Page 1

ZͲ<Zd

 


ĂŶŝĞůDƵŵĞŶƚŚĂůĞƌĂŬĂ,ŝŶnjWĂƐĐĂů<ƵŶnj ΗƌŝŶŬƐǀŽŶƵŶĚĨƺƌ,ŝŶnjΘ<ƵŶnjΗ tŝůůŬŽŵŵĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ,ŝŶnj Θ <ƵŶnj Ăƌ͕ ƐĐŚƂŶ ĚĂƐƐ ^ŝĞ ĚĂ ƐŝŶĚ͊ Dŝƚ ĚĞƌ ,ŝŶnj Θ <ƵŶnj Ăƌ ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ĞŝŶĞ tŽŚůĨƺŚůŽĂƐĞ ŝŶ ĚĞƌ DĂƌŬƚŚĂůůĞ ĂƐĞů ŐĞƐĐŚĂĨĨĞŶ͘ /ŵ ůŝĞďĞǀŽůů ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶ ŵďŝĞŶƚĞ ŵƂĐŚƚĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐĞƌĞŶ 'ćƐƚĞŶ ĞŝŶĞŶ ĞŶƚƐƉĂŶŶƚĞŶ ďĞŶĚ ďŝĞƚĞŶ͘ ŝĞ ŽĐŬƚĂŝůƐ ǁĞƌĚĞŶ ŚŝĞƌ ŵŝƚ ǀŝĞů >ŝĞďĞ ƵŶĚ >ĞŝĚĞŶƐĐŚĂĨƚ ŐĞŵŝdžƚ͘ ŝĞ ŚŽĐŚŵŽƚŝǀŝĞƌƚĞŶ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƐŝŶĚ ŚĂŶĚǀĞƌůĞƐĞŶ ƵŶĚ ďŝůĚĞŶ ĞŝŶ ƚŽůůĞƐ ĂƌͲdĞĂŵ͘ 'ƌŽƐƐĞŶtĞƌƚůĞŐĞŶǁŝƌĂƵĨĨƌŝƐĐŚĞƵŶĚŚŽĐŚǁĞƌƚŝŐĞWƌŽĚƵŬƚĞ͘ EĞďĞŶŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶƌŝŶŬƐĨŝŶĚĞŶƐŝĐŚĂƵĐŚƐƉĂŶŶĞŶĚĞŝŐĞŶŬƌĞĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨĚĞƌ ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞŶĂƌͲ<ĂƌƚĞ͕ĚĂƐ^ŽƌƚŝŵĞŶƚďĞƐƚĞŚƚĂŬƚƵĞůůĂƵƐϵϬϳ^ƉŝƌŝƚƵŽƐĞŶ͕ ĚĂǀŽŶϰϲϰtŚŝƐŬ;ĞͿLJ͕ϭϱϰZƵŵƵŶĚϴϰ'ŝŶ͘ ŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶ,ŝŶnjƵŶĚ<ƵŶnjŝƐƚͨ:ĞĚĞƌŵĂŶŶ͕ůůĞ͕ͩƵŶĚŐĞŶĂƵƐŽŝƐƚĚŝĞĂƌ ĞŝŶWůĂƚnjĨƺƌĂůůĞ͕ĚŝĞ'ĞŶƵƐƐůŝĞďĞŶ͘ 'ĞƌŶĞďĞƌĂƚĞŶ^ŝĞƵŶƐĞƌĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ͕ƵŵĚĞŶĨƺƌ^ŝĞƉĂƐƐĞŶĚĞŶƌŝŶŬnjƵĨŝŶĚĞŶ͕ ^ĂŝƐŽŶĂůĞŽĐŬƚĂŝůƐƵŶĚ^ƉĞĐŝĂůƐĨŝŶĚĞŶ^ŝĞĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌ<ƌĞŝĚĞƚĂĨĞůŶĂŶĚĞƌĂƌ͘ ^ůĄŝŶƚĞ͊

  

 ! "# $ %%& '()*


ZͲ<Zd +,-./-0123 4 53672886 9:;<=;>?@A B@AAC@ADEFG@H I JK 9:;<=;>?@A B@AAC@ADEFG@H OK;PQ :@ R JK 9:;<=;>?@A T@ GU@ 9KCQV GFH WH M B@H@APXGA> YAGH R JK 9:;<=;>?@A Y@ KK@ [=FV G@ \NNR OK;PQ :@ R JK 9:;<=;>?@A ^F < B_ AC>?F ? \NN` R JK

ILMNN SLMNN SZ MNN ]NMNN \ \SNMNN

BAFP@QQF a KXC?F a A<;?C I JK BAFP@QQF a KXC?F a A<;?C OK;PQ:@ R JK

INMNN `NMNN

+68bc-de7 .dc +,-./-0123 4 53672886 a =@AFK W =ACHf ghijklm klp jqql lstu no nr wCKK@H W =ACHf gxymmjz {mt|q klp jqql lstu no nr }FP;HF W =ACHf g~tt€lzzy ~lptzl klp jqql lstu no nr y j xy jzzj| klp jqqlu G>F g‚lmƒ|sjk{m„zj|…xy†‡k n ˆ |€ n no „kŽ jm€ ƒq†jku 9:;<=;>?@A 9FQ‰H;CK gŠ‹ti tŒ|jk h |Œlp zƒkt n n  CA }F; K gŠ‹ti tŒ|jk Šk‘j sj Štppypu n ’“C? CH AF ?@?P;–H }F:Af GQ‰@APCAG= 9:;<=;>?@A— OA@?Q : RL ”• ” ”

IvMNN IvMNN IvMNN IvMNN I`MNN I`MNN IRMNN

˜2d1 ™6cš2d1 W;?> CFU@P@ ›@AA@ JC 9:C@H C I JK W;?> CFU@P@ ›@AA@ JC 9:C@H C OK;PQ :@ R JK }CFœ ; 9AC;?f; ^9; I JK }CFœ ; 9AC;?f; ^9; OK;PQ :@ R JK BAC<CH CUF JC ž;?JGAC; I JK BAC<CH CUF JC ž;?JGAC; OK;PQ :@ R JK

`MNN vZ MNN Z MNN ]S MNN S MLN `LMNN

˜2d77š2d1 9:;AJF ??; ^9 O;A?@P@ I JK 9:;AJF ??; ^9 O;A?@P@ OK;PQ :@ R JK “ A; GXGA> G?J@A T C@AKC> :AC?>@A I JK •Ÿ “ A; GXGA> G?J@A T C@AKC> :AC?>@A OK;PQ :@ R JK •Ÿ T@AJ@œF žF ?H@ YC;?QF ^ I JK T@AJ@œF žF ?H@ YC;?QF ^ OK;PQ :@ R JK

`MNN vZ MNN RMLN ]LMNN Z MNN ]S MNN

“@P=ACHf@A CA

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

g jypp jy| lst lsjk ¡ yzkl|j|myl|tsju  nr g jypp jy| Šk‘j sj Štppypu  n

RMNN `MLN

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


¿-ÀÀ22 4 Á22 9;–@ 9A <@ [P=A@PPF ^F ==@KH@A [P=A@PPF

]MLN ]MNN `MNN

WQ :Ã;AfH@@ ^;Aœ @@ KC?> ž;A>;A@HP F =@ }FFCXFPH@@ ; K; :;AC w@<F ?>A;P “ AÄ?H@@ E ;P<C?@ ^A;>F ? B@;AK B–@––@A<C?fH@@ ž@?H :; Å;?; Æ@CPPH@@ B;QC–CQ W G?

LMNN LMNN LMNN LMNN LMNN

[CPH@@

v JK

]MLN

\MRL JK v JK v JK v JK v JK v JK \ JK \ JK \ JK vML JK vML JK vML JK vMv JK \ML JK \ JK \ JK \ JK \ JK \ JK \ JK \ JK \ JK v JK \ JK

LMNN LMLN LMLN ]MLN LMNN LMNN `MNN `MNN `MNN `MNN `MNN `MNN LMLN `MNN LMNN LMNN LMNN `MNN `MNN `MNN `MNN `MNN LMLN Z MNN

Ç6ÀcÈ 3d1b7 9:C?FHHF 9FQ; 9F K; 9F K; @AF • [=H C?>@A žC?@A; KÃ;PP@A F––@? [=H C?>@A žC?@A; KÃ;PP@A žCH [=H C?>@A žC?@A; KÃ;PP@A :?@ O@U@AD›A@@ “C?>@A Y@@A O@U@AD›A@@ › F ?CQ O@U@AD›A@@ ž@JCH@AA;?@;? › F?CQ “;fFP; 9CH AF “;fFP; C<X@@A “;fFP; ž;?J;AC? B@=CH; }@J YGKK WQ :Ã@==@P YCHH@A w@<F ? WQ :Ã@==@P “C?>@A a K@ WQ :Ã@==@P › F ?CQ WQ :Ã@==@P BA@<CG< › F ?CQ [ÉH A; ^A WQ :Ã@==@P BA@<CG< › F ?CQ CXCPQ GP WQ :Ã@==@P BA@<CG< › F ?CQ A;?>@?XKÄH@? Ê w;U@?J@ K WQ :Ã@==@P BA@<CG< › F ?CQ }FP; B–@––@A Wà CPP žFG?H;C? W =AC?> “C?>@A w@<F ?>A;PP › F ?CQ W C?; KQF w@ ›ACXGH@ › F ?CQ

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


Ë3Ì8 ,c7ÍÀc2 a ?;?;PP;–H a =–@ KP;–H a =–@ KPQ :F AK@ a =–@ KPQ :F AK@ 9A;?X@AAP;–H A;?>@?P;–H BC?‰ “A;=@– AGCH › F <;H@?P;–H

v JK v JK v JK L JK v JK v JK v JK \ JK

LMNN ]MLN ]MLN `MLN LMNN LMNN LMNN LMNN

ÔÐÕÒ

v JK L JK v JK L JK v JK

LMNN RMLN LMNN RMLN LMLN

ÏÐÑÒ ÏÐÑÒ ÔÐÕÒ ÏÐÙÒ ÏÐÛÒ ÝÐÔÒ ÏÐÑÒ ÏÐÙÒ ßÕ ÐÕÒ Ñ ÐÔÒ ÔÐÔÒ ÔÐÕÒ ÔÐÕÒ ÔÐÏÒ

vMv JK vMv JK vMv JK vMv JK vML JK vMv JK vMv JK vMv JK L JK vMv JK v JK vMv JK vMv JK v JK L JK

`MNN LMLN LMLN RMNN RMNN RMNN Z MNN RMNN S MLN \]MNN Z MLN `MNN `MNN `MNN Z MNN

ßÏÐÕÒ

RML JK

`NMNN

Îd23 Îd23 6ÀÀ21 a ==@?f@ KK@A w;>@A a ==@?f@ KK@A w;>@A w;>@A B;?;Q :@ w;>@A B;?;Q :@ WH;AF =A;<@? BCKP

q‹ jy r € q‹ jy r   € q‹ jy r   € q‹ jy r   € Óp q‹jq‹yj|

Ëe-78 ,21Öd23 w@@A<F ?J a K‰F:FK– A@C a ==@?f@ KK@A ?;H GAH AG@X YA;?JK×PQ :@A YGJÃ@CP@A YGJU;A 9F AF ?; F@>;;AJ@? ’Æ@CPPXC@A— CHQ :@? YA@à Ü=;^C=; ×PH ACHf@A ’WQ :Ã;Af XC@A— A‰?@ ^;A‰ ’^;A‰ a K@— A‰?@ ^;A‰ ÜP K;?J }@P@AU@ W ‰GKK W =KCHH@A ’WH AF?> a K@— ›;??@?fŸ =– K@ à@ KC YC@A W =@fC; K à?P@A YC@A a <X@A Æ@C:@?PH@=:;?@A ’Æ@CPPXC@A—

q‹ jy r € q‹ jy r   € q‹ jy r   € Óp q‹jq‹yj| j yq ˆ Ø l ÚjmŒyj| q‹ jy r   € Þjƒzpq‹mt|s q‹ zzm r l t|s q‹ zzm r l t|s q‹ zzm r l t|s Þjƒzpq‹mt|s q‹ jy r   € q‹ jy r   € Þjƒzpq‹mt|s

^F ==@KK@ G 9:F =–;X I@A 9AG N\ ’C? E ;<@PF ? Æ:CP‰D O PP@A? >@A@C–H — Ÿ

r

q‹ jy€

ÏÐÑÒ ÏÐÑÒ

Îæç™+è+¿ÁáæéÇ á Ì8 ,21c68 ,-1 á e2 hƒq‹j|zlq‹t| h jkyqt| êt† yzq‹j|{kj ì h Þì h ‚l|yŒ xyjzzj në o o n n

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

âãäåå

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


K<d/>^ +ûÎá ü Ιáýæé 4 íæþýç ü éæíçÁÁ ç í6î dc6 ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{

âïäåå

y j Ž y q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jk lst h lp n ˆ |€ n k p n nr

í6î dc6 Ç2e288d61 ðÈ2e í-27c 367ñ y j Ž y q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jk ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ jmjqqyl| sjm tjp zklp r ˆ n ˆ |€ n k p n n

òåäåå

ó-ô2edc6 ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ h lp ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ h lp kt|Œjmyql y|€ j Ž kyp q‹jk n n nˆ n xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jk lst n nr

âõäåå

í6î dc6 ™6ö-e ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ h lp h |Œlp zƒkt Š‹ti tŒ|jk y|€ j Ž kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z n n nˆ n n ~l‹k€ ƒq†jk

â÷äåå

+-d/d3d1,Štq‹tqt xyjzzj| ~l‹k€ ƒq†jk n n

âïäåå

+-d/d367 ,bls†t zlmyq‹|t t xyjzzj| ~l‹k€ ƒq†jk r n n

âïäåå

+-d/dø ód1ô ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ ~l‹k€ ƒq†jk

âõäåå

h lp ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ h lp h tkjzzl xyjzzj| êkt|Œj| n n n n n

+-d/dø ¿Ì1ô ls†t zlmyq‹|t t Šly|zkjtƒ ks{jjkiƒk j xyjzzj| ~l‹k€ ƒq†jk r n n n n

âõäåå

ù-dúÌd3d ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{

âïäåå

h lp kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi n n

ù-dúÌd3d 1-8 , á 3c È27 ó-Ì727 y † ijŽ ƒyz y q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~ƒ ¡tqti t lmjkt q‹y r n ˆtktp |ln o | kt k n k p n ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi

â÷äåå

èeÈ +ÌÖ-1 ~ƒ ‚tÿt|t Šmƒ{ h lp Š‹ti tŒ|jk h |Œlp zƒkt y|€ j kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z n n nˆ n n ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi

â÷äåå

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


Á ™è 5æ+áéÇ 5e-1c237 5Ì18 , ƒ † z ƒ ~ƒ kyp q‹jk ¡ yzkl|j|ptŽ z êkt|Œj|ptŽ z h |t|tpptŽ z kj|tsy|j n n n n n ˆ p t | pp

âõäåå

í-døÁ-d ~ƒ êÿjkikllŽ ~ƒ Šƒktqtl hikyqlz Úkt|s kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z t|sjmpykƒi n n n n nˆ n êkt|Œj|ptŽ zn ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi

âãäåå

þ2e7617 Îe66È tÿ ~ƒ kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z êkt|Œj|ptŽ z Škt|{jkkptŽ z h |Œlp zƒkt n n n n n ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi n

âïäåå

Ëed/ø Ëe6/ ~ƒ kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z êkt|Œj|… tppyl|pŽ kƒq‹zptŽ z h t|t|tpptŽ z ks{jjkiƒk j n n o n n

âõäåå

Ç2- Î322ô2 ls†t zlmyq‹|t t ~lp jp xyj ƒyqj Škt|{jkkptŽ z y|† ktijŽ kƒyz r n n no

âïäåå

Ç2 61 c ,2 Î2-8 , ls†t zlmyq‹|t t Ž ykpyq‹…xy ƒjƒk êkt|Œj|ptŽ z Škt|{jkk… tŽ z r no n n r

âïäåå

Ç2 61 c ,2 í6Ì1c-d1 ls†t zlmyq‹|t t Ž ykpyq‹…xy ƒjƒk tmy{ƒ h |t|tpptŽ z kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z r no nˆ n n

âïäåå

5d1- +6e-Èmy{ƒ l†lp|ƒpp qkjj h |t|tpptŽ z êkt|Œj|ptŽ z ~t‹ ~ƒ n ˆt në n n n

âõäåå

þç˜ +éáÇÇæ+Ç ç7/32776 í-3c d1d ls†t t‹mƒt pikjppl ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi në n n

âõäåå

d1ø023øc d1d y| kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi Ž jŽŽ jky|€ j ì|Œ jk ¡ yzkl|j|Œktp n n no n n

âõäåå

+67.6/6edc-1 ls†t Šyzkl| Šly|zkjtƒ kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z Škt|{jkkptŽ z n n n

âïäåå

Á6..ö 7 í-30-3dcÓj ƒymt ‚jkktsƒkt ~ji lptsln kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ zn h Œtÿj|syq†ptŽ z

âõäåå

˜,dc2 é-Èö y| Ót| ƒjkt kyp q‹jk ¡ yzkl|j|ptŽ z Šly|zkjtƒ n n

âïäåå

Î-332e 6À c ,2 Ì1 tq† Þt|yjm p y|Œmj Útkkjm kyp q‹jk ¡ yzkl|j|ptŽ z h Œtÿj|syq†ptŽ z r n n

â÷äåå

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


Î-7de Ç.-7 , y| mlƒz‹ kyp q‹jk ¡ yzkl|j|ptŽ z ¡ ƒq†jkpykƒi Útpymy†ƒ o n n n

âõäåå

Î-7de ¿Ì1ô y| mlƒz‹ kyp q‹jk ¡ yzkl|j|ptŽ z ¡ ƒq†jkpykƒi Útpymy†ƒ ks{jjk o n n n n

âõäåå

Ç /d8ö ód1ô y| y|€ j kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi j q‹tƒs Ót{tp ql Š‹ymy nˆ n n no n n

âõäåå

ËÌ1bö ¿Ì1ô ðá Ö ò 5237 ä Îd7 .- 5237 äñ ‚j|skyq† p y| ‚lmƒ|sjk{m„zj|my†‡k Ž kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z ¡ ƒq†jkpykƒi hiŽ jmptŽ z n n n n

âõäåå

56317c-3 í-3c d1d ls†t t|ymmj kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z t|ymmjpykƒi tppyl|pŽ kƒq‹z n n no n yl|pŽ kƒq‹zptŽ z Š‹ti tŒ|jk tpp o n

âãäåå

çe ód1ô6 é686 y q‹jk xyjzzj|pptŽ z liqlk|pykƒi ¡ ƒq†jkpykƒi Š‹ymy j q m y ˆ € t stn k p no n n

âõäåå

Á3-2ee23 ðÖö 1c ,23 Çc 36Öe À63 Î-8-3Èd é20-8ö +6./2c dc d61ñ Útqtksy h j l Šƒtzkl Új|jsyqzy|j lymm ktz yz jjŒktp z jkty| n n o r nr ‚lmƒ|sjk{m„zj|my†‡k êkt|Œj Úyzzjkp n

âõäåå

Çèû™Ç

6È b- Ç6Ì3 ls†t zlmyq‹|t t ¡ yzkl|j|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi r n n

âïäåå

˜,d7b2ö Ç6Ì3 Úlƒk{l| lƒk ~lpjp ¡ yzkl|j|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi n n

âïäåå

á .-32cc6 Ç6Ì3 h tkjzzl ¡ yzkl|j|ptŽ z êkt|Œj|ptŽ z n n

âïäåå

5d786 Ç6Ì3 ð+,de2ñ y q ƒ Š‹ymj ¡ yzkl|j|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi op lt p n n

âïäåå

5d786 Ç6Ì3 ð523Ìñ y q ƒ j ƒ y q‹jk xyjzzj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi y jypp h tkŒl Š‹ƒ|q‹l o p l t p o k n k p n n n

âïäåå

6ÈÀ-c ,23 Ç6Ì3 ’CH ÃF A‰P —

âïäåå

þ2š 63b Ç6Ì3 ym ƒ †j ~ j ‹y † yz j Ž z ~ ‹ ƒq†jkpykƒi zliijs yz ~lz jy|  s Ó k   p n ¡ kl| |pt n l k€ n

âõäåå

ó6Ì72 Ç6Ì3

âïäåå

d1 Ëdôô y| ¡yzkl|j|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi lst n n nr

âïäåå

d.e2c y| ~lp jp xyj ƒyqj Ž kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z n n

âïäåå

Úlƒk{l| lƒk ~lpjp h tkjzzl ¡ yzkl|j|ptŽ z êkt|Œj|ptŽ z ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi n n n n

y| hijklm ¡ yzkl|j|ptŽ z êkt|Œj|ptŽ z h |Œlp zƒkt ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi n n n n n

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


+éáÇÇæ+Ç ù3ö í-3c d1d y| jklƒz‹ n

âïäåå

6È b-c d1d ls†t jklƒz‹

âïäåå

27/23 í-3c d1d y| ls†t y|t

âõäåå

Ç .6bö í-3c d1d ls†t ìpmt ‹yp† jklƒz‹ n  n

âõäåå

í-1,-cc-1 Úlƒk{l| ‹yp†j lsjk ~ j ‹yp†j jklƒz‹   n

âïäåå

™6Ö ™6ö q zq‹ ƒ z j j h zƒ r l n o | ˆ pn |Œlp kt

âïäåå

Î366beö1 ڃŽŽ tml Óktqj Úlƒk{l| ƒ|z j jp q‹y no ˆ n ˆtktp |l

â÷äåå

í-3c d12ô

âõäåå

èeÈ Ë-7 ,d612È Úlƒk{l| „ Ž jm ƒq†jk h |Œlp zƒkt lst n  k € n nr

âõäåå

™Ì. èeÈ Ë-7 ,d612È „ Ž jm ƒq†jk h |Œlp zƒkt lst ~ƒ n  k € n nr

âõäåå

 d2Ì +-33 ŠlŒ|tq ~ j ‹yp† ƒ|z j jp Új|jsyqzy|j j q‹tƒs h |Œlp zƒkt n  no ˆ n no n

âãäåå

Ç-ô23-8 Úlƒk{l| ~ j ‹yp†j ŠlŒ|tq h{py|z‹ ~l‹k€ ƒq†jkpykƒi j q‹tƒs h |Œlp zƒkt n  n n n no n

