__MAIN_TEXT__

Page 1

R A NI PL AS T S K U NDTIDNIN G 2020

MÅLET ÄR KLIMATNEUTRAL PRODUKTION Vi utvecklar hållbara förpackningslösningar och vår produktion för att stöda användningen av återvunnet material.

INVESTERINGARNA SÄTTER FART PÅ TILLVÄXTEN

PLASTEN UNDER YTAN

TILLSAMMANS BLIR DET BRA


I denna tidning

R A N I PL A S T K U N DT I D N I N G 2 0 2 0

8

20

Miljövänligare tryck

18

Användningen av återvunnen plast ökar

RANI PLASTS KUNDTIDNING 2020 CHEFREDAKTÖR Jari Palosaari  REDAKTION Jorma Uusitalo och Morgan Digital BILDER Eva-Stina Kjellman  LAYOUT Morgan Digital  TRYCK WaasaGraphics

2 

Hållbara lösningar från en generation till nästa

4

Ett internationellt familjeföretag

6

Förpackningslösningar för alla behov

12

RaniRepel skyddar mot skadedjur

16

Finn Spring uppskattar samarbetet med Rani

22

Miljövänlighet också i dotterbolagen


L E DA R E

Ansvarstagande bygger på samarbete

F

ÖR OSS PÅ RANI betyder ansvarsfull affärsverksamhet en optimal användning av resurser tillsammans med våra kunder och samarbetspartner. Genom att göra mer med mindre bidrar vi på bästa möjliga sätt till en hållbar utveckling. Rani Plast grundades på denna tanke för nästan sju decennier sedan och är utgångsläget för fortsatt utveckling. Plasten är en värdefull råvara, som lönar sig att återanvända. Cirkulär ekonomi är det som gäller idag och plastindustrin har antagit utmaningen; återvinningen av plast har ökat avsevärt. Rani har ökat användningen av återvunnet plastmaterial betydligt, och vi är övertygade om att användningen kommer att öka också i tillverkningen av mer krävande förpackningsfilmer när återvinningsteknologin utvecklas. Vi är starkt engagerade i utvecklingen. Vi erbjuder förpackningslösningar som möter våra kunders behov utan att glömma det viktigaste: kundens produkt. Plastråvaran väljs så att produkten kan förvaras och behållas oskadda, eftersom skadade produkter utgör den största miljöbelastningen. Genom kontinuerliga nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar utvecklar vi arbetsförhållandena, kvaliteten, effektiviteten och flexibiliteten. Det här gynnar hela leveranskedjan och bidrar till optimerad resursanvändning och minskat spill. Den globala undantagssituationen har förändrat vår vardag. Vi har varit tvungna att ändra på våra rutiner och arbeta på nytt sätt med nya verktyg. Vi har ännu mycket att lära oss, men vi har fått en bra start. I många avseenden är vi nu effektivare när det gäller både tidsanvändning och andra resurser – vi sparar resurser och skapar nya arbetssätt utan att glömma den personliga servicen. Genom att göra mer med mindre, i samarbete med hela leveranskedjan, kan vi även möta oförutsedda utmaningar, som kan hanteras genom att noggrant följa ändringar i verksamhetsmiljön och bibehålla flexibilteten.

Jari Palosaari Verkställande direktör Ab Rani Plast Oy

Genom att göra mer med mindre bidrar vi på bästa möjliga sätt till en hållbar utveckling.


Vi är Rani Rani Group är en familjeägd internationell koncern, som äger nio fabriker i fem länder. Koncernen omsätter över 250 miljoner euro och exporterar produkter till 50 länder.

VÄRDER ING ARNA ST Y R VÅR T ARBE TE

R A N I FA M I L J E N

S E R V I C E I FO K U S

A N SVA R S FU L L H E T

Ranifamiljen skapar ärliga och förtroendefulla relationer. Vi är lättillgängliga och visar omsorg om såväl våra anställda som våra kunder. Vi förenas av en stark familjeföretagsanda och är stolta över vårt bolag.

Vi är engagerade i vårt arbete och känner passion för det vi gör. Vi är professionella och personliga och vår service är flexibel och förutseende. Vi är alltid redo att göra det lilla extra.

Vi är en pålitlig affärspartner som tar ansvar för vår verksamhet. Vi bryr oss om miljön, vilket vi har gjort ända från början av vår historia.

Rani Plast I S I FFR O R

4 

1000

anställda

+ € 250 M

omsättning

50

exportländer


R ANI GROUP

Rani Plast Ledande nordisk producent av förpackningslösningar sedan år 1955

D OT T E R BO L AG

HP Rani Plast

Art-Pak

Nordisk ledare på frys- och avfallspåsar

Nordens största tillverkare av trävaruhuvar

Tervakoski Films

Teri-Hus

Isoleringsfilmer till världens mest krävande objekt

+ 120 000 ton i volym

+ 60 filmblåslinjer 10 trycklinjer 35 svetslinjer

En husfabrik med stort hjärta och hög kvalitet

9 fabriker i 5 länder  5


LÖSNING AR FÖR K R ÄVANDE FÖRPACK NINGSBEHOV Rani Plast erbjuder ett högklassigt och täckande sortiment av förpackningsfilmer för industrin och lantbruket. De ovanligt tunna och starka filmerna skyddar produkterna, minskar matsvinnet, gör transporterna effektivare och minskar produkternas miljöpåverkan.

Byggande Vi tillverkar hållbara förpackningslösningar för olika byggtillbehör. Vi erbjuder både primär- och pallemballagelösningar för krävande förpackningar.

6 

Lantbruk Vi är en av världens ledande tillverkare av lantbruksfilmer. Våra lättanvända filmer förbättrar fodrets kvalitet och tillverkas av de bästa råmaterialen.


