Page 1

Ramudden Utbildning


R amudden

Ramudden AB grundades 2004 med en affärsidé och målsättningen att förse marknaden med varor och tjänster för arbete på och längs våra vägar. Ramuddens huvudsakliga sysselsättning är fokuserad på logistik, d.v.s. transporter av utrustning, uthyrning av personal, fordon, material t.ex. skyddsbarriärer, TMA-bilar. Kundservice och uthyrning sker idag via depåer som är strategiskt placerade från Luleå i norr till Malmö i söder. I Norge finns Ramudden i Støren som ligger söder om Trondheim samt i Sandnes, söder om Stavanger. En viktig del i Ramuddens kundservice är att ansvara för framtagning av TAplaner och vägavstängningar av detta arbete. Ett annat exempel på Ramuddens inriktning för ökad säkerhet på vägen är Ramudden Utbildning som utbildar över hela landet och har kontor i Rengsjö/Bollnäs och i Stockholm. Ramudden Utbildning genomför samtliga av Trafikverkets kravkurser, ECO-driving för samtliga fordonstyper och maskiner enligt Trafikverket bestämmelser. Ramudden är ett företag som växer, ett exempel på detta är nya platser i Sverige. Information om samtliga platser hittar du på baksidan eller på www.ramudden.se Ramudden har delat upp kundservicen i tre ansvarsdelar: UTHYRNING - ENTREPRENAD - UTBILDNING

R amudden Utbildning

Ramudden Utbildning AB utbildar inom säkerhet, trafik, miljö, Eco-Driving och ADR. Våra kurser riktar sig till dig som arbetar på eller i nära kontakt med vägarbetsplatser, samt till dig som är yrkesförare. Ramudden erbjuder svenska och norska vägverken godkända utbildningar i: - Säkerhet på väg - Miljö - Hjälp på väg - Vaktutbildning - Påbyggnad - Utmärkningsansvarig Ramudden erbjuder ett flertal andra kurser så som: - Heta Arbeten - ADR - transport av farligt gods - ECO Driving - Heavy ECO Driving - Working ECO Driving Samt utbildning av maskinförare för: - Truck - Hjullastare - Grävmaskin


U tbildningskrav från Trafikverket KURS

KURSLÄNGD

När måste man ha denna kurs?

Säkerhet på väg

1 dag

Från första timmen på vägen

Miljöutbildning

4 timmar

Mer än 100 timmar per år på vägen

Hjälp på väg

1 dag

Mer än 100 timmar per år på vägen

Vaktutbildning

4 timmar

När man är vakt eller ska reglera trafik

Påbyggnad-Utmärkningsansvarig

2 dagar

När man ska vara utmärkningsansvarig

Alla kurser ger behörighet för 5 år från kursdatum, sedan ska dom förnyas.

Övriga utbildningar kravskurser ADRTrafikverkets - transport av farligt gods Säkerhet väg ECO Driving och Working ECO DrivECO Driving, på Heavy ing Miljö Hjälp på väg Utbildningar av maskinförare för truck, hjullastare och Påbyggnad - Utmärningsansvarig Grävmaskin Vaktutbildning Kompetensprov för maskinförare som ej har maskinförarbevis Heta Arbeten


S äkerhet på Väg

Kursen vänder sig till dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Kursen vänder sig till all personal som arbetar med vägarbete. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna insikt och medvetenhet om egen och andras säkerhet ute på vägen. Kursen är en av kravkurserna för den som har vägen som arbetsplats där Trafikverket är beställare, många av landets kommuner tillämpar samma krav. Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor. Mål Eleven ska efter genomförd utbildning ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs, för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven. Kurslängd: 1 dag


P åbyggnad - Utmärkningsansvarig Kursen vänder sig till personal med ansvar i någon form för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats. Sådan personal är utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner ska ha denna utbildning. Påbyggnad (säkerhet på väg steg 2, utmärkning) vänder sig till personal som ansvarar för planering, projektering och utmärkning av en säker vägarbetsplats. Syftet med denna kurs är att bli kunnig på TA-planer och att ge deltagarna djupare kunskap om egen och andras säkerhet på vägen. Kursen ger befogenhet att verka som utmärkningsansvarig. Krav: giltigt Säkerhet på Väg Mål Kursen ger deltagarna kunskaper i att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. De får också kunskaper om vilka krav som finns för utmärkning av en vägarbetsplats, för fordonsutmärkning samt för hur tunga skydd och barriärer används. Efter kursen ska deltagarna förstå hur en riktigt på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna. Elev ska efter genomförd utbildning kunna utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats = 3U. Kurslängd: 2 dagar


