Page 1

CM YK _mo . 9372386888

àmo . H mÏmma ãm§ Ü my _mo . 9822086806 9890286888

Am¡a§Jm~mX d OmbZm `oWyZ EH mM doir ñdV§ÌnUo àH m{eV hmoUmao _amRr X¡{ZH

df© Xwgao

A§H 36

_§½midma, {XZm§H 5 Am°ŠQ moãma 2010

Am¡a§½mmãmmX

a{O.Z§. E.Or.Sr.-306/2009-11 qH _V 2 én`o

_wgiYma nmdgmZo ehambm PmoS nbo 50 bmIm§hÿZ OmñV hmZr 16.6 {_._r. nmdgmMr Zm|X C M Y K

Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) - gmogmQçmMm dmam d H U©H H© e _oKJO©Zgo h gw_mao nmD U Vmg H mogiboë`m _wgiYma nmdgmZo ehambm PmoS nyZ H mTë`mZo gd©Ì XmUmXmU CSy Z Zmbo XwWSr ^ê Z dmhÿ bmJbo. Ë`m_wio ehamV nyapñWVr {Z_m©U Pmbr hmoVr.gmogmQçmÀ`m dmè`mZo ehamVrb AZoH d¥j CÝ_iyZ nSbo, Va nwamMo nmUr AZoH Ka d XwH mZm§_Ü`o {eaë`mZo 50 bmI én`mnojm OmñV {dÎm hmZr hmoD Z OZOrdZ {dñH irV Pmbo . Ad¿`m nmD U VmgmV ehamV 16.6 {_._r.X_Xma nmdgmMr Zm|X Pmbr. gH minmgyZ AmO ({X.4) aUaUVo D Z nSbo hmoV. _mJrb VrZ {Xdgm§nmgyZ ehamV CH mSm OmUdV hmoVm. na§Vw Xwnmar 12.30dmOoÀ`m gw_mamg AMmZH nUo AmH memV TJ XmQyZ Ambo d {dOm§À`m àM§S H SH SmQmZo Amg_§V JO©V hmoVm. Ë`mnmRmonmR gmogmQçmMm doJdmZ dmam gwê Pmbm d añË`mda gd©Ì Yyi d H mJX CSy bmJbo. `m_wio dmhZMmbH d nmXMmè`m§Mr ÌoYm{VanrQ CSmbr. dmVmdaUmV YwirMo gm_«mÁ` {Z_m©U Pmë`mZo ZmJ[aH m§Mo Smoio MwaMwê bmJbo. H mhr {_{ZQm§VM

gmogmQçmÀ`m dmè`m~amo~a TJ\w Qrà_mUo _wgiYma nmdgmbm àma§^ Pmbm. dmam d nmdgmZo Vã~b nmD U Vmg ehambm PmoS nyZ H mTë`mZo AZoH q^Vr H mogiyZ nÌo CSmbr. ~KVm ~KVm dX©irÀ`m d gIb ^mJmVrb añË`m§VZy nmUr dmhÿ bmJbo. H mhr {RH mUr VrZ Vo gmSoVrZ \w Qm§n`ªV nmUr gmMë`mZo déUamOmZo Amnë`m VSm»`mZo eha^amV AKmo{fV g§Mma~§Xr bmdbr. dmhZYmaH d nmXMmar OoWo Amgam {_iob VooWoM nmD g CKSon`ªV W~H bo. _wgiYma nmdgm_wio Jmo_Qoe _mH} Q, ~mgXJa Zmbm, ISHo ída, Cñ_mZnwam nmo{bg ñQoeZOdirb Zmbo XwWSr ^ê Z dm[hë`mZo nwamMo nmUr AZoH Kao d XwH mZm§_Ü`o {eabo. `m VSm»`mZo hf©ZJa `oWo gb_m ~oJ_ d ZyaOhm± ~oJ_ `m§À`m KamMr q^V H mogië`mZo Ë`m§À`m KaJwVr gm_mZmMo àË`oH s nmM hOma én`m§Mo ZwH gmZ Pmbo. Jmo_Qoe _mH} Q `oWrb Aê §X Zmë`mbm gdm©V _moR m nya Amë`m_wio Am¡fYr ^dZmVrb AZoH XwH mZm§_Ü`o nmUr VrZ Vo Mma \w Qm§n`ªV gmMë`mZo 50 bmI ê n`m§nojm OmñV Am¡fYrMo (nmZ 7 da)

(Nm`m … g{ÀmZ Cãmmio)

n¥ð o 8

Am¡fYemñÍmmVbo Zmo~ob am°~Q© ES dS© `m§Zm Omhra ñQm°H hmo_ (d¥ËVg§ñÏmm) - {~ŒQZÀ`m am°~Q© ESdS© `m§Zm `mdfr©Mm Zmo~b nwañH ma Omhra Pmbm Amho. Ë`m§Zm hm nwañH ma Am¡fYememómVë`m g§emoYZmgmRr XoÊ`mV `oUma Amho. Ë`m§Zr BZ {ìhQ´ mo \ {Q© bm`OoeZ åhUOoM Am`drE\ _Ü`o Ho boë`m g§emoYZm~Õb Ë`m§Zm hm ~hw_mZ {_imbm Amho. Ë`m§À`m `m g§emoYZm_wio bmImo g§VVr{dahrV OmoS ß`m§Zm AnË`àmátMm AmZ§X KoVm Ambm. Ë`m§À`m `m g§emoYZm_wio AZoH OmoS ß`m§Zm AnË`gwI {_imbo, OJ^amVë`m Xhm QŠŠ`m§nj o m OmñV d§YËdmZo ~m{YV {dZmnË` OmoS ß`m§Zm Ë`mMm \ m`Xm Pmë`mMo ñQm°H hmo__Ü`o Am¡fYemómVbo Zmo~b Omhra H aVmZm {ZdS g{_VrZo åhQbo Amho. H| {~ŒO {dÚmnrRmV g§emoYZ H aUmao àmÜ`mnH ESdS© gÜ`m 85 dfmªMo AmhoV. Ë`m§Zr 1950À`m gw_mamg Am`ìhrE\ da g§emoYZ gwê Ho bo. Ë`m§Zr {dH {gV Ho boë`m nÕVrV ~rOm§S earamÀ`m ~mhoa \ brV H ê Z nwÝhm J^m©e`mV nwZamonrV Ho bo OmVo. hr nÕVr Ë`m§Zr Amnbo ghH mar n°{Q´H ñQoßQmo `m§À`m~amo~a {dH {gV Ho br, ESdS© `m§Mo ghH mar n°{Q´ H `m§Mo 1988 _Ü`o {ZYZ Pmbo.

C M Y K

ESdS© Am{U n°{Q´ H `m§Zr {dH {gV Ho boë`m `m nÕVrZo 25 Owb¡ 1978 _Ü`o {~ŒQ Z_Ü`o bwB©g ~ŒmD Z `m§Mm OÝ_ Pmbm. Ë`mdoir ho g§emoY_ åhUOo EH H« m§{V AgoM g_OÊ`mV Ambo. AmVm Am`ìhrE\ Mm OJ^amV IynM {dñVma Am{U àJVr Pmbr Amho. AmVmnmdoVmo 40 bmI ~mbH m§Mm OÝ_ `m nÕVrZo Pmbm Amho. Agm C„oIhr ESdS© `m§Zm Zmo~b XoUmè`m (nmZ 7 da)

{gSH mo-hSH mo a{hdmem§Mr dmagmh¸ H moQ © \ sg EgQrÀ`m ^mSo dmTr~m~V g§^_ Œ ^mSonQ² Q çmÀ`m _yë`m§H ZmZwgma KoÊ`mMm I§S nrRmMm AmXoe ZmJ[aH m§Zm _moR m {Xbmgm Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) - {gSH mo-hSH moVrb _mb_Îmm hr ^mSonQ²QçmMr Agë`mH maUmZo H moQ© \ sg hr _mb_ÎmoÀ`m _yë`m§H ZmZwgma Z KoVm ^mSonQ²QçmMo _yë`m§H Z H ê Z Ë`mda H moQ© \ s KoÊ`mMo AmXoe Am¡aJ§ m~mX I§SnrRmMo Ý`m.Ama.Ho .Xoenm§So `m§Zr {Xbo. `m {ZU©`m_wio {gSH mo-hSH moÀ`m a{hdmem§Zm {Xbmgm {_imbm Amho. AmB©À`m _¥Ë`y níMmV à_moX JmoHw iqgh naXoer d BVa `m§Zr AmB©À`m ZmdmZo Agbobr {gSH moMr _mb_Îmm Ë`m§§À`m ZmdmZo Zm_m§Va hmoÊ`mgmRr

{XdmUr Ý`m`mYre (d.ñVa) `m§À`m Ý`m`mb`mV A°S.gwYra ^mD amd agmio `m§À`m_m\© V XmIb Ho bobm AO© Ý`m`mb`mZo _mÝ` H ê Z dmagmh¸ mà_mUo (boQ a Am°\ A°S {_ñQ´ oeZ n«_mUnÌ) gXarb _mb_ÎmoÀ`m _yë`m§H Zmda H moQ© \ sg AmH mê Z AO©XmamÀ`m h¸ mV XoÊ`mMo AmXoe Ho bo hmoV.o AO©XmamÀ`m dVrZo Ý`m`mb`mV `w[ŠVdmX H aÊ`mV Ambm H s, gXarb àH aUm_Ü`o H moQ© \ s hr _w§~B© H moQ © \ s H m`ÚmZwgma KoUo `mo½` Amho. `m AZwf§JmZo AO© XmIb Ho bm hmoVm. na§Vw Ý`m`mb`mZo gXarb AO© Zm_§Oay Ho bm. gXarb AmXoem{déÕ Am¡aJ§ m~mX I§SrnrRmV A°S.g§Vmof MniJmdH a `m§À`m_m\© V `m{MH m XmIb H aÊ`mV Ambr. I§SnrRmZo `m{MH m _§Oay H ê Z gXarb àH aUmV AO©XmamÀ`m H moQ© \ s _wÔmdarb AOm©Mm \o a{dMma H ê Z H m`ÚmZwgma H moQ© \ sg AmH maÊ`mMo {ZX}e {Xbo. AO©XmamMm `w{º dmX EoHy Z {XdmUr Ý`m`mb` (d.ñVa) `m§Zr gXarb àH aUm_Ü`o H moQ© \ sg hr (nmZ 7 da)

_w§~B© (d¥ËVgodm) - EgQr _hm_§S imMr ^mSo dmT 4 Q¸ o Pmbr Agë`mMo EgQr _hm_§S imMo AÜ`j gwYmH a n[aMmaH `m§Zr Omhra Ho bo hmoVo. nU AmO amÁ`mMo n[adhZ _§Ìr amYmH¥ îU {dIo-nmQrb `m§Zr Eg Qr Mr ^mSo dmT ho Ho di XmoZ Vo ASrM Q¸ M o Pmbr Agë`mMo Omhra H m`©H« _mV gm§{JVbo Amho. n[adhZ _§Í`m§Mo ho dmŠ` n[aMmaH `m§À`m dmŠ`mbm No X XoUma Agë`mZo Zo_H r {H Vr Q¸ o ^mSo dmT Pmbr `m~m~V g§^Œ_ {Z_m©U Pmbm Amho.df©^amVrb EgQrMr hr Xwgè`m§Xm ^mSo dmT Amho. `mnydr© _mM© 2010_Ü`o EgQrZo ^mSo dmT Ho br hmoVr. Aer Agob EgQrMr ^mSo dmT EgQrÀ`m ^mSodmTrMr KmofUm AmO hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. EgQrÀ`m ^mddmTr~m~V g§^Œ_ Agbm Var ^mddmT _mÌ AQi

Amho. (1) ObX ,gmYr (gd©gmYaU godm) - 4 én`o 20 n¡gm§dê Z 4 én`o 35 n¡go (àVr ghm {H ._r . _mJo 15 n¡go dmT ), (2) amVamUr godm§gmRr 4 én`o 90 n¡go dê Z 5 én`o 10 n¡go. ( àVr ghm {H ._r . _mJo 20 n¡go dmT ), (3) Zì`mZoM gwé Pmboë`m erVb (dmVmZwHw brV ) godogmRr - 7 én`o àVr Qßnm, (4) go_r bŠPar godgo mRr - 6 én`o 75 n¡go déZ 7 én`o ( àVr ghm {H ._r ._mJo 25 n¡go dmT ), (5) {edZoar godm 9én`o 25 déZ 10 én`o ( àVr ghm {H ._r ._mJo 75 n¡go dmT ), df© ^amVrb EgQrMr hr Xwgè`m§Xm ^mSo dmT .`mnydr© _mM© - 2010 _Ü`o EgQrZo ^mSodmT Ho br hmoVr (1) SrPob Mr Pmbobr XadmT (2) Eg Qr Mm emgZmbm gdm©{YH hmoV Agbobm 17 Q¸ o àdmer H a (3) {d{dY {RH mUr Úmdm bmJUmam Qmob Q° Šg.

Zì`m _amRr emim§Zm _mÝ`Vm Z XoÊ`mMo YmoaU ~Xbmdo -amO RmH ao _w § ~ B© (d¥ Ë Vgo d m) - AmO (gmo_dma) _w»`_§Ìr AemoH MìhmU `m§Mr dfm© `m Ë`m§À`m {ZdmgñWmZr _Zgo AÜ`j amO RmH ao `m§Zr gH mir gmSoZD dmOVm ^oQ KoVbr. amO RmH ao `m§Zr ZdrZ _amRr emim§À`m nadmZJrdê Z AmH« _H ^y{_H m KoVbr AgyZ, ZdrZ _amRr emim§Zm nadmZJr H m XoÊ`mV `oV Zmhr? Zì`m _amRr emim§Zm _mÝ`Vm Z XoÊ`mMo ho YmoaU ~Xbmdo. VgoM Zì`mZo {_iUmao Q°ŠgrMo nadmZo _amRr ~oamoOJmam§Zm Úmdo. Aem _mJÊ`m _Zgoà_wI amO RmH ao `m§Zr Ho ë`m. ÁmoEZB©gr _hm{dÚmb`, E_ÁmrE_ H° ång `oÏmo Zd_hmamîQ´ `wdm A{äm`mZmV\} Am`mo{ÁmV `wdVr _oimì`mÀmo CX²¿mmQZ H aVmZm ZdrZ _amR r emim§ M o àñVmd ñdrH mê Z amÁ`_§Ímr \ m¡{Ám`m »mmZ. gmoãmV _mÁmr »mm. ãmmnygmhoãm H miXmVo, _ÜmwH aAÊÊmm _wio AmXr. (Nm`m … g{ÀmZ Cãmmio) {dZmAZwXm{ZV, XO}Xma _amRr emim§Zm gaH maZo Ëd[aV

C M Y K

EE_Qr hñVm§VaUmMo {^OV Kmo§JSo Am¡ a § J m~mX (à{V{ZYr) _hmZJanm{bH m hÔrV àdmgr dmhVyH godm Xo U mè`m EE_Q rMo hñVm§ V aU EgQ r _hm_§S imH So H aÊ`mgmRr AmO ({X.4) {deof gd©gmYmaU g^oMo Am`moOZ H aÊ`mV Ambo hmoV.o g^oV `m n«H aUm{df`r gXñ`m§Zm H moU VrM _m{hVr Zgë`mZo àemgZmZo gd© à W_ gXñ`m§ Z m gd© _m{hVr bo I r ñdê nmV Úmdr. Ë`mZ§ V aM EgQ r _hm_§Simbm Zm haH V à_mUnÌ Úmdo, Aer _mJUr gXñ`m§Zr nwT o H ê Z AmOMr ñW{JV H aÊ`mMr _mJUr Ho br. Ë`m_wio EE_Qr

hñVm§VaUmMo Km|JSo {^OV RodÊ`mMo H m_ _ZnmZo Ho bo Amho. eha àdmgr dmhVyH godm XoUmè`m AH mo b m àdmgr dmhVy H g§ ñ Wo d a _hmZJanm{bH oZo JwÝhm XmIb Ho bm Amho. `m~m~V gXñ`m§Zm H moUVrM _m{hVr àemgZmZo {Xbr Zmhr. JwÝhm XmIb Ho bm nU Vmo H moUË`m H m`ÚmA§§VJ©V, AmnU `m àdmgr dmhVyH g§ñWogmo~V H ama Ho bm Vmo H em ñdê nmMm hmoVm, VgoM AmVm n[adhZ _hm_§S imH So hñVm§VaU H aVmZm H moUË`m AQr d eVu Ë`m§Zr _hmnm{bHo g_moa Rodë`m Amho. (nmZ 7 da)

{dÚmWu, àdmem§Mo hmb gwê M ehamV EE_Qr ~g godm ~§XMm gdm©{YH \ QH m hm {dÚmÏ`mªZm ~gbm Amho. {dÚmÏ`mªÀ`m narjmMm H mi gw ê hmo U ma AgVmZmM EE_Q r ~§ X _w i o Ë`m§ À `m Aä`mgmÀ`m doimnÌH mda VmU nSV Amho. AmO hmoUmè`m g^oV _Znm Zm haH V XoB©b Agm, {dídmg {dÚmÏ`mªgh ZmJ[aH m§Zm dmQV hmoVm. Ë`m_wio XmoZ {Xdgm§V H m hmoB©Zm ehamV ~g godm gwê hmoUma, Aer Amem hmoVr. _mÌ Ë`m§Mr hr Amem nyU© hmoD eH br Zmhr. AmOÀ`m gd©gmYmaU g^oV _ZnmZo eha ~g hñVm§VaUmMo Km|JSo {^OV R odbo Amho. Ë`m§Mm \ Q H m {dÚmÏ`mªZm d ZmJ[aH m§Zm ~gV Amho. AOyZ Ë`m§Zm {H Vr {Xdg dmQ nmhmdr bmJob, ho `oUmam H miM gm§Jy eHo b.

nadmZJr Úmdr, _amRr emim§{damoYmV hoVwnwañga YmoaU Z am~dVm nadmZJr XoÊ`mMr _mJUr Ë`m§Zr Ho br Amho. `m ~¡ R H rV Ë`m§ Z r Q° Šgr nadmZm ZwVZrH aUmMmhr _wÔm Cn{ñWV Ho bm. H ë`mU-S m| { ~dbr _hmnm{bH m {ZdSUwH rÀ`m nmœ©^y_rda `m ^oQ rbm amOH r` dV©wimV _hÎd àmá Pmbo hmoVo. nU hr ^oQ _amRr emim Am{U Q° ŠgrMo nadmZo `m g§X^m©V hmoVr, Ago amO `m§Zr ^oQ tZVa KoVboë`m nÌH ma n[afXoV gm§{JVbo. B§JŒOr emim§Zm gaH ma AZwXmZ XoV Zmhr. Ë`m_wio Ë`m§Zm nadmZ½`m {_iVmV. nU Á`m _amRr emim AZwXmZ ZH mo åhUV AmhoV, Ë`m§Zm _mÌ (nmZ 7 da)

~ZmdQ {eYmn{ÌH m XoUmè`m A{YH mar, ZJagodH m§da H madmB©Mr _mJUr Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) - _hmZJanm{bH m {ZdSUwH m bjmV KoD Z ^r_ZJa ^mdqgJnwè`mV 1 OmZodmar 2010 amoOr 400 Vo 500{eYmn{ÌH m dmQn H aÊ`mV Amë`m hmoË`m. `m~m~V nwadRm {d^mJmVrb A{YH mè`m§H So Mm¡H er Ho br AgVm `m dmQnm~m~V Zm|X Zgë`mMr ImoQ r _m{hVr nwa{dÊ`mV Ambr hmoVr. _J {eYmn{ÌH m {_imë`m H em, `m~m~V Mm¡H er H ê Z Xmoftda H madmB© H aÊ`mV `mdr, Aer _mJUr amï´ dmXrMo npíM_ {dYmZg^m AÜ`j Hw Umb amD V `m§Zr {Oëhm{YH mar Hw Umb Hw _ma `m§À`mH So EH m {ZdoXZmÛmao Ho br Amho. `mdoir XoÊ`mV Amboë`m {ZdoXZmV nwT o åhQbo Amho H s, `m nyduhr Aer Jmoï Amåhr àemgZmÀ`m {ZXe©ZmV AmUy {Xbr hmoVr. _mÌ VËH mbrZ nwadRm A{YH mar `m§Zr hr ~m~ g_mO {hVmMr Amho, Ago g§mJyZ VH« ma _mJo ¿`m`bm bmdbr. `m~m~V àemgZmH SyZ _m{hVr _mJ{dbr AgVm Ë`mV Ë`m§Zr Z_yX Ho bo hmoVo H r, Aem àH maÀ`m H moUË`m {eYmn{ÌH m H m`m©b`mVyZ {Xë`m Zgë`mMm Iwbmgm Ë`m§Zr Ho bm. _J {eYmn{ÌH m {_imë`m H moRy Z, Agm àíZ C^m amhVmo. Ë`m_wio `m àH aUmMr gImob Mm¡H er H ê Z g§~§{YVm§da H Rmoa H madmB© H amdr, Ago Z_yX H aÊ`mV Ambo. `mdoir AmZ§X AmSJio,eoIa {eH} , {ZVrZ ~MHo ,n§H O Xm§SJo, C_oe AmìhmS, amhþb Zd{Jao, [aPdmZ ImZ AmXtMr CnpñWVr hmoVr.

ZH m d Ë`m§Zm Aml_mV nmRdy ZH m. `m VrZ Jmoï tnmgyZ gX¡d Xya amhm d n{hë`m VrZ JmoïtMo nmbZ H am, Vw_Mr Oê a àJVr d CÝZVr hmoB©b. `mdoir amOm~mOma, A[ah§VZJa, ~mbmOrZJa, hSH mo, {gSH mo, Hw dm§a\ ëbr AmXr ^mJm§VyZ `wdH , `wdVr Ambo hmoVo. gdmªZr _wZrltMo Xe©Z KoD Z Amerdm©X KoVbo d ^mdr OrdZmV Mm§Jbo H m`© H arV amhÊ`mMm g§H ën KoVbm. `màg§Jr `wdH `wdVtV\} Z{_Vm J§Jdmb, Anojm nmnSrdmb, g§Vmof ~mH brdmb d _`ya nmQUr `m§Zr àm{V{YH àíZ {dMmabo. Am¡aJ§ m~mX ZJarV AÝV_©Zm _wZrltÀ`m gm{ZÜ`mV Pmboë`m ^ì` `wdH -`wdVtMm _oimdm Z ^yVmo Z ^{dî`Vmo, Agm g§nÝZ Pmbm. `mdoir 12 dfmªnydu lrjoÌ O¡Z{Jar OQdmSm `oWo AmMm`©lr àkml_U Xo d Z§ X rOr _hmamOm§ À `m CnpñWVrV `w d H _oimì`m_Ü`o 15 Vo 20 hOma `wdH -`wdVr CnpñWV hmoË`m.

JS{Mamobr (d¥ËVgodm) - JS{MamobrV ZjbdmÚm§ Z r nw Ý hm CÀN mX _m§ S bm Amho . JS {Mamo b r {OëømVë`m ho _ bH gm Odi Agboë`m {nar{_br JmdmV ZjbtZr nmo{bgm§da h„m Ho bm. ZjbtÀ`m hëë`mV Mma nmo{bg OmJrM Rma Pmbo AmhoV. ZjbdmÚm§Zr ^ygêw § JmÀ`m gmømZo nmo{bgm§Mr Orn CSdyZ {Xbr. Ë`m_wio Orn_Ü`o Agbobo Mmahr nmo{bg H _©Mmar OmJrM _¥Ë`w_I w r nSbo. Xaå`mZ, _¥V nmo{bg H _©Mmè`m§V XmoZ nmo{bg A{YH mè`m§Mm g_mdoe Amho. `m KQZoZ§Va JS{Mamobr {OëømV VUmdmMo Am{U ^rVrMo dmVmdaU {Z_m©U Pmbo Amho.

Ý`yÁm ° m âbí A`moÜ`m dmX {_QdÊ`mMo à`ËZ gwê Zdr {X„r - Abmhm~mX Ý`m`b`mÀ`m I§SnrRmZo {Xboë`m {ZU©`mZ§Va A`moÜ`m dmX MM}À`m _mÜ`_mVyZ {_QdÊ`mMo à`ËZ gwé Pmbo AmhoV. `mgmRr gwÞr dŠ\ ~moS© d {Z_mohr AmImSçmZo nwT mH ma KoVbm Amho. ho XmoZhr nj `m àH aUmV _hËdmMo Agy Z , AmImS m n[afXo Z o h r AmVm _Ü`ñWVogmRr nwT mH ma KoVbm Amho. AmImSm n[afXoMo AÜ`j _h§V kmZXmg d hm{e_ A§gmar `m§Zr `m àH aUr Jwá MMm© H éZ ZdrZ \ m°å`©wbm H mTë`mMo ~mobbo OmV Amho.

~oñQMo MmbH -dmhH g§nmda

`wdH -`wdVtMm "A§Va§J dmVm©' H m`©H« _ CËgmhmV Am¡a§Jm~mX(Za|Ð AÁm_oam)- lr nmíd©ZmW I§S obdmb {XJ§~a O¡Z_§{Xa amOm~mOma `oWo AÝV_©Zm _wZrlr àgÝZgmJaOr _hmamO `m§À`m na_ nmdZ gm{ZÜ`mV 10 Vo 27 d`moJQmVrb A{ddm{hV `wdH -`wdVtMm "A§Va§J dmVm©' H m H m`©H« _ KoÊ`mV Ambm. A§Va§J dmVm© H m`©H« _mV 800 `wdH -`wdVtZr gh^mJ Zm|X{dbm d _wZrltMm Amerdm©X àmßV Ho bm. `m A§Va§J dmVm© H m`©H« _mV AÝV_©Zm _wZrlr àgÝZgmJaOr _hmamO CnpñWV `wdH-`wdVtZm CX²^moXZ H aVmZm åhUmbo H s, OrdZmV Oa CÝZVrMo {eIa JmRm`Mo Agob Va VrZ gyÌ bjmV Rodbo nm{hOo. Ë`mVrb àW_ gyÌ åhUOo Z_«Vm, {ÛVr` gyÌ j_mJwU d V¥Vr` gyÌ Aqhgm Y_© ho Amho. VrZ dmB©Q Jmoïr H YrM H ê ZH m, Ë`m Aem AmhoV. àW_ H Yrhr AmË_hË`m H aÊ`mMm {dMma H ê ZH m, {ÛVr` niyO OmD Z {ddmh H ê ZH m, V¥Vr` Amnë`m åhmVmè`m AmB©-d{Sbm§Zm Xw:Ir H ê

JS{MamobrVZjbrhëë`mV Mma nmo{bg Rma

_w § ~ B© - X¡ Z § { XZ do V Zmda H m_ H aUmao ~oñQ_Yrb gw_mao 750 dmhZMmbH Am{U dmhH m§Zr godoV {Z`_rV H aÊ`mV `mdo Aer _mJUr H aV gmo_dmanmgyZ AMmZH nUo g§nmda Jobo AmhoV. `m_wio ~oñQMr dmhVyH H mhr à_mUmV {dñH irV Pmbr Amho. _mÌ ~oñQ àemgZmZo `m JmoïrMm BÝH ma Ho bm.

nwamo{hVMm Om_rZ \o Qmibm

`wdH -`wdVtZm _m½m©Xím©Z H aVmZm àgÝZgm½maÁmr ½mwê Xod.

