Page 1

สาขาการประถมศึกษา ปี๒ หมู๒ ่


ระบบ (System) หมายถึง การทางานขององค์ประกอบย่อยๆ อย่าง อิสระแต่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ของแต่ละ งาน สามรถตรวจสอบและปรั บปรุง แก้ไ ขได้ทุ กขั้น ตอนระบบจึ ง เป็ นหั วใจ สาคัญของงานหรือการดาเนินงานทุกประเภท

วิธีการเชิงระบบ (System Approach) วิธีการเชิงระบบหรือวิธี ระบบคือคาๆ เดียวกัน เป็นกระบวนการคิดหรือการทางานอย่างมีแบบแผน ชัดเจนในการนาเนื้อหาความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรือผลผลิตมา ประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีระบบยังเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นด้วย


วิธีระบบมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง วัตถุสิ่งของต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ วัตถุประสงค์ ปัญหา ความต้องการ ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ อัน เป็นต้นเหตุของประเด็นปัญหา 2.กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ สร้ า งสรรค์ การแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาและปั จ จั ย น าเข้ า ให้ เ ป็ น ไปตาม วัตถุประสงค์หรือความต้องการ 3.ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง ผลงานที่ได้จากการกระบวนการจัดการ วัตถุดิบหรือปัจจัยผลงานที่ได้รับอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานก็ได้ ซึ่งสามรถ ประเมินผลและตรวจสอบข้อมูลย้อนการ (fecdback) ได้


ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ การ ประมวลผลข้อมู ลข่า วสารอย่า งเป็น ขั้นตอนและเป็ นกระบวนการเพื่อให้ ข้อมูลในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุด และเป็นข้อสรุปที่สามารถ น าไปใช้ ส นั บ สนุ น การบริ ห าร และการตั ด ใจ ทั้ ง ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บกลาง และระดับ สูง ระบบสารสนเทศจึ งเป็ นระบบที่จั ด ตั้ง ขึ้น เพื่ อ ปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เป็น ระบบพื้นฐานของการทางานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การ ประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บ ข้อมูล (storage)


ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความ จริงที่ได้จะนามาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ ต้องการ สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมาย มากขึ้น การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็น การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการ วางแผน กาหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึง วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ


ระบบสารสนเทศเป็นงานที่เกี่ยวกับข้อมูลประกอบตัวอักษรและตัวเลข จานวนมากมายมหาศาล หากดาเนินการด้วยมนุษย์หรือเครื่องมือพื้นฐานจะ ทาให้ เสียเวลามากในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล การคิดคานวณเพื่อ ประมวลผลจนกลายเป็ น สารสนเทศ ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า และมี โ อกาส ผิด พลาดได้ ง่ ายปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ไ ด้ น าระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ป็น เครื่ อ งไฟฟ้ า ระบบดิจิตอลที่มีศักยภาพสูงในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จานวนมากสามารถ จาแนก จัดหมวดหมู่เป็นสารสนเทศ และนาเสนอได้อย่างรวดเร็ว


มี 5 องค์ประกอบ 1. ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่อง คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจเมื่อพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) ได้แก่ แผงแป้นอักขระ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยแสดงผล (output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์


2.ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคาสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น 1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ระบบปฏิบัติการ ดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวล คา ซอฟต์แวร์ตารางทางาน ซอฟต์แวร์นาเสนอข้อมูล 3. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะ เป็นตัวชี้ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการ เก็บข้อมูลจากแหล่งกาเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง


บุคลากร บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และ นักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบสาคัญในความสาเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งาน ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้น เท่านั้น 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ เป็นเรื่องสาคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจาเป็นต้อง ปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จาเป็นต้องคานึงถึงลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณี ฉุกเฉิน 4.


1. ระบบประมวลผลรายการ

เป็ น ระบบที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านประจ า ท าการบั น ทึ ก จั ด เก็ บ ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทางานแทนการ ท างานด้ ว ยมื อ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะท าการสรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งเป็ น สารสนเทศ ระบบ ประมวลผลรายการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับลูกค้า 2. ระบบสานักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสานักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะประสานการทางานของบุคลากรรวมทั้งกับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงาน อื่น ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร โดยการใช้ซอฟท์แวร์ด้านการพิมพ์ การติดต่อผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์


3. ระบบงานสร้างความรู้

เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน บุคลากรที่ทางานด้านการสร้างความรู้เพื่อ พัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในหน่วยงาน หน่วยงานต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้ การพัฒนาเกิดขึ้นได้โดยสะดวก 4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบสารสนเทศสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ใช้ในการวางแผน การ บริหารจัดการ และการควบคุม ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผล รายการเข้าด้วยกัน เพื่อประมวลและสร้างสารสนเทศที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการ บริหารงาน


5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารในการตั ด สิ น ใจส าหรั บ ปั ญ หา หรื อ ที่ มี โครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาคาตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน ข้อมูลที่ใช้ ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยังต้อง สามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สาหรับสถานการณ์นั้น หลักการของระบบ สร้างขึ้นจากแนวคิดของการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ 6. ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นระบบที่สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทา หน้าที่กาหนดแผนระยะยาวและเป้าหมายของกิจการ สารสนเทศสาหรับ ผู้บริหารระดับสูงนี้จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายนอกกิจกรรมเป็นอย่างมาก


ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย และการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูล เป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญาลักษณ์ใด ๆ ที่สาคัญจะต้องมีความเป็นจริงและ ต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือ วิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ตาม ต้องการการประมวล (Data Processing)เป็นการนาข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่ เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ใน รูปแบบที่ต้องการ


คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ


เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องประมวลผลข้อมูลซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท 1. สถานีงาน (Workstation) หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ณ จุดที่จัดไว้ ให้ผู้ใช้มาใช้ร่วมกัน หรือจัดไว้ที่โต๊ะทางานของผู้ใช้แต่ละคน บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรือเรียกย่อๆว่า PC ) หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนตัว มีหลายแบบ 2.เครื่องบริการ (Server) เป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันหลายเป็น เครื่องที่ใช้เก็บข้อมูลหรือ โปรแกรมสาเร็จประยุกต์ (Application Package) จานวนมากที่สามารถใช้ร่วมกันโดยการสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องบริการจะมีโปรแกรมควบคุมการทางานซึ่งเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย ที่มีระบบการทางานและชื่อเครื่องหมายการค้าแตกต่างกัน


เครื่องสื่อสาร คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันให้ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนกันได้ โดยใช้สายสื่อสารข้อมูลที่ทา จากทองแดงหรือเส้นใยแก้วนาแสง นิยมแบ่งเครือข่ายตามขนาดพื้นที่และ จานวนเครื่องไฟฟ้าที่ใช้งาน ได้แก่ 1.แลน (LAN = Local Area Network) คือ เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่

จากัดเขตเฉพาะภายในบริเวณอาคารหรือกลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้กัน เนื่องจากข้อมูลจากัดของ ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูล เช่น ภายในรั้วโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น


2.แวน (WAN = Wide Area Network)

คือ เครือข่ายบริเวณกว้าง ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้น ไปจนมากกว่าหลายพันกิโลเมตร ปกติ เชื่อมโยงด้วยระบบสื่อสารสาธารณะ เช่น สายโทรศัพท์ เป็นต้น 3.อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เครือข่ายแวนจานวนมากซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลทั่วโลก


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you