Page 1

1. DE SCHOOL .......................................................................................... 2

1.1. Identiteit........................................................................................................ 2 1.2. Algemene informatie.................................................................................. 3 1.3. Stichting PCO de Woudse Venen. .......................................................... 4 1.4 Schoolraad. .................................................................................................. 4

4.4

De overgang van groep 2 naar 3. ....................................................... 11

4.5

Adviezen door de school gegeven. .Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.6

De begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling. ............. 11

4.7

De overgang naar het voortgezet onderwijs. ................................... 11

4.8

Waar is groep 8 gebleven? ................................................................... 10

4.9. Schoolarts en GGD. ................................................................................. 12

1.5. Toelating en verwijdering van leerlingen. ........................................... 4

4.10 Luizen. ........................................................................................................ 12

1.6. Sociaal Emotionele Ontwikkeling .......................................................... 5

4.11 Logopedie. ................................................................................................. 12

1.7. Extra verlof. ................................................................................................. 6

4.12 Schoolbegeleidingsdienst...................................................................... 12

1.8. School en verzekering. .............................................................................. 6

5. HET TEAM.......................................................................................... 13

1.9. Rampenplan. ............................................................................................... 6

5.1. A.D.V. .......................................................................................................... 13

2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS. ............................................. 6

5.2. Stagiaires. ................................................................................................. 13

2.1. Schoolorganisatie ....................................................................................... 6

5.3. Professionele ontwikkeling. .................................................................. 13

2.2. Lestijden. ...................................................................................................... 7

5.4. Vervanging bij ziekte. ............................................................................. 13

2.3. Kleuters in de klas brengen. ................................................................... 7

6. OUDERS BINNEN DE SCHOOL. ........................................................... 13

2.4. Inloop groep 3 t/m 8. ................................................................................ 7

6.1. Ouderraad ................................................................................................. 13 6.2. Ouderbijdrage. ......................................................................................... 14

2.5. Tussenschoolse opvang (TSO). ............................................................... 7 3.1. Activiteiten in groep 1 en 2. ..................................................................... 8

7. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. ............................................................. 14 8. KLACHTENREGELING. ....................................................................... 14 9. CONTACTEN MET DE OUDERS. .......................................................... 15

3.2. Lezen en taal. .............................................................................................. 8

9.1. Communicatie. ......................................................................................... 15

3.3. Rekenen. ....................................................................................................... 8

9.2. Rapportage. ............................................................................................... 15

3.4. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. ......................................... 8

9.3. Nieuwsbrief. .............................................................................................. 15

3.5. Engels. .......................................................................................................... 8

9.4. Informatieavonden. ................................................................................. 15

3. ONDERWIJSACTIVITEITEN. .................................................................. 8

3.6. Schrijven. ...................................................................................................... 9

9.5. Ouderparticipatie. ................................................................................... 15

10. OVERIGE SCHOOLZAKEN. ................................................................ 15

3.7 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) .................................... 9

10.1. Schoolmelk. ..........................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.8. Expressievakken. ....................................................................................... 9

10.2. Kleuterfeest - schoolreis – schoolkamp. ............................................ 15

3.9 Bewegingsonderwijs. ................................................................................ 9

10.3. Kerstfeest. ................................................................................................. 15

3.10 Burgerschapskunde. ............................................................................... 10

10.4. Vakantie en vrije dagen. ....................................................................... 15

3.11 Techniek. .................................................................................................... 10

11. ADRESSENLIJST .................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN. ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4.1. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. ......................... 10 4.2. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. ........... 10 4.3

Dyslexie ..................................................................................................... 11

Schoolgids van de Rank

1

Schooljaar 2008/2009


deren bij vragen en/of opmerkingen. Vervolgens kunt u dan te maken krijgen met de desbetreffende bouwcoördinator en de locatiedirecteur. Het team van de Rank.

1. DE SCHOOL 1.1. Identiteit Onze school is een Christelijke school. Dat betekent dat wij als school zoeken naar het spoor van de persoonlijke ontmoeting met God in ons dagelijks handelen. Natuurlijk is een school gericht op leerprestaties. Niet alleen goede leerprestaties maken je tot een goed en waardevol mens. Maar ook dat je er mag zijn zoals je bent. Ook al hoef je niet te blijven zoals je bent. Onze christelijke identiteit willen we laten blijken in de omgang met elkaar. Respectvol met elkaar omgaan vormt voor ons daarbij de basis. Daarom verwachten we van leerkrachten, leerlingen en ouders een respectvolle houding. Dit uit zich in taalgebruik, het oplossen van problemen en het gedrag van ons allemaal. In de dagelijkse schoolpraktijk beginnen en sluiten we de dag af met een gebed. Daarnaast worden er verhalen uit de bijbel verteld. We gebruiken hierbij in de onder-en middenbouw de methode Kind op Maandag en in de bovenbouw de methode Startpunt. We zingen liedjes uit verschillende liedbundels. Ook vieren we met elkaar de christelijke feestdagen.

TER INLEIDING Beste ouders, Hierbij bieden wij u de schoolgids 2008-2009 aan. De schoolgids geeft u informatie over allerlei zaken op de Rank gedurende het schooljaar. Het Stichtingsbestuur en de Medezeggenschapsraad hebben de inhoud van de gids goedgekeurd. Als u suggesties hebt die de leesbaarheid van deze gids bevorderen of als u bepaalde zaken gemist heeft, dan horen wij dat graag. Op onze school werken wij met een zgn. “managementteam.” In de praktijk betekent dit, dat vijf teamleden dit managementteam vormen. Zij bepalen gezamenlijk, o.l.v. de locatiedirecteur, het onderwijskundig beleid binnen de school.

Samen delen Iedere maandag mogen de kinderen geld meenemen om te delen met kinderen dichtbij of ver weg. Het geld dat daarbij opgehaald wordt, is bestemd voor kinderen die minder bedeeld zijn. Uit de opbrengst wordt een bijdrage gestort in de fondsen van Plan Nederland. Onze school heeft Maliya Shaibu (geb. 25/12/00) uit Mngongonda in Malawi, Zuidoost-Afrika financieel geadopteerd. Als we berichten van hem ontvangen, leest u die in de nieuwsbrief. Daarnaast sponsoren we ook een school in Deepalaya in India. Deze sponsoractie verloopt via de Unie voor Christelijk Onderwijs. Voor € 21,- per maand sponsoren wij die school. U kunt eventueel in plaats van de bijdrage aan uw kind mee te geven het direct storten op rekening nummer: 140194592 ten name van Stichting vrienden de Rank o.v.v. zending. De kinderen van groep 7 doen elk jaar mee aan de kinderpostzegelactie.

Het managementteam bestaat uit:     

Kees van Beusekom, locatiedirecteur. Barbara den Hartog, intern begeleider groep 1-3. Angela Segaar, intern begeleider groep 4-8 en bouwcoördinator 6, 7 en8 Fien Banning-Houweling, bouwcoördinator groep 1 en 2. Sanneke Vos-Boom, bouwcoördinator groep 3, 4 en 5.

Daarnaast is er ook een bovenschools onderwijsinhoudelijk directeur die het M.T. aanstuurt. Zijn naam is Henri Koele. In eerste instantie zult u in de meeste gevallen de groepsleerkracht zelf benaSchoolgids van de Rank

Contact met de kerken, 1e communie, vormsel. Regelmatig hebben wij contact met de kerken: de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke Parochie. Afgelopen jaar heeft pastor Petra Kuperus in 2

Schooljaar 2008/2009


groep 4 uitleg gegeven over de 1e communie. We komen twee maal per jaar bijeen (oktober en maart) om te bespreken wat we als christelijke school en de kerken voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij worden o.a. liederen uitgewisseld en schrijven de kerken een stukje in de nieuwsbrief. Om het jaar wordt er een scholenzondag gehouden, waaraan de school haar medewerking verleent. De Rooms-katholieke kinderen, die de eerste communie doen of voorbereid worden op het sacrament van het vormsel, worden in de voorbereidingsperiode uitgenodigd daarover te vertellen. Indien mogelijk is de betreffende leerkracht bij de viering aanwezig.