âãäåå

Á ,2 é-7c ˜63È y| Š‹tkzkjƒp j k„| tktp q‹y|l Ž kyp q‹jk xyjzzj|ptŽ z n nˆ n

âõäåå

˜,dc2 ™Ì77d-1 ls†t zlmyq‹|t t t‹mƒt ~t‹ r në n

âïäåå

á e2-1È23 ƒ † z ƒ ŠlŒ|tq Šk‘j sj Štqtl jypp {ktƒ| ~t‹ n n n ˆ p t | pp

âõäåå

n

n

j|jÿjk

ƒ zj j q‹y j q‹ ƒ n o | ˆ pn ˆtktp |ln o t s

¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


á .23d8-16 Štitky Štki t|l ƒ|z j jp n o ˆ

âäåå

þ20361d

âïäåå

þ20361d Ç Ö-0ed-c6 jqql Šti tky Štki t|l ƒ|z j jp oklp n n o ˆ

âõäåå

Î6Ìe2-3Èd23 ƒy zy j ~ ƒ j ym ƒ †j Š i y x  s Ó k n t tk n t | | l Œ

âïäåå

Îe66Èö í-3ö ls†t zlmyq‹|t t Óltzj|ptŽ z ¡ yzkl|j|ptŽ z lkq‹jp zjkp‹ykj… tƒqj Ót{tp ql tm€ r n n n  r n nr n Ž jŽŽ jk o

âõäåå

5d..7 +Ì/  y y j hmj ¡ yzkl|j| êkt|Œj| ƒk†j| o p l n |Œ k n n n

â äåå

í6786š íÌe2 ls†t y|Œjk Újjk ƒk†j xyjzzj n n n

âïäåå

y| Šti tky Štki t|l ƒ|z j jp n n o ˆ

+óáí5á þç™ ü 5™èÇç++è BAFP@QQF a KXC?F a A<;?C 9Ä=KC I JK 9:;<=;>?@A B@AAC@A EFG@H XAGH 9Ä=KC I JK

âåäåå âïäåå

á /236e Ç /3dcô hijklm klp jqql lst no nr

âäåå

édee2c Ç/3dcô xymmjz {mt|q klp jqql lst no nr

âäåå

™67-c6 Ç /3dcô ~tt€lzzy ~lptzl klp jqql lst no nr

âäåå

óÌ06 y j xy jzzj| klp jqql ‚lmƒ|sjk{m„zj|…xy†‡k n ˆ |€ n no

âäåå

+,-./-0123ø+68bc-de „ Ž jm ƒq†jk Š‹ti tŒ|jk h |Œlp zƒkt n n  k €

âõäåå

¿d3 ™6ö-e Š‹ti tŒ|jk Šk‘j sj Štppyp n

âõäåå

Ë3218 , ÷ï

â÷äåå

y| ¡yzkl|j|ptŽ z ¡ ƒq†jkpykƒi Š‹ti tŒ|jk n n n Ç Ì8 ,21 Çd2 2d121 7/2ôd2ee21 +68bc-de Ë3-021 Çd2 ód1ô ü ¿Ì1ô ¢£¤¥¦¤¦£¥§ ¨ ©ª«¬ ­«® ¯­«¬

°±±² ³´²ªµ² ª« ¶©· ­«® ª«¸±¤ ¹¤¹º »¼½¾


!"#$%&'#() *+,-+./ ".+012

34564789 :74;<=;>4? @9 :74;<=

AABCC

*+-2 *DEE2.

FGHI4 J @GK8LM;4N49 374;O=77N>4? @9 P85=@@=

AQBCC

*RS+ !/S.2

TU5 V4W4;4 3KUO X YZG>9 3GL4 3GK49 P85=@@=

AQBCC

*R[\D + [+ ] /E+

TU5 V4W4;4 3KUO ^ YZG>9 374;O=77N>4? @9 P85=@@=

A_BCC

%+.` a )\D.,b

TU5 cG>K8;< dK4LI J=4K9 e=W=7 f7== c8;<=7 d==79 P85=@@=

AgBCC

$/0 !2,D0

c8; d==? =4@=79 JLMh=66=> d8@@=7 P=5G;9 P85=@@=

AQBCC

$/0 iD0/j

c8; d==? =4@=79 JLMh=66=> fG;8L9 P85=@@=

AQBCC

k20E./j`lm iD0/j

c8; V=;H78LI>9 JLMh=66=> fG;8L9 cU7I=9 P85=@@=

An BCC

k20E./j`lm o2p2. i.22

c8; V=;H78LI>9 e=W=7 f7== fG;8L9 cU7I=9 P85=@@=

AgBCC

kD.m2lm #2j`

dGU7OG; eGU7 TG>=>9 JLMh=66=> c8;<=7 Y K=9 Y;<G> @U749 :74;<=

An BCC

q+j` *D [+

rM8>I=N s4LI t4;8=K>9 3GL4 3GK4

An BCC

uDmjDv uR[2

FGHI4 J @GK8LM;4N49 e=W=7 f7== c8;<=7 d==79 cU7I=9 P85=@@=

A_BCC

'./mw uR[2

s45=>G; rM8>I=N9 e=W=7 f7== c8;<=7 d==79 P85=@@=

A_BCC

'm[+b uR[2

@ M @@ M K K@ y P46 7G48< x N JLG L J8;< = z4 9 e=W=7 f7== c8;<=7 d==79 P85= =

A{BCC

|/,,lm *R-

}855~> G x9 JLMh=66=> c8;<=7 Y K=9 :74;<=9 € 8@7G;=9 cU7I=

An BCC

|/,,lm &+01DD0

}855~> G x9 € 8@7G;=;K85G;4H=9 :74;<=9 € 8@7G;=9 cU7I=

An BCC

]DE`+ !2,D0

FGHI4 J @GK8LM;4N49 JLMh=66=> d8@@=7 P=5G;9 P85=@@=

AQBCC

]DE`+ ".+012

FGHI4 J @GK8LM;4N49 :74;<=;>4? @9 :74;<=

AQBCC

]DE`+ iD0/j

FGHI4 J @GK8LM;4N4 JLMh=66=> fG;8L9 € 8@7G;=

AQBCC

‚ w/m`b *D [+

d4KK4;@8;=~> e8;=> @ JLG@LM9 3GL4 3GK4

AQBCC

ƒ„…†‡…‡„†ˆ ‰ Š‹Œ ŽŒ ŽŒ

‘’’“ ”•“‹–“ ‹Œ —Š˜ ŽŒ ‹Œ™’… š…š› œžŸ


'/EΘdKE/Ͳ<Zd dĂŶƋƵĞƌĂLJdĞŶ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐdžƚƌĂƌLJ ŽŵďĂLJ^ƚĂƌŽĨŽŵďĂLJ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐdžƚƌĂƌLJ ƌĞŝůWƵƌ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐdžƚƌĂƌLJ

ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ ^ĐŚǁĞŝnj

ϮϬ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ

ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ

ϭϲ͘ϬϬ ϭϳ͘ϬϬ ϭϵ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ

ƵƌĐŚĚĞŶ,ĂƵĐŚ>ŝŵĞƚƚĞĚĞƌ/ĚĞĂůĞĞŐůĞŝƚĞƌĚĞƌĂůůĞƌďĞƐƚĞŶ'ŝŶƐ

,ĞŶĚƌŝĐŬƐ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐZŽƐĂWĨĞĨĨĞƌ ĞĞĨĞĂƚĞƌϮϰ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐZŽƐĂWĨĞĨĨĞƌ DŽŵďĂƐĂůƵďͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐZŽƐĂWĨĞĨĨĞƌ KƉŚŝƌ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐZŽƐĂWĨĞĨĨĞƌ

ƵƌĐŚĚĂƐƌŽŵĂǀŽŶƌŽƐĂWĨĞĨĨĞƌƵŶĚĚĞƌƉĞƌĨĞŬƚĞŶDŝƐĐŚƵŶŐĂƌŽŵĂƚŝƐĐŚĞƌ'ŝŶƐŝƐƚĚŝĞƐĞƐ <ƌćĨƚŝŐĞdŽŶŝĐŝĚĞĂůĨƺƌĂůůĞ͕ĚŝĞĞƐŐĞƌŶĞǁƺƌnjŝŐŵƂŐĞŶ

<ŝŶĚƐĐŚŝ'ŝŶϭϵϰϴͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐKƌĂŶŐĞŶďůƺƚĞŶͬ>ĂǀĞŶĚĞů ŝĐƚĂĚŽƌ'ŝŶdƌĞĂƐƵƌĞͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐKƌĂŶŐĞŶďůƺƚĞŶͬ>ĂǀĞŶĚĞů WůLJŵŽƵƚŚ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐKƌĂŶŐĞŶďůƺƚĞŶͬ>ĂǀĞŶĚĞů

^ĐŚǁĞŝnj <ŽůƵŵďŝĞŶ ŶŐůĂŶĚ

ϭϳ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ ϭϲ͘ϬϬ

ŝŶĞ'ĞƐĐŚŵĂĐŬƐĞdžƉůŽƐŝŽŶŵŝƚƐƵďƚŝůďůƵŵŝŐĞƌEŽƚĞ͕ĚŝĞƐĞŚƌŐƵƚnjƵƚƌŽĐŬĞŶĞŶ'ŝŶƐƉĂƐƐƚƵŶĚƐŝĞ ŵŝƚĚĞŵƐƺƐƐĞŶƌŽŵĂǀŽŶKƌĂŶŐĞŶďůƺƚĞŶƵŶĚĚĞƌ&ƌŝƐĐŚĞǀŽŶ>ĂǀĞŶĚĞůǀŽůůnjƵƌtŝƌŬƵŶŐ ŬŽŵŵĞŶůćƐƐƚ͘

ƌŽĐŬŵĂŶƐ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ,ŝďŝƐĐƵƐ ^ŝƉƐŵŝƚŚ^ůŽĞ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ,ŝďŝƐĐƵƐ <ŝŶŽďŝ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ,ŝďŝƐĐƵƐ >ŽŶĚŽŶEŽϭůƵĞ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ,ŝďŝƐĐƵƐ

ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ :ĂƉĂŶ ŶŐůĂŶĚ

ϮϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ

ŝĞůĞŝĐŚƚĞZŽƐĠͲ&ćƌďƵŶŐĞƌŝŶŶĞƌƚĂŶĚŝĞ,ŝďŝƐŬƵƐďůƺƚĞ͕ĚĂƐƐƵďƚŝůĞ͕ĨůŽƌĂůĞƵŶĚĨƌƵĐŚƚŝŐĞƌŽŵĂ ŚĂƌŵŽŶŝĞƌƚƉĞƌĨĞŬƚŵŝƚĨůŽƌĂůĞŶ'ŝŶƐŽƌƚĞŶ͘

¡¢£¤¢¤¡£¥ ¦ §¨©ª «©¬ ­«©ª

®¯¯° ±²°¨³° ¨© ´§µ «©¬ ¨©¶¯¢ ·¢·¸ ¹º»¼


>ĞdƌŝďƵƚĞ'ŝŶͲ>ĞdƌŝďƵƚĞdŽŶŝĐ ĞƵdž&ƌğƌĞƐƌLJ'ŝŶͲ>ĞdƌŝďƵƚĞdŽŶŝĐ dĂŶƋƵĞƌĂLJZĂŶŐƉƵƌ'ŝŶͲ>ĞdƌŝďƵƚĞdŽŶŝĐ

^ƉĂŶŝĞŶ ^ĐŚǁĞŝnj ŶŐůĂŶĚ

Ϯϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϬϬ ϮϮ͘ϬϬ

ĞƌŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞdŽŶŝĐĂƵƐ^ƉĂŶŝĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞƌƚƉĞƌĨĞŬƚnjƵĨƌƵĐŚƚŝŐĞŶƵŶĚĨůŽƌĂůĞŶ'ŝŶƐ͘

^ĞǀĞŶƚŚ^ĞŶƐĞ'ŝŶͲ^ǁŝƐƐDŽƵŶƚĂŝŶ^ƉƌŝŶŐ>ĞŵŽŶŐƌĂƐƐdŽŶŝĐ ZŚĞŝŶďƌĂŶĚ'ŝŶͲ^ǁŝƐƐDŽƵŶƚĂŝŶ^ƉƌŝŶŐ>ĞŵŽŶŐƌĂƐƐdŽŶŝĐ ƌĂŶĚƐƚŝĨƚĞƌ'ŝŶͲ^ǁŝƐƐDŽƵŶƚĂŝŶ^ƉƌŝŶŐ>ĞŵŽŶŐƌĂƐƐdŽŶŝĐ

^ĐŚǁĞŝnj ^ĐŚǁĞŝnj ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

ϮϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ

ĂƐdŽŶŝĐĂƵƐůůƐĐŚǁŝůƐŽƌŐƚŵŝƚĚĞŵƌŽŵĂǀŽŶŝƚƌŽŶĞŶŐƌĂƐƵŶĚ/ŶŐǁĞƌĨƺƌĞŝŶĞdžŽƚŝƐĐŚĞƐ 'ĞƐĐŚŵĂĐŬƐĞƌůĞďŶŝƐǁĞůĐŚĞƐĂŵďĞƐƚĞŶnjƵĨůŽƌĂůĞŶƵŶĚĂƌŽŵĂƚŝƐĐŚĞŶ'ŝŶƐƉĂƐƐƚ͘

DŽŶŬĞLJϰϳͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ ŽƚĂŶŝƐƚ'ŝŶͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ ^ŬŝŶ'ŝŶͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ &ĞƌĚŝŶĂŶĚ^ĂĂƌƌLJ'ŝŶͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞWƌĞŵŝƵŵdŽŶŝĐ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ^ĐŚŽƚƚůĂŶĚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

ϮϬ͘ϬϬ ϭϳ͘ϬϬ Ϯϭ͘ϬϬ Ϯϭ͘ϬϬ

^ƉĂŶŝĞŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ EŝĞĚĞƌůĂŶĚĞ EŝĞĚĞƌůĂŶĚĞ

ϭϳ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϭϳ͘ϬϬ

ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ ŶŐůĂŶĚ

ϭϯ͘ϬϬ ϭϯ͘ϬϬ ϭϯ͘ϬϬ ϭϴ͘ϬϬ

ƵƌĐŚĚĞŶ,ĂƵĐŚŝƚƌŽŶĞĚĞƌĂůůĞƌďĞƐƚĞĞŐůĞŝƚĞƌnjƵĚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶďĞƐƚĞŶ'ŝŶƐ

'ŝŶDĂƌĞͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞDĞĚŝƚĞƌƌĞĂŶdŽŶŝĐ 'ŝŶ^ƵůͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞDĞĚŝƚĞƌƌĞĂŶdŽŶŝĐ s>ϵϮ'ŝŶͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞDĞĚŝƚĞƌƌĞĂŶdŽŶŝĐ 'ĞŶĞǀĞƌŽůƐͲ&ĞǀĞƌdƌĞĞDĞĚŝƚĞƌƌĞĂŶdŽŶŝĐ dLJƉŝƐĐŚĞ'ĞǁƺƌnjĞĂƵƐnjǁĞŝ<ŽŶƚŝŶĞŶƚĞŶŬŽŶƚƌĂƐƚŝĞƌĞŶŵŝƚĚĞŶƌŽŵĞŶƵŶĚ 'ĞƐĐŚŵĂĐŬƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶďůƵŵŝŐĞƌ'ŝŶƐŽƌƚĞŶƉĞƌĨĞŬƚ

ĞĞĞĨĞĂƚĞƌ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐ/ŶĚŝĂŶdŽŶŝĐ ŽŵďĂLJ^ĂƉŚŝƌĞ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐ/ŶĚŝĂŶdŽŶŝĐ 'ŽƌĚŽŶΖƐƌLJ'ŝŶͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐ/ŶĚŝĂŶdŽŶŝĐ >ŽŶĚŽŶEŽϭƌLJ'ŝŶůƵĞͲ^ĐŚǁĞƉƉĞƐ/ŶĚŝĂŶdŽŶŝĐ

ŝĞ<ůĂƐƐŝŬĞƌƵŶƚĞƌĚĞŶ'ŝŶΘdŽŶŝĐΖƐ͕ƚŚĞ^ĐŚǁĞƉƉĞƐ/ŶĚŝĂŶdŽŶŝĐǁŝĞĞƐůĞŝďƚƵŶĚůĞďƚ͘

¡¢£¤¢¤¡£¥ ¦ §¨©ª «©¬ ­«©ª

®¯¯° ±²°¨³° ¨© ´§µ «©¬ ¨©¶¯¢ ·¢·¸ ¹º»¼


^W/Z/dhK^EͲ<Zd ½¾¿ÀÁ ÁÃ Ä Å¿ÀÆÇÈÂÉ Ä ÊÁ¿À Ä ½ËÌÁÍÂÉ

ÅÇÎ Ï

ÒÓÔÕÖ× ÞßàÓß Õá âáããä Õ Þáçèß çÖ éêëê ÞÖííîá ï ä ÕàÖðã î ÞÖííîá ï ä ÕàÖðã î òãÖ ÕáíÖ Þô çß Õ Þô çß Õ êÝ öÕß ç Þ×ß÷÷áíÖ âáããä Õ ùÖ÷÷á òðèä Þß ÕÓß çÖ Òçã áíß úÖ Õàð×ß Þß ÕÓß çÖ ûðçã ä üä÷ ýðþÖ ççäã ýÖ×áç ýÕô ÷Öããß ï ä ÕàÖðã î âáß çíÖ ÷Öããß ï ä ÕàÖðã î ùÖ÷÷Ö ß ðáçã áçôä ã Õß ýÕô ß ðáçã áçôä â×ß çí ß ðáçã áçôä ùÖðä á××äã â×ß çí á××äã ùÖ÷Ô á××äã ùÖðä ùÔ÷ä Õä äß ç ä á××äã ñÝÝ Û áçß Òä ÕÖ Õ üß Õã áçá âáß çíÖ üß Õã áçá ùÖ÷÷Ö üß Õã áçá ùá÷ä Õß Ò àþÕßãÖ üß Õã áçá ùá÷ä Õß ùðþáçÖ üÖ çãä çä ÕÖ Ò àß ÕÖ ÒÓÓä çèä ××ä Õ Òä Õçß Ò àß ÕÖ Òä Õçß Ò àß ÕÖ ýÖ ç òß×ßãÖ Õä âÕßð×áÖ Ò àß ÕÖ âÕßð×áÖ Ò àß ÕÖ ùä÷ä Õß ñÝ éó úä Õçäã âÕß çíß ä Õàäá÷ãä Õ ùßàßèÖãã á Ò àß ÕÖ ùßàßèÖãã á ùÖ÷ßãÖ

ØØÙÚ åæ ÙÚ ØìÙÚ ØìÙÚ ØìÙÚ ØìÙæ õæ ÙÚ åø ÙÚ ØøÙÚ å ÚÙÚ ØìÙæ ØìÙÚ ØÿÙø Ø Ùæ Ø ÙÚ Ø ÙÚ Ø ÙÚ ØìÙÚ ØìÙæ Ø ÙÚ Ø ÙÚ Ø ÙÚ Ø ÙÚ ØøÙÚ ØæÙÚ ØæÙÚ ØøÙÚ ØøÙÚ åõ ÙÚ å ÙÚ å ÙÚ õÿ ÙÚ åØ ÙÚ åÿ Ù õ ÙÚ õæ ÙÚ õ ÚÙÚ ØæÙÚ

  

Ð ÑÎ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ éñÜÝÝ éóÜÝÝ ÝÝ ÛÜ éÝ ÜÝÝ ÝÝ ÛÜ éÝ ÜÝÝ ÝÝ ÛÜ éñÜÝÝ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ê ÝÝ Ü ê ÝÝ Ü ê ÝÝ Ü ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ ê ÝÝ Ü ê ÝÝ Ü ÝÝ

Ü ÝÝ

Ü ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ é ÜÝÝ ÝÝ ÛÜ éÝ ÜÝÝ ÝÝ

Ü ÝÝ ÛÜ ÝÝ

Ü ÝÝ

Ü

 !" # $% & ''( )*+,


ÝÝ

Ü ê ÝÝ Ü ê ÝÝ Ü é ÜÝÝ é/ÜÝÝ é/ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ

-çáíðà ûä ÕçÖ ùáíß Õ .þ×ä Õ Ò þ÷áçã î üß ç÷áçã îä Ò þ÷áçã î ûä ÕçÖ Ò þ÷áçã î áçáä Ò0 ðß áã

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿæ ÙÚ ÿæ ÙÚ ììÙì ìøÙÚ ÿØ æ Ù

