Page 1


1. Новогодишен украс ѕвез да 30цм. 325,00 2. Новогодишни лампиони ѕвезди сет 2/1 119,00 3. Новогодишен украс елка 30цм. 359,00 4. Новогодишни лампиони сет 12/1 129,00 5. Новогодишни лампиони сет 6/1 89,00 6. Новогодишни лампиони сет 6/1 89,00 7. Новогодишни украси/л ампиони 5/1 102,00 8. Новогодишен украс кола че 2/1 59,00 9. Новогодишен лампион 10цм. 45,00 10. Новогодишна гел свеќ а во чаша 79,00 11. Свеќа во чаша 7*7.9цм . 119,00 12. Новогодишен свеќник 119,00 13. Новогодишни лампио ни сет 6/1 145,00 14. Лампион за врв на елка 27цм. 135,00

1 2 2 3 4

5 9

13

6

8

7

14 10

11

12

1 2 5 4

3 6 8

9

7

1. Новогодишна кеса за подарок 2. Новогодишни 59,00 лампиони 7цм. сет 6/1 135,0 3. Декоративни 0 бисери за елка 75 0цм. 95,00 4. Новогодишна свеќа 5цм. 5. Новогодишни 45,00 лампиони сет 6ц м. 9/1 129,0 6. Новогодишен 0 украс ѕвезда 10 см. 3/1 59,00 7. Лампион за вр в на елка 20цм. 8. Новогодишни 139,00 лампиони сет 40 /1 9. Новогодишен 325,00 украс елка 6/1 10. Новогодиш 109,00 на украсна лент а 270цм. 85,00 11. Новогодиш на гел свеќа во чаша 12. Хартија за вит 79,00 кање подароци 70 *200цм. 55,00 13. Новогодиш ен свеќник 14. Свеќа во ча 89,00 ша 7*7.9цм. 15. Хартија за ви 119,00 ткање подароци 70*500цм. 89,00

14 11

13

10 15 12


1. Новогодишни лам пиони сет 6/1 145,00 2. Новогодишни лам пиони сет 40/1 325,00 3. Новогодишни лам пиони сет 6/1 239,00 4. Новогодишна све ќа сребрена 6*12цм . 195,00 5. Новогодишен укр ас за на елка сет 2/1 59,00 6. Декоративни бис ери за елка 750цм. 95,00 7. Ролна за украсувањ е органтин 30*500цм. 209,00 8. Новогодишни укр аси/лампиони 5/1 102,00 9. Новогодишен укр ас за на елка сет 2/1 59,00 10. Новогодишни лам пиони сет 6/1 89,00 11. Новогодишни укр аси/лампиони 59,00 12. Новогодишни лам пиони сет 12/1 129,00 13. Новогодишен лам пион 10цм. 45,00 14. Новогодишен укр ас ѕвонче 6/1 109,00 15. Новогодишна рол на за украсување 179,00

2

1

3 5 4

12

11 11

5

10 6

15

11

9

7

13 15

14

11

1. Лампиони 6ц м. 4/1 стаклени 2. Лампиони 7ц 249,00 м. 3/1 стаклени 3. Новогодишни 249,00 свеќи сет 2/1 4. Новогодишна 89,00 свеќа во чаша ла мба 5. Новогдишна 175,00 украсна елка 6. Новогодишен 339,00 свеќник снешко 7. Декоративни 175,00 бисери за елка 75 0цм. 8. Новогодишен 95,00 лампион 6цм 9. Свеќа во чаша 59,00 7*7.9цм. 10. Новогодиш 119,00 ни свеќи сет 4/1 11. Новогодиш 59,00 ни лампиони сет 12/1 12. Новогодиш 129,00 ен украс елен сет 2/1 13. Новогодиш 59,00 ни украси/ламп иони 5/1 102,0 14. Новогодиш 0 ни свеќи 119,00

1

5

2

4 8

8 12

3 6

8 9

14

13 7

10 11

10 11

8


14

1

15

13

2

3 а играчка 18цм. 499,00 1. Новогодишна плишан 229,00 о еленче шан пли о ишн 2. Новогод 269,00 шал и а 3. Плишано мече со кап чка 18цм. 499,00 игра а шан пли а ишн 4. Новогод 59,00 м. 5. Новогодишен чорап 23ц 50,00 к ќни све н ише 6. Новогод 85,00 к 7. Новогодишен свеќни 95,00 вода 4.5цм. со а топк сна укра лена 8. Стак 110,00 м. 5.5ц вода со а 9. Стаклена украсна топк 119,00 . к црвен 8цм 10. Новогодишен свеќни 95,00 цм. 750 елка за ери 11. Декоративни бис 55,00 и нет маг и ишн огод 12. Нов 120,00 ап 13. Новогодишен чор 40,00 35цм. 14. Новогодишен чорап 95,00 м. 50ц ап 15. Новогодишен чор мичка куќа 145,00 кера с укра н ише огод 16. Нов 185,00 к 17. Новогодишен свеќни

17 9 4

11

8

7

7 10

16

5

8

12

6

оди Сите произв по цена од

59

ден.