5.

Bidden voor de basisschool Een keer per maand wordt door een aantal ouders op school gebeden voor het gebeuren in en rondom de school. De gebedsgroep ondersteunt het schoolteam met gebed, zodat er een stevig fundament ontstaat in het leven van de betrokkenen, het schoolklimaat en iedereen die bij school betrokken is. Dit initiatief gaat uit van het IBB (internationale bijbelbond), een interkerkelijke organisatie die dit bidden voor de basisschool ondersteunt en 5 keer per jaar een informatiebrief uitgeeft: De Fakkel. Ouders die mee willen bidden zijn van harte welkom. Als u gebedspunten aan wilt geven, kunt u die in de gebedsbus bij de hoofdingang doen. Voor meer informatie: Lisette van Leeuwen ( 071- 3416207)

11.

6. 7. 8. 9. 10.

12. 13.

SAMEN BETER. Onze school werkt volgens het principe”afstemmend onderwijs”. Wat houdt dit in. Het motto is: “Deze leerkracht met dit kind met deze ouders in deze groep kinderen op deze school. Hoe stem ik zo optimaal mogelijk af op de ander, waardoor die ander optimaal ontwikkelt, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden en binnen de grenzen van de school?” Aan afstemmend onderwijs werken veel geledingen mee, zowel binnen als buiten onze school nl. directieleden, intern begeleiders, ambulant begeleiders van “Op Maat,” leden van het zorgplatform, schoolbegeleiders leerlingenzorg en schoolteams. Afstemmend onderwijs heeft zeven uitgangspunten: 1. denken, kijken, praten en handelen in termen van onderwijsbehoeften, 2. gericht op haalbare, bruikbare adviezen, 3. voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en kind, 4. voortdurende interactie, 5. uitgaan van mogelijkheden, 6. systematische en duidelijke werkwijze, 7. het is de leerkracht die het doet!

Visie en missie: waar staat onze school voor? Binnen de stichting werken alle acht scholen vanuit de volgende drie motto‟s: RESPECT. Respect is de letterlijke vertaling van omzien naar elkaar. In de dagelijkse schoolpraktijk heeft de leerkracht een aantal kwaliteiten om dit te realiseren: 1. de leerkracht kan zichzelf verplaatsen in het kind. 2. de leerkracht creëert rust in de klas. 3. de leerkracht hanteert consequent de (sfeer)regels en heeft humor. 4. de leerkracht geeft duidelijkheid en structuur aan kinderen. 5. de leerkracht zorgt voor een veilige leeromgeving. EIGENTIJDS. Het didactisch handelen vormt de basis van het werken met kinderen. Daarbij zijn een aantal kwaliteiten van de leerkracht van groot belang, afhankelijk van het kind en de groep. 1. De lessen vertonen een duidelijke opbouw. 2. De leerkracht geeft een duidelijke uitleg van de leerstof en de opdrachten. 3. De leerkracht gaat regelmatig na of leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen. 4. De leerkracht stimuleert de leerlingen actief mee te doen. Schoolgids van de Rank

De leerkracht hanteert binnen de les werkvormen die leerlingen activeren. De leerkracht stimuleert leerlingen zelfstandig gebruik te maken van I.C.T. De leerkracht bevordert dat leerlingen op een doelmatige wijze leren samenwerken en leren elkaar te ondersteunen. De leerkracht maakt gebruik van concrete en voor leerlingen herkenbare situaties en ervaringen en geeft toepassing- gerichte opdrachten. De leerkracht stimuleert leerlingen controleactiviteiten uit te voeren. Het didactisch handelen van de leerkracht is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de groep leerlingen als geheel. De leerkracht houdt bij de instructie rekening met niveauverschillen tussen leerlingen. De leerkracht houdt bij de verwerking rekening met niveauverschillen tussen leerlingen.. De organisatie van het onderwijsleerproces is doelmatig.

We werken als team handelingsgericht. Dat wil zeggen, afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Ouders worden hier intensief bij betrokken. In het nieuwe schooljaar werkt het team aan vaardigheden om afstemmend onderwijs verder te realiseren. De methodes op onze school sluiten aan op deze werkwijze..

3

Schooljaar 2008/2009


Voor verdere informatie over “Afstemming” verwijzen wij u naar het schoolplan 2007-2011.

onderwijsontwikkeling en alle andere zaken die in het belang zijn van het kind en de school. De schoolraad vergadert één maal per 6 weken en bestaat uit: Martin van Bostelen (Stichting), Laura Bergsma (o.r.), Paul van Wetten (m.r.) en Kees van Beusekom (directie).

1.2. Algemene informatie Schoolgrootte. Op 1 oktober 2007 telde de Rank 240 leerlingen, twaalf minder dan het jaar daarvoor. In het schooljaar 2008 - 2009 werken we met 10 groepen.

1.5. Toelating en verwijdering van leerlingen. Toelatingsbeleid vanaf 1 januari 2006. Uitgangspunten: 1. per jaar worden er maximaal 30 jongste kleuters ingeschreven. 2. het streven is in de groepen 1 t/m 8 tussen de 25 en 30 leerlingen per groep te plaatsen.

Het schoolgebouw. Het schoolgebouw bestaat uit 12 lokalen, waaronder een speellokaal voor de kleuters en een computerlokaal. Ook is er nog ruimte beschikbaar om kinderen extra hulp te geven. Er is extra werkruimte gecreëerd op de gangen van de midden- en de bovenbouw. Daarnaast is er een zorgruimte, waar de intern begeleiders, de logopediste en de schoolarts hun vaste werkplek hebben. Ook wordt die ruimte gebruikt voor extra hulp aan kinderen en het houden van oudergesprekken.

Procedure 4-jarigen: 3. ouders dienen hun kind(eren) aan te melden in het schooljaar voorafgaande aan dat waarin het kind 4 jaar wordt en uiterlijk op 1 april. 4. vierjarigen, van wie al een broertje of zusje op de Rank zit, worden als eerste toegelaten. 5. vervolgens worden kinderen toegelaten, gelet op de volgende criteria, in deze volgorde: a. ouders die heel bewust voor christelijk onderwijs kiezen; b. kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Rijnwoude; 6. zijn er na deze plaatsingen nog plaatsen in één of meer kleutergroepen vrij, dan worden andere kinderen geplaatst; hierbij wordt gelet op de motivatie van de ouders. 7. aan de hand van deze criteria beslist het managementteam in de maand april, welke kinderen worden toegelaten en welke niet. Ouders worden daarbij z.s.m. ingelicht. 8. voor kinderen die van een andere school komen, zal de volgende procedure gehanteerd worden: Voordat er toezeggingen worden gedaan, nemen we eerst contact op met de school van herkomst. We vragen de ouders hiervoor om toestemming. Afhankelijk van de gegeven informatie besluiten de interne begeleiders om het kind al dan niet zelf nog te toetsen. We zullen kinderen niet weigeren om leerproblemen, maar willen wel de optimale zorg kunnen bieden. Wanneer blijkt dat een kind gedragsproblemen heeft vragen we eerst na bij de school van herkomst op welke manier deze te hanteren zijn. Vervolgens kijken we of het binnen onze school haalbaar is. Wanneer er twijfels zijn, gaat de ib-er observeren op de huidige school van het kind. De veiligheid van de groep waar het kind in terecht komt moet gewaarborgd blijven. Het m.t. neemt het besluit of het kind al dan niet geplaatst kan worden.