ÅÇ123

456 7

8 96

Ò þ÷Ö×ðã â×ðä :;<=>?>@ Ò þ÷Ö×ðã ýáä Õ÷ä ú×ßÖðÕ÷ :;<=>?>@ < ABCDE@ B F GH@?HD @>F I>H; F GH@JEF KHLMN>DDOF I>HDL BRR C B CU R KPNO K>?F QH@ >F SPDDH@ F I>MM>DF TD >@ MM > Ò þ÷Ö×ðã ÞÕßVã W òàÖXäô Y äß :;<=>?>@ Ò þ÷Ö×ðã ää × :;<=>?>@ Ò þ÷Ö×ðã ×á :;<=>?>@ âä ×ðß ZÖþ×ä R KPLL H@? âä ×ðß Y Õß ç÷ßã ×ß çã áí R KPLL H@? âä ×ðß öÖ× áçä R KPLL H@? âä ×ää Õä R IE >@ âä ×ää Õä -çVá×ãä Õä R IE >@ ÞÕô÷ãß× [äß SH@H?H [ß Õô ï Ö Xß \DH@]D>B;< öÕäô öÖÖ÷ä \DH@]D>B;< öÕäô öÖÖ÷ä ï^ \DH@]D>B;< R ßðVV àß ç òÖVã KPLL H@? Õß \DH@]D>B;< R ùð÷÷áß ç òãß çß Õ KPLL H@? R ùð÷÷áß ç òãß çß Õ û×ßã áçðà KPLL H@? R ùð÷÷áß ç òãß çß Õ _àÓä Õáß KPLL H@? `:U òàáÕçÖVV `:U Y áãÖ ÷ [ß ç àßä Y äß÷ ï Ö Xß R òãÖ×áíîçßôß KPLL H@? R òãÖ×áíîçßôß éÝÝ ûÕÖÖV KPLL H@? R òãÖ×áíîçßôß ×áã KPLL H@? R Õä ÓXßôß KPLL H@? Þîß÷ä ûÖãßãÖ ï Ö Xß a@JRH@? Þîß÷ä òàÖXä ï Ö Xß a@JRH@? a@JRH@? Yß ç0 ðä Õßô òãä Õ×áç ï Ö Xß R bôþÖ ÕÖcß 0 ðá÷áã IE >@ ^ä ××ä çã :;<=>Bd R e ðþÕÖcXß IE >@

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ

éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ

ÿÿ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿå õ Ù ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ õ æ Ù ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ æ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ æì ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ

éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éÛÜÝÝ óÝ ÝÝ Ü éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éñÜÝÝ ñÝ ÝÝ Ü ñÝ ÝÝ Ü éñÜÝÝ ééÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éë ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éóÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éóÜÝÝ éñÜÝÝ éóÜÝÝ éñÜÝÝ éñÜÝÝ

  

ñ í× ñ í×

 !" # $% & ''( )*+,


fÁÍ gh3À ij âääVäßãä Õ âääVäßãä Õ ñ âääVäßãä Õ âðÕÕÖðî ÷ ùä÷ä Õä âääVäßãä Õ ÞÕÖc ç äcä × âä ÕÕô âÕÖã îä Õ÷ ZÖ ó âä ÕÕô âÕÖã îä Õ÷ ZÖ ó áç÷àß ç áã áÖ ç â×ÖÖà Ö çÖ ç ýÕô âÖàþßô òß ÓÓîáÕä âÖàþßô òß ÓÓîáÕä ß÷ã âÖàþßô òß ÓÓîáÕä mòãß Õ ÖV âÖàþßô m âÖàþßô ßä Õ÷ãÖXä üá×× âÕÖíXàß ç÷ öÖ ÕÖ ç ÷ Ö çÖ ç ýÕô Ö çÖ ç ZÖ é â×ðä öáç Ü üß Õã áç üá××ä Õ ÷ öáç üß Õã áç üá××ä Õ ÷ bä÷ã þÖðÕçä òã Õä çã î üÖàþß÷ß Þ×ðþ × ùßn öáç oÞßÖ× _×ß Þß÷X úáçá÷îp ÓîáÕ Õáä çãß× Ö çÖ ç ýÕô ûáàà ÷ ZÖ é û×ôàÖðã î û×ôàÖðã î Zßô òã Õä çã î û×ôàÖðã î ò×Öä öáç ûÕÖV Ü ÞÖ Õçä ×áð÷ Ò þ×äVÖ Õã î ÷ âßã îã ðþ öáç ò áÓ÷àáã î Ö çÖ ç ýÕô öáç ò áÓ÷àáã î ï Ü Ü Üû ò áÓ÷àáã î ò×Öä öáç Yß ç0 ðä Õßô Ö çÖ ç ýÕô öáç ÓÖ Õã òã Õä çã î Yß ç0 ðä Õßô Ö çÖ ç ýÕô öáç _àÓÖ Õãä Yß ç0 ðä Õßô ùß ç ÓðÕ Yß ç0 ðä Õßô Y ä ç Yß ç0 ðä Õßô â×ÖÖà÷þðÕô Yß ç0 ðä Õßô × YÖà öáç Yß ç0 ðä Õßô Ößä Yß ç0 ðä Õßô ú×Ö Õ ä òä á××ß Yß ç0 ðä Õßô üß×ßííß öáç bá××áßà÷ Þîß÷ä ã Õß ýÕô bá××áßà÷ Þîß÷ä ×äß çã âÖãß çá÷ã _÷×ßô ýÕô öáç _÷×ä ÖV [ß ÕÕá÷ [ä çÕáíX ÷ öáç [ä çÕáíX ÷ Õá áçß× öáç [ä çÕáíX ÷ Õþáðà öáç  

akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl akl : AT : AT : AT : AT : AT

456 7

8 96

ÿ ÚÙÚ ÿæ ÙÚ ÿõ ÙÚ æ ÚÙÚ ÿì ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿå ÙÚ ÿ æ Ù ÿ ÙÚ ÿì ÙÚ õ æ Ù ÿ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿå æ Ù ÿØ æ Ù ææ ÙÚ ÿå æ Ù åæ ÙÚ ÿØ å Ù æ ÙÚ åì ÙÚ ÿõ õ Ù ÿØ ì Ù æ Ù å ÙÚ ÿõ Ø Ù ÿ õ Ù ÿØ õ Ù ÿ õ Ù ÿ õ Ù ÿ õ Ù ÿ õ Ù ÿØ õ Ù ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿø ÙÚ ÿì ÙÚ ÿæ ÙÚ ÿØ ÿ Ù ÿÿ Ø Ù ÿõ ÿ Ù

éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ ñÝ ÝÝ Ü ññ ÝÝ Ü éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ éóÜÝÝ ñë ÝÝ Ü éë ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éë ÜÝÝ é ÜÝÝ ñÝ ÝÝ Ü éóÜÝÝ éñÜÝÝ ééÜÝÝ éóÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ ééÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éóÜÝÝ ñë ÝÝ Ü éóÜÝÝ éë ÜÝÝ éñÜÝÝ é/ÜÝÝ ééÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ

 !" # $% & ''( )*+,


fÁÍ gh3À qj × ÞðÕáÖ÷áãô ÒÓÖã îäíß Õô ùÖ÷ä × ÞðÕáÖ÷áãô ÞîßàÖàá×ä ÞÖ Õç ú×Öcä Õ âáÕ÷ obäá÷÷þÕß ç ßð÷ ùáä÷×áç p úä Õáçß ç òßß Õ ýÕô öáç üÖ çXäô ê üÖ çXäô ê ýá÷ã á××ä Õ ÷ Þðã ñÝ éñ üÖ çXäô ê ýá÷ã á××ä Õ ÷ Þðã ñÝ éó üÖ çXäô ê ýá÷ã á××ä Õ ÷ Þðã ñÝ éë üÖ çXäô ê ýá÷ã á××ä Õ ÷ Þðã ñÝ é/ üÖ çXäô ê ýá÷ã á××ä Õ ÷ Þðã ñÝ éê üÖ çXäô ê âß ÕÕä × Þðã ñÝ éÛ üÖ çXäô ê ò×Öä öáç öáç òð× âä Õ×áçä Õ âÕß ç÷ã áVãä Õ òXáç öáç Y áç öáç ýáíãßÖ Õ Y Õäß÷ðÕä oùðà âß ÕÕä × Òä öáçp âÖðáä Õ òßVVÕÖ ç öáç Þáãßä ××ä öáç Þáãßä ××ä ùä÷ä Õä öáç öáç üß Õä ä Y Õáþðãä áçÖþá ôÖãÖ ýÕô öáç ZáXXß ÞÖVVäô öáç ùÖXð öáç âÕäá× ûðÕ oöÕßðþ.çä çp âÕäá× × YÖà öáç oöÕßðþ.çä çp ýä ð úÕvÕä÷ ýÕô öáç úß×íÖ öáç öáç é áç÷íîá oöÕßðþ.çä çp

Û Z áçáÖð÷w òðààä Õ öáç Z áçáÖð÷w òàÖXä x òß×ãä öáç Z áçáÖð÷w ï ä ÕàÖðã î Þß÷X úáçá÷îä öáç ùîäáçþÕß ç ùîäáçþÕß ç [ä àÓ áã áÖ ç òää çã î òä ç÷ä úá××áä Õ÷ ýÕô öáç ñÛ úá××áä Õ÷ âß ÕÕä × Òä öáç öáç ï ñ ^z

âÖ×÷ öä çää Õ ÞÕßVãä Õ ÷ Ò ÕÖàßã áí ú×Öcä Õ öáç

  

: AT : AT ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra A s T \K \K \K a: a: t I t I t I Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au ya ya ks ks a:{

456 7

8 96

õ ÙÚ õ ÙÚ ÿå å Ù ÿÿ ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÙÚ ÿ ÙÚ å ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿõ õ Ù ÿå ÙÚ ÿø ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿÿ ÙÚ ÿÿ ÙÚ ÿå Ù ÿõ ÙÚ ÿæ Ù ÿ ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿæ ÙÚ ÿæ ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿø ÙÚ ÿå ÙÚ ÿå ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ õø æ Ù ÿõ Ù ÿõ Ù ÿØ Ù ÿå ÙÚ ÿÿ õ Ù

é ÜÝÝ é ÜÝÝ éë ÜÝÝ é/ÜÝÝ éë ÜÝÝ ÝÝ ÛÜ Ý ÝÝ Ü Ý ÝÝ Ü ó/ ÝÝ Ü ó/ ÝÝ Ü ó/ ÝÝ Ü éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ é/ÜÝÝ éóÜÝÝ éóÜÝÝ éñÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éñÜÝÝ é ÜÝÝ éë ÜÝÝ éóÜÝÝ éóÜÝÝ éóÜÝÝ é ÜÝÝ éêÜÝÝ é/ÜÝÝ éñÜÝÝ é/ÜÝÝ é/ÜÝÝ ñ ÝÝ ÛÜ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éêÜÝÝ éë ÜÝÝ éñÜÝÝ é ÜÝÝ

 !" # $% & ''( )*+,


|¿}ÈÁÎ3

456 7

8 96

Þß÷ß ZÖþ×ä Ò~än Ö ò áç×ä âß ÕÕä × ÞßèßÖ Õä÷ â×ß çíÖ ÞßèßÖ Õä÷ ùä ÓÖ÷ßÖ × áàßÖ Õ â×ß çíÖ × áàßÖ Õ ùä ÓÖ÷ßÖ × Y ä÷Ö ÕÖ ûß Õßá÷Ö ÷ ÓÖ×Ö ç â×ß çíÖ ÷ ÓÖ×Ö ç ùä ÓÖ÷ßÖ ÷ ÓÖ×Ö ç Ò~än Ö ÷ ÓÖ×Ö ç ã Õß Ò~än Ö ýÖ ç ð×áÖ é ñ

[ä ÕÕß ðÕß û×ßãß [ä ÕÕß ðÕß ùä ÓÖ÷ßÖ [ä ÕÕß ðÕß Ò~än Ö [ä ÕÕß ðÕß òä ×äííáÖ ç ã Õß Ò~än Ö Ö÷ä Þðä ÕÖ Y ÕßáíáÖ çß× Ö÷ä Þðä ÕÖ ùä÷ä Õß ä ×ß úßàá×áß û×ßã áçÖ Ö÷ä Þðä ÕÖ ùä÷ä Õß ä ×ß úßàá×áß Ò~än Ö ûßã ÕÖ ç ò á×ä Õ ûßã ÕÖ ç ùä ÓÖ÷ßÖ ûßã ÕÖ ç Ò~än Ö ûÖ ÕVááÖ Ò~än Ö ò áç×ä âß ÕÕä × Y Õä÷ öä çä ÕßíáÖ çä÷ ùä ÓÖ÷ßÖ Y Õä÷ öä çä ÕßíáÖ çä÷ Ò~än Ö

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ õø ÙÚ õø ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿØ ÙÚ õø ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ õø ÙÚ ÿ ÚÙÚ õø ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ õø ÙÚ õø ÙÚ

ñë ÝÝ Ü éÝ ÜÝÝ ééÜÝÝ éÝ ÜÝÝ ééÜÝÝ ñë ÝÝ Ü ééÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ Ý ÝÝ Ü ó/ ÝÝ Ü éñÜÝÝ éóÜÝÝ éë ÜÝÝ ëÝ ÝÝ Ü éë ÜÝÝ éÛÜÝÝ ó/ ÝÝ Ü é ÜÝÝ éë ÜÝÝ ñÝ ÝÝ Ü ñë ÝÝ Ü éóÜÝÝ éë ÜÝÝ

¿€Ñ3Î

456 7

8 96

_×äß× Öä ç _×äß× ùä ÓÖ÷ßÖ ýä × üßðäô ïáß ýä × üßðäô Þîáíîáíß Óß Ò àÖ Õä÷ Öä ç ÷ Óßáç ä Y Õáþðãä Öä ç

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿå ÙÚ ÿì ÙÚ õ ÙÚ ÿæ ÙÚ

éñÜÝÝ é ÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ éë ÜÝÝ

hÁÌÑÇ

456 7

8 96

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿõ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿå æ Ù ÿÿ ÙÚ ÿõ ÙÚ ÿå æ Ù

éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ ééÜÝÝ éë ÜÝÝ éñÜÝÝ ééÜÝÝ ééÜÝÝ ñ ÝÝ Ü

Ò þß Þß Óä × ÞÖ çã ÕÖ× ß ÓÖ÷ãÖ××ä [ðßíÖ Zä ÕÖ ðä þÕß çãß íðíßn ä ðä þÕß çãß íðíßn ä _ãß×áß íðíßn ä öÕß ç òä ×äííáÖ ç

  

A<BR> A<BR> A<BR> A<BR> I>DP I>DP I>DP I>DP

 !" # $% & ''( )*+,


Ç‚ Í3Ñ Þßàð÷ ïò û Þßàð÷ ã Õß ×äß çíä Þîß ÕÓä çã áä Õ óÝô oÞßä çîäßp Þîß ÕÓä çã áä Õ ëÝô oÞßä çîäßp ýß áÖVV ïò û ýß áÖVV ã Õß ýä ×ßàßáç ï ä÷ Óä Õ úÕß Óáç Þî„ãäßð úÖ çã ÓáçÖã [ä ççä÷÷ô ^ üß Õãä ×× ïò û üß Õãä ×× ÞÖ ÕÖ ç â×ä ð üß Õãä ×× ÞÖîáþß ùÔ àô üß Õã áç ïò û ùÔ àô üß Õã áç ^ ùÔ àô üß Õã áç ã Õß ùÔ àô üß Õã áç Öðá÷ ^___

\DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;< \DH@]D>B;<

456 7

ƒ 96

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ æÿ ì Ù ææ å Ù ÿ ÚÙÚ ÿõ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿØ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿõ ÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ

ñ í× éó ÝÝ Ü ñ í× Ý ÝÝ Ü ñ í× ñë ÝÝ Ü ñ í× ëÝ ÝÝ Ü ñ í× éë ÝÝ Ü ñ í× ó/ ÝÝ Ü ñ í× óë ÝÝ Ü ñ í× é ÝÝ ÛÜ ñ í× ñÝ ÝÝ Ü ñ í× éë ÝÝ Ü ñ í× ñÝ ÝÝ Ü ñ í× ëÝ ÝÝ Ü ñ í× éñ ÝÝ Ü ñ í× é ÝÝ ÛÜ ñ í× óñ ÝÝ Ü ñ í× ñëÝ ÝÝ Ü

ùÔ àô üß Õã áç Öðá÷ ^___ öÕß çä ÞîßàÓß çä á÷ã ä Õ îÖíîcä Õã á÷ãä ÞÖ çßí ä÷ [ßð÷ä÷ ðç c áÕ ÷äáã éÛ îä Õä÷ãä ××ã Ü Õ c áÕ ßð÷ Y Õßðþä ç ßð÷ ä Õ öÕß çä Þîßàß Óä îä Õä÷ãä ××ã ðç ÕäáVãä çßíî ÷äáçä Õ Þð áä Õðç .þä Õ ëÝ ßîÕä áà úß÷÷ ýáä àðçä þ×ß÷ä çä ß ÕßVVä þä÷ãä îã ßð÷ âßííß Õßã XÕá÷ãß×× òäáç Ü Ü áä ×V ×ã áä÷ Ò ÕÖàß ä Õáççä Õã ß ç [Ö çá… ùÖ÷ä ç… û×ßðàä ç… ûß÷÷áÖ ç÷VÕ.íîãä… ÷Öc áä äãcß÷ ää Õ ðç eáß ÕÕä ç Ü ñ í× úÕ ñëÝ ÝÝ Ü Ü

  

 !" # $% & ''( )*+,


456 7

ÊÀ3 Í1† ï äííáß ùÖàß çß ãã áíîäããß Zä Õß ï äííáß ùÖàß çß ùá÷ä Õß éÝ ô ï äííáß ùÖàß çß ï ä çã áíáç0 ðä ñë ô ï äííáß ùÖàß çß Y Õä çãßíáç0 ðä óë ô Þß Õ×Ö÷ _ òÖ×ä Õß öÕß ç ùä÷ä Õß Þß Õ×Ö÷ _ Ò àÖ çã á××ßÖ Þß Õ×Ö÷ _ ûäÕÖ ^áàä çäè Þß Õ×Ö÷ _ _àÓä Õáß× òÖ×ä Õß öÕß ç ùä÷ä Õß

‡CHRB>@ ‡CHRB>@ ‡CHRB>@ ‡CHRB>@ :M H@B>@ :M H@B>@ :M H@B>@ :M H@B>@

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ õ ÚÙ ÿ õ ÚÙ ÿ ÚÙÚ

ƒ 96 ñ í× ñ í× ñ í× ñ í× ñ í× ñ í× ñ í× ñ í×

ÝÝ ÛÜ ÝÝ

Ü éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ éñÜÝÝ éóÜÝÝ

456 7

8 96

ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿå ÙÚ æ ÚÙÚ ÿõ ÙÚ ÿæ ÙÚ

éÝ ÜÝÝ ñÝ ÝÝ Ü éñÜÝÝ ñÝ ÝÝ Ü éñÜÝÝ ñë ÝÝ Ü

hÇÀÂ

456 7

8 96

ûÖ ÕãÖ Þáçã Õ߅ ùÖôß× b îáãä öÕßîßà ÷ úáçä b îáãä ûÖ Õã öÕßîßà ÷ ûÖ Õã ñÝô Yßô×Ö Õ÷ óñëã î ß ççáä Õ÷ß Õô Yßô×Ö Õ÷ ùä÷ä Õä Yßc çô

Ø ÙÚ Ø ÙÚ å ÚÙÚ å ÚÙÚ å ÚÙÚ

ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ éñÜÝÝ éñÜÝÝ éóÜÝÝ

ˆ É¿ÀÀ†

456 7

8 96

òß çä àß ç ýÕô òäíÖ òß çä àß ç ýÖ ç úáçÖ ù ü ùÖàä ÕÖ Ü Ü Y áÖ ûä Óä ZÖä óÝô ûäÕÖ ^áàä çäè üßã ð÷ß×ä à óÝô ×Ö ÕÖ÷Ö

ØæÙÚ ØæÙÚ Ø ÙÚ ØæÙÚ å æ ÚÙ å æ ÚÙ

ÝÝ ÛÜ ÝÝ ÛÜ éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éóÜÝÝ éóÜÝÝ

‰1¿ÎËÀŠÍ1¿

456 7

ƒ 96

f À3 ¾¾3 ïá××ß ß ï ß Õß üÖ÷íßãÖ üÖ çãÖ áã á çÖ ïá××ß ß ï ß Õß üÖ÷íßãÖ òã Õßäííîáß ëô üß ÕÖ×Ö öÕß ÓÓß á üÖ÷íßãÖ ÒÓÕv÷ üß ÕÖ×Ö öÕß ÓÓß âß ÕÖ×Ö éëô âä Õãß ×á÷á âä Õãß ýä áçß

Þîßãäßð ð âÕä ðá× [Ö Õ÷ Òä éëô üßíß ÕÖ ïáä ××ä ûÕðçä üßíß ÕÖ ïáä ××ä ûÖáÕä bá××áßà÷

  

‡CHRB>@ ‡CHRB>@ ‡CHRB>@ ‡CHRB>@ ‡CHRB>@ ‡CHRB>@

\DH@]D>B;< :;<=>Bd :;<=>Bd

ÿØ ÙÚ ÿå ÙÚ ÿå ÙÚ

ñ í× ñ í× ñ í×

éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ éñÜÝÝ

 !" # $% & ''( )*+,


‹Á2Œ À¿

456 7

8 96

Ò àß ÕäããÖ ýá òß ÕÖ ççÖ Ò àß ÕäããÖ âä Õãß á üÖàþß ÕðèèÖ âßá×äô÷ âä çäáíã áçä ÞîßàþÖ Õ Þîß Õã Õä ð÷ä ä ×þ Þîß Õã Õä ð÷ä Õ.ç Þîß÷ä ×ä ÕV ×Öcä Õ ÞÖáçã Õäßð âÖðáä Õ ÞÕä àä ä Þß÷÷á÷ âÖðáä Õ ÞÕä àä ä üÕä ýÕßàþðáä ýÕßàþðáä éëô úÕß çä ×áíÖ öß××áß çÖ ï ß çá××ß öÕß ç üß Õçáä Õ ÞÖ ÕÖ ç ùÖðä [ää Õáç Þîä ÕÕô ßî×ðß ß Õáþ÷Ö b îáãä ûäßíî áç ÷ öáçä Õ áíÖ Õ ó áàÖ çíä ××Ö á Þß ÓÕá ðß ÕÖ üß Õß÷íîáçÖ üßíß ÕÖ b îá÷Xô á0 ðä ðÕ üß×áþð ÞÖíÖ üß×áþð üß çÖ üß×áþð Òçß çß÷ üáÖ Õá üÖ×áçß Õá òßàþðíß üÖèß Õã üÖèß Õã ýÕô Zß ÓÖ×äÖ ç üß çß Õáçä ZÖÖ÷ bß×çðã á0 ðä ðÕ

