Page 1

ಷುಸಹಸ ಾಮ

ೋತ

ಾ ಾಯಣ

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

ಜಮ

1


ಷುಸಹಸ ಾಮದ " ೆ#$ೆ ಮ ಾ%ಾರತ ಯುದ' ಮು()*ೆ. ,ೕ-ಾ./ಾಯ ರು ಶರಶಯ ದ12*ಾ3 ೆ. ಇತ ಧಮ ಾಯನ ಪ8ಾ9,-ೇಕ ; ೕಕೃಷ ಮತು =ಾ ಸರ ಸಮು.ಖದ12 ನ?ೆ)*ೆ. ಒAಾಯದ12 ಪ8ಾ9,-ೇಕBೆC ಒDEದ3 ಯುFGHರನ ಮನIJKೆ LಂMತೂ ಸNಾOಾನ ಲ2. ಎ$ಾ2 ೕರರು, "Rಯರು, ಲS-ಲS ಮಂ) ೈ ಕರ ಾಶದ ನಂತರ, Iಂ ಾಸನ=ೇRದ ಆತ Kೆ ಾಪ ಪ Wೆ BಾಡುXರುತ*ೆ. ಇಂತಹ IYXಯ12ದ3 ಧಮ ಾಯನನು# ; ೕಕೃಷ ,ೕ-ಾ./ಾಯ ರ ಬ Kೆ ಕ ೆತಂದು, ಆತ Kೆ ಧಮ ಾಠವನು# \ೋFಸುವಂAೆ Bೇ Bೊಳ^_Aಾ ೆ. ಧಮ ದ ಪರ ೋ ಾ` Kೆದ3 ಧಮ ಾಯನನು# Bೊಂ?ಾ`ದ ,ೕ-ಾ./ಾಯ ರು, "ಒಂದು =ೇbೆ ೕನು ಅ ಾ ಯದ ರುದ3ದ ಈ ಯುದ'ದ12 ೋ ಾಡ*ೆ ಇ)3ದ3 ೆ, ನ#ನು# ೇ` ಎನು#X*ೆ3" ಎನು#Aಾ ೆ. ಈ NಾX ಂದ ಧಮ ಾಯನ12ದ3 ಾಪ ಪ Wೆ ೊರಟು ೋ( , ತನKೆ ಧeೕ ಪ*ೇಶ Nಾಡ\ೇBೆಂದು ,ೕ-ಾ./ಾಯ ರ12 Bೇ Bೊಳ^_Aಾ ೆ. ಈ RೕX ,ೕ-ಾ./ಾಯ ರು ಧಮ ಾಯ Kೆ ಧeೕ ಪ*ೇಶ Nಾ`ದ ಮ ಾ%ಾರತದ ಅನುfಾಸನ ಪವ ದ Bೊ ೆಯ ಅಪgವ ಉಪ*ೇಶ ಈ ಷು ಸಹಸ ಾಮ. =ಾ ಸ ಮಹG ಗಳ^ ಈ ಾ ರ ಾಮವನು# ೋತ ರೂಪದ12 ನಮKೆ BಾjBೆkಾ( ೕ`*ಾ3 ೆ. ಷು ಸಹಸ ಾಮದ12 ಬರುವ ಾ ರ ಾಮಗಳ^ ಭಗವಂತನ ಗುಣ=ಾಚಕ ಾಮಗbಾ(=ೆ.ನಮKೆ ಇರುವ ೆಸರು ಗುಣ=ಾಚಕವಲ2. ಕ ೆ*ಾಗ ಓKೊಡಲು ಇಟ9 ೆಸರು. ಆದ ೆ ಭಗವಂತನ ಪ Xೕ ಾಮ ಆತನ ಗುಣವನು# ವj ಸುತ*ೆ. ನಮ.12 ಅ ೇಕ ಸಹಸ ಾಮಗ =ೆ. ಬಹಳ ಪ Iದ'=ಾದ ಲ1ತ ಸಹಸ ಾಮ, ;ವ ಸಹಸ ಾಮ, ಗpೇಶ ಸಹಸ ಾಮ, ನರIಂಹ ಸಹಸ ಾಮ ಇAಾ ). ಈ ಎ$ಾ2 ಸಹಸ ಾಮಗ (ಂತ ೆಚುq =ಾ rಾ ನ ರುವ, ೆಚುq ಮಂ) *ಾsಂಸರು %ಾಷ ಬ ೆ)ರುವ, ಮ ಾ%ಾರತದ %ಾಗ=ಾ(ರುವ, ಸುಪ Iದ' ಸಹಸ ಾಮ- ಷು ಸಹಸ ಾಮ.

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

2


ಶRೕರ ಶು)'

ಸಂಕಲEಂ

ಅಪ ತ ಃ ಪ Aೊ ೕ =ಾ ಸ=ಾ ವ ಾYಂ” ಗAೋஉD=ಾ | ಯಃ ಸ. ೇ‡ ಪƒಂಡRೕBಾSಂ ಸ \ಾ ಾ ಭ ಂತರ ಶುˆMಃ || ಆಚಮನಃ ಓಂ Bೇಶ=ಾಯ ಾs ಾ ಓಂ ಾ ಾಯpಾಯ ಾs ಾ ಓಂ Nಾಧ=ಾಯ ಾs ಾ ಓಂ Kೋ ಂ*ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಷ=ೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಧುಸೂದ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ X ಕ Nಾಯ ನಮಃ ಓಂ =ಾಮ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ; ೕಧ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೃGೕBೇfಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ. ಾ%ಾಯ ನಮಃ ಓಂ *ಾeೕದ ಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ

ಸಂಕಷ pಾಯ ನಮಃ =ಾಸು*ೇ=ಾಯ ನಮಃ ಪ ದು Nಾ#ಯ ನಮಃ ಅ ರು*ಾ'ಯ ನಮಃ ಪƒರು-ೋತNಾಯ ನಮಃ ಅOೋS‰ಾಯ ನಮಃ ಾರIಂ ಾಯ ನಮಃ ಅಚು Aಾಯ ನಮಃ ಜ ಾಧ ಾಯ ನಮಃ ಉ ೇಂ*ಾ ಯ ನಮಃ ಹರ•ೕ ನಮಃ ; ೕಕೃ-ಾಯ ನಮಃ

ಶು%ೇ fೆtೕಭ ೇ ಮುಹೂAೇ ಆದ ಬ ಹ.ಣಃ )sXೕಯ ಪ ಾOೇ fೆsೕತ ವ ಾಹ ಕ$ೆEೕ =ೈವಸsತ ಮನsಂತ ೇ ಕ1ಯುKೇ ಪ ಥಮ ಾ*ೇ ಜಂಬು )sೕ ೇ ಭರತವ-ೇ ಭರತಖಂ?ೇ ದಂಡBಾರpೆ ೕ Kೋ*ಾವkಾ ಃ ದwpೇ Xೕ ೇ fಾ$ೇ=ಾಹನಶrೇ \ೌ*ಾ'ವAಾ ೇ ಾಮyೇAೆ ೕ ಅI.z ವತ Nಾ ೇ =ಾ ವ ಾRBೇ /ಾಂದ Nಾ ೇ ಪ ಭ=ಾ) ಷG9 ಸಂವತJ ಾpಾಂ ಮOೆ ೕ ..... ಾಮ ಸಂವತJ ೇ, ಉತ ಾಯ ೇ/ದwpಾಯ ೇ ,... ಋAೌ , .... Nಾ ೇ ,ಶುಕ2/ಕೃಷ ಪyೇ , ... X}kಾಂ , ... =ಾಸರ ಯುBಾkಾಂ , ಶುಭ ನSತ ,ಶುಭ~ೕಗ ಶುಭ ಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ fೇಷಣ ;-ಾ9kಾಂ ಶುಭX€ೌ , ಮeೕ ಾತ, ದುRತ Sಯ*ಾs ಾ, ; ೕ ಮ ಾ ಷು*ೇವAಾ D ೕತ €ೆ ಾಮೂ"ಕ ಷು ಸಹಸ ಾಮ ೋತ ಾ ಾಯಣಂ ಕR-ೆ ೕ (ಒಂದು ಉದ3ರpೆ ೕರನು# ‚ಡುವƒದು)

ಾ pಾkಾಮಃ ಪ ಣವಸ ಪರಬ ಹ. ಋGಃ ಪರNಾತ. *ೇವAಾ *ೇ KಾಯX ಛಂದಃ ಾ pಾkಾ‹ ~ೕಗಃ ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಂ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಂ ಸತ Œ | ಓಂ ತಥJ’ ತುವ ೇ”ಣ ಂ ಭKೋ ’ *ೇವಸ ’ Fೕಮ" | F~ೕ ~ೕ ನಃ’ ಪ /ೋದkಾ”‡ || ಓNಾŽೕ ‰ೊ ೕXೕ ರ ೋஉಮೃತಂ ಬ ಹ. ಭೂ-ಭು ವ-ಸುJವ ೋŒ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

3


ಷು ಸಹಸ ಾಮ ೋತ Œ

ಅ ಾ) ಧನಂ ಷುಂ ಸವ $ೋಕಮ ೇಶsರŒ | $ೋBಾಧ Sಂ ಸುವ #ತ ಂ ಸವ ದುಃrಾXKೋ ಭ=ೇ‡ || ೬ |

ಪgವ Dೕ•Bಾ ; ೕ ಗುರು%ೊ ೕ ನಮಃ | ಹRಃ ಓಂ | ಶುBಾ2ಂಬರಧರಂ ಷುಂ ಶ;ವಣ ಂ ಚತುಭು ಜŒ | ಪ ಸನ#ವದನಂ Oಾ •ೕ‡ ಸವ ‘ೂ#ೕಪfಾಂತ•ೕ || =ಾ ಸಂ ವIಷHನ ಾರಂ ಶBೇಃ ೌತ ಮಕಲ.ಷŒ | ಪ ಾಶ ಾತ.ಜಂ ವಂ*ೇ ಶುಕAಾತಂ ತŽೕ FŒ || =ಾ ಾಯ ಷುರೂ ಾಯ =ಾ ಸರೂ ಾಯ ಷ=ೇ | ನeೕ =ೈ ಬ ಹ. ಧ•ೕ =ಾI-ಾHಯ ನeೕ ನಮಃ || ಅ Bಾ ಾಯ ಶು*ಾ'ಯ Aಾ ಯ ಪರNಾತ. ೇ | ಸ*ೈಕರೂಪರೂ ಾಯ ಷ=ೇ ಸವ ’ಷ=ೇ || ಯಸ ಸ.ರಣNಾAೆ ೕಣ ಜನ.ಸಂ ಾರಬಂಧ ಾ‡ | ಮುಚ Aೇ ನಮಸ ೆ“ ಷ=ೇ ಪ ಭ ಷ=ೇ || ಓಂ ನeೕ ಷ=ೇ ಪ ಭ ಷ=ೇ ||

ಬ ಹ.ಣ ಂ ಸವ ಧಮ ”ಂ $ೋBಾ ಾಂ LೕX ವಧ ನŒ | $ೋಕ ಾಥಂ ಮಹದೂ•ತಂ ಸವ ಭೂತಭ–ೕಧ•ವŒ || ೭ || ಏಷ ‹ೕ ಸವ ಧNಾ pಾಂ ಧeೕ Fಕತeೕ ಮತಃ ಯದ•Bಾ˜ ಪƒಂಡRೕBಾSಂ ಸ=ೈರ/ೇ ನ#ರಃ ಸ*ಾ || ೮ || ಪರಮಂ ~ೕ ಮಹAೇಜಃ ಪರಮಂ ~ೕ ಮಹತಪಃ | ಪರಮಂ ~ೕ ಮಹದš›ಹ. ಪರಮಂ ಯಃ ಪ ಾಯಣŒ || ೯ || ಪ Aಾ pಾಂ ಪ ತ ಂ ~ೕ ಮಂಗ$ಾ ಾಂ ಚ ಮಂಗಲŒ | *ೈವತಂ *ೇವAಾ ಾಂ ಚ ಭೂAಾ ಾಂ ~ೕವ ಯಃ DAಾ || ೧೦ || ಯತಃ ಸ=ಾ j ಭೂAಾ ಭವಂAಾ )ಯುKಾಗ‹ೕ | ಯI.ಂಶq ಪ ಲಯಂ kಾಂX ಪƒನ ೇವ ಯುಗS•ೕ || ೧೧ ||

; ೕ =ೈಶಂ ಾಯನ ಉ=ಾಚ ಶು Aಾs ಧNಾ ನfೇ-ೇಣ ಾವ ಾ ಚ ಸವ ಶಃ | ಯುFGHರಃ fಾಂತನವಂ ಪƒನ ೇ=ಾಭ %ಾಷತ || ೧ || ; ೕ ಯುFGHರ ಉ=ಾಚ L‹ೕಕಂ *ೈವತಂ $ೋBೇ Lಂ =ಾ ೆ ೕಕಂ ಪ ಾಯಣಂ | ಸುವಂತಃ ಕಂ ಕಮಚ ಂತಃ ಾ ಪƒ#ಯುವ ನ=ಾಃ ಶುಭŒ || ೨ || Bೋ ಧಮ ಃ ಸವ ಧNಾ pಾಂ ಭವತಃ ಪರeೕ ಮತಃ | Lಂ ಜಪನು.ಚ Aೇ ಜಂತುಜ ನ.ಸಂ ಾರಬಂಧ ಾ‡ || ೩ || ; ೕ ,ೕಷ. ಉ=ಾಚ ಜಗತ¢ಭುಂ *ೇವ*ೇವಮನಂತಂ ಪƒರು-ೋತಮŒ | ಸುವ ಾ#ಮಸಹ ೆ ೕಣ ಪƒರುಷಃ ಸತAೋXYತಃ || ೪ || ತ‹ೕವ /ಾಚ ಯ #ತ ಂ ಭBಾ˜ ಪƒರುಷಮವ ಯŒ | Oಾ ಯz ಸುವನ#ಮಸ ಂಶq ಯಜNಾನಸ‹ೕವ ಚ || ೫ || |