1.3. Stichting PCO de Woudse Venen. De Rank maakt samen met 7 andere basisscholen onderdeel uit van de Stichting PCO De Woudse Venen. Deze stichting is op 1 januari 2000 opgericht met als doel het protestants-christelijk onderwijs in de regio rondom Alphen aan den Rijn te versterken en voor de toekomst te behouden. De stichting is juridisch eigenaar van de scholen en werkgever van alle aan de scholen verbonden medewerkers. In de afgelopen jaren heeft de stichting zich verder geprofessionaliseerd en is een stafbureau ontstaan waar allerlei beleidsmatige en administratieve zaken ten behoeve van de scholen wordt voorbereid en afgehandeld. Het stafbureau is bereikbaar onder telefoonnummer 0172 – 517755 of via mail info@woudsevenen.nl . Het belangrijkste doel van De Woudse Venen is het onderwijs op onze scholen te ontwikkelen. De leiding van de stichting is in handen van de algemeen onderwijsinhoudelijk directeur Henri Koele. Het bevoegd gezag (algemeen bestuur) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders van de leerlingen. Elke school kent een Schoolraad, hieruit wordt Martin van Bostelen afgevaardigd naar het algemeen bestuur. Binnen de stichting wordt gewerkt met specialistenteams voor ICT, Intern begeleiders, onderwijsassistenten, bouwcoördinatoren en directies. De Woudse Venen is een lerende onderwijsorganisatie met als missie “Respect, Eigentijds en Samen Beter.” We willen met elkaar bouwen aan goede scholen, ons onderwijs geven volgens de nieuwste inzichten en dat vanuit onze christelijke levensovertuiging vorm geven. 1.4 Schoolraad. De schoolraad wil een verbinding zijn tussen stichting, school en alle geledingen (m.r. en o.r.). In de praktijk betekent dit regelmatig overleg over: identiteit, Schoolgids van de Rank

In oktober start het team met de Kanjertraining. In de loop van het schooljaar zal het toelating- en verwijderingbeleid van onze school worden geactualiseerd 4

Schooljaar 2008/2009


op basis van de principes van de Kanjertraining. Als dat gerealiseerd is, wordt u via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte gesteld. Ook bereidt de school zich voor op Passend Onderwijs waarbij vanaf 2011 de basisschool verplicht is elk aangemeld kind op te nemen dan wel te verwijzen naar een basisschool die is staat is de juiste zorg te geven. Elke basisschool heeft dan zgn. “ Zorgarrangementen.”

De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen. Als uw kind er niet bij hoort, dan kan dat tal van redenen hebben. Uw kind kan het gewoon slecht treffen met de kinderen om zich heen. Uw kind kan sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, of haalt wel erg snel de schouders op, uw kind neemt niets serieus. Op dit moment hebben duizenden kinderen de trainingen gevolgd. Dat is enorm veel. De resultaten zijn aantoonbaar goed. Vanuit het hele land is professionele interesse voor het concept van de Kanjertraining, de lesinhoud, de doelstelling en de wijze waarop de trainingen worden gegeven. De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen: De leerkracht wordt gerespecteerd. Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. Leerlingen durven zichzelf te zijn. Leerlingen voelen zich veilig. Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. In de klas worden de volgende 5 afspraken gehanteerd. 1. We vertrouwen elkaar. 2. We helpen elkaar. 3. Niemand speelt de baas 4. Niemand lacht uit 5. Niemand doet zielig.

Het is gebruikelijk dat de ouders eerst komen kennismaken op school met de directie. In een gesprek wordt over de onderwijskundige ontwikkeling op de Rank verteld en worden de toekomstige ouders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Daarna volgt een rondleiding door de school. Als de ouders besluiten om hun kind naar onze school te laten gaan, vullen zij een aanmeldingsformulier in. Er volgt dan nog een tweede gesprek met de desbetreffende bouwcoördinator. Voordat de toekomstige leerling komt, is er gelegenheid tot inlopen. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd door een welkomstkaart. Gedurende 10 dagdelen voorafgaand aan de eerste schooldag kan de kleuter kennismaken met zijn toekomstige groep en leerkracht. Het is gebruikelijk dat op de eerste inloopmorgen uw kind pas om 8.45 uur in de klas komt. In de klas is het dan lekker rustig. De kinderen in de groep en uw kind zijn dan in de gelegenheid om onder leiding van de groepsleerkracht met elkaar kennis te maken. De inloopdagen worden in overleg met de ouders vastgesteld. Na deze inloopdagen krijgt u een intake formulier mee waarop u enkele vragen mag beantwoorden m.b.t. het functioneren van uw kind, waarna een gesprek met de leerkracht zal plaatsvinden. Verwijdering. Niet het leukste onderwerp, maar wij zijn verplicht om over schorsen en verwijderen het door ons voorgestane beleid in de schoolgids te vermelden. Laten we voorop stellen: het komt bijna nooit voor. Het schorsen en verwijderen van een leerling kan alleen door de directeur van de school, na overleg met het bevoegd gezag. Voordat een directeur hiertoe overgaat heeft hij overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente en de algemeen onderwijsinhoudelijk directeur (vertegenwoordiger van het bevoegd gezag) van de stichting. Daarna wordt de eventuele schorsing medegedeeld aan de ouders of verzorgers van de leerling en gemeld bij de onderwijsinspectie. Voor verwijdering geldt dezelfde gang van zaken. De wet- en regelgeving is duidelijk over de procedure bij verwijdering, zie de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 40 Toelating en verwijdering van leerlingen.

De kanjertraining sluit mooi aan bij het afstemmend onderwijs en is alleen succesvol als team, kinderen en ouders de uitgangspunten van de kanjertraining accepteren. Het aanname- en verwijderingsbeleid zal hierop worden aangepast. Voor de ouders worden jaarlijks verplichte ouderavonden georganiseerd. Bij afwezigheid van ouders wordt door de school contact met hen opgenomen en worden zij bijgepraat.

1.6. Sociaal Emotionele Ontwikkeling Het team van de Rank heeft besloten om de Kanjertraining in te voeren. Wat houdt deze training in? Op de website www.Kanjertraining.nl staat daarover het volgende: Schoolgids van de Rank

5

Schooljaar 2008/2009


Voor geïnteresseerden zijn op school gedetailleerde gegevens over de schoolverzekering bij de directie te verkrijgen. N.B. Houdt u er rekening mee dat op de Aansprakelijkheidsverzekering (1) alleen een beroep kan worden gedaan wanneer er sprake is van nalatigheid en/of onwettig handelen van schoolpersoneel. Enkele voorbeelden ter verduidelijking: inktvlekken op kinderkleding, ontstaan bij het knutselen, of een gebroken tand tijdens het spelen op het schoolplein, vallen niet onder deze verzekering. Bij letsel/schade ontstaan doordat een kind over een loszittende tegel op het schoolplein struikelt zal wel een beroep op de verzekering kunnen worden gedaan omdat de school verantwoordelijk is voor een veilige omgeving. In dit geval is de school nalatig geweest in het onderhoud van het schoolplein.

1.7. Extra verlof. Wanneer u denkt dat uw kind recht heeft op extra verlof moet u uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de datum waarop u vrij wilt een formulier bij de directie aanvragen. Alleen op grond van 'gewichtige omstandigheden' kan vrijaf gegeven worden. De gewichtige omstandigheden zijn:  godsdienstige plichten  wettelijke verplichtingen  huwelijk van bloed- en aanverwanten  huwelijks- of ambtsjubilea  nationale feestdagen migranten

1.9. Rampenplan. Op de Rank wordt een rampenplan gebruikt. Een actueel thema, waarbij we hopen het nooit te hoeven gebruiken. Toch is het essentieel dat er bij calamiteiten effectief gereageerd kan worden. De school moet snel ontruimd kunnen worden en de kinderen worden centraal opgevangen, in dit geval in de Ridderhof. Hoe werkt het rampenplan in de praktijk?  Bij een calamiteit wordt er een alarm afgegeven.  De leerkracht ontruimt zo snel mogelijk de klas en neemt de kinderen mee naar een afgesproken plaats rond de school;  Als zeker is dat alle kinderen uit de school zijn, gaan de kinderen o.l.v. de leerkracht naar de Ridderhof;  Daar worden de belouders gebeld die vervolgens de opvangouders bellen;  Deze opvangouders komen naar de Ridderhof en halen hun afgesproken groepje kinderen op en nemen deze mee naar hun huis;  De opvangouder probeert de ouders van zijn / haar groepje kinderen telefonisch te bereiken. Het rampenplan zal ieder jaar bijgesteld worden en wordt 2x per jaar geoefend.

