Page 1

ar€l& Ir^rJ or0 Jo pue eqt regu sep€cep o.{t1 '988I ul 1l peqsrlqnd or{ leqt loeJ eql elrdsop ',fte,re1s Jo uoqrloq€ aq] oroJaq oturl € ur lolou eq] les o1peprcop o^eq ruoJ 1q8rur .(q16 '6 l.,t16ur.r.o"rddesrp equcsep ro '>1coru eq seop qcH,,1A, esrerpo or{l JoAo aEep.a.ud ure.^AJ seop secrnos 1er1ue1od eseqlJo qclqA lacueuedxe

s6euo ar{crnr{c eq1 i,{prueg eq1 ;firumuruor eqJ 6ruo'r3 eruoc senlel Ieroru op erer{,&\ '1o,l.ou eqlJo plro.r\ oql uI 'lelou aq} ur ,!r1u.rou3o eceld eql ssncsrq '8 ealrlceJJe senbtuqcel esaq] eJV 6rur1 ';elncrped ur 'srelceJer{o slr{.ro3 .,(qledurfs eleerc 01 osn urB.lAJ seop senbruqca} leq^N

.L

6,(e,Ll reE;el eruos ur .{1ercos uo lueufiuoc Jorler{oq s(ruoJ seoq 6foq p1o -ruef-g1 Ieuuou e Eureq lsni eq sI rO elenrc flqesncxeur ruoJ s1 '8uqge1s sr ueru oog € sl lull leql Suop IIP u1!\oDI sBq ruoJ lul{lpu3 s(lo^ou eq} 1€ uorlPla^er er{J '9

6flnueg oq] ut euelJelur flercos seop ueql6 atuoJ pu€ IcnH lnoq€ l€q,4\ ;,(11uug e olnlrlsuoc rurf puu IcnH oq lflercos ur eceld Jreql sr ler{16 6seJnlcruls ,{prue;yo ecueuodrur oql sl1€qA 'lelou eqi q ;eeddu l€q1 serllueJ roJ slepou eqlJo oruos eqlrcseq 's e{ooq oql ur uo oB 8ur.(l qcnru os soop ,(q16 i.,8uoJ,tA,: rlloq aJV eecueJeJJlp eq] sl leqA ,,'p€9,, eq 01ueos 'utqdnep eql pue o{np oqiJo suoc eql eltl 'sreq}o ellq.e\'set1 .,pooE,, og o} tuees 'tut1 el€s ol sllel {cnH esoq} e{rl 'ser1 eruos 'f1snoun3 'lolou slq} ut .(lluenberg sJncco 3ut,{1 ,v ele^ou eql ut 1oqru,(s € s€ relrr eqlJo esn eql ssncslq l,luolueAell{Ju cI}sIUe uu Jo ssel leAou eI{} e{€ru }f seoq eJapueJ eql uo a,\eq eEusn sq] seop lcoJJe leq ylelou oq] ut slcel€IpJo osn s6uIe,AAJ ssncslq

e{ooq srql w ssausnorcsuocJo reluec eql s€ pllqc e esn uru.{\J seop ,(q16 ',(oq p1o-ruef-ueegrql e sI uuIC {cnH

suorlsan$ ,{ussg A

't '7,

'l

Huck Finn English Honors  

Huck FInn English Honors Questions