Energi & växtunderlag

Livsmedelsindustrin

Våra högklassiga förpackningsfilmer lämpar sig för täckning och skydd av torv och växtunderlag. De tryckta förpackningarna stärker produktens varumärke och bevarar innehållet i förstklassigt skick.

Våra högklassiga livsmedelsfilmer uppfyller de senaste bestämmelserna inom livsmedelssektorn, förebygger matsvinn och hjälper till att marknadsföra varumärket.

Pappersindustrin

Vidareförädling

Vi erbjuder effektiva och fungerande förpackningslösningar för pappers-, kartong- och mjukpappersprodukter. Våra högklassiga filmer skyddar produkterna mot fukt under lagring, transport och hantering.

Vi tillverkar högklassiga material för vidareförädling av elastiska och tekniska filmer. I vårt produktsortiment ingår flera olika effektiva filmer, som kan vidareförädlas genom kunderernas egna vidareförädlingsprocesser.

 7


Så gjorde vi tryckprocessen

miljövänligare

PÅ VILKA SÄTT HAR RANI PLAST GJORT SIN TRYCKPROCESS MILJÖVÄNLIGARE? • Nära samarbete med kunder och leverantörer • Omsorgsfull planering av produktionen • Minskad åtgång av tryckfärg • Återvinning av lösningsmedel BILD: TONI ÖYRY

• Användning av biobaserade lösningsmedel • Nya, effektivare maskiner • Värmeåtervinningssystem

8 


Återanvändbara lösningsmedel, reducerade koldioxidutsläpp och minskad användning av tryckfärg.

ANI HAR under de senaste åren

arbetat målmedvetet för en miljövänligare tryckprocess. Att minska åtgången av färg och lösningsmedel samt återanvända dem har utgjort en stor del av arbetet. – Under de senaste fem åren har vi, trots en ökad mängd beställningar, lyckats minska mängden av tryckfärg som används i tryckningen med en tredjedel utan försämrad tryckkvalitet, berättar Tero Turpeinen, dagmästare på Rani Plasts konverteringsavdelning. Dessutom återvinns numera största delen av de lösningsmedel som används vid tryckningen. De använda lösningsmedlen renas och därmed kan till och med 90 procent av dem återanvändas. Samtidigt minimeras mängden problemavfall. – Alla vinner, då noggrann användning av färg och lösningsmedel också är ekonomiskt vettigt, konstaterar Tero. Rani använder alltid biobaserade lösningsmedel när det är tillgängliga.

Tero Turpeinen

ÄVEN MASKINPARKEN HAR STOR BETYDELSE för miljön. Rani tog ny-

ligen i bruk två nya tryckmaskiner som är mera energieffektiva än sina föregångare. De nya maskinerna gör det möjligt att ytterligare minska mängderna färg och lösningsmedel. En av de nya maskinerna kan trycka Norra Europas bredaste förpackningsfilmer, som är till och med 2,65 meter breda. Förutom de nya maskinerna är även ett nära samarbete med kunder och leverantörer i en nyckelposition då tryckningen utvecklas i en allt miljövänligare riktning. Genom en omsorgsfull produktionsplanering kan Rani trycka filmer med så få färgbyten som möjligt, vilket bidrar till mindre avfall. – Vi utvecklar kontinuerligt vår tryckprocess i en allt mera effektiv, trygg och miljövänlig riktning. FÖRUTOM DE NYA MASKINERNA har Rani nyligen tagit i bruk ett vär-

meåtervinningssystem i tryckhallen. Systemet avlägsnar lösningsmedel som avdunstar vid tryckprocessen och leder dem till ett neutraliseringsaggregat, i vilket luften renas och leds till en värmeväxlare. Spillvärmen används för att värma upp tryckhallen under den kalla årstiden. – Tack vare det nya systemet kan vi minska de årliga koldioxidutsläppen med upp till 300 ton, konstaterar Tero.

Tomas Lundström vid den nya tryckmaskinen som trycker upp till 2,65 meter breda filmer.

 9


Rani Plast skapar lyxig känsla i Korv-Görans förpackningar Det österbottniska köttföretaget Görans har redan i över tio års tid använt Rani Plasts filmer i sina förpackningar. Nyligen utvecklade Rani Plast en skräddarsydd förpackningsfilm för Görans produkter, som man nu hittar i butikernas frysdiskar. Förpackningarna har tryck av toppkvalitet, vilket gör att produkterna sticker ut i mängden.

G

ÖRANS TILLVERKAR såser, köttprodukter samt

produkter av helkött och broiler i Jakobstad. Företaget har vuxit stadigt och investerade år 2019 i en ny fabrik med hög energieffektivitet. Med Rani Plast har Görans haft samarbete sedan början av 2000-talet. Rani Plast, som verkar i Görans grannkommun Terjärv, levererade till en början enbart en klar film för HoReCa- och industriförpackningar. Sedermera kom också filmer för konsumentprodukter med i bilden, och för närvarande köper Görans 23 olika förpackningsfilmer av Rani Plast. – Vi har ett långt och nära samarbete. Just nu utvecklar vi flera olika förpackningar tillsammans med Rani Plast, avslöjar Görans produktionschef Evert Granholm. Rani Plast brukar ofta komma med utvecklingsidéer, som är till nytta både för kunderna och för miljön. Till exempel har man börjat använda en tunnare version av den klara filmen, vilket

Rani Plast brukar ofta komma med utvecklingsidéer, som är till nytta både för kunderna och för miljön.