Bij overlijden van bloed- en aanverwanten wordt het verlof rechtstreeks met de directie geregeld. In enkele andere gevallen kan een verzoek om extra verlof als 'gewichtige omstandigheid' gelden. Bij elk verzoek zal de directie - eventueel na overleg met de leerplichtambtenaar - een afweging maken tussen de aard van het verzoek en het belang van de leerling. De uitzonderingen gelden in de volgende gevallen:  in verband met het werk kan een ouder/verzorger geen vakantie tijdens de schoolvakanties opnemen. Een werkgeversverklaring is vereist. Een model werkgeversverklaring wordt u door de directie verstrekt.  medisch/sociale omstandigheden. Hiervoor is een verklaring nodig van een deskundige (arts, maatschappelijk werk, sociale dienst).  buitenlandse werknemers. Alleen in zeer dringende gevallen voor de zomervakantie om een feestdag in het land van herkomst te vieren. Verlofaanvragen voor verlenging van uw vakantie worden niet gehonoreerd. 5-jarigen. Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Ouders mogen een 5-jarige hoogstens 5 uur per week thuishouden, als dit maar op tijd gemeld wordt. In uitzonderlijke gevallen mag een kind zelfs 10 uur per week thuisblijven na overleg met de schoolleiding. De uren kunnen echter niet gespaard worden. Zodra uw kind zes jaar is geworden houdt deze regeling op.

2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS. 2.1. Schoolorganisatie We werken op de Rank in jaargroepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten zo veel mogelijk bij elkaar. Er zijn 10 groepen. We vinden de zelfstandigheidontwikkeling van de kinderen erg belangrijk. Vanaf groep 1 wordt hier structureel aandacht besteed in de vorm van zelfstandig werken. In de middenbouw werken we vooral met uitgestelde aandacht en wordt er een begin gemaakt met dag- en weektaken. In de bovenbouw ontwikkelt het zelfstandig werken zich tot het uitvoeren van weektaken en het zelfstandig plannen van onderwijsactiviteiten door de kinderen zelf. Op

1.8. School en verzekering. Het stichtingsbestuur heeft een basispakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket bestaat uit drie verzekeringen, te weten: 1. Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen. 2. Schoolongevallenverzekering. 3. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Schoolgids van de Rank

6

Schooljaar 2008/2009


deze manier proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij het voortgezet onderwijs.

Pauze totaal

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 23.30 23.30 23.30 23.30 26.00 26.00 26.00 26.00

2.2. Lestijden. De lestijden zijn als volgt: groep 1 t/m 1 t/m 1 t/m 5 t/m 1 t/m 1 t/m 5 t/m

maandag dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag:

Lesurentabel vak: groep: 

 1

Godsdienst Sociaal-emotionele ontwikkeling Burgerschapskunde Werken met opdracht Werk naar keuze

Tel/rekenactiviteiten Kringactiviteiten Spel/gym Spel buiten

8 8 4 8 8 4 8

13.15 - 15.15 13.15 - 15.15

3

4

5

6

7

8

1.15 0.15

1.15 0.15

1.15 0.15

1.15 0.15

1.15 0.15

1.15 0.15

1.15 0.15

1.15 0.15

0.15 4.35 2

0.15 4.35 1 1 3.30 1 2 4.35 2

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

1

1

1

1

1

1

3.30 1 2 4.35 2

Taal/lezen Rekenen Schrijven

6.45 4.30 2.00

6.45 4.30 1.30

6.30 5.30 1

6.30 5.30 0.45

0.30 1.15 0.30 2.15 0.45 1.00

0.30 1.15 0.30 2.45 0.45 1.00

0.30 3 0.30 2.45 0.45 1.30

0.30 3.45 0.30 2.15 0.45 1.30

Engels Verkeer Wereldoriëntatie Techniek Handv./tekenen Muziek

Gymnastiek Schoolgids van de Rank

0.50

0.50

2.3. Kleuters in de klas brengen. Vanaf 8.20 uur gaat de deur van de kleuteringang open en kunt u uw kind in de klas brengen. Wanneer u uw kleuter in de klas brengt, wilt u dan niet te lang in de klas blijven? Als de bel gaat, willen we graag beginnen. Komt uw kind om welke reden dan ook te laat, wilt u hem/haar dan bij de deur van de klas afzetten en zelf niet mee naar binnen gaan? Dit is heel storend, zeker wanneer dit drie of vier keer per ochtend gebeurt. Ophalen van kleuters. Wilt u op het plein van de kleuters wachten? We kunnen dan zien wie er nog opgehaald moet worden. Zelfredzaamheid. Als de kinderen voor het eerst naar school gaan, is het prettig als ze zelf hun jas kunnen aantrekken en zichzelf kunnen helpen op het toilet.

13.15 - 15.15 13.15 - 15.15

2

Zelfstandig werken Taalactiviteiten

tijden 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 – 12.00 8.30 - 12.30 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

6.30 5.30 0.30 0.45 0.30 3.45 0.30 1.45 0.45 1.30

2.4. Inloop groep 3 t/m 8. De kinderen komen 10 minuten voor schooltijd de school binnen. Zij kunnen dan alvast rustig in de klas gaan zitten.Wij hebben ervaren dat de ochtenden en middagen op die manier rustig beginnen. Wilt u uw kind bij ziekte afmelden? Als uw kind zonder bericht afwezig is, neemt de school contact met u op. . 2.5. Tussenschoolse opvang (TSO) De T.S.O. wordt per januari 2006 verzorgd door de Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn o.l.v. Chantal Haak. Zij wordt hierin bijgestaan door vier vaste vrijwillige overblijfmoeders: Yvonne Tutuarima, Irma den Hertog ,Lineke Wesselingh en Marlies Dexel. Het tarief is Є 3,50 per keer. De financiën worden met u geregeld met SKA. Wilt u er rekening mee houden dat uw kind(eren) zelf hun eten en drinken meenemen? Het drinken kan voor schooltijd in de kleine koelkast in de gemeenschapsruimte gezet worden. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Chantal Haak. Zij is op school aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag tussen 11.15 uur en 13.15 uur. Waarschijnlijk gaat de T.S.O. ook op vrijdag plaatsvinden.

6.30 5.30 0.30 0.45 0.30 3.45 0.30 1.45 0.45 1.30

2.6. Buitenschoolse opvang (BSO). Kinderopvang Alphen aan den Rijn biedt wijkgerichte voor-, tussen- en naschoolse opvang 7

Schooljaar 2008/2009


voor kinderen van alle basisscholen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook zijn er speciale thema BSO's voor kinderen vanaf acht jaar, waaronder een Sport/Outdoor BSO en een Natuur BSO.

leren lezen is het herkennen van letters en klanken, dat wordt in Kinderklanken op een speelse manier verwerkt. Als aanvulling voor kinderen die op dit gebied opvallen gebruiken we het programma Taalplezier. Dagelijks wordt er in de kring aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kleuters door middel van: zingen, voorlezen, vertellen, raadsels, klassengesprekken, leergesprekken en taalspelletjes In groep 3 werken we met de nieuwe versie van de methode ´Veilig Leren Lezen´. Deze methode is nog meer gericht op differentiatie. Van groep 4 t/m 6 gebruiken we de methode “Estafette” Deze methode is speciaal gericht op het voortgezet technisch lezen. In de groepen 4 t/m 8 gaan we werken met de nieuwe taalmethode “Taal op Maat”. Voor het begrijpend lezen heb ben we de methode “Tekstverwerken” aangeschaft.

