Page 1

Blood Donor's Name & Contract No. S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Name Karma Bahadur Tamang Shyam Sundar Shrestha Prajwal Shrestha Ram Saran Shrestha Ram Chandra Shrestha. Jhanak Raj Dhungel Pradip Kr. Shrestha Baldab Shrestha Niroj Man Sinha Jiban Kr. Shrestha Saroja Shrestha Prakas Shrestha Pradip Ghimire. Shankar Kumar Shrestha Suvash Shrestha Ram Kr.Shrestha Sumit Shrestha Shambhu Prasad Dhungel Dhiraj Kr. Shrestha Nanda Lal Uttam Kumar Shrestha Roshan Kr. Shrestha Dipendra Shrestha Parshu Ram Upadyaya Raj Kr Shrestha Raja Ram Shrestha Bidur Ram Rabindra Kr. Shrestha Ram Kr.Shrestha Pasupati Ghimire Raj Kr Shrestha Manita Shahi Subha Sankar Sanjiba Kr. Shrestha Anil Maharjan Manoj Shrestha Gobinda Kr. Shrestha Niran Raj Bana Kumar Karmacharya Bisnu Kr. Shrestha

Contact No. 9841558451 9841288165 9841836847 9841509631 9851023855 9841694690 9841324263 9841369498 9841433738 9851076411 9841279140 9841799586 9841-346506 9849-637650 98511-12607 9841-846357 9841-291212 9841-354288 9851009976 941133981 9841049300 9841326185 9841-228924 9741160768 9841256988 9841236008 9841275515 9841-674051 9841530138 9841743811/4243394 9841588085 9841369943 9841246711 9841901301

Blood Group Re-Mark A+ ALIO A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ Nalami Tole A+ Ashok Life Patner A+ A+ A+ A+ A+ Nalami Tole A+ A+ A+ A+ A+ AB + AB + AB + AB + Siran Tole AB + Sindhuli BB+ B+ B+ B+ B+ Tirtha's Friends B+ B+ B+ Book Palace B+ Pakha Tole B+ B+ Raj Kr. Stha. B+ B+


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Mitha Ram Shrestha Prakash Shrestha Amar Shrestha Raj Kr Shrestha Uddab Mager Rajib Dahal Ramesh Shrestha Raju Shrestha Prem Karmacharya Arjun Shrestha Kumar Karmacharya Shisir Tamrakar Baikuntha Kr. Shrestha Raman Ghimire Bikrama Shrestha Madan Shrestha Anjita karki Rishi Raj Ghimire Prabat Kr. Shrestha Hira Bahadur Bhujel Rajendra Shrestha Manoj Kr. Shrestha Binoda Guragani Rajesha Dungel Santosa Prasad Dungel Raman Ghimire Shiba Karmacharya Arjun Karmacharya Samir Shan Dhungel Anil Kr. Rai Madu Shrestha Abhishek Khadka

9803315030 9849-645324 9803142526 9841-953736 9849-372767 9808907512 9841-105774 9841-742483 4949040506 9844117595/4247765 9841364763/4108603 9841529490 9841-473027 9841373485 9741126296 9841687906 9851084489 9841291032 9803603704 9841730896 9841496091 9841356767 9841610618 9803632702 9841-433285 9841355008

B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ OO+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+ O+

Sindhuli Gairigaun Natila ALIO ALIO Majha Tole

ALIO ALIO

Natila Tirtha's Friends

9841759337 Majha Tole

ALIO ALIO


84 85

Blood Doners List of CPWS  

Blood Doners Name List of Chisapani Public Welfare Society , Kathmandu Nepal

Blood Doners List of CPWS  

Blood Doners Name List of Chisapani Public Welfare Society , Kathmandu Nepal