förbättrade kvaliteten på filmen samt gjorde produkten mer miljövänlig och kostnadseffektiv tack vare den tunnare förpackningen. Eftersom Görans fått ett allt starkare fotfäste i detaljhandeln, har även förpackningarna utvecklats ytterligare. Hur får man de egna produkterna att skilja sig ur mängden, när de omges av hundratals liknande produkter i frysdiskarna? – Vi beslöt att tillsammans utveckla en helt ny förpackningsfilm. Tanken var att den skulle ge en lite lyxig känsla då kunden plockar upp produkten ur frysdisken, berättar Account Manager Charlotta Viitasalo (bilden) på Rani Plast. PLASTENS EGENSKAPER, PAPPRETS KÄNSLA

Resultatet av samarbetet är en mattlackad RaniFFS-film. Filmen är hållbarare än normalt, och den har liksom tidigare en matt istället för glänsande yta. Enligt Görans produktionschef Evert Granholm förstärker filmen intrycket av högklassig produktkvalitet, vilket är viktigt på konsumentmarknaden. – Filmen har fortfarande alla plastens goda egenskaper, trots att känslan är lite pappersaktig. Den håller bra i frysen och ger ett bra skydd åt livsmedlen, säger Granholm. PRISBELÖNT TRYCK ÄR PRICKEN ÖVER I:ET

Filmer som används för konsumentprodukter är i regel alltid tryckta. Görans beställer designen på trycket av Creamedia och själva tryckningen av Rani. – Rani Plasts tryckkvalitet håller toppklass, och tillsammans med specialfilmen ger resultatet verkligen ett helhetsintryck av mycket hög kvalitet, berättar Granholm. Förpackningar och bra tryckkvalitet har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel när det gäller att sticka ut i hyllorna och övertyga konsumenterna. Rani Plast och Görans har också nått framgång i internationella trycktävlingar: år 2017 vann deras Chili Kebab-förpackning brons i tävlingen Miller Impression Awards.

10 


Familjär teknik ger bättre kvalitet på fodret Ifjol lanserade Rani Plast två nya barriärfilmer för jordbruket. De jordbrukare som provat filmerna är mycket nöjda med att filmerna höjer kvaliteten på fodret rejält.

ÅNGA TROR att en vanlig

plastfilm av polyeten inte släpper igenom syre, men verkligheten är en annan. Därför har man inom livsmedelsindustrin redan länge använt så kallade syrgasbarriärfilmer för att förbättra hållbarheten på livsmedlen. Lagom till säsongen 2019 lanserade Rani Plast två nya jordbruksfilmer, i vilka samma teknik används. Produkterna RaniPrO2 och RaniSilO2 ger betydligt bättre kvalitet på fodret jämfört med traditionella filmer. – En traditionell silofilm släpper igenom hundra gånger mer syre jämfört med de här barriärfilmerna. Därför är det naturligt att våra nya filmer också skyddar fodret bättre. Filmerna har nu varit i bruk hos kunderna runtom i världen, och de har fått bra respons. Ensilaget skadades i mycket mindre utsträckning än med traditionell silofilm, berättar Sales Manager Christer Vidjeskog (bilden). 

ANVÄNDARNAS ERFARENHETER AV BARRIÄRFILMERNA

+  Fodret behöll sin kvalitet +  Bevarar även krossäd +  Tål frost mycket väl +  Filmen är lätt att breda ut

  11


 DE FINLÄNDSKA mjölkbönderna

Eliisa och Martti Kumpula från Nivala och Juho Mehtälä från Haapajärvi använde den nya plansilofilmen RaniSilO2 som enda film under hela senaste säsongen. Eliisa och Martti använde filmen på många olika ställen: på stukan och på krossad säd i plansilon i ladan. Också Juha Mehtälä har använt filmen på både stuka och plansilo med utmärkta resultat. – Filmen visade sig vara mycket bra. Inget av fodret blev förskämt utan allt höll sin goda kvalitet till hundra procent, från början till slut. Till och med krossäden bevarades perfekt, trots att den brukar vara mycket känslig för syre. Filmen tål också frost mycket väl, berättar Eliisa Kumpula. Att breda ut filmen var lätt eftersom odlarna använde endast plansilofilm. Filmen är också något mjukare än traditionell film, vilket betyder att den formar sig bättre på fodret. – När man är få personer som breder ut plansilofilmen underlättar det arbetet om man har endast en film. Den flyger inte heller med vinden utan slätas ut lätt, konstaterar Mehtälä. Syrgasbarriären fås till stånd genom ett så kallat EVOH-skikt, vilket i sin tur kräver att filmerna tillverkas med 7-skiktsteknologi. – Eftersom tillverkningsprocessen är mer komplicerad kostar barriärfilmerna mer än traditionella silofilmer. Helhetskostnaderna för jordbrukaren blir ändå lägre då fodret håller högre kvalitet och djuren hålls friskare, förklarar Vidjeskog. Kumpula och Mehtälä håller med: – Den nya filmen minimerar foderförlusterna och minskar arbetsmängden, vilket leder till att totalkostnaderna blir mindre. De nya barriärfilmerna är två till antalet: RaniPrO2 är en underlagsfilm som minskar risken för luftfickor, medan RaniSilO2 är en plansilofilm.