CM YK

Zdr {X„r - gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo _mboJmd {dñ\ moQ mMm Amamonr ^maVr` goZoMm _mOr boâQZ§Q H Z©b nr.Eg.nwamo{hVbm Om_rZ XoÊ`mg gmo_dmar ZH ma {Xbm. gdm}ƒ Ý`m`mb`mMo Ý`m`m{Ye _mSo` H mQOw d Ý`m`m{Ye Qr.Eg.RmHw a `m§Zr I§SnrRmbm åhQbo H r JwÝhm Iwn J§^ra Amho. _hmamï´ mVrb _mboJmdmV Pmbobm ~m°å~ñ\ moQ d Ë`mZ§Va Pmboë`m nimnirV H _rV H _r 7 OU _¥Ë`y nmdbo d 100 nojm A{YH J§^ra Pmbo hmoV.o

C M Y K


CM YK

_§Jidma, 5 Am°ŠQmo~a 2010

g{MZ, bú_U AZ² YmoZrMr H gmoQ r ^maV-Am°ñQ´ o{b`m n{hbr H gmoQ r eodQMm {Xdg; ^maVmbm hì`mV 161 Ymdm

C M Y K

_mo h mbr (d¥Îmg§ñWm) - Am°ñQ´ o{b`mMm Xwgam Smd Ad¿`m 192 Ymdm§V Jw§S miyZ H gmoQ r gm_Ý`mda nH S KoVbr Amho Ago dmQV AgVmZmM, Mma JSr PQnQ ~mX Pmë`m_wio ^maVmbm gm_Zm dmMdÊ`mgmRr g§Kf© H amdm bmJUma Aer n[a{ñWVr Amho. ^maV Am{U Am°ñQ´{o b`m `m§À`mVrb JmdgH a~m°S©a H gmoQr _m{bHo Vrb n{hë`m gm_Ý`mÀ`m Mm¡Ï`m {XdgAIoa ^maVmZo 4 ~mX 55 Ymdm Ho ë`m AmhoV. ^maVmbm {dO`mgmRr AmUIr 161 Ymdm§Mr JaO Amho. ^maVmMr gd© _Xma

AmVm _mñQa ãbmñQa g{MZ V|Sw bH aÀ`m Im§Úmda Amho. n{hë`m SmdmVrb 23 Ymdm§À`m Zm__mÌ AmKmS rgh _¡ X mZmV CVabo ë `m Am°ñQ´o{b`mÀ`m g§KmMr ^maVr` Jmob§XmOm§Zr Xwgè`m SmdmV nwaVr XmUmXmU CSdbr. n{hë`m gÌmV ^maVr` JmobX§ mOm§Zm \ mago `e {_imbo Zmhr. _mÌ Xwgè`m gÌmV B©em§V e_m©Zo XmoZ fQH m§V gbm_rdra eoZ dm°Q gZ (56), H U©Yma [aH r nm±{Q§J Am{U CnH U©Yma _m`H b ŠbmH© `m§Zm ~mX H ê Z H m§Jmé§À`m SmdmMo

Zdr {X„r (d¥Îmg§ñWm) Wm)- amï´ Hw b ñnY}_Ü`o ^maVmZo nXH m§Mo ImVo CKSbo Amho. n{hë`mM {Xder ^maVmZo Mma nXH m§Mr H _mB© Ho br. ^maVmbm doQ {b{âQ§ J_Ü`o n{hb§ nXH {_imbo Amho. 48 {H bmo dOZr JQmV gmo{Z`m MmZy Am{U g§Ü`mamUr `m XmoKtZr nXHo {_idbr AmhoV. gmo{Z`mH SyZ ñdU© nXH mMr Anojm hmoVr _mÌ {Vbm am¡ß` nXH mdaM g_mYmZ _mZmdo bmJbo. Va ^maVmÀ`mM g§Ü`mamUrZo doQ {b{âQ§ J_Ü`o 48 {H bmo JQmV H m§ñ` nXH Mr H _mB© Ho br Amho. Zm`Oo[a`mÀ`m Am°°J{ñQZmZo EHy U 175 {H bmo dOZ CMbb§ Am{U amï´ Hw b aoH m°S© gh ñdU© nXH Mr H _mB© Ho br. {VÀ`mImbmoImb ^maVmÀ`m gmo{Z`mZo 167 {H bmo Va g§Ü`mZo 165 {H bmo dOZ CMbb§. doQ {b{âQ§ JÀ`m 56 {H .JŒ°. JQ mVhr ^maVmZo Xmo Z nXHo {_idbr. gwIZ SoZo aOV Va ìhr.Eg. amdZo H m§ñ` nXH {_idbo.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

amîQ´ Hw b H« rSm ñnY}À`m nXH m§Mr Vm{bH m Xoe Am°ñQ´{o b`m H° ZSm X. A\« rH m _b¡{e`m ZmB©Or[a`m B§½b¢S ^maV d¡ëg ñH m°Qb¢S EHy U

_hmeãXH« sSm

amï´ Hw bÀ`m Qo {Zg ñnY} V h°Ýbr `m OmoSrZo 6-3, 3-6, 6-3 ^maVmÀ`m amohZ ~monÞmZo n{hbm Zo _mV Ho br. Va gm{Z`m {_Pm© Am{U {dO` Zm|Xdbm. Ë`mZo `wJm§SmÀ`m am°~Q© {bA±Sa nog `m OmoSrZo _mÌ {dO`r ~w{`ÝPmda 6-1 6-4 Agm {dO` gbm_r {Xbr Amho. nog Am{U gm{Z`mZo ñQogr amo_Z {_idbm Amho. {_Šg S~ëg_Ü`o _mÌ amohZ ~monÞmbm n{hë`mM \o arV Am{U A° ë ~Q© [a{Mbw `m g| Q nam^dmMm gm_Zm H amdm bmJbm. bw{e`mÀ`m OmoSrMm 6-1 6-0 Agm ~monÞm Am{U {Zén_m g§Ord `m nam^d Ho bm Amho. Ë`m{edm` éí_r ^maVr` OmoS rda Am°°ñQ´ o{b`mÀ`m MH« dVr©Zho r n{hë`m \o arV {dO`mMr A°ZmñVm{g`m amo{SZmoìhm Am{U nm°b Zm|X Ho br. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

gwdU© 4 1 1 1 1 0 0 0 0 8

82. am§J 83. Cƒ-ZrM ZgUo

am¡ß` 2 0 0 0 0 3 2 1 0 8

H m§ñ` 0 3 1 0 0 1 2 0 1 8

EHy U 6 4 2 1 1 4 4 1 1 24

44.58 70.55

61.16 53.50

eoAa ~mOmamV VoOr

J§^rabm ^monimhr \ moSVm Ambm Zmhr. Xwgam gbm_rdra dra|Xa gohdmJhr 17 Ymdm§da ~mX Pmbm. amhwb Ð{dS 13 Ymdm§da V§~Vy naVbm, Va gÜ`m \ m°_m©V Agbobm gwae o a¡Zmhr ^monim _w § ~ B© (d¥ Î mg§ ñ Wm)Wm) Xo e mV eo A a ~mOmamV Z \ moSVm ~mX Pmbm. ìhrìhrEg bú_U `mhr ARdSçmnydu ì`dgm` {Xdg gmo_dmar dmTVm H moZ SmdmV XwImnVr_wio Ë`mÀ`m Zoh_rÀ`m nhm`bm {_imbm. à_wI g§doXr {ZX}em§H g|goŠg H« _m§H mda \ b§XmOrgmRr Ambobm Zmhr. 30.69 A§H dmTwZ 20,475.73 da d {ZâQr 16.45 Mm¡Ï`m {XdgmMm Ioi g§nbm Voìhm g{MZ A§H dmTw Z 6159.45 da ~§X Pmbm. V|Sw bH a 10 Ymdm§da, Va Phra ImZ 5 _w~§ B© ñQm°H EŠgM|O (~rEgB©) Mm 30 eoAam§Mm Ymdm§da IoiV hmoVo. Am°°ñQ´ o{b`mH Sy Z g§dXo r {ZX}em§H g|gŠo gZo ì`mnma Xaå`mZ 20,706.74 {hb\| hmgZo VrZ ~ir {_i{dbo. À`m da d 20,437.36 À`m ImbMm ñVa KoVbm. `m ì`{V[aº ~rEgB©Mo {_SH° n d ñ_m°bH° n gyMH m§H m§_Ü`o XoIrb ObXVm nhm`bm {_imbr. {_SH° n 56.39 A§H dmTwZ 8213.67 da d ñ_m°bH° n 34.35 A§H MTwZ

H§ ~aSo _moS bo. à½`mZ AmoPmZo gm`_Z H° {QM (37) Am{U {Q_ noZbm (9) ~mX Ho bo, Va ha^OZ {g§JZo _mBH hgr (28) Am{U _mH© g Zm°W© (10) `m§Zm ~mX Ho bo. n{hë`m SmdmV nmM ~ir KoUmè`m Phra ImZZo Am°ñQ´{o b`mMo eonQy didiy {Xbo Zmhr. Ë`mZo VimÀ`m VrZ \ b§XmOm§Zm PQnQ V§~yMm _mJ© XmIdbm. Ë`mZ§Va 216 Ymdm§Mo AmìhmZ KoD Z _¡XmZmV CVaboë`m ^maVr` g§KmMr gwadmV \ maer Mm§Jbr Pmbr Zmhr. gbm_rdra Jm¡V_

amï´Hw bZ§Va AmVm amï´ Hw b_Ü`o n{hë`mM ^maVmV Am°{b{ånH ! {Xder ^maVmbm Mma nXHo Zdr {X„r (d¥ Î mg§ ñ Wm)Wm) Am§ V aamï´ r` Am° { b{ånH g{_Vr (Am`Amogr)Mo AÜ`j O°Šg am°J `m§Mr a{ddmaMr Odmhabmb Zohé ñQo {S`_darb Cn{ñWVrV `mH So ñnï Bemam H éZ Jobr Amho H r, ^maV {dœmVrb gdm©V _moR r ñnYm© Am°{b{ånH À`m `O_mZnXmÀ`m Xmì`mgmRr J§^ra Amho. amï´Hw b 2010 Mr Am`moOZ g{_Vr VgoM ^maVr` Am°{b{ånH g§K (Am`AmoE)Mo AÜ`j gwaoe H b_mSr `m§Zr AZoH doir ~mobyZ XmIdbo Amho H r, amï´ Hw b ñnY}Mr `eñdrVm ^maVmgmRr Am°{b{ånH À`m `O_mZnXmMo _mJ© _moH io H aob. `màH aUr Am`AmoEMo ga{MQUrg aUYra {g§J _moR çm AmXamZo am°J `m§Zm CÓmQZ g_ma§^mgmRr KoD Z Ambo. am°J ewH« dmar ^maVmV nmohmoMbo hmoV.o VrZ {Xdgm§À`m àdmgmXaå`mZ Ë`m§Zr H« rSmJ«m_gh Odinmg gd© Am`moOZ ñWimMm Xm¡am Ho bm. CÓmQZ g_ma§^Xaå`mZ Img bmoH m§À`m g§~moYZm_Ü`o am°J `m§Mmhr C„oI H aÊ`mV Ambm. amï´Hw b ñnYm© _hmg§K Am{U H b_mSr `m§Zr {deofV: am°J `m§Mr Cn{ñWVr ^maVmgmRr Mm§Jbm {Xdg Agë`mMo gm§{JVbo. aUYra `mnyduM åhUmbo hmoVo H r, am°J `m§Zr ^maVmMo {Z_§ÌU ñdrH méZ Ë`m§À`m XoemMm gÝ_mZ Ho bm Amho. am°J ^maVmMm Mm§Jbm gÝ_mZ H aVmV. e{Zdmar EH m nÌH ma n[afXoV Vo åhUmbo H r, ^maVmH So àM§S j_VoMr _mZdr VmH X Amho. Á`mÀ`m ~imda Vo H moUVohr dñVw àmá H é eH VmV. am°J `m§Mo åhUUo Amho H r, amï´ Hw b ñnY}À`m `eñdrVoZ§Va ^maVmÀ`m Am°{b{ånH XmdoXmar~m~V {dMma Ho bm OmD eH Vmo.

20475.73 30.69 6159.45 16.45

10,403.65 da ~§X Pmbm. Z°eZb ñQm°H EŠgM|O (EZEgB©) Mm 50 eoAamda AmYm[aV g§dXo r {ZX}em§H {ZâQr 16.05 A§H dmTwZ 6159.45 da ~§X Pmbm. {ZâQrZo 6222.10 À`m da d 6144.70 À`m ImbÀ`m ñVamMm ì`mnma Ho bm. ~rEgB©Zo EHw U 13 _Ü`o gmV goŠQamV dmT Ooìhm H r Mma _Ü`o VmoQçmMm ^mJ am{hbm. ñdmñÏ` godm (1.69 Q¸ )o , {QH mD Cn^moº m dñVw (1.47 Q¸ )o d ~±H tJ goŠQa (0.79 Q¸ )o `m_Ü`o gdm©V OmñV dmT Zm|Xdë`m Jobr Amho. `mà_mUo dmT Cn^moJÀ`m Cn^moº m dñVw (0.71 Q¸ )o d gyMZm àm¡Úmo{JH r goŠQa (0.37 Q¸ )o `m_Ü`o gdm©V OmñV VmoQçmMr Zm|X Ho ë`m Jobr Amho.

C M Y K

{dXoer àgma_mÜ`_m§Zrhr åhQbo amï´Hw bMm CX²KmQZ g_ma§^ AX²^Vw !

_o b ~Z© - b§ S Z (d¥ Î mg§ ñ Wm) Wm)amï´ Hw b H« rSmñnY}À`m emZXma gw ê dmVrZo Xo e r d {dXo e r àgma_mÜ`_m§ Z m ^maVmVrb {d{dYVm Am{U g_¥ Õ g§ñH¥ Vr~amo~aM 21 ì`m eVH mVrb "AVwë` ^maVm'À`m eº rMo ^mZ XoIrb H ê Z {Xbo. Am° ñ Q´ o { b`mMo d¥ Î mnÌ "{gS Zr _m°{ZªJ hoamëS' Zo {b{hbo, "`m àmMrZ YaoZo nyU© OJmgmRr Amnbo _Z Imo b bo Amho . CX² K mQ Z g_mamohmV ^maVmMr g_¥Õr d AØyV N Q m§ M o àXe© Z nmhÊ`mgmR r {_imbo.' d¥ Î mnÌmÀ`m _m{hVrZw g ma {X„rV amï´ Hw b H« rS mñnY} M r gwédmV Iyn AmH f©H am{hbr d Ano j m Amho H r nw T rb 11 {Xdgm§ n `ª V hm CËgmh H m`_

amhrb. d¥ÎmnÌ "X Am°ñQ´ o{b`Z'Mo åhUUo Amho H r AZo H AmRdSçm§n`ªV ^«ï mMmamÀ`m ~m~r Am{U AZoH A\ dm d {M§VoZ§Va "AVw ë ` ^maVm'À`m {d{dY g§ñH¥ VrMo àXe©Z nhm`bm {_imbo. Ý`w P rb§ S Mo à_w I d¥ Î mnÌ "Ý`wPrb§S hoamëS'Mo åhUUo Amho, ""^«ï mMma d AZoH {M§VoÀ`m Z§Va ^maVmgmRr a{ddmar gm`§H mir emZXma gw ê dmV am{hbr. Am§ V aamï´ r` ñVamda {Z§ X m Po b ë`mZ§ V a {X„rV a§ J r{~a§ J r A§XmOmV Ioim§Mm ew^ma§^ Pmbo. ^maVmÀ`m ~hw a § J r g§ ñ H¥ VrMm XoImdm AØwV hmoVm.'' {~ŒQo ZMo d¥ÎmnÌ "X Qo brJ«m\ ' À`m Zwgma, ""amï´Hw b H« rSm ñnY}Mm CÓmQZ g_mamoh AØwV hmoVm. `mV ~m°brdwS Mr PbH hmoVr d {d{dY

g§ñH¥ Vr§MrXoIrb PbH hmoVr. gdm©V _moR r ~m~ hr Amho H r gd© ~m~r R adbo ë `m do i o Z w g ma Pmë`m.'' {VH So, b§SZhÿZ àH m{eV EH AÝ` d¥ÎmnÌ "Sobr _ob'Mo åhUUo Amho, ''amï´ Hw b H« rSm ñnY}Mr gwê dmV ^ì` A§XmOmZo Pmbr. na§Vw AmVm IamoIaMr narjm `oUmè`m {XdgmV hmoB©b.'' C„oIZr` Amho H r, a{ddmar gm`§H mir {X„rV Odmhabmb Zohê ñQoSr`__Ü`o 19 ì`m amï´Hw b H« rSm ñnY}Mr gwê dmV emZXma ê nmZo Pmbr. amï´ nVr à{V^m nmQrb `m§Zr Ioim§Mo CÓmQZ Ho bo Ooìhm {~ŒQo ZMo amOHw _ma Mmëg© Z o _hmamUrMm g§ X o e dmMbm. 50,000 no jm A{YH Xe©H ñQo {S`__Ü`o `m Eo{Vhm{gH jUm§Mo gmjr ~Zbo.

Img Mîå`m{edm` 3Sr nmhÊ`mgmRr gÁO ìhm..

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ámm{hamVrgmR r g§nH©

○ ○ ○ ○ ○

O` ~mbmOr ßbm`dyS A°ÊS hmS©dA o a,

C M Y K

[aOZo~b \ {Z©Ma,

Om{hamVr N mo Q çm Z\ m _moR m

Zdr {X„r (d¥Îmg§ñWm) Wm)- AmYr ãb°H© ìhmB©Q nm{hbobm NmoQm MoVZ AmRdVmo` H m... 3Sr Mm KmbÊ`mÀ`m H QH Qr{edm`. Vmo{e~mZo Agm C^o eãX Qrìhr, Ë`mZ§Va H ba Qrìhr, Ë`mZ§Va âb°Q ñH« rZ, Wama AZw^dm`Mm Va Ë`mgmRr Img Mî_o hdoVM Xmdmhr Ho bm Amho H r H gbohr Mî_o Z KmbVm 1. g_mOmVrb _Vàdmh _J EbgrSr, Ë`mZ§Va EbB©S r Aer QrìhrÀ`m hdoV... Ë`m{edm` Vwåhmbm 3SrMr _OmM Zmhr 3SrMm AZw^d XoUmam OJmVbm n{hbmM Qrìhr 2. AË`§V H nQr joÌmVbr àJVr {Xdg|{Xdg gwê M Amho. EbB©Sr KoVm `oUma.. nU AmVm Vmo{e~m `m BboŠQ´m{° ZŠg Amho. Vmo{e~mÀ`m V§Ìkm§Zr {dH {gV Ho bobm hm 3. gai, bm§~ ~m§~y Z§Va MMm© gwê Pmbr Vr EMSr åhUOo hm` jo Ì mVë`m ~S çm H§ nZrZo H mo U Ë`mhr Qrìhr `m Qrìhr goQ _Ü`o EH Img boÝQrŠ`wba 4. doJ So {\ ZreZ QrìhrMr... H mhr Qrìhr {Z_m©Ë`m Mîå`m{edm` nmhm`Mm 3Sr QrìhrgoQ bm±M Ho bm erQ dmnaÊ`mV Ambo Amho, `m erQ_wio EH mda 5. dmVm©nÌ H§ nÝ`m§Zr Ë`mhr nwTo OmD Z AdVmaÀ`m `emZ§Va Amho. AmO Qmo{H `mo_Yë`m {gEQoH BboŠQ´m{° ZŠg EH Aem ZD Am^mgr à{V_m V`ma hmoVmV, 6. Smoio àË`oH mÀ`m KamV 3Sr Mm Wama XoÊ`mMo à`ËZ emo_Ü`o hm Qrìhr àX{e©V H aÊ`mV Ambm. åhUOo `m_wio EH mM Smoù`mZo `m gd© à{V_m {XgyZ 7. EoQ ~mO Ho bo. Vwåhmbm bhmZnUr H mio Mî_o KmbyZ KamVë`m KamV 3SrMm Wama Vmohr H gbohr Mî_o 3SrMm B\o ŠQ {_iVmo... 9. ~mO, ImQ 11. A{YH _{hZm \ {Z© M a{df`H go Š g{dîm`H 14. aå` ehamnojm H _r XamV »mwXm Zo Àm Àmmm hm Vmo AmnH mo amoZo 16. g§ H Q H mir Xo d mbm \ {Z©Ma CnbãY. H nmQ, Zm Xw ½ § mm & ½mwßVamo½m, Ámra`mZ, ~mobmdUo gmo\ m, gmo\ mgoQ , ~oS , amOmamUr bmb g\o X, nëbwH m ÁmmZm, 17. Agø doXZm H nmQ, ñQrb H nmQ d H abm°Z H _aXX©, hmVn¡a XX©, gaXX©, 20. hadbobo gmnSUo H§ nZrMo \ {Z©MagwÕm H m{di, AñÏm_m, g§§{YdmV, 22. À`m ~amo~a CnbãY. _moVr`mãmr§X, bH dm, \ mbrÁm, 24. bmO ímw½ma, hmQ©AQ°H , »mwÁmbr, qnnëg, 25. Ymo~r ãmmb PSZm, _yV»mSm, _yiì`mY, {SbŠg ~mOma, hm°Q ob àem§V 26. V_memVrb H bmd§V _Xm©Zr H _Ámmoar, ämyVàoV, g_moa, XodimB© Mm¡H , ~rS 27. OmiUo ÁmmXwQmoÊmm, H aUr, Xmê _wŠVr Bg g¡ Ý ` ämaVr EH doiog Adí` ^oQ Úm ~m`nmg amoS , gmVmam n[aga, àH maHo ¿ma _o Âm½mSo hmoZm, XwH mZ 29. ~wÕr Am¡'~mX. gaH ma_mÝ` nmo { bg Am_À`mH S o gd© àH maÀ`m Z ÀmbZm, ¿ma_| gw»mímm§Vr Z hmoZm, 30. Oár _mo. 9923437097 g¡ { ZH s ^aVrny d © 15 Zm_m§{H V H§ nZrMo ßbm`dwS , ãmm§PnZ, BZ gämr H m BbmÁm {H `m 32. e|JodaMo AmdaU hOma nXmgmR r OmJm gZ_mB©H m , ~rQrgr d hmS©doAa ÁmmVm h¡, _moQmnm H _ {H `m ÁmmVm Am_À`mH S o _moëS t½m \ m`ãma 33. ZmOyH gm{hË` _m\ H XamV CnbãY 2 _{hZo d à{ejU \ rg 3000 ê ., XadmÁmo {SÂmmB©Z XadmÁmo, h¡, ha ímwH« dma ãm§X aho½mm. 34. nÌ 3 _{hZo d à{ejU \ rg 4000 ê . Amho. \ m`ãma Àmm¡H Q r d âb°ím S m°. gada Ab_ ãmmãmm 38. Ro Ho Xma ZmoH arMr 100% h_r amhUo, Q´H° gyQ, XadmÁmo, ñbm`[S§½m {»mSŠ`m, 9325036822,8149150195 39A. {h§XrV CÚmoJ, àVmn ~wQ em°Šg, à{ejU à_mUnÌ darb {g_|Q Àmm¡H Q r, S mo_ d N ÁÁmm. 36. _§{XamÀ`m {eIamMo 52. bmoH 65. bmJyZ, Odi AmS do eãX gd© \ rg_Ü`o d` 18 Vo 30 {ejU 7 `ímmo Ü mam H m° b Zr, amÊmmÁmr hm° b 41. AJXr Ë`mà_mUo QmoH 53. {dnw b à_mUmV 67. _Yw_{jH m 1. {ZH Q dr Vo nXdrYa nmg-Zmnmg àdoe Ëd[aV Ho gm_Zo , \ ËVo q ghnw a m, {gSH mo S m| ã mo \ m`ãma, 44. g_mMma AmTiUmam ObMa 70. aoVr 4. hÎmrMo Vm|S Agbobm 37. _mXrÀ`m {déÕ {SbŠg ~mOma, hm°Qob àem§V gwê -g§nH© … am_ZJa EZ-2, nr EZ 8, hm\ sÁm _{ímX Ho ãmmÁmy, ãmmiH¥ îÊmZ½ma, ßbm° Q Z§ . 5/ 45. amJ, MrS 55. A{ñWa g§nÎmr 71. gwñVr, H§ Qmim `mAWu JUnVrMo Zmd 38. hQHy Z 4/4/6 {dÇ bZJa {gS H mo, Am¡.ãmmX. 13, {dÁm` Àmm¡H , ½mma»moS m g_mo a, {~S~m`nmg amoS, gmVmam 46. gd©ñd Am¡aJ§ m~mX. _mo. 9370199813, 39. Mm¡H 56. lr{dîUyMo Zmd 73. Wmoa, _moR m 8. nmVH n[aga, Am¡a§½mmãmmX. Xa ew H « dmar OmbZm `o W o n[aga, Am¡.~mX. 47. AmB©Mm ^mD 9423744088 _mo. 9890128142, 57. Wmoadr 75. g§nUo 10. amOm h[aüZM§ÐmMr 40. JmUo hm° Q o b CS nrÀ`m ~mOw b m g§ X rn OÅ o 9370707780 9881010728 ñÍmr, nwê îmm§Àmr b¢{½mH ì`mÜmr, Zg 42. hmVmMm àhma, _ma 58. IyZ 76. d`mZo WmoamS ZdaXod 49. g_eoa nËZr ghmam hm°ñnrQb. CÕd Xoe_wI H _Ámmoar, ímr¿m«nVZ, ímwH« Ám§Vy 43. ñdÀN, MH MH rV 60. gmn, _w§Jr `m§Mo Ka 79. _Zmbm QmoMUmao Xw:I 51. M§Ji, {dnwbVm 12. Zdam H _r, Vmê Ê`mV åhmVmanÊm gwdU© g§Yr 9422229800 54. Xj 80. _wbmMr _wbJr 13. _Zmbm Ambo b m 48. gdm©V ImbMo nmVmi 61. nmoVo dmQ Êmo , A{V hñV_¡ Ï mw Z , H moUVmhr Z{dZ ì`dgm` gwé H aÊ`mgmRr bmJUmar _wb^yV \ moZ Z§.024056. doXZoZo AmoaSUo 50. EH œmgamoJ 63. _|T nmi 81. ¹ {MV WH dm ñdßZXmoîmm_wio H _Ámmoar, nm§T ao _m{hVr Vgo M àmo O o Š Q [anmo Q © g mRr g§ n H© 2654177, 59. lr_§V nXa ÁmmV Agë`mg gëbm ¿`m. 15. g§Vmof H mbMo AmSdo CÎma ZdH ma {~PZog H ÝgbQ§gr, OmbZm _mo. 9403805896 62. {H§ _V Xaa{ddmar_mo\ VVnmgUr{e~ra ZgmÀmo H moÊmVohr {dH ma, _ÊmŠ`mV Zg 17. Z§Va 1.A_a OdmZ 6.{ZH mb 9.gmJaVQ 12.OmZda 14.damh 15.dmgê 16._wa_mS 64. ~|S a{OñQ´ oeZ {\ g 300 é. àmoOoŠQ [anmoQ © {\ g 1500 é. doi - gH mir 10 Vo 2, 18. A§Yma XãmÊmo, Zgmda Zg ÀmTÊmo, g§ÜmrdmV, 18.a_mda 20.ZmgH m 21._mUyg 23.nmB©H 25.ZmW 26.X`m© 27.H _mb {H _mZ 66. nú`m§Mm amOm Xwnmar -4 Vo 8 19. 'nm°daby_'bm _amRr 29.nm` 30.a_ 32.gm` 33.dmga 34._H a§X 36.VZ_ZYZ 37.Jmo 38.AYmodXZ 22 dfm©V EH bmI Xhm hOmam§nojm gm§ÜmoX»w mr, Àm_H , _wH m _ma, hm`S´mgo rb, 68. hdoVrb W§S mdm, Jmadm _m{gH nmirV doXZmda Am¡îmÜmr{dZm eãX 40.aVZ 42.dm_ZmdVma 46.Va 47._m` 48.dada 49.ImaQ 50.aUaU OmñV ZdrZ é½Um§Mm AZw^d! Z¡g{½m©H CnÀmma. SmoHo Xw»mr, QoÝímZ, 21. ZyVZ, OwZmÀ`m {déÕ 52.JVH mb 54.aU 55.a_m 57.Z{dZ 60.gQdmB© 62.Vê 63.gZ 65.eodQ 69. g_moamg_moaMr Pw§O ZdÁmrdZ Am`w d } { XH 71. Xn© U {SàoímZda, \«o ímhoS [aâbmoŠgm°bm°Ámr, 22. Mm§Jbo dV©Z 67.nadm 69.Xamam 70.fQH ma 72.Ib~Îmm 74.Iam~ 76._Ja 77.VaVar 80.H a {S ñno Ý gar (a{O) 72. ~o H arVrb EH nXmW© ao{H {hqb½mX²dmam Ëd[aV CnÀmma. 23. gd`, am~Vm g|Q´ b ãmgñQ°ÊS, hm°Q ob {_Âmm©Mm 81._Ur 82.ISH mi 74. hñV Vi_Obm Am¡ a § ½ mmãmmX. \ mo Z S m° . ím_m© 24. Jmd, ZJa C^o CÎma (0240) 2350042 25. àOm 1.AOmJi 2._Z 3.adiZmW 4.Oa 5.ZJa 6.{ZdSUyH 7.H mam 8.bha 10.Jdma 75. nmdgmMr PS do X Zm {ZdmaH , 11.ag 12.Vê UmB© 16._wH mX_ 17._m_m 19.da_m` 22.g_mYmZ 24.H XaXmZ 76. KmoQ mim 28. gJirH So DR SHARMA Am¡a§Jm~mX : (0240) 2481910,2483911 ^mSçmZo XoUo 25.Zm`H 28.{H gmZ 29.nm_a 30.aX 31.OZZ _aU 33.dmVmdaU 35.a§JrV 77. Y§ÚmVrb \ m`Xm 29. à`ËZ THE PAIN 8007241119 àdmgmgmRr B§{SH m H ma, Egr/ 31. _mJo gaUo, _mKma KoUo 39.YmoVa 40.a`V 41.Zdb{deof 42.dmda 43.dIma 44.Vma 45.aQaQ 78. TrJ KILLERR am_ _§ { Xa Ho gm_Zo , nX_nw a m, 33. \ ma CîU dm W§ S 47._mJ_yg 51.aSVamD V 53.H mZ 56._mdm 58.ZdQmH 59.Qn 60.gdmb 79. df©, gmb Zm°ZEgr ^mSçmZo {Xbr OmB©b. OmbZm : (02482) 236910, 236911 AmaQ rAmo amo S , Am¡ a § ½ mmãmmX. 61.B©X 64.ZIam 66.QH m 68.aIaI 71.a_Ur 73.~aH m 74.Ia 75.~H Zgbobo g§nH© - 9822611248 _mo.8087962223 _mo. 9890521181. 78.aå` 79.arV 35. _mhrV Agbobo

CM YK

C M Y K


CM YK

OmbZm {deof

nmZ 3

_§Jidma, 5 Am°ŠQmo~a 2010

J«m_rU ~mb{dH mg H| ÐmMm ew^ma§^ OmbZm(à{V{ZYr)- {Oëhm n[afX _{hbm d ~mb{dH mg {d^mJm§VJ©V Jm§YrO`§VrMo Am¡{MË` gmYyZ 42 ZdrZ J«m_rU ~mb{dH mg H| Ðm§Mm ew^ma§^ H aÊ`mV Ambm Amho. {O.n À`m _{hbm ~mb{dH mg {d^mJm§VJ©V {OëømVrb 213 CnH| Ðm§n¡H s 42 àmW{_H Amamo½` CnH| Ðmda gXarb H| Ðo H m`m©pÝdV H aÊ`mV Ambr AmhoV. `m_Ü`o OmbZm VmbwŠ`mV-5, ~XZmnya-4, A§~S-5, KZgmd§Jr-5, naVya-4, _§R m-5, Om\« m~mX-6 Va ^moH aXZ VmbwŠ`mV 10 CnH| Ðmda ~mb{dH mg H| Ð Mmby H aÊ`mV Ambr AmhoV. `m ~mb{dH mg H| ÐmMo gobJmd `oWo {O.n.Mo _w»` H m`©H mar A{YH mar gwZrb nmQrb `m§À`m hñVo CX²KmQZ H aÊ`mV Ambo. `mdoir _{hbm d ~mb{dH mgMo Eg.gr. ^obo, {Oëhm Amamo½` A{YH mar KmoS Ho VgoM Amamo½` {d^mJmMo d¡Ú{H ` A{YH mar d H _©Mmar CnpñWV hmoVo. {OëømVrb Cd©[aV CnHo| Ðmda gXarb ~mb{dH mg H| Ðm§Mm Zmoìh|~a _{hÝ`mnmgyZ ew^ma§^ H aÊ`mV `oUma Agë`mMr _m{hVr ^obo `m§Zr {Xbr.

amÁ`ñVar` embo` \y Q~m°b ñnY}bm

C M Y K

OmbZm(H¡ bmg \w bmar)- {Oëhm H« sSmg§Hw bmV Agw{dYm§Zr W¡_mZ KmVbo AgVm§ZmXoIrb amÁ`ñVar` embo` \yQ~m°b ñnY}bm a{ddma {X. 3 Am°ŠQmo~anmgyZ gwédmV Pmbr. `m {RH mUr Amboë`m IoimSy §Zm {nÊ`mgmRr ñdÀN nmUr, _{hbm§gmRr ñdÀNVmJ¥h, H°ÝQrZ `mgma»`m gw{dYm§Mr H _VaVm Amho. EdTo H _r åhUyZ

H s H m` a{ddmar ñQo{S`_da dmZam§Zr Yw_mHy i KmbyZ EH mbm Mmdm KoVbm Va XmoKm§Zm n§OmZo OI_m Ho ë`m. `m{edm` àojH J°barVM Myb _m§Së`m_wio IoimSyZ§ m YwamMm gm_Zm H amdm bmJV Amho. {Oëhm H« sSm g§Hw bmV amÁ`ñVar` embo` JQmVrb \y Q~m°b ñnYmªMo Am`moOZ H aÊ`mV Ambo AgyZ H mhr _°Mgo nmo{bg

`oWo gd© gwairV Amho- _moamio `m {RH mUr Agw{dYm§~Ôb _mÂ`mn`ªV Hw RbrM VH« ma Ambobr ZgyZ Aer VH« ma Amë`mg AmnU VmËH mi {ZdmaU H ê , Aer à{V{H« `m lr_Vr C{_©bm _moamio `m§Zr {Xbr. `m{edm` J°gQ§MmB©_wio Mwbr noQdë`m Agë`m Var `m_wio H moUmbmhr Ìmg hmoV Zgë`mMo VgoM `oWo gd© H mhr gwairV Agë`mMr _m{hVr _moamio `m§Zr {Xbr.