ತಸ $ೋಕಪ Oಾನಸ ಜಗ ಾ#ಥಸ ಭೂಪAೇ | -ೋ ಾ ಮಸಹಸ ಂ ‹ೕ ಶು ಣು ಾಪಭkಾಪಹŒ || ೧೨ || kಾ ಾNಾ Kೌpಾ ಋG,ಃ ಪR(ೕAಾ Aಾ

rಾ Aಾ ಮ ಾತ.ನಃ | ವyಾ¥¦ ಭೂತ•ೕ || ೧೩ ||

ಋG ಾ Nಾ#ಂ ಸಹಸ ಸ =ೇದ=ಾ ೋ ಮ ಾಮು ಃ | ಛಂ*ೋನುಷು9§ ತ€ಾ *ೇ–ೕ ಭಗ=ಾz *ೇವLೕಸುತಃ || ೧೪ || ಅಮೃAಾಂಶtದ•–ೕ ‚ೕಜಂ ಶL*ೇ ವLನಂದನ: | X ಾNಾ ಹೃದಯಂ ತಸ fಾಂತ €ೇ ಯುಜ Aೇ || ೧೫ || ಷುಂ ’ಷುಂ ಮ ಾ ಷುಂ ಪ ಭ ಷುಂ ಮ ೇಶsರŒ | ಅ ೇಕರೂಪ*ೈAಾ ಂತಂ ನNಾ¦ ಪƒರು-ೋತಮŒ || ೧೬ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

4


ಅಸ ; ೕ

-ೋ) ವ ಸಹಸ ಾಮ ೋತ ಮ ಾಮಂತ ಸ |

; ೕ =ೇದ=ಾ ೋ ಭಗ=ಾz ಋGಃ | ಅನುಷು9§ ಛಂದಃ | ; ೕಮ ಾ ಷುಃ ಪರNಾAಾ. ; ೕಮ ಾ# ಾಯpೋ *ೇವAಾ | ಅಮೃAಾಂಶtದ•–ೕ %ಾನುRX ‚ೕಜŒ | *ೇವLೕನಂದನಃ ಸ -ೆ9ೕX ಶLಃ | ಉಧ•ವಃ, yೋಭpೋ *ೇವ ಇX ಪರeೕ ಮಂತ ಃ | ಶಂಖಭೃನ#ಂದLೕ ಚL ೕX LೕಲಕŒ | fಾಙª ಧ ಾs ಗ*ಾಧರ ಇತ ಸ«Œ | ರ€ಾಂಗ ಾjರyೋಭ ಇX ೇತ Œ | X ಾNಾ ಾಮಗಃ ಾ‹ೕX ಕವಚŒ | ಆನಂದಂ ಪರಬ ೆ¬X ~ೕ ಃ | ಋತು ಸುದಶ ನಃ Bಾಲ ಇX )ಗ•ಂಧಃ | ; ೕ ಶsರೂಪ ಇX Oಾ ನŒ | ; ೕಮ ಾ ಷುD ೕತ €ೇ ಸಹಸ ಾಮ ಜ ೇ

~ೕಗಃ |

Oಾ ನŒ wೕ ೋದನsತ¢*ೇfೇ ಶುMಮj ಲಸAೆJೖಕAೇ NೌLBಾ ಾಂ Nಾ$ಾಕ2- ಾಸನಸYಃ ಸ®¯ಕಮj %ೈNೌ LBೈಮ ಂ`Aಾಂಗಃ | ಶು%ೆ°ರ%ೆ°ರದ%ೆ°ರುಪR ರMAೈಮು ಕDೕಯೂಷವ-ೈ ಃ ಆನಂ)ೕನಃ ಪƒ ೕkಾದRನ ನಗ*ಾಶಂಖ ಾjಮು ಕುಂದಃ || ಭೂಃ ಾ*ೌ ಯಸ ಾ, ಯದಸುರ ಲಶqಂದ ಸೂkೌ ಚ ೇAೆ ೕ ಕpಾ =ಾfಾಃ ; ೋ *ೌ ಮು ಖಮD ದಹ ೋ ಯಸ =ಾ ೋಯಮ‚'ಃ ಅಂತಃಸYಂ ಯಸ ಶsಂ ಸುರನರಖಗKೋ %ೋ(ಗಂಧವ *ೈAೆ ೖಃ Mತ ಂ ರಂ ರಮ Aೇ ತಂ X ಭುವನವಪƒಷಂ ಷು¦ೕಶಂ ನNಾ¦ || ಓಂ ನeೕ ಭಗವAೇ =ಾಸು*ೇ=ಾಯ | fಾಂAಾBಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ. ಾಭಂ ಸು ೇಶಂ fಾsOಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ‹ೕಘವಣ ಂ ಶು%ಾಂಗŒ | ಲw²ೕBಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ~ೕ(ಹೃ*ಾ'¥ನಗಮ ಂ ವಂ*ೇ ಷುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸವ $ೋBೈಕ ಾಥŒ || ‹ೕಘfಾ ಮಂ DೕತBೌfೇಯ=ಾಸಂ ; ೕವAಾJಂಕಂ Bೌಸು%ೋ*ಾ•IAಾಂಗŒ | ಪƒpೊ ೕ ೇತಂ ಪƒಂಡRೕBಾಯAಾSಂ ಷುಂ ವಂ*ೇ ಸವ $ೋBೈಕ ಾಥŒ || ನಮಃ ಸಮಸಭೂAಾ ಾNಾ)ಭೂAಾಯ ಭೂಭೃAೇ | ಅ ೇಕರೂಪರೂ ಾಯ ಷ=ೇ ಪ ಭ ಷ=ೇ || ಸಶಂಖಚಕ ಂ ಸLRೕಟಕುಂಡಲಂ ಸDೕತವಸ«ಂ ಸರIೕರು ೇSಣŒ | ಸ ಾರವSಃಸYಲfೆtೕ,Bೌಸುಭಂ ನNಾ¦ ಷುಂ ;ರ ಾ ಚತುಭು ಜŒ || ³ಾkಾkಾಂ ಾR‰ಾತಸ ೇಮIಂ ಾಸ ೋಪR | ಆIೕನಮಂಬುದfಾ ಮNಾಯAಾSಮಲಂಕೃತŒ || ಚಂ*ಾ ನನಂ ಚತು\ಾ ಹುಂ ; ೕವAಾJಂLತವSಸŒ | ರುL.jೕಸತ %ಾNಾ%ಾ ಂ ಸ"ತಂ ಕೃಷNಾಶ •ೕ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

5


;ೕ

ಷುಸಹಸ ಾಮ ೋತ Œ

ಸು ೇಶಃ ಶರಣಂ ಶಮ ಶs ೇAಾಃ ಪ ‰ಾಭವಃ | ಅಹಃ ಸಂವತJ ೋ =ಾ ಲಃ ಪ ತ ಯಸJವ ದಶ ನಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಶsಂ ಷುವ ಷ8ಾC ೋ ಭೂತಭವ ಭವತ¢ಭುಃ | ಭೂತಕೃದೂ•ತಭೃ*ಾ•–ೕ ಭೂAಾAಾ. ಭೂತ%ಾವನಃ || ೧ || ಪgAಾAಾ. ಪರNಾAಾ. ಚ ಮುBಾ ಾಂ ಪರNಾ ಗXಃ | ಅವ ಯಃ ಪƒರುಷಃ ಾwೕ yೇತ WೋSರ ಏವ ಚ || ೨ ||

ವಸುವ ಸುಮ ಾಃ ಸತ ಃ ಸNಾAಾ. ಸಂ¦ತಃ ಸಮಃ | ಅeೕಘಃ ಪƒಂಡRೕBಾyೋ ವೃಷಕNಾ ವೃ-ಾಕೃXಃ || ೧೨ || ರು*ೊ ೕ ಬಹು; ಾ ಬಭು ಶs~ೕ ಃ ಶುMಶ =ಾಃ | ಅಮೃತಃ fಾಶsತಃ ಾYಣುವ ಾ ೋ ೋ ಮ ಾತ ಾಃ || ೧೩ ||

~ೕKೋ ~ೕಗ *ಾಂ ೇAಾ ಪ Oಾನಪƒರು-ೇಶsರಃ | ಾರIಂಹವಪƒಃ ; ೕNಾz Bೇಶವಃ ಪƒರು-ೋತಮಃ || ೩ ||

ಸವ ಗಃ ಸವ *ಾ•ನು ಷsBೆJೕ ೋ ಜ ಾದ ನಃ | =ೇ*ೋ =ೇದ ದವ ಂKೋ =ೇ*ಾಂKೋ =ೇದ ‡ ಕ ಃ || ೧೪ ||

ಸವ ಃ ಶವ ಃ ;ವಃ ಾYಣುಭೂ Aಾ) Fರವ ಯಃ | ಸಂಭ–ೕ %ಾವ ೋ ಭAಾ ಪ ಭವಃ ಪ ಭುRೕಶsರಃ || ೪ ||

$ೋBಾಧ Sಃ ಸು ಾಧ yೋ ಧNಾ ಧ Sಃ ಕೃAಾಕೃತಃ | ಚತು ಾAಾ. ಚತುವg ಹಶqತುದ ಂಷ¶ಶqತುಭು ಜಃ || ೧೫ ||

ಸsಯಂಭೂಃ ಶಂಭು ಾ)ತ ಃ ಪƒಷC ಾyೋ ಮ ಾಸsನಃ | ಅ ಾ) ಧ ೋ OಾAಾ OಾAಾ Oಾತುರುತಮಃ || ೫ ||

%ಾ ’ಷು%ೋ ಜನಂ %ೋBಾ ಸ"ಷುಜ ಗ*ಾ)ಜಃ | ಅನ‘ೂೕ ಜ~ೕ ‰ೇAಾ ಶs~ೕ ಃ ಪƒನವ ಸುಃ || ೧೬ ||

ಅಪ ‹ೕ~ೕ ಹೃGೕBೇಶಃ ಪದ. ಾ%ೋಮರಪ ಭುಃ | ಶsಕNಾ ಮನುಸs´-ಾ9 ಸY ಷHಸµ ೋ ಧು ವಃ || ೬ ||

ಉ ೇಂ*ೊ ೕ =ಾಮನಃ ಾ ಂಶುರeೕಘಃ ಶುMರೂ’ ತಃ | ಅXೕಂದ ಃ ಸಂಗ ಹಃ ಸKೋ ಧೃAಾAಾ. ಯeೕ ಯಮಃ || ೧೭ ||

ಅKಾ ಹ ಃ fಾಶsತಃ ಕೃ-ೋ $ೋ"AಾSಃ ಪ ತದ ನಃ | ಪ ಭೂತI«ಕಕು\ಾ'ಮ ಪ ತ ಂ ಮಂಗಲಂ ಪರŒ || ೭ || ಈfಾನಃ ಾ ಣದಃ ಾ pೋ ‰ೆ ೕಷHಃ fೆ ೕಷHಃ ಪ ‰ಾಪXಃ | "ರಣ ಗ%ೋ ಭೂಗ%ೋ Nಾಧ–ೕ ಮಧುಸೂದನಃ || ೮ || ಈಶs ೋ ಕ ¦ೕ ಧ sೕ ‹ೕOಾ ೕ ಕ ಮಃ ಕ ಮಃ | ಅನುತeೕ ದು ಾಧಷ ಃ ಕೃತ”ಃ ಕೃX ಾತ.=ಾz || ೯ ||

ಅಜಃ ಸ=ೇ ಶsರಃ Iದ'ಃ I)'ಃ ಸ=ಾ )ರಚು ತಃ | ವೃ-ಾಕDರ‹ೕkಾAಾ. ಸವ ~ೕಗ ಸJ-ತಃ || ೧೧ ||

=ೇ*ೊ ೕ =ೈದ ಃ ಸ*ಾ~ೕ(ೕ ೕರ ಾ Nಾಧ–ೕ ಮಧುಃ | ಅXೕಂ) ~ೕ ಮ ಾNಾ~ೕ ಮ ೋAಾJ ೋ ಮ ಾಬಲಃ ||೧೮ || ಮ ಾಬು)'ಮ ಾ ೕ~ೕ ಮ ಾಶLಮ ಾದು Xಃ | ಅ *ೇ ಶ ವಪƒಃ ; ೕNಾನ‹ೕkಾAಾ. ಮ ಾ) ಧೃ· || ೧೯ || ಮ ೇ-ಾs ೋ ಮ"ೕಭAಾ ; ೕ =ಾಸಃ ಸAಾಂ ಗXಃ | ಅ ರುದ'ಃ ಸು ಾನಂ*ೋ Kೋ ಂ*ೋ Kೋ *ಾಂಪXಃ || ೨೦ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

6


ಭೂತಭವ ಭವ ಾ#ಥಃ ಪವನಃ ಾವ ೋನಲಃ | Bಾಮ ಾ Bಾಮಕೃ‡ Bಾಂತಃ Bಾಮಃ Bಾಮಪ ದಃ ಪ ಭುಃ || ೩೨ ||

ಮRೕMದ ಮ ೋ ಹಂಸಃ ಸುಪpೋ ಭುಜKೋತಮಃ | "ರಣ ಾಭಃ ಸುತ ಾಃ ಪದ. ಾಭಃ ಪ ‰ಾಪXಃ || ೨೧ || ಅಮೃತು ಃ ಸವ ದೃ· Iಂಹಃ ಸಂOಾAಾ ಸಂFNಾz IYರಃ | ಅ‰ೋ ದುಮ ಷ ಣಃ fಾ ಾ ಶು AಾAಾ. ಸು ಾR ಾ || ೨೨ ||

ಯುKಾ)ಕೃದು KಾವAೋ ೈಕNಾ~ೕ ಮ ಾಶನಃ | ಅದೃfೆt ೕ ವ ಕರೂಪಶq ಸಹಸ ’ದನಂತ’‡ || ೩೩ ||

ಗುರುಗು ರುತeೕ Oಾಮಃ ಸತ ಃ ಸತ ಪ ಾಕ ಮಃ | ¦-ೋ ¦ಷಃ ಸ (sೕ =ಾಚಸEXರು*ಾರFೕಃ || ೨೩ ||

ಇ-ೊ9ೕ ;ಷ9ಃ ;-ೆ9ೕಷ9ಃ ;ಖಂ`ೕ ನಹು-ೋ ವೃಷಃ | Bೊ ೕಧ ಾ Bೊ ೕಧಕೃತCAಾ ಶs\ಾಹುಮ "ೕಧರಃ || ೩೪ ||

ಅಗ jೕKಾ ಮjೕಃ ; ೕNಾz ಾ ~ೕ ೇAಾ ಸ¦ೕರಣಃ | ಸಹಸ ಮೂOಾ fಾsAಾ. ಸಹ ಾ Sಃ ಸಹಸ ಾ‡ || ೨೪ ||

ಅಚು ತಃ ಪ }ತಃ ಾ ಣಃ ಾ ಣ*ೋ =ಾಸ=ಾನುಜಃ | ಅ ಾಂ FರF-ಾHನಮಪ ಮತಃ ಪ XGHತಃ || ೩೫ ||

ಆವತ ೋ ವೃAಾAಾ. ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ ಮದ ನಃ | ಅಹಃ ಸಂವತ Bೋ ವ"#ರ $ೋ ಧರjೕಧರಃ || ೨೫ ||