7

5

3

1

2 6 1. Новогод. костим Дедо Мраз за деца 2. Костим Де до Мраз за деца 3. Костим Де до Мраз за деца 4. Костим Де до Мраз за возрасни 5. Новогоди шна капа 6. Новогоди шна капа 7. Новогоди шна капа 8. Новогод. капа Дедо М раз со плет енка

4 8

1

воаголна кутија за подарок пра 1. Новогод. метална угла 17цм. окр к кутија за подаро 2. Новогод. метална к аро а за под 3. Новогодишна ќес ќник 6цм. 4. Новогодишен све ена свеќа 6*12цм. црв на диш ого Нов 5. пион стаклен 8цм. лам ен 6. Новогодиш ап 23цм. 7. Новогодишен чор асна лента 270цм. укр на 8. Новогодиш свеќа во чаша гел на диш ого Нов 9. м. 25ц че 10. Украсно вен амички снешко 11цм. кер ен диш ого Нов . 11 пиони сет 12/1 12. Новогодишни лам ена свеќа 5*7.5цм. 13. Новогодишна црв

2 3 5 4

6

7 11

8 12

13 10

9

249,00 499,00 250,00 459,00 99,00 25,00 115,00 95,00

119,00 219,00 36,00 69,00 195,00 65,00 59,00 85,00 79,00 365,00 119,00 129,00 99,00


109

бр.

1

бр.

325

2

бр.

185 бр.

479

693 485

3

4 бр.

5

759 369

139 235 449

149 „Подравка” • Новогодишно пакетче

„Старк” • Новогодишно пакетче

189

„Старк” • Новогодишно пакетче

259

„Старк” • Новогодишно пакетче

470

109

„Краш” • Новогодишно пакетче А

89

„Краш” • Новогодишно пакетче Ц

257

„Улкер” • Новогодишно пакетче 1

„Краш” • Новогодишно пакетче Б

595

„Краш” • Новогодишно пакетче Д

172 265

„Улкер” • Новогодишно пакетче 3

„Улкер” • Новогодишно пакетче2


389

299

629 205

32

• Новогодишна шоља со чоколади 200 гр

„Риегелеин” • Дедо Мраз 40 гр

82 37

„Риегелеин” • Дедо Мраз 150гр

„Риегелеин” • Дедо Мраз 60 гр

65

172

129

„Риегелеин” • новогодишно пакетче 250 гр

• Новогишен дедо Мраз со лампиони 100 гр

172

• Новогодишен Дедо Мраз/ Снешко

225 • Новогодишен Дедо Мраз/ Снешко

„Риегелеин” • новогодишно пакетче 100 гр

142

„Винчини” • новогодишно пакетче 825 гр

69

„Винчини” • новогодин рондо кејк 400 гр


235

207

282

252

RAMSTOR CLUB CENA

92

82

RAMSTOR CLUB CENA

„Тофифи “ • 400гр.

„ Мерси“ • 250 гр.

42

„Тофифи “ • 125гр.

36

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

436

379

„Примола“ • чоколадо 90гр. /100гр

RAMSTOR CLUB CENA

„ Мерси“ • 400гр.

77

67 RAMSTOR CLUB CENA

„Ритер Спорт “ • 100 гр

50

102

• 160 гр

• 200 гр

90

69

50

45 62

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

• 100 гр

RAMSTOR CLUB CENA

45

• 80 гр

35

„Карина“ • чоколадно млеко/лешник 100гр • млечно чоколадо грозје/лешник 100гр

RAMSTOR CLUB CENA

31

RAMSTOR CLUB CENA

48

42 RAMSTOR CLUB CENA

99

89 RAMSTOR CLUB CENA

89

79 RAMSTOR CLUB CENA

89

310

284 RAMSTOR CLUB CENA

59

54 RAMSTOR CLUB CENA

„Карина“ • млечно чоколадо 100гр • темно чоколадо 100гр


55

40

48

35

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

40

55

48

35

40

35

RAMSTOR CLUB CENA

55

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

48 RAMSTOR CLUB CENA

149

135

102 87

78 RAMSTOR CLUB CENA

„Кухен маистер” • колач овошен 300гр • колач страчиатела 300гр • колач мармор 300гр • колач чоколадо 300гр

89 RAMSTOR CLUB CENA

„Кухен маистер” • колач ЦРЕША 400гр • колач КИВИ 400гр

RAMSTOR CLUB CENA

69

60

69

RAMSTOR CLUB CENA

258

229

60 RAMSTOR CLUB CENA

„Кухен маистер” • Божиќен колач 750гр • Божиќен колач марципан 500гр

40

35 RAMSTOR CLUB CENA

105

87

„Плазма” • бисквит 300g. • бисквит мелен 300g.

RAMSTOR CLUB CENA

48

40 RAMSTOR CLUB CENA

„Велнес” • интегрален бисквит со овесни снегулки 210g. • интегрален бисквит со суво грозје 210 g.

