ΟbCµ•Tb}Db »Nı}≥b» ‘>b}kUC. PITÚÿ‡b •NT^N>}k<D‡bCÆDbPbq>a PŸ•TbŸa ≥blb ≥bÎbC≥bÎ <VTiT Ub≥e‡b. P≥≤a•T‘>C £´~»a™C Îb»bΟL ´bC»C. ÓN}k ∂ÿ‡b <ÎÓbD»≤bΟ ¶»iTD Óa £b£Ÿ h^>C~DΟ ±N∑‡bÿ‡b ≥b‘>a» ™˙>UbC. ‡b ≥b‘>a»aU ±–ÎbPa P»» »bŸhΟbDC ŸbÆ•TbŸLb™b •Tbª‡b•ØT^> •TŸ∑‡b•TGŸ»b ¿b<L ™˙>œ‡b hΟb» ¿b±Ua Ó»C ¿b≥–´bDC Ób}‘>∑‡b•TGŸ»b ±–<PX; ±L œ‡b <£Î~a •TbCLa y•T ™•TbŸ ¿ÔbŸPNXb kbCU» D—´»C.  »Ÿ £C~b}»aU ´È•ØTÓ~´b}ÿ‡b »NUDCCDC> ±b<´UC »Ÿ ‡CÒaU PŸ•TbŸa £‘>±~b´a ¿≥£a™ ´U•TÚVNTU•TÚ; ±L »CÎpbDC´a »ÓbÓ ±–Æb B‡Ba» ΩbUCUa ´bC»a. ÎiTD ¿bUCe‡b UbÒb ÓbÒa ΩCULC ¿b<L ⁄bUÿ‡b UbC•Tb}Ο UbÒb Ωb‘>LC ´C ¢‡b}™C k–a£ ¿PC kNGXÆaÎa ¿b<L DbC•TŸ~´b ‡b}™a »Ÿ ⁄ŸbC⁄Ÿ™ ±b™bΟ µbŸL kPUCUa. <ΟbCµb™b ~m£´a •TbCLa •Tb˙>∑‡bP »‡bŸ Db´a. ±N˙>C, ¿bLakbLaÿ‡b ~CÎ^>a <DΑ>LN•Tb Æb´aŸ ¿}≥bŸÓ≤b $ 90


Ωbe‡b »C—´b, ¿bÆ•TbU «‡C‡<D˛C>ÿ‡b ÎbŸCÓb± ¿bŸbC`‡b q>bC•TLbŸC ~Ÿ£ ±ÎbŸ y•Tb ±–™bŸPBC» |´LbUC, ""<ΟbCµ•Tb}Db ¿b|´a »Nı}≥b»ØD PbC‘>UC ¿b´C »C »Nı}≥b™a Ÿ}≥Ÿ}≥bC^>a •TŸb‡Ub PΑ> <Ó≤bÎa |´LØD. <DΑ>LN•Tb ¿b^>bC±e‡b |´LÆC PbŸC <ΟbCµ•T ±NE´b »Nı}≥b» Æb»aU.'' PbŸb <´}£ÈhÒbD <DÎa∂‡∂ ΩbUCUb. œ‡b ÎC≤a y•T ÎaŸb}≥Db ¶q>Ua, •Tt´b‘> ‡CÒaU ÓŸbq>a Pb<´œ‡ P}ÓCUDb» kbCUUa, yÎ˙>C™ D—´C »Ÿ, Ó´bŸb˝¨>BŸ ≥bÎbC≥bÎ ÆbTD ¿bLakbLa<ΟbCµa ±–™bŸb™a ŸLµNÓb≤a £È≥b∂kb YDa ¶q><ÎUa. Ó´bŸb˝¨>b» •TbH≥–CP™b ±b‘>bÎ ΩbUb œ‡b™C ±–ÓN⁄ gC‡ "±NU}'kŸbCkŸ £È≥b∂kb YDb Àb‡Ub ±b<´ÆC. ÎC≥ÎC≥`‡b P}hÒb £È≥b∂kb YDb <DÓ}_L £CTD œ‡b}™C Bb·L fl‘>ÎØD ¿bL∑‡bPbq>a ¶œPN•T ´bCœ‡b. ¿‘>™L yÎ˙>a™, •TÚ kb Yÿ‡b Bb·Lb™b <η‡ Æb´aŸ •TŸ»bDb ¿≥£a ¿±–œ‡Ôb±LC •TbCLœ‡b´a ±–•TbŸÿ‡b ŸbÆ•TÚ‡ P}£Bb∂™b ¶ÑC⁄ •TŸ∑‡b™a •TbCLb™a <´}Ó» ´bC» DPC. £È≥b∂kb Y™C Bb·L ¿b<L <η‡ "¿bLakbLa' G•}TÎb "P«‡b™a ŸbÆ•TÚ‡ ±GŸ„hÒ»a' ¿PC ±–<PX ΩbUC, •TÚ Bb·Lbÿ‡b ¿bµa™ <D‡bCÆ•Tb}™a ¶™Ukb}≥‘>a »Nı}≥b» ´bC∑‡b™a <D<÷}»a. Ó≥, <D‡bCÆ•T, kb Yÿ‡b Bb·Lb™b <η‡, £ÈŸbE·bDC´a ŸbÆ•TbŸLb~a Pk}}µ Ub≥LbŸ Db´a ¿~b ±X»aDC £C». kb YDb <ΙbŸa», ""»NÓÿ‡b Bb·Lb™b <η‡ "¿Pb ¿Pb' <U<´Ub »Ÿ ™bUCU ?'' kb Y™C ¶cŸ PÎ∂£RŸ Ó~´RŸ ΩbUC. ""»N|´a <η‡ •TbCL»b´a Àb, Óa ¿bLakbLaΟ™ kbCULbŸ ¿b´C.'' £È≥b∂kb ∂, £È£º∂ÎbDC, Ó´bŸb˝¨>b»aU PÓbÆÎbÀb}ÿ‡b £U£Ua» ¿‘>•Te‡b. •Tbı∑‡BbÎDCDC ±–œ‡C•T ÓbLPbUb Æ≥∑‡b™a ¿b<L —‡<IT<ΕTbPb™a P}±ØL∂ P}µa <Ó≤bUa ±b<´ÆC yÎpb ÓØUBØ» BbÎDC»ØD "•TPLbt‡b™a µŸLa ¿b<L gÓLbt‡b™a <≥ŸLa' ‡b±Ua•T‘>C ÆbTD Ÿb˝¨>a‡a•TŸL, ~´Ÿa•TŸL, ¿bºÀbC<≥•TÚ•TŸL ¿~b ¿ÓbDN· •Tb‡∂•–TÓb}±‡Y» PÓbÆÎb£a ±bC´bC™UC ¿b<L £È≥b∂kb Y™a ÓbCq>a flNPÓ^> ΩbUa. "±NU}'±–ÓbLC œ‡b}Da´a ¿bLakbLaÿ‡b •Tb≤b» <Ó≤bUCe‡b »CÆbCÎU‡b™b ¿b<L UbC•T<±–‡»C™b ´—‡bP q>CÎUb Db´a; PŸ≤ ÓbC•T`‡b ´bCTD œ‡b ¿b±e‡b —‡bP}≥bÿ‡b <η‡b•T‘>C Î≤e‡b ¿b<L ~CÎ^>±‡Y» •TÓ∂‡bC≥ BbÎDCDC »C •TbÓ •TŸa» Ÿb<´e‡b. kb ∂ ≥Ce‡b, £ÈPt‡b <£Î~a λ∂ÓbD±_b»ØD™ •T≤bUC. œ‡b}ÿ‡b ¿}œ‡<εaUb ÆbLC´a ~s‡ ΩbUC Db´a. DbÓ£CÎ ˙>Pb≤ ¿b£a £bCD™bŸ ÓbLPC ´ÆŸ ´bC»a ¿PC •T≤UC. ±L, ¿b‡N˜‡b» •Tb´a»Ÿa •TiTD £b⁄<Î∑‡b™a <Æ” kb≤≥Lbt‡b ´ÆbŸbC UbC•Tb}ÿ‡b ÓDb» y•Tb  }„¬U~ •TÎaÿ‡b " To ramparts we carry and not a horn was blown' ‡b ¿bC≤a» |´^>e‡b±–ÓbLC ¿b±e‡b ÆaÎDbÿ‡b ¿b£~∂ kDUCe‡b PCDb±»aUb ÓØq>Ób»a £C» ¿}≥bŸÓ≤b $ 91

¿Pe‡bPbŸ⁄C TŸ £b^Ø>D ¿bUb. £È≥b∂kb ∂ PÓbÆÎb£bÿ‡b £È˝>™•–Tb» ¿‘>•ØTD ≥Ce‡b. 6 ÓC ŸbCÆa <DµD ±bÎUCUC ÓDbC´Ÿ ¿b±^>C ‡b}Da ´b µbC•Tb ¿bC≤⁄ØD ‡b £È˝>™•–Tb•T‘>C ™N•ØTD ±b<´UC´a Db´a. ±N∑‡b»aU ßbDCdŸ <ÎÀb±aq>b™C P}hÒb±•T ¿b<L •NTU≥NiT |´LØD ÓDbC´Ÿ±}» ±–<PX ¿b´C». ‡b±Ua•T‘>C œ‡b}™a •TbCLbUb VTbŸ~a ¿bq>ÎL Ÿb´aU ¿~a <™E´C <£P» Db´a». ÓDbC´Ÿ ¿b±^>C ´C Ób∆‡b ¿b‡N˜‡b» ÓUb BC^>UCe‡b UbC•T<ÎUÔbL ¿~b ±b™P´b —‡<ITÓ{Îb*±º•TÚ y•T. PŸ•TbŸa ÓbE‡»C™a ¿±CÔbb D kb≤≥LbŸC y•T <ÎÀb±aq> hÒb±D •TŸ∑‡b™a •Te±Db œ‡b}Da ÓUb VTbŸ VTbŸ ±ØÎa∂ kbCUØD £b⁄<ÎUa ´bC»a. UbC•T<ÎUÔbL •Te±Db Ób}‘>∑‡b» Óa´a •Tb´a •Tÿÿ‡b ≥NiT™b ™CUb Db´a; ±L, ÓUb´a, DbC•TŸaPbq>a Ub≥Lbt‡b ±–ÓbL±_b}™C n>b±⁄bDC ΩbUCUa <ÎÀb±aq>C PŸ•TbŸa ÓbE‡»C⁄CŸaÆ ¶Ba Ÿb´R ~•T»aU ´C ±^>CDb. PÓbÆÎb£ P}±Ub, PŸ•TbŸ~b´a P}±Ua |´LÆC <~ÔbLÔbC_b»aU PŸ•TbŸ™b ´h»ÔbC± P}±CU, kbÆbŸ±Cq>CΟ ¿bµbGŸ» ¿Ò∂—‡ÎhÒb ¶Ba Ÿb´aU ¿b<L kDbÎ^> ±–ÓbL±_b}Ο ¿b±e‡b <±{‡b}™a DbC•TŸBŸ»a •TŸLC ~s‡ Ÿb´LbŸ Db´a; ¿~a DbC•TŸ£bŸb}™a BŸ»a •CTUa »Ÿ ÓbU•Tb™b —‡ÎPb‡ ⁄r>≈b» Æb ∂U ´C P≥≤C Óa´a ÓbDa» ´bC»bC. ⁄NUC±Lbÿ‡b <ΙbŸb™b ±–™bŸ Óa ~C»•TŸa P}fl^>DCÓbV∂T» •TŸa» Ÿb<´UbC, hλ}_ BbŸ» ±Ôbbÿ‡b Ób«‡Ób»ØD •CTUb; ±L ⁄Ne‡b —‡ÎhÒC»aU ~bPD<DŸ±CÔb P}hÒb ¶Ba •TŸLC ¿b<L ™bUÎØD £b⁄<ÎLC ÓUb ÆÓUC Db´a. ßbDCdŸ <ÎÀb±aq>bÿ‡b ±–•Te±bk”U Óa ~}•Tb —‡IT •CTe‡bD}»Ÿ η∂BŸb»™ ¿b±^>C BC^>UC ¿b<L <ÎÀb±aq> ™bUØ Ωbe‡b™C œ‡b}Da Pb}<≥»UC. Æb≥C™a ¿‘>™L ±N∑‡bÿ‡b <εa Ó´b<ÎÀbU‡b»aU Îb±Ÿb» D Ÿb<´UCUa Æb≥b ¶±‡bC≥b» ¿bLØD PbC‘><ÎUa. ¿«‡b±•TÎ≥∂ <Ó≤<ÎUb. ±–‡bC≥~b≤b, •Tb‡∂~b≤b ‡b}ÿ‡b PbC‡a ±GŸ<™»b}»aU ¶ÀbCÆ•Tb}ÿ‡b ™bUœ‡bkbCUœ‡b P}hÒb}» •CTe‡b. ßbDCdŸ <ÎÀb±aq>bÿ‡b ±<´e‡b ±£ÎaµŸ <ÎÀbª‡bYDb ±N∑‡b»aU ¶ÀbCÆ•Tb}Da ¿´Ó´<Ó•CTDC DbC•TŸaP UbÎØD flC»UC. ~bPD<DŸ±CÔb <ÎÀb±aq>b™b ±–‡bC≥ •TUb, Îb<L¢‡, <ÎßbD ‡b ÔbC_b» »NUDCDC VTbŸPb £È˜•TŸ Db´a. ¿<B‡b}<_•TÚ ÔbC_b» »bC ¿b±@b}Da ‡~hÎa •TiTD £b⁄<ÎUb; ±L κÀ•TÚ‡ ÔbC_b™C •Tb‡? ¿b±@b}ÿ‡b ‡bCÆDCUb ‡CÒC <ΟbCµ VTIT PŸ•TbŸ™b™ Db´a »Ÿ κÀ•TÚ‡ P}hÒb}™b´a. ¿b±@b}ΟaU <ÎdbPbDC <ÎÀbÒa∂ ¿bUC. PÎbC∂Ç E‡b‡bU‡bDC ßbDCdŸ <ÎÀ±aq>b™b κÀ•TÚ‡ ¿®‡bP•–TÓ ™bU<Î∑‡b™b ´OT´a ÓbDUb. ¶E´b≤a PN@b ™bUØ Ωbe‡b, •TÚ ±N∑‡bÿ‡b ¿bP±bP ÎPUCe‡b Ó´b<ÎÀbU‡b» ±–ÎC~ <Ó≤bÎb ‡bPbq>a Óa Ó«‡hÒa •TŸbÎa |´LØD ¿}≥bŸÓ≤b $ 92


≥≤ flbULbt‡b}™ ÓbCq>a ΩN}k‘> ¶‘>»C. ¿b±@b}Db "‡b™a £C´a ‡b™a ‘>bC≤b}' ßbDCdŸ <ÎÀb±aq>b}» ±–ÎC~ <Ó≤bÎb ‡bPbq>a ΩN}k‘> ¶‘>bUCUa ±´b‡Ub <Ó≤bUa; •…T»•…Tœ‡ Îb^>UC. ¿b±^>C ´b ÓbLØP™ ÓbCq>b ¿VTUb»ØD. ´a ¿PUa <Î<Ôbƒ ÓbLPC ±N∑‡bÿ‡b ¿bP±bP ⁄ر <±•T»b»; Æb<»Îb™•T ¶ÑC⁄ •TŸb‡™b »Ÿ <™œ±bÎD}b». ¿≥£a »ıL ·b» Α>aUk}µØ DbŸb‡L ¿b±^>C ‡b}ÿ‡b, ≥b}µa ⁄NDbÿ‡b •T^>b»aU BØ<Ó•CTÓN≤C Pbt‡b flŸbΟ y•T PbÎ^> ¿bUCUC; ±L <ÎÀbÒa∂ ÓDbC´ŸDC ¿b±e‡b kNXaÿ‡b »Ñ⁄±LbDC ¿<B‡b}<_•TÚÿ‡b y•Tb <Î~C· ÔbC_b» ±–bÎa∑‡ <Ó≤<ÎUC; yÎ˙>C™ Db´a »Ÿ, œ‡b ÔbC_b» y•T ¿<BDÎ ¶ÀbC≥ ±–•Te± ‡~hÎa •TiTD £b⁄<ÎUb. UbC•TÓbE‡ G^>≤•T |´Lb‡™C, ""•Te±Db •Tb‡, ±º~b™a ¿VØ flC»Ua, •TÚ ±bPŸaBŸ •Te±Db PN™»b».'' ¿b±@b}™a •Te±•T»b UbC•T<ÎUÔbL, ±L ¿~b •Te±Db Æ<ÓDaΟ ¶»ŸÎØD £b⁄<Î∑‡b™a œ‡b}™a ´b»bC^>a´a <»»•TÚ™ UÔbLa‡. ≥CUa ±}™ÎaP»aP ηC∂»Ÿa Óa ⁄Ne‡b —‡ÎhÒC™b <ΙbŸÎ}» |´LØD UbC•Tb}ÿ‡b ‘>bC`‡bPÓbCŸ ¿b´C. ±–œ‡C•T ÓDN˜‡±–bLa ¿DE‡PbµbŸL ¿b´C, <Îdb»aU ≥Ø˙> Pœ‡b™b ~bCµ »bC ¿b±b±e‡b ¿DE‡PbµbŸL ±–‡bC≥~b≤C» •TŸa» ¿P»bC. ¿}<»Ó Pœ‡ •TbCLb ±ŸÓCdŸa ¿Î»bŸbUb •T≤UCUC Db´a, ±–C<·»bUb •T≤UCUC Db´a. »C •T≤UC ¿Pe‡b™b £bÎb Ób}‘>Lbt‡b UbC•Tb≥–La*Da ÓDN˜‡Æb»a™C DN•TPbD •CTUC. ÓDN˜‡Æb»a™a Æa ±–≥»a ΩbUa »a ¿b±e‡b hÎb»}¯‡bÿ‡b •TÔbb ı}£bÎ∑‡bÿ‡b ¿—‡b´» ⁄^>b^>bC±b» ¿PLbt‡b ÓbLPb}Da •CTUa. —‡ITÚ™C hÎb»}¯‡ ¿kb<µ» Ÿb⁄LC ‡b±Ÿ»b Pœ‡~bCµDb™b ¿b<L •Te‡bLb™b £ÈPŸb Ób≥∂ Db´a. ¿b±UC hÎb»}¯‡ ÆbC±bP»bDb £ÈPt‡bÿ‡b ±b‡bΟ ±b‡ ±‘>LbŸ Db´a ‡b™a •Tb≤Æa χbÎa. œ‡b⁄CŸaÆ hÎb»}¯‡bÿ‡b ÓØU»{Îb™b •Tb´a´a ¿±Îb£ Db´a.'' ¿~a Ób}‘>La Óa •TŸa» ¿b´C. BhÓbPNŸb±–ÓbLC, PŸ•TbŸ ¢‡bUb ¢‡bUb h±~∂ •TŸaU œ‡b™b œ‡b™b <ÎDb~ fl‘>ÎaU ‡b <ΙbŸbΟ Óa ~C»•Tt‡b}™C ¿b}£bCUD ¶BC •CTUC. ≥–bÓaL <Õ‡b}™a ÓbCq>a ¿bflb‘>a ¶Ba •CTUa. hλ}_»bÎb£b™b Óa ⁄}£b ±NŸh•T»b∂; ±L ¿b±^>C BC^>UC |´LÆC ¿b±Ua hλ}_»CΟaU <D˛>b´a ÒbC‘>a •TÇa »Ÿ Db´a ¿Pb Ób∆‡b ÓDb» ±–f ¶Bb Ÿb´a. Óa hλ}_»C™b ÓØU»{ÎÎb£a ¿b´C, ¿b±^>C hλ}_»Cÿ‡b <ÎdbPbDC ¿bC»±–bC» BŸUCUC. »Ÿ •TbCLb~a´a ™™b∂ •TŸb‡™a |´LÆC hλ}_»Cÿ‡b ÓØU<PXb}»b™b •Tbª‡b•ØT^> •T∑‡b»™ "fl‘>bBŸ »CU' P}±ØD Æb‡™C. "It is not the business of the government to do business ' ¿b<L " Power corrupts and absolute power corrupts ¿}≥bŸÓ≤b $ 93

absolutely' ‡b £bCD ¶ITÚ}Ο ±–⁄Ÿ <ÎdbP ¿Pe‡bÓN≤C ¿bÓÿ‡b £bCflb}ÿ‡b BC^>a≥bq>a»

™™b∂, <ΙbŸ<Î<DÓ‡ —´b‡™b »bC hλ}_ —‡ÎhÒb ±–œ‡Ôbb» ¶»Ÿ<Î∑‡bPbq>a ¿bÎA‡•T kbŸ•Tb—‡b}™b. ¿Pe‡b kbŸ•Tb—‡b}ÿ‡b kbk»a» ¿b±^>C "ÎÑa' |´LbÎC »•CT UbC•T<ÎUÔbL ´bC»C. œ‡b}ÿ‡bPÓbCŸ y⁄b£b ±–f Ób}‘>Ub, •TÚ ⁄^>•Tb´a D £bk»b y⁄b£a UbC•T<ÎUÔbL •Te±Db yC•Tb‡Ub <Ó≤C. DºP<≥∂•T ⁄»bÓN»b}™b ±NŸÎq>b ~C»aPbq>a ±NŸCPb ´bC» Db´a, œ‡bÓN≤C k´ÈP}v‡ ÆD»b ~bº™bPbq>a k<´<£∂~CUb ÆbLbŸa ¿PØD´a ⁄»b™b »N^>Α>b ±‘>»bC ¿PC Óa |´^>e‡bΟ ¿b±@b}™a ‡bCÆDb £bCD <£ÎPb}» »‡bŸ. ±–œ‡C•T kPÿ‡b Òb}m‡bΟ ¿b<L  »Ÿ_ Æb≥bCÆb≥a hÎÿn>»b≥…´C ¶Ba •TŸbÎa». ±–ÎC~~Ne•T flCTD œ‡b}™b ¶±‡bC≥ •TiT ÀbÎb; y•T_ ΩbUCUC ⁄» ~C»•Tt‡b}Db ¶±Umµ •TiTD ÀbÎC ‡bPbq>a œ‡b}™a ‡bCÆDb »‡bŸ. "PNUB ~bº™bU‡b}'Da ´a •Te±Db ±–œ‡Ôbb» ¶»ŸÎØD £b⁄<ÎUa ¿b´C. ±ØÎa∂ Óa ^>±bU ⁄bœ‡b» ±–~bP•TÚ‡ PCÎC» ´bC»bC. ^>±bUbÿ‡b ´b»b≤Laÿ‡b ≥<L»a Ób}‘>La™b Óa ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ ±b»≤aΟaU ÓbE‡»b±–bƒ ¿®‡bP•T ¿b´C. BbŸ»b»aU <±D•TbC‘> ±–LbUa »‡bŸ •TŸ∑‡b» ÓbΩb Ó´{Îb™b ´b»BbŸ Ub≥UCUb ´bC»b. ‡b <η‡bΟ ™™b∂ ™bUØ ¿P»b}Db ¿b±@b}Da |´^>UC, ""‡b <±D•TbC‘>™a  »•TÚ ÓbÒC•ØT^> •T~bUb? Pbt‡b ±…ªÎaÿ‡b ±bq>aΟ ¿™Ø•T ¿Ôbb}~ ¿b<L ŸC⁄b}~ <£Ub, •TÚ •TbCLœ‡b´a ÓbLPb™b DCÓ•Tb ±cb •T≤ØD Æb»bC.' ^>±bU—‡ÎhÒb ¿Ôbb}~ŸC⁄b}~b}ÿ‡b ±{‡bΟ •TŸ∑‡b™a œ‡b}ÿ‡b kNXa™a y•T ™Ó•T. ¿~b ‡bCÆDC»aU ¿‘>™La Óa œ‡b}Db PÓÆbÎØD Pb}<≥»e‡b; ±L Óa Ób}‘>UCe‡b ¿‘>™La*Db ≥L•T‡}_bÿ‡b ‡N≥b» •Tb´a Ó´{Î Db´a ¿~a œ‡b}™a ⁄b_a. ≥L•T‡}_ ´b ¿b±@b}™b ⁄bP ¿bΑ>a™b <η‡. <ÎƇ B^>•TŸ ¿b<L Pa-‘>M•T™C  »Ÿ »¢ß ‡b}ÿ‡bkŸbCkŸ œ‡b}Da £C~a Bb·b}ÿ‡b Îb±ŸbPbq>a ¿DC•T PbMK^>ÎC¿Ÿ <Ph^>|PË ¶®‡b •CTe‡b. DM~UD  EVTŸÓMG^>sP PC*^>Ÿ™b ÓbΩb P}k}µ ¿bUb »bC ÓDbC´Ÿ ¿b±@b}ÿ‡b Ó«‡hÒaDC™. ¿Pe‡b UbC•T<ÎUÔbL ±–ßbÎ}»bÿ‡b ÓDb» hΣC~, Ó´bŸb˝¨>, ÓŸbq>a Bb·b, ÓŸbq>a P}» ‡b}ÿ‡bk”U, ¿<»ŸC•TÚ |´LbÎb  »•Tb <Æ—´b≤b ´bC»b. ‡b •TbCLœ‡b™ ≥bC˝>ak”U ÓUb VTbŸ~a •T£Ÿ Db´a. ßbDCdŸ <Îßb±aq>bÿ‡b ±£<ΣbD PÓbŸ}Bb» ±Pb‡£bD |´^>UC Æb»C ¿b<L œ‡bÎC≤a PÎ∂ PBb ¶qØ>D ¶Ba Ÿb´»C ´C ÓUb ´bh‡bh±£ Îb^>»C. ÓDbC´Ÿ±}»b}Db ¿}≥bŸÓ≤b $ 94


Óa ´C kbCUØD´a £b⁄ÎUC ´bC»C. œ‡b}ÿ‡b kNXaÿ‡b ΩC±CUb •TbCL»b™ ¿‘>PŸ D—´»b; ±L ÓŸbq>a Bb·b ¿b<L ßbDCdŸ ´C œ‡bUb ¿±Îb£. ´C <η‡ <DflbUC, •TÚ yŸ—ba ±–•Tb}‘> •Tq>bCŸ »•∂T ¿b<L •TÓ∂q> —‡Î´bŸ Ób}‘>LbŸC ¿b±^>C y•T£Ó ÎC≥≤C <£PØ Ub≥». œ‡b}™b ™C´Ÿb k£UC, ÓbC´Ÿb k£UC, Bb·b »Ÿ ±bŸ ±bU^Ø>D Æb ∂. ¿b±^>C ´C y•T ¿Æk ŸPb‡D ´bC»C. »C ±^>•TD <DflØD ≥CUC. ~CÎ^>™C £~∂D´a flC»b ¿bUC Db´a. ¿~a ÓDhÎa ÓbLPC ÓUb ÓDb±bPØD ¿bΑ>»b». ÓDbUb BbÎUCe‡b ≥bC˝>a*•TGŸ»b PÎ∂hÎ ¶µ≤ØD ^>b•T∑‡b™b kC£Ÿ•TbŸ µb‘>Pa±Lb VTIT »bı∑‡b»™ ‡CT ~•T»bC. ¢‡b •Tb≤b» »ıL ÓbLPC´a |´b»bŸa kDØ Ub≥Ua ¿b´C», œ‡b •Tb≤b» ÓDbC´Ÿ±}»b}Da œ‡b}™b ÓDhÎa±Lb ƱUb ¿b<L ¿b±e‡b y•Tb <£Î^>aDC ßbDCdŸ <ÎÀb±aq>bÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bY» y•T £a±ÓbUb »‡bŸ •CTUa. œ‡b}ÿ‡b hλ}_»Cÿ‡b ¿b≥–´bDC Ób∆‡bPbŸv‡b G•T»a UbC•Tb}Db ÓbD<P•T ¿bµbŸ <Ó≤bUb ¿PCU ‡b™a ≥L»a •TŸLC •Tq>aL ¿b´C. ÓDbC´Ÿ±}» ≥CUC ¿b<L Ób∆‡b»aU™ y•T Bb≥ ÓiTD ≥CUb ¿PC Îb^>UC. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 21 ÓC 2002) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 95

y•Tb •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤a™b ¿h» 16 ÆbDCÎbŸa 1997. Ÿb_a £´b™a ÎC≤. P•Tb≤a ¶qØ>D ÓN}k ∂Ub •Tb´a Ó´{Îbÿ‡b kºq>•Tb}•TGŸ»b Æb‡™C ´bC»C |´LØD •Tb≥£b}™a ÆN≤ÎbÆN≤Î •TŸ» ´bC»bC. »CÎpb» ŸflNDbÒ£b£b}™b VTbCD ¿bUb, ""¶Àb™a ÓN}k ∂™a kºq>•T ´bCLbŸ •Tb? ^>C<U„—´ÆDΟ kb»Óa yC•TUa •Tb? ‘>bM. £cb PbÓ}»b}™b ⁄ØD ΩbUb ¿b´C. ¶Àb ÓN}k ∂» kŸa™ ≥‘>k‘> ¿P∑‡b™a ~s‡» ¿b´C.'' ÓN}k ∂» y•T£bCD VTbCD •CTUC. ™bº•T~a •CTUa. kºq>•T Bb‡⁄≤b |´LÆC BŸ •TbÓ≥bŸ Îh»a» ¿PUa »Ÿa •Tb´a ¿‘>™L ´bCLbŸ Db´a ‡b™a ⁄b_a •TiTD flC»Ua. ¢‡b}Db ~s‡ ´bC»C, œ‡b}Db <DŸbC± <£UC. £ÈPt‡b <£Î~a P•Tb≤a ¿bq> ÎbÆ»b <Dflb‡™C q>ŸUC ´bC»C, œ‡b yCÎÆa ±b™Ub™ <DflbUbC. UbCLbÎ`‡bUb Î…c±_C <Ó≤bUa. P≥`‡b}»™ ÓbCq>a ~a·∂•CT, VTbC^>bC, ™bº•T^>a ¿b<L ¿≥–UC⁄ flbUØD ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}ÿ‡b ´œ‡Ck”U ÓÆ•ØTŸ ´bC»b. ±–œ‡Ôb ‘>bCs‡bUb™ ¿DC•T ≥bC`‡b Ub≥e‡bÓN≤C ‘>bMs^>Ÿa™C PÎ∂ •TPk Îb±ŸUC ÆbTD´a ™C´Ÿb ±–™}‘> PNÆUCUb; ÆCÓ»CÓ ¿bC≤⁄ ±^>∑‡bPbŸ⁄b. ´œ‡bt‡b}k”U DNPœ‡b™ ÎbÎlb. •TbCLa |´LC ´C •TbÓ £bT£  k–b<´Ó™C; •TbCLa |´L»bC ¿ıL ≥Î≤a™C; •TbCLa |´L»bC n>bC^>b ŸbÆD. •Tb´a ÆLb}Db Îb^>»C <≥ŸLa ÓbU•Tb}Da Æ<ÓDaÿ‡b ±–•TŸLa ´œ‡b fl‘>ÎØD ¿bLUa ¿PbÎa. ‘>bMs^>ŸPb´Ck ⁄Ne‡b —‡ÎhÒC™C <ΟbCµ•T; k´ÈŸb˝¨>a‡ •}T±E‡b}™C <ΟbCµ•T, »C—´b ¿~b •}T±E‡b}ÿ‡b |´bCŸs‡b}Da™ •Tb^>b •Tb˙>Ub ¿PbÎb ¿Pb y•T PØŸ. q>b∑‡bÿ‡b ⁄b‘>a™b ±ØU ¿bCUb}‘>Ub, •TÚ ¶ÆÎa•T‘>C Î≤LbŸb flb^>•TbC±Ÿ•T‘>C ÆbLbŸb y•T Ÿh»b, ÓbCq>b k•TbUa. kbÆØUb £N»VTb∂ •T™t‡b}™C ˙>a≥ ¿b<L ΩbC±‘>±u>≈b}ÿ‡b ÓµØD •}T^>CDŸb}™C  ÓUC. ‡b Ÿhœ‡bDC ¿bÆ kbŸb ηbYD}»Ÿ ≥b‘>a flC»Ua. ±ØÎa∂ ¿DC•T£b ‡b Ÿhœ‡bDC Æb‡™bC »C £cb PbÓ}»b}ÿ‡b ±}»ŸD≥ŸÓµe‡b ÆNE‡b flŸa Æb∑‡b‡C∑‡b•TGŸ»b. œ‡bÓN≤C ‡b Ÿhœ‡bUb™ ¿b|´a "‘>bM. £cb PbÓ}» ŸbC‘>' ¿PC DbÎ £CTD q>CÎUC ´bC»C. Ó«‡C kŸb™ •Tb≤ UbC^>Ub, œ‡bÓN≤C ±}»D≥ŸÓµUC flŸ <ΙbŸ» <ΙbŸ»™ ~bCµbÎC Ub≥UC. »CÒC ±bC™UbC »C—´b 9 ÎbÆUC ´bC»C. UbC•T ƪ‡bƪ‡bDC <»•T‘>C Æb» ´bC»C; ±L ¿≥£a ¿bP±bPÿ‡b Bb≥b»aU UbC•T´a £ºD}<£D •TbÓbÿ‡b flb ∂» UbC•TU ±•T‘>∑‡b•TGŸ»b ™bUUC ´bC»C. ~·b_b 10 ÎbÆ»b <DflLbŸ ´bC»a, |´LØD Óa ÓN”bÓ™  »s‡b UΕTŸ ≥CUbC. »CÒC ¿}≥bŸÓ≤b $ 96


ÆÓLbt‡b UbC•Tb}» k´È»C•T PÎ∂ PÓbÆÎb£a, •TbÓ≥bŸÎb£a, y•CT •Tb≤a •TbH≥–CP ~bPDb<ÎıX Upb» kŸbCkŸ ¿bUCUC, ¿bÆ œ‡b}ÿ‡b <ΙbŸPŸLaUb <™•T^Ø>D Ÿb<´e‡bDC Ób≥C ±‘>UCUC. ¿~b ±–P}≥a»Ÿa œ‡b}ÿ‡b ≥bq>aBC^>a —´b—‡b» ¿PC Îb^>» D—´»C. ±}»D≥Ÿÿ‡b flŸbPÓbCŸ £bCD»aD~C £~∂DCÿnN>•Tb}™a Ÿb}≥ UbÎUCUa ´bC»a. Ÿb}≥C» ¶BC Ÿb<´UbC ¿P»bC »Ÿ ¿µb∂±bTL »bP»Ÿa ≥CUb ¿P»b; »CÒØD™ DÓh•TbŸ •TiTD ÆbÎC ¿~b <ΙbŸb» ´bC»bC, »CÎpb» »CÒaU y•Tb •Tb‡∂•Tœ‡b∂DC ÓUb ¿bC≤⁄UC ¿b<L Ÿb}≥ ¿bCUb}‘Ø>D ÓUb ¿b» DCUC. <ÎDa»b»b ∂, ±–•Tb~, BØ·L ‡b}ÿ‡b ™C´t‡b•T‘>C ⁄ŸC™ ±b´Î» D—´»C. £´b ηbY±ØÎa∂ÿ‡b ¿DC•T ¿bq>ÎLa Ω±b@bDC ‡CTD ≥Ce‡b; ±L œ‡b P≥`‡b™ ¿b»b •Tb≤bÿ‡b ¿bCflbDC <Î^Ø>D ≥CUCe‡b ¿b<L <DŸÒ∂•T ΩbUCe‡b. ‘>bMs^>Ÿb}™a ÓbΩa ±<´Ua ≥bq>BC^> ™b•TLÿ‡b •Tb}£b ¿b}£bCUDb»™ ΩbUa. ™b•TLUb •Tb}Àb™a ±bC»a Ÿhœ‡bΟ ^>b•ØTD, ¿b|´a Ÿh»b ¿‘>ÎØD kPUbC ´bC»bC. PNŸÎb»aUb ÆC •Tb´a UbC•T Ÿhœ‡bΟ ¿‘>•TUC, œ‡b}»™ ‘>bMs^>ŸPb´Ck ¿b<L œ‡b}™C P´•TbŸa ´bC»C. ÓN}k ∂´RD ¿b}kC≥bÎ ÆN¤Ÿ•T‘>C Æb»bDb »C ™b•TLÓ«‡C ¿‘>•TUC. Óa •…T·a ¶œ±¤ kbÆbŸ P<Ó»aÿ‡b •Tb‡b∂U‡bÿ‡b  ÓbŸ»a» ¶±bC·L •TŸ» ´bC»bC. •Tb‡∂•T»C∂ ‘>bMs^>Ÿb}Db flCTD Ób∆‡b•T‘>C ¿bUC. Ÿhœ‡bÿ‡b •TbC*‘>a»ØD ¿b|´bUb »Ÿa PbC‘>Îb ¿~a Ób∆‡b•T‘>C <ÎD}»a •TŸb‡Ub ¿DC•T ÓbLP} ‡C»; œ‡b}™a ÒbC‘>a PÓÆØ» •Tb˙>LC ¿b<L Ÿh»b ±bŸ •TiTD £CLC ´C PbŸ⁄C •TŸbÎC™ Ub≥» ´bC»C. ‘>bM. PbÓ}» ¿bUC, DÓh•TbŸ-™Óœ•TbŸ ΩbUC, "¿b±L ±–<PX •TbÓ≥bŸ DC»C ¿b´bC», •TbÓbPbq>a ¿bUbC ¿b´bC», ¿b|´bUb ÆbT Àb', ¿~a œ‡b}™a <ÎD}»a ¿PLbŸ ¿Pb ÓbΩb ´bCŸb ¿b<L œ‡b}Db PbC‘Ø>D £C∑‡b™a PØ™Db •Tb‡∂•Tœ‡bYDb £C∑‡bÿ‡b »‡bŸa» Óa ´bC»bC; ±L ‘>bMs^>Ÿb}Da ¿~a <ÎD}»a •CTUa™ Db´a. »C |´LbUC, ""~C»•Tt‡b}™C ¿b}£bCUD ¶BC Ÿb´»C ¿b´C ´a ÓbCq>a ¿bD}£b™a ¿b<L ¿b~b£b‡a ≥bC˝> ¿b´C. Óa´a P}±, ¿b}£bCUDC •TŸ»bC; ÓUb ¿b}£bCUD PbC‘Ø>D ±N˙>C Æb‡™C Db´a. ‡CÒC ÆÓUCe‡b ~C»•Tt‡b}~a £bCD ~m£ kbCUbÎC yÎ˙>a  ÿn>b ¿b´C.'' 1980 PbUÿ‡b •Tb≤b» ~C»•TŸa ¿b<L ~C»ÓÆØŸ ‡b}ÿ‡bÓ«‡C ÓbCq>a ⁄b ∂ ±C^>UCUa ´bC»a ¿b<L œ‡b» »CU ¿bC»∑‡b™C •TbÓ Pb»œ‡bDC ‘>bÎa Ó}‘>≤a P»» •TŸ» ¿PC. ‘>bÎa ™≤Î≤ |´LÆC ÓÆØŸ, •TbÓ≥bŸ ‡b}™a ™≤Î≤ ¿b<L ~C»•TŸa ™≤Î≤ |´LÆC <D—Î≤ ≥bÎb»aU µD£b}‘>¬‡b}™a hÎbÒa∂ ¿bflb‘>a ¿PC PÎ∂PbµbŸL Îb»bΟL ´bC»C. ~´bÀb™C "±Nı·bCcÓ PCDb' ±–•TŸL ¿b<L œ‡b<ÎıX ‘>b—‡b}Da •CTUCUC ¿b}£bCUD; œ‡bÓN≤C ~C»•TŸa PÓbÆ ÓbCq>b k£DbÓ ΩbUb ´bC»b. ~C»•TŸa |´LÆC TPÎbUC, •Tb±ØPÎbUC; BŸ±ØŸ ¿}≥bŸÓ≤b $ 97

PØ^Pk<P‘>a Ub^>LbŸC, Ο ^>MsP BŸ∑‡b™a ÆiTŸ Db´a ¿b<L ¿b±e‡b k´ÈP}v‡C™b Îb±Ÿ •TiTD ŸbÆ•TbŸLbΟ ±≥‘>b kPÎLbŸb PÓbÆ ¿~a µbŸLb ´bC»a. "‘>bMs^>ŸPb´Ck •Tb´a »PUC kbCU»aU »Ÿ ¶≥b™a™ kb™bkb™a ´bC ∂U. ~C»•TŸa ¿b}£bCUDbÿ‡b PNŸÎb»aÿ‡b •Tb≤b» ¿PC •Tb´a ´bCLC kŸC Db´a. ‘>b—‡b}Db <™⁄UVCT•T •TŸb‡Ub ¿b‡»a P}µa <Ó≤CU', ¿Pb <ΙbŸ •TiTD Óa ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}ÿ‡b kŸbCkŸ Ÿhœ‡bΟ ≥CUbC. ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}»b}™b ±GŸ™‡ PÎbYDb •TiTD <£Ub. ~C»•TŸa, ~C»ÓÆØŸ ¿b<L ~C»•TŸa•TbÓ≥bŸ ‡b ±–fbΟ Óa <£UCUC »C ±<´UC Bb·L. Ó≥ ‘>bMs^>ŸPb´Ck ¶q>UC; kbCU∑‡b™a ~ºUa ÓbCq>a ÆbCŸ•TP. Ób∆‡b Bb·Lb» ¿b•T‘>CÎbŸa, ‡N<ITÎb£ ‡bÓN≤C y•T ±–b«‡b±•TÚ kbCÆ‘>±Lb ¿bUCUb. œ‡b¶U^>, ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}™C Bb·L |´LÆC "£C £Lb£L, £C £Lb£L'; ÓNN}k ∂Ub •Tb`‡b flbClb±‡Y» œ‡b}Da UÔbbεa •TbÓ≥bŸb}™C ÓbC™C∂ DCUCUC ¿b<L ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}» <£PUC, •TÚ y•T »bUb» •TbÓ≥bŸ Ÿhœ‡bΟ ±b‡ ¿b±^Ø>D "£C £Lb£L'™C •TÚ»∂D ™bUØ •TŸ»b» ´C Óa yC•TUC ´bC»C. kbCU»bDb œ‡b}™a Ób»…Bb·b ÓŸbq>a Db´a ¿PC Îb^>» ´bC»C; ±L ÓbCq>C ±–BbÎb™C kbCUUC. "~C»•TŸa•TbÓ≥bŸ ‡b}ÿ‡b» Pfl·∂ Db´a. Bb}‘>ÎU~b´a ÆNUÓb™C £bCflC´a k≤a ¿b´C»; •TbÓ≥bŸ ¿b»b ¶q>Ub ¿b´C. ~C»•TŸa ¿b»b ¶q>b‡Ub PNŸÎb» ΩbUa ¿b´C. ‡b £bCD »b•T£a y•T_ ¿be‡b »Ÿ flbÓ ≥b≤ØD Æ≥Lbt‡b}™b ¶£‡ Ωbe‡b⁄CŸaÆ Ÿb´LbŸ Db´a.' ¿~a œ‡b}Da kbÆØ Ób}‘>Ua. ~C»•TŸa•TbÓ≥bŸ y•TÆN^>aÿ‡b ƇƇ•TbŸbÿ‡b flbC·Lb Ωbe‡b. ¿b|´a œ‡b}Db Ÿh»b •Tb˙Ø>D <£Ub. »C <DflØD ≥CUC. Ÿh»b ŸbC•TbCÿ‡b <⁄}‘>a»ØD <~»bVTÚDC PN^>∑‡b™a œ‡b}™a ´a ŸLDa»a ¿PbÎa ¿Pb •Tb´aPb BbP ΩbUb. 1983 ÿ‡b DbC—´C*kŸÓ«‡C ±˙>Ÿ±ØŸUb "<Îq>bCkbUb Pb•T‘>C' flbUb‡™b ÓC≤bÎb χb‡™C q>ŸUC. 80 »C 83 ‡b •Tb≤b» •Tb}£b, TP, »}kb⁄Ø, £Rµ ¿~b ¿DC•T <η‡b}Ο P»» ¿b}£bCUDC ´bC» ´bC»a. µN`‡b™b ÆDbΟb}™b ÓbC™b∂´a ≥bÆUb ´bC»b. P}fl^>DCDC •Tb´a´a •Tb‡∂•–TÓ •Tb˙>Ub, •TÚ œ‡bΟ ¿b±bC¿b± k}£a ‡b‡™a ¿b<L œ‡b <ÆeZb» ±–ÎC~ •TŸ∑‡b™a´a k}£a Ób∆‡bΟ Ub≥b‡™a. ‡bΟ ¶±b‡ |´LØD ¿b|´a •Tb<»∂•TÚ y•Tb£~aÿ‡b <D<ÓcbDC "<Îq>bCkbUb Pb•T‘>C' flbUb‡™b •Tb‡∂•–TÓ q>ŸÎUb; ±L œ‡bΟ´a k}£a flb»Ua ≥CUa. Pbt‡b PbCUb±ØŸ <ÆeZb» ±–ÎC~ •TŸ∑‡b™a™ k}£a Ób∆‡bΟ ¿bUa. ~C»•TŸa ¿b}£bCUD ™C±ØD ^>b•TbÎC ´a Ÿb¢‡•Tœ‡bY™a µ‘>±‘>. ±bC<UPb}™a Îb≥LØ•T kCVTbÓ ¿b<L ¿<´}PbœÓ•T Pœ‡b≥–´a ¿b}£bCUDbÿ‡b kClb ¿b|´a hλ:ÿ‡b™ ±b‡b» ¿‘>•TÎØD flC»UCe‡b. ¿~b ±GŸ„hÒ»a» ¿b|´a ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}»b}~a P}±•∂T PbµUb. ±}˙>Ÿ±ØŸÿ‡b •Tb‡∂•–TÓbUb ~C»•TŸa•TbÓ≥bŸ ¿PC P}‡NIT iT± ÀbÎC ¿Pb <ΙbŸ ™bUØ ΩbUb. ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b kŸbCkŸ™ ¿}≥bŸÓ≤b $ 98


•TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a´a Ó}™bΟ ¿PbÎa ¿~a ‡bCÆDb ´bC»a; ±L ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}»b}Da Ó«‡C™ y•T ⁄bC‘>b flb»Ub. ""~C»•TŸa P}fl^>Db ¿b<L •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a ‡b}™b ¿<µ•…T»Ÿaœ‡b P}‡NIT ÓbC™b∂ G•}TÎb y⁄b£b ±Ôb »‡bŸ ΩbUb ±b<´ÆC. œ‡bP}k}µa PÎ∂ »±~aU •Tb≥£bΟ ¶»ŸÎØD Æb´aŸ flbC·Lb ΩbUa ±b<´ÆC.'' ¿Pb œ‡b}Da ¿b≥–´ µŸUb. ¿b|´a ‡bkbk» ⁄ر Pbε<≥ŸaDC Îb≥» ´bC»bC. »Ÿ Ÿb¢‡b}»aU ~C»•TŸa ¿b}£bCUDb}Db ŸbÆ•TbŸLbk”U™C VTbŸ •Tq>bCŸ ÎbΑ>C ´bC»C. "kºq>•TÚ» flbC·Lb •TŸb‡ÿ‡b ¿b<L ¿bq> <£ÎPb}» fl^>hVTbC^> χb‡™b ‡b»ØD •Tb´a™ Pb«‡ ´bC» Db´a. œ‡b±CÔbb, ¿b±L y•T_ •TbÓbUb Ub≥Ø; y•T_ •TbÓ •TŸ»b •TŸ»b y•TÓC•Tb}™C <ΙbŸ Æbh» ™b}≥UC PÓÆØ Ub≥»aU ¿b<L ‡ÒbΕTb~ P}fl^>Db, ¿bflb‘>a G•}TÎb ŸbÆ•TÚ‡ ±Ôb ‡b}™b <ΙbŸ •TŸ»b ‡C ∂U,' ¿~a ¿bÓ™a Ób}‘>La. œ‡b •Tb≤a P}fl^>DC™C ±N∑‡b» Æ}≥Ua Ó´bŸbÆ ŸbC‘>Ο •Tb‡b∂U‡ ´bC»C. y•T <£ÎP ‘>bMs^>ŸPb´Ck P´•Tbt‡b}P´ ÓbC‰b Òb^>bDC ¿bUC. ""P}‡NIT flbC·LCΟ P´a, Db´a»Ÿ ±}˙>Ÿ±ØŸÿ‡b ÓC≤b—‡b» P´Bb≥ Db´a,'' ¿~a ^>bC•Tb™a BØ<Ó•Tb œ‡b}Da flC»Ua; Ó≥ kbCULC™ ⁄N}^>UC. "Pb•T‘>C ÓC≤bÎb' ΩbUb; BŸflbCP ΩbUb. ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Da ¿}≥ •Tb˙Ø>D flC»UC. œ‡b™C ⁄ŸC •TbŸL ŸbÆ•TÚ‡ BØ<Ó•CTP}k}µa Ó»BC£ ´C ÓUb ¿bÆ´a ±^>» Db´a. •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a™a VTbŸ~a ÓbLPC ±}˙>Ÿ±ØŸ±‡Y» ‡b‡™a Db´a» Î P}fl^>DCÿ‡b ÆÓbÎb±N˙>C œ‡b}™a ¶±„hÒ»a D≥∑‡ ´bC ∂U ¿b<L y•ØTL ¿b}£bCUDb» •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a™C hÒbD £È∏‡Ó Ÿb´aU ¿~a œ‡b}Db µbh»a Îb^>» ¿PbÎa. Æ≥BŸb» ¿DC•T £C~b}» ~C»•TŸa•TbÓ≥bŸ ‡N»a™C DC»…œÎ ~C»•Tt‡b}•T‘>C Ÿb´R D‡C, •TbÓ≥bŸ ¿e±P}v‡ ¿PUC »Ÿa ¿<µ•T "ΩN}ΩbŸ' ¿P»b», œ‡b}ÿ‡b•CT DC»…œÎ ÀbÎC ‡b ¿´}•TbŸb±bC^>a •TbÓ≥bŸ DCœ‡b}Da P}‡NIT ¿bflb‘>a VTbC‘>∑‡b™C ´C •Tb´a ±<´UC ¶£b´ŸL Db´a. 1985 Ó«‡C •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>akŸbCkŸ y•T_ •TbÓ •TŸ∑‡b™a ¿bL⁄a y•T P}µa ¿bUa. ±–™}‘> k´ÈÓ»b}Da <DΑØD ¿bUCe‡b ±}»±–µbD ŸbÆaÎ ≥b}µa ‡b}Da •…T<_Ó µb¬‡b}ÿ‡b ÎÕb}Db PÎ∂»bC±Ÿa ¶cCÆD £C∑‡b™C µbCŸL Æb´aŸ •CTUC. ‡b¶U^>, •Tb±PbΟ Ób_ <DkYµ Ub£RD G•TÓ»a ±b‘>∑‡b» ¿be‡b. P}fl^>DCDC œ‡b<ÎıX ÓbCq>C ¿b}£bCUD n>C‘>UC. "ŸbÆaÎÕb}ÿ‡b ´bC`‡b}™C' •Tb‡∂•–TÓ ´bCT Ub≥UC. ±N∑‡bÓ«‡C ±<»»±bÎD™a Ó}‘>≤a ¿DC•T ηC∂ U•T‘>a ±NUb ÆÎ≤ <ÎUb‡»a •T±lb}ÿ‡b ´bC≤a™b Îb<·∂•T •Tb‡∂•–TÓ flC»b». œ‡b}ÿ‡b kŸbCkŸaDC ¿b|´a ŸbÆaÎÕb}™a ÓbCq>a ´bC≤a •CTUa. ±N∑‡b»UC "PÓbÆÎb£a Ó´·a∂' DbŸbÆ ΩbUC. ŸbÆaÎÕb}ÿ‡b ´bC≤a™b ÓbCq>b •Tb‡∂•–TÓ ÓN}k ∂» flC∑‡b™C q>ŸUC. 12 G‘>PC*kŸ ´b ´È»bœÓb kbkØ ≥CDØ™b hÓ…<»<£D. ÓØ≤Æa ÆCq>b Ób•C∂T^>b»ØD <ÎUb‡»a •Tb±‘>b}™b ^¨>•T kb´CŸ ±‘>» ¿}≥bŸÓ≤b $ 99

¿P»bDb œ‡bÿ‡bPÓbCŸ Ÿhœ‡bΟ ¿b‘>ÎC ±‘Ø>D kbkØ ≥CDØDC Pœ‡b≥–´ •CTUb. ≥bCt‡b PbCÆŸb}Da ^¨> •T ™bUÎØD œ‡bÿ‡b ¿}≥bΟ flb»Ub. BbŸ»a‡ hÎb»}¯‡bÿ‡b <»´bPb» ¿PC PÓbCŸbPÓbCŸ ÆbLaαØÎ∂•T <D:~Õ Pœ‡b≥–´b» ´bº»bœ|‡ ±œ•TŸe‡b™C ´C y•TÓCÎ ¶£b´ŸL ¿PCU. 12 G‘>PC*kŸ 1985 ŸbCÆa ÓN}k ∂ÿ‡b <~ÎbÆa ±b•∂TΟ ±–™}‘> ÓC≤bÎb χb‡™C q>ŸUC. ÓN}k ∂» ÓC≤bÎb χb‡™b »Ÿ ÓN}k ∂»aU •Tb´a »b•T£a*Db kŸbCkŸ flC»UC ±b<´ÆC |´LØD <~ÎPCDb ¿b<L •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a ‡b £bCflb}kŸbCkŸ kbCULa PNiT ΩbUa. ÓN}k ∂» •Tb±‘> <≥Ÿ∑‡b}™b ±–f œ‡b •Tb≤b» kŸb™ <™fl≤UCUb ´bC»b. •TbÓ≥bŸ ÓbC‰b P}v‡CDC ŸbÆaÎÕ Îb±ŸLbŸC, œ‡bÓN≤C ŸbÆaÎÕb<ÎıX™C ¿b}£bCUD ÓN}k ∂» ¿b<L •TbÓ≥bŸb}» UbC•T<±–‡ ´bCLC £ÈŸb±bh»™; ±L »Ÿa´a ~C»•TŸa ÓN}k ∂» ‡C»bC ¿b´C; »Ÿ •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>aDC œ‡bÿ‡bkŸbCkŸ ¿PUC™ ±b<´ÆC yÎpb y•Tb™ •Te±DCDC •Tb ´bC ∂Db ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Da P´•Tb‡∂ £C∑‡b™C •TkØU •CTUC. ÓN}k ∂» ¿b<L <~ÎbÆa ±b•∂TΟ BŸLbt‡b ÓC≤b—‡b» ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ¶±„hÒ»a±CÔbb •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a™a ¶±„hÒ»a Æbh» BŸflbCP Ÿb´aU ¿Pb´a œ‡b}™b <´~Ck ¿PbÎb. <~ÎPCDCUb œ‡b ÎC≤a •Tb´a •Tb‡∂•–TÓ™ Ÿb<´Ub D—´»b. ≥NÆŸbª‡b}™b ÙC· •TiTD ΩbUb. »b<Ó≤a, Óe‡b≤a, ¶cŸ ±–£C~b»aU ±NŸB∏‡C ‡b}ÿ‡b<ÎıX <η ¿bC•ØTD ΩbUC. <~ÎPCDb ÓN}k ∂»aU ÓŸbq>a »ıLb}ÿ‡b kCŸbCÆ≥bŸaÿ‡b ±–fbΟ VTbCVTbλ ´bC»a. Ó´bD≥Ÿ±b<U•CTÿ‡b <DΑ>LN•Tb œ‡b}Da DN•Tœ‡b™ <Æ}•Te‡b ´bCœ‡b. Ó´b±bºŸ±£a <~ÎPCDC™C n>≥D BNÆk≤ <ΟbÆÓbD ΩbUC ´bC»C. "DÎb•Tb≤'™C ⁄bG‘>U•TŸ Ÿ<~‡bUb ÆbTD ¿bUC ´bC»C; œ‡b}Da "—‡bδbGŸ•T PÓbÆÎb£' DbÎb™C ±–•TŸL Ób}‘>b‡Ub PNŸÎb» •CTUa ´bC»a. ÎC≥ÎC≥`‡b PÓbÆb}» Bb}‘>L UbÎ∑‡b™b µ}£b PbC‘Ø>D —‡bδbGŸ•T PÓbÆÎb£b•T‘>C G~ÎPCDb Î≤Ua ´bC»a, »bC±‡Y» œ‡b}Db <´}£ÈœÎb™b ≥Î∂ »Ÿ PbC‘>b™, ±L ¿b±e‡b <´}£ÈœÎb™a´a VTbŸ~a ÆbLaÎ D—´»a. •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a ¿b<L <~ÎPCDb £bCE´a´a ŸbÆaÎÕb}ÿ‡b k<´˜•TbŸbÿ‡b ¿b}£bCUDb» ¿bUC »Ÿ ÓbCq>C ÆkŸ£h» ¿b}£bCUD ¶BC Ÿb´aU ¿~b <´~CkbDC kbCULa PNiT ΩbUa. kb≤ q>b•TŸC ‡b}ÿ‡bkŸbCkŸ ΩbUCe‡b ™™C∂™b PbŸb Î…cb}» hλ}_±LC <U<´∑‡bPbŸ⁄b ¿b´C. ‘>bM. £cb PbÓ}»b}ÿ‡b hÓŸLUC⁄b» œ‡bDC Æb≥b ¿‘>ÎLC ‡bC¬‡ ´bCLbŸ Db´a. q>b•TŸC, ÓDbC´Ÿ ÆbC~a ‡b}Da ŸbÆaÎÕb}ÿ‡b <ÎıXÿ‡b ™≤Î≤aUb ±b<q>}kb <£Ub. y•T_ •TbÓ •TŸb‡Ub Ub≥bÎC Ó≥ œ‡bUb •Tb‡ ÓØ»∂ hÎiT± £C»b ‡C ∂U »C ±b´bÎC ¿PC q>ŸUC. ±L »Ÿa´a ~CÎ^>a <~ÎPCDCDC ¿b±UC ¿}≥ •Tb˙Ø>D flC»UC. <~ÎPCDb Î •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a ‡b}ÿ‡b»ØD <Îh»Î Æb» D—´»b. £cb PbÓ}» Ó}™bΟ ¿P»aU »Ÿ ¿b|´a »CÒC ‡CLbŸ Db´a ¿PC q>b•Tt‡b}Da ¿}≥bŸÓ≤b $ 100


Pb}<≥»UC. "~C»•Tt‡b}™b ÓC≤bÎb ¿b´C' ¿bÓÿ‡b ±b´È∑‡b}™a ‡b£a ¿b|´a q>ŸÎLbŸ, y•Tb ±b´È∑‡bDC £ÈPt‡b™b £ÈhÎbP •TŸLC <~˝>b™bŸbP PbC‘Ø>D ¿b´C, Î≥ºŸC ±N˜•T≤ PÓÆØ» flbU∑‡b™C ±–‡œD ΩbUC; ±L ~CÎ^>a <~ÎPCDC<~Îb‡™ ÓC≤bÎb χb‡™C q>ŸUC. œ‡bÎC≤a ¿<DU ≥bC^>C P}fl^>DC» ´bC»C. Ó<´E‡b±CÔbb Æbh» •Tb≤ ÓN}k ∂» ≥bC^>C ¿b<L œ‡b}™C P´•TbŸa P}fl^>DCÿ‡b Ÿa»a±–ÓbLC ¿±bŸ •T˝> •TŸa» ÓC≤b—‡b™C •TbÓ •TŸa» ´bC»C. <B}»a Ÿ}≥Î∑‡b™C •TbÓ •TŸLbŸa œ‡b}™a ^>bC≤a y•TÎC≤ ÆCÎL, ™´bDbA»b ¿b<L ´b»bÓ«‡C Ÿ}≥b™C k–~, ±b}˙>Ÿb Ÿ}≥ ¿b<L ÆNDC  }<ÆD ¿bM U <£UC, •TÚ •TbÓ •TŸ» Ÿb´a. ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}»b}™C ¿b<L ≥bC^>C*™C y•T£Ó ÆÓUC. <~ÎbÆa ±b•∂Tÿ‡b Óº£bDbΟ h^>CÆ ¶BbŸb‡™C ¿b<L UbT‘> h±a•TŸ™C •TbÓ •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>aÿ‡b •NTLa ™bŸ±b™ Ub⁄ G•}TÎb ¿~b™ •Tb´a Ÿ•TÓCUb q>ŸÎUC ´bC»C. ≥bC^>C*Da »aP ´ÆbŸb» ´C •TbÓ •TŸb‡™b ±–h»bÎ ¿bLUb, »C—´b ‘>bMs^>ŸPb´Ck œ‡b}ÿ‡b P´•Tbt‡b}Ο y•T£Ó flPŸUC. ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Db Ÿb≥ ¿bUb |´LÆC œ‡b}ÿ‡b »bC*‘>a <~—‡b}ÿ‡b VºTŸaÿ‡b VºTŸa}™a ⁄ºŸb» ™bUC. ""yÎ˙>C PÓbCŸb PÓbCŸ XXXXX ÓUb ≥}‘>λb? ‡b ≥bC^>CÓN≤C PÓÆUC. ≥CUa  »•TÚ Î·C∂ »N|´a G•T»aUb UN^>UC •NTLbP q>bT•T?'' ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}»b}™b ¿<DU ≥bC^>C*Ο ÓbCq>b UbCB Æ‘>Ub. ""yÎ˙>b »NÓ™b •Tb‡∂•T»b∂ ¿b|´bUb £CTD ^>b•Tb'' ¿Pb œ‡b}™b ¿b≥–´ •Tb‡Ó ¿PC. Ób∆‡b~a BC^>LC, kbCULC œ‡b}Db ¿Îfl‘> Îb^>C. ≥bC^>C*™C œ‡b}™C ™b}≥UC ÆÓC. y•Tb •TbCLb •TbÓ≥bŸ DCœ‡bDC •Tb´a»Ÿa PØ™Db ¿bLUa ¿b<L Ο ±NŸÎLa ÆbC‘>Ua, ""~Ÿ£ ÆbC~a*ÿ‡b UÔbb»PNXb ‡b‡™C Db´a, »bC ¿b±Ub Pbµb PŸ≤ ÓbLØP !'' ‘>bMs^>Ÿ •T‘>b‘>UC, ""»N|´bUb •Tb´a ¿•TUb ¿b´C» •Tb ŸC? ≥bC^>CPbŸ⁄a ÓbLP} ÆbC ÆÎ≤ kb≤≥»bC »bC •Tb‡ ¿PUb Pbµb ÓbLØP ¿PLbŸ?'' ≥N}‘><≥Ÿaÿ‡b ÓbCÆÓb±b» ÓbΩb BbÎ VNT•T^>ÓËVTb•T^>™ εbiTD ≥CUb. ≥bC^>C*Da ‡b ÎC≤a ÓbCq>a ~OTU U˙>ÎUa. Ó´b±bºŸ n>≥D BNÆk≤ ‡}bÿ‡b~a PØ» ÆÓÎU}. ""ÓN}k ∂ ~´Ÿb» yÎpb ÓbC‰b P}v‡CDC ~C»•TŸa ±<´e‡b}£b ‡CLbŸ, œ‡b}ÿ‡b hÎb≥»bUb Æb∑‡b™b ÓbD ÓN}k ∂ÿ‡b ±<´e‡b Db≥GŸ•Tb™b- Ó´b±bºŸb}™b ¿b´C. <~ÎbÆa ±b•∂Tÿ‡b ÓC≤b—‡bUb ±bGq>}kb ¿PbC DPbC, Ó´b±bºŸbDC ¿b±UC •TbÓ •CTUC™ ±b<´ÆC,'' ¿Pb œ‡bDC ‡N<ITÎb£ •CTUb. n>≥D BNÆk≤b}Db »bC ±^>Ub. œ‡b´a ÎC≤a <~ÎPCDC» œ‡b}™b ÆaÎ flNPÓ^>»™ ´bC»b. ‡b <D<ÓcbDC VTbŸPb µbC•Tb D flC»b k}‘>b™C <D~bL ¶BbŸ»b ‡C ∂U ‡b}™a œ‡b}Db ÆbLaÎ ΩbUa ¿PbÎa. œ‡b}Da ‡b‡™C •TkØU •CTUC. ÓbC‰b Òb^>b» B≥Îb VCT^>b kb}µØD Ó´b±bºŸbÿ‡b Ω≥Ó≥b^>b» »C ´ÆŸ ΩbUC. <~ÎbÆa ±b•∂Tÿ‡b Óº£bDb» <~ÎbÆa Ó´bŸbÆb}™b y•T ¿dbiT˙> ±N»≤b y•Tb ±–™}‘> ™kN»t‡bΟ ¶Bb ¿b´C. ±N»`‡bUb ~bCBCPb ¿}≥bŸÓ≤b $ 101