ಸCಂದಃ ಸCಂದಧ ೋ ಧು~ೕ ವರ*ೋ =ಾಯು=ಾಹನಃ | =ಾಸು*ೇ–ೕ ಬೃಹ*ಾ•ನು ಾ)*ೇವಃ ಪƒರಂದರಃ || ೩೬ ||

ಸುಪ ಾದಃ ಪ ಸ ಾ#Aಾ. ಶsಧೃ(sಶsಭು(sಭುಃ | ಸತCAಾ ಸತ¸ತಃ ಾಧುಜ ಹು# ಾ ಾಯpೋ ನರಃ || ೨೬ ||

ಅfೆtೕಕ ಾರಣ ಾರಃ ಶtರಃ fೌRಜ ೇಶsರಃ | ಅನುಕೂಲಃ ಶAಾವತ ಃ ಪ)¬ ಪದ. %ೇSಣಃ || ೩೭ ||

ಅಸಂrೆ ೕ~ೕ ಪ ‹ೕkಾAಾ. ;ಷ9ಃ ;ಷ9ಕೃಚು¹Mಃ | I*ಾ'ಥ ಃ Iದ'ಸಂಕಲEಃ I)'ದಃ I)' ಾಧನಃ || ೨೭ ||

ಪದ. ಾ%ೋರ ಂ*ಾSಃ ಪದ.ಗಭ ಃ ಶRೕರಭೃ‡ | ಮಹ)' ರೃ*ೊ'ೕ ವೃ*ಾ'Aಾ. ಮ ಾyೋ ಗರುಡಧ»ಜಃ || ೩೮ ||

ವೃ-ಾ"ೕ ವೃಷ%ೋ ಷುವೃ ಷಪ=ಾ ವೃ-ೋದರಃ | ವಧ ೋ ವಧ Nಾನಶq ಕಃ ಶು X ಾಗರಃ || ೨೮ ||

ಅತುಲಃ ಶರ%ೋ ,ೕಮಃ ಸಮಯWೋ ಹ ಹ Rಃ | ಸವ ಲSಣಲSpೊ ೕ ಲw²ೕ=ಾz ಸ¦Xಂಜಯಃ || ೩೯ ||

ಸುಭು‰ೋ ದುಧ ೋ =ಾ(¬ ಮ ೇಂ*ೊ ೕ ವಸು*ೋ ವಸುಃ | ೈಕರೂŽೕ ಬೃಹದೂ ಪಃ ;D ಷ9ಃ ಪ Bಾಶನಃ || ೨೯ ||

S ೋ ೋ"Aೋ NಾKೋ ೇತು*ಾ eೕದರಸಹಃ | ಮ"ೕಧ ೋ ಮ ಾ%ಾKೋ =ೇಗ=ಾನ¦Aಾಶನಃ || ೪೦ ||

ಓಜ ೇ‰ೋದು Xಧರಃ ಪ BಾfಾAಾ. ಪ Aಾಪನಃ | ಋದ'ಃ ಸE-ಾ9S ೋ ಮಂತ ಶqಂ*ಾ ಂಶು%ಾ ಸCರದು Xಃ || ೩೦ ||

ಉದ•ವಃ, yೋಭpೋ *ೇವಃ ; ೕಗಭ ಃ ಪರ‹ೕಶsರಃ | ಕರಣಂ Bಾರಣಂ ಕAಾ ಕAಾ ಗಹ ೋ ಗುಹಃ || ೪೧ ||

ಅಮೃAಾಂಶtದ•–ೕ %ಾನುಃ ಶಶ‚ಂದುಃ ಸು ೇಶsರಃ | ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ೇತುಃ ಸತ ಧಮ ಪ ಾಕ ಮಃ || ೩೧ ||

ವ ವ ಾ~ೕ ವ ವ ಾYನಃ ಸಂ ಾYನಃ ಾYನ*ೋ ಧು ವಃ | ಪರ)' ಃ ಪರಮಸEಷ9ಸುಷ9ಃ ಪƒಷ9ಃ ಶು%ೇSಣಃ || ೪೨ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

7


ಾeೕ ಾeೕ ರAೋ NಾKೋ ೇ~ೕ ನ~ೕನಯಃ | ೕರಃ ಶLಮAಾಂ fೆ ೕ-ೊHೕ ಧeೕ ಧಮ ದುತಮಃ || ೪೩ ||

ೋಮŽೕಮೃತಪಃ ೋಮಃ ಪƒರು’‡ ಪƒರುಸತಮಃ | ನ~ೕ ಜಯಃ ಸತ ಸಂOೋ *ಾfಾಹ ಾJತsAಾಂ ಪXಃ || ೫೪ ||

=ೈಕುಂಠಃ ಪƒರುಷಃ ಾ ಣಃ ಾ ಣದಃ ಪ ಣವಃ ಪೃಥುಃ | "ರಣ ಗಭ ಃ ಶತು ‘ೂ#ೕ =ಾ Žೕ =ಾಯುರOೋSಜಃ || ೪೪ ||

’ೕ–ೕ ನ¼Aಾ ಾwೕ ಮುಕುಂ*ೋ¦ತ ಕ ಮಃ | ಅಂ%ೋ FರನಂAಾAಾ. ಮ ೋದFಶ~ೕಂತಕಃ || ೫೫ ||

ಋತುಃ ಸುದಶ ನಃ Bಾಲಃ ಪರ‹ೕGHೕ ಪRಗ ಹಃ | ಉಗ ಃ ಸಂವತJ ೋ ದyೋ fಾ eೕ ಶsದwಣಃ || ೪೫ ||

ಅ‰ೋ ಮ ಾಹ ಃ ಾs%ಾ– ೕ ’Aಾ¦ತ ಃ ಪ eೕದನಃ | ಆನಂ*ೋ ನಂದ ೋ ನಂದಃ ಸತ ಧNಾ X ಕ ಮಃ || ೫೬ ||

ಾರಃ ಾYವರಃ ಾYಣುಃ ಪ Nಾಣಂ ‚ೕಜಮವ ಯŒ | ಅ€ೋ ನ€ೋ ಮ ಾBೋfೆtೕ ಮ ಾ%ೋKೋ ಮ ಾಧನಃ|| ೪೬ ||

ಮಹG ಃ ಕD$ಾ/ಾಯ ಃ ಕೃತWೋ ‹ೕ) ೕಪXಃ | X ಪದI«ದfಾಧ yೋ ಮ ಾಶೃಂಗಃ ಕೃAಾಂತಕೃ‡ || ೫೭ ||

ಅ ಣಃ ಸY -ೊHೕಭೂಧ ಮ ಯೂŽೕ ಮ ಾಮಖಃ | ನSತ ೇ¦ನ SX ೕ Sಮಃ, yಾಮಃ ಸ¦ೕಹನಃ || ೪೭ ||

ಮ ಾವ ಾ ೋ Kೋ ಂದಃ ಸು-ೇಣಃ ಕನBಾಂಗ)ೕ | ಗು ೊ ೕ ಗ,ೕ ೋ ಗಹ ೋ ಗುಪಶqಕ ಗ*ಾಧರಃ || ೫೮ ||

ಯ” ಇ‰ೊ ೕ ಮ ೇಜ ಶq ಕ ತುಃ ಸತ ಂ ಸAಾಂ ಗXಃ | ಸವ ದ;ೕ ಮುBಾAಾ. ಸವ Wೋ WಾನಮುತಮŒ || ೪೮ ||

=ೇOಾ ಾJ½ಂKೋ’ತಃ ಕೃ-ೋ ದೃಢಸJಂಕಷ pೋಚು ತಃ | ವರುpೋ =ಾರುpೋ ವೃSಃ ಪƒಷC ಾyೋ ಮ ಾಮ ಾಃ || ೫೯ ||

ಸುವ ತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂS²ಃ ಸು‘ೂೕಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃ‡ | ಮ ೋಹ ೋ ’ತBೊ ೕOೋ ೕರ\ಾಹು *ಾರಣಃ || ೪೯ ||

ಭಗ=ಾz ಭಗ ಾನಂ)ೕ ವನNಾ1ೕ ಹ$ಾಯುಧಃ | ಆ)Aೊ ೕ ‰ೊ ೕX ಾ)ತ ಃ ಸ"ಷುಗ Xಸತಮಃ || ೬೦ ||

ಾsಪನಸJ½ವfೆtೕ =ಾ Dೕ ೈBಾAಾ. ೈಕಕಮ ಕೃ‡ | ವತJ ೋ ವತJ$ೋ ವXJೕ ರತ#ಗ%ೋ ಧ ೇಶsರಃ || ೫೦ ||

ಸುಧ ಾs ಖಂಡಪರಶು*ಾ ರುpೋ ದ ಣಪ ದಃ | )ವಸE-· ಸವ ದೃKಾs¥ ೋ =ಾಚಸEXರ~ೕ ಜಃ || ೬೧ ||

ಧಮ ಗುಬ'ಮ ಕೃದ'¦ೕ ಸದಸತ¿ರಮSರŒ | ಅ WಾAಾ ಸಹ ಾ ಂಶು OಾAಾ ಕೃತಲSಣಃ || ೫೧ ||

X ಾNಾ ಾಮಗಃ ಾಮ =ಾ ಣಂ %ೇಷಜಂ ,ಷ· | ಸಂ ಾ ಸಕೃಚ¹ಮfಾ ಂAೋ -ಾH fಾಂXಃ ಪ ಾಯಣŒ || ೬೨ ||

ಗಭI ೇ¦ಃ ಸತ½ಸYಃ Iಂ ೋ ಭೂತಮ ೇಶsರಃ | ಆ)*ೇ–ೕ ಮ ಾ*ೇ–ೕ *ೇ=ೇfೆtೕ *ೇವಭೃದುªರುಃ || ೫೨ ||

ಶು%ಾಂಗಃ fಾಂXದಃ ಸ -ಾ9 ಕುಮುದಃ ಕುವ$ೇಶಯಃ | Kೋ"Aೋ KೋಪXKೋ ಾ ವೃಷ%ಾyೋ ವೃಷD ಯಃ || ೬೩ ||

ಉತ ೋ KೋಪXKೋ ಾ Wಾನಗಮ ಃ ಪƒ ಾತನಃ | ಶRೕರಭೂತಭೃ*ೊ•ೕBಾ ಕDೕಂ*ೊ ೕ ಭೂRದwಣಃ || ೫೩ ||

ಅ ವXೕ ವೃAಾAಾ. ಸಂyೇ ಾ yೇಮಕೃM¹ವಃ | ; ೕವತJವyಾಃ ; ೕ=ಾಸಃ ; ೕಪXಃ ; ೕಮAಾಂ ವರಃ || ೬೪ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

8


; ೕದಃ ; ೕಶಃ ; ೕ =ಾಸಃ ; ೕ Fಃ ; ೕ %ಾವನಃ | ; ೕಧರಃ ; ೕಕರಃ fೆ ೕಯಃ ; ೕNಾz $ೋಕತ kಾಶ ಯಃ || ೬೫ ||

ಸದªXಃ ಸತ¸Xಃ ಸAಾ ಸದೂ•Xಃ ಸತE ಾಯಣಃ | ಶtರ ೇ ೋ ಯದುfೆ ೕಷHಃ ಸ #=ಾಸಃ ಸುkಾಮುನಃ || ೭೫ ||

ಸsSಃ ಸsಂಗಃ ಶAಾನಂ*ೋ ನಂ)‰ೊ ೕ Xಗ pೇಶsರಃ | ’AಾAಾ. OೇkಾAಾ. ಸXCೕX ;¹ನ#ಸಂಶಯಃ || ೬೬ ||

ಭೂAಾ=ಾ ೋ =ಾಸು*ೇವಃ ಸ=ಾ ಸು ಲ~ೕನಲಃ | ದಪ ಾ ದಪ *ೋ ದೃŽೕ ದುಧ ೋ€ಾಪ ಾ’ತಃ || ೭೬ ||

ಉ)ೕಣ ಃ ಸವ ತಶqSುರ ೕಶಃ fಾಶsತIYರಃ | ಭೂಶ~ೕ ಭೂಷpೋ ಭೂX fೆtೕಕಃ fೆtೕಕ ಾಶನಃ || ೬೭ ||

ಶsಮೂX ಮ ಾಮೂX )ೕ ಪಮೂX ರಮೂX Nಾz | ಅ ೇಕಮೂX ರವ ಕಃ ಶತಮೂX ಃ ಶAಾನನಃ || ೭೭ ||

ಅM -ಾ.ನM ತಃ ಕುಂ%ೋ ಶು*ಾ'Aಾ. fೆtೕಧನಃ | ಅ ರು*ೊ'ೕಪ Xರಥಃ ಪ ದು e#ೕ¦ತ ಕ ಮಃ || ೬೮ ||

ಏBೋ ೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ Lಂ ಯತತEದಮನುತಮŒ | $ೋಕಬಂಧು$ೋ ಕ ಾ€ೋ Nಾಧ–ೕ ಭಕವತJಲಃ || ೭೮ ||

Bಾಲ ೇ¦ ಾ ೕರಃ fೌRಃ ಶtರಜ ೇಶsರಃ | X $ೋBಾAಾ. X $ೋBೇಶಃ Bೇಶವಃ Bೇ; ಾ ಹRಃ || ೬೯ ||

ಸುವಣ ವpೋ ೇNಾಂKೋ ವ ಾಂಗಶqಂದ ಾಂಗ)ೕ | ೕರ ಾ ಷಮಃ ಶt ೊ ೕ ಘÀAಾ;ೕರಚಲಶqಲಃ || ೭೯ ||

Bಾಮ*ೇವಃ Bಾಮ ಾಲಃ Bಾ¦ೕ Bಾಂತಃ ಕೃAಾಗಮಃ | ಅ *ೇ ಶ ವಪƒ ಷು ೕ ೋನಂAೋ ಧನಂಜಯಃ || ೭೦ ||

ಅNಾ ೕ Nಾನ*ೋ Nಾ ೊ ೕ $ೋಕ ಾs¦ೕ X $ೋಕಧೃ‡ | ಸು‹ೕOಾ ‹ೕಧ‰ೋ ಧನ ಃ ಸತ ‹ೕOಾ ಧ ಾಧರಃ || ೮೦ ||

ಬ ಹ.pೊ ೕ ಬ ಹ.ಕೃದš› ಾ. ಬ ಹ. ಬ ಹ. ವಧ ನಃ | ಬ ಹ. *ಾš›ಹ.pೋ ಬ "¬ ಬ ಹ.Wೋ \ಾ ಹ.ಣD ಯಃ || ೭೧ ||

