Page 1

MAGAZINE

RISE & NIGHT O N E

D A Y

T R I P

O N E

P R O V I N C E

-

B A N G K O K


สมาชิ ก ชนิ ต า อนั น ตศิ ร ิ ร ั ต น์ 55080501413 ปนั ด ดา มิ น สาคร 55080501449 รั ง สิ ม ั น ต์ กองแก้ ว 55080501469 วราสิ ท ธิ ์ ปนิ ช ิ จ ิ ว าสั น ต์ 55050801476 อรรคเดช ยกชู 55080501519


RISE & NIGHT


การเดิ น ทาง ไม่ ไ ด้ แ ปลว่ า การท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ ป็ น การเดิ น จาก จุ ด หนึ ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ ่ ง เท่ า นั ้ น หากหากเป็ น เรื ่ อ งราวที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในทุ ก ๆก้ า วที ่ เ ดิ น หลายคนคนเริ ่ ม ต้ น ด้ ว ยการ ออกเดิ น เท้ า พาร่ า งกายออกไป สั ม ผั ส โลกกว้ า ง ตามแต่ ใ จเรากำ � หนดเส้ น ทางแห่ ง การค้ น พบโลก ใหม่ ท ี ่ ไ ม่ ค ุ ้ น ชิ น : EDITOR


CONTENT 1 ประวั ต ิ ก รุ ง เทพมหานคร 6 สวนธนบุ ร ี ร มย์ 16 วั ง หลั ง 21 ท่ า พระจั น ทร์ 24 ท่ า เตี ย น 29 TALK TO TALK WITH ติ ๊ ก เจษฎาภรณ์ ผลดี

32 MUSEUM SIAM


CONTENT 42 MUSE KITCHEN 46 TALK TO TALK WITH ป๋ อ มแป๋ ม นิ ต ิ ชั ย ชิ ต าทร

50 สุ ข ุ ม วิ ท 54 AUDREY CAFE’ & BISTRO 63 เยาวราช 76 ซอยคาวบอย 84 CAFE’ & RESTAURANTS ADDRESS


RISE & NIGHT

BANGKOK กรุ งเทพเป็ น เมื องหลวง เป็ น ศู น ย์ก ลางการปกครอง การศึก ษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิ ช ย์ การสื ่อสาร และความเจริญของประเทศ นอกจากนี้ย ัง เป็นเมือง ที ่ ม ี ช ื ่ อยาวที ่ สุ ด ในโลกอี กด้ วย มี แม่น้ำ�สำ�คัญคือ แม่น้ำ�เจ้าพระยาไหลผ่าน ทำ�ให้แบ่ง เมือง ออกเป็ น 2 ฝั ่ ง คื อฝั ่ งพระนครและฝั่ง ธนบุร ี โดยกรุง เทพมหานครมีพื้นที่ทั้ง หมด 1,568.737 ตารางกิ โลเมตรชาวต่ างชาติ เรี ยกกันว่า “บางกอก” นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่ แม่ น ้ ำ � เจ้ าพระยาคดเคี ้ ยวไปมาบางแห่ง มีส ภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึง เรีย กกันว่า “บางเกาะ” หรื อ “บางโคก” หรื อไม่ ก็ เป็ น เพราะบริเ วณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึง เรีย กว่า “บางมะกอก” โดยคำ � ว่ า “บางมะกอก” มาจากวัดอรุณ ซึ่ง เป็นชื่อเดิมของวัดดัง กล่าวและต่อมาต่อมากร่อน คำ � ลงจึ งเหลื อแต่ ค ำ � ว่ าบางกอก กรุง เทพมหานครมีส ถานที่ท่องเที่ย วหลายแห่ง มีแหล่ง ช้อป ปิ ้ งมากมาย แหล่ งร้ านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย นอกจากนี้ในกรุง เทพมหานครยัง มี พ ื ้ น ที ่ สี เขี ยวมากมาย สำ � หรั บพัก ผ่อนหย่อนใจ รวมทั้ง ใช้ออกกำ�ลัง กายและพบปะสัง สรรค์

01


ตะวั น เริ ่ ม ทอแสง คว า มมื ด มิ ด ในยามราตรี เ ริ ่ ม จางหาย ทุ ก ชี ว ิ ต ลื ม ตาตื ่ น ขึ ้ น มาจากการหลั บ ใหลจากความเหน็ ด เหนื ่ อ ยที ่ ผ ่ า นมาและเริ ่ ม ต้ น เช้ า วั น ใหม่ แสงอาทิ ต ย์ ส าดส่ อ งมายั ง ใบห น ้ า เหมื อ นเป็ น นาฬิ ก าปลุ ก จากท้ อ งฟ้ า เช้ า วั น ใหม่ ไ ด้ เ ริ ่ ม ขึ ้ น แล้ ว พ ร ้ อ ม อ อ ก เ ด ิ น ทางไปพบสิ ่ ง ใหม่ ๆ ที ่ ก ำ � ลั ง รออยู ่ พ ร้ อ มที ่ จ ะบั น ทึ ก เรื ่ อ งราวและค ว า ม ท ร ง จ ำ � พร้อมที่จะออกเดินทางหรือยัง ?


RISE & NIGHT

05


สวนธนบุ ร ี ร มย์ สวนธนบุ ร ี ร มย์ ตั ้ ง อยู ่ ถ นนพุ ท ธบู ช า แขวงบางมด เขตทุ ่ ง ครุ กรุ ง เทพมหานคร บริ เ วณที ่ ต ั ้ ง สวนสาธารณะแห่ ง นี ้ เ คยเป็ น สวนผลไม้ แ ละทุ ่ ง หญ้ า มาก่ อ น โดยเฉพาะ สวนส้ ม บางมดที ่ ข ึ ้ น ชื ่ อ สำ � หรั บ ที ่ ด ิ น เป็ น กรรมสิ ท ธิ ์ ข องสำ � นั ก งานทรั พ ย์ ส ิ น ส่ ว น พระมหากษั ต ริ ย ์


RISE & NIGHT

แต่ กรุ งเทพมหานครเป็ น ผู ้ เช่ าทำ � ประโยชน์โดย ในปี 2503 ผู ้ บริ ห ารกรุ งเทพมหานครในขณะนั้น คื อ นายชำ � นาญ ยุ วบู รณ์ ได้ ม ี น โยบายปรับปรุง สถานที ่ แ ห่ ง นี้เป็น “สถานที ่ เ พาะชำ � ต้ น ไม้ บางมด” เพราะความเหมาะสมในด้ านที่ตั้ง และ ความอุ ด มสมบู รณ์ ข องดิ น และน้ ำ � จนในปี 2511 พระยามไหศวรรย์ นายกเทศมนตรี นครธนบุร ี ได้ เห็ น ความเหมาะสมของพื ้ น ที ่ จึ ง ดำ�เนินการ ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น สวนสาธารณะเพื ่ อ การพั ก ผ่ อ น ของประชาชนในย่ า นฝั ่ งธนบุ รี และเปลี่ย นชื่อ

เป็น “สวนธนบุร ีร มย์” สวนธนบุร ีร มย์ มีเ อกลัก ษณ์ที่ความร่มรื่นใน บรรยากาศชานเมื อ งที ่ ส ั ม ผั ส ได้ ถ ึ ง กลิ ่ น ไอแห่ ง ธรรมชาติ แ ม้ ป ั จ จุ บ ั น ขบวนการแห่ ง ความเจริ ญ ของเมื อ งจะยึ ด ครองบริ เ วณโดยรอบให้ เ ปลี ่ ย น การใช้ ที่ ดิ น จากเกษตรกรรมเข้ า สู่ ก ารพั ก อาศั ย ในรูปตึก แถว อาคารชุด แต่บรรยากาศความสงบ ร่มเย็น เขีย วขจีด้วยกลุ่มไม้ย ืนต้น และสวยสด ด้วยสีส ันของดงไม้ดอก