12 

RaniRepel-balfilm skyddar mot fåglar och gnagare

R

ANI PLASTS nya RaniRepel-balfilm skyddar ensilagebalar mot skador orsakade

av fåglar och gnagare, vilket ger lantbrukaren ekonomiska fördelar. Filmens effekt grundar sig på den internationellt prisbelönta avvisande tillsatsen, som inte skadar djuren eller påverkar återvinningen av filmen. Skador på balarna kan göra att fodret möglar eller förorenas, och skadliga bakterier kan försämra boskapens hälsa och mjölkproduktion. Omfattande fältundersökningar har visat att RaniRepel-filmen minskar attackerna från fåglar och gnagare avsevärt, och skadedjuren lär sig att undvika balarna och varna sina artfränder. – RaniRepel har en unik kombination, eftersom den skyddar fodret effektivt samtidigt som den varken skadar djur eller natur. Det avvisande ämnet, som framställs av eteriska oljor och andra naturliga ämnen, tillsätts endast på filmens yttersta skikt, vilket gör att den inte påverkar själva fodret, säger regionsäljchef Harri Furu (bilden) från Rani Plast. Det avvisande ämnet har en doft som är frånstötande för skadedjuren, och ämnets bittra smak irriterar slemhinnorna. Ämnet har full effekt i två år. – Vår franska distributör Partenia och övriga företag som hör till EPRD SA-gruppen är RaniRepel-filmens största kund, och de har fått mycket positiv respons om produktens funktion från sina egna kunder. Erfarenheterna från exempelvis Frankrike, Belgien, Schweiz och USA har varit positiva, konstaterar försäljningschef Christer Vidjeskog på Rani Plast belåtet.

RaniRepel har en unik kombination, eftersom den skyddar fodret effektivt samtidigt som den varken skadar djur eller natur.


Plastens många egenskaper I samarbete med kunder och leverantörer av råmaterial utvecklar Rani Plast kontinuerligt sina filmer för att göra dem mer hållbara och ge dem nya tekniska egenskaper. H Å L L BA R A EG E N S K A PE R

Återvunnet råmaterial

TE K NIS K A EG E N S K A PE R

Barriärfilm

Å

B

Biobaserat råmaterial

MDO

tervunnet råmaterial kan användas också i krävande förpackningslösningar, och filmen kan återvinnas tillsammans med vanligt plastavfall. Industrifilm av återvunnet råmaterial kan anpassas enligt kundernas processer och produktkrav.

arriärfilmen med flera skikt skyddar i allmänhet förpackningens innehåll från syre, fukt, UV-strålning och lukt. Filmens effektiva syrgasbarriär hindrar syre från att tränga igenom förpackningen hundra gånger effektivare än traditionella filmer. Syrgasbarriären skapas med ett så kallat EVOH-skikt och påverkar inte återvinningen av filmen.

B

M

Biologiskt nedbrytbart råmaterial

Repel

B

D

iobaserade råmaterial används främst i hushållsprodukter, och de är helt återvinningsbara i vanliga återvinningssystem. Nya råmaterialkällor som lämpar sig för tillverkning av bioplast är till exempel talloljebaserad och matoljebaserad polyeten.

iologiskt nedbrytbara filmer används oftast för komposterbara avfallspåsar, men filmerna passar också för livsmedelsförpackningar. En biologiskt nedbrytbar film kan inte återvinnas tillsammans med vanligt plastavfall.

DO-filmen är tunn men mekaniskt mycket stark. Den kan användas vid tillverkningen av ekologiskt mer hållbara laminatstrukturer, som innehåller endast ett huvudmaterial. Eftersom det går åt mindre råmaterial minskar mängden material som ska tas omhand efter användningen. MDO-filmen är fult återvinnbar.

en här innovativa filmen som används för emballering av balar skyddar fodret mot fåglar och gnagare. Effekten grundar sig på lukt och smak, och skapas genom att tillsätta ett giftfritt, avvisande ämne. Det skadar inte djuren och påverkar inte återvinningen av filmen.

  13 Mer information om egenskaperna hittar du på www.raniplast.com


Plasten under ytan

Plast är en utmärkt förpackningslösning för många behov, men den väcker också mycket känslor. Vi har sammanställt fyra frågor och svar, för att få ett djupare perspektiv i frågor om plast som förpacknings- och återvinningsmaterial.

1.

VARFÖR ANVÄNDS PLAST SOM FÖRPACKNINGSMATERIAL?

Inom livsmedelsindustrin minskar förpackningsplasten matsvinnet, och i jordbruket förbättrar lantbruksfilmerna fodrets kvalitet. Dessutom skyddar plastfilmen produkterna under transporten. I den offentliga debatten är tonen ofta negativ när det talas om plast, men många av våra kunder inom till exempel livsmedelsindustrin har konstaterat att det inte finns något bättre alternativ, framför allt när det gäller att förbättra livsmedlens hållbarhet och minska matsvinnet. Ett exempel på oumbärlig plast är de flerskiktsförpackningar som finns i dagligvaruhandeln. Trots att förpackningens ytskikt är av papper, eller något annat material, behövs det också ett inre skikt av plast i dessa förpackningar för att förbättra hållbarheten. Plast är dessutom en lätt och materialeffektiv förpackningslösning, eftersom det går åt mindre mängd plast för att skydda produkterna jämfört med många andra förpackningsalternativ. Det är bra att vara medveten om att det inte finns någon enskild materiallösning som är helt problemfri.

14 

2.

MISSLYCKAS VI MED MÅLET ATT MINSKA CO2 UTSLÄPPEN IFALL VI ANVÄNDER PLATS SOM FÖRPACKNINGSMATERIAL?