Aೇ‰ೋವೃ-ೋ ದು Xಧರಃ ಸವ ಶಸ«ಭೃAಾಂ ವರಃ | ಪ ಗ ೋ ಗ ೋ ವ Kೊ ೕ ೈಕಶೃಂKೋ ಗ*ಾಗ ಜಃ || ೮೧ ||

ಮ ಾಕ eೕ ಮ ಾಕNಾ ಮ ಾAೇ‰ಾ ಮ ೋರಗಃ | ಮ ಾಕ ತುಮ ಾಯ‰ಾs ಮ ಾಯWೋ ಮ ಾಹ ಃ || ೭೨ ||

ಚತುಮೂ X ಶqತು\ಾ ಹುಶqತುವg ಹಶqತುಗ Xಃ | ಚತು ಾAಾ. ಚತು%ಾ ವಶqತು=ೇ ದ *ೇಕ ಾ‡ || ೮೨ ||

ಸವ ಃ ಸವD ಯಃ ೋತ ಂ ಸುXಃ ೋAಾ ರಣD ಯಃ | ಪgಣ ಃ ಪgರ¼Aಾ ಪƒಣ ಃ ಪƒಣ LೕX ರ ಾಮಯಃ || ೭೩ ||

ಸNಾವAೋ ವೃAಾAಾ. ದುಜ ~ೕ ದುರXಕ ಮಃ | ದುಲ %ೋ ದುಗ eೕ ದುKೋ ದು ಾ=ಾ ೋ ದು ಾR ಾ || ೮೩ ||

ಮ ೋಜವIೕಥ ಕ ೋ ವಸು ೇAಾ ವಸುಪ ದಃ | ವಸುಪ *ೋ =ಾಸು*ೇ–ೕ ವಸುವ ಸುಮ ಾ ಹ ಃ || ೭೪ ||

ಶು%ಾಂKೋ $ೋಕ ಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸಂತುವಧ ನಃ | ಇಂದ ಕNಾ ಮ ಾಕNಾ ಕೃತಕNಾ ಕೃAಾಗಮಃ || ೮೪ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

9


ಉದ•ವಃ ಸುಂದರಃ ಸುಂ*ೋ ರತ# ಾಭಃ ಸು$ೋಚನಃ | ಅBೋ =ಾಜಸನಃ ಶೃಂ(ೕ ಜಯಂತಃ ಸವ ಜÁ¼ೕ || ೮೫ ||

ಅನಂAೋ ಹುತಭುKೊ•ೕBಾ ಸುಖ*ೋ ೈಕ‰ೋಗ ಜಃ | ಅ ಣಃ ಸ*ಾಮGೕ $ೋBಾF-ಾHನಮದು•ತಃ || ೯೫ ||

ಸುವಣ ‚ಂದುರyೋಭ ಃ ಸವ =ಾ(ೕಶs ೇಶsರಃ | ಮ ಾಹ *ೋ ಮ ಾಗAೋ ಮ ಾಭೂAೋ ಮ ಾ Fಃ || ೮೬ ||

ಸ ಾತJ ಾತನತಮಃ ಕDಲಃ ಕDರವ ಯಃ | ಸsIದಃ ಸsIಕೃ‡ ಸsI ಸsIಭು· ಸsIದwಣಃ || ೯೬ ||

ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪಜ ನ ಃ ಾವ ೋ ಲಃ ಅಮೃAಾfೆtೕಮೃತವಪƒಃ ಸವ ”ಃ ಸವ Aೋಮುಖಃ || ೮೭ ||

ಅ ೌದ ಃ ಕುಂಡ1ೕ ಚL ೕ ಕ ಮೂ ’ ತfಾಸನಃ | ಶ\ಾ3Xಗಃ ಶಬ3ಸಹಃ ;;ರಃ ಶವ Rೕಕರಃ || ೯೭ ||

ಸುಲಭಃ ಸುವ ತಃ Iದ'ಃ ಶತು ’ಚ¹ತು Aಾಪನಃ | ನ Kೊ ೕOೋದುಂಬ ೋಶsತYfಾqಣೂ ಾಂಧ ಷೂದನಃ || ೮೮ ||

ಅಕೂ ರಃ ೇಶ$ೋ ದyೋ ದwಣಃ, S¦pಾಂ ವರಃ | ದsತeೕ ೕತಭಯಃ ಪƒಣ ಶ ವಣLೕತ ನಃ || ೯೮ ||

ಸಹ ಾ M ಃ ಸಪ’ಹsಃ ಸ ೆÂOಾಃ ಸಪ=ಾಹನಃ | ಅಮೂX ರನ‘ೂೕMಂAೊ ೕ ಭಯಕೃದ•ಯ ಾಶನಃ || ೮೯ ||

ಉAಾರpೋ ದುಷ¸X ಾ ಪƒpೊ ೕ ದುಃಸsಪ# ಾಶನಃ | ೕರ ಾ ರSಣಸJಂAೋ ’ೕವನಃ ಪಯ ವIYತಃ || ೯೯ ||

ಅಣುಬೃ ಹತ¸ಶಃ ಸೂY$ೋ ಗುಣಭೃ #ಗು pೋ ಮ ಾz | ಅಧೃತಸJ½ಧೃತ ಾsಸ ಃ ಾ ಗsಂfೆtೕ ವಂಶವಧ ನಃ || ೯೦ ||

ಅನಂತರೂŽೕನಂತ; ೕ’ ತಮನು ಭ kಾಪಹಃ | ಚತುರfೆt ೕ ಗ,ೕ ಾAಾ. )fೆtೕ =ಾ )fೆtೕ )ಶಃ || ೧೦೦ ||

%ಾರಭೃ‡ ಕ}Aೋ ~ೕ(ೕ ~ೕ(ೕಶಃ ಸವ Bಾಮದಃ | ಆಶ ಮಃ ಶ ಮಣಃ, yಾಮಃ ಸುಪpೋ =ಾಯು=ಾಹನಃ || ೯೧ ||

ಅ ಾ)ಭೂ ಭು –ೕ ಲw²ೕಸುJ ೕ ೋ ರುM ಾಂಗದಃ | ಜನ ೋ ಜನಜ ಾ.),ೕ eೕ ,ೕಮಪ ಾಕ ಮಃ || ೧೦೧ ||

ಧನುಧ ೋ ಧನು=ೇ *ೋ ದಂ?ೋ ದಮ¼Aಾ ದಮಃ | ಅಪ ಾ’ತಸJವ ಸ ೋ ಯಂAಾ ಯeೕ ಯಮಃ || ೯೨ ||

ಆOಾರ ಲ~ೕOಾAಾ ಪƒಷE ಾಸಃ ಪ ‰ಾಗರಃ | ಊಧ» ಗಸJತE€ಾ/ಾರಃ ಾ ಣದಃ ಪ ಣವಃ ಪಣಃ || ೧೦೨ ||

ಸತ½=ಾz ಾX½ಕಃ ಸತ ಃ ಸತ ಧಮ ಪ ಾಯಣಃ | ಅ, ಾ ಯಃ D kಾ ೋ ಹ ಃ D ಯಕೃ‡ D ೕXವಧ ನಃ || ೯೩ ||

ಪ Nಾಣಂ ಾ ಣ ಲಯಃ ಾ ಣಭೃ‡ ಾ ಣ’ೕವನಃ | ತತ½ಂ ತತ½ *ೇBಾAಾ. ಜನ.ಮೃತು ಜ ಾXಗಃ || ೧೦೩ ||

ಾಯಸಗX‰ೊ ೕ Xಃ ಸುರುMಹು ತಭು(sಭುಃ | ರ ೋಚನಃ ಸೂಯ ಃ ಸ Aಾ ರ $ೋಚನಃ || ೯೪ ||

ಭೂಭು ವಃಸsಸರು ಾರಃ ಸ Aಾ ಪ DAಾಮಹಃ | ಯWೋ ಯ”ಪXಯ ‰ಾs ಯWಾಂKೋ ಯ”=ಾಹನಃ || ೧೦೪ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

10


ಯ”ಭೃದ ”ಕೃದ Äೕ ಯ”ಭುಗ ” ಾಧನಃ | ಯWಾಂತಕೃದ ”ಗುಹ ಮನ#ಮ ಾ#ದ ಏವ ಚ || ೧೦೫ ||

ಯಶಃ ಾ Ž#ೕX ಪƒಲಂ kಾX ಾ Oಾನ ‹ೕವ ಚ | ಅಚ$ಾಂ ; ಯNಾŽ#ೕX fೆ ೕಯಃ ಾ Ž#ೕತ ನುತಮŒ || ೬ ||

ಆತ.~ೕ ಃ ಸsಯಂ‰ಾAೋ =ೈrಾನಃ ಾಮKಾಯನಃ | *ೇವLೕನಂದನಃ ಸ -ಾ9 wXೕಶಃ ಾಪ ಾಶನಃ || ೧೦೬ ||

ನ ಭಯಂ ಕsM*ಾŽ#ೕX ೕಯ ಂ Aೇಜಶq ಂದX | ಭವತ ೋKೋ ದು XNಾz ಬಲರೂಪಗುpಾ sತಃ || ೭ ||

ಶಂಖಭೃನ#ಂದLೕ ಚL ೕ fಾಙª ಧ ಾs ಗ*ಾಧರಃ | ರ€ಾಂಗ ಾjರyೋಭ ಃ ಸವ ಪ ಹರpಾಯುಧಃ || ೧೦೭ ||

ೋKಾAೋ ಮುಚ Aೇ ೋKಾದš*ೊ'ೕ ಮು/ೆ ೕತ ಬಂಧ ಾ‡ | ಭkಾನು./ೆ ೕತ ,ೕತಸು ಮು/ೆ ೕAಾಪನ# ಆಪದಃ || ೮ ||

|| ಸವ ಪ ಹರpಾಯುಧ ಓಂ ನಮಃ ಇX ||

ದುKಾ ಣ XತರAಾ ಶು ಪƒರುಷಃ ಪƒರು-ೋತಮŒ | ಸುವ ಾ#ಮಸಹ ೆ ೕಣ ತ ಂ ಭLಸಮ sತಃ || ೯ ||

ವನNಾ1ೕ ಗ)ೕ fಾÅಿªೕ ಶಂÇೕ ಚL ೕ ಚ ನಂದLೕ | ; ೕNಾz ಾ ಾಯpೋ ಷು=ಾ ಸು*ೇ–ೕ,ರSತು || (ಈ fೆt2ೕಕವನು# ಮೂರು ಸಲ ೇಳ\ೇಕು)

=ಾಸು*ೇ=ಾಶ ~ೕ ಮAೊ ೕ =ಾಸು*ೇವಪ ಾಯಣಃ | ಸವ ಾಪ ಶು*ಾ'Aಾ. kಾX ಬ ಹ. ಸ ಾತನŒ || ೧೦ ||

(ಫಲಶು Xಃ) ಇXೕದಂ Lೕತ ೕಯಸ Bೇಶವಸ ಮ ಾತ.ನಃ | ಾNಾ#ಂ ಸಹಸ ಂ )=ಾ ಾಮfೇ-ೇಣ ಪ LೕX ತŒ || ೧ || ಯ ಇದಂ ಶೃಣುkಾ #ತ ಂ ಯfಾqD ಪRLೕತ •ೕ‡ | ಾಶುಭಂ ಾ ಪƒ#kಾ‡ LಂM‡ ೋಮುAೆ ೕಹ ಚ Nಾನವಃ || ೨ || =ೇ*ಾಂತKೋ \ಾ ಹ.ಣಃ ಾ ‡ SX ~ೕ ಜ¼ೕ ಭ=ೇ‡ | =ೈfೆt ೕ ಧನಸಮೃದ'ಃ ಾ ‡ ಶtದ ಸುJಖಮ=ಾಪƒ#kಾ‡ || ೩ || ಧNಾ }ೕ ಾ ಪƒ#kಾದ'ಮ ಂ ಅ€ಾ }ೕ /ಾಥ Nಾಪƒ#kಾ‡ | BಾNಾನ=ಾಪƒ#kಾ‡ Bಾ¦ೕ ಪ ‰ಾ}ೕ /ಾಪƒ#kಾ‡ ಪ ‰ಾŒ || ೪ || ಭLNಾz ಯಃ ಸ*ೋAಾYಯ ಶುMಸದªತNಾನಸಃ | ಸಹಸ ಂ =ಾಸು*ೇವಸ ಾNಾ#‹ೕತ‡ ಪ Lೕತ •ೕ‡ || ೫ ||

ನ =ಾಸು*ೇವಭBಾ ಾಮಶುಭಂ ದ Aೇ ಕsM‡ | ಜನ.ಮೃತು ಜ ಾ=ಾ Fಭಯಂ ೈ–ೕಪ‰ಾಯAೇ || ೧೧ || ಇಮಂ ಸವಮFೕkಾನಃ ಶ *ಾ'ಭLಸಮ sತಃ | ಯು‰ೆ ೕAಾAಾ.ಸುಖyಾಂX; ೕಧೃXಸÉXLೕX ,ಃ || ೧೨ || ನ Bೊ ೕOೋ ನ ಚ NಾತJಯ ಂ ನ $ೋ%ೋ ಾಶು%ಾ ಮXಃ | ಭವಂX ಕೃತಪƒpಾ ಾಂ ಭBಾ ಾಂ ಪƒರು-ೋತ‹ೕ || ೧೩ || *ೌ ಸJಚಂ*ಾ ಕ ನSAಾ ಖಂ )fೆtೕ ಭೂಮ ೋದFಃ | =ಾಸು*ೇವಸ ೕ•ೕ ಣ ಧೃAಾ ಮ ಾತ.ನಃ || ೧೪ || ಸಸು ಾಸುರಗಂಧವ ಂ ಸಯyೋರಗ ಾSಸŒ | ಜಗದsfೇ ವತ Aೇದಂ ಕೃಷಸ ಸಚ ಾಚರŒ || ೧೫ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