´bŸ ≥`‡b» flbULC <~‘>aDC ~s‡ ´bC» Db´a. œ‡b•TGŸ»b VTb‡Ÿ <k–≥C‘>™a •–CTD ¿bLbÎa Ub≥»C. »a Ó´bD≥Ÿ±b<U•CT•T‘Ø>D BblbDC <Ó≤»C. Ób∆‡b ¿bq>ÎLa±–ÓbLC y•T ÎC≤™C Bb‘>C™ ±}™ÎaP»aP ´ÆbŸb}™C ´bC»C. Ó´b±bºŸ ¿be‡bÓN≤C •–CTD <kDBblb™a <Ó≤bUa ¿b<L ~CÎ^>a ±–œ‡C•T ±£b™b •Tb´a ıkbk ¿P»bC™! n>≥D BNÆk≤ ¿bUC »C—´b Pb´<Æ•T™ ±_•TbŸb}™b ≥Ÿb‘>b <»•T‘>C µbÎUb; •MTÓCt‡b™C KUM~ œ‡b}ÿ‡bΟ™ ™Ó•TUC; •–CTDÓ«‡C ™˙Ø>D ±N»`‡bUb ´bŸ flbU∑‡bÿ‡b •Tb‡∂•TÓb» P≥`‡b}™C UÔb œ‡b}ÿ‡b VCT@bΟ™ Ÿb<´UC. VTIT hÎb≥»b™C Bb·L •TiTD œ‡b}Da £ÈPt‡b •TbÓbUb <DflØD Æb‡™C ¿PC q>ŸUC ´bC»C. D}»Ÿ ~C»•TŸa P}fl^>Db Î •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a ‡b}™b™ ÓC≤bÎb £a‘>£bCD »bP ™bUUb ¿P»b. ‘>bM. £cb PbÓ}»b}Db Ó}™bΟ flCLC q>b•Tt‡b}Db ±P}» D—´»C »C œ‡b}Da h±˝> •CTUC. ‘>bM. £cb PbÓ}»b}Db n>≥D BNÆk≤ ‡CLC´a ±}P» DPbÎC; ±L »C œ‡b}Da h±˝> •CTUC Db´a ¿b<L y•T ‡NITÚ •CTUa. <~ÎbÆa ±b•∂T™C Óº£bD P≥≤C BŸUC ´bC»C. ÓN}k ∂ÿ‡b kb´CiTD ¿bUCUC ~C»•TŸa k´ÈP}v‡CDC ´bC»C Î ¿±CÔbCÿ‡b ÓbDbDC •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a™C UbC•T ⁄ر™ •TÓa ¿bUC ´bC»C, ´C´a h±˝> ´bC»C; ±L Ó}™bÿ‡b ¿≥£a PÓbCŸ Ó<´Ub}ÿ‡b Ÿb⁄aÎ Æb≥C» •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>aÿ‡b 400500 kb‡b •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>aÿ‡b UbC•Tb}Da ¿bLØD kPÎe‡b ´bCœ‡b. n>≥D BNÆk≤ ¶BC Ÿb<´UC •TÚ œ‡b ´È‡bC∂Îb‘>a •TŸb‡Ub Ub≥b‡ÿ‡b; flbC·Lb Àb‡ÿ‡b. ¿≥£a œ‡b}ÿ‡b ÓN£b∂kb£ÿ‡b´a flbC·Lb £C» ´bCœ‡b. n>≥D BNÆk≤ <DflØD Æb ∂±‡Y» ´C ™bUØ ´bC»C. Ó}™bΟ Ób∆‡b~CÆbŸa kPUCe‡b ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Db Óa ´b ±–•TbŸ Òb}kÎ∑‡b™a ¿DC•T£b <ÎD}»a •CTUa. œ‡b}Da´a ÒbC‘>C £^>bÎe‡b™C Db^>•T •CTUC; ±L P≥≤b ¿bµa Ÿ™UCUb kDbΙ! •Tb´a ±GŸLbÓ ΩbUb Db´a. BNÆk≤ DbŸbÆ ´bCTD ≥CUC. <~ÎPCDC»ØD œ‡b}Db VTbC‘>∑‡b™C gC‡ D}»Ÿ ~Ÿ£ ±ÎbŸb}Db <Ó≤bUC; »C 12 G‘>Pk*C Ÿ 1987 Ub ¿<DU ≥bC^>C ‡b}Db™ <Ó≤bUC ¿P»C. ‡b •Tb≤b» £bCD»aD ÎC≤b ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}~a ™™b∂ •TŸ∑‡b™b ±–P}≥ ¿bUb. y•T£b Óa œ‡b}Db <ΙbŸUC, ""»N|´a ±≥bŸÎb˙>aÿ‡b ¿b<L kbCDPÿ‡b Ób≥∑‡b •TŸ»b œ‡b kC<´~Cka ¿b<L •Tb´aÿ‡b kb´a ¿P»b» ¿Pb ¿bÔbC± ¿b´C. ¿b|´a •Tb}Àb™b BbÎ Ób<≥»Ub »Ÿ ÓbC‰b ~bÕa‡ ±X»aDC œ‡b™b ¶œ±b£D⁄™∂ •Tb˙>»bC. ¿b|´a Îb±Ÿ» ¿PUCUa ±X» •…T<·ÓØe‡ ¿b‡bC≥bÿ‡b ±X»a±CÔbb´a ¿<µ•T ~bÕa‡ ¿b<L ±GŸ±ØL∂ ¿b´C ¿Pb ¿bÓ™b ¿b≥–´ ¿b´C. »N|´a 1500 ı. ™a £ŸÓ´b ±≥bŸÎb˙> Ób<≥»Ua ‡bUb ¿bµbŸ •Tb‡?'' ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Da •Tb´a ´‡≥‡ D •TŸ»b ¶cŸ <£UC " •TPUC <´~Ck •TŸ»b? ´C •TbŸ⁄bD£bŸ P≥≤C ⁄bC^>C <´~Ck ¿b<L »b≤Ck}£ Ób}‘>»b». ÓN}k ∂» y•Tb™b´a VTb‡£b 200-300 ¿}≥bŸÓ≤b $ 102


^>ss‡b}⁄bUa Db´a. y•T£b Ub‡PC*P ±Ÿ<Ó^> <Ó≤bUC •TÚ ≥–b´•TbUb UN^>b‡Ub ´C X X X ÓbC•T≤C. »b≤Ck}£b» £b⁄ÎLbŸ VTb‡£b 20 Db´a »Ÿ 30 ^>ss‡b}™b. ÓUb ´C Ób<´»b‡, •TÚ y•T <£ÎP£C⁄aU •TbŸ⁄bDb k}£ q>CÎLC ‡b XXXXX Db ±ŸÎ‘>LbŸC Db´a. œ‡b}Da »b≤Ck}£ •Tb˙>Ub, •TÚ ¿b|´a œ‡bÿ‡bΟ™ ´Ñb •TŸ»bC. ±<´e‡b}£b 500 ı±‡C Îb˙> Ób<≥»Ua »C—´b ÓUb ¶≥b™™ Îb^>UC ¿b±L VTbŸ Ób<≥»UC; ÓbU•T Ó}‘>≤a ´C •Tb´a Àb‡™C Db´a» ¿b<L P}± ™bUÎLC •Tq>aL ´bCTD Æb ∂U; ±L •Tb´a Db´a XXXX Da ±<´e‡b™ Ω^>s‡b» •TkØU •TiTD ^>b•TUC. Ó≥ ÓbΩa´a Ba‘> ™C±» ≥CUa ¿b<L ¿~s‡ Îb^>Lbt‡b Ób≥∑‡b •CTe‡b »Ÿa œ‡b ÓDÎØD flC»b ‡C»b». •TPUC <´~Ck ¿b<L ¿Ò∂~bÕ! ´C XXX <£ÎPb˙>Î`‡b £C~bUb UN^Ø>D Ÿb<´UC». Óa •TbÓ≥bŸb}•TGŸ»b œ‡b}ÿ‡b•T‘Ø>D <Æ»•}T •Tb˙Ø>D flC»b ‡C ∂U <»»•}T Ÿ±b^Ø>D •Tb˙Ø>D flC»bC.' y•CT•Tb≤™C ~bC<·» •TbÓ≥bŸ ¿b»b ~bC·•T Î≥b∂™C Bb≥a£bŸ kDUC ¿b´C». •TbÓ≥bŸb}™C P}± ~bC·•T~bC<·»b»aU P}fl·∂ Db´a. £bCD ~bC·•Tb}ÓµaU Îb^>Laÿ‡b ‡b U˙>b‡b ¿b´C» ´b ÓN”b h±˜^>±LC Ób}‘>b‡Ub Óa œ‡bD}»Ÿ™ PNŸÎb» •CTUa. ‡bD}»Ÿ ±NE´b y•T£b PbÓ}»b}™a ¿b<L ¿bÓ™a y•T kºq>•T ΩbUa <»™b λ∂ÓbD±_b» kŸb™ ≥bÆbÎbÆb ΩbUb. »a kºq>•T P}±ÎØD Ób∆‡b y•Tb Bb™aÿ‡b U¬DbUb ´ÆŸ Ÿb´∑‡b•TGŸ»b Óa ≥CUbC. ÓbΩC ÓC—´LC •Tb±‘> <≥ŸLa ÔbC_b»aU ÓbCq>C ÓbE‡ÎŸ ±–hÒ ´bC»C. œ‡b}ÿ‡b ÓNUaÿ‡b U¬DbUb ÓN}k ∂»aU <≥ŸLaÓbU•T G•}TÎb —‡ÎhÒb±D ‡b}™C Ωb‘Ø>D PbŸC ±–<»<Dµa ´ÆŸ ´bC»C. ÓbΩa ¿bC≤⁄ •TiTD <£e‡bΟ P≥`‡b}Da ÓUb ≥Ÿb‘>b flb»Ub ¿b<L ÒbC‘>C flbkŸ» flbkŸ»™ ±–f <ΙbŸUC, ""‘>bMs^>Ÿ Pb´Ckb}Da •Tb±‘> <≥ŸLa •TbÓ≥bŸb}™b P}± Æb´aŸ •CTUb ¿b´C; »N|´a œ‡b}™C <Ó_ ¿b´b». ¿Ò∂~bÕ ÆbL»b. ´C ¿PC œ‡b}Da •TPC •Tb‡ •CTUC? œ‡b}Da P}± Æb´aŸ •CTe‡bÓN≤C ¿b|´a P≥≤C ±C˙>C Îb^>∑‡bÿ‡b ÓD:„hÒ»a» ¿b´bC». ¿b»b <≥Ÿ∑‡b}™b ¿b»ku>≈b™b µ}£b ŸbÆŸbCP±LC ¿b|´a k}£ •TiT ~•ØT. £cb PbÓ}» ¿bÆ ¿b|´bUb £CΣR»b}PbŸ⁄C Îb^>»b´C». ´C ΩbUC •TPC •Tb‡? q>b∑‡bÿ‡b ¶cŸCP ¿PUCe‡b •TbŸ⁄bD£bŸaÿ‡b ÔbC_b» ¿bƱ‡∂Y» PbÓ}»b}Da •TbÓ •CTUC; ´a P≥≤a DÎaD •TbŸ⁄bD£bŸa ¿b´C, »CÒC BŸ±ØŸ VTb‡£b ¿b´C |´LØD •TbÓ≥bŸ ¿bflb‘>a™C »}_ ‡~hÎa ΩbUC; ±L •Tb±‘> <≥Ÿ∑‡b ¿bµa™ ‘>kflb ∂Ub ¿bUCe‡b ´C ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Db •TbCLa»Ÿa Pb}≥b‡Ub ±b<´ÆC.'' ´b y•T ¿±–œ‡Ôb ±NŸbÎb  »Ÿ •TbCLa •Tb´a |´LbUC »Ÿa ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Da <≥ŸLa ÓbU•Tb}•T‘Ø>D ±ºPb flCTD P}± •CTUb ¿b<L <≥ŸLa •TbÓ≥bŸb}Db »bC*‘>fl~a ±b‘>UC ‡b ¿bŸbC±b» •Tb´a »ª‡ Db´a, ´C £b⁄ÎLbŸb. 1989 Ó«‡C <ÎdDbÒ ±–»b± <P}≥ ‡b}ÿ‡b ±–™}‘> PBb P}fl^>DCDC Ó´bŸb˝¨>b» ¿}≥bŸÓ≤b $ 103

BŸÎe‡b. <ÎdDbÒ ±–»b± <P}≥ ±}»±–µbD ΩbUC ¿b<L ÓN}k ∂ÿ‡b <~ÎbÆa ±b•∂TΟ —´a.±a. <P}≥, ™}æ~C⁄Ÿ ‡b}ÿ‡bPÓÎC» y•T PBb ΩbUa. œ‡b» Óa´a Ó}™bΟ ´bC»bC. ÆD»b £Ub™C PŸ•TbŸ <£Ña» ¿be‡b±bPØD y•Tb D—‡b ¿Ò∂~bÕa‡ ™™C∂Ub »bC*‘> VNT^>UC ´bC»C. £ÈPŸC hÎb»}¯‡ ¿bL∑‡b™a Bb·b ™bUØ ΩbUa ´bC»a. ´C DÎC ±‡b∂‡a ¿Ò∂•TbŸL ≥–bÓaL —‡ÎhÒCUb ¿b<L ~C»•Tt‡b}Db •C*TæhÒbDa q>CÎØD ™bUCU ¿Pb Ÿb≥Ÿ}≥ <£P» ´bC»b. D}»Ÿ ÒbClb™ •Tb≤b» P≥≤C™ ¶U^>UC. £CÎaUbUb}ÿ‡b —‡<IT≥» Ó´{Îb•Tb}ÔbCDC ¶™U ⁄bÑa ¿b<L »C Ó}<_Ó}‘>≤b»ØD kb´CŸ ±‘>UC. ´‘>k‘Ø>D ≥‘>k‘Ø>D ≥CUCe‡b <ÎdDbÒ ±–»b± <P}≥b}Da Æb»a‡ ¿bŸÔbLb™b ΩC*‘>b VT‘>•TbÎUb ¿b<L £C~ y•Tb £Ÿa» ˙>•TUØD <£Ub. œ‡b PBCUb PNŸÎb»a PNŸÎb»aUb ≥£a∂ kŸa ´bC»a. ~CÎ^>a ~CÎ^>a Óº£bD ¿bCP™ ±‘>UC. œ‡b ÎC≤™C £Ub™C •TbCLa £<U» PÓbÆb»aU D≥∑‡ —‡<ITÓ{Î ¿«‡Ôb |´LØD kbCUb‡Ub ¶BC Ÿb<´UC »C—´b Óº£bDbΟÿ‡b±CÔbb Ó}™bΟ™a™ P}v‡b ¿<µ•T ¿~a ±GŸ„hÒ»a ΩbUa ´bC»a. Ó}™bΟ ‘>bMs^>ŸPb´Ck Ób∆‡b kbÆØP™ kPUC ´bC»C. »C PbŸ⁄C ™‘>VT‘>» ´bC»C. ""‡b X X X •TbÓ≥bŸb}Db Óa £bCD£bCD »aD»aD ´ÆbŸ ı±‡C ±≥bŸÎb˙> <Ó≤ÎØD <£Ua. XXXXX Da P}±bÿ‡b ÎC≤a Ób∆‡bÓb≥C ¿b<L <ÓG^>}≥b}Db <~ÎPCDCÿ‡b. ‡b}™C™ P}± ¿b|´a ™bUλ Ÿb<´UbC ´a™ ÓbCq>a ™Ø•T ΩbUa. ¿b|´a Ó´bŸb˝¨>BŸ ±PŸb‡Ub ±b<´ÆC ´bC»}. £C~BŸ ±PŸb‡Ub ±b<´ÆC ´bC»}; •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤a™b; ‘>b—‡b ™≤Î≤a™b VTb‡£b ‡b XXXXX Da flC»Ub. hλ:™a flŸ} BŸUa. <k™bŸb ⁄Ÿb⁄NŸb •TbÓ≥bŸ »Pb™ ¿P}flG^>» Ÿb<´Ub. ¿bÓ™b PbŸb <´~Ck™ ™N•TUb.'' •TbÓ≥bŸ ‡N<D‡D™a ±≥bŸ, PbC‡aPÎU»a Îb˙>ÎØD flC∑‡b™a ™≤Î≤ ¿b<L <»™C PÓbÆÎb£a •–Tb}»a»aU hÒbD ‡b <η‡bΟ BŸ±ØŸ Æ‘>Æ}kb≤ ±b}G‘>œ‡ £b⁄ÎLbŸC ±–™}‘> <U⁄bL ¿b´C. ‘>bMs^>ŸPb´Ck •Tb´a <ÎÙbD ÓbsP∂Îb£a D—´»C. ^¨>C‘> ‡N<D‡D ™≤Î≤a» œ‡b}Da ±–ÎC~ •CTUb »bC ¶cŸ ÓN}k ∂»aU £≥‘> ⁄bLa*ÿ‡b ¿bP±bPÿ‡b ΩbC±‘>±u>a» y•T ‘>bMs^>Ÿ |´LØD. œ‡b •TbÓ≥bŸb}™a £È:⁄C ±b´RD ÓD <±≤Î^>UC |´LØD »C •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤a•T‘>C Î≤UC. ™≤Î≤ ÓbCq>a ΩbUa; ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}™C DbÎ ≥bÆUC. ¿bŸ.ÆC. ÓC´»b, ÆbMÆ∂ VTDbYG‘>P ¿b<L œ‡bD}»Ÿ ‘>bMs^>ŸPb´Ck ‡b}Da ¿<µ•Tb<µ•T ΩN}ÆbŸ ¿b<L ¿<µ•Tb<µ•T »{Î~ØE‡ •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ ±N˙>C ™bUÎUa. ¿P}flG^>» •TbÓ≥bŸ, ~C»ÓÆØŸ »PC™ Ÿb<´UC. <±–<Ó¿Ÿ, ≥bC£ŸCÆ ¿Pe‡b •}T±E‡b}™C •TbÓ≥bŸ PN⁄Îh»Ø kDe‡bΟ´a •TbÓ≥bŸ •–Tb}»aÿ‡b flbC·Lb £C» Ÿb<´UC. •Tb´a»Ÿa ™N•T»C ¿b´C ‡b™a ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Db <D£bD ¿bq> ηC∂ ¿bµa ÆbLaÎ ´bC»a. VTIT PN^>bÎC •TPC »C PÓÆ» D—´»C. PÓbÆÎb£b™b BNUBNUº‡b P}±Ub. •TbÓ≥bŸ ¿}≥bŸÓ≤b $ 104


•–Tb}»a™a hÎÌDC ¶‘Ø>D ≥CUa; ±L <D—Î≤ P·a±bC^>a ¶ÇB–Ø}™a ¿b}£bCUDC UbU ΩC*lb⁄bUa ´bC» Ÿb<´Ua. <ÆBCUb Î≤L ±‘>UC |´LØD ~bC·LÓNITÚÿ‡b Îe≥Db}Db ¶ÇbŸ <Ó≤» ≥CUb. ‘>bM. £cb PbÓ}» ´C ⁄ŸC »Ÿ y•Tb Ó´{Îbÿ‡b •TbU⁄}‘>b™C DbÎ ¿b´C. £´bkbŸb ηbY™a ±bCŸ} ÓN}k ∂ÿ‡b <≥ŸLa» ±}µŸb±}µŸb, PbC≤bPbC≤b »bP •TbÓ •TŸa». ±≥bŸ »aD ¿bLC; ŸÆb Db´a, PN^> a Db´a, k£Ua™a PbC‡ Db´a, <Îgb}»a Db´a, <≥ŸLa»aU Ób≥bPÓbCŸ™ Ò•ØTD ±‘>LbŸa. ‡b •Tb≤b» Db.Ó.ÆbC~a ‡b}Da •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ ¶Ba •CTUa. ga±b£ ¿Ó…» ‘>b}≥C ‡b}Da œ‡bUb PÓbÆÎb£a <PXb}»b™C hÎiT± <£UC. "•TbÓ≥bŸb}™b U˙>b ±≥bŸb•TGŸ»b Db´a, ±≥bŸ ´C <D<Óc ¿b´C, ⁄ŸC ¶<”˝> •TbÓ≥bŸ •–Tb}»a™C ¿b´C,' ¿~a Bb·b <£Ua. <≥ŸLa •TbÓ≥bŸb}Da ‘>b}¬‡b}Db™ »bC*‘>fl~a ±b‘>UC. •TbÓ≥bŸ Óº£bDbΟ y•Tb P}«‡b•Tb≤a y•T Ó<´DbBŸ ™bUUCUb <≥ŸLa •TbÓ≥bŸb}™b P}± <Dµb∂ŸbDC ±N˙>C ™bUÎ∑‡bÿ‡b flbC·Lb ^>b`‡b}ÿ‡b •T‘>•T‘>b^>b» £C∑‡b» ¿be‡b ¿b<L £ÈPŸC <£Î~a P•Tb≤a Ωb‘Ø>D PbŸC <≥ŸLa •TbÓ≥bŸ •TbÓbΟ ´ÆŸ ΩbUC. »{Î<D˛> •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤a™b œ‡b™ <£Î~a ¿}» ΩbUb. •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ D}»Ÿ —‡bÎPb<‡•T kDUa. ¿bŸ.ÆC. ÓC´»b, ÆbMÆ∂ VTDbYG‘>P ‡b}Da P}flG^>» •TbÓ≥bŸb}ÿ‡b £}‘>CU~b´a™C hÎiT± •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤aUb <£UC. ‡b Ób<U•CT»UC ‘>bMs^>Ÿ PbÓ}» ´C ~CÎ^>™C ^>bC•T. ‡b ™≤Î≤aUb ¿b≤b flbU∑‡bPbq>a •TbH≥–CPÎbe‡b}Da <~ÎPCD™b ŸbÔbP ±bCPUb. ¿bÆ »bC™ ŸbÔbP •TbH≥–CPÎbe‡b}Db ⁄bTD kPUb ¿b´C. ‘>bMs^>ŸPb´Ck »Ÿ <DflØD ≥CUC. PN⁄Îh»Ø •TbÓ≥bŸ µÓ∂Îb£a, Æb»a‡Îb£a kDUC. ¿P}flG^>» •TbÓ≥bŸ ¿b<L ~C»ÓÆØŸ´a œ‡b™ <£~CDC ¿bC˙>UC Æb» ¿b´C». •Tµa D—´C  »•TÚ y•Tb »ıL £cb PbÓ}»b™a ≥ŸÆ ¿P»bDb •NTLb ™bŸ±b™ ≥N}‘>b}Da PN±bŸa flC»Ua. PbÓ}»b}™a ≥b‘>a ¿‘>ÎUa ¿b<L flŸbPÓbCŸ kCnØ>^> ≥bC≤akbŸ •TiTD y•T •TbU⁄} ‘ > P} ± ÎUb. •TbÓ≥bŸ <Îdb»aU ÆkŸ£h» »b•T£ PÓÆe‡b ÆbLbt‡b ‘>bMs^>ŸPb´Ckb}Db •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤a» •Tb‡ fl‘>»C ¿b´C ‡b™a ÆbL ¿bUa ´bC»a, ¿PC •Tb ´bC»C ¿b´C ´C PÓÆUC D—´»C. ¿b»b ¶ŸUCe‡b ‘>b—‡b ™≤Î≤a» PÓÆ´a Db´a, ÆbL´a Db´a ¿b<L ~bCµ∑‡b™a  ÿnb´a Db´a. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 6 VCTkNÎbŸa 1997) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 105

Ó´b<ÎÀbU‡b»aU <ÎÀbª‡b∂P ±_ "¿}≥bŸÓ≤b', ¿b}kCq>bL, »b. ⁄C‘>, <Æ. ±NLC. 14 ¿bM≥h^> 1985 <±–‡ <Ó_, ´C ±_ »NUb <U<´»bC ¿b´C; ±L ⁄ŸC »Ÿ Ó´bŸb˜^¨>b»aU ⁄Clb±blb» ÆEÓUCe‡b ¿b<L ‡}£b Ó´b<ÎÀbU‡b» ‡CTD ±bC™UCe‡b ´ÆbŸbC <ÎÀbÒa∂-<Ó_b}Db ¶”C~ØD <U<´»bC ¿b´C. »PC™ DÎC η∂ PNiT Ωbe‡bkŸbCkŸ U≥C™™ »N∆‡b ´b»a ±‘>bÎC ¿~b kC»bDC ´C ±_ <U<´∑‡b™b <ΙbŸ ´bC»b. ±L |´^>UC ÒbC‘>C Òb}kbÎC. PNıÎb»aÿ‡b •Tb≤b» »NΩa ⁄ر™ µb}£U ™bUUCUa ¿PLbŸ. »s‡b flb ∂≥£a∂» ÓbΩC ±_ Îb™b‡Ub »NUb VNTŸP» •TbCqØ>D <Ó≤bÎa? ¿b<L "±N˙>C •Tµa »Ÿa Îb™Ø' |´LØD ´C ±_ kbÆØUb q>CÎUCP, •TÚ "±N˙>C' •Tµa ¶≥Î∑‡b™a ⁄b_a •Tb´a™ Db´a. ±<´Ua ≥bC˝>, »NΩa Ÿb´∑‡b™a PbC‡ —‡Î„hÒ» ΩbUa •TÚ Db´a? •NTLb Db»CÎb ∂•Tb•T‘>C G•}TÎb ¿bC≤⁄a-±b≤⁄aÿ‡b ÓbLPb•T‘>C ¶»Ÿb·b™a PbC‡ ΩbUa |´LÆC kŸC ¿P»C. ⁄™∂ •TÓa ´bC»bC ´C »Ÿ ⁄ŸC™. ±L •T±‘>C ¿}ÒıL-±b}fliTL ‡bkbk»PNXb •Tb^>•TPŸ •TŸ»b ‡C»C. ±bÎPb`‡b» •T±‘>C Îb≤b‡™a ¿‘>™L ´bC»C |´LØD Db´a »Ÿa ¿≥£a •T±lbÿ‡b y•Tb ÆbC‘>b»´a Bb≥λb ‡C»C. flŸÿ‡b ÆCÎLb» ⁄bDbÎ≤a»Ub »b^>-Îb@b}™b ™•T™•Tb^> DP»bC; ±L Pb«‡b hÎÿn> flŸÿ‡b ÆCÎLb» ±–•…T»aUb ¿±b‡ »Ÿa Db´a. ⁄bDbÎ≤ ±ŸÎ‘>LC •Tq>aL™. Ó≥ yh^>aDC fliTD ‘>kb Ób≥λb ¿bUb »Ÿ kŸC™. ±–œ‡C•T ÎC≤a ‘>kb ¶fl‘>Ub |´LÆC flŸÿ‡b PÎbY™a BC^>™ Ωbe‡bPbŸ⁄C Îb^>»C. ±L yh^>a™b BŸÎPb •TÓa™. •Tµa ¶~aŸ, •Tµa •Tb‡. P•Tb≤™C Ÿb_a ⁄b∑‡b™a flŸa P· DP»C ¿PC Db´a. ±L ~´Ÿb»e‡b ⁄bCUa» P؇∂ ÓbÎ≤e‡bΟ»a P•Tb≤™C™ PÓbCŸ Îb˙Ø>D flCTD ÆCÎb‡UC kPUC, •TÚ ‘>bC`‡bUb ±bLa ¿be‡b<~Îb‡ Ÿb´» Db´a. ÎP»a≥…´b» Ÿ´b‡Ub <Ó≤∑‡b »•TÚ yC±» ¿PUCUC Bb¬‡ÎbD™ |´Lb‡™C. y⁄bÀb ±N˙>bt‡b™a ÓNUC PbC‘>e‡bP ÎP<»≥…´b» ÓNUb}Db q>CÎ∑‡b™a ~C»•TŸa ¿b ∂kb±b}™a ±GŸ„hÒ»a •Tµa™ DP»C. <k™bŸC  •T‘>C <»•T‘>C ¶µbŸ-±bµbŸ ¶PDÎbŸ •TiTD ¿b<L ¿[Ÿ~: ¿b±UC ¿}≥bŸÓ≤b $ 106


±bC^> ¿bÎ≤ØD flCTD ±bCŸb}Db ÎP<»≥…´b» q>Cλb»; ±L œ‡b}ÿ‡b ÓNUb}™a ÎP»a≥…´b» •NT™}kLb •Tb´a •TÓa ´bC» Db´a. ±N˙>bt‡b}ÿ‡b ¿b<L ~´Ÿb»e‡b ÓNUb}ÿ‡b PbÓbDb™b Ω≥Ó≥b^> ±b´RD ‘>bC≤C <£±ØD™ Æb»b». Ò}‘>a ÎbÆØ D‡C |´LØD ¿b ∂DC k≤C™ £bCD ≥bCµlb <£UCe‡b ¿P»b». flŸa y•T •TÓa ±‘>» ¿PØDPNXb.  »Ÿ ±bCŸb}ÿ‡b Ÿ}≥akCŸ}≥a VNTUb}ÿ‡b D[a ¿PUCe‡b ≥bÀb, ¶~b, ±U}≥±bCP, ™b£Ÿa ±b<´e‡b |´LÆC ¿b ∂™a ±–CÓb™a ≥bCµ‘>aPNXb U±ÎØD q>CÎbÎa~a Îb^>»C. gaÓ}» ±bCŸb}™C P≥≤C™ ÎC≥≤C. D—‡b •TbCt‡b •T±lbÿ‡b ™≤»a, DÎa ±Nh»•CT, n>¯‡b ŸCD•TbC^>, •Tb‡ DË •Tb‡. ±b´RD ´CÎb »Ÿ Îb^>»bC™; ±L ¿≥£a ±–bÓb<L•T±LC Pb}≥b‡™C »Ÿ ¿b±e‡b <~[Lbÿ‡b PbC‡a•TŸ»b ‡}£b hλ:Pbq>a DÎC •T±‘>C •TŸLbŸ™ Db´a» ‡b™bPNXb <ÎPŸ ±‘>»bC. ‡b Bb¬‡~bUa ΩN≤ΩN≤a» •T±lb» <VTŸLbt‡b, £ŸŸbCÆ DÎaD fl‘>aÿ‡b ıÓbUbΟ PN≥}µ <~}±Lbt‡b <ÎÀbª‡bYkŸbCkŸ Ÿ´bÎC, œ‡b}ÿ‡bPbŸ⁄C Îb≥bÎC-<£PbÎC, <Ó_-Óº<_La*ÿ‡b DÆŸC»aU •Tbº»N•Tb}™b DÆŸbLb ≥bC≤b •TŸa» <VTŸbÎC ¿PC Îb^>LC ¿≥£a DºP<≥∂•T ¿b´C. <Α>a-<P≥bŸC^> <±LC, ±–P}≥a ¿±C‡±bD •TŸLC, <PDCÓb, Db^>•T, »Ób~b ´C P≥≤C Îb ∂^> ¿PC ´ÆbŸ£b ÓDbΟ q>PÎUCUC ¿PUC, »Ÿa D—‡b <Ó_b}Db ‡b BbD≥‘>a •TŸ»bDb ±b´RD Ÿb≥ »Ÿ ‡C» Db´a™; ±L ¿bƱ‡Y» ±Ø<ÆUCUa PÎ∂ ÓØe‡C ¿b<L •Te±Db BNiTBNiT ¶‘Ø>D Æb»b» ¿b<L y•T£b •Tb ´bC ∂Db œ‡b}ÿ‡bPbŸ⁄C •TŸbÎC, Ó≥ œ‡bPbq>a Ub≥CU œ‡b Ób≥b∂DC ±ºPC ¶BC •TŸbÎC, ¿bÎA‡•T »Ÿ ⁄t‡b-⁄bC@b Pkka Pb}≥DØ fliTD ¿bL⁄a ±ºPC Ób≥ÎØD χbÎC ¿PC Îb^>LC Pb´<Æ•T™ ¿b´C. ÓbC´D£bP •TŸÓ™}£ ≥b}µa <ÎÀCPbq>a  }¬U}‘>Ub ≥CUC, »C—´b œ‡b BbÎa Ó´bœ|‡bUbPNXb ´C PÎ∂ ÓbC´ ΩbUC ´bC»C. ÆNDb≥‘>ÿ‡b <£ÎbLbÿ‡b ÓNUb™b ±b<÷Óbœ‡ ÆaÎDb~a ±GŸ™‡ DPCU, ±L Ób‡£C~a »bC •Tb´a £bGŸæ≈b» D—´»b.  }¬U}‘>ÓµaU DÎC Æ≥ ÆNDb≥˙>±C[b ¿b•T·∂•T ⁄ŸC; ±L VTŸ•T ¿}~b™b. ¿bÆ ⁄Clb»ØD ~´Ÿb» <~•Tb‡Ub ‡CLbt‡b ÓNUb}ÿ‡b ¿b‡N˜‡b» ´bCLbŸb VTŸ•T ¿}~b±≤b}™b Db´a, ≥NLÎcC™b ¿P»bC. k}≥UCÎbe‡b ±bCŸbDC •Tbº»N•TbDC ¶™UØD flŸb» DCUCe‡b Ÿhœ‡bΟÿ‡b •NTU}≥a •NT¯‡bÿ‡b <±Ub}™a —´bÎa ¿~a ¿b±Ua ≥» ~´Ÿb» ¿be‡bΟ ´bC»C. •NT¯‡bÿ‡b <±Ub™C •TbC‘>•Tbº»N•T œ‡b™b n>bC^>b ÓbU•T •TŸ»bC, £Rµ±bC≤a ⁄bT flbU»bC. ≥ŸÓ <kn>bDb •TŸ»bC. ¿b±Ua »~a PbC‡ ´bC» Db´a. ¿b±L  »Ÿb}™C ™bC™UC DNP»C kflb‡™C. •TbŸL ¿b±e‡bUb •TbCLa ¶™UØD DCUCUC ¿P»C. ¿b±Ua „hÒ»a k}≥e‡b» flNPUCe‡b •NT¯‡bÿ‡b <±UbPbŸ⁄a. ÓbC´D£bP •TŸÓ™}£ ≥b}µa*ÿ‡b •Tb≤a BbŸ»- }¬U}‘> ‡bÓ«‡C ÆCÎ˙>b VTŸ•T ´bC»b œ‡bÿ‡b G•T»a»Ÿa ±^> Æbh» »VTbλ ¿bÆ ¿b±e‡b £C~b»e‡b £C~b»-⁄Clb»-~´Ÿb» ¿b´C. »ıL ÓbC´£D£bPUb ¢‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 107

•TPbC^>aUb »bC*‘> ÀbÎC Ub≥UC, œ‡b ±C[b G•T»a»Ÿa ±^>aDC Æbh» ±–⁄Ÿ •TPbC^>aUb ~´Ÿb» ¿bUCe‡b ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ±bCŸb}Db PbÓDb •TŸbÎb Ub≥»bC. ¿≥£a ™b≤aP y•TŸbÿ‡b PÎL∂ Æb»aÿ‡b ⁄b»C£bŸ flŸb»e‡b ÓNUb}™a ´a ±GŸ„hÒ»a. ¿b<£ÎbPa, £<U», kbºX, ÓNPUÓbD, ~C»ÓÆØŸ flŸb»e‡b ÓNUb}Db »Ÿ, •Tb‡ •TPbC^>a™b PbÓDb •TŸbÎb Ub≥» ¿PCU ‡b™a •Te±Db™ ¿PZ ´bC»C. œ‡b}ÿ‡b ÆEÓbUb ≥Ce‡b⁄CŸaÆ ⁄t‡b ¿Òb∂DC œ‡b}ÿ‡b ‡b»Db •T≤LC •Tq>aL™. Ó´b<ÎÀbU‡b»aU, Î≥b∂»aU, ÎP<»≥…´b»aU <ÎÀbÒa∂ <Ó_b}™C κBÎ ´C ÓD ±bC≤LbŸC. ‡b¶U^> ~´Ÿb» kbÆbŸ±Cq>C» <VTŸ»bDb ´bCLbt‡b κBÎbÿ‡b £~∂DbDC •Tb´a™ sUC~ Îb^>» Db´a». £È•TbDb}»aU Îh»Ø}™a <Î<ε»b, ¿b•T·∂•T Ób}‘>La, ≥–b´•Tb}™a ≥£a∂, PNk•T, ‘>bºU£bŸ flŸb» Ÿb´LbŸa ≥bC*‘>P •NT^N>}kC, ¿b⁄aÎ kb≥k≥a™C, œ‡b» ¿bD}£bDC <δŸLbŸC »ıL-»ıLa, ¿DC•T ÓÆe‡b}ÿ‡b ±–™}‘> ÓbŸ»a, ÓbC^>bŸa™a ¿⁄}‘> Îb´»N•T ±b<´e‡bD}»Ÿ ⁄Clb»ØD ¿bUCe‡b <ÎÀbª‡b∂Ub ¿b÷‡∂ Îb^>»C. ´C PÎ∂ ¿b±e‡b ‘>bC`‡b}Da ±b´b‡Ub <Ó≤bUC, ‡b™b ¿bD}£ Îb^>»bC ¿b<L ¿b»b ≥bÎb»aU »C B‡bD•T ¿b‡N˜‡ Ób≥C ^>b•ØTD ‡b DÎaD <Îdb» PN⁄a ´bCTD ÆbT ‡b •Te±DCDC œ‡b™b ¶œPb´ ¶P≤Ø Ub≥»bC. ±L ‡b DÎaD Æ≥b» hÒbD <Ó≤ÎLC PbC±C Db´a. ¿±GŸ<Ó» •T˝> •TiTD´a »C ÆÓCU G•}TÎb Db´a ~}•Tb™ ¿b´C. ~´Ÿb»Ua ±bCŸC ¿b<L ±N˙>bt‡b}™a ±bCŸC DNP»a™ gaÓ}» Db´a».  }≥–Æa Ób«‡Óbÿ‡b ~b≤C»ØD ¿bUa ¿b´C». y•TÓC•Tb}»PNXb VTb‘>VTb‘>  }≥–Æa kbCU»b». ¿b±e‡bUb  }≥–Æa kbCULC »Ÿ PbC‘Ø>D™ Àb. kbCUUCUC PÓÆLCPNXb •Tq>aL. œ‡b ±bCŸb}Db  }≥–Æa <PDCÓb»e‡b Db<‡•TbPNXb •Tb‡ kbCU»b» »C PÓÆ»C, ¿b±e‡bUb ±–b«‡b±•T •Tb‡ kbCU»b» ´C PNXb •T≤LC ÓN<˜•TU. ¿®‡bP •TŸb‡™b •TPb? ¿b<L ±bP —´b‡™C »Ÿa •TPC? ¿®‡bPb™} ´C Ÿ‘>≥bL} »P} DÎ} Db´a. P≥≤C <η‡ ÓŸbq>a» ´bC»C »C—´b PNXb ±Nh»•T ¿b±e‡b~a kbCU» D—´»a. ≥<L»bÿ‡b ±Nh»•Tb}™a Bb·b ¿,k,•T ÿ‡b •TbÓb}™a, ¿b≥≥b‘>aÿ‡b-<ÎÓbDb}ÿ‡b ÎC≥b™a, ≥uÈ>ÓU ÓbŸÎblbÿ‡b VTb‡Àb»bC@b}™a; œ‡b» ±a•T <±•TÎ∑‡b•TGŸ»b Ub≥Lbt‡b gÓb™a ¿b<L ⁄™b∂™a kCŸaÆ D—´»a. •TÆb∂ÿ‡b <´~Ckb», kH•CTÿ‡b ¿<µ•Tbt‡bUb •Tb´a ÀbÎC Ub≥» D—´»C. BØ≥bCUb» ±…ªÎa±bq>aΟÿ‡b Ub}kUb}kÿ‡b ±–£C~b}»e‡b ´ÎbÓbDb™a, <±•Tb}™a ‡b£a ´bC»a; ±L ¿b±e‡b Bb≥b» ´bCLbt‡b ¶œ±¤b™b ¿b<Ò∂•T BØ≥bCU D—´»b. k≤aŸbÆbD}»Ÿ ~C»•Tt‡b}™b ŸbÆb ΩbUb VTIT <~Îb; ±L ¿bÓ™b  <»´bP G•T»a ÒbCŸ ŸbÆb}™a, PÓ–b^>b}™a ¿b<L µÓ∂ÎaŸb}™a Æ}_aÿ‡b Æ}_a £C» ´bC»b. ¿bÓÿ‡b BØ<Ó»aÿ‡b µlb}Db ~C»bÿ‡b ¿b•TbŸb}™C, Ωb‘>b}ÿ‡b ¶}™a™C, <Î<´Ÿa*ÿ‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 108


≥bCUb ∂™C ¿b<L kb}µ•TbÓb™C ÎbΑ>C ´bC»C ¿b<L ¿,k,‘>, ∂ <_¢‡Cÿ‡b λN∂≤b™a ±GŸ<Ó»a |´^>UC, •TÚ ¿b±UC »Ÿ •TbD k}£. »a™ ≥bC˝> kaÆ≥<L»b™a. Î≥b∂»Ub h•TbMUŸ ≥NıÆa*ÿ‡b BØ<Ó»a kaÆ≥<L»bÿ‡b ±–fb}Db ™^>b™^> ¶cŸ £CT Ub≥Ub •TÚ "´b •Tb‡ £ºÎa ™Óœ•TbŸ!' ¿~a ÓNæb ¿b|´a •TŸb‡™bC. <ÎßbDbDC, ŸPb‡DbDC Ób»a~a  ÓbD •Tµa PbµUC™ Db´a. <´}£ÈhÒbDUb UN^>∑‡b™a ‡}_Lb ŸbkÎ∑‡b•TGŸ»b •TbŸ•ØTD »‡bŸ •TŸ∑‡bPbq>a <~[Lb™a —‡ÎhÒb ΩbUa.  }≥–Æ ≥CUb »Ÿa —‡ÎhÒb »a™ Ÿb<´Ua. ¿b»b •Tb`‡b  }≥–Æbÿ‡b »ºDb»aUb ¶BC Ÿb´∑‡b•TŸ»b •TbŸ•ØTD ±b<´ÆC», ¿<µ•TbŸa ±b<´ÆC». ¢‡b ⁄Clb}Db UN^>b‡™C »CÒaU ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ±bCŸb}Db ÆÓ» ¿PUC »Ÿ œ‡b}Da <~•TbÎ}! ±bP —´bÎ}! PÎbYDb PÓbD P}µa™} ´C UbC•T~b´a ‡N≥ ¿b´C. ´C •Tq>aL ¿b´C. Ó´b •TÓ∂•Tq>aL ¿b´C. ¿bÆ ~´Ÿbÿ‡b DÎUb ∂ÿ‡b £~∂DbDC PN⁄bÎUbC ¿b´bC». ¿bÆ»Ÿa ¿b±e‡b <ÎÀC•TŸ»b ≥bÎb•T‘>C Ób‡kb±C •Tb‡ ¶h»ÎbŸa •TŸ» ¿b´C», ‡b™bPNXb <ÎPŸ ±‘>»bC. œ‡b}™a  ÿn>b y•T, ±bCŸbD} ±Ÿa[b ÀbÎa, ±bP —´bÎ}, DbC•TŸa µŸbÎa. flŸ~C»a •TÆb∂»ØD PbC‘>ÎbÎa ¿b<L ´C ±b´RD œ‡b}Da PN⁄bD} ‘>bC≤C <Ó^>bÎC»; ±L ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ±bCŸb}Db ~´Ÿb}»Ua ±Ÿa[b |´LÆC ´caUb £bCŸaΟÿ‡b ¶lb ÓbŸb‡Ub Pb}≥L} ¿b´C. ÆÓbÎC •TPC? £ŸÎ·a∂ kbŸbÎa»UC, ±£Îaÿ‡b ~CÎ^>ÿ‡b ηbY»UC ~C•T‘>bC <ÎÀbÒa∂ •T±b≤bUb ´b» UbÎØD kP»b». £bCD-™bŸ η∂ ™ºDa» kŸa ≥CUa, ±Ÿa[b ´b»a ±‘>L} £ÈŸb±bh», DbC•TŸa œ‡b´RD •Tq>aL. ¿b»b •TbCLœ‡b »b}C‘>bD} Ób‡kb±b±N˙>} ÆbÎ}? ~C•T‘>bCÆL ±≤ØD Æb»b», ÓN}k ∂Ub Æb»b», ÆC <Ó≤CU »C •TbÓ •TŸ»b». Ób‡kb± <»•T‘>C ±bCŸb™} ΩbU} »Ÿa •Tb‡ ¿PCU ‡b D—‡b <™}»CDC »bC*‘>b» Ób»a flbUØD flC»b». Db´a»Ÿ <~•TUCUa ±bCŸ} DbC•TŸa<k•TŸa ~bCµ ~bCµ ~bCµ»b» ¿b<L y•T <£ÎP ≥bÎb•T‘>} ±Ÿ»b», ~C»b» ⁄±bÎP} Îb^>» Db´a. |´b»bŸC |´b»bŸa flbÓ ≥b≤»™ Ÿb´»b». <Ó_b, Ó´b<ÎÀbU‡b» ±–ÎC~ •CTe‡bD}»Ÿÿ‡b ±<´e‡b Ó<´E‡b» <U<´UCe‡b ±_b»  Òe‡b ÓNOTbÓbÿ‡b ~CÎ^>a »NΩa Æa ¿ÎhÒb ¿PCU œ‡b<η‡a <U´RD »NUb Db¶ÓC£ •TŸ∑‡b™a ÓbΩa  ÿn>b Db´a. hÎÌDb» ÓA≥NU Ÿb<´UbP »Ÿ ~bC•Tb}<»•Tb ¿^>≤ ¿b´C. ´C ¿PC •Tb? ≥bÎb» ÆEÓBŸ ~C»aΟ ŸbkLbt‡b Ób‡kb±b}Db y•T PN⁄b™b flbP Db´a ¿b<L  •T‘>C y•T •Tb‘>a´a  •T‘>™a <»•T‘>C D <VTŸÎLbŸa ÓbLP} DbC^>b ¶µ≤Ø ~•T»b» •T~b?  ÒUa DΟb kb‡•TbC ´PØD ⁄C≤ØD Ÿb´»b», ÓNUb}™a •Tbº»N•}T •TŸ»b», flŸ} PÆλb». ≥bÎb»e‡b ~C»aΟ Æ≥Lbt‡b}Db ´C •Tb ÆÓ» Db´a? ¿Ÿka Bb·C»aU PNŸP •TÒb}» Bb¬‡ VT≤VT≤b‡™C £bCD™ Ób≥∂- ≥Nƒ ⁄<ÆE‡b™a ≥N´b Pb±‘>LC G•}TÎb Æb£R™b <£Îb G•}TÎb ¿}≥bŸÓ≤b $ 109

¿}≥q>a Pb±‘>LC. •T˜^>bDC flbÓ ≥b≤ØD •TbCLa™ UÔÓa <Ó≤λ Db´a, ~C»•Tt‡bUb Bb¬‡ ¶Æ≤b‡™C £bCD™ Ób≥∂- ±N˙>bŸa kDL}, Db´a»Ÿ ~´Ÿb» ‡CLC. ´C ¿P} •Tb? Ub⁄b» y•TbÀb™ ~C»•Tt‡bÿ‡b ±bCŸbUb <Ó≤LbŸa <ΙbŸ •TŸ∑‡b™a, ¿®‡bP •TŸ∑‡b™a P}µa »NUb <Ó≤bUa ¿b´C. »a G•TÓbD ‡b y•Tb ±–fb™} ¶cŸ ~bCµØD •Tb˙>∑‡bPbq>a Îb±Ÿ. "Ób∆‡b ¿b ∂kb±b}Da ¿P} •TbCL»} ±b± •CTU} ´bC»}, •TÚ œ‡b}Db <™⁄Ub» <ΩÆ» ŸbkbÎ} Ub≥»}? œ‡b}ÿ‡b gÓb™} ÓbCU œ‡b}Db •Tb <Ó≤bU} Db´a? œ‡b}ÿ‡b flbÓb™} £bÓ •TbC∑‡b ´ŸbÓbDC <´ŸbÎØD DCU}?' ÓbC´D£bP •TŸÓ™}£ ≥b}µa  }¬U}‘>ÿ‡b D—‡b yCd‡b∂Ub BNUØD •Tb´a •Tb≤ Pb´Ck kD∑‡b™b ±–‡œDbUb Ub≥UC; ±L œ‡b}Da hλ:Ub PbΟUC ¿b<L hÎb»}¯‡b™C ±–LC»C, Ÿb˝¨><±»b ΩbUC. »C hλ:  }¬U}‘>Óµe‡b PN⁄b» ŸÓÓbL ΩbUC Db´a». »N∆‡b Ób‡kb±b}Db UN^>Lbt‡b}ÿ‡b κBÎb» kbC^>C flbUØD œ‡b» µE‡»b ÓbD∑‡b™b ÓbC´ ±‘Ø> £CT D•TbCP. ¿bÆ™a »NΩa „hÒ»a Pa»Cÿ‡b ~bCµbPbq>a ≥CUCe‡b ´DNÓbDbPbŸ⁄a ¿b´C. U}•CT™C κBÎ, ±–bPb£, »UbÎ, kb≥k≥a™C ±b´RD ´DNÓbD´a <ÎhÓ‡™G•T» ΩbUb; ±L œ‡b <B•TbŸlb ŸbÓb™a •TPUa BITÚ •TŸ»b, ‡b ŸbÎLbÿ‡b ¿<Æ}s‡, Ó´bkUbp, PN⁄PÓ…X yCd‡b∂™b ¶±BbC≥ flCT ¿Pb <ΙbŸ œ‡bÿ‡b ÓDbUb <~ÎUb´a Db´a. ¿~bC•TÎDb»aU <Ο´a, £È#⁄a Pa»C™b ~bCµ œ‡bDC ™bUØ q>CÎUb |´LØD ŸbÓb‡L fl‘>UC. ¿bÆ BØ<Ó•TE‡b Pa»b ±NE´b ÎDÎbPb» ¿b´C. ¿b|´a BØ<Ó±N_ <»ÿ‡b <ÎÓbC™Dbÿ‡b •TbÓbUb Ub≥LbŸ, •Tb U}•CTdŸ ŸbÎLbÿ‡b κBÎb™C Îb^>C•TŸa —´b‡Ub kflLbŸ ´b ±–f »N∆‡b•T‘>C q>CÎ∑‡bPbq>a ´b ±_b™b ±–±}™ »NΩb, ~Ÿ£ ÆbC~a (±–™<U» ¿Ò∂—‡ÎhÒCΟ DÎb ±–•Tb~ Bb≥ 2-±–ÒÓbÎ…ca G‘>PC*kŸ 1985, ‡b ±Nh»•Tb»ØD.)

¿}≥bŸÓ≤b $ 110


~C»•TŸa ¿b}£bCUD ¿b<L Pb<´„œ‡•T ~C»•TŸa •NT^N>}kb™a ´a kºq>•T ¿b´C. y•Tb kbÆØUb, •Tb<U£bPbÿ‡b ~m£b}» Pb}≥b‡™} ΩbU} »Ÿ, <DP≥∂<B¤h±£ÓC•TP}hÒÓË ¿„hÓDË Ù‡ÓË gad PŸhλa ™ $$ |´LÆC, ¢‡b}ÿ‡bΟ PŸhλa ±–P¤ ¿b´C ¿b<L ga •Tb´a VTbŸ~a ¿±–P¤ Db´a ¿~a Ó}‘>≤a ¿b<L £ÈPt‡b kbÆØUb, UÔÓa ¿b<L PŸhλa £bCfla*±bPØD VTbŸ•T» ΩbUCUa Ó}‘>≤a ¿~a ´a y•Tb •NT^N>}kb»Ua ÓbLP} ÆÓUa ¿b´C». ÓUb ÆC—´b ‡b Pb<´œ‡ P}ÓCUDb™} <DÓ}_L <Ó≤bU} »C—´b Óa VTbŸPb •Tb´a ¶œPb´a D—´»bC ´C ⁄Ÿ}, ±L Óa "´bC' |´LbUbC œ‡b™b ¿bÆ ¿œ‡}» ¿bD}£ ´bC»bC ¿b´C. ≥CUa ÎaP ηC∂ ¿DC•T PBb •CTe‡b. ±L, <»Ò} ±b´bC™UbC •TÚ •Tb‡∂•Tœ‡bYDa ±^>•TD Ó}™bΟ flCTD Æb‡™}, kbCUœ‡b Îsœ‡bUb kbÆØUb PbiTD ÓUb kbCUb‡Ub ¶B} •TŸb‡™} ¿b<L Bb·L P}±U} •TÚ ±N˙>ÿ‡b PBC™a ÎC≤ ΩbUa |´LØD µbλ ±≤» <DflØD Æb‡™}. ≥CUC £bCD <£ÎP, ÓµC y•T U´bDPb ±–AD <ΙbŸUb »C PbC‘>U} »Ÿ DNP»b yC•T∑‡b™b ¿bD}£ flC» ´bC»bC. £bCD <£ÎP VTbŸ ¿bD}£b» ≥CUC ‡bk”U »N|´b PÎ∂ Pb<´„œ‡•Tb}Db ¿b<L P}ÓCUDbÿ‡b P}‡bCÆ•Tb}Db µE‡Îb£ £CT „ÿn>»bC. £bCD™ <£ÎPb}±ØÎa∂ ¿b}kCq>bLUb •Tb´a Ó}‘>≤a ÆÓUa ´bC»a. P«‡b ¿bÓÿ‡b ¿b}£bCUDb™C •Tb´a VTbŸPC ™b}≥UC <£ÎP Db´a» ´C PÎbYDb™ q>bT•T ¿b´C. œ‡bÎC≤a ™™b∂ <DflbUa •TÚ ≥CUa 20 ηC∂ ¿b±L Æa •Tb´a µbα≤ •CTUa, UbC•Tb}ÿ‡b |´L∑‡bDNPbŸ, P}PbŸ ¶Æb‘> •TiTD ^>b•TUC œ‡b™C ~CÎ^>a •Tb´a PbÒ∂•T ΩbUC •Tb? ´b»a •Tb´a Ub≥U} •Tb? »C—´b •NTLa»Ÿa |´LbUC, ""Db´a •TP} |´L»b? ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎb™b »NÓ™b <PXb}» Æ≥EÓbE‡ ΩbUb ¿b´C; ÎaP ηb∂±ØÎa∂ <Î.Ó. £b}‘>C•TŸb}PbŸ⁄C ¿Ò∂~bÕßPNXb »bC ÓbD» D—´»C. £C~b» ‘>}•CTU ±–h»bÎbk”U ™™b∂ ™bUUa ´bC»a »C—´b <´}£NhÒbDb»UC P≥≤C ¿Ò∂~bÕß y•Tb kbÆØUb ¿b<L £ÈPt‡b kbÆØUb ~C»•TŸa P}fl^>Db ¿~a •NTh»a ΩbUa ¿b<L ¿b±L œ‡b» <Æ}•TUbC. ~C»•TŸa Ó<´Ub ¿bflb‘>aÿ‡b "UÔÓaÓNITÚ' •Tb‡∂•–TÓbDC 18 Ó<´E‡b» 2 Ub⁄b}ÿ‡bΟ Ó<´Ub}ÿ‡b DbÎbDC Æ<ÓDa Ωbe‡b.'' ⁄Ÿ} ¿b´C. ~C»•TŸa P}fl^>DC™C Ó<´Ub ¿<µÎC~D ΩbUC DP»C ¿b<L ~C»•TŸa Ó<´Ub ¿bflb‘>a »‡bŸ ΩbUa DP»a »Ÿ ¿b|´a ¿bÓÿ‡b UÔÓa•T‘>C •Tb‡Ó™} ÆDbΟ |´LØD ±b<´U} ¿P»}, ÓbLØP ¿}≥bŸÓ≤b $ 111

|´LØD •Tµa ±b<´U} DP»}' ¿P} |´LLbŸa ~C»•TŸa BbÎb}™a ¿DC•T ±_C Ób∆‡b•T‘>C ¿b´C». ÓUb PbÒ∂•T»C™b ¿bL⁄a y•T ¿DNBÎ ÒC ¿be‡bD}»Ÿ <Ó≤bUb. Ÿb.Ÿ}. kbCŸb‘>C |´LbUC, "" Pb<´„œ‡•T Ó}‘>≤a P´ÆbP´Æa ¿~a y•T Ó}™bΟ ÆÓb ´bC» Db´a». œ‡b}Db kbCUbÎL} ±bq>ÎbÎ} Ub≥»}, œ‡b}™a <ÓD»ÎbŸa •TŸbÎa Ub≥»C. ´b ‡CLbŸ ¿b´C •Tb, »bC ‡CLbŸ Db´a Db ¿Pb ÒbC‘>b ±‘>»b≤b •CTUb Æb»bC. ¿b<L ‡b‡™} ÓbE‡ •CTU} »Ÿa ~CÎ^>a —‡Î´bŸb™b Bb≥ ¿P»bC™. ‡C∑‡bÆb∑‡bÿ‡b ⁄™b∂™} •Tb‡? <»ÒC ⁄b∑‡b<±∑‡b™a, Ÿb´∑‡b™a PbC‡ •T~a ´bCLbŸ ¿~a ™bº•T~a •CTUa Æb»C.''  »Ÿ Pb<´œ‡ P}ÓCUDb» ¿~a —‡ÎhÒb, ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDa ¿b‡bC<Æ» •CTUCe‡b P}ÓCUDb» ¿PØ ~•T» Db´a. ±L, kbCŸb‘>C*Da ±N˙>C ¿bL⁄a y•T Îbs‡ Îb±ŸU}, ""~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡b∂D} P}ÓCUD ¿b‡bC<Æ» •CTU} ¿b´C ¿b<L ~Ÿ£ ÆbC~a £bCE´a <£ÎP yC•Tb‡Ub kPLbŸ ¿b´C» ´C PÓÆe‡bΟ ¿b|´a »bk‘>»bCk ‡b‡™} q>ŸÎU}; •TbCLa ±–ÎbP ⁄™b∂™b <η‡ •Tb˙>Ub Db´a, Db PbC‡aPN<εb}™b.'' Ób∆‡b PbÒ∂•T»Cÿ‡b •TUÓb» y•T •TUÓ Îb˙>Îb‡Ub ´Ÿ•T» Db´a. µE‡ ΩbUbC. ~C·ŸbÎ ÓbC<´»C, ŸflNDbÒ£b£b ±b^>aU ´C ~C»•TŸa P}fl^>DC™C ÓbCq>C ¶œPb´a •Tb‡∂•T»C∂ ¿b´C». œ‡b}Db ¿P} Îb^>» •TÚ ¢‡b}™a ¢‡b}™a ≥bÎbk”U <D⁄≤ hÎÿn> BbÎDb ¿b´C œ‡b}Da œ‡b}Da P≥`‡b}Da y•TÆN^>aD} ™bUbÎ} |´LÆC ¿b±L ´b ÆbC ‡ß ¿bŸ}BUb ¿b´C~C»•Tt‡b}ÿ‡b hÎb»}¯‡bPbq>a- œ‡b™a Pb}≥»b UΕTŸ •TŸ»b ‡C ∂U ¿b<L ¶œPb´bÿ‡b BŸb» œ‡b}Da »C kbCUØD £b⁄ÎU}; ±L œ‡bÓN≤} ‡b Pb<´œ‡ P}ÓCUDb»aU ±GŸP}Îb£bUb y•T ÎC≥≤}™ hÎiT± ¿bU}. ¿bÓ™a flbC‘>a Ò•TUa ¿b´C» »C—´b Pb<´œ‡bÿ‡b ™≤Î≤a™} flbC‘>} ~C»•TŸa ™≤Î≤aÿ‡b ŸÒbUb ÆbC‘Ø>D »bC ÒbC‘>b ÎC≥bDC ™bU»b •TŸbÎb ¿~a ~C»•TŸa P}fl^>DC™a  ÿn>b<ÎD}»a ±N˙>C Ób}‘>∑‡bPbq>a ´C Pb<´œ‡ P}ÓCUD BŸÎU} ¿PbÎ} ¿Pb PÓÆ ´bCTD ÒbC‘>a ™•TÓ•T ¶‘>bUa. ‡b P}ÓCUDb» y•Tb ±GŸP}Îb£b™b <η‡ "¶£bŸa•TŸL ¿b<L ~C»•TŸa' ¿Pb ´bC»b, »bC •CTÎ≤ »Pb D q>Cλb, "¶£bŸa•TŸL ¿b<L ~C»•TŸa Î Pb<´„œ‡•T' ¿Pb q>CÎUb ¿P»b »Ÿ ‡b P}ÓCUDbÿ‡b ™bº•T^>a» ™±⁄U kPUb ¿P»b™, <~Îb‡ ΟaU ™•TÓ•TÚ» ¿bD}£ ‡b£Îb}Db ÆbC ÓN”b Ób}‘>bÎb Ub≥Ub- —‡<ITÓœÎb™b, Pb<´„œ‡•Tb}ÿ‡b —‡<ITÓœÎb™b, •TUb•TbŸbÿ‡b —‡<ITÓœÎb™b- »C •TŸ∑‡b™a ≥ŸÆ ¶ŸUa DP»a. •TbŸL ´b —‡<ITÓœÎb™b ÓN”b™ ≥…´a» µiTD PbŸa ~C»•TŸa ™≤Î≤ ™bUUa ¿b´C, ¿b<Ò∂•T ¶£bŸa•TŸLb™a ™≤Î≤ ™bUUa ¿b´C. Pb<´„œ‡•T »CÎ˙>C™ •Tb‡ »C hλ:ÿ‡b Î<ITÓœÎbUb ÆbC±bPLbŸC ¿P} ¿}≥bŸÓ≤b $ 112