H dm`V _¡XmZ, aoëdo ñQoeZ _¡XmZmV Ioidë`m OmV AmhoV. `m {RH mUr Mma OUm§Zm {nÊ`mMo nmUr {_iV ZgVm§Zm ñnY}gmRr Amboë`m 400500 Io i mSy § Z m em¡ M mb` dmnaÊ`mgmRr Am{U {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMr ì`dñWm H m` AgUma, hm {dMma Z Ho bobmM ~am. `m ñnY}gmRr 150-200 _{hbm IoimSy Amboë`m AmhoV. `m§Mr {Zdmgì`dñWm, H« sS g§Hw bÀ`mM ~°S q_QZ hm°b_Ü`o H aÊ`mV Ambr Agë`mZo H mhr à{ejH , n§M ZmamO Pmbo AmhoV. `m {RHmUr amÁ`^amVyZ Amboë`m IoimSyZ§ m emgZmZo 100 Vo 150 é XaSmoB© ^Îmm {Xbm AgyZ IoimÀ`m {Z`moOZmgmRr {H _mZ bmI^a éMm {ZYr Ambm AgVm§Zm `m IoimSyZ§ m EH doiÀ`m ZmíË`mV nmoho, Cn_m Va XwnmaÀ`m OodUmV daU, dm§Jr, H mo~r

qH dm ~QmQo `m ^mÁ`m XoÊ`mV `oVmV. VgoM nmoù`m d ^mVm{df`r `m {dÚmÏ`mªZr ZmamOr ì`º Ho br. `m{RH mUr ngaboë`m AñdÀNVo_i w o Smgm§Zr IoimSyZ§ m h¡amU Ho bo. EH m IoimSy bm AMmZH M¸ a Ambr hmoVr. Ë`mdoir g§~Y§ rV Qr_À`m n§MZo `m {dÚmWvZrbm n«W_monMmagmRr A{YH mè`m§H So Ymd KoVbr na§Vw {H« Sm A{YH mar d BVa `m{RH mUr CnpñWV Zgë`mZo VgoM àW_monMma H sQ `m {RH mUr Zgë`m_wio Ë`m§Zr VmVSrZo `m {dÚmWvZrbm é½Um§b`mV Zob.o `m àH mamZ§Vahr lr_Vr _moamio `m§Zr `m {dÚmÏ`mªÀ`m Amamo½`mMr H miOr ¿`mdrer dmQV Zgë`mMo nmhþZ AZoH g§Km§Zr naVrMm Bemam {Xbm Va H mhtZr ImOJr Sm°ŠQam§er g§nH© gmYyZ _XVrMo AmdmhZ Ho bo. `mVrb H mhr _°Mog nmo{bg

_¡XmZmda Ioidë`m OmUma AgyZ _¡ X mZ JdVmMo gm_« m Á` Agy Z `m{RH mUr Q´H° ~ZdÊ`mgmRr _wé_ QmH bobm Agë`mZo IoimSyZ§ m J§^ra XwImnV hmoÊ`mMr eŠ`Vm {Z_m©U Pmbr Amho. `m{RH mUr {dÚmÏ`mªZm {nÊ`mgmRr nwadÊ`mV `oUmao nmUr ßbmpñQ H H° ZÛmao Xo Ê `mV `o V Agë`m_wio {dÚmÏ`mªZr ZmamOr ì`º Ho br. n§M, ao\ ar `m§Zm ~gÊ`mgmRr àemgZmZo VmoH Sr ì`dñWm Ho br AgyZ, NmoQm Q°Q QmH Ê`mMr _mJUr H mhtZr àemgZmH So Ho br; na§Vw Xwgè`m {Xderhr CÝhmVM ~gyZ Ë`m§Zm narjU H amdo bmJbo. CX²KmQZmZ§Va _mH SmZo KmVboë`m Yw_mHy imV Am¡aJ§ m~mX `oWrb dmhZMmbH mbm _mH SmZo Mmdm KoVbm Va XmoZ {dÚmÏ`mªZm `m YmdnirV OI_m Pmë`m_wio H mhr H mi XheVrMo

dmVmdaU hmoVo. g§Hw bdaXoIrb JdVmMo gm_« m Á` Agy Z , H« sSmJ§Um^modVr 3 Vo 4 \y Q ImobrMo IÈo Ho ë`m_wio {dÚmÏ`mªZm H gaV H arV _¡XmZmda Omdo bmJV Amho. àojH J°barVM `m gd© IoimSy §À`m (400 Vo 500) OodUmMr ì`dñWm H ê Z `oWM o Mwbr noQ{dÊ`mV Amë`m AmhoV. Mwbr_wio hmoUmè`m Ywam_wio ào j H , Io i mSy § À `m S mo ù `mbm OiOi hmoU,o Smoio bmb hmoU,o gXu `m§ g maIo Ìmg hmo V Amho V . Oo d UmgmR r dmnamV `o U mè`m nmbo^mÁ`m øm Iam~ ñdê nmÀ`m Agë`m_wio AZoH _wbm§Zr ~mhoa OodUoM ng§V Ho bo. amÁ`ñVar` embo` \y Q~m°b ñnYm© {OëømV hmoUo ho ^m½`mMo Agbo Var H« sSmg§Hw bmÀ`m `m AdñWo_wio {OëømMr ~XZm_r _mÌ hmoV Amho.

C M Y K

naVya aoëdo ñQoeZÀ`m g_ñ`m EH _{hÝ`mV gwQUma -Am.OoW{b`m {Oëhm H« sSmg§Hw bmÀ`m WoQ _¡XmZmda dmhZo nmH© Ho br OmV AmhoV. VgoM _¡XmZmda dmZam§À`m hëë`mZo IoimSy OI_r hmoV AmhoV. _{hbm IoimSy §À`m {Zdmg d {dlm§VrgmRr hm°b_Ü`o Ho di gVa§Or A§Wabobr Amho. Va ñd`§nmH CKSçmda Ho bm OmV AgyZ àojH ~gVmV Ë`m {RH mUrM hr ì`dñWm H aÊ`mV Ambr Amho. (Nm`m- eaX ImZmnwao)

amoQ ar Šb~ d EgAmaOo bmoH emhr{XZr ñQrbV\} aºXmZ {e{~a g§nÞ ZD àH aUo OmbZm(n«{V{ZYr)V{ZYr) `oWrb amoQ ar Šb~ d EgAmaOo {nÎmr ñQrb àm.{b.À`m dVrZo KoÊ`mV Amboë`m aº XmZ {e{~amV 142 aº XmË`m§Zr aº XmZ Ho bo. OZH ë`mU aº noT r `m§À`m ghH m`m©Zo ñdoÀNm aº XmZ gámhm{Z{_Îm ho aº XmZ {e{~a KoÊ`mV Ambo. `mdoir amoQ ar Šb~Mo AÜ`j Sm°. Ya_M§X Jm{X`m, gwa|Ð {nÎmr, {OV|Ð {nÎmr, {dZmoX _moVrdmbm, gwae o AJ«dmb, àgmX amd, Sm°. AaqdX gmoZr, _h|Ð gH boMm, A^` ZmZmdQr, {dîUy H adm, amOoe ~OmO, g§Xrn _w§XSm `m§Mr à_wI CnpñWVr hmoVr.

`màg§ J r {OV| Ð {nÎmr, {OV| Ð AJ«dmb, _h|Ð gH boMm, AO` qeXo, OJXre {Vdmar, {dÇb bm|T o, Jmonmb H m|S çmb, em_ ~m~a, gVre Pm, `moJoe AJ«dmb, àdrU KmoSHo , adtÐ {nÎmr, eoI B_«mZ, C_oe nmQrb, am_oída _wio, {dîUy bInVr, am_^mD e_m©, AOw©ZqgJ, O`Hw _ma qgJ, g§Vmof eoiHo , g§O` O¡ñdmb, {dO` `mXd, {H emoa {Vdmar, A_mob Omoer, H _boe YmoH m `m§À`mgh BVam§Zr aº XmZ Ho bo. aº g§H bZmMo H m`© OZH ë`mU aº noT rZo Ho bo.

XmIb

OmbZm(à{V{ZYr)- {Oëhm{YH mar H m`m©b`mV H mb KoÊ`mV Amboë`m 123 ì`m bmoH emhr{XZr EHy U 9 {ZdoXZo XmIb Pmbr. `m {Zdo X ZmV ZJanm{bHo er g§~§{YV-4, _hgyb {d^mJmer g§ ~ § { YV-4 Am{U bKwnmQ~§Ymao {d^mJmer g§~§{YV EH m {ZdoXZmMm g_mdoe Agë`mMr _m{hVr {Oëhm{YH mar H m`m©b`mH Sy Z XoÊ`mV Ambr.

naVya(à{V{ZYr)- naVya aoëdoñQoe_Ü`o àdmem§ g mR r AgUmao àVrjmb`, ñdÀNVmJ¥h, ìhrAm`nr H j, {dlm_J¥h, nmUrQ § M mB© AmXr g_ñ`m àdmem§ Z m ^o S gmdV Amho V . `mg§ X ^m© V Am.gwaoeHw _ma OoW{b`m `m§Zr {d^mJr` ì`dñWmnH , X{jU _Ü` aoëdo, Zm§XoS

A~~!

`m§Zm {ZdoXZ {Xbo. naVya aoëdo ñQoeZda {d{dY àH maMr H m_o Mmby AgyZ `m H m_mV A{Z`{_VVm Agë`mMo VgoM ~m§ Y H m_ H aUmar EOÝgr {ZH¥ï XOm©Mr H m_o H aV Agë`mÀ`m VH« mar AmnUmH So àmßV Pmë`m_wio {d^mJr` ì`dñWmnH X._.ao. Zm§XoS

`m§À`mer XwaÜdZrdê Z MMm© Ho br AgVm EH _{hÝ`mÀ`m AmV `m gd© g_ñ`m {ZH mbr H mTUma AmhoV, Ago Ë`m§Zr gm§{JVbo Agë`mMr _m{hVr Am. OoW{b`m `m§Zr à{gÕrnÌH mÛmao {Xbr. VgoM g§nyU© aoëdo ñQoeZ n[aga gwemo{^V H aÊ`mMohr gd©Vmonar ghH m`© Ho bo OmB©b, Agohr AmœmgZ Am.OoW{b`m `m§Zr {Xbo.

n{hë`m {XderM CnH m`©H mar A{^`§VmnXr 994 AOmªMr {dH« s ~§wXobo `m§Zm nXmoÞVr

^mo H aXZ(à{V{ZYr)- Vmbw Š `mVrb 92 A{YH mar Va 20 ghmæ`H {ZdSUyH A{YH mar OmbZm(n«{V{ZYr) V{ZYr)- _.am.dr.{d.H§ nZr, OmbZm H m`m© b `mMo J«m_n§Mm`Vr§À`m {X. 24 Am°ŠQmo~a amoOr hmoD Hm_ HarV AmhoV. gHmir 10 Vo Xwnmar 3 dmOon`ªV ghmæ`H A{^`§ V m adtÐ ~w § X o b o `m§ Mr CnH m`© H mar A{^`§ V mnXmda KmVboë`m {ZdSUwH sgmRr C_oXdmar AO© AO© ñdrH maÊ`mÀ`m n{hë`mM {Xder 994 nXmo Þ Vr hmo D Z ^amar nWH à_w I nXmda AOmªMr {dH« s Pmbr Agbr Var EH mhr `dV_mi `o W o ~Xbr Pmbr Amho . H aÊ`mÀ`m n{hë`mM {Xder Vã~b 994 AOmªMr {dH« s Pmbr Agbr Var ^moH aXZ C_oXdmamZo C_oXdmar XmIb Ho bm Zmhr. ~w § X o b o `m§ Z r ^mo H aXZ, OmbZm (J« m _rU) `m EH hr AO© XmIb Pmbobm Zmhr. J«m_n§Mm`V Xaå`mZ, amIrd àdJm©Vrb C_oXdmam§Zm Cn{d^mJmV `eñdr H m_{Jar ~Omdbr Zm_{ZX} e ZnÌmgmo ~ VM OmV Amho . ~w § X o b o `m§ À `m nXmo Þ Vr d ~Xbr_w i o ehamVrb ZJanm{bHo À`m gm{dÌr~mB© \w bo _§Jb H m`m©b`mV {ZdSUyH nSVmiUrMm nwamdm XmIb H aUo Ë`m§ Mo ghH mar A{^`§ V m bhmZo , _ho e gnmQo , Amdí`H Agë`mZo `m àdJm©Vrb eoaH a, A{Y.A{^`§Vm AemoH ZdKao, H m`©. J« m _n§ M m`V{Zhm` AO© XmIb H aÊ`mgmRr ì`dñWm H aÊ`mV Ambr AgyZ AO© C_oXdmam§Zr nwamì`m{edm` AO© XmIb H ê Z`o A{^`§Vm H _amoÔrZ `m§Zr A{^Z§XZ Ho bo. ~§wXobo `m§Zr g~ Am°{S©ZoQ ñdrH maÊ`mgmRr 20 Qo~bm§Mr ì`dñWm H aÊ`mV Ago AmdmhZ {ZdSUyH {ZU©` A{YH mar VWm B§ { OZr`g© Agmo { gEeZMo ghg{Md åhUy Z VrZ dfo © `epñdnUo Ambr Amho. `mgmRr 20 {ZdSUyH {ZU©` VhgrbXma em_gwX§ a gwadgo `m§Zr gm§{JVbo. H m_ nm{hbo Amho .

g§O` Jm§Yr {ZamYma `moOZm; ehamVrb à{V{ðV ì`mnmar lra§J AJ«dmb `m§Mo {ZYZ VmbwŠ`m§gmRr g{_Ë`m JRrV C M Y K

amoQ ar Šb~ d EgAmaOo {nÎmr ñQrb àm.{b.V\} Am`mo{OV aº XmZ {e~raàg§Jr Sm°. Ya_M§X Jm{X`m, gwa|Ð {nÎmr, {OV|Ð {nÎmr, {dZmoX _moVrdmbm, gwaoe AJ«dmb, àgmX amd, Sm°. AaqdX gmoZr, _h|Ð gH boMm, A^` ZmZmdQr, {dîUy H adm, amOoe ~OmO, g§Xrn _w§XSm AmXtMr CnpñWVr hmoVr.

OmbZm (à{V{ZYr)- ehamVrb n«{V{îRV ì`mnmar lra§J Jmonr{H eZ AJ«dmb `m§Mo AmO ({X 4) amÌr 11 dm. Aënem AmOmamZo {ZYZ Pmbo. _¥Ë`yg_`r Ë`m§Mo d` 71 hmoVo. lra§J ho _hmamîQ´ amÁ` AJ«dmb gå_obZmMo _hm_§Ìr VgoM OmbZm _MªQ ~±Ho Mo g§ M mbH d ehamVrb AJ« o g a g_mOgodH hmoV. Ë`m§À`m níMmV 2 _wb,o 3 _wbr, ZmVd§So Agm _moRm n[adma Amho. lra§J `m§Mr A§Ë``mÌm ({X 5) _§Jidma amoOr 10 dm. {ZOr {Zdmg JmonrgXZ {gìhrb Šb~ amoS _hmamîQ´ hm`ñHw b Odi `oWyZ {ZKUma AgyZ A_aYm_ `oWrb ñ_emZ^w_rV Ë`m§À`m nm[W©dmda A§{V_g§ñH ma H aÊ`mV `oUma AmhoV.

OmbZm(à{V{ZYr)- emgZmZo Á`m VmbwŠ`m§_Ü`o AÚmn g§O` Jm§Yr {ZamYma AZwXmZ `moOZm g{_Ë`m JRrV Pmë`m ZmhrV VoWo g§~§{YV Cn{d^mJr` A{YH mar (_hgyb) `m§À`m AÜ`jVoImbr g{_Vr JRrV H aÊ`mMo {ZX}e {Xbo AmhoV. `m AZwf§JmZo {Oëhm{YH mar {dbmg

RmHy a `m§Zr EH m AmXoemÝd`o OmbZm {OëømVrb VmbwŠ`m§gmRr g§O` Jm§Yr {ZamYma AZwXmZ g{_Ë`m§Mo JRU Ho bo Amho. `m g{_VrMo AÜ`j Cn{d^mJr` A{YH mar OmbZm Am{U naVya ho AmhoV. JQ{dH mg A{YH mar OmbZm, ~XZmny a ,

^moH aXZ, Om\« m~mX, naVya, _§R m, A§ ~ S , KZgmd§ § J r ho Vgo M _w»`m{YH mar, ZJanm{bH m OmbZm, ^moH aXZ, naVya, A§~S ho gXñ` AmhoV. VgoM VhgrbXma OmbZm, ~XZmnya, ^moH aXZ, Om\« m~mX, naVya, _§Rm, A§~S Am{U KZgmd§Jr ho gXñ`g{Md AmhoV.

A§JUdmSr H _©Mmar g§KQZm§Mm 18 Am°ŠQmo~anmgyZ amÁ`ì`mnr g§n OmbZm(à{V{ZYr)A§JUdmSr go{dH m d _XVZrg `m§À`m {d{dY n«b{§ ~V _mJÊ`m§gmRr A§JUdmSr H _©Mmar g§KQZm (grQy) {X. 18 Am°ŠQmo~anmgyZ amÁ`ì`mnr ~o_Xw V g§nmda OmUma Agë`mMo {ZdoXZ g§KQZoZo {O.n. _w»` H m`©H mar A{YH mè`m§Zm {Xbo Amho. {X. 6 Owb¡ 2010 amoOr _{hbm d ~mbH ë`mU _§Í`m§H So Pmboë`m ~¡RH sV noÝeZ d ~moZg `m {df`mda MMm© hmoD Z XmoÝhr _wÚm§Zm VÎdV: _mÝ`Vm XoD Zhr {ZU©` Pmbobm Zmhr. VgoM A§JUdmSr go{dH m§Zm nm±S oMar YVuda emgH s` XOm© XoÊ`mMr _mJUr `m {ZdoXZmV H aÊ`mV

Ambr Amho. `m d BVa AÝ` _mJÊ`m§gmRr g§KQZoZo {X. 18 Am°ŠQmo~anmgyZ amÁ`ì`mnr ~o_wXV g§nmda OmÊ`mMm Bemam {Xbm Amho. g§KQZoÀ`m dVrZo BVa _mJÊ`m§_Ü`o Vmon`ªVÀ`m H mimV VmVSrZo _hmJmB© ^Î`mgh {H _mZ doVZ XoÊ`mg _mÝ`Vm XoD Z `m aH _oÀ`m g_H j dmTrd _mZYZ _§Oya H amdo, AZoH {Oëøm§_Ü`o 4 Vo 5 _{hZo _mZYZ WH ë`m_wio Vo _mZYZ Xa _{hÝ`mÀ`m 10 VmaIoÀ`m AmV {Z`{_VnUo {_imdo,~moZg (^mD ~rO ^oQ ) åhUyZ VmVSrZo 2000 _§Oay H ê Z hr a¸ _ {XdmirÀ`m AJmoXa XoÊ`mV `mdr, VmVSrZo

noÝeZ `moOZm _§Owa H ê Z 2005 nmgyZ bmJy H amdr, ZmJar àH ënm§Mo _hmZJa/ ZJanm{bH m§Zm hñVm§VaU H ê Z`o, ZmJar, J«m_rU AmXrdmgr àH ënm§Mo _{hbm d ~mbH ë`mU ImË`mÀ`m {Z`§ÌUmImbr EH ÌrH aU H amdo d Ë`m§À`m ì`dñWmnZm_Ü`o n§Mm`V g{_Vr, {Oëhm n[afX, ñWm{ZH ñdamÁ` g§ñWm§Mm hñVjon Agy Z`o. VgoM Amhma {eOdUo, dmQn AmXr à{H« `m§_Ü`o H moUË`mhr àH maMo ImOJrH aU, H§ ÌmQrH aU d H| ÐrH aU H ê Z`o, ZdrZ QrEMAma aÔ H ê Z gd© bm^mÏ`mªZm A§JUdmSrV {eOdbobm VmOm Amhma ZdrZ

Xamn«_mUo XoÊ`mV `mdm, A§JUdmSr go{dH m _XVZrg ñWm{ZH ñdamÁ` g§ñWm_Ü`o {ZdSy Z Amë`mda Ë`m§Zm A§JUdmSrMm amOrZm_m Úm`bm ^mJ nmSUmam AmXoe aÔ H amdm d Ë`m§Zm XmoÝhr H m_o H aÊ`mMr gyQ Úmdr, gÜ`m H m`©aV Agboë`m _XV{Zgm§Zm go{dH mnXr nXmoÞVr {_iÊ`mgmRr OwZm 8 dr nmgMm {ZH f bmD Z Ë`m§Mr àmYmÝ`mZo [aº OmJr {Z`wº s H amdr, ~mb{dH mg H| Ð ìhrgrSrgr_Ü`o OmñV doi H m_ H aÊ`mgmRr go{dH m§Zm ^mJ nmSbo OmVo, Ë`mEodOr Ë`m§Zr Vrd« Hw nmo{fV _wbm§Zm g§X^© godm XoD Z

àmW{_H Amamo½` H| ÐmV nmR{dÊ`mMr nyduMr ì`dñWm Mmby H amdr d ìhrgrSrgr nÕV ~§X H amdr. 2008 À`m JUdoemÀ`m gmSçm H mhr {RH mUr AË`§V {ZH¥ ðXOm©À`m {Xë`m AgyZ `m ì`dhmamMr Mm¡H er H amdr d 2009 nmgyZMo én`o 400 Xa dfm©bm ImË`m_Ü`o O_m H amdo. {ZdoXZmda AÊUm gmd§V, Sm°. gwZ§Xm {VSHo , _YwH a _moH io, gmOoXm ~oJ_, H m§Vm {_QH ar, _§Xm eoiHo , _§Jb ZaJio, _Wwam aËZnmaIo, ÛmaH m KmoS Ho , aoIm {ZH V, H m§Vm {hdamio, _Wwam dm[aH , gwZrVm bm§~o `m§À`m ñdmjè`m AmhoV.

CM YK

_hmamï´ aUOr {H« Ho Q g§KmV {ZdS Pmë`m~Ôb _mYwar AemoH AmKmd {hMo A{^Z§XZ H aVm§Zm àm. gËg§J _w§T o, Sm°. gwZ§Xm {VSHo . `mdoir AemoH AmKmd, Sm°. Mm¡ao AmXr.

_mYwar AmKmd _hmamï´ amÁ` aUOr g§KmV OmbZm(à{V{ZYr)- _hmamîQ´ amÁ` _{hbm aUOr {H« Ho Q g§KmV amï´ _mVm B§{Xam Jm§Yr _hm{dÚmb`mMr {dÚm{W©Zr Hw . _mYwar AemoH AmKmd {hMr {ZdS H aÊ`mV Ambr Amho. ZwH VrM nwUo `oWo `m~m~V A{YH¥ V KmofUm H aÊ`mV Ambr. Hw . _mYwarZo AË`§V ISVa _ohZV H ê Z _hmamï´ aUOr g§KmV ñWmZ nQH mdbo Amho. `m `emV {VMr AmB©, dSrb AemoH

AmKmd (_mOr {O.n. gXñ`) `m§Zr _mobmMo _mJ©Xe©Z Ho bo. _hmamîQ´ {H« Ho Q g§KQoZM o o _Ü` {d^mJmMo g{Md A°S. àXrn Xoe_wI `m§Mo _mobmMo _mJ©Xe©Z d ghH m`© _mYwarbm bm^bo. `m {ZdSr~Ôb g§ñWoMo AÜ`j Sm°. Zmam`U _wT§ ,o g§ñWoMo H mofmÜ`j àm. gËg§J _wT§ o VgoM àmMm`m© Sm°. gwZX§ m {VSHo , {ejH d {ejHo Va H _©Mmar `m§Zr H m¡VHw Ho bo Amho.

C M Y K


CM YK

_§Jidma, {XZm§H 5 Am°ŠQmo~a 2010

_mñQa ßb°Z `oV Amho

C M Y K

C M Y K

_mJrb VrZ dfmªV amÁ`mV _amRr emim§Zm nadmZJr H m {Xbr Zmhr, Agm àíZ KoD Z _Zgoà_wI amO RmH ao `m§Zr H mb _w»`_§Í`m§Mr ^oQ KoVbr. Jobo H mhr {Xdg _amRr {gZo_mgh BVa _amRr _wÔ`m§da bTUmè`m _ZgoZo AmVm _amRr emim§Mm {df` hmVr KoVbm ho ~aoM Pmbo. H maU {ejU hm Agm {df` Amho Omo amOH s` njm§H SyZ Zoh_rM Xwb©{jbm OmVmo. amO `m§Zr `m{df`r emgZmbm {dMmaUm Ho br ho _hÎdmMo Amho. _mÌ, amÁ`gaH maZo Ago H m Ho bo Am{U B§JO « r emim§Zm gam©g _mÝ`Vm {_iV Agob Va _hmamï´mMo gaH ma _amRr{damoYr Amho H m, Agm àíZ CnpñWV hmoVmo. `m àíZmg§~§Yr gaH maMo åhUUo Ago Amho H s, ZdrZ _amRr emim§Zm _mÝ`Vm Z XoÊ`m~m~V amÁ`gaH maZo 19 OyZ amoOr n[anÌH H mTbo Amho, H maU amÁ`mV _amRr emim§Mr g§»`m nwaoer åhUOo 76000 hOma Amho, Am{U emgZ Ë`m§À`m {damoYmV Zmhr. _mJrb H mhr dfmªV `m _amRr emim§_Ü`o àdoe KoUmè`m {dÚmÏ`mªMr g§»`m bjUr`[aË`m KQbr Amho. Aem n[apñWVrV Oa AmUIr Zì`m _amRr {dZmAZwXm{ZV emim§Zm nadmZJr {Xbr Va Amho Ë`m emim§_Yrb {dÚmWug§»`m KQyZ VoWo {ejH OmñV Am{U {dÚmWu H _r, Aer pñWVr hmoBb © , Agohr emgZmMo åhUUo Amho. B§J«Or emim AZwXmZ _mJV ZmhrV åhUyZ Ë`m§Zm VmËH mi _mÝ`Vm {_iVo _mÌ _amRr emim§Zr Ë`mMàH mao åhUOo {dZmAZwXmZ VËdmda nadmZJr _m{JVbr Var Vr {_iV Zmhr, Aer VH« ma KoD Z amO `m§Zr Aem emim§Mr `mXrhr _w»`_§Í`m§Zm gmXa Ho br. _hmamï´mV _amRr emim§Zm nadmZJr {_imdr hr _mJUr amñVM Amho. `mda ~¥hX AmamISm åhUOo _mñQa ßb°Z ~Z{dUo gwê Amho, Ago CÎma Jobo H mhr {Xdg emgZ XoV Amho. 2007 _Ü`o V`ma Ho boë`m _mñQa ßb°ZZwgma amÁ`mVrb H mhr J«m_rU ^mJmV AmUIr Ho di 56 emim§Mr Amdí`H Vm emgZmZo à{VnmXZ Ho br hmoVr. na§Vw, {ejUmMm h¸ H m`ÚmMr n[aUm_H maH A§_b~OmdUr H aÊ`mgmRr gaH ma nwÝhm EH Xm _mñQ a ßb° Z V`ma H arV Agy Z , `o Ë `m {Sg|~an`ªV Vmo V`ma hmoB©b, Ago gaH ma gm§JV Amho. `m ßb°Z_Ü`o V§ÌkmZmÀ`m {ejUmda ^a XoÊ`mV `oUma Amho, H mhr emim§_Ü`o Vgo à`moJ gwê hr AmhoV. Aä`mgH« _ H mbgwg§JV Agmdm Am{U AÚ`mdV V§ Ì kmZmÀ`m AmYmao AÜ`mnZmÀ`m ZdrZ nÕVr {dH {gV H aÊ`mda `m ßb°Z_Ü`o ^a amhrb, Agohr emgZ gm§JV Amho. _mñQa ßb°ZÀ`m `m VaVwXtZr Ho di Vm§{ÌH H m¡eë`o AgUmar {nTr {Z_m©U hmoD Z`o Va _mZdr _y ë `m§ M o {ejU Xo U mè`m {ejUg§ñWm§Zmhr ~i {_imdo, `mgmRr amO RmH ao `m§À`mgh g_ñV _amRrào_tZr `m _mñQa ßb°ZÀ`m àË`oH VaVwXr~m~V OmJê H ahmdo. àJV {ejU Am{U _amRr emim `m§Mm g§J_ KSdyZ AmUÊ`mMr hrM g§Yr Amho.

