Page 1

ZͲ<Zd

ϴϬϮ^ƉŝƌŝƚƵŽƐĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚ͕ĚĂǀŽŶϰϬϭtŚŝƐŬ;ĞͿLJ͕ϭϯϰZƵŵ͕ϳϯ'ŝŶ   


ZͲ<Zd    

,/011 6/011 6=011 ?@1011 ?61011

!"#$ %#$$&#$'()*#+ , -. !"#$ %#$$&#$'()*#+ 2.34 # 5 -. !"#$ 7#*8# .&49*)+ :+0 %#+ #$3;*$! <$*+ 5 -. !"#$ <# ..# > )9*# ?115 2.34 # 5 -. !"#$ A) %B $&!") " ?11C 5 -.

%$)3#44) D.;&") D $"& , -. %$)3#44) D.;&") D $"& 2.34 # 5 -.

,1011 C1011

EFGH GF  D #$). : $&+I Z&..#+ : $&+I `*!) !"#$ )4j+ &. p&$ q)r . 2$#"4 5/

,Y011 ,Y011 ,Y011 ,C011 ,C011 ,5 011

 JKLMNOP NOS MTTO OVWX QR QU J[\PPM] ^PW_T NOS MTTO OVWX QR QU JaOPb_VMN^Pc]M_d[\efN \_h M [\iM]]M_ NOS MTTOX Qg Q QR JklWiL Wm_MN K _mOS ]bNW cNo MPh bTeMNX Q Q n JklWiL Wm_MN kNsiM VM kWSS \SX Q tu&" &+ $) "#"3x+ q)$I*4j#$3&$* !"#$y vw v v

zG {F|G :"! &)8#3# }#$$# -& &#+ & , -. :"! &)8#3# }#$$# -& &#+ & 2.34 # 5 -. q&)~  $&"I A , -. q&)~  $&"I A 2.34 # 5 -. %$&&+ &8 ) -& €"-*$& , -. %$&&+ &8 ) -& €"-*$& 2.34 # 5 -.

C011 Y=011 =011 @6011 60/1 C/011

zG|G $-) ""r A 2$"#3# , -. $-) ""r A 2$"#3# 2.34 # 5 -. u $*;*$! *"-#$ 7 &#$.&! $&"!#$ , -. w u $*;*$! *"-#$ 7 &#$.&! $&"!#$ 2.34 # 5 -. w 7#$-#~) €) "+ # <&"4) A , -. 7#$-#~) €) "+ # <&"4) A 2.34 # 5 -.

C011 Y=011 5 0/1 @/011 =011 @6011

u#3 $&+I#$ p&$

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

J M\SS‚M\_ OVW OVMN ƒ\]NO_M_P\iO_WVMX n QU J M\SS‚M\_ kNsiM VM kWSS \SX n Q

5 011 C0/1

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


¡¢¢ £ x# $¤ # >3 $#33) A) # .+ #$ >3 $#33)

@0/1 @011 C011

:4 ¥$I+ ## A$~ ## .&"! €$!$#+ 3 `) # q))&;)3+ ## p . $& Z#) "!$3 u $¦"+ ## ( 3&"# A$!) " %#$. %x#xx#$&"I+ ## €#"+ §" ¨#&33+ ## %4 &x&4 :*"

/011 /011 /011 /011 /011

>&3+ ##

Y -.

@0/1

?05/ -. Y -. Y -. Y -. Y -. Y -. ? -. ? -. ? -. Y0/ -. Y0/ -. Y0/ -. Y0Y -. ?0/ -. ? -. ? -. ? -. ? -. ? -. ? -. ? -. ? -. Y -. ? -.

/011 /0/1 /0/1 @0/1 /011 /011 C011 C011 C011 C011 C011 C011 /0/1 C011 /011 /011 /011 C011 C011 C011 C011 C011 /0/1 =011

©¢Fª GE &")++) )4 ) . ) . #$) w > + &"!#$ €&"#$ .¥33#$ )xx#" > + &"!#$ €&"#$ .¥33#$ €&+ > + &"!#$ €&"#$ .¥33#$ "# 2#8#$'}$## u&"!#$ <##$ 2#8#$'}$## } ) "&4 2#8#$'}$## €#-&+ #$$"#" } ) "&4 uI)3 &+ $) uI)3 `&;##$ uI)3 €"-$&" %# &+ q#- <*.. :4 ¥# #3 <&++ #$ Z#) " :4 ¥# #3 u&"!#$ D.# :4 ¥# #3 } ) "&4 :4 ¥# #3 %$#&* } ) "&4 >«+ $ A$r :4 ¥# #3 %$#&* } ) "&4 `&;&34*3 :4 ¥# #3 %$#&* } ) "&4 $"!#";.¦+ #" ¬ Z8#"-# . :4 ¥# #3 %$#&* } ) "&4 q)3 %x#xx#$ :¥ &33 €)*"+ &" : $&"! u&"!#$ Z#) "!$33 } ) "&4 : &" .4) Z# }$&;*+ # } ) "&4

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


­® F¯¢F D ""33x+ D x# .3x+ D x# .34 ) $.# D x# .34 ) $.# $";#$$r3x+ $"!#"3x+ %&"j u $ #x $*&+ } ) + #"3x+

Y -. Y -. Y -. / -. Y -. Y -. Y -. ? -.

/011 @0/1 @0/1 C0/1 /011 /011 /011 /011

¶²·´

Y -. / -. Y -. / -. Y -.

/011 5 0/1 /011 5 0/1 /0/1

±²³´ ±²³´ ¶²·´ ±²»´ ±²½´ ¿²¶´ ±²³´ ±²»´ Á· ²·´ ³ ²¶´ ¶²¶´ ¶²·´ ¶²·´ ¶²±´

Y0Y -. Y0Y -. Y0Y -. Y0Y -. Y0/ -. Y0Y -. Y0Y -. Y0Y -. / -. Y0Y -. Y -. Y0Y -. Y0Y -. Y -. / -.

C011 /0/1 /0/1 5 011 5 011 5 011 =011 5 011 60/1 @011 ? =0/1 C011 C011 C011 =011

°G °G ¢¢ D #"I# ..#$ Z!#$ D #"I# ..#$ Z!#$ Z!#$ %"4 # Z!#$ %"4 # :+ $) $#" %&.3

Tl M\ U ‚ h Tl M\ U ‚ h Tl M\ U ‚ h Tl M\ U ‚ h µS TlMTl\M_

­H ¸G