PÓÆØ D•Tb. ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ±–<»ßC» |´^>UC ¿b´C •TÚ, "PbÓbE‡ ÓbLPbPbŸ⁄} •Tb ´bC ∂Db Æ≥»b ‡bÎ}.' ™b}£Î‘>ÿ‡b ~C»•TŸa Ó<´Ub ¿<µÎC~Db»aU flbC·Lb ±_b»´a |´^>U} ¿b´C, "•TÚ ¿b|´a Ub⁄ Ub⁄ <Õ‡b flbC<·» •TŸ»bC •TÚ ¿b|´a ÓbLØP ¿b´bC».' ÓbLPbUb ÓbLØP D ÓbD»b y•Tb PÓØ´b™b, y•Tb •T≤±b™b P£h‡ •TŸ∑‡b™} •TbÓ ~C•T‘>bC ηC∂ ™bUU} ¿b´C - µ<Ó∂•Tb}Da ™bUÎU}, Æb»aÿ‡b DbÎbD} ™bUÎU} ¿b<L PÓbÆÎb£bÿ‡b DbÎb⁄bUa´a »C™ •CTU} ≥CU}. ‡b •T≤±Îb£b»ØD ÓbLPbUb ÓbC•T≤} •TŸ∑‡b™b <ΙbŸ £CLbŸa ´a ~C»•TŸa P}fl^>Db ¿b´C. ¶£bŸa•TŸL ΩbU} »Ÿ •Tb‡ ´bC ∂U? y•Tb £b∑‡b™C ~}BŸ £bLC •TŸLbt‡b ÓbLPbUb, ¢‡b}ÿ‡b •TbŸ⁄bE‡bÓ«‡C y•T G•TUbC UbC⁄}‘>b» y•T •TLBŸ´a Îb˙> ´bCT ~•T» Db´a œ‡b}ÿ‡b•T‘>C Ba•T Ób≥b‡Ub ÆbÎ} Ub≥»}. ‡b •TbClb™} ¶cŸ ~bCµ∑‡b•TGŸ»b Pb<´„œ‡•Tb}Db œ‡b™b •Tb´a»Ÿa ¶±‡bC≥ ΩbUb ¿P»b. Pb<´„œ‡•Tb}ÿ‡b “<˝>DC ¶£bŸa•TŸLbUb •Tb‡ Ó´{Î ¿b´C? PÓbÆÎb£bÿ‡b ±X»aÓ«‡C ŸbÆ•TÚ‡ PŸ•TbŸDC P≥≤b PÓbÆ ≥–bPØD ^>b•TUb ¿b´C. PŸ•TbŸ ±bG´ÆC; PŸ•TbŸ D•TbC ¿P} •TbCLa |´L» Db´a. •Tb‡£b ¿b<L PN—‡ÎhÒb G^>•T<Î∑‡b•TGŸ»b, ±Ÿ•TÚ‡ ¿b•–TÓLb±bPØD £C~b™} ŸÔbL •TŸ∑‡b•TGŸ»b PŸ•TbŸ ±b<´ÆC, ÓÆkØ» ±b<´ÆC; ÆbC •TbCLa •Tb‡£CB}≥ •TŸb‡Ub Æb ∂U œ‡bUb Ba»a Îb^>CU ¿~b »t´C™} »b•T£ÎbD PŸ•TbŸ ±b<´ÆC. ±L, œ‡b PŸ•TbŸ™a BØ<Ó•Tb yÎ˙>a™ Ó‡b∂<£» ±b<´ÆC; ¿Ò∂•TbŸLb» PŸ•TbŸUb •Tb´a´a hÒbD Db´a. " <ÆÒ} PŸ•TbŸ —‡b±bŸa kD»}, <»Ò} ±–Æb <B•TbŸa kD»C' ¿~a ≥NÆŸbÒa» |´L ¿b´C. ÓUb ¿bÆ•TbUÿ‡b Pb<´„œ‡•Tb}™a, •TUb•TbŸb}™a, kN<XÓ}»b}™a ÓbCq>a •TÚÎ ‡C»C. B»…∂´Ÿaÿ‡b ¿DC•T Pb<´œ‡bÓ«‡C y•Tb ±–P}≥b™b ¶ÑC⁄ ‡C»bC. y•Tb ≥NiTÿ‡b y•T <~˜‡ ŸbÆbÿ‡b £ŸkbŸb» ¶Bb Ÿb´RD ŸbÆbUb Pb}≥»bC, "»Ø ÓbCq>b gaÓ}» ¿P~aU; ¿b±e‡b κBÎb™b, PbÓ–b¢‡b™b »NUb ¿<BÓbD ¿PCU; ±L ÓUbPNXb ¢‡b ≥NiT™a Óa ¶±bPDb •CTUa œ‡b ≥NiTÿ‡b ±Ÿ}±ŸC™b ¿<BÓbD ¿b´C. ÓbΩb´a ÓbCq>b <~˜‡≥L ¿b´C. ÓbΩ} ´C κBÎ »Ø ÓbD» DP~aU »Ÿ Óa´a »NUb ÓbD» Db´a; Óa ´b <DflØD ™bUUbC.' ¢‡bUb »N|´a PŸ}ÆbÓ~b´a |´L»b œ‡b PŸ}ÆbÓ~b´aÿ‡b •Tb≤bÓ«‡C, <ÆÒC •Tb´a E‡b‡ Db´a, <ÆÒC ÆNUØÓ ´bC»b» ¿~b ŸbÆbÿ‡b £ŸkbŸÓ«‡C ¶Bb Ÿb´RD y•T <ÎÙbD ¿b±e‡b <ÎÙ»C™b ‘>bºU Pb}≥»bC. ¿b<L ¿bÆ? ¿bÆ ¿b±e‡b•T‘>C UbC•T~b´a ¿b´C ¿P} ¿b±L |´L»bC. ‡b UbC•T~b´aÿ‡b •Tb≤b», ka. •TbMÓÿ‡b ±ŸaÔbC» •TbM±a •TŸ»bDb ±•T‘>Ub ≥CUCUb ÓDN˜‡ ÆŸ ÓNv‡Ó}_a ΩbUb ¿b<L »bC ¿b±e‡b •CT<kDÓ«‡C ‡C»bC ¿b´C |´^>U} »Ÿ ¿bÓÿ‡b <ÎÀb±aq>b}™C ¿}≥bŸÓ≤b $ 113

•NTU≥NiTPNXb ¶qØ>D ¶BC Ÿb´»b» ! ´C |´^>e‡bD}»Ÿ y•Tb ±–b™b‡bYDa ÓUb Pb}<≥»UC •TÚ ""ÓNv‡Ó}_a •T~bUb, ÓNv‡Ó}¯‡b™b ™±Ÿb~a ‡C»bC ¿b´C ¿P} •T≤U} »Ÿa ¿b|´a ¶BC Ÿb´»bC !'' Pb<´„œ‡•Tb}ÿ‡b hÎb»}¯‡bUb Óa ÓbD»bC. ±L, »C hÎb»}¯‡ ¿b±L <ӟλbC ¿b´bC», Îb±Ÿ»bC ¿b´bC» ¿P} Pb<´„œ‡•T´a ÓbDLbŸ Db´a». ÓbΩ} y⁄b£} ±Nh»•T n>b±b‡™a ±ŸÎbD≥a •TbCLa Ób<≥»Ua »Ÿ Óa y•T ¿^> flbU»bC- •TbCLœ‡b´a ±GŸ„hÒ»aÓ«‡C ´C ±Nh»•T PŸ•TbŸa ±bGŸ»bC<·•Tb•TGŸ»b ±bq>ÎUC Æb»b •TbÓb D‡C. ~C»•TŸa P}fl^>DCDC Pb<´œ‡bPbq>a •Tb´a •CTU} •Tb, Pb<´œ‡bP}k}µa •Tb´a ¿®‡bP •CTUb •Tb ¿Pb y•T ±–AD ‡b P}ÓCUDb» <ΙbŸUb ≥CUb. ⁄Ÿ} |´^>U} »Ÿ Óa ~C»•TŸa´a Db´a. ‡b P≥`‡b ´bMUÓ«‡C, ~C»•Tt‡b}ÿ‡b flŸa ÆEÓUCUb Db´a ¿Pb, k´È»C•T Óa y•T^>b™ ¿b´C. œ‡bÓN≤C Ób∆‡b•T‘>C BØ<Ó´aD ~C»ÓÆNŸbÿ‡b G•}TÎb ~C»ÓbU•Tbÿ‡b flŸa ÆEÓe‡b™b ‘>bºU Pb≥∑‡bPbŸ⁄} •Tb´a Db´a. ¿b<L Óa Pb<´„œ‡•T´a Db´a. Pb<´„œ‡•T ´bC∑‡b™b ÓbΩb <ΙbŸ ´bC»b. Óa •TbMUCÆÓ«‡C ¿P»bDb •TÒb <U´b‡Ub PNŸÎb» •CTUa ´bC»a. ÓbΩb œ‡bÎC≤C™b ¿bΑ>»b UC⁄•T PbMÓŸPC^> ÓbMÓ- ¿bÆ´a ¿bΑ>»b ¿b´C - ‡bÿ‡b •TÒb}™} Bb·b}»Ÿ •TiT Ub≥UbC. œ‡bÎC≤ÿ‡b y•Tb ±–<PX ÓŸbq>a Ób<P•TbÓ«‡C ÓbΩa Ty•T ≥bC˝> ±–<PX ΩbUa. ÓN}k ∂» UbC•TU ≥b‘>a⁄bUa Pb±‘>UCe‡b y•Tb »iTLb™C ±–C» flŸa ¿bLe‡bD}»Ÿ <»ÒC ÆÓUCe‡b}Ó«‡C •Tb‡ ±–<»G•–T‡b ¶Ó^>e‡b ¿Pb—‡b ¿Pb œ‡b •TÒC™b <η‡ ´bC»b. ™b≤aÓ«‡C œ‡b »iTLbÿ‡b ~CÆbŸa y•T <εÎb Õa Ÿ´b» ´bC»a. <»ÿ‡b ™C´t‡bΟ •Tb‡ BbÎ ¶Ó^>Ub ¿PbÎb ‡b™C ÎL∂D •TŸ»bDb, Óa Ób∆‡b ⁄Ι^> hÎBbÎbDC, <U<´UC ´bC»C •TÚ, "y⁄bÀb <εÎb kb ∂Ub £ÈPt‡b kb ∂™b DΟb ÓCe‡bΟ PÓbµbD Ωbe‡bΟ —´bÎb »Pb <»™b ™C´Ÿb ΩbUb ´bC»b.' Ób∆‡b ÎG‘>Ub}Da »a ±–<PX ΩbUCUa ≥bC˝> Îb™Ua. ÓbΩC Α>aU ¿≥£a™ ÎC≥`‡b ±q>‘>a™C. Ÿb≥ ¿bUb »Ÿ £È˝>, •T±^>a, ¿BæCdŸ, ŸbÔbP ‡b±Ua•T‘>C ±b™Îa <~Îa œ‡b}Db Ób<´»a D—´»a. ÓbΩa ≥bC˝> Îb™ØD »C Ÿb≥bDC |´LbUC, ""ÓDN˜‡ <Æ»•Tb £È˝> ¿b´C <»»•}T P≥≤} •Tb≥£bΟ <U<´∑‡b™a •Tb´a ¿bÎA‡•T»b Db´a.'' Óa ÓbCq>b ±}™b ∂»a» Pb±‘>UbC; ÆC ¿b´C, ÆC ÓUb <£P»}‡ »C <U´b‡™} Db´a, |´LÆC Ó≥ •Tb‡ •TŸb‡™}? Ó≥ Óa ´≤Ø´≤Ø Pb<´œ‡b±bPØD £RŸ —´b‡Ub Ub≥UbC. ~C»•TŸa ¿b}£bCUD ™bUØ Ωbe‡bD}»Ÿ, PN£ºÎbDC, "‡bCXb ~C»•TŸa'™C UC⁄•T BC^>UC. œ‡b}Db Pb}≥bÎ} Db´a Ub≥U} •TÚ »N|´a ¿bÓÿ‡bkŸbCkŸ ‡b. •NTq>C »Ÿa ¿±flb»bD} ≥bq> ±‘>Ua ¿}≥bŸÓ≤b $ 114


¿b<L œ‡b}Db ¿b|´a Pb}<≥»U} •TÚ ¿b|´a Db<~•T Bb≥b}Ó«‡C ¿P} ¿P} ¿b}£bCUD •TŸ»bC ¿b´bC»; ™b•TLÿ‡b ¿b}£bCUDbP}k}µa »N|´a Îb™U}™ ¿PCU. »C |´LbUC, ""~Ÿ£ŸbÎ, ¿bƱbPØD Óa, ÓbΩa ≥b‘>a ¿b<L ÓbΩa kb‡•TbC »NÓÿ‡bkŸbCkŸ Ÿb´LbŸ.'' ¿b<L œ‡b ≥…´hÒbDC <D±bLa™} »}kb⁄Ø ¿b}£bCUD P}±C±‡Y» ¿•TŸb Ó<´DC ÓbC‰b »±÷‡∂CD} •TbÓ •CTU}. ´C •Tb´a <ÎD}œ‡b •TiTD ´bCLbŸ} •TbÓ Db´a. Óa ÆbC ÆbC ~m£ œ‡b •Tb≤b» kbCUUbCPBCÓ«‡C ¿PbC, ⁄bP≥a kºq>•TÚÓ«‡C ¿PbC- »bC ~m£DË ~m£ •MTPC^>Ο DbC*£ •TiTD •Tb≥£bΟ ¶»iTD •Tb˙>∑‡b™} Ó´bD »±h‡C™} •TbÓ œ‡b}Da •CTU}. œ‡b»ØD™ "‡bCXb ~C»•TŸa' »‡bŸ ΩbU}. ÓbDU} ±b<´ÆC ! ÓaPNXb kt‡b±º•TÚ ±–BbÎa ≥À <U<´»bC. U<U» Pb<´œ‡ <U<´» DPUbC »Ÿa ¿Ò∂~bÕbPbŸ⁄b •Tq>aL <η‡ PÎ∂PbÓbE‡b}Db PÓÆCU ¿~b ~m£b}Ó«‡C Ób}‘>»bC. ±L Ób∆‡b ±Nh»•Tb}Da ~C»•TŸa P}fl^>DC™b ±–™bŸ ΩbUb Db´a <»»•Tb "‡bCXb ~C»•TŸa'DC ΩbUb ´a ≥bC˝> ⁄Ÿa. œ‡b}Da <D±bLaÿ‡b ¿b}£bCUDb»aU ŸIT•Tb}‘>bΟ´a "ŸITPØ^>' DbÎb™a UC⁄Ób<U•Tb "ÓbLØP' ÓµØD <U<´Ua. ¿}<»Ó»: ¿~a ±Nh»•CT G•T»±» ¶±‡NIT q>iT ~•T»aU ‡bk”U Ób∆‡b ÓDb» ~}•Tb ¿b´C. ±L hλ:´RD ¿Pb ¶±•–TÓ •TŸLbŸb}™b ¶œPb´B}≥ Óa •TŸa» Db´a. ~C»•TŸa P}fl^>DCΟ <~}»bC‘>C ¶‘><ÎLbŸa ±Nh»•CT´a <U<´Ua ≥CUa. G•}Tk´NDb ¿~a ±Nh»•CT ÆbLaαØÎ∂•T, ±ºPC £CTD <U´RD flC»Ua Æb»aU. P}fl^>DC™C •Tb‡∂•T»C∂ ¿bD}£ ‡b£Îb}Db <ÎD}»a •TŸ»b» •TÚ "≥bÎb'k”U »NÓÿ‡b ÓDb» P´bDØBØ»a ¿b´C, »C—´b »N|´a ¶BC Ÿ´b ¿b<L •Tb´a»Ÿa "≥bÎb}'»aU BbÎb}k”U kbCUb. ¿~a ±Nh»•}T ‡CT Ub≥Ua »Ÿ œ‡b™a ‡CLbŸa ±–<»G•–T‡b´a UÔbb» χb‡Ub ´Îa. ¢‡b}ÿ‡b•T‘>C ±ºPC ¿b´C» ¿~a Ó}‘>≤a Bb‘>bC_a UC⁄•T UbÎØD ´Îa »~a ±Nh»•}T <U´RD flC»aU. »C—´b, •TbCL»b´a •Tb‡∂•–TÓ ´b»a flC»bDb œ‡bUb ±–<»G•–T‡b •Tb‡ ‡C ∂U ´C UÔbb» flCL} Ó´{Îb™} ¿b´C. ™b}£Î‘>ÿ‡b ~C»•TŸa Ó<´Ub ¿<µÎC~Db» ¿b|´a y•Tb •Tb‡∂•–TÓb™b ±–h»bÎ •CTUb ´bC»b. ¢‡b kb‡b}™C DΟC £biT‘>C ¿P»aU œ‡b}Db ≥bÎb»e‡b P≥`‡b kb‡b}Da ±•T‘Ø>D ±b∑‡b» kN™•T≤bÎ} G•}TÎb q>bC•ØTD •Tb˙>bÎ}. ¿bÓÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡b∂ Ó<´Ub}Db ⁄ر ¿bD}£ Îb^>Ub. Ó<´Ub ±–fbÿ‡b <ΙbŸbkbk»a» Óa ¢‡b}Db ≥NiThÒbDa ÓbD»bC ¿~b y•Tb Ó<´UCDC ÓUb Pb}<≥»UC •TÚ ´C ™Ø•T ¿b´C. •TbCLœ‡b´a ±X»aDC Ó<´Ub ™≤Î≤ <´}Pb™bŸbÿ‡b Ób≥∂DC DCT D•Tb. ÆŸ •Tb <´}Pb™bŸb™b Ób≥∂ ¿ÎU}kUb »Ÿ £ÈPt‡b´a kbÆØDC <´}Pb™bŸ ´bC ∂U ¿b<L <´}Pb™bŸ Îb˙>Ub |´LÆC <Õ‡b DC´Óa™ £bCD ±bÎUC Ób≥C ´^>»b». ¿bÓ™b ±–h»bÎ ¿b|´a Ób≥C flC»Ub. ¿}≥bŸÓ≤b $ 115

h·}±–CŸLCDC <U<´UC ÆbLC •Tb´a ¿~s‡ Db´a; Bbh•TŸ ™}£D<~Îb}Db •Tb´a ¿b|´a Pb}≥b‡Ub ≥CUbC Db´a •TÚ »N|´a <U´b. ±L ÆŸ •Tb ¿bœÓ±–CŸLCDC •NTLa Pb<´œ‡ »‡bŸ •TŸb‡Ub <DflbUCU} DPCU ¿b<L œ‡bUb ÆŸ •Tb ¿b±L <U<´∑‡b™a ≥≤ flb»Ua ¿b<L ¿P} ÆŸ <U<´U} ≥CU} »Ÿ »C™ ´œ‡bŸ ¿bÆÿ‡b Æ≥bÓ«‡C ™N•TÚ™} Îb±ŸU} Æb∑‡b™aPNXb ~s‡»b ¿b´C. <D±bLa ¿b}£bCUDb» œ‡b™b ¿b|´a ¿DNBÎ flC»Ub ¿b´C. PNıÎb»aUb ±–™bŸb™C Pb<´œ‡ »‡bŸ •TŸ∑‡bk”U Ób∆‡b ¿b<L ¿Ÿ<Î}£ ÎbÓD •NTU•TLa∂ Î≥ºŸC*Ó«‡C kŸC™ Îb£ ΩbUC. ÓbΩb ±–f ´bC»b •TÚ »N|´bUb •NTLb±‡Y» <DŸbC± ±bC´bC™Îb‡™b ¿b´C ? ~C»•TŸa P}fl^>DC™b <ΙbŸ ~C»•TŸa PÓbÆb±‡Y» ±b´bC™Îb‡™b ¿b´C Db? œ‡bUb Îb™»b ‡C»} •Tb? ¢‡b ÒbClb}Db ÒbC‘>}VTbŸ Îb™»b ‡C»} œ‡b}Db Îb™∑‡b» ŸP Db´a. ´a ≥bC˝> ¿bÆ´a ⁄Ÿa ¿b´C. Óa "~C»•TŸa P}fl^>•T'Ó«‡C <U<´»bC. ±L ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¿DC•T •Tb‡∂•Tœ‡bYÿ‡b flŸa œ‡b ¿}•Tbÿ‡b <±DbPNXb D •Tb˙>UCe‡b ±–»a ¿ÆØD´a Pb±‘>»b». ¿b<L ¢‡b}Db Îb™b‡™a ¿bΑ> ¿b´C »a ÓbLP} »NÓÿ‡b ±–™bŸbDC ¿b<L ±Nh»•Tb}Da k£U»b» ‡bΟ ÓbΩb ÓN≤a™ <ÎdbP Db´a. •TbŸL ÓbLPb™} <ΙbŸb™} }<æ‡ ÓC*£R DPØD <⁄Pb ¿b´C. ÓbLØP <ΙbŸ •TŸ»bC |´LÆC ¿b±e‡b <⁄~bUb ±ŸÎ‘>LbŸ}, PbC‡ah•TŸ ÆC ¿b´C œ‡b™} PÓÒ∂D •TŸ∑‡b•TŸ»b œ‡b™b ÓC*£R ÎC≥ÎC≥≤C »•∂T<λ•∂T U˙>λbC. œ‡bÓN≤C Ó»±GŸÎ»∂D ´C •Tb´a ⁄Ÿ} Db´a. ¢‡b™b ±≥bŸ q>ŸUCUb ¿b´C »bC ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎbÿ‡b kbÆØDC ‡CL} ~s‡ Db´a; ¿±Îb£bD} y⁄b£b ‡C ∂U. ±L PbµbŸL±LC, ±≥bŸ£bŸbÿ‡b ÓDb»Ub <´~bCk ¿Pb •TÚ »aD ´ÆbŸ iT±‡C ±≥bŸb»e‡b ±b™~C iT±‡b}» ÆŸ •Tb £Rµ, BbÆa±bUb, ⁄bL}<±L} •TŸ»b ¿bU} »Ÿ ¶ŸUCe‡b ¿‘>a™ ´ÆbŸb» ÓUb ¿ÓN•T ⁄ŸC£a •TŸ»b ‡C»}, ±N˙>ÿ‡b Ó<´E‡b» ŸCCG‘>¿bC flC»b ‡C ∂U, ±N˙>ÿ‡b ηb∂±‡Y» ^>C<U„—´ÆD flC»b ‡C ∂U. ¿PC œ‡b™C <´~Ck P≥≤C »‡bŸ ¿P»b». »C—´b ¢ÎbŸa™b BbÎ »N|´a Îb˙>ÎØD Ób<≥»Ub •TÚ œ‡bÿ‡bPÓbCŸ ¶œ±b£D⁄™∂ ‡C» Db´a, »NÓÿ‡b "Ób‡C'™a ¶fl‘>a ±bq> ‡C» Db´a, »NÓÿ‡b ‘>bC`‡b»UC ¿gØ ‡C» Db´a», GŸ•TbÓ} Æb»} ‡C» Db´a; ⁄b∑‡b<±∑‡bΟ ±b™~Cÿ‡b yCÎÆa Pb»~C iT±‡C ⁄™∂ •TŸbÎC Ub≥UC »Ÿ ÓbΩb ŸCG‘>¿bC ¿b<L ^Ø>  D ÎD ‡b‡Ub G•T»a ÎC≤ Ub≥CU ‡bk”U ±<´e‡b}£b œ‡bÿ‡b ÓDb» ±–f ¶Bb Ÿb´b»bC. ¿b<L Ó≥, »bC ‡N<ITÎb£ ~bCµØD •Tb˙>»bC- ~C»aÓbUb™b Ÿbh» BbÎ ´C ÓN≤a ≥GŸkbÿ‡b VTb‡Àb™} •TUÓ ¿b´C •Tb? ‡b» ~C»ÓÆNŸb}™b <ΙbŸ ¿b´C •Tb? œ‡b}Da VTbŸPC ~C»ÓÆØŸ ±b<´UC ¿P»b» ¿PC Db´a. œ‡b}ÿ‡b flŸ™a ÓbCU•TŸaL <ÆE‡b⁄bUa »N^>s‡b •T±b»ØD ™´b ±a» ¿PCDb. ´C ‡N<ITÎb£ ¿~bPbq>a •Tb˙>UC Æb»b» •TÚ ÓN≤b» ¿b<Ò∂•T ¿}≥bŸÓ≤b $ 116


<´»P}k}µb}™b •Tb´a P}£B∂ ¿P»bC. ÓbΩa BØ<Ó•Tb ´a ¿~a ¿Pe‡bÓN≤C ÓbΩa ±Nh»•}T ±–<PX •TŸb‡Ub Óa •Tb´a ŸbÆa D—´»bC. œ‡bÓN≤C ±Nh»•}T ±–<PX •TŸ∑‡b™C Óa kŸb™ •Tb≤ ‡N<IT±–‡NITÚDC ^>b≤U}. ¢‡b UbC•Tb}±‡Y» ÓUb ±b´bC™b‡™} ¿b´C œ‡b UbC•Tb}±‡Y» ÓUb »bC}‘ÿ‡b ~m£b}Da™ ±bC´bC™bÎC Ub≥CU, ±Nh»•}T Î≥ºŸC ¿bµN<D•T PbµD} G•T»a´a ±GŸLbÓ•TbŸ•T ¿PUa »Ÿa »a •Tb´a P≥`‡bUbC•Tb}±‡Y» ±bC´bC™LbŸ Db´a» ‡bk”U Ób∆‡b ÓDb» ~}•Tb D—´»a-Db´a. y•T£b <ÎD‡ ´‘>a∂•TŸ BC^>UC. |´LbUC, ""ÓUb •TbÓ •TŸb‡™C ¿b´C. ±L, ÓUb ~C»a™b ¿DNBÎ ±b<´ÆC. »NÓ™a Bb·L} yC•TUa •TÚ ¿b|´a´a »~a™ Bb·L} •TŸ»bC, ±–P}≥a ¿<µ•T PNŸP •TŸ»bC. ±L Bb·LbD}»Ÿ ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ¢‡b kºq>•Tb ´bC»b» œ‡b» y⁄bÀbD} ~C»a»aU y⁄b£a ¿‘>™L, PÓh‡b Ób}‘>Ua »Ÿ »NÓÿ‡b•T‘>C œ‡bΟ ¶cŸ »‡bŸ ¿P»}. ¿P} ¶cŸ ¿b|´a £CT ~•T» Db´a, ¿b|´a <»Ò} •TÓa ±‘>»bC.'' Óa ´‘>a∂•TŸb}Db Pb}<≥»U} •TÚ ""•TbCLb´a y•Tb ÓbLPb™} "ÓbM‘>CU' PÓbCŸ q>CÎØD ÓbCq>} ´bC∑‡b™b ±–‡œD •TiT D•Tb. »N|´bUb ~Ÿ£ ÆbC~a*k”U ¿b£Ÿ Îb^>» ¿PCU »Ÿ ¿bD}£b™a ≥b˝> ¿b´C; ±L "~Ÿ£ ÆbC~a' ´a •TÓa» •TÓa ¶}™a ≥bq>b‡™a ¿b´C ¿b‡N˜‡b», ´C UÔbb» q>Îb.'' Óa œ‡b}Db |´^>U}, ""<´}£ÈhÒbDÿ‡b P≥`‡b Bb·b}Ó«‡C ÓUb ~C»•TŸa Db‡•T |´LØD •NTq>} <£P» Db´a. Pb<´œ‡b» ~C»•TŸa |´LÆC £È˝>, ÆÓaD£bŸb™b ±bCŸ≥b, ⁄b}ÀbΟ k}£R•T ^>b•ØTD <VTŸ»bC, »ÓbP<≥ŸaLa•T‘>C Æb»bC, ±bCŸa ±≤λbC G•}TÎb <Σط•T ¿P»bC, PbC*≥blb ¿P»bC; ÓbLPbPbŸ⁄b ÓbLØP ´b‘>bÓb}Pb™b ~C»•TŸa ÓUb •TbCLœ‡b™ Pb<´œ‡b» Pb±‘>» Db´a- ÓŸbq>a Db´a, <´}£a Db´a, ≥NÆŸb»a Db´a, •TbCLœ‡b™ Bb·C» Db´a. »NÓ™b <η‡ Pb<´œ‡ ¿b´C »Ÿ ~bCµØD •Tb˙>b, ´a •Tb‡ BbD≥‘> ¿b´C »C.'' œ‡b}Da kŸC™ ±GŸgÓ flCTD ¿®‡bP •CTUb, ≥bÎbC≥bÎ ±GŸP}Îb£ fl‘>ÎUC. ¿b|´a ≥À ÓbLP} ¿Pe‡bÓN≤C ‘>b—‡b ™≤Î≤a•T‘>C ¿b´C» »~a UC⁄•T •TÎa ÓbLP} ¿bÓÿ‡b•T‘>C Î≤» Db´a» ´C ⁄Ÿ} ¿b´C. Óa ~C»•TŸa ÆaÎDb™} ¶£bca•TŸL •TŸ∑‡b™b •Tµa™ ±–‡œD •CTUb Db´a. •Tb‡ »C ÆaÎD, •Tb‡ »a <´ŸÎa <´ŸÎa Ωb‘>}, •Tb‡ hÎÿn> ´Îb, •TP} ΩN≤ΩN≤ ±bLa, ~C»aΟ ¿PL} |´LÆC™ ±ŸÓCdŸbÿ‡b Pb<¤«‡b» ¿PL} ¿PUb ÎbZb»±Lb Óa •Tb´a •CTUb Db´a. ~C»•TŸa ´a y•T ÆaÎD±X»a ¿b´C. <»´bPbÿ‡b y•Tb q>ŸbÎa•T •Tb≤bÓ«‡C œ‡b}™} Ó´{Î ´bC»}. ±L ±N˙>C, <Æ»•TÚ ÓbLP} ~C»a»ØD <DflØD <k≥Ÿ~C»a —‡ÎPb‡b•T‘>C Î≤»aU <»»•Tb œ‡b PÓbÆb™b <ΕTbP ¿b´C. VTIT, ~C»•Tt‡b}Da ¶œ±¤ •CTUCU} Ο•T‘> ÓØe‡ ¿}≥bŸÓ≤b $ 117

UN^Ø>D DCLbŸC, ~C»•Tt‡b}™a P}±£b UN^Ø>D DC»b» ¿b<L ~C»•Tt‡bUb Ób≥C q>Cλb». hÎb»}¯‡bÿ‡b ±¤bP ηb∂»aU Ó´{Îb™a ¿b•T‘>CÎbŸa •TbCL»a? ~C»aΟaU UbC•TP}v‡b ÆÎ≤ÆÎ≤ •Tb‡Ó - 74 yCÎÆa 70 % ¿b´C; ¿b<L ~C»a™b Ÿb˝¨>a‡ ¶œ±b£Db»aU <´hPb 64 % ÎiTD ¿bÆ 23 % Ο ¿bUb ¿b´C. ~C»a»aU ÓbUÓcb kb´CŸ flCTD Æb‡™a ¿b<L ÓbLP} <»Ò}™ q>CÎb‡™a ´C ´bCT D‡C, ´C <»´bPbÿ‡b <ÎiTX ¿b´C, ´C <DP≥b∂ÿ‡b <ΕTbPbÿ‡b <PXb}»bÿ‡b <ÎiTX ¿b´C ¿~a Ób}‘>La ¿b|´a •TŸ» ¿bUbC. ¿bÓÿ‡b Ób≥C Pb<´„œ‡•T, •T<Î, ~b<´Ÿ •Tb ¿bUC Db´a ‡b™} Ÿ´h‡ ‡b»™ ¿PCU •T£b<™», ±L ‡b ±–fb™b ~bCµ flC»Ub ±b<´ÆC. "≥–bÓaL ÓŸbq>a Pb<´œ‡ P}ÓCUD' ¿PC ‡b P}ÓCUDb™C DbÎ ¿b´C. ‡b»aU »aD ~m£b}Ο ÒbC‘>b <ΙbŸ •TiT ‡b. "≥–bÓaL' |´LÆC •Tb‡? "´ca ¿b<L ™bŸ ¿b}µ≤C' ´a ≥bCC˝> PÎbYDb™ q>bT•T ¿b´C. •TbCLb™b ´b» ±b‡bUb Ub≥»b »bC |´LC ´ca ⁄b}kbPbŸ⁄b ¿b´C ¿b<L ¢‡bÿ‡b ´b»a ~C±^>a ¿bUa »bC |´LC ´ca £bCŸaPbŸ⁄b ¿b´C. ¿bD}£ ‡b£Îb}Da ±b<´UCe‡b œ‡b}ÿ‡b ≥bÎb™} ÆC ÎL∂D •CTU} »C y•T <ΣbŸ•T Pœ‡ ¿b´C ‡b» •Tb´a ~}•Tb Db´a; ±L kbCŸblb}Da, œ‡b}Da ±b<´UCe‡b ≥bÎb™} •CTU}U} ÎL∂D ´C´a <ΣbŸ•T Pœ‡ ¿b´C. Ó≥ ≥bÎb™a DCÓ•TÚ —‡bv‡b •Tb‡? "≥–bÓaL' |´LØD ÎL∂D •TŸ»bDb ≥bÎbÿ‡b •TbCLœ‡b ÓN⁄Î@b™b ¿b±L <ΙbŸ •TŸ»bC? œ‡b±Ua•T‘>C, ´b VTIT Pb<´œ‡b™b™ ±–f ¿b´C •Tb‡? ÓUb ¿P} <£P»} •TÚ ~C»•TŸa ¿b}£bCUDb<η‡a ÆP} Pb<´œ‡ »‡bŸ ΩbU} Db´a, »P}™ y•T´a Db^>•T »‡bŸ ΩbU} Db´a. Ób∆‡b•T‘>C ÓŸbq>aÓµaU £bCD™bŸ ±–<PX Db^>•T•TbŸ ‡CTD ≥CUC, œ‡b}Da ÓbΩC <ΙbŸ y•T£bCD£b yC•TUC ¿b<L <ΙbŸ PbC‘Ø>D <£Ub. ~C»ÓÆNŸb}Ο ¿b<L ¿b<£ÎbPa*Ο ¿bµN<D•T ¿PC G•T»a»Ÿa <™_±^> <DflbUC. •Tb? ~C»ÓÆØŸ ¿b<L ¿b<£ÎbPa*ÿ‡b ÆaÎDbΟ ¿bµbGŸ» <™_±^>b» ¿<BDC_a*Db ¿<µ•T ¿b•T·∂•T±LC £b⁄<Î∑‡b™a P}µa ´bC»a |´LØD? Pb}≥b‡™b ÓN”b ´b, •TÚ ~C»•TŸa Db‡•T Db´a; ~C»ÓØÆŸ ¿PØ ~•T»bC, ¿b<£ÎbPa ¿PØ ~•T»bC ´C VTIT Pb<´œ‡bÿ‡b™ kbk»a» D—´C »Ÿ PÎ∂ •TUb}ÿ‡b kbk»a» ⁄ŸC ¿b´C. |´LÆC, ‡b ±–fb™b <ΙbŸ •TŸb·b™b ΩbUb »Ÿ VTIT ≥bÎb<η‡a •TiTD ™bU» Db´a, VTIT ÓŸbq>a<η‡a •TiTD ™bU» Db´a, VTIT Pb<´œ‡b<η‡a •TiTD ™bU» Db´a; »Ÿ y•Tb ¿Òb∂DC PÎ∂™ ~C»•TŸa PÓbÆ ¿b<L Db≥Ÿa PÓbÆ ‡b}ÿ‡b»e‡b P}k}µb}™} •TbC‘>} PbC‘><Î∑‡b™b ±–‡œD •CTUb ±b<´ÆC. ¿b|´bUb»Ÿa  »s‡b ηbYDaPNXb ´C •TbC‘>} ¶U≥‘>UUC } Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 118


Óa •Tb´a ÆEÓbDC ~C»•TŸa Db´a; ±L ‡b kbk»a» Ób∆‡b ÓDb» ÆC •Tb´a ±–f »‡bŸ ΩbUC »C Pb}≥»bC. P}‡NIT Ÿb˝¨>P}flbÓ«‡C •TbÓ •TŸa» ¿P»bDb ÎC≥ÎC≥`‡b £C~b}» Æb∑‡b™b ‡bC≥ ¿bUb. <»Pt‡b Æ≥b»aU ≥GŸka™b ¶≥Ó ~C»a» ¿b´C ´C œ‡bÎC≤a UÔbb» ¿bUC ¿b<L Ó≥ Óa ~C»a <ΕT» flCTD ~C»•TŸa kDUbC. Óa ~C»•Tt‡bÿ‡b Æb»a™b Db´a; G•}Tk´ÈDb ¢‡b}Da ~C»•Tt‡b}Db <±pbDË <±pb <±≤U} ¿~b k–bÃL Æb»a» ÆEÓUCUb ¿b´C. ´C ÓN”bÓ Pb}≥»bC, ¿~b•TGŸ»b, •TÚ •TbCLa ¿b±e‡b ±º»…•T ÎbŸ~bDC ~C»•Tt‡b}~a <D˛>b Pb}≥Ø D‡C. Óa ÆC—´b <´}£ÈhÒbDb» ±Ÿ» ¿bUbC, œ‡bÿ‡b ¿bµa kbŸb ηC∂ ÓŸbq>a kbCU» D—´»bC; flŸa ÓNUa*kŸbCkŸPNXb V–C*T™Ó«‡C™ kbCU» ´bC»bC. ÆEÓbDC ~C»•TŸa Db´a, µÓb∂DC Db´a, ÓŸbq>a~a´a P}±•∂T´a Db´a. yÎ˙>} ¿PØDPNXb ~C»•TŸa Ωbe‡bD}»Ÿ ¢‡b •Tb´a ≥bC˝>a ÓUb ±–•T·b∂D} ÆbLÎe‡b, œ‡b ≥bC˝>a ÓUb ≥–bÓaL Pb<´œ‡bÓ«‡C Pb±‘>e‡b Db´a». ‡bηa∂, ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ¿bœÓ´œ‡b}™b ±–f ¶Bb Ÿb<´Ub »C—´b P≥≤a•T‘>C ⁄≤k≤ ¶‘>bUa; ±L VTbŸ~a Db´a. Ó}‘>U ¿b‡bC≥b™b ¿´ÎbU ÆC—´b —´a.±a. <P}≥b}Da ÓbE‡ •CTUb œ‡bÎC≤a ŸbÆC*æ ≥bChÎbÓaDC ¿bœÓ£´Db™b ±–‡œD •CTe‡bD}»Ÿ ±b™ ¿bœÓ´œ‡b Ωbe‡b ¿b<L PŸ•TbŸ ±‘>U}. <£ÑaÓµe‡b y⁄bÀb ≥^>bD} ¿b}£bCUD •CTU}, •Tb´a*Da ¿bœÓ´œ‡b •CTUa »Ÿ P}k}µ £C~ ⁄≤k≤ØD ¶q>»bC, ±C^ØD ¶q>»bC, PŸ•TbŸ ±b‘>»bC ¿b<L ¿bÆ ±b™~C ~C»•TŸa ÓCUC »Ÿ •TbCLa |´L»}, ""•T£b<™» •TÆb∂ÿ‡b kbCÆbÓN≤C ¿PCU G•}TÎb »Ÿ´a •Tb´a •TbŸLb}Da ´C fl‘>U} ¿PCU, •Tb‡ BbD≥‘>a ¿P»aU ¿b±L •Tb‡ Pb}≥bÎ}?'' ¿P} ÓNv‡Ó}_aPNXb ⁄N~bU Pb}≥» <VTiT ~•T»b». ≥–bÓaL ¿b<L Db≥Ÿa PÓbÆb»aU P}k}µb}kbk»ÿ‡b •TbClbÿ‡b ¿bµa™a •TbC‘>a Ób∆‡b ÓDb» ¿b´C», »a Pb}≥»bC. ±ØÎa∂ ≥bÎb»e‡b PbΕTbŸb}Da, ÆÓaD£bŸb}Da ≥bÎb»aU n>bC@b ~C»•Tt‡b}™}, ~C»ÓÆNŸb}™} ~bC·L •CTU} ‡b» •Tb´a´a ~}•Tb Db´a. ±L ´C ~bC·Lb™} ¿b<£•TbŸL ¿b´C ¿P} µŸLbŸb}™a <DŸaÔbL~ITÚ •NTq>C •TÓa ±‘>Ua Db´a Db? •Tb≥Uÿ‡b k–bÃL Îh»a»ØD Æb»b}Db <»Ò} Ÿb´»b» »a PN⁄Îh»Ø <£P»b» ´C ±b´»b}Db œ‡b}ÿ‡b»aU PÎ∂™ •Tb´a ~C»a»ØD gaÓ}» ΩbUCUC Db´a», y⁄b£b œ‡b}D} hÎa•TbŸUCe‡b ÎG•TUaÿ‡b —‡ÎPb‡bÓN≤C gaÓ}» ΩbUb ¿b´C ´b ÓN”b œ‡b}ÿ‡b UÔbb» •Tb Db´a ¿bUb? Óa ÎaP ηbY±ØÎa∂ Pb}≥b‡Ub PNŸÎb» •CTUa, •TÚ ~C»aΟ gaÓ}» ´bCLC ¿~s‡ ¿b´C. ~C»a ÆŸ »bC@b™} PbµD ¿PCU »Ÿ ~C»a <Æ»•TÚ ÓbCq>a <»»•Tb »bC^>b ¿<µ•T. ~C»a flCTD Ub⁄bC*™b DVTb <Ó≤ÎLbŸC •NTLa ¿P»aU »Ÿ »C ¿~a •TbCL»a <±•}T flCTD »bC <Ó≤λb» œ‡b™b <´~Ck »Ÿ Pb}≥Ø Àb»? ÎaP ¿}≥bŸÓ≤b $ 119

ηbY±ØÎa∂ Óa ´C Ób}‘>b‡Ub PNŸÎb» •CTUa »C—´b <Î. Ó. £b}‘>C•TŸb}±bPØD P≥`‡b}Da <ΟbCµ •CTUb. ±L ¿bÆ ‡b <η‡bΟ •Tb´a Îb£ Db´a ŸbG´Ub. ¿b»b <´}£ÈhÒbD PŸ•TbŸDC Æb≥<»•T —‡b±bŸ P}fl^>DC•T‘>C ±bq><ÎUCe‡b ¿b•T‘>CÎbŸa» •TkØU •CTUC ¿b´C, •TÚ <´}£ÈhÒbDb»e‡b ~C»•Tt‡bUb kbÆbŸ±Cq>C» <Æ»•TÚ G•}TÓ» <Ó≤bUa ¿P»a, œ‡bÿ‡b±CÔbb 72 % •TÓa <Ó≤bÎa ¿~a ¿bÓ™a —‡ÎhÒb ¿b´C. ¿b»b±‡Y» ¢‡b}Da ¢‡b}Da ¿b±e‡bUb ~C»•Tt‡b}™b ±–f PÓÆUb ¿P} Pb}<≥»U}, •NTLa <kDµNŸbÿ‡b ™NUa •Tb˙>e‡b, •NTLa hÎÿn>»b•ØT± •Tb˙>UC, •NTLa ±bLa <ÆŸ∑‡bPbq>a ~bC·⁄r>C flC»UC, •NTLa |´LbUC PNkbBØ≤ UbÎb, •NTLa |´LbUC P}•TGŸ» ≥b‡a ±b≤b. ‡b}Db P≥`‡b}Db ¿bÓ™b <ÎDÓ– ±–f ¿b´C, •TÚ »NÓÿ‡b ≥–bÓbCXbŸbÿ‡b ‡b ¢‡b •Tb´a ‡bCÆDb ´bCœ‡b œ‡b ‡bCÆDb}Ó«‡C PŸ•TbŸDC ÆbLaαØÎ∂•T q>Ÿ<ÎUCUa 72 % UØ^> BiTD •Tb˙>∑‡b™b •Tb´a Ób≥∂ ´bC»b? »NÓÿ‡b UÔbb» ¿bU} DPCU »Ÿ »bC •Tb´a ¿Ôb|‡ ≥NE´b Db´a; ±L ¿b»b »C h±˝> Ωbe‡bD}»Ÿ »NÓÿ‡b ¿´}•TbŸb±bC^>a »NÓ™}™ |´LL} ™bUØ q>CÎU} »Ÿ »NÓÿ‡b ≥–bÓaL ÆaÎDb~a Pb}<≥»UCe‡b <D˛>b}k”U P}~‡ »‡bŸ ´bC»bC. Óa ~C»a ™bUØ •CTUa »C—´b ±<´e‡b}£b k^>b^>C UbÎUC. ⁄ر »L ΩbU} ´bC»}, ‘>bC*≥Ÿbÿ‡b ¶»bŸb™b Bb≥ ¿Pe‡bÓN≤C. »L •Tb˙>b‡Ub ÓbLP} UbÎb‡Ub ±b<´ÆC», Db´a»Ÿ k^>b@b™} ±a•T ÆbLbŸ ¿~a ±GŸ„hÒ»a ¶Ba Ÿb<´Ua. ÓbLP} ~bCµb‡Ub ≥CUbC »Ÿ ≥bÎb»e‡b UbC•Tb}Da Pb}<≥»U}, •TÚ ¿b»b »L •Tb˙>b‡Ub •NTLa ÓÆØŸ <Ó≤LbŸ Db´a»; kb‡b Db´a» ¿b<L ±Nı·´a Db´a». •Tb? »Ÿ |´LC, ¿b·b˙>a y•Tb£~a ÆÎ≤ ¿bUa ¿b´C ¿b<L UbC•T ÓbC‰b P}v‡CD} ±}˙>Ÿ±ØŸÿ‡b ÎbŸa» ™bUUC ¿b´C». ÓUb ÓbCq>} ¿b÷‡∂ Îb^>U}. ¢‡b •Tb≤b» ~C»•Tt‡bÿ‡b ~C»bÓ«‡C ±–™}‘> •TbÓ} ¿P»b» ¿~b ÎC≤CUb Ub⁄bC UbC•Tb}Db ¶q>ÎØD ±}˙>Ÿ±ØŸUb flCTD ÆbLbŸa ´a B<ITÓb≥b∂™a ±Ÿ}±Ÿb <^>•TUa™ •T~a? •CTÎ≤ <Îq>bCkbÿ‡b £~∂Db•TGŸ»b ´a Ó}‘≤>a Æb»b» ´C •Tb´a ÓUb ±^>CDb; Ó≥ Óa PŸ≤ £C´RUb ≥CUbC, ‡b_CÓ«‡C PbÓaU ΩbUbC ¿b<L y•T B‡bD•T <ΣbŸ•T Pœ‡ Ób∆‡bPÓbCŸ ¿bU}. ¿bÓÿ‡b •TbCŸ‘>Îb´R Bb≥b»aU ~C»•TŸa, <k‡b∑‡bPbq>a •T~ak~a kbÆØUb q>CÎUCUa ¢ÎbŸa ~C»bÓ«‡C VN}T•ØTD ^>b•TUa, •TÚ flŸa ⁄b‡UbPNXb •Tb´a Ÿb´» Db´a |´LØD ÎbŸaÓ«‡C Æb»bC ¿b<L ÎbŸaÿ‡b ±<´e‡b <£ÎPb±bPØD •NTq>} VNT^>bLC Îb^>»b´C», •NTq>} •NTŸÓNŸC Îb^>»b´C», •NTq>} •CT≤a Îb^>»b´C» œ‡bÿ‡b ¿b~CΟ ±N˙>C ±N˙>C Æb» Ÿb´»bC. £C´R±bPØD ±}˙>Ÿ±ØŸ±‡Y» ÆbLbt‡b ‡b ‡b_C™b B<ITP}±–£b‡b~a •Tb´a´a P}k}µ Db´a, •TbCŸ‘>Îb´R Bb≥b»e‡b ¶±b~a ~C»•Tt‡b}™a ±}˙>Ÿ±ØŸ±‡Y»ÿ‡b Ÿhœ‡bΟaU ±b∑‡b™a PbC‡ ¿PUCe‡b Bb≥b»ØD ÆbLbŸa ¿}≥bŸÓ≤b $ 120


»a Ba•T<£}‘>a ¿P»C. ´C Pb<´œ‡bUb •Tb ÆbLÎUC Db´a? ™b•TLÿ‡b •Tb}£b ¿b}£bCUDbÿ‡b ÎC≤a »CÒC ÆC ±bC<UP Eh±Cs^>Ÿ ´bC»C œ‡b}™a ±N˙>C ±NLC h^>C~DUb k£Ua ΩbUa. »CÒØD »C y•T£b ÓUb BC^>b‡Ub ¿bUC. œ‡b}Da ÓUb Pb}<≥»UC •TÚ ±N∑‡bÿ‡b ŸCeÎC h^>C~DΟ £ŸŸbCÆ ™bŸ±b™ »Ÿa ¿e±Î‡aD ÓNUa, ⁄Clb±blb»ØD ¿bUCe‡b, PºŸBºŸ ¿ÎhÒC» ¶»Ÿ»b». D}»Ÿ œ‡b <£P» Db´a»; ±L »±bP •CTe‡bD}»Ÿ •T≤UC, •TÚ ~C»aΟ ŸbkLbt‡b ¿b ∂kb±b}ÿ‡b flŸa µ‘> ±bC^> BŸ» Db´a |´LØD flŸ PbC‘Ø>D •TbÓ ~bCµ∑‡bPbq>a ¿bUCe‡b ‡b ÓNUa ¿P»b». œ‡b}ÿ‡b ‡b ±–ÎbPb™b ~CÎ^> •N}T^>L⁄bE‡b» ´bC»bC. flŸ PbC‘Ø>D ¿be‡bD}»Ÿ •N}T^>L⁄bE‡b» Æb ∂±‡Y» œ‡b}ÿ‡b ÓDb™a •Tb‡ ¿ÎhÒb ¿PCU? D}»Ÿ Pk}µ ¿b‡N˜‡ œ‡b ÓDbÿ‡b •T~b ¿ÎhÒC» •}Tq>a» ¿P»aU? ±N∑‡bÓN}k ∂PbŸv‡b ~´Ÿb}»aU ´C ÎCA‡b}™C <±}ÆŸC ~C»aÓbUbUb BbÎ DPe‡bÓN≤C £GŸæa ´bCLbt‡b ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ÆaÎDb™C, ⁄Clb»e‡b ±GŸ„hÒ»a™C ±–»a•T ¿b´C». œ‡b™} <™_ Pb<´œ‡b» •NTq>C™ ¶»ŸUCU} <£P» Db´a. ~C»•Tt‡b}ÿ‡bk”U y•T <Î<™_ ≥bC˜^> UÔbb» ¿bUa. k´È»C•T ~C»•Tt‡b}ÿ‡b flŸa y•Tb™ BbÎb™b P}PbŸ µ‘> ´bC»bC. £NPt‡b BbÎb™a kb‡•TbC Ób´CŸa »Ÿa UbÎØD £C»b» G•}TÎb œ‡b™a ÓNU} Æ≥»™ Db´a». ÓUb •T≤CDb, P≥≤a•T‘>C ¿P} •TP} ´bC ∂U? Ó≥, Ób∆‡b ¿P} UÔbb» ¿bU}, •TÚ Æ<ÓDa™C »N•T‘>C VTbŸ ±‘Ø> D‡C» |´LØD ~C»•Tt‡b}ÿ‡b flŸbÓ«‡C y•Tb™ BbÎb™b P}PbŸ PbµbŸL±LC µ‘> ´bC»bC. ´C ¿P} ÓN”bÓ fl‘>ÎØD ¿bL»b» •Tb ¿bL⁄a •Tb´a Ób≥b∂DC ´bC»} ´C »±bPØD ±b´bÎC Ub≥CU; ±L, ¿b•T‘>CÎbŸaDC »±bPUC »Ÿ ¿PC fl‘>»C ´C™ •T≤ØD ‡C»C. ÓUb "≥–bÓaL' ¿DNBØ»aÓ«‡C ´C <£P» Db´a. ¿ÆØD y•T ≥bC˝> Ób∆‡b ÓDbUb kŸC™ <£ÎP Ub≥ØD Ÿb<´Ua ¿b´C. ~C»•TŸa ¿b ∂kb± |´b»bŸC ΩbUC •TÚ œ‡b}ÿ‡b UÔbb» ‡C»}, •TÚ ¿b±e‡b ´b»ØD •Tb´a •TbÓ ´bC» Db´a. ±bCŸbÿ‡b P}PbŸbUb ¿b±L ¿bCΩ} ΩbUbC ¿b´bC». »C |´b»bŸC ¿b ∂kb± ±bCŸbUb |´L»b», ""±bCŸb, ¿bÓ™} ¿b»b · ΩbU}, PbŸb •Tb´a P}PbŸ ±bŸ ±‘>Ub, »Ø´a ¿b»b •T»b∂PΟ»b ΩbUb, ¿b»b y•T™  ÿn>b Ÿb<´Ua ¿b´C; •Tb~aUb ÓŸL ‡bÎ} ¿b<L £C´b™} PbCD} —´bÎ}. yÎ˙>a y•T  ÿn>b ±NŸa •TiT Àb, Db´a |´LØ D•Tb.'' ~C»•Tt‡bflŸ™C |´»bŸb|´b»bŸa •Tb~aUb Æb‡Ub <Dfl»b». y⁄b£} kbC™•}T ¿b<L flC»UC »Ÿ ±b™±¤bP ı±‡C flCTD. ±bC´bC™Ua »Ÿ ±bC´bC™Ua. •Tb~a±}˙>Ÿ±ØŸPbŸv‡b »aÒ∂hÒbDa ±bC´bC™Ua™ »Ÿ <»ÒC ±N˜•T≤ µÓb∂œÓC "±N∑‡b‡ ±b±ÔbbUDb‡ ™' BbCÆDbÎ≤a flbU» ¿P»b». <»Ò} <Æ»•CT <£ÎP Æ≥»b ‡C ∂U <»»•CT <£ÎP Æ≥bÎ} ¿b<L •Tb~aUb ÓŸL ¿bU} »Ÿ PŸLb™b´a ¿}≥bŸÓ≤b $ 121

⁄™∂ ‡C» Db´a. •TbCLa´a ≥}≥C» UbC^Ø>D <£U}, •TÚ ≥}≥bÓb ∂ Îb´RD DC»C. <P}£kb£ÿ‡b •T´b∑‡b}» y•T ÎL∂D ¿b´C- y•Tb kC^>bΟ ´ca*™a ¿~a y•T £Ÿa ¿P»C. |´b»bŸC ΩbUCUC ´ca <»ÒC Æb»b» ¿b<L ÓŸ»b». •Tb~a ´C <´}£R UbC•Tb}™C, <Î~C·»: ~C»•Tt‡b}™C µÓ∂BbÎDCDC £C´ q>CÎ∑‡b™} hÒbD Db´a; »Ÿ ¿b±e‡b ±bCŸbUb ¿b±Ub BbŸ PbCP» Db´a |´LØD ¿b ∂kb±bDa •TŸb·bÿ‡b ¿bœÓœ‡b≥b™a Æb≥b ¿b´C. ´C <ÎWUCC·L Óa ¿DC•T UbC•Tb}}~a kbCUØD, ™™b∂ •TiTD •CTUC ¿b´C. ´C <ÎWUC·L ÓUb Pb<´œ‡b» •NTq>C Pb±‘>» Db´a. Ób∆‡bPbŸv‡b kb´CŸÿ‡b ÓbLPbUb ‡b ≥bC˝>a PÓÆ»b», "≥–bÓaL' |´LÎLbŸC, PÎ∂ ≥bÎb™} £È:⁄ flbUÎ∑‡byCÎÆa ≥bÎb≥bÎbÓµUC Îb£; ´C ΩbC±‘>}, »a Îh»a, »bC Îb‘>b ‡b}ÿ‡b™ λN∂≤b» <≥Ÿs‡b flC» •Tb kP»b»? ≥bÎbÓ«‡C Îb‘>b ¿b´C, Îb‘>a ¿b´C, Îh»a ¿b´C ¿b<L ≥bÎb™} iT± Îb‘>b ´C´a ⁄Ÿ} ¿b´C, Îh»a ´C´a ⁄Ÿ} ¿b´C ¿b<L Îb‘>a ´C´a ⁄Ÿ} ¿b´C. ‡b P≥`‡b}ÿ‡b n>^>b ≥–bÓaL Pb<´œ‡b» ¿be‡b ¿b´C». ¿b±L ≥.U. q>bC•T≤b}ÿ‡b •T<λC™a ™C˝>b •TŸ»bC. œ‡b}ÿ‡bPbŸ⁄C  »Ÿ´a ¿DC•T •TÎa ¿b´C». ≥bÎbΟ ÆC—´b k–bÃL, PbΕTbŸ, ÆÓaD£bŸ, <~Ôb•T ‡b}™b ±≥‘>b ´bC»b œ‡b ÎC≤a Æa •Tb—‡Ÿ™Db ΩbUa, œ‡b™} ±–b<»<D<µ•T hÎiT± "≥.U.q>bC•T≤' ¿b´C». "¿ÆN<D •TPC ‡C»a Db ±ŸµE‡b ŸbÆb' ‡b}PbŸv‡b k–bÃLa »bC*‘>Î`‡b™a; ±L ÆbD±£ Bb·C»aU •T<λb œ‡b •Tb≤b» »‡bŸ ΩbUa. ´b œ‡b ≥–bÓaL ¿b<Θ•TbŸb™b y•T Bb≥ ¿b´C. œ‡bD}»Ÿ ±b^>aU, Ób‘>≥Ø≤•TŸ, <ÓŸbP£bŸ ¿~a Ó}‘>≤a ¿bUa, »a •TbCLb™C ±–<»<D<µœÎ •TŸ»b»? Îblb}ÓµØD P´•TbŸa ™≤Î≤a» G•}TÎb œ‡b P}k}µb» Æa ÓbLP} ≥CUa ¿b<L ÓbCq>a ΩbUa œ‡b}™b ≥bÎ Pb}≥LbŸC Pb<´œ‡ »C »‡bŸ •TŸ»b». »C´a ≥bΙ ¿b´C; ±L »C ≥bÎb™} y•T ÎC≥≤} iT± £b⁄λ}. ≥–bÓaL Pb<´œ‡ ™≤Î≤ |´LØD Æa |´^>Ua Æb»C <»DC ÓbCq>} •TbÓ •CTU} ¿b´C. œ‡b»e‡b ±–œ‡C•TbD} ¿b±e‡b¿b±e‡b ¿DNBÎb»U} ≥bÎ <™»bŸU}; »C ¿œ‡}» ±–bÓb<L•T <™_L ¿b´C; ±L »C ´ca™b ±b‡ G•}TÎb ~C±Ø^> Pb}≥LbŸ} ¿b´C. ‡bÿ‡b ±Ua•T‘>C Îb‘>b, Îb‘>a ¿b<L Îh»a ‡b}™} y•T•T Pb}≥LbŸ} ≥–bÓaL Pb<´œ‡ •Tb »‡bŸ ´bC» Db´a. Óa ¿P} |´L» Db´a, •TÚ ≥bÎb»Ub PbΕTbŸ ¿E‡b‡ •TŸ»bC »Ÿa œ‡bÿ‡b<ÎıX kbCUØ D•Tb. •TbCLa •TbCLbUb ¿‘>™La» ¿bLa» ¿PCU »Ÿ »C Pb}<≥»U} ±b<´ÆC. ±L, »C™ »C™ Pb}≥b‡™}, ≥bÎb»Ua ΩbC±‘>a ¿b<L <Î^>b}™} flŸ ‡b}ÿ‡b»Ub P}fl·∂ ÎbŸ}ÎbŸ Pb}≥b‡™b ¿b<L ≥bÎb»e‡b ΩbC±‘>a ¿b<L <Î^>b}ÿ‡b flŸb»aU £GŸæa ÆaÎDbÓb≥C ÓN}k ∂ÿ‡b ™bCÎaP ÓÆUa  ÓbŸ»a ¿b´C», œ‡bÿ‡bk”UÓb_ y•T ¿ÔbŸ •Tb˙>b‡™} Db´a. ¿P} <£P» DPCU »Ÿ "ÆC D £C⁄C Ÿ<Î »C £C⁄C •TÎa' yCÎÆa PbC‡aPbC‡aD} ±b´LbŸb ´b •TÎa ¿b´C ¿Pb ±–•TbŸ ´bC ∂U. ¿bÆ•TbU™} ~C»•TŸa Pb<´œ‡ G•}TÎb ≥–bÓaL ¿}≥bŸÓ≤b $ 122