79

69 RAMSTOR CLUB CENA

69

59 RAMSTOR CLUB CENA

„Велнес” • интегрален бисквит со парченца од чоколадо 210g • интегрален бисквит со лешник 210g.

54

45 RAMSTOR CLUB CENA

„Велнес” • интегрален бисквит со хелда 210g.

„Moe колаче” • Мое колаче Чоко портокал 350 г. • Мое колаче Чоко кокос 350 г. • Мое колаче Ванила чоколадирани (долно чоко) 350 г.

70

62

RAMSTOR CLUB CENA „Moe колаче” • Мое колаче со вкус на путер 300 г. • Мое колаче со вкус на кокос 300 г. • Мое колаче Ролер полнет со вкус на лешник 300 г.


123 83

117 217

450 490

455 RAMSTOR CLUB CENA

„Делиција” • чоколадна смрзната торта 1100гр • малина смрзната торта 1200гр

69

61

419 RAMSTOR CLUB CENA

„Делиција” • нугат смрзната торта 1100гр • тофи смрзната торта 1000гр • тирамису смрзната торта 1000гр

„Чоковелс” • 15х220гр

RAMSTOR CLUB CENA

87

77

RAMSTOR CLUB CENA

„Тајбон” • 16х300гр

87

77

RAMSTOR CLUB CENA

322

278

158

RAMSTOR CLUB CENA

94 RAMSTOR CLUB CENA

„Планет” • чоколада 12х350гр

„Милкуик” • кафе/карамел 12х350гр

41

175

„Нутела” • T 750 гр

105

„Нутела” • T 400 гр

RAMSTOR CLUB CENA

25

22

„Борнео” • 6(24х96гр)

RAMSTOR CLUB CENA

36 RAMSTOR CLUB CENA

„Кралипс” • тако луто 18х140гр

37 67

59 RAMSTOR CLUB CENA

33 RAMSTOR CLUB CENA

37

33 RAMSTOR CLUB CENA

279

222 RAMSTOR CLUB CENA

142 85

66 RAMSTOR CLUB CENA

112 RAMSTOR CLUB CENA

67

59 RAMSTOR CLUB CENA

45

39 RAMSTOR CLUB CENA

33

29 RAMSTOR CLUB CENA


86

75 RAMSTOR CLUB CENA

„Трик” • парти микс 500гр

59

50

„Супер чипс” • класик 170гр + гратис чипс 45гр • ребраст 170гр + гратис чипс 45гр

RAMSTOR CLUB CENA

33

28

16

RAMSTOR CLUB CENA

„Трик” • соленки 200гр

14

„Смоки Флипстер“ • 35гр пикант • 35гр говедска шунка • 35гр пица

RAMSTOR CLUB CENA

179

80

169

155

149

RAMSTOR CLUB CENA

70

RAMSTOR CLUB CENA

„Дариана” • Индиски ореви печени и солени 220гр

RAMSTOR CLUB CENA

„Дариана” • лешник 250гр

„Чипси” • чипс домаќински фета 175 гр.

54

47

198

169 RAMSTOR CLUB CENA

„Дариана” • бадем 250гр

108

72

RAMSTOR CLUB CENA

„Дариана” • Пченка-пржена, зачинета 200гр

95

65

197

175

„Чипси” RAMSTOR CLUB CENA • чипс солен 250гр. (лимитед издание) • чипс чили 250гр. (лимитед издание)

RAMSTOR CLUB CENA

„Чипси” • чипс ребраст ххл 170 гр

RAMSTOR CLUB CENA

„Дариана” • фстак печен 200гр

162

142 RAMSTOR CLUB CENA

175

155

32 RAMSTOR CLUB CENA

43

325 RAMSTOR CLUB CENA

„Цедевита“ • 1000гр. портокал • 1000гр. лимон

46

41

RAMSTOR CLUB CENA

„Др.Еткер“ • Пудинг чоколадо 3Х49гр.

40

35 RAMSTOR CLUB CENA

„Др.Еткер“ • Прашок за пециво 6+1гратис

„Др.Еткер“ • Ванила Шеќер 6+1гратис

RAMSTOR CLUB CENA

359

6+1

37

„Др.Еткер“ • Мафини чоколадни 360гр.

6+1

„Др.Еткер“ • Лaва колач 215гр.

38 RAMSTOR CLUB CENA

„Др.Еткер“ • Пудинг ванила 3+1 гратис.

27

24 RAMSTOR CLUB CENA

„Др.Еткер“ • Шлаг пена класик 40гр.