H jälp på Väg Kursen vänder sig till dem som inte har eller behöver repetera kunskaperna i hur man agerar för att rädda liv på en olycksplats. Utbildningen syftar till att i första hand ge kunskap kring trafikolyckor och uppkomst av brand. Kursen ingår som en kravkurs i Säkerhet på Väg paketet för den som har vägen som arbetsplats och jobbar mer än 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare. Utbildningen är giltig i fem år. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och tillämpning i verklig miljö. Mål Efter genomförd utbildning ska deltagaren: - ha kännedom om trafikolyckors uppkomst och öka förståelsen för förebyggande åtgärder. - Ha kunskap i och fått praktiskt öva sig på att upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person. - Ha kännedom om vikten av hur ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen lindrar skador och förhindrar att skador förvärras. - Ha kännedom om brandrisker i trafiken, bedöma läget samt vilka åtgärder som initialt behövs. - Ha kännedom om rökens giftighet samt gasers egenskaper och explosionsrisk. - praktiskt kunna hantera en handbrandsläckare. Kurslängd: 1 dag


M iljö Kursen vänder sig till personal som arbetar sammanlagt mer än 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare. Syftet är att säkerhetställa att personer som har som huvuduppgift att arbeta på väg har en minsta gemensam miljökunskap för att medvetandegöra miljörisker i arbetet. Mål Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning, krav i upphandlingen och hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete. Deltagarna ska efter genomgången kurs vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt mot ett miljöanpassat sätt att driva verksamheten. Kurslängd: 4 timmar

V akt Kursen Vakt vänder sig till personal som ska vara vakt på vägar där Trafikverket är väghållare. Uppgiften består i att reglera trafiken. För att arbeta som vakt med trafikreglering av en arbetsplats krävs kunskaper utöver grundutbildningen. Vakten har ett stort ansvar för sina arbetskamrater och för trafikanternas säkerhet. Den som arbetar som vakt ska ha gått kursen Säkerhet på väg, ha minst B-körkort och erfarenhet från vägarbeten. Mål Kursen ger deltagarna kunskaper som leder till att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett enhetligt och trafiksäkert sätt, både för sig själva, passerande trafikanter och för arbetsplatsens personal. Kurslängd: 4 timmar


E CO-Driving

ECO-Driving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat och samarbetat med bl a Trafikverket och Energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. ECO-Driving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn, såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Betydelsen av att ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, så kallad “ECO-Driving”. Utbildningen finns i tre olika former: - EcoDriving (personbil) - Heavy EcoDriving (lastbil/buss) - Working EcoDriving (arbetsmaskiner) EXEMPEL PÅ ETT KURSUPPLÄGG I EN ECO-DRIVING UTBILDNING 1. Testkörning 1 Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare. 2. Analys Läraren analyserar förarens normala körsätt. 3. Demonstration och instruerad övning Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått. 4. Testkörning 2 Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper. 5. Råd Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen. 6. Teori Utbildningen kompletteras med teori. 7. Uppföljning Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.


Ett exempel på hur en ECO-Driving körjournal kan se ut och hur man kan se effekterna på att lära sig köra med ECO-Driving

Working EcoDriving Reachstacker (Höglyftare) Korsnäs 2006 Namn Förare Leif Förare Björn Förare Magnus Förare Kenth Förare Kenneth

Med. Förb. 1 Med. Förb. 2 Total förbr. 1 Total förbr. 2 Tid 1 Tid 2 Föränd. medelförb. Föränd. total förb. Föränd. tid 54,1 34,1 13,8 8,7 14,57 14,52 -37% -37% 0% 39,7 31,4 10,3 8,4 15,21 15,45 -21% -18% 2% 41,8 33,9 11,1 9,4 15,48 16,15 -19% -15% 4% 41,4 32,3 11,7 9,8 16,59 17,39 -22% -16% 5% 40,7 34,3 11,1 10,4 16,23 17,44 -16% -6% 7%

Medel

-23%

Minskad bränsleförbrukning: Minskad bränsleförbrukning på körcykel: Tidsförlust: Förklaring:

-19%

4%

-23% -19% 4%

Medelförbrukning 1 är medelvärdet på första körningen och det körsätt som föraren lärt sig tidigare Totalförbrukning 1 är den mängd som föraren förbrukat på tid enl Tid 1 Medelförbrukning 2 är medelvärdet på det andra körningen som föraren genomfört efter en annalys på vad han kan förbättra Totalförbrukning 2 är den mängd som föraren förbrukat på tid 2 Alla förändringar med minustecken före procenten är en besparing av bränsle och miljö

Koncepten Koncepten Koncepten

EcoDriving ECO-DRIVING EcoDriving EcoDriving

WORKING ECO-DRIVING

Working EcoDriving

Heavy HEAVYEcoDriving ECO-DRIVING Heavy HeavyEcoDriving EcoDriving

Working W Workin

Upphandlingskrav kan ibland styra att förare av fordon i vägarbeten ska ha genomgått utbildning i sparsam körning.