XoemV H¥ frjoÌmZ§Va _moR çm à_mUmda amoOJma {Z_m©U H aUmam CÚmoJ åhUOo dómoÚmoJ! `m_wioM amÁ`emgZ dómoÚmoJmÀ`m dmTrgmRr AZoH Cnm``moOZm H arV Amho. dómoÚmoJmV ghH mar gyV{JaÊ`m§Mo _yb^yV _hÎd Agë`mZo ghH mar gyV{JaÊ`m§Mo àH ën, OwÝ`m gyV{JaÊ`m§Mo AmYw{ZH rH aU, {dñVmarH aU d nwZd©gZmgmRr emgZm_m\© V AW©ghmæ` XoÊ`mV `oV Amho. ~XbË`m n[a{ñWVrV dómoÚmoJmÀ`m dmT rgmR r amÁ`mV Qo ŠgQmB©b nmH© C^maÊ`mV `oUma AmhoV. `m Qo ŠgQmB©b nmH© _Ü`o EH m NVmImbr dómoÚmoJmVrb KQH m§Zm CËnmXZ ghmæ`mnmgyZ Vo CËnm{XV _mbmbm ~mOmanoR CnbãY H ê Z XoÊ`mn`ªV AZoH ~m~tMm g_mdoe Amho. `m_wio CËnmXZmgmRr H _r doi bmJyZ CËnmXZmMm XOm© CÎm_ amhUma Amho. `m~amo~aM ~oamoOJmam§À`m hmVmbm H m_hr {_iUma Amho. amÁ`mÀ`m {dH mgmV dómoÚmoJjoÌmMr _moR r ^y{_H m Amho. BVHo M H m` nU XoemÀ`m AW©ì`dñWo_Ü`o dómoÚmoJmMm _hÎdmMm dmQ m Amho. OmJ{VH Iwë`m ~mOmanoRo V AmO ^maVr` dómoÚmoJjoÌmbm AZoH g§Yr CnbãY hmoV AmhoV. Aemdoir `m CÚmoJmH So {deof bj H| ÐrV H ê Z OmJ{VH ~mOmanoRo V CnbãY hmoUmè`m g§Yr§_Ü`o dmT H aÊ`mgmRr Cnm``moOZm H aÊ`mV `oV AgyZ `mgmRr amÁ`mMo dómoÚmoJ YmoaU Ra{dÊ`mV `oV Amho. emór` ì`dñWmnZmÛmao g§K{QV dómoÚmoJjoÌ VgoM ImgJr dó CËnmXH m§Zm XO}Xma H mnSmMo CËnmXZ H aÊ`mg àmoËgm{hV H aUo, H mnSmMr dmTrd _mJUr nyU© H aUo ho dómoÚmoJ YmoaUmMo _w»` C{ÔîQ Amho. gVV d \ m`Xoera amoOJma CnbãY H ê Z XoD Z g§~§{YVmMo _m{gH CËnÞ dmT{dUo, XO}Xma AmYw{ZH V§ÌkmZ A§{JH mê Z emgH r` d ImgJr gh^mJmÛmao OmJ{VH ~mOmanoRo V ñWmZ {Z_m©U H aUo Am{U amoOJma{Z{_©Vr d ñd`§amoOJma {Z_m©U H aUo hr VrZ à_wI C{ÔîQo `m YmoaUmMr d¡{eîQço AmhoV.

VwH mo~m§Mr eãXaËZo AI§S Aew^dmUr& Ia| Z ~mobo{M ñdßZr &&-1 Or^ ho AË`§V _hÎdmMo B§{Ð` _mZdmbm {_imbo Amho . Iao åhUOo hr AË`§ V _hÎdnyU© Aer Z¡g{J©H XoU Amho. _wŠ`m àmÊ`m§Zm _mZdm§nojm _moR r, bm§~bMH Or^ Agy Z hr Ë`mMm Cn`mo J {dMmam§ M r XodmUKodmU H aVm `oÊ`mgmR r hmoV Zmhr. AWm©V àmÊ`m§Zm _mZdmà_mUo ~mobVm `oV Zmhr. `m _hÎdny U © Aem Ad`dmMm/ B§{Ð`mMm _mUyg gXwn`moJ H aVmoM Ago Zmhr. ~wÕrdmXr _mZdmbm Mm§Jbo ~mobm`bm {eH dmdo bmJVo . Mm§ J bo {eH dy Z hr Vmo Mm§ J bo M ~mo b o b Ago Zmhr. `mCbQ Z

hr d¡{eîQ ço nyU© H aÊ`mgmR r dómoÚmoJjoÌmbm CËnmXZnyd© d CËnmXZmoÎma gmo`rgw{dYm CnbãY H ê Z XoU,o amÁ` d H| ÐemgZmÀ`m doJdoJù`m `moOZm d g§ñWm§_Ü`o g_Ýd` KSdyZ AmUUo, na§namJV CËnmXH mg ZdrZ V§ÌmH So di{dUo VgoM Zm~mS© d amÁ`ñVar` nUZ _hmg§Km_m\© V ImgJr {dUH am§gmRr `mZ© IaoXr H aUo d V`ma H mnS {dH« r H aÊ`mMr C{ÔîQo `m YmoaUmV {Z{íMV H aÊ`mV Ambr AmhoV. {dX^©, _amRdmSm, ImZXoe {d^mJmV Qo ŠgQmB©b nmH© Mr ñWmnZm H aÊ`mg àmYmÝ` XoÊ`mV `oUma Amho. VgoM `m {d^mJmH [aVm {Z`mo{OV Am{W©H C^maUr H aÊ`mda bj H| {ÐV H aÊ`mV `oV Amho. H ÀÀ`m _mbmnmgyZ V`ma H nSçmn`ªVÀ`m EH m{Ë_H KQH m§H [aVm _yb^yV gw{dYm {dH {gV H aUo, `§Ì_mJ ì`dgm` EH dQ boë`m joÌmV `§Ì_mJmH [aVm AmXe© àH ënm§Mo H m`m©Ýd`Z H aUo `mdahr ^a XoÊ`mV `oUma Amho. dómoÚmoJ YmoaUmA§VJ©V KQH {Zhm` {dH mg H m`©H« _ am~{dÊ`mV `oUma Amho. H mngmnmgyZ V`ma H nSo ~Z{dÊ`mn`ªVÀ`m {d{^Þ à{H« `m§Mo EH {ÌH aU, Va gyV{JaÊ`m§À`m àJVrMm AmTmdm KoD Z Ë`m§À`m C^maUr à{H« `og JVr XoÊ`mÀ`m ÑîQrZo àmYmÝ`mZo emgH r` AW©ghmæ`, {dÎmr` g§ñWm§À`m H Om©Mr OmoS , AmYma CnbãY H ê Z XoUo, `§Ì_mJmÀ`m ghH marH aUmg àmoËgmhZ XoUo, amÁ`emgZm_m\© V `§Ì_mJYmaH m§Zm gdbVrÀ`m XamZo {dÚw V nw a dR m ny d © d V gw ê H aUo Va hmV_mJjo Ì mV àmW{_H ñVamdarb hmV_mJ {dUH am§Zm àmoËgm{hV H aÊ`mgmRr hmV_mJ H mnS ñnYm© d ~jrg `moOZoMr A§_b~OmdUr VmbwH m d {OëhmñVamda H aUo Amdí`H Amho. `mM~amo~a hmV_mJjoÌmVrb CËnm{XV dmUm§Zm à{gÕr {_i{dÊ`mgmR r eŠ` VodT çm Cnm``moOZm, Om{hamV d à{gÕrÀ`m _mÜ`_mVyZ H aUo VgoM hmV_mJ dñVy bmoH {à`

H mQy ©Z

hmoÊ`mgmRr {OëhmñVar`, amÁ`ñVar`, amîQ´ r`ñVamdarb hmV_mJ àXe©ZmMo Am`moOZ H aUo d hmV_mJ CËnm{XV _mbmÀ`m {dH« r {Z{_©VrgmRr Amdí`H ~mOmanoR CnbãY H ê Z XoUo `m JmoîQr A§V^y©V H aUo Amdí`H Amho. VgoM AmO amÁ`mV aoer_ ì`dgm`mg àmoËgmhZmgmRr A{YH à`ËZ H aUo, Qga, _bËdar Am{U B©arMm àH maÀ`m aoer_Ym½`m§À`m CËnmXZ H m`©H« _mg àmoËgmhZ XoUo VgoM aoer_ CËnmXZmbm Am{U {deofV: hmV_mJmda CËnm{XV aoer_ CËnmXZmbm àmoËgmhZ XoD Z joÌr` _mJUrà_mUo {H _Vr d ~mOmanoRo Mo nwZ{d©bmoH Z H aÊ`mgmRr à`ËZ H aÊ`mV `oUma AmhoV. _w§~B©À`m dómoÚmoJmÀ`m B{Vhmgmbm COmim XoÊ`mgmRr dómoÚmoJ g§JhŒ mb` (Qo ŠgQmB©b å`w{P`_) ñWmnZ Ho bo OmUma Amho. ho g§JŒhmb` _w§~B©V ñWmnZ Ho bo OmUma Amho. _w§~B©À`m dómoÚmoJ B{Vhmgmbm doJio _hÎd Amho. _w§~B©Vrb {JaÊ`m `m _w§~B©Mr A{ñ_Vm Am{U A{^_mZ AmhoV. EHo H mir {JaÊ`mÀ`m ^m|½`mZoM _w§~B©H am§Mm {Xdg gwê hmoV hmoVm. `m g§JŒhmb`mÛmao {JaÊ`m§À`m d {JaUr H m_Jmam§À`m OrdZmer {ZJ{SV Agboë`m gd© ~m~tda bj H| {ÐV Ho bo OmUma Amho. `m g§JŒhmb`mgmRr emgZm_m\© V _mPJmd `oWrb B§{S`m `wZm`Qo S {_ëg Z§.23 Mr 16 EH a OmJm CnbãY H ê Z XoÊ`mV Ambr Amho. `m g§JŒhmb`mgmRr gw_mao 128 H moQ r én`o IM© Ho bo OmUma AmhoV. EHy U 16 EH a OmJon¡H r 8 EH a OmJoV g§JŒhmb`mMr B_maV {dH {gV Ho br OmUma AgyZ Cd©[aV 8 EH a OmJoV CÚmZ AgUma Amho. `m joÌmV dómoÚmoJ{df`H _m{hVr XmI{dbr OmUma Amho. `m g§ J Œ h mb`mV {JaUrH mbrZ B{VhmgmMo Xe© Z KSdÊ`m~amo~aM dó{Z{_©VrMr nwamVZ d AmYw{ZH _m{hVr {_iUma Amho. _w§~B©Vrb ZmJ[aH m§Mr ~XbV Jobobr dóna§nam, {d{dY nohamd `m§Mohr àXe©Z `m g§JŒhmb`mV nhm`bm `oUmè`m§Zm AmH {f©V H aUma Amho. `m g§JŒhmb`m_wio _w§~B©Vrb {JaUr H m_Jmam§À`m X¡Z§{XZ OrdZmMm g§JŒhmb` nmhm`bm `oUmè`m§Zm AZw^d `oUma Amho, ho {Z{íMV !

C M Y K

- dfm© \ SHo -Am§Yio

{dYmË`mbm AZmd¥Îm nÌ !

hmñ`Xa~ma

{eH {dVmhr dmB©Q qH dm ZH mo Vo _mÌ _mUyg ~mobVmo. AZoH m§Mr Or^ Va ew^ ~mobÊ`mnmgyZ H mogmo Xya AgVo. doi, H mi, ñWi, àg§J `mn¡H s H emMmhr {dMma Z H aVm gmVË`mZo Aew^ ~mobUmao g_mOmV Iyn AmhoV. Iao Z ~mobÊ`mMm {dS mM OUy H mhr bmoH CMbVmV. gmVË`mZo, Aew^ ~moobUo, Ë`mM~amo~a OmJonUr Va gmoS mM ñdßZmVhr Iao Z ~mobUmao bmoH AË`§V nmnr hmoV. ho gm§JVm§Zm VwH mam_ _hmamO åhUVmV, AI§S Aew^dmUr& Ia| Z ~mobo{M ñdßZr && nmnr V`mhÿZr & AmUrH Zmhr Xwgam && {dO`Hw _ma n§. \ S, OmbZm 9422216448

4

XmoZ JwéOr Jßnm _maV AgVmV. n{hbm- Aao, _bm QmQm Am{U {~bm© `m XmoKm§Mr nyU© _mb_Îmm {_imbr Va _r Ë`m§À`mnojm OmñV n¡gm H _mdoZ. Xwgam- H embm CJmM \w emaŠ`m _maVmog. Vo H go eŠ` Amho n{hbm- H m Zmhr? gH mi- g§ Ü `mH mir Xmo Z {eH dÊ`mgwÕm KoB©Z Zm!

CM YK

_r na_o í dambm Iy n _mZVo . H maU Á`mMr- Á`mMr _bm Ano j m hmo V r, Vo gd© H mhr _bm Ë`mZo {Xbo . _bm Ë`mZo AnË`hr {Xbo Am{U Varhr _mPr Ë`mÀ`mH S o VH« ma Amho . Vr åhUOo H mhr {ó`m§ Z m AnË` Z Xo Ê `mMr. gd© g m_mÝ` øm CUrdo M m, øm {df`mMm _r AmO {dYmË`mbm Om~ {dMmaUma Amho . Ë`m gd© {ó`m§ À `m _ZmMr Kmb_o b _r øm {bImUmÛmao Xo d mH S o nmo h M{dUma Amho. Xo d m... Vy _mUy g , àmUr, dZñnVr gd© H mhr Xo D Z ho gw § X a OJ {Z_m© U Ho bo g ; nU _J EImÚm órbm _mV¥Ë dmnmgy Z H m d§ { MV RodVmog? {VMm Vmo A{YH ma AgVm§ Z mhr Vy Ë`m gd© {ó`m§ M m amo f H m AmoTdyZ KoVmog? H m Ë`m§À`m _ZmMm Vy {dMma H aV Zmhrg? H m Vy Ë`m§Zm Q miVmog? Ë`m gd© Va _ZmZo Vw P r CnmgZm H aVmV; nU Vy Ë`m§ M r CnmgZm H m ñdrH maV Zmhrg? _mZb§ H s _yb hmoU§ Zì`mÞd Q ¸o Oar {dkmZmÀ`m hmVmV Amho, Var EH _hÎdmMm Q ¸ m VwÂ`mgmR r amIy Z R o d bo b m Amho . Ë`mMm {ZU© ` \ º Vw  `m Am{U Vw  `mM hmVmV Amho Am{U Ë`m hiì`m {ó`m EHm Q ŠŠ`mgmR r Amnë`m OrdmM§ amZ H aVmV. {dkmZmÀ`m, S m°ŠQ am§À`m BbmOm~amo~aM Ë`m VwPrgwÕm AmamYZm H aVmV, H maU Ë`m Vw b m OmñV _mZVmV. Vw  `mda Ë`m§ M m AQ i {dídmg Amho H m åhUyZ Vy Ë`m§ À `m ^m~S çm _Zmer Io i Vmo g ? _J H m Vy Ë`m§ M o Eo H w Z Ko V Zmhrg? H m Vy Ë`m EH Q ŠŠ`mVhr H § O yg nUm H aVmo g ? ho gd© Á`m pñÌ`m§ À `m _ZmV Amho Ë`m gd© {ó`m§ À `m d _mVm§ À `m dVrZo _r Vw b m Om~ {dMmaVo... Oa {ZgJm© Z o hm {Z`_ ~Z{dbm, Va Vy Ë`m {ZgJm© b mM H m Imo Q m R adVmo g ? Vy àË`o H eo i rbm H mo H ê {Xbo g , JmB© b m dmgê {Xbo g , qH ~hþ Z m ídmZmbm EH m {nëbmMr JaO AgVm§ Z m Vy {VÀ`m nXar MmaMma {n„o {Xbrg. {VMo _mV¥Ëd Va EH m {nëbmZo g w Õ m V¥ßV Pmbo AgVo; _J H m Vy {VÀ`m~Ôb EdT m CXmanUm XmI{dbmg? _bm Ë`m ídmZ_mVo{df`r H mhr hod m, _Ëga Zmhr, Vo Va {VM§ Zer~! nU _mPm dmX Vw  `mer Amho . Vy Va àmÊ`m§ d a EdT m _o h a~mZ Pmbmg, _J øm {ó`m§ d a Vy EdT m H m amJmdbmg? Vw b m EdT r g§ H w {MV d¥ Î mr emo ^ V Zmhr. Vy Va XmVm, gd© k mVm Amhog... _J Xo Z Ë`m§À`m Am|OirV gw§Xag§ nwîn...EH m AnË`mÀ`m énmZo. na_oídam... VwÂ`mH S o gd© {ó`m§À`m dVrZo H iH irMr Omhra {dZ§Vr H aVo H s, ZH mo Ë`m§Zm OmñV Ìmg XoD , ZH mo Ë`m§À`m ghZeº sMm A§V nmhÿ, Xo Z Ë`m§À`m à`ËZm§Zm `e. Ë`m§Mm amof AmoT dyZ Vy ñdV:M§ _hÎd H _r H ê Z ZH mo KoD g. g§nÞVm, g_¥Õr, gd© H mhr AgVm§Zm g_mOmÀ`m ^rVrZo H mhr {ó`m _yb XÎmH KoD eH V ZmhrV. _J, Ë`m§Zm Vy H m` Am`wî`^a AgmM R odUma Amhog H m? ZH mo Xodm Agm AZW© H ê ? ZH mo VwÂ`mdaMm Ë`m§Mm {dídmg g§ny XoD, ZH mo AnË`m{dZm Ë`m§Zm AnyU© R odyg. _bm _mhrV Amho H s, ho gd© Vwbm {b[hU§ åhUOo ^m~S r H ënZm Amho; nU øm H ënZobm gË`mV AmUUo VwÂ`m hmVr Amho. {ZgJm©À`m øm {Z`_mbm Vy nyU©Vm Xo. EdT oM VwÂ`mH S o _mPo _mJUo Amho. VwPm amIyZ R odbobm EH Q ¸ m Vy gËH maUrM bmderb, Aer _r Anojm R odVo... Zìho _bm Vgm {dídmgM Amho. _mPr hr hmH VwÂ`mn`ªV Z¸ sM nmohmoMob, `mMr _bm ImÌr Amho.

- gm¡. gr_m KZí`m_ {~bm©, 9421687609

C M Y K


CM YK

5

AmZ§X ZJar

_§Jidma 5 Am°ŠQmo~a 2010

N m`m§{H V

{OëømV {d{dY {RH mUr _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar am_M§Ð gm§ñH¥ {VH H« sSm _§S i

em§Vr{ZHo VZ {dÚm_§{Xa `oWo _.Jm§Yr d bmb~hmXya emór O`§Vr H m`©H« _àg§Jr _w»`mÜ`mnH kmZoída AmRdo, H¥ îUm H mOio, AemoH IamV AmXr.

C M Y K

{O.n. àembm _wbm§Mr `m emioV _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `màg§Jr Sr.Ho . amRmoS, nr.EZ. Hw§ SbH a, Zwê b eoI, Or.Eg. MìhmU AmXr.

OmbZm Z{gªJ ñHy b `oWo _. Jm§YtÀ`m 149 dr O`§Vr{Z{_Îm à{V_m nyOZ H aVm§Zm ~m~wamd gVH a, eha H m±J«og ga{MQUrg _mohZ B§Jio, Z{gªJ ñHy bMo g§MmbH Sm°. {Xbrn ~Zo nmQrb AmXr.

noedm `wdm _§MÀ`m dVrZo _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `màg§Jr noedm `wdm _§MMo àXoemÜ`j _hoe Omoer, gwaoe _wio, gwhmg d¡Ú, gwZrb ViUrH a, _`ya Hw bH Uu, Ho Xma n§{SV AmXr.

C M Y K

OmbZm(à{V{ZYr)- am_M§Ð gm§ñH¥ {VH H« sSm _§S i, OmbZmA§VJ©V `oUmè`m ^maV emar[aH {ejU _hm{dÚmb`, gr.nr. AÜ`mnH _hm{dÚmb`, gr. nr. H m°bOo Am°\ Sr.\ m_©gr, Ama.Sr. ^ŠV H m°boO Am°\ \ m_© g r, gr.nr.AÜ`mnH {dÚmb`, gr.nr.H m°bO o Am°\ E_.ES²., Ama.Sr.^ŠV nm°brQopŠZH H m°bO o , gm{dÌr~mB© \w bo H bm, dm{UÁ` d {dkmZ _{hbm _hm{dÚmb`, Ama.Sr. ^ŠV Am¡Úmo{JH à{ejU H§o Ð , X pìhOZ EÁ`wHo eZ B§p½be àm`_ar ñHy b, ^maV àmW{_H d _mÜ`{_H {dÚmb` `oWo amï´ {nVm _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór O`§Vr g§`wŠV[aË`m gmOar H aÊ`mV Ambr. `mdoir àemgH s` A{YH mar àm.à_moX _m§Oao `m§À`m hñVo _. Jm§Yr `m§À`m à{V_og Va àmMm`© à^m~oZ _m§S {b`m `m§À`m hñVo bmb~hmXya emór `m§À`m à{V_og nwînhma An©U H aÊ`mV Ambm. `màg§Jr g§ñWoMo AÜ`j d emar[aH {ejU _hm{dÚmb`mMo àmMm`© Sm°.X`mZ§X ^ŠV, CnmÜ`j Sm°.na_mZ§X ^ŠV, H mofmÜ`j àm.AmË_mZ§X ^ŠV, àm.hfm©ZX§ ^ŠV, _{hbm _hm{dÚmb`mMo àmMm`© S m° . {edaVZ _mZYZm, ~r.\ m_©gr _hm{dÚmb`mMo àmMm`© àXrn KmoJao, Sr.\ m_©gr _hm{dÚmb`mMo àmMm`© eoI XmZre, AÜ`mnH {dÚmb`mMo àmMm`© {dO` AXZmH , nm°brQopŠZH H m°bOo Mo àmMm`© gmJa bH So, àmW{_H d _mÜ`{_H Mo _w»`mÜ`mnH JOmZZ OJVmn `m§Mr à_wI CnpñWVr hmoVr. `mdoir gd© _hm{dÚmb`, {dÚmb`mVrb {dÚmÏ`mªMr _moR çm g§»`oZo CnpñWV hmoVr. `mdoir gr.nr.AÜ`mnH _hm{dÚmb`mÀ`m NmÌmÜ`mnH m§Zr Amnmnbr _Vo _m§Sbr. H m`©H« _mMo gyÌg§MmbZ àm._Ja Ama.Eg. `m§Zr Ho bo Va Am^maàXe©Z n«m.em_ H m~wbrdmbo `m§Zr Ho bo. H m`©H« _mÀ`m `epñdVo g mRr àm.Hw bH Uu, Ama.Sr, àm.gmoZdUo, àm.H mÝhoao nr.B©., àm.KmoanSo, àm.nRmU, àm. OmYd, àm. {VSHo , àm.^mogbo, àm.O¡ñdmb, àm.C_aH a, àm.AmSJmdH a, nm§Mmi, àm.VmoSH ar, àm. ^mboamd, àm._wi,o àm.AJ«dmb, àm.ehmUo, gXJwao, _Zda, eoiHo , nm[aI, {ebd§V, AMbIm§~, H mio, H mH So, OS, Hw .{_lm, lr_Vr hagwbH a, lr_Vr nmQrb, lr_Vr bmoI§S o, Hw .Tdio, lr_Vr nigH a, A§Van, nmoniKQ, Hw .WoQ,o Hw .H _io, amHo e `mXd, eoI Zm¡emX, lr_Vr Amem A§^moa,o g§Vmof nmRH , CÕd jragmJa, {dH mg gamoX,o {demb ^wado mb VgoM {ejH d {ejHo Va H _©Mmè`m§Mr CnpñWVr hmoVr.

kmZXrn àmW{_H {dÚmb`- M§XZ{Pam OmbZm(n«{V{ZYr)- kmZXrn àmW{_H {dÚmb`, M§XZ{Pam `m emioV _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr CËgmhmV gmOar H aÊ`mV Ambr. `màg§Jr H m`©H« _mMo AÜ`j emioMo _w»`mÜ`mnH {dH mg qeXo ho hmoV,o Va à_wI nmhþUo åhUyZ {ejH Iob~mSo, JdB© , lr_Vr H m`§ X o CnpñWV hmo Ë `m. H m`©H« _mMr gwédmV _.Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§À`m à{V_og nwînhma An©U H ê Z H aÊ`mV Ambr. gyÌg§MmbZ Sr.EZ.d¡Ú `m§Zr Va àmñVm{dH \ aVmSo `m§Zr Ho bo. bmb~hmXya emót{df`r lr_Vr Hw bd§V `m§Zr {dMma _m§Sbo. `màg§Jr {ejH , {ejHo Va H _©Mmar d {dÚmÏ`mªMr CnpñWVr hmoVr.

~mb{dH mg àmW{_H emim bmoH _mÝ` àmW{_H {dÚmb`m_Ü`o _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§À`m à{V_oMo nyOZ H aVm§Zm ^mD amd MìhmU, AÝgma eoI, _w»`mÜ`mnH {dO` C~ah§So d gm¡. a§OZm OJVmn AmXr.

A{hë`mXodr àmW{_H emioV _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór O`§Vr H m`©H« _àg§Jr _w»`mÜ`mnH ñdmVr B§Jio, _`ya _moa, ew^m§Jr bm_XmSo, emaXm gX²Jwao, {edmOr KmoJao AmXr. _mD br godm^mdr g§ñWoÀ`m dVrZo _hmË_m Jm§Yr O`§Vr d bmb~hmXya emñÌr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `mdoir kmZoída CJbo, XÎmmÌ` VZnwa,o O`nmbqgJ ~wX§ b o ,o Xm_y H mio AmXr.

hmoVr.

OmbZm(n«{V{ZYr)- _{hbm _§Si, OwZm OmbZm g§M{bV lr_Vr à^mdVr~mB© H moiío da ~mb{dH mg àmW{_H emioV amï´{nVm _.Jm§Yr d bmb~hmXya emór O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `màg§Jr _{hbm _§SimÀ`m AÜ`jm gm¡. {dÚmVmB© Hw bH Uu, H mofmÜ`j gm¡.gwZX§ mVmB© ~XZmnyaHa `m§Mr n«_I w CnpñWVr hmoVr. gd©àW_ amï´{nVm _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§À`m à{V_og nwînhma An©U H ê Z H m`©H« _mg gwédmV H aÊ`mV Ambr. `màg§Jr _rZmjr Xoenm§S o, Nm`m YmoÌo, gm¡._§Jb qZ~miH a, A§Obr dmK_mao, gr_m Xoenm§S o, d¡embr n¡RUH a, ew^m§Jr Hw bH Uu, Amo_àH me XwJ_© , nwê fmoÎm_ gwaSH a, JOmZZ {Jèho `m§À`mgh {dÚmWu d nmbH CnpñWV hmoV.o H m`©H« _mMr gm§JVm d¡îUd OZ Vmo VoZo H {h`o, Oo nrS namB© OmZo ao `m ^OZmZo H aÊ`mV Ambr.

OmbZm- _hmË_m Jm§Yr `m§Mr 141 dr O`§Vr d bmb~hmXya emór `m§Mr 106 dr O`§Vr noedm `wdm _§M OmbZm eha emIoÀ`m dVrZo gmOar HaÊ`mVAmbr.Hm`©H« _mÀ`mgwédmVrbm_hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§À`m à{V_obm gwae o _wio `m§Zr nwînhma An©U H ê Z A{^dmXZ Ho bo Am{U _hmË_m Jm§Yr `m§Mo {dMma gdmªZr Amnë`m OrdZmV CVadmdo, Ago AmdmhZ gwae o _wio `m§Zr Ho b.o `mHm`©H« _mbmnoedm`wdm_§MMo àXoemÜ`j _hoe Omoer, ehamÜ`j gwhmg d¡Ú, gwZrb ViUrH a, ö{fHo e Hw bH Uu, g§J_wio _hmamO, g{MZ Omoer, g{MZ Xoe_wI, _ZmoO Xoe_wI, {Z_oe {~Þrdmbo, _`ya Hw bH Uu, Ho Xma n§{SV d BVa nXm{YHmè`m§Mr CnpñWVr hmoVr.

e§H aamd MìhmU gmoeb gm`Ýg H m°boO

A{hë`mXodr àm. {dÚmb`

OmbZm- H _© d ra à{Vð mZ g§ M {bV e§H aamdOr MìhmU H m°boO Am°\ gmoeb gm`Ýg A° Ê S [agM© am_ZJa `o W rb _hm{dÚmb`mV _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `mdoir amï´ {nVm _hmË_m Jm§Yr `m§À`m à{V_oMo nyOZ _hm{dÚmb`mMo àmMm`© Sm°. amOHw _ma åhñHo `m§À`m hñVo H aÊ`mV Ambo Va bmb~hmXya emór `m§À`m à{V_oMo nyOZ aUOrV nmQrb `m§À`m hñVo H aÊ`mV Ambo. `màg§Jr H m`m©b`rZ AYrjH g§O` Xoe_wI, àm. ZaqgJ ndma, àm. XrnH ~wº ao, àm. ~mbmgmho~ _w§S o, àm. gwYra Jm`H dmS, àm. _Yy Imo~«mJSo, àm. Sm°. aoUyH m ~SdUo, {dH mg nmQrb, OJÞmW _Ôbdma, {H emoa QoH mio, a_oe JOa, g§O` Jmoao, A{Zb dmK_mao, em_ H m§~io AmXtgh {dÚmWu _moR çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo.