07


RISE & NIGHT

08


RISE & NIGHT

09


ของบางอย่ า งไม่ ไ ด้ ค รอบครอง แค่ ไ ด้ มองก็ มี ความสุ ข แล้ ว


RISE & NIGHT

13


9 :00 เ ก  า น า ิ ก า


RISE & NIGHT

ตลาดวั ง หลั ง เป็ น ย่ า นเก่ า ลั ก ษณะเป็ น ซอยยาวมี ต รอกแยกออกไป ปั จ จุ บ ั น ตลาดนี ้ เป็ น ที ่ รู ้ จ ั ก ดี ของคนวั ย ทำ � งาน นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย น เพราะมี ท ั ้ งของอร่ อ ย และสิ น ค้ า ทั น สมั ย กั บ สิ น ค้ า มื อ สองให้ เ ลื อ กซื ้ อมากมาย

16


วั ง หลั ง สำ � หรั บ ที ่ มาของชื ่ อเรี ย กติ ด ปากว่ า “วั ง หลั ง ” นั ้ น ดั ้ งเดิ ม แล้ ว บริ เ วณที ่ ตั ้ งส่ ว นหนึ ่ งของตลาดในปั จ จุ บ ั น คื อ พระราชวั ง ของสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า กรมพระอนุ ร ั ก ษ์ เทเวศร์ ก รมพระราชวั ง บวรสถานภิ ม ุ ข ในสมั ย พระบาท สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก ถั ด จากวั ง หลั ง ลงไป ทางวั ด ระฆั ง ฯ เป็ น ตำ � บลสวนมั ง คุ ด ซึ ่ ง มี ว ั ง ที ่ ประทั บ เดิ ม ของสมเด็ จ พระพี ่ นางเธอเจ้ า ฟ้ า กรมพระยาเทพ สุ ด าวดี และยั ง มี ร ่ อ งรอยแนวกำ � แพงอิ ฐ เก่ า แก่ อ ายุ กว่ า ร้ อ ยปี ใ ห้ เ ห็ น อยู ่


เรื อ ข้ า มฟาก เป็ น อี ก หนึ ่ งการเดิ น ทางที ่ ช่ ว ยให้ ค ุ ณ ประหยั ด เวลา เพราะพาเราข้ า มเขตหนึ ่ งไปอี ก เขตในระยะเวลาสั ้ นๆ เราสามารถข้ า มฟากจากวั ง หลั ง ไป ยั ง ท่ า พระจั น ทร์ ไ ด้ ค่ า บริ ก ารถู ก เรื อ ข้ า มฟากคนอาจจะใช้ บ ริ ก ารน้ อ ย ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารเพื ่ อการท่ อ งเที ่ ยว ข้ า มไปชมวั ด บ้ า ง ไปตลาดนั ด บ้ า ง ถ้ า คนในพื ้ นที ่ ใช้ จ ะเป็ น พระภิ ก ษุ นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย น ที ่ จะเดิ น ทางเป็ น ประจำ �


ท่ า พระจั น ทร์ เป็ น ท่ า เรื อ ริ ม ฝั ่ งแม่ น ้ ำ � เจ้ า พระยา ตั ้ งอยู ่ บ ริ เ วณสุ ด ถนนพระจั น ทร์ ข้ า งมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ขวง พระบรมมหาราชวั ง เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร ให้ บ ริ ก ารเฉพาะเรื อ ข้ า มฟากในเส้ น ทางท่ า พระ จั น ทร์ - วั ง หลั ง และท่ า พระจั น ทร์ - พระปิ ่ น เกล้ า บ ริ เ ว ณ ท่ า เ รื อ แ ห่ ง นี ้ เ ค ย เ ป็ น ที ่ ตั ้ ง ข อ ง ป้ อ ม พระจั น ทร์ ซึ ่ งเป็ น ป้ อ มแห่ ง หนึ ่ ง ที ่ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ า งขึ ้ นตามแนวกำ � แพงพระนครด้ า นตะวั น ตก ต่ อ มาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว โปรดเกล้ า ฯให้ ใ ช้ บ ริ เ วณพระราชวั ง บวรสถาน มงคลเป็ น ท้ อ งสนามหลวง ถนนหน้ า พระธาตุ ป้ อ ม ต่ า ง ๆ รอบกำ � แพงพระราชวั ง บวรสถานมงคลถู ก รื ้ อ ลงหมดรวมถึ ง ป้ อ มพระจั น ทร์ ด ้ ว ย ถนนที ่ ตั ด ตรงสู ่ บริ เ วณที ่ เคยเป็ น ที ่ ตั ้ งของป้ อ มพระจั น ทร์ จ ึ ง มี ช ื ่ อว่ า “ถนนพระจั น ทร์ ” และท่ า น ้ ำ � ในบริ เ วณที ่ เคยเป็ น ที ่ ตั ้ งของป้ อ มพระจั น ทร์ จึ ง เ รี ย ก ว่ า “ ท่ า พ ร ะ จั น ท ร์ ” ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ใ ช้ เ ป็ น ท่ า เ รื อ โ ด ย ส า ร ซึ ่ ง มี บ ริ ษั ท เ อ ก ช น เ ป็ น ผู ้ ดำ � เนิ น กิ จ การเดิ น เรื อ ข้ า มฟากที ่ ประมู ล มาจาก กรุ ง เทพมหานคร


RISE & NIGHT

ที ่ นี ่ ถื อ เป็ น ศู น ย์ ร วมพระเครื ่ องขนาดใหญ่ ร ะดั บ ประเทศ จนได้ ช ื ่ อว่ า เป็ น ตลาดพระเครื ่ องที ่ เก่ า แก่ แ ละใหญ่ ท ี ่ สุ ด ใน ประเทศไทยเลยที เ ดี ย ว ตั ้ งแต่ ร ้ า นขนาดใหญ่ ไ ปจนถึ ง แผงขนาดเล็ ก แบกะดิ น วั ต ถุ ม งคลที ่ มี ใ ห้ บ ู ช า มี ร าคาตั ้ งแต่ ห ลั ก ร้ อ ยไปจนถึ ง หลั ก ล้ า น ดั ง นั ้ นใครที ่ มาแถวนี ้ จึ ง มั ก เห็ น เซี ย นพระจดจ่ อ อยู ่ ก ั บ การใช้ แ ว่ น ขยายส่ อ งดู พ ระเครื ่ องในมื อ เพื ่ อ ตรวจสอบให้ แ น่ ช ั ด ว่ า พระเครื ่ องแต่ ล ะองค์ ข องแท้ หรื อ ของเที ย ม จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ท างเท้ า แถวท่ า พระจั น ทร์ ติ ด ขั ด จากการ ที ่ มี ค นมุ ่ ง ดู ว ั ต ถุ ม งคลต่ า งๆ เป็ น ประจำ � ทุ ก วั น นั ่ นเอง