11


ಇಂ) kಾj ಮ ೋ ಬು)'ಃ ಸತ½ಂ Aೇ‰ೋ ಬಲಂ ಧೃXಃ | =ಾಸು*ೇ=ಾತ.Bಾ ಾ ಹುಃ, yೇತ ಂ yೇತ ” ಏವ ಚ || ೧೬ || ಸ=ಾ ಗNಾ ಾNಾ/ಾರಃ ಪ ಥಮಂ ಪRಕಲEAೇ | ಆ/ಾರಪ ಭ–ೕ ಧeೕ ಧಮ ಸ ಪ ಭುರಚು ತಃ || ೧೭ || ಋಷಯಃ Dತ ೋ *ೇ=ಾ ಮ ಾಭೂAಾ Oಾತವಃ | ಜಂಗNಾಜಂಗಮಂ /ೇದಂ ಜಗ ಾ# ಾಯpೋದ•ವŒ || ೧೮ || ~ೕKೋ Wಾನಂ ತ€ಾ ಾಂಖ ಂ *ಾ ಃ ;$ಾE)ಕಮ ಚ | =ೇ*ಾfಾˆ ಾ«j Wಾನ‹ೕತತJವ ಂ ಜ ಾದ ಾ‡ || ೧೯ || ಏBೋ ಷುಮ ಹದೂ•ತಂ ಪೃಥಗೂ•Aಾನ ೇಕಶಃ | X ೕz$ೋBಾ ಾs¥ಪ ಭೂAಾAಾ. ಭುಂBೇ ಶsಭುಗವ ಯಃ || ೨೦ || ಇಮಂ ಸವಂ ಭಗವAೋ -ೋ=ಾ ೇನ LೕX ತŒ | ಪËೇದ ಇ/ೆ¹ೕತುEರುಷಃ fೆ ೕಯಃ ಾ ಪƒಂ ಸುrಾ ಚ || ೨೧ || fೆsೕಶsರಮಜಂ *ೇವಂ ಜಗತಃ ಪ ಭ=ಾಪ ಯŒ | ಭಜಂX •ೕ ಪƒಷC ಾSಂ ನ Aೇ kಾಂX ಪ ಾಭವŒ || ೨೨ || || ನ Aೇ kಾಂX ಪ ಾಭವŒ ಓಂ ನಮ ಇX || ಅಜು ನ ಉ=ಾಚ ಪದ.ಪತ fಾ$ಾS ಪದ. ಾಭ ಸು ೋತಮ | ಭBಾ ಾಮನುರBಾ ಾಂ Aಾ Aಾ ಭವ ಜ ಾದ ನ ||

=ಾ ಸ ಉ=ಾಚ =ಾಸ ಾ*ಾsಸು*ೇವಸ =ಾIತಂ ಭುವನತ ಯಂ | ಸವ ಭೂತ =ಾ ೋI =ಾಸು*ೇವ ನeೕಸು Aೇ || || ; ೕ=ಾಸು*ೇವ ನeೕಸುತ ಓಂ ನಮ ಇX || ಾವ ತು =ಾಚ Bೇ ೋ ಾ•ೕನ ಲಘÊ ಾ -ೋ ಾ ಮಸಹಸ ಕŒ | ಪಠ Aೇ ಪಂ`Aೈ ತ ಂ fೆt ೕತು¦/ಾ¹ಮ ಹಂ ಪ %ೋ || ಈಶsರ ಉ=ಾಚ ; ೕ ಾಮ ಾಮ ಾ‹ೕX ರ‹ೕ ಾ‹ೕ ಮ ೋರ‹ೕ | ಸಹಸ ಾಮತತುಲ ಂ ಾಮ ಾಮ ವ ಾನ ೇ || (ಮೂರು ಸಲ) || ; ೕ ಾಮ ಾಮ ವ ಾನನ ಓಂ ನಮ ಇX || ಬ ೊ¬=ಾಚ ನeೕಸ½ನಂAಾಯ ಸಹಸ ಮೂತ •ೕ ಸಹಸ ಾ*ಾw; ೋರು\ಾಹ=ೇ | ಸಹಸ ಾ‹#ೕ ಪƒರು-ಾಯ fಾಶsAೇ ಸಹಸ Bೋ¯ಯುಗOಾRpೇ ನಮಃ || || ಸಹಸ Bೋ¯ಯುಗOಾRpೇ ನಮ ಓಂ ನಮ ಇX || ಸಂಜಯ ಉ=ಾಚ ಯತ ~ೕKೇಶsರಃ ಕೃ-ೋ ಯತ ಾ€ೋ ಧನುಧ ರಃ | ತತ ; ೕ ಜ~ೕ ಭೂXಧು =ಾ ೕXಮ Xಮ ಮ ||

; ೕ ಭಗ=ಾನು=ಾಚ ~ೕ Nಾಂ ಾಮಸಹ ೆ ೕಣ ೋತು¦ಚ¹X ಾಂಡವ | ೋಹ‹ೕBೇನ fೆt2ೕBೇನ ಸುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ || || ಸುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ ಓಂ ನಮ ಇX ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

12


ಮ ಾಲw²ೕ ಅಷ9ಕ ೋತ ೦

; ೕಭಗ=ಾನು=ಾಚ ಅನ ಾ ;qಂತಯಂAೋ Nಾಂ •ೕ ಜ ಾಃ ಪಯು ಾಸAೇ | Aೇ-ಾಂ Aಾ ,ಯುBಾ ಾಂ ~ೕಗyೇಮಂ ವ ಾಮ ಹŒ || ಪRAಾ pಾಯ ಾಧೂ ಾಂ ಾfಾಯ ಚ ದುಷ¸AಾŒ | ಧಮ ಸಂ ಾYಪ ಾ€ಾ ಯ ಸಂಭ=ಾ¦ ಯುKೇ ಯುKೇ || ಆAಾ ಷpಾಃ ;}$ಾಶq ,ೕAಾಃ ‘ೂೕ ೇಷು ಚ =ಾ Fಷು ವತ Nಾ ಾಃ | ಸಂLೕತ ಾ ಾಯಣಶಬ3Nಾತ ಂ ಮುಕದುಃrಾಃ ಸುÇ ೋ ಭವಂX || Bಾ•ೕನ=ಾಚ ಮನ ೇ0) •ೖ=ಾ ಬು Oಾ ತ. ಾ=ಾ ಪ ಕೃAೇ ಸs%ಾ=ಾ‡ | ಕ ೋ¦ ಯದ ‡ ಸಕಲಂ ಪರ ೆ“ ಾ ಾಯpಾ•ೕX ಸಮಪ kಾ¦ ||

ನಮ ೇஉಸು ಮ ಾNಾ•ೕ ; ೕDೕËೇ ಸುರಪg’Aೇ | ಶಂಖಚಕ ಗ*ಾಹ ೇ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ ||೧||

ನಮ ೇ ಗರು?ಾರೂÌೇ Bೊ$ಾಸುರ ಭಯಂಕR | ಸವ ಾಪಹ ೇ *ೇ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ ||೨|| ಸವ Å ÍÎೕ ಸವ ವರ*ೇ ಸವ ದುಷ9 ಭಯಂಕR | ಸವ ದುಃಖ ಹ ೇ *ೇ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ ||೩|| I)' ಬು)' ಪ *ೇ *ೇ ಭುL ಮುL ಪ *ಾ¼ | ಮಂತ ಮೂAೇ ಸ*ಾ *ೇ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ ||೪|| ಆದ ಂತ ರ"Aೇ *ೇ ಆ)ಶL ಮ ೇಶsR | ~ೕಗÅ ÍÎೕ ~ೕಗ ಸಂಭೂAೇ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ || ೫|| ಸೂYಲ ಸೂS² ಮ ಾ ೌ*ೆ ೕ ಮ ಾಶL ಮ ೋದ ೇ | ಮ ಾ ಾಪ ಹ ೇ *ೇ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ || ೬||

ಪ*ಾ.ಸನ IYAೇ *ೇ ಪರಬ ಹ. ಸsರೂDj | ಪರ‹ೕ; ಜಗ ಾ.ತಃ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ ||೭||

fೆsೕAಾಂಬರಧ ೇ *ೇ ಾ ಾಲಂBಾರ ಭೂGAೇ | ಜಗIYAೇ ಜಗ ಾ.ತಃ ಮ ಾಲw²ೕ ನeೕஉಸು Aೇ || ೮|| ಮ ಾಲS²ಷ9ಕಂ ೋತ ಂ ಯಃ ಪËೇÏ ಭLNಾz ನರಃ | ಸವ I)' ಮ=ಾŽ#ೕX ಾಜ ಂ ಾ Ž#ೕX ಸವ *ಾ || ೯|| ಏಕBಾ$ೇ ಪËೇ #ತ ಂ ಮ ಾ ಾಪ ಾಶನŒ | )sBಾÐಂ ಯಃ ಪËೇ #ತ ಂ ಧನ Oಾನ ಸಮ sತಃ ||೧೦|| X Bಾಲಂ ಯಃ ಪËೇ #ತ ಂ ಮ ಾಶತು ಾಶನŒ | ಮ ಾಲw²ೕ ಭ =ೇz- ತ ಂ ಪ ಸ ಾ# ವರ*ಾ ಶು%ಾ || ೧೧|| ಇX ; ೕ ಮ ಾಲw²ೕ ಅಷYಕಂ ೋತ ಂ ಸಂಪgಣ ಂ

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

13


; ೕ ಾಮರyಾ ೋತ ೦ ಅಸ ; ೕ ಾಮರyಾ ೋತ ಮ ಾ ಮ೦ತ ಸ ಬುಧBೌ;ಕ ಋG: | ಅನುಷು9§ ಛಂದಃ i ; ೕ IೕAಾ ಾಮಚಂ*ೊ ೕ *ೇವAಾ | IೕAಾಶLಃ | ; ೕ ಮÏ ಹನುNಾz Lೕಲಕಂ | ; ೕ ಾಮಚಂದ D ೕತ €ೇ ; ೕ ಾಮರyಾ ೋತ ಜ ೇ ~ೕಗಃ ||

Bೌಸ$ೆ ~ ದೃfೌ ಾತು fಾs¦ತ D ಯ: ಶೃXೕ | Ñ ಣಂ ಾತು ಮುಖAಾ Aಾ ಮುಖಂ ೌ¦X ವತJಲಃ ||೫||

(Oಾ Oಾ ನಂ) ನಂ Oಾ •ೕ*ಾ‰ಾನು\ಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಶಂ ಬದ'ಪ*ಾ.ಸನಸYಂ | Dೕತಂ=ಾ ೋ ವ ಾನಂ ನವಕಮಲದಲ ಸEF ೇತ ಂ ಪ ಸz#ಂ | =ಾNಾಂBಾರೂಢ IೕAಾಮುಖಕಮಲ ¦ಲ$ೊ2ೕಚನಂ ೕರ*ಾಭಂ | ಾ ಾಲಂBಾರ )ೕಪಂ ದಧತಮುರುಜ8ಾಮಂಡಲಂ ಾಮಚಂದ ಂ ||

‰ಾನು ೕ ೇತುಕೃAಾEತು ಜಂ‘ೕ ದಶಮುrಾಂತಕಃ | ಾ*ೌ ,ೕಷಣ; ೕದಃ ಾತು ಾeೕÇಲಂ ವಪƒಃ ||೯||

( ೋತ ಂ) ಂ ಚRತಂ ರಘÊ ಾಥಸ ಶತBೋ¯ ಪ ಸರಂ | ಏBೈಕಮSರಂ ಪƒಂ ಾಂ ಮ ಾ ಾತಕ ಾಶನಂ ||೧||

ಸು( ೕ=ೇಶಃ ಕ¯ೕ ಾತು ಸLY ೕ ಹನುಮತ¢ಭುಃ | ಊರೂ ರ‘ೂೕತಮಃ ಾತು ರSಃ ಕುಲ ಾಶಕೃ‡ ||೮||

(ಫಲಶೃXಃ ಫಲಶೃXಃ ) ಏAಾಂ ಾಮಬ$ೋ ೇAಾಂ ರyಾಂ ಯಃ ಸುಕೃXೕ ಪËೇ‡ | ಸ M ಾಯುಃ ಸುÇೕ ಪƒX ೕ ಜ¼ೕ ನ¼ೕ ಭ=ೇ‡ ||೧೦|| ಾAಾಲಭೂತಲ– ೕಮ /ಾRಣಶ¹ದ./ಾRಣಃ | ನ ದೃಷು9ಮD ಶBಾ ೇ ರwತಂ ಾಮ ಾಮ,ಃ ||೧೧||

*ಾ Aಾs ೕ$ೋತEಲfಾ ಮಂ ಾಮಂ ಾ’ೕವ $ೋಚನಂ | ‰ಾನLೕ ಲS²pೋ ೇತŒ ಜ8ಾಮುಕುಟ ಮಂ`ತಂ ||೨||

ಾ‹ೕX ಾಮಭ*ೆ ೕX ಾಮಚಂ*ೆ ೕX =ಾ ಸ.ರz | ನ ೋ ನ 1ಪ Aೇ ಾ ೈÒ ಭುLÓಂ ಮುLಂ ಚ ಂದX ||೧೨||

ಾIತೂಣ ಧನು\ಾ ಣ ಾjಂ ನಕಂಚ ಾಂತಕಂ | ಸs1ೕಲkಾಜಗAಾ¢ತುಂ Nಾ ಭೂ ತಮಜಂ ಭುಂ ||೩||

ಜಗ‰ೆÁೖAೆ ೕಕ ಮಂAೆ ೕಣ ಾಮ ಾNಾ#, ರwತಂ | ಯಃ ಕಂËೇ Oಾರ•ೕತಸ ಕರ ಾY ಸವ Iದ'ಯಃ ||೧೩||

ಾಮರyಾಂ ಪËೇ‡ ಾ ”ಃ ಾಪÔ#ಂ ಸವ Bಾಮ*ಾಂ | ; ೋ ‹ೕ ಾಘವಃ ಾತು \ಾಲಂ ದಶರ€ಾತ.ಜಃ ||೪||

ವಜ ಪಂಜರ ಾ‹ೕದಂ ~ೕ ಾಮಕವಚಂ ಸ. ೇ‡ | ಅ=ಾ ಹAಾ”ಃ ಸವ ತ ಲಭAೇ ಜಯಮಂಗಲಂ ||೧೪||

’ ಾsಂ *ಾ Fಃ ಾತು ಕಂಠಂ ಭರತವಂ)ತಃ | ಸCಂOೌ )=ಾ ಯುಧಃ ಾತು ಭು‰ೌ ಭKೆ#ೕಶBಾಮು ಕಃ ||೬||

ಆFಷ9=ಾz ಯ€ಾ ಸs ೆ#ೕ ಾಮರS¦Nಾಂ ಹರಃ | ತ€ಾ 1Çತ=ಾz ಾ ತಃ ಪ ಭು*ೊ3ೕ ಬುಧBೌ;ಕಃ ||೧೫||

ಕ ೌ IೕAಾಪXಃ ಾತು ಹೃದಯಂ ‰ಾಮದಗ#¥’‡ | ಮಧ ಂ ಾತು ಖರಧ»ಂIೕ ಾ,ಂ ‰ಾಂಬವ*ಾಶ ಯಃ ||೭||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