A DR Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet. ADR är ett europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen skall ge kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter. Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. Ny repetitionskurs kan göras inom 1 år innan den utgående behörigheten upphör. Den nya behörigheten gäller då från det datum den utgående behörigheten upphör.

ADR - Kurser

KURSLÄNGD

ADR Grund Stycke

3 dagar

ADR Klass 1 Explosiv

1 dag

Ges endast med ADR Grund stycke

ADR Tank

2 dagar

Förkrav ADR Grund stycke

ADR Grund Stycke rep.

2 dagar

ADR Tank rep.

1 dag

ADR 1:3 bilaga S

1 dag

Förkrav ADR Grund stycke rep.

Alla kurser ger behörighet för 5 år från kursdatum sedan, ska dom förnyas.


H eta Arbeten Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför. Alla inblandade, Tillståndsansvarige, Hetarbetaren och Brandvakten, ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer. Kurslängd: 1 dag


Varför behöver man alla dessa utbildningar: Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper AML 3 kap 3 §: Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilket arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

T

ruck A B C

4

Förr tilläts i stort sätt vem som helt att köra truck. Det ledde till en stor mängd allvarliga olyckor, där truckar var inblandade. Under 70-talet tog därför arbetsmarknadens parter inom vissa avtalsområden fram läroplaner som resulterade i skärpta krav på truckförarutbildningen. Utbildningen bör ses som en investering i stället för enbart en skyldighet, eftersom utbildande förare visar sig vara mer lönsamma. En företagare som låter utbilda sina förare kan förvänta sig att personskador minskar och med det korttidsfrånvaron och rehabiliteringskostnaderna. Förarnas produktivitet ökar, skador på truckar, inventarier och gods minskar. Förarnas tillsyn av trucken förbättras och därmed minskar reparationerna, samtidigt som truckens livslängd ökar och stilleståndstiderna minskar. Med hjälp av TLP 2 kan du välja precis den utbildning som motsvarar behovet inom din verksamhet. De förkunskaper som krävs är att eleven ska ha kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort. TRUCK A B C A-Utbildning Täcker låglyftande truck och höglyftande ledtruck samt flakoch dragtruckar. B-Utbildning Omfattar truckar som har en lyftkapacitet till och med 10 ton. C-Utbildning Utbildningen är en påbyggnadsutbildning som kräver att man har genomgått B-utbildningen.


L ift Liftutbildningens syfte är att utbilda användare av lift/ mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Utbildningen följer liftläroplanen (LLP). Kurslängd: 1 dag

M askin Kompetensprov och utbildning utförs av samtliga maskinslag, grävmaskin, grävlastare och hjullastare. HJULLASTARE - GODSHANTERING För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. Vill du bli anläggningsförare kompletterar du med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande.


GRÄVMASKIN/GRÄVLASTARE För att kunna arbeta som förare av grävmaskin krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. Vill du arbeta med grävmaskin kan du komma i kontakt med runtomsvängande maskiner som antingen är band- eller hjulburna. En annan vanligt förekommande maskin är grävlastaren eller traktorgrävaren som den också kallas. Den är utrustad med grävaggregat bak på maskinen och har en lastare monterad fram. För att köra en grävlastare krävs i de flesta fall minst B-körkort. ANLÄGGNINGSARBETE Efter deltagande i grundutbildningen i anläggningsarbete för maskinförare ska kursdeltagare ha kompetens och kunna jobba säkert i följande områden: - Mark- och materialkännedom, miljöhänsyn och återställning av arbetsområde - Ritläsning, mätteknik, utsättning och automatisk maskinstyrning - Yrkesarbete såsom anläggning av husgrunder, vägbyggnation och ledningsgrävning Utbildningstiden varierar beroende på vilka förkunskaper man har.


Kontakt för förfrågan eller anmälan

Lars Häggström Tel 070-622 24 07 lars.haggstrom@ramudden.se Peter Stockhaus Tel 070-620 31 90 peter.stockhaus@ramudden.se Klaes Klaesson Tel 070-602 14 06 klaes.klaesson@ramudden.se

Tel 026-66 89 80 | www.ramudden.se

Ramudden Utbildning - Broschyr  

Broschyr med information om våra utbildningar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you