Pb<´œ‡ |´LÆC ÆLØ <ÎDbC£a <η‡ ¿b´C. ‡b Pb<´œ‡b»aU ~C»•TŸa |´LÆC •NTq>C ≥∑‡bBbÓ@b G•}TÎb ±b^>Ub™b ±bCŸ- ⁄b}ÀbΟ k}£R•T ^>b•ØTD ÆNUØÓ •TŸLbŸb Db´a »Ÿ PbC*≥blb G•}TÎb <ΣR·•T G•}TÎb ÒbC‘>bVTbŸ ¿µ∂Î^>. ≥–bÓaL Pb<´œ‡bÓ«‡C <ÆÎ}» ´b‘>bÓb}Pb™} <™_L VTbŸ •TÓa ´bC»}; Characterization(—‡<IT<™_L) •TÓa ´bC»}, caricaturing™ (<ÎæR±a•TŸL) Æbh» ´bC»}. |´LÆC UC⁄•T •Tb´a ≥NL ÓDb» µŸ»bC ¿b<L y⁄b£a —‡ITÚ |´LÆC œ‡b ≥NLb}™} ÓØ<»∂Ó}» iT± ¿P} µiTD ±<´e‡b ±bDb±bPØD »aD~C kbΤb—‡b ±bDb±‡Y» œ‡b —‡ITÚ™a »a™ ≥NLÎcb •Tb‡Ó q>CÎØD Ób}‘>La •TŸ»bC. ~C»•TŸa P}fl^>DCÓ«‡C y•CT•Tb ÎC≤a Ub⁄b}Da ÓbLP} ¿b}£bCUDb» ¶»ŸUa; PBb}Db ÆÓUa, ~´ŸbÓ«‡C ÆbTD ±ŸbBØ» ´bCTD ±Ÿ»UCUb, ±b‡ÆÓb flbULbŸb ~C»•Tt‡b™b ÓNU≥b ‡b P}fl^>DC™b ±b ∂•T ¿b´C. ‡bÿ‡b TÓa∂ •Tb‡? flŸ™C PÎ∂ ±ºPC ⁄™∂ •TiTD ´b •Tb µbλbC ¿b´C? ÓUb ±–f ±‘>»bC, •TÚ ‡b ~C»•TŸa »ıLb™} <™_L •Tb ΩbU} Db´a? œ‡b±Ua•T‘>C, ~C»•TŸa Ó<´Ub ¿bflb‘>a™} •TbÓ ¿b´C. £bCD Ub⁄ Ó<´Ub}ÿ‡b DbÎbΟ Æ<ÓDa •TiTD <£e‡b. »N|´a ~C»•TŸa kb‡b}Db <ΙbŸU} »Ÿ œ‡b Pb}≥»aU, •TÚ "™b}£Î‘>ÿ‡b Ó<´Ub ¿<µÎC~Db'D}»Ÿ ¿b|´bUb, ±<´e‡b}£b, ÓbLØP |´LØD Æ≥b‡Ub <Ó≤bU}; ¿bµa ¿bÓ™a flŸ™a ÓbLP}PNXb ¿b|´bUb ÓbLPbPbŸ⁄} Îb≥λ D—´»a. ‡b Ó<´UC™} <™_L Pb<´œ‡bÓ«‡C •Tb Db´a <£P»? »P}™ ¿bL⁄a y•T ±b_ ¿b´C; Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b <ÆeZb<ÆeZb» ¿b´C. ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¿b}£bCUDbÓ«‡C <~•TUCUa ka.y., yÓ.y. ΩbUCUa, ÒbC‘>bVTbŸ ±ºPb ´b»a ¿PUCUa ÓNU} ¿bUa, y⁄bÀb ¿b}£bCUDbÓ«‡C »‘>VCTDC ™Ó•TUa ¿b<L £ÈPt‡b ¿b}£bCUDbÿ‡b ÎC≤a ™Óœ•TbŸ ¿Pb fl‘>Ub, •TÚ »a Ÿb¢‡•Tœ‡b∂ ±Ôbb» PbÓaU ΩbUa. ¿b±e‡b Pb<´œ‡b» œ‡b™} ±–<»<k}k •NTq>}»Ÿa ±‘>b‡Ub •Tb‡ ´Ÿ•T» ¿b´C? PcŸ ^>OCT ~C»•TŸa ¿b´C» |´LÆC PcŸ ^>OCT Pb<´œ‡ ~C»•Tt‡b}™}™ ¿PU} ±b<´ÆC ¿Pb •Tb´a ÓbΩb ¿b≥–´ Db´a. G•}Tk´NDb, »C »P} ¿PØ´a ~•TLbŸ Db´a. •TbŸL, Pb<´œ‡ ´b Pbº*£‡b∂ÿ‡b ¿b<Θ•TbŸb™b Bb≥ ¿b´C ¿b<L Pbº*£‡b∂™a —‡bv‡b, ÔbLCÔbLC&‡} DλbÓN±º<» $ »£ºÎ iT±ÓË ŸÓLa‡»b‡: $$ ¿~a ¿b´C. P»» k£U» ¿P»} <»Ò} Pbº*£‡b∂™b PbÔbbœ•TbŸ ´bC»bC ¿b<L œ‡bÿ‡b ¿b<Θ•TbŸb»ØD Pb<´œ‡•…T»a ÆEÓbUb ‡C»C. ¿b±L ¿bÆØkbÆØUb ÎbΟ» ¿P»bDb P}£Bb∂DC Ó´{Îbÿ‡b ¢‡b ≥bC˝>a ¿P»b», œ‡b™ DbC*£e‡b Æb»b». ¶£b´ŸLbÒ∂, y⁄b£b Ÿ´£bŸa™b Ÿh»b ¿bCUb}‘>»bDb ‘>bÎa¶ÆÎa•T‘Ø>D ‡CLbŸa P≥≤a Îb´DC ¿b±e‡b DÆŸCPÓbCiTD Æb»b», ±L y•T£b •Tb Ÿh»b ¿bCUb}‘>Ub ¿b<L •NTLa <ΙbŸU}, •TÚ •T~b•T~b ≥blb ´bCœ‡b »Ÿ •Tb´a Pb}≥»b ¿}≥bŸÓ≤b $ 123

‡C» Db´a; Ÿh»b ¿bCUb}‘>» ¿P»bDb y⁄b£a ≥b‘>a •TŸ•T™ØD kC–•T UbÎØD Òb}kUa ¿PCU »Ÿ »CÎ˙>}™ UÔbb» Ÿb´»}. »C—´b, Ó´{Îbÿ‡b ¢‡b ≥bC˝>a ¿DNBÎbUb ‡C»b» œ‡b™ Pb<´œ‡b» DbC*£e‡b Æb»b». œ‡bÓN≤C, ~C»•TŸa ÆaÎDb» <Æ»•}T DÎDÎaD fl‘>U} ¿PCU <»»•}T™ Pb<´œ‡b» ¶»ŸCU ´C ÓUb Ób´a» ¿b´C; ±L Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b ≥–bÓaL Pb<´œ‡b™b ÎbŸPb Pb}≥»bDb, ≥Ce‡b ÎaP ηbY» Ó´bŸb˝¨>b»aU ~C»•TŸa ÆaÎDb» ÆC fl‘>U} »C ±ØL∂±LbDC D ‡CÎbC, ±L œ‡b™a n>^>b´a ≥–bÓaL Pb<´œ‡b» <£P» Db´a, ´C •Tb? ka<Æ}≥ ±GŸ·£Cÿ‡b DbÎbDC Æ≥BŸÿ‡b Ó<´Ub ÆÓb Ωbe‡b ¿b<L œ‡b}Da •Tb˙>UCe‡b Æb´aŸDb|‡b» |´^>UC •TÚ kb‡b}Db hÎb»}¯‡ D•TbC, hÎb»}¯‡ <Ó≤bU} »Ÿ kb‡b}™} DN•TPbD ´bC»}. Ó´bŸb˝¨>b»e‡b ~C»•TŸa Ó<´Ub y•TÓCÎ ¿~b, •TÚ <~ÔbLb» Ób≥C ±‘>bC •TÚ ¿bŸbC¬‡b» Ób≥C ±‘>bC ¿b|´a hÎb»}¯‡ ´C ÓØe‡ Ó´{Îb™} ÓbD»bC. ¢‡b ¢‡b ±–b∑‡bUb ÆaÎ ¿b´C »bC hλ}_»CΟ Æ≥»bC. ´a kb ∂ ≥–bÓaL Pb<´œ‡bUb •T~a <£PUa Db´a? Ób≥C, ÓUb <£Ñaÿ‡b y•Tb Ó´bŸb˝¨>a‡D <ÎÙbDbD} Pb}<≥»U}, ""´Ña •TbCLa´a ¶q>»bC ¿b<L ‘>}•CTU ±–fbΟ kbCU»bC; •TbCLa •Tb´a Îb™UCU} DP»} G•}TÎb ‘>}•CTU ±–h»bÎ ±b<´UCUb DP»bC. ‘>}•CTU Pb´Ck ¿b´C, ŸbÔbP ¿b´C, »bC »NÓ™} <k‡bL} •Tb˙Ø>D DC ∂U, ≥b ∂™b ≥bCt´b ¿bC˙Ø>D DC ∂U, - •Tb‡ »bC*‘>bUb ‡C ∂U »C Pb}≥bÎ}. VTIT PBb≥…´bÓ«‡C •TbCLa UbU <kÑCÎbUb kPUb Db´a Db ±b´bÎ} ¿b<L Îbu>CU »C kbCUbÎ} !'' ~C»•TŸa P}fl^>Db ´a ¿b}£bCUDb±CÔbb´a Ó´bŸb˜^¨>b»U} Ó´b±–™}‘> <ÎÀb±aq> ¿b´C ‡b™} ´C ±–ÓbL±_ Db´a •Tb‡? y•T P}±ØL∂ ÎC≥≤b <ΙbŸ P}fl^>DCD} <£Ub. ÆC <ÎÙbDb}Db PÓÆ» Db´a »C ¿Ò∂~bÕ ~C»•Tt‡bflŸÿ‡b ¿µ∂<~<Ôb»/¿<~<Ôb» ±bCŸbUb PÓÆØ Ub≥U}. ‡b™a ¿b±e‡b Pb<´œ‡b» •Tb´a n>^>b ¶Ó^>bÎa ¿~a ¿b|´a ¿±CÔbb q>CÎUa »Ÿ »a ™Ø•T ´bC ∂U; ±L ÓbVTÚ D •TŸ∑‡b »•TÚ ™Ø•T ´bC ∂U? ~C»•TŸa P}fl^>DC™b Óa ¿<BÓbD kb≤≥»bC; ±L ≥–bÓaL Pb<´œ‡bUb »a <£PUa Db´a. y•Tb ¿Òb∂DC ~C»•TŸa P}fl^>DC™b ±ŸbBÎ ΩbUb ¿b´C ¿b<L ≥–bÓaL Pb<´œ‡b™a´a ™≤Î≤ •Tb´a VTbŸ ÆbCŸb» ™bUØ Db´a. y•Tb »t´CDC ¿b±L £bCflC´a ´Ÿ»bC ¿b´bC» ¿b<L ¢‡b UbC•Tb}™b ¿b±L •T‘>Îb <ΟbCµ •CTUb »C UbC•T ¿b»b ÓbC‰b »CÆbDC »≤±»b´C». ÎC≥`‡b ¿Òb∂DC Pb}≥b‡™C ΩbUC »Ÿ, ÆbC<»kb VNTe‡b}™b <»Pt‡b}£b ±ŸbBÎ ΩbUb ¿b´C. ÆbC<»kb}Da h±˝>±LC Ób}‘>U} ¿b´C-  }≥–Æ  Ò} •Tb‡Ó™b Ÿb´LbŸ ¿b´C ¿P} Db´a,  }≥–Æ y•T <£ÎP ÆbLbŸ™ ¿b´C; ±L ´ÆbŸbC ηC∂ ¿b±L Æb»aÆb»a*Db £bh‡b» q>CÎU},  }≥–Æb}ÓN≤C œ‡b}Db <ÎÀb <Ó≤b‡™a ~s‡»b ±<´e‡b}£b »‡bŸ ΩbUa ¿b´C, »a <ÎÀb ≥bÎb≥bÎb» ¿}≥bŸÓ≤b $ 124


ÓbLPbÓbLPb±‡Y» ±bC´bC™Ø Àb. Ó≥, ¿b±L }≥–Æb}Db •Tb˙Ø>D UbÎØ ‡b. ÎbPN£CÎ k≤Î}» VT‘>•CT ŸbÓbC~b}ÿ‡b ÓNUb}™a ‘>bC•TÚ GVTŸÎØD  }≥–Æb}Db <ΟbCµ •TŸ»bC ¿b´C ¿PC ÆbC<»kb VNTe‡b}Da h±˜^>±LC Ób}‘>UC. "ÆbC±‡Y» Ÿb˝¨> y•T Db´a "y•TÓ‡ UbC•T' ‡b ¿Òa∂ Ÿb˝¨> Db´a »bC±‡Y» "E‡b~DU •TbH≥–CP' •TPUa •Tb˙>»b?' ¿Pb ±Ÿ⁄‘> ±–f œ‡b}Da •CTUb. UbC•Tb}Db "¿<ÎÀC'™C ¿}G•T»™ q>CÎØD hÎb»}¯‡b™a ™≤Î≤ •CTUa ¿b<L hÎb»}¯‡ <Ó≤bU}, »Ÿ  ÒC ±NE´b ±C~Îb ∂ ¿Î»ŸCU ´C Pb}≥LbŸb Ó´bœÓb ~}BŸ ηbY±ØÎa∂ ´bCTD ≥CUb. ÆbC<»kb VNTe‡b}™b ±<´Ub ±ŸbBÎ Ÿb˝¨>ÎbÀb}Da •CTUb. »C |´LbUC, ¿b±e‡b»U} Æb»a‡Îb£b™} ±–•TŸL ¿b±L D}»Ÿ kflØD flCT», UbC•Tb}Db <ÎÀb Àb‡™} •TbÓ´a D}»Ÿ •TiT; ±L ±Ÿ£C~a P}h•…T»a™b, ±Ÿ£C~a »}_ßbDb™b ÎbŸb ¿bÓÿ‡b•T‘>ÿ‡b ⁄bUÿ‡b Æb»aÿ‡b UbC•Tb}Db <Ó≤»b •TbÓb D‡C; |´LØD œ‡b}Da ¿bCŸ‘>b •CTUb, "Ÿb˝¨> Ó´{Îb™} ¿b´C, hÎb»}¯‡ Ó´{Îb™} ¿b´C' ¿b<L ÆbC<»kb VNTe‡b}™b ±<´Ub ±ŸbBÎ ΩbUb. hÎb»}¯‡ <Ó≤bU}. ~C»•TŸa PÓbÆ P≥≤b hÎb»}¯‡bÿ‡b ™≤Î≤a» PbÓaU ΩbUb ´bC»b. hÎb»}¯‡ <Ó≤be‡bD}»Ÿ ~C»•TŸa PÓbÆbUb Îb^>U}, •TÚ ¿b»b»Ÿa ~C»•Tt‡b}™} hÎb»}¯‡ ‡C ∂U, ¿b»b»Ÿa <ÎÀC™b ±–Îb´ ¿bÓÿ‡b±‡Y» ‡C ∂U. PŸ•TbŸD} Pb}<≥»U} •TÚ <ÎÀC™b ±–Îb´ »NÓÿ‡b±‡Y» ¿bÎA‡ ‡C ∂U ±L »bC ⁄≤b≤» Îb´LbŸb DPCU. ¿bÓÿ‡b <~ÔbL⁄bœ‡bÿ‡b ‘>ks‡b»ØD ÆCÎ˙>} ±bLa »NÓÿ‡b•T‘>C PN^>CU »CÎ˙>}™ χb; Æ≥b~a »NÓ™b P}k}µ Db´a. ±<´e‡b}£b ÆbC<»kb}™b ±ŸbBÎ ΩbUb Ÿb˝¨>Îb£bÿ‡b DbÎbD}; 1947 Ó«‡C œ‡b}™b ±NE´b ±ŸbBÎ ΩbUb ¿b<L PÓbÆÎb£bÿ‡b DbÎb⁄bUa £C~ hÎbÎU}ka kD<Î∑‡bÿ‡b •Te±DCDC ±NE´b y•T£b hÎb»}¯‡b™C £ŸÎbÆC k}£ ΩbUC. 1991 Ó«‡C PÓbÆÎb£b™C Îb^>bC≤C ΩbUC ¿b<L ¿b»b ±NE´b y•T£b ⁄NUC Îb»bΟL ‡C ∂U, kb´CŸÿ‡b »}_ßbDb~a UbC´bŸ, <ÓÕa, »b}k^> ¿~b}PbŸv‡b}™b P}k}µ ‡C ∂U |´^>e‡bkŸbCkŸ ±NE´b Ÿb˝¨>Îb£a ¶qØ> Ub≥UC ¿b´C», hΣC~aÎbUC ¶qØ> Ub≥UC ¿b´C». ÆbC<»kb}™b <»Pt‡b}£b ±ŸbBÎ ´bC»bC ¿b´C. Óa hλ:Ub ÆbC<»kb}™a ±»b•Tb flCTD ÆbLbŸb PÓÆ»bC. Óa VTbŸ ÒbClb UbC•Tb}Db ÓbD»bC. ÆbC<»kb}Db ÓbD»bC »C —‡<IT±ØÆb |´LØD Db´a. ÆbC<»kb}Da ÆC •Tb´a <U<´UC ¿b´C œ‡b»UC Pb»-¿bq> ^>OCT™ ÓUb ÓbE‡ ¿b´C; ±L ~}BŸ ηbY±ØÎa∂ <U<´UCe‡b»aU »N|´bUb Pb»-¿bq> ^>OCT ±^>bÎ} ´a •Tb´a U´bDP´bD kbk Db´a. ÆbC<»kb}ÿ‡b <ΙbŸb» ÓUb Pb±‘>UCUC •Tb´a Ó´{Îb™C ±ºUØ Pb}≥»bC. ÆbC<»kb VNTe‡b}Da »aD PŸ´”a ¿bCUb}‘>b‡Ub Pb}<≥»e‡b. ¿}≥bŸÓ≤b $ 125

±<´Ua ≥bÎbÓ«‡C Îb‘>b, Îb‘>a, Îh»a ´b BC£ D•TbC. ¿bq> kºUb}™b ¢‡b™b kbŸ£bDb ¿b´C ¿~b ~C»•Tt‡bÿ‡b flŸ™a •Tb‡ £ÈŸÎhÒb ¿b´C ´C œ‡b}Da P<Îh»Ÿ±LC Pb}<≥»U}. P}fl·∂ ¿b´C »bC ~Øæ ¿b<L B^>~b´a»Ub ¿b´C, Îb‘>a-Îh»a»Ub Db´a. £ÈPŸa PŸ´”. <´}£È-ÓNPUÓbD Îb£ ⁄bC^>b. "Ó´}Ó£b™C ÆÎb}Ó£∂ <~˜‡' ÆC—´b <´}£ÈhÒbDb» ¿bUC »C—´b •NTLm‡b}Da œ‡b}™} hÎb≥» •CTU}, ´C œ‡b}Da ŸbC⁄q>bC•T±LC Pb}<≥»U}. ¿bÆPNXb ¿P} |´Lb‡™a •TbCLa <´}Ó» •TŸa» Db´a. ¿b<L <»PŸa. }≥–Æ ¿bUC »ŸaPNXb ±b<÷Óbœ‡ P}h•…T»a™b VTb‡£b ¿b±e‡b•T‘>ÿ‡b PÎ∂ Æb»aÆÓb»a*Db <Ó≤bUb ±b<´ÆC. ¿~b »t´CDC ≥bÎb»UC ¿}»≥∂» BC£ kbÆØUb ^>b•Tb, <´}£Ø-ÓNPUÓbD BC£ kbÆØUb ^>b•Tb, Ÿb˝¨> ¿b<L ±ŸŸb˝¨> ¿Pb BbÎ D q>Cλb <ÎÀC™b ¿ÎU}k •TŸb ¿P} Pb≥LbŸb <Î~bU “˝>a™b, ⁄Ne‡b Ó»Îb£b™b ±b ∂•T ÆbC<»kb}ÿ‡b iT±bDC ¿b±e‡bPÓbCŸ ¿bUb. ~C»•TŸa P}fl^>DCÓ«‡C ¿b|´a ÆbC<»kb VNTe‡b}™}™ •TbÓ ™bUλbC ¿b´bC», ´C Óa PNŸÎb»a±bPØD™ Pb}≥» ¿bUbC ¿b´C. ÆbC<»kb VNTe‡b}™b ±ŸbBÎ ΩbUb ¿b<L Ó≥ •Tb‡ ΩbU}? ÆbC<»kb}ÿ‡b <ΙbŸb»aU •Tb´a Bb≥b™} Ó´{Î VTbŸ Îb˙>ÎU}. ¶£b´ŸLbÒ∂ Æb<»Îb£. œ‡b±Ua•T‘>C, PÓbÆÎb£b™} ⁄Ø≤ P≥≤a•T‘>C ±PŸU} »C—´b ÆbC<»kb VNTUC ¿b<L PÓbÆÎb£ ¿P} <ÓgL »‡bŸ •CTU} ≥CU}; œ‡b±N˙>C ÆbTD VNTUC, ¿b}kC‘>•TŸ, ÓbsP∂ ¿P} •Tb´a´a! ÆC ÆC ™^>±^>a» ¿PCU œ‡b™a BC≤ •TŸb,  ÒC ⁄±»C ! VNTUC ¿b<L ÓbsP∂ ‡b}ÿ‡bÓ«‡C •Tb´a ÓØUBØ» VTŸ•T ¿b´C, »bC UÔbb» D flC»b VNTe‡b}ÿ‡b <ΙbŸbUb ÓbsP∂Îb£b™} Ωb±‘> UbÎØD PbÓØ<´•T ±Nı·bÒb∂ÿ‡b •Te±Db œ‡bÓ«‡C ^>b•Te‡bÓN≤C VNTUC Ób≥C ±‘>UC. ~C»•TŸa P}fl^>DCDC Ó´bœÓb VNTe‡b}™b ¿bœÓb ƱUb, —‡<IThÎb»}¯‡b™a <D˛>b´a ƱUa ¿b<L œ‡b}ÿ‡b P´b •Tb‡∂•–TÓb}±º•TÚ "~C»aÓbUb™b BbÎ' ´b •Tb‡∂•–TÓ flCTD ±N˙>C Ób≥∂•–TÓL PNiT •CTU}. ¿b»b ¿b|´a´a Ò•TUbC. ¿bÆ ¿b±L ‡b Gq>•TbLa <ΙbŸ •TŸb‡Ub ÆÓUbC. »N|´a Pb<´„œ‡•Tb}Da "Pb<´œ‡ •TbÓbq>a' •TŸbÎa ¿~a ÓbΩa ÓN≤a™  ÿn>b Db´a. •TbŸL »NÓÿ‡b —‡<IThÎb»}¯‡b™a <™}»b »NÓÿ‡b±CÔbb´a ÓUb Æbh» ¿b´C. »N|´bUb ¿b»ØD TÓa∂ ‡CTD ‡b ±–fbΟ •Tb´a <U´bÎ}P} Îb^>U} »Ÿ™ <U´b, Db´a »Ÿ, ⁄N” ~Ÿ£ ÆbC~a*DaPNXb •Tµa ™N•ØTD Pb}<≥»U} "<U´b' »Ÿa <U´R D•Tb. »N|´bUb <U´b‡Ub UbÎb‡™}™ ¿P} q>ŸU} »Ÿ Óa •Tb‡ •TŸaD? Óa P≥`‡b ~C»•Tt‡b}Db Pb}≥CD, •TÚ ±–œ‡C•T ~C»•TŸa •NT^N>}kbDC £ŸÎ·a∂ <D£bD y•T ÓŸbq>a •Tb£}kŸa χbÎa. »N|´a™ •Tb‡, ≥}≥bµŸ ≥b‘>≥a≤ ¿b<L Î.±N. •Tb≤CPNXb ≥–bÓaL •TÒb ¿}≥bŸÓ≤b $ 126


<U´b‡Ub Ub≥»aU. ≥–bÓaL Bb≥bÓ«‡C •Tb£}kt‡b}™b ⁄± y•T •TbC^>a™b ¿b´C ¿P} ΩbU} »Ÿ ´C ¿~s‡ Db´a. »C—´b, Pb<´„œ‡•Tb}Db ≥–bÓaL Pb<´œ‡ <U<´∑‡bP ¶ÀNIT •TŸb‡™C ΩbUC »Ÿ œ‡bPbq>a Óa •Tb´a P}ÓCUDb}» ¿b<L ±GŸ·£b}» ÆbLbŸ Db´a. ¿b±L ÆC ÆÓUbC ¿b´bC» »C œ‡bÿ‡b´a±CÔbb Æbh» Ó´{Îbÿ‡b ±–fb}Ο <ΙbŸ •TŸb‡Ub. ~C»•TŸa ¿b<L Db≥Ÿa PÓbÆb}Ó«‡C ´a ¿~b »t´C™a <B}» »‡bŸ •Tb —´bÎa? ±<´U} •TbŸL, ~C»•TŸa ´b Îb™∑‡b» ¿b<L <U<´∑‡b», £bCE´a*»´a •TÇb ¿b´C. |´LÆC, ±Nh»•T <U<´L} ´C •Tb´a ~C»•Tt‡b±‡Y» ±bC´bC™b‡™} PbµD Db´a. BÆD}, •TÚ»∂D}, »Ób~C, UbÎLa ¿~b™ PbµDb}Da ~C»•Tt‡b}±‡Y» ±bC´bC™»b ‡C»} ´a VTbŸ ÆNDa ±Ÿ}±Ÿb ¿b´C. "<U<´LbŸb k–bÃL, ≥bLbŸb Ó´bŸ, Db™LbŸa Ó´bŸaL' ´a VTbŸ ÆNDa ±Ÿ}±Ÿb ¿b´C. œ‡b», •NTLka G•}TÎb ~´b∑LÎ •NT≤aÿ‡b ÓŸb‰bDC •T<λb <U<´e‡b ¿P} •Tb´a •NTq>} <£P» Db´a. »bœ±‡∂ ¿P}, •TÚ ~C»a •TŸLbt‡b ¢‡b •Tb´a Æb»a ¿b´C» œ‡b}™b <U⁄bLb~a •Tb´a P}kµ Db´a; BÆD} •TŸ»aU, •TÚ»∂D} yC•T»aU, ÎbŸaUb Æb»aU, P}» ÎbŒTËÓ‡ ±bq> ¿PCU ´C P≥≤} ⁄Ÿ}; ±L ´C gÎLBITÚD} ¿bUCU} ¿b´C, <U⁄bLbÎb™DbDC Db´a. £ÈPŸb ÓN”b. ÓŸbq>a»aU ±Nh»•}T P≥`‡b» Æbh» •TbCL Îb™»bC? ÓN}k ∂»aU UbC•TU ≥b‘>a» kPUCUb ÓDN˜‡ »bPBŸÿ‡b ±–ÎbPb» Îb™»bC. œ‡bÓN≤C, ÓŸbq>a»aU PÎ∂gC˛>, Æbh»a» Æbh» ⁄± ¿PLbŸC Pb<´œ‡•TbŸ ¿b´C» »C Ÿ´h‡•TÒb G•}TÎb ±bL™^> •TÒb <U<´LbŸC ¿b´C». ~C»•TŸa Îb™» Db´a »Ÿ œ‡bÿ‡b kbÆØD} <U<´UCU} Pb<´œ‡ ±–•Tb~•T •TPC •Tb‡ ±–•Tb<~» •TŸLbŸ? ~CÎ^>a —‡Î´bŸ ¿b´C™. ±Nh»•Tb™a kbÆbŸ±Cq> ´a ~´Ÿa ¿b´C. œ‡bD}»Ÿ, P≥`‡b}Db ÓbE‡ •TŸbÎ} Ub≥CU •TÚ, k´È»C•T Pb<´„œ‡•T DbC•TŸ£bŸ ¿b´C», œ‡b}»UC´a k´È»C•T ±–b«‡b±•T ¿b´C». ¿Ò∂~bÕaPNXb ÆÎ≤ÆÎ≤ P≥≤C ±–b«‡b±•T ¿b´C». ¿b<L ~CÎ^>a ~C»•Tt‡b™b ±bC^>™b ÓNU≥b Ó}_bU‡bÿ‡b P´b—‡b ÓÆe‡bΟ ≥CUb, •TÚ »bC kb±b™aPNXb •TÚÎ •TŸa» Db´a. ¢‡b™} ±bC^> ~C»bΟ ¿b´C »bC™ VTIT ¿b±e‡b ~C»•TŸa kb±b™a •Tb≤Æa •TŸ»bC; £ÈPt‡b —‡ÎPb‡b» ≥CUCUb •NTLa •TŸa» Db´a. œ‡b DbC•TŸ£bŸbDC ¿b±e‡b ¿b ∂kb±b™} £È:⁄ G•T»a´a ¿bq>ÎØD <U<´∑‡b™b ±–‡œD •CTUb »Ÿa œ‡b» ±–<»Bb ÒbC‘>a™ ¶»ŸLbŸ ¿b´C? Ób¿bC œPC »N}≥DC |´^>U} •TÚ "±Ó∂D}^> GŸ—´bCe‡N~D' »Ÿa »C ¿~s‡ ¿b´C. »NÓ™a Ÿb´∑‡b™a „hÒ»a PNµbŸUa, flŸb» ^>C<U„—´ÆD ¿bUb, £bŸb±N˙>} ≥b‘>a ¿bUa, n>bD~a kb‡•TbC ¿bUa, •TÚ •–Tb}»a •TiT D‡C ¿P} Îb^>»} ! »C—´b, ÓbΩa PÎ∂ yC<´•T ±GŸ„hÒ»a k£UUa, PNµbŸUa »ŸaPNXb Ób∆‡b <ΙbŸb» VTŸ•T ±‘>» Db´a ¿P} •TbCLa |´LCU »Ÿ »ŸC ⁄Ÿ} Db´a. ±GŸ„hÒ»a k£Ue‡bD}»Ÿ ÓDN˜‡ k£ULbŸ™. ¿}≥bŸÓ≤b $ 127

±Nh»•Tb}Db PŸ•TbŸa ¿bg‡ ´a´a y•T Ó´{Îb™a ≥bC˝> kDUa ¿b´C. ~C»•Tt‡bÿ‡b ÆaÎDbÓ«‡C DÎDÎaD»b Db´a; ηb∂ηb∂Ub ™•–T »C™ ¿b´C. ÓDN˜‡bÿ‡b ¿b‡N˜‡b» PÎbY» Ó´{Îb™a ≥bC˝> ´Îb; ±L ‡b »s‡b Ó´{Îbÿ‡b ≥bC˝>aUb •Tb´a G•}TÓ» ±‘>» Db´a •TbŸL »a P£bPÎ∂•Tb≤ P´Æ ¶±Umµ ¿P»C. Æa Îh»Ø P´Æa ¶±Umµ ´bC» Db´a <»™b <Æ»•Tb »N^>Α>b <»»•TÚ <»™a G•}TÓ» Îb˙>»C. kb≤b™b ÆEÓ ´bCLC ´C P≥`‡b}» Óbºe‡ÎbD ¶œ±b£D, ÓbCq>b ™Óœ•TbŸ™ ¿P»bC »bC; ±L,yÎ˙>b ™Óœ•TbŸ VTbŸ ÎC≤b ´bC»bC |´LØD ¿b±L »•–TbŸ •TŸ»bC ¿b<L •NT^N>}k<D‡bCÆD •TŸ»bC. yÎ˙>}™ D—´C »Ÿ yÎ˙>} Ó´{Îb™} ¶œ±b£D •TŸLbt‡b ¶œ±b£•Tb}Db •Tb´a™ Ó´{Î Db´a. ¢‡b •TbŸLbDC kb ∂ÿ‡b ¶œ±b£DbUb Ó´{Î Db´a œ‡b™ •TbŸLbD} ~C»•Tt‡bÿ‡b ¶œ±b£DbUb Ó´{Î Db´a. G•}Tk´ÈDb ~C»•TŸa ¿b<L kb ∂ ‡b £bCflb}™a ±GŸ„hÒ»a PbŸ⁄a™ ¿P»C. ~C»•TŸa ´b £C~b™a "kb‡•TbC' ¿b´C ¿P} PÓÆU} »Ÿ ‡bÓb≥™} P≥≤} •TbC‘>} PÓÆCU. »N|´a ¶œ±b£D •TŸ»b »C Ó´{Îb™} ¿b´C, ±L œ‡b» ÆŸ DÎDÎaD»b DPCU »Ÿ œ‡bUb Ó´{Î ‡C∑‡b™a ~s‡»b Db´a ¿b<L Pb<´„œ‡•Tb}™}, •TUb•TbŸb}™} •TbÓ DÎDÎaD ¿PCU œ‡b™b ¶EÓC· £b⁄ÎL} ¿b´C, ´C´a ¿b±L UÔbb» flC»U} ±b<´ÆC. P≥`‡b» Ó´{Îb™b ÓN”b. ¿M‘>Ó „hÓÒ™b Óa BIT ¿b´C. 17 —‡b ~»•TbÓ«‡C  ÒC <~ÎbÆa Ó´bŸbÆ ÆC—´b  <»´bP fl‘>Îa» ´bC»C œ‡b™ ÎC≤a œ‡b™} " W ealth of the Nation (Ÿb˝¨>b™a P}±ca)' PbŸ⁄} ±Nh»•T <U<´U} ≥CU}, ´C ÓUb ÓbCq>} ¿£ËBN» Îb^>»}; ±L ¿M‘>Ó „hÓÒD} ¿bL⁄a y•T ±Nh»•T <U<´U}, œ‡b™a Ób<´»a VTbŸ ÒbClb UbC•Tb}Db ¿b´C. ‡b ±Nh»•Tb™} DbÎ ¿b´C "Theory of Moral Sentiment '. ÓDN˜‡bUb hÎbÒb∂™a BbÎDb ¿b´C •Tb? ÆbC »bC hÎbÒb∂•TGŸ»b™ µbλbC •Tb‡? kbÆbŸ±Cq>C™} »{ÎßbD Pb}≥LbŸb ¿M‘>Ó „hÓÒ |´L»bC, "Db´a. ÓDN˜‡bUb hÎbÒ∂ ´a <Æ»•TÚ ¶±Æ» ±–CŸLb ¿b´C <»»•TÚ™ P´bDNBØ»a ¿b<L •TıLC™a DºP<≥∂•T ±–CŸLb ¿P»C.' »N|´a •NTLb™} £È:⁄ ±b<´U} »Ÿ •TP} ±b´»b? »N|´bUb £ÈPt‡b™} £È:⁄ ±b´RD £È:⁄ •Tb ´bC»}? •TbŸL, ¿b±e‡b kNXa™a Ÿ™Db™ ¿~a ¿P»C, •TÚ ¿±L hλ: œ‡b ÓbLPbÿ‡b Æb≥a ¿b´bC» ¿~a •Te±Db •TŸ»bC. y⁄bÀb ÓbLPbUb Æ⁄Ó ΩbUCUa ±b<´Ua, •TÚ ¿b±e‡bUb ¿~a Æ⁄Ó ΩbUa »Ÿ •Tb‡ ´bC ∂U ‡b •Te±DC» ¿b±L Æb»bC. |´LØD »Ÿ ‘>bMs^>Ÿ ^>b•CT flbUa» ¿P»bDb »C ±b´LbŸC ™OTŸ ‡CTD ±‘>»b». ÓCG‘>•TU •TbMUCÆÓ«‡C <ÎÀbª‡bYDb ÓN”bÓ´RD Pb}≥»b», •TÚ ^>b•CT flbU»bDb ¿b±L ÓbLPbÿ‡b ~ŸaŸbUb ^>b•CT flbU» DPØD y⁄bÀb ¢ÎbŸaÿ‡b ±bCœ‡bUb ^>b•CT flbU»bC ¿b´bC» ¿~a •Te±Db •TŸb. ¿}≥bŸÓ≤b $ 128


£ÈPt‡b<η‡a •TıLb ¿PL}, P´bDNBØ»a ¿PL} ´a ÓbLPb™a ¶±Æ» ±–CŸLb ¿b´C. ¿b±L ´≤Ø´≤Ø ´È~bŸa´È~bŸaD} ¿b±e‡b •TıLCΟ ±b}fliTL flbUb» ¿bUbC. "Ó£Ÿ »CŸCPb' ÎC≥≤a. Ÿhœ‡bΟ G•T»a´a ÓŸLbŸC <£PUC »Ÿ »C ¶™UØD flCTD Æb»b». ¿b±L £ŸŸbCÆÿ‡b •TbÓb»Ua ÓbLP}. ¿b±L •Tb‡ •TŸ»bC? ¿b±L <ΙbŸ •TŸ»bC, y•T£b Òb}kUbC ´bC»bC; ¿b»b Òb}kUbC »Ÿ ¶~aŸ ´bC ∂U, Pb´Ck Ÿb≥bÎCU ¿b<L |´LØD <»ÒØD ±N˙>C <Dfl»bC. Ó≥ ¿b±L ÓDbUb <~•TλbC, ÓDbÓ«‡C ¶œ±¤ ´bCLbŸa •TıLC™a BbÎDb Ωb•ØTD ^>b•Tb‡Ub <~•TλbC. <´}£È-ÓNPUÓbD £}≥b ΩbUb »Ÿ <´}£R ÓCUb •Tb ÓNPUÓbD ÓCUb, kUbœ•TbŸ ΩbUCUa k´aL <´}£R ´bC»a •Tb ÓNPUÓbD ‡bDC •Tb‡ VTŸ•T ±‘>»bC? ±L •TbCLa Pb}<≥»U}, ""£}≥b ΩbUb'' •TÚ ¿b±L <ΙbŸ»bC ""G•T»a ÓCUC ¿bÆ?'', Pb}≥LbŸb Pb}≥»bC, ""kbΤ.'' Ó≥ ¿b±L <ΙbŸ»bC, ""œ‡b}™C G•T»a? ¿b<L ¿b±UC G•T»a ?'' ÆLØ •Tb´a G•–T•CT^>™b h•TbC¿Ÿ ¿b´C. •TbŸL, ¿b±e‡b P}h•…T»aDC ¿b±e‡bUb ÆC ¿b±e‡b µÓb∂™C Db´a» œ‡b}ÿ‡b<η‡a •TıLb kb≤≥b‡™a Db´a ¿~Ú ÓD k<µŸ •TŸb‡™a •TUb <~•TÎUa ¿b´C. ±bG•Th»bDb»´a <´}£NhÒbDÿ‡b UbC•Tb}<η‡a k<µŸ»b »‡bŸ ΩbUa ¿b´C. Db≥Ÿa PÓbÆ ¿b<L ~C»•TŸa ‡b}ÿ‡bÓ«‡C ¿~a k<µŸ»b ¿bL∑‡b™b •Tb‡∂•–TÓ ™bUUCUb ¿P»bC ¿b<L Ób∆‡b Ó»C, ≥–bÓaL Pb<´œ‡ ±–BbÎ~bUa D ´bC∑‡b™} PÎbY» ÓbCq>} •TbŸL ´C ¿b´C. D≥ŸC ¿b<L ⁄C‘>a ‡b}ÿ‡b»Ub P}fl·∂ VTbŸ ÆNDb ¿b´C. ÓbsP∂DC œ‡bk”U <U<´U} ¿b´C, ≥b}µaÆa*Da´a <U<´U} ¿b´; ±L ¿bÆ V–TbEPÓ«‡C, ƱbDÓ«‡C, ¿ÓCGŸ•CTÓ«‡C ~C»•TŸa <ÎıX Db≥Ÿa G•}TÎb ~C»•TŸa <ÎıX <k≥Ÿ~C»•TŸa ´b P}fl·∂ P}±UCUb <£P»bC. œ‡b™} •TbŸL, ¿bÆ ‡b P≥`‡b PNµbŸUCe‡b £C~b}Ó«‡C ~C»a »bC@b™a Db´a,  »•CT™ D—´C »Ÿ ~C»aUb Pk<P‘>a <£Ua Æb»C- ƱbDÓ«‡C 80 %, ‡NŸbC±Ó«‡C 60 %, ¿ÓCGŸ•TÓC«‡C 35 %- UbC•Tb}Da ~C»•TŸa Ÿb´bÎ} |´LØD. ≥bÎ <ÎıX ~´Ÿ ´b Îb£ ‡b P≥`‡b £C~b}Ó«‡C <Ó^>Ub. <´}£ÈhÒbDb» ¿ÆØD´a ~C»aUb ¶LC k´bcŸ ^>OCT Pk<P‘>a •Tb ¿b´C? P≥`‡b Æ≥bÓ«‡C ~C»a ¿b<L <k≥Ÿ~C»a ‡b}ÿ‡bÓ«‡C £bCD VTŸ•T ¿b´C». y•T |´LÆC ~C»aÿ‡b •TbÓb™} hÎiT± ÎC≥≤} ¿b´C, ~C»a™a ~ºUa™ ÎC≥≤a ¿b´C ¿b<L £ÈPŸb, ~C»a™b BØ≥bCU ÎC≥≤b ¿b´C. ~C»•TŸa P≥≤C ⁄C‘>C≥bÎb}» ¿P»b» ¿b<L Db≥Ÿa P}h•…T»a™C UbC•T, Ó≥ »C ÎC~aÿ‡b ¿b»UC ¿PbC» kb´CŸ™C ¿PbC», »C ÎC≥≤C ¿P»b». <´}£ÈhÒbDb», £N£º∂ÎbDC, ¿bL⁄a y•T <»PŸb VTbŸ ÓbCq>b VTŸ•T ¿b´C. »bC VTŸ•T ¿b´C Æb»a™b. ~C»a •TŸLbŸb}™a Æb» ÎC≥≤a ¿b´C ¿b<L œ‡bÓN≤C ~C»•TŸa PÓbÆb<η‡a ~´Ÿb»aU k´È»C•T UbC•Tb}Da ¿b±Ua ÓD} k<µŸ •TiTD flC»UCUa ¿b´C». Óa ÆC—´b ~C»•TŸa ¿}≥bŸÓ≤b $ 129

P}fl^>DC™} •TbÓ PNiT •CTU} »C—´b Ób∆‡b •NT^N>}kb»aU PÎbYDa, Óa •TbÓb»ØD ≥CUbC ¿P}™ |´^>U}. Ób∆‡b kb‡•TbCD} <»ÿ‡b k<´LaUb Óa •Tb‡ •TŸ»bC ¿b´C, •TP} ™b}≥U} •TbÓ •TŸ»bC ¿b´C ´C PÓÆbÎØD Pb}≥∑‡b™b ±–‡œD •CTUb. »C—´b »a k´aL |´LbUa, ""´C ~C»•TŸa £È:⁄a •T˝>a Î≥ºŸC ¿P»b» ´C •Tb´a ⁄Ÿ} Db´a. œ‡b UbC•Tb}Db ¿P} Æ≥b‡™a P·™ ¿P»C.'' "¿b|´bUb »b^> Îb˙Ø>D ¿bU} Db´a »Ÿ ÓbCq>} £È:⁄ ´bC»} ¿b<L œ‡b}Db Bb•TŸa <Ó≤bUa Db´a »Ÿa œ‡b}Db £È:⁄ ´bC» Db´a •TbŸL œ‡b}Db ¶±bPÓbŸa™a P· ¿P»C.' ´a BbÎDb Db≥Ÿa P}h•…T»a™a ¿b´C. ¿b<L ÒbC‘>} »ª‡´a ¿PbÎ} œ‡b» ! Bb•TŸa Db´a <Ó≤bUa, •TÆ∂ Db´a <Ó≤bU} »Ÿ ~C»•TŸa UbC•T ¿bœÓ´œ‡b •TŸ»b» ¿b<L ¢‡b}Db P}«‡b•Tb≤™a „—´h•TÚ <Ó≤bUa Db´a, œ‡b}Da Ÿb¢‡•–Tb}œ‡b •CTe‡b, PŸ•TbŸ} ¶UÒÎØD ^>b•TUa; Ó≥ ¿b»b •TbCL»a ≥ŸÆ ÓbCq>a |´Lb‡™a ? ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ÆaÎDb» ´C ¿P} ™bUb‡™}™, œ‡b}Da µbE‡ •Tb˙>b‡™}™ ¿P»}, »C ¿b±e‡bUb ±NŸÎb‡™}™ ¿P»}, œ‡b™b <ΙbŸ ¿<µ•T •TiT D‡C, •CTUb »Ÿ sUC~£b‡•T™ ¿P»bC ¿Pb <ΙbŸ •TiTD |´Lb G•}TÎb •Tb´a |´Lb, ~C»•Tt‡b}<η‡a Db≥Ÿa PÓbÆbD} ¿b±Ua ÓD} k<µŸ •TiTD flC»Ua ¿b´C»; Ó≥ œ‡b PÓbÆb»U} »C •TUbÔbC_ ¿PbC, Db@ ¿PbC, •Tb—‡ ¿PbC, }P≥a» ¿PbC •Tb Pb<´œ‡ ¿PbC. Db≥Ÿa PÓbÆbÿ‡b ≥–bÓaL ÆD»Ck”Uÿ‡b •TıLCÿ‡b P´BbÎDCÿ‡b }<æ‡bUb ¿bUCUa k<µŸ»b £RŸ ´bCLC, ´a P≥`‡b» Ó´{Îb™a ¿bÎA‡•T»b ¿b´C. ´a k<µŸ»b ÆŸ ¿b±e‡bUb £RŸ •TŸ»b ¿bUa »Ÿ ≥–bÓaL Pb<´œ‡ ´C ±–BbÎ~bUa ´bCT ~•T»}. »C •TŸ∑‡b™b y•TÓCÎ Ób≥∂ ¿b´C- kb±b•T‘Ø>D ÆŸ •Tb œ‡b}Db kt‡b±º•TÚ ÆÓaD <Ó≤LbŸ ¿PCU »Ÿ Ó´bŸb˝¨>b»e‡b £C~ÓN⁄b}flŸ™a ±bCŸ} kb±bPÓbCŸ kP» Db´a»; ±L ÆŸ •Tb kb±b•T‘>D} •Tb´a™ <Ó≤∑‡bPbŸ⁄} DPCU »Ÿ »a kb±bUb <ΙbŸ»PNXb Db´a». ~Ÿ‡Ø £Ì»Ÿa*Da y•Tb Gq>•TbLa |´^>UC ¿b´C, ""¿b±Ua PbŸa P}h•…T»a ~C»•Tt‡bUb ≥ŸÆØ q>CÎ∑‡bÓN≤C G^>•ØTD ¿b´C.'' ¢‡b <£Î~a ~C»•TŸa |´LØ ~•CTU, •TÚ ¿bÓ™} ±a•T —‡Î„hÒ» ¿bU}}, ±bC»a Da^> BŸUa, •TL≥aUb UbÎØD q>CÎUa, ÆC—´b ™b}≥Ub kbÆbŸ ‡C ∂U »C—´b kflØ. œ‡b <£Î~a ~C»•TŸa ´b ≥ŸÆØ ÆDbΟ Db´a, »bC ÓbLØP ¿b´C ¿~a ÆbLaÎ »‡bŸ ´bC ∂U ¿b<L œ‡b<£Î~a P´BbÎDC™C ΩŸC ±NE´b Îb´R Ub≥»aU. (~C»•TŸa P}fl^>•T, 3 ¿bM≥h^> 1998-  hUbӱ؟ ‡CÒC ≥–bÓaL ÓŸbq>a Pb<´œ‡ P}ÓCUDb» ~Ÿ£ ÆbC~a ‡b}Da •CTUCUC Bb·L. ) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 130


Óa "Pb<´„œ‡•T' Db´a ! Óa ¿bºŸ}≥bkb£ ‡CÒC ¶PbΟaU ΩbCDk}£a <ΟbCµb» ¶±bC·LbUb kPUbC ¿P»b}Db Pb<´œ‡ P}ÓCUDb™C P}‡bCÆ•T ÓUb <DÓ}_L £C∑‡bP ¿bUC ´bC»C. »C—´b ±N˙>aU fl^>Db ¿<D<÷» ¿Pe‡bDC Óa »C <DÓ}_L hÎa•TbŸ∑‡b™b ±–f™ ¶£ËB» D—´»b; ±L Ó}‘>≤a ÓbCq>a <™•Tb^>a™a. ¶±bC·L P}±e‡bD}»Ÿ Óa ÆC—´b ÓŸbq>Îblbÿ‡b £bºt‡bΟ <DflbUbC »C—´b ÎPÓ» ÓNOTbÓa œ‡b}Da ÓUb ±NE´b ≥bq>U}. ⁄Ÿ} »Ÿ ´C <DÓ}_L ^>b≤b‡™b Óa ±–‡œD •TŸa» ´bC»bC. |´LØD Óa <ΙbŸU}, ""»NÓ™} Pb<´œ‡ P}ÓCUD ¿b´C |´LÆC ÒbCŸ ÒbCŸ DC»C≥L, ±N˙>bŸa, ÓNv‡Ó}_a Db´a »Ÿ <D£bD y⁄b£C Ó}<_Ó´bC£‡ ‡CLbŸ ¿P»aU? ¿bP±bP™b y⁄b£b Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bDb G•}TÎb y⁄b£a P´•TbŸa P}hÒb ~C»•Tt‡b}•T‘Ø>D <Dµa ÎPØU •TŸa» ¿PLbŸ! »C—´b ¿~b P}ÓCUDbUb ‡CL} ÓUb ÒbC‘>} ¿Îfl‘> Æb»}; •TbŸL yŸÎa Óa œ‡b}ÿ‡b<ÎıX U˙>» ¿P»bC;'' ±L ÓbΩb ¿±CÔbbB}≥ ΩbUb. œ‡b}Da ÓUb ¿bdbPD <£U}, •TÚ ÒC ¿PC •TbCLa DC»C ±N˙>bŸa ‡CLbŸ Db´a» ¿b<L •NTLb•T‘Ø>D´a PITÚDC ±ºPC ÎPØU •TŸ∑‡b» ¿bUCUC Db´a». Ó´bŸb˝¨>bÓ«‡C ¿bÆ•TbU £È<Ó∂≤ ΩbUCUa ≥bC˝> |´LÆC ¢‡bUb ±N˙>bt‡b™b ‘>b≥ Ub≥UCUb Db´a ¿Pb Pb<´œ‡b™b Ó}™; »bC  Ò} ¶Bb Ÿb´»bC ¿b´C, ´C ±b´RD Óa ‡b P}ÓCUDbUb ‡b‡™} •TkØU •CTU}. ‡b P}ÓCUDbÿ‡b PÓbŸbC± PÓbŸ}Bbÿ‡b ¿bµa ga. ~C·ŸbÎ ÓbCt‡b}™C Bb·L ¿b<L  }æ<Æ» BbUCŸbÎb}™} •Tb—‡≥b‡D ¿b´C ¿P} •TbU ¿•TbCe‡bUb λ∂ÓbD±_b» Îb™U} ¿b<L £bCD »bP ¿bµa  Ò} ‡CTD kPUbC ¿b<L yŸÎa •Tµa ~s‡ Db´a ¿~a P}µa flCTD ‡b £bCflb}™C´a •Tb‡∂•–TÓ yC•T∑‡b™b UbB flC»Ub; •Tµa <Ó≤» Db´a  »•Tb ¿bD}£ <Ó≤ÎUb.  }æÆa» BbUCŸbÎ »PC ÓbΩC <Ó_ ΩbUC ¿b´C». kŸC™£b »C ¿b±e‡b •T<λb yC•TÎb‡Ub ‡C»b» ¿b<L ÓbΩC™ ¿Ò∂~bÕ yC•ØTD ±Ÿ» Æb»b». |´LØD ´a P}µa flC∑‡b™b ±–‡œD •CTUb; ±L ÎC≤Cÿ‡b ¿bµaÿ‡b Ób∆‡b ¶±„hÒ»aÓN≤C P}‡bCÆ•Tb}™a ¿‘>™L™ ΩbUa ¿PC <£P»C. •TbŸL •Tb—‡≥b‡Db™b Ÿ}≥UCUb •Tb‡∂•–TÓ Òb}kÎØD PÓbŸbC±b™b •Tb‡∂•–TÓ ÎC≤CΟ, £bCD ÎbÆ»b PNiT •TŸbÎb •Tb Db´a ¿Pb œ‡b}ÿ‡b±N˙>C ±C™ ±‘>Ub. <D˜•T·∂ yÎ˙>b™, •TÚ ±N˙>bŸa ŸbÆ•TÚ‡ DPUb »Ÿa œ‡bDC, PbÎ∂Æ<D•T ÆaÎDb»aU ÓbLPbDC, Ÿ<P•Tb}ÿ‡b ÓC≤b—‡b» ¿b≥bT±LC Æb∑‡b™b ±–‡œD •TiT D‡C.  ÒC £bCflb}Db Pb<´œ‡PCÎCk”U ±bGŸ»bC<·•CT £C∑‡b™b •Tb‡∂•TÓ ΩbUb. •Tb‡ |´LbÎ} ¿}≥bŸÓ≤b $ 131

œ‡b}ÿ‡bk”U? Óa yÎ˙>}™ |´LCD •TÚ, ""´C ±–<»Bb~bUa ±bGŸ»bC<·•T <ÎÆCœ‡b}DbC! ´C ±bGŸ»bC<·•T <Ó≤ØDPNXb »NÓ™a ±–<»Bb <ÆÎ}» Ÿb´bC ¿~a Óa ¿b~b —‡IT •TŸ»bC.'' ⁄Ÿ} |´LÆC y•T£b ±bGŸ»bC<·•T <Ó≤bU}, •TÚ D}»Ÿ •Tb´a œ‡b Pb<´„œ‡•Tb™} ⁄Ÿ} DP»} ! G•}Tk´NDb, ŸbÆbg‡ UbBe‡bD}»Ÿ Pb<´œ‡≥NL G•}TÎb ±–<»Bb G•T»±» G^>•T»C, ´b ÓbCq>b Îb£b™b <η‡ ¿b´C. ÓbΩa ¿Ò∂~bÕb™b <ÎÀbÒa∂ |´LØD ¿bC≤⁄ ¿PUa »Ÿa Óa ™N•ØTD ¿Ò∂~bÕ flC»UCUb ÓDN˜‡ ¿b´C. Óa ÓN≤bÓ«‡C P}h•…T» Bb·C™b ¿®‡bP•T ¿b´C. •Tb<U£bP ´b ÓbΩb ¿bΑ>a™b •TÎa ¿b´C. ¿bÆ ÆŸ ÎC≤ ¿P»b ¿b<L P}µa <Ó≤bUa ¿P»a »Ÿ •Tb<U£bPbÿ‡b •TbCLœ‡b´a •Tb—‡b™} <DiT±L ‡CÒC •TiT ~•TUbC ¿P»bC; ±L ¿~b ‡b ÒbCŸ •TÎa •Tb<U£bPbÓ«‡C ±N˙>C y•T ÓbCq>b £bC· <DÓb∂L ΩbUb. œ‡b}Da ŸbÆbg‡ hÎa•TbŸUb ¿b<L œ‡bD}»Ÿ œ‡b}ÿ‡b•T‘Ø>D q>ŸbÎa•T ±q>‘>a»aU •Tb—‡™ <DÓb∂L —´b‡Ub Ub≥U}. »P} ¿bÆÿ‡b ‡b ±bGŸ»bC<·•T <ÎÆCœ‡b}™} D ´bCÎbC! PN£ºÎbDC, Bb¬‡bDC ‡b}Db UbBUCe‡b PŸhλa™b Ο£´h» ~bPDbÿ‡b ±bGŸ»bC<·•TbUb »bC*‘> £CTD ¿kb<µ» Ÿb´bC yÎ˙>a ~NBCÿn>b £bCflb}Pbq>a —‡IT •TŸ»bC. Óa »Ÿ Pb<´„œ‡•T Db´a, |´LÆC Pb<´„œ‡•T |´LØD ÓUb ÓbE‡»b Db´a. »P} •TbU±ŸÎb±‡Y» ÓUb ¿Ò∂~bÕß |´LØD´a ÓbE‡»b D—´»a. Óa •NTq>} ¿Ò∂~bÕbΟ kbCUb‡Ub ≥CUbC, •TÚ œ‡b œ‡b P}hÒb}™C ±–ÓN⁄ ¿b±e‡b <ÎÀbª‡bYDb Pb}≥b‡™C, ""UÔbb» q>CÎb! ¿b±L ¿®‡bP•T ¿b´bC» ¿b<L ~Ÿ£ ÆbC~a ¿b}£bCU•T ¿b´C». »C—´b, »C •Tb‡ |´L»b» œ‡bD} »NÓ™a ‘>bC•TÚ <kÒiT £CT D•Tb!'' ≥Ó»a™a ≥bC˝> ¿~a, •TÚ ¿b±e‡b <ÎÀbª‡bYDb ‡b »t´CDC kÆbÎLbŸa •Tb´a ÓbLP}, Óa P}‡NIT Ÿb˝¨>P}flbÓ«‡C •TbÓ •TŸa» ¿P»bDb œ‡b}Db ¿Ò∂~bÕbP}k}µa y⁄b£a DbC•TŸa <Ó≤bÎa ‡bPbq>a ÓbΩb Î<~Ub UbÎb‡™b ±–‡œD •TŸb‡™a; ±L »C •TbÓ PbC‘Ø>D Ò} ¿be‡bkŸbCkŸ (œ‡b}ÿ‡b UC⁄a) Óa y•Tb <£ÎPb» ¿b}£bCU•T kDUbC! ‘>}•CTUPb´CkbDC Ób}‘>UCe‡b ±–h»bÎbÓN≤C  »Ÿ •Tb´a ±GŸLbÓ ΩbUC œ‡b™b <ΙbŸ PbC‘Ø>D £CT; ±L œ‡b ±–h»bÎbÿ‡b <ÎıX PbŸb <´}£ÈhÒbD ¿b<L kbÆØDC Óa y•T^>b ¿~a ÓbCq>a •NTh»a ΩbUa. œ‡b™b <D•TbU Ób∆‡b kbÆØDC Ub≥Ub ´C P≥`‡b}Db™ q>bT•T ¿b´C. œ‡bD}»Ÿ ¿b»b ´a Ó}‘>≤a ´≤Ø´≤Ø ~Ÿ£ ÆbC~a "¿Ò∂~bÕa' Db´a; ±L <D£bD •…T<·¿Ò∂~bÕa ¿b´C» ¿P} UbÆ»•TbÆ» •Tb ´bC ∂Db, |´Lb‡Ub Ub≥Ua ¿b´C». Pb<´œ‡bÿ‡b kbk»a»´a »C™ ¿b´C. Óa ¿b»b±‡Y» ¿q>ŸbÎaP ±Nh»•CT <U<´Ua ¿b´C». ÓŸbq>akŸbCkŸ  }≥–Æa»´a <U<´Ua ¿b´C». Ób∆‡b •Tb´a ±Nh»•Tb}™a  »Ÿ BbŸ»a‡ Bb·b}» ¿}≥bŸÓ≤b $ 132


Bb·b}»Ÿ}´a ΩbUa ¿b´C» ¿b<L ´a P≥≤a™ ±Nh»•}T •Tb´a ¿Ò∂~bÕbΟ™a Db´a» G•}TÎb ~C»aΟ™a Db´a». <Õ‡b}ÿ‡b ±–fb}™} <ÎWUC·L •TŸLbŸ} "™b}£Î‘>™a <~£bCŸa', <~ÎbÆa Ó´bŸbÆb}ÿ‡b ™GŸ_b» ‘>bC•TbÎLbŸ} "~C»•Tt‡b}™b ŸbÆb <~ÎbÆa', ÆbC<»kb VNTe‡b}ÿ‡b "~C»•Tt‡b}™b ¿bPØ‘>b'Ub •CTUCUb "~»•Tb™b ÓNÆŸb", Æb»a‡Îb£, µÓ∂Îb£ ‡b}™} ŸPb‡D~bÕ ¶U≥‘>LbŸ} "Æb»a‡Îb£b™b BhÓbPNŸ' ¿~a ¿Ò∂~bÕb±CÔbb ÎC≥`‡b <η‡b}Ο™a´a ±Nh»•} ¿b´C». U<U» Pb<´œ‡ Óa •Tb´a VTbŸP} <U<´U} Db´a. Óa <U<´UCe‡b UC⁄b}»UC £bCD™bŸ UC⁄ U<U» ¿b´C» ¿P} •Tb´a UbC•Tb}™} |´LL} ¿b´C. »•}T <U<´U} »Ÿa Óa k´Èµb Pb<´„œ‡•T DPbÎb! •TbŸL, ¿bÆ•TbU ¢‡b}Da •Tb´a ±Nh»•}T <U<´Ua ¿b´C» ¿b<L ¢‡b}Db •Tb´a ±bGŸ»bC<·•}T <Ó≤bUCUa Db´a» ¿PC UC⁄•T ÓbCq>C ±–‡œD±ØÎ∂•T ~bCµbÎC Ub≥»aU. Óa œ‡b}ÿ‡b»Ub™ y•T ¿b´C. Ób∆‡b y•Tb´a ±Nh»•TbUb ±bGŸ»bC<·•T <Ó≤bUCU} Db´a. Ób∆‡b "~C»•TŸa P}fl^>Db : <ΙbŸ ¿b<L •Tb‡∂±X»a' ‡b ±Nh»•Tbÿ‡b, ÆC U<U» UC⁄D DPØDPNXb 40 ´ÆbŸ ±–»a P}±e‡b ¿b´C». Ó´bœÓb VNTUC PÓ≥– ÎbŒTÓ‡bÿ‡b DÎaD ¿bÎ…ca™b <Ε–TÚ™b <Ε–TÓ PbC‘>e‡bP ´b ÓŸbq>a»aU ¶Çb}•T ¿b´C ¿b<L »Ÿa´a ÓUb Pb<´„œ‡•T |´LØD ÓbE‡»b Db´a. Óa ±–™<U» ¿Òb∂D} Pb<´„œ‡•T ¿PCD ¿PC ÓUb´a Îb^>» Db´a. Óa Pb<´„œ‡•T •Tb Db´a »C Pb}≥»bC. ÓUb £È:⁄ ±b´Î» Db´a ¿b<L yC•Tλ Db´a, ´a ¿≥£a ⁄Ÿa ≥bC˝> ¿b´C. ´C  }æ<Æ» BbUCŸbÎ  ÒC  »s‡b UbC•Tb}ÿ‡b PÓbCŸ kPØD œ‡b}ÿ‡b "ÆEÓb™a •T´bLa' •T~a •Tb‡ Pb}≥»b» ‡b™} ÓUb ÓbCq>} ¿b÷‡∂ Îb^>»}! ÓUb Db´a Pb}≥»b ‡CLbŸ, Óa ¿bCsPbkbCs~a Ÿ‘>b‡Ub Ub≥CD. ¿bÆ•TbU BbUCŸbÎb}Ο´a »Pb™ ±GŸLbÓ ´bC»bC ¿b´C ¿P} Îb^>»}. ±<´e‡b}£b ÓUb ÆC—´b œ‡b}Da ´a •T<λb |´LØD £b⁄ÎUa »C—´b ~b}»±LC y•T y•T ¿bC≤ |´L» ´bC»C; ¿bÆ BŸBŸ |´LØD ^>b•T» ´bC»C. œ‡b}™a £ÈPŸa y•T •T<λb  ÒC yC•Tb‡Ub <Ó≤CU ¿P} Îb^>» ´bC»}. "y•T U´bD ±bCŸ kb±b•T‘>C <™^>bÿ‡b •Tb±‘>b™b P£Ÿb ´Îb |´LØD ´u> •TŸ»}. Ó≥ ¿b ∂ œ‡bUb PÑb £C»C, •TÚ »NΩb »Ø P£Ÿb •TÓÎ. ≥NŸ} Ÿb⁄»bDb Æa •Tb´a "kbC}£Ÿ}' Ωb‘>bUb Ub≥Ua ¿P»aU »a ≥bC≤b •TŸ, ÎC≥≤a Îa•T ¿b<L »NΩb <™^>b™b P£Ÿb flC.' ´a •T<λb ÓUb ¿œ‡}» ¿bΑ>Ua. Óa ¿b»b±‡Y» »aD£b »aD ÎC≥ÎC≥`‡b ÓbLPb}Db »a Îb™ØD £b⁄Îb‡™b ±–‡œD •CTUb; ±L ÆC—´b •T<λC» ±bCŸb™b kb± ±bCŸbD} ÆÓÎUCe‡b •Tb±PbUb BbÎ D ¿be‡bDC ±bCŸbUb ±ºPC £CT ~•T» Db´a |´LØD P}»b±ØD ¶q>»bC, ÓD≥^> ™bλ <~—‡b flbUØ Ub≥»bC, ±bCŸb™a ±bq> k‘>λbC. œ‡b Æb≥a Óa <»E´a ÎC≤b ¿ÔbŸ~: Ÿ‘Ø> Ub≥UbC. <D<Î∂•TbŸ±LC £È:⁄ ±b´∑‡b™}, yC•T∑‡b™} ÓD ¿}≥bŸÓ≤b $ 133