åø ÙÚ åø ÙÚ Ø ÙÚ ÿ ÚÙÚ ØìÙæ ÿ ÚÙÚ ææ ÙÚ å ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ å ÚÙÚ å ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿõ ÙÚ å ÚÙÚ õ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ åÿ ÙÚ å ÚÙÚ åÿ ÙÚ ÿØ ÙÚ õØ ÙÚ õå ÙÚ õå ÙÚ õæ ÙÚ åØ ÙÚ åØ ÙÚ åØ ÙÚ å ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ ÿ ÚÙÚ õø ÙÚ å ÙÚ Ø ÙÚ õæ ÙÚ å ÿ Ù åØ ÙÚ õæ ÙÚ å ÚÙÚ å ÚÙÚ

ÝÝ

Ü éñÜÝÝ ÝÝ

Ü éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ é ÜÝÝ éë ÜÝÝ ÝÝ

Ü éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ éë ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éë ÜÝÝ éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éë ÜÝÝ ÝÝ

Ü ÝÝ

Ü ÝÝ

Ü éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éñÜÝÝ éÝ ÜÝÝ é/ÜÝÝ ÝÝ

Ü éë ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ éÝ ÜÝÝ

ûß÷÷Öß ûßã ÕÖ ç ^ ÞßVÔ òää çã î òä ç÷ä úß×ä Õçðà òÖîÖ áã÷íîá òÖðã îä Õç ÞÖàVÖ Õã òã Ü öä Õàßáç ×ä ÕV ×Öcä Õ Y áß üß Õáß

  

 !" # $% & ''( )*+,


ZhDͲ<Zd

ŶƚŝŐƵĂ ĂƌďĂĚŽƐ ĞƌŵƵĚĂ ƌĂƐŝůŝĞŶ ŽƐƚĂZŝĐĂ ƵďĂ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ Žŵ͘ZĞƉƵďůŝŬ 'ƌĞŶĂĚĂ 'ƵĂĚĞůŽƵƉĞ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ 'ƵLJĂŶĂ :ĂŵĂŝĐĂ

Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

<ŽůƵŵďŝĞŶ DĂƌƚŝŶŝƋƵĞ;ŐƌŝĐŽůĞZŚƵŵͿ EŝĐĂƌĂŐƵĂ WĂŶĂŵĂ WĞƌƵ WƵĞƌƚŽZŝĐŽ ZĠƵŶŝŽŶ ^ƚ͘>ƵĐŝĂ dƌŝŶŝĚĂĚ sĞŶĞnjƵĞůĂ sŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ ŝǀĞƌƐĞ ƌĂƐŝůŝĞŶ;ĂĐŚĂĕĂͿ

œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


ŶƚŝŐƵĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

ĂƌďĂĚŽƐ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÇÅ¿à ÖÆ¿à Á¿Â¿Ã Á Ì¿à Á Ì¿à Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÁÁ ¿à Á¿Â¿Ã

ĞƌŵƵĚĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã

ƌĂƐŝůŝĞŶ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã

ŽƐƚĂZŝĐĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

±²³´µ¶· ¸¹º»¼½º ¾¿À ±²³´µ¶· ¸¹º»¼½º ¾ÅÄ ¾ ÆÇÀ

ȼ¼º´Àɶ Ç À ȼ¼º´Àɶ ÊË È¼¼º´Àɶ ¾ÆÀ ͼ½º¶Î½¹ºÏ ÅÀ мºÑ Ò¹¶Ó ͼ½º¶Î½¹ºÏ ¾¾À Æ¿¿Á ͼ½º¶Î½¹ºÏ ÅÀ кµ²ÔµÕµ¹ ×¼½²Ñ عÀ ±Ô´µÕ¶Ï ×¼½²Ñ عÀ ÊË ×¼½²Ñ عÀ ¾Ù¿Ì д¹²Ñ¹Ñ µ¼² Ø º¹²Ú Û϶ϺÜÏ ÇÀ д¹²Ñ¹Ñ µ¼² ±ÝÑ º¹ Ë´Ú Þ Æ¿Ñ · ß²²µÜϺ¶¹ºÀ д¹²Ñ¹Ñ µ¼² ×½´Ñ µ ප¹²Ú áµ²³´Ï Ò¹¶Ó â ·Ï ÛϹ´ ×ÔÒ¼À ¾ÆÀ

ؼ¶´µ²³ ã´¹ÔÓ áϹ´

ṲѼ¶ È½ä¼²Ñ ÊË

ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ¾ÆÀ Ø º¹² åϳ¹Ú¼ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ͽ²Ú¹Ôµ¼² Æ¿ ß漶 ἴϺ¹ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ÆÇ ß漶 ἴϺ¹ Ø º¹² Û϶Ϻܹ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ Ì¿ ß漶 ἴϺ¹ ±ÚµÔµ¼² åµäµÑ¹Ú¹ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ Ì¿ ß²µÜϺ¶¹ºµ¼ áÕÏÔµ¹´ ã´Ï²Ú

Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

¯ °­ ¾Ä¿¿ ÁÄ¿¿ ¯ °­ ¾¾Â¿¿ ¾Ì¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿ ƾ¿¿ ÆÖ¿¿ ¾Æ¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿ ¾Æ¿¿ ¾Ç¿¿ ƿ¿¿ ¾Ç¿¿

¯ °­ ¾Æ¿¿ ¯ °­ ¾Ç¿¿ ¯ °­ ¾Á ¿¿ ¾Ä¿¿ ƿ¿¿ ÆÇ¿¿ ǿ¿¿

œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


ƵďĂ

¸¹Ü¹²¹ Ò´½» Ì ß漶 ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» Ù ß漶 ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» йÔѼ ç¹Ü µ¼ ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» ¾Ç ß漶 ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» ¾Ç ß漶 è¹´ÑÏ ß»éê´´½²³ë ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» á¹² Òºµ¶Ñ¼»¹´ ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» 㹺ºÏ´ к¼¼é ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» áÏ´ÏÔÔµ¼² ÚÏ ×¹Ï¶Ñ º¼¶ ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» ì²µ¼² ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» â ºµ»½Ñ¼ Æ¿ ¾Ö ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» â ºµ»½Ñ¼ Æ¿ ¾Ù ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» â ºµ»½Ñ¼ Æ¿ ¾Ä ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» ×¹Ý µä¼ Û¼² Ò¹²ÏÀ ¾ÆÀ á¹²Ñ µ¹³¼ ÚÏ Ò½»¹ ±ÝÑ º¹ ßæÏí ¼ ¾Æ À á¹²Ñ µ¹³¼ ÚÏ Ò½»¹ ±ÝÑ º¹ ßæÏí ¼ Æ¿ À á¹²Ñ µ¹³¼ ÚÏ Ò½»¹ ±ÝÑ º¹ ßæÏí ¼ ÆÇ À

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÁÇ¿à ÁÇ¿à ÁÇ¿à Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÌÄ¿à Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

¯ °­ ¾¿Â¿¿ ¾Æ¿¿ ¾Ì¿¿ Á¿Â¿¿ ǿ¿¿ ǿ¿¿ ƿ¿¿ ¾Ä¿¿ ֿ¿¿ ֿ¿¿ ֿ¿¿ ÙÇ¿¿ Æǿ¿¿ ƿ¿¿ ¾Ç¿¿ ÆÇ¿¿ ÙÇ¿¿

¸¹Ü¹²¹ Ò´½» ×¹Ý µä¼ ±ÝÑ º¹ ßæÏí ¼ î µºÚ ¶ÏµÑ Æ¿¿Ö µ² 佲ڳϻ´¹¶Ï²Ï ﺵ¶Ñ¹´´Ó¹º¹ééϲ ¹»³Ïéê´´Ñð Õº¼Ú½ñµÏºÑ ½²Ú Ï²Ñ ·ò ´Ñ ÚµÏ ò ´Ñ϶Ñϲ ½²Ú »Ï¶Ñϲ Û½ä ¹½¶ Úϲ 平Ϻ·¹´´Ï² ܼ² ¸¹Ü¹²¹ Ò´½» ¹½é ï½»¹ Â ÈµÏ Í¹º»Ï Ϻµ²²ÏºÑ ¹² Ú½²Ó´Ï¶ ãϺ²¶Ñϵ²ð µ² ÚϺ ç¹¶Ï éµ²Úϲ ¶µÔ· ï¼Ó¼¶²½¶¶ð 㵺²Ï ½²Ú ÏÑ Û¹½Ô·ð Ú¹¶ Ó¼äÕ´ÏÝÏ ßº¼ä¹ Ϻµ²²ÏºÑ ¹² ¹½¶»¹´¹²ÔµÏºÑÏ ±µÔ·Ïð Ú½²Ó´Ï áÔ·¼Ó¼´¹ÚÏ ½²Ú â º¼ÔÓÏ²é ºêÔ·ÑÏ äµÑ ϵ²Ïä ¸¹½Ô· ó¹²µ´´Ï  Á Ô´ ͺ Æǿ¿¿

Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

¬­ ® « Á¾ÂÇà ֿ¿Ã

ŽŵŝŶŝŬĂŶŝƐĐŚĞZĞƉƵďůŝŬ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á Ì¿à Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¾Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á Ì¿à Á Ì¿à Á Ì¿à Á¿Â¿Ã ÁÆ¿à Á¿Â¿Ã

ÛÏܼ´ÑÏ Û½ä ÛÏܼ´ÑÏ Û½ä ËÜϺպ¼¼é

ßÑ ´¹²Ñ µÔ¼ кµÜ¹ÑÏ Ò¹¶Ó 㹺ÔÏ´¼ àäÕϺµ¹´ Ì¿ ß²µÜϺ¶¹ºµ¼ ãϺä½ÚÏñ ¾ÆÀ 㺽³¹´ Ø º¹² Û϶Ϻܹ ¾ÄÄÄ ãº½³¹´ áµ³´¼ ÚÏ Ëº¼ Ò½»¹²ÏÀ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ïµºÓ ¹²Ú áîÏϲÏÀ ¾ÆÀ ïµºÓ ¹²Ú áîÏϲÏÀ ¾ÄÀ ïµºÓ ¹²Ú áîÏϲÏÀ ÆÌÀ

×¹Ñ ½¶¹´Ïä ¾Ç ôϹº¶ ¼´Úð Ø º¹² Û϶Ϻܹ ×¹Ñ ½¶¹´Ïä ÆÌ ôϹº¶ ¼´Úð Ø º¹² Û϶Ϻܹ ËÕÑ ·µä½¶ ¾ÇÀ ×¹´Ñ õ ·µ¶ÓÀ 㹺ºÏ´ ËÕÑ ·µä½¶ ÆÇÀ ×¹´Ñ õ ·µ¶ÓÀ 㹺ºÏ´ ËÕÑ ·µä½¶ ÆÇÀ ËÕ¼ºÑ¼ ö½¼º·½ä Ì¿ ß漶 ì²·µÎ ÊË èй²¹ä¹ ÷ â ºµ²µÚ¹Úë ó µñÔ¹À¹ óÊËÐ Ò¹¶Ó ç¼ Æ¾

'ƌĞŶĂĚĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã

'ƵĂĚĞůŽƵƉĞ

¬­ ® « ÇÄ¿Ã

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¾ÂÇà Á¾Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÁÇ¿à Á¿Â¿Ã ÁÇ¿Ã

õ϶ÑϺ·¹´´ ±¶Ñ¹ÑÏ ¾¿À ÊË

ȼ乵²Ï ÚÏ Ò¼½ºÔÏ´´Ï¶ Ø º¹²ÚÏ Û϶ϺÜÏ ¾ÅÙÆ

ã¼Ñ º¹² ἴϺ¹ ¾ÄÅÌ ×¹´ÑÏÔ¼ Û϶Ϻܹ ×¹À¹ ¾Ç À ¼´Ú ×¹´ÑÏÔ¼ Û϶Ϻܹ ÚÏ´ ͽ²Ú¹Ú¼º Æ¿ À ¼´Ú ×¹´ÑÏÔ¼ Û϶Ϻܹ Û¹º¹ ÆÇ À ¼´Ú ×¹´ÑÏÔ¼ áÏ´ÏÔÔµ¼² ¾ÅÄ¿ ø¹Ô¹ Õ¹ ÆÌ á¼´Ïº¹ ø¹Ô¹ Õ¹ ÊË á¼´Ïº¹ ø¹Ô¹ Õ¹ ÆÌ ÀϹº¶ ¼´Ú áÑ º¹µ³·Ñ é º¼ä Ñ ·Ï Ò¹¶Ó èß´ÑÏ ß»éê´´½²³ë ø¹Ô¹ Õ¹ Ì¿Ñ · ß²µÜϺ¶¹ºµ¼ ø¹Ô¹ Õ¹ Û¼À¹´

Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

¯ °­ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿ ¯ °­ ¾Ì¿¿ ̿¿¿ ¾Æ¿¿ ¾Ö¿¿ ̿¿¿ ÆÁ ¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿ ƾ¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿ ¾Ç¿¿ ÆÇ¿¿ ÆÇ¿¿ ƿ¿¿ ̿¿¿ ¾Ä¿¿ ¯ °­ ¾Ç¿¿ ¯ °­ ǿ¿¿ ¯ °­ ¾Ä¿¿ ¾Ç¿¿ ƿ¿¿ ÆÇ¿¿ Á¿Â¿¿ ¾Ä¿¿ ƾ¿¿ ǿ¿¿ ǿ¿¿ ÁÄ¿¿

œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


'ƵLJĂŶĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á Ì¿à Á¿Â¿Ã Á Ì¿à ÁÖ¿Ã

:ĂŵĂŝĐĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á Ì¿à Á Ì¿à ÁÇ¿à ǿ¿à ÇÇÂÙÃ

<ŽůƵŵďŝĞŶ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÁÁ ¿à ÁÇ¿à ÁÁ ¿à ÁÁ ¿à Á¾ÂÄà ÁÁ ¿à ÁÖÂÁà ÁÁ ¿à ǿÂÌà ÁÁ ¾à Á¿Â¿Ã

±´ ȼº¹Ú¼ ¾Æ ôϹº¶ ¼´Ú ±´ ȼº¹Ú¼ ¾Ç ôϹº¶ ¼´Ú ±´ ȼº¹Ú¼ ƾ ôϹº¶ ¼´Ú ±´ ȼº¹Ú¼ ÆÇ ôϹº¶ ¼´Ú Ûϲϳ¹ÚÏ Èµ¹ä¼²Ú ¾¿ À ¼´Ú

ß ÕÕ´ÏѼ² áµ³²¹Ñ ½ºÏ ß ÕÕ´ÏѼ² ¾Æ ôϹº¶ ¼´Ú ß ÕÕ´ÏѼ² ƾ ôϹº¶ ¼´Ú ß ÕÕ´ÏѼ² ù¼À кÏÔ¹ºµ¼ ¾¾À áµ²³´Ï Ò¹¶Ó Æ¿¿Ù ±Ú ƿ ¾Ä Û½ä ç¹Ñ µ¼² ù¹ä¹µÔ¹ ÆÇÀ ¾ÅÅ ¾ èÙÇ¿ Í´¹¶Ô·Ï²ë

ȵÔѹڼº ¾Æ À ¼´Ú ȵÔѹڼº Æ¿ À ¼´Ú ȵÔѹڼº ÊË ÐϺÕÏÑ ½¹´ ȵÔѹڼº ÊË à²¶¼´Ï²Ñ ȵÔѹڼº Ì ¾À áµ²³´Ï Ò¹¶Ó ¾ÅÄ ¾ ȵÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÅÆ ÈµÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÄ٠ȵÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÄ ¾ ȵÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÙÄ ÈµÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÙ٠ȵÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÙÖ ÈµÔѹڼº ã즄 ¼é ¾ÅÙÁ ȵÔѹڼº Á¿À áµ²³´Ï Ò¹¶Ó ¾ÅÙÖ ÈµÔѹڼº ǾÀ áµ²³´Ï Ò¹¶Ó ¾ÅÖÖ ù½¹² ṲѼ¶ ƾÀ ß²Ñ µ³½¹ Û϶Ϻܹ

Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

¯ °­ ¾Æ¿¿ ¾Ç¿¿ ƾ¿¿ ÅÇ¿¿ ¾Ç¿¿ ¯ °­ ¾¾Â¿¿ ¾Æ¿¿ ÆÁ ¿¿ ÁÄ¿¿ ¾Ä¿¿ ǿ¿¿ ¯ °­ ¾Æ¿¿ ¾Ç¿¿ ƿ¿¿ ƿ¿¿ ̿¿¿ ̿¿¿ ÌÖ¿¿ ÌÖ¿¿ ÁÇ¿¿ ÁÇ¿¿ ÁÇ¿¿ ÁÄ¿¿ ǿ¿¿ ÙÇ¿¿ ƾ¿¿

œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


DĂƌƚŝŶŝƋƵĞ

¬­ ® « Á Ì¿à ÁÇ¿à ǿ¿à Á¿Â¿Ã ÁÇ¿à ÁÆ¿à Á¿Â¿Ã

DĂƵƌŝƚŝƵƐ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

WĂŶĂŵĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

WĞƌƵ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

¬­ ® « ÌÙÂÇà ÁÁ ÂÇà Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

ã¹´´À ¸ú ºµÑ¹³Ï ÈÏ Õ¹ñ Ò½ÜúÏ ÐºÏ¶Ñ µ³Ï ù Â× ߳ºµÔ¼´Ï ã´¹²Ô å¹ Í¹Ü¼ºµÑÏ Ò½ÜúÏ ÚÉÏÝÔÏ ÕÑ µ¼² кµÜ µ´û³Ï çϵ¶¶¼² Ò½ÜúÏ Ú½ Ìû äÏ ×µ´´ú ²¹µºÏ ÊË á¹µ²Ñ ù¹ä϶ ÊË ö½µ²Ñ϶¶Ï²ÔÏ â º¼µ¶ ÛµÜ µû ºÏ¶ óáËÐ

å¹ñÀ ȼڼ áµ²³´Ï ±¶Ñ¹ÑÏ

Í´¼º ÚÏ Ò¹²¹ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ƾ¶Ñ ¾Ç À Í´¼º ÚÏ Ò¹²¹ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ¾ÄÀ Í´¼º ÚÏ Ò¹²¹ ÒϲÑϲ¹ºµ¼ ÆÇÀ

ß»½Ï´¼ Ù ß漶 ß»½Ï´¼ ¾Æ ß漶 ß»½Ï´¼ ÒÏ²Ñ ½ºµ¹ ˺µ³Ï²Ï¶ ÄÀ ˺µ³Ï²Ï¶ ¾ÄÀ ˺µ³Ï²Ï¶ Ì¿À Û½ä ç¹Ñ µ¼² ƾÀ ø¹é º¹ ×¹¶ÑϺ Û϶ϺÜÏ Æ¾ ß漶 ø¹é º¹ ×¹¶ÑϺ áϺµÏ¶ Ì¿ ß漶

Ò¹ºÑ¹Ü µ¼ ÊË üÄ¿ ß²²µÜϺ¶¹ºµ¼ü ×µ´´¼²¹ºµ¼ Û϶Ϻܹ ±¶ ÕÏÔµ¹´ ¾Ç ἴϺ¹ ×µ´´¼²¹ºµ¼ ÊË Û϶Ϻܹ ±¶ ÕÏÔµ¹´

ã¹Ô¹ºÚµ á ½ÕϺµ¼º ã¹Ô¹ºÚµ ¸ÏºµÑ¹³Ï åµäµÑÏÚ ±ÚµÑ µ¼² ã¹Ô¹ºÚµ Ä ß漶 ã¹Ô¹ºÚµ Û϶Ϻܹ ã¹Ô¹ºÚµ Û϶Ϻܹ åµäµÑ¹Ú¹ ã¹Ô¹ºÚµ ͹Խ²Ú¼ çϼ ã¹Ô¹ºÚµ ͹Խ²Ú¼ ±Ý µä¼ ã¹Ô¹ºÚµ ͹Խ²Ú¼ ±Ýνµ¶µÑ¼ ã¹Ô¹ºÚµ ͹Խ²Ú¼ йº¹µ¶¼ Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

¯ °­ ÌÆ¿¿ ÌÆ¿¿ ¾Æ¿¿ ÁÄ¿¿ ÆÁ ¿¿ Á¿Â¿¿ ¾Ä¿¿ ¯ °­ ¾Æ¿¿ ¯ °­ ÆÇ¿¿ ¾Ç¿¿ ÆÇ¿¿ ¯ °­ ¾Æ¿¿ ¾Ç¿¿ ÌÆ¿¿ ¾Æ¿¿ ÆÁ ¿¿ ֿ¿¿ ÆÁ ¿¿ ¾Ä¿¿ ÌÆ¿¿ ¯ °­ ƿ¿¿ ¾Ç¿¿ ÆÁ ¿¿ ¯ °­ ¾¿Â¿¿ ¾Ì¿¿ ¾Ì¿¿ ¾Æ¿¿ ÌÆ¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿ ÌÆ¿¿ ٿ¿¿

œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


ZĠƵŶŝŽŶ

¬­ ® « ǾÂÅÃ

^ƚ͘>ƵĐŝĂ

¬­ ® « Á Ì¿à Á Ì¿à Á Ì¿Ã

dƌŝŶŝĚĂĚ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÇÇ¿à Á¿Â¿Ã

sĞŶĞnjƵĞůĂ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã Á Ù¿à Á¿Â¿Ã Á Ì¿à Á Ì¿à Á Ì¿à Á Ù¿à Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã

д¹²Ñ¹Ñ µ¼² Ûú ½²µ¼² ¾ÆÀ áµ²³´Ï Ò¹¶Ó Æ¿¿Ì èÛÀÏ Ò¹¶Óë

áÑ Â å½Ôµ¹ ¾ÅÌ ¾ ã¹ÑÔ· Æ èÄ ¾¶Ñ ë áÑ Â å½Ôµ¹ ¾ÅÌ ¾ ã¹ÑÔ· Á èÄÌ¶Ñ ë áÑ Â å½Ôµ¹ ¾ÅÌ ¾ ã¹ÑÔ· Ç èÄÁ¶Ñ ë

ß²³¼¶Ñ ½º¹ ¾ÄÆÁ ¾ÆÀ ß²³¼¶Ñ ½º¹ ¾ÙÄÙ ¾ÇÀ Û½ä ç¹Ñ µ¼² Ò¹º¼²µ â ºµ²µÚ¹Ú ¾ÖÀ ¾ÅÅÅ ø¹À¹ ¾Æ À Ø º¹² Û϶Ϻܹ

ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ ã´¹²Ô¼ Û϶Ϻܹ ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ д¹²¹¶ ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ Û϶Ϻܹ ±ÝÔ´½¶µÜ¹ ¾ÆÀ ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ ó µ²Ñ¹³Ï Æ¿¿¿ ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ ó µ²Ñ¹³Ï Æ¿¿ ¾ ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ ó µ²Ñ¹³Ï Æ¿¿Æ ȵմ¼ä¹Ñ µÔ¼ ß仹¶¶¹Ú¼º

йäÕϺ¼ ß²µÜϺ¶¹ºµ¼ Ṳѹ â Ϻ϶¹ ¾ÙÅÖ

sŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ

¬­ ® « Á¿Â¿Ã ÁÆ¿Ã

ŝǀĞƌƐĞ

¬­ ® « Á¾ÂÆà Á¿Â¿Ã Á¿Â¿Ã ÇÁ ÂÇà Á¿Â¿Ã

Òº½ñ¹² áµ²³´Ï 㹺ºÏ´ ±¶Ñ¹ÑÏ Û½ä ß Â¸Â Ûµµ¶Ï ç¼² д½¶ ì´Ñ º¹

д¹²Ñ¹Ñ µ¼² Ì áѹº¶ èù¹ä¹µÔ¹ð 㹺»¹Ú¼¶ð â ºµ²µÚ¹Úë Û½ä ˺µ³ µ²¹´ ȹºÓ е²Ï¹ ÕÕ´Ï üáÑ µ³³ µ²¶É ͹²ÔÀü н¶¶ÏºÉ¶ ç¹ÜÀ Û½ä èã´½Ï å¹»Ï´ë н¶¶ÏºÉ¶ ç¹ÜÀ Û½ä èã´½Ï å¹»Ï´ë Ø ½²Õ¼îÚϺ н¶¶ÏºÉ¶ ç¹ÜÀ Û½ä çÏ´¶¼²É¶ ã´¼¼Ú ¾ÇÀ

ƌĂƐŝůŝĞŶ;ĂĐŚĂĕĂͿ Ò¹Ô·¹ý¹ Ǿ Ò¹²¹ºµ¼

ØϺ乲¹ ¸ÏºµÑ¹³Ï ¾¿À ù¹²Ïµº¼ åÏ»´¼² Ò¹Ô·¹ý¹ åÏ»´¼² Ò¹Ô·¹ý¹ Û϶Ϻܹ ±¶ ÕÏÔµ¹´ çϳ¹ ͽ´¼ Ž‘’’‘“ ” •–—˜ ™—š ›™—˜

¯ °­ ¾Ä¿¿ ¯ °­ ¾Ä¿¿ ¾Ä¿¿ ¾Ä¿¿ ¯ °­ ¾Ç¿¿ ƿ¿¿ ƿ¿¿ ¾Ä¿¿ ¯ °­ ¾Ì¿¿ ¾Ì¿¿ ¾Ç¿¿ ÆÁ ¿¿ ÆÁ ¿¿ ÆÁ ¿¿ ÌÖ¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ç¿¿ ¯ °­ ¾Ä¿¿ ÆÄ¿¿ ¯ °­ ¾Æ¿¿ ¾Æ¿¿ ¾Æ¿¿ ¾Ç¿¿ ¾Ä¿¿

¯ °­ ¬­ ® « Á¿Â¿Ã ¾¿Â¿¿ Á¿Â¿Ã ¾¿Â¿¿ Á¿Â¿Ã ¾Ä¿¿ Á¿Â¿Ã ¾¾Â¿¿ Á¿Â¿Ã ¾Æ¿¿ Á¿Â¿Ã ¾Ç¿¿ Á¾ÂÇà ¾¾Â¿¿ œž Ÿ ž–¡ž –— ¢•£ ™—š –—¤ ¥¥¦ §¨©ª


t,/^<;ͿzͲ<Zd

/ƐůĂLJ /ƐůĂLJDLJƐƚĞƌLJDĂůƚ /ƐůĂŶĚƐ ,ŝŐŚůĂŶĚƐ ^ƉĞLJƐŝĚĞ ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ >ŽǁůĂŶĚƐ ^ĐŽƚĐŚůĞŶĚĞĚtŚŝƐŬLJ ^ĐŽƚĐŚůĞŶĚĞĚDĂůƚ;sĂƚƚĞĚͿ 'ƌĂŝŶtŚŝƐŬLJ

/ƌŝƐŚtŚŝƐŬĞLJ /ŶĚŝĂŶtŚŝƐŬLJ dĂŝǁĂŶtŚŝƐŬLJ :ĂƉĂŶtŚŝƐŬLJ;ůĞŶĚͿ :ĂƉĂŶtŚŝƐŬLJ;ůĞŶĚĞĚDĂůƚͿ :ĂƉĂŶtŚŝƐŬLJ;^ŝŶŐůĞDĂůƚͿ <ĞŶƚƵĐŬLJŽƵƌďŽŶͬZLJĞ ^ǁŝƐƐŽƵƌďŽŶ dĞŶŶĞƐƐĞĞtŚŝƐŬĞLJ ĂŶĂĚŝĂŶtŚŝƐŬLJ

ĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶ͗ ϴϬͲϴϰ͘ϱWƵŶŬƚĞŐŽŽĚtŚŝƐŬLJͲǁŽƌƚŚƚŽƚƌLJ ϴϱͲϴϵ͘ϱWƵŶŬƚĞǀĞƌLJŐŽŽĚƚŽĞdžĐĞůůĞŶƚtŚŝƐŬLJͲǁŽƌƚŚƚŽďƵLJ ϵϬͲϵϯ͘ϱWƵŶŬƚĞdžĐĞůůĞŶƚtŚŝƐŬLJͲĚŽŶΖƚŵŝƐƐŝƚ ϵϰͲϵϳ͘ϱWƵŶŬƚĞ^ƵƉĞƌƐƚĂƌtŚŝƐŬLJ t&сtŚŝƐŬLJĨƵŶ;ǁǁǁ͘ǁŚŝƐŬLJĨƵŶ͘ĐŽŵͿ tсtŚŝƐŬLJďĂƐĞ;ǁǁǁ͘ǁŚŝƐŬLJďĂƐĞ͘ĐŽŵͿ tEсtŚŝƐŬLJŶŽƚĞƐ;ǁǁǁ͘ǁŚŝƐŬLJŶŽƚĞƐ͘ďĞͿ þÿ

 

ÿ

  

   

 


/^>z

ƌĚďĞŐ;ϭϴϭϱͿ

  

! "#$%& '()

*+,(-

'. ,((

! "#$%& ! / 01

*+,+-

'2 ,((

! "#$%& 34 "")5 "%671/

.8 ,'-

9( ,((

! "#$%& :;&%#1;<

.* ,9-

9( ,((

! "#$%& =<1>#1

*( ,(-

9( ,((

! "#$%& ?% "@%A BBC

* 8 ,* -

9* ,((

! "#$%& D1"7 345%

*+,.-

9* ,((

! "#$%& E "445%>

*+,(-

F( ,((

.F ,9-

+( ,((

=4R C4 "% '() S% C@%>A

.* ,H-

9( ,((

=4R C4 "% '9)

*( ,(-

'9,((

=4R C4 "% '2)

* F ,(-

9 ',((

=4R C4 "% 9.)

* F ,(-

.( ,((

! "#$%& 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HHF I =4 B"$4 /J

KL M N OP

31#% /Q%1#

ŽǁŵŽƌĞ;ϭϳϳϵͿ

=4R C4 "% '*) G ;/& <% 31> 7 9((9

KL M N O

31#% /Q%1#

.F ,8-

9. ,((

=4R C4 "% '+) G ;/& <% 31> 7 9(((

KL MT U O

344 @% ">

*+,(-

9* ,((

J =4R C4 "% '+) G ;/& <% 31> 7 9(( ' I =1#% /

KL M N OP

31#% /Q%1#

.* ,2-

9* ,((

ƌƵŝĐŚůĂĚĚŝĐŚ;ϭϴϴϭͿ

V#;A ; /J ="B;6 Q<1##;6 Q '() S% / IG%64 /# 4

KW M N

.( ,(-

'2 ,((

="B;6 Q<1##;6 Q '+) G ;XA %% /

KW MU

*+,(-

9* ,((

V#;A ; / $ AA < # 9(( J ="B;6 Q<1##;6 Q 9() SR% /A) IY;">A 4 4 % '

KW Z[

*+,(-

*( ,((

="B;6 Q<1##;6 Q '9) 9((. =4 B"$4 / 31> 7

KW M\

0<# ?1"A ;6 B<1"

* 2 ,* -

9* ,((

J ="B;6 Q<1##;6 Q 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH9 IV#;/$B"& Q

KL MT T O

31#% /Q%1#

.* ,2-

* . ,((

=B//1Q1$Q1;/ '9)

*+,F-

'. ,((

=B//1Q1$Q1;/ '2)

*+,F-

9* ,((

=B//1Q1$Q1;/ 9.)

*+,F-

+( ,((

ƵŶŶĂŚĂďŚĂŝŶ;ϭϴϴϭͿ

=B//1Q1$Q1;/ '() G ;/& <% 31> 7 'HH8

G ;& /1A 4 ")

+( ,(-

9* ,((

=B//1Q1$Q1;/ 9F) G ;/& <% 31> 7 'HH*

31#% /Q%1#

.* ,2-

*( ,((

0<# ?1"A ;6 B<1"

* H ,'-

F+,((

* 8 ,8-

F+,((

=B//1Q1$Q1;/ 9*) G ;/& <% 31> 7 'HH '

KL M N U O

=B//1Q1$Q1;/ 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH(

KL M N OP

þÿ

 

ÿ

  

]

^ 4 "<# 4 0"6 Q;#

   

 


ĂŽů/ůĂ;ϭϴϰϲͿ 314 < _<1 '9)

* F ,(-

'9,((

314 < _<1 '2)

* F ,(-

9* ,((

314 < _<1 9.)

* F ,(-

*( ,((

.2 ,'-

9* ,((

.2 ,+-

F+,((

. ',.-

F9,((

*+,(-

F+,((

.9,'-

+9,((

.. ,2-

9* ,((

* F ,(-

'. ,((

J ^ 314 < _<1 '9) G ;/& <% 31> 7 9((F I`% ;<< G Q% "")

KL MT U O

J 314 < _<1 '2) G ;/& <% 31> 7 'HH. IG Q% "") =BAA

KL Z[ N O

J ^ 314 < _<1 'H) G ;/& <% 31> 7 'HH+ I`% ;<< c4& >Q%1#

KL M\ O

J 314 < _<1 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH. Ic4& >Q%1#

KL MM

J 314 < _<1 F ') G C1<< =1A 6 Q 'H2* I =4 B"$4 / c4& >Q%1#

KL MZ N O

!#% <@Q;

] a b 0<# ?1"A ;6 B<1"

]

1<#Q1 B>

31#% /Q%1#

<ŝůĐŚŽŵĂŶ;ϮϬϬϱͿ

d;<6 Q4 C1/ '() G ;/& <% 31> 7 9((2 I.( @@CJ

>ĂŐĂǀƵůŝŶ;ϭϴϭϲͿ e1& 15 B<;/ '+)

e1& 15 B<;/ D;>A ;<<% "> V#;A ;4 / 'HHH f eEg *h .(*

KW M N

* F ,(-

'2 ,((

e1& 15 B<;/ 2) Ie;C;A %# V# ,J

KW Z[

* 2 ,(-

9( ,((

e1& 15 B<;/ '9) I9( '* 3G G @%6 ;1< V# ,J

KW Zi

.* ,* -

9* ,((

e1& 15 B<;/ '9) I9( '. 3G G @%6 ;1< V# ,J

KW Zi

.+,2-

9* ,((

e1@Q"41;& '()

*( ,(-

'9,((

e1@Q"41;& '.) 9((A Q ! //;5% ">1")

* F ,(-

9* ,((

e1@Q"41;& '.) I4 <# e1$% <J

* F ,(-

F( ,((

e1@Q"41;& '2)

* 2 ,(-

9* ,((

e1@Q"41;& 9.)

* . ,'-

+. ,((

e1@Q"41;& j B1"A % " 31> 7

* 2 ,(-

'. ,((

e1@Q"41;& e4 "%

* 2 ,(-

9* ,((

31#% /Q%1#

.. ,H-

F+,((

31#% /Q%1#

.8 ,* -

* . ,((

+F ,(-

F+,((

>ĂƉŚƌŽĂŝŐ;ϭϴϭϱͿ

e1@Q"41;& '2) G ;/& <% 31> 7 'HH2 I =4 B"$4 / c4& >Q%1#J

KW Z

e1@Q"41;& '2) G ;/& <% 31> 7 'HH2 IG1<k $B"& J

KL MM N O

KĐƚŽŵŽƌĞ;ƌƵŝĐŚůĂĚĚŝĐŚͿ;ϭϴϴϭͿ 06A 4 C4 "% 8 ,F f '+H @@C

P

KW Z P

06A 4 C4 "% 2 ,( '

1>A % "6 <1>> f '+2 @@C b

KW M\

.H ,F-

9* ,((

06A 4 C4 "% 2 ,(F

1>A % "6 <1>> f F(H @@C b

KW MT

+',9-

F9,((

KW M N

.8 ,F-

F+,((

KW Z[

.( ,(-

'2 ,((

.( ,(-

'2 ,((

.2 ,8-

92 ,((

06A 4 C4 "% '() IG%64 /# V#;A ;4 /J

WŽƌƚŚĂƌůŽƚƚĞ;ƌƵŝĐŚůĂĚĚŝĐŚͿ;ϭϴϴϭͿ V#;A ; /J ?4 "A 3 Q1"<4AA % '() IG%64 /# 4 #J ?4 "A 3 Q1"<4AA % '() Ic%15 ;<) ?%1A % ?4 "A 3 Q1"<4AA % f ?3 '9

þÿ

 

ÿ

  

KL M N Z O

   

 


/^>zDz^dZzD>d

  

! / _><1) D;>A ;<<% ")

31#% /Q%1#

!> R% &%A ;A 2)

_1/

^ 3 <1>>;6 4 _><1) 9( '+

l 167

^ 3 <1>>;6 4 _><1) 9( '+ 31> 7 GA "% /&A Q

l 167

d;<#1<A 4 / H) G ;/& <% 31> 7 9((2

S Q%

?;$"46 Q '9) ?4 "A !> 71;& '+)

S

?4 "A !> 71;& 'H)

S

G C47% Q%1#

_1/

6 e%4 b

G C47% Q%1# '2)

_1/

6 e%4 b

S Q% _<%16 Q

3 S c_G ]

/^>E^.* ,H-

9. ,((

.2 ,'-

9( ,((

;% $% ">

*+,(-

'. ,((

;% $% ">

.+,.-

9( ,((

.8 ,H-

9. ,((

3 S c_G ]

* F ,(-

'2 ,((

V

* . ,2-

9* ,((

V

.( ,(-

92 ,((

#

* F ,(-

'. ,((

#

*+,(-

F+,((

.2 ,(-

'2 ,((

*+,(-

9 ',((

6 e%4 b ] ]

#

1<A C1/ b

] ]

/ƐůĞŽĨƌƌĂŶ

ƌƌĂŶ;ϭϵϵϯͿ

! ""1/ '2)! ""1/ 'F) G ;/& <% 31> 7 'HHH I =4 B"$4 / 31> 7J

KL M\

.* ,H-

99,((

! ""1/ '2) G ;/& <% 31> 7 'HH8 IG Q% "") ?B/6 Q%4 /J

KL M\ M O

.* ,'-

9* ,((

! ""1/ 9 'A Q ! //;5% ">1") IG Q% "") c4& >Q%1#J

KL MZ U O

.9,+-

* 9,((

* H ,(-

* 2 ,((

! ""1/ 99) G ;/& <% 31> 7 'HH. ! ""1/ S Q1A =4 BA ;m B%f) =1A 6 Q '

KL M\ U O

=4 BA ;m B%f)

* H ,'-

9* ,((

! ""1/ 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH. I =% "<;/J

KL M N N O

31#% /Q%1#

* H ,.-

F9,((

* . ,H-

'2 ,((

c;& Q<1/# ?1"7 g1<7/BA

*+,2-

'2 ,((

c;& Q<1/# ?1"7 '9) g ;7;/& c4 /4 B"

*( ,(-

'9,((

+',(-

F9,((

.H ,'-

F+,((

.9,H-

* 2 ,((

c;& Q<1/# ?1"7 '8) e;& QA I =4 B"$4 /J

.9,H-

* 2 ,((

c;& Q<1/# ?1"7 '2)

* F ,(-

9* ,((

c;& Q<1/# ?1"7 9.)

* . ,8-

+( ,((

c;& Q<1/# ?1"7 F()

* 2 ,'-

'9( ,((

KW MZ

.. ,(-

F( ,((

KW Z[

.9,+-

F+,((

c;& Q<1/# ?1"7 '2) V1"< c11 744 /

KW Z[

.* ,H-

* 2 ,((

c;& Q<1/# ?1"7 9() G ;/& <% 31> 7 'HH+ I =4 B"$4 / c4& >Q%1#J

KL M N T O

31#% /Q%1#

.( ,+-

* 2 ,((

c;& Q<1/# ?1"7 9.) G C1<< =1A 6 Q 'HH( I =4 B"$4 / c4& >Q%1#J

KL MZ O

31#% /Q%1#

.( ,+-

+( ,((

c;& Q<1/# ?1"7 92) G ;/& <% 31> 7 'HH8

KW Z

31#% /Q%1#

.. ,8-

+( ,((

KƌŬŶĞLJ

,ŝŐŚůĂŶĚWĂƌŬ;ϭϳϵϴͿ c;& Q<1/# ?1"7 g1<7) ";%

c;& Q<1/# ?1"7 '.) G ;/& <% 31> 7 9((9 IG Q% "") ?B/6 Q%4 /J

KL MM O

c;& Q<1/# ?1"7 '.) G ;/& <% 31> 7 9((9 I! C% ";61/ G Q% "") 01 7J c;& Q<1/# ?1"7 '8) D1"7 IG Q% "") J

c;& Q<1/# ?1"7 '9) G1;/A c;& Q<1/# ?1"7 '.) V1"<

þÿ

 

ÿ

1& /B> b

1& /B> b

  

KL MM M O

P

   

 


/ƐůĞŽĨ:ƵƌĂ

:ƵƌĂ;ϭϴϭϬͿ

l B"1 G B@% ">A ;A ;4 /

* F ,(-

'. ,((

*+,(-

'+,((

KL M\ Z O

. ',(-

9* ,((

KL MM O

* 8 ,(-

F9,((

.F ,(-

F+,((

* . ,2-

'9,((

S 1<;> 7% " '(q

* . ,2-

'9,((

S 1<;> 7% " '2)

* . ,2-

9* ,((

S 1<;> 7% " 2)

.H ,* -

9* ,((

S 1<;> 7% " .8 p4 "A Q

.8 ,(-

'2 ,((

S 1<;> 7% " 9.)

* . ,2-

+( ,((

.( ,8-

'(( ,((

*( ,(-

'2 ,((

l B"1 ?"4 @Q%6) l B"1 S 1>A ;5 1< 9( '8 I =4 B"$4 /

a

E "1Q1 Cn> ?4 "A

J

J ^ l B"1 99) o4 /% 4 " A Q% "41# o I ?;/4A p4 ;"

/ƐůĞŽĨDƵůů

dŽďĞƌŵŽƌLJ;ϭϳϵϴͿ S4

J $ "C " % 4 ) 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH+ I =% "<;/

31#% /Q%1#

^ŬLJĞ

dĂůŝƐŬĞƌ;ϭϴϯϬͿ

S 1<;> 7% " G 7)%

KW Zi

S 1<;> 7% " F()

KƌŬŶĞLJ

^ĐĂƉĂ;ϭϴϴϱͿ G61@1 '+)

,/',>E^

ƌĚŵŽƌĞ;ϭϴϵϴͿ

! "# C4 "% 8) 9( '( IG Q% "") =BAA J

KL MZ [ O

! "# C4 "% 9() D4 B$<% 31> 7

KL MT M O

ĂůďůĂŝƌ;ϭϳϵϬͿ

J =1<$<1;" '*) G ;/& <% 31> 7 9((( 31> 7 p4 .8. I =4 B"$4 /

KL MT U O

<ĞŶŶĞƚŚŵŽŶƚ

dĂŝŶ &ŽƌƚtŝůůŝĂŵ

ĞŶEĞǀŝƐ;ϭϴϮϱͿ =% / p%5 ;> '()

KL MM \ O

=% / p%5 ;> 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH+

S Q%

1<A C1/ b

ƌŽƌĂ

ůLJŶĞůŝƐŚ;ϭϵϲϳͿ 3 <) /% <;>Q '*)

J ^ 3 <) /% <;>Q 9F ) 'HH( I`% ;<< =4 B"$4 /

KL MM N O

!#% <@Q;

ůŶĞƐƐ

ĂůŵŽƌĞ;ϭϴϯϵͿ D1<C4 "% '9)

J D1<C4 "% d;/& ! <%X 1/#% " ___ I+ 5% ">6 Q, 31> 7> # D1<C4 "% '+) 31>A <% e%4 'HH. IG Q% "")

a

=4 "#%1 BX

J

KL MT Z O

D1<C4 "% '8) G ;/& <% 31> 7 'HH( J D1<C4 "% 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH( IG Q% "") =BAA

þÿ

 

ÿ

  

] KW Z P

1<#Q1 B>

31#% /Q%1#

  

.+,.-

'2 ,((

* H ,F-

9. ,((

  

.F ,(-

9* ,((

*( ,(-

'. ,((

* H ,.-

9* ,((

*+,(-

'. ,((

* H ,(-

F( ,((

*( ,(-

'. ,((

*( ,(-

F( ,((

*+,(-

F9,((

*+,(-

92 ,((

.+,F-

* 2 ,((

   

 


ĂůǁŚŝŶŶŝĞ

ĂůǁŚŝŶŶŝĞ;ϭϴϵϳͿ D1<R Q;//;% '.)

