Art clàssic: grècia i roma

Page 3

El Partenó

(opció A)

fet per en Ramon Pujolà

a) Situeu l’obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el context històric. (1 punt) b) Digueu a quin estil pertany l’obra i descriviu els elements més importants d’aquest estil. Comenteu-ne l’estructura i els espais. Utilitzeu els aspectes més visibles de l’obra per basar la vostra descripció. (2,5 punts) c) Resumiu-ne el significat i la funció. (1,5 punts)

a) Situeu l’obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el context històric. El Partenó, obra mestra de l’arquitectura grega, pertany a la segona meitat del segle V aC (447 aC – 432 aC). Primer classicisme o clàssic sublim. Aquest període es caracteritza per dos fets: per una banda, el govern de Pèricles, el qual se situa des del 443 aC al 429 aC i, per altra banda, les guerres del Peloponès (del 431 aC fins al 404 aC). Un cop finalitzades les guerres Mèdiques, Atenes es converteix en la més gran de totes les «polis» gregues. Dirigida per Pèricles, entre el 443 i el 429 aC, Atenes començà un programa de reconstrucció molt ambiciós per tal de restituir a l’Acròpolis el seu esplendor anterior. Dincs d’aquest programa, el Partenó (temple d’Atenea Pàrtenos) ocupà un lloc preeminent. Fou realment una època de gran vitalitat cultural. L’època dels grans artistes (Miró, Policlet i Fídies), l’època de Sòcrates, filòsof grec, i l’època en què Hipòcrates fundà l’escola de la medicina científica.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.