Klimatförändringar, som bland annat orsakas av koldioxid och andra växthusgaser, är vår tids allvarligaste miljöhot, och vi måste alla agera för att bromsa utvecklingen. Därför är det viktigt att tänka på vilka växthusgasutsläpp olika material orsakar när man väljer förpackningsmaterial. Plast är i sig inget hinder för minskade CO2-utsläpp. Ett sätt att bromsa klimatförändringen är att minska matsvinnet, och där spelar plast som förpackningsmaterial en viktig roll. Återvinning är ett ytterligare effektivt sätt att minska plastens miljöpåverkan, och undersökningar visar att förpackningar av återvunnen plast kan vara en bättre lösning än till exempel papper eller kartong. Lätta plastförpackningar minskar dessutom transportrelaterade koldioxidutsläpp. Tack vare vår produktutveckling kan vi erbjuda tunnare och mera hållbara filmer. På det sättet förbättrar vi materialeffektiviteten och minskar mängden avfall.

Vid beräkningen av klimatpåverkan är det bra att komma ihåg att olika växthusgaser, såsom koldioxid och metan, har olika inverkan på den globala uppvärmningen. Därför används en koldioxidekvivalent för att beskriva den sammanlagda uppvärmande effekten av olika växthusgasutsläpp.

3.

KAN VI ANVÄNDA ÅTERVUNNEN PLAST ELLER BIOPLAST I VÅRA PRODUKTER?

Det viktigaste i alla situationer är att hitta en lösning som fungerar på bästa möjliga sätt i kundens olika processer och produkter. Det bästa alternativet är därför kanske inte alltid återvunnen råvara eller bioplast. Återvunnen råvara passar inte för alla produkter, på grund av olika krav som ställs på produkterna. Rani Plast jobbar kontinuerligt tillsammans med kunder och råvaruleverantörer för att öka användningen av återvunna material, eftersom vi alla gynnas av den utvecklingen. Som återvunna råmaterial använder vi plastavfall som samlas in från konsument- och industrianvändning (PCR) samt produktionsavfall från plasttillverkning (PIR).


Den största utmaningen är att kvaliteten på det återvunna råmaterialet varierar. Hur användningen av återvunnet råmaterial utvecklas beror naturligtvis också på om kunderna väljer produkter som är tillverkade av återvunnet råmaterial, även om de är dyrare än produkter av nytt råmaterial. Ur miljösynvinkel är bioplast inte en så miljövänlig lösning som man skulle kunna tro. Biologiskt nedbrytbar plast kan till exempel inte återvinnas i samma system som vanlig plast.

ASPEKTER PÅ PLAST SOM FÖRPACKNINGSLÖSNING 1. Minskar effektivt matsvinn 2. Lätt och materialeffektivt 3. Sorteringen främjar återvinning av råmaterial 4. Alla Ranis förpackningsfilmer kan återvinnas

4.

Det är också viktigt att våra kunder uppmuntrar slutanvändarna att återvinna. För att plasten effektivt ska fås tillbaka i produktionen behövs en bättre utvecklad infrastruktur för insamling och mer information om sortering och återvinning. Ett bra exempel är det finländska flaskretursystemet, vars fördelar konsumenterna är väl medvetna om. Det lönar sig att returnera den värdefulla plasten.

HUR KAN MAN AGERA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT NÄR PLASTEN ÄR DEN BÄSTA FÖRPACKNINGSLÖSNINGEN?

Det viktigaste målet för Rani Plast är att öka användningen av återvunnet råmaterial och att aktivt utveckla nya förpackningslösningar, som gör att materialåtgången kan minskas. Redan idag är alla förpackningsfilmer som vi tillverkar helt återvinningsbara. Vi anser att ett bra sätt att agera hållbart är att öka återvinningen. Våra kunder kan påverka detta genom sortering som främjar återvinning av råmaterial, och genom att välja enklare materialstrukturer i sina slutprodukter.

Rani Plast jobbar kontinuerligt tillsammans med kunder och råvaruleverantörer för att öka användningen av återvunna material.

  15


SÅ HÄR JOBBAR FINN SPRING FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID • • • •

16 

Kontinuerlig produktutveckling tillsammans med samarbetspartners Konsumentundersökningar som stöd för produktutvecklingen Kompensation av klimatavtrycket Omsorg om personalen


Tillsammans blir det bra Finn Spring, som producerar källvattenbaserade drycker, ökar sin tillväxt genom kontinuerlig produktutveckling. Tillsammans med Rani Plast har företaget utvecklat krympfilmen så att den är mera miljövänlig och funktionell.

BILD: PÄIVI KARJALAINEN/MAASEUDUN TULEVAISUUS

INN SPRINGS förvaltningsdirektör Virpi Ali-Haapala värdesätter det långsiktiga samarbetet med Rani Plast. – Vid sidan av kunderna är våra samarbetspartner mycket viktiga för oss, eftersom ett välfungerande samarbete är en framgångsfaktor för båda parter. Också priset spelar roll, men särskilt stor vikt lägger vi vid de kvalitetsmässiga faktorerna. Rani Plast har visat sig vara en pålitlig expert och samarbetspartner. Krympfilmen RaniCollationShrink har valts också för Finn Springs nya Villi-produktsortiment. Villi-vattnen förpackas i PET-flaskor som är tillverkade av 100% återvunnen plast. Innan det nya konceptet lanserades gjorde Finn Spring omfattande forskning, där man bland annat undersökte hur världens megatrender påverkar branschen. Resultaten visar att framtidens konsumenter är mera socialt medvetna, och miljökonsekvenserna blir allt viktigare för dem.