OmbZm (à{V{ZYr)- OwZm OmbZm `oWrb A{hë`mXodr àm. {dÚmb`mV _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `màg§Jr H m`©H« _mÀ`m AÜ`jñWmZr emioÀ`m _w»`mÜ`m{nH m lr_Vr ñdmVr B§Jio `m Va à_wI nmhþUo åhUyZ _`ya _moao ho hmoVo. {dÚmÏ`mªZr Amnë`m ^mfUm§_YyZ Jm§YrOr d bmb~hmXya emór `m§À`m OrdZH m`m©da àH me QmH bm. gyÌg§MmbZ ew^m§Jr bm_YmSo Va Am^maàXe©Z _ram Idio `m§Zr Ho bo. `mdoir lr_Vr OZm~mB© gmIao, _{Zfm KmoSHo , lr_Vr emaXm gX²Jwao d {edmOr KmoJao `m§À`mgh {ejH , {dÚmÏ`mªMr CnpñWVr hmoVr.

em§Vr{ZHo VZ {dÚm_§{Xa OmbZm(d¥Îmg§ñWm)- g_W© {ejU àgmaH _§Si OmbZm g§M{bV em§Vr{ZHo VZ {dÚm_§{Xa `m emioV _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór O`§Vr CËgmhmV gmOar H aÊ`mV Ambr. Ë`m{Z{_Îm Am`mo{OV H m`©H« _mV ~mobVm§Zm AemgH s` {ejH nVg§ñWoMo AemoH IamV åhUmbo H s, KmoH§ nÅr Z H aVm OmñVrV OmñV dmMZ, MMm©, qMVZ H ê Z kmZ AmË_gmV H amdo. `mdoir à_wI nmhþUo åhUyZ {Oëhm CÚmoJ H| ÐmMo H m§VrH amd Xm§SJo åhUmbo H s, {ejH m§~amo~aM nmbH m§Zrhr {dÚmÏ`mªda gwg§ñH ma H amdoV d Ë`m§Mr gdmªJrZ V`mar H ê Z ¿`mdr VaM Iè`m AWm©Zo {dÚmÏ`mªMr àJVr hmoB©b. `mdoir emioVrb {ejH _mohZ ^XmSo `m§Zrhr _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§À`m{df`r g{dñVa _mJ©Xe©Z Ho bo. `mdoir emioVrb {dÚmWu {H aU CKSo, {gÕm§V {Jam_, àmMr nmQrb, lwVr ndma, _`war amRr, d¡îUdr _Ja, Aj` ~oamS, nyZ_ MìhmU, {edmZr Shmio, nyOm dmëhoH a, H¥ îUm H mOio, gmjr dmH nm§Oa, {à`§H m {gagmR, C_m JdSo, bú_r H bmbSo, ñZohm Mmobo, lÕm gm§Jio, nyOm {Jar, AjVm TmoHo , _wñH mZ gæ`X, `emoXm {dídH _m©, amoeZ {nQbo, g§Ho V ~m§Ja, gm¡ad QH bo `m§Zr _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§À`m OrdZH m`m©da àH me QmH bm, `mdoir ì`mgnrRmda _w»`mÜ`mnH kmZoída JmTdo, {ZVrZ amgdo `m§Mr CnpñWVr hmoVr. H m`©H« _ `eñdr H aÊ`mgmRr emioVrb {ejH gy`©H m§V ~obo, Aemo H _mYdbo , nm§ S w a§ J dmOo , A_mo b ndma, AM© Z m ^mbo a md, JOmZZ Xidr, gw Zrb OmYd, {edam_ {Jam_, gw { _Ìm e_m© , n„dr IamV, dg§ V JmSo H a `m§ Zr à`ËZ Ho bo . gy Ì g§ M mbZ {edhar _m§ Q o `m§ Z r Va Am^maàXe© Z gw ZrVm RmH ao `m§ Zr Ho bo . H m`©H« _mg {dÚmWu d nmbH m§Mr CnpñWVr

noedm `wdm _§M

{O.n. àembm _wbm§Mr, OmbZm OmbZm- {O.n. àembm _wbm§Mr `oWo _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr CËgmhmV gmOarHaÊ`mVAmbr.Hm`©H«_mÀ`mAÜ`jñWmZr Á`oð {ejH Sr.Ho . amRmoS hmoV.o _hmË_m Jm§Yr `m§À`mnwVù`mgnwînhmaAn©U HêZHm`©H« _mMr gwédmV Pmbr. amRmoS `m§Zr _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór`m§À`mOrdZmdaAmnbo {dMma _m§Sbo. H m`©H« _mg nr.EZ. Hw§ SbH a, Ama.EM. Hm`§X,o Eg.E_.nQdY©Z,ZwébeoI,dm`.Ama. Hw bH Uu, Or.EM. MìhmU, lr_Vr ìhr.ìhr. AmMm`©, lr_Vr Ama.Sr. lram_, Ho .Eg. åhñHo `m§À`mgh {ejH d¥X§ d {dÚmWu `m§Mr CnpñWVr hmoVr. gyÌg§MmbZ d Am^maàXe©Z amO|Ð H m`§Xo `m§Zr Ho b.o

KZgmd§Jr VmbwH m H m±J«og Hw§ ^ma qnniJmd- KZgmd§Jr VmbwH m H m±Jgo« À`m dVrZo Hw§ ^ma qnniJmd `oWo amï´{nVm _hmË_m Jm§Yr O`§Vr Am{U ñd. _mOr n§VàYmZ bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. XmoÝhr _hmnwéfm§À`m à{V_oMo nyOZ Vmbw H mÜ`j {dîUy H§ Qw bo `m§ Z r Ho bo . Jm§YrO`§Vr{XZr VmbwŠ`mV H m`©H Ë`mªZr MaIm {ZemUr Agbobo {Va§Jm ÜdO Amnmnë`m Kar bmdbo. VgoM añË`mÀ`m XwV\ m© Kam§da ÜdO bmdyZ em§VVoMm g§Xoe {Xbm. `m H m`©H« _mg ^mD gmho~ a§Yo, {H aU gmoi§Ho , JmoaIZmW H moH mQo, A§~mXmg Km`mi, am_^mD OmYd, ZdZmW H| Ðo, nm§Sw a§J amRmoS , eoI Abr, na_oída AmRdo, eaX H moH mQo, am_oída Im§S oH a, {dÆb Jw§Omi, bú_U AmX©S , amYm{H gZ Vm¡a, {dîUyn§V gamQo, XÎmm C\ mS AmXr CnpñWV hmoV.o

dAqhgm`m{dMmam§Mrg_mOmbmIarJaOAmho, Ago à{VnmXZ ~m~wamd gVHa `m§Zr OmbZm Z{gªJ ñHy b `oWo Am`mo{OV _hmË_m Jm§Yr O`§Vr H m`©H« _àg§Jr Ho bo. `m H m`©H« _mg à_wI nmhþUo åhUyZ OmbZm H m±Jgo« nmQuMo ga{MQUrg _mohZ B§Jio `m§Mr CnpñWVr hmoVr. `mdoir OmbZm Z{gªJ ñHy bMo g§MmbH Sm°. {Xbrn ~ZonmQrb `m§Zr _hmË_m Jm§ Y tÀ`m ñdmV§ Í `bT çm_Yrb `moJXmZm~Ôb{dMma_m§Sbo. `màg§JrNm`mZmJao, _hmXodr {Jar, Z_«Vm Ymg, A§OZm H m§~io, gr_m dSnÌo, AM©Zm ZoaJodmS, nwînm am`dmSo, H ënZm _mZHo , Á`moVr {eagmR, Cfm VaXo, em§Vm ~ZgmoSo `m§Zr _. Jm§Yr§À`m OrdZH m`m©da àH me QmH bm. Am^maàXe©Z gr_m dSnÌo `m§Zr Ho bo. H m`©H« _ `eñdr H aÊ`mgmRr lr_Vr eoI _°S_, A{_V ~ZgmoS,o na_oída H mio `m§Zr n[al_ KoVbo.

gd©Y_©g_^md g{_Vr OmbZm- gË`, Aqhgm d ào_mMo nwOmar _hmË_m Jm§Yr ho EH AmXe© bmoH ZoVm hmoVo. Xoedm{g`m§À`m H ë`mUmgmRr Vo OrdZ^a à`ËZerb am{hbo. AqhgmË_H Am§XmobZmÛmao Amnë`m Xoembm ñdmV§Í` {_idyZ XoD Z Ë`m§Zr Omo B{Vhmg aMbm Ë`mbm H moUrhr {dgê eH V Zmhr. AmO Ë`m§Mo {dMma àË`oH _mZdmZo Amnë`m OrdZmV CVa{dUo hrM Iar Ë`m§Zm AmXam§ O br Agy eHo b, Ago {dMma gd©Y_©g_^md g{_VrÀ`m AÜ`jm lr_Vr Am`oemImZ _wbmZr `m§Zr ì`º Ho bo. g{_VrV\} Am`mo { OV Jm§ Y r O`§ V r H m`© H « _mV AÜ`jñWmZmdê Z Ë`m ~mobV hmoË`m. `mdoir à_wI nmhþUo åhUyZ A°S . gmohob {gÔrH s Cn{ñWV hmoV.o H m`©H« _mÀ`m àma§^r A°S. gmohb o {gÔrH s `m§Zr Jm§YrOr§À`m à{V_obm _më`mn©U H ê Z AmXam§Obr dm{hbr. `mdoir A°S. gmohb o åhUmbo H s, AmO XoemV Jm§YrOtÀ`m {dMmam§Mr OmU RodUmao bmoH Agë`mZo Amnë`m XoemV g§`_, em§Vr {XgV Amho. _mZdVoMm Y_© nmiUmao _hmË_m Jm§ Y r `m§ M r O`§ V r gd© Y _© g _^md g{_VrZo gmOar H ê Z Jm§YrOtÀ`m {dMmam§Zm OZgm_mÝ`m§n`ªV nmohM{dÊ`mMo H m`© Ho ë`m~Ôb g{_VrÀ`m H m_mMo H m¡VwH Ho bo. `màg§Jr \ mXa gwaoe hmVmJio, Vwieram_ MìhmU, eH sb Hw aoer `m§Zrhr Amnbo _ZmoJV ì`º Ho bo. H m`©H« _mMo g§MmbZMìhmU`m§ZrVaAm^maàXe©Z g_raHw aeo r `m§Zr Ho bo. `mdoir _h|Ð ghJb, Sm°. amYoem_ O¡ñdmb, amOHw _ma Hw H SoOm, `mgrZ _wbmUr `m§À`mgh n[agamVrb ZmJ[aH Cn{ñWV hmoV.o

_mD br godm^mdr g§ñWm, amohZdmSr

OmbZm- _mD br godm^mdr g§ñWm `m§À`m dVrZo amï´ {nVm _hmË_m Jm§Yr `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. gXarb H m`©H« _mg g§ñWmÜ`j kmZoída CJbo à_wI A{VWr åhUyZ XÎmmÌ` VZnwao, O`nmbqgJ ~§wXobo, Xm_y H mio, na_oída qeXo `m§Zr nwînhma An©U H ê Z amï´ nwéfm§Zm A{^dmXZ Ho bo. `màg§ J r AÜ`j kmZo í da CJbo `m§ Z r amï´ {nVm _hmË_m Jm§Yr `m§À`m H m`m©Mm Jm¡ad Ho bm. gXarb H m`©H« _mg AmH me H ao, ^mñH a ~miamO, {dbmg ZadSo, gwZrb lrgw§Xa, hZw_§V _hmamO, ~m~mgmho~ JOa, {H emoa nmS_wI, amOy Mmdao, bú_U VZnwao, na_oída CJbo, gw^mf VZnwao, `moJoe XwgmZo, g§O` ~miamO, gma§J _¢X, g{MZ Mmigo , ~mby hmdao , AmË_mam_ _¢ X , C_mOr Zd{Jao , F qfXa _¢ X , H m§ V m _¢ X , {dÆ b CJbo , {H gZ VZnw a o , {S Jm§ ~ a CJbo , a§ J ZmW hmdao , a_o e Mmdao , ~m~mgmho ~ CJbo , {H gZ {gaJw io , {Xbrn ~miamO, OmbZm(à{V{ZYr)- _hmË_m Jm§Yr§À`m gË` a§ J ZmW AmXtMr CnpñWVr hmo V r.

_. Jm§YtÀ`m {dMmam§Mr g_mOmbm JaO- gVH a

N m`m§{H V

_hmË_m Jm§Yr AÜ``Z H| ÐmÀ`m dVrZo Am`mo{OV amÁ`ñVar` dº¥ Ëd ñnY}V _mJ©Xe©Z H aVm§Zm àm. ~r.dm`. Hw bH Uu. ì`mgnrRmda àmMm`© a_oe AJ«dmb, àm. Xgao, àm. _wabrYa Jmoëhma AmXr.

~mb{dH mg àm. emioV _. Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aVm§Zm emioÀ`m AÜ`jm, {ejH , {e{jH m d _w»`mÜ`m{nH m. (Nm`m- Z§X{H emoa ehmUo)

CM YK

C M Y K

~hþOZ a`V n[afXoÀ`m dVrZo _hmË_m Jm§Yr d bmb~hmXya emór `m§Mr O`§Vr gmOar H aÊ`mV Ambr. `mdoir eaX ASmJio, g§O` OmYd, ^mZwXmg Vm§~o AmXr.

C M Y K


CM YK

33{Oëøm§ 33 {OëømVV e§e§^^aQŠŠ`m§ a QŠ`mnonojmmA{YH A{YH nmDg

C M Y K

_w~§ B©, (d¥Îmgodm) - aËZm{Jar {OëømV AmO gdm©{YH 53.7 {_.{_. nmD g nSbm. amÁ`mVrb BVa {OëømV AmO nSboë`m nmdgmMr Zm| X Ë`mMà_mUo {OëømVrb nSboë`m nmdgmMr EHy U Q¸ odmar nwT rb à_mUo. H moHo U {d^mJ _§w~B© eha {OëømV AmO nmD g Pmbm Zmhr, na§Vw AmVmn`ªV 148.2 Q ¸ o , _w § ~ B© CnZJa {OëømV 141.68 Q¸ o nmdgmMr Zm|X Pmbr Amho. RmUo {OëømV 0.2 {_._r. EHy U 112.86 Q¸ ,o aËZm{Jar 53.7 {_._r, 123.49 Q¸ ,o am`JS {OëømV 5.9 {_._r, 108.39 Q¸ o, {g§YwXwJ© 65.7 {_._r, 128.21 Q¸ o nmD g nSbm. Zm{eH {d^mJ Zm{eH {d^mJVrb {OëømV AmO nmdgmMr Zm|X Pmbr Zmhr.

_mÌ Zm{eH {d^mJmVrb {OëømVrb nmdmgmMr Q¸ odmar nwT rbà_mUo Zm{eH {OëømV 88.77 Q ¸ o , Yw i o {OëømV 104.07 Q¸ o, Z§Xwa~ma 82.17 Q¸ o, OiJm§d 110.16 Q¸ o, Ah_XZJa 162.94 Q¸ o. nwUo {d^mJ nw U o {Oëhm 0.8 {_._r, 111.23 Q¸ o, gmVmam 13.2 {_._r, 144.85 Q¸ o gm§Jbr 3 {_._r, 134.66 Q¸ o, gmobmnya 2.9 {_._r, 148.55 Q ¸ o , H moëhmnya 27.4 {_._r., 102.4 Q¸ o. Am¡aJ§ m~mX Am¡ a § J m~mX {Oëhm 0.5 {_._r., 124.04 Q¸ o, OmbZm 1.7 {_._r, 125.15 Q¸ o, ~rS 0.8 {_._r, 138.39 Q ¸ o , na^Ur 2.5 {_._r., 128.65 Q¸ o, Cñ_mZm~mX 0.6 {_._r,

132.77 Q¸ o, Zm§XoS 0.9 {_._r., 110.91 Q¸ o, bmVya 0.1 {_._r., 128.89 Q ¸ o , {h§Jmobr 1.6 {_._r., 144.7 Q¸ o. ZmJnya {d^mJ ZmJnya {OëømV AmO nmdgmMr Zm|X Zmhr. EHy U nmdgmMr Zm|X 117.18 Q¸ ,o dYm© {OëømV AmO nmdgmMr Zm|X Zmhr EHy U nmdgmMr Zm|X 125.67 Q¸ o, ^§S mam 1.4 {_._r. EHy U 111.15 Q¸ o, M§Ðnya {OëømV AmO nmdgmMr Zm|X Zmhr EHy U nmdgmMr Zm|X 129.95 Q¸ o, JS{Mamobr 0.5 {_._r, 129.1 Q ¸ o , Jm| { X`m 0.6 {_._r., 107.39 Q¸ o. A_amdVr {d^mJ A_amdVr {OëømV AmO

_§Jidma, 5 Am°ŠQmo~a, 2010

Jmodm EŠgàogbm AnKmV nmdgmMr Zm| X Zmhr EHy U nmdgmMr Zm|X 124.48 Q¸ o, `dV_mi 2 {_._r., 114.76 Q¸ o, ~wbTmUm 1.5 {_._r., 141.63 Q¸ o, AH mobm 0.4 {_._r., 111.56 Q¸ o, dm{e_ 2.5 {_._r., 122.41 Q ¸ o BVH r nmdgmMr Zm|X Pmbobr Amho. 33 {OëømV 100 QŠ`mnojm OmñV nmD g nSbm Amho. Va 2 {OëømV 76 Vo 100 QŠ`mn`ªV nmdgmMr Zm|X Pmbr Amho.

Ym{_©H ZoVo H aUma Ý`m. e_mªMm gËH ma

bmoH emhr {XZm{Z{_Îm _w»`_§Ìr AemoH MìhmU `m§Mm OZVm Xa~ma gmo_dmar {_Zr {WEQa, _§Ìmb` `oWo g§nÞ Pmbm. Ë`màg§Jr OZVoMr JmèhmUr EoH VmZm _w»`_§Ìr AemoH MìhmU, nmobrg _hmg§MmbH Sr.{edmZ§XZ d _w»` g{Md Oo.nr.Sm§J,o àYmZ g{Md A{OVHw _ma O¡Z.

_w»`_§Ìr Am{U Cn_w»`_§Ìr `m§À`m Cn{ñWVrV

AmO"_hmamîQ´ n`©QZ-g§YrdAmìhmZo' {df`mdaMMm©gÌ _w § ~ B© , (d¥ Î mgo d m)_hmamîQ´mVrb n`©QZ joÌmVrb g§Yr d AmìhmZo `m {df`mda MMm© H éZ Ë`mZw g ma Ymo a UmË_H {ZU© ` KoÊ`mgmRr amÁ` emgZmZo CÚm 5 Am° Š Q mo ~ a, 2010 amo O r EH {Xder` MMm©gÌ Am`mo{OV Ho bo Amho. amÁ` emgZmMm n`© Q Z d gm§ñH¥ {VH H m`© {d^mJ Am{U _hmamîQ´ n`©Q Z {dH mg _hm_§S i _hmamîQ´ n`© Q ZAm`mo { OV '_hmamîQ´ g§Yr d AmìhmZo' `m {df`mdarb ho {Xdg^amMo MMm©gÌ VmO_hb n°bgo , Anmobmo ~§Xa, _w~§ B© `oWo hmoUma Amho. _hmamîQ´ mVrb n`© Q Z ì`dgm`mgmRr AË`§V _hÎdmMo RaUmè`m `m n[ag§dmXmMo CÓmQZ _w»`_§Ìr AemoH MìhmU H aUma AgyZ AÜ`jnXr Cn_w»`_§Ìr NJZ

^w O ~i AgUma AmhoV. n`©Q Z_§Ìr S m° . {dO`Hw _ma JmdrV d amÁ`_§Ìr dfm© Jm`H dmS à_wI nmhwUo åhUyZ Cn{ñWV amhUma AmhoV. _hmamîQ´ mV n`© Q H m§ Z m AmUUmè`m Vgo M Amboë`m n`©Q H m§Zm (BZ ~mD§ S Qw [añQ) gmo`r-gw{dYm d godm nw a {dUmè`m H§ nÝ`m, g§ ñ Wm d ì`mdgm{`H Am{U d[aîR ñVamdarb {ZdS H _mÝ`da `m n[afXo b m Cn{ñWV amhUma AmhoV. n`©QZ df© 2011 À`m {Z{_ÎmmZo amÁ` emgZ am~{dUma Agboë`m {d{dY `moOZm Am{U CnH« _ VgoM YmoaUmË_H {ZU©` `m§Mo gwVmodmM `m n[afXoV H aÊ`mV `oUma AmhoV.

A`moÜ`m, (d¥Îmg§ñWm) am_OÝ_^y _ r Ý`mgmMo gXñ` am_{dbmg doXm§Vr `m§Zr _m{hVr {Xbr H r, A`moÜ`oVrb dmXJŒñV OmJoÀ`m IQë`mMm {ZH mb XoUmao Abmhm~mX Cƒ Ý`m`mb`mÀ`m bIZm¡ I§S nrRmMo EH Ý`m`mYre Ya_dra e_m© `m§ M m A`mo Ü `m ehamVrb Ym{_©H ZoVo gËH ma H aUma Amho. "am_ _§ { XamÀ`m ~mOy Z o Eo{Vhm{gH {ZH mb {Xë`m~Ôb A`moÜ`oVrb gmYy Am{U g§V Ý`m. e_m© `m§Mm gËH ma H aUma AmhoV,' Ago doXm§Vr åhUmbo. Ý`m. e_m© `m§À`mer MMm© H ê ZM Ë`m§À`m gËH mamÀ`m H m`©H« _mMr VmarI RadÊ`mV `oBb © . gmYy§À`m ^mdZm§Mm Vo AmXa H aVrb Ago gm§JyZ doXm§Vr åhUmbo H r, Ý`m. e_m© {Zd¥ Î m Pmbo Agë`mZoM gÜ`m Ë`m§Mm gËH ma H aÊ`mV `oUma Amho. Ý`m. Eg. `y. ImZ Am{U Ý`m. gwYra AJŒdmb ho AÝ` Xmo Ý hr Ý`m`mYre {Zd¥ Î m Pmë`mZ§ V a Ë`m§ M mXo I r gËH ma H aÊ`mV `oUma Amho. Ý`m. e_m© Joë`m ewH« dmarM {Zd¥Îm Pmbo AmhoV.

Ah_XZJa,(d¥ Î mgo d m) {X„rH Sy Z Jmoì`mH So {ZKmboë`m Jmodm EŠgàogbm AmO Ah_XZJa `o W o AnKmV Pmbm. JmS r Ah_XZJaÀ`m ñWmZH mV àdoe H aVmM B§{OZmMo XmoZ MmHo AMmZH VwQë`mZo B§{OZ Kgabo. JmSrMm doJ H _r Agë`mZo MmbH mbm {Z`§ÌU RodUo gmono Jobo Am{U nwTrb XwKQ© Zm Qibr. `m AnKmVmV H moUrhr OI_r Pmbo Zmhr. ao ë do A{YH mè`m§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma `m AnKmVmZ§ V a `m ^mJmVrb JmSçm§Mo doimnÌH ~XbÊ`mV Ambo. aoëdo H _©Mmè`m§Zr VmVSr_o KQZmñWir Ymd KoVbr.

{edgoZM o o H mhr nXm{YH mar d ZJagodH _ZgoÀ`m g§nH m©V

Sm|{~dbr, (d¥Îmgodm) {edgoZM o o H mhr nXm{YH mar d EH XmoZ ZJagodH _hmamï´ Zd{Z_m©U goZÀo `m g§nH m©V AmhoV Aer _m{hVr _ZgoMo {dYmZg^oVrb JQZoVo Am_Xma ~mim Zm§XJmdH a `m§Mr nÌH mam§er AZm¡nMm[aH ~mobVmZm {Xbr. H ë`mU d S m| { ~dbrVrb _hmamï´ Zd{Z_m©U goZoÀ`m BÀNw H C_oXdmam§À`m _wbmIVr Jobo XmoZ {Xdg Sm|{~dbrV d Ë`mnydu XmoZ

C M Y K

AÜ`j bmbyàgmX `mXd `m§Zr AmO KmofUm Ho br H r, Ë`m§Mr nËZr d {~hmaÀ`m _mOr _w»`_§Ìm am~SrXodr {dYmZg^o M r {ZdS Uy H Xmo Z _VXmag§KmVyZ bTdUma. am~SrXodr d¡embr {OëømVrb amKmonay Am{U Nnam {OëømVrb gmoZno ay `m XmoZ _VXmag§KmVyZ {ZdSUyH bTdUma AgyZ `m XmoÝhr _VXmag§KmV {Vgè`m Q ßß`mV _VXmZ hmo U ma Amho . am~SrXodr gÜ`m amKmonay _VXmag§KmMo à{V{ZYrËd H aVmV. "njmZo am~S rXo d tZm Xmo Z _VXmag§KmVyZ C_oXdmar XoÊ`mMm {ZU©` njmZo KoVbm AgyZ Ë`m XmoÝhr OmJm§ d a {dO`r hmo V rb `mMr Amåhmbm ImÌr Amho,' Ago bmby `m§ Z r gm§ { JVbo . {dYmZg^m

lrZJa, (d¥ Î mg§ ñ Wm) H m{í_a Imo è `mV gmo _ dmar \w {QadmÚm§Zr Ho bobo {damoY àXe©ZmMo AmìhmZ gmo_dmar naV KoVë`mZ§Va àemgZmZo lrZJa Am{U H m{í_a Imo è `mVrb à_w I ehamVrb g§Mma~§Xr _mJo KoVbr. Ë`mZ§Va `oWrb OZOdrZ nyd©nXmda Ambo

Amho. lrZJa_Ü`o EH m d[að A{YH mè`mZo gm§{JVbo H r, lrZJa Am{U Imo è `mÀ`m BVa ^mJmV gmo_dmar g§Mma~§Xr bmdÊ`mV `oUma Zmhr. hw[a©`V ZoVo gæ`X Abr {JbmZr `m§Zr gmo_dmar bmoH m§Zm gm_mÝ` H m_H mO gwé H aÊ`mMo AmìhmZ Ho bo.

gm{hË`ZJarbm H¡ . {edmOramd _w§So `m§Mo Zmd A§~mOmoJmB©, (d¥Îmgodm) - Mm¡Wo A§~mOmoJmB© gm{hË` g§_obZ 23 d 24 Am°ŠQmo~a amoOr `oWrb `moJío dar àmW{_H emioÀ`m AmdmamV ^aUma Amho. `m n[agambm H¡ . {edmOramd _wS§ o gm{hË` ZJar Ago Zmd XoÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm Amho, Aer _m{hVr g§_obZmMo ñdmJVmÜ`j {dÚmYa nm§So `m§Zr {Xbr. H¡ . {edmOramd _wS§ o ho {gÕhñV HWmHmahmoV.o Ë`m§Zr{b{hboë`mAZoH HWm amÁ`^a JmOë`m. HWm HWZmMr Ë`m§Mr {d{eï e¡br hmoVr. àm._wHw X§ amOn§Io `m§À`m {ZdmgñWmZr Pmboë`m Hm`©H«_mV Ë`m§Zr HWmHWZ Hobo hmoV.o Ë`m§Zm JŒm_rU OrdZmMr Zg gmnSbr hmoVr.Vo _.gm.n.Mo AOrdgXñ`hmoV.o H¡ . {edmOramd _wS§ o d¡ÚZmW ~±Ho À`m A§~mOmoJmB© emIoMo _°ZOo a åhUyZ H m_

HarV hmoV.o JVdfr© AMmZH Amboë`m öX`{dH mamÀ`m PQŠ`mZo Ë`m§Mo {ZYZ Pmbo. H¡ . _wS§ o `m§À`mñ_¥VrgA{^dmXZ H aÊ`mgmRr g§_obZmÀ`m gm{hË` ZJarg Ë`m§Mo Zmd XoÊ`mMo Rabo. Agohr nm§So `m§Zr gm§{JVbo. ^mñH a M§XZ{ed `oUma à{gÕ H WmH ma Am{U JŒm_rU gm{hË`mMo AmYmañV§^ àm.^mñH a M§ X Z{ed A§ ~ mOmo J mB© gm{hË` g§_b o Zmbm CnmqñWV amhUma AmhoV. A§~mOmoJmB©V dmñVì` Ho boë`m na§Vw ~mhoa ñWm{`H Pmboë`m ì`º rg à_wI nmhwUm åhUyZ ~mobmdbo OmVo. àm.M§XZ{ed `m§Mo _hm{dÚmb`rZ {ejU A§~mOmoJmB© `oWo Pmbo Amho. g_mamon gÌmV Vo ^mfU H aVrb Aer _m{hVr g§_obZmMo ñdmJVmÜ`j {dÚmYa nm§So `m§Zr {Xbr.

Ë`mda n`© Q Z CÚmo J mVrb OmUH mam§_Ü`o MMm© KSdyZ Ë`m§Mr _Vo Am{U gyMZm `m§Mr Zm|X `mdoir KoÊ`mV `oUma Amho. `m MMm©gÌmV n`©Q Z joÌmVrb nm`m^yV gw{dYm-amÁ` emgZmMr ^y{_H m Am{U ImgJr CÚmoOH m§Mm gh^mJ VgoM n°Ho O Qy g© A±S à_mo e Z-^{dî`mVrb {Z`mo O Z Am{U ZdrZ n`©QZ H| Ðo (BH mo, A°JmŒ ,o éab, A°Sìh|Ma, ~m°brdyS, _o{SH b Qw[aP_) `m {df`m§Mm g_mdoe Amho.