22


RISE & NIGHT

23


RISE & NIGHT

ท่ า เตี ย น ท่ า เตี ย นแห่ ง นี ้ เป็ น ชุ ม ชนมาตั ้ งแต่ ส มั ย อยุ ธ ยาแล้ ว เรี ย กว่ า ชุ ม ชนบางกอก ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ บ ริ เ วณท่ า เตี ย นแห่ ง นี ้ เคยเป็ น ตลาดท้ า ยสนม หรื อ ตลาดท้ า ยวั ง มาก่ อ น และเป็ น ตลาดที ่ มี ค วามคึ ก คั ก มี เ รื อ มาจอดเที ย บท่ า ส่ ง ของ และค้ า ขายกั น เต็ ม ท่ า ซึ ่ งนอกจากจะเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตลาด ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางการเกษตรที ่ ใหญ่ ท ี ่ สุ ด ของกรุ ง เทพฯ แล้ ว ยั ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น เมื อ งท่ า ที ่ สำ � คั ญ ในการคมนาคมทางน ้ ำ � อี ก ด้ ว ย ไม่ ว ่ า ใครจะ เดิ น ทางไปไหนมาไหนหรื อ จะไป ต่ า งประเทศ ก็ ต ามก็ ต ้ อ งมาขึ ้ นลงเรื อ ที ่ ท ่ า นี ้ ทั ้ งสิ ้ นและตลอดสองฟาก ฝั ่ งแม่ น ้ ำ � เจ้ า พระยาก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ย เรื อ นแพของชาวบ้ า นที ่ มาอาศั ย อยู ่ แ ละค้ า ขายในแถบนี ้

24


RISE & NIGHT

25


RISE & NIGHT

TALK TO TALK WITH ติ ๊ ก เจษฎาภรณ์ ผลดี

กันหนัก เราจะมีก ารติวมีก ารจับกลุ่มกัน พอดีก ลุ่มที่เ รา อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มที่ชอบธรรมชาติ อยากไปเที่ย วต่าง จัง หวัด เลยมีความคิดว่าเที่ย วต่างจัง หวัดดีก ว่าจะได้ไป อ่านหนัง สือที่นั่น พอวันหยุดเราก็ไป พอไปบ่อยๆ เจอ ธรรมชาติบ่อย ธรรมชาติเ ขาสอนเรา เขาให้อะไรกับเรา เยอะในเรื่องมิตรภาพของเพื่อน ในเรื่องความที่เ รารู้จัก อยู่ให้ก ลมกลืนกับธรรมชาติได้ โดยที่ไม่ไปทำ�ลายสิ่ง แวดล้อมการเป็นพรีเ ซนเตอร์ให้ก ับททท.

ตอนนี ้ ท ำ � อะไรอยู ่ ? ตอนนี ้ ต ิ ๊ กเป็ น พรี เซ็ น เตอร์ ททท. ชุ ด ใหม่ ด ้ วย เป็นงานที่ ทั้งชอบและถนั ด ครั บ เราได้ รู ้ จ ั กธรรมชาติ ตั ้ งแต่เ ด็ก ๆ แล้ว ก็ เป็ น ตั วของเราด้ วย งานชุ ดนี ้ ต่ า งจากชุ ดแรกยั งไง? คือชุดแรกจะใช้ สโลแกนว่ า เที ่ ยวทั ่ วไทยไปได้ทุก เดือน ผมก็เหมื อนเป็ น ตั วแทนของเหล่ านั กแสดง เป็นตัวแทน คนหนึ ่ งที ่ บั งเอิ ญ มี ค วามถนั ด แล้ วก็ ม ี ห ั วใจรั ก ธรรมชาติ เลยได้ รั บ เลื อ กให้ อ อกมาพรี เ ซ้ น ต์ เ ชิ ญ ชวนให้ ค นไทย มาเที ่ ย วเมื อ งไทยกั น และเที ่ ย วในรู ป แบบรั ก ธรรมชาติ ในเชิง อนุ รั กษ์ พ อมาครั ้ งที ่ 2 ก็ เหมื อนกั น ออกมาเชิญ ชวน แต่ จ ะเพิ ่ ม เติ ม ในส่ วนของในปี น ี ้ ซ ึ ่ งใช้ ช ื ่ อว่า Unseen In Thailand เที ่ ยวเมื องไทยในมุ ม มองที่ไม่เ คย เห็น และผมเองเป็ น ส่ วนหนึ ่ งของ Unseen In Thailand ผมจะเป็ น ผู ้ น ำ � เยาวชนในชื ่ อโครงการ Young Creative Traveler นั กท่ องเที ่ ยงรุ ่ น ใหม่ ใ ส่ ใ จสิ ่ งแวดล้ อ ม คราว นี้ผมจะมาเจาะกลุ ่ ม เยาวชนที ่ ม ี อายุ ต ั ้ งแต่ 14-26 ปี สำ � หรั บ โครงการนี้ จ ะรวบรวมให้ น ้ อ งๆทุ ก คนได้ ทำ � บั ต ร สมาชิ กเข้ าร่ วมโครงการ และทำ � กิ จ กรรมดี ๆ เพื่อรัก ษา สิ่งแวดล้ อมกั น และให้ พ วกเราหั น มาเที ่ ยวในแบบเชิง อนุร ัก ษ์ อย่ างแท้ จ ริ ง เพราะเราเชื ่ อว่ าเด็ กๆพวกนี้เ ขา เป็น จุ ด กำ � เนิ ด ของการมี ห ั วใจรั กสิ ่ งแวดล้ อม จะมีผ ลต่อ ครอบครั ว ซึ ่ งทำ � ให้ ค ุ ณ พ่ อคุ ณ แม่ สนใจด้ วย

ถือเป็นการให้ก ับสังคมอย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่า? ผมว่ามันแน่นอนครับ คือจะบอกว่างานที่เ ราทำ�อยู่ทุก วันนี้ เหมือนกับเราให้ส ัง คมครับ ให้ในที่นี้คือเราให้ ความสุข ให้ร อยยิ้ม ให้ความบันเทิง กับเขา ส่วนการที่ ไปเป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ ก็ เ หมื อ นเป็ น การกลั บ คื น สู่ สั ง คมอี ก รูปแบบหนึ่ง ให้เ ขาได้มีโอกาสได้คิด มีโอกาสได้ทำ�ใน สิ่ง ที่ถ ูก ต้อง หน้าที่ข องพรีเ ซ็นเตอร์ต้องทำ�อะไรบ้าง? ผมจะเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊ง เด็ก เป็นผู้นำ�กลุ่มเยาวชน เราพาพวกน้อง ๆ ทำ�กิจกรรมกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วน ของกรุง เทพฯและต่างจัง หวัด อีก อย่างหนึ่ง คือเราช่วย ททท. ในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ สัง เกตว่าติ๊ก เป็นพรีเ ซ็นเตอร์ที่ดีมาก เพราะเห็นติ๊ก พูด เรื่องการท่องเที่ย วเสมอเวลาสัมภาษณ์ ผมว่าเวลาเราพูดออกไปผ่านสื่อ ซึ่ง ทุก ๆ คนได้อ่านกัน ผมก็อยากจะให้ความรู้ก ับเขา ไม่ใช่แค่ร ู้ว่านัก แสดงคน นี้ไปเดินห้าง หรือว่ามีแฟน ไม่มีแฟน ผมว่าอย่ารู้แค่นั้น ดีก ว่า เราหาอย่างอื่นรู้ก ็ได้

เริ่มเดิ น ทางท่ องเที ่ ย วเองตั ้ งแต่ เมื ่ อไหร่ ? เมื่อมั ธยมปลาย เริ ่ ม ออกต่ างจั งหวั ด กั บเพื ่ อนๆและเริ่ม ชอบ พอมหาวิ ท ยาลั ย เราเรี ยนกั น หนั ก เวลาเราเรีย น