Voor informatie over buitenschoolse opvang kunt u terecht bij: Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn Postbus 499 2400 AL Alphen aan den Rijn Telefoon: (0172) 424 824 Internet: www.skaonline.nl E-mail: klantenservice@skaonline.nl 3. ONDERWIJSACTIVITEITEN. 3.1. Activiteiten in groep 1 en 2. Bij de jongste kleuters leggen wij het accent op de begeleiding van het leren spelen en het stimuleren van het verkennen en ontdekken van de (school)omgeving. Het spelen staat centraal. De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd, denk aan: zelf jas aandoen, schoenen aan- en uittrekken, naar de wc gaan, speelgoed pakken en opruimen. Voor oudere kleuters verschuift het accent naar het leren op een taakgerichte en zelfstandige wijze met een activiteit bezig te zijn. Ook vinden wij het belangrijk om in de klas een sfeer te scheppen die de kinderen stimuleert tot ontdekkend lezen. We bieden activiteiten en ontwikkelingsmateriaal aan om de kinderen op een speelse manier vertrouwd te laten worden met letters en klanken. Naast ontluikende geletterdheid bieden we de kinderen ook activiteiten en materialen aan op het gebied van voorbereidend rekenen. We gebruiken daarbij het programma “De Wereld in Getallen” voor kleuters. Een aantal keer per week werken de kinderen zelfstandig in groepjes, zodat de leerkracht op dat moment met kinderen individueel bezig kan zijn. De kinderen leren op deze manier om met uitgestelde aandacht om te gaan. Wij houden de ontwikkeling van de kleuters bij m.b.v. het G.O.V.K.: het Gouds Ontwikkelings Volgsysteem voor Kleuters. Dit volgsysteem geeft de ontwikkelingslijnen aan met de daar bij behorende activiteiten en materialen. Zo kunnen wij de ontwikkeling van elk kind goed volgen en ze voldoende stof en uitdaging aanbieden. Naast het G.O.V.K. worden de volgende Cito-toetsen afgenomen: Ordenen, Begrippen en Taal. Twee keer per jaar worden deze ontwikkelingslijnen met de ouders besproken, in de vorm van een kleuterrapport. Om al een beetje vertrouwd te raken met groep 3, gaan de oudste kleuters aan het eind van het schooljaar al een aantal keren op bezoek in groep 3.

3.3. Rekenen. Het rekenonderwijs wordt zoveel mogelijk op een realistische manier aangeboden. Wij gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de methode “De Wereld in Getallen”. Deze methode bevat computersoftware, om de rekenlessen te ondersteunen. Voor de kinderen die meer rekenverdieping aan kunnen gebruiken we de methode “Kien”. 3.4. Wereldoriëntatie. We gebruiken de geïntegreerde methode “Topondernemers”. Wat is Topondernemers? Topondernemers is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Eigen vragen, eigen antwoorden Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. De thema‟s uit Topondernemers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied „Oriëntatie op jezelf en de wereld„. Het hierbij om: - Mens en samenleving - Natuur en techniek - Ruimte - Tijd

3.2. Lezen en taal. In groep 1 en 2 werken we met het programma Kinderklanken waarin allerlei taalactiviteiten voor kleuters worden aangeboden. De voorbereiding op het Schoolgids van de Rank

8

Schooljaar 2008/2009


sen gebruik te maken van internet. Ook hebben we een computerlokaal met zo‟n 30 computers, allemaal aangesloten op het schoolnetwerk en daardoor de mogelijkheid om het internet te bezoeken. Computerles is een onderdeel geworden van het lesprogramma. Het is niet vrijblijvend meer. Daarom hebben we onszelf een aantal doelen gesteld. Die zijn: Kinderen leren met behulp van de computer: Dit betekent dat de computer ondersteuning biedt bij de verschillende vakken zoals taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis enz. Een aantal methodes leveren ook software zodat helemaal wordt aangesloten op de lesstof. In alle groepen werken de kinderen op deze manier met de computer Kinderen de computer laten gebruiken als gereedschap: Dit jaar zullen we de computer steeds meer en meer gaan gebruiken als gereedschap. Voor het vak topondernemers is de computer onontbeerlijk. In onze informatiemaatschappij veroudert kennis snel en moeten de leerlingen hun informatie weten te vinden Hiervoor kunnen de kinderen gebruik maken van Leerwereld, dit is een beveiligde internetomgeving. Kinderen moeten zich kunnen bedienen van de moderne media. De gevonden informatie moeten zij kritisch kunnen verwerken en op de juiste wijze presenteren (afhankelijk van de groep).

Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Als team hebben we afgesproken welke onderwerpen per leerjaar aan bod moeten komen. Daarbij werken de collega‟s van 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 nauw samen. Topondernemers is in combinatie met een gedegen mediatheek (een rijke leeromgeving) een totaaloplossing voor het vak Wereldoriëntatie. In de bovenbouw wordt gestart met het zgn. “ Portfolio,” een overzicht van het werk van een kind. 3.5. Engels. In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. Het accent ligt op de spreekvaardigheid. We gebruiken de methode 'Real English'. Er wordt tijdens de Engelse les zoveel mogelijk Engels gesproken. De kinderen leren op deze manier zinnen niet letterlijk te vertalen, maar de hoofdzaak uit een zin te halen. 3.6. Schrijven. In groep 1 en 2 worden de kinderen voorbereid op schrijven. Hierbij wordt o.a. het programma 'Schrijfdans' gebruikt. Verder wordt als voorbereiding gewerkt aan de ontwikkeling van de fijne motoriek door: - vingerspelletjes - spelmateriaal (lego en nopjes) - tekenen en schilderen - plakken, knippen en vouwen - scheuren en prikken - boetseren. In groep 2 t/m 8 gebruiken we de methode 'Pennenstreken.' In groep 2 zijn sommige kinderen al toe aan het schrijven van letters. Ze kunnen de drukletters leren schrijven. In groep 3 leren ze weliswaar de geschreven lettervormen, maar het is van meet af aan belangrijk dat ze bij het schrijven van de letters de juiste bewegingen maken. Let u vooral ook op de manier waarop kinderen hun potlood of pen vasthouden. (de duim tegenover de wijsvinger, terwijl de pen rust op de middelvinger). Dat zijn belangrijke voorwaarden om tot een goed handschrift te komen. Maar……….. begin er a.u.b. niet aan voordat uw kind daarom vraagt. Halverwege groep 3 beginnen we met het schrijven met een Stabilopen. Dit is een rollerpen en geen vulpen. De kinderen krijgen eenmalig de pen van school. Als de pen kwijt raakt of kapot gaat moet er een nieuwe pen aangeschaft worden. De kosten daarvan zijn Є 6,00.

3.8. Expressievakken. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij zich creatief leren uiten. Daarom is er tijd vrijgemaakt voor drama, muziek, handenarbeid en tekenen. Bij het muziekonderwijs maken wij veel gebruik van cd's en cassettes. We luisteren naar muziek, zingen en bespelen een instrument. In groep 8 wordt jaarlijks een afscheidsmusical ingestudeerd. Bij handenarbeid en tekenen proberen we zoveel mogelijk verschillende technieken en materialen aan bod te laten komen. 3.9 Bewegingsonderwijs. Groep 1 en 2 De gymlessen worden in het speellokaal gegeven. Op de vloer van het speellokaal mag niet met buitenschoenen gelopen worden. Wilt u voor uw kind een tas maken met de naam erop? Daar kunnen dan de gymschoenen in. Wilt u ook de gymschoenen van een naam voorzien? Graag gymschoenen waarbij ze niet geholpen hoeven te worden. Let u erop dat de schoenen geen zwarte zolen hebben? Dat geeft lelijke en moeilijk te verwijderen strepen in de gymzaal. De tas kan op school blijven hangen. Het speellokaal wordt gebruikt als het weer te slecht is om buiten te spelen. Groep 3 t/m 8 De groepen 3 t/m 8 hebben 1 ½ uur per week bewegingsonderwijs. De gymlessen voor deze groepen worden in de Ridderhof gegeven. De kinderen van deze groepen gebruiken gymschoenen die ze per les mee moeten nemen.