149

78

305

134

72

275

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Рио Кафе“ • Арома 500гр

„Рио Кафе“ • Премиум 200гр

32

28 RAMSTOR CLUB CENA

132

„Рио Кафе“ • Кубанита 100гр

„Рио Кафе“ • Сет мока 2*200гр + гратис шоља

SUPER CENA „Гранд“ • Кафе Гранд 200г Голд

64

94

82

„Гранд“ • Кафе Гранд 200г Арома

40

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

75

59 RAMSTOR CLUB CENA

„Франк“ • Кафе Бонус 200гр

112

95 RAMSTOR CLUB CENA

„Франк“ • инстант кафе Класик 90гр

78

42

79

191

36 69 38 72 174

„Гранд“ • Кафе Гранд 200г Де Лукс

132

115 RAMSTOR CLUB CENA

„Франк“ • инстант кафе Голд 90гр

82

69 RAMSTOR CLUB CENA

„Франк“ • Кафе Јубиларно 220гр

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA


89

75

69

RAMSTOR CLUB CENA

„Хепи Деј” • Currant 1l

RAMSTOR CLUB CENA

„Браво” • ПВЦ 1,5л

99 RAMSTOR CLUB CENA

„Браво” • мултивитамин 2л • портокал 2л

57

67

52

60

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

3+1

79

72 RAMSTOR CLUB CENA

60

54 RAMSTOR CLUB CENA

55

49 RAMSTOR CLUB CENA

67

59 RAMSTOR CLUB CENA

„Сано” • мултивитамин 1.5л • АЦЕ 1.5л • портокал 1.5л • зелено јаболко 1.5 • портокал нектарина 1.5л • боровинка 1.5 • праска 1.5л

165

„Фрук” • Сет морков портокал лимон 1,5л 3+1 гратис

99 RAMSTOR CLUB CENA

69 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Фанер ” • Ц+Д+А коктел 2л • зелен лимон 2л • мултивит нектар 50% 2л • Б+Ц+Е шумски плодови 2л • А+Ц+Е коктел Фанер 2л

„Фруктал” • Сет пијалок 2 x 1л -15%


61

68

54

59

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Гора” • оранж 1.5л • мултивитамин 1.5л • зелено јаболко 1.5л • мулти ред 1.5л • праска 1.5л

„Кокта” • Chinotto 2.0 л. • Original 2.0 л. • Rossa 2.0 л. • limeta 2.0л

37

119

26

23 RAMSTOR CLUB CENA

„Аква Вива” • Негазирана 1,5 ПЕТ

19

17

RAMSTOR CLUB CENA

„Аква Вива” • Негазирана 0,5 ПЕТ

56

47 RAMSTOR CLUB CENA

„Гуарана” • Лименка 0,25л

19

17

RAMSTOR CLUB CENA

26

23

34 RAMSTOR CLUB CENA

15

18

17

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Књаз Милош” „Књаз Милош” • Минерална Вода • Минерална Вода-газирана 0,5л ПЕТ газирана 1,5л ПЕТ

22

19

RAMSTOR CLUB CENA

„Пела роса” • газирана 1,5л

87

78 RAMSTOR CLUB CENA

„Ред Бул ” • 250мл • 250мл лајт


205 67

59 RAMSTOR CLUB CENA

185 RAMSTOR CLUB CENA

„Maџик” • ЧОКО ПУТЕР ОД КИКИРИКИ 200Г

„Maџик” • СУШЕНИ ЛЕШНИЦИ 250Г

48

42 RAMSTOR CLUB CENA

„Maџик” • КИКИРИКИ ДВОЈНО ПРЖЕНИ ВАКУМ 200Г

45

39 RAMSTOR CLUB CENA

„Maџик” • ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 400Г

97

87 RAMSTOR CLUB CENA

„Maџик” • СУШЕНИ ЛЕШНИЦИ НЕПЕЦЕНИ 100Г

85

78 RAMSTOR CLUB CENA

„Maџик” • КИКИРИКИ ВО ЛУШПА 450Г


99


63

72

RAMSTOR CLUB CENA

42

65

35

35

СУПЕР ЦЕНА

40

32

RAMSTOR CLUB CENA

„Аргета“ • 95г пикант паштета

66

„Аргета“ • Јуниор 95гр

52

46

72

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Аргета“ • 95гр Ексклузив Лосос со рузмарин

58

47

„Аргета“ • кокошја паштета 95гр

37

RAMSTOR CLUB CENA

32 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

49

44

85

77

RAMSTOR CLUB CENA

„Ева” • Tуна ситно сецкана во масло 160г

42

38 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Ева” • Tуна парчиња во масло 160г

75

67

72

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

31

28

„Ева” • Сардина во масло 115г Акција!!! • Сардина пикант 115г Акција!!! • Сардина со зеленчук сос 115г Акција!!! • Сардина во сос од домати 115 Акција!!! • Сардина во масло со лимон 115 Акција!!!

82

25 RAMSTOR CLUB CENA

29

29

27

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

105

89 RAMSTOR CLUB CENA

„Маутнер ” • прелив за салата јогурт 300мл со подарок 75мл прелив за салата

79

69 RAMSTOR CLUB CENA

„Хина“ • мешана салата 720 мл.

185 162

144 RAMSTOR CLUB CENA

„Хина“ • лутеница 720 мл.

59

52 RAMSTOR CLUB CENA

„Хина“ • цвекло 720 мл.