ĞĂŶƐƚŽŶ;ϭϵϲϱͿ

KL M T O

D%1/>A 4 / '2)

ŽƵŶĞ

J D%1/>A 4 / 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH8 I0<4 "4>4 G Q% "")

S Q%

'ůĞŶĐĂĚĂŵ;ϭϴϮϱͿ

ƌĞĐŚŝŶ

E <% /61#1 C '.)

'ůĞŶŐŽLJŶĞ;ϭϴϯϯͿ

1<A C1/ b

ƵŵŐŽLJŶĞ

* F ,(-

'. ,((

*+,F-

9* ,((

.F ,H-

F9,((

*+,(-

'2 ,((

* F ,(-

'2 ,((

E <% /&4) /% '2)

KW M

E <% /&4) /% 9 ')

KL MM i O

* F ,(-

F( ,((

E <% /&4) /% 9.)

KW Z

* 2 ,(-

+( ,((

E <% /&4) /% F()

KL Zi [ O

*+,2-

'9( ,((

E <% /&4) /% '+) G ;/& <% 31> 7 9(( '

KL MT Z O

.2 ,9-

9* ,((

*( ,(-

'9,((

# n0" I 1 BA "/ > Y;/;>QJ E <% /C4 "1/& ;% '9) p%6A 1" % % G

*+,(-

'. ,((

J E <% /C4 "1/& ;% '9) e1>1/A 1 I0<4 "4>4 r ?s G Q% "") Y;/;>Q

* F ,(-

'. ,((

J E <% /C4 "1/& ;% !>A 1" I =4 B"$4 /

.9,.-

9( ,((

J E <% /C4 "1/& ;% G @;4> I! C% ";61/ %X `)%

*+,(-

9( ,((

E <% /C4 "1/& ;% '2)

* F ,(-

'2 ,((

J E <% /C4 "1/& ;% G ;& /%A I =4 B"$4 / r 0<4 "4>4 G Q% "") Y;/;>Q

*+,(-

F9,((

J E <% /C4 "1/& ;% j B1"A % " 3% /A B") 9.) I! C, 01 7 0<4 "4>4 =B"& B/#% " t t

* F ,(-

+. ,((

* F ,(-

'. ,((

*( ,(-

'9,((

0<# ?B<A % /%) '8)

* F ,(-

'2 ,((

0<# ?B<A % /%) 9 ')

* F ,(-

9* ,((

+',9-

9* ,((

P

31#% /Q%1#

dĂŝŶ

'ůĞŶŵŽƌĂŶŐŝĞ;ϭϴϰϯͿ E <% /C4 "1/& ;% '()

KďĂŶ;ϭϳϵϰͿ

KďĂŶ

KůĚWƵůƚĞŶĞLJ;ϭϴϮϲͿ

tŝĐŬ

0$1/ '*)

0<# ?B<A % /%) '9)

0<# ?B<A % /%) G ;/& <% 31> 7 'HH. ?;@%^ %>A =1>% < I =4 B"$4 /J

KW M N

0<# ?B<A % /%) 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH( I =4 B"$4 /J

KL M N U O

31#% /Q%1#

.( ,.-

* 2 ,((

KL MZ N O

31#% /Q%1#

.9,+-

* 2 ,((

*+,(-

'2 ,((

.+,'-

F+,((

.* ,+-

+( ,((

0<# ?B<A % /%) 9+) G ;/& <% 31> 7 'HH( I

1;<1/#J b

dŽŵĂƚŝŶ

dŽŵĂƚŝŶ;ϭϴϵϳͿ

S4 C1A ;/ '2)

S4 C1A ;/ '.) G ;/& <% 31> 7 9(( ' S4 C1A ;/ 98) G ;/& <% 31> 7 'HH(

þÿ

 

ÿ

  

KW MZ

31#% /Q%1#

   

 


^Wz^/

ďĞƌůŽƵƌ

ďĞƌůŽƵƌ;ϭϴϮϲͿ

! $% "<4 B" '()

  

* F ,(-

'9,((

+( ,8-

9( ,((

* F ,(-

'2 ,((

! $% "<4 B" '2)

* F ,(-

9( ,((

! $% "<4 B" '2) =4 B"$4 / 31> 7 I.(( Y<1>6 Q% /J

* F ,(-

9* ,((

! $% "<4 B" '2) G Q% "") Y;/;>Q I.(( Y<1>6 Q% /J

* F ,(-

9* ,((

*( ,(-

'. ,((

*( ,(-

'. ,((

=1<5% /;% '*) 31"";$%1/ 31> 7

* F ,(-

'2 ,((

=1<5% /;% '.) G ;/& <% =1""% < =4 B"$4 /

* 8 ,2-

9( ,((

=1<5% /;% '.) G ;/& <% =1""% < G Q% "")

* 8 ,2-

9 ',((

$< =1<5% /;% '8) D4 B %

* F ,(-

9* ,((

*( ,(-

F+,((

.( ,F-

* 2 ,((

* F ,(-

'9,((

=% /`;16 Q '9) G Q% "") 31> 7

*+,(-

'. ,((

=% /`;16 Q '+)

* F ,(-

'2 ,((

# =% /`;16 Q '8) G% @A % /#%6 ;C @%1A %

*+,(-

9 ',((

.+,* -

9* ,((

.+,9-

9. ,((

! $% "<4 B" 1 n$B/1#Q ! $% "<4 B" '.) 3 B5u%

1";% # nV64>>% b

ĂůǀĞŶŝĞ;ϭϴϵϮͿ

=1<5% /;% '9) G ;& /1A B"% =1A 6 Q ' $< =1<5% /;% '9) D4 B %

44

]

44

]

KW M

KW MM

ƵĨĨƚŽǁŶ

#

#

# =1<5% /;% 9 ') ?4 "AR44 =1<5% /;% S B/ '.(H =1A 6 Q 9 t

KW Z[

>ŽŶŐŵŽƌŶ

ĞŶZŝĂĐŚ;ϭϴϵϳͿ =% /`;16 Q '()

=% /`;16 Q '') G ;/& <% 31> 7 9((. G1 BA % "/%>

KL MT \ O

=% /`;16 Q '9) G ;/& <% 31> 7 9((. G1 BA % "/%> J =% /`;16 Q '+) G ;/& <% 31> 7 'HHH I =4 B"$4 /

KL MZ

.2 ,'-

92 ,((

J =% /`;16 Q '8) G ;/& <% 31> 7 'HH+ I ?s c4& >Q%1#

KL Z[

.F ,9-

9* ,((

J =% /`;16 Q 'H) G ;/& <% 31> 7 'HH8 I =4 B"$4 /

KL MM \ O

.* ,F-

F2 ,((

J =% /`;16 Q 9() G ;/& <% 31> 7 'HH+ I ?4 "A

KL M

.. ,9-

F9,((

J =% /`;16 Q 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH* I =4 B"$4 /

KL MZ

. ',.-

* 9,((

J =% /`;16 Q *() G ;/& <% 31> 7 'H8. IG Q% "") =BAA

KL Zi i O

.F ,(-

'*( ,((

*+,(-

9( ,((

* F ,(-

'. ,((

.8 ,(-

9( ,((

ĞŶƌŝŶŶĞƐ;ϭϴϯϱͿ

=% /";//%> 9() G ;/& <% 31> 7 'HH8

ĞŶƌŽŵĂĐŚ;ϭϴϵϴͿ =% /"4 C16 Q '()

^ =% /"4 C16 Q '() '(( ?"44

þÿ

 

ÿ

  

ďĞƌůŽƵƌ ]

1<#Q1 B>

&ŽƌƌĞƐ

   

 


ƌĂŐŐĂŶŵŽƌĞ;ϭϴϲϵͿ

ĂůůŝŶĚĂůůŽĐŚ

ƌĂŝŐĞůůĂĐŚŝĞ;ϭϴϵϭͿ

ƌĂŝŐĞůůĂĐŚŝĞ

3 "1&& 1/C4 "% '9)

* F ,(-

'9,((

*+,(-

F+,((

1<A 31> 7 b

.( ,(-

9( ,((

0<# ?1"A ;6 B<1"

* 2 ,* -

9* ,((

*+,(-

9* ,((

.F ,8-

* . ,((

*+,(-

'. ,((

^ E <% / 1"6 <1> 9 ')

* F ,(-

9 ',((

^ E <% / 1"6 <1> F()

* F ,(-

+( ,((

^ E <% / 1"6 <1> *()

*+,(-

2( ,((

.9,+-

F+,((

* F ,(-

'. ,((

E <% /#"4 /16 Q '.) `%5 ;5 1<

*+,(-

'2 ,((

E <% /#"4 /16 Q '2) ! <<1"#;6%

*+,(-

9( ,((

E <% /#"4 /16 Q 9 ') ?1"<;1 C% /A

* 2 ,(-

9* ,((

3 "1;&% <<16 Q;% 9F)

J 3 "1;&% <<16 Q;% '() G ;/& <% 31> 7 9(( + IG Q% "") =BAA

KL MM [ O

3 "1;&% <<16 Q;% '.) G ;/& <% 31> 7

'ůĞŶďƵƌŐŝĞ;ϭϴϭϬͿ

Q;A % S B"^ o E <% /$B"& ;% 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH. o ]

KL M N OP

J E <% /$B"& ;% 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH9 Ie4 /#4 /

KL M Z O

0<#

&ŽƌƌĞƐ ]

1<#Q1 B>

31#% /Q%1#

ĂůůŝŶĚĂůůŽĐŚ

'ůĞŶĨĂƌĐůĂƐ;ϭϴϯϲͿ ^ E <% / 1"6 <1> '.)

J ^ E <% / 1"6 <1> 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH( I 'H9 =4AA <%>

KW M N

31#% /Q%1#

&ŽƌŐƵĞ

'ůĞŶĚƌŽŶĂĐŚ;ϭϴϮϲͿ

E <% /#"4 /16 Q '9) 0";& ;/1<

J E <% /#"4 /16 Q 'F) G ;/& <% 31> 7 9((F I ?s G Q% "") ?B/6 Q%4 /

KL M N T O

.* ,2-

9* ,((

J E <% /#"4 /16 Q 9() G ;/& <% 31> 7 'HH ' I ?s G Q% "") ?B/6 Q%4 /

KL MZ O

. ',F-

F+,((

J E <% /#"4 /16 Q 99) G ;/& <% 31> 7 'H2H I ?s G Q% "") ?B/6 Q%4 /

KL MM U O

. ',+-

F+,((

J E <% /#"4 /16 Q 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH9 IG Q% "") =BAA

KL Z

.2 ,.-

.( ,((

*( ,(-

'9,((

J ^ E <% / ;##;6 Q '*) I :G %X6 <B>;5%

* F ,(-

9* ,((

^ E <% / ;##;6 Q '2)

*( ,(-

'2 ,((

^ E <% / ;##;6 Q 9 ')

*( ,(-

F( ,((

^ E <% / ;##;6 Q 0";& ;/1< 'H+F

*( ,(-

9 ',((

KL M\ [ O

* F ,(-

F( ,((

KL M N OP

* 8 ,+-

*( ,((

** ,2-

+( ,((

\ PO

ƵĨĨƚŽǁŶ

'ůĞŶĨŝĚĚŝĐŚ;ϭϴϴϲͿ ^ E <% / ;##;6 Q '9)

^ V#;A ; / IVB" @ 01 J E <% / ;##;6 Q '9. ! //;5% ">1") e;C, 4 4 , 7 ^ V#;A ; / I E <% / ;##;6 Q G /4R ?Q4% /;X e;C, 4 =4 B"$4 /

'ůĞŶŐůĂƐƐĂƵŐŚ;ϭϴϳϰͿ E <% /& <1>>1 B& Q F()

þÿ

 

ÿ

  

a

G Q% "")

J

KL Zi UU O

WŽƌƚƐŽLJ

   

 


ZŽƚŚĞƐ

'ůĞŶ'ƌĂŶƚ;ϭϴϰϬͿ E <% / E "1/A '() E <% / E "1/A '2)

*( ,(-

'9,((

* F ,(-

9( ,((

*+,(-

'. ,((

E <% / E "1/A 3% <<1" `%>% "5% 'HH9

KL M i O

E <% / E "1/A 9 ') G ;/& <% 31> 7 'HH9

KL MT [ O

!#% <@Q;

.. ,'-

F( ,((

J E <% / E "1/A F ') G ;/& <% 31> 7 'H2. IG Q% "") =BAA

KL Z[ i O

31#% /Q%1#

** ,2-

+. ,((

ĂůůŝŶĚĂůůŽĐŚ

dŚĞ'ůĞŶůŝǀĞƚ;ϭϴϮϰͿ

S Q% E <% /<;5%A '9)

  

*( ,(-

'9,((

S Q% E <% /<;5%A '2)

* F ,(-

'2 ,((

S Q% E <% /<;5%A p1# B""1 '+)

.. ,.-

'2 ,((

S Q% E <% /<;5%A p1# B""1 '+)

.* ,H-

'2 ,((

S Q% E <% /<;5%A p1# B""1 0<4 "4>4

+( ,8-

'2 ,((

S Q% E <% /<;5%A 3;@Q% "

* 2 ,(-

9* ,((

S Q% E <% /<;5%A ! "6 Q;5% 9 ')

* F ,(-

F( ,((

S Q% E <% /<;5%A ssg 9.)

* F ,(-

+( ,((

S Q% E <% /<;5%A '*) G ;/& <% 31> 7 E <1>>16 Q4 ;<

KL MZ Z O

.H ,F-

F+,((

J S Q% E <% /<;5%A '+) G ;/& <% 31> 7 E <% /CB;" I =4 B"$4 /

KL M N i O

.* ,9-

F+,((

J S Q% E <% /<;5%A 9H) G ;/& <% 31> 7 'H82 I! C% ";61/ 01 7

KL Z[ i O

.9,'-

.( ,((

.8 ,8-

F9,((

'ůĞŶƌŽƚŚĞƐ;ϭϴϮϰͿ

!#% <@Q;

ZŽƚŚĞƐ

E <% /"4A Q%> '+) g ;/A 1&% 'HH2 31> 7 p4 '(

KL MM M O

E <% /"4A Q%> 9() g ;/A 1&% 'HH.

KL M U O

* F ,(-

'2 ,((

V# 9( 8J E <% /"4A Q%> 92) g ;/A 1&% 'H22 I9/# ' ,

KL MT [ O

** ,'-

F+,((

J E <% /"4A Q%> 2) G ;/& <% 31> 7 9((( IY;">A Y;<< G Q% "")

KL MM U O

!#% <@Q;

.2 ,(-

9( ,((

J E <% /"4A Q%> '() G ;/& <% 31> 7 9((8 IG Q% "") 31> 7

KL MZ M O

!#% <@Q;

+F ,H-

9 ',((

J E <% /"4A Q%> '9) G ;/& <% 31> 7 9((* IG Q% "") =BAA

KL M\ T O

0<# ?1"A ;6 B<1"

* 2 ,* -

9* ,((

J E <% /"4A Q%> 'H) G ;/& <% 31> 7 'HH8 IG Q% "") =BAA

KL MM Z O

31#% /Q%1#

.2 ,8-

9+,((

J ^ E <% /"4A Q%> 9() G ;/& <% 31> 7 'HH8 I`% ;<< G Q% "") 31> 7

KL Mi \ O

*+,(-

9( ,((

.F ,8-

* 2 ,((

* 2 ,(-

'2 ,((

.( ,(-

92 ,((

.* ,* -

F9,((

E <% /"4A Q%> 98) G C1<< =1A 6 Q 'H2H I =4 B"$4 /

a

`BCJ

KL MM i O

]

1<#Q1 B>

31#% /Q%1#

>ŽŶŐŵŽƌŶ

>ŽŶŐŵŽƌŶ;ϭϴϵϰͿ e4 /& C4 "/ '+)

e4 /& C4 "/ 'H) G ;/& <% 31> 7 'HH+ I`%^ ;<< c4& >Q%1#J

KL M N U O

0<#

e4 /& C4 "/ 9F) G ;/& <% 31> 7 'HH9 I`%^ ;<< G Q% "") c4& >Q%1#J

KL M N N O

!#% <@Q;

þÿ

 

ÿ

  

1<A 31> 7 b

   

 


ƌĂŝŐĞůůĂĐŚŝĞ

DĂĐĂůůĂŶ;ϭϴϮϰͿ 161<<1/ ! C$% " b

*( ,(-

'. ,((

* 2 ,F-

9* ,((

.2 ,* -

F+,((

161<<1/ '() G Q% "") 31> 7 b

*( ,(-

'2 ,((

161<<1/ '9) G Q% "") 31> 7 b

*( ,(-

9( ,((

161<<1/ '9) S ";@<% 31> 7 b

*( ,(-

'2 ,((

161<<1/ '.) S ";@<% 31> 7 b

* F ,(-

F( ,((

161<<1/ '2) S ";@<% 31> 7 b

* F ,(-

+( ,((

= 2H ,F

* F ,(-

8. ,((

= 2H ,F

* F ,(-

8. ,((

161<<1/ `1"% 31> 7 b

* F ,(-

+( ,((

161<<1/ 9.) G Q% "") 31> 7 b

* F ,(-

9.( ,((

* F ,(-

9* ,((

*+,(-

F+,((

* F ,(-

'. ,((

.. ,2-

F+,((

161<<1/ V#;A ;4 / F b KL MM M O

161<<1/ 3 <1>>;6 3 BA 9( '8 b

161<<1/ '2) G Q% "") 31> 7 'HH+ IG Q% "") 31> 7> J b

]

161<<1/ '2) G Q% "") 31> 7 'HH8 IG Q% "") 31> 7> J b

]

161<<1/ G @%) C1<A '2) 'HH2 b

KL MT [ O

161<<1/ 'H) G ;/& <% 31> 7 'HH8 I0<4 "4>4 G Q% "") 31> 7J b

KL MT N O

E

a b

]

1<#Q1 B>

<ĞŝƚŚ

^ƚƌĂƚŚŝƐůĂ;ϭϳϴϲͿ GA "1A Q;><1 '9)

J GA "1A Q;><1 9() G ;/& <% 31> 7 'HH8 I =4 B"$4 / c4& >Q%1#

KL MM N O

DW>dKtE

31#% /Q%1#

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

'ůĞŶ^ĐŽƚŝĂ;ϭϴϯϮͿ E <% / G64A ;1 '.) E <% / G64A ;1 '2)

  

*+,(-

'2 ,((

*+,(-

9* ,((

E <% / G64A ;1 '9) G ;/& <% 31> 7 9((*

KL MZ U O

.8 ,'-

9* ,((

E <% / G64A ;1 '+) G ;/& <% 31> 7 9(( '

KL MZ \ O

.* ,'-

F9,((

E <% / G64A ;1 9+) G ;/& <% 31> 7

J 'HH9 I =4 B"$4 /

31#% /Q%1#

* 8 ,F-

* . ,((

E <% / G64A ;1 9+) G ;/& <% 31> 7

J 'HH9 IG Q% "")

31#% /Q%1#

* H ,.-

*+,((

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

<ŝůŬĞƌƌĂŶ;ϮϬϬϰͿ d;<7% ""1/ '9) d;<7% ""1/ d;<7% ""1/

] ]

4 "7 ;/ ?"4& "%>> + =4 B"$4 / 4 "7 ;/ ?"4& "%>> 8 =4 B"$4 /

] ]

44 44

*+,(-

'. ,((

*+,(-

'. ,((

#

KL MM [ O

.* ,'-

'2 ,((

*+,(-

'. ,((

*+,(-

'2 ,((

*+,(-

9 ',((

.8 ,2-

92 ,((

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

e4 /& "4R 3g J =4 B"$4 /KL MT i O

e4 /& "4R ?%1A %#

a#

>ŽŶŐƌŽǁ;^ƉƌŝŶŐďĂŶŬͿ;ϭϴϮϴͿ e4 /& "4R '() 'HH* IG Q% "")

  

KL M\ N O

e4 /& "4R '*) G Q% "") 31> 7 e4 /& "4R '2) V#;A ;4 / 9( '*

KL MM O

*+,(-

F( ,((

e4 /& "4R `B/#<%A > 1/# d;<#% "7;/>

KL M N U O

. ',8-

9( ,((

þÿ

 

ÿ

  

   

 


ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

^ƉƌŝŶŐďĂŶŬ;ϭϴϮϴͿ G @";/&

$1/

7 '()

G @";/&

$1/

7 '() e461< =1"<%)

G @";/&

$1/

7 '') e461< =1"<%)

G @";/&

$1/

7 '9) 31> 7 GA "% /&A Q

G @";/&

$1/

7 '*) =4 B"$4 /

G @";/&

$1/

7 '.)