14


( ಾ ಥ ಾ) ಾ ಅ ಾಮಃ ಕಲEವೃyಾpಾಂ ಾಮಃ ಸಕ$ಾಪ*ಾಂ | ಅ, ಾಮI«$ೋBಾ ಾಂ ಾಮಃ ; ೕNಾz ಸ ನಃ ಪ ಭುಃ||೧೬|| ತರುpೌ ರೂಪಸಂಪ ೌ# ಸುಕುNಾ ೌ ಮ ಾಬ$ೌ | ಪƒಂಡRೕಕ fಾ$ಾyೌ Mೕರಕೃ-ಾ’ ಾಂಬ ೌ ||೧೭||

ಾಮಂ ಲS²ಣ ಪgವ ಜಂ ರಘÊವರಂ IೕAಾಪXಂ ಸುಂದರಂ BಾಕುಸYಂ ಕರುpಾಣ ವŒ ಗುಣ FŒ ಪ D ಯಂ Oಾ¦ ಕಂ | ಾ‰ೇಂದ ಂ ಸತ ಸಂಧಂ ದಶರಥ ತನಯಂ fಾ ಮಲಂ fಾಂತಮೂX ಂ ವಂ*ೇ $ೋBಾ, ಾಮಂ ರಘÊಕುಲ Xಲಕಂ ಾಘವಂ ಾವpಾRŒ ||೨೬|| ಾNಾಯ ಾಮಭ*ಾ ಯ ಾಮಚಂ*ಾ ಯ =ೇಧ ೇ | ರಘÊ ಾ€ಾಯ ಾ€ಾಯ IೕAಾಯ ಪತ•ೕ ನಮಃ ||೨೭||

ಫಲಮೂ$ಾ; ೌ *ಾಂAೌ Aಾಪ ೌ ಬ ಹ./ಾRpೌ | ಪƒAೌ ದಶರಥ ೆÂAೌ %ಾ ತ ೌ ಾಮಲS²pೌ ||೧೮|| ಶರpೌ ಸವ ಸAಾ½ ಾಂ fೆ ೕ-ೌ9 ಸವ ಧನುಷ.Aಾಂ | ರSಃ ಕುಲ ಹಂAಾ ೌ Aಾ •ೕAಾಂ ೋ ರ‘ೂೕತNೌ ||೧೯|| ಆತಸಜÁಧನು-ಾ ಷುಸು¢fಾವS kಾಶುಗ ಷಂಗಸಂ( ೌ | ರSpಾಯ ಮಮ ಾಮ ಲS²pಾವಗ ತಃ ಪ} ಸ*ೈವ ಗಚqAಾŒ ||೨೦|| ಸನ#ದ'ಃ ಕವMೕಖ`ªೕ /ಾಪ\ಾಣಧ ೋ ಯು=ಾ | ಗಚqz ಮ ೋರ€ೋ ಾ.ಕಂ ಾಮಃ ಾತು ಸ ಲS²ಣಃ ||೨೧|| ಾeೕ *ಾಶರ}ಃ ಶt ೋ ಲS²pಾನು ಚ ೋ ಬ1ಃ | BಾಕುಸYಃ ಪƒರುಷಃ ಪgಣ ಃ Bೌಸ$ೆ ~ ರ‘ೂೕತಮಃ ||೨೨||

;ೕ ;ೕ ;ೕ ;ೕ

ಾಮ ಾಮ ಾಮ ಾಮ

ಾಮ ಾಮ ಾಮ ಾಮ

;ೕ ;ೕ ;ೕ ;ೕ

ಾಮಚಂದ ಾಮಚಂದ ಾಮಚಂದ ಾಮಚಂದ

ರಘÊನಂದನ ಾಮ ಾಮ ಭರAಾಗ ಜ ಾಮ ಾಮ ರಣಕಕ ಶ ಾಮ ಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ಾಮ ಾಮ ||೨೮|| ಚರpೌ ಚರpೌ ಚರpೌ ಚರpೌ

ಮನ ಾಸ. ಾ¦ ವಚ ಾ ಗೃpಾ¦ ;ರ ಾ ನNಾ¦ ಶರಣಂ ಪ ಪ*ೆ ೕ ||೨೯||

NಾAಾ ಾeೕ ಮXEAಾ ಾಮಚಂದ ಃ ಾs¦ ಾeೕ ಮತJrಾ ಾಮಚಂದ ಃ | ಸವ ಸsಂ ‹ೕ ಾಮಚಂ*ೊ ೕ ದkಾಲುÒ ಾನ ಂ ‰ಾ ೇ ೈವ ‰ಾ ೇ ನ ‰ಾ ೇ ||೩೦||

=ೇ*ಾಂತ=ೇ*ೊ ೕ ಯ’#ೕಶಃ ಪƒ ಾಣ ಪƒರು-ೋತಮಃ | ‰ಾನLೕವಲ2ಭಃ ; ೕNಾz ಅಪ ‹ೕಯ ಪ ಾಕ ಮಃ ||೨೩|| ಇAೆ ೕAಾ ಜ ೇ #ತ ಂ ಮದ•ಕಃ ಶ ದ'kಾ sತಃ | ಅಶs‹ೕOಾ)ಕಂ ಪƒಣ ಂ ಸಂ ಾ Ž#ೕX ನ ಸಂಶಯಃ ||೨೪|| ಾಮಂ ದೂ=ಾ ದಲfಾ ಮಂ ಪ*ಾ.Sಂ Dೕತ=ಾಸಸಂ | ಸುವಂX ಾಮ,) =ೆsೖÒ ನ Aೇ ಸಂ ಾRpೋ ನ ಾಃ ||೨೫||

ದwpೇ ಲS²pೋ ಯಸ =ಾ‹ೕ ತು ಜನBಾತ.‰ಾ | ಪƒರAೋ NಾರುX ೈಸ ತಂ ವಂ*ೇ ರಘÊನಂದನಂ ||೩೧|| $ೋBಾ, ಾಮಂ ರಣರಂಗFೕರಂ ಾ’ೕವ ೇತ ಂ ರಘÊವಂಶ ಾಥಂ | Bಾರುಣ ರೂಪಂ ಕರುpಾಕರಂ ತಂ ; ೕ ಾಮಚಂದ ಂ ಶರಣಂ ಪ ಪ*ೆ ೕ ||೩೨||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

15


ದfಾವAಾರ ೋತ ಂ

ಮ ೋಜವಂ Nಾರುತತುಲ =ೇಗಂ ’Aೇಂ) ಯಂ ಬು)'ಮAಾಂ ವRಷHಂ | =ಾAಾತ.ಜಂ =ಾನರಯೂಥಮುಖ ಂ ; ೕ ಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ ಪ*ೆ ೕ ||೩೩|| ಕೂಜಂತಂ ಾಮ ಾ‹ೕX ಮಧುರಂ ಮಧು ಾSರಂ | ಆರುಹ ಂ ಕ Aಾfಾrಾಂ ವಂ*ೇ =ಾ1¬L BೋLಲಂ ||೩೪|| ಆಪ*ಾಮಪಹAಾ ರಂ *ಾAಾರಂ ಸವ ಸಂಪ*ಾಂ | $ೋBಾ, ಾಮಂ ; ೕ ಾಮಂ ಭೂ~ೕ ಭೂ~ೕ ನNಾಮ ಹಂ ||೩೫|| ಭಜ ನಂ ಭವ,ೕ‰ಾ ಾŒ ಆಜ ನಂ ಸುಖಸಂಪ*ಾಂ I ತಜ ನಂ ಯಮದೂAಾ ಾಂ ಾಮ ಾ‹ೕX ಗಜ ನŒ ||೩೬|| ಾeೕ ಾಜಮjಃ ಸ*ಾ ಜಯAೇ ಾಮಂ ರ‹ೕಶಂ ಭ‰ೇ | ಾ‹ೕpಾ ,ಹAಾ fಾಚರಚಮೂ ಾNಾಯ ತ ೆ“ ನಮಃ ||೩೭|| ಾNಾ ಾ#I ಪ ಾಯಣಂ ಪರತರಂ ಾಮಸ *ಾ ೋಸÕಹಂ | ಾ‹ೕ Mತಲಯಃ ಸ*ಾಭವತು ‹ೕ %ೋ ಾಮ Nಾಮುದ'ರ

| ||೩೮||

; ೕ ಾಮ ಾಮ ಾ‹ೕX ರ‹ೕ ಾ‹ೕ ಮ ೋರ‹ೕ | ಸಹಸ ಾಮ ತತುಲ ಂ ಾಮ ಾಮ ವ ಾನ ೇ ||೩೯ || ||ಇXೕ ; ೕ ಬುಧBೌ;ಕ ಋG ರMತಂ ಾಮರyಾ ೋತ ಂ ಸಂಪgಣ ಂ || || ; ೕ IೕAಾ ಾಮಚಂ*ಾ ಪ ನಮಸು ||

ಾಮಸ.ರpೋ ಅ ೊ ೕ ಾ~ೕ ನ"ಪfಾ eೕ ಭವತರpೇ | ಾಮಹ ೇ , ಕೃಷಹ ೇ ತವ ಾಮವ*ಾ¦ ಸ*ಾ ನು ಹ ೇ || =ೇ*ೋOಾ'ರ /ಾರಮAೇ ೋಮಕ*ಾನವ ಸಂಹರAೇ | ¦ೕ ಾBಾರ ಶRೕರನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ

|| ೧ ||

ಮಂದ ಾಚಲ Oಾರಣ ೇAೋ *ೇ=ಾಸುರಪR ಾಲ %ೋ | ಕೂNಾ Bಾರ ಶRೕರನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೨ || ಭೂ /ೋರಕ ಹರಪƒಣ ಮAೇ Bೊ ೕOಾದ3²-ತಭೂ*ೇ ಹ ೇ | Bೊ ೕಡBಾರ ಶRೕರನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೩ || "ರಣ ಕ;ಪƒ/ೆ¹ೕದನAೋ ಪ ಾ2*ಾಭಯ*ಾಯಕ ೇAೋ | ನರIಂ ಾಚು ತರೂಪನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೪ || ಬ1ಬಂಧನ ಹರ ತತಮAೇ ಾ*ೋದಕ ಹAಾಘತAೇ | ವಟುವಟು=ೇಷ ಮ ೋ”ನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೫ || wXಪXವಂಶSಯಕರಮೂAೆ wXಪX ಕAಾ ಹರ ಮೂAೇ | ಬೃಗುಕುಲ ಾಮಪ ೇಶನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೬ || IೕAಾವಲ2ಭ Oಾಶರ€ೇ ದಶರಥ ನಂದನ $ೋಕ ಗು ೋ | ಾವಣಮದ ನ ಾಮನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೭ || ಕೃ-ಾ ನಂತ ಕೃ ಾಜಲOೇ ಕಂ ಾ ೇ ಕಮ$ೇಶ ಹ ೇ | Bಾ ಯ ಮದ ನರೂಪ ನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೮ || *ಾನವಸXNಾ ಾಪಹ ಾ X ಪƒರದನುಜಮದ ನರೂಪ | ಬುದ3Wಾ • \ೌದ' ನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೯ || ;ಷ9 ಜ ಾವನ ದುಷ9ಹ ಾ ಖಗತುರKೋತಮ =ಾಹನ Aೇ | ಕ1Cರೂಪ ಪರNಾತ.ನeೕ ಹRಭಕಂAೇ ಪR ಾಲಯNಾಂ || ೧೦ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

16


ಭಜ ೆಗಳ^ (ಅಂಟು ಗಂXಯನು# ೋ` ) ಜಯ ಮಂಗಳಂ ||ಪ||‰ಾನL ರಮಣKೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸನBಾ) ವಂದ Kೆ ಶುಭಮಂಗಳ ‰ಾನL ರಮಣKೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ||೧||‚ಲು2 D`ದು ಬಹು ‚ಂಕ) *ೈತ ನ ಹಲು2 ಮುR*ಾತKೆ ಮಂಗಳ ಕಲು2 ಾR ಮj *ೈತ Kೆ ಮಂಗಳ ಬ12ದ ಾಮKೆ ಶುಭಮಂಗಳ ||ಪ|| ||೨||ವತಸುತ ಹನುಮನ ಒ?ೆಯKೆ ಮಂಗಳ IೕAೆಯ ಅರಸKೆ ಮಂಗಳ ೇತು=ೆ ಕ¯9I*ಾತKೆ ಮಂಗಳ ಾತಕ ಹರ Kೆ ಶುಭಮಂಗಳ ||ಪ|| ||೩||ಚರಣBೆ ಮಂಗಳ ಚತುಮು ಖ *ೇವKೆ ಗರುಡ=ಾಹ Kೆ ಮಂಗಳ ಗುರು ಾಘ=ೇಂದ ರ ಹೃದಯಕಮಲ*ೊಳ^ ೆಲIಹ ಾಮKೆ ಶುಭಮಂಗಳ ||ಪ|| ಮಂಗಳಂ ಭಗ=ಾz ಷು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನ ಮಂಗಳಂ *ೇವL ಪƒAೊ ೕ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ»ಜ ಕೃ-ಾಯ =ಾಸು*ೇ=ಾಯ *ೇವL ನಂದ ಾಯಚ ನಂದ KೋಪಕುNಾ ಾಯ Kೋ ಂ*ಾಯ ನeೕನ#ಮಃ ಆBಾfಾ‡ ಪXತಂ Aೋಯಂ ,ಯ€ಾ ಗಚqX ಾಗರಂ ಸವ *ೇವ ನಮ ಾCರಃ ,Bೇಶವಂ ಪ XಗಚqX

ಧೂಪಂ

ಧೂಪಂ ದfಾಂಗಂ ಗುಗುªಲಂ )ೕಪಂ ಸುಗಂFಂ ಚ ಮ ೋಹರಂ ಕD$ಾಧು ತ ಸಂಯುಕಂ ಧೂŽೕಯಂ ಪ X ಗಹ Aಾಂ ಮ ಾ ಷು *ೇವAಾ%ೊ ೕನಮಃ ಧೂಪNಾKಾ ಪkಾ¦

)ೕಪಂ ಾಧ ಂ X ವX ಸಂಯುಕಂ ವ"#ನ ~ೕ’ತಂ ಮkಾ ಗು ಾಣ ಮಂಗಳಂ )ೕಪಂ Aೆ°$ೋಕ X¦ ಾಪಃ ಭBಾ˜ )ೕಪಂ ಪ *ಾ ಾ ¦ *ೇ=ಾಯ ಪರNಾತ. ೇ Aಾ "Nಾಂ ನರBಾ*ೊÖೕರ )ವ ‰ೊ Xನ eಸುAೇ ಮ ಾ ಷು *ೇವAಾ%ೊ ೕನಮಃ ಏBಾರX )ೕಪಂ ದಶ kಾ¦ ಧೂಪ )ೕ ಾನಂತರಂ ಆಚಮ ೕಯಂ ಸಮಪ kಾ¦