Qßß`mV _VXmZ hmoV Agboë`m _VXmag§KmVrb 60 C_oXdmam§Mr Xwgar `mXr njmZo AmO Omhra Ho br.

àË`oH à^mJmV 4 Vo 9 n`ªV BÀNwH C_oXdma _wbmIVrgmRr hmoVo. 4 Vo 5 à^mJmV EH _od C_oXdma hmoVm. _Zgo gd© OmJm bTdÊ`m~m~V {dMma H arV Agë`mMohr Vo åhUmbo. _ZgoMo AÜ`j amO RmH ao {ZdSUyH rÀ`m H mimV Sm|{~dbrV amhÊ`mg `oVrb Ago g§Ho V Am. gaXogmB© `m§Zr {Xbo d Am_Mm ZoVm aUm§JUmV gdm©V nwTo AgVmo Ago gm§{JVbo.

ehamV gmo _ dmar Xw H mZo , ì`dgm{`H à{VðmZ, e¡j{UH g§ñWm, ~±H Am{U nmoñQ Am°{\ g gm_mÝ`nUo gwé hmoVo Va añË`mdéZ dmhZm§Mrhr dX©i gwé hmoVr. _wZra Ah_X ZmdmÀ`m EH m Am°Q mo[ajm MmbH mZo gm§{JVbo H r, AmB©Mo Xm{JZo {dHy Z _r hm Am°Qmo[ajm KoVbm hmoVm.

AmVm _r _mÂ`m ^{dî`mdéZ AË`§V Xw{dYm AdñWoV Amho. Joë`m Mma _{hÝ`mnmgyZ _mPm [ajm Ho di Mma {XdgM Mmbbm Amho. Imoè`m_Ü`o Joë`m 11 OyZnmgyZ gwé Agboë`m {h§gH KQZm_Ü`o AmVmn`ªV 109 bmoH Rma Pmbo AmhoV.

WmoS Š`mV d¥Îm JQ~mOr gmoSy Z H m`©H Ë`mªZr OZVoV amhyZ H m_ H amdo - amhwb Jm§Yr QrH _JS, (d¥Îmg§ñWm) - H m±J«og _hmg{Md amhwb Jm§Yr `m§Zr `wdm H m±Jgo« H m`©H Ë`mªZm g„m XoVm§Zm åhQbo H r, Oa _Ü`àXoemV ^mOnm gaH ma ~Xbm`Mr Agob Va AmngmVrb JQ~mOr gmoSwZ OZVoV amhwZ H m_ H amdo. amhwb Jm§Yr `m§Zr gmo_dmar Zmam`UXmg Iao ñQo {S`__Ü`o X_moh, NÎmanwa d QrH _JSÀ`m `wdm H m±Jgo« H m`©H Ë`mªZm n[an¹ ZoVm ~ZÊ`mÀ`m nÕVr gm§{JVë`m d åhQbo H r gd© H m`©H Ë`mªZr OZVoV amhwZ njmMr {dMmaYmaoÀ`m AZwê n H m`© H am`bm hdo Zm H r ZoË`mMr _mJrb~mOw ~ZwZ H m_ H am`bm nm{hOo. Ë`m§Zr åhQbo H r nj H m`©H Ë`mªÀ`m H m`m©Mo _wë`m§H Z H aob d Ë`mbm Ë`m AmYmamda g§KQZoMr O~m~Xmar gmondbr OmB©b. Ë`m§Zr åhQbo H r, `m H m`©H Ë`mªÀ`m g§KQZoÀ`m H m`m©Mm XoIrb _wë`m§H Z hmoBb © Am{U Ë`mZ§Va Ë`m§Zm OZVoV amhwZ H m_ H aÊ`mMr g§Yr {Xbr OmB©b. amhwb `m§Zr åhQbo H r, g§KQZmMo nX {_idÊ`mgmRr AmVm H moUË`mhr d[að ZoË`mMr {g\ mae AmYma KoUma Zmhr d H m`©H Ë`mªZm Ë`m§À`m H m_mÀ`m AmYmamdaM g§Yr {Xbr OmB©b.

amOYmZr {X„rV nyUË© dmg `oUmè`m AË`mYw{ZH d ^ì` ZdrZ _hmamîQ´ gXZmMr nmhUr Cn_w»`_§Ìr NJZ ^wO~i `m§Zr Ho br. Ë`màg§Jr Im.g_ra ^wO~i, Or.E_.H§ Ymao, E.~r.Jm`H dmS AmXr.

dYm©, (d¥Îmgodm) - Jm§Yr O`§VrÀ`m {Xder dÜ`m©À`m n{dÌ ^y_rV gaH mar H m`m©b`mV Amobr nmQr© H aUmè`m§Mr {P§J AmVm CVaob. H maU H¥ fr AYrjH m§À`m H m`m©b`mV Xmê nmQr© H aUmè`m nmM A{YH mè`m§Zm {Zb§{~V H aÊ`mV Ambo Amho. `mV EH H m`m©b`rZ A{YjH , EH boIm{YH mar, EH Q´go a Am{U XmoZ {b{nH `m§Mm g_mdoe Amho. eoVH è`m§À`m godmW© Ago ~ŒrX Agboë`m H¥ fr ImË`mVrb `m H _©Mmè`m§Zm eoVH ar godo~Ôb {H Vr AmñWm Agob hm àíZ Amho. EH md¥Îmdm{hZrda Amoë`m nmQr©Mr ~mV_r àgmarV Pmë`mZ§Va hr H madmB© H aÊ`mV Ambr Amho.

A`moÜ`m dmX Ý`m`mb`m~mhoa ~m°å~ Agë`mMm ^rVr_wio {d_mZ H mobH mË`mV CVadbo gmoS dmdm - OmdSo H a H mobH mVm, (d¥Îmg§ñWm) - H mb amÌr Ceram AMmZH `oWrb ZoVmOr gw^mfM§Ð ~mog Am§Vaamï´r` {d_mZVimda _m°ñH mo `oWZy {g§JmnyaH So OmUmao {g§Jmnya EAabmB©ÝgMo {d_mZ ~m°å~ Rodë`mMr _m{hVr {_imë`mZo CVadÊ`mV Ambo. {g§Jmnya EAabmB©ÝgMo ~moBJª -777 ho 250 àdmgr Am{U 15 H _©Mmar Agbobo {d_mZ ^maVr` hdmB© hÔrV AgVmZm _m°ñH moVrb A{YH mè`m§Zr {d_mZmÀ`m H _m§Sabm {d_mZmV ~m°å~ RodÊ`mV Amë`mMr eŠ`Vm Agë`mMo gm§{JVbo. Ë`mZ§Va H _m§SaZo VmVSrZo {X„rVrb hdmB© dmhVyH {Z`§ÌU H jmer g§nH© gmYbm. amï´Hw b H« rSm ñnYmªÀ`m nmíd©^_y rda gwajoMm ^mJ åhUyZ {X„r {d_mZVimda nyd{© Z`mo{OV {d_mZm§ì`{V[aº AÝ` H moUVohr {d_mZ CVadÊ`mg ~§Xr KmbÊ`mV Ambr Agë`mZo VoWrb H jmZo `m {d_mZmbm CVadÊ`mMr

`oD Z Ro nboë`m ZdamÌmoËgdmMr Oæ`V V`mar gwê Amho. Zm{eH Mr JŒm_XodVm Agboë`m lr H m{bH m Xodr _§{XamV ZdamÌmoËgd H mimV XaamoO gmYmaU EH bmI ^m{dH Xe©ZmgmRr `oV AgVmV. Ë`m_wio nmo{bg Am{U Q´ ñQ `m XmoKm§Zrhr gwajoÀ`m Cnm``moOZm§gmRr V`mar Ho br Amho. 'Q´ ñQ'Zo {Xdgm d amÌrÀ`m gwajogmRr EHy U 50 ImgJr gwajmajH m§Mr ì`dñWm Ho br AgyZ, Ë`mV 20 _{hbm gwajmajH m§Mm g_mdoe Amho. Xe© Z mgmR r am§ J o V Cä`m Agboë`m ^m{dH m§Zm J^©J¥h, g^m_§ S nmVrb JXrMr© Ñî`o {XgmdrV `mgmRr _moRçm AmH mamMo

C M Y K

dÜ`m©V Amobr nmQr© H aUmao nmM H _©Mmar {Zb§{~V

nadmZJr ZmH mabr. VgoM H mobH mVm {H§ dm TmH m {d_mZVimda OmÊ`mMr gyMZm H jmVyZ {d_mZmbm XoÊ`mV Ambr. Ë`mZ§Va amÌr 11 dmOyZ 59 {_{ZQm§Zr ho {d_mZ H mobH mË`mV CVadÊ`mV Ambo. Ë`m_wio {d_mZVimda nyUn© Uo Am{U~mUr Omhra H aÊ`mV Ambr. AOyZhr ho {d_mZ `mM {d_mZVimdarb {ZO©Z H aÊ`mV Amboë`m YmdnÅrda C^o Amho. Ë`mVrb gd© àdmgr Am{U H _©Mmè`m§Zm {d_mZmVyZ CVadÊ`mV Ambo. ZmJar {d_mZ dmhVyH Am{U gwajm {d^mJmÀ`m ~m°å~emoYH Am{U ZmeH nWH mZo gImob VnmgUr Ho ë`mZ§Va {d_mZmV H moUVrhr Amjonmh© dñVy gmnSbr Zgë`mMr _m{hVr {_imbr Amho. àdmem§H Srb gd© gm_mZ XoIrb `m nWH mZo Vnmgbo VgoM {d_mZmVyZ dmhVyH H aÊ`mV `oV Agboë`m _mbmMrXoIrb {ZO©Z ^mJmV ZoD Z VnmgUr Ho br hmoVr.

ZmeH mV ZdamÌmoËgdmgmRr {deof gwajm Zm{eH , (d¥ Î mgo d m) "EQ rEg'Zo AQ H Ho bo ë `m {~bmb_w i o Am§ V aamï´ r` XheVdmXmMo Omio Zm{eH n`ªV nmohmoMë`mMo nwTo Amë`mZo, gwajm `§ÌUm§darb O~m~Xmar A{YH dmTbr Amho. JUoemoËgdmà_mUoM ZdamÌmoËgdXoIrb {Z{d©¿Z nma nSmdm, `mgmRr nmo{bg `§ÌUm§Zr gmd©O{ZH 'BìhoÊQg'H So bú` H| XrV Ho bo AgVmZmM, 'lr H m{bH m Xodr _§{Xa Q´ ñQ'Zohr H m{bH m `mÌmoËgdmXaå`mZÀ`m gwajogmRr grgrQrìhr, EbgrSr ñH« rZ d dm°H rQm°H r Aem {d{dY Cnm``moOZm Ho ë`m AmhoV. ehamV gd©Ì AmRdSm^amda

{Xdg H ë`mU `oWo gwé hmoË`m. Ë`mZ§Va nÌH mam§er AZm¡nMm[aH ~mobVmZm Am. Zm§XJmdH a `m§Zr darb _m{hVr {Xbr. `màg§Jr Am. {ZVrZ gaXogmB©, Am. à{dU XaoH a, Am. a_oe nmQrb, Am. àH me ^moBa© , em{bZr RmH ao AmXr Cn{ñWV hmoV.o gd© M amOH r` njm§ ~ Ôb OZVo M m ^« _ {Zamg Pmë`mZo _Zgo~Ôb gdmªÀ`m Anojm dmTë`m AmhoV Ago gm§JZy Am. gaXogmB© `m§Zr

Imoè`mVrb g§Mma~§Xr _mJo, OZOrdZ nydn© Xmda

dr XmoZ _VXmag§Km§VyZ {ZdSUyH bTdUma ^mOnmMo {eboXmaOmhra am~SrXo nmQUm, (d¥Îmg§ñWm) - amOX {ZdSUwH rÀ`m {Vgè`m Am{U Mm¡Ï`m H ë`mU, (d¥ Î mgo d m) H ë`mU-Sm|{~dbr _hmnm{bHo À`m {ZdSUyH rgmRr {edgoZm-^mOnmZo OmJm dmQnmMm \ m°å`w©bm Omhra Ho ë`mZ§Va ^mOnmZo 45 n¡H r 27 C_oXdmam§À`m Zmdm§Mr KmofUm H éZ ~mOr _mabr Amho. ^mOnmÀ`m `m C_o X dmam§ _ Ü`o 4 B§ { OZr`a, 8 nXdrYa, 8 AmOr-_mOr ZJagodH Am{U 9 _{hbm§Mm g_mdoe Amho. 27 C_oXdmam§n¡H r 12 H ë`mU d 15 Sm|{~dbrVrb AmhoV. H ë`mU-S m|{~dbr _hmnm{bH m {ZdSUyH rV gd©M amOH r` nj nyU© VmH XrZo CVaV AmhoV. AIoÀ`m Qßß`mV ~Sçm ZoË`m§À`m O§Jr àMma g^m gwé Pmë`m H r Amamon-àË`mamonm§À`m \¡ ar_wio C_oXdmam§Zm dm°S© {n§OZy H mTÊ`mgmRr do i {_iUma Zmhr. ñWm{ZH nmVirdaMr {ZdSUyH Agë`mZo _VXmam§er {H _mZ XmoZ doim Var WoQ ^oQ ìhmdr. `m ÑïrZo C_oXdma {Z`moOZ H arV AmhoV. H m±J«og-amï´dmXr H m±Jgo« À`m ñWm{ZH ZoË`m§Zm gÎmoMr ñdßZo nSy bmJbr Agbr Var AmKmSrÀ`m ZoË`m§Zr AÚmn OmJm dmQnmMm \ m°å`w©bm A§{V_ Ho bobm Zmhr. Ë`m_w i o AmKmS rVrb AñdñWVoMm \ m`Xm AMyH CMbV ^mOnmZo 27 dm°Sm©Vrb C_oXdmam§da a{ddmar {e¸ m_moVV© Ho bo. Am. g§O` Ho iH a, a{d§Ð MìhmU, {OëhmÜ`j Ho .Ama.OmYd AmXtÀ`m Cn{ñWVrV C_oXdma KmofrV Pmbo. Cd©arV 18 C_oXdmam§Mr `mXr `oË`m Mma {XdgmV Omhra Ho br OmB©b Ago à{gÕr à_wI {XnH {~ŒX `m§Zr gm§{JVbo.

nmZ 6

Mma EbgrSr Qrìhr ~g{dbo OmUma Agy Z , JXr© d gw a jo À `m ì`dñWmnZmgmRr gwajm ajH m§Zm 'dm°H rQm°H r'Mr `§ÌUm CnbãY H éZ {Xbr OmUma Amho. JXrVr©b AZw { MV KQ Zm§ d a bú` Ro dÊ`mgmRr _§{XamV 'grgrQrìhr' `§ÌUmXoIrb ~g{dÊ`mV Amë`mMr _m{hVr Q´ ñQMo AÜ`j AÊUm nmQrb `m§Zr {Xbr. _§{XamVrb XodrÀ`m _yVt©À`m gwdUm©b§H mamV `§Xm ^a KmbÊ`mV Ambr Amho. H m{bHo gh BVa XmoKm XodtgmRr 15-15 Vmoù`m§Mo VrZ gwdUm©bH§ ma H aÊ`mV Ambo AmhoV. {XSeo {H bmo Mm§XrnmgyZ V`ma H aÊ`mV Amboë`m Xodr_mJrb ^mJmMo ZwVZrH aUhr

Pmbo Amho. JXrÀ`m© {Z`moOZmgmRr Jm^mè`mn`ªV {ñQbMo ~°aoHo StJ Q mH Ê`mMo H m_ gw ê Amho . ewH« dman`ªV gd© H m_o nyU© hmoUma Agë`mMm {dœmghr nmQrb `m§Zr ì`º Ho bm. Xaå`mZ nmo{bg Am`wº m§Zr `mÌmoËgdmVrb gwajoÀ`m nmœ©^_y rda JSH ar Mm¡H Vo Xodr _§{XamÀ`m XwV\ m© Hw Rë`mhr àH maMr XwH mZo C^maÊ`mg ~§Xr KmVbr Amho. Ë`m_w i o `mÌmo Ë gdmMm O„mo f _§ { Xamnmgy Z H mhr A§ V amda Agboë`m g§Xrn hm°Qo b Vo _w§~B© ZmŠ`mXaå`mZ ~KVm `oUma Amho. Xadfr© ZdamÌmoËgdmVrb Xhm {Xdg JSH ar Mm¡H Vo Xodr _§{Xa `m Xaå`mZ

CM YK

añË`mÀ`m Xw V \ m© ImÚnXmW© , IoiUr Aem {d{dY dñVyM § r XwH mZo WmQbr OmVmV. _mÌ `§Xm gwajoÀ`m H maUmñVd `m XwH mZm§Zm nadmZJr ZmH maÊ`mV Ambr Amho.

nwU,o (d¥Îmgodm) - A`moÜ`m dmXmda Abmhm~mX Cƒ Ý`m`mb`mZo {ZH mb {Xë`mZ§Va gd© nmVirda gH mamË_H à{VgmX {_iV Agë`mZo H| Ð gaH maZo hm dmX Ý`m`mb`m~mhoa gmoSdÊ`mgmRr à`ËZ H amdoV Ago _V ^maVr` OZVm njmMo àdºo àH me OmdSoH a `m§Zr nwÊ`mV ì`º Ho bo. A`moÜ`oÀ`m àH aUr {h§Xy _hmg^m, gwÞr H| Ðr` dŠ\ ~moS© Am{U {Z_m}hr AmImSm `m§À`mV MM}gmRr H| Ð gaH maZo nwT mH ma ¿`mdm Ago OmdSo H a `m§Zr gm§{JVbo. nwÊ`mVrb _oQ´ mo àH ën H| Ð gaH maÀ`m YmoaUm§_wio _mJo nSV Agë`mMr QrH m OmdSo H a `m§Zr `mdoir Ho br.

_w§~B©V nmUr H nmV Zmhr, _w§~B© _ZnmMm {ZU©` _w~§ B©, (d¥Îmgodm) - _w~§ B©H am§gmRr EH Iyf I~a Amho... ~rE_grZo `m nwTo nmUr HnmV ZHaÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho. _w~§ B©V Pmboë`m Mm§Jë`m nmdgm_wi§ _w~§ B©bm nmUr nwadRm H aUmao 6 hr Vbmd nyUn© Uo ^abo AmhoV, Ë`m_wi§ _w~§ B©H am§Zm Am°JñQ 2011 n`ªV nwab o BVH m nmUrgmRm CnbãY Agë`mZo ~rE_grZo hm {ZU©` KoVbm Amho. _w~§ B©V gÜ`m 15 Q¸ o nmUr H nmV hmoVr. _w~§ B©bm VmZgm , ^mVgm, Aßna d¡VaUm, {dhma, _moSH gmJa, Vwbgr `m Vbmdm§VZy nmUrnwadRm hmoVmo. ^mVgm Vbmd gmoSë`mg Cabobo nmMhr Vbmd 100 Q¸ o ^abobb o AmhoV.

~{b©Z, n°[ag XheVdmÚm§À`m {ZemÊ`mda dm°{e§½QZ, (d¥Îmgodm) - A_o[aHo À`m àgma_mÜ`_m§Zr EH AhdmbmV Xmdm Ho bm Amho H r, `wamon_Yrb ~{b©Z Am{U n°[aggmaIo AZoH _hÎdnyU© eha XheVdmÚm§À`m {ZemÊ`mda AmhoV. d¥Îmdm{hZr \ m°Šg Ý`yOZwgma, Jwá A{YH mè`m§Zr `m d¥ÎmmMr nwï r Ho br Amho H r, `wamon_Ü`o XheVdmXr h„m hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. ho bjmV KoVm A_o[aH m gaH maZo `wamonMm Xm¡am H aV Agboë`m Amnë`m ZmJ[aH m§Zm Xj amhÊ`mMm g„m {Xbm Amho. d¥Îmdm{hZrMo åhUUo Amho H r, n°[ag_Yrb Am`\o b Qm°da, ~{b©ZMo A°Sbm°Z hm°Qob Am{U _Ü` ~{b©Z_Yrb aoëdo ñWmZH AmXr {RH mUr XheVdmXr h„m H é eH VmV.

C M Y K


CM YK

7

_§Jidma, 5 Am°ŠQmo~a 2010

nmZ 1 dê Z _wgiYma nmdgmZo ehambm PmoS nbo

C M Y K

ZwH gmZ Pmbo. A{¾e_Z XbmÀ`m gyÌmZo {Xboë`m _m{hVrà_mUo Am¡fYr ^dZmVrb MoVZ ^méH m `m§Mr ñd{VH EOÝgr (ZwH gmZ 30 hOma), amO|Ð ~wJbo `m§Mr dob\o Aa \ m_m© (1 bmI 75 hOma), {dÚm ~moam `m§Mo ~moam \ m_m© (4 bmI) {d_bm~mB© NmOoS `m§Mo àdrU _o[SH b EOÝgr (1 bmI 50 hOma), dg§V^mB© hm¡Odmbm `m§Mo dobdW© {SñQ´ rã`wQ a (2 bmI), amdgmho~ IoS H a `m§Mr `ed§V EOÝgr (50 hOma) EdTo ZwH gmZ Pmbo. `m{edm` H« m§Vr Mm¡H mVrb ~±H H m°bZr, Vmn[S`m gwna _mH} Q, hm°Q ob XodXyV, g_W©ZJa, ehm~mOma, Cñ_mZnwamgh ehamVrb AÝ` ZmJar dgmhVrV 92 Kam§_Ü`o nmUr {eaë`mMr Zm|X A{¾e_Z {d^mJmH So Zmhr. AZoH ZmJ[aH m§Zr ñdV:hÿZ KamVrb nwamMo nmUr CngyZ ~mhoa \o H bo. `mXaå`mZ g_W©ZJamVrb hm°Q ob Xod{à`m_Ü`o Hy H aMm ñ\ moQ Pmë`mZo H mhr H mi K~amQrMo dmVmdaU {Z_m©U Pmbo hmoVo. gmogmQçmÀ`m dmè`m_wio _Znm H m`m©b`, gm§ñH¥ {VH _§S i, {gSH mo, hSH mo, Odmha H m°bZr, JmaIoS m, ~rS ~m`nmg, hgyb © n[aga, OmbZm amoS, {dÚmnrR n[agamVrb d¥j CÝ_iyZ nSbo. Ë`m_wio H mhr H mi gXarb ^mJm§Vrb dmhVyH ì`dñWm Rßn Pmbr hmoVr. AZoH {RH mUr {dÚwV Vmam VwQë`m_wio Ë`m XwéñV H aÊ`mgmRr _hm{dVaUÀ`m H _©Mmè`m§Zm H gaV H amdr bmJbr. `m_wio ehamVrb AZoH ^mJm§V drO Jwb hmoVr. {MH bRmÊ`mÀ`m doYemioZo H idbo H s, AmO 16.6 {_._r. nmdgmMr Zm|X Pmbr. hdoÀ`m ñWm{ZH H _r Xm~mÀ`m nQ² Q² `m_wio _mÝgwZÀ`m naVrMm VSmIm AmO ~gbm.

Am¡fYemñÍmmVbo Zmo~ob am°~Q© ESdS© `m§Zm Omhra {ZdS g{_VrZo Ho bm Amho. ESdS© Am{U n°{Q´H `m OmoSJmoirZo H| {~ŒO_Ü`oM ~m°Z© hm°b `m n{hë`m Am`ìhrE\ {Šb{ZH Mr gwê dmV Ho br. am°~Q© ESdS© `m§Zm Zmo~b Omhra hmoÊ`mnydr© ~m°Z© hm°bZo Omhra Ho boë`m {ZdoXZmV ESdS© `m§À`m Am`wî`mVbm AË`mZ§XmMm jU åhUOo Ë`m§Zm {Šb{ZH _Ü`o 1000 ì`m Am`ìhrE\ ~mimMm OÝ_ Pmbm Vmo Agë`mMo gm§{JVbo, _mÌ Ë`mMdoir Ë`m§Zm Amnbm ghH mar n°{Q´H AmOmar Agë`mMr ~mV_r {_imbr... _mÌ n°{Q´H `m§À`m {ZYZmnydr©MEH hOmamdo Am`ìhrE\ ~mi OÝ_mbm Ambo hmoV.o Vr ~mV_r EoHy Z n°{Q´H `m§Zm Pmbobo g_mYmZ Am{U Ë`m§À`m Smoù`mV _¥Ë`yndy r© Vaibobo Aly AmnU H Yrhr {dgê eH V Zgë`mMo am°~Q© ESdS© `m§Zr ~m°Z© {Šb{ZH Zo H mTboë`m {ZdoXZmV åhQbo Amho. `m {ZdoXZmVM am°~Q© ESdS© `m§Mr àH¥ Vr àgma_mÜ`_m§Zm _wbmIVr XoÊ`mgmRr nwae o r gj_ Zgë`mMo ñnï H aÊ`mV Ambo Amho. 2010 À`m Zmo~b o nwañH mamV `mdoir n{hë`m§XmM Am¡fY emómVë`m Zmo~b o Mr KmofUm H aÊ`mV Ambr Amho. CÚm ^m¡{VH emómVë`m g§emoYZmMo Zmo~b o Omhra hmoBb © Va ~wYdmar agm`Z emómVë`m g§emoYZmgmRr Zmo~b o Omhra hmoBb © , Ë`mZ§Va ~wYdmar gm{hË`mVbo Va ewH« dmar em§VVoÀ`m à`ËZmgmRrÀ`m Zmo~b o Mr KmofUm hmoBb © ... Ë`mZ§Va 11 Am°ŠQmo~abm åhUOo gmo_dmar AW©emómVë`m Zmo~b o Mr KmofUm hmoBb © .

EE_Qr hñVm§VaUmMo {^OV Kmo§JSo `m~ÔbMr H moUVrM _m{hVr nXm{YH mè`m§Zm Zmhr. àemgZ OmUyZ~wOZy nXm{YH mè`m§Zm A§YmamV RodVo H s H m`, Agm àíZ {damoYr njZoVm à_moX amRmoS `m§Zr CnpñWV Ho bm. Ë`mda gd© gXñ`m§Zr g§_Vr XmIdV `m~m~V gd© _m{hVr àemgZmZo gd© gXñ`m§Zm Úmdr, Aer _mJUr H aÊ`mV Ambr. AH mobm àdmgr dmhVyH g§ñWogmo~V Pmbobm H ama VgoM Ë`m g§ñWoda Zm|X{dÊ`mV Ambobm JwÝhm VgoM EE_Qrg§X^m©V Mm¡H er AhdmbmMr àV gd© gÝ_mZZr` gXñ`m§Zm Úmdr. Ë`m§Mm Aä`mg Ho ë`mZ§VaM g^mJ¥hmV Zm haH V à_mUnÌ XoÊ`mMm àñVmd _m§S Ê`mV `oBb © . Ë`mgmRr AmOMr g^mhr VhHy ~ H ê Z bdH aM `mg§X^m©V g^m KoÊ`mV `oBb © Ago AmXoe _hmnm¡a A{ZVm KmoSb o o `m§Zr {Xbo.

{gSH mo-hSH mo a{hdmem§Mr dmagmh¸ .... _mb_ÎmoÀ`m _yë`m§H ZmZwgma Z KoVm, gXarb _mb_Îmm hr ^mSonQ² Q çmMr Agë`mH maUmZo, ^mSonQ² Q çmMo _yë`m§H Z H ê Z Ë`mda H moQ© \ sg KoÊ`mMo AmXoe XoD Z AO©XmamZo ^abobr A{V[aº H moQ© \ sg naV H aÊ`mMo AmXoe {Xbo. `m {ZU©`m_wio {gSH mo-hSH moVrb a{hdmem§Zm `mnwTo dmagmh¸ m~m~VMr H moQ© \ sg hr _mb_Îmm _yë`m§H Zmda Z ^aVm ^mSonQ²QçmÀ`m _yë`m§H Zmda ^amdr bmJob.

Zì`m _amRr emim§Zm _mÝ`Vm Z XoÊ`mMo YmoaU ~Xbmdo -amO RmH ao

C M Y K

nadmJr {_iV Zmhr. gaH maMo ho YmoaU VmVSrZo ~Xbm`bm hdo `mgmRr amÁ`^amVë`m _amRr emim EH Ì `oV AmhoV. Ë`m§À`m Am§XmobZmbm g_W©Z XoV, Aem _amRr emim§Mr `mXrM amO RmH ao `m§Zr _w»`_§Í`m§H So gwnyX© Ho br. Amåhr Am_À`m nÕVrZwgma n{hë`m§Zm {ZdoXZ XoVmo. Vgo {ZdoXZ {Xbo Amho. AmVm ~m°b Ë`m§À`m H moQm©V Amho. H mhr Pmbo Zmhr Va H m` H am`Mo Vo Amåhr Am_À`m nÕVrZo nmhy ' Aem Bemamhr amO `m§Zr `mdoir {Xbm. {dYmZ n[afX {ZdSUwH rZ§Va _ZgoÀ`m Mma Am_Xmam§Mo {Zb§~Z _mJo KoVë`mZ§Va amO RmH ao `m§Zr _w»`_§Í`m§Mr ^oQ KoD Z {ejU joÌm~m~V MMm© Ho br hmoVr.