G @";/&

$1/

7 '8) G Q% "")

G @";/&

$1/

7 9 ')

G @";/&

$1/

7 9 ') G ;/& <% 31> 7

G @";/&

$1/

G @";/&

*+,(-

'. ,((

.8 ,F-

9. ,((

.F ,'-

9. ,((

.+,9-

'2 ,((

.. ,2-

9( ,((

*+,(-

9( ,((

.9,F-

F9,((

*+,(-

.( ,((

KL MZ T O

* 8 ,H-

.( ,((

7 g ;/A 1&% 'HH8 =1A 6 Q '

KL M N \ O

.. ,9-

'2 ,((

$1/

7 `B/#<%A > 1/# d;<#% "7;/>

KL M N OP

* H ,* -

9 ',((

G @";/&

$1/

J $ 7 'F) G ;/& <% 31> 7 9((F I! % "#%% /

KL M N N O

31#% /Q%1#

.9,F-

F9,((

G @";/&

$1/

7 E% ;&) 31> 7 p4 ' 'HH2

KL M Z O

!#% <@Q;

. ',.-

F+,((

G @";/&

$1/

7 E% ;&) 31> 7 p4 9 'HH8

KL M N U O

!#% <@Q;

.9,.-

F+,((

G @";/&

$1/

7 E% ;&) 31> 7 p4F 'HH.

!#% <@Q;

. ',8-

F+,((

* 8 ,'-

9( ,((

*( ,(-

'9,((

*( ,(-

'9,((

* F ,(-

'. ,((

* F ,(-

F9,((

.( ,(-

F( ,((

*+,(-

9 ',((

.9,2-

9. ,((

*+,(-

* 2 ,((

* F ,(-

'9,((

*+,(-

F+,((

]

]

44

44

KL MM U O

#

#

,ĂnjĞůďƵƌŶ;ϮϬϬϱͿ

c1k% <$B"/ 'F) G Q% "") 31> 7

KL MM [ O

KL MM [ O

KL M\ Z O

>Kt>E^

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

ĂůŵƵŝƌ

ƵĐŚĞŶƚŽƐŚĂŶ;ϭϴϮϯͿ

! B6 Q% /A 4>Q1/ '9)

! B6 Q% /A 4>Q1/ ! C% ";61/ 01 7 ! B6 Q% /A 4>Q1/ S Q"%%

]

44

#

! B6 Q% /A 4>Q1/ 9 ') ! B6 Q% /A 4>Q1/ 'H) G ;/& <% 31> 7 'HH8

ůĂĚŶŽĐŚ;ϭϴϭϳͿ

KL Z[ [ O

=<1#/46 Q 9()

KL MT U O

=<1#/46 Q 99 )4 G ;/& <% 31> 7 'HH(

KL Z[ \ O

0<#

1<A 31> 7 b

tŝŐƚŽǁŶ

ĂĨƚŵŝůů;ϮϬϬϱͿ

ƵƉĂƌ

'ůĞŶŬŝŶĐŚŝĞ;ϭϴϯϳͿ

dƌĂŶĞŶƚ

^ D1 A C;<< 9(( + G BCC% " `% <%1>%

E <% /7;/6 Q;% '9)

'Z/Et,/^<z

_/5% "&4 "#4 / 9+) G ;/& <% 31> 7 'H22

þÿ

 

ÿ

  

=% "") ="4> ,

   

 


^Kd,>Et,/^<z

  

=1<<1/A ;/% n> Y;/%>A

*( ,(-

'( ,((

=1<<1/A ;/% n> '9)

*( ,(-

'9,((

=1<<1/A ;/% n> '8)

* F ,(-

'2 ,((

$^ v<<B/ J =1<<1/A ;/% n> F() I! <A % ! &

* F ,(-

+( ,((

=<167 =4AA <%

*( ,(-

'9,((

=<167 =4AA <% '()

*( ,(-

9( ,((

7 D,

*( ,(-

'9,((

7 D,

*+,(-

9* ,((

*( ,(-

'. ,((

3 Q;5 1> `%& 1< '9)

*( ,(-

'9,((

J 3 Q;5 1> `%& 1< sg '.) I34& /16 Y;/;>Q

*( ,(-

'. ,((

3 Q;5 1> `%& 1< '2)

*( ,(-

'2 ,((

3 Q;5 1> `4) 1< G1<BA % 9 ')

*( ,(-

9. ,((

*+,(-

F( ,((

1<7% " =<167 e1$% <

*( ,(-

'9,((

1<7% " E4 <# e1$% <

*( ,(-

'. ,((

1<7% " =<B% e1$% <

*( ,(-

F( ,((

*( ,(-

'9,((

!#% <@Q;

*( ,(-

'9,((

D4 B& <1> e1;/&

*+,(-

'. ,((

!#% <@Q;

.H ,'-

F+,((

* F ,(-

.( ,((

31#% /Q%1#

*+,(-

F( ,((

34 C@1>> =4X

* 2 ,H-

F9,((

!#% <@Q;

*+,(-

'+,((

=% "") ="4> ,

.8 ,+-

9* ,((

* F ,(-

'. ,((

*( ,(-

'9,((

34 C@1>> =4X

*+,(-

'. ,((

KW M N

34 C@1>> =4X

* 2 ,H-

9( ,((

S ;C4 "4 B> =%1>A ;% 9 ')

KW MZ

D4 B& <1> e1;/&

*+,2-

F9,((

S ;C4 "4 B> =%1>A ;% *()

KW Z

D4 B& <1> e1;/&

.* ,8-

+( ,((

31 C@$% <A 4R / e46 Q

G @";/&

$1/

31 C@$% <A 4R / e46 Q 9 ')

G @";/&

$1/

3 Q;5 1> `%& 1<

;k B/1"1 b

^ # G @;";A 4 Y"%% 4 C F() l 4 Q//;%

]

l 4 Q//;%

]

l 4 Q//;%

]

KL MM \ O

G @";/&

$1/

7 D,

0<# S B<<) C%A !#% <@Q; ?";5 1A % GA 467

^Kd,>ED>d;sddͿ

=;& ?%1A

=B"/>;#% '2) G ;/& <% 31> 7 'HHH ^ 3 Q;5 1> 3% /A B") 4

KL Zi [ O

1<A > b

$ VC$ " 9. 3 "%1A ;4 /> f `4 B>A G C47) % )

KL MM T O

Y<1 C;/& c%1"A E <% /$4 ""4

#1< %

_><1) `%>% "5% l 4 Q//;%

]

KW MZ

1<7% " E "%% / e1$% <

4 /7%) G Q4 B<#% " b ?%1A

4 />A % " b

?%1A

4 />A % " '(A Q 1//;5% ">1") b

þÿ

 

ÿ

  

P

   

 


/Z/^,t,/^<z

l 1 C%>4 /

*( ,(-

'( ,((

l 1 C%>4 / '9)

*( ,(-

'. ,((

l 1 C%>4 / '2)

*( ,(-

9( ,((

l 1 C%>4 / E4 <#

*( ,(-

'2 ,((

l 1 C%>4 / 31> 7C1A %>

*( ,(-

'F ,((

l 1 C%>4 / =<167 =1""% <

*( ,(-

'F ,((

*( ,(-

'. ,((

;#<%A 4 / g % ") `1"% 9( '8 b

*( ,(-

* . ,((

=B>QC;<<> '+(2

*+,(-

'. ,((

*( ,(-

'9,((

l 1 C%>4 / 3 "%>A %

#

S% /

=B>QC;<<> '() G ;/& <% =B>QC;<<> '+) S Q"%% =B>QC;<<> 9 ') S Q"%%

1<A b ] ]

44

J #> I! C 01 h 0< " > h 7 4 4 4 ?4 "A ,

KL Z

\ PO

*( ,(-

9* ,((

44

h 0< " > h #> I =4 B"$4 / 4 4 4

KL MM U O

*( ,(-

F9,((

1# ,J b

KL Z[ T O

S Q% GA ;<<C1/>

.8 ,* -

F9,((

GA , =%66 <1/n> D"1 C 99) 'HH '

KL MZ \ O

S Q% GA ;<<C1/>

.. ,F-

F9,((

344 <%) GA , ?1A ";67> ?"1)% " 99) 'HH '

KL Z[ OP

S Q% GA ;<<C1/>

.+,+-

F9,((

J 344 <%) 9.) G ;/& <% 31> 7 'HH9 I31 C@$% <A 4R /

KL MM [ O

31#% /Q%1#

.* ,2-

* 2 ,((

E <% /#1<4 B& Q 'F)

KL M N U O

*+,(-

9 ',((

E "%% / G @4A

*( ,(-

'F ,((

q % <<4R G @4A '9)

*+,(-

'+,((

`%#$"%1>A '9)

*( ,(-

'. ,((

`%#$"%1>A '.)

*+,(-

'2 ,((

`%#$"%1>A 9 ')

*+,(-

* 9,((

`4%

* . ,(-

'9,((

.. ,2-

9* ,((

GA , D%6 <1/n>

a

]

% << 9F) 'HH '

;k B/1"1 Y;/;>Q b

34,

J S%% <;/& '+) G ;/& <% 31> 7 'HH ' I =4 B"$4 / h J S%% <;/& 9*) 'HH ' IG1 BA % "/%> =4 B"$4 / 31> 7>

KL Z[ U\ O

*+,(-

+( ,((

S Q% S) "64 //% << '+)

KL MT [ O

*+,(-

9 ',((

/E/Et,/^<z

! C"BA YB>;4 / G ;/& <%

  

_/#;1

.( ,(-

'. ,((

! C"BA D4 B$<% 31> 7

_/#;1

*+,(-

F9,((

! C"BA _/A % "C%#;1A % G Q% "")

_/#;1

.8 ,'-

9( ,((

?1 B< l 4 Q/ =";<<;1/6%

_/#;1

*+,(-

'. ,((

S 1;R1/

*( ,(-

'. ,((

d15 1<1/ G4 <;>A G Q% "") 31> 7

S 1;R1/

.8 ,2-

F( ,((

d15 1<1/ G4 <;>A =4 B"$4 / 31> 7

S 1;R1/

.2 ,+-

F( ,((

S 1;R1/

.8 ,2-

F( ,((

d15 1<1/ G4 <;>A g ;/Q4 =1"";m B% .2 ,+-

S 1;R1/

.2 ,+-

F+,((

d15 1<1/ G4 <;>A g ;/Q4 =1"";m B% .8 ,'-

S 1;R1/

.8 ,'-

F+,((

1<A b

d/tEt,/^<z

d15 1<1/ 3 <1>>;6 G ;/& <%

1<A b

d15 1<1/ G4 <;>A ?4 "A 31> 7

þÿ

 

ÿ

  

KL Zi [ O

   

 


:WEt,/^<z;>EͿ

c;$;7; c1"C4 /)

G B/A 4 ")

* F ,(-

'2 ,((

c;$;7; =<% /#%# '9)

G B/A 4 ")

* F ,(-

9* ,((

c;$;7; =<% /#%# '8)

G B/A 4 ")

* F ,(-

F9,((

p;771

. ',* -

'. ,((

# '8) S > B"B =<% /#%

p;771

* F ,(-

9* ,((

# '2) S4&4 B6 Q; =<% /#%

3 QB&47Bfl 4k4

* F ,(-

92 ,((

S Q% p;771 '9)

p;771

* F ,(-

9 ',((

_6 Q;"4 n>

*+,(-

9. ,((

p;771

* F ,(-

'. ,((

p;771 =<% /#%#

]

Q;> 7) ^ "4 C A Q% =1""% <

:WEt,/^<z;>ED>dͿ

_6 Q;"4 n>

1<A ` b b]

S 1 7%A > B"B p!G # S 1 7%A > B"B '8) =<% /#%

1<A b

p;771

* F ,(-

9* ,((

# S 1 7%A > B"B 9 ') =<% /#%

1<A b

p;771

* F ,(-

F+,((

:WEt,/^<z;^/E'>D>dͿ

,ĂŬƵƐŚƵ;ϭϵϳϯͿ

zĂŵĂŶĂƐŚŝ G B/A 4 ")

* F ,(-

9 ',((

c1 7B>QB '9)

G B/A 4 ")

* F ,(-

F+,((

c1 7B>QB '2)

G B/A 4 ")

* F ,(-

* 2 ,((

DŝLJĂŐŝŬLJŽ;ϭϵϲϵͿ

DŝLJĂŐŝ p;771

* . ,(-

'2 ,((

;) 1& ;7)4 G ;/& <% 1<A '9) b b

p;771

* . ,(-

F9,((

;) 1& ;7)4 G ;/& <% 1<A '.) b b

p;771

* . ,(-

* 2 ,((

zĂŵĂnjĂŬŝ;ϭϵϮϯͿ

KƐĂŬĂ

G B/A 4 ")

* F ,(-

9 ',((

q1 C1k1 7; G ;/& <%

1<A '9) b

G B/A 4 ")

* F ,(-

F+,((

q1 C1k1 7; G ;/& <%

1<A '2) b

G B/A 4 ")

* F ,(-

89,((

G B/A 4 ")

* F ,(-

+( ,((

c1 7B>QB D;>A ;<<% "n> `%>% "5%

;) 1& ;7)4 G ;/& <% 1<A p!G b b

q1 C1k1 7; D;>A ;<<% "n> `%>% "5%

q1 C1k1 7; e;C;A %# V#;A ;4 / 9( '*

KL MZ [ O

q 4 ;6 Q; G ;/& <%

zŽŝĐŚŝ;ϭϵϯϰͿ

1<A p!G b

,ŽŬŬĂŝĚŽ p;771

* . ,(-

'2 ,((

q 4 ;6 Q; G ;/& <%

1<A '() b

p;771

* . ,(-

F( ,((

q 4 ;6 Q; G ;/& <%

1<A '9) b

p;771

* . ,(-

F+,((

q 4 ;6 Q; G ;/& <%

1<A '.) b

p;771

* . ,(-

* 2 ,((

q 4 ;6 Q; G ;/& <%

1<A 9() b

p;771

.9,(-

2( ,((

1<A b

p;771

* . ,(-

'. ,((

EŝŬŬĂ

p;771 34^^ %)

þÿ

 

ÿ

  

   

 


:WE'Z/Et,/^<z ŚŝƚĂ;ϭϵϳϮͿ

S Q% 3 Q;A 1 G ;/& <% E "1;/

EĂŐŽLJĂ G B/A 4 ")

<Edh<zKhZKEͬZz

* F ,(-

  

9( ,((

=1 7% "n>

.F ,.-

'2 ,((

# =1>;< c1) % /n>

*( ,(-

'. ,((

=<1/A 4 /n> G ;/& <% =1""% < G @%6 ;1< `%>% "5%

*( ,(-

'. ,((

=<1/A 4 /n> G ;/& <% =1""% <

*+,.-

'+,((

=<1/A 4 /n> E4 <#

. ',.-

9( ,((

^" C AQ =<1/A 4 /n> GA "1;& QA 4 % 31> 7

+* ,+-

9* ,((

=447% "n>

+F ,H-

9( ,((

^^ =B 1<4 S "16%

*( ,(-

'9,((

=B<<% ;A

* . ,(-

'9,((

=B<<% ;A '()

* . ,+-

'. ,((

=B<<% ;A `)%

* . ,(-

'F ,((

V1 < & % `1"% '()

* . ,(-

'. ,((

V<;w 1Q

3 "1;& '9)

* 8 ,(-

'9,((

V<;w 1Q

^ 3 "1;& =1""% < ?"44 +* ,(-

+* ,(-

'. ,((

V<;w 1Q

3 "1;& '2) G ;/& <% =1""% <

* . ,(-

* 2 ,((

V<;w 1Q

3 "1;& 9F) G ;/& <% =1""% <

* . ,(-

+H ,((

;<<;1 C> g ;/A 1&% 'HH+

* F ,F-

'. ,((

;<<;1 C> g ;/A 1&% 9((*

* F ,F-

'. ,((

Y4 B" `4>%>

*( ,(-

'( ,((

Y4 B" `4>%> G ;/& <% =1""% <

* F ,(-

'. ,((

Y4 B" `4>%> G ;/& <% =1""% <

.( ,(-

'. ,((

Y4 B" `4>%> G C1<< =1A 6 Q

* . ,(-

'* ,((

^^ "> /n> ` > " % 4 % % 5% l%

* . ,'-

'2 ,((

l ;C =%1 C

*( ,(-

'',((

l ;C =%1 C 3 Q4 ;6% .)

*( ,(-

'9,((

*( ,(-

'F ,((

l ;C =%1 C `)%

*( ,(-

'F ,((

l ;C =%1 C G ;& /1A B"% '9)

* F ,(-

'. ,((

+( ,9-

F9,((

d/4 $ 3 "%%7

.( ,(-

'. ,((

d/4 $ 3 "%%7 H)

.( ,(-

'2 ,((

d/4 $ 3 "%%7 `)%

.( ,(-

'+,((

d/4 $ 3 "%%7 G ;/& <% =1""% <

+( ,(-

9( ,((

1 7% "n> 1"7 b b

* . ,(-

'9,((

1 7% "n> 1"7 *+ b b

* 8 ,(-

9( ,((

1 7% "n> 1"7 31> 7 GA "% /&A Q b b

.. ,2-

9( ,((

V 1/ 5 V 1/ 5

] ]

l ;C =%1 C D4 B

$< % 01 7

c%15% / c;<< '*)

þÿ

 

ÿ

  

31#% /Q%1#

   

 


;6 QA % "> :G ' b

* . ,8-

'. ,((

;6 QA % "> `)% b

* 9,* -

'. ,((

;6 QA % "> '() G ;/& <% =1""% < b

* 8 ,9-

9. ,((

.8 ,9-

'2 ,((

0<# E "1/# D1#

*( ,(-

'9,((

?;7%>5 ;<<% GA "1;& QA `)%

.. ,(-

9( ,((

`;AA % /Q4 B>% `)%

.( ,(-

'. ,((

G1k% "16 GA "1;& QA `)% +)

* . ,(-

9. ,((

;<# S B"7%)

*( ,.-

'9,((

;<# S B"7%) `)%

*( ,.-

'. ,((

;<# S B"7%) `)% '( ' ?"44^

.( ,.-

'2 ,((

;<# S B"7%) 'F)

* . ,.-

'2 ,((

;<# S B"7%) `1"% ="%%#

.* ,9-

'2 ,((

;<# S B"7%) `1"% ="%%# I/%R $4AA <;/& J

.+,* -

'2 ,((

;<# S B"7%) Y4 "& ;5% /

* . ,.-

9( ,((

;<# S B"7%) G ;/& <% =1""% < e%&% /#

.* ,2-

F( ,((

;<# S B"7%) D;1 C4 /#

* . ,.-

F+,((

;<# S B"7%) G ;/& <% =1""% < d% /A B67) G @;";A

.( ,.-

*( ,((

;<# S B"7%) '( ' ?"44^

.( ,.-

'F ,((

;<# S B"7%) `B>>% <n> `%>% "5% +) `)%

* . ,(-

'2 ,((

;<# S B"7%) `B>>% <n> `%>% "5% '() =4 B"$4 /

* . ,(-

'2 ,((

% <<% " G @%6 ;1< `%>% "5% 8)

* . ,(-

'. ,((

% <<% " '9)

* . ,(-

9( ,((

.( ,(-

'. ,((

* 9,(-

'2 ,((

l 167 D1/;% <n> p4, 8

*( ,(-

'',((

l 167 D1/;% <n> `)%

*( ,(-

'F ,((

l 167 D1/;% <n> E% /A <% C1/ l 167

*( ,(-

'* ,((

l 167 D1/;% <n> G ;/& <% =1""% <

* . ,(-

'. ,((

^ l 167 D1/;% <n> G ;/& <% =1""% < '(( ?"44

.( ,(-

'+,((

l 167 D1/;% <n> G ;/& <% =1""% < `)%

* . ,(-

'+,((

l 167 D1/;% <n> p4, 98 E4 <#

*( ,(-

9( ,((

l 167 D1/;% <n> G ;<5% " G% <%6A

.( ,(-

'2 ,((

E%4 "&% D;67% < p4, '9

*( ,(-

'. ,((

E%4 "&% D;67% < =1""% < G% <%6A

* F ,(-

9( ,((

;<< b

p41Qn>

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

,e, ,e, 44

] ] #^

4 "# `%>% "5%

^t/^^KhZKE

161"#4 =4 B"$4 / 9( '( b

dEE^^t,/^<z

þÿ

 

ÿ

  

   

 


E/Et,/^<z

$ 31/1#;1/ 3 <B

*( ,(-

'',((

3 "4R / `4) 1<

*( ,(-

'9,((

3 "4R / `4) 1< G @%6 ;1< `%>% "5%

*( ,(-

'. ,((

3 "4R / `4) 1< s0

*( ,(-

9( ,((

Dh^hD^^dm<t,/^<z

! "#$%& '2 '. I*(( =4AA <%> 'H8*

a

J 'H8.

KL Zi Z O

! "#$%& e4 "# 4^ A Q% _><%> =4R C4 "% 3 "%

;k B/1"1 I9((( =4AA <%> J b

KL Z

i PO

#;A 1$< % 9.) G ;/& <% 31> 7 'H8.