– Konsumenterna vill göra meningsfulla val också genom att välja hållbara och ansvarsfulla alternativ i dryckeshyllan. Villi-flaskorna är ett utmärkt exempel på en innovation inom cirkulär ekonomi. På samma sätt kan den nya krympfilmen, som tillverkas av biologiskt nedbrytbar returplast, vara framtidens produkt, förutsatt att den fungerar tekniskt i processerna, säger Virpi Ali-Haapala. ENERGIPRODUKTION MED HÅLLBARA LÖSNINGAR

Finn Spring utvecklar ständigt sin verksamhet i en mera hållbar och mindre miljöbelastande riktning. Bolaget har klimatkompenserat sedan år 2010, och de senaste tre åren har all energi producerats med förnybara energikällor. Bolaget har byggt solpaneler till sina fabriker i Härkäneva i Toholampi och i Lestijärvi. För ett år sedan färdigställdes ett klimatneutralt automatiserat lager. Finn Spring deltar också i ett flerårigt projekt, där man utreder värmelagring i marken. För projektet har man borrat 61 värmebrunnar som är närmare 50 meter djupa vid en av produktionsanläggninganra. Tack vare dessa investeringar har klimatavtrycket per flaska minskat avsevärt. – Vattnet i vår produkt är en ren naturprodukt, och därför är det också naturligt att vi gör vår del för en mer hållbar framtid, konstaterar Ali-Haapala. I ett familjeföretag är ägarskapet synligt och ansvarsfullhet som en naturlig del av det dagliga arbetet. Ägarnas engagemang i företaget har enligt Ali-Haapala en positiv effekt även på personalens engagemang. – Eftersom vi verkar på landsbygden, är det väldigt viktigt för oss att ta hand om och hålla kvar våra yrkesskickliga arbetstagare. Familjebolag är traditionellt innovativa och smidiga. Det är säkert också en del av förklaringen till det välfungerande samarbetet med Rani.

– Samarbetet med Rani Plast fungerar så bra då vi båda är familjebolag, säger Virpi Ala-Haapala.

  17


Återvunnen plast allt populärare Valet av råmaterial har stor inverkan på plastfilmerns klimatavtryck. LCA-analyser visar att återvunnen polyeten i många fall är det klimatsmartaste valet.

D

E SENASTE ÅREN har återvin-

ningen av plast ökat snabbt, och Rani Plast är starkt engagerad i denna utveckling. Rani erbjuder filmer för många olika användningsändamål, som kan innehålla återvunnen plast i olika mängder. – Utvecklingen har varit snabb. För fem år sedan användes återvunnen plast främst i filmer där kraven var lägre, så som i tjocka sopsäckar. Idag väljer kunderna återvunnen plast av miljöskäl, berättar Patrik Högkvist, Rani Plasts Business Development Manager. Att öka mängden återvunnen plast främjar cirkulär ekonomi och är dessutom myck-

et välkommet ur miljösynvinkel. Det här framkommer tydligt i den LCA-analys (Life Cycle Assessment) som Rani Plast nyligen låtit göra. – Livscykelanalysen visar att råmaterialet är avgörande. Använder vi jungfruligt råmaterial så är materialets inverkan på miljön nästan tio gånger större än transportens och produktionens inverkan, berättar Rani Plasts produktutvecklingsdirektör Mats Albäck. – För att minska den totala miljöpåverkan behöver vi också ha förpackningsprocessen och förpackningens funktion under kontroll. Återvunnet plastråmaterial har fortfarande egenskaper som inte passar i förpackningsmaterialet av

vissa produkter, men teknologin och tekniken för tillverkning av återvunnen polyeten utvecklas hela tiden. Detta möjliggör en mer omfattande användning av återvunnen plast i framtiden, tillägger Albäck. ÄR ÅTERVUNNEN PLAST BÄTTRE ÄN BIOBASERAD?

Rani Plast vill främja cirkulär ekonomi och erbjuder gärna olika förpackningslösningar med återvunnen plast, till de kunder som vill minimera sin miljöpåverkan. Återvunnet råmaterial är ofta ett bättre alternativ än biobaserat råmaterial – både ekonomiskt och miljömässigt. – Biobaserad polyeten tillverkas till exempel i Sydamerika av sockerrör, och enligt vår uppfattning finns det inga

ALTERNATIVA RÅMATERIAL FÖR PLAST

PIR (POST-INDUSTRIAL RESIN)

Källa

Fossilbaserat

Återvunnet

Jungfrulig olja och

Industri (PIR) eller

gasbaserad

konsument (PCR)

Biobaserat

Nedbrytbart

Förnybar

Förnybar och fossil

Spill från industriell plasttillverkning. Har en hög renhetsgrad.

PCR (POST-CONSUMER RESIN) Normal

Normal

Normal

Kompostering

Teknisk prestanda

Hög

Måttlig

Hög

Måttlig

Visuellt utseende

Hög

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Avancerade

Normal skyddsfilm,

Avancerade

förpackningar

ej livsmedel

förpackningar

Återvinning

Anpassning

18 

Kompostrbara produkter

Återvunnen plastråvara som tillverkats av produkter som varit i användning hos konsumenter eller inom industrin, och som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål. Har en lägre renhetsgrad än PIR.


entydiga uppgifter om materialets egentliga miljöpåverkan, berättar Albäck. Den höga kostnaden för biobaserade råmaterial avskräcker många kunder. Tvärtemot vad många tror är biobaserad polyeten från Sydamerika inte heller nedbrytbar, då den har samma kemiska struktur som traditionell polyeten. Kunder som föredrar bionedbrytbara plastfilmer har möjlighet att använda bionedbrytbara råmaterial, men de passar närmast för produkter som ska användas för industriell kompostering. HUR HÖG ANDEL ÅTERVUNNEN PLAST KAN FILMER INNEHÅLLA?