165 RAMSTOR CLUB CENA

„Хина“ • Домашен ајвар 720 мл

37

29 RAMSTOR CLUB CENA

„Маутнер ” • сенф естрагон лут -200г

125

98 RAMSTOR CLUB CENA

72

57 RAMSTOR CLUB CENA

„Маутнер ” • оцет со тревни зачини 500мл


30

108

27

95

„Випро“ • ајвар домашен лименка 100гр

„Випро“ • мармалад од сливи 580мл • мармалад од суви смокви 580мл

74

120

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

82

135

RAMSTOR CLUB CENA

„Випро“ • делукс лутеница 580мл

„Випро“ • џем од кајсија 380мл

RAMSTOR CLUB CENA

67

129

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Випро“ • мармалад од сливи 370мл

„Випро“ • слатко од зрели смокви 580мл

57

99

95

85 RAMSTOR CLUB CENA

65 112

132

75

145

118

149 „Випро“ • слатко од тикви 380мл

RAMSTOR CLUB CENA

135

„Випро“ • делукс ајвар лут / благ 580мл

„Випро“ • делукс медитерански пинџур 580мл

RAMSTOR CLUB CENA

55

49

„Македонија“ • Домашно салце 500гр

RAMSTOR CLUB CENA

„Принцип комерц” • Корнишон 720г

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

64

„Македонија“ • Шампињони сецкани 720гр

195

57

175 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Принцип комерц” • Мaслинка полнета со пиперче 1200

„Македонија“ • Корнишони 670гр 1 класа

68

139

122

59

„Македонија“ • Лутеница Голд 580гр

118

105

„Бест“ • Кечап 1000гр лут

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

115

104 RAMSTOR CLUB CENA

„Ким” • мајонез 630гр

92

82

149

129

RAMSTOR CLUB CENA

„Ким” • кечап благ 1000гр • кечап лут 1000гр • пица кечап 1000гр

RAMSTOR CLUB CENA

125

118

„Ким” • сет кечап 500гр благ+Мајонез 500мл лесен/посен

109 RAMSTOR CLUB CENA

„Ким” • Печурки сецкани 720гр во тегла

149

195

129 173 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

145

129 RAMSTOR CLUB CENA

„Принцип комерц” • Шампињони сецкани 720г. • Шампињони цели 720г.


-30%

69

64

69

64

54

22

RAMSTOR CLUB CENA

285 RAMSTOR CLUB CENA

3,2%

18

16

• 250 гр

1,6%

3,2%

• 500гр

• 1000мл

RAMSTOR CLUB CENA

„Фрутис” • Овошен јогурт Frutis јагода/праска со масл.0,1% - 4/125 гр. • Овошен јогурт Frutis јагода/цреша со масл.0,1% - 4/125 гр.