ೈ=ೆದ ಂ ಓಂ ಭೂಭು ವಸsಃ ತ‡ ಸ ತುÒ ವ ೇಣ ಂ ಭKೋ *ೇವಸ Fೕಮ" F~~ೕನಃ ಪ /ೋದkಾ‡ ಸತ z ತsAೆ ನ ಪR;ನqkಾ¦ ಓಂ ಾ pಾಯ ಾsಹ | ಓಂ ಅ ಾ ಾಯ ಾsಹ | ಓಂ =ಾ ಾಯ ಾsಹ | ಓಂ ಉ*ಾನಯ ಾsಹ ಓಂ ಸNಾನಯ ಾsಹ | ಓಂ ಬ ಹ.pೇ ಾsಹ

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

17


ಮಂಗbಾರX

ಅ ೇನ ಾ ತಃ Bಾ$ೇ ; ೕ ಷುಸಹಸ ಾಮ ೋತ ಾ ಾಯಣ ಭಗ=ಾz ಸ=ಾ ತ.ಕ ತತJವ ಂ ; ೕ L =ಾಸು*ೆ=ಾಪ ಣಮಸು

ಉತರ ೕ ಾಜನಂ "ರಣ ಾತ ಂ ಮOೋ Žೕಣ Œ ದOಾX ಮಧe ೕ ಾ ೇX ಏಕOಾ ಬ ಹ.ಣಮುಪಹರX ಏಕ*ೈವ ಯಜNಾನ ಆಯು ೇ‰ೋ ದOಾX

Oಾ ೇನ

ಾಮತ ಯ ಮಂತ ಜಪಃ

ಮ ಾ ಷು *ೇವAಾ%ೊ ೕನಮಃ ಕಪg ರ ೕ ಾಜನಂ ದಶ kಾ¦ ೕ ಾಜ ಾನಂತರಂ ಮOೆ ಆಚಮ ೕಯಂ ಸಮಪ kಾ¦ ಆಚಮ ೕkಾನಂತರಂ ಪRಮಳ ಪತ ಪƒ-ಾEj ಸಮಪ kಾ¦ *ೇವ ರyಾ ಾ'ರkಾ¦ ಆಚಮನಃ ಓಂ ಸಂಕಷ pಾಯ ನಮಃ ಓಂ Bೇಶ=ಾಯ ಾs ಾ ಓಂ =ಾಸು*ೇ=ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಾ ಾಯpಾಯ ಾs ಾ ಓಂ ಪ ದು Nಾ#ಯ ನಮಃ ಓಂ Nಾಧ=ಾಯ ಾs ಾ ಓಂ ಅ ರು*ಾ'ಯ ನಮಃ ಓಂ Kೋ ಂ*ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪƒರು-ೋತNಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಷ=ೇ ನಮಃ ಓಂ ಅOೋS‰ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಧುಸೂದ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಾರIಂ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ X ಕ Nಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಚು Aಾಯ ನಮಃ ಓಂ =ಾಮ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜ ಾಧ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ; ೕಧ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಉ ೇಂ*ಾ ಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೃGೕBೇfಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹರ•ೕ ನಮಃ ಓಂ ಪದ. ಾ%ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ; ೕಕೃ-ಾಯ ನಮಃ ಓಂ *ಾeೕದ ಾಯ ನಮಃ ಯಸ Ù ಮು Aಾ ಚ ಾeಕ ತಪಃ ಾ ಾಯಣ L kಾ)-ೌ ನೂ ನಂ ಸಂŽೕನ Aಾಂ kಾX ಸಂ*ೊ ೕ ವಂ*ೇ ತಮಚು ತಂ ಮಂತ "ೕನಂ L kಾ"ೕನಂ ಭL"ೕನo ಜ ಾಧ ನ ಯತುC›ತಂತು Nಾkಾ *ೇವ ಪRಪgನ ಂ ತದಸುAೆ

ಮOೆ ಮಂತ ತಂತ Oಾ ನ ಯಮ ಸsರವಣ ನೂ ಾXRಕ $ೋಪ *ೋಷ ಾ ಯ;Aಾಥ ಂ ಾಮತ ಯ ಮಂತ ಜಪಂ ಕR-ೆ ೕ ಅಚು Aಾಯನಮಃ ಅನಂAಾಯನಮಃ Kೋ ಂ*ಾಯನಮಃ ಅಚು Aಾಯನಮಃ ಅನಂAಾಯನಮಃ Kೋ ಂ*ಾಯನಮಃ ಅಚು Aಾಯನಮಃ ಅನಂAಾಯನಮಃ Kೋ ಂ*ಾಯನಮಃ ಅಚು Aಾನಂತ Kೋ ಂ*ೆ%ೊ ೕ ನಮಃ Bಾ•ೕನ=ಾಚ ಮನ ೆಂ) •ೖ=ಾ ಬು Oಾ ತ. ಾ=ಾ ಪ ಕು Aೆ ೕ× ಸs%ಾ=ಾ‡ | ಕ ೋ¦ ಯದ ‡ ಸಕಲಂ ಪರ ೆ.Ø ಾ ಾಯpಾ•ೕX ಸಮಪ kಾ¦ || ಆಚಮನಃ ಓಂ Bೇಶ=ಾಯ ಾs ಾ ಓಂ ಾ ಾಯpಾಯ ಾs ಾ ಓಂ Nಾಧ=ಾಯ ಾs ಾ ಓಂ Kೋ ಂ*ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಷ=ೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಧುಸೂದ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ X ಕ Nಾಯ ನಮಃ ಓಂ =ಾಮ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ; ೕಧ ಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೃGೕBೇfಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ. ಾ%ಾಯ ನಮಃ ಓಂ *ಾeೕದ ಾಯ ನಮಃ

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಓಂ

ಸಂಕಷ pಾಯ ನಮಃ =ಾಸು*ೇ=ಾಯ ನಮಃ ಪ ದು Nಾ#ಯ ನಮಃ ಅ ರು*ಾ'ಯ ನಮಃ ಪƒರು-ೋತNಾಯ ನಮಃ ಅOೋS‰ಾಯ ನಮಃ ಾರIಂ ಾಯ ನಮಃ ಅಚು Aಾಯ ನಮಃ ಜ ಾಧ ಾಯ ನಮಃ ಉ ೇಂ*ಾ ಯ ನಮಃ ಹರ•ೕ ನಮಃ ; ೕಕೃ-ಾಯ ನಮಃ 18


ಮಂತ ಪƒಷE

~ೕ’உ ಾಂ ಪƒಷEಂ =ೇದ’ ಪƒಷE’=ಾz ಪ ‰ಾ=ಾ”z ಪಶುNಾz ಭ’ವX | ಚಂದ Nಾ =ಾ ಅ ಾಂ ಪƒಷEŒ” | ಪƒಷE’=ಾz ಪ ‰ಾ=ಾ”z ಪಶುNಾz ಭ’ವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕஉ ಾNಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತನ’=ಾz ಭವX | ಅ(#=ಾ ಅ ಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ~ೕ”Kೆ#ೕ ಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ=ಾ ಅKೆ#ೕ ಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ’உ ಾNಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ |ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | =ಾಯು=ಾ ಅ ಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ~ೕ =ಾ~ೕ ಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ =ೈ =ಾ~ೕ ಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ’உ ಾNಾಯತ’ನಂ=ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಅ ೌ =ೈ ತಪ’ನ# ಾNಾಯತ’ನŒ ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ~ೕ’உಮುಷ உ ತಪ’ತ ಆಯತ’ನಂ =ೇದ’ |ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ’ =ಾ ಅಮುಷ ತಪ’ತ ಆಯತ’ನŒ |ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ’உ ಾNಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಚಂದ Nಾ =ಾ ಅ ಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯಃ ಚಂದ ಮ’ಸ ಆಯತ’ನಂ =ೇದ’ |ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ =ೈ ಚಂದ ಮ’ಸ ಆಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ’உ ಾNಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ನS´›’Aಾ j =ಾ ಅ ಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ~ೕ ನS´›’Aಾ pಾNಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ |ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ =ೈ ನS’Aಾ pಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ’உ ಾNಾಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಪಜ ೊ ೕ =ಾ ಅ ಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯಃ ಪಜ ನ ’ ಾ ಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ =ೈ ಪಜ ನ ಾ ಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX |

ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ’உ ಾNಾಯತ’ನಂ=ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಸಂವತJ ೋ =ಾ ಅ ಾNಾಯತ’ನŒ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯಃ ಸಂ’ವತJರ ಾ ಯತ’ನಂ =ೇದ’ |ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಆŽೕ =ೈ ಸಂ’ವತJರ ಾ ಯತ’ನಂ =ೇದ’ | ಆಯತ’ನ=ಾz ಭವX | ಯ ಏವಂ =ೇದ’ | ~ೕ”உಪƒJ ಾವಂ ಪ X’GHAಾಂ =ೇದ’ | ಪ Aೆ ೕವ X’ಷHX | ಓಂ ಾ‰ಾF ಾ‰ಾಯ’ ಪ ಸಹ ಾ" ೇ” | ನeೕ’ ವಯಂ =ೈ”ಶ ವpಾಯ’ ಕುಮ ೇ | ಸ ‹ೕ BಾNಾz BಾಮBಾNಾ’ಯ ಮಹ Œ” | Bಾ‹ೕಶs ೋ =ೈ”ಶ ವpೋ ದ’*ಾತು | ಕು\ೇ ಾಯ’ =ೈಶ ವpಾಯ’ | ಮ ಾ ಾ‰ಾಯನಮಃ’ | ಓಂ” ತದš›ಹ. | ಓಂ” ತ*ಾsಯುಃ | ಓಂ” ತ*ಾAಾ. | ಓಂ” ತದJತ Œ | ಓಂ” ತತJವ Œ” | ಓಂ” ತ‡-ಪƒ ೋನ ಮಃ || ಅಂತಶqರX ಭೂAೇಷು ಗು ಾkಾಂ ಶsಮೂX ಷು ತsಂ ಯಙÎಸ½ಂ ವಷ8ಾCರಸ½-¦ಂದ ಸ½ Œ ರುದ ಸ½ಂ ಷುಸ½ಂ ಬ ಹ.ತsಂ’ ಪ ‰ಾಪXಃ | ತsಂ ತ*ಾಪ ಆŽೕ ‰ೊ ೕXೕರ ೋஉಮೃತಂ ಬ ಹ. ಭೂಭು ವಸುJವ ೋŒ |

ಪ ದwpೆ kಾ Bಾ ಚ ಾ ಾ ಜ ಾ.ಂತರ ಕು Aಾ ಚ Aಾ Aಾ ನಶ ಂX ಪ ದSpೆ ಪ*ೇ ಪ*ೇ ಾŽೕಹಂ ಾಪ ಾಪ ಕNಾ pಾŒ ಾ ಾತ. ಾಪ ಸಂಭವಹ Aಾ "NಾŒ ಕೃಪkಾ *ೇವ ಶರpಾಗತ ವತJಲ ಅನ Aಾ ಶರಣಂ ಾI ತs‹ೕವ ಶರಣಂ ಮಮ ತ ಾ.‡ Bಾರುಣ %ಾ=ೇನ ರS ರyೊ ಜ ಾಧ ನ ರS ರyೊ ಮ ೇಶsರ

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

19


4.ಆಂಜ ೇಯ ಹನುಮಂತ ; ೕ ಾಮಚಂದ ನ ಸದ3ಭಕ =ಾಯುಪƒತ ಸುಚRತ \ಾ ರಂ’ಯ ಸುಪ ತ ||

ಅಂಟು ಗಂX) ಗಂX ಭಜ ೆಗಳ^ (ಅಂಟು

1.ವಂ) ೆ ನKೆ ಗಣ ಾಥ eದಲsಂ) ೆ ನKೆ ಗಣ ಬಂದ ಘ# ಕbೆ~ೕ ಗಣ eದಲsಂ) ೆ ನKೆ ಗಣ

| ಾಥ ಾಥ ಾಥ |

ಸು( ೕವ ಸಖರಘÊ ಾಮದೂತ ಶರF ಲಂÔIಧ ಬಲವಂತ ಜನ ಉಂಗುರವ ಈತ ಭಕ ಾವಣ ೋF ಸವ ಶಕ ||

"ಂ*ೆ ಾವಣನು ಮದ)ಂದ ನ# ಪg’ಸ*ೆ ಸಂದ ರಣದ12 ಗಣ ಾಥ | Nಾಧವನ ಆWೆ¼ಂದ ಧಮ ಾಯ ಪg’ಸಲು ಾFIದ ಾಜ ಗಣ ಾಥ | ಮಂಗಳ ಮೂರುX ಗುರು ರಂಗ ಠಲನ ಾದ "ಂಗ*ೆ ಾ1 ೊ ಗಣ ಾಥ |

ಾಮ ಾಮವನು ಾನKೈಯ ಾಮಚರಣರ ೇ=ೆKೈವ ಾNಾಯಣ ಕ€ೆ ಶ ವjಸುವ ಭಕ ಜನBೆ ಸುಖ ಕರುjಸುವ || \ಾಸುರAೇಜ ೆ ಹನುಮಂತ Bೆ2ೕಶ ಹRಸು ಪ ಭು ಹನುಮಂತ *ಾಶರ}ಯ ದೂತ ಹನುಮಂತ *ಾಸBೆಶವನ ದೂತ ಹನುಮಂತ ||

2.ಆತ. ಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಚು ತ Bೇಶವ ಹR ಾ ಾಯಣ ಭವ ಭಯ ಹರಣ ವಂ)ತ ಚರಣ ರಘÊಕುಲ ಭೂಷಣ ಾ’ೕವ $ೋಚನ ಆ) ಾ ಾಯಣ ಅನಂತ ಶಯನ ಸM*ಾನಂದ ; ೕ ಸತ ಾ ಾಯಣ 3.ಇ*ೇ ಮಹ ಾಮ ಪರಮ ಾಮ ಾಮ ಪರNಾತ.ನ Oಾ ನ ಈ ಾಮ || ;$ೆಯ‹¯9 ವ AೆKೈದ ;ವಧನುವ ಮುRದನು ಾಮ ;ವ ಭಕ ಾವಣನನು ಸಂಹRI ‹ ೆದನು ಾಮ ಹRಯು ಹರನು ಒಂ*ೆ ಎಂದು ಾR ಾR ೇಳ^ವ ಾಮ ಇ*ೇ ಮಹ ಾಮ ಪರಮ ಾಮ ಾಮ ಪರNಾತ.ನ Oಾ ನ ಈ ಾಮ || ಚಂದ ೇನ ನಂ‚ದ ಾಮ ‰ಾಂಬವಂತ ಜDIದ ಾಮ ಸು( ೕವ ಾRದ ಾಮ Aಾ¼ ಶಬR ಾ`ದ ಾಮ ಜನುಮ ಮರಣ ಕbೆಯುವ ಾಮ Aಾಳ Ï ಹನುಮ AೋRದ ಾಮ ಇ*ೇ ಮಹ ಾಮ ಪರಮ ಾಮ ಾಮ ಪರNಾತ.ನ Oಾ ನ ಈ ಾಮ ||