Rani Plast kan tillverka största delen av sina plastfilmer med delvist återvunnet råmaterial. Vid valet av råmaterial bör man ändå beakta filmens användningsändamål – ifall en produkt skadas på grund av fel förpackningsmaterial orsakas större miljöbelastning än vad förpacknignsmaterialet i sig orsakar. Filmer som ska vara i direkt kontakt med livsmedel tillverkas fortfarande av jungfruligt råmaterial på grund av de stränga hygienkraven. Andelen återvunnen plast i en plastfilm beror på vad filmen ska användas till. Användningen begränsas i nuläget fortfarande av att den återvunna plasten har lägre och ojämnare kvalitet jämfört med jungfrulig plast. – Tekniskt sett är det mera utmanande att tillverka plastfilm av återvunnen plast, och det finns alltid en risk att filmen inte blir av lika hög kvalitet. Därför varierar mängden återvunnen plast i våra filmer, berättar Patrik Högkvist. Kvaliteten på den slutliga filmen beror också på hur ren den återvunna plasten är – plastspill från industrin, så kallad PIR-plast, är i regel renare än så kallad PCR-plast som samlats in efter att den har varit i användning hos konsumenterna (se faktaruta). Utvecklingen framskrider snabbt, och Mats Albäck tror att det på sikt kommer att finnas återvunna plastråmaterial som närmar sig jungfrulig plast i fråga om kvalitet. – Idag tillverkas återvunnen plast fortfarande mekaniskt, men många företag experimenterar redan med kemisk återvinning. Teknologin och tekniken för kemisk återvinning existerar, men industrialiseringen tar ytterligare några år. När detta lyckas till ett rimligt pris kommer det återvunna plastråmaterialet att hålla lika hög kvalitet som jungfrulig polyeten.

SKILLNAD I KLIMATAVTRYCK kg CO2 eq 2,50

2,00

1,50

PRODUKTION 1,00

TRANSPORT 0,50

RÅMATERIAL

0,00 Film med 100 % jungfrulig polyeten (RaniInsulation)

Film med 20 % återvunnen polyeten (RaniInsulation EcoL)

PLASTENS KRETSLOPP RÅMATERIAL

PRODUKTUTVECKLING

ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING

HÅLLBAR EKONOMI

PRODUKTION OCH ÅTERANVÄNDNING

RESTAVFALL DISTRIBUTION, FÖRBRUKNING OCH ANVÄNDNING

  19


– Rani Plast har under hela sin historia haft som mål att göra mer med mindre, förklarar Ulrika och Mikael Ahlbäck angående familjeföretagets princip om hållbar utveckling.

20 


Mer djup i plastdebatten

– målet är klimatneutral produktion Varje ansvarstagande företag vill göra sitt bästa för att bromsa klimatförändringen. Rani Plast siktar på en klimatneutral produktion år 2035. ÖR ETT ANTAL ÅR SEDAN var det spän-

nande tider för Rani Plasts ägare, syskonen Ulrika och Mikael Ahlbäck. Då genomgick Rani Plast nämligen en leverantörsauditering som utfördes av ett världskänt bolag. Att få höra hur verksamheten i det egna familjeföretaget framstår från ett globalt varumärkes perspektiv skulle vara intressant för vem som helst. – Vi fick ett toppresultat. Det stärkte ytterligare vår egen uppfattning om att Rani Plast under hela sin verksamhet har agerat hållbart och miljövänligt. Tidigare hade vi inte bara satt namn på vårt verksamhetssätt. Nu används dessa begrepp dagligen, och alla vet vad hållbar utveckling och ansvarstagande innebär och hur vi kan hindra klimatförändringen, säger Mikael och Ulrika. Samtidigt som Rani Plast har utvecklats långsiktigt bland annat genom investeringar, har bolagets verksamhet styrts av ekonomiskt förnuft. – Vi har tagit vara på allt redan från första början. Vi har återanvänt spillet i filmtillverkningen för att t.ex. tillverka mattor, vilka var en viktigt produktgrupp en gång i tiden. Råvaran har alltid varit dyr, och även idag utgör den 70–80 procent av produktens kostnad. Därför kan vi inte låta råmaterial gå till spillo, betonar Ulrika. De hållbara lösningarna syns i Rani Plasts dagliga verksamhet på många sätt, som till exempel i användningen av förnybar energi. Alla materialflöden från byggtillbehör till

färgspill mäts noggrant, då målet är att minska mängden material som inte kan återanvändas. Att miljöfrågor ofta behandlas på ett ytligt sätt är något som Mikael och Ulrika anser vara beklagligt. Om man i miljökommunikationen gör grova förenklingar leder det lätt till välmenande åtgärder som i själva verket skadar miljön. – Det är viktigt att titta på helheten. På Rani utgår vi från att hitta den bästa lösningen för varje enskild produkt eller förpackning. Ibland är det plast, ibland är det kartong, och ibland är det något helt annat material, berättar Mikael och tillägger att han tycker det är synd att plast har så dåligt rykte i den offentliga debatten. Plast blir ett problem om vi efter användningen slänger den till exempel i havet. – På sista tiden har man börjat inse plastens fördelar. Det beror delvis på coronasituationen, som har gett upphov till diskussioner om vårdpersonalens skyddsutrustningar och sjukhusmaterial. Vid tillverkning av skyddsutrustning är plast ofta det enda materialalternativet, påpekar Ulrika. Vilka metoder använder Rani Plast på sin väg mot en klimatneutral produktion? – Vi lanserar flera hållbara förpackningslösningar och utvecklar produktionsprocesserna så att de stöder användningen av återvunnet råmaterial. Samtidigt hjälper vi våra kunder att optimera användningen av plast, och vi handlar ansvarsfullt för att främja välmåendet i arbetet. Med andra ord fortsätter vi på den väg vi alltid gått, säger Mikael och Ulrika.

  21


Investeringarna sätter fart på tillväxten Ranis nya tryckmaskinerna är en naturlig del av maskinparkens kontinuerliga förnyelse.