0<#

1<A 31> 7 b

E <% / E "1/A .() V# E <% /#"4 /16 Q 9.) 'HH ' d;/& > C1/ ,

KL Z

\ PO

p4 "A Q =";A ;>Q .() S Q%

]

Q;> 7) A Q1A 61//4A $% /1 C%# 'H.F

Dh^hD^^dm<ZhD

c15 1/1 3 <B$

1X ;C4 '>A V#;A ;4 / b

c15 1/1 3 <B$ ss ! /;5% ">1";4

þÿ

 

ÿ

  

KL Zi M O

.( ,'-

f

*+,(-

f

.F ,H-

f

.( ,(-

f

.* ,* -

f

* 2 ,9-

f

!#% <@Q;

** ,9-

!#% <@Q;

.* ,F-

f

3B

$1

*( ,(-

f

3B

$1

*( ,(-

f

   

 


s/Ed't,/^</^

x yz {

~€

‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”•– — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš ›

œ žŸ Ÿ

| }z

–¡¢‹£

“Š‹ ¢‹‹

~€¤ ¥ ‰ƒ ¦ ƒ„†§ƒš ¨”Œ  †„Ž ƒ ‡‘ ’ “”•© —ª «ƒ˜†ˆ‡„ ¬‡’›

œ ž­ Ÿ

ª®ƒ¯‰†

–¨ ¢“£

–‹ ¢‹‹

‡± ²‡ ¡ “Œ  «‡ ‚‡š ˆ‰ “”©Š —‚±™˜³±„ ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µž ¶

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–¨ ¢“£

·¨ ¢‹‹

œ ž­ Ÿ

‡®ƒ„‰ƒ‡®

ŠŠ ¢©£

·–¢‹‹

ŠŠ ¢“£

¡· ¢‹‹

Š· ¢‹£

¡· ¢‹‹

– “¢·£

¡· ¢‹‹

–¡¢•£

Š ©¢‹‹

–¨ ¢©£

¨–¢‹‹

~¤°

~¤ ¦ƒ„ ¦ ˜‡„š ¡ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”©– — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš › ~¤¤

¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ ¨©Œ ¸ †„š ‡Žƒ “”©© —¨ „® ¹®¢ ¨‹ “• ›

~¤¤

²„§ƒ˜Ž±˜®±„ ¨·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”©©

~¤

¦ƒ„® ˜±„‡ˆ‰ ¨¨Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”©” —»¼  ‰ƒ˜˜Œ »™„ˆ ‰ƒ±„›

œ µµ ½

~¤

¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ ¨•Œ  «‡ ‚‡š ˆ‰ “”©” —‚±™˜³±„ ¾ …™«›

œ µµ Ÿ

~¿

‚‡® „±ˆ‰ ¨¨ Œ±  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹

œ ž­ À

~¿

‚™„„‡ ‰‡ ³‰‡ †„ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹

œ µ ¶ Á

±˜® ±Ã ¬˜ˆ‰†®‘

Š •¢•£

¡· ¢‹‹

~¿

à Œ „ƒ†‘‰ ¨¡ Œ “””‹ — …ƒ † ‚± ™˜³±„›

œ µµ ¶

ª®ƒ¯‰†

Š ”¢‹£

¡‹ ¢‹‹

~¿

ć«± ˜ƒ “•Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹

‡® ‰‡™‘

Š· ¢‹£

¨©¢‹‹

~¿

ć«± ˜ƒ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹ — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš ›

œÅ žÁ

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–· ¢¡£

Š ©¢‹‹

~¿

à ¦ƒ„ ‡ ˜ˆ‡‘ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹ — “”¨ ‚±šš ƒ‘ ›

œÅ µ ¶

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–¨ ¢·£

¡· ¢‹‹

~¿

³ ´†Ž ‰‡ „® »‡˜’ ¨–Œ  «‡ ‚‡š ˆ‰ “””‹ —‚± ™˜ ±„ ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µž |

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–‹ ¢·£

·‹ ¢‹‹

~¿

³ ¬® »™š ƒ„ƒŒ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹ —‚±™˜ ±„›

œ µ ¶ ½

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–‹ ¢–£

Š ©¢‹‹

~¿

¬® »™š ƒ„ƒŒ ¨·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹ —Ƈ †‡„® ›

œ µž ¶

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–¨ ¢·£

Š ©¢‹‹

–Š ¢·£

·‹ ¢‹‹

œ µº ­ ‚ƒ˜˜Œ ‚˜±‘ ¢

‡®ƒ„‰ƒ‡®

~¿ ¥ ± «‡š †„ ¨•Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””‹ ‚™„„‡ ‰‡ ³‰‡ †„ ¨ŠŒ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”” “

œ µ ¶ ½

¬® »‡ ˜š †ˆ™‡˜

Š ”¢“£

¡· ¢‹‹

~ ~ ±±ƒŒ š ¢ »‡š ˜†ˆ’‘ »˜‡Œƒ˜ ¨¨Œ “”” “

œ ž­ Á

¥ ‰ƒ š †«‡„‘

–· ¢·£

¡¨ ¢‹‹

~ ~ ¦ƒ„® ˜±„‡ˆ‰ ¨‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”” “ —»¼  ‰ƒ˜˜Œ »™„ˆ ‰ƒ±„›

œ µž |

– “¢¡£

¡· ¢‹‹

~ ~ š ¢ ‚ƒˆˆ‡„Ç‘ ʇ « ¨¨Œ “”” “

œ µž À

¥ ‰ƒ š †«‡„‘

––¢¡£

¡¨ ¢‹‹

~ ~ š ¢ ㈏‡„Ç‘ ƒ ¨¡Œ “”” “

œ ž­ º

¥ ‰ƒ š †«‡„‘

–•¢Š£

¡¨ ¢‹‹

––¢©£

¨Š ¢‹‹

Š· ¢‹£

·‹ ¢‹‹

~ ~

~ ~ ¥ ƒƒ†„Ž “·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”” “ —‚±™˜³±„› ~ ~ ¥ ƒƒ†„Ž ¨ŠŒ “”” “ —‡™š ƒ˜„ƒ‘È ‚±™˜³±„ ‡‘’‘ › ‚˜™†ˆ‰‡®®†ˆ‰ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘ ’ “””¨ —¹®†„³™˜Ž ‰›

œ ž­ ½À œ µº º

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–Š ¢©£

Š –¢‹‹

~É ±±ƒŒ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””¨ —‡ «¯³ƒš ±Ê „›

œ µµ ­

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–Š ¢©£

Š ©¢‹‹

~É ¦ƒ„ ¦ ˜‡„š ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””¨

œ µº ­

ª®ƒ¯‰†

––¢“£

¡‹ ¢‹‹

~É ¦ƒ„ ¦ ˜‡„š ƒ‡˜ …ƒ‘ƒ˜§ƒ “””¨

œ µ| Ÿ

Š· ¢‹£

“–¢‹‹

~É

~É ¦ƒ„ ˆ±š †‡ ¨·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’

“””¨ —‚±™˜³±„›

‡®ƒ„‰ƒ‡®

Š •¢¡£

Š –¢‹‹

~É ¦ƒ„ ˆ±š †‡ ¨·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’

“””¨ — ‰ƒ˜˜Œ ›

‡®ƒ„‰ƒ‡®

Š ”¢–£

Š· ¢‹‹

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–¡¢•£

Š –¢‹‹

–©¢–£

–‹ ¢‹‹

~É ¦ƒ„³™˜Ž †ƒ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””¨ —˱„®± „›

œ µ| ž

~É ¦ƒ„® ˜±„‡ˆ‰ ¨–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””¨ — ‰ƒ ˜˜Œ ‚™šš ›

œ žÁ À

~É

˱„Ž «±˜„ ¨¡Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””¨ — …ƒÃ †  ‰ƒ˜˜Œ ´±Ž‘ ‰ƒ‡® ›

~Ì ª ˜®³ƒŽ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””¡ —‚±™˜³±„›

ÍÎÏÐÑÏÑÎÐÒ Ó ÔÕÖ× ØÖÙ ÚØÖ×

œ µ ¶ ¶

ª®ƒ¯‰†

–Š ¢Š£

¡¨ ¢‹‹

œ µ ¶ Á

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–¡¢¨£

·‹ ¢‹‹

ÛÜÜÝ ÞßÝÕàÝ ÕÖ áÔâ ØÖÙ ÕÖãÜÏ äÏäå æçèé


x yz { ~°

‚ƒ„…†‡ˆ‰ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””Š —‚±™˜³± „›

~°

‚™„„‡ ‰‡ ³‰‡ †„ ¨¡Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””Š

~°

˱„Ž ˜±Ê “‹Œ “””Š — ‰ƒ˜˜Œ ¾ ‚±™˜³±„›

~ ª ˜˜‡„ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””– —‚ƒ˜†„›

œ µž ‡®ƒ„‰ƒ‡® œ µÀ ¶ œ µ ¶  ¶

‡®ƒ„‰ƒ‡®

~ ª ˜˜‡„ ¨¨Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””–

| }z

– “¢–£

Š ¨ ¢‹‹

–Š ¢©£

Š‹ ¢‹‹

Š· ¢‹£

¨ “¢‹‹

Š ”¢–£

¡¨ ¢‹‹

Š ”¢‹£

Š ©¢‹‹

~ ‡± ²‡ “©Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””– — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš ›

œ ž­ ¶

 ¾ Æ

–©¢·£

¡· ¢‹‹

~ ‡± ²‡ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””– — ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µµ

‡® ‰‡™‘

Š· ¢‹£

¡· ¢‹‹

Š· ¢‹£

¡¨ ¢‹‹

Š· ¢‹£

¨Š ¢‹‹

~

ć«± ˜ƒ “·Œ ‡‘š ƒ ˃±® “””– — ‰ƒ˜˜Œ ¾ ‚±˜®ƒ‡™ê ›

œ µº ž

~ ¦ƒ„³™˜Ž †ƒ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””– 렉†š ƒ ¥ ™˜Ã ë

œ µ ¶ Á

~ ¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ ¨‹Œ ¸ †„š ‡Žƒ “””–

œ µ| ½

Š ¡¢‹£

“©¢‹‹

~ ¬® »™š ƒ„ƒŒ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””– »†¯ƒÃ ƒ‘š ‚‡‘ƒ —‚±™˜³±„›

œÅ µ ¶

·“¢¨£

¨Š ¢‹‹

ª®ƒ¯‰†

– “¢•£

¡· ¢‹‹

¥ ‰ƒ Ƈš «‡„

Š ”¢–£

¨Š ¢‹‹

~  ¯˜†„Ž ³‡„’ ¦ƒ †ŽŒ ‡‘’ 챡 “””–

‡® ‰‡™‘

~í

‚ƒ„ 샧 †‘ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””·

œ µµ À

~í

‚ƒ„…†‡ˆ‰ “•Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””· —»¼ ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ ž­

–¡¢¨£

¨Š ¢‹‹

~í

‚ƒ„…†‡ˆ‰ ¨‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””· —»±˜š ›

œ µ|

––¢¨£

¡¨ ¢‹‹

– “¢–£

¡¨ ¢‹‹

Š ¡¢¡£

“–¢‹‹

~í ‡± ²‡ “”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””· — …ƒÃ † ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µÀ |

¬® »‡ ˜š †ˆ™‡˜

~í

¹§‡„ ††‡ «‘ ¸ †„š ‡Žƒ “””·

~í

´†Ž ‰‡ „® »‡˜’ ¨‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘ ’ “””· —‚± ™˜³±„ ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µ ¶ º

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–‹ ¢·£

Š ©¢‹‹

~í

˱„Ž «±˜„ “”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””· — …ƒÃ † ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µ ¶ ½

¬® Ƈš ‡‘’

–‹ ¢‹£

¨©¢‹‹

~í

Ƈˆ‡‡„ “©Œ  ‰ƒ ˜˜Œ ‡‘’ “””· — ‰ƒ˜˜Œ ‡‘’‘ ›

 ‚ ©” ¢¡

Š ¡¢‹£

•–¢‹‹

–¡¢‹£

¡· ¢‹‹

–Š ¢“£

¨Š ¢‹‹

–‹ ¢‹£

¡‹ ¢‹‹

–Š ¢¡£

¡©¢‹‹

~í ¥ ± ³ƒ˜«±˜Œ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””· —‚ƒ˜†„›

‡®ƒ„‰ƒ‡®

~€ ª ˜˜‡„ “©Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• — ‰ƒ˜˜Œ »™„ˆ‰ƒ±„›

œ µÀ µ

~€ ª ™ˆ‰ƒ „š ±‘‰‡„ “”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””•

œ ž­ ­

¬® Ƈš ‡‘’

~€

‚ƒ„…†‡ˆ‰ “”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• —‚±™˜³± „›

~€

‚ƒ„˜†„„ƒ‘ ¨‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””•

‡® ‰‡™‘

Š· ¢‹£

¨‹ ¢‹‹

~€

‚™„„‡ ‰‡ ³‰‡ †„ “‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””•

 †Ž „‡š ±˜Œ

·‹ ¢‹£

¨Š ¢‹‹

~€

㇄‘š ±„ ¨ “Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• —¬±˜±‘±  ‰ƒ˜˜Œ ›

¥ ‰ƒ Ƈš «‡„

–¡¢”£

¡¨ ¢‹‹

œ µµ À

~€ ¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ “”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš ›

œ µµ ž

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–©¢•£

¨· ¢‹‹

~€ ¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ ¨‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• — …ƒÃ †  ‰ƒ˜˜Œ ‡‘’›

œ µŸ À

‡® ‰‡™‘

Š· ¢‹£

¨‹ ¢‹‹

‡®ƒ„‰ƒ‡®

––¢•£

·‹ ¢‹‹

Š ¡¢‹£

•–¢‹‹

~€

´†Ž ‰‡ „® »‡˜’ ¨©Œ  †„Ž ƒ ‡‘ ’ “””•

œÅ žÁ

~€

Ƈˆ‡‡„ “©Œ  ‰ƒ ˜˜Œ ‡‘’ “””• — ‰ƒ˜˜Œ ‡‘’‘ ›

 ‚ ©” ¢¡

~€

Ƈˆ‡‡„ “”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• —¬±˜±‘±  ‰ƒ˜˜Œ ‡‘’›

œ µº ¶

‡® ‰‡™‘

Š· ¢‹£

¡· ¢‹‹

~€  ¯˜†„Ž ³‡„’ ¦ƒ †ŽŒ ‡‘’ 챨 “””•

œ µ ¶ ½

ª®ƒ¯‰†

–¨ ¢–£

¡· ¢‹‹

~€  ¯˜†„Ž ³‡„’ ¸ †„š ‡Žƒ “””• ‚‡š ˆ‰ “

œ µ ¶ À

––¢¨£

“©¢‹‹

~€ š ˜‡š ‰†‘‡ ¨‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””• —‚±™˜³± „ ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œ µµ ¶

––¢©£

¡· ¢‹‹

ÍÎÏÐÑÏÑÎÐÒ Ó ÔÕÖ× ØÖÙ ÚØÖ×

‡®ƒ„‰ƒ‡®

ÛÜÜÝ ÞßÝÕàÝ ÕÖ áÔâ ØÖÙ ÕÖãÜÏ äÏäå æçèé


x yz { ~¤

¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ “·Œ ¸ †„š ‡Žƒ “””© ‡‘’ ì± “‹

œ µµ µ

~¤

ˇ¯‰˜±‡ †Ž “©Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””© —‚±™˜³± „ ´±Ž‘‰ƒ‡® ›

œÅ žÁ

~¤

ˇ¯‰˜±‡ †Ž “©Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””© —‡î ³™˜Ž ›

~¤

Ƈˆ‡‡„  ¯ƒŒ «‡ š “©Œ “””©

| }z

–•¢•£

¡¨ ¢‹‹

‡®ƒ„‰ƒ‡®

––¢”£

¡· ¢‹‹

œ µµ ¶

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–•¢Š£

Š –¢‹‹

œ µº ­

¦ ¾ Æ

Š ¡¢‹£

¨Š ¢‹‹

~¤  ¯˜†„Ž ³‡„’ ¦ƒ †ŽŒ ‡‘’ ì± “ “””©

œ µ| ž

ª®ƒ¯‰†

– “¢–£

¡· ¢‹‹

~ ª ˜˜‡„ “¡Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””” —‚±™˜³±„ ‡‘’›

œ µÀ

–Š ¢”£

¨¨ ¢‹‹

–©¢“£

¨©¢‹‹

–”¢“£

¡· ¢‹‹

~

‚ƒ„…†‡ˆ‰ “·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “””” —‚±™˜³± „›

œ µž

~

‚™˜„‘ †®ƒ “©Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ “”””

œ žŸ ­

~

ˇŽ‡§ ™†„ Ƒš †ƒ ˜‘ ¹®†š †±„ “””” ï ˦¸ ŠÈ –‹Š

œÅ µ ¶

Š ¡¢‹£

“©¢‹‹

É¿¿¿

‚‡³‡ †˜ “ŠŒ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹‹ ‡‘’ ì± –•– —‚±™˜³± „›

œ µº ½

–¡¢‹£

¨Š ¢‹‹

É¿¿¿

‚±Ê «±˜ƒ “·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹‹

œ µº ½

±±¯ƒ ˜‘

Š· ¢‹£

¨Š ¢‹‹

É¿¿¿

¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ ©Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹‹ —ð†˜‘š ð†   ‰ƒ˜˜Œ ›

œ µµ ½

ª®ƒ¯‰†

–©¢‹£

¨‹ ¢‹‹

É¿¿ ~

‚±Ê «±˜ƒ “·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ “ —‚‡®ƒ„›

œ µ ¶ Á

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–Š ¢©£

¨Š ¢‹‹

–Š ¢“£

¡¨ ¢‹‹

ª®ƒ¯‰†

É¿¿ ~ ¦ƒ„ ˆ±š †‡ “·Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ “

œ µž À

É¿¿ ~ ¦ƒ„Ž±Œ „ƒ “·Œ  † „Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ “

œ µº ž

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–©¢¨£

¨Š ¢‹‹

É¿¿ ~ ¥ ± «‡š †„ “–Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ “

œÅ µž

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–· ¢“£

¡· ¢‹‹

É¿¿É

‚±Ê «±˜ƒ “ŠŒ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ ¨

œ µ ¶ |

‡®ƒ„‰ƒ‡®

–¡¢•£

¨–¢‹‹

É¿¿É

´†Ž ‰‡ „® »‡˜’ “–Œ  †„Ž ƒ ‡‘ ’ ¨‹‹ ¨ —ª «ƒ˜†ˆ‡„  ‰ƒ ˜˜Œ ¬‡’›

–”¢“£

¡· ¢‹‹

É¿¿É

´†Ž ‰‡ „® »‡˜’ “–Œ  †„Ž ƒ ‡‘ ’ ¨‹‹ ¨ — ‰ƒ˜˜Œ »™„ˆ‰ƒ±„›

·“¢‹£

¡¨ ¢‹‹

–©¢“£

¨Š ¢‹‹

–Š ¢©£

¨Š ¢‹‹

–¨ ¢¡£

¡¨ ¢‹‹

Š ¡¢¡£

“–¢‹‹

–•¢“£

¨Š ¢‹‹

Š ©¢Š£

¨Š ¢‹‹

–· ¢Š£

¨Š ¢‹‹

–· ¢¨£

¨–¢‹‹

œ µµ |

É¿¿Ì ‡± ²‡ “¨Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ ¡ — …ƒÃ †  ‰ƒ ˜˜Œ ›

œ µº ½

É¿¿Ì ¦ƒ„® ˜±„‡ˆ‰ “¡Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ ¡ —»¼  ‰ƒ˜˜Œ »™„ˆ ‰ƒ±„›

œ µ ¶ º

É¿¿Ì  ¯˜†„Ž ³‡„’ “¡Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ ¡ —ª ³ƒ˜®ƒƒ„›

œ µ ¶ ¶

É¿¿°

¹§‡„ ††‡ «‘ ¸ †„š ‡Žƒ ¨‹‹Š

É¿¿°

¦ƒ„ ˆ±š †‡ “¨Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹Š

œ µž ½

É¿¿°

¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ “¨Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹Š — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš ›

œ µÀ º

É¿¿

‚ƒ„…†‡ˆ‰ ““Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ – ‡™š ƒ˜„ƒ‘

œ µº À

É¿¿

‚ƒ„…†‡ˆ‰ “¨Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ – ‡™š ƒ˜„ƒ‘

É¿¿

‚˜™†ˆ‰‡®®†ˆ‰ “¨Œ ¨‹‹ – ‚±™˜³±„ ‡‘’

É¿¿í ˜‡ †Žƒ ‡ˆ‰†ƒ “‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹· — ‰ƒ ˜˜Œ ‚™šš › É¿¿í

ª®ƒ¯‰†

‡®ƒ„‰ƒ‡®

¬® »‡ ˜š †ˆ™‡˜

œÅ µÀ

¬® »‡ ˜š †ˆ™‡˜

Š ©¢Š£

¨Š ¢‹‹

œ µµ ­

¬® Ƈš ‡‘’

–‹ ¢‹£

¨‹ ¢‹‹

Š· ¢‹£

Š ©¢‹‹

·¡¢”£

¨ “¢‹‹

––¢©£

¨Š ¢‹‹

–•¢”£

¨–¢‹‹

–· ¢–£

“©¢‹‹

ćÚ «† ¨‹‹·  ™««ƒ˜ …ƒƒ‡‘ƒ

É¿¿€ ¦ƒ„˜±š ‰ƒ‘ “‹Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹• — ‰ƒ˜˜Œ ‡‘’› É¿¿¤

ñ†ˆ‰± «‡„ “‹Œ  † „Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹© —–‹ ¯¯«›

É¿¿¤

ñ†®‡š ±„ ”Œ  †„Ž ƒ ‡‘’ ¨‹‹ ©

É¿ ~¿ ª ˜®«± ˜ƒ •Œ ¨‹ “‹ — ‰ƒ˜˜Œ ‚™šš ›

ÍÎÏÐÑÏÑÎÐÒ Ó ÔÕÖ× ØÖÙ ÚØÖ×

œ µž µ

ª®ƒ¯‰†

¥ ‰ƒ Ƈš «‡„ œ µž ­

ÛÜÜÝ ÞßÝÕàÝ ÕÖ áÔâ ØÖÙ ÕÖãÜÏ äÏäå æçèé

Profile for Ramona Rota

Hinz und Kunz Bar in der Markthalle Basel  

Whisk(e)y, Cocktails und Rum Aktuell 464 Whiskies, 154 Rum, 84 Gin 2. Platz Best Whisky Bar 2018 3. Platz Best Whisky Bar 2015 Best Newcomer...

Hinz und Kunz Bar in der Markthalle Basel  

Whisk(e)y, Cocktails und Rum Aktuell 464 Whiskies, 154 Rum, 84 Gin 2. Platz Best Whisky Bar 2018 3. Platz Best Whisky Bar 2015 Best Newcomer...

Advertisement