XñVboIHmg nadmZm XoÊ`m~m~V Mma AmRdSçm§V {ZU©` KoÊ`mMm I§SnrRmMm AmXoe

Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) - XñVboIH mg nadmZm XoÊ`m~m~V Mma AmRdSçm§V {ZU©` ¿`mdm Agm AmXoe _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mÀ`m Am¡a§Jm~mX I§SnrRmMo Ý`m.~r.Ama.JdB© d Ý`m.E.E.gB©X `m§Zr gh{Oëhm {Z~§YH m§Zm {Xbo Amho. amÁ`mVrb {Oëhm d VmbwH m ñVamda {Z~§YH H m`m©b`mÀ`m n[agamV godm XoUmè`m XñVboIH m§À`m g§X^m©V Zm|XUr _hm{ZarjH d _wÐm§H {Z`§ÌH _hmamï´ amÁ`, nwUo H m`m©b`mZo 21 OyZ 2001 amoOr n[anÌH H mTy Z XñVboIH mg (~m±S amB©Q a) Ë`m§À`m d`mMr 60 df©o nyU© Pmë`mZ§Va gXarb ì`dgm`mVyZ {Zd¥Îmr ¿`mdr bmJV Ago. Ë`m_wio Ë`m§Mo dK 60 df© nwU© Pmë`mg Ë`m§Mm nadmZm aÔ Ho bm OmV hmoVm. gXarb n[anÌH ZmJnya I§S nrRmZo KQZm~mø RadyZ aÔ Ho bobo AgVmZm Ah_XZJa {OëømVrb g§J_Zoa `oWrb ghmæ`H {Z~§YH H m`m©b` n[agamV XñV V`ma H ê Z Zm|XUr H aÊ`mMr godm XoUmao eaX

JUnVamd XmVa§Jo `m§Zm 2009nmgyZ nadmZm ZyVZrH aU H ê Z XoÊ`mg gh{Oëhm {Z~§YH H m`m©b`, Ah_XZJaZo ZH ma {Xbm. AO©XmamZo d`mÀ`m AQrg§X^m©Vrb n[anÌH ZmJnya I§S nrRmZo aÔ Ho ë`mMo gh{Oëhm {Z~§YH m§À`m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbo. nU {Z`_mà_mUo H m`©dmhr Pmbr Zmhr. `m_wio XmVa§Jo `m§Zr Am¡a§Jm~mX I§S nrRmV `m{MH m XmIb H ê Z AmìhmZ {Xbo. `m{MH mH Ë`m©À`m dVrZo `wº sdmX H aÊ`mV Ambm H s, gh{Oëhm {Z~§YH `m§Zr godm {Zd¥Îmr d`mMr AQ bmXyZ nadmZm aÔ H aUo {Z`_~mø Amho. VgoM d`mÀ`m AQr~m~VMo n[anÌH aÔ~mVmb Pmë`mZo Vo ApñVÎdmV Zgë`mMr ~m~ I§S nrRmÀ`m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbr AgVm darbà_mUo AmXoe XoÊ`mV Ambo. gXarb àH aUmV `m{MH mH Ë`m©V\} A°S .Sr.~r.ndma, nmWaoH a `m§Zr H m_ nm{hbo Va emgZmV\} ghmæ`H gaH mar dH sb gy`©d§er `m§Zr ~mOy _m§S br.

amioJU{gÕrV JŒm_ n[adV©Z {XZ gmOam amioJU{gÕr, (d¥Îmgodm) - Á`oð g_mOgodH AÊUm hOmao `m§À`m amioJU{gÕrV Joë`m 20 dfmªÀ`m na§naoà_mUo `mhrdfr© JŒm_ n[adV©Z {XZ _moRçm CËgmhmV gmOam H aÊ`mV Ambm. AÊUm§À`m nwTmH mamZo Jm§YrO`§VrÀ`m {Xder gmOam H aÊ`mV `oUmè`m `m JŒm_ n[adV©Z {XZr amÁ`mMo J¥h_§Ìr Ama Ama nmQrb `m§Zr Cn{ñWVr Xe©dbr. Jmd ~Xbbm VaM Xoe ~Xbob `mda JmT {dœmg AgUmè`m AÊUm§Zr 20 dfmªndy r© n[adV©Z {XZ gmOam H aÊ`mMr hr àWm gwê Ho br. JV {dYmZg^m {ZdSUwH rV AÊUm§Zr J¥h_§Ìr Ama Ama nmQrb `m§À`mda QrH m Ho ë`m_wio XmoKm§_Ü`o H Qw Vm {Z_m©U Pmbr hmoVr _mÌ n[adV©Z {XZmÀ`m H m`©H« _mbm nmQrb Cn{ñWV am{hë`m_wio Ë`m§À`mVbr H Qw Vm Xya Pmë`mMo {MÌ {XgV Amho. `m gmohù`mV _mhoadm{eUtMr AmoQ r ^aÊ`mV Ambr Va g§nyU© JmdmZo Mwb ~§X Ro dyZ EH {ÌVnUo {_ïmÞ ^moOZmMm AmñdmX bwQ bm.

_{hbmbîHar A{YHmè`m§Mr~mOy ~iHQ Zdr {X„r, (d¥Îmg§ñWm) bîH amVrb _{hbm A{YH mè`m§Zm {dYr Am{U {ejUmgmo~V AmUIr H mhr `w Õ o V a {d^mJm§ _ Ü`o H m`_ñdê nr {Z`wº r XoÊ`mÀ`m eŠ`Voda {dMma H amdm, Ago {ZX}e gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo H| Ð gaH mabm {Xbo Amho V . H m`_ñdê nr {Z`wº rgmRr _{hbm A{YH mar XoV Agboë`m Ý`m`mb`rZ bTçmbm `m_wio ~iH Qr Ambr Amho. {dYr Am{U {ejUm{edm` AÝ` `wÕoVa {d^mJm§_Ü`o _{hbm A{YH mè`m§Zm H m`_ñdê nr {Z`wº r H m {Xbr OmD eH V Zmhr ho VnmgyZ ~KUo Amdí`H Amho, Ago Ý`m`_yVr© Oo E_ nm§Mmb Am{U Ý`m`_yVr© kmZgwYm {_lm `m§À`m I§S nrRmZo Z_yX Ho bo. `m `m{MHo darb nwT rb gwZmdUr 22 Zmoìh|~a amoOr hmoUma Amho.

H moëhmnya, (d¥Îmgodm) - H moëhmnya BWë`m lr _hmbú_r XodrÀ`m Xe©ZmgmRr gd© ^m{dH m§Zm AmVm am§JVo Zy Xe©Z ¿`mdo bmJUma Amho.ìhr.Am`.nr {H§ dm ìhr.ìhr.Am`.nr Agmo H moUmbmhr `mVyZ gdbV {_iUma Zmhr.\ º ZdamÌmoËgdmVM Zìho Va H m`_ñdénr Aem nmgogda ~§Xr KmbÊ`mV Ambr Amho. Xe©Z Xo ao...Xo ao ^§JdVm....{H Vr A§V AmVm nmhrer Vy AZ§Vm.. AerM H mhrer AdñWm gd©gm_mÝ`mMr _§XramV Xe©ZmgmRr hmoV.o `m CbQ {ìh.Am`.nr nmg KodZy é~m~mV Xe©Z KoUmè`m§À`m \ º Vm|SmH So nmhÊ`mMr doi am§JVo rb ^m{dH mda `oV.o `m_yio AZoH Xm dmXmMo àg§J {Z_m©U ìhm`Mo. XodmÀ`m XmamV hr Aer Ag_mZVm H m? Agm àíZ gd©M ñVamVyZ {Z_m©U ìhm`Mm.n[aUm_r `mMm Jm§^r`m©Zo {dMma H aÊ`mV Ambm AgyZ.Ago nmgog ~§X H aÊ`mV Ambo AgyZ Ë`mMo ^m{dH m§VZy ñdmJV hmoV Amho. `m {ZU©`m_yio XodñWmZ g{_Vr Am{U nyOmar _mÌ ZmamO AmhoV. ìhr.Am`.nr.nmgog_YyZ `oUmam {ZYr _§{XamÀ`m {dH mgmgmRr dmnabm Omdy eH Vmo Aer Ë`m§Mr ^mdZm Amho.nU `m AJmoXaÀ`m AZoH {ZU©`m_Ü`o _§{Xa g{_VrÀ`m H ma^mamV ^Œï mMmamMm B{Vhmg gd©lyV Amho. Vgo nmhrbo Va {dH mgmÀ`m Zmdmda H moQrMm _{bXm ImUmè`m§Mr ^yH AOyZ ^mJbobr {XgV Zmhr AgM åhUmdo bmJob. Ë`m_yio nmgog ~§XÀ`m {ZU©`mbm _yV© ñdén {_imbo ho gd©M ÑïrH moUmVyZ `mo½` Amho.

Ho edamd Am¡VmSo `m§Mm gËH ma, {dH mg H m_mMm ew^ma§^ qMMmo b r {b§ ~ mOr(dmVm© h a)Om_Sr(O) `oWrb gwaoeXmXm {dÚmb`mÀ`m dYm©nZ {XZm{Z{_Îm Am`mo{OV H m`©H« _mV {dÚmb`mMo g§ñWmnH g{Md VWm H m±Jo«gMo Á`oð ZoVo H Mê ^¡`m O¡ñdmb `m§À`m hñVo Am¡aJ§ m~mX {Oëhm H m±Jgo« H {_QrMo Zd{Zdm©{MV AÜ`j Ho edamd Am¡VmSo `m§Mm gËH ma H aÊ`mV Ambm. `mdoir à_wI nmhþUo åhUyZ {Oëhm ~±Ho Mo MoAa_Z gwaoe nmQrb CnpñWV hmoV.o `màg§Jr Om_Sr Vo _moìhmSr `m añË`mÀ`m

H m_mMo CX²KmQZ amÁ`_§Ìr AãXwb gÎmma `m§À`m hñVo Pmbo . àmñVm{dH mV ~mo b VmZm {dÚmb`mMo g§ñWmnH g{Md H Mê ^¡`m `m§Zr nyUm©-Zodnya YaUmMo nmUr JUoenya-Om_So YaUmV gmoSÊ`mV `mdo. OoUHo ê Z eoVH è`m§Mm {dH mg hmoB©b, Aer _mJUr Ho br. `mdoir Amnë`m ^mfUmV amÁ`_§Ìr AãXwb gÎmma `m§Zr H Mê ^¡`m O¡ñdmb `m§Mr _mJUr _mÝ` Ho br. `màg§Jr Am. {ZVrZ nmQrb `m§Zr Amnë`m ^mfUmV H Mê ^¡`m O¡ñdmb `m§À`m H m`m©Mr ñVwVr Ho br d Ë`m§Zm Am¡aJ§ m~mX {Oëhm H m±Jgo Mo

C M Y K

CnmÜ`j nX Úmdo, Aer _mJUr {Oëhm H m±Jg«o H {_QrMo AÜ`j Ho edamd Am¡VmSo `m§À`mH So Ho br. `mdoir eha AÜ`j-amO|Ð MìhmU, VmbwH mÜ`j- AemoH _Ja, {O.n.gXñ`g§Xrn gnH mi, Sm°. Qr.~r.nmQrb, ZJamÜ`jg§Vmof H moëho, ZJagodH -aËZmH a n§{SV, gwZrb XwYo, {dO` Am~mXm¡S , {O._.~±Ho Mo g§MmbH em§Vrbmb Nmnadmb, am`^mZ _XJo, n§.g. gXñ` e§H aamd dmK, a_oe gmido, EH ZmWamd Jê S ho ì`mgnrRmda CnpñWV hmoV.o

VéUrMo AnhaU H ê Z XmoZ am__§§{Xam~amo~aM~m~Xr_{eXrÀ`m{Z_m©UmMrO~m~XmarqhXy§MrM IamSo `m§Mo {Xdg Sm§~bo, EH mg AQH à{VnmXZ Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) - ^mdqgJnwè`mVrb ^r_ZJa n[agamVrb EH m VéUrbm ~iO~arZo H ma_Ü`o nidyZ ZoD Z XmoZ {Xdg Sm§~yZ Roodë`mMm àH ma CKSH sg Ambm. EH m Amamonrbm AQH H ê Z NmdUr nmo{bgm§Zr nmM Amamonr§{déÕ JwÝhm Zm|Xdbm. ^r_ZJa `oWrb a{hdmgr Zrboe a_oe aU{XdoZo NmdUr nmo{bg RmÊ`mV VH« ma {Xbr H s, ewH« dma ({X.1) amoOr amÌr 11 dmOVm ^mdqgJnwam `oWrb nwbmdê Z Ë`mÀ`m ~{hUrbm Amamonr amOy H UJao, gmo_ZmW, {H aU d Ë`mÀ`m XmoZ AZmoiIr gmWrXmam§Zr EH m nm§Tè`m a§JmÀ`m H ma_Ü`o QmHy Z nidyZ Zobo.

nidyZ ZoÊ`mMm CÔoe hmoVm H s, gXarb VéUrZo amOy H UJaoH So `mdo. VéUrbm nidyZ Zoë`mZ§Va amOyZo Ë`mMr ~hrU CÁdbm H m§~io {hÀ`m Kar XmoZ {Xdg Sm§~yZ RodyZ {Odo _maÊ`mÀ`m Y_Š`m {Xë`m. AIoa H er~er VéUrMr {VÀ`m ZmVodmBH m§Zr AmamontÀ`m Vmã`mVyZ gwQH m Ho br. Zrbo e aU{Xdo À `m {\ `m© X rdê Z N mdUr nmo { bg§ m Zr amOy H UJao b m AQ H H ê Z nmM Amamonr§{dê Õ ^mX§{d H b_ 363, 365, 506 AÝd`o JwÝhm Zm|Xdbm. Cn{ZarjH bmoI§S o AÝ` AmamontMm emoY KoV AmhoV.§

na^UrV 8 Vo 12 Am°ŠQmo~a H¥ fr V§ÌkmZ àgma gámh _w~§ B©, (d¥Îmgodm) - _amRdmSm H¥ fr {dÚmnrRmV\} 8 Vo 12 Am°ŠQmo~a, 2010 `m H mbmdYrV H¥ fr _hmoËgd 2010 A§VJ©V 'H¥H¥ fr V§ÌkmZ àgma gámh' Am`mo{OV H aÊ`mV Ambm Amho. `m _hmoËgdmMo CÓmQZ _w»`_§Ìr AemoH MìhmU `m§À`m hñVo hmoUma AgyZ H¥ fr _§Ìr ~mimgmho~ WmoamV Cn{ñWV AgVrb. `m H¥ fr _hmoËgdmg H| Ðr` H¥ fr _§Ìr eaX ndma Cn{ñWV ahmUma AgyZ 10 Am°ŠQmo~a 2010 amoOr Am`mo{OV eoVH ar _oimì`mg Vo _mJ©Xe©Z H aUma AmhoV. H¥ fr amÁ`_§Ìr Jwbm~amd XodH a `m H¥ fr _hmoËgdmÀ`m g_mamon H m`©H« _mMo à_wI nmhwUo åhUyZ Cn{ñWV amhUma AgyZ _hmamîQ´ H¥ fr {ejU d g§emoYZ n[afX§M o o CnmÜ`j {dO`amd H mobVo `m H m`©H« _mMo AÜ`jñWmZr amhUma AmhoV. H¥ fr _hmoËgdmÀ`m {Z{_ÎmmZo Am`mo{OV H aÊ`mV Amboë`m H¥ fr V§ÌkmZ gámhmMo MMm©gÌ, ^ì` H¥ fr àXe©Z Am{U àmË`{jH àjoÌ ho VrZ à_wI KQH AmhoV. {dÚmnrR n[agam_Ü`o gw_mao VrZeo XmbZmMo ^ì` H¥ fr àXe©Z Am`mo{OV H aÊ`mV Ambo Amho. VgoM H¥ fr _oimdm, {edma \o ar, {d{dY emókm§Mr doJ-doJù`m {df`m§da MMm©gÌo AmXr H m`©H« _m§Mo Am`moOZ H aÊ`mV Ambobo Amho.

Am¡a§Jm~mX(H m.à.)- am__§{Xam~amo~aM _{eXrÀ`m {Z_m©UmMr O~m~Xmar qhXy§MrM Amho, Ago à{VnmXZ A{Ib ^maVr` {edNÌnVr g§KQZoMo g§ñWmnH AÜ`j n«m. Zmam`U IamSo nmQrb `m§Zr Ho bo. IwbVm~mX `oWo g§KQZoMm Mm¡Wm dYm©nZ{XZ gmOam H aÊ`mV Ambm. Ë`m{Z{_Îm Am`mo{OV g§KQZoÀ`m à_wI nXm{YH mè`m§À`m ~¡RH sV Vo ~mobV hmoV.o `mdo i r nw T o ~mo b VmZm Vo åhUmbo H s, A`mo Ü `màH aUr Abmhm~mX CÀM Ý`m`mb`mZo Eo { Vhm{gH {ZH mb {Xbm. dmXJ« ñ V OmJo d a _§{Xam~amo~aM _{eXrgmRrhr OmJm {Xbr. ^maVr` qhXy ~hþg§»`oZo åhUOoM _moR o ^mD AmhoV. Aëng§»`mH g_mOmV amhUmè`m _wpñb_m§Zm åhUOoM bhmZ ^mdm§Zm naIonUm OmUdy Z`o, åhUyZ am__§{Xam~amo~aM ~m~Xr

^mJSo A{YH Vnmg H arV AmhoV.

XmoZ bmIm§gmRr Ni JmSr IaoXr H aÊ`mgmRr _mhoamhÿZ XmoZ bmI én`o Z AmUë`m_wio {earZ H m¡ga _{bH àYmZ {hMm emar[aH d _mZ{gH Ni H ê Z Xwgao b½Z H aÊ`mMr Y_H s XoUmam _w~§ B© `oWrb a{hdmgr nVr _{bH àYmZ d AÝ` Amamonr _ho_yX àYmZ, éH gmZm \ aOmZm àYmZ, _o h § X r _ho ~ y ~ àYmZ{déÕ Jw Ý hm Zm| X dy Z {gQ rMm¡ H nmo{bg Vnmg H arV AmhoV.

B§{SH m H magmRr Ni gwàJVr ào[g§J gmogm`Qr `oWrb a{hdmgr AM©Zm g§Xrn H mngo (20) {hbm _mJrb XrS dfm©nmgyZ AÚmnn`ªV Amamonr g§Xrn EH ZmW H mngo, EH ZmW H mngo, {dO`m C\© J§Jm~mB© H mngo, `moJe o H mngo, aoIm H mngo, amIr Jmoao `m gdmªZr {_iyZ B§{SH m H ma KoÊ`mgmRr _mhoamhÿZ

EH bmI én`o AmUÊ`mgmRr gVV _mJUr H ê Z Ni H ê Z _mahmU Ho br. _mJUr nyU© Z Pmë`m_wio AmamontZr AM©Zmbm Kam~mhoa QmH bbo. `m àH aUr JwÝhm Zm|XdyZ Cñ_mZnwam nmo{bg A{YH Vnmg H arV AmhoV.

Ad¡Y Xmê OßV A§ ~ a{hb, hgy © b VbmdmOdi A_Z AÊUm gmo i § w H o hm {dZmnadmZJrZo Ad¡YarVrZo Xmê {dH V AgVmZm Ë`mbm JñVrda Agboë`m nmo{bg nWH mZo a§Joh mV nH SyZ 600 én`m§Mm Xmê gmRm OßV Ho bm. `m àH aUr ~oJ_nwam nmo{bg RmÊ`mV JwÝhm Zm|XdÊ`mV Ambm Amho.

Ji\ mg KoD Z AmË_hË`m amJmÀ`m ^amV EH m Bg_mZo Ji\ mg KoD Z AmË_hË`m Ho ë`mMr KQZm AmO ({X.4) KSbr. ^r_amd Ym| S r~m Xo h mio (55) am.Am§~So H aZJa `m§Zr AmO Xwnmar 12 dmOoÀ`m gw _ mamg amhË`m Kar Ji\ mg Ko V bm.

_{eXrÀ`m {Z_m©UmMr O~m~Xmar {h§XZy r Amnë`m Im§Úmda ¿`mdr, Aer Anojm Zmam`U IamSo `m§Zr ì`ŠV Ho br. nwT o ~mobVmZm Vo åhUmbo H s, am__§{Xa C^maUrgmRr ^mOnmÀ`m dVrZo JmdmJmdm§VyZ drQm O_m H aÊ`mV Amë`m hmoË`m. {dQm O_m H aÊ`mMo A{^`mZ nwÝhm hmVr KoÊ`mMr JaO Amho. Ago H aV AgVmZm EH {dQm _§{XamgmRr Agob Va Xwgar _{eXrgmRr Agmdr. "qhXy _wpñb_ AbJ AbJ na XmoZmoH m _Vb~ EH h¡', `m JrVmà_mUo Amnbr dV©UyH hr Agmdr. hr H mimMr JaO Amho, Agohr Vo åhUmbo. `mdoir g§Xrn nmQrb, g§Vmof gñVo, gmJa nmQrb, XmXm bohUo, C_oe KmoS Ho , amOy ndma, g§Xrn gmoZdUo, ehmOr H mio AmXtMr CnpñWVr hmoVr.

`wdH Hm±Jgo« À`mIwbVm~mXehamÜ`jnXreoI gbr_AãXwb aho_mZ IwbVm~mX (dmVm©ha) `wdH H m±Jgo« À`m ehamÜ`jnXr eoI gbr_ AãXwb aho_mZ `m§Mr {Z`wº s H aÊ`mV Ambr. gXaMo {Z`wº snÌ amOoe {XZH aamd _mZH a nmQrb AÜ`j Am¡a§Jm~mX {Oëhm `wdH H m±Jgo« `m§Zr {Xbo Amho. A{Ib ^maVr` H m±Jgo« AÜ`jm gmo{Z`m Jm§Yr, amhþb Jm§Yr, _hmamï´ àXoe `wdH H m±Jgo« àXoemÜ`j amOrd gmVd `m§ À `m Zo V ¥ Ë dmImbr à^mdembr H m_ H aÊ`mgmR r Iw b Vm~mX ehamÜ`jnXr eo I gbr_ `m§Mr {Z`wº s Ho br Agë`mMo {Z`wº snÌmV Z_yX H aÊ`mV Ambo Amho. eoI gbr_ AãXwb aho_mZ `m§Mr `wdH H m±J«og Iwb~mXÀ`m

ehamÜ`jnXr {Z`wº s Pmë`m_wio gæ`X _H gyX Abr H mXar, {\ amoO ImZ, gbr_ Hw aoer, Ow~oa Aho_X ZJagodH , \ H saM§X qbJm`V, gm¡.^maVr gmdOr

ZJamÜ`j Z.nm.Iw b Vm~mX, OJÞmW Imo g ao , VmbwH mÜ`j H m±J«og IwbVm~mX, Eg.E_.H _X gmho~ _mOr ZJagodH `m§Zr A{^Z§XZ Ho bo Amho.

eoI gbr_ AãXwb aho_mZ `m§Zm IwbVm~mX `wdH H m±J«ogÀ`m ehamÜ`jnXmMo {Z`wŠVrnÌ XoVmZm {OëhmÜ`j amOoe _mZH a, {Oëhm CnmÜ`j Zmam`U {Ì^wdZ, {Oëhm ga{MQUrg g§Xrn nmW«rH a AmXr.

nwÝhm _mo\ V gmSrMo Am{_f XmIdyZ d¥Õobm J§Sdbo Am¡ a § J m~mX (à{V{ZYr) - ~m~m noQ´mb o n§nmOdi EH m d¥Õb o m _mo\ V gmSrMo dmQn H aÊ`mV `oV Agë`mMo Am{_f XmIdyZ XmoZ ^m_Qçm§Zr amoI a¸ _ d Xm{JZo Agm 22 hOma én`o {H _VrMm EodO bm§~dbm. XmoZ {Xdgm§nmgyZ Aem àH maÀ`m KQZm KSV Agë`m_wio ehamV Qmoir g{H« ` Agmdr,Agmnmo{bgm§MmH`mg Amho. NmdUrVrb hmobrH« m°g B§J«Or emiog_moa amhUmar d¥Õm b{VH m g_wdb Rm|~ao (65) ~m~m noQ´ mobn§n n[agamVyZ nm`r OmV AgVmZm Ë`m§Zm Xmo Z AZmo i Ir Bg_ (20 Vo 21 dfo © d`moJQmVrb) ^oQ bo d åhUmbo H s, Am_À`m gmho~m§Zm Iyn dfmªZr _wbJm Pmbm Amho. Vo Vw_À`mgma»`m d`ñH a _{hbm§Zm gmSçm dmQn H arV AmhoV. Jar~ {XgÊ`mgmRr Vw_À`m Jù`mVrb _§JigyÌ H mTy Z ¿`m. {dídmg RodyZ d¥ÕoZo ñdV: H mTy Z {Xbobo XmoZ Vmoio dOZmMo gmoÝ`mMo _Ur_§JigyÌ d amoI XmoZ hOma én`o Agm 22 hOmam§Mm EodO Amamonr§À`m hmVmV {Xbm. EodO {nedrV RodVmo, Ago Amamon§r§Zr d¥Õb o m ^mgdbo. na§Vw d¥ÕMo r ZOa MwH dyZ Amamonr EodO KoD Z \ ama Pmbo. d¥ÕoÀ`m VH« mardê Z JwÝhm Zm|XdyZ H« m§VrMm¡H nmo{bg RmÊ`mMo O_mXma

H moëhmnyaÀ`m _hmbú_r _§{XamV AmVm ìhrAm`nr nmg ~§X

CnMmamgmRr KmQr é½Umb`mV XmIb Ho bo AgVm Sm°ŠQam§Zr Ë`m§Zm VnmgyZ _`V Kmo{fV Ho bo. `màH aUr {gSH mo nmo{bgm§Zr AH ñ_mV _¥Ë`yMr Zm|X KoVbr Amho.

{d{dY KQZoV XmoKm§Mm _¥Ë`y doJdoJù`m KQZoV CnMmamXaå`mZ XmoZ OUm§Mm KmQr é½Umb`mV _¥Ë`y Pmbm. d¡embr ~mOramd H mH So (14) am.A§^mB©, Vm.{g„moS `m _wbrZo H mb ({X.3) amhË`m Kar amJmÀ`m ^amV {dfmar Am¡fY godZ Ho bo hmoVo. {Vbm CnMmamgmRr KmQr é½Umb`mV XmIb H aÊ`mV Ambo hmoV.o dm°S© H« .3 _Ü`o CnMma gwê AgVmZm AmO ({X.4) {VMm _¥Ë`y Pmbm. Xwgè`m EH m KQZoVrb eoI _wŠVma eoI hmer_ (58) am.ZmJgoZZJa, Cñ_mZnwam ho H mb ({X.3) gH mir 11 dmOoÀ`m gw_mamg ImoH Snwè`mH SyZ Cñ_mZnwè`mH So OmV AgVmZm g_moê Z `oUmè`m AkmV _moQmagm`H bZo Ë`m§Zm ^aYmd doJmV YSH {Xbr. Ë`mV Vo J§^ra OI_r Pmbo. CnMmamgmRr KmQ r é½Umb`mV XmIb Ho bo AgVm CnMmamXaå`mZ amÌr C{eam Ë`m§Mm _¥Ë`y Pmbm. `m XmoÝhrhr KQZoMr Zm|X g§~{§ YV nmo{bg RmÊ`m§V KoÊ`mV Ambr AgyZ, nwTrb Vnmg gwê Amho.

Am¡a§½mmãmmX H a_ÊmyH

A

3.30,6.30,9.45

ñQoQ -

1.45,

MM} hþ g ZHo

11:30

QZH s Am° I Xw . 12.30, 3.30, 6.30, 9.30

b\ Sodmbr E sh A

Jmo ë S r

E A 8.15

E A

A§ O mZm A§ O mZr

gm{X`m-do i - 12.00, 3:15, 6:15,

9:30

amo~moQ _m°ZvJ OmZ hWobr no 10 A§OmZm A§OmZr dm.

Aßgam - 12.00, 3:15, 6:15, 9:45

A§ ~ m - 12.00, 3:15, 6:15, 9:45

X~§ J am° Š gr - 12:00, 3:15, 6:30, 9:30

_m°ZvJ 10.30 dm.

W«r h§S´ oS (300)

AOwZ©

ho nÍmH _wÐH , àH mímH adtÐ ãmm§½mS `m§Zr AmZ§XZ½mar àH mímZ àm. {b. H [aVm E-4 E_Am`Srgr, ÁmmbZm `oÏmo NmnyZ H m`m©b` X¡. AmZ§XZ½mar H m`m©b` Á`mo{V_©` H m°åßboŠg, ½mmim H« . 5 d 32 ÁmmbZm amoS , Am¡a§½mmãmmX (_hmamîQ´ ) `oÏmyZ àH m{ímV Ho bo Amho. _w»` g§nmXH - {ímdaVZ _w§XSm, H m`©H mar (gd© dmX ÁmmbZm Ý`m`mb`mA§V½m©V.) `m A§H mV à{gÕ Âmmboë`m _ÁmHy a d g§nmXH - adtÐ ãmm§½mS ( `m nÍmmVrb _ÁmHw amÀ`m {ZdSrgmRr nrAmaãmr H m`XçmZwgma g§nmXH s` ÁmãmmãmXmar `m§Àmr Amho.) \ moZ (240)-2481910, 2483911, \° Šg 2481910, B© _ob … bo»m `m _ÜmyZ ì`ŠV Âmmboë`m _Vmímr g§nmXH _§S i gh_V AgobÀm Ago Zmhr. AmaEZAm` Z§. E_EEÀmE_EAma 2008 26800.

CM YK

C M Y K


CM YK

nmZ 8

_§Jidma, 5 Am°ŠQmo~a 2010

{~b^aë`m{edm`ObewÕrHaUH|ÐmMmdrOnwadRmHaUmaZmhr {dÚmWu g§gX g{MdnXr AOJa n§wS{bH

C M Y K

Am¡a§Jm~mX(H m.n«.)- J«m_rU bmoH H ë`mU d {ejU g§ñWm g§M{bV _hmË_m Jm§Yr AÜ`mnH _hm{dÚb`mÀ`m AOJa {dZmoX nwS §{bH `m§Mr {~Z{damoY {ZdS H aÊ`mV Ambr. `m {ZdSr~Ôb à^mar àmMm`© dm`.ìhr. ndma, {dÚmWu g§ g X à{V{ZYr, gd© _mJ©Xe©H àmÜ`mnH , amhþb B§Jio d {dÚmb`mVrb gd© {_Ìm§À`m dVrZo AOJa nw S § { bH `m§ M o A{^Z§XZ H aÊ`mV Ambo Amho.