Ób∆‡b•T‘>C Db´a, »~a »b•T£ Db´a ¿b<L »N|´b Pb<´„œ‡•Tb}ÿ‡b P´Æ»CDC —‡IT •TŸ∑‡b™a »b•T£ Db´a. Ó≥, ¿b|´a •Tb‡ •TŸ»bC? ¿b•T‘>CÎbŸaÿ‡b ¿b<L ¿Ò∂~bh_bÿ‡b ¿bUC⁄b}Ób≥C U±»bC. ~C»•Tt‡b}™} £È:⁄ ¿bÓÿ‡b »m‡C»aUb •Tb—‡b» Pb}≥LC ΩC±» Db´a. Ó≥, Ÿ‘Ø> ‡CT D‡C |´LØD ¿b|´a ¿b•T‘>CÎbŸa Ób}‘>»bC ¿DË Ÿ‘Ø> ‡CT |´LØD <PXb}» Ób}‘>»bC. hλ:ÿ‡b flbÓbDC <Ó≤LC ~s‡ ¿PUCe‡b "D <Ó≤Lbt‡b P£t‡b' k”U kbCUØ ~•T» Db´a |´LØD ¿b|´a "¶LC Pk<P‘>a'™a ≥bC˝> •TŸ»bC. |´LØD, Óa Pb<´„œ‡•T Db´a, ¿P} Óa |´L»bC. »P}, Óa •Tb´a ÒbClb •Tbq>aL ±–P}≥b}Db »bC*‘> <£U} Db´a; »ŸaPNXb U´bD ÓNUb™} £È:⁄ ÓUb P´D ´bC» Db´a. ÓbC‰b ÓbLPb}ÿ‡b, <Î~C·»: ·b» ¿bUCe‡b ±Nı·bÿ‡b £È:⁄b™} ÓUb •Tb´a VTbŸP} Îb^>» Db´a. Îb^>»}, œ‡b}Da »bC*‘> <£U}™ ±b<´ÆC; ±L, <Õ‡b Î U´bD ÓNU} ‡b}™} £È:⁄ ⁄Ÿ}™ P´D ´bC» Db´a. |´LØD ¿b|´a ¿b•T‘>CÎbŸa Ób}‘>»bC. Pb<´„œ‡•Tb™a´a hλ:™a y•T »b•T£ ¿P»C. Ó≥b~a ÓbCŸCPb´Ckb}Da PbΟ•TŸb}Ο ™b}≥U Bb·L •CTU}. œ‡b}Da |´^>U} »C ⁄Ÿ} ¿b´C. »N|´a PbΟ•TŸb}™} •T<ΜΠ<ÎPŸbU »Ÿ PbΟ•TŸb}™} <ÎßbD PÓÆL} ¿~s‡ ¿b´C. ´a VTbŸ Ó´{Îb™a ≥bC˝> ¿b´C. Pb<´„œ‡•T »b•T£ •T~a •Tb‡ ¶±‡bC≥a ±‘>»C? Óa y•T ¶£b´ŸL Pb}≥»bC. Óa P}‡NIT Ÿb˝¨>P}flb™a DbC•TŸa PbC‘Ø>D •T‘>C ¿bUbC ¿b<L <»•T‘>C <ÆDC—´bÓµe‡b P}ŸÓŸÎŸa Ó´bUbÓ«‡C Bb·L •TŸLbŸb Óa,  •T‘>C ™bŸ ηbYÿ‡b ¿b» ÓUb ‡CŸÎlbÓ«‡C VTb~aÿ‡b •TbCq>‘>a» q>CÎ∑‡b» ¿bU}. ±<´e‡b™ ¿b}£bCUDb» ~bPDbD} ÓUb »Nı}≥b» ^>b•TU} ¿b<L ±bC<UPb}Db Ba»a ¿~a, •TÚ »Nı}≥b» ¿bÆØkbÆØUb ™bŸ±b™ ´ÆbŸ ~C»•TŸa ¿b´C», œ‡b}ÿ‡b» ‡b ÓbLPbUb q>CÎU} »Ÿ »bC B‘>•TÎØD ^>b•TÚU œ‡b}Db. œ‡bÓN≤C œ‡b}Da ÓUb ÎC≥`‡b ⁄bCUa» q>CÎb‡™} q>ŸÎU}; ±L ‡CŸÎ‘>b ´a "kŸM•T ÆCU' ¿b´C; <»ÒC ÎC≥`‡b •TbCq>a™a PbC‡ Db´a. œ‡b ÆCUÓ«‡C y•Tb™ Gq>•TbLa ™bŸC•T ÎC≥`‡b ⁄bCe‡b ¿b´C»; £ÈPt‡b <£Î~a ¢‡b}Db VTb~a Àb‡™} ¿P»} œ‡b}Db ‡b ⁄bCe‡b}» q>Cλb». ÓUb q>bT•T D—´»}. ±bC<UPb}Da ÓUb œ‡b»e‡b™ y•Tb ⁄bCUa» q>CÎU} ´bC»}. Óa ¿b±Ub ΩbC±ØD ≥CUbC. <£ÎPBŸÿ‡b ¿b}£bCUDbÓN≤C £ÓØD ≥CUbC ´bC»bC, ΩbC± Ub≥Ua. Ÿb_a ~CÆbŸÿ‡b ⁄bCUa»Ub <P}µa —‡b±bŸa ¿bCŸ‘>b‡Ub Ub≥Ub. œ‡bÓN≤C ΩbC±ÓbC‘> ΩbUa. <~±b‡b}Da ÓUb Pb}<≥»U}, •TÚ ‡b ⁄bCe‡b ¿~bPbq>a ¿b´C» ¿b<L œ‡b <P}µa —‡b±bt‡bUb œ‡bÿ‡b ¶Àb™a Ba»a Îb^>b‡Ub Ub≥Ua |´LØD »bC ¿bCŸ‘>b‡Ub Ub≥Ub. P}≥ӟΟa Ó´bU »C VTb~a™a •TbCq>a, G•T»a ÓbCq>b k£U •CTUb, G•T»a œ‡b≥ •CTUb ´C UbC•Tb}Db Pb}≥L} PbC±} ¿P»}; ±L ±–P}≥ ¿bUb |´LÆC •Tb‡ kC»»}, •T~b ^>bC™∑‡b Ub≥»b» »C ±–œ‡Ôb ¿DNBÎe‡b⁄CŸaÆ •T≤LbŸ Db´a. œ‡b Îb»bΟLbÓN≤C ΩbUCe‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 134


ÓD:„hÒ»a»ØD PbΟ∑‡bPbq>a Ób∆‡b Ó£»aUb ¿}£ÓbDÿ‡b »Nı}≥b»UC PbΟ•TŸ ¿bUC. P•Tb≤ ´bC ∂±‡Y» PbΟ•TŸb}ÿ‡b •TÚ flC»UC Ζ» D ´C ¿b|´a ¿}µ»CDC Umµ±–•Tb~  <»´bP <DP≥∂ÓbDC ÆC <£—‡ £b´•T |´LbC<D ¿Pb·b™C kN£Ë«‡b<™ ÎbL µGŸUC •TŸa ´C P»a™C ¿b<L ¿bUC <~ŸbΟa ÆŸa flDflbCŸ ΩbUC £bGŸÀ– £È:⁄ ¿±ÓbD´a ±–bƒ ΩbUC •TbŸb≥…´a ÆŸa P»» ÎbP •TŸa Óa ±Ø<ÆD Óa P»» ÓEÓ‡Ób»…BØ<Ó ‡b £bCD •Tb—‡b}Da ÓUb VTb~aÿ‡b •TbCq>aÓ«‡C Îbh»Î»CUb PbÓbCŸ} Æb∑‡b™} µº‡∂ <£U}. "Pb<´œ‡bÓ«‡C Æ≥L}' ¿b<L "Pb<´œ‡bÓ«‡C —‡IT •TŸL}' ‡b £bCD ≥bC˝>a ÎC≥`‡b ¿b´C». Pb<´„œ‡•T Ó}‘>≤a*Da Ÿb≥bÎØ D‡C; ±L ÓUb •Tb´a ÎC≤b P}~‡ ‡C»bC, •TÚ ¢‡b}™a P}ÎC£D ÔbÓ»b »aΖ ¿P»C œ‡b}Db Pb<´œ‡ »‡bŸ •TŸ»b ‡C» DPbÎ}. ÒbC‘>}P} ¿b‘Ø>D¿b‘Ø>D ¢‡bUb £È:⁄ PbCP»b ‡C»}, ±b´»b ‡C»} »bC œ‡b™} PN}£Ÿ •Tb—‡bÓ«‡C iT±b}»Ÿ •TiT ~•T»bC. •TÎa Æ≤»bC ¿P} |´L»b»; ±L ¢‡b}ÿ‡b ÓDbÓ«‡C £È:⁄ PbCP∑‡bPbq>a P}ŸÔbLb™} •TΙ DP»} ¿~a BhÓ ´bCLbŸa ÓbLP}™ •Tb—‡ kbÆØUb q>CÎØD •Tb´a •Tb—‡ Æ≥b‡™b ±–‡œD •TŸ»b» •TÚ •Tb‡ ¿Pb ÓUb P}~‡ ‡C»bC. ‡b P}ÓCUDbÿ‡b <DÎC£•Tb}Da ¿b»b |´^>U}, •TÚ ´C <»PŸ} P}ÓCUD ΩbU}, ±N˙>C ™bºÒ} —´b‡™} ¿b´C. yC•ØTD ÓUb ¿bD}£ ΩbUb. •TbŸL ±N˙>ÿ‡b ηb∂±‡Y» »Ÿa ÓŸbq>a Bb·b G^>•TLbŸ ¿b´C ¿~a ¿b~b <DÓb∂L ΩbUa. ‡b P}ÓCUDb™C ¿«‡Ôb ga. £.±}. ÆbC~a ‡b}ÿ‡b Bb·Lb™b Î…cb}» λ∂ÓbD±_b» Îb™Ub. œ‡b}™a <™}»b, •TÚ "™bºÒ}, ±b™Î}, P´bÎ}' ¿~a P}ÓCUD} ´bC»™ Ÿb´»aU. ¿Òb∂» Pb<´œ‡ P}ÓCUD} BŸÎb‡Ub Pb<´œ‡ <~Ñ•T Ÿb<´U}™ ±b<´ÆC ¿~a •Tb´a ¿bÎA‡•T»b Db´a. P}ÓCUD} BŸÎb‡Ub •Tb‡ ´Ÿ•T» ¿b´C?' ±L, •Tb´a ÓN”≈b}Ο ÓbΩb •Tb´a ÎC≥≤b <ΙbŸ ¿b´C. »bC Óa ¿b±e‡b±N˙>C DÓ–±LC Ób}‘Ø>  „ÿn>»bC. Óa •Tb´a •CTÎ≤ ~C»•TŸa DC»b Db´a. G•}Tk´NDb, Óa ⁄Ÿb ~C»•TŸa Db´a™. Óa DC´Óa™ Pb}≥» ¿P»bC, •TÚ Óa ÆbC~a ¿b‘>DbÎb™b |´LÆC ÓbΩb ÆEÓ k–bÃL flŸ™b ¿b´C; ±L ¿}≥bŸÓ≤b $ 135

~C»•TŸa Ób‡k<´La*Da ¿b»b±‡Y» ÓUb <Æ»•}T ±–CÓ <£U}, <»»•}T »C •NTLbUb´a <£UCU} Db´a. Óa ÆŸa ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b Ób«‡Ób»ØD ~C»a™b ±–AD Ób}}‘>» ¿bUbC ¿PUbC, »Ÿa ~C»a™b ±–f Óa y•Tb £ŸÎbÆb™a G•TÑa |´LØD Îb±ŸUb ¿b´C; ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎb™} »{ÎßbD ´C ±–œ‡C•T —‡ITÚUb hλ}_ •TŸ∑‡b™a ≥NıG•TÑa |´LØD Îb±ŸU} ¿b´C. Óa ÓN≤b» hÎb»}¯‡b™b BbCITb ¿b´C. ≥GŸka™} DbΠχb‡™}, ≥GŸka ´^>Îb‡™a |´Lb‡™} ¿b<L ≥GŸka <DÓØ∂UDb™C ÎC≥ÎC≥≤C •Tb‡∂•–TÓ •Tb˙Ø>D ¿b±UC™ <⁄PC BiTD χb‡™C ´C ÓUb •TŸ»b ¿bU} DP»} ¿P} Db´a; ±L Óa y•TbCLaP~C yC*~a PbUb±bPØD y•T <PXb}» Ób}‘>»bC ¿b´C. ´b <PXb}» ÓbΩb Db´a, Ó´bœÓb ≥b}µa*™b ¿b´C. ≥b}µaÆa*Da |´^>U} ´bC», ""≥GŸkb}•TGŸ»b ¿b|´a ´C •TiT, »C •TiT ¿P} P≥≤C™ ÆL |´L»b», VTIT ≥GŸkb}ÿ‡b n>b»aÎiTD ¶q>b‡Ub •NTLa »‡bŸ ´bC» Db´a.'' ≥GŸkb}Db £ÈPt‡b •TbCLœ‡b´a Ó£»a™a ≥ŸÆ Db´a; ¿b‡.¿bŸ.‘>a.±a. D•TbC •TÚ •TbCL»a ŸbCÆ≥bŸ ´Óa ‡bCÆDb D•TbC. PŸ•TbŸ ´b™ ≥GŸka™b •TbŸ⁄bDb ¿b´C. ÆŸ y⁄bÀb BØ•}T±b» <£Ña ¿b<L ÓN}k ∂™a PŸ•TbŸ} ⁄UbP ΩbUa ¿P»a »Ÿ £C~ ¿bkb£a¿bkb£ ¿b<L PN⁄P}±¤ ΩbUb ¿P»b, ‡b <ΙbŸb}™b Óa ±NŸh•T»b∂ ¿b´C.  »•Tb —‡b±•T <ΙbŸ Ób}‘>» ¿P»bDb ÓUb "ÓŸbq>a Bb·b Æ≥CU G•}TÎb Db´a' ‡b ±–fbΟ •Tb´a kbCUb‡™b ÓbC´ ´bC»bC ¿b´C. »bC Óa ^>b≤a» Db´a. P≥≤C™ »N|´a Pb<´„œ‡•T Pb<´œ‡bÿ‡b kbk»a» Ób∆‡b “˝>aDC Α>aUµbŸC ¿b´b». Bb·CP}k}µa ÓbΩC <ΙbŸ Ób}‘>»bDb ÆŸ •Tb´a ™N•TU} »Ÿ »N|´a ÓUb ÓbVT •TŸbU ¿~a ¿b~b ¿b´C. ~C»•Tt‡b}™b ±–f ´b»a χb‡ÿ‡b ¿bµa Óa V–TbEPÓ«‡C ´bC»bC. ±<´e‡b}£b ÆC—´b Óa V–TbEPÓ«‡C ≥CUbC »C—´b y•Tb Gq>•TbLa, »´bD Ub≥Ua ´bC»a |´LRD,  }≥–Æa»ØD ±bLa Ób<≥»U}. ±bLa Ób≥L} ¿b<L »C£C⁄aU  }≥–ÆaÓ«‡C ´b œ‡b}ÿ‡b “˝>aDC £È´CŸa ≥NE´b ΩbUb. ±<´Ua ≥bC˜^> V–C*T™ ÓbLP} ±bLa ±a» Db´a» ¿b<L £ÈPŸa »C V–C*T™™ kbCU». œ‡bÓN≤C œ‡b}Da Ób∆‡b•T‘>C ™OT £ÈU∂Ôb •CTU}; ±L D}»Ÿ, Óa „hÎœΩUY‘>ÓµØD ±Ÿ» ‡C ∂±‡Y» œ‡b}ÿ‡b» ÓbCq>b k£U fl‘Ø>D ¿bUb ´bC»b. V–TbEPÓµaU P≥≤a PN<~<Ôb» ÓbLP} kt‡b±º•TÚ  }≥–Æa kbCUb‡Ub <~•TUa ´bC»a; ±L  }≥–Æ ÓbLP} V–C*T™ kbCU»bDb »a Ób»…Bb·b Db´a ¿P} £b⁄<Î∑‡b™b ±–‡œD •TŸ»b» »P}™ V–C*T™ ÓbLP} •TŸa». ÓŸbq>a» "™'™C £bCD ¶ÿ™bŸ ¿b´C», y•T •Tq>bCŸ ¿b<L y•T Ó…£N; ±L V–C*T™ Bb·C» PÎ∂™ ¶ÇbŸ Ó…£N »Ÿ  *≥–Æa» VTIT •Tq>bCŸ ¿b´C»; ±L V–C*T™ ÓbLP}  }≥–Æa kbCU»bDb ÓN”bÓ Ó…£È ¶ÇbŸ™ •TŸb‡™C. •TP} •Tb ´bC ∂Db, V–C*T™ ÓbLP} hÎBb·b<BÓbD PbC‘Ø>D  }≥–Æa kbCUb‡Ub Ub≥UC |´^>e‡bΟ Óa <ΙbŸU}, ""»N|´a »NÓÿ‡b Bb·C™C  »•CT ¿<BÓbDa ´bC»b, Ó≥ ¿b»b  }≥–Æa •TP} •Tb‡ kbCUb‡Ub ¿}≥bŸÓ≤b $ 136


Ub≥Ub»?'' »C—´b »C |´LbUC, ""¿b|´a ÆC kbCU»bC »C }„¬U~ Db´a, »a ¿ÓCGŸ•TÚ Bb·b ¿b´C! ¿b|´a ´a ±Ÿ•TÚ Bb·b <~•TUbC ‡b™C •TbŸL •Tb‡? ¿ÓCGŸ•CT» ¿b<Ò∂•T κBÎ ¿b´C, PN⁄P}±¤»b ¿b´C, PbµDb}™a <αNU»b ¿b´C. œ‡bÓN≤C ¿ÓCGŸ•TÚ Bb·b ⁄t‡b ¿Òb∂DC P}±¤ ΩbUa ¿b´C ¿b<L ¢‡bUb Æ≥bÿ‡b PŸ´”aΟ,  <»´bPbÿ‡b PŸ´”aΟ, P}~bCµDbÿ‡b PŸ´”aΟ Æb‡™} ¿b´C œ‡b}Db ¿ÓCGŸ•TÚ <~•T∑‡b⁄CŸaÆ ≥œ‡}»Ÿ Db´a.'' Pb<´œ‡ PÓ…X •TŸb‡™} »Ÿ •Tb‡ •TŸb‡Ub ´Î}? »NÓÿ‡b P}ÓCUDbÿ‡b ¿«‡Ôbb}Da ¿b±e‡b Bb·Lb» |´^>U}, ""¿bÆ™a Æa •Tb´a <~ÔbL±X»a ¿b´C, œ‡b}»aU £bCD Bb·b}™b, »aD Bb·b}™b "VTbM|‡N∂Ub' ¿b<L ¢‡b ±X»aDC Bb·b <~•T<ÎUa Æb»C ´C PÎ∂ ±b´»b ÓŸbq>a Bb·b UΕTŸ ÓŸCU ¿P} <£P»}.'' œ‡b™} •TbŸL y•Tb Îbs‡b» Pb}≥b‡™} ΩbU} »Ÿ, ≥Ÿak UbC•Tb}™a Bb·b gaÓ}» ¿PØ ~•T» Db´a. ´b <ΙbŸ »N|´b Pb<´„œ‡•Tb}Db ±^>LbŸ Db´a, »Ÿa´a Óa Pb}≥»bC. ¿bÆ »N|´a ¢‡b •Tb≤b»e‡b Pb<´œ‡b™a Îb⁄bLLa •TŸa» ¿b´b», œ‡b •Tb≤b»aU Ó}‘>≤a*ÿ‡b ÆaÎDb•T‘>C ±b´b. ¶£b´ŸLbÒ∂, ßbDCdŸ χb. œ‡b}™b ÆEÓ, Ób»b<±œ‡b}™a ¿bœÓ´œ‡b, PÓbÆbDC flb»UCUb k<´˜•TbŸ ‡b PÎbYÓN≤C ßbDCdŸ PÎ∂ ¿b‡N˜‡ Æ≤» Æ≤» Æ≥UC, PÓbÆbDC <£UCUC PÎ∂ ´Ub´U œ‡b}Da ±™ÎUC |´LØD œ‡b}ÿ‡b »bC*‘Ø>D ¿Ó…»Ó‡a ¿bCÎa <DflbUa. P•Tb≤a •TbMUCÆÓ«‡C ÆbTD £bCD»aD "UCs™Ÿ'ÿ‡b ±b@b ^>b•ØTD, flŸa ¿bUCe‡b ÓbLPbÿ‡b ´b»ØD, kbU±Laÿ‡b P}h•TbŸb»ØD UbBUCUa Æa •Tb´a Pb<´œ‡b™a ¿b<L ±–<»BC™a <~£bCŸa ¿PCU »a P}±C±‡Y» Pb<´œ‡<D<Ó∂»a ´bC U∂ ; ±L œ‡bD}»Ÿ ±bGŸ»bC<·•Tbÿ‡b <U⁄bLb±Ua•T‘>C •Tb´a ´bCLbŸ Db´a. ÓUb P}±¤»b |´LÆC •Tb‡ |´Lb‡™} ¿b´C »C ÒbC‘>} h±˝> •TŸ»bC. ÓUb ≥GŸka™} •Tbº»N•T •CTUCU} ¿bΑ>» Db´a. ±–£C~ ≥Ÿak ¿PUb »Ÿa œ‡b™} Pb<´œ‡ ÓbCq>} ¿P»} ´a ≥bC˝> ⁄bC^>a ¿b´C. P}v‡b~bÕa‡“˜@b, ≥GŸka»´a y⁄b£b •NTLa ±–•Tb}‘> ±–ßC™b ÓDN˜‡ <DflØ ~•T»bC, Db´a ¿P} Db´a. |´LÆC, »bC ≥Ÿak ¿PØD´a In spite of poverty »Pb ¿P»bC. ±L P}v‡CD} ±b<´UC, Pb<´œ‡b™a y•ØTL <D<Ó∂»a ±b<´Ua »Ÿ »bC ¿±Îb£ q>Ÿ»bC. Pb<´œ‡ G•}TÎb ±–<»Bb •T~b»ØD ÆEÓ»C? ÎiTD •NTqØ>D»Ÿa y•T£Ó ±–<»Bb <~Ÿ»C, ¿}≥b» PŸhλa™b P}™bŸ ´bC»bC ¿b<L Ó≥ "ÆC D £C⁄C Ÿ<Î, »C £C⁄C •TÎa' ¿P} |´LØD Pb<´œ‡ »‡bŸ ´bC»} ¿~a ÆŸ •NTLb™a •Te±Db ¿PCU »Ÿ Ó≥ ÆEÓb}µPNXb <DP≥∂•T<λb <U´R ~•CTU! ⁄Ÿ} »Ÿ »NÓÿ‡b ~m£b}™b, ±–<»BC™b VNTUbCŸb ´b »NÓÿ‡b ¿DNBÎbÿ‡b P}±¤ BØÓa»ØD Îb˙>» ¿P»bC. Ó≥, ¢‡b™} ¿b‡N˜‡ £GŸæa, ±º~bD} D—´C, »Ÿ ¿DNBÎbD}; ¢‡b™} ¿b‡N˜‡ ¿DNBÎbÿ‡b <Î<ε»CD} D^>U}U} Db´a ¿~b ÓbLPb™} Pb<´œ‡ ´C VTIT ÓN}k ∂ÿ‡b UbC•TU ¿}≥bŸÓ≤b $ 137

≥b‘>a»aU ±–ÎbPb»™ Îb™b‡ÿ‡b Ub‡•TÚ™} ´bC»} ¿b<L ¿bÆ Îh»N„hÒ»a ¿~a ¿b´C, •TÚ ÓŸbq>a»aU "ÓbE‡ÎŸ' UC⁄•Tb}™} Pb<´œ‡ ´C UbC•TU ≥b‘>a» ÆŸ •Tb ⁄bŸC £bLC <ΕT» χb‡Ub ±ºPC DP»aU »Ÿ ~CÆbt‡b•T‘Ø>D flCTD Îb™∑‡bUb‡•T Pb<´œ‡ ΩbU} ¿b´C. ÓbΩC y•T ≥Nı ‘>bM. PNÓ» ÓNŸ}ÆD. œ‡b}Da ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡ÎhÒCÓ«‡C •TbÓ •CTU} ¿b´C. •TbCGŸ‡b™} ‡NX Ωbe‡bD}»Ÿ ¿ÓCGŸ•CTD} œ‡b}Db "¿ÓCGŸ•CT»aU ™UDÎb˙> •T~a Òb}kÎbÎa' ‡bΟ ™™b∂ •TŸ∑‡bPbq>a kbCUbÎU} ´bC»}. ¿~b ‡b ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ ÓbE‡»Cÿ‡b ÓbLPbDC "¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡ÎhÒb' ´C ±Nh»•T ÓŸbq>a» <U<´U}. UbC•Tb}Da œ‡b}ÿ‡bΟ VTbŸ ^>a•Tb •CTUa. UbC•Tb}Da |´^>U}, "´C ±Nh»•T }≥–Æa» <U´b‡Ub ´Î} ´bC»}. ÓŸbq>a» <U´RD •Tb‡ ¶±‡bC≥?' ´a 1955 ™a ≥bC˝> ¿b´C. ^>a•Tb•TbŸb}Db ‘>bM. PNÓ}» ÓNŸ}ÆDb}Da ¶cŸ <£U}, ""Ób∆‡b ¿DNBÎb}ÿ‡b ¿bµbŸC ¢‡b}Db ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ DbLC—‡ÎhÒC™b ¿®‡bP •TŸb‡™b ¿PCU œ‡bDC ÓŸbq>a Bb·b <~•TbÎa ¿~a ÓbΩa  ÿn>b ¿b´C.''  »•TÚ <´}Ó» £b⁄<Î∑‡bPbq>a »NÓ™b ¿DNBÎ PÓ…X ¿b´C •Tb? •TbMUCÆÿ‡b ‡b ÓNUaD} •TbMUCÆÿ‡b œ‡b ÓNUb•T‘>} ±b<´e‡bD}»Ÿ œ‡b £bCflb}™C ‘>bC≤C y•TÓC•Tb}ÿ‡b» <ÓP≤e‡bD}»Ÿ Æa •Tb´a G•TU<kU G•TU<kU ´bC»C œ‡b™a •Tb—‡} G•T»a ÎC≤ <U<´LbŸ? ‡b G•TU<kUa<~Îb‡ »N|´bUb •Tb´a ÎC≥`‡b ±X»aDC <U´b‡Ub D•TbC •Tb? •Tb ~}BŸ ηbY±ØÎa∂ »NÓÿ‡b ¿bÆa¿bÆbCkb}ÿ‡b ÓDb}» ¢‡b G•TU<kUa ´bC» ´bCœ‡b, œ‡b™ G•TU<kUa ¿ÆØD ™bUØ ¿b´C»? •Tb´a DÎaD ¿bLbU »Ÿ Pb<´œ‡ ´bC U∂ . »a™ »a <~≤a •T˙>a G•T»a ÎC≤ »N|´a ±NE´b ±NE´b ¶•T≤LbŸ ¿b´b»? P≥`‡b £C~b»Ua ≥GŸka ´a •Tÿÿ‡b ÓbUb™} ÆbLaαØÎ∂•T ~bC·L •CTe‡bÓN≤C »‡bŸ ΩbUa ¿b´C ´b ÓbΩb ¿DNBÎbΟ ¿bµbGŸ» <PXb}» ¿b´C ¿b<L »bC Pœ‡ ¿b´C ‡b» •Tb´a Îb£ Db´a. ´b <PXb}», œ‡b™b ¿®‡bP, œ‡b™a ¿b•T‘>CÎbŸa Ó´bŸb˝¨>b»e‡b ~C»•TŸa ¿b}£bCUDbDC »‡bŸ •CTUa ¿b´C ¿b<L ´C PÎ∂ Óa ÓŸbq>a» <U´RD q>CÎUC ¿b´C. Ób∆‡b•T‘>C, ¿≥£a ´bÎ∂‘>∂±bPØD ¿DC•T <ÎÀb±aq>b}»UC, ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b ¿Ò∂~bÕbΟaU ±ay™.‘>a.™C ¿DC•T ±–k}µ ¿b´C». »C <U<´Lbt‡b}»UC <D|ÓC »Ÿa UbC•T ±Ÿ£C~b}»UC ¿b´C». »C ÓUb |´L»b», ""»N|´a ´C PÎ∂ <U⁄bL •Tµa»Ÿa  }≥–Æa»ØD •TŸb‡Ub ±b<´ÆC.'' œ‡b}Db ÓbΩ}´a ¶cŸ Ób∆‡b ≥NiT}Da <£UCU}, ""~C»a ¿Ò∂—‡ÎhÒC™b ¿®‡bP ¢‡bUb Ób∆‡b Ób}‘>Laÿ‡b ¿}≥bDC •TŸb‡™b ¿b´C, œ‡b}Da ÓŸbq>a <~•TU} ±b<´ÆC.'' Pb<´œ‡ÎCUaUb Ub≥UCUa •TÚ‘> ÆŸ ÓbŸb‡™a ¿PCU »Ÿ ¿bµa œ‡b ÎCUaΟ ÎC≥≤a ÎC≥≤a ±bD} ‡C»aU ¿P* •Tb´a »Ÿa •TŸb. œ‡bPbq>a, •Tb´a ÎC≥≤C ¿DNBÎ ‡C»aU ¿P} •Tb´a »Ÿa •TŸb. ´C •Tb´a Óa Pb<´„œ‡•Tb}Ο DNP»a ^>a•Tb •TŸ∑‡bPbq>a kbCU» Db´a; Óa ¿}≥bŸÓ≤b $ 138


¢‡b •Tb´a £bCD ≥bC˝>a Ób}‘>»bC ¿b´C œ‡b™b »N|´a ≥}BaŸ±LC <ΙbŸ •TŸbÎb ‡bPbq>a Óa kbCU»bC ¿b´C. ÓUb ŸbÆ•TbŸLbΟ kbCUb‡™} Db´a; ±L £C~b»aU ±GŸ„hÒ»a »•TÚ ≥}BaŸ Îb^>»C •TÚ »a PÎ∂PbÓbE‡ ÆDb}±‡Y» ±bC´bC™<Î∑‡bPbq>a, P}‡NIT Ó´bŸb˝¨> ™≤Î≤aÿ‡b •Tb≤b»aU ~b<´Ÿb}PbŸ⁄C ~b´aŸ ¿Pb‡Ub ´ÎC» ¿PC Îb^>»C. ¿bÆ ÆŸ •Tb »C ~b´aŸ <ÆÎ}» ¿P»C »Ÿ ÓN}k ∂™} •TbCL»}™ PŸ•TbŸ G^>•TU} DP»}, ±L ¿bÆ™C ¿bÓ™C P≥≤C ~b´aŸ PŸ•TbŸa ÓbE‡»b±–bƒ ~b´aŸ! P}ÓCUDb}»ØD Ó}¯‡b}ÿ‡b ¿b<L ÓNv‡Ó}¯‡b}ÿ‡b ´b»ØD VCT^>C, ±bGŸ»bC·•CT ¿b<L <k£b¬‡b hÎa•TbŸ» •TÎD} ¿~b »t´C™a •TŸ»b», •TÚ œ‡b» ~b<´Ÿa™b <ÆÎ}»±Lb Ÿb´» Db´a. Ó≥ »C •Tb—‡ "k–bÃLa' ´bC»}. ¿≥£a »N|´a ¿b»b ÎbD≥a£b⁄U Æa •Tb—‡} |´LØD £b⁄ÎUa» œ‡b}k”U´a ÓbΩ} ´C™ Ó» ¿b´C. »NÓÿ‡b ‡b •Tb—‡bUb ÓbE‡»b <Ó≤bUa œ‡b™} ±–ÓN⁄ •TbŸL œ‡bÿ‡b»aU ±–<»Ób µØPŸ Ωbe‡b ´C ¿b´C; ~C»•Tt‡bÿ‡b £È:⁄bÿ‡b ±–<»Ób £b´•T Ÿb<´e‡b Db´a». Óa ¢ÎbŸa <±•TλbC; ±L Ób∆‡b ¢ÎbŸaÿ‡b •TLPbUb ™b}£L} U≥‘>UCU} <£PU} ¿b<L ÓUb VTbŸ ´·∂ ΩbUb ¿P} •Tµa fl‘>U} Db´a. ´a ¢ÎbŸa <Dflbe‡bD}»Ÿ œ‡b™} ±N˙>} •Tb‡ ´bC»} ´C Pb<´œ‡b» •Tµa ‡C»™ Db´a. ÓUb y•T P´Æ ±–f ±‘>»bC. ¿Ò∂~bÕa ÓØ⁄∂ ¿P»aU. ≥CUa ±¤bP η∂C, ~C»•Tt‡b}™a ÆbLaαØÎ∂•T UØ^> ´bC»C ´C œ‡b}Db •T≤U} Db´a, ´C PÓÆ∑‡bPbŸ⁄} ¿b´C, •TbŸL »C  }≥–Æa ±Nh»•}T Îb™»b» ¿b<L œ‡bÎiTD™ <U<´»b»; œ‡b ±Nh»•Tb}» <U<´U} D—´»} |´LØD œ‡b}Db •T≤U} DPbÎ}. ±L »N|´a ≥–bÓaL Pb<´„œ‡•T |´LÎLbŸC, Óa ~C»ÓÆNŸbÿ‡b flŸa ÆEÓUbC ¿b´C |´LØD ÓUb ≥–bÓaL Pb<´„œ‡•Tb™b ÎC≥≤b »}kØ ^>b•T∑‡b™b ¿<µ•TbŸ ¿b´C ¿P} ÓbC‰b ¿b≥–´bD} Pb}≥LbŸC, ~CÎ^>a ~C»•Tt‡b}ÿ‡b £È:⁄b}™b kbÆbŸ Ób}‘Ø>D Db≥Ÿa Pb<´„œ‡•Tb}ÿ‡b ±Cq>C» ¿b±U}´a £È•TbD ¿PbÎ} |´LØD™ ±–‡œD •TŸ»b •TÚ Db´a? ÆŸ »N|´bUb ~C»•Tt‡bÿ‡b £È:⁄b™a ⁄Ÿa ÆbL ΩbUa ´bC»a »Ÿ »N|´a ≥bÎbÓµaU ΩbC±‘>} ¿b<L ≥bÎbÓµaU <Î^>b}™} flŸ ‡b}ÿ‡bÓµaU Bb}‘>L •Tb Bb}‘>Ub»? œ‡b™} •TbŸL, »NÓ™a ≥–bÓaL Bb≥b™a ±–<»Ób ⁄bC^>a ´bC»a, »NÓ™} ~C»a¿Ò∂—‡ÎhÒC™} ßbD ´C ‘>b—‡b}ÿ‡b ¿Ò∂~bÕbÿ‡b ±Nh»•Tb»ØD ¿bU} ´bC»}. »N|´a ¿P} •Tb Db´a |´^>U}, •TÚ »N|´a G•T»a´a ¢ÎbŸa <±•TÎb, G•T»a´a ±a•TT ‡CT Àb; •TLPbUb ™b}£L} U≥‘>∑‡b™} PbC‘>b, •TÆb∂™b kbCÆb ÒbC‘>b •TÓa Ωbe‡bÿ‡b ¿bD}£b™a ŸCflPNXb »NÓÿ‡b ™C´t‡bΟ ¶Ó^>LbŸ Db´a? G•T»a´a ±a•T ¿bU} »Ÿa ~C»•Tt‡bÿ‡b ‘>bCs‡bΟ™} •TÆ∂, ¿bÆÿ‡b —‡ÎhÒC», <VT^>∑‡b™a •NTq>Ua´a ~s‡»b Db´a ¿P} y•Tb´a •TÎaUb •Tb Îb^>U} Db´a? ´C Pœ‡ ÆŸ »N|´a ≥–bÓaL ¿}≥bŸÓ≤b $ 139

Pb<´„œ‡•T Ób}‘Ø> ~•TUb Db´a» »Ÿ »NÓ™a ¿DNBØ»a G•T»a ⁄Ÿa ‡bk”U ÓUb ~}•Tb ¿b´C. »NÓ™a ¿DNBØ»a ÆŸ }≥–Æa Bb·C™} kbC^> µiTD ¿bUCUa ¿DNBØ»a ¿PCU »Ÿ »NÓ™a ÓŸbq>a Bb·b •Tb Æ≥bÎa? »NÓ™a, »NÓÿ‡b Bb≥b»Ua ¿b‡N˜‡} ¿DNBÎP}±¤ ´bC∑‡b•TGŸ»b •Tb´a ¿ÓCGŸ•Tb »‡bŸ •TŸbÎa Ub≥» Db´a. ÆC •Tb´a ¿b‡N˜‡ ¿b´C œ‡b ¿b‡N˜‡b»UC <Î<ε»C™C ¿DNBÎ »N|´a G•T»a flC»b ´C ⁄ŸC Ó´{Îb™C ¿b´C.  ÒC ¿b|´a •TÓa ±‘>»bC |´LØD Pb<´œ‡bUb ´C "k–bÃLa' hÎiT± ‡C»} ¿b´C. ßbDCdŸb}Da "VTb^>UCe‡b •Tb}k≤a'ÿ‡b Æb≥a ¿b»b "DÎa •Tb}k≤' Ób≥bÎa ´C q>a•T ¿b´C; ±L »a™ Ób≥La ÆŸ •Tb 1995 PbU™b •TÎa •TiT Ub≥Ub »Ÿ œ‡b™b ¿Ò∂ ¿b±U} D±}NP•TœÎ, ¿b±Ub ®‡b‘>±Lb, ¿b±Ub BaiT±Lb »bC £CÎbÿ‡b Ób≥C U±Îb‡™b ±–‡œD •TŸ»bC ¿b´C. ÆC ÆC Pœ‡ ¿b´C »C •TÎaD} Pb}≥b‡Ub •Tb‡ ´Ÿ•T» ¿b´C? •Tb Pb}<≥»U} ≥CU} Db´a? •TbŸL ¿b|´a ¿bÓ™a ¿DNBØ»a™a P≥≤a ÔbC_} U´bD •TŸa» ™bUUbC ¿b´bC». Ó´bŸb˝¨>b»UC Pb<´„œ‡•T •TbCL? ^>a•Tb•TbŸ ´C P≥≤C k–bÃL, £C~hÒ k–bÃL, œ‡b» »aD ™»NÒbY~ •NTU•TLa∂ ¿b‘>DbÎb™C! UC⁄D •TbCL •TŸ»}? •T<λb •TbCL •TŸ»}? ÆC •TbMUCÆÓ«‡C ÓŸbq>a <η‡ <~•Tλb» »C ÓŸbq>a <U⁄bL •TŸ»b»; ¿±Îb£bDC™,  »Ÿ <η‡ <~•T<ÎLbŸC´a ÓŸbq>a <U⁄bL •TŸ»b». |´LÆC PbµbŸL»: •TbMUCÆb»aU ÓbLP} <U⁄bL •TŸ»b». ¿b»b, •TbMUCÆ™} <Îd »C •Tb‡? Ó≥ œ‡b}Da <U<´UCU}, "<»D} œ‡bÿ‡b•T‘>C ±b<´U}, œ‡bD} <»ÿ‡b•T‘>} ±b<´U}; kb±bD} ÒbC‘>b <ΟbCµ •CTUb, ~CÎ^>a ÆÓU}.'' ¿P} »C™ »C™ <U⁄bL ±NE´b ±NE´b Îb™bÎ} Ub≥U} »Ÿ »NÓ™} Pb<´œ‡ <ÆÎ}» ¿b´C ¿P} |´L»b™ •T~bUb? »C ÓCU}™ ¿b´C. PbMÓŸPC^> ÓbMÓ ´b ÓbΩb VTbŸ ¿bΑ>»b UC⁄•T ¿b´C ¿b<L ÓUb ¿P} Îb^>»}, •TÚ •NTLa´a <U´R  „ÿn>Lbt‡bDC ÓbMÓÿ‡b <D£bD ™bŸ UflN•TÒb Shortstories Îb™e‡b⁄CŸaÆ <U´R™ D‡C. ‡b ÓbLPbDC ¿b‡N˜‡BŸ VTIT ±–ÎbP •CTUb. ±M<PGVT•TÓµaU y•CT•T kC^> »bC <´}‘>Ub. œ‡b»ØD flC»UCe‡b <ÎUÔbL ¿DNBÎbUb œ‡bD} Pb<´œ‡b» ¿bLU}. œ‡b™} Pb<´œ‡ Îb™U}, •TÚ ±–œ‡C•T ÎC≤a ÓUb Îb^>»}, •TÚ ¿b»b ¿DNBÎbÿ‡b £…˝>aD} ¿b±L PbMÓŸPC^> ÓbMÓ »•}T™ ±–≥eB ΩbUbC ¿b´bC. ¿b»b œ‡b Pb<´œ‡b» ¿b±e‡bUb µOTb £C∑‡b™a »b•T£ Ÿb<´Ua Db´a; ±L »a ±Nh»•}T ±NE´b Îb™b‡Ub Ub≥UbC, •TÚ ¿bµaÿ‡b ¿DNBÎb±CÔbb ÎC≥≤b™ ¿DNBÎ ‡CTD ¿™}<k» ´bC»bC. Ó≥ UÔbb» ‡C»}, •TÚ œ‡bÿ‡b ÓbDbD} ¿ÆØD ¿b|´a U´bD kbU•}T ¿b´bC» G•}TÎb ¿±}≥ ¿b´bC». ÓŸbq>a Bb·b <ÆÎ}» q>CÎb‡™a ¿PCU, ÓbCq>a —´b‡™a ¿PCU »Ÿ, <~ÔbLb™a —‡ÎhÒb ¿}≥bŸÓ≤b $ 140


k£UUa ±b<´ÆC, œ‡b™a Ób}‘>La ÎC≥≤a ΩbUa ±b<´ÆC ´C ⁄Ÿ}™ ¿b´C; ±L œ‡b™kŸbCkŸ —‡b•TŸLb•T‘>C´a UÔb <£U} ±b<´ÆC. DÎaD —‡b•TŸLb» ÓbΩb ≥bC*µ≤ ´bC»bC. ¿Òb∂Ó«‡C VTŸ•T •TŸLbŸC ¿DNhÎbŸ <DflØD ≥Ce‡bÓN≤C »C DP»bDb Îbs‡b™b DCÓ•Tb ¿Ò∂ •TPb UbÎb‡™b ‡bk”U ÓbΩb ≥bC*µ≤ ´bC»bC. Bb·b PbC±a <U<´L} ´a •Tb´a Bb·b Æ≥Î∑‡b™a ±X» Db´a. Bb·b •Tµa Æ≥»C? ±<´Ua ≥bC˝>, Bb·C»aU •Tb´a ~m£ ´Ÿfl‘>a ÓŸ» ¿P»b». ¿bÆΟ G•T»a ~m£ ÓCUC! ga.Ó. Ób^>C*™} Pb<´œ‡ Îb™»bDb ÓUb DC´Óa ÆbLλ}, •TÚ ÆC ~m£ Ób^>C P´Æ Îb±Ÿ» ¿P» »C ¿b»b ÓŸbq>a™C Ÿb<´UC Db´a». Ó«‡C y•TbUb •NTPNÓb≥–Æb}™a "≥Æb∂ ƇƇ•TbŸ' Îb™ØD £b⁄Îa» ´bC»bC, »Ÿ »bC ÓDN˜‡ |´LbUb, ""‡b»aU ÓŸbq>a ~m£ •NTq>C ≥CUC ´bC?'' Óa |´^>U}, ""ÓCUC''. •TbCLœ‡b´a Bb·C»aU ~m£ ¿PC ÓŸ»™ ¿P»b». ÓŸbq>a»aU ~m£ ¿PC™ ÓŸ» Ÿb<´UC; ±L œ‡b}ÿ‡b Æb≥a DÎaD ~m£ ¿bUC™ Db´a». ÓŸbq>a Bb·b ÆŸ G^>•Tb‡™a ¿PCU »Ÿ <»ÿ‡b»aU <Æ»•CT ~m£ <DflØD Æb»b», œ‡b}ÿ‡b±CÔbb Æbh» ~m£ £ŸŸbCÆ ÆEÓbUb ¿bUC ±b<´ÆC»; •TbŸL •Tb´a ~m£b}™} ÓŸL ´C ¿±GŸ´b‡∂ ¿b´C. ±L, •NTqØ>D ´bC ‡bÎC »NÓÿ‡b Ób∆‡b ÓŸbq>a» ~m£? ¿b|´a P≥≤}™ ¿b‘><≥t´b •TÚ Æ≥»bC. ¿bÓ™a ‡}_PbÓ≥–a, »}_ßbD, ¿bÓ™} <ÎßbD, ¿bÓ™C <η‡ ´C P≥≤} ¿b‘><≥t´b •TÚ. ¿Pb ¿b‘><≥t´b •TÚ µ}£b •TiTD ¿b|´a ±bC^> Æb≤∑‡b™} •TbÓ •TŸ»bC; Ó≥ ¿bÓÿ‡b ¿DNBÎbÓ«‡C <Î<ε»b ‡bÎa •NTqØ>D ¿b<L ÎC≥ÎC≥≤C DÎaD ~m£ ‡bÎC •NTqØ>D? ~m£b}™a BŸ Db´a ¿b<L œ‡b±Ua•T‘>C, Æa •Tb´a Pb<´œ‡ <D<Ó∂»a ´bC»C »a ¿DNBØ»a™a Db´a. Ó≥, ÓŸbq>a Bb·b •T~a •Tb‡ Æ≥b‡™a? Ób∆‡b ±Nh»•Tb}±º•TÚ k´È»C•T ±Nh»•}T Óa ÓŸbq>a» <U<´Ua» ´C Ο P}b<≥»U}™ ¿b´C. Ób∆‡bΟ, <Î~C·»: »{ÎßbDbΟÿ‡b Ób∆‡b ±Nh»•TbP}£Bb∂» ¿bÔbC± flC»Ub Æb»bC. œ‡b»e‡b œ‡b» "hÎb»}¯‡bÿ‡b •TÔbb' (Degrees of Freedom) ´a Æa •Te±Db Ób}‘>Ua ¿b´C, œ‡bP}k}µb» ÓbCq>ÓbC‰b UbC•Tb}Da »•–TbŸ •CTUa ¿b´C. œ‡b}™} |´LL}, ""hÎb»}¯‡bÿ‡b •TÔbb ´a P}•Te±Db  »•TÚ •–Tb}<»•TbŸa ¿b´C, •TÚ »a »N|´a <U<´Ua» •Tb ‡bk”U ±N˙>C  <»´bPb» Îb£ ´bCLbŸ ¿b´C». »C—´b UΕTŸb» UΕTŸ »a »N|´a  }≥–Æa» <U´RD q>CÎb, »Ÿ™ »N|´bUb œ‡bÿ‡bΟ™b kbº<X•T P}±£b ´OT (Intellectual Property Right) <Ó≤CU. Db´a »Ÿ »bC Æb ∂U.'' ¿ÆØD Óa ÓbC´ ^>b≤Ub ¿b´C; ±Ÿ}»N ÆPÆ~a ¿b‡N˜‡b™a P}«‡b•Tb≤ ÆÎ≤ ‡C» ¿b´C »P»P} ÓUb Îb^Ø> Ub≥U} ¿b´C, ""hÎb»}¯‡bÿ‡b •TÔbb ´a P}•Te±Db  }≥–Æa» ±N˙>C Ób}‘>bÎa •Tb ÓŸbq>a™b ¿<BÓbD kb≤≥bÎb?'' ‡b £bCD <ΙbŸb}Ó«‡C ÆŸ •Tb Ù}Ù PNiT ΩbU} »Ÿ ÓUb ¿~a Ba»a Îb^>»C, •TÚ ÓŸbq>a Bb·C™a flPŸL ±b´RD Óa ÓbC´bD} »C ¿}≥bŸÓ≤b $ 141

±Nh»• T }≥–Æa» <U´aD; Ó≥ •Tb‡ •TŸbÎ}? ~b´aŸ P≥≤C PŸ•TbŸÿ‡b Db£a Ub≥UC ¿b<L P}±UC. »N≤~a£bP ÆbµÎbD} ¿b<£U~b´bÿ‡b £ŸkbŸb» ÆbTD ‘>VTbΟ Òb± ÓbŸbÎa ¿P} ´C ΩbU}. ¿bÆ, ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ±bC^>a ÆEÓUCUC |´LÎLbŸC ~b´aŸ, ¢‡b}ÿ‡b ´b»a ~C»•Tt‡b}ÿ‡b™ ÓbDb •Tb±b‡ÿ‡b PNt‡b ¿b´C», œ‡b}ÿ‡b ¿bg‡bDC ¿b±e‡b P}«‡b•Tb≤a ÓbC‰b ¿bD}£b» flbUÎa» ¿b´C» ¿b<L Ó≥ ´C Pb<´œ‡ •–Tb}<»•TbŸa ´bCT ~•T» Db´a. Ó≥ •Tb‡ •TŸbÎ}? Ób∆‡bPbŸ⁄a PbÓbE‡ ÓbLP}, Æa Pb<´„œ‡•T Db´a» »a •Tb‡ <ΙbŸ •TŸ»b»? Ób≥C ±N∑‡bUb ¿b|´a y•T ™™b∂P_ flC»U} ´bC»}- ~C»aΟaU Pk<P‘>aUb ÓDÓbC´D <P}≥b}P´ PÎ∂ ¿Ò∂~bÕßb}™a ÓbE‡»b flC∑‡bPbq>a. œ‡bÓ«‡C <£Ñaÿ‡b y•T <ΣN·a ¿be‡b ´bCœ‡b. œ‡b}Da Bb·Lb» ÎC≥≤a™ Bb·b Îb±ŸUa. Óa œ‡b Bb·CUb <Ω}£a (Zindi) ¿Pb ~m£ Îb±Ÿ»bC. "<Ω}£a' |´LÆC Ωa ^>a—´aÎiTD yC•TÎUa ÆbLbŸa <´}£a. Óa ÓŸbq>a kbCU»b}Db y⁄b££ÈPŸb ¿±Îb£ PbC‘>e‡bP G•}TÎb ÆbLaαØÎ∂•T Îb±Ÿb‡™b q>Ÿ<Îe‡b<~Îb‡ y•T´a  }≥–Æa ~m£ Îb±Ÿa» Db´a.  »Ÿ´a Bb·b Îb±Ÿ»bDb Óa ´C™ •TŸ»bC.  }≥–Æa kbCU»bDb V–C*T™ Îb±Ÿ» Db´a ¿b<L V–C*T™ kbCU»bDb  }≥–Æa Îb±Ÿ» Db´a. •TbŸL y•T Bb·b Îb±Ÿ» ¿P»bDb »a» £ÈPt‡b Bb·C™b ~m£ ‡CT £CL} ´b Óa Ób∆‡b ¿®‡bPb™b ¿±ÓbD ¿b´C ¿P} PÓÆ»bC. ±L ÆŸ ¿Pb ±–f <DÓb∂L ΩbUb, •TÚ ÓUb <ΙbŸ Ób}‘>b‡™b ¿b´C; ±L Ób∆‡b Bb·C» Ób}‘>»b ‡C» Db´a •TbŸL Ób∆‡b Bb·C»UC ~m£ »bC•T‘>C ±‘>»b»; »Ÿ Ó≥ •Tb‡ •TŸbÎ}? ~m£b}~a »‘>ÆbC‘> •TŸbÎa •Tb ¿Òb∂~a? ÓŸbq>a Bb·b Æ≥L} Ó´{Îb™} ÓbDbÎ} •Tb Pœ‡b™b ~bCµ ´a ≥bC˝> Ó´{Îb™a ÓbDbÎa? Óa •Tb´a ¿~b»Ub Db´a, •TÚ ÆC ±Ÿ£C~b» Æb»b», »aD™bŸ Ó<´DC Ÿb´»b» ¿b<L ÓN}k ∂Ub ¶»Ÿ»b™ <D|ÓC ~m£  }≥–Æa kbCU»b» ¿b<L |´L»b», ""¿bÓ™a ´M<k^>™ ≥CUa ´bC ÓŸbq>a „h±G•}T≥™a!'' ηb∂DNηC∂ ±Ÿ£C~b» Ÿb´RD, ±Ÿ•TÚ‡ Bb·b}Ó«‡C P}±ØL∂ •TbÓ •TiTD Óa ~C»•Tt‡b}Pbq>a ¶Bb Ÿb<´UbC‡. •NTLa ÓUb Pb<´„œ‡•T |´LbC D |´LbC, ±L Ó´bŸb˝¨>b»e‡b ¿b<L <´}£ÈhÒbDb»e‡b ~C»•Tt‡b}Db ±£—‡NcŸ ±b»≤aΟ™} ¿Ò∂~bÕ Óa "¬‡bDkb'ÿ‡b Bb·C» Da^> PÓÆbÎØD Pb}<≥»U} ¿b´C. ÓŸbq>a™} κBÎ »N|´bUb ±b´b‡™} ¿PCU »Ÿ »C •NTq>} ±bL™^> •TÒb}» ~bCµb‡Ub ÆbT D•Tb. ÓŸbq>a Bb·C™a »b•T£ •Tb‡ ¿b´C, ¿œ‡}» „sU˝> <ΙbŸPNXb G•T»a ™b}≥e‡b »t´CD} Ób}‘>»b ‡C»bC »C ±b´b‡™} ¿PCU »Ÿ Ó<´Ub}ÿ‡b ±–fbΟ Óa <U<´UCU} "™b}£Î‘>™a <~£bCŸa' ´C ±Nh»•T Îb™b.  }≥–ÆaÓ«‡CPNXb Ó<´Ub}ÿ‡b ±–fb}Ο <U<´UCU} ‡b »bC‘>a™}  »•}T ¿b^>bC±~aŸ ¿b<L —‡Î„hÒ» Ób}‘>La •TŸLbŸ} ±Nh»•T Pb±‘>LbŸ Db´a! ¿}≥bŸÓ≤b $ 142


Ób∆‡bPbŸv‡b ÓbLPbUb <™}»b ±‘>Ua ¿b´C, •TÚ Pb<´œ‡P…˝>a™C ∂dŸ, ~m£P…˝>a™C  ∂dŸ ¿PC »N|´a Pb<´„œ‡•T, »C™ »C ~m£ ±NE´b ±NE´b flbC≤» ¿b´b»; DÎaD ~m£ ‡C» Db´a»; DÎaD ¿DNBØ»a Db´a. •TbŸL ¿bÓ™} P≥`‡b}™} ¿b‡N˜‡ £GŸæa ΩbU} ¿b´C. ¿ÓCGŸ•T» y⁄b£} ±Nh»•T ±–•Tb<~» •TŸb‡™} q>ŸU} »Ÿ ±–•Tb~•T ±<´Ua ¿bÎ…ca |´LØD G•TÓbD £´b Ub⁄b™a •Tb˙>bÎa ¿P} |´L»bC. ÓŸbq>aÓ«‡C y⁄b£} ±Nh»•T ±–•Tb<~» •TŸb‡™} |´^>U} »Ÿ ±–•Tb~•T |´L»bC, ""»aD ´ÆbŸb™a ¿bÎ…ca •Tb˙>b‡™} |´LÆC ÆŸb µb‘>Pb™}™ ´bC ∂U; £a‘> ´ÆbŸb»™ ÆÓU} »Ÿ kflb!'' |´LÆC, ÓŸbq>a» ±Nh»•T <U<´U} »Ÿ »C Æbh»a» Æbh» £a‘> ´ÆbŸ UbC•Tb}±‡Y» Æb ∂U ¿~a ¿±CÔbb q>CÎb‡™a. n>b±e‡b n>b±e‡b œ‡b»Ua P´b~C™ ±Nh»•}T ⁄±»aU, DT~C •T£b<™» •T±b^>b»™ ±‘Ø>D Ÿb´»aU. ≥CUCe‡b P´b~C»aU ~}BŸy•T ±bGŸ»bC<·•}T £CLbt‡b P}hÒb}Db £CL≥a£b⁄U ≥CUCUa ¿P»aU. ¿~bD} Óa ÆC <U<´U} ¿PCU œ‡b™} •Tb‡ —´b‡™}? ¿b<L ÓŸbq>a Bb·C™} •Tb‡ —´b‡™}? ÓN≤b», ≥GŸka™b ±–f PN^>Ub ±b<´ÆC. ÆŸ •Tb ≥GŸka™b ±–f PN^>Ub Db´a, ¿b‡N˜‡} P}±¤ ΩbUa Db´a» »Ÿ •Tb‡ ´bCLbŸ ¿b´C? ≥GŸka ¿P»bDb ¿b|´a ≥GŸka™} <ΣbŸ•T £…A‡ £b⁄<Î∑‡bÿ‡b •TbÓb» ¿±‡~a ΩbUbC ¿b´bC». P}±¤»C™b ¿DNBÎ DPe‡bÓN≤C ¿bÓ™C "‘>bC≤C'™ <Ò^>C ±‘>UC ¿b´C». ¿PC ¿P»bDb »N|´a G•T»a´a ±–‡œD •CTUC», G•T»a´a ¿®‡bP•–TÓ k£UUC», G•T»a´a ±bGŸ»bC<·•CT <£Ua ¿b<L G•T»a´a "≥–}ÒbUa'PbŸv‡b ™≤Î≤a ™bUÎe‡b »Ÿa œ‡b}™b •Tb‡ ¶±‡bC≥? »NÓ™a ±Nh»•}T ⁄±b‡™a ¿P»aU »Ÿ œ‡b}™b •CTÎ≤ ±–™bŸ •TiTD Bb≥» Db´a. Óa»Ÿ ≥Ÿak ÓbLØP ¿b´C. »Ÿa´a ±–‡œD±ØÎ∂•T Óa PbµbŸL±LC ηb∂Ub ±b™£´b ´ÆbŸ ı±‡C ±Nh»•Tb}•TGŸ»b ¿b<L Ób<P•Tb}•TGŸ»b ⁄™∂ •TŸ»bC. »N|´a ≥–bÓaL Pb<´œ‡ <U<´U}, "≥–}ÒbUa'PbŸ⁄a ™≤Î≤ ™bUÎUa; ±L ¢‡b ~C»•Tt‡bUb PÓbCŸ q>CÎØD »N|´a <U´a» ¿b´b» œ‡b™b •Tb±ØP ⁄ŸC£a •C*TæbΟ <ΕTUb Æb» Db´a, <ΕTUb ≥CUb »Ÿ ™C•T <Ó≤» Db´a, ™C•T <Ó≤bUb »Ÿ »bC Î^Ø>D ±ºPC <Ó≤» Db´a» ¿~a ÆŸ „hÒ»a ¿PCU »Ÿ »NÓ™C ≥–bÓaL Pb<´œ‡ Îb™b‡™C •NTLa? ‡bPbq>a »N|´a •Tb´a»Ÿa •CTU} ±b<´ÆC. ¿bÆ•TbU ÓbE‡ÎŸ Pb<´„œ‡•T ´bCL} PbC±a ≥bC˝> ¿b´C. ŸbÆ£ŸkbŸa £b⁄U ΩbU}, •TÚ ±NŸ»}. œ‡b}™a Ó≥ ÎC≥≤a ÆaÎD~ºUa ¿P»C. P}«‡b•Tb≤ÿ‡b ÓºVTUa ´bC»b», œ‡b}Ó«‡C •Tb´a ÎC≥`‡b ±–•TbŸ™b "•ºTVT' ™˙Ø> ~•T»bC ¿b<L »bC "•ºTVT' ´b™ ÓN≤a "±–<»BC™b •ºTVT' ¿b´C ¿~a´a PÓÆØ» ´bCT ~•T»C. ‡b ±Ua•T‘>C ÆbTD ¿b±e‡b Pb<´œ‡b~a  ÓbD Ÿb⁄LbŸC Pb<´„œ‡•T ÓŸbq>a» ¿b´C» ¿}≥bŸÓ≤b $ 143