• 1000мл


39

49

49

33

44

44

126

99

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

39

33

77

63

39

33

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

30 99

88

25

85

„Пелафино” • Сет јуфки 2 пар. + Анабела макарони гратис

RAMSTOR CLUB CENA

75

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

47

44

„Жито Полог” • Тарана со јајца 500гр

RAMSTOR CLUB CENA

209

189

49

RAMSTOR CLUB CENA

„Жито Полог” • Тетовско брашно Т400 5кг

42

39

„Жито Полог” • Тетовско брашно Т400 1кг

46

43

40

RAMSTOR CLUB CENA

„Жито Полог” • Јуфки 500гр

„Жито Лукс“ • Т-400. брашно 1кг

RAMSTOR CLUB CENA

84

77

„Жито Лукс“ • Т-400. брашно 2кг

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

66

„Дијамант” • сончогледово масло 1/1

57

27

52 24 RAMSTOR CLUB CENA

95

87 RAMSTOR CLUB CENA

„Млекара Лесковац” • павлака 750г 20%

55

52 RAMSTOR CLUB CENA

„Млекара Лесковац” • Пиперка сецкана во павлака 250г

RAMSTOR CLUB CENA

„Дијамант” • Дијавит маргарин • Класик Стони маргарин 500гр

24

22 RAMSTOR CLUB CENA

„Млекара Лесковац” • павлака 180г 20%

99 39

36 RAMSTOR CLUB CENA

89 RAMSTOR CLUB CENA

„Дијамант” • Добро јутро Фит маргарин 250г

„Дијамант” • Мајонез деликатес 630г


39

35 RAMSTOR CLUB CENA

135

121

69

22

63

RAMSTOR CLUB CENA

21

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

44

30

41

27

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

125 RAMSTOR CLUB CENA

83

74 RAMSTOR CLUB CENA

66

30

27

39

20

37

19

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

16

14

RAMSTOR CLUB CENA

59

52 RAMSTOR CLUB CENA

„Фриком” • Руска салата 450гр

„Алева“ • инстант крем супа печурки 17 гр • инстант крем супа зеленчук 10 гр

20

18

RAMSTOR CLUB CENA

„Алева“ • инстант крем супа брокула 17 гр


395

354 RAMSTOR CLUB CENA

699

639

559

509

RAMSTOR CLUB CENA

845

777

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

385

349 RAMSTOR CLUB CENA

312

519

285

469

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

182

138 RAMSTOR CLUB CENA

183

565

139

545

182

RAMSTOR CLUB CENA

138 RAMSTOR CLUB CENA

632

565

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

309

320

292

429

409

RAMSTOR CLUB CENA

295 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

183

139 RAMSTOR CLUB CENA

549

158

119

529 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

535

519 RAMSTOR CLUB CENA

355

339 RAMSTOR CLUB CENA


191

655

144

484

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

499

369

191

144

499

369

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

312

284 RAMSTOR CLUB CENA

335 312 215

199

284 RAMSTOR CLUB CENA

345

319

299 RAMSTOR CLUB CENA

385

349 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

295

879

269

804

RAMSTOR CLUB CENA

272

245 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

609 RAMSTOR CLUB CENA

429

459 RAMSTOR CLUB CENA

699

„БУ” • хартбит едт 50мл • едт хипи соул 50мл • тренди 50мл • едт рокмантик 50мл. • ју фри спирит едт 50мл • фенси синдерела тоалетна вода 50мл.

515

540

455 RAMSTOR CLUB CENA


174

152

-20%

289

254

RAMSTOR CLUB CENA

149

129 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

Намалување на сите Титаниа и Синелко производи за -20% 220

220

195

195

RAMSTOR CLUB CENA

„Фрутини” • лосион за тело 200мл млеко потрокал+подарок пилинг за тело кокос 200мл

RAMSTOR CLUB CENA

„Фрутини” • лосион за тело 200мл цреша ванила+подарок пилинг за тело портокал 200мл

215

189

„Фрутини” • спеј за тело цреша ванила 200мл фрутини+подарок пилинг за тело млеко портокал

„Фрутини” • спреј за тело млеко портокал 200мл фрутини+подарок пилинг за тело кокос RAMSTOR CLUB CENA

69

215

RAMSTOR CLUB CENA

189

„Вендора” • шампон&гел за туширање 300мл

RAMSTOR CLUB CENA

Купете два производи Колгејт Макс Вајт уан и добијте подарок 6 лампиони 179

158 RAMSTOR CLUB CENA

152

137 RAMSTOR CLUB CENA

„Вајт Гло” • паста за заби професионал чојс 150гр. • паста за заби кафе&чај 150гр. • паста за заби за пушачи 150гр. • паста за заби 2во1 со течност за уста 150гр. • паста за заби анти плаг 150гр.

179

158 RAMSTOR CLUB CENA

232

205 RAMSTOR CLUB CENA

kolgejt


99

85

„Интеса” • лак за коса 300мл • лак за коса 300мл екстра стронг • лак за коса 300мл шајни ефект • пена за коса 200мл

RAMSTOR CLUB CENA

108

94

86

RAMSTOR CLUB CENA

74

99

RAMSTOR CLUB CENA

115

85

104

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

939

899 RAMSTOR CLUB CENA

„Виолета” • пелени дабл кеар Џамбо 70/1(7-18КГ) 4 • пелени дабл кеар Џамбо 58/1(11-26КГ) 5 • пелени дабл кеар Џамбо 54/1(16КГ+) 6

Гратис

449

392 RAMSTOR CLUB CENA

829

799 RAMSTOR CLUB CENA

599

529

За купени 2 Виолета Дабл Кер Џамбо пакувања ГРАТИС едно пакување Волета Најт пелени 30/1

„Виолета” • пелени дабл кеар Џамбо 80/1(3-6КГ) 2 • пелени дабл кеар Џамбо 62/1(4-9КГ) 3

„Сатва” • подарок колекција (млеко за тело+крем за лице)

RAMSTOR CLUB CENA

• механичарска работилница

2225

• мулти коцки во кутија 100

1929 RAMSTOR CLUB CENA

590

515

1890

1669

RAMSTOR CLUB CENA

975

1099 • современа кујна

RAMSTOR CLUB CENA

959

849 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

299

259

RAMSTOR CLUB CENA

499

435

RAMSTOR CLUB CENA

639

559

RAMSTOR CLUB CENA

1349

1175

RAMSTOR CLUB CENA

1019 • палатата на принцес

899 RAMSTOR CLUB CENA

• полициско возило


99

138

74

„Ликви” • Винтер лове 3000мл

RAMSTOR CLUB CENA

„Бреф” • дуоактив 60мл

459

319 RAMSTOR CLUB CENA

„Первол” • 3л

645

599 RAMSTOR CLUB CENA

„Факс” • Суперактив 9кг • Аквамарин 9кг

312

RAMSTOR CLUB CENA

„Мер” • актив гел јаболко 900мл.