3.7 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) In iedere klas staan 2 of meer computers (bij de kleuters op de gang) die allemaal op het netwerk aangesloten zijn. Hierdoor is het mogelijk om in de klasSchoolgids van de Rank

9

Schooljaar 2008/2009


Vanzelfsprekend gymmen ze in sportkleding. Voor de gymlessen maken we gebruik van lesstof afkomstig uit het “Deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs” van de gemeente Rijnwoude. Gymrooster. maandag

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN. 4.1. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen worden regelmatig bekeken en beoordeeld d.m.v. observaties en toetsen. Van alle leerlingen worden gegevens bijgehouden. Deze bestaan uit: observaties, besprekingen, oudergesprekken, verslagen van onderzoeken, en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De interne begeleider, die de leerlingenzorg in de gaten houdt, coördineert dit. Regelmatig hebben de leerkrachten per bouw samen met de interne begeleider overleg over de leerlingen. Er wordt vooral aandacht geschonken aan opvallende kinderen. Een aantal keren per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Als vervolg op deze besprekingen worden er groepsplannen opgesteld. Gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider de zorgleerlingen. Rond de herfstvakantie wordt de hele groep besproken. Het kan gebeuren dat een leerling nogmaals nabesproken wordt met het team en/of externe deskundigen. Er kan dan overgegaan worden tot een nader onderzoek. Hiervan bent u uiteraard altijd op de hoogte. In januari volgt wederom een groepsbespreking. Ook hierna kan eventueel weer een incidentele bespreking uit voort komen. In maart/april staan de Cito-toetsen centraal tijdens de groepsbespreking. Tenslotte vindt er aan het eind van het schooljaar een overdrachtsbespreking plaats. Hierbij zijn de huidige leerkrachten van dat schooljaar aanwezig, maar ook de leerkrachten voor het nieuwe schooljaar. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. De interne begeleider coördineert dit. Van alle besprekingen worden verslagen gemaakt.

woensdag 8.45 - 9.30 groep 5 9.30 – 10.15 groep 6 11.45 - 12.30 groep 8

vrijdag 8.45 - 9.30 groep 3 9.30 - 10.15 groep 7 9.30 - 10.15 groep 3/4 10.30 - 11.15 groep 8 10.30 – 11.15 groep 4/5 11.15 - 12.00 groep 3 11.15-12.00 groep 6 13.30– 14.15 groep3/4 13.30-14.15 groep 7 14.30 - 15.15 groep4/5 14.30-15.15 groep 5 Tussen 1 mei en 1 september vervalt 1 gymles bij de groepen 4 t/m 8. Bij goed weer zwemmen de kinderen dan in het P.W.A.-bad. 3.10 Burgerschapskunde. Sinds 1 februari 2006 zijn scholen in het basisonderwijs verplicht om aandacht te besteden aan burgerschapskunde. Het is de bedoeling dat “kinderen actief deelnemen aan de maatschappij en dat de jeugd maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgt.” Het vak wordt opgehangen aan drie begrippen: democratie, actieve participatie en identiteit. De toepassing wordt overgelaten aan de scholen. In de bovenbouw worden klassenvergaderingen gehouden. De kinderen brengen gesprekspunten in en bespreken deze. Zo geven we concrete inhoud aan dit nieuwe vakgebied. 3.11 Techniek. Techniek zit in alle zaken om ons heen, niet alleen in de computer of dvdspeler, maar ook bijvoorbeeld in speelgoed en verpakkingen. Over alles wat gemaakt is, is nagedacht. Waar hebben we het voor nodig? Wie hebben het nodig? Van welk materiaal gaan we het maken? Vaak staan we er niet bij stil. In het nieuwe schooljaar gaan we echt met techniek aan de slag. De onderdelen zijn: constructie, energieomzetting, overbrenging en besturing. We kunnen scholing en aanschaf van materialen bekostigen door een forse subsidie die we pas geleden ontvingen.

Schoolgids van de Rank

4.2. De speciale zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door twee intern begeleiders: Barbara den Hartog voor groep 1 t/m 3 en Angela Segaar voor groep 4 t/m 8. In beperkte mate is het mogelijk om kinderen buiten de klas te begeleiden. Hiervoor wordt een onderwijsassistente of een r.t-er ingezet. Voor deze kinderen wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Het streven is om kinderen zoveel mogelijk binnen de klas te begeleiden. In bijzondere gevallen kan het voor het kind beter zijn om groepsverlenging te krijgen of om een groep over te slaan. We streven ernaar om dit in een zeer vroeg stadium met alle betrokkenen te bespreken. . Als blijkt dat de school niet meer de zorg kan bieden die het kind nodig heeft, kan de school een beroep doen op diverse zorgarrangementen. Bijvoorbeeld speltherapie, kortstondige preventieve ambulante begeleiding (P.A.B.) een interne rugzak enz.

10

Schooljaar 2008/2009


Mocht deze hulp niet toereikend zijn, kan de school samen met ouders een Rugzakfinanciering aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet er een diagnose gesteld worden. Wanneer de commissie van indicatiestelling een rugzak toekent, kunnen de ouders besluiten het kind met hulp op school te laten of over te gaan tot een plaatsing op een passende school voor speciaal onderwijs. Het kind kan alleen met een rugzak op school blijven als het verantwoord blijft voor het kind, de groep en de leerkracht.

4.5 Adviezen. Adviezen door de school gegeven worden altijd genomen in het belang van uw kind. Daarom zijn deze adviezen bindend. Binnen het directieoverleg van de gemeente Rijnwoude is afgesproken dat, bij een eventuele overstap naar een andere basisschool, elke school binnen de gemeente het advies van de desbetreffende basisschool overneemt. 4.6 De begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit jaar ervaren wij in hoeverre de Kanjertraining toereikend is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Wij kunnen altijd in overleg met het Kanjerinstituut bepalen in welke vorm de begeleiding plaats zal kunnen vinden Het kan voorkomen dat kinderen wat meer begeleiding nodig hebben. De groepsleerkracht neemt dan contact op met de ouders of de ouders met de groepsleerkracht. Met elkaar wordt gezocht naar begeleidingsmogelijkheden. Hierbij valt te denken aan o.a. Opvoedbureau, het Quadraat, Riagg, Maatschappelijk werk of Bureau Jeugdzorg Rijnland.

4.3 Dyslexie Het beleid t.a.v. dyslexie is momenteel hevig in ontwikkeling. Ons beleid is dat wij op school geen dyslexieonderzoek kunnen verzorgen. Ouders kunnen particulier stappen ondernemen. In de praktijk krijgen kinderen die mogelijk dyslectisch zijn, de passende begeleiding. U kunt onze ib-ers vragen naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 4.4 De overgang van groep 2 naar 3. We volgen de ontwikkeling van de kinderen vanaf het moment dat ze in groep 1 binnenkomen. We gebruiken de peilkaarten van het G.O.V.K. We nemen de Cito-toets Ordenen (jongsten en oudsten), Begrippen (oudsten) en Taal (jongsten en oudsten) af. Tevens schrijven we voor alle kinderen ontwikkelingslijnen uit die in november en mei met alle ouders worden doorgenomen. De activiteiten van het programma “Kinderklanken” gebruiken we o.a. om te observeren hoever de kinderen zijn bij allerlei taalactiviteiten. Door dit programma hebben we een goede doorgaande lijn naar groep 3 voor de taalontwikkeling. Vanaf juni zijn er een aantal momenten dat de kinderen uit groep 2 in groep 3 gaan “kijken”. Het nemen van de beslissing om een kind kleuterverlenging te geven gebeurt altijd weloverwogen, het belang van het kind staat altijd voorop. Het kan voorkomen dat het voor het kind beter is om kleuterverlenging te krijgen. We streven er naar om dit al in een zeer vroeg stadium aan te geven. Ook de intern begeleider is nauw bij dit proces betrokken. In het geval van de overgang van groep 2 naar groep 3 is ons standpunt het volgende:  We geven een advies dat in het belang is van het kind. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingsleeftijd. Dit houdt in dat we kijken naar de sociaal-emotionele weerbaarheid, de rijpheid en de (leer-)mogelijkheden van het kind.  Bij het geven van het advies om groep 2 nog een keer te doen, wordt rekening gehouden met de hele voorafgaande schoolloopbaan van het kind. Het is voor een kind prettiger als het stevig in zijn schoenen staat als hij naar groep 3 gaat. Het advies van de leerkracht om groep 2 nogmaals te doen is echter wel bindend. Schoolgids van de Rank