นิ ต ยสารขวั ญ เรื อ น

29


12:00 ส ิ บ ส อ ง น า ิ ก า


มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) สถาบั น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ ( สพร.) เป็ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง แรกที ่ เ น้ น การสร้ า งประสบการณ์ ส ดใหม่ ใ นการชมพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ซึ ่ ง จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เพื ่ อ เป็ น ต้ น แบบของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี ่ น่ า รื ่ น รมย์ แ ละช่ ว ยยกระดั บ มาตรฐานการจั ด การ เรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบใหม่ ให้ ก ั บ ประชาชนโดยเฉพาะ เด็ ก และเยาวชนไทยเกี ่ ย วกั บ การสร้ า งสำ � นึ ก ในการ

รู ้ จ ั ก ตนเอง รู ้ จ ั ก เพื ่ อ นบ้ า น และรู ้ จ ั ก โลก รวมถึ ง การสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่ า นเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ เพื ่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู ้ ป ระวั ต ิ ศ าสตร์ แ ละเรื ่ อ งราว ต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งสนุ ก สนานยิ ่ ง ขึ ้ น


RISE & NIGHT

34


RISE & NIGHT

คนกบแดง หรื อ รู ป คนทำ � ท่ า เป็ น กบเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ การเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ เพราะกบถื อ เป็ น สั ต ว์ ศ ั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ท ี ่ แ สดง ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ น ที ่ เ คารพบู ช าทั ่ ว ทั ้ ง เอเชี ย ตะวั น ออก เฉี ย งใต้ เห็ น ได้ จ ากลวดลาย บนกลองมโหระทึ ก ที ่ เ ป็ น เครื ่ อ ง มื อ ใช้ ป ระโคมตี ใ นพิ ธ ี ก รรมขอฝน

35


RISE & NIGHT

36


RISE & NIGHT

นิทรรศการถาวร ช่ ว งที ่ 1 “สุ ว รรณภู ม ิ ” นำ � เสนอเรื ่ อ งราวของดิ น แดนสุ ว รรณภู ม ิ แ ละ ประเทศไทยในปั จ จุ บ ั น ย้ อ นกลั บ ไปราว 3,000 ปี ก ่ อ นการรั บ พุ ท ธศาสนาและศาสนาฮิ น ดู เ ข้ า มา จนกระทั ่ ง กลายเป็ น ศาสนาหลั ก จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น ช่ ว งที ่ 2 “สยามประเทศไทย” นำ � เสนอเรื ่ อ งราวการสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาซึ ่ ง ถื อ เป็ น อาณาจั ก รใหญ่ ท ี ่ ค รอบคลุ ม ดิ น แดนที ่ เป็ น ประเทศไทยในปั จ จุ บ ั น เกื อ บทั ้ ง หมด อี ก ทั ้ ง ยั ง เป็ น จุ ด เปลี ่ ย นผ่ า นสำ � คั ญ ในการกำ � เนิ ด ขึ ้ น ของ “สยามประเทศไทย” ช่ ว งที ่ 3 “ประเทศไทย” นำ � เสนอพั ฒ นาการของดิ น แดน ผู ้ ค น และสั ง คม จากแบบจารี ต มาสู ่ ส ั ง คมสมั ย ใหม่ ใ นปั จ จุ บ ั น

37


RISE & NIGHT

กำ � เนิ ด ประเทศไทย (Politics & Communications) จากสยาม ทำ � ไมกลายเป็ น ไทย ห้ อ งนี ้ จ ะกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การค้ น หาคำ � ตอบว่ า “วั น เกิ ด ประเทศไทยคื อ วั น ที ่ เ ท่ า ไหร่ ” และ “กรมโฆษณาการมาเกี ่ ย วอย่ า งไร”

38


สี ส ั น ตะวั น ตก (Thailand and the World) เป็ น ห้ อ งที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประวั ต ิ ศ าสตร์ โ ลกใหม่ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น อย่ า งมี ช ี ว ิ ต ชี ว า ภายหลั ง ความบอบช้ ำ � จากสงWครามโลกครั ้ ง ที ่ 2 ในทศวรรษ 1940 เศรษฐกิ จ ที ่ ก ำ � ลั ง รุ ่ ง เรื อ ง ผู ้ ค นยิ ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เสี ย งเพลงแห่ ง ความหวั ง และสนุ ก สนาน กล่ อ มให้ ผ ู ้ ค นลื ม ความเจ็ บ ปวดจากสงครามไปได้ ห มดสิ ้ น และประเทศไทยก็ โ กย “ดอลล่ า ร์ ” จากการเปิ ด อ้ า รั บ วั ฒ นธรรมอเมเริ ก ั น อย่ า งเป็ น ล่ ำ � เป็ น สั น


RISE & NIGHT

Muse Kitchen

by Elefin Coffee

42


RISE & NIGHT

“Muse Kitchen by Elefin Coffee” ร้ า นกาแฟไทย คั ่ ว บด สด ใหม่ เ สมอ จากเมล็ ด พั น ธุ ์ อราบิ ก ้ า ที ่ ดี ที ่ สุ ด ด้ ว ยเครื ่ องคั ่ วกาแฟดั ้ งเดิ ม จากเยอรมั น นอกจากนี ้ ยั ง มี เ บเกอรี ่ สดใหม่ และอาหารหลากหลายเมนู ใ ห้ ท ่ า นเลื อ กสรร เปิ ด ให้ บ ริ ก าร วั น อั ง คาร - วั น อาทิ ต ย์ (ปิ ด วั น จั น ทร์ ) เวลา 10.00 - 18.00 น.

43


RISE & NIGHT

TALK TO TALK WITH ป๋ อ มแป๋ ม นิ ต ิ ขั ย ขิ ต าทร

เชื ่ อ ว่ า มี ค นจำ � นวนไม่ น ้ อ ยที ่ ม ี โ อกาสได้ ท ำ � งานในอาชี พ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ในความใฝ่ ฝ ั น แต่ ด ั น “คลิ ก ” และ “เปรี ้ ย ง” ป๋ อ มแป๋ ม -นิ ต ิ ชั ย ชิ ต า ทร คื อ คนหนึ ่ ง ที ่ ก ้ า วเข้ า มาในอาชี พ ครี เ อที ฟ รายการโทรทั ศ น์ แ ล้ ว ก ลายเป็ น ที ่ จ ดจำ � เริ ่ ม ต้ น เมื ่ อ 10 ปี ก ่ อ นจากรายการ Five Live ทาง ททบ.5 จะเห็ น ป๋ อ มแป๋ ม ในฐานะเป็ น “เด็ ก เกย์ ” และพี ค สุ ด ขี ด จาก รายการททท (เทยเที ่ ย วไทย) ซึ ่ ง ออกอากาศทางแบงแชนแนล กั บ บทบาทพิ ธ ี ก รไกด์ ส าว สาว สาว(เทย) และพ่ ว งตำ � แหน่ ง ครี เ อที ฟ และโปรดิ ว เซอร์ ร ายการ