RAMSTOR CLUB CENA

„Сомат” • ол ин ван 14 таблети

RAMSTOR CLUB CENA

252

67

189

325 265

106

206

„Нила” • Винтер лове 3000мл

RAMSTOR CLUB CENA

„Орнел” • Винтер лове 3000мл „Фрош” • течен детергент колор 1,5л

345 259

245

285

219

265

RAMSTOR CLUB CENA

„Фрош” • течен детергент за нежни фини ткаенини & волна

RAMSTOR CLUB CENA

392

299

89

159

RAMSTOR CLUB CENA

77

„Фрош” • абразивно средство на бази на ЛАВАНДА 500+150мл

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Фрош” • сет од омекнувач Памуков цвет/ Aлое Вера 750мл&Фрош омекнувач Алмонд мил/Вајлд розе 750мл. -50%

199

212

145

185

За секој купен фрош производ ПОДАРОК Сантекс сунѓерче

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

69

112

58

97

RAMSTOR CLUB CENA

„Хера” • течен сапун 500мл

RAMSTOR CLUB CENA

„Мил” • за нега за мебел -пумпа

263

219 RAMSTOR CLUB CENA

„Дуел” • прашок 3кг Планинска Свежина

65

58

58

RAMSTOR CLUB CENA

39

35 RAMSTOR CLUB CENA

„Мил” • портокал детергент за садови 500мл

„Мил” • балзам детергент за садови 1л

49 RAMSTOR CLUB CENA

„Спин” • за садови Стронг лимон 500мл

49

43 RAMSTOR CLUB CENA

„Мил” • абразивен детергент 0,5л

83

72 RAMSTOR CLUB CENA

„Хера” • течен сапун 1000мл


379

340

222

199

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

244

211 RAMSTOR CLUB CENA

1415

215

179 RAMSTOR CLUB CENA

709

639 RAMSTOR CLUB CENA

464

274

415

245

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

779

699 RAMSTOR CLUB CENA

520

424

379

1430

469 1285 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

739

665 RAMSTOR CLUB CENA


719

599 RAMSTOR CLUB CENA

335

266 RAMSTOR CLUB CENA

285

195

178

259

Гратис

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

„Виолета” • т. Хартија 24/1 праска + Гратис виолета салфети 25/1 бели

Гратис „Виолета” • тоалетна хартија 16/1 премиум лаванда + Гратис Џамбо брисач 1/1

122

109

„Палома” • тоалетна хартија 3сл. Мирис+штампа

40

35

RAMSTOR CLUB CENA

„Палома” RAMSTOR CLUB CENA • тоалетна хартија 4/1 2сл • тоалетна хартија 2сл 4/1 жолта

84

177

162 RAMSTOR CLUB CENA

75

Гратис

„Виолета” • Хартија 24/1 2сл + Гратис виолета салфети 25/1 бели

„Виолета” • кујнски брисач 4/1

50

44

RAMSTOR CLUB CENA

„Палома” • салфети новогодишни 33Х33 3сл.20/1

RAMSTOR CLUB CENA

149

129

169

„Хармони” • Делукс тоалетна х. 8+2 Котон бела 3сл. • Делукс тоалетна х. 8+2 Праска 3сл.

157

Гратис

RAMSTOR CLUB CENA

„Перфекс” • Бони перфекс 2сл нерециклирана т.харт 1/24

RAMSTOR CLUB CENA

135

122

Гратис „Перфекс” • делукс тоалетна хартија 1/8+4 праска, камилица 3сл + гратис салфети Поли 33*33 1/35 2сл. Боја

RAMSTOR CLUB CENA

59

49 RAMSTOR CLUB CENA

„Хармони” • Делукс тоалетна хартија праска 3сл. 4/1

94 57

45 RAMSTOR CLUB CENA

„Хармони” • кујнски брисач Макси 2=4 2сл. 2/1

79 RAMSTOR CLUB CENA

„Хармони” • Делукс тоалетна х. 8+2 Премиум трослојна

149

135 RAMSTOR CLUB CENA

„Перфекс” Гратис • премиум тоалетна хартија котон лајк 1/8+2 3сл 150л.+ гратис салфети Поли 33*33 1/35 2сл. Боја

134

124 RAMSTOR CLUB CENA

Гратис „Перфекс” • кујнски брисачи Џамбо 2сл 1/2+ гратис салфети Поли 33*33 1/35 1сл. Боја


32

29

47

RAMSTOR CLUB CENA

42 RAMSTOR CLUB CENA

48

43 RAMSTOR CLUB CENA

49

43

„Фреш” • салфетки премиум 2sl 25/1

220

192

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

42

37 RAMSTOR CLUB CENA

132 199 86

76 RAMSTOR CLUB CENA

65

49

48

56 42 42 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

162

179 145 RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

117 RAMSTOR CLUB CENA


903

600

368

RAMSTOR CLUB CENA

250 RAMSTOR CLUB CENA

1570

990 RAMSTOR CLUB CENA

950

600

1260

600

525

RAMSTOR CLUB CENA

299

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

Голем избор на книги од Ѓурѓа по намалени цени

Голем избор на атласи, речници и енциклопедии

480

429 RAMSTOR CLUB CENA

„Помпеа” • Мидер женски сортно

699

450

399 RAMSTOR CLUB CENA

„Помпеа” • Маица прерамка карако сортно

„Голден Дејзиз” • Единечн јорган

799

„Голден Дејзиз” • Дупли јорган

330

99

• Машки/Женски папучи

52

45

200

179 RAMSTOR CLUB CENA

„Помпеа” • Хулахопки рипосанте 70дени

299

180

162

RAMSTOR CLUB CENA

„Помпеа” • гаќи боксер

„Помпеа” • Хулахопки микрофибер 50 дени Виола

„Aлу Фикс” • Фолија за свежо 30м

RAMSTOR CLUB CENA

126 „Aлу Фикс” • Алуминиумаска фолија 20м

109

80

70

„Виледа” • Глитзи кристал 3/1

RAMSTOR CLUB CENA

RAMSTOR CLUB CENA

282 765 84

74 RAMSTOR CLUB CENA

„Aлу Фикс” • Вреќи црни 110л/10ком.