4.7 De overgang naar het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouders van en over groep 8 als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In november wordt de jaarlijkse scholenmarkt georganiseerd,waar scholen van het voortgezet onderwijs uit Alphen aan den Rijn en Leiden zich presenteren. De ouders krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging. Bij de rapportengesprekken in november krijgen alle leerlingen een voorlopig schooladvies, zodat er gericht naar een school gekeken kan worden. Bij dit advies zijn o.a. de persoonlijkheidsfactoren van zeer groot belang. In december krijgen de ouders en leerlingen een overzicht van de informatieavonden en open dagen van de desbetreffende scholen. In februari wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Vervolgens vinden er in maart gesprekken plaats met ouders én leerlingen over de schoolkeuze. De leerlingen worden schriftelijk aangemeld bij de school van hun keuze. Daarbij zit ook het inlichtingenformulier van de school zelf. Voor de zomervakantie bezoeken alle brugklasmentoren de groepsleerkracht om gezamenlijk de leerlingen door te spreken. De mogelijkheid bestaat, dat er tot na een jaar contact opgenomen kan worden over de leerlingen, die bij ons op school hebben gezeten.

11

Schooljaar 2008/2009


Sociaal verpleegkundige JGZ: mw. Y.A.G.M. Besseling Tel.: 0172 – 236 233 E-mail: jgzalphen4@ggdhm.nl

4.8 Waar is groep 8 gebleven? Achtentwintig kinderen van groep 8 hebben de school verlaten. Zij gingen naar de volgende scholen: Scholengemeenschap Schooltype Groene Hart Lyceum 6 LW00 2 Ashram college 8 vmbo 11 Scala college 6 vmbo / havo 2 Bonaventura college 3 havo / 5 Wellant college 5 Havo/vwo 6 Vwo 2

4.10 Luizen. Zoals u het afgelopen jaar wel gemerkt zult hebben, wordt er regelmatig in elke klas op hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt altijd in de eerste week na elke vakantie. Deze data zijn terug te vinden op de jaarkalender. Wordt er bij een kind hoofdluis ontdekt, dan wordt dit doorgegeven aan de leerkracht. Eén van de controlehouders neemt contact op met de desbetreffende ouders / verzorgers. Twee weken na de melding van hoofdluis, wordt er een na-controle gedaan om er zeker van te zijn dat de hoofdluis weg is. Het is heel belangrijk dat u thuis regelmatig uw kind op hoofdluis controleert! Elke nieuwe leerling krijgt van school eenmalig een luizentas. Deze tassen zijn ook op school voor € 3,50 te koop.

4.9. Schoolarts en GGD. De GGD en uw kind

4.11 Logopedie.

Jeugdgezondheidszorg op school De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen we onder andere door alle kinderen van groep 2 en 7 te onderzoeken. U kunt ook zelf contact met ons opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ met de leerkracht, huisarts of andere instanties.

Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak en de stem. Het is belangrijk dat problemen met spreken of verkeerde mondgewoonten zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U

Een gezond schoolleven De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten en eventuele vervolg-

Meer informatie? Kunt u vinden op onze website www.ggdhm.nl.

Voorlichting

Contact De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de afdeling JGZ van de GGD Hollands Midden. Tel. : 071 – 516 33 42.

leerlingen van groep één en twee over de taal- en spraakontwikkeling. In over-

acties ( uitnodiging voor een gesprek, plaatsing op de controlelijst). De gegevens worden met de leerkracht en /of de jeugdarts besproken

De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leg met school kan het project „Mondje dicht, beter gezicht‟ in de kleutergroepen worden aangeboden. Contact

Het JGZ-team voor uw school is:

De school kan u informeren over de naam en de bereikbaarheid van de logopedist, die in principe elke twee weken de school van uw kind bezoekt. U kunt

Arts: mw. L. Breedeveld Assistente Jeugdgezondheidszorg: mw. F.L. Brussen Schoolgids van de Rank

12

Schooljaar 2008/2009


5.3. Professionele ontwikkeling.

ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de afdeling jeugd-

Het -

gezondheidszorg van de GGD Hollands Midden. Tel. 071 – 516 33 42 of mailen naar jgz@ggdhm.nl Namens de GGD Zuid Holland Noord, Greetje van Dijk, logopediste Tel 06- 51524644 4.12 Schoolbegeleidingsdiensten. Onze school werkt samen met MHR ( Midden-Holland en Rijnstreek)en de AED (algemene educatieve dienst) Zij hebben onderwijsadviseurs in dienst. Onderwijsadviseurs zijn professionals als onderwijskundigen, organisatiedeskundigen, psychologen en orthopedagogen. Zij adviseren en/of begeleiden ons bij onderwijsontwikkeling en schoolontwikkeling zoals onderwijsvernieuwing, onderwijsverandering, visie- en beleidsontwikkeling, management- en organisatieverandering, ondersteuning van leerling en leraar, keuzen van onderwijsmethoden en –methodieken en ICT-trajecten. Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen. Soms krijgt u als ouder met een onderwijsadviseur te maken, bijvoorbeeld als uw kind nader wordt onderzocht bij opvallende leerprestaties of opvallend gedrag. Dit gebeurt overigens altijd eerst in overleg met u en de leerkracht.

5.4. Vervanging bij ziekte. Het is algemeen bekend dat vervanging bij ziekte een groot probleem is. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat onder verantwoording van een leerkracht een onderwijsassistente de groep overneemt. Het kan gebeuren dat er geen vervanger te vinden is. De kinderen worden dan verdeeld over andere groepen en nemen hun eigen werk mee. Door ziekte van de groepsleerkracht is het mogelijk dat er veel verschillende leerkrachten voor een groep staan. We beseffen dat deze situatie niet optimaal is, maar we vinden dit nog altijd beter dan kinderen over andere groepen te verdelen of naar huis te sturen. Als u iemand kent met een onderwijsbevoegdheid en ook wil invallen, dan horen wij het graag. 6. OUDERS BINNEN DE SCHOOL.

5. HET TEAM. Op de Rank werken 22 personeelsleden, waaronder 2 onderwijsassistenten en een conciërge. Daarnaast hebben we nog 2 vrijwilligers. De onderwijsassistenten worden in de groepen ingezet ter ondersteuning van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan dan extra hulp geven aan die leerlingen die het nodig hebben.

6.1. Ouderraad De o.r. bestaat uit 7 leden. Er wordt getracht om uit iedere bouw een evenredig aantal ouders in de o.r. deel te laten nemen. Voor het schooljaar 20062007 hebben de volgende personen zitting in de ouderraad: Laura Bergsma, voorzitter Joke Berghuis, secretaris José Vogelzang, penningmeester Elvera de Lange Patricia Kreuger Lineke Wesselingh Lilian Zwetsloot Namens het team is bij iedere vergadering Hanneke Roosenbrand en een afgevaardigde vanuit het MT aanwezig. De werkzaamheden van de ouderraad dragen bij aan de goede sfeer binnen de school. De ouderraad heeft de organisatie en begeleiding van een aantal zaken op zich genomen. Het gaat in deze dan om viering van Kerst, Pasen, het sinterklaasfeest, schoolfeesten,schoolreisjes, klassenversiering etc. Voor alle duidelijkheid; zij nemen niet de plaats in van de klassenouders. Zonder klassen-

5.1. A.D.V. Alleen de fulltimers nemen hun A.D.V. in tijd op. De parttimers laten hun A.D.V. uitbetalen. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. 5.2. Stagiaires. Wij ontvangen stagiaires van diverse opleidingen. De precieze toewijzing van stagiaires is nog niet bekend. In overleg wordt bepaald in welke groepen er stagiaires geplaatst worden. De begeleiding van de stagiaires vindt plaats door de leerkracht van de betreffende groep en een leraar van de opleiding.