“เราเป็ น เด็ ก เพ้ อ ตั ้ ง แต่ เ ด็ ก จะเป็ น เด็ ก เกิ น ๆ เช่ น ติ ด เชื ่ อ ในสมุ ด คน อื ่ น จะติ ด ชื ่ อ เฉยๆ แต่ เ ราจะติ ด ‘เป็ น ของป๋ อ มแป๋ ม ล่ ะ เธอ’ หรื อ สมั ย เด็ ก อาจารย์ จ ะให้ ห ่ อ กสมุ ด เรี ย น คนอื ่ น เขาก็ เ อากระดาษธรรมดา แต่ ข องเราจะไปเอาโปสเตอร์ ห นั ง มาห่ อ แล้ ว เราก็ ต ั ด หน้ า เราไปแปะ ทั บ หน้ า นางเอก มั น จะมี อ ะไรล้ น ๆ มาแต่ เ ราก็ ไ ม่ ไ ด้ ม องว่ า ความเกิ น จะกลายมาเป็ น สั ม มาอาชี พ ในอนาคตได้ ด้ ว ยความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง สร้ า งความโดดเด่ น และมี ล ายเซ็ น ต์ ใ ห้ ค นจดจำ � ได้ ใ นงานเกื อ บ ทุ ก ชิ ้ น ป๋ อ มแป๋ ม บอกว่ า ไอดอลในการทำ � งานของเขาคื อ “ประภาส ชลศรานนท์ ” นั ก คิ ด นั ก เขี ย นที ่ ม ี ล ายเซ็ น ต์ ช ั ด เจนในทุ ก งาน “เราไม่ เคยทำ � งานกั บ พี ่ จ ิ ก มาก่ อ นแต่ ช ื ่ น ชอบผลงานของเขา แต่ เ ขาก็ จ ะเป็ น ไอดอลในเชิ ง ครี เ อที ฟ เพราะป๋ อ มแป๋ ม รู ้ ส ึ ก ว่ า งานทุ ก งานของเขา ออกมาดี เสพแล้ ว แฮปปี ้ เห็ น ปุ ๊ บ แล้ ว รู ้ ไ ด้ เ ลยว่ า นี ่ ค ื อ งานของเขา มั น มี ล ายเซ็ น ต์ บ างอย่ า ง มั น ดี ๊ ดี ท ี ่ เ ราทำ � งานหนึ ่ ง งานโดยไม่ ต ้ อ ง บอกว่ า เป็ น ใครแต่ ค นสามารถรั บ รู ้ ไ ด้ เราถื อ เขาเป็ น แบบอย่ า ง”

เทยเที ่ ย วไทยกั บ ไกด์ ส าวชาวเทย ทำ � งานในตำ � แหน่ ง ครี เ อที ฟ กั บ รายการ Five Live อยู ่ 8 ปี จน กระทั ่ ง เมื ่ อ 2 ปี ก ่ อ น ที ่ เ กิ ด ช่ อ ง Bang Chanel เขาถู ก ย้ า ยให้ ไ ป พั ฒ นาช่ อ งน้ อ งใหม่ ในตำ � แหน่ ง รองผู ้ จ ั ด การ และ Creative Group Head ซึ ่ ง ยากขึ ้ น เพราะมี ง านที ่ ต ้ อ งบริ ห ารคน ไม่ ใ ช่ ง านที ่ ล งมื อ ทำ � เองทั ้ ง หมดเหมื อ นเดิ ม “แต่ ส ำ � หรั บ รายการเทยเที ่ ย วไทย ที ่ เ ราเริ ่ ม คิ ด ตั ้ ง แต่ เ ป็ น ศู น ย์ ใช้ เ วลากั บ มั น มาก(ลากเสี ย งยาว) กลั บ ไปรี เ สิ ร ์ ช รายการท่ อ งเที ่ ย ว เก่ า ๆ ไปค้ น ทฤษฎี ว ่ า ทำ � ยั ง ไงให้ ร ายการมั น แข็ ง แรง ก็ เ ริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ค ิ ด คอนเซ็ ป ต์ รู ป แบบ จนมาถึ ง รายระเอี ย ดช่ ว งต่ า งๆ นำ � เสนอกั บ เจ้ า นายก็ ล งมื อ ถ่ า ยทำ � เองทั ้ ง หมด แล้ ว ก็ พ อรายการเรี ่ ม ออนแอร์ เ ราก็ ไ ป คุ ม การตั ด ต่ อ เอง เลื อ กเพลงเอง ยกเว้ น แค่ ส คริ ป ต์ ท ี ่ จ ะมาจากปาก พิ ธ ี ก รทั ้ ง 3 นาง ประกอบด้ ว ย ป๋ อ มแป๋ ม ก๊ อ ตจิ และ กอล์ ฟ เฟิ ร ์ น ทุ ก อย่ า ง ณ ตรงนั ้ น มุ ก สดใหม่ ถึ ง ทำ � ให้ ร ายการเราสนุ ก แบบเพื ่ อ นเมาท์ เพื ่ อ น”

บั น เทิ ง สี เ ขี ย วคื อ ความภู ม ิ ใ จ “ทำ � งานผ่ า นมามั น พิ ส ู จ น์ ไ ด้ ว ่ า คนในประเทศนี ้ เขาเปิ ด รั บ ผล งานเพราะผลงาน เขาไม่ เ ห็ น เรื ่ อ งที ่ เ ราเป็ น ตุ ๊ ด ว่ า คื อ ตั ว แปร เราดี ใ จ ที ่ ห ลายคนมองข้ า มไป โดยในเชิ ง โครงสร้ า งของการทำ � งาน มั น ก็ เ ป็ น แรงสั ่ น สะเทื อ นเล็ ก ๆ ให้ ค นที ่ เ ป็ น เหมื อ นกั บ เรา เขามี ก ำ � ลั ง ใจที ่ จ ะ ทำ � งานผลิ ต อะไรดี ๆ ออกมา โดยที ่ ไ ม่ ต ้ อ งมากั ง วลเรื ่ อ งตั ว ตนของเขา อี ก อย่ า งเทยเที ่ ย วไทยจะเห็ น ได้ ช ั ด แรกๆ คนอาจจะคิ ด ว่ า มั น เป็ น รายการกะเทย แต่ พ อได้ ด ู ก็ จ ะลื ม ไปเลยว่ า พวกเรา 3 คนเป็ น กะเทย แต่ ค อมเม้ น ต์ ก ลั บ มาคื อ รายการสนุ ก หรื อ ไม่ ส นุ ก ซึ ่ ง มั น น่ า ดี ใ จที ่ เราเปลี ่ ย นทั ศ นคติ ข องคนจำ � นวนหนึ ่ ง ได้ ใ ห้ เ ขามองข้ า มเรื ่ อ งพวกนี ้ ไป” ป๋ อ มแป๋ ม อธิ บ ายปิ ด ท้ า ย

ความเกิ น ทำ � ให้ เ กิ ด งานครี เ อที ฟ ของป๋ อ มแป๋ ม ถื อ ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อาชี พ ใฝ่ ฝ ั น ในวั ย เด็ ก ของเขา แต่ เ มื ่ อ นึ ก ย้ อ นกลั บ ไปทำ � ให้ เ ขาพยั ก หน้ า ยิ ้ ม ๆ ว่ า “เออ... ความเพ้ อ ๆ เกิ น ๆ ตั ้ ง แต่ ว ั น นั ้ น ทำ � ให้ ฉ ั น เป็ น คนอย่ า งวั น นี ้ น ี ่ เ อง”

46


RISE & NIGHT

ป๋ อ มแป๋ ม -นิ ต ิ ชั ย ชิ ต าทร คื อ ค น ห นึ ่ ง ที ่ ก้ า ว เ ข้ า ม า ใ น อ า ชี พ ครี เ อที ฟ รายการโทรทั ศ น์ แ ล้ ว กลาย เป็ น ที ่ จ ดจำ � เริ ่ ม ต้ น เมื ่ อ 10 ปี ก ่ อ น จากรายการ Five Live