_mV§J g_mOmMr {ZXe©Zo

Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr)- _hmZJanm{bHo H So _hm{dVaU H§ nZrMo drO {~bmnmoQ r 89 bmI én`o WH bo hmoVo. gXarb drO {~b ^aë`m{edm` drOnwadRm Ho bm OmUma Zmhr, Aer ^y{_H m {dVaU H§ nZrZo KoVë`mZo _hmnm{bHo Mo Ym~o XUmUbo hmoVo. {dVaU H§ nZrZo 2 dmOVm drO nwadRm I§{SV Ho ë`mZ§Va eodQr _hmnm{bHo Zo 4 dmOon`ªV _hm{dVaU H§ nZrbm 89 bmI én`m§Mm MoH -Sr.Sr. XoD Z drO ObewÕrH aU H| ÐmMm nwadRm gwairV Ho bm. ghH m`m©Mr ^mdZm XmI{dÊ`mMr ì`ŠV Ho bo. _hm{dVaUr H§ nZr XmIdrV Zgë`m_w i o JaO hmoVr, Ago _V _hmnm¡am§Zr g_OXmar d ghH m`m©Mr ^mdZm _hmnm{bH mhr AmVm _hm{dVaU

{O.n.bm g_mOH ë`mU A{YH mar {_imbm Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) - Am¡a§Jm~mX {Oëhm n[afXoVrb g_mO H ë`mU A{YH mè`mMo nX Joë`m EH dfm©nmgyZ [aº hmoVo. `m nXmda {Za§Va A{YH mar amhmdm `mgmRr gd© {O.n.Mo bj bmJyZ hmoVo. gdmªMr àVrjm nyU© Pmbr AgyZ `m nXmMm d§XZm am_Xmg H mo[Mao `§mZr AmOnmgyZ nX^ma ñdrH mabm Amho. g_mOH ë`mU A{YH mar nX ho 1 gßQ|~a 2009 nmgyZ [aº hmoVo. `m nXma `mnydu B©.Eg.OmYd ho hmoVo. Ë`m§À`m {Zd¥ÎmrZ§Va nr.~r.~ÀNmd `m§Zr à^mar åhUyZ H mhr {Xdg H m_H mO nm{hbo. Ë`mZ§Va Cn_w»` H m`©H mar A{YH mar _{hbm d ~mbH ë`mU {d^mJmMo {Xbrn Xoe_wI `m§Zr à^mar nX^ma ñdrH mabm. EH m dfm©nmgyZ `m nXmMm H ma^ma à^mar A{YH mè`m§À`m Im§Úmda hmoVm. _mÌ 1 Am°ŠQmo~anmgyZ `m nXmda d§XZm H mo{Mao `m§Mr {Z`wº s H aÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`m§Zr AmO ({X.4) nmgyZ nX^ma ñdrH mabm Amho. d§XZm H mo[Mao `m OiJmdbm _Znm_Ü`o àH ën A{YH mar åhUwZ H m`©aV hmoË`m. Ë`m§Zr A§_iZoa `oWrb gm_m{OH Ý`m` {d^mJmÀ`m g_mOH m`© _hm{dÚmb`mV àmÜ`m[nH m åhUyZhr {dÚmXmZmMo H m_ Ho bo Amho. Ë`m§Zr nX^ma ñdrH maë`mZ§Va g_mOH ë`mU {d^mJmVrb {d{dY A{YH mar-H _©Mmè`m§Zr Ë`m§Mo ñdmJV Ho bo Amho.

10 {Xdgm§V àmW{_H `moOZm Ahdmb gmXa H aÊ`mÀ`m gyMZm

C M Y K

Am¡a§Jm~mX(à{V{ZYr)- _hmamï´ emgZmZo gZ 2020 `m dfm©V Amnbo J«m_ H go Agmdo `mgmRr "pìhOZ SmŠ`w_|Q `moOZm' {Oëhm ñVamdê Z am~{dÊ`mMo YmoaU Ra{dbo Amho. Ë`mZwgma AmO ({X. 4) {O.n. _Ü`o J«m_rU {dH mg g{_VrMr ~¡RH ~mobmdyZ A{YH mè`m§Zm Xhm {Xdgm§V àmW{_H `moOZm Ahdmb gmXa H aÊ`mÀ`m gyMZm _w»` H m`©H mar A{YH mar `m§Zr {Xë`m. amÁ`mVrb J«m_rU ^mJmMm Moham - _moham ~XbyZ JmdmV gd© godmgw{dYm AÚ`mdV H aÊ`mgmRr emgZmZo "pìhOZ SmŠ`w_Q| 2020' hr `moOZm AmIbr Amho. Ë`mgmRr doJdoJù`m g{_Ë`m ñWmnZ H ê Z {Oëhm{YH mar, _w»` H m`©H mar A{YH mar, _Znm Am`wŠV, {Oëhm Amamo½` A{YH mar `m§Mr Ë`m - Ë`m {RH mUr AÜ`j åhUyZ {ZdS Ho br Amho. `m `moOZoAV§ J©V {O.n. _w»` H m`©H mar A{YH mar d {Oëhm n[afXoV J«m_rU {dH mg g{_Vr ñWmnZ H aÊ`mV Ambr hmoVr. `m g{_Vrbm n`m©daU g§Vw{bV Jmd V`ma H aUo, JmdmV gd© nm`m^yV gw{dYm (emim, A§JUdmSr, ì`m`m_ emim, Q´ oqZJ g|Q a d H« sSm§JU) CnbãY H ê Z XoUo, _{hbm d `wdH m§Mo ~MV JQ V`ma H ê Z Ë`m§Zm à{ejU XoUo d amoOJma CnbãY H aÊ`mgmRr à`ËZ H ê XoUo, J«m_ñWm§Zm _m{hVr d V§ÌkmZmMr AÚ`mdV _m{hVr XoD Z gw{dYm {Z_m©U H aUo B. KQH gmon{dbo Amho. `m `moOZoÀ`m YVuda _w»` H m`©H mar A{YH mar amhþb a§OZ _{hdmb `m§Zr Cn_w»` H m`©H mar A{YH mar AéU Sw~,o Cn_w»` H m`©H mar A{YH mar {Xbrn Xoe_wI, Cn_w»` H m`©H mar A{YH mar g§Xrn _mbmoXo, {Oëhm J«m_rU {dH mg `§ÌUoMo QH bo, gm¡{H« SMo O`§V Xoenm§S o, ~[haJmdMo _mOr gan§M XmnHo `m§À`mgh gd© {d^mJ à_wIm§Mr ~¡R H Am`mo{OV Ho br hmoVr. `m ~¡R H sV gd© A{YH mè`m§Zm g§~§{YV KQH m§da {Z`wŠV H ê Z 10 {Xdgm§À`m AmV àmW{_H ñdê nmMr _m{hVr Ahdmb gmXa H aÊ`mMr gyMZmhr _{hdmb `m§Zr {Xbr.

nm{hOoV À`m Am¡a§Jm~mX Amd¥ÎmrgmRr Imbrb nXo Ëd[aV ^amd`mMr AmhoV.

Cng§nmXH - 1 eha à{V{ZYr - 2 _w{ÐV emoYH - 1 [agoße{ZñQ - 1 Am°{\ g ~m°` - 2 ZmoQ : AZw^dmg àmYmÝ`. BÀNw H m§Zr ~m`moS mQm d AOm©gh àË`j ^oQ mdo. g§nH© :- X¡. AmZ§X ZJar, Á`mo{V_©` H m°åßboŠg, Jmim H« . 5/32, goìhZ{hb, OmbZm amoS, Am¡a§Jm~mX. \ moZ Z§. 0240 - 2483911, _mo. 9372727252

(Ë`m§Zr Adí` ^oQ m)

H n§ Z r{déÕ VemM ^mdZo V y Z Ë`m§À`mer g§~§Y RodUma Amho. _hm{dVaU H§ nZrÀ`m ehamVrb Sr.nr.{dÚwV Im§~tZm ì`mnmar XamZo ^mSo AmH maUr H aUma Amho. VgoM H m`Xoera gëbm KoD Z `m H§ nZr_m\© V nwa{dÊ`mV `oUmè`m [dOoda OH mVH a bmdÊ`mMmhr {dMma H aUma Amho. Ë`m_wio AmVm "_hm{dVaU{déÕ _Znm' Agm ZdrZ dmX C^m amhVmo H s, H m` Agm àíZ C^m am{hbm Amho.

na_oídamMr ^ŠVr d Amerdm©X {_iUo na_ gm¡^m½` - Jw[ßVZ§XrOr

n¡R U (dmVm©ha)- _mV§J g_mOmÀ`m {d{dY _mJÊ`m§gmRr n¡R U ehamVrb NÌnVr {edmOr _hmamO nwViçmg_moa _mV§J g_mOmÀ`m dVrZo {ZXe©Zo H aÊ`mV Ambr. `mdoir VhgrbXma dX§Zm JodamB©H a `m§Zm {d{dY _mJÊ`m§Mo {ZdoXZ XoÊ`mV Ambo. `m {ZdoXZmV Z_yX H aÊ`mV Ambo Amho H s, H« m§{Vdra bhþOr gmido _mV§J g_mO Aä`mg Am`moJmV\} Á`m 83 {e\ maer emgZmH So gmXa H aÊ`mV Amë`m AmhoV, Ë`m§Mr A§_b~OmdUr H aÊ`mV `mdr d gm{hË`aËZ bmoH emhra AÊUm^mD gmRo `m§Zm ^maVaËZ nwañH ma XoD Z gÝ_m{ZV H aÊ`mV `mdo, AmXr _mJÊ`m `m {ZdoXZmV H aÊ`mV Amë`m AmhoV. `m {ZXe©ZmMo ZoV¥Ëd AemoH ggmUo, Y_©amO {_gmi, amOy {VOmoar, adtÐ {_gmi, lrH m§V WmoamV, g§Vmof ZmSo, g§O` OmYd, H Sy ~m OmYd AmXtZr Ho bo.

XmXmoOr H m|S Xod _mÜ`{_H {dÚmb`mgmRr embo` gm{hË` emioMo H m`©H mar gXñ` d {ejH `m§Zm XoVmZm Om`§Qg²À`m Á`moVr bh[a`m, Sr.Or. MìhmU, ^maVr amOmo[a`m.

embo` gm{hË`mMo dmQn

Am¡ a § J m~mX(H m.à.)- Om`§ Q g² J« w n Am° \ Am¡a§Jm~mXÀ`m dVrZo XmXmoOr H m|S Xod _mÜ`{_H {dÚmb`, {gSH mo EZ-9 `m emioÀ`m {dÚmÏ`mªÀ`m Cn`moJmgmRr {dkmZ Am{U ^m¡Jmo{bH MmQ© d \ ñQES

àm.AnUm© H moÎmmn„o `m§Zm nrEM.Sr. àXmZ Am¡ a § J m~mX (à{V{ZYr) àm.AnUm© H moÎmmn„o-eoiHo `m§Zm H m`Xm {df`m_Ü`o ^maVr {dÚmnrR, nw U o `o W o nrEM.S r. àXmZ H aÊ`mV Ambr. Ë`m§ Z r Sm°._wHw§ X gmaSm ` m § À ` m _mJ©Xe©ZmImbr "{X.{H« QrH b Bìhë`wEeZ Am°\ bm° [abo[Q§ J Qy Smo_°pñQH ìhm`mobÝg AJoñQ dy_Zo (drW ñnoeb ao\ a§g Qy _oQ´ monmobrQZ {gQrO² BZ _hmamîQ´ : nwUo A°ÊS Am¡aJ§ m~mX)' `m {df`mda Ë`m§Zr g§emoYZ à~§Y gmXa Hobm hmoVm.

{H Q² g `m embo` gm{hË`mMo dmQn H aÊ`mV Ambo. hm àH ën Om`§Qg²À`m gXñ`m {dO`m ~w~Zo `m§À`m ghH m`m©Zo am~{dÊ`mV Ambm. `mdoir Om`§Qg²À`m Á`moVr bh[a`m, Sr.Or. MìhmU, ^maVr amOmo[a`m ho CnpñWV hmoV.o

Am¡a§Jm~mX(à{V{ZYr)- g§gm[aH d ì`mdhm[aH OrdZmV gd© gw{dYm {_iUo ho ^m½` Amho. na§Vw na_oídamMr ^ŠVr d Amerdm©X {_iUo ho na_ gm¡^m½` AgVo. g§gmamV OrdZ OJV AgVmZm n¡gm g§nÎmr Mm§Jbr nËZr ho gdmªZm {_iUo eŠ` Amho. na§Vw Y_© H aUo ^ŠVr H aÊ`m_Ü`o Amnbr eŠVr bmdUo, nyOm - AM©Zm H aUo ho Šd{MV eŠ` AgVo, Ago à{VnmXZ Amf©_mJ© g§ajU O¡ZmMm`© Jw[ßVZ§XrOr JwéXod `m§Zr ~mbmOrZJa `oWrb àdMZ_mboV Ho bo. nwTo CnpñWV OZg_wXm`mbm _mJ©Xe©Z H aVmZm Vo åhUmbo H s, _§{XamV, Xodmb`mV Xe©ZmgmRr OmVmZm Zoh_r ewÕ d {Z_©b ^mdZoZo d _§Jb dñÌ n[aYmZ H ê Z Jobo nm{hOo. Am_Mr dof^þfm hr ^ŠVr nyOm d nwÊ` dmT{dUmar Agbr nm{hOo. VgoM XmZ, nyOm, AM©Zm, VnmÛmao Y_m©Mr à^mdZm Ho br nm{hOo MmbUmam ì`ŠVrhr Mm§Jë`m d `mo½` _mJm©da MmbUo {eH bm nm{hOo. Y_m©Mr à^mdZm d àMma àgma H aUohr nwÊ`mMo H m`© Amho, ho H aÊ`mgmRrhr Vwåhmbm gm¡^m½` àmßV Pmbo nm{hOo. AmOMm {Xdg hm nwÊ`dmZ {Xdg Amho. XmZ H aÊ`mMm {Xdg Amho d ZdJ«h {dYmZmV ^mJ KoD Z nwÊ` Jmoim H aÊ`mMm {Xdg Amho. `oË`m 8 Vo 17 Am°ŠQmo~aXaå`mZ hmoUmè`m {díd em§Vr _hm`kmV d ZdJ«h {dYmZmV ^mJ KoD Z nwÊ` {_idm d Amnë`m J«hm§Mr em§Vr H am d OrdZmVrb Xm[aÐç Xya H am, Ago Ë`m§Zr gm§{JVbo. `mdoir n[agamVrb ^m{dH _moR`m g§»`oZo CnpñWV hmoV,o Aer _m{hVr à{gÜXr à_wI àH me H mgbrdmb `m§Zr {Xbr.

M¡Ë`^y_rÀ`m {dH mgmgmRr nyU© O_rZ Úmdr - amO|Ð JdB© Am¡ a § J m~mX (à{V{ZYr) - _w § ~ B© `o W rb M¡Ë`^y_rgmRr _hmamï´ gaH maZo 4 EH a O_rZ {Xbr Amho. _mÌ `m {RH mUÀ`m {dH mgmgmRr AmUIr 8 EH a O_rZ Úmdr, Aer _mJUr AmnU gaH maH So H aUma Agë`mMr _m{hVr [anmB§Mo amï´r` ga{MQUrg Sm°.amO|Ð JdB© `m§Zr nÌH ma n[afXoV {Xbr. Am¡a§Jm~mX `oWo [anmB§À`m H m`©H Ë`mªMm {d^mJr` _o i mdm Am`mo { OV H aÊ`mV Ambm hmo V m. `m _oimì`m{Z{_Îm Sm°.amO|Ð JdB© ehamV Ambo hmoV.o `mdoir Ë`m§Zr Am`mo{OV Ho boë`m nÌH ma n[afXoV Vo nwTo åhUmbo H s, `m M¡Ë`^y_rÀ`m {dH mgmgmRr AmUIr O{_ZrMr JaO Amho. `m {RH mUr `oUmè`m§Mr g§»`m _moR çm

_ZnmÀ`m Obdm{hZrVyZ JodamB© (~«wH ~m°ÊS) Jmdmbm nmUr XoÊ`mMr _mJUr Am¡aJ§ m~mX (à{V{ZYr) - _hmZJanm{bHo À`m Obdm{hZrVyZ JodamB© (~«wH ~m°ÊS) J«m_n§Mm`VrZo nmÊ`mgmRr Zi OmoS UrMr _mJUr _Znm Am`wº m§Zm EH m {ZdoXmZmÛmao Ho br Amho. _hmZJanm{bHo bm n¡RU `oWrb Om`H dmSr àH ënmVyZ nmUr nwadRm H aÊ`mV `oVmo. `m nmUr nwadRçmMr Obdm{hZr n¡R U amoS darb JodamB© (~«wH ~m°ÊS) `m JmdmOdiyZ OmVo. `m JmdmV {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMr J¡agmo` hmoV Agë`mZo gXarb Obdm{hZrVyZ 2 B§M (63 E_E_) Zi OmoS UrgmRr _Znm Am`wº m§Zr _§Oyar Úmdr. VgoM `m nmÊ`mgmRr {Z`_mà_mUo bmJUmao ewëH ^aÊ`mg AmnU V`ma AmhmoV, Agohr {ZdoXZmV gan§M A{Zb _mohZAßnm nmSiH a `m§Zr Ho br Amho.

à_mUmV AgVo. Ë`m§Zm Wm§~Ê`mgmRr gÜ`m Agbobr OmJm H _r nSV Amho. _hmamï´ gaH maZo 4 EH a O_rZ {Xbr Amho, _mÌ Cd©[aV 8 EH a O_rZhr Úmdr. `m M¡Ë`^y_rÀ`m {dH mgmgmRr VmËH mi {dH mg àm{YH aU Zo_mdo, Agohr Vo åhUmbo. gÜ`m {dÚmÏ`mªZm XoÊ`mV `oUmar {eî`d¥Îmr AË`ën Amho. Ë`mV dmT H aÊ`mMr JaO Amho. Ë`m~m~V AmnU _mJUr H aUma Agë`mMohr JdB© åhUmbo . `màg§ J r [anmB§ M o àXo e AÜ`j gw~moY dmK_moS o, ~m~wbmb n§{SV, Eg.Ho . H X_, J§ J mYa Jm`H dmS , ^maV nÅ o ~ hmXy a AmXtMr CnpñWVr hmo V r.

erK«nVZ, ewH« O§Vy dmTdUo, b¢{JH j_Vm dmTdUo, _Yw_ohm_wio hmoUmar b¢{JH {e[WbVm H _r H aÊ`mgmRr Adí` ^oQ m.

~mi hmoV Zmhr

_hm{dVaUMo Ymo a U \ mamoim `oWrb drO VmoS br, OmoS br _hm{dVaU H n§ZrZo \ mamoim `oWrb ObewÕrH aU H|o ÐmMm drO nwadRm WH sV {~bmnmoQ r ~§X H aÊ`mMr ZmoQ rg _hmnm{bHo bm {Xbr hmoVr. gXarb ZmoQrg MwH sMr Agë`mMr _m{hVr _hmnm{bHo Ûmao EH m nÌH mÛmao XoÊ`mV Ambr Amho. _hmnm{bHo Zo AmVmn`ª V _hm{dVaU H§ nZrbm _mJrb nmM _{hÝ`m§V drO {~bmÀ`m {db§~ ewëH àH aUr 22 bmI én`o ^abo AmhoV. Ë`m_wio {dVaU H n§ZrZo

b¢{JH g_ñ`m

Sm°. E_.ìhr. Omoer g§nH© : lram_ Am`wd}{XH {M{H Ëgmb`, `mSH sH a Qm°dg©, gwnmar hZw_mZ _§{Xa, Jwb_§Sr, Am¡a§Jm~mX.

_mo. 9822341176

doi : 11.30 Vo 2.00, gm`§. 6 Vo 8. (a{ddma ~§X)

{ejH m§Mo àíZ gmoS{dÊ`mgmRr ñdV§Ì ~¡RH m ¿`m - _{hdmb Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) _hmamï´ amÁ` àmW{_H {ejH g{_VrZo {Oëhm n[afX {ejH m§Mo {O.n.ñVamdarb AZoH àíZ gmoS {dÊ`mgmRr àemgZmH So dma§dma nmRnwamdm Ho bm. _mÌ àemgZmZo `mH So Xwb©j Ho bo Agë`mMo {Zdo X Z AmO g§KQZoÀ`mdVrZo {O.n._w»` H m`©H mar A{YH mar _{hdmb `m§Zm XoÊ`mV Ambo. g§~§{YV àíZ {ZH mbr H mTÊ`mgmRr _{hdmb `m§ Z r {ejUm{YH mè`m§Zm g§KQZogmo~V ñdV§Ì ~¡R H KoÊ`mMo AmXoe {Xbo . gXarb {Zdo X ZmV H| Ðà_w I , _w » `mÜ`mnH d nXdrYa {ejH m§Mr nXo godm Á`oð VoZwgma ^aÊ`mV `mdrV, {ejH -H _© M mar H ë`mU {ZYrMr a¸ _ {ejH m§ Z m ì`mOmg{hV naV H amdr, {MÌnQ Kmo Q mù`mV {O.n.emio À `m _w » `mÜ`mnH m§ Z m O~m~Xma YaÊ`mV `oD Z`o. `mgh AZoH _mJÊ`m {ZdoXZmÛmao H aÊ`mV Amë`m AmhoV.

Ûof^mdZm _ZmVyZ Kmbdm - Sm°.JìhmUo Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) _ZmVrb Ûof, amJ AmnU H _r Ho bm nm{hOo, VaM Amnbo EH _oH m§gmo~V ñZohmMo Mm§Jbo g§~§Y amhVrb, Ago à{VnmXZ `ed§Vamd MìhmU _wŠV {dÚmnrRmMo _mOr Hw bJwê Sm°.gwYra JìhmUo `m§Zr Ho bo. S m° . ~m~mgmho ~ Am§ ~ o S H a _amRdmSm {dÚmnrRmVrb OZg§dmX d d¥ÎmnÌ{dÚm {d^mJmV "gXmMma hmM _wbmYma' `m {dbmg M§XZo {b[IV nw ñ VH mMo àH meZ Sm°.JìhmUo `m§À`m hñVo H aÊ`mV Ambo . `mdo i r ì`mgnrR mda H m`©H« _mMo AÜ`j OZg§dmX d d¥ Î mnÌ{dÚm {d^mJmMo à_w I Sm°.{d.b. Ymê aH a, àm.O`Xod

Smoi,o {dbmg M§XZo `m§Mr Cn{ñWVr hmoVr. `mdo i r nw T o ~mo b VmZm Sm°.JìhmUo åhUmbo H s, àË`oH mZo _ZmVyZ Ûof^mdZm H _r Ho br nm{hOo . Am`w î ` gXmMmamZo Kmbd`mMo Agob, Va gXmMmamMo AZwH aU H aUo Amdí`H Amho. nÌH mam§Zr {Zì`©gZr Agbo nm{hOo d Ë`m§À`m_Ü`o Z¡{VH Vm Ambr nm{hOo . ~m¡ [ ÕH {dMma ì`ŠV H aÊ`mMo gm_Ï`© Agbo nm{hOo. h„r ^md[ZH ZmVo H _r hmoV Mmbbo Amho d _¡ÌrnUm H _r hmoV Amho, Agohr Ë`m§Zr gm§{JVbo. `m H m`©H« _mbm _moRçm g§»`oZo {dÚmWu-{dÚm{W©Zr CnpñWV hmoV.o

hVZya `oWrb O¡Z _§{XamÀ`m H igmda drO H mogibr H ÞS (dmVm©ha) - VmbwŠ`mVrb hVZya nmíd©ZmW O¡Z_§{XamÀ`m H igmda drO H mogiyZ H igmgh {dOoÀ`m CnH aUm§Mo _moR o ZwH gmZ Pmbo. VgoM _§{Xambm _moR _moR o VSo Jobo. hVZya `oWo Xwnmar 1 dmOoÀ`m Xaå`mZ AMmZH nmdgmZo gwédmV Ho br. Ë`mV {dOoÀ`m H SH SmQ Pmbm. `mdoir nmíd©ZmW O¡Z_§{XamÀ`m H igmda drO nSbr. Ë`mdoir H igmMm AYm© ^mJ Imbr `oD Z nSbm. `mV _§{XamVrb {dÚwV CnH aUo BZìhQ©a, Ho ~b Oiy Z ImH Pmbo . Mma {Xdgm§nmgyZ _§{XamÀ`m H igmMo a§Ja§JmoQrMo H m_ gwê Amho. _mÌ nmD g gwê Pmë`mZo H m_ ~§X

Ho ë`mZo Hw Umbmhr BOm Pmbr Zmhr. `oWrb CÎm_M§X NJZbmb `m§Zr 1932 _Ü`o _§{XamMm OrUm}Õma Ho bm AgyZ, ZìdX dfmªnyduMo ho gmJdmZr ~m§YH m_ Ho bobo _§{Xa {dOoZo Ajae: hmXabo Agë`mZo àË`jXeu amO|Ð H mgbrdmb, Sm°.adtÐ nm§S o, A^` O¡Z, Cngan§M gmho~amd AH mobH a, gan§M bú_U Ho ao, _mOr Cngan§M {dbmg H mio, g§Vmof O¡Z `m§Zr gm§{JVbo.`mdoir Ad¿`m 25 Vo 30 \w Qm§À`m A§VamdaM _§{XamÀ`m ñd`§nmH H jmVM eoHw Or H mio `m§À`m Xe{H« `m {dYr{Z{_Îm OodUmMm H m`©H« _ gwê hmoVm. hm H m`©H« _ gwê AgVmZmM Ë`mbm bJV Agboë`m

O¡Z_§{XamÀ`m H igmda drO H mogibr. drO H mogibr Voìhm Ë`m H jmV VrZeo nwê f d _{hbm `m§Mo OodU gwê hmoVo. na§Vw `mV Or[dV hmZr Pmbr Zmhr. `mV EH bmI n§À`mE|er hOmam§Mo ZwH gmZ Pmbo. `mdoir KQZoMm n§MZm_m VbmRr nr.E.MìhmU, nmo.nm. àH me ndma `m§Zr n§MZm_m Ho bm, Va Xwgè`m KQZoV Am¡a§Jm~mX-Ywio _hm_mJm©bJV {ejH A§~mXmg gmi§wHo `m§À`m eoVmVrb qb~mÀ`m PmSmda drO H mogibr. `mV Or[dV dm {dÎm hmZr Pmbr Zmhr. `mdoir AMmZH Pmboë`m nmdgm_wio eoVH è`m§Mr d J«m_ñWm§Mr EH M Ymdni CSmbr.

EE_Qr H _©Mmè`m§Mo _Znmg_moa YaUo Am§XmobZ Am¡a§Jm~mX (à{V{ZYr) _hmZJanm{bHo Zo eha ~g go d o M o hñVm§ V aU Eg.Q r._hm_§ S imH S o H aÊ`mV `o U ma Amho . `m ~g go d o M o hñVm§ V aU H aVmZm EE_Q r H _© M mè`m§ g h hñVm§ V aU H amdo `m d BVa _mJÊ`m§ g mR r _hmamîQ´ Zd{Z_m© U EE_Q r H _©Mmar g§KQZoÀ`m dVrZo nm{bHo g_moa YaUo Am§ X mo b Z H aÊ`mV Ambo . AH mobm àdmgr dmhVyH g§ñWoZoo _Znmgmo ~ V Ho bo b m H ama bjmV Ko D Z `m àdmgr g§ ñ Wo V AZo H m§ Z r Zmo H ar gw ê Ho br hmo V r. gXarb g§ ñ Wm AmVm hr go d m ~§ X H aV Amho . _J H _© M mè`m§ M o H m` hmo U ma, Agm àíZ C^m am{hbm Amho . `m J§ ^ ra ~m~rH S o _hmnm{bHo Zo bj Xo D Z `m H _© M mè`m§ À `m CXma{Zdm© h mMm n« í Z bjmV KoVm hñVm§VaU H aVmZm

C M Y K

H _© M mè`m§ g h H amdo , Aer _mJUr H aÊ`mV `o V Amho . `m _mJUrgmR r Ë`m§ Z r YaUo Am§ X mo b Zm~amo ~ aM Ý`m`mb`mV OmÊ`mMmhr {ZU© ` Ko V bm Amho . AmO ({X.4) _hmnm{bHo Zo {deo f gd© g mYmaU g^o M o Am`mo O Z Ho bo hmo V o . `m gd© g mYmaU g^o V _hmnm{bHo H Sy Z ~g go d o M o hñVm§ V aU H aÊ`mgmR r Zm haH V à_mUnÌ Xo Ê `mV `o U ma hmo V o . AH mo b m àdmgr dmhVy H g§ ñ Wm d _hmnm{bH m `m§À`mV Pmboë`m H amamg§X^m©V g{dñVa _m{hVr gXñ`m§ Z m Zgë`m_w i o hr gd© g mYmaU g^m VhHy ~ H aÊ`mV Ambr. _hmnm{bHo Zo Zm hmaH V à_mUnÌ Xo V mZm H m_Jmam§ Z m gm_mdy Z Ko Ê `m~m~VMm {dMma _hmnm{bHo Zo H amdm, Ago _V g§ K Q Zo M o JUnV åhñHo `m§ Z r ì`º Ho bo .

CM YK

N m`m : g{MZ C~mio _Znmg_moa _hmamï´ Zd{Z_m©U EE_Qr H _©Mmar g§KQZoÀ`m dVrZo YaUo Am§XmobZ H aÊ`mV Ambo.

C M Y K

Dainik Anand Nagri  
Dainik Anand Nagri  

October 05, 2010 Day: Tuesday