Schoolgids van de Rank

team volgt nascholing op de volgende terreinen: Kanjertraining Handelingsgericht werken in het kader van afstemmend onderwijs I.c.t./digitale leerlingvolgsysteem (“School-In-Zicht”). Leerlingenzorg en begeleiding. Management. Het verder ontwikkelen van onze onderwijskundige visie. Netwerkbijeenkomsten vanuit de Stichting.

13

Schooljaar 2008/2009


ouders en andere vrijwilligers zal de organisatie van al deze evenementen veelal onmogelijk zijn. In voorkomende gevallen hopen ze een beroep te mogen doen op alle ouders. Hiertoe zullen ook in dit nieuwe schooljaar weer de intekenlijsten uitgedeeld worden op de informatieavonden aan het begin van het schooljaar. Zij hopen dat u net als voorgaande jaren weer met veel enthousiasme reageert en intekent op de verschillende activiteiten die er op het programma staan. Wanneer dit nodig is zullen ze via de nieuwsbrief van zich laten horen. Heeft u als ouders suggesties voor komend schooljaar laat het hen dan weten.

Sanneke Vos Ook is er een G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Sanneke Vos vertegenwoordigt de personeelsgeleding van onze school in de G.M.R. 8. KLACHTENREGELING. Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Sinds 1 augustus 1998 zijn scholen verplicht gesteld een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

6.2. Ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar € 25,00 per kind met een maximum van € 75,00 per gezin. Medio september/oktober ontvangt u van ons een acceptgirokaart zodat u uw bijdrage kunt betalen. Aangezien wij de meeste uitgaven in de eerste helft van het schooljaar hebben rekenen wij op uw spoedige betaling. Wanneer betaling een probleem voor u is, neem dan alstublieft contact op met de penningmeester van de ouderraad, zodat samen met u een oplossing voor de betaling gevonden kan worden.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.

7. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden die als taak heeft openheid, openbaarheid en onderling overleg in onze school te bevorderen. De M.R. onderhoudt contacten met personeel, bestuur en ouders. De M.R. bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen voor de periode van 3 jaar (herkiesbaarheid is na deze periode mogelijk). De personeelsgeleding wordt uit en door het personeel gekozen. Het ledental van de M.R. hangt af van het leerlingenaantal en bestaat momenteel uit 3 ouders en 3 teamleden. De M.R. vergadert minimaal 6 keer per jaar. Voor een aantal besluiten kan de m.r. een advies uitbrengen naar het bestuur en voor sommige zaken heeft het bestuur de instemming van de m.r. nodig. Besluiten worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn openbaar, maar kennen voor bezoekers geen spreekrecht. Aankondigingen vindt u in de nieuwsbrief. Het reglement van de M.R. ligt ter inzage bij de secretaris.

Op onze school is een contactpersoon benoemd. De naam van de contactpersoon van onze school is Mevr. I. de Kivet. Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

De oudergeleding bestaat uit: vacature (penningmeester) Paul van Wetten (secretaris), Michel van Triest De teamgeleding bestaat uit: Caroline Knoester Marja van Vliet Schoolgids van de Rank

We gaan er van uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan

14

Schooljaar 2008/2009


kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

kader van de kanjertraining. De data van de informatieavonden vindt u in de activiteitenkalender.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Zuid-Holland Noord: Mevrouw A. Cools, Coördinator externe vertrouwenspersonen Tel. (071) 516 33 42

9.5. Ouderparticipatie. Als ouder kunt u actief meewerken aan verschillende zaken in en om de school. Hieronder volgen enkele voorbeelden.  schooltuin  schoolreizen  excursies (vervoer)  hand- en spandiensten bij schoolfeesten, spelletjes etc.  medezeggenschapsraad  ouderraad  tussenschoolse opvang  schoonmaken materiaal  sportdagen  handenarbeid  computeronderwijs  luizencontrole  hulp bij het inbinden van rapporten, schoolgidsen enz. Middels een inschrijfformulier, uitgereikt tijdens de informatieavonden, kunnen ouders zich opgeven waar ze bij willen helpen.

9. CONTACTEN MET DE OUDERS. De leerkrachten hebben op verschillende momenten contact met de ouders. 9.1. Communicatie. Als team hechten wij grote waarde aan een goede communicatie met de ouders. Daarom wordt er in een vroeg stadium contact opgenomen met de ouders als daar aanleiding voor is. Van ouders verwachten wij hetzelfde. 9.2. Rapportage. De ouders worden op de hoogte gehouden van de leerprestaties van hun kind. Dit gebeurt d.m.v. een spreekuur en een rapport. Dit rapport verschijnt voor alle groepen 3 t/m 8 2x per jaar. De rapporten worden voor de rapportenavond met de kinderen besproken. Vrijdags voor de rapportenavonden worden de rapporten mee naar huis gegeven. Deze data staan in de activiteitenkalender. Dit jaar willen starten wij met het houden van spreekuren. U kunt hiervoor door de leerkracht uitgenodigd worden, maar u kunt zichzelf ook uitnodigen.

10. OVERIGE SCHOOLZAKEN. 10.1. Kleuterfeest - schoolreis – schoolkamp. Groep 8 gaat op schoolkamp naar Rucphen en wel op 8, 9 en 10 oktober. De kosten bedragen € 70,00. Over de invulling van het kleuterfeest en de schoolreis wordt u t.z.t. geïnformeerd.

Voor groep 8 zijn in maart adviesgesprekken met ouders en leerlingen. De data van de gespreks- en rapportenavonden vindt u in de activiteitenkalender.

10.3. Kerstfeest. Dit jaar vieren we op woensdag 17 en 18 december het kerstfeest in de Gereformeerde kerk.

9.3. Nieuwsbrief. Ook dit jaar zal de nieuwsbrief regelmatig verschijnen. Het e-mailadres van de nieuwsbrief is: nieuwsbrief.rank@xs4all.nl. Wij streven ernaar de nieuwsbrief zo veel mogelijk digitaal te verzenden.

10.4. Vakantie en vrije dagen. 13 t/m 17 oktober 2008: herfstvakantie. 2 , 3 en 6 oktober 2008: studiedagen team, groep 1 t/m 8 vrij. 19 december 2008: vrije middag i.v.m. kerstvakantie. 22 december 2008 t/m 2 januari 2009 kerstvakantie 16 februari t/m 20 februari 2009: voorjaarsvakantie. 9 april 2009 continue rooster i.v.m. paaslunch 10 t/m 13 april 2009: paasvakantie. 27 april t/m 5 mei 2009: meivakantie

9.4. Informatieavonden. Aan het begin van het schooljaar wordt in elke groep een informatieavond gehouden. Ouders en leerkracht zijn dan in de gelegenheid kennis met elkaar te maken. De leerkracht vertelt over de lesstof en andere activiteiten in de groep. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Op deze avond ontvangen wij graag van iedere ouder het mailadres. Daarnaast zullen er verplichte ouderavonden georganiseerd worden in het Schoolgids van de Rank

15

Schooljaar 2008/2009


21 en 22 mei 2009: hemelvaart 1 juni 2009 Pinksteren 10 juli 2009: vrije middag i.v.m. zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2009 Continurooster tot 14.00 uur op: 25 september 18 november 8 januari 12 maart 28 mei.

Schoolgids van de Rank

16

Schooljaar 2008/2009

schoolgids  
schoolgids  

schoolgids van de rank

Advertisement