47


15:00 สิ บ ห  า น า ิ ก า


RISE & NIGHT

สุขุมวิท

(SUKHUMVIT) ถนนสุ ข ุ ม วิ ท ช่ ว งต้ น ๆสายที ่ ผ ่ า นกรุ ง เทพมหานครถื อ เป็ น เขตธุ ร กิ จ สำ � คั ญ แห่ ง หนึ ่ ง ของกรุ ง เทพมหานครตามซอยต่ า ง ๆ ตลอดแนว ถนนสุ ข ุ ม วิ ท ในช่ ว งนี ้ ย ั ง เป็ น ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ของชาวต่ า งชาติ เ ป็ น จำ � นวนมาก นอกจากนี ้ ย ั ง เป็ น แหล่ ง บั น เทิ ง ใหญ่ ข องเมื อ งอี ก ด้ ว ยและ ที ่ ส ำ � คั ญ ถนนสุ ข ุ ม วิ ท ยั ง มี แ นวระบบขนส่ ง มวลชนตามแผนแม่ บ ทซึ ่ ง ก็ ค ื อ รถไฟฟ้ า บี ท ี เ อสสายสุ ข ุ ม วิ ท ด้ ว ย

50


RISE & NIGHT

51


โคเรียนทาวน์ (Korean Town) ย่านเกาหลีในเมืองไทย ที ่ เ รี ย ก บ ริ เ ว ณ นี ้ ว่ า เ ป็ น โ ค เ รี ย น ท า ว น์ เพราะเหตุ ว ่ า ในแถบสุ ข ุ ม วิ ท นี ้ เ ป็ น ที ่ อ ยู ่ ของชาวเกาหลี จ ำ � นวนมากที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ น ประเทศไทย และเมื ่ อ มี ค นเชื ้ อ ชาติ เ ดี ย วกั น มาอยู ่ ร วมกั น มากๆ เข้ า จึ ง มี ค นคิ ด ทำ � ธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า ต่ า งๆ เพื ่ อ ที ่ จ ะสนองความต้ อ งการ ให้ ช าวเกาหลี เ หล่ า นั ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื ่ อ ง ของอาหาร เครื ่ อ งดื ่ ม หรื อ ข้ า วของต่ า งๆ จนต่ อ มาเมื ่ อ มี ค นมาเปิ ด ร้ า นกั น มากเข้ า ๆ พื ้ น ที ่ บ ริ เ ว ณ นี ้ จึ ง ก ล า ย เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม ค น เกาหลี กลายมาเป็ น ย่ า นเกาหลี ท ี ่ เ ต็ ม ไป ด้ ว ยร้ า นค้ า ของชาวเกาหลี ท ี ่ ม ี ภ าษาเกาหลี กำ � กั บ มองไปมองมาก็ เ หมื อ นกั บ อยู ่ ใ น เกาหลี อ ย่ า งไรอย่ า งนั ้ น ว่ า แล้ ว ก็ อ ย่ า รอช้ า รี บ เข้ า ไปสำ � รวจโคเรี ย น ทาวน์ พร้ อ มๆ กั น เลยดี ก ว่ า ว่ า จะมี ส ิ ่ ง น่ า สนใจอย่ า งไรบ้ า ง


RISE & NIGHT

53


ร้ า น Audrey cafe’ & Bistro นี ่ ตั ้ งอยู ่ ท ี ่ ซอยทองหล่ อ 11 เป็ น ร้ า นของคุ ณ แบม จณิ ส ตา จรู ญ สมิ ท ธิ ์ (ลิ ่ ว เฉลิ ม วงศ์ ) ร้ า นตกแต่ ง สไตล์ ฝ รั ่ งเศส ชื ่ อร้ า นนั ้ นทางคุ ณ แบมได้ ร ั บ แรง บั น ดาลใจจากนั ก แสดงชาวอเมริ ก ั น ยุ ค 60 ที ่ ชื ่ อ Audrey Hepburn และสไตล์ ก ารแต่ ง ตั ว ของเธอในหนั ง เรื ่ อง Breakfast at Tiffany’s คุ ณ แบมจึ ง นำ � มาใช้ เ ป็ น คอนเซ็ ป ต์ ใ นการ ตกแต่ ง ร้ า นให้ เ ป็ น สไตล์ French Bistro โดยมี โ ทนสี ฟ ้ า เทอร์ ค อยส์ สี พ าสเทล และสี ขาว ดำ � บรรยากาศในร้ า นสวย ทุ ก มุ ม เป็ น ร้ า นอาหารที ่ มี ท ั ้ งของคาวและของหวาน


Audrey cafe’ & Bistro (ออเดรย์ คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร)


ความสุ ข ของการเดิ น ทางเกิ ด ขึ ้ น ระหว่ า งทางที ่ ไ ป ไม่ ใ ช่ จ ุ ด หมายปลายทาง


RISE & NIGHT

59


18:00 ส ิ บ แ ป ด น า ิ ก า


RISE & NIGHT

ถนนเยาวราช กำ � เนิ ด ขึ ้ น ในสมั ย รั ช กาลที ่ 5 และยั ง คงเป็ น ชุ ม ชนคนจี น ย่ า นธุ ร กิ จ การค้ า การเงิ น การ ธนาคาร ร้ า นทอง ภั ต ตาคาร ร้ า นอาหาร ร้ า นค้ า ฯลฯ เหมื อ นดั ่ ง ในอดี ต ยามค่ ำ � คื น เยาวราชจะแปรสภาพจากถนนเศรษฐกิ จ เป็ น ถนนอาหารที ่ ม ี ค วามยาวที ่ ส ุ ด แห่ ง หนึ ่ ง สองฟาก ถ น น เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย อ า ห า ร ห ล ากหลายชนิ ด วางขายเรี ย งรายเป็ น แนวยาวมี ท ั ้ ง หู ฉ ลาม ซุ ป รั ง นก ก๋ ว ยเตี ๋ ย วเซี ่ ย งไฮ้ บะหมี ่ ก๋ ว ยจั ๊ บ แพะตุ ๋ น ยาจี น เกาเหลาเครื ่ อ งใน หมู ข้ า วขาหมู อาหารทะเล เกาลั ด คั ่ ว ของหวานและผลไม้ ห ลากชนิ ด เลื อ กนั ่ ง ได้ ท ั ้ ง แบบภั ต ตาคาร ร้ า นริ ม ถนนหรื อ จะซื ้ อ จากรถเข็ น และแผงลอยนานาชนิ ด ก็ ไ ด้ ท่ า มกลาง บรรยากาศแสงสี ไ ฟจากป้ า ยชื ่ อ ร้ า นที ่ ต ่ า งก็ ม ี เ อกลั ก ษณ์ ท ี ่ ไ ม่ ซ ้ ำ � แบบกั น เป็ น ที ่ โ ดดเด่ น ยามค่ ำ � คื น ของนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว

63


RISE & NIGHT

64


RISE & NIGHT

65


RISE & NIGHT

“เยาวราช” มีความพิ เศษกว่ าตลาดอื ่ น ๆ ตรง ที่ได้ชื่อว่า เป็น ตลาดสองภาค ทั ้ งภาคกลางวั น และภาคกลางคืน ซึ่ง เสน่ ห ์ ข องทั ้ ง 2 ช่ วงเวลา ก็แตกต่า งกัน ออกไป

ในช่ วงกลางวันจะคึก คัก ด้วยผู้คนในวัย คุณ พ่ อคุ ณ แม่ เรื่อยไปจนรุ่นสูง วัย ยิ่ง ในช่วง เทศกาลสำ�คัญต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน เยาวราชก็จะยิ่ง คึก คัก เป็นพิเ ศษ เพราะผู้คน ตั ้ งแต่ รุ ่ น อาม่า ยันอาม่วย ต่างก็หิ้วตะกร้ามา จั บจ่ ายซื ้ อ ของในตลาด ทั้ง ของเซ่นไหว้ และ ข้ าวปลาอาหารกันตลอดทั้ง วัน