•Tb? ´C ÓbCq>} ±–AD<™E´ Óa »NÓÿ‡bÓPbCŸ q>CλbC ¿b´C. »N|´a |´LbU, "¿b|´a UC⁄•T, ±–b«‡b±•T; ¿bÓ™} •TbÓ ¿b|´a PbC‘>LbŸ Db´a. ¿b|´a •Tb´a ¿b}£bCUD}, PÓbÆ•TbŸL •TŸLbŸ Db´a.' Óa´a ¿P} |´LLbŸ Db´a, •TÚ »N|´a ¿b}£bCUDb» ‡bÎ}; ±–œ‡C•T UC⁄•TbD} y•T£b »Ÿa »Nı}≥b™b ¿DNBΠχbÎb ¿P} ÓUb Îb^>»}; »ŸaPNXb DPU} Æb‡™} »Ÿ »N|´a »Nı}≥b» Æb™ ¿P}´a Óa |´LLbŸ Db´a; ±L <D£bD »NÓÿ‡b UC⁄LaÓµØD Pœ‡ <ΙbŸÓ}ÒD kb´CŸ ±‘>bÎ} •Tb Db´a? ¿<DU kÎC∂ ´b ÓbΩb VTbŸ ™b}≥Ub <Ó_. œ‡bD} •Tb´a •Tb≤ ~C»•TŸa P}fl^>DC™b <kÑb UbÎUb ´bC»b. œ‡bD} y•T ¿bœÓ™GŸ_bœÓ•T •T´bLa <U<´Ua ¿b´C. Óa œ‡bUb |´^>U} , ""»NΩ} ´C Pb<´œ‡ ⁄Ÿ} Îb^>» Db´a. »Ø ¿bMÒ∂Ÿ ŸbC‘> ÆCUÓ«‡C ¿P»bDb»Ø "ÒH•T ‡Ø <Óh^>Ÿ ¬UM‘>'Ó«‡C <U<´U} ¿b´C »PC kN^>b}Da ÓbŸ» ´bC»C •Tb‡ ?'' »Ÿ »bC |´LbUb, ""Db´a kbkb! ¶U^> £ŸŸbCÆ <»Ò} ÓUb •TbC}k‘>a <Ó≤» ´bC»a.'' ¿DNBØ»a ¿b<L <U⁄bLbÓN≤C ¿<DU kÎC∂ ´b œ‡b»e‡b œ‡b» ±–bÓb<L•T Pb<´„œ‡•T kDUb. œ‡b™} |´LL} PÓbÆ•TbŸL, ¿b}£bCUD} •TŸ»bDb Ub≥» DPCU; ±L ¿P} Pb<´œ‡, ±–<»Bb £b⁄Îb‡™a |´LÆC "•ºTVT' ¿bLLbŸ} •Tb´a»Ÿa Ub≥»}™. ´Ña ÓŸbq>a •TÎaÿ‡b ÓbCq>C±Lb™} ÓbCÆÓb± ‡b "•ºTVTb'Ο™ •CTU} Æb»}. Óa |´^>U}, •T£b<™» ¿b±e‡bUb ‡b ÔbC_b» ¿DNBÎ Db´a, œ‡bk”U ¿<µ•TbŸÎbLaD} •T~bUb kbCUbÎ}? »Ÿa´a œ‡bUb Óa |´^>U}™, ""±–<»BC•TGŸ»b G•}TÎb •Tb—‡ hVNTŸ∑‡b•TGŸ»b χbÎa Ub≥» ¿PCU; ±L »Ø ÆC <U<´»bCP œ‡b•TGŸ»b •Tb´a χbÎ} Ub≥CU ¿P} ÓUb Îb^>» Db´a.'' Ó≥ ¿~b „hÒ»a» "ÓŸbq>a ¿PC ¿bÓN<™ Ób‡kbCUa, ÆŸa ¿bÆ »a ŸbÆBb·b DPC,' ¿P} |´LØD <»ÿ‡b B<λ—‡b<η‡a »N|´bUb ⁄Ÿ}™ »≤Ó≤ ¿PCU, »a Æ≥Î∑‡bÿ‡b <D<ÓcbDC y•T ÎC≥≤a P}hÒb hÒb±D •TiTD, PŸ•TbŸ•T‘Ø>D ÎC≥≤C <Dµa ¶±Umµ •TiTD χbÎC ¿~a ‡bCÆDb DPCU »Ÿ Ób∆‡b Ó»C, »N|´a £bCD™ ≥bC˝>a •TŸb—‡b. y•T, »NÓ™} ¿DNBÎb™} <Îd —‡b±•T ´bC ∂U ‡b™b ±–‡œD •TŸbÎb ¿b<L £ÈPŸa, ≥–b´•TbUb »NÓ™} ±Nh»•T G•TÓbD Îb™∑‡b•TGŸ»b »Ÿa ´b»b» flCL} ±ŸÎ‘>CU ´C ±b´bÎ}. ‡b £bCD ≥bC˝>a D •TŸ»b, ¿b±e‡b ⁄bCUaÓ«‡C kPØD •Tb≥£ <™»bŸLC |´LÆC Pb<´œ‡<D<Ó∂»a ¿P} ÆŸ »N|´a PÓÆUb» »Ÿ ÓUb Îb^>»}, »N|´a ÓŸbq>a Bb·C™b æbC´ •TŸbU. ~CÎ^>a £bCD ¿DNBÎ Pb}≥b»bC. Ó´bŸb˝¨>b»e‡b •T<ÎgC˛>b}Da ~C»•Tt‡b}Ο •T<λb <U<´e‡b, ™b}≥e‡b »≤Ó≤aDC <U<´e‡b. œ‡b}Da »C ±Nh»•T Ób∆‡b•T‘>C ±–h»bÎDb <U<´∑‡bPbq>a ±bq>ÎU}. Óa »C Îb™U} ¿b<L œ‡b}Db <ÎD}»a±_ <U<´U}, ""ÓUb VTbŸP} ¿}≥bŸÓ≤b $ 144


DΕTb—‡ Î≥ºŸC PÓÆ» Db´a; ±L ÓUb ¿P} Îb^>»}, •TÚ ÓbΩ} "~C»•TŸa P}fl^>Db- <ΙbŸ ¿b<L •Tb‡∂±X»a' ´C ÆC ¿Ò∂~bÕbΟ™} ±Nh»•T ¿b´C œ‡b™a™ ÆŸ ¿b±L y•Tb ¿bC≤a» £bCD ~m£, £ÈPt‡b ¿bC≤a» ±b™ ~m£, <»Pt‡b ¿bC≤a» »aD ~m£ ¿~a VCTŸÓb}‘>La •CTUa »Ÿ »C´a ÓNIT•Tb—‡™ |´LØD ™bUØD Æb ∂U! ÓUb ¿P} Îb^>»}, •TÚ ¿b±L ÆC <U<´U} »C y•T£b, £bCD£b, »aD£b, ™bŸ£b, ±b™£b, ±NE´b±NE´b <U´bÎ}. ^>bMUh^>bM‡D} "ÎbMŸ ¿b<L ±aP' yC*~a ÎC≤b <U<´U}. ÓUb ÆŸ •NTLa |´^>U}, "‡b ¿bq> ¿bC≤a <U´b‡Ub ÓUb ±}µŸb <£ÎP Ub≥UC.' »Ÿ ÓUb VTbŸ ¿bD}£ Îb^>»bC. •NTLa»Ÿa hλ:ÿ‡b <~e±bΟ ÓC´D» •TŸ»}‡ ´C ±b´RD ÓUb kŸ} Îb^>»}. Db´a »Ÿ ÆC ±<´U} <U<´U} Æb»} »C™ PŸ≤ n>b±⁄bE‡b» Æb»} ¿~a PÎ∂PbµbŸL Ÿa». ¿ÆØD ±–<»BC™} Ó´{Î P}±UCU} Db´a; ±L ±–<»BC »•}T™ Ó´{Î ±GŸgÓbUb´a ¿b´C ¿b<L ´C ±GŸgÓ Pb<´œ‡bÓ«‡C ÓbCUb™C ¿b´C» ¿P} ÓUb Îb^>»}. »C—´b »N|´a ‡b •T<λb}™} ±NDUC∂⁄D •TŸb.' ¿P} Pb}≥ØD Óa œ‡b ±Nh»•TbUb ±–h»bÎDb <U<´∑‡bP D•TbŸ <£Ub. ÓbΩb D•TbŸ ≥Ce‡bΟ œ‡b}Da £ÈPt‡b •NTLb•T‘Ø>D »Ÿa ±–h»bÎDb flC»Ua ¿b<L »P}™ ±Nh»•T ±–•Tb<~» •CTU}. ¿b»b ‡b ±Nh»•TbUb ±bGŸ»bC<·•T <Ó≤bU} ¿b´C yÎ˙>}™ D—´C »Ÿ »C •T<ÎgC˛> y•Tb •T<ÎP}ÓCUDbÓ«‡C ¿«‡Ôb´a ´bCLbŸ ¿b´C» ¿P} •T≤»}. œ‡b}™} BU} ¿PbC. ÓUb •Tb—‡b»U} VTbŸP} •Tb´a PÓÆ»}‡ ¿P} Db´a; ±L PÎ∂PbÓbE‡ ÓbLPb}ÿ‡b “˝>aDC ‡b •T<λb}k”U œ‡b}Db ¿b±UC±Lb Îb^>bÎb ¿P} •Tb´a ¿PbÎ} •TÚ Db´a? £ÈPŸ} ¶£b´ŸL Ób∆‡b <Ó_b™}. ~C·ŸbÎ ÓbC<´œ‡b}ÿ‡b "¿P} Æ≥L} »bCUb™}' Ó«‡C •Tb‡ ¿b~‡ ¿b´C? ´b ~C·ŸbÎ ¿bÓ™b •Tb‡∂•T»b∂ ¿P»bDb œ‡b™a y•T •T<λb "¿bÓ™b ±}£Ÿb ¿b≥h^> •TÎb ´b‡?' Ób∆‡b ±b´∑‡b» ¿bUa. ¿≥£a <ÆÎ}» •Tb—‡b™} ¶£b´ŸL ¿b´C. œ‡b™kŸbCkŸ œ‡bD} y•T •TÒb <U<´Ua- "±bLBb}‘>ÎU' |´LØD. y•T ~C»•TŸa ÓbCC‰b •T˜^>bD} <δaŸ ⁄Lb‡Ub flC»bC. ±bLa ‡C ∂U, TP ´bC ∂U |´LØD hÎÌD ±b´»bC. ¿±bŸ •T˝> •TŸ»bC, ±bLa ‡C»}, TP ´bC»bC ‡b™} <™_ œ‡b}D »±~aUÎbŸ±LC ŸC⁄b^>U} ¿b´C. ¿b<L ≥Nt´b≤ UbÎØD ≥Ø≤ <ΕTb‡Ub ≥Ce‡bD}»Ÿ •Tb‡ „hÒ»a ´bC»C œ‡b™}´a ÎL∂D <ΣbŸ•T»CD} •CTU} ¿b´C. œ‡b™} »C U´bDP} Pb<´œ‡ Ób∆‡b “˝>aD} "¿bCe‘> ÓMD ¿H‘> £ Pa'ÿ‡b £Æb∂™} ´bC»}; kbŸ•Tb ∂D} »±~aU <U<´LbŸ}. y•CT•T <£ÎP, ka ±CŸe‡bD}»Ÿ ´b»a ±a•T ‡C ∂±‡Y» G•}TÎb D ‡C ∂±‡Y» P•Tb≤±bPØD P}«‡b•Tb≤±‡Y» ~C»•Tt‡bÿ‡b ÓDbUb ¢‡b P´P–  }≥`‡b ‘>P»b» œ‡b™} <™_ Pb<´œ‡b» ÓUb •NTq>}´a <£P» Db´a. Pb<´œ‡b» Db´a ¿b<L <PDCÓb»´a Db´a. <PDCÓb» »Ÿ •Tb‡? ¿}≥bŸÓ≤b $ 145

~C»•TŸa £b⁄Îb‡™b |´LÆC y•T£b™ Db}≥Ÿ flbU»bDb £b⁄Îb‡™b. ¿b<L U≥C™ P≥≤a <±•}T U´U´Ÿ»a. Ó≥ ±N˙>C, £´b ÓNUa •T‘>} <»•T‘>} Db™» ÆbLbŸ! ~C»•Tt‡bÿ‡b ¿b‡N˜‡b™} <™_L ´C ¿P} ´bCTD ≥CU}‡. »N|´a ~C»•Tt‡bÿ‡b ¿b‡N˜‡bÓ«‡C kbŸ•Tb ∂D} •Tb ±b´» Db´a? Óa ~C»•Tt‡bÿ‡b •NT^N>}kb» ÆEÓUCUb Db´a; —‡ÎPb‡bD} ÓN≤b» Óa ~C»•TŸa Db´a ¿b<L »Ÿa£C⁄aU ≥bÎbÓ«‡C Óa ≥CUbC, •TÚ ~C»•TŸa ÓbC‰b P}v‡CD} ÆÓ»b». •TbŸL Óa •Tb‡ kbCU»bC »C ~C»•Tt‡b}Db PÓÆ»}. Óa Pb<´œ‡b» ¿‘>bLa ¿PCD; ±L ≥–bÓaL Bb≥b»e‡b ÆD»Cÿ‡b, <Î~C·»: Ób‡k<´La*ÿ‡b ÎC£Db ÓUb PÓÆ»b». •TbŸL Óa Ób∆‡b ¿DNBÎb™} <Îd —‡b±•T •TŸ∑‡b™b P»» ±–‡œD •CTUb, •TŸ»bC. Óa »N|´bUb ±–CÓbD} ¿b<L •T≤•T≤aD} Pb}≥»bC, ÓŸbq>a»U} ÆC ≥–bÓaL |´LØD Pb<´œ‡ ¿b´C, »C ⁄Clb}~a P}k}<µ» ¿b´C ¿P} ÓUb ⁄Ÿ}™ Îb^>» Db´a. »N|´a P}ÓCUD} flbUbU, ‘>CŸC flbUbU, ≥–bÓaL Pb<´œ‡, £<U» Pb<´œ‡ ¿b<L ¿b»b ¿bL⁄a •Tb´a "Pb<´œ‡' <DflbUa», œ‡b}™a P}ÓCUD} flbUbU, œ‡b}™C Ó}™ ¶BC •TŸbU, <Dµa ÆÓÎbU; ±L »N|´bUb ¿P} Îb^>» ¿PCU, •TÚ ‡b»ØD ÓŸbq>a Bb·b Æ≥LbŸ ¿b´C »Ÿ »bC »NÓ™b B–Ó ¿b´C. ‡bDC ÓŸbq>a Bb·b Æ≥LbŸ Db´a. ÓŸbq>a Bb·b ÓbCq>a •TŸb‡™a ¿PCU »Ÿ ÓŸbq>a ÓbLØP ÓbCq>b ΩbUb ±b<´ÆC. U´bD ÓbLPb™a Bb·bÓb»…Bb·b ÓbCq>a ¿PØ™ ~•T» Db´a yÎ˙>}™ ÓUb Pb}≥b‡™} ¿b´C. PÓbŸbC±bÿ‡b ‡b Bb·Lb» Óa ÒbC‘>b •NT™C˝>C™b hΟ •Tb˙>Ub ¿PUb »Ÿa »C ÎC£DCD} kbCUUbC ¿b´C. ÓUb £È:⁄ ±b´Î» Db´a, ´C Óa ¿bµa™ P}b<≥»UC. ÓŸbq>a Bb·CΟ ÓbΩ} ¿±Ÿ}±bŸ ±–CÓ ¿b´C. •Tb´a ÓbCÆ•CT UbC•T PbC‘>UC »Ÿ, y•Tb™ ¿Òb∂ÿ‡b G•}TÎb y•Tb™ Î…cbÿ‡b •T<λb |´L∑‡b™a h±µb∂ UbÎUa »Ÿ Óa  Òe‡b P≥`‡b} D b ´ŸÎaD. ¿~b P´¿DNBØ»aÿ‡b ÓbLPbÿ‡b ÓDbÓ«‡C ¢‡b •Tb´a ~}•Tb ¿b´C», ÎC£Db ¿b´C» œ‡b™ Óa  ÒC Ób}‘>e‡b ¿b´C». (~C»•TŸa P}fl^>•T, 21 ¿bMs^>bCkŸ 1996; ™bºÒC ±ŸBLa <Æe´b ÓŸbq>a Pb<´œ‡ P}ÓCUD ÆÎ≤b kbÆbŸ 1995, ‡CÒaU Bb·L) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 146


kP •TŸb ´C PÓbÆPCÎC™C ˙>bC*≥ ! "¿}»Db∂£'ÿ‡b 1999 ÿ‡b <£Îb≤a ¿}•TbPbq>a "h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™C PÓbÆÆaÎDb»aU hÒbD' ‡b <η‡bΟ Óa <U´bÎC ¿~a <ÎD}»a BbDØ •Tb≤C ‡b}Da ÓUb »aD-y•T Ó<´E‡b}±ØÎa∂ •CTUa ´bC»a. ÓbΩa ±–•…T»a, <DΑ>LN•TÚ™a µbÓµØÓ, ÎC≥ÎC≥≤C £bºŸC ‡b}ÓN≤C ´C UC⁄D Ób≥C ±‘>» ≥CU.C ¿b»b ¿}•T n>±b ∂Ub Àb‡™a ÎC≤ ¿bUa ¿Pe‡bDC ´C •TbÓ ÓUb ´b»a χbÎC™ Ub≥UC. ⁄ŸC Pb}≥b‡™C »Ÿ, ´C •TbÓ Ób≥C ±‘>b‡™C ¿bL⁄a y•T Ó´{Îb™C •TbŸL ¿b´C. »C |´LÆC ‡b <η‡bΟaU ÓbΩa Ó»C  »•TÚ µOTb£b‡•T ¿b´C», •TÚ ¿}»Db∂£ÿ‡b P}±b£•Tb}Db, »PC™ ¿}•Tbÿ‡b Îb™•Tb}Db´a »a G•T»±» BbλaU ‡b<η‡a Óa Pb~}•T ¿b´C. ¿PbC. ""h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ ‡b™b ¿Ò∂ ‡b ¿}•Tb±NŸ»b PbÓb<Æ•T •Tb‡∂ G•}TÎb PCÎb•Tb‡∂ ¿Pb χbÎb,  ≥–Æa»aU Voluntary work ‡b ¿Òb∂DC ‡CÒC h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ ´b ~m£±–‡bC≥ ‡bCÆUCUb ¿b´C.''¿Pb ⁄NUbPb P}±b£•Tb}Da •CTUCUb ¿b´C. ¿~b ¿Òb∂DC •CTe‡b ÆbLbt‡b h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™a PÓbÆbUb •Tb´a´a ¿bÎA‡•T»b Db´a, ¿PC ÓbΩC h±˝> Ó» ¿b´C. ‡bÿ‡b h±˜^>a•TŸLbÒ∂ Óa ‡b±N˙>C ÆC <U<´LbŸ ¿b´C, œ‡b»aU •Tb´a <ΙbŸ Óa ¿E‡ P}£Bb∂»  »Ÿ_´a ¿µØDÓµØD —‡IT •CTUCUC ¿b´C», »Ÿ •Tb´a <ΙbŸ Óa ‡b <q>•TbLa ±–ÒÓ™ Ób}‘>» ¿b´C. ÓN≤b» ‡b <η‡bΟ y•T<_»Ÿaœ‡b ÓbΩC <ΙbŸ Óa ±–ÒÓ™ Ób}‘>» ¿b´C. »Ÿa´a ´b <η‡ »Pb Ób∆‡b ¿®‡bPb™b ¿b<L <™}»Db™b´a ¿b´C. ¢‡bUb ¿b±L h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ |´L»bC ¿~b ±–•TbŸÿ‡b PÎ∂ •Tb‡bYÓb≥aU “<˝>•TbCD Ó´bBbŸ»b»aU ±N˙>aU WUbC•Tb» —‡IT •CTUb ≥CUb ¿b´C. D œÎ´} •TbÓ‡C Ÿb¢‡ÓË D hÎ≥∂ÓË Db±NDB∂ÎÓË •TbÓ‡C £È:⁄»ƒbDb} ±–b<LDbÓ ¿b<»∂Db~DÓË $$ (ÓUb Ÿb¢‡, hÎ≥∂, ÓbCÔb ´C •Tb´a D•TbC. £È:⁄bDC »ƒ ¿~b ±–b<LÓb_b}™C ¿b<»∂ |´LÆC P}•T^> Îb £È:⁄ £ØŸ •TŸLC yÎ˙>a™ ÓbΩa •TbÓDb ¿b´C.) ‡b “<˝>•TbCDb»ØD •Tb´a •Tb‡∂ •TŸLC ´C ÓUb ¿<Ækb» D ±^>LbŸC ¿b´C. œ‡bÓN≤C ‡b PÎ∂ h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂Ub ÓbΩb »{Î~:™ <ΟbCµ ¿b´C, ±Ÿ}»N œ‡b±ØÎa∂ PÓbÆbÿ‡b ÎC≥ÎC≥`‡b ÔbC_b}Ó«‡C ™bUØ ¿PUCe‡b h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™b ¿b±L ÆŸb ÒbC‘>s‡b» ¿b˙>bÎb flCT. kŸC™ h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ ¿bÆ ±‡b∂ΟLbÿ‡b ÔbC_b» ™bUØ ¿b´C. PbÓbE‡»: ‡b Ó}‘>≤a*™b ÓbCq>a µŸL} kb}µb‡Ub <ΟbCµ ¿P»bC. ¿DC•T k‘>a k‘>a Ó}‘>≤a ‡b ±–fbΟ ¿b±Ub ¿bÎbÆ ¿}≥bŸÓ≤b $ 147

¶q>λbDb <£P»b». œ‡b}™a ÓØ≤ BØ<Ó•Tb™ ÓUb ™N•TÚ™a Îb^>»C. ‡b £C~b»aU ~C»a™C ±–f <Ó^>b‡™C ¿P»aU, ¿≥£a ̇b‡ÿ‡b ±b∑‡b™b ±–f´a <Ó^>b‡™b ¿PCU, »Ÿ œ‡bPbq>a ¿~a ÓbCq>a µŸLC kb}µLC ¿±GŸ´b‡∂ ¿b´C. ¿PC ¿P»bDbPNXb £bCD-™bŸ —‡ITÚ •CTÎ≤ ¿b±UC DbÎ £ÈÓ£ÈÓ» Ÿb´bÎC, ¿b±Ub UbºG•T•T Îb˙>bÎb, ‡b y•TÓCÎ BØ<Ó•CT»ØD ‡b ¿b}£bCUDb}Ó«‡C ¿≥–Bb≥a ¿PUCe‡b <£P»b». PÎ∂ ±–PbŸÓ«‡Ób}ÓµØD ‡b }Ó}‘>≤a*Db, œ‡b}ÿ‡bÓb≥C VTbŸPb ÆDbµbŸ DP»bDb´a, ¿Îbh»Î ±–<PXa <£Ua Æb»C. Óa DN•T»b™ »aD ¿bq>Α>C ≥NÆŸb»C» Ÿb´RD ¿bUbC. ¿bq>-£´b <£ÎPb}Da ±Ÿ» Óa <»•T‘>C™ ÆbLbŸ ¿b´C. <»Òe‡b, <Î~C·»: PbºŸb˝¨>b»aU, ÆD»C™C ±b∑‡b<ÎDb ™bUUCUC ´bU Óa hλ: ±b<´UC ¿b´C». Ÿb¢‡b»e‡b »ÓbÓ ÆD»C•T‘>C £ÈU∂Ôb •TiTD •Tb´a P}<µPbµØ PÓbÆ•Tb‡∂•T»C∂ µŸL<ΟbCµa BØ<Ó•Tb flC» ¿b´C». ÓØq>BŸ ÓbLPb}Da P≥`‡b PÓbÆbUb ÎCq>aP µŸ∑‡b»Ub ´b ±–•TbŸ ¿b´C. ‡b Ó}‘>≤a*ÿ‡b ´È~bŸa™C »PC •Tbº»N•T •TŸbÎCPC Îb^>»C! hλ:Ub Ó´{Îb™C hÒbD <Ó≤bÎC |´LØD ¿b}£bCUD n>C‘>»bDb, ¿b±e‡bUb •CTÎ≤ £C~b»™ D—´C »Ÿ £C~bkb´CŸ´a BŸ±ØŸ ±–<PXa <Ó≤CU, ¿PC™ ÔbC_ ‡b}Da ¿b}£bCUDbPbq>a <DΑ>UC. µŸLb}Db <ΟbCµ •TŸLbŸa y•T ÓbCq>a UbMka ¿bÆ Æ≥BŸ •Tb‡∂Ÿ» ¿b´C. ‡b ¿b}£bCU•Tb}Db ‡b UbMka™b ±NŸC±ØŸ VTb‡£b <Ó≤bUCUb ¿b´C. h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™C £ÈPŸC ÔbC_ |´LÆC ¿}µgXb<DÓØ∂UD. ¿}µgXb ´a DC´Óa™ BbCλbUÿ‡b Îbh»Îb~a <D≥G‘>» ¿P»C. ¿<D<÷»»b ¿b<L ¿ßbD ‡b}»ØD »a ÆEÓbUb ‡C»C. ´C Îbh»Î k£Ue‡b<~Îb‡, •CTÎ≤ ¿b}£bCUD •TiTD »a £RŸ ´bC ∂U ¿PC PÓÆLC, ´a™ ÓbCq>a ¿}µgXb ¿b´C. DNPœ‡b <~ÔbLb™b ±–PbŸ´a ‡bPbq>a ±NŸCPb Db´a. »PC ¿P»C »Ÿ £C~b»aU ¿P}v‡ kbkb-Ó´bŸbÆb}PÓbCŸ ¿bÆ Æa ¶ÀbCÆ•Tb}™a, ~bÕßb}™a, ±£ÎaµŸb}™a ≥£a∂ <£P»C »a <£PUa DP»a. £C~b»aU k´ÈP}v‡ PÓbÆ ´b ~C»•TŸa ¿b´C ¿b<L œ‡b ~C»•Tt‡bÿ‡b PÎ∂ gXb ~C»aÿ‡b ±GŸ„hÒ»aΟ ¿ÎU}kØD ¿b´C». ±bÎPbÿ‡b ¿<D<÷»»CÓN≤C <ÎßbD<D˛>b ~C»•Tt‡b}ÿ‡b ¿}≥a kbLØ™ ~•T» Db´a. ~C»b»UC ±a•T ¿b<L ±GŸLbÓ»: •Tÿÿ‡bkÿÿ‡b}™C ÆaÎD™ ±bÎPbÿ‡b ±‘>∑‡bΟ Îb D ±‘>∑‡bΟ ¿ÎU}kØD ¿b´C. ‡b Æb<LÎCÓN≤C <ÎßbD<D˛>b œ‡bÿ‡b kNXaUb ±^>Ua »Ÿa ÓDbUb ±^Ø> ~•TLbŸ Db´a. ¿bµN<D•T ¿bº·µbC±™bŸ ÆÎ≤±bP ¶±Umµ Db´a», ¿PUC »Ÿa ±ŸÎ‘>» Db´a», |´LØD »Ÿ œ‡bUb ÆÎ≤ ¿PCU œ‡b κ£R-BbC*£Ø™C ¿bº·µ±bLa •TŸbÎC Ub≥»C. ¿b±e‡b <±–‡ÆDb}Db ‡b»UC ¶cÓb»UC ¶cÓ ¿bº·µ±bLa •TŸLC ¿b±e‡bUb ÆÓUC Db´a, ´a ÓDbUb flŸC ±b‘>LbŸa ÆbLaÎ <ÎPŸ∑‡bPbq>a ¿}≥bŸÓ≤b $ 148


κ£R-BbC*£Rÿ‡b ±–BbÎbÿ‡b •TÒb Ÿ™b—‡b Ub≥»b» ¿b<L hλ:Ub´a œ‡bΟ <ÎdbP q>CÎbÎb Ub≥»bC. <DP≥b∂ÿ‡b U´Ÿa±LbÓN≤C ´bCLbt‡b ±a•TkN‘>a±bPØD ~C»•Tt‡bUb P}ŸÔbL <Ó≤CU, |´LÆC Îbh»<ΕT ¶œ±b£D⁄™∂ BiTD <Dfl∑‡b™a ~bd»a <Ó≤CU, œ‡b <£Î~a ‡b ~C»•Tt‡bUb <ÎßbD<D˛>b <~•T∑‡b™a ≥ŸÆ™ Ÿb´LbŸ Db´a. kŸC™ h·}hVØT»∂ •Tb‡∂•T»C∂ <´}£ÈœÎÎb£a Îb Ÿb˝¨>Îb£a ™≤Î≤a» •TbÓ •TŸ»bDb <£P»b». ¿b±Ub £C~ ´C y•T Ÿb˝¨> ¿b´C ´a BbÎDb ÆbC±bP∑‡b™b œ‡b}™b ±–‡œD ¿P»bC, »Ÿa´a ¿DC•T <Îfl^>DÎb£a ~ITÚ £C~b» ¿b˙>≤»b». £C ~ b» ¿~a VN T ^> b VØ T ^> •Tb ΩbUa? ¢‡b £C ~ bÿ‡b hÎb»} ¯ ‡bPbq> a ±– œ ‡C • T Æb»aÆÓb»a»e‡b BŸ ¶ÓC£a»e‡b »ıLb}Da ´P» ´P» ÓŸLbUb£C⁄aU •TÎ^>b≤UC œ‡b £C~b»e‡b »ıLb}ÿ‡b ÓDb»aU £C~BITÚ y•T£Ó ¿b^Ø>D ≥CUa •T~a? ±bG•Th»bDkŸbCkŸÿ‡b U˙>b‡b}» ™bŸ™bŸ ÎC≤b »Ÿ ÆÎbDb}ÿ‡b kŸbCkŸaDC U˙>LbŸb ~a⁄ »ıL P≥`‡b "<´}£ÈhÒbD' k”U y•T£Ó yÎpb <™‘>aDC •Tb kbCUØ Ub≥Ub? BbŸ»a‡ U˜•TŸb» ±ŸÓ ~bº‡∂ ≥bÆÎLbŸC ≥NŸ⁄C y•T£Ó yÎ˙>C DbŸbÆ •Tb ΩbUC? ÓN„hUÓ ÆÓb»a™b ±–f ¿b<L £<U»b}™b ±–f ±C^>»™ •Tb Ÿb<´Ub? <´}£R ¿b<L ÓNPUÓbD ‡b}ÿ‡b»aU ±–f PbC‘>ÎLC ⁄ŸbC⁄Ÿ™ <k•T^> ¿b´C. ÓNPUÓbD ÆÓb»a™C •Tb´a ÓØq>BŸ DC»C ~´Ÿb» Ÿb´»b», —‡b±bŸ-µ}£b •TŸ»b» ¿b<L œ‡b}»aU •Tb´a ™b}≥UC µDbp´a ¿b´C»; ±L PÎ∂PbµbŸL ÓNPUÓbD £<U»b}±CÔbb´a £<U» ¿b´C». ⁄ŸC Pb}≥b‡™C »Ÿ œ‡b}ÿ‡b»aU ¿DC•Tb}™C ±ØÎ∂Æ BL}≥ £bGŸÀ–bÓN≤C™ µÓbY»Ÿb•T‘>C Î≤UC. µÓ∂ k£Ue‡bDC ¿b<Ò∂•T ´Ub⁄a P}±Ua Db´a; ±L  hUbÓDC ÒbClb ±–ÓbLb» "ÓbLØP' |´LØD ÓbD ¿b<L ¿<BÓbD <£Ub. ≥bÎb»Ub ÓNUbLa, n>bC^>b ~C»•TŸa, •TbŸb≥aŸ, <ÎL•TŸ, GŸÔbbÎbUC ¿b<L n>bC@bÓbC‰b •TbŸ⁄bE‡b}» •TbÓ •TŸLbŸb ¿P}fl<^>» ÓÆØŸ ´C BbŸ»b»e‡b ÓNPUÓbDb}™C ±–b<»<D<µ•T <™_ ¿b´C. £<U»b}Db <Ó≤Lbt‡b PbC‡aPÎU»a´a œ‡b}Db Db´a». k´ÈP}v‡•T PÓbÆ œ‡b}ÿ‡b•T‘>C P}~‡bDC ±b´»bC. P}~‡b»ØD £ÈŸbÎb »‡bŸ ´bC»bC ¿b<L œ‡b»ØD ±NE´b P}~‡- ¿~b £È˝>™•–TbÓN≤C £bCD PÓbÆb}» y•T ¿•–Tb≤<Ε–Tb≤ £Ÿa P»» ı}£bλC ¿b´C. BØ<Ó´aD ~C»•Tt‡b}™C ¿b<L n>bC@b •TbŸb<≥Ÿb}™C ±–f PN^>e‡b⁄CŸaÆ PÎ∂PbÓbE‡ ÓNPUÓbDbÿ‡b ÓDb»aU ¿PNŸ<Ôb»»C™a ¿b<L •TbC*‘>UC ≥Ce‡b™a BbÎDb £RŸ ´bCLC •Tq>aL ¿b´C. Ó≥ »bC P´Æ±LC <ΕTbPb±CÔbb "¿b<⁄Ÿb»' Æbh» Ó´{Îb™a ¿b´C ¿PC <D•TŸbDC Pb}≥Ø Ub≥»bC. ‡b Îb»bΟLb™b VTb‡£b œ‡b}™C ~´Ÿa ±N˙>bŸa flC»b». ±GŸLbÓ»:, ¿}≥bŸÓ≤b $ 149

hÎb»}¯‡bÿ‡b y⁄bÀb »Ÿa ±–•Tb~G•TŸLb•TGŸ»b ÓDb» ¿b•–}T£Lbt‡b ÓNPUÓbD Ób‡k<´LaPNXb "~GŸ‡»'™C PÓÒ∂D •TiT Ub≥»b». ÓN„hUÓ PÓbÆb™C ¿Ò∂•TbŸL •TŸLbŸb DC»b ÆEÓUb™ Db´a, ´C ÓbCq>C £È£º∂Î ¿b´C. £<U»b}™a ±GŸ„hÒ»a´a •Tb´a VTbŸ ÎC≥≤a Db´a. <´}£R PÓbÆb±bPØD™a œ‡b}™a VTbŸ•T» •Tb´a kbk»a» ÒbC‘>a •TÓa, »Ÿ •Tb´a kbk»a» ±N˜•T≤ Æbh». ≥bÎÿ‡b λD£bŸ Ó´bŸbUb ™bΑ>aPÓbCŸ •TÓŸC» Îb•ØTD ÆbÎC Ub≥C; ±L »bC™ ÓNPUÓbD kDUb »Ÿ ÆbC‘>C flbUØD ÒC^> ™bΑ>a±‡Y» ÆbT ~•CT. ÓaDbÔba±NŸÓ™b ´b™ µ‘>b ¿b´C. hUbÓDC œ‡bÿ‡b ¿bg‡bUb ¿bUCe‡b}Db •Tb´a ±–ÓbLb» PEÓbD <£Ub. kbkbPb´Ck ¿b}kC‘>•TŸb}ÿ‡b ¿b£C~b±–ÓbLC kNXbUb ~ŸL ≥CUCe‡b}Db »~b PEÓbDb™C Bb¬‡´a <Ó≤bUC Db´a. £<U»b}» VTbŸPC •NTLa ÓbCq>C —‡b±bŸa, •TbŸ⁄bD£bŸ´a Db´a. PÓbÆb™C DC»…œÎ ŸbÆ•TÚ‡ PcCÿ‡b •Tb´a £UbUb}•T‘>C ¿b<L Ÿb⁄aÎ Æb≥Cÿ‡b µbCŸLb™b VTb‡£b <Ó≤bUCe‡b •Tb´a Bb¬‡ÎbDb}•T‘>C. ÓN„hUÓ DC»…œÎb±–ÓbLC™ £<U» DC»…œÎbUbPNXb <™}»b ¿b´C »a £<U»œÎ P}±Î∑‡b™a Db´a, »Ÿ ¿b±UC DC»…œÎ G^>•TÎ∑‡b™a. ¿bƱ‡Y» ~C»•TŸa P}fl^>DCÓ«‡C ÓUb ÆbC ¿DNBÎ ¿bUb, œ‡bÎiTD Óa h±˝>±LC Pb}≥Ø  „ÿn>»bC, •TÚ ‡b £C~b»aU PbÓbE‡ ÓbLPbÿ‡b ÓDbÓ«‡C •NTq>C´a Æb»a‡Îb£ Db´a, Bb·bÎb£ Db´a, µÓ∂Îb£ Db´a. ´C PÎ∂ ÔbNæÎb£ hÎbÒa∂ ŸbÆ•TbŸ∑‡b}Da •CTÎ≤ ÆbC±bPØD q>CÎUC ¿b´C». PÎ∂PbÓbE‡ ÓbLPC ¿Ò∂Îb£bÿ‡b ±b‡bΟ ¿bÎbÆ ¶q>ÎØ Ub≥Ua, •TÚ ´a Ó}‘>≤a ÔbNæÎb£b™a BN»bÎ≤ ¶q>ÎØD œ‡b}Db ¿Ò∂Îb£b±bPØD £RŸ DC»b». £C~b»Ua ≥GŸka ´^>Ua, £C~b™b <ΕTbP ´bC» Ÿb<´Ub »Ÿ ‡b}±º•TÚ y•T´a Bb}‘>L ΩbUC DP»C. ¿b±e‡b £C~b»UC y⁄b£C Ÿb¢‡ |´L»C, •TÚ ¿b|´bUb VNT^Ø>D Æb‡™C ¿b´C. ¿ÓCGŸ•CT»UC y⁄b£C P}hÒbD ¿PC |´L»C •Tb? ÓN≤a™ Db´a. <»ÒCPNXb ¿DC•T µÓbY™a, ±}Òb}™a ÓbLPC ¿b´C»; ¿DC•T Ÿb¢‡b}™a ¿b´C»; ±L <»ÒC ¿PC •NTLa |´L» Db´a. ¶U^>, ¿ÓCGŸ•CT»aU P}hÒbD ¿PLC ´a ±–<»˛>C™a, PEÓbDb™a ≥bC˝> PÓÆUa Æb»C. ¿~a BbÎDb ¿b±e‡b•T‘>C <DÓb∂L™ ´bCT ~•TUa Db´a, •TbŸL ¿b|´a ≥GŸka ´^>ÎØ ~•TUbC Db´a. Óa <´}£R flŸb» ÆEÓUbC, k–bÃL flŸb» ÆEÓUbC. ¿b‡N˜‡b»aU ±<´Ua 18-20 ηC∂ P≥≤C µÓb∂™bŸ •CTUC, hDbDP}«‡b£a <εa •CTUC, ±bq>b}»Ÿ´a •CTUC. ¿bÆ Óa ‡b}»UC •Tb´a´a •TŸ» Db´a. <Îdbÿ‡b ¶œ±caPbq>a, ÆaÎÓb_bÿ‡b ¶œ•–Tb}»aPbq>a ¿b<L ÓDN˜‡PÓbÆbÿ‡b <ΕTbPbPbq>a •TbCLa ±ŸÓCdŸa ~ITÚ ¿P∑‡b™a ÓUb ~s‡»b´a <£P» Db´a ¿b<L ¿bÎA‡•T»b´a <£P» Db´a. •Tb´a PÓÆUC ¿PC ¿bÆ Îb^>»C, ¶Àb •T£b<™» ¿bÆ ¿}≥bŸÓ≤b $ 150


PÓÆUCUC PbŸC™ ™Ø•T ¿b´C ¿PC «‡bDb» ‡C ∂U »Ÿ »C´a ÓbDb‡™a ÓbΩa »‡bŸa ¿b´C. ±–œ‡Ôb ¿DNBÎbDC, ÔbLbÔbLbDC ¿b<L •TLb•TLbDC Æ≥ PÓÆ∑‡b™a ±Ÿb•Tb˛>b •TŸLbŸb Óa y•T ‡b<_•T ¿b´C. Ób∆‡bPbŸ⁄b ÓbLØP •TbCLœ‡b´a µÓb∂» ™bU∑‡bPbŸ⁄b Db´a. ±–œ‡C•T µÓb∂™a y•T ±bCÒa ¿P»C, y•T ±–C<·» ¿P»bC ¿b<L œ‡bDC Ób}‘>UCUa ¿b™bŸ<ΙbŸb}™a y•T Dº<»•T»b ¿P»C. ¢‡b •Tb≤b» ±bCÒa <U<´Ua ≥CUa, »bC •Tb≤ P≥≤b k£UUb »Ÿa ±–C<·»b}™C ¶cŸb<µ•TbŸa œ‡b™ ¿b™ŸL<D‡Ób}™b ¿b≥–´ µŸ»b». ‡´È£a, <⁄h»a, ÓNPUÓbD ´C ¿PC kb}µaÎ µÓ∂ ¿b´C». œ‡b}ÿ‡b» Ób∆‡bPbŸv‡b ‡b<_•TbUb Æb≥b Db´a. ±L Ób∆‡bPbŸ⁄b ‡b<_•T <´}£R Ÿb´R ~•T»bC. DŸkUa*Da ™bÓN}‘>b Ób»CUb ±–P¤ •TiT ±b´Lbt‡b ¿flbCŸ BITb±bPØD, dbPbCÿn>ËÎbPb» Æ}»Ø »Ÿ ÓŸ» Db´a» Db ¿~a <™}»b kb≤≥Lbt‡b PbµØ}±‡Y» •TbCLa´a <´}£R ¿PØ ~•T»bC. •TbŸL, ´ÆbŸbC ηC∂ <´}£R ´b ~m£ y•Tb ⁄Ne‡b ±–‡bC≥~b≤C™C DbÎ ¿b´C. <´}£R ´b k}µDC flbULbŸb kb}µaÎ µÓ∂ Db´a. <´}£R ´a y•T P}h•…T»a ¿b´C. ÓNPUÓbDa ¿b•–TÓL ‡~hÎa ΩbUC,  }≥–Æb}™C Ÿb¢‡ <´}£NhÒbDb» ±–hÒb<±» ΩbUC ‡b™a y•T ±–<»G•–T‡b ¿bœÓ±Ÿa[Lb™a ´bC»a. <´}£R PÓbÆb»aU £bC· •Tb‡, œ‡b»aU ¿E‡b‡ •TbCL»C ‡b}™b <ΙbŸ •TiTD ¿PC PbŸC ¿Db™bŸ £RŸ •TŸbÎC ¿~a Ób}‘>La ÆbC<»kb VNTUC, UbC•T<´»Îb£a ≥bC±b≤ŸbÎ £C~ÓN⁄, ≥bC±b≤ ≥LC~ ¿b≥Ÿ•TŸ  œ‡b£a*Da PÓbÆbΟ ¿bPØ‘> ¶‘>ÎØD, UbC•T<D}£C™a •T£Ÿ D •TŸ»b •CTUa. £ÈPŸa y•T ±–<»G•–T‡b ¿≥£a ÎC≥`‡b ^>bC•Tb™a. <´}£R µÓb∂» ¿b<L P}h•…T»a» £bC· ¿PC •Tb´a™ Db´a», ™•–TDC<Ó•–TÓbDC ¿b±UC ≥b‘>≥C P«‡b ⁄bUa ¿bUC ¿b´C, »C ‡ÒbΕTb~ Ο Æb ∂U;  <»´bPb»ØD µ‘>b χb‡™b ¿PUb »Ÿ »bC yÎ˙>b™, •TÚ <±}‘> ¿b<L k–Ãb}‘> ‡b}™C ¿Ùº» ÓbDØD ¿bŸbµDC™C Ób≥∂ —‡<IT<D˛> D q>Cλb PbÓØ<´•T •TŸbÎC» ¿b<L k–à ¿b<L ÆaÎbœÓb ‡b}ÿ‡bÓ«‡C y•T "Ÿb˝¨>' DbÎb™a ÆbLaÎ »‡bŸ •TŸbÎa ¿~a Ób}‘>La <ÎÎC•TbD}£b}±bPØD »C ≥bC≤ÎU•TŸ ≥NıÆa, PbΟ•TŸ »C ÒC^> ¿bÆ™C <Îd <´}£R ±GŸ·£C™C DC»C ‡b}Da •CTUa. »Ÿa <´}£R PÓbÆ ¿<Ι<U» Ÿb<´Ub. Æb»a‡ £}≥Ua Ωbe‡b, ±bG•Th»bD ΩbUC, ¿DND‡b™C ŸbÆ•TbŸL ΩbUC, <´}£R ±–<»~bCµb™C´a ŸbÆ•TbŸL ΩbUC »Ÿa´a <´}£Èk´ÈP}v‡ £C~b» ÓNPUÓbD Ÿb˝¨>b«‡[, ~a⁄ ±}»±–µbD ¿b<L ŸbCÓD •MTÒbM<U•T Ó<´Ub Ÿb¢‡•Tœ‡b∂±[b™a ¿«‡[b ´C VTIT <´}£R k´ÈP}v‡ £C~b»™ P}BλC. ¿PC ¶£b´ŸL Æ≥b»  »Ÿ_ •TbCq>C´a <£PLbŸ Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 151

¿bÆ <´}£ÈœÎb™b ΩC*‘>b flCTD Db™LbŸC ⁄ŸC |´^>UC »Ÿ <´}£ÈœÎbUb n>bC^>C •TiT ±b´» ¿b´C», <D—Î≤ µÓb∂™C hÎiT± £CT ±b´» ¿b´C». kŸC™ <´}£ÈœÎbÎb£a hΣC~aÿ‡b ±–™bŸbPbq>a •TbÓ •TŸa» ¿P»b». Îh»N„hÒ»a ¿~a ¿b´C, •TÚ ¿b±L ÆŸ ±Ÿ£C~a ÓbUbΟ k}£a flb»Ua »Ÿ Æ≥b»aU »Ÿ £C~ <´}£NhÒbD~a y•T»VTÚ∂ —‡b±bŸ ÒbC‘>b™ ™bUØ £CLbŸ ¿b´C»? ¿b±L k}µDC Ub£Ua »Ÿ »C´a Ub£»aU ¿b<L ÒbClb™ •Tb≤b» <´}£ÈhÒbD™b ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ —‡b±bŸ P}±N˜^>b» ‡C ∂U. Ó≥ ±–AD ¿Pb ¶Bb Ÿb´»bC, •TÚ Æ≥bUb ¿b±Ua ≥ŸÆ Æbh» •TÚ ¿b±e‡bUb Æ≥b™a ≥ŸÆ Æbh»? <´}£ÈhÒbD•T‘Ø>D y•T ±º~b™b´a ÓbU D flC»e‡bDC Æ≥b™C •Tb´a´a <kfl‘>LbŸ Db´a; ±L ±Ÿ£C~b}~a P}k}µ »bC‘>e‡bP »aD Ó<´DC£C⁄aU ŸC^>LC <´}£ÈhÒbDa ¶ÀbC≥µ}Àb}Db ¿~s‡ ´bC ∂U. •TbCLa |´L»C, ±ØÎa∂  ∂h^>  }G‘>‡b •}T±Da ¿bUa ¿b<L £C~bΟ ¿}ÓU kPÎØD ≥CUa; D—‡b k´ÈŸb˝¨>a‡ •}T±E‡b »PC™ •TŸ»aU. ‘>bMD GπTsΩbC^>±–ÓbLC ÓDbDC Ó«‡ ‡N≥b» ÎbΟLbŸa ´a ÓbLPC; ¿b±UC hÎb»}¯‡ D•TUa ¿b´C, »•TUb£R ¿b´C; <ÎUb‡»a Pcb}™C PbÓª‡∂  »•CT ÓbCq>C ¿b´C, •TÚ U˜•TŸa Pcb <Ó≤Î∑‡b™C œ‡b}Da ÓDb» ¿bLUC »Ÿ 24 »Pb» UbU G•Tee‡bΟ œ‡b}™b ΩC*‘>b VT‘>•ØT ~•T»bC; "±b<÷Óbœ‡b}Db ÎPb´»a D•TbC~b Ωbe‡b |´LØD •CTÎ≤ ¿b±L hλ}_ ¿b´bC»,' ´a £È:⁄£ ÆbLaÎ hΣC~aÎbe‡b}Db Db´a. »C ¿b±UC œ‡b}ÿ‡b™ ≥NÓa∂» Ÿb´»b». ¿bÆÿ‡b ¿ÎhÒC»aU <´}£ÈhÒbD ™bUÎ∑‡bPbq>a ^>C*‘>Ÿ •Tb˙>UC »Ÿ »Ÿ »C BŸ∑‡bPbq>a Pbt‡b Æ≥b» •TbCLa´a ±N˙>C ‡CLbŸ Db´a; ±ºPb ¿b<L ŸIT ⁄™Ø∂D <´}£ÈhÒbDbΟ Pcb ≥bÆÎ∑‡b™b ±–f™ ¶£ËBλ Db´a.  <»´bPb™C PbŸ •Tb˙>»bDb Ó≥ ¿~b kb}<µU•TÚÿ‡b <ΙbŸÎ}»b}™a _Cµb<»Ÿ±a^> ¶‘Ø> Ub≥»C. <ΘLN~bÕa <™±≤ØL•TŸb}Db "PÎ∂gC˛> BbŸ»a‡ P}h•…T»a <D—Î≤ ¿µÓ ¿~b  }≥–Æa —‡ÎhÒC±N˙>C •Tb DÓUa' ‡b™C ¶cŸ £C∑‡bPbq>a ™•–TDCÓa•–TÓbDC Ÿ´b^>≥b‘>¬‡b±–ÓbLC  <»´bPb» Ο ≥CUCUC ⁄bUa ‡C»b», ⁄bUa ≥CUCUC ‡Òb•–TÓ ÎŸ Æb»b», œ‡bPbq>a •TbCLœ‡b´a ±–•TbŸC BbŸ»a‡ —‡ÎhÒC» ˙>Î≤b˙>Î≤ •TŸ∑‡b™C •Tb´a™ •TbŸL Db´a, ¿PC ⁄bP ±NLCŸa <D£bD Ób}‘>bÎC Ub≥UC. Óa hλ:Ub Ó´bœÓb VNTe‡b}™b ±b ∂•T PÓÆ»bC.  <»´bPb™b ¿Ò∂ PU≥±LC, PNPØ_±LC UbÎ∑‡b™C ±<´UC •TbÓ Ó´bœÓb VNTe‡b}Da •CTUC. ¿≥£a <ΘLØÿ‡b Óœh‡bλbŸb±bPØD »C ÎbPN£CÎ k≤Î}» VT‘>s‡b}ÿ‡b k}‘>b±‡Y», "~Øæb}™a ≥NUbÓ<≥Ÿa' ‡b y•TPØ_b» œ‡b}Da PÎ∂ fl^>Db ≥N}VØTD £b⁄Îe‡b. Ÿb˝¨>Îb£a ¿bflb‘>a™a ±Îb∂ D •TŸ»b œ‡b}Da ÓbC≥bUb}Db ~Øæb}ÿ‡b ¿}≥bŸÓ≤b $ 152


ÓNITÚ™C gC‡ <£UC ¿b<L Ÿb˝¨>ÎbÀb}ÿ‡b Ó´b±Nı·b}Ο •T‘>b•T‘> ¿bPØ‘> ¿bC˙>UC. Ó´bœÓb ÆbC<»kb VNTe‡b}ÿ‡b <»´bPÓb}‘>LaUb P}~bCµDb™b Îb •Tb≥£bC±_a PbµDb}™b ¿bµbŸ D—´»b. ¿~b »t´C™b ±NŸbÎb ±b™ ´ÆbŸ ηbY™b  <»´bP <U<´Lbt‡bUb <Ó≤ÎLC ~s‡´a D—´»C. ~Øæb}ÿ‡b ≥NUbÓ<≥Ÿaÿ‡b PØ_bΟ ±–™}‘> ±–<»BCDC  <»´bPb™b y•T ±–±}™ œ‡b}Da ¶Bb •CTUb; ±L <ÎÙEÓbE‡  <»´bP•TbŸb}» ¿bÆ ÆbC<»kb}Db •Tb´a™ ÓbE‡»b Db´a. h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂»aU kŸa™ Ó}‘>≤a Ó<´Ub ¿b}£bCUDb» P´Bb≥a ¿b´C». œ‡b Ó<´Ub ¿b}£bCUDb™a ±GŸ„hÒ»a •Tb‡ ¿b´C? Æb≥bCÆb≥a B<≥DaÓ}‘>≤C, Î<D»b-PÓbÆ, ÕaP}fl·∂ P<Óœ‡b ¶≥λb» ¿b<L Õa-Pb´b∏‡b™a •Tb´a ÆNÆka •TbÓC •TŸa» Ÿb´»b». hεÓa∂‡b}•TGŸ»b, hÎÆb»a‡b}•TGŸ»b •Tb´a ¶±‡bC≥a •TbÓC •TŸLC ¿bÎA‡•T ¿b<L ¿±GŸ´b‡∂ ¿b´C ¿PC PÓÆØD UbC•T P}hÒb ¶®‡b •TŸ»b». ÆEÓbÿ‡b ¿±flb»bDC ¢‡b Æb»a» G•}TÎb µÓb∂» ¿b±L ÆEÓUbC, œ‡b™b ¿<BÓbD »bC •Tb‡ kb≤≥b‡™b ¿b<L ¿b±e‡b kNXa™b, •T»∂k≥bŸa™b ¿b<L œ‡b≥b™b UbB y•Tb Ó‡b∂<£» PÓbÆb±NŸ»b™ P}•NT<™» •Tb q>CÎb‡™b, ´b ±–f ¿DC•Tb}Db ±‘>»´a Db´a. <DP≥∂µÓb∂DC »C ¿b±e‡b ÆEÓ£bœ‡b PÓbÆb™b ¿<BÓbD kb≤≥»b» ¿b<L œ‡bPbq>a ‡Òb~ITÚ, ‡ÒbkNXa •Tb´a»Ÿa G•T‘>Óa‘> •TbÓC •TŸ» Ÿb´»b». k´È»C•T ÕaP}hÒb ¿b<L ÕaDCœ‡b ‡b}™a ±GŸ„hÒ»a ¿~a™ ¿b´C. Õa±NŸı· P}<Óg PÓbÆb» ¿b±e‡b •T»∂k≥bŸaUb ±NŸCPb ÎbÎ Db´a ¿~a ÆbLaÎ ΩbUa, •TÚ <Õ‡b Ó<´Ub™≤Î≤a•T‘>C Î≤»b»; y⁄b£b PÓbÆ, Ó}‘>≤ G•}TÎb P<Ó»a hÒb±»b». ÓbCq>ÓbC‰b ÓbE‡ÎŸ Ó<´Ub P}fl^>Db}» Umµ±–<»<˛>» <Õ‡b}Da Ó´{Îb™a PbŸa ±£C ¿‘>ÎUCUa ¿P»b». •TbCLœ‡b´a •Tb‡∂•–TÓb» <ÓŸÎb‡Ub œ‡b}Db™ <Ó≤»C. DbÎ œ‡b}™C™ ´bC»C. œ‡bÓN≤C ¿~b P}hÒb}» D—‡b ¶ÓC£aÿ‡b •Tb‡•Tœ‡bYDb ¿b» <~Ÿb‡Ub VTbŸPb ÎbÎ DP»bC. ¿DC•T£b ´bC»C ¿PC, •TÚ Ó<´Ub P}fl^>Db}»aU Õa™C hÒbD <»ÿ‡b DÎt‡bÿ‡b PÓbÆb»aU ±–<»˛>CΟ ¿b<L ¿b<Ò∂•T PNP}±¤»CΟ ¿ÎU}kØD ¿P»C. |´LÆC »Ÿ, •T»…∂œÎbDC DbÎ <Ó≤<Î∑‡b™b, •Tb´a •TiTD £b⁄<Î∑‡b™b ±–f™ <DÓb∂L ´bC» Db´a. »C—´b Æa »a Õa y•T DÎa ±b^>a UbÎØD ¿b±Ua y•T P}hÒb ¶Ba •TiT ±b´»C. y•CT•Tb ~´Ÿb» £a‘>~C£bCD~C Ó<´Ub P}hÒb ¿b±e‡b DbÎb}ÿ‡b ±b@b ¿b<L DbC*£La •–TÓb}•T <ÓŸÎa» ¶®‡b ¿P»b». ¿DC•T flŸb}» DΟbkb‡•TbC}™C, PbPØPNDb}™C, DL}£bBbÎƇ}b™C ±^>» Db´a; •Tb´a Gq>•TbLa ¿}≥bŸÓ≤b $ 153

‡b <λN˝>b}Db ÓbCq>C <Ε–Tb≤ hÎiT± ‡C»C. ¿~a ¿DC•T ±–•TŸLC ±–œ‡C•T PÓbÆb», ´Ÿ Îh»a», £ŸŸbCÆ fl‘>»™ ¿P»b». ¿PC •Tb´a fl‘>UC, •TÚ ÆÎ≤±bPÿ‡b Ó<´Ub P}fl^>Db}»aU •Tb´a kb‡b ¿Pe‡b ±–•TŸLb}» UÔb flbU»b»; DÎ<ÎÎb<´» PNDC™a kbÆØ E‡b∏‡ ¿b´C ¿PC ≥…´a» µiTD •TbÓbUb Ub≥»b». ±bC<UPb}» »•–TbŸ DbC*£Î»b», ÓbC™C∂ •Tb˙>»b», <D£~∂DC •TŸ»b». •Tb´a ÎC≤b ÒbC‘>CVTbŸ ‡~ <Ó≤»C, k´Èµb ´b»a VTbŸPC •Tb´a Ub≥»™ Db´a. ¿~b ±–•TŸLb}™b ±bq>±NŸbÎb •TŸb‡™b |´LÆC ÓbCq>a »b•T£, PbµDC, P}‡Ó ¿b<L µº‡∂ Ub≥»C. y•T ±–•TŸL <D•TbUb» <Dfl∑‡b¿bµa £´b DÎa ±–•TŸLC ¶Ba Ÿb´»b». ¿≥£a ¶œPb´a, »≤Ó≤aÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bY™a´a £Ón>b•T ´bCTD Æb»C. •Tbº^N>}<k•T <λN˝>b}™a ´a ±–•TŸLC Õa™≤Î≤aÿ‡b <燱<_•CTΟ ¿PLC G•T»±» ‡bC¬‡ ¿b´C? ¿bœÓ´œ‡b ¿PbC, ⁄ØD ¿PbC, ~bŸaGŸ•T n>≤b™b ±–f ¿PbC; ´a PbŸa •…Tœ‡C ≥NE´C≥bŸa hÎiT±b™a ¿b´C». £}‘><εbDb» œ‡bP}k}µa ‡Òb‡bC¬‡ »Ÿ»N£a ¿b´C». ¿Pe‡b ±–•TŸLb}» ÆbL•TbŸ »¢ßb}Da kbŸ•Tb ∂DC »±bP •TŸLC Ó´{Îb™C ¿P»C. ¿PUC »±bP ´C •Tb´a ´bº~b≥Î~b •Tb‡∂•Tœ‡bY™C •TbÓ D—´C. ⁄ŸC |´LÆC, ¿Pe‡b ±–•TŸLb}» Ó<´Ub ¿b}£bCUDb}™b •Tb´a P}k}µ Db´a. ÕaΟ ÆNUØÓ, ¿E‡b‡ •TŸLbŸC •CTÎ≤ ±Nı·™ ¿P»b» ¿PC Db´a; k´ÈP}v‡ ±–•TŸLa y•Tb kbÆØP PØD »Ÿ £ÈPt‡b kbÆØP PbPØ ¿b<L DL}£  œ‡b£a ¶BC q>b•TUCUC ¿P»b». PØD ´a Õa ⁄Ÿa; ±L PbPØ ¿b<L DL}£ ‡b´a <Õ‡b™. ¿PUa ±–•TŸLC |´LÆC ÕaÆb»aΟ  »ŸCÆDb}Da •CTUCUb ¿œ‡b™bŸ ¿PC <D⁄≤±LC DP»C™ ¿b<L »Ÿa´a ¿Pe‡b flŸ≥N»a ±–•TŸLb}» Ó<´Ub P}fl^>Db ¶œPb´bDC UÔb flbU»b» ¿b<L ¿b±Ua »b•T£ ⁄Ça •TiTD flC»b». ‡b±Ua•T‘>C, •Tb´a ÓN⁄}‘>a „h_‡b}Db ¿b±e‡b ´b»a ÓbCq>C ~Õ ¿bUC ¿PC Îb^>»C ¿b<L ÎbM<~}¬^>D±–ÓbLC »a •NTt´b‘> œ‡b ™bºVCTŸ ™bUÎØ Ub≥»b». ‡b»ØD ±–•TŸLC Îb˙>Î∑‡bPbq>a G•}TÎb £kÎ∑‡bPbq>a Ub™UN™±»a™a ~s‡»b »‡bŸ ´bC»C ¿b<L ¿DC•T ÎC≤b Õa•Tb‡∂•Tœ‡b∂ ¿b<L Pk}µ Ó<´Ub ™≤Î≤™ k£DbÓ ´bCTD Æb»C. ‡b⁄CŸaÆ, <Õ‡b}™a ÎC≥≤a Ó<´Ub kH•T, <Õ‡b}™a ÎC≥≤a ±»±C˙>a, <Õ‡b}™b ÎC≥≤b Pb⁄Ÿ •TbŸ⁄bDb ¿PC ¿DC•T ÔbC_b}» "ÆDbDb ‘>mkC' •TŸ∑‡b» ¿DC•T P}hÒb ≥N}»e‡b ¿b´C». DÎt‡bDC ^>b•ØTD <£UCe‡b, <εÎb, •NTÓbŸa Ób»b, ¿±}≥ <Õ‡b ‡b}ÿ‡b•TGŸ»b <~ÔbLb™a PbC‡ •TŸLC, œ‡b}Db •Tb´a ¿bŸbC¬‡PCÎb £CLC, œ‡b}ÿ‡b ™GŸ»bÒb∂Pbq>a •Tb´a ¶ÀbC≥µ}Àb}™a ¿}≥bŸÓ≤b $ 154