5.ಹನುಮನ ಮತ=ೇ ಹRಯ ಮತವƒ | ಹRಯ ಮತ=ೇ ಹನುಮನ ಮತವƒ || ಪ || ಹನುಮನು ಒ1ದ ೇ ಹR Aಾ ಒ1ವನು | ಹನುಮನು ಮು ದ ೇ ಹR Aಾ ಮು ವನು || ಅ || ಹನುಮನು ಒ1ದ ೆ ಸು( ೕವ Kೆ*ಾ3 | ಹನುಮನು ಮು ದ ೇ =ಾ1ಯೂ ‚*ಾ3 || ೧ || ಹನುಮನು ಒ1ದ ೆ ,ೕಷಣ Kೆ*ಾ3 | ಹನುಮನು ಮು ದ ೇ ಾವpಾ ‚*ಾ3 || ೨ || ಹನುಮನು ಪƒರಂದರ ಠಲನ *ಾಸ | ಪƒರಂದರ ಠಲನೂ ಹನುಮ ೋÞ =ಾ ಾ || ೩ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

20


8.ಚಂದ ಚೂಡ ;ವ ಶಂಕರ ಾವ X ರಮpಾ ನKೇ ನeೕ ನeೕ || ಪ || ಸುಂದರ ಮೃಗಧರ D ಾಕ ಧನುಕರ | ಗಂKಾ ;ರ ಗಜ /ಾNಾ ೦ಬರಧರ || ಅ || ನಂ)=ಾಹನ ಆನಂದ)ಂದ ಮೂಜ ಗ) ‹ ೆಯುವವ ೕ ೇ | ಕಂದಪ ನ Bೊ ೕಧ)ಂದ ಕpೆ ೆದು Bೊಂದ ಉಗ ನೂ ೕ ೇ | ಘಟ)ಂದು)Iದ ಷವ ತಂದೂ ಭುಂ’Iದವನೂ ೕ ೇ | ಇಂ) ೇಶ ; ೕ ಾಮ ಾಮವ ಚಂದ) Žಗಳ^ವ ೕ ೇ || ೧ || \ಾಲ ಮೃಕಂಡನ Bಾಲನು ಎbೆ=ಾಗ ಾ1I*ಾತನು ೕ ೇ | Bಾಲಕೂಟವನು ಾನವ Nಾ`ದ ೕಲಕಂಠನು ೕ ೇ | =ಾಲಯ) ಕ ಾಲ D`ದು ,yೆ \ೇ`ದ )ಗಂಬರ ೕ ೇ | ‰ಾಲNಾ`ದ Kೋ ಾಲ ೆ೦\ೋ ೆjKೆ ಮರುbಾದವ ೕ ೇ || ೨ || ಧ ೆKೆ ದwಣ Bಾ=ೇR Xೕರ ಕು೦ಭಪƒರ=ಾಸನೂ ೕ ೇ | ಕರದ1 ೕpೆಯ ನು`ಸುವ ನಮ. ಉರಗಭೂಷಣನು ೕ ೇ | Bೊರಳ1 ಭಸ. ರು*ಾ w ಧRIದ ಪರಮ =ೈಷವನೂ ೕ ೇ | ಗರುಡಗಮನ ; ೕ ಪƒರಂದರ ಠಲKೆ ಾ ಣ D ೕಯನೂ ೕ ೇ || ೩ ||

6.ಧವಳ ಗಂKೆಯ ಗಂKಾಧರ ಮ ಾ1ಂಗ | Nಾಧವನ AೋRಸಯ ಗುರು ಕು$ೋತುಂಗ ||ಪ|| ಅM IದವRಗ,ೕಷ9ವ Bೊಡು=ಾ | ೆMqನ ಅಘಗಳ ತRದು ‚ಸಡು=ಾ | ದುಶqRತಗbೆಲ2 ದೂರದ12ಡು=ಾ | ನಮ.ಚು ತಗಲ2ದ ಅಸುರರ ಬ`=ಾ || ೧ || Nಾರನ Kೆ*ಾ3 ಮ ೋಹರ ಮೂX | ಾಧು ಸಜÁನRKೆ ಸುರಚಕ ವX | Oಾರುj~ಳKೆ ತುಂ‚*ೆ ಮ. LೕX | ಮು ಾRಯ Aೋರkಾ ಮKೆ ಶರpಾ}

|| ೨ ||

ಚನ# ಪ ಸನ# ; ೕಹಯವದನನ# | ಅನು)ನ ೆ ೆವಂAೆ Nಾ?ೋ ೕ ಎನ# | ಅನ ನಲ2–ೕ ಾನು ಗುರು=ೆಂ\ೆ ನ# | ಇ ಾ#ದರು Aೋ ೋ Fೕರ ಮುಕCಣ || ೩ || 7.ವೃಂ*ಾವನ=ೇ ಮಂ)ರ=ಾ(*ೆ ಇಂ) ೆ ; ೕ ತುಳI | ನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದKೆ D ಯbಾದ ಚಂದದ ; ೕ ತುಳI || ಪ || ತುಳIಯ ವನದ1 ಹR ಇಹ ೆ೦ಬುದ ಶು X ಾR*ೆ Bೇ | ತುಳI ದಶ ನ)ಂದ ದುRತಗbೆಲ2ವƒ ದೂ ಾಗsವƒ Bೇ | ತುಳI ಸEಶ ವ Nಾ?ೆ *ೇಹ ಾವನ=ೆಂದು X ದು)ಲ2=ೇ Bೇ | ತುಳI ಸ.ರpೆNಾ` ಸಕ$ೇಷ9ವ ಪ?ೆದು ಸುಖದ1 ೕವƒ \ಾ || ೧ || ಮೂಲ ಮೃXBೆಯನು ಮುಖದ1 ಧRಸಲು ಮೂ$ೋ ಕ ವಶವಹುದು | Nಾ$ೆ Bೊರಳ1ತ ಮನುಜKೆ ಮುL Nಾಗ Aೋರುವƒದು | Bಾಲ ಅBಾಲಗಳ1 Nಾಡುವ ದುಷCಮ Aೊ?ೆದು ‚ ಾಡುವƒದು | Bಾಲನ ದೂತರ ಕಳM Bೈವಲ ದ 1ೕ$ೆಯ Aೋರುವƒದು || ೨ || ಧ ೆ~ಳ^ ಸುಜನರ ಮ ೆಯ*ೆ ಸಲಹುವ ವರಲw²ೕ ; ೕ ತುಳI | ಪರಮಭಕರ ‘ೂೕರ ಾಪಗಳ ತRದು ಾವನ Nಾಡುವ ತುಳI | ; ೕ ಆಯು ಪƒAಾ ) ಸಂಪದಗಳ ತು ಹರುಷKೊ ಪ ತುಳI | ಪƒರಂದರ ಠಲನ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಸ.ರpೆ Bೊಡುವ ತುಳI || ೩ ||

9.ಶರpೆಂ\ೆ =ಾj Ž ೆ• ಕ$ಾ j || ಪ || =ಾKಾ,Nಾ ವರಬ ಾ.j | ಸುಂದರ=ೇj ಸುಚRAಾ j || ೧ || ಜಗ*ೊಳ^ ಮ. Žಗಳ^=ೆನಮ. | ಹRಯ AೋR ೆಂದು ಾ } ೆನಮ. || ೨ || ಾಡು=ೆ ಶೃXಯ \ೇಡು=ೆ ಮXಯ | ಪƒರಂದರ ಠಲನ "Rಯ ೊ ೆಯ || ೩ || 10.fೇಷ *ೇ=ಾ =ಾರುj ಪX ಾ" || ಪ || fೇಷ*ೇವ ತ ¼‘ೂೕಷನ ಮುಖಪR | ŽೕGಸು ಎಮ.,$ಾ-ೆಯ ಸ1I || ಅ || ಭ’ಸು=ೆ ಸವ *ಾ ಸುಜ ಾ,ೕಷ9ದ | X ಜಗOಾರಕ ಭುಜKೋತ೦ ಾ || ೧ || ಪƒಣ ಚRತ ಸುಶರಣ ೆ ಸುಬ | ಹ.ಣ *ೇವ Bಾರುpಾ ಮೂರುX || ೨ || ಅIತ ವಸನ ಹಲ ಮುಸಲಯುಧ ಧರ | )sಸಹ ೆ ೕSಣ ಸುಶರಣರ ಾ$ಾ || ೩ || =ಾರುj ಸುಮುಖ ಸ ೋರುಹ )ನಕರ | Aೋರು ತ=ಾಂÔ ಮ ೋರಗ ಾ‰ಾ || ೪ || ಾAಾಳ ಪƒರುಹೂತ ಜಗ ಾ#ಥ | ಠHಲನ D ೕX ಷಯ ೇ || ೫ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

21


11. ಾಮ ಕೃಷರು ಮ ೆKೆ ಬಂದರು \ಾ(ಲ Aೆ ೆ¼ ೋ | BಾಮOೇನು ಬಂದಂAಾಯು ವರವ \ೇ` ೋ || ಪ || /ೆಂಡು ಬುಗುR MjBೋಲು ಗಜುಗ=ಾಡುತ | ದುಂಡುಮ12Kೆ ಮು`ದು Bೊಳಲನೂ) ಾಡುAಾ || "ಂಡು=ೆಣªಳ ಮುದು3 ಮುಖದ ೊಬಗ ೋಡುAಾ | ಭಂಡು Nಾ` \ಾ$ೆಯ ೊಡ ೆ ಸರಸ=ಾಡುAಾ || ೧ || ಮಕರ ಕುಂಡಲ ೕಲ ಮುXನ \ಾವƒ1ಡುತ1 | ಕಂಕಣ ಾರ Aೋಳಬಂ) AೊಡುKೆ Aೊಡುತ1 || ಸುಕುNಾರ ಸುಂದರ=ಾದ ಉಡುKೆ ಉಡುತ1 | ಮುಖದ ಕಮಲ ಮುಗುಳ^ನKೆಯ ಸುಖವ Bೊಡುತ1 || ೨ || ŽಕCಳ12 ಅಜನ ಪ?ೆದ *ೇವ*ೇವನು | MಕC ಉಂಗುಷHದ12 ಗಂKೆಯ ಪ?ೆದನು | ಮಕCಳ Nಾjಕ ಗುರು ಪƒರ೦ದರ ಠಲನು | ಅಕC ೆ¼ಂದ1 ಮುಕುX Bೊಡುವ ರಂಗ ಾಥನು || ೩ ||

12.ಏನJ ಏನJ ಹR ಾNಾ | ಮನಸು ತೃDkಾಗದು ಹR ೆ ೕಮ | ಜನRKೆ X ಯದು ಇದರ ಮ"Nಾ | ಘನ# ಮ"ಮ ಷು ಾIರ ಾಮ || ಪ || ಪ ಾ2ದKೊ1ದ ಹR ಾಮ)ಂದ | ಾFI AೋRದ ಧೃವ ಾ‰ೇಂದ | ಫಲುªಣKೆ ಫ1Iತು ೆ/ೆqಂದು | ಾಮ ಾಮ ಾಮ ಾಮ ಸವ ಜಗಕು || ೧ || ರSpೆ Nಾಡುವƒದು ಹR ಾNಾ | eೕS ಪದ Bೊಡುವƒದು ೇNಾ | ಕೃಷ ಕೃಷ ; ೕಹR ಸ–ೕ ತಮ | ಾyಾ‡ ; ೕಕೃಷ ಪರNಾAಾ. || ೨ || ಹR ಹR ಹR ಸ.ರpೆ Nಾಡ\ೇಕು | ಹರ ಹರ ಹರ ಹರ ಎನ#\ೇಕು | =ೇದಗಳ^ ಾರುX=ೆ ಇವƒ ಾಲುC | ಪƒರ೦ದರ ಠಲ ೆ ಸವ ಜಗಕು || ೩ ||

13.\ಾ ೆ =ೆಂಕಟರಮj | ; ೕ ; ೕ*ೇ | \ಾ ೆ =ೆಂಕಟರಮj || ಪ || \ಾ ೆ =ೆಂಕಟರಮj ಾ ಾಯಣ Bೇbೆ | /ಾರುವದ ೆ ಉಪ ಾರ BಾಲBೆC ತ || ಅ || ಏನು ಪƒಣ =ೇ ನಂದು ಾ ಾಯಣ | ೕ ೆ Bೇಳ^ತ ಬಂದೂ | )ೕನ Nಾನವ Kೆ ೕನು ಬರು ಎಂ\ೋ | Wಾನ ಲ2*ೇ ಉಚq ಾYನ*ೊಳKೆ ಕೂ?ೆ || ೧ || ಸsಪ#*ೊಳ^ ಬರು ; ೕ ; ೕ*ೇ wಪ ತನ) Žೕಗು | ಸಪ ಶಯನ ನಮ.ಪE Kೋಕುಲ\ಾಲ | ನDEBೊಂಬುವ ಸುಖ ಒDE ೇ \ೇಗ ೆ || ೨ || ಎಲ2 *ೇವAೆಗಳನು ತ?ೆ) ೆ ßಲ2=ಾRಜ ನಯ ೆ | Kೊಲ2 \ಾಲನ ಪದ ಪಲ2ವ ೋಡ*ೆ | ಲ2ವಲ2ದು ಮನ ೊಲು2 $ಾ1I \ೇಗ || ೩ || ಮಂಗbಾಂ(•ೕ ನ# Bಾಣ*ೆ ಭಂಗ ಪಡು=ೆನಮ. | ಗಂKಾಜನಕ IR ರಂಗ ನಂಕ) ಕೂತು | ಭೃಂಗ ಕುಂತbೆ ಹೃದkಾಂಗಣ*ೊಳKಾ?ೆ || ೪ || ಇಂ) ೇಶನ ಾj ಎನ#ಯ ಮನ ಮಂ)ರBೆ \ಾ ೕ | ನಂದKೋಕುಲ \ಾಲ ಂದು ಕರ*ೊbೆX | ತಂದು AೋR ೆ ಅರ ಂದ ನಯ ೆ ಲw²ೕ || ೫ ||

ಷುಸಹಸ ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಂಡ , ಾ ಂಬ

22

Vsp bhajane  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you