N

ÄR RANI PLASTS koncernchef Mika-

el Ahlbäck reste till Italien för ett par år sedan för att köpa en ny tryckmaskin åt företaget, kom han hem med inte bara en utan två nya tryckmaskiner. – Den andra kom på köpet, då jag fick maskinerna till ett bra paketpris. Den ena maskinen är en ren ersättningsinvestering, medan den andra är ett efterlängtat tillägg till tryckavdelningens kapacitet, förklarar Ahlbäck. Detta beskriver bra hur Rani Plast och Mikael Ahlbäck förhåller sig till maskininvesteringar – om företaget inte vågar investera, kan det inte heller förvänta sig att växa. Eftersom Rani alltid har satsat på breda filmer är det inte någon tillfällighet att en av de nya tryckmaskinen trycker Norra Europas bredaste filmer. Rani Plast förnyar sin maskinpark kontinuerligt. I slutet av år 2019 togs en ny maskin för lantbruksfilm i bruk, och följande motsvarande maskininvestering

22 

planeras till år 2021. Dessutom kommer en ny svetsmaskin till Lappfors hösten 2020. – Utgångspunkten är att de nya maskinerna är energieffektivare och snabbare än sina föregångare, påpekar Mikael. Vid sidan av maskininvesteringarna satsar Rani Plast starkt på utveckling av produktionen även med andra metoder. Bolaget arbetar kontinuerligt för att ytterligare förbättra arbetarskyddet och öka användningen av återvunnen plast som råmaterial.

Om företaget inte vågar investera, kan det inte heller förvänta sig att växa.

HP Rani Plast får miljömärket Svanen

H

P RANI PLAST är ledande tillverkare av frysoch avfallspåsar i Norden. Bolaget använder endast el producerad med vindkraft i sin produktion, och HP Rani Plast fick som första aktör inom sin bransch rätt att använda det nordiska miljömärket Svanen som erkännande för långvarigt miljöarbete. – Ekologi och hållbara gröna värden blir allt viktigare för våra kunder, vilket har stärkt vår position som lokal leverantör. Eftersom HP Rani Plasts fabriker är belägna nära sina kunder i Finland och Sverige, är transporterna korta och effektiva. När vi gick över till vindel minskade våra koldioxidutsläpp från nästan en miljon kilogram till nära noll, säger bolagets operativa direktör Anders Forsberg.


Teamarbete ger resultat i Sverige

F

BILD: LINUS LINDHOLM

örhållandena och resurserna har utvecklats en hel del för Ranis team i Anderstorp i Sverige, när man jämför med hur det var för nio år sedan när verksamheten inleddes under ledning av Marko Ahonen i hans hemmakontor. Nu består teamet redan av fyra personer och verksamheten visar även resultat. En av anledningarna till teamets goda resultat är en klar arbetsfördelning: eftersom Mona Severikangas ansvarar för den personliga kundservicen, kan Marko Ahonen, Tobias Andersson och Mathias Karlsson lägga fokus på säljarbetet. – Både Mathias och Tobias har kommit till oss från branschen, och deras kompetens har visat sig vara guld värd. Det svenska teamets kunder finns i de stora industribranscherna - en av de största branscherna är tillverkare av isoleringsmaterial. Utöver detta för-

packas i Sverige bland annat jord, pellets, papper och mycket annat i Ranis filmer. Under de närmaste åren är målet att öka försäljningen med tio miljoner euro. – Rani Plast är redan ganska välkänt i Sverige, men ändå måste vi vara mer aktiva på marknaden och satsa ännu mer på personliga möten med kunderna. Även om det har riktats kritik mot plast så har plastdebatten på senare tid fått mer positiva nyanser, enligt Marko Ahonen. Industrin är intresserad av återvunnen plast och återvunnet material används hela tiden i allt större utsträckning. – Enligt min åsikt har man i Sverige gjort goda framsteg och fördelarna med plast framhävs bättre i debatten.

Vårt svenska team består av Marko Ahonen, Mona Severikangas, Tobias Andersson (i mitten) och Mathias Karlsson.

– Enligt min åsikt har man i Sverige gjort goda framsteg och fördelarna med plast framhävs bättre i debatten.

Skyddar trävaror och bygger i trä

T

ERI-HUS , som är en av Finlands äldsta husfabriker, levere-

rade ytterväggselement till Fiskets hus i Vasa. Huset är ett av de mest intressanta träbyggnadsobjekten i staden de senaste åren. Byggnaden, som uppfördes på Fiskstranden, var byggnadstekniskt krävande. Huset har ett välvt tak, och ovanifrån sett har huset formen av en fisk, och byggnaden har inte två väggar som är identiska.

A

RT-PAK , som hör till Nordens största tillverkare av trävaru-

huvar, tillverkar och trycker sina filmer i Terjärv och vidareförädlar dem i Art-Paks fabrik i Mörskom. Filmerna levereras främst som förpackningsmaterial för sågvaror till sågar i Finland och Sverige. Produktionen i Mörskomfabriken har utvecklats bland annat genom investeringar i kostnads- och energieffektiva maskinoch produktionslinjer. Produkten skyddar ekologiskt byggmaterial, alltså trä, så att det inte förstörs eller får mekaniska skador. Efter användningen har kunden möjlighet att lämna förpackningsmaterialet för återvinning, varvid filmen blir råmaterial igen.

  23


Ab Rani Plast Oy Fabriksvägen 6, FI-68700 Terjärv

+358 (0)20 7680 111, info@raniplast.com www.raniplast.com

Profile for Rani Plast

Rani Plast Kundtidning 2020  

Rani Plast Kundtidning 2020  

Profile for raniplast