PbC‡ •TŸLC, œ‡b}Db hÎbÎU}ka kD<ÎLC ¿~b »t´C™a •TbÓC •TŸ»b ‡C»b»; ±L ≥NÆŸbÒC»aU ∂Ub B^> ‡b}ÿ‡b PCÎbP}hÒCPbŸ⁄C •Tb´a ¿±Îb£ PbC‘>UC »Ÿ  »Ÿb}Db œ‡b}» VTbŸPC ‡~ <Ó≤» Db´a. ¿~b •TbÓb}Db ±–™}‘> ÓC´D», <™•Tb^>a, —‡ÎhÒb±D-•Tbº~e‡ ¿b<L —‡ÎPb‡kNXa ‡b}™a ≥ŸÆ ¿P»C. <Õ‡b}™b ±–f ´b ¿DC•T P}hÒb}», <Îd<ÎÀbU‡b}» ¿®‡bPb™b hλ}_ <η‡ |´LØD ÓbE‡»b±–bƒ ΩbUb ¿b´C. œ‡bÓN≤C <Õ‡b}ÿ‡b ±GŸ·£b BŸÎLC, ±GŸP}Îb£ fl‘>ÎØD ¿bLLC ´C •TbÓ ≥Ña±bPØD <£Ña±‡Y»™ D—´C, »Ÿ ¿b}»ŸŸb˝¨>a‡ ±b»≤aΟ´a ±–™}‘> ÆbCÓbDC ™bUØ ¿b´C. Ó<´Ub •Tb‡∂•Tœ‡b∂ Ÿb¢‡±b»≤aΟaU ±GŸP}Îb£b}» ¿bµa ÓbE‡»b ±bλb», Ó≥ ´≤Ø´≤Ø Ÿb˝¨>a‡ ±b»≤aΟ œ‡b ±GŸP}Îb£ •TiT Ub≥»b» ¿b<L ~CÎ^™a ±b‡Ÿa |´LÆC, ηb∂»ØD £bCD™bŸ ÎC≤b ÎC≥ÎC≥`‡b £C~b}» fl‘>Lbt‡b ±GŸP}Îb£b}»aU Æb≥b´a BØ·ÎØ Ub≥»b». Ó<´Ub-™≤Î≤a»aU •Tb‡∂•Tœ‡bY™C ‡b “˝>aDC »aD P}™ kD»b»; ¿b≥≥b‘>aP}™, <ÎÓbDP}™ ¿b<L ÆC^>P}™! ‡b»ØD Õa±–fb<η‡a™a ⁄Ÿa •T≤•T≤ ¿bCPiT Ub≥Ua, »a y•T "•TGŸ¿Ÿ' kDUa. ÎC≥ÎC≥`‡b ÔbC_b}» ¿b±b±Ua •T»∂k≥bŸa £b⁄<ÎLbt‡b <Õ‡b ´bCœ‡b. •TbCLa ΕTÚU ´bCœ‡b, •TbCLa ‘>bMs^>Ÿ; •TbCLa U˜•TŸb» Æb» ´bCœ‡b »Ÿ •TbCLa κÓb<D•T kD» ´bCœ‡b; •TbCLa Pb´Pb™a •TbÓC •TŸa» ´bCœ‡b, »Ÿ •TbCLa •TUbÔbC_b» ™Ó•T» ´bCœ‡b. ¿DC•T ¶ÀbCÆ•T Ó<´Ub}Da •TbŸ⁄bD£bŸa, —‡b±bŸ, <ÎßbD ¿b<L »}_ßbD ‡b ÔbC_b}»´a ¿b±e‡b Õa±Lb™b •TbCLb»b´a ¿bµbŸ D flC»b ÓbCq>a •TbÓ<≥Ÿa •TiTD £b⁄ÎUa. Pbt‡b ÕaÆb»aP UUbÓBØ» ¿PUCe‡b ‡b £È≥b∂ Õa-™≤Î≤a±bPØD £RŸ Ωbe‡b ¿b<L Õa-™≤Î≤ ÎbΣR•T ÓN⁄}‘>a*ÿ‡b ´b»a ≥CUa. ⁄ŸC kflb‡Ub ≥CUC »Ÿ <Õ‡b}™C ¿DC•T Ó´{Îb™C ±–f Õa-ÓNITÚÿ‡b ™≤Î≤aÓN≤C D—´C »Ÿ  »Ÿ ¿DC•T •TbŸLb}ÓN≤C PN^>UCUC ¿b´C». ¶£b´ŸLbÒ∂, Õa-<~ÔbLbUb Ó´·a∂ •TÎC∂ ‡b}ÿ‡b •Tb‡b∂ÓN≤C ÆCÎ˙>a ±–CŸLb <Ó≤bUa œ‡b´RD Æbh» ±–CŸLb £ÈPt‡b Ó´b‡NXbÿ‡b ÎC≤a ¿bUCe‡b ŸC~<D}≥ÓN≤C <Ó≤bUa. ŸC~<D}≥ ⁄bœ‡b» <~•TUCe‡b kb‡•Tb}Db DbC•Tt‡b <Ó≤Ø Ub≥e‡b, ‡b DbC•Tt‡b}ÓN≤C ¿b<Ò∂•T ¶œ±¤b™C PbµD kb‡b}Db ±–ÒÓ™ ¶±Umµ ΩbUC ¿b<L ‡bÓN≤C ÓbC‰b ±–ÓbLbΟ kb‡•Tb}Da <~•Tb‡Ub PNŸÎb» •CTUa. <Õ‡b}™C ÆaÎD PN⁄•TŸ •TŸ∑‡bÓ«‡C P≥`‡b ™≤Î≤a*±CÔbb G•T»a»Ÿa Æbh» Îb^>b ´b ¿bµN<D•T »}_ßbDbDC ¶™UUb ¿b´C. <~Î∑‡bÿ‡b ‡}_bÓN≤C G•}TÎb <ÓsPŸÓN≤C G•}TÎb ÎbM<~}≥ Ó~aDÓN≤C PÎ∂PbÓbE‡ Õa™C ÆaÎD <Æ»•CT PN•TŸ ΩbUC, <»»•CT •NTq>e‡b´a ¿}≥bŸÓ≤b $ 155

™≤Î≤aÓN≤C •Tµa™ ΩbUC DP»C. »}_ßbDbDC y•ØTL™ •NTq>e‡b´a ™≤Î≤a±CÔbb ÓbDÎa ÆaÎDbΟ Æbh» ±–BbÎ ^>b•TUCUb ¿b´C; Æbh» ¿bD}£ <DÓb∂L •CTUCUb ¿b´C. ¿bÆ Ó´bŸb˝¨>b»aU æbÔbC U}‘>D-±MGŸPÓµaU ‘>b‡<D}≥ ^>CkUΟ ±bC™Ua ¿b´C» Î œ‡bÓN≤C •Tb´a ~C»•Tt‡b}ÿ‡b flŸb»»Ÿa PÓ…Xa ‡b‡™a ~s‡»b <DÓb∂L ΩbUa ¿b´C, ‡b™C y•T •TbŸL ÓbUb™a Îb´»Ø•T <ÎÓbDbDC •TŸ∑‡b™a »}_ßbDb™C •CTUCUa PbC‡ ¿b<L ‡b™C £ÈPŸC •TbŸL |´LÆC ´a æbÔbC ⁄ŸC£a •TŸLbŸC, "ÓbsP∂ ¿M∑‘> h±CEPŸ' ‡b}PbŸ⁄a PN±Ÿ Ób•C∂T^>PË. ""≥GŸkb}Pbq>a ÓbsP∂ ¿b<L y}≥eP ‡b}ÿ‡b±CÔbb G•T»a»Ÿa Æbh» •TbÓ<≥Ÿa ÓbsP∂ ¿M∑‘> h±CEPŸ ‡b £È•TUaDC •CTUa,'' ¿~a G^>̱La ±–v‡b» —‡}≥<™_•TbŸ ÆbMÆ∂ <D•TœPC ‡}bDa •CTUa ¿b´C. Pb<´œ‡ÔbC_b»´a ÒbC‘>CVTbŸ h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ PNiT ¿P»C. ‡b ÔbC_b•T‘>C k<fl»UC »Ÿa y•ØTL ±GŸ„hÒ»a •CT<ÎUÎbLa™ ¿Pe‡b™C <£P»C. ¿bÓÿ‡b ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b •TbÓbÓ«‡C ¿ÔbŸ~: Ub⁄bC ~C»•TŸa Ÿhœ‡bΟ ¶»Ÿ»b». ~C»•TŸa ¿b}£bCUDb» <Æ»•TÚ ÓbLPC »Nı}≥b» ≥CUa <»»•TÚ Ó´bœÓb ≥b}µa*ÿ‡b DC»…œÎb⁄bUaU hÎb»}¯‡ ¿b}£bCUDb»´a ≥CUa D—´»a. ¿PC ¿PØD´a ÓŸbq>a Pb<´œ‡bÓ«‡C ~C»•TŸa ¿b}£CUDbUb •Tb´a hÒbD <Ó≤bUCUC Db´a. ‘>b—‡b}ÿ‡b ™≤Î≤aÓ«‡C œ‡b}ÿ‡bÓb≥C ~C±b™~C ÓbLPCPNXb DPUa »Ÿa, œ‡b}™a •TÎDC ≥bLbt‡b}™b PN}£Ÿ »bVTb œ‡b}ÿ‡b±N˙>C ¿P»bC. ¢‡b}ÿ‡b ¿b}£bCUDb» ¿b}£bCU•Tb}™a P}v‡b •TÓa, ±bC<UPb}™a Æbh» œ‡b ¿b}£bCUDb» ±–<»BC™b ´b ΩŸb ⁄≤b≤ØD Îb´»bDb <£P»bC ¿b<L ±–™}‘> ¿b}£bCUDC •TŸLbt‡b ~C»•TŸa P}fl^>DC», •Tb´a ¿±Îb£ Î≥≤e‡bP, Pb<´œ‡, •TUb, P}≥a», ~b<´Ÿa, ±bCÎb‘>C ¿~b Ób≥bYDa ±–<»Bb £b⁄<ÎLbŸC <D±ÆUC Db´a». ¿PC •Tb ΩbUC? y•T£b y•Tb •Tb‡∂•Tœ‡b∂DC DbDbPb´Ck ≥bCt‡b}Db ±–f <ΙbŸUb, ""~C»•TŸa P}fl^>Db ´a ¿~a iTÔb, •Tb—‡ DPUCUa •Tb ΩbUa?'' »C |´LbUC, ""~Ÿ£ ÆbC~a ´b ÓbLØP™ ≥À ¿b´C. œ‡b}Da ÆbC ¿Ò∂~bÕa‡ <η‡ Ób}‘>Ub »bC™ iTÔb ¿b<L ≥À ¿b´C. ¿b}£bCUDb™C Pb<´œ‡ ´C •Tµa ¿~b ≥À Bb·C» »‡bŸ ´bC» Db´a. ¿b}£bCUDb» •Tb´a»Ÿa ‘>bCs‡b» Óh»a ™˙>LbŸa, <Ω}≥ ¿bLLbŸa ≥bC˝> ¿PbÎa Ub≥»C. ŸbÓbÿ‡b £CÎ≤b™C DbΠχbÎC Ub≥»C, DPUCe‡b ≥bC˝>a »‡bŸ •TŸb—‡b Ub≥»b», PbÓbE‡ ÓbLPb}™CPNXb ±N»≤C Æb≥bCÆb≥a ¶BC •TiTD œ‡b}Db £Cλb kDÎbÎC Ub≥»C. PÓbÆbÿ‡b <´»P}k}µb}kŸbCkŸ™ •Tb´a y•T ±b≥U±Lb •CTe‡b⁄CŸaÆ ¿bÆ•TbU ⁄ŸC ¿b}£bCUD kD»™ Db´a ¿b<L ~Ÿ£ ÆbC~a*Db ±b≥U±Lb £b⁄λb ‡C»b Db´a.'' ¿}≥bŸÓ≤b $ 156


ÒbC‘>CPC <η‡b}»Ÿ ´bC»C ¿b´C, ±L y•Tb DbÓÎ}» PÓbÆPCΕTb™b y•T ¿DNBÎ ‡bGq>•TbLa ÓUb Pb}≥bÎbPb Îb^>»bC. ‡b}ÿ‡b "¿b£~∂ ≥bÎbUb' Óa ≥CUbC. ""≥bÎb» •TbCLa´a <™_´bŸ kfl» Db´a.'' ≥bΕTŸa ÓUb Pb}≥Ø Ub≥UC. ""•Tb kŸC?'' Óa <ΙbŸUC. ""D^>D@b}™C »C flbLCŸ‘>C ™b≤C •Tb‡ kflb‡™C!'' ""±L y⁄bÀbUb <™_´bŸ kflb‡™a ÿn>b ¿PCU »Ÿ?'' ""»Pb •Tb´a ±–f™ ¶£ËBλ Db´a. <™_´bŸ ±b´b‡™b Db´a ¿Pb ¿b£C~™ ¿b´C ¿b|´bUb.'' ´C Pb}≥»bDb œ‡b ≥bΕTt‡b}Db ÓbCq>b ¿<BÓbD Îb^>» ´bC»b. ´b ¿b£C~ •TbCLb™b? »Ÿ ‡b »Òb•T<Ò» PÓbÆPCΕTb™b. ¿PUa ´a œ‡b}™a ´È•ØTÓ~b´a! ¿b<L ´C "¿b£~∂ ≥bÎC' »‡bŸ •TŸ∑‡b™C •TbME^¨>Ms^> flCLbŸ! ¿b£~∂ ≥bÎ ´a •Te±Db™ absurd ¿b´C. ¿Pb •Tµa •NTq>C PÓbÆ k£U»bC •Tb? ¿bÆ y•T ≥bÎ ¿b£~∂ kDUC, ¶Àb £´b ≥bÎC ¿£~∂ kD»aU, ±ŸÎb 100 ≥bÎC ¿b£~∂ kD»aU, ¿Pb ≥NLb•TbŸ ‡b UbC•Tb}Da ≥…´a»™ µŸUCUb ¿P»bC. ±–œ‡Ôbb» ¿PUC ≥NLb•TbŸ •Tµa™ ´bC» Db´a»; ±L ¿~a ⁄bC^>a hÎÌDC <ΕT∑‡b» ¿bÓ™C Ó´b±Nı· Îh»b£! •Tb´a h·}hVØT»∂ ™≤Î≤a PÓbÆbÓ«‡C Dº<»•T»b Îb˙>bÎa |´LØD •TbÓ •TŸa» ¿P»b». ‡b» ¿DC•T ≥b}µaÎb£a P}hÒb ¿b´C». œ‡b}ÿ‡b Ó»C, ¿b±e‡b PÓh‡b}™C •TbŸL Dº<»•T ÓØe‡b}™b t´bP G•}TÎb B–˜^>b™bŸ ´C ¿b´C. ‡b Dº<»•T ±–fb™b ÆŸb ⁄bCUb» ÆbTD <ΙbŸ •TŸb‡Ub ´Îb, •TbŸL ¿b±e‡b ÓNv‡ <η‡b~a ´b ÒC^> <D≥G‘>» ¿b´C. Dº<»•T»b ´a •Tb‡ ™aÆ ¿b´C? Dº<»•T»C™b Ób≥∂ •TbCL»b? Ó´bœÓbÆa*Db y•T£b y•TbDC <ΙbŸUC, ""~b}»a™b Ób≥∂ •TbCL»b?'' kb±ØÆa*Da ¶cŸ <£UC, ""~b}»a™b Ób≥∂ Db´a, ~b}»a ´b™ Ób≥∂ ¿b´C.'' »PC™ Dº<»•T»b ´a •Tb´a <ÎÎ<Ôb» ¿ÎhÒb Db´a. Dº<»•T»C™b •Tb´a Ób≥∂ Db´a, Dº<»•T»b ´b™ Ób≥∂ ¿b´C. Da<»ÓcCÿ‡b •Te±Db ÎC≥ÎC≥`‡b •Tb≤b}», ÎC≥ÎC≥`‡b PÓbÆb}» k£U»bDb <£P»b». ÕaPcC±bPØD Õa£bh‡b±‡Y», k–Ù‡b∂±bPØD »C ±–bº˙>P}Ó»aÿ‡b hκŸb™bŸb±‡Y» PÎ∂ ±– • TbŸ™C Da<»<D‡Ó  <»´bPb» Pb±‘> » b». ¿Ò∂ — ‡ÎhÒC ÿ ‡b <ΕTbPbkŸbC k Ÿ Da<»—‡ÎhÒb´a k£U»bDb <£P»C. ~C»a±–µbD PÓbÆb™a µbŸLb ¿bºÀbC<≥•T PÓbÆbPbŸ⁄a DP»C. ⁄bP≥a ÓbUÓcCΟ ¿bµbŸUCUC PÓbÆ, ¿b±Ua ÎC≥≤a Dº<»•T»b »‡bŸ •TŸ»b», „hÒŸ PÓbÆb™C <D‡Ó U˙>b‡b, ¶œ±b»  œ‡b£a*Da ÎbŸ}ÎbŸ ´b£ŸC ⁄bLbt‡b PÓbÆb±CÔbb Pb´<Æ•T™ <DŸb≤C ¿P»b». ¿Ò∂—‡ÎhÒb k£UUa •TÚ Da<»Ócb´a k£U»C. »Ÿa´a k´È»b}~ PÓbÆb}Da ÓbDUCe‡b <D‡Ób}» y•T PØ_ Pb±‘>»C. hÎbÒb∂™b œ‡b≥ ¿}≥bŸÓ≤b $ 157

•TiTD £ÈPt‡b™C BUC •TŸ∑‡b» •Tb´a y•T ÓbCq>C±L ¿b´C ¿PC k´È»C•T •Tb≤b» ÓbDUC ≥CUC ¿b´C. £ÈPt‡bPbq>a Æ≥UbP »Ÿ ¿ÓŸ ΩbUbP, hλ:•TGŸ»b Æ≥UbP »Ÿ ÓCUbP, ¿~b ¿Òb∂™a ¿DC•T kbCµÎ™DC P»» Îb±ŸUa Æb» ¿P»b». "P}PbŸ •TŸbÎb DC^•Tb' G•}TÎb "ÆbC‘>bC<D‡b µD ¶cÓ ÎC—´bŸC' ‡b}PbŸ⁄a ¿±Îb£bœÓ•T ΙDC PbC‘>e‡bP P}»ÎbLa ´a κŸb¬‡b™a, <D:P}≥œÎb™a ¿b<L ≥GŸka™C ≥NL≥bD •TŸ∑‡b•TGŸ»b™ ŸbkUa ¿b´C. ÆC £È<Ó∂≤ œ‡b™a G•}TÓ» Æbh» ‡b Ób≥La-±NŸÎ‰bÿ‡b ¿Ò∂~bÕa‡ <PXb}»bDNPbŸ ±Ÿ<´»Ÿ» λ∂LN•TÚUb ¿UbC^> Ó´{Î <Ó≤bUC ¿PbÎC. ±ŸbÒb∂ÿ‡b Ó´{Îb™C £ÈPŸC´a y•T •TbŸL ¿PØ ~•CTU. —‡bδbGŸ•T Æ≥b»aU ±–œ‡Ôb Æ≥LC ¿b<L —‡ITÚ™a Æb´aŸ •CTUa ≥CUCUa »Òb•T<Ò» »{ÎC ‡b}Ó«‡C ±–™}‘> £Ÿa ¿P»C. ¶£b´ŸLbÒ∂, <Îdb™a h·}BØ ¶œ•–Tb}»a ÓbDLbŸC ÓbsP∂Îb£a ¿Ò∂—‡ÎhÒCUbÓb_ <D‡bCÆDb™a ¿bÎA‡•T»b ±–<»±b£»b», »Ÿ <Îd•Tœ‡b∂Ο gXb Pb}≥LbŸC ¿Ò∂—‡ÎhÒCÿ‡b ⁄Ne‡b <ΕTbPb™a Ó´»a Pb}≥»b». —‡Î´bŸb» hÎbÒb∂DC Îb≥e‡bD}»Ÿ ~m£b}» »Ÿa ±ŸbÒb∂™C ≥NL≥bD ≥b<‡UC »Ÿ ÓD:~b}»a PNUB ´bC»C |´LØD´a ±ŸbÒb∂™C ´C •Tbº»N•T ¿PbÎC. kUbpb}Da »b•T£aÿ‡b k≤bΟ ±–BNœÎ ≥bÆÎb‡ÿ‡b <£ÎPb}» £aD£Èk`‡b}ÿ‡b Pb´b∏‡bUb πT<™» ‡b»aU •Tb´a P}»Î™DC ¿bUa ¿P»aU´a; ±L PcCÿ‡b BŸ P”a» •TbCLb PNU»bDbUb P}»b}ÿ‡b <~•TÎLaÓN≤C k}µDC ±‘>e‡b™C Ób_ <»´bP πT<™»™ Pb}≥»bC. y•CT•Tb≤a ÓN}k ∂»aU ÓbLPC kPÿ‡b Ÿb}≥C™a <~h» •T^>bÔbbDC ±b≤». y•Tb kPÓ«‡C Æb≥b <Ó≤bUa Db´a »Ÿ ~b}»±LC £ÈPŸa ‡C∑‡b™a Îb^> ±b´» Òb}k». œ‡b •Tb≤a <£Ña•TŸ kP ±•T‘>»bDb ±Ÿb•TbC^>a™a kC<~h» ¿b<L ´ÈÑ‘> £b⁄λ ¿P». ‡b™b ¿Ò∂ <£ÑaÎbUC •TÓa Da<»ÓbD ¿b´C» ¿Pb Db´a. ÓN}k ∂ÿ‡b —‡ÎhÒC» y•T kP ≥CUa »Ÿa £ÈPŸa; Db´a »Ÿa œ‡b±N˙>™a <Ó≤∑‡b™a ÆÎ≤ ÆÎ≤ ⁄b_a Îb^>» ¿PC. <£Ña» »Ÿ »~a ¿b~b´a DPC. ‡bÓN≤C £bCflb}ÿ‡b λ∂LN•TÚ» VTŸ•T ±‘>» ¿PC. B<Θ‡b» <Æ»•CT £RŸ ±b´∑‡b™a ~s‡»b, <»»•Tb ÓDN˜‡ Db≥lb hÎbÒb∂±bPØD £RŸ Æb»bC. ‘>bC}≥Ÿbÿ‡b <~⁄ŸbÎiTD ±b<´UC, <Îdbÿ‡b —‡b±•T»Cÿ‡b »NUDCDC hλ:™a, hλ:ÿ‡b  ÿn>b-¿b•Tb}Ôbb}™a ÔbNæ»b ÆbLÎUa •TÚ •Tb´a •Tb≤ <ΙbŸ k£U»b», »Pb™ ´b ±–•TbŸ ¿b´C. ¿bÆ™a B–b}» ¿b´C, ¶Àb™a ¿b~b Db´a, •TbCL •Tb‡ |´LCU ‡b™a <™}»b •TŸ∑‡b™C •TbŸL Db´a ¿~b ¿ÎhÒC» Db≥lb »bœ•Tb<U•T hÎbÒb∂™a ¶±Æ P´Æ ´bC»C. ¿bÆ™b ¿}≥bŸÓ≤b $ 158


±–f PN^>Ub ¿b´C, ¶Àb™b <ΙbŸ •TŸ∑‡™a VNTŸP» ¿b´C »C—´b ÓDN˜‡ ÒbC‘>b £RŸ™b <ΙbŸ •TiTD, £RŸÿ‡b VTb‡ÀbPbq>a ¿bÆÿ‡b hÎbÒb∂Ub ÓNŸ‘> flbUØ ~•T»bC. PÎ∂ —‡Î„hÒ» ¿PUC »Ÿ ¿≥£a ÆEÓb}»Ÿb™aPNXb <™}»b Îb´»b ‡C»C. ¿b<Ò∂•T hÒº‡b∂™a BbÎDb Î ±ŸbÒb∂™a Da<»Ócb ‡b}ÿ‡b» P}v‡b~bÕa‡ P}k}µ ¿b´C. ¿b<Ò∂•T <᤻C»´a ±ŸbÒb∂™a ¿bΑ> ¿b<L P}±¤»C»´a £È˝>»b ‡b ¿DC•T —‡ITÚ*» Pb±‘>»b»´a; ±L P}v‡b~bÕa‡ P}k}µ œ‡bÓN≤C Db•TbŸ»b ‡CLbŸ Db´a. ±ŸbÒ∂ ´b —‡b±•T hÎbÒ∂™ ¿P»bC. ±ŸbÒb∂™b ´b ¿Ò∂ PÓÆØD flCTD ¿Îχb ÓbDÎÆb»aUb y•Tb ÓbD<P•T ≥NUbÓ<≥Ÿa»ØD PbC‘>ÎLC ¿bÎA‡•T ¿b´C. ⁄bÎC, ̇bÎC, ¶±BbC≥bÎC ‡b DºP<≥∂•T ±–CŸLb. œ‡b}™C ‡Òb‡bC¬‡ ±bC·L ΩbUC »Ÿ P´BbC≥b™a´a ≥bC‘>a Îb^Ø> Ub≥»C, ≥bÎbkŸbCkŸ Æ≥∑‡b» ¿bD}£ Îb^Ø> ~•T»bC, Ÿb˝¨>b•TGŸ»b ±–bL £C∑‡b™a TÓa∂´a »‡bŸ ´bCT ~•T»C. œ‡b»´a y•Tb ¿UbC^> ¿bD}£b™b ¿DNBÎ flC»b ‡CT Ub≥»bC. ±–™}‘> £È:⁄ ¿b<L ‡b»Db PbCPØD •CTÎ≤ £ÈPt‡bÿ‡b Be‡b•TGŸ»b Óa ´C <£—‡ •TŸa» ¿b´C ¿PC •TbCLa |´^>UC, •TÚ Ób∆‡b ÓDb» Ba»aÿ‡b fl}^>b ÎbÆØ Ub≥»b». ¿PC |´LLbŸb <DŸbC≥a ÓDb™b Db´a, ‡bDC •Tb´a U±ÎUCUC ¿b´C, ‡b kbC•CTP}E‡b~bÿ‡b ÓDb» •Tb´a ÔbNæ hÎbÒ∂ ¿b´C, ¿PC ÓUb Îb^Ø> Ub≥»C. Óa ´C Ób∆‡b ¿bD}£b•TGŸ»b •TŸ»bC ¿b´C, hÎbÒb∂•TGŸ»b •TŸ»bC ¿b´C, ´C Pb}≥∑‡b» •TbCLbUb´a ~ŸÓ •Tb Îb^>bÎa? ±ŸbÒb∂™a Pb⁄Ÿ ±CŸLbŸb ÔbNæ hÎbÒ∂ Pbµ»bC. œ‡b±CÔbb hÎbÒa∂ kDb, <Æ»s‡b —‡b±•T ¿ÒbYDa, <Æ»s‡b Ób≥bYDa ¿b‡N˜‡ ±GŸ±ØL∂ •TŸ»b ‡C ∂U <»»•TC •TŸb. £ÈPt‡™C ´OT UbÒb‘Ø> D•Tb. ±ŸbÒ∂ |´LØD D—´C, <D—Î≤ hλ:ÿ‡b ¿b‡N˜‡b™a ±GŸ±ØL∂»b •TÓa ´bCT D‡C |´LØD-¿~a <~•TÎL q>a•T. ´a™ ⁄Ÿa⁄NŸa Dº<»•T»b ´bC ∂U. Óa B<Θ‡b»aU ¿b£~∂ PÓbÆb™C •Tb´a™ hÎÌD £C» Db´a; hÎb»}¯‡bÿ‡b •TÔbb ı}£bÎLC ´b Ób≥∂ Pb}≥»bC; ±L ‡b •TÔbb ı}£bλ ±bC™b‡™C •TbCq>C ´C Ób_ Pb}≥» Db´a. Dº<»•T»b ´a •TbCLœ‡b´a y•Tb <ÎÎ<Ôb» —‡ÎhÒC» Db´a, »a Ób≥∂•–TÓLb» ¿b´C ¿PC ÓbDe‡bD}»Ÿ ¿b£~∂BØ» PÓbÆ ´a •Te±Db™ ¿Ò∂´aD ´bC»C. ¿b£~b∂™a <™_LC •TŸLbt‡b <ΙbŸ±X»a*±º•TÚ ÓbsP∂ Î ≥b}µa ‡b}ÿ‡b hÎÌDP…˝>a™C •Tb‡ ΩbUC ´C ±b´∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. ÓbsP∂Îb£bÿ‡b PÓ≥– <ΙbŸ±X»aΟ <ÎPb—‡b ~»•Tb»aU •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ ¶Ba Ÿb<´UCUa ¿b´C. Æ‘>Îb£, <ΟbCµ <ΕTbPÎb£, <αŸa» ¶œ±b£DP}k}µ, ⁄bP≥a ÓbUÓcb, ¿<»GŸIT ÓØe‡, ÓÆNŸb}™C ~bC·L, Î≥∂P}fl·∂ ‡b}»ØD Bb*‘>ÎU~b´a™b ¿^>≤ <ÎDb~, ‡b}»ØD ¿}≥bŸÓ≤b $ 159

Î≥∂Ÿ<´», ~bC·LŸ<´», PÓbÆÎb£a PÓbÆb™a <D<Ó∂»a Î œ‡b}»ØD ÓbDÎa ÓDb™a ÓNITÚ yÎpb P≥`‡b, PÎ∂ <ÎdbUb —‡b±ØD £~b}≥N≤C ¶ŸLbt‡b »{ÎßbDbÿ‡b ±b‡bΟ ÓbsP∂ÿ‡b ~bÕa‡ PÓbÆÎb£b™a ¶BbŸLa ΩbUa. Æ≥b»aU PÎ∂ •TbÓ≥bŸb}Db y•T •TŸ∑‡b™C hÎÌD ±b´» •TbÓ≥bŸ ™≤Î≤ Æ≥BŸ ¶Ba Ÿb<´Ua. ¿b±e‡b £C~b» ¿DC•Tb}Da ‡b ™≤Î≤a» hλ:Ub ΩbC•ØTD <£UC, k<U£bD •CTUC. ÓÆNŸaÿ‡b iT±b», kbCDPÿ‡b iT±b», DbC•TŸaÿ‡b ¿^>a, ~»a∂kbk» PNµbŸLb ¿PC ¿DC•T VTb‡£C ÓÆNŸb}Da ±£Ÿb» ±b‘Ø>D´a flC»UC; ±L ÓbsP∂Îb£a £~∂Db™a kb}<µU•TÚ •Tb´a »‡bŸ ΩbUa Db´a. •TbÓ≥bŸDC»C±L ´b —‡ÎPb‡ ´bCT Ub≥Ub. ÆbC ±b™-£´b ı±‡C Æbh» <Ó≤ÎØD £C ∂U, œ‡bÿ‡bÓb≥C •TbÓ≥bŸ ÆbT Ub≥UC, •TbÓ≥bŸ•–Tb}»aÿ‡b Ób≥b∂DC ÓbDÎÆb»aÿ‡b ÓNITÚ™C hÎÌD ±b´Lbt‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDb PbC‘Ø>D. ´a ´G•T•T» ¿b´C. ¢‡b £C~b» »Òb•T<Ò» ÓbsP∂Îb£a ŸbÆÎ^> ¿bUa »CÒC fl‘Ø>D ¿bUCUC k£U´a G•TŸ•TbC≤, Bb}‘>ÎU~b´a —‡ÎhÒC™b ´b DÎb ¿Î»bŸ ¿PC Îb^>bÎC ¿~b µ»a∂™C. ´C ¿PC •Tb ΩbUC? ÓbsP∂DC Dº<»•T ±–fbΟ ÓbºD ±b≤UC ´bC»C. •TbÓ≥bŸb}™C ~bC·L Òb}kÎb, ¶±‡bC≥ÓØe‡ Î <Î<DÓ‡ÓØe‡ ‡b}»aU »VTbλ Ÿ” •TŸb ¿~a <D—Î≤ Ób≥Lak´b”Ÿ BØ<Ó•Tb œ‡bDC flC»Ua D—´»a. »Ÿa œ‡bÿ‡b ¿b}£bCUDb™a Dº<»•T ±GŸL»a œ‡bUb ±b<´ÆC »~a ΩbUa Db´a. ¿Ò∂—‡ÎhÒCÿ‡b k£Ub}»ØD ¿±C<Ôb» ±GŸÎ»∂D fl‘Ø>D ¿bUC Db´a. Dº<»•T»CΟ ¿Ò∂—‡ÎhÒb ¿bµbiT ±b´Lbt‡b Ó´bœÓb ≥bµa*™a ~bC•Tb}<»•Tb ÓbsP∂´RD´a B‡bD•T ¿b´C. Æ≥bÿ‡b  <»´bPb» Ó. ≥b}µa* »•Tb •TbCLœ‡b´a ‡N≥±Nı·b~a œ‡bÿ‡b™ <~˜‡b}Da æbC´ •CTUb DPCU. ≥b}µaÎb£bUb ¿±C<Ôb» ¿b<Ò∂•T —‡ÎhÒCÿ‡b DCÓ•TÚ ¶U^>a —‡ÎhÒb œ‡b}ÿ‡b ±ŸÓ<~˜‡b}Da ¶BbiT flb»Ua. ≥b}µaÎb£a Dº<»•T»b œ‡b}ÿ‡b <~˜‡bCcÓb}Da™a ¶UÒÎUa. Ó´bœÓb ≥b}µa*Da œ‡b}ÿ‡b <ΙbŸb» Dº<»•T kbÆØ •TbCCq>C´a U}≥‘>a q>CÎUa D—´»a; ±L ±–œ‡Ôbb» <»™b PÓbÆÆaÎDbΟ •Tb´a™ ±GŸLbÓ ΩbUb D—´»b. ÓbsP∂ÎbÀb}ÿ‡b •–Tb}<»»{ÎßbDb» y•T ÓbCq>a ™Ø•T ÎbŸ}ÎbŸ ¿b˙>≤»C. ~bC<·» ~bC·•Tb}<ÎiTX U˙>b ¶BbŸ»b», •TÓbUa™C ~bC·L ΩbUC •TÚ ~bC<·» ¶VTb≤ØD •–Tb}»a •TŸ»b», ±–hÒb<±» —‡ÎhÒb ¶µ≤ØD £C∑‡bP •}TkŸ kb}µ»b» ¿Pb •Tb´a»Ÿa <ΙbŸ œ‡b}ÿ‡b ÓDb» ⁄bCUΟ ıÆUCUb ¿P»bC. ¿≥£a ~ŸaŸ~bÕbÿ‡b “˝>aDCPNXb ´a •Te±Db ¿Îbh»Î ¿b´C. ¿<»~bC<·»b}Ó«‡C ¶q>∑‡b™a »b•T£™ DP»C. ~bC·Lbÿ‡b ¿≥£a PNŸÎb»aÿ‡b ±b‡Ÿa» œ‡b}™a ±–<»•TbŸÔbÓ»b ⁄UbP ´bC»C. ±–œ‡Ôbb» ~bC·•T •–TÓb}•T y•T<ÎıX ~bC·•T •–TÓb}•T £bCD ¿bflb‘>a ¶fl‘>»b» ¿}≥bŸÓ≤b $ 160


¿PC <£P»C. ~bC<·»b}™C DbÎ flCTD »C ´a ¿bflb‘>a ¶fl‘>»b». ¶£b´ŸLbÒ∂, ±Ÿ£C~a Bb}‘>ÎU£bŸb<ÎıX ¿bflb‘>a hÒb<D•T Bb}‘>ÎU£bŸ ¶fl‘>»b»- Ο•TŸLa DbÎ Ób_ ≥b}µa*ÿ‡b »{ÎßbDb™C G•}TÎb hΣC~a™C G•}TÎb <~Î~b´a™C ¿P»C. ÆDEÓbE‡ ÒbCŸ <ΙbŸÎ}», UbC•TµNŸaLb}ÿ‡b £~∂Db™a ´a ~bC•Tb}<»•Tb <ΙbŸ •TŸb·bP UbÎLbŸa ¿b´C. ±<´Ub ±–f <DÓb∂L ´bC»bC »bC ´b, •TÚ ‡b ±–C<·»b}Da ¿b£~∂ PÓbÆb™a ±b<´UCUa hÎÌDC ‡bC¬‡ ´bC»a •Tb? »œ•TbUaD PÓbÆb»aU PÓh‡b}™C ¿™Ø•T <ÎWUC·L œ‡bDa •CTUC. »C £bC· £RŸ •CTe‡bD}»Ÿ ¢‡b ¿b£~∂ PÓbÆb™a <D<Ó∂»a ´bC ∂U œ‡b™C ÓbCq>C ÓDbC´bŸa <™_L ´Ÿ "±º≥}kŸbDC' ¶BC •CTUC. ¿MGŸh^>bM^>U, ÌUC^>bC±bPØD ÓbsP∂-≥b}µa*±‡Y» ±–œ‡C•TbDC y•T ¿b£~∂ PÓbÆb™C UbCBP <™_ UbC•Tb}PÓbCŸ q>CÎUC. ¿<»GŸIT ÓØe‡b}™C <ÎAUC·L ÓbsP∂DC •CTUC.»CÎpb ¿bµbŸbΟ •TbÓ≥bŸ•–Tb}»a™a ¿b<L Î≥∂´aD PÓbÆb™a hÎÌDC Ÿ}≥ÎLC ´C ÓbsP∂PbŸv‡b ±–•Tb}‘> kN<XÎbÀbUb •TPC •Tb‡ ‡bC¬‡ Îb^>UC? ¿<´}Pb, Pœ‡, ¿h»C‡, k–Ù‡∂ ¿b<L ¿±GŸ≥–´ ‡b ¿b£~bYΟ PÓ≥– PÓbÆ ¶Bb Ÿb<´e‡b™a •Te±Db ≥b}µa*Da •TŸLC G•T»±» Îbh»ÎÎb£a ´bC»C? ±–œ‡C•T n>b‡b<™_b™b y•T •C*Tæ<k}£R ¿P»bC. œ‡b <k}}£R» ±–<»Ób hÎÿn> ¿b<L h±˝> <£P»C. œ‡b <k}£R±bPØD <Æ»•CT £RŸ ÆbÎC <»»•TÚ ±–<»ÓC™a ≥NLÎcb •TÓa ´bC» Æb»C. ±–œ‡C•T n>bC@b-ÓbC‰b <ΙbŸÎ}»b}ÿ‡b <ΙbŸ±X»a™C´a ¿PC™ ¿P»C. •Tb´a •C*Tæ<k}£R» œ‡b}Db œ‡b}ÿ‡b •Tb≤bUb Î ±GŸ„hÒ»aUb ¿DNiT± ¿Pb PbÔbœ•TbŸ ´bC»bC. kN<X<D˛> P™bC^>a Ÿb⁄ØD ¿b±Ub <ΙbŸ »CÎpb±NŸ»b™ Ó‡b∂<£» q>CÎbÎb ´C ¿bƱ‡Y» ÒbCŸbÒbCŸb}Db ÆÓUCUC Db´a. ¿b±e‡bUb ≥ÎPUCe‡b Pœ‡•TLb}ÿ‡b ¿bµbŸC <Îd—‡b±a ±Pbt‡bUb ≥ÎPLa flbU∑‡ÿ‡b ÓbC´bUb ÓbCq>ÓbCq>C k≤a ±‘>UC ¿b´C». <ÎdbUb ≥ÎPLa flbU∑‡bÿ‡b ±–‡œDb» œ‡b}Da hλ:ÿ‡b ±ŸbBÎb™b ±b‡b flb»Ub. ¿b±e‡b <ΙbŸb™b B<Θ‡bΟ ±GŸLbÓ •Tb‡ ´bC ∂U, ‡b™C <™_L •TŸ»bDb kN<X<D˛> •Tq>bCŸ »•∂T~bÕbUb PbC‘Ø>D £C∑‡b™b ÓbC´ œ‡b}Db •Tb ±‘>Ub? ¿DN‡b‡b}Db y•T <Î~bU £~∂D £CTD, PÎ∂P}≥ ±GŸœ‡b≥bUb »‡bŸ •TŸ∑‡bPbq>a? hÎÌDC <ΕT∑‡bÿ‡b µ}Àb» »C •Tb ±‘>UC ´C Pb}≥LC •Tqa>L ¿b´C. ÓN≤b» ¿b£~∂, PN⁄a, ~b}<»±ØL∂ PÓbÆ ´a •Te±Db™ ´bh‡bh±£ ¿b´C. ÓDN˜‡±–bLa P}±ØL∂ PN⁄a ´bCT™ ~•T» Db´a. •Tµa •Tb≤a »bC ¿Pb PN⁄a ΩbUb »Ÿ œ‡b •TbŸLbDC™ »bC £È:⁄a ´bC ∂U. <ΟbCµ<ΕTbPÎb£bÿ‡b ÆD•TbUbPNXb ±GŸ±ØL∂ PÓbÆb™C hÎÌD Ÿ}≥ÎbÎCPC ¿}≥bŸÓ≤b $ 161

Îb^>UC ‡b™C ¿b÷‡∂ Îb^>»C. PÓbÆ y•Tb £bC·bh±£ ¿ÎhÒC»ØD £ÈPt‡b £bC·bh±£ ¿ÎhÒC•T‘>C Æb»bC. ÆNDC £bC· PÓbÆ<ΕTbPbÿ‡b ¿b‘> ‡C»b» »C—´b œ‡b}Db £RŸ •CTUC Æb»C. ±–‡œDb}Db Îb™b ´Îa ¿P»C, »a Îb™b ±NŸÎ∑‡b™C •TbÓ »œ•TbUaD ±º≥}kŸb•T‘>C Æb»C. Ó≥ ±–f <DÓb∂L ´bC»bC »bC ´b, •TÚ ±GŸÎ»∂Db» ÒbCŸ —‡ITÚ*Da DCÓ•TÚ •Tb‡ BØ<Ó•Tb kÆbÎUa? ±º≥}kŸbÿ‡b <ΙbŸb}ÿ‡b ¿bµbŸC PÓbƱGŸÎ»∂D fl‘Ø>D ‡C»C ´a •Te±Db ±ØL∂±LC B–bÓ•T ¿b´C. ıPbC, ÎbMe^>C¿Ÿ ‡b}ÿ‡b <ΙbŸb}Da V–C*T™ Ÿb¢‡•–Tb}»a fl‘>Ua Db´a, ÓbsP∂ÓN≤C Ÿ<~‡D •–Tb}»a fl‘>Ua Db´a, ≥b}µaÎb£bÓN≤C BbŸ»b»aU hÎb»}¯‡™≤Î≤ ¶Ba Ÿb<´Ua Db´a. PÓbÆ hλ:™ ±GŸÎ»∂Db™a <£~b q>ŸÎ» ¿P»bC, Ób≥∂•–TÓL •TŸa» ¿P»bC. Ób≥∂•–TÓb}™C PÓÒ∂D •TŸLbŸb PbC‡ah•TŸ <ΙbŸ ¿bP±bPÿ‡b <ΙbŸ-Ó}‘>a» ~bCµUb Æb»bC, ¿bÎA‡•T »Ÿ ¶œ⁄DD •TiTD •Tb˙>Ub Æb»bC. Îb≤Î}^>b»aU B^>s‡b ^>bC`‡b}Db hUbÓ-±–PbŸb™C »{ÎßbD PbC‡ah•TŸ ´bC»C. PÎ∂ ‡NŸbC± ⁄}‘>b» y•CT•Tb≤a ±–BNœÎ ¿PUCe‡b; ±L ¿bºÀbC<≥•T <ΕTbPb» Ób≥C ±‘>UCe‡b Ÿ<~‡bUb PÓbÆÎb£a ¿bºÀbC<≥•TÚŸLb™b <ΙbŸ ıÆLbŸb ´bC»b.  }≥–Æb}Db ´^>ÎØD œ‡b}™a Æb≥b ±^>•TbÎØ ±b´Lbt‡b <´}£ÈhÒbDb»aU D—‡b —‡b±bŸa, •TbŸ⁄bD£bŸÎ≥b∂Ub ≥b}µa »{ÎßbD PbC‡ah•TŸ ´bC»C. œ‡b œ‡b ÎC≤ÿ‡b ¿b<Ò∂•T ≥ŸÆb}Da hλ:Pbq>a »{ÎßbD <DΑ>UC. »{ÎßbE‡b}Da ¿b<Ò∂•T —‡ÎhÒCUb ≥»a <£Ua Db´a. Ÿ<~‡b» ÓbsP∂Îb£b™b ±ŸbBÎ ΩbUb, ´C |´LÆC ™Ø•T ¿b´C. ≥b}µaÎb£´a BbŸ»b» ´ŸUb Db´a. ÓN≤b» ‡b <ΙbŸb}™b ±–‡bC≥ Ÿ<~‡b», BbŸ»b» ΩbUb ´C |´LLC ™Ø•T ¿b´C. ‡b £C~b}» ÆC fl‘>UC œ‡bUb ÓbsP∂Îb£ Îb ≥b}µaÎb£ ¿~a y•T PbC‡ah•TŸ ±b^>a UbÎ∑‡b» ¿bUa ¿b´C. "PNBb· •CT~•T»∂DbU‡b'™b PNBb·™}æ kbCPb}~a <Æ»•Tb P}k}µ <»»•Tb™ ‡b £C~b}»aU fl^>Db}™b ÓbsP∂~a Î ≥b}µa*~a P}k}µ. ÓbsP∂Ub Pb±‘>UCUC Pœ‡•TL ´C hÒU•TbUPb±CÔb ´bC»C. ¿<»GŸIT ÓØe‡b™b ±–ÓN⁄ P–bC» •TbÓ≥bŸb}ÿ‡b ~bC·Lb» Db´a, <»Pt‡b Æ≥bÿ‡b ~bC·Lb» ¿b´C ´C ÓbsP∂Ub PÓÆUC D—´»C ¿PC Db´a. PbÓ–b¢‡Îb£bÿ‡b ¿b<Ò∂•T ±GŸLbÓb}™C »±~aUÎbŸ ÎL∂D œ‡bDC <£UC ¿b´C. ŸbCΩb UNsΩC*kN≥∂Ub <»Pt‡b Æ≥b»aU UN^>a™C Bb}‘>ÎU<D<Ó∂»aÿ‡b ±–G•–T‡C»aU Ó´{Î ¶Ó≥UC ´bC»C. ÓbsP∂Ub »C hÎÿn> <£P» ¿PUC ±b<´ÆC; ±L 1948 ÿ‡b ¶q>bÎbÿ‡b ¿DNBÎbDC •CTÎ≤ •TbÓ≥bŸ™ •–Tb}»a •TiT ~•CTU ´a •Te±Db ÓDb» “˙> ΩbUCUa. œ‡b •TbÓ≥bŸÎ≥b∂Ub •–Tb}»aPbq>a ¶ÀNIT •TŸb·b™C »Ÿ œ‡b}ÿ‡b™ ~bC·Lb»ØD ¿Ò∂~bÕ ¶BbŸb·bP ±b<´ÆC. Î≥∂Æb<LÎCPbŸ⁄a, »b£bœ|‡bPbŸ⁄a ÓbsP∂ÿ‡b Æ‘>Îb£b» ¿<Ækb» ¿}≥bŸÓ≤b $ 162


D PbÓbÎLbŸa •Te±Db´a »‡bŸ •TŸbÎa Ub≥Ua. •TbCLœ‡b´a —‡ÎhÒCÿ‡b ¶œ±<c-„hÒ»aU‡b™a ÓaÓb}Pb •TŸLbt‡b ÓbsP∂Ub™ Î≥∂<δaD ±GŸ±ØL∂ PÓbÆbÿ‡b hÎÌDb}™a Bb•T‘>•TÒb »‡bŸ •TŸbÎa Ub≥Ua. »a ±–œ‡Ôbb» ‡C∑‡b™b •Tb´a™ P}BÎ D—´»b. <»´bPbUb ÓbsP∂Ο  »•TÚ ÓC´CŸDÆŸ •TŸ∑‡b™a •Tb´a™ ¿bÎA‡•T»b D—´»a. BbŸ»a‡ hÎb»}¯‡bÿ‡b ¿b}£bCUDb™C Ó´bœÓbÆa PŸPCDb±»a ´bC»C. ¿b<Ò∂•T“˜@b £Èk`‡b, <D:~Õ, ¿P}flG^>» ÆDb}Db kUbp <k–G^>~ PbÓ–b¢‡b<ÎıX ¶BC •TŸ∑‡b™C ±–™}‘> •TbÓ œ‡b}Da flC»UC. ™}±bŸ∑‡bÿ‡b, kbŸ‘>bCUaÿ‡b ¿DNBÎb}D}»Ÿ ¿h±…A‡ ~C»ÓÆNŸb}Db, ⁄C‘N>»b}Db ™≤Î≤a» ≥bCÎØD flC»UC ±b<´ÆC ´C ¿bC≤⁄LbŸb, ™bºŸa™NŸb±bPØD "•TŸC*≥C ‡b ÓŸC*≥C' ±‡Y» ΩC± flCLbŸb ´b ŸLµNŸ}µŸ ¿b}£bCUDbPbq>a DÎD—‡b ¿bflblb Î VTbºÆb »‡bŸ •TŸ∑‡b•TGŸ»b ±bŸ}±GŸ•T Da<»•Te±Db Îb±Ÿ» ´bC»b. œ‡b}»ØD ±bŸ}±GŸ•T Dº<»•T»CΟ ¿bµbGŸ» ¿Pb PÓbÆ <DÓb∂L ´bC ∂U ¿~a Ó´bœÓbÆa*™a ¿±CÔbb ¿PUa »Ÿ ~bPDb™C DC»…œÎ œ‡b}Da ¿bµN<D•TÚ•TŸLÎb£a ±}G‘>»Æa}•T‘>C PbC±ÎUC ¿P»C G•}TÎb Db´a, ‡bk”U ÆkŸ£h» ~}•Tb flC∑‡bP Æb≥b ¿b´C. <ΙbŸÎ}»b}Da •CTUCe‡b hÎÌDŸ}ÆDb™a ±GŸ±Ø»a∂ D Ωbe‡bÓN≤C ¿bŸbÓ⁄N™a∂» kPUCe‡b <ÎÙbDb}Db G•T»a´a ÎC£Db Ωbe‡b »Ÿa´a •Tb≤±Nı·bUb œ‡b™a •Tb´a ±Îb∂ Îb^>»bDb <£P» Db´a. ""¿b±Ub »bC kklb ¿b<L UbC•Tb}™} »C •TbŸ^>}'' ‡b Î…caDC Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b  <»´bPb» •Tb´a ¿bœÓ•Tbº»N•Tb™b Bb≥ ‡bÎb ´C PÓÆ∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. ±N∑‡b»aU ±C~—‡b}™b <ÎgbÓkb≥Îb‘>b ±b<´Ub ¿b<L œ‡bÿ‡b £a‘>£bCD~C ηC∂ ¿bµa <£ÑadŸb}Da •CTUCUa kb}µ•TbÓC ±b<´Ua |´LÆC PÎ∂ £C~bÿ‡b  <»´bPb» ±C~—‡b}™C hÒbD •Tb‡ ´bC»C ‡bk”U™a ÎL∂DC ¿Îbh»Î ¿PbÎa» ´C h±˝>™ ´bC»C. n>_PbU, PØŸÆÓU, Æb^>, ´º£Ÿ, G^>±Ø ‡b}PbŸv‡b  »Ÿ ±–£C~b}»aU ±Nı·b}ÿ‡b •Tb‡b∂P}£Bb∂» ÓŸb‰b}™b  <»´bP <U<´Ub ±b<´ÆC ‡b™a ÆbLaÎ ´bC»C. Ó´bŸb˝¨>b™b  <»´bP ¿bœÓ•Tbº»N•TbDC BŸUCUb ¿b´C ¿b<L ¿ÎbÆÎa±LC ¿bœÓ•C*Tæa´a ¿b´C. ±L ‡b´a±CÔbb y•T VTbŸ ÓbCq>C •TbC‘>C  <»´bP Îb™»bDb ÓUb ±‘>»C. £CÎ<≥Ÿa™C yÎ˙>C kUbp Ÿb¢‡; ±L ÓNPUÓbDa VTbºÆb ¿≥£a <kDµbh» ≥‘>bÿ‡b ±b‡ª‡b±‡Y» ‡CTD ±bC™e‡b •T~b? Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b Ó«‡•C*Tæb±‡Y» ±bC™∑‡bÿ‡b ¿bµa ‡b ±Ÿ•TÚ PºE‡bUb Îb^>CΟÿ‡b ~C»•Tt‡b}Da, ÆDPbÓbE‡b}Da •Tb´a™ <ΟbCµ •CTUb Db´a? œ‡b}Db DC»…œÎ DPUC <Ó≤bUC »Ÿa •Tb‡ ΩbUC? ŸbÆbŸbÓbÿ‡b ÎC≤a •TbCq>C ´bC»C DC»…œÎ? »Ÿa ¶Bb Ó´bŸb˝¨> Æb≥bCÆb≥ ¿}≥bŸÓ≤b $ 163

U˙>Ub. Ó≥ ŸbÓ£CΟb‡bÿ‡b ÎC≤a •Tb Db´a »bC ¶Bb Ÿb<´Ub? kŸC, ~_Øÿ‡b VTbºÆb G•Tee‡b±b~a ‡CTD ±bC´bC™e‡bD}»Ÿ »Ÿa ÎCpbÿ‡b kb´CŸÿ‡b UbC•Tb}Da ÎCpb™a •NT»Ÿ¿bC˙> •Tb Db´a •CTUa? <»´bPb» Æb≥bCÆb≥a Îb™bÎC Ub≥»C •TÚ ŸÆ±Ø», ÓŸbq>b PºE‡ <~•Th»aDC U˙>UC, ±L ¿⁄CŸaP ~_Øÿ‡b ±–™}‘> P}v‡bk≤b±N˙>C œ‡b}™C •Tb´a ™bUUC Db´a. ÓbC≥U ´ÆbŸbC ÓºUb}ÎiTD ‡CÒC ¿bUCUC. œ‡b}™a P}v‡C™a »b•T£ hÒb<D•T ŸbÆb}ÿ‡b œ‡b}ÿ‡b hλ:ÿ‡b ±–£C~b»aU »b•T£a±CÔbb Æbh» •T~a Ÿb<´Ua? ´C •TbC‘>C ¿DC•Tb}Da Ób}‘>UC ¿b´C. ¿≥£a 1853 Ó«‡C ÓbsP∂DC y}≥ePUb <U<´UCe‡b ±_b» Ób}‘>UC ¿b´C. BbŸ»b»aU ≥bÎ≥blbk”U »bC <U<´»bC, ""⁄Clb» Ÿb´Lbt‡b}Db Ÿb¢‡C VNT^>Ua-ÓbC‘>Ua ‡b™C •Tb´a™ PN⁄£È:⁄ Db´a. ⁄ClbUb µOTb Ub≥Ub Db´a, »Ÿ »C •TbCLœ‡b ŸbÆb•T‘>C Æb»C, •TbCLœ‡b PNU»bDb™a œ‡bΟ ¿<µPcb ™bU»C ‡b™a œ‡b}Db •Tb´a™ <™}»b DP»C, ≥bÎ≥b‘>b ¿kb<µ» ™bU» Ÿb´»bC.'' "ŸbµbÓbµÎ<ÎUbP™}±Ø'ÿ‡b ±–h»bÎDC» ´C •TbC‘>C ÎC≥`‡b ±X»aDC ŸbÆÎblb}Da Ób}‘>UC ¿b´C. <´}£R ŸbÆÎ^>a»aU Ó´bŸb˝¨>bÿ‡b P}h•…T»a™a —‡bƒa ¿œ‡e± k–bÃLb}±NŸ»a Î ¶cŸC•T‘>aU Ôb<_‡b}±NŸ»a ´bC»a. k´ÈP}v‡ Db≥Î}~b£a ÓŸbq>C ¿œ‡}» Ób≥bPUCUC ¿PØD, œ‡b}» Ÿb˝¨>BbÎDC™b ¶£‡ ΩbUCUb DPe‡bÓN≤C »C ¿<BÓbDbDC U˙∑‡bP ±N˙>C ‡CT ~•TUC Db´a» ¿b<L œ‡bÓN≤C ¿e±P}v‡ ¿b‡∂Ôb<_‡b}™b ±ŸbBÎ ´bC»b™ Ó´bŸb˝¨>b» ÓNPUÓbDa ŸbÆÎ^> ¿bUa. PCDb±»a ±‘>»b™ PºŸbκŸb ±≤» PN^>∑‡bÿ‡b ±–Î…ca™a ±b<D±»ÿ‡b <»Pt‡b U˙>b ∂ÿ‡b P}£Bb∂» ŸbÆÎblb}Da ÓaÓb}Pb •CTUa ¿b´C. œ‡b» "¿µÓ', "±~N»Ne‡', "<Ù±b£'  œ‡b£a <Î~C·LC Îb±iTD ŸbÆÎb‘>C |´L»b», y•T ¿¤£b»b ≥CUb |´LÆC £ÈPt‡bÿ‡b ~bCµb» ´C ±bC^>BiT »bk‘>»bCk PN^>». "Ó<´•Tbλa™a k⁄Ÿ' ±Nh»•Tbÿ‡b ±–h»bÎDC» ´b <ΙbŸ œ‡b}Da ¿<µ•T h±˝> •CTUb ¿b´C. ""≥Ce‡b »aD ´ÆbŸ ηbY» <´}£ÈhÒbDb» Æa £C~a Î ±Ÿ£C~a PŸ•TbŸC ´bCTD ≥CUa, »a PÎ∂ y•T ±–•TbŸÿ‡b ±bC^>BiT ™bCŸb}™a ΩbUa Î PŸ•TbŸ |´LÆC y•T ¶±^>PN}B ™bCŸb}™a ^>bC≤a ¿b´C ¿~a <´}£R ≥bΕTt‡b}™a ¿}»:hÒ ±–bÓb<L•T PÓÆØ» ¿b´C.'' Ÿb˝¨>Îb£a  <»´bP•TbŸb}Da ¶£bC¶£bC •CTUCe‡b 1857 ÿ‡b hÎb»}¯‡PÓŸb»aU k}‘>⁄bCŸb}™a PÎ∂PbÓbE‡ ÆD»CUb G•T»a µbh»a Îb^>» ´bC»a, ‡b™C ÎL∂D  <»´bP•TbŸb™b ¿<B<DÎC~ DPUCe‡b ≥bC‘>PC B^>Æa*Da ¿b±e‡b ±–ÎbPÎL∂Db» P<Îh»Ÿ •CTUC ¿b´C. ~Øæb<»~Næb}™b ŸbLb ÆbC<»kb VNTUC ‡b}Da ÓNPUÓbDa ¿b•–TÓLbUb PŸ≤ "<ÎÓbC™D' ¿}≥bŸÓ≤b $ 164


¿Pb ~m£ Îb±iTD ≥bÎb»aU PÎ∂PbÓbE‡b}™a BbÎDb —‡IT •CTUa ¿b´C. }≥–Æb}™a ŸbÆÎ^> ¿be‡bD}»Ÿ´a, ""PbÓb<Æ•T ±–≥»aUb <D •–Tb}»aUb ±–<»•ØTU q>ŸUCe‡b k–bÃLa Ÿb¢‡b±CÔbb  }≥–Æ Ÿb¢‡ ±ŸÎ‘>UC. DbDbPb´Ck ±C~ÎC ‡~hÎa ΩbUC ¿P»C »Ÿ k–ÃLb}™C Æb<»gC˛>œÎ ÓbDLbŸC, ¿E‡b‡a <D ±–<»≥bÓa k–bÃLa Ÿb¢‡ ±NE´b Ó´bŸb˝¨>b» ¿bUC ¿P»C ¿~a œ‡b}Db Ba»a Îb^>» ´bC»a.'' ÆbC<»kb}™a BbÎDb ´a™ £CÎ<≥Ÿaÿ‡b ¿bP±bPÿ‡b •NTLm‡b~Øæb}™a BbÎDb ¿PUa ±b<´ÆC. ´a™ BbÎDb PÎ∂PbµbŸL ±–ÆC™a œ‡b}ÿ‡b ÆÎ≤ÿ‡b ≥˙>a» G•}TÎb G•Tee‡bΟ Ÿb´Lbt‡b »Òb•T<Ò» £C~kb}µÎ hεÓa∂‡ PŸ£bŸ-ŸbÆb}k”U ¿PUa ±b<´ÆC. ŸbÓ£CΟb‡ ¿b<L ¿Ñb¶”aD ‡b}» VTŸ•T yÎ˙>b™ •TÚ ±<´Ub £ŸÎ·a∂ ¶Ba <±•CT ´OTbDC •Tb±ØD DC ∂, »Ÿ £ÈPŸb •Tµa »Ÿa y•T£b ‡CLbŸ. ŸbÓ£CΟb‡bÿ‡b ±ŸbBÎb» ±–ÆCUb ÒbC‘>C »Ÿa PØ‘>b™C PÓbµbD <Ó≤» ¿PUC ±b<´ÆC. ŸbÓ£CΟb‡b•T‘Ø>D UN^>UC Æb‡™C •Tb ¿Ñb¶<”Db•T‘>ØD ¿Pb ¿b<L yÎ˙>b™ ±‡b∂‡ Ÿ‡»C±N˙>C ¿PCU »Ÿ ±Ÿ•TÚ‡ UN^>biTÿ‡b iT±bDC ÓbC™•T™ ¿bUb ¿~a ±–ÆC™a BbÎDb •Tb ´bCT D‡C? <~Îb‡, £bCD UN^>biT}ÿ‡b U˙>b ∂» hλ: ÓŸ∑‡b» œ‡bUb •Tb hÎbŸh‡ Îb^>bÎC? k}£b k´b£ÈŸbÿ‡b Î œ‡bD}»Ÿÿ‡b ±}ÆbkÓµaU U˙>b‡b}P}k}µa ⁄N~Î}»<P}≥ |´L»b», ""<~⁄b}•T‘Ø>D G•}TÎb ÓŸb‰b}•T‘Ø>D UN^Ø>D χb‡™C •Tb ¿m£bUa•T‘Ø>D yÎ˙>b™ ±‡b∂‡ ±}Æbka ~C»•Tt‡b}PÓbCŸ ¿PC ¿b<L œ‡b»e‡b œ‡b» ÓNPUÓbDb}•T‘Ø>D UN^>UC ÆbLC ´b Pbº|‡ ±‡b∂‡ Îb^>C.'' Ÿb˝¨>Îb£a  <»´bP•TbŸb}Da Ó«‡‡N≥b»´a Ÿb˝¨> ´a P}•Te±Db ¿„h»œÎb» ´bC»a ¿PC ≥…´a» µŸUC ¿b´C; ±L ¿PC Ÿb˝¨> œ‡bÎC≤a ¿„h»œÎb» D—´»C. ÆbC<»kb}ÿ‡b ÎC≤a´a D—´»C. ""¿q>Ÿb µbE‡b}™a y•TÚ ´bCTD œ‡b™C ™Ÿ™Ÿa» •T‘>kbC≤C |´LÆC Ty•TÓ‡ UbC•T (Nation) •TPC ´bCT ~•CTU?'' (PbÎ∂Æ<D•T Pœ‡µÓ∂ - "Ó´bœÓb VNTUC # PÓ≥– ÎbŒËTÓ‡', P}±b£•T µD}Ƈ •TÚŸ Î P.≥}. ÓbU~C, PNµbGŸ» »…»a‡bÎ…ca 1988, ±…. 423)