56

50 RAMSTOR CLUB CENA

„Aлу Фикс” • вреќи црни економи 60л 20/1

675 RAMSTOR CLUB CENA

„Виледа” • Актив моп чистач за под

222 RAMSTOR CLUB CENA

„Виледа” • Дастино сет метличка за прашина

145

127 RAMSTOR CLUB CENA

„Виледа” • Микрофибер комфорт рол крпа


-45%

1199

649

-20% 799

619

„Адлер” • тостер за вафли

„Северин” • фигаро за коса со додаток четка

499 RAMSTOR CLUB CENA

„Адлер” • фигаро за коса

549

RAMSTOR CLUB CENA

399

-27%

RAMSTOR CLUB CENA

„Адлер” • апарат за отстранување на влакна зелен

999 999

819 RAMSTOR CLUB CENA

18%

669

33%

499

399

RAMSTOR CLUB CENA

„Адлер” • вага за телесна тежина со дисплеј

3249

RAMSTOR CLUB CENA

„Адлер” • мелница за бибер

2599

„Северин” • тостер бел

RAMSTOR CLUB CENA

„Макс” • апарат за правење леб

-20%

-30% 719

499

-28%

699

RAMSTOR CLUB CENA

„Адлер” • пегла за коса 25w црвена

1399

979

30%

1290

-30%

RAMSTOR CLUB CENA

„Макс” • шејкер хромиран 100w

RAMSTOR CLUB CENA

Многу Новогодишни намалувања на дел од асортиманот на

попуст до 50%

-20%

899 RAMSTOR CLUB CENA

„Макс” • Рачна правосмукалка за мокро и суво


ДЕНАР ПРОМОЦИИ

Купете производ или сет од производи, земете друг за САМО 1 денар!

КУПИ

Пченка за подготовка на солени пуканки 100гр

ЗЕМИ

Пченка за пуканки 100гр

редовна цена

КУПИ

2хКроко Переци солени 300 гр.

Осрам штедлива сијалица 7В/865 220-240В Е14 10X1

редовна цена

12 ден.

1 ден

2x32 ден.

ЗЕМИ

КУПИ

Осрам сијалица 23В Делукстар Е27

ЗЕМИ

Крекери солени 100 гр.

89 ден.

КУПИ

Бондуеле Блага пченка 850мл.

редовна цена

20 ден.

2х46 ден.

КУПИ

Шуми Фру Фру (Fruit Power) 400 гр.

97 ден. Количините се ограничени

1ден

ЗЕМИ

22 ден.

ЗЕМИ

Бондуеле Блага пченка 212мл.

редовна цена

Шуми Алпски Бисер 90гр.

редовна цена

1 ден

299 ден.

1ден

77 ден.

КУПИ

2хPop Western Пуканки 75 гр

33 ден.

ЗЕМИ

Третиот производ

редовна цена

2х26 ден.

1ден

26 ден.

1ден


ВКРСТЕНИ ПРОМОЦИИ Купете производ или сет од производи, земете друг по НАМАЛЕНА цена! КУПИ

Планинска Роса 5Л

ЗЕМИ

Вториот производ на

ЗЕМИ

КУПИ

Силан Медитеран 1л

Мерикс Компакт 2кг

редовна цена

44 ден.

1 -50% ден

145 ден. 195 ден.

-50%

За купено Суташ Трајно млеко 1,6% 1л добивате

2 поени

За купен Персил произво добивате

5 поени

Количините се ограничени

Почитувани потрошувачи со секое пазарење со Рамстор Клуб картичката 1% од вредноста на секоја сметка се запишува во вид на поени на Вашата Рамстор сметка. Со цел избегнување на забуни околу периодите на собирање и трошење на поените, Ве известуваме дека крајниот период на трошење на поените собрани на Вашата Рамстор клуб картичка е 01/01/2014. Собраните поени може да ги искористите во кој било Рамстор супермаркет. По овој датум собраните поени на Вашата картичка се бришат од вашата сметка и почнува нов период на собирање и трошење на поени од 01/01/2014 до 01/01/2015. Побрзајте искористете ги поените по ваша желба. Ве очекуваме!


Заради ограничен простор, некој од понудените производи во летокот не се достапни во сите маркети

Рамстор се извинува за евентуални печатни грешки

Ramstorama 138  
Ramstorama 138  
Advertisement