66

เกาลัด แปะก้วย คั่วกันสดใหม่ ซึ่ง ถื อ เป็ น ของขึ้นชื่อประจำ�ย่านนี้ ส่วนบางรายก็ ม า เยาวราชเพื่ อ หาของกิ น ให้ อิ่ ม ท้ อ งกั น เลย ทีเ ดีย ว ทั้ง ติ่มซำ� ต้นตำ�รับ ไม่ว่า จะเป็ น ซาลาเปา เนื้อนุ่ม ขนมจีบ ฮะเก๋า เป็นต้ น


RISE & NIGHT

เข้ า สู ่ ย ามเย็ น ตะวั น ลั บ ขอบฟ้ า เวลา เ ลิ ก ง า น แ ล ะ ก ลั บ บ้ า น ข อ ง ใ ค ร ห ล า ย ค น เยาวราชก ็ ย ั ง ไ ม ่ ห ล ั บ ใ หล แต่ ก ลั บ เริ ่ ม คึ ก คั ก อี ก ครั ้ ง พร้ อ มต้ อ นรั บ ตลาดภาคกลาง คื น กั น ตั ้ ง แต่ ห ้ า โมงเย็ น ไปจนถึ ง เที ่ ย งคื น แต่ บ างร้ า นก็ ล ากยาวกว่ า จะปิ ด ร้ า นก็ ต อน เช้ า วั น ใหม่ ต ี ส ี ่

เยาวราชเป็นเสมื อ นจุ ด นั ด พบของชาวกรุ ง เหล่ า พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ตั ้ ง ร้ า นเต็ ม สองฟากถนน เยาวราช รวมถึ ง ตามซอกซอยอื ่ น ๆ และใน ช่ ว งหลั ง ๆ มานี ้ เ ยาวราชเริ ่ ม เป็ น ที ่ น ิ ย มของ เหล่ า วั ย รุ ่ น ที ่ จ ะปั ่ น จั ก รยานออกมาหาอะไร กิ น ตอนค่ ำ � ๆ พร้ อ มความสนุ ก ในการค้ น หา ร้ า นอร่ อ ยถู ก ใจ

67

การมาเที ่ ย วเยาวราชยามค่ ำ � คื น นอกจาก จะได้ ก ิ น อาหารอร่ อ ย ยั ง ได้ น ั ่ ง ชมแสงไฟ จากร้ า นค้ า ที ่ เ มื ่ อ ตั ด กั บ สี ด ำ � สนิ ท ของ ท้ อ งฟ้ า ถนนสายนี ้ ก ็ ส ว่ า งไสวสวยงาม สม กั บ เป็ น แสงสี ย ามค่ ำ � คื น ของกรุ ง เทพฯ เสี ย จริ ง แต่ เ วลานั ่ ง กิ น อาหาร


RISE & NIGHT

68


RISE & NIGHT

“เกาลั ด ” ของขึ ้ น ขื ่ อ อย่ า งหนึ ่ ง ของย่ า นเยาวราช มี ห ลากหลายร้ า นให้ ไ ด้ ล อง

69


RISE & NIGHT

70


RISE & NIGHT

71


RISE & NIGHT

72


เราจะสั ม ผั ส สิ ่ ง ที ่ ง ดงามได้ เพี ย งแค่ เ ราเปิ ด ดวงตาค้ น หา


21:00 ยี ่ ส ิ บ เ อ ็ ด น า ิ ก า


RISE & NIGHT

ซอย คาวบอย

76


RISE & NIGHT

ซอยคาวบอย เป็ น ย่ า นสถานบั น เทิ ง ยามค่ ำ � คื น ในกรุ ง เทพมหานคร ซึ ่ ง ทราบกั น โดยทั ่ ว ไปว่ า มี ก ารแอบแฝงค้ า ประเวณี อ ยู ่ ใ นซอยแห่ ง นี ้ เช่ น เดี ย ว กั บ นานาพลาซ่ า และพั ฒ น์ พ งษ์ ซอยคาวบอยเป็ น ซอยสั ้ น ๆ ประกอบไปด้ ว ย บาร์ ต ่ า งๆ กว่ า 40 บาร์ การบริ ก ารเน้ น ไปที ่ ล ู ก ค้ า นั ก ท่ อ งเที ่ ย วและชาวต่ า ง ชาติ ท ี ่ ม าเมื อ งไทย บาร์ เ กื อ บทั ้ ง หมดในซอยคาวบอยจะเป็ น รู ป แบบบาร์ อ ะโกโก้ ซึ ่ ง เหมื อ น กั บ ที ่ อ ื ่ น ๆ ในประเทศไทย โดยจะมี เ ครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ จ ำ � หน่ า ย และมี ผู ้ ห ญิ ง ใส่ ช ุ ด ว่ า ยน้ ำ � เต้ น อยู ่ บ นเวที บาร์ บ างแห่ ง ผู ้ ห ญิ ง เหล่ า นี ้ จ ะเปลื อ ย ท่ อ นบนหรื อ แม้ ก ระทั ่ ง เปลื อ ยทั ้ ง ตั ว ซึ ่ ง ถื อ ว่ า ผิ ด กฎหมาย ผู ้ ห ญิ ง ที ่ เ ต้ น นี ้ ส ่ ว นใหญ่ ม ั ก จะขายบริ ก ารทางเพศด้ ว ย พวกเธอจะดู แ ลลู ก ค้ า ที ่ จ ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มบาร์ (Barfine) ซึ ่ ง เงิ น ส่ ว นหนึ ่ ง จะถู ก แบ่ ง ให้ ก ั บ พวกเธอ ส่ ว น การบริ ก ารทางเพศจะไม่ ท ำ � ในบาร์ โดยจะทำ � ในห้ อ งโรงแรมของนั ก ท่ อ ง เที ่ ย วหรื อ แล้ ว แต่ ก ารตกลงกั น ลู ก ค้ า ชาวไทยมั ก จะถู ก ปฏิ เ สธให้ เ ข้ า บาร์ เหล่ า นี ้ ยกเว้ น จะมากั บ ชาวต่ า งชาติ

77


RISE & NIGHT

78


ซอยคาวบอยตั ้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งถนนสุ ข ุ ม วิ ท ซอย 21 (ถนนอโศกมนตรี ) กั บ ถนนสุ ข ุ ม วิ ท ซอย 23 สามารถเดิ น มาจากรถไฟฟ้ า บี ท ี เ อส สถานี อ โศก และรถไฟฟ้ า มหานคร สถานี สุ ข ุ ม วิ ท ใกล้ ก ั บ โรงแรมแกรนด์ ม ิ ล เลนเนี ย ม ซอยคาวบอยตั ้ ง ชื ่ อ ตามทหารอากาศ อเมริ ก ั น ที ่ เ กษี ย ณแล้ ว คนหนึ ่ ง ชื ่ อ ว่ า T. G. “Cowboy” Edwards ซึ ่ ง เขาได้ เ ปิ ด กิ จ การ บาร์ แ ห่ ง แรกของซอยนี ้ ใ นปี พ .ศ. 2520 Edwards เป็ น ชาวแอฟริ ก ั น อเมริ ก ั น (อเมริ ก ั น ผิ ว ดำ � ) เขาได้ ช ื ่ อ เล่ น ว่ า คาวบอย มาจาก การที ่ เ ขามั ก จะใส่ ห มวกคาวบอยเป็ น ประจำ �


เราจะไม่ ร ู ้ ว ่ า โลกกว้ า งใหญ่ แ ค่ ไ หน ถ้ า เราไม่ ไ ด้ อ อกเดิ น ทาง เพราะหั ว ใจคื อ “การเดิ น ทางไม่ ม ี ท ี ่ ส ิ ้ น สุ ด ”


CAFE AND

RESTAURANT ADDRESS


RISE & NIGHT

ข้ า วหมู ก รอบนายไซ

ข้า วซอยลำ � ดวนฟ้ า ฮ่ า ม

ออกั ส August

ที่ตั้ง : 1059 ซอยประชาชื ่ น 33 - ประชาชื ่ น 34 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื ่ อ บางซื ่ อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร : 0 2585 5630 , 08 3711-5238

ที ่ ต ั ้ ง : 16/54 ซอยวิ ภ าวดี รั ง สิ ต 58 อาคาร หมู ่ บ้ า นสุ ข สรรพ์ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวง บางเขน หลั ก สี ่ กรุ งเทพมหานคร 10210 โทร: 02-579-6403, 085-916-9905

ที ่ ตั ้ ง: 29/34 ถนนเกษตร-นวมิ น ทร์ บึ ง กุ ่ ม กรุ ง เทพฯ, คลองกุ ่ ม โทรศั พ ท์ : 02-508-1179

อิ น าโฮ Inaho Japanese Restaurant

ก๊ ว ยเตี ๋ ย วเนื ้ อนายโส่ย

Little spoon

ที่ตั้ง : 100/2-3 ถนนพระอาทิ ต ย์ แขวง ชนะสงคราม พระนคร กรุ ง เทพมหานคร 10200 โทร : 08 3495 3129, 08 1487 9359, 08 6982 9042

ที ่ ต ั ้ ง : ซอยสุ ข ุ มวิ ท 21 ถนนสุ ข ุ มวิ ท วั ฒ นา กรุ ง เทพฯ คลองเตยเหนื อ โทรศั พท์ : 087-983-9001

นายอ้ ว นเย็ น ตาโฟเสาชิงช้า

เซ็งทึง รั ง นก

ที่ตั้ง : 41 ตรอกนาวา ถนนตะนาว แขวงเสา ชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที ่ ต ั ้ ง : ตลาดเก่ า เยาวราช ถนนเจริ ญ กรุ ง สั ม พั น ธวงศ์ กรุ ง เทพฯ, สั มพั นธวงศ์ โทรศั พท์ : 085-188-1085

ราดหน้ า ยอดผั ก สู ตร 40 ปี ที่ตั้ง : 514 ถ.ตะนาว แขวงศาลเจ้ า พ่ อเสื อ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร : 08-5169-6569, 08-9497-9651

ตี ๋ ใ หญ่ ห อยทอด ที่ตั้ง: อาคารเจ้าพ่อ ฉางเกลื อ ถนนพรานนก แขวงศิริราช บางกอกน้อย กรุ ง เทพมหานคร 10700 โทร: 02-411-0275, 087-083-6756

ลิ ้ ม เหล่ า โหงว ที่ตั้ง: ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวั ง ทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร: 08-7099-9340

ข้ า วหน้ า ไก่ พ ู น เลิ ศ ที่ตั้ง : 562 ถ.หลวง ห้าแยกพลั บพลาไชย ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร : 0-2688-9254

สี ม รกต ที่ตั้ง: 80-82 ซอยสุกร 1 ถนนมิ ต รภาพ แขวง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุ ง เทพมหานคร 10100 โทร: 081-567-9006, 081-816-9774, 02266-9816

ที ่ ตั ้ ง: 1010/9-10 ซอยศาลาแดง ถนนพระราม 4 บางรั ก กรุ งเทพฯ, สี ล ม, 10500 โทรศั พ ท์ : 02-236-1880

เทนยู แกรนด์ Tenyuu Grand ที ่ ตั ้ ง: 66 ซอยพิ พ ั ฒ น์ ถนนสาทรเหนื อ บางรั ก กรุ ง เทพฯ, สี ล ม โทรศั พ ท์ : 02-632-1777

ซั ม ธิ ง สวี ท Something Sweet

Sweet time ที ่ ต ั ้ ง : ถนนเยาวราช สั มพั นธวงศ์ กรุ งเทพฯ,

ปาท่อ งโก๋ เสวย เยาวราช ที ่ ต ั ้ ง : ปากซอยเทกซั ส (เยาวราช) ถนน เจริ ญ กรุ ง สั มพั นธวงศ์ กรุ ง เทพฯ

ลานผ้า The Fabric ที ่ ต ั ้ ง : 13/7 ถนนเกษตร-นวมิ นทร์ (นวลจั นทร์ ) บึ ง กุ ่ ม กรุ ง เทพฯ, คลองกุ ่ ม, 10230 โทรศั พท์ : 02-943-8807 / 086-402-2594 / 086-402-2364

แซ่บอิน ดี ้ Zap Indy ลาดพร้ า ว กรุ งเทพฯ, จรเข้ บ ั ว โทรศั พท์ : 085-217-6886 / 085-664-4645

ฮันนีมูน Honeymoon ที ่ ต ั ้ ง : ใกล้ แยกเกษตร ตม.13-15 ถนนประเสริ ฐ มนู กิ จ จตุ จ ั ก ร กรุ ง เทพฯ, เสนานิ คม โทรศั พท์ : 085-226-3826

นอร์เรส Noreste ที ่ ต ั ้ ง : Nawamin Festival Walk ถนนเกษตรนวมิ น ทร์ ลาดพร้ า ว กรุ ง เทพฯ, ลาดพร้ า ว โทรศั พท์ : 02-907-0858 85

ที ่ ตั ้ ง: 47/4 ซอยสาทร 8 ถนนสาทรเหนื อ บางรั ก กรุ งเทพฯ, สี ล ม, 10500 โทรศั พ ท์ : 02-235-4834 / 02-636-9440

อาม้ า เบเกอรี ่ ที ่ ตั ้ ง: 745 ถนนสี ล ม (ใกล้ ว ั ดแขก) บางรั ก กรุ ง เทพฯ, สี ล ม, 10500 โทรศั พ ท์ : 02-635-2278

รดี คาเฟ่ Radi Café ที ่ ตั ้ ง: ซอยทองหล่ อ 11 ถนนสุ ข ุ ม วิ ท วั ฒนา กรุ ง เทพน, คลองตั นเหนื อ โทรศั พ ท์ : 089-775-0800

มิ ส เตอร์ โจนส์ ออร์ ฟ าเนจ ที ่ ตั ้ ง : Seenspace ซอยทองหล่ อ 13 ถนน สุ ข ุ มวิ ท 55 วั ฒ นา กรุ งเทพฯ, คลองตั น เหนื อ , 10110

ชี ส เค้ ก เฮ้ า ส์ Cheesecake House 69/2 ซอยทองหล่ อ 20 (แจ่ มจั น ทร์ ) ถนน สุ ข ุ มวิ ท วั ฒ นา กรุ งเทพฯ, คลองตั น เหนื อ , 10110 โทรศั พ ท์ : 02-711-4149


กรุ ง เทพมหานคร กรุ ง เทพมหานคร อมรรั ต นโกสิ น ทร์ มหิ น ทรายุ ธ ยา มหาดิ ล กภพนพรั ต นราชธานี บ ู ร ี ร มย์ อุ ด มราชนิ เ วศน์ ม หาสถาน อมรพิ ม านอวตารสถิ ต สั ก กะทั ต ติ ย วิ ษ ณุ ก รรมประสิ ท ธิ ์


RISE & NIGHT  

One day in bangkok by Media Arts KMUTT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you