¿bƱ‡Y»ÿ‡b <»´bPb™a ⁄Ÿa ±–CŸLb ´a ~C»aÓ«‡C £ŸÎ·a∂ y•Tb £b∑‡b™C ´ÆbŸ £bLC ´bC∑‡b™b ÆbC ≥NLb•TbŸ ´bC»bC, »bC UN^>∑‡b™a ¿b´C. UN^>∑‡b™a ÎC≥ÎC≥≤a PbµDC Îb±ŸUa ≥CUa. £ŸbC‘>C⁄bCŸa, PºE‡b™a UØ^>, ŸbÆb}™b Ó´PØU, ≥NUbÓ<≥Ÿa, ÎCq><k≥bŸa, PbΕTbŸa, ÆÓaD£bŸa. PÎ∂ PÓbÆb™b  <»´bP ´b ~C»aUb UN^>∑‡bÿ‡b PbµDb}ÿ‡b <ΕTbPb™b  <»´bP ¿P»bC. ¿~b ±–•TbŸC ¿b±L <B¤ ÔbC_b}»aU h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™b y•ØTL ¿b˙>bÎb flC»Ub »Ÿ œ‡b PÎ∂™ ÔbC_b}Ó«‡C h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™b ±–‡bC≥ VTPUCUb ¿b´C ´C ¿b±e‡b UÔbb» ¿}≥bŸÓ≤b $ 165

‡C ∂U. ¿PC ¿PØDPNXb ‡b ÔbC_bÓ«‡C ¿DC•T UbC•T •Tb <~Ÿ» ¿PbÎC»? ⁄ر£b ¢‡b hÎiT±b™C •TbÓ »Òb•T<Ò» UbBbª‡bYDb´a D•TbC™ ¿P»C, ¢‡b ±–•TbŸÿ‡b •Tb‡b∂Ó«‡C hλ:™C™ —‡<ITÓ{Î ⁄NŸ^>UC Æb»C, œ‡b ±–•TbŸÿ‡b •Tb‡b∂» ´a Ó}‘>≤a hλ: •Tb PbÓaU ´bC»b»? ⁄ر£b h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ ´b y•T •Tµa´a D P}±LbŸb kbC≥£b ¿P»bC. ¿~b kbC≥Àb» ´a Ó}‘>≤a •Tb ¶»Ÿ»b»? ¿b±L ´C P≥≤C •TŸ»bC ¿b´bC» ´C •T~bPbq>a, ‡b»ØD •Tb‡ <D˜±¤ ´bCLbŸ ¿b´C, ´b <ΙbŸPNXb œ‡b}ÿ‡b ‘>bCs‡b» •Tb ‡C» Db´a? ÓN≤b» PÓbÆPCÎC™b ´b <Î}™Ø œ‡b}Db ‘>P»bC™ •Tb? ≥Ce‡b ÎaP ηbY» Óa ~C»•TŸa ¿b}£bCUDbÿ‡b <D<ÓcbDC P»» ±–ÎbP •TŸa» ¿b´CC. Gq>•TGq>•TbLa UbC•Tb}Db BC^>» ¿b´C, ™™b∂ •TŸ» ¿b´C. ‡b PÎ∂ ±–ÎbPb» h·}hVØT»∂ ÔbC_b}»aU ¿P}v‡ U´bD-ÒbCŸ DCœ‡b}Db Óa ⁄ر ÆÎ≤ØD ±b<´UC ¿b´C. y⁄b£-£ÈPŸb ¿±Îb£ Î≥≤»b, œ‡b}»e‡b k´È»C•Tb}<η‡a Ób∆‡b ÓDb» •Tbº»N•Tb™a BbÎDb ¶ŸUCUa Db´a. ‡b}»Ua k´È»C•T Ó}‘>≤a ´a ¿b±e‡b ~ºÔb<L•T, ¿b<Ò∂•T, —‡bÎPb<‡•T ÆaÎDb» VTbŸ~a ‡~hÎa q>ŸUCUa Db´a», »Ÿa´a œ‡b}Db ¿PC Îb^>» ¿P»C, •TÚ ¿b±L •TbCLa»Ÿa ⁄ر Ó´bD ¿b´bC», ¿b±Ua Ub‡•TÚ PÓbÆbUb ±NŸ»a •T≤UCUa Db´a. •TPC´a •TiTD œ‡b}Db ±–•Tb~b» ‡b‡™C ¿P»C. (¿~b ±–•TbŸÿ‡b PÎ∂ <εbDb}Db ¿±Îb£ <D:P}~‡ ¿P»b» Î ‡bP}£Bb∂»´a ¿PC ¿±Îb£ <D<÷»™ ¿b´C», ±}Ÿ»N ¿PC ¿±Îb£ Î≥≤»b, PÎ∂PbµbŸL»: ÓbΩa <DŸaÔbLC kŸbCkŸ ¿b´C» ¿PC ÓUb Îb^>»C.) ¿~b ±–•TbŸ™C h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ •TŸa» Ÿb´LC ´a ¿~b ÓN≤b» PÎ∂PbµbŸL (Mediocre) ¿PUCe‡b •Tb´a Ó}‘>≤a*™a ≥ŸÆ™ ¿P»C. ‡bÓb≥C •Tb´a ƺ<ΕT •TbŸLC´a ¿b´C». ¿~b •Tb‡b∂ÙbŸC  »Ÿb}™C UÔb hλ:•T‘>C ÎCµØD χb‡™b œ‡b}™b ±–‡œD ¿P»bC. £Èk≤C ÓØU G•TŸ•TÚŸ •TiTD  »Ÿb}™C UÔb hλ:•T‘>C ÎCµØD flC» ¿P»C, »Ÿ ≥N^>≥N^>a» ÓØU hÎBbλ:™ ~b}», ¿bœÓÓ¬D ¿P»C, »C hλ:~a™ ⁄C≤» ¿P»C,  »Ÿb}™C UÔb ÎCµØD χb‡™a œ‡bUb VTbŸ~a ≥ŸÆ Îb^>» Db´a. ¿~b h·}PCÎa •Tb‡∂•Tœ‡bY™a DÓ–»b ´a Ο•TŸLa ¿P»C. ¿b»ØD ´a Ó}‘>≤a ¿<»~‡ ¿´}•TbŸa Î Ó´{Îb•Tb}Ôba ¿P»b». ¿b±UC •Tb‡∂ÔbC_ <DΑ>»bDbPNXb hλ:Ub Æbh»a» Æbh» ±–<PXa Î UbC•TÓbE‡»b <Ó≤CU ¿PC™ ÔbC_ »C <DΑ>»b». ¿b±e‡b UbºG•T•T ÆaÎDb» ´a Ó}‘>≤a VTbŸ~a ‡~hÎa DP»b». DbC•TŸaµ}Àb» ¿‡~hÎa q>ŸUCUa ¿P»b». ⁄ر£b ¿b±e‡b •Tbº^N>}<k•T ÆaÎDb»´a »a £È:⁄a ¿P»b». <D‡»a™a ‡b}Db •NTq>C Db •NTq>C ÆbCŸ£bŸ q>bC•TŸ kPUCUa ¿P»C ¿b<L PbÓbE‡»: ¿~a™ Ó}‘>≤a ¿b±e‡bUb PÓbÆ•Tb‡b∂•T‘>C Î≤»bDb ¿b˙>≤»aU. y•CT•Tb≤a •T<λb •TŸLC Îb •TÒb <U<´LC ´C ¿}≥bŸÓ≤b $ 166


UbC•TÓbE‡»b <Ó≤Î∑‡b™C PbC±C Ób«‡Ó ´bC»C. ¿bÆ•TbU h·}hVØT»∂ ÔbC_ ´C ¿PC Ób«‡Ó kDUC ¿b´C. ±ŸbC±•TbŸ ´a y•T ™^>•TD ™˙>LbŸa £biT ¿b´C. PbMÓŸPC^> ÓbMÓ ´b ÓbΩb y•T ¿<»~‡ ¿bΑ>»b UC⁄•T. œ‡bDC <U<´UCUa y•T n>bC^>a~a •TÒb ≥}Ó»a£bŸ ¿b´C. y•T£b ‡C~Ø <⁄–h»bUb Pº»bD BC^>»bC. <⁄–h»bDC ÓbC´bUb k≤a ±‘>bÎC ‡bPbq>a »bC ¿DC•T UbCB £b⁄λbC. PbDCDbLC, ±ºPb-¿‘>•Tb, ÆÓaD-ÆNÓUb œ‡b£a; ±L ‡C~Ø <⁄–h» •T~bUb™ k≤a ±‘>» Db´a. ~CÎ^>a Pº»bD œ‡bUb |´L»bC, •TÚ ±…ªÎaΟ ÆbTD PÎ∂ ÓbDÎÆb»a™b ¶XbŸ •TŸ∑‡b™a P}µa Óa »NUb £C»bC. ´C ±–UbCBD •Tb´a <⁄–h»bUb ^>b≤»b ‡C» Db´a! £ÈPt‡b™b ¶XbŸ •TŸ∑‡b»Ua <Ω}≥ ´a •Tb´a ¿bºŸ ¿P»C. kt‡b™ h·}hVØT»∂ •Tb‡∂•Tœ‡bYÓ«‡C ÓUb y•T ¿bœÓ•Tbº»N•TÚ Narcisist BbÎDb ¿b˙>≤»C, hλ:Ο™ »C •TÓbUa™C ⁄Ø· ¿P»b». ΟΟ ÆŸa œ‡b}Da ¿b±L ´C PÎ∂  »Ÿb}Pbq>a •TŸ»bC ¿Pb ¿bÎ ¿bLUb, »Ÿa ±–œ‡Ôbb»Ób_ ¿b±e‡b »CÆbCÎU‡b»  »Ÿb}Db PbÓaU •TiTD χb‡™a œ‡b}™a ¿<Ækb» »‡bŸa DP»C. PÓbÆ<´»b±CÔbb ¿b±e‡b P}hÒC™a Ó´»a, ±–bM±^>a∂ Î y•ØTL hÒbD •TPC ¶}™bÎCU ‡bÿ‡bΟ»a™ œ‡b}™C Æbh» UÔb ¿P»C. »N|´a ‡}bÿ‡b <Î<ε P}hÒb}™a Trust deeds y•TÎbŸ kflb. ‡b»e‡b k´N»C•T ÆLb}Da Trustee |´LØD ¿b±L™ »´´‡b» Ÿb´R ‡b™a »ÆÎaÆ •TiTD q>CÎUCUa ¿P»C. kb´CŸ ‡b}Da UbC•T~b´a ÓØe‡b}™b G•T»a´a ≥Î≥Îb •CTUb »Ÿa hλ:ÿ‡b P}hÒbÓb_ »C "´Ó •TŸC PbC •Tb‡£b' ‡b™ BØ<Ó•CT»ØD ™bUÎa» ¿P»b». ‡b Ó}‘>≤aÓ«‡C y•T ≥NLÓb_ ¿P»bC. ´a Ó}‘>≤a kbCU∑‡b» ÓbCq>a ™»NŸ ¿P»b».  •T‘>a <»•T‘>Ua Îb™UCUa £bCD™bŸ Quotations VCT•ØTD <ÎÙcC™b ¿bBbP <DÓb∂L •TŸ∑‡b™a •TUb œ‡b}Db ™b}≥Ua ¿Î≥» ΩbUCUa ¿P»C. ‡b}ÿ‡b P}hÒb |´LÆC ‡b}™C —‡<IT≥» PbÓ–b¢‡™ ¿P»C. ‡b}ÿ‡b Îb≥∑‡b»e‡b <ÎP}≥»aUb »Ÿ •Tb´a PaÓb™ DP»C. ΟΟ ≥GŸkb}™b •T≤Î≤b £b⁄ÎLbŸa ´a Ó}‘>≤a hλ:Ób_ ™ºDa» Æ≥» ¿P»b». ¿E‡ ÆaÎDÔbC_b}» œ‡b}Db <Ó≤Ø ~•TUC ¿P»C œ‡b±CÔbb Æbh» ¶œ±¤ ´a Ó}‘>≤a ‡b »Òb•T<Ò» h·}hVØT»∂ ÔbC_b»ØD hλ:Pbq>a •Tb˙>a» ¿P»b». ™™C∂» ±Ÿ•TÚ‡b}Db, <Î~C·»: ¿ÓCGŸ•CTUb, P»» £bC· £CLbŸa ´a Ó}‘>≤a ¿b±e‡b P}hÒCUb Ó£» <Ó≤bÎa |´LØDÓb_ P»» ¿ÓCGŸ•CT±N˙>C ΩbC≤a ±PŸ» ¿P»b». Ο•TŸLa ¢‡b ¶ÇB–Ø}Db »C DbÎC q>Cλb» œ‡b}ÿ‡bPbŸ⁄C™ Æ≥b‡™b ¿b»ØD »C ±–‡œD •TŸ» ¿P»b». ´a •Tb‡∂•T»a∂ Ó}‘>≤a •TÓbUa™a ÓœPŸ≥–h» ¿P»b». PÎ∂ ‡~hÎa ÓbLPb}Db "Umµ±–<»<˛>»' |´LØD <´LÎb‡Ub œ‡b}Db ¿bΑ>»C. ¿b±L »CÎ˙>C ¿}≥bŸÓ≤b $ 167

»{Î<D˛> ¿b<L kb•TÚ™C PbŸC B–˜^> ¿~a œ‡b}™a q>bÓ µbŸLb ¿P»C. £È£º∂ÎbDC- PÓbÆ´a ¿~b UbC•Tb}Db ÎbÆÎa±CÔbb Æbh» Ó´{Î £C» ¿P»bC. ‡b PÎ∂ PÓbÆ•Tb‡∂•Tœ‡bY™a y•T ±–<»Ób, y•T ˙>b™b »‡bŸ ´bC»bC Î ‡b ÔbC_b» D—‡bDC ‡CLbŸa PÎ∂ Ó}‘>≤a ¿b±b±Ua ÓbM‘>CeP q>ŸÎØD œ‡b}™C ¿DN•TŸL •TŸa» ¿P»b». ¿bÆ £È±bŸa™ Óa P´Æ ^>a.—´a. UbÎUb »C—´b ^>a.—´a.Ο y•T <´}£a <™_±^> ™bUUb ´bC»b. ≥}Ó» |´LØD Óa »bC ÒbC‘>bÎC≤ kfl» ´bC»bC. œ‡b» y•T ¿~a™ •Tb‡∂•T»a∂ »ıLa £b⁄ÎUa ´bC»a. <»™C DbÎ ´bC»C ÓCµb £a<Ôb». ÓCµb ±b^>•TŸ Î ŸbÆaÎ £a<Ôb» ‡b ¿bÆ•TbU ±–•Tb~ΩbC»b» ¿PLbt‡b £bCD •Tb‡∂•Tœ‡bYÎiTD flC»UCUC ! ¿~b ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bY™b —‡bP}≥ ¿<Ækb» DP»bC. œ‡b}™C P≥≤C ßbD ´C y•T ±–•TbŸ™C ±M™Î•∂T ¿P»C- ÒbC‘>C •T‘Ø>D flC»UCUC, ÒbC‘>C <»•T‘Ø>D flC»UCUC. ÓUb ¿b÷‡∂ Îb^>»C, •TÚ PÓbÆb»aU ÆC ±–f PbC‘>∑‡bPbq>a »C Ω^>» ¿P»b», <D£bD œ‡b}™b Ο•TŸLa »Pb £bÎb »Ÿa ¿P»bC, »C ±–f ÓN≤b» •TPC <DÓb∂L ´bC»b» ‡b™b œ‡b}Da VTbŸPb ¿®‡bP •CTUCUb™ DP»bC. »PC ±b´b‡Ub ≥CUC »Ÿ ‡b k´È»C•T PÎ∂ PÓh‡b}™C ÓØ≤ ≥GŸka» ¿b´C Î ≥GŸka™C ÓØ≤ ¿b´C ~C»aÿ‡b £È£∂~C». Æ≥b»aU ±<´Ub —‡ÎPb‡ ~C»a ´b ¿b´C. ±–•…T»a ¿b<L ÓDN˜‡ y•T_ ¿be‡bD}»Ÿ »bC <DÓb∂L ΩbUb. ¶±BbC¬‡ Îh»Ø}™b ≥NLb•TbŸ •TŸLbŸb, y•Tb £b∑‡b™C ´ÆbŸ £bLC •TŸLbŸb, ´b y•TÓCÎ —‡ÎPb‡. —‡b±bŸ, Îb´»Ø•T, •TbŸ⁄bD£bŸa ‡b}PbŸv‡b ¿E‡ •NTq>e‡b´a —‡ÎPb‡b» ´C fl‘>» Db´a. <»ÒC VTs» Îh»Ø}™a £CÎbL-flCÎbL ´bC»C, £CÎflCÎaÿ‡b ÓØe‡b™a (Exchange Value) Î…Xa ´bC»C. PÓbÆb™b  <»´bP ´b ‡b ~C»a»aU ≥NLb•TbŸbÿ‡b Îb^>±b™b-k´È»C•T£b UN^>a™b™-  <»´bP ¿b´C. ~C»aÓbUbUb ÆbC±‡Y» ‡bC¬‡ BbÎ <Ó≤» Db´a »bC±‡Y» ¿b±e‡b±N˙>™C •NTq>UC´a ±–f PN^>LC ~s‡ Db´a, ¿~a ÓbΩa µbŸLb ¿b´C. ¶£b´ŸLbÒ∂, ¿b±e‡b ~´Ÿb}»aU Ba·L k•TbU±Lb, ΩbC±‘>±u>a, ±–£R·L, ≥Uaÿn>±Lb ´C ±–f χb. ~´Ÿb}™a  »•TÚ ¿VTb^> Îb˙> •Tb ´bC»C? VNT^>±bÒΟPNXb ±ÒbŸa ±PŸb‡Ub Æb≥b Db´a, ¿±NŸb ÎaƱNŸÎq>b, ±b∑‡b™C ´bU, P≥≤a•T‘>C ±PŸUCUa flbL ¿PC P≥≤C Îbh»Î ¿PØDPNXb Ub⁄bC ÓbLPC ~´Ÿb}Ó«‡C y•Ty•T <£ÎP ŸC^>» Ÿb´»b»; yÎ˙>C™ D—´C »Ÿ £ŸŸbCÆ œ‡b}» ´ÆbŸbC*™a BŸ ±‘>» ¿P»C. ¿PC •Tb? ‡b™C y•TÓCÎ •TbŸL |´LÆC ~´Ÿb}»UC ´C ≥Uaÿn> ÆaÎD G•T»a´a ´bUb}™C ¿PUC »Ÿa ~C»aΟÿ‡b ¶±bPÓbŸa±CÔbb »C ±ŸÎ‘>UC ¿Pb ~bÕ~NX <ΙbŸ •TiTD™ ŸbCÆ ´ÆbŸbC DÎC UbC•T »C ~´Ÿa <ÆLC ±œ•TŸ»b». ~C»a»aU ¶œ±¤ Îb˙><Îe‡b<~Îb‡ ~´Ÿb}•T‘>C ‡CLbŸb œ‡b}™b UbC*˙>b Òb}kλb™ ‡CLbŸ Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 168


~C»aÓbUbUb ‡bC¬‡ BbÎ <Ó≤be‡b<~Îb‡ Db≥Ÿa ÆaÎDb™C •NTq>UC™ ±–f PN^>LC ~s‡ Db´a. h·}hVØ »∂ •Tb‡∂ •TŸ∑bbt‡b}Ó«‡C ´a —‡b±•T ÆbLaÎ ÓUb •Tµa™ ¿b˙>≤UCUa Db´a. ±–œ‡C•TÆL ¿b±b±e‡b Îa»BŸ <Ôb<»Æb» kN‘>UCUb. kŸC™PC h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ ´C Ÿb˝¨>bΟ •TbŸ<≥UPbŸ⁄a y⁄b£a ¿b±ca ¿bC˙>ÎUa •TÚ PNiT ´bC»C; ±Ÿ}»N ¿~b •Tb‡b∂»Ub ¶œPb´ Î œ‡b»aU ±b<ί‡ ´C ¿e±ÆaÎa ¿P»C ´C <»´bPb™a ±bDC ™b≤Ua •TÚ UÔbb» ‡C»C. 1962 Ó«‡C ™aD~a ‡NXb™b ±–P}≥ ¿bUb. ≥bq> kUbp ~_Ø~a ´bC»a. PÎ∂™ kbk»a» ¿b±L •TÓa ±‘>» ´bC»bC. »Ÿa£C⁄aU <´ÓbU‡bÿ‡b ŸÔbLbPbq>a PbŸb £C~ y•T_ ΩbUb. kb‡bkb±lb}Da£C⁄aU PºE‡b»aU ÆÎbDb}ÿ‡b Ó£»aPbq>a ¿}≥bΟ™C £b≥£b<≥DC ¶»ŸÎØD £CTD ˙>a≥ flb»UC. PN£ºÎbDC, »a PbŸa U˙>b ∂ 21 <£ÎP™ ™bUUa. ™aDDC ¿b±UC PºE‡ y•T»VTÚ∂ •Tb˙Ø>D flC»UC DP»C, <™Da PºE‡ <´ÓbU‡b»ØD ⁄bUa ¶»iTD ≥}≥b‡ÓNDCÿ‡b ⁄bCt‡b» ¶»ŸUC ¿P»C ¿b<L Pbt‡b PaÓb ⁄ŸbC⁄Ÿ™  }™b }™bDC U˙>Î∑‡b™a ÎC≤ ¿bUa ¿P»a »Ÿ BbŸ»a‡b}™b ¶œPb´ G•T»a <£ÎP G^>•ØTD Ÿb<´Ub ¿P»b ‡bk”U ÓbCq>a ~}•Tb ¿b´C. G•TÑbŸa BØ•}T± ΩbUb. Ó…œ‡Øÿ‡b »b}‘>ÎbDC ÒºÓbD flb»UC.Pbt‡b £C~b»ØD ¿b<L Æ≥BŸb»ØD Ó£»a™C ±ØŸ UbC^>UC. Pbt‡b UbC•Tb}Da ¢‡b »œ±Ÿ»CDC Ó£»aPbq>a µbÎ flC»Ua ¿b<L <ÆÎb™a kbÆa UbÎUa œ‡b™C PÎ∂_ ÓbCq>C •Tbº»N•T ´bCT U≥bUC; ±L •Tbº»N•Tbÿ‡b ~m£b}™C «Î<D±–<»«ÎDa <Ο»b» D <Ο»b» »bC™ £≥‘>bÓb»aÿ‡b G˙>≥bt‡b» ±‘>UCe‡b ±–C»b}ÿ‡b ¿}≥bΟ™C £b<≥DC •Tb˙Ø>D DC∑‡bPbq>a BNŸ^>C ™bCŸ^>C ´ÑC •TiT Ub≥e‡bÿ‡b ¿b<L œ‡b}» ±bC<UP´a PbÓaU Ωbe‡bÿ‡b kb»|‡b ‡CT Ub≥e‡b. ±Ÿ£C~b}»ØD Ó£»aÿ‡b iT±bDC ¿bUCUC •T±‘>C, ¿¤µbE‡b™C ‘>kC ÓbE‡ÎŸ ±N˙>bt‡b}ÿ‡b •NT^N>}<k‡b}™a ¿b<L £bCh» Ó}‘>≤a*™a ~ŸaŸC ¿b<L flŸC PÆÎØ Ub≥UC. DC»C Ó}‘>≤a*Da •TbC@εa}™a Ób‡b ÆÓb •CTe‡b™a ⁄NUC¿bÓ ™™b∂ ´bCT Ub≥Ua. ¿<U•T‘>C ‡CTD ≥CUCe‡b PNDbÓaÿ‡b Ub^>CDC PÎ∂£RŸ <ΫÎ}P ΩbUb. h·}PCÎa P}fl^>Db}™C ¿b‡»C™ VTbÎUC. ÓN}k ∂» ¿bUCe‡b ¿Ua•T‘>ÿ‡b ±NŸb»´a ´b™ ¿DNBÎ. ±–œ‡C•T Ó…»bÓb≥C •Tb´a q>bC•T ŸOTÓ DN•TPbDBŸ±b ∂ |´LØD <Ó≤»C |´^>e‡bΟ, ¿b±caÿ‡b ¿bµa Ó…» ΩbUCe‡b}™a´a DbÎC DN•TPbDBŸ±b ∂ÿ‡b ‡b£a» flb»Ua ≥CUa. ¿}≥bŸÓ≤b $ 169

PNDbÓaÿ‡b kbk»a» »Ÿ y•T ±–•TŸL Pb}≥∑‡bPbŸ⁄C ¿b´C. PNDbÓa™a Ub^> ¿bUa œ‡b¿bµa »Óa≤Db‘Ø>ÿ‡b PÓNæG•TDbt‡bΟaU Óÿn>aÓbŸb}™a ´bU» ÓbCq>a £‡Da‡ ΩbUa ´bC»a. Óÿn>aÓbŸaÿ‡b ‡b}<_•T kbC^>a*~a h±µb∂ •TŸ»b ‡C» DPe‡bDC n>bC@b ´bClb}™C •TbC≤a Óÿn>aÓbŸaÿ‡b µ}Àb»ØD £RŸ •TPC ´bC»b ‡C ∂U ‡b™a <™}»b •TŸa» ´bC»C. œ‡b}Db PNDbÓa ´a  ˝>b±ca™ Îb^>Ua. ¿b»b DÎaD —‡ÎPb‡ •TŸ»b ‡C ∂U, DN•TPbDBŸ±b ∂£b⁄U •Tb´a ŸOTÓ <Ó≤bUa »Ÿ œ‡b™b DÎaD —‡ÎPb‡b» ±–bÒ<Ó•T Bb}‘>ÎU |´LØD ¶±‡bC≥ ´bC ∂U, ¿Pb <ΙbŸ »C •TŸa» ´bC»C. ±L, PNDbÓaD}»Ÿ ±–C»b}™a ÎbPUb» UbÎe‡bΟ, ´Îb AÎPDa‡ Ωbe‡bΟ h·}PCÎa P}fl^>Db}™a Ub^> ‡CTD ¿b£≤Ua. Æa »a P}fl^>Db •TbC`‡b}Db Óÿn>aÓbŸaÿ‡b D—‡b kbC^>a £C∑‡bÿ‡b µb}£Ua». ±Ÿ£C~b»aU DbÎb kb}µLbt‡b}™b µ}£b kN‘>a» ¿bUb ´bC»b, œ‡b}™b ÆNDb Pbq>b PbVT ΩbUb ¿b<L »bÓa≤Db‘Ø> Î •CTŸ≤ ‡CÒaU Óÿn>aÓbŸ ±NE´b y•T£b kbC^>a ¿b´C»; ±L ±•T‘>b‡Ub ÓbPC Db´a», |´LØD PÓNæb» ⁄bCUΟ ÆbTD ~CÆbŸa Ÿb˝¨>b}™C •ºT£a kDØ Ub≥UC. h·}PCÎa P}hÒb}™C PNDbÓa±ØÎ∂ ¿b<L PNDb|‡bCcŸ »b≤Ck}£ ±b<´UC »Ÿ h·}PCÎa P}fl^>Db}ÿ‡b ¶£bc ¿b<L <D#hÎbÒ∂ •Tb‡b∂™b kNŸ⁄b ^>Ÿ^>Ÿb VTb^Ø>D Æb»bC. •NT^N>}kbΟ, ≥bÎbΟ, PÓbÆbΟ, Æb»aΟ, µÓb∂Ο, £C~bΟ P}•T^> •TbCP≤»b™ ÓbLPb}Ó«‡C y•Tb ™º»E‡b™b P}™bŸ ´bC»bC."Wealth of Nation' ±–<PX ¿M‘>Ó „hÓÒDC »NUDCCDC ¿±–<PX "Theory of Moral Sentiments' Ó«‡C ‡b ™C»DC™C <ÎWUC·L •CTUC ¿b´C. œ‡b ™º»E‡bÿ‡b BŸb» ÓbLPC ¿£ËBN» •TbÓC •TiTD Æb»b»; ±L ´C ™º»E‡ ¿b<L œ‡bPbq>a •TŸb‡ÿ‡b •T˝>b}™a ¿b<L k<U£bDb™a <»Ÿa<ÓŸa ¿e±ÆaÎa ¿P»C. ¿b±ca ¿bC˙>ÎUa ¿P»b Îb^>CU œ‡b œ‡b≥bP, k<U£bDbP »‡bŸ •TŸLbŸC ™º»E‡ ´a y•T ±–•TbŸ™a ¶EÓb£bÎhÒb ¿P»C; ÓDN˜‡±–bLa ¿b<L PÓbÆ ‡b}ÿ‡b ÆaÎDb™b »bC hÒb‡aBbÎ ¿PØ ~•T» Db´a. PÎ∂PbÓbE‡ ÓbLPb}Db Æ≥b‡™C ¿P»C, ¿b‡N˜‡b™b ¿DNBΠχb‡™b ¿P»bC, PN⁄b}™b ¶±BbC≥ χb‡™b ¿P»bC. ¿~b PNVTU ¿b‡N˜‡b™a ~s‡»b <ÆÎ}» Ÿb´bÎa ‡bPbq>a, ¿bÎA‡•T ±‘>e‡bP, P}•T^>•Tb≤Ú »bC PÎ∂ <´~Ck kbÆØUb q>CÎØD hλ:Ub ΩbC•ØTD £C∑‡bP »‡bŸ ´bC»bC. kCVTbÓ ¶EÓc ™º»E‡b™b ´b ¿DNBÎ ÓbCq>b hVØT»a∂™b P–bC» ¿P»bC. ±L, ¿PC ™º»E‡ ¿b<L k<U£bD ´a ÆaÎD~ºUa ´bCT ~•T» Db´a. £È£º∂Îb™a ≥bC˝> ¿~a, •TÚ k´È»C•T ´È•NTÓ~´b}Db ¿b<L ¿DC•T ÔbNæÎb£a DCœ‡b}Db ¿b±œ•TbUaD ™º»E‡ ´b™ ÓbLPb}™b ¿bb<L PÓbÆb™b P»» G^>•TLbŸb hÒb‡aBbÎ ¿PbÎb ¿PC Îb^>»C. ¢‡b £C~b}» UbC•Tb}Db ¿b±e‡b Ÿb˝¨>b<η‡a ±–CÓ ¿<µ•T, Ÿb˝¨>bPbq>a ¿}≥bŸÓ≤b $ 170


œ‡b≥ •TŸ∑‡b™a ÆCÒC »‡bŸa ¿<µ•T, »C £C~ ±–≥»a •TŸ»b» ¿Pb œ‡b}™b <ÎdbP ¿P»bC. Ÿb˝¨>±–CÓb™a <D<Ó∂»a ´b ¿~b Ó}‘>≤a*ÿ‡b Ó»C, £C~bÿ‡b ÒbCŸÎa™b y•TÓCÎ Ób≥∂ ¿P»bC. Ÿb˝¨>, µÓ∂, Æb»a, <»´bP, ±ØÎ∂Æb}™a ÒbCŸÎa ¿b<L œ‡b´a±CÔbb £ÈPt‡b y⁄bÀb Æb»aÆÓb»-Ÿb˝¨>b™b <ÎÙC· ¿~b ≥bC˝>a*ÿ‡b ¿bµbŸC ÓbLPbÿ‡b ¿b<L PÓbÆbÿ‡b ¿„hÓ»CUb ≥bC*ÆbŸUC, œ‡b}ÿ‡b ¿´}•TbŸbUb ÆbC±bPUC •TÚ œ‡b»ØD <DÓb∂L ´bCLbŸC ™º»E‡ ´a™ <ΕTbPb™a ⁄Ÿa TÆb∂ ¿~b BbÎDC±bC^>a™  <»´bPBŸ ¿DC•T ±–<PX ±Nı·b}Da Ÿb˝¨>BbÎDb}Db ´b•T flb»Ua. ±–™}‘> ‡NXC fl‘>ÎØD ¿bLUa, UÔbbεa*ÿ‡b •TcUa •CTe‡b, ÓNUØ⁄ÿ‡b ÓNUØ⁄ kC<™Ÿb⁄ •CTUC; ±L y•TbUb´a P»», µaÓC±LC, ±bÎUb±bÎUbDC •Tb ´bC ∂Db, ±–≥»a •TŸLbŸC PÓbÆ »‡bŸ •TŸ»b ¿bUC Db´a». Óa ÆŸa ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b Ób«‡Ób»ØD ~C»a™b ±–f Ób}‘>» ¿bUbC ¿PUbC, »Ÿa ~C»a™b ±–f Óa y•Tb £ŸÎb¢‡b™a G•TÑa |´LØD Îb±ŸUb ¿b´C; ~C»aÓbUbÿ‡b BbÎb™C »{ÎßbD ´C ±–œ‡C•T —‡ITÚUb hλ}_ •TŸ∑‡b™a ≥NıG•TÑa |´LØD Óa Îb±ŸUC ¿b´C. Óa ÓN≤b» hÎb»}¯‡b™b BbCITb ¿b´C. ≥GŸka™C DbΠχb‡™C, ≥GŸka ´^>Îb‡™a |´Lb‡™C ¿b<L ≥GŸka-<DÓ∂ØUDb™C ÎC≥ÎC≥≤C •Tb‡∂•–TÓ •Tb˙Ø>D ¿b±UC™ <⁄PC BiTD χb‡™C ´C Óa •CTUC Db´a. Óa ÓbΩb <ΙbŸ Ób}‘>» ¿P»bDb ÓbΩa <D≤a ÆaD PbC‘>b‡Ub »‡bŸ Db´a. PNıÎb»aÿ‡b •Tb≤b» ~C»•TŸa P}fl^>DCÿ‡b PBC» ±–h»b<ΕT •TŸLbŸC Pb}≥», ""~Ÿ£ ÆbC~a ±Ÿ£C~b» ´bC»C.  »•Tb ±≥bŸ <Ó≤» ´bC»b. »C P≥≤} PbC‘Ø>D ~C»•Tt‡b}™a •TÚÎ ¿bUa |´LØD »C <´}£ÈhÒbDb» ±Ÿ» ¿bUC.'' ±<´e‡b PBC±bPØD Óa Bb·Lbÿ‡b ¿bŸ}Ba™ P}b≥» ´bC»bC, ""Óa •TıLCÿ‡b ±bC^>a ¿bUCUbC Db´a. Óa Pœ‡~bCµDb•TGŸ»b ¿bUCUbC ¿b´C ¿b<L ‡b •TbÓb» ¿bD}£ <Ó≤»bC |´LØD •TbÓ •TŸ»bC ¿b´C. ´b ¿bD}£ ÆbC±‡Y» Îb^>LbŸ ¿b´C »bC±‡Y» Óa •TbÓ •TŸLbŸ ¿b´C.'' y•Tb ÓbLPbDC £ÈPt‡b•TGŸ»b •TıLC±bC^>a •TbÓ •TŸbÎC ´C £bCflb}}Db´a flb»•T ¿b´C, ¿PC Óa ÓbD»bC. Óa ÆŸ •Tb PNıÎb»aUb™ ‘>bC`‡b}»ØD ±b∑‡b™C ™bŸ ÒC*k ≥b≤a» Ób}‘>La •CTUa ¿P»a »Ÿ, ÓbΩa ⁄b_a ¿b´C, Óa ¿b»b±‡Y» "Ó´bœÓb' ±£ÎaUb ±bC´bC™UbC ¿P»bC; ±L ´C Óa ÆbLaαØÎ∂•T ^>b≤» ¿bUbC. yÎ˙>C™ D—´C »Ÿ, ~C»•TŸa PÓbÆb™C ±Ø¢‡ P}» ßbDCdŸ, »N•TbŸbÓ ‡b £bCflb}ÿ‡b <ÎıX™a <~•TÎL ¿b|´a ¿bÓÿ‡b <~<kŸb}» £C»bC. •TbŸL, PÓbÆbUb y•Tb <ÎÎC•Tbÿ‡b ±b‡ŸaΟ ¿bLØD q>CÎb‡™C ¿b´C. œ‡bÓN≤C, •TbCL»a´a »‘>ÆbC‘> ¿b|´a hÎa•TbŸ» Db´a. ¿}≥bŸÓ≤b $ 171

¿~a ¿b|´a ≥À ÓbLPC ¿Pe‡bÓN≤C, DbDbPb´Ck ≥bCŸC |´LbUC œ‡b±–ÓbLC, ¿bÓÿ‡b•T‘>C •T<Î ÓbLPC Î≤» Db´a», »‡bŸ ´bC» Db´a». Óa ~C»•TŸa ÆaÎDb™C ¶£bca•TŸL •TŸ∑‡b™b •Tµa™ ±–‡œD •CTUb Db´a. •Tb‡ »C ⁄Clb»UC ÆaÎD, •Tb‡ »a <´ŸÎa Ωb‘>C, •Tb‡ »a hÎÿn> ´Îb, •TPC »C ΩN≤ΩN≤ ΩN≤ΩN≤ Îb´LbŸC ±bLa, ~C»bΟ ¿PLC |´LÆC™ ±ŸÓCdŸbÿ‡b Pb<¤«‡b» ¿PLC Î≥ºŸC Pb}≥∑‡b™b ÎbZb»±Lb Óa •Tb´a •CTUb Db´a. ~C»•TŸa ¿PLC ´a y•T ÆaÎD±X»a ¿b´C. <»´bPbÿ‡b y•Tb q>ŸbÎa•T •Tb≤bÓ«‡C <»™C Ó´{Î ´bC»C; ±L ±N˙>C, <Æ»•TÚ ÓbLPC ~C»a»ØD <DflØD <k≥Ÿ~C»a —‡ÎPb‡b•T‘>C Î≤»aU <»»•Tb œ‡b PÓbÆb™b <ΕTbP ¿b´C. VTIT, ~C»•Tt‡b}Da ¶œ±¤ •CTUCUC Ο•T‘> ÓØe‡ UN^Ø>D DCLbŸC, ~C»•Tt‡b}™a P}±£b UN^Ø>D DC»b» ¿b<L ~C»•Tt‡bUb Ób≥C q>Cλb». hÎb»}¯‡bÿ‡b ±¤bP ηbY»aU Ó´{Îb™a ¿b•T‘>CÎbŸa •TbCL»a? ~C»aΟaU UbC•TP}v‡b ÆÎ≤ÆÎ≤ •Tb‡Ó - 74 yCÎÆa 70 %- ¿b´C; ¿b<L ~C»a™b Ÿb˝¨>a‡ ¶œ±b£Db»aU <´hPb Ób_ 64 % ÎiTD ¿bÆ 23 % Ο ¿bUb ¿b´C. ~C»a»aU ÓbUÓcb kb´CŸ flCTD Æb‡™a ¿b<L ÓbLPC <»ÒC™ q>CÎb‡™a, ´C ´bCT D‡C, ´C  <»´bPbÿ‡b <ÎıX ¿b´C, ´C <DP≥b∂ÿ‡b <ΕTbPbÿ‡b <PXb}»bÿ‡b <ÎıX ¿b´C ¿~a Ób}‘>La ¿b|´a •TŸ» ¿bUbC. PÎ∂ PbÓb<Æ•T •Tb‡∂•Tœ‡bYÓ«‡C y•T Don Quixote U±UCUb ¿P»bC, y•T hÎÌDŸ}ÆD ¿P»C, ±–œ‡Ôbb» D ÆÓUCUC B—‡ <£—‡ ¿PC •Tb´a »Ÿa ¿b±L •TŸ» ¿P»bC. ¿~a nN>±a ¿bœÓÎ}™Db ¿P»C. ÎC≤bCÎC≤a ¿PC ¿DC•T Don Quixote Ób∆‡b hλ:ÿ‡b ÓDbÓ«‡C´a <DÓb∂L ΩbUCUC ¿b´C». •Tµa •Tµa Óa hλ:Ub PbMÓŸPC^> ÓbMÓÿ‡b The moon and six pence ‡b •Tb}£kŸa»aU Stock broker Db‡•Tbÿ‡b Æb≥a •T„e±UCUC ¿b´C. »Ÿ •Tµa•Tµa Óa ~Ÿ£kbkØ}ÿ‡b P—‡Pb™a ÓµaU ‘>bMs^>Ÿ kDUbC ¿b´C. •Tµa •Tµa Óa hλ:Ub y⁄bÀb ¿b«‡b„œÓ•T ±–C<·»bÿ‡b Æb≥a •T„e±UCUC ¿b´C. ‡b P≥`‡b ¿DNBÎb}»ØD Óa hλ: ≥CUCUbC ¿Pe‡b •TbŸLbDC h·}hVØT»∂ ÔbC_b»aU •Tb‡∂•Tœ‡bYÓµUb Don Quixote ÓUb U≥C™ ¿bC≤⁄Ø ‡C»bC. ÓUb Îb^>»C, ÓbLPb™a ⁄Ÿa ±–≥»a ¿≥£a ÎC≥`‡b •TbŸLb}»ØD ´bC» ¿P»C.  <»´bPb™b ±–Îb´ ´a <B}» ±b‘>∑‡b•T‘>C ¿b´C; ±Ÿ}»N PÓbÆ ÓbE‡»b £C»bC »a Ób_ <B}»a ¶BbŸLbt‡b}DbÓ≥ »a <B}» Ÿb˝¨>b™a ¿PbC, µÓb∂™a ¿PbC, Æb»a™a ¿PbC •TÚ Bb·C™a. »ºÓØŸU}≥, ™C*≥aΩ⁄bD, ¿bºŸ}≥ÆCk, Db£aŸ ~b´ ‡b}Db ¿b±L •–ØTŸ•TÓb∂ q>ŸÎUC ¿b´C; ±L œ‡b}Da Æ≥BŸ •CTUCe‡b hÎbt‡b}ÓN≤C <B}»a ±b‘>∑‡bÿ‡b ‡b yC<»´b<P•T <ΕTbP±–G•–T‡CUb VTbŸ ¿}≥bŸÓ≤b $ 172


ÓbCq>a ™bUDb <Ó≤bUa. •TbCU}kPDC ¿ÓCGŸ•Tb ~bCµUa »a£C⁄aU <»Òe‡b UbC•Tb}™b ¶XbŸ •TŸ∑‡bPbq>a D—´C. »Ÿ —‡b±bŸb»ØD ´bCLbŸb VTb‡£b Îb˙>bÎb |´LØD. Cupidity often brings greater benefits than greatness (Ó´bD»C±CÔbb ⁄ر£b hÎbÒb∂»ØD ÓbLPb™b Æbh» VTb‡£b ´bC»bC.) ¿b±L PÎ∂ "‡NX D•TbC, ‡NX D•TbC' ¿PC |´L» ¿P»bC; ±L ‡b ‡NXbÓN≤C™ <ΕTbPbUb PÎbY» Æbh» ™bUDb <Ó≤bUa ¿b´C ¿PC PÓbÆ Pb}≥»bC. P≥≤C Æ≥ ÆÎ≤ ¿bLLbŸC ¿bÆ™C Computers, Internet G•}TÎb ¿E‡ PC^>CUb ∂^> •T|‡N<D•CT~D G•}TÎb ¿≥£a <ÎÓbDC ´aPNXb ‡NXbPbq>a •CTUCe‡b ±–‡œDb}»ØD™ ΩbUCUa <D<Ó∂»a ¿b´C. »NÓÿ‡b»aU ÆC PÎbC∂œ•…T˝> ¿P»C »C ‡NX±–P}≥a DC´Óa™ ¶VTb≤ØD ‡C»C. War brings out the best in men.

⁄ر£b Ób∆‡b•T‘>C ¿DC•T »ıL Ó}‘>≤a, "¿b|´bUb ~C»•Tt‡b}™a PCÎb •TŸb‡™a ¿b´C,' ¿PC |´L» ‡C»b». ~C»aÓbUbΟ ±–G•–T‡b •TŸ∑‡b™C Î≥ºŸC ¶ÀbC≥µ}£C œ‡b}Db PNiT •TŸb‡™C ¿P»b». ""¿b|´b}Ub hλ:Ub ‡bÿ‡b»ØD •Tb´a D•TbC‡,'' ¿Pb œ‡b}™b £bÎb ¿P»bC. ±NE´b y•T£b »a™ "¿b<»∂Db~DÓË'™a Bb·b ! ÓUb ¿~b UbC•Tb}™a ⁄ر Ba»a Îb^>»C. Óa œ‡b}Db |´L»bC, ""»N|´a ~C»•Tt‡b}ÿ‡b Be‡bPbq>a |´LØD •Tb´a •TiT D•Tb. »N|´b}Ub ÆC •Tb´a •TŸb‡™C ¿PCU »C hλ:ÿ‡b Be‡bPbq>a •TŸb.' £ÈPt‡b™C BUC •TŸb‡Ub <DflbUCUa Ó}‘>≤a ÆÎ≤ ¿bUa, •TÚ ÓbΩa ¿bΑ>»a UC<⁄•Tb ¿b‡D ŸME‘> <´ÿ‡b ~m£b}» Pb}≥b‡™C »Ÿ, ""Laper's bells start ringing'' Óa "‡NDb‡^>C‘> DC~EP' ÓµUa DbC•TŸa PbC‘Ø>D ‡CÒC ¿bUbC œ‡b™C •TbŸL ÓbΩa kN<X<D˜q>b ´C ¿b´C. ≥GŸka™b ¶≥Ó DCÓ•Tb •NTq>C ¿b´C, ‡b™b ÓUb ~bCµ χb‡™b ´bC»b. hλ:ÿ‡b ~C»b» Ÿbk»b Ÿbk»b ÓUb œ‡b™b ~bCµ Ub≥Ub. ~C»bÎiTD ¶q>UbC »C ÒC^> •Tb}Àbÿ‡b ¿b}£bCUDbUb kPUbC. ¿}≥bΟ™a ÆaEP •Tb˙Ø>D ⁄b£a™b •NT‘>»b-±b‡ÆÓb ™˙>Î∑‡b »•TÚ VNTŸP»´a ÓUb »C—´b D—´»a. Ób≥C ±Ÿ»b‡™C P≥≤C Ÿh»C, P≥≤C k}µ Óa »bC‘Ø>D ^>b•TUC, "~C»aÓbUbUb Ÿbh» BbÎ <Ó≤b‡Ub ´Îb' ‡b y•TÓCÎ •TbÓbPbq>a hλ:Ub ΩbC•ØTD <£UC. Nothing is sweeter than the smell of the burnt bridges ¿PC |´L» œ‡b™b Óa ≥CUa ÎaP ηC∂ ¿DNBÎ flC»bC ¿b´C. ¿M‘>Ó „hÓÒ™C The wealth of nations ´C ÓbΩC ¿bΑ>»C ±Nh»•T ¿b´C. Bb}‘>ÎU~b´a™b ±b‡b ‡b ±Nh»•TbDC flb»Ub; ±L ‡b™ UC⁄•TbDC D}»Ÿ Theory of ¿}≥bŸÓ≤b $ 173

moral snetiments ´a £C⁄aU Ób}‘>Ua. <»ÿ‡bΟ´a ÓbΩb <ÎdbP ¿b´C. »Ÿb}Pbq>a

•Tb´a»Ÿa •TŸbÎC, ´a£C⁄aU hÎbÒb∂±–ÓbLC™ y•T ÓØUBØ» ÓbDÎa ±–CŸLb ¿b´C, ¿PC Óa ÓbD»bC. ¿b±e‡b BbCλbUÿ‡b £È:⁄a ÓbLPbÿ‡b Æb≥a hλ:Ub •Te±LC, œ‡b»ØD œ‡bÿ‡b £È:⁄b}™a ¿DNBØ»a flCLC ¿b<L »C £È:⁄ £RŸ •TŸ∑‡b™b ±–‡œD •TŸLC ´a£C⁄aU y•T ÓbDÎa ±–CŸLb ¿b´C ´C ÓUb ÓbE‡ ¿b´C. ¿M‘>Ó „hÓÒÿ‡b enlightened self-interest ÓN≤C Æ≥b» ´b´b•TbŸ ¶‘>LbŸ Db´a ‡b™C •TbŸL moral sentiments ‡b Ó«‡C ¿b´C. ±Ÿ}»N ‡b™b ¿b<L ¿bÆÿ‡b h·}hVØT»∂ •Tb‡b∂™b •Tb´a´a P}k}µ Db´a. ¿bÆΟÿ‡b PbÓb<Æ•T <»´bPb™b ¿b±L ÆŸ ¿b˙>bÎb flC»Ub »Ÿ ¿b±e‡b UÔbb» ‡C ∂U, •TÚ ¢‡b ±–•TbŸ™b <ΕTbP ‡b •Tb‡b∂»ØD fl‘>b‡Ub ´Îb, œ‡b ±–•TbŸ™b <ΕTbP ‡b •Tb‡b∂»ØD •Tµa´a PbµUb ÆbLC ~s‡ Db´a. <ΕTbPbÓb≥ÿ‡b ±–CŸLb ‡b ¿≥£a ÎC≥`‡b ¿P»b». ‡b £C~b»aU ÆC h·}hVØT»∂ •Tb‡∂ ≥Ce‡b ÎaP-±}™ÎaP ηbY» Óa k<fl»UC, œ‡bÎiTD ÓbΩC ¿~b •Tb‡b∂<η‡a™C Ó» ±–<»•ØTU kDUC ¿b´C. •Tb‡∂•Tœ‡bY™b nN>±b ±L ±–⁄Ÿ ¿´}•TbŸ, œ‡b}™a ˙>bC*≥kbÆa, œ‡b}™a Db^>•CT, PCÎCÿ‡b kNŸv‡b⁄bUa hλ:™a PbC‡ ±b´» Ÿb´LC, œ‡b}ÿ‡b»UC ´CÎC£bÎC, œ‡b}ÿ‡b»aU —‡bP}≥b™b ¿BbÎ, ÓØ≤ ±–f ^>b≤ØD ¶≥b™™ •Tb´a»Ÿa n>bC^>CPC ±M™ Ε∂T hÎiT±b™C •TbÓ •TŸa» Ÿb´∑‡b™a ¿bœÓÓ¬D ±–Î…ca ´C P≥≤C <ΙbŸb» flC»b, ¿~b hÎiT±bÿ‡b •TbÓb™a PÓbÆbUb •Tb´a´a ¿bÎA‡•T»b Db´a, ¿PC ÓbΩC h±˝> Ó» ¿b´C. Óa y•T ±Ÿb•TbC^>a™b —‡<ITÎb£a, individualist ÓbLØP ¿b´C. —‡ITÚ ´C™ <ΙbŸb™C •C*Tæ ¿b´C, PÓbÆb™C •C*Tæ ¿b´C, <D<Ó∂»a™C •C*Tæ ¿b´C. —‡ITÚ™a •Tb≤Æa flC»Ua »Ÿ PÓbÆb™a •Tb≤Æa χb‡™a •Tb´a´a ¿bÎA‡•T»b Db´a. PÓbÆPCÎCÿ‡b ±–CŸLb G•T»±» <Î~NX ¿b´C», ‡b™b •TP UbÎ∑‡bPbq>a y•T Pbµa •TPbC^>a ¿b´C. ÆbC y•T <Î~C· ±–f PbC‘>Î∑‡b™b ¿b<ÎBb∂Î ¿P»bC, œ‡b ±–fbÿ‡b ÓN≤bΟ flbÎ flb»Ub ¿b<L »bC ±–f™ P}±ÎØD ^>b•TUb, »Ÿ œ‡b •TbÓb»e‡b •Tb‡∂•Tœ‡bY™a ±–<»G•–T‡b •Tb‡ ¿PCU? •TbÓ≥bŸ™≤Î≤a*Da ÎbŸ}ÎbŸ ±≥bŸ Îb˙>UC, kbCDP Îb˙>UC, PÎU»a Îb˙>e‡b »Ÿa •TbÓ≥bŸb}™a "Db´a ŸC' ´a ±GŸ„hÒ»a •Tb‡Ó™ Ÿb´LbŸ. PÓbÆÎbÀb}Da •TbÓ≥bŸb}ÿ‡b ~bC·Lb™b ±–f ´b»b≤∑‡b™a ±X» ¿~a •Tb˙>Ua, •TÚ •TbÓ≥bŸb}™C ~bC·L ™bUØ™ Ÿb´bÎC. ≥Ÿaka™ Ÿb´LbŸ Db´a ¿PC |´^>UC »Ÿ PÓbÆÎb£a ¿~a ~s‡»b™ Db•TbŸ»aU. VTbŸ »Ÿ, •–Tb}»aD}»Ÿ "Db´a ŸC'ÿ‡b ´È•ØTÓ~b´a»™ ÓbUÓcCÿ‡b ´OTb™C P}k}µ ¶UÒC±bUÒC Ωbe‡bD}»Ÿ ≥GŸka P}±Ø ~•CTU, ¿Pb »C <λ}‘>Îb£ flbU»aU; ±L, "Db´a ŸC'ÿ‡b ´È•ØTÓ~b´a±C[b œ‡b}Db "¿b´C ŸC' kDÎØD "¿b´C ŸC'™a UbC•T~b´a »‡bŸ ´bC∑‡b™a ~s‡»b »C ÓN≤b» VCT^>b≤ØD ¿}≥bŸÓ≤b $ 174


UbλaU. ≥bÎb≥bÎb}» ¿bŸbC¬‡PCÎb Db´a», œ‡bPbq>a ≥bÎbC≥bÎa £b ∂PN ∂La*™C Æb≤C »‡bŸ •TŸ∑‡bÿ‡b —‡b±•T ‡bCÆDb Ób}‘>LbŸC ¿DC•T Ó´bBb≥ ÓUb BC^>UC ¿b´C». ‡b ±}™ÎaP ηbY», ¿≥£a kbÆbŸbÿ‡b ≥bÎaPNXb, £´bÎaP yÓ‘>a/yÓyP ‘>bMs^>Ÿ, £}»ÎºÀ, DC_»¢ß, ±MÒUbM<Æh^> ‡b}™a ≥£a∂ ¶P≤Ua ¿b´C. ≥}Ó» ¿~a, •TÚ ¿ÆØD´a ´C Ó´bBb≥ ¿b±b±e‡b P}hÒb}™C £C~a±Ÿ£C~a ±GŸP}Îb£ BŸÎa» ¿P»b». ¿b±L ´b»a flC»UCUb ±–f —‡bδbGŸ•T B<Θ‡•Tb≤b» »Ÿa PN^>LC ~s‡ Db´a, ¿~b ≥…´a» »{ÎbΟ k´È»C•T h·}PCÎa P}fl^>Db ™bU»b». »bC ±–f Db´aPb ΩbUb, »Ÿa œ‡b}ÿ‡b PCÎb}™a ≥ŸÆ P}±UCUa Db´a, ¶U^> œ‡b}ÿ‡b PCÎCUb y•T DÎaD ±GŸÓa»a UbBUa ¿b´C, ¿PC »C ¿b≥–´bDC Ób}‘>»b». y•CT •Tb≤a •NT˛>>ŸbC≥ ´a y•T Ó´bB‡}•TŸ PÓh‡b ´bC»a. Ó´bœÓb ≥b}µa*Da •NT˝>ŸbC¬‡b}™a PCÎb •TŸ∑‡b™C •TbÓ PNiT •CTUC, œ‡b»ØD ¿DC•Tb}Da hVØT»a∂ flC»Ua; ¿b±b±UC ¿bgÓ, D≥ŸC, ÎDC hÒb±Ua. ¶£}‘> PŸ•TbŸa ¿b<L ⁄bÆ≥a <Dµa <Ó≤ÎUC; ±L, •NT˛>ŸbC≥ ÓN≤b»ØD™ D˝> •TŸ∑‡bPbq>a Ub≥LbŸC P}~bCµDb™C •Tb‡∂ •TbCLa ´b»a flC»UC Db´a. •TbC∑‡b ¿Db<Ó•T P}~bCµ•TbDC »C •CTUC. œ‡bÓN≤C •NT˛>ŸbC≥ ¿b»b Pb«‡ kDUb. œ‡b™a G•T≤P´a VTbŸ~a Ÿb<´Ua Db´a; ±L, »Ÿa œ‡b}ÿ‡b PCÎC™C Ζ» flC»UCe‡b Ó´bœ|‡b}ÿ‡b µN±bŸœ‡b~CÆbŸœ‡b ™bUØ™ ¿b´C». •NT˛>ŸbC≥ P}±Ub »Ÿ £ÈPt‡b •TbCLbÿ‡b PCÎC™C •TbÓ flCT! •TbCLb £È˜^>bDC ´b •NT˛>ŸbC≥ P}±ÎUb •TbCL ÆbLC! ±L, œ‡bÓN≤C ¿bÓÿ‡b <ÎBØ»a»aU ¢ÎbUb ¿b<L VNTUC P}±Ua Db´a», ¿Pb œ‡b}™b <Dµb∂Ÿ ¿b´C. ¿Ua•T‘>C h·}PCÎa P}hÒb}Db y•T DÎC •NTŸL Pb±‘>UC ¿b´C, »C y‘>ËP ŸbC≥b~a PbÓDb •TŸ∑‡b™C. PŸ•TbŸ ‡b •TbÓbPbq>a •TŸbC‘>bC*Da ı±‡C Îb^>» ¿b´C. B}‘>bŸb <ÆeZb»aU y•T ÆNDb •Tb‡∂•T»b∂ ¿Ua•T‘>C ÓUb BC^>Ub ´bC»b. »bC ¿b»b h·}PCÎa P}hÒb}ÿ‡b kŸ•T»aÿ‡b µ}Àb» kh»bD Ób}‘Ø>D ¿b´C. ¿Ua•T‘>C™ œ‡bUb y‘>ËPP}k}µa y•T ÓbCq>b PŸ•TbŸa ±–•Te± <Ó≤be‡b™C œ‡bDC ÓUb ÓbC‰b ¿bD}£bDC Pb}<≥»UC, Óa œ‡b™C •Tbº»N•T´a •CTUC. ±Ÿ}»N Ób∆‡b ÓDb»aU ~}•Tb´a Óa œ‡bUb Pb}<≥»Ua. UbC•TP}v‡b ¿b^>bCs‡b» Ÿb´bÎa ‡bPbq>a •NT^N>}k<D‡bCÆDbÿ‡b ΩC*lb⁄bUa ≥BbY™b ¿b ∂ÿ‡b ±bC^>b»™ Db~ •CTUb Æb»bC. ‡b¶U^>, |´b»bt‡b}Db Ób_ ¿œ‡bµN<D•T Ub ∂VT P±bC^>∂ <P<h^>Ó Îb±iTD´a <ÆÎ}» q>CÎ∑‡b™b ¿b^>b<±^>b ™bU»bC. Î…Xb}Db PÓbÆb» ¿b£Ÿb™C hÒbD <£UC ≥CUC ±b<´ÆC, œ‡b}Db ±ØÎa∂ÿ‡b •Tb≤b±– Ó bLC "•Tb~aÓŸLb'Pbq> a PbC ‘ Ø > D ™bULbŸ Db´a ´C ÓbE‡ ¿b´C . ±L UbC•TP}v‡b<D‡}_LbPbq>a ÆbC ÆEÓbUb ‡C ∂U, œ‡bUb ¿⁄CŸ±‡Y» PÓbÆbDC ⁄bT flbUbÎC, ¿}≥bŸÓ≤b $ 175

<~•TÎbÎC, •TbÓµ}ÀbP UbÎbÎC ¿b<L ~CÎ^>±‡Y» κÀ•TÚ‡ PCÎb ±NŸÎbÎa, ‡b™C ¿bCΩC PÓbÆbP™ ±CULbŸ Db´a. y‘>ËP™a Ub≥L ΩbUCe‡b» ¿DC•T ~NX ™bGŸ¯‡b™C UbC•T´a ¿b´C». ŸIT±Cpb}ÿ‡b, £}»ÎºÀbÿ‡b G•}TÎb ‘>bMs^>Ÿb}ÿ‡b <D˜•Tb≤Æa±LbÓN≤C HIV ±bM<ΩG^>—´ ΩbUCe‡b}™a P}v‡b´a •TÓa Db´a. ±L »Ÿa´a, y•Tb kbÆØDC ¿}•NTŸœ‡b ≥Bb∂™a PŸP´b •TcU •TŸbÎa ¿b<L £ÈPt‡b kbÆØUb hλ:ÿ‡b k£™UDbDC ŸbC≥ ¿bC˙>ÎØD flC∑‡bt‡b UbC•Tb}Db •TbC@εa ı±‡C ⁄™Ø∂D ¿b^>b<±^>aDC <ÆÎ}» q>CÎ∑‡b™b ±–‡œD •TŸbÎb, ´C »•∂T~bÕ ÓUb •Tb´a PÓÆCDb. Óa œ‡b •Tb‡∂•Tœ‡b∂Ub ÆNE‡b ¿bC≤⁄a™b VTb‡£b flCTD ‡bk”U PŸ≤ ±–f <ΙbŸUb. œ‡bDC´a <»»s‡b™ ⁄NUC±LbDC ¶cŸ <£UC, ""•Tb‡ kŸC, •Tb‡ Îb ∂^>, PŸ•TbŸ q>ŸÎCU. P«‡b ¿bÓÿ‡b P}hÒCUb <Dµa <Ó≤»bC ¿b´C ¿b<L œ‡b»ØD £´bÎaP UbC•Tb}Db ±bC^>bUb Ubλb ‡C ∂U Db?'' h·}PCÎa P}hÒb}ÿ‡b •Tb‡∂•Tœ‡bYDa ⁄ŸC™ ¿bœÓ<™}»D •CTUC ¿b<L œ‡b}ÿ‡b »bC*‘Ø>D yÎ˙>b ÆŸa •TkNUaÆkbk <Ó≤bUb, »Ÿa "Îbe‡b'™b "ÎbeÓa•TÚ' kD∑‡bÿ‡b <£~CDC ±–ÎbP PNiT ´bC ∂U. (¿}»Db∂£, <£Îb≤a 1999) nn

¿}≥bŸÓ≤b $ 176

Angarmala  

Angarmala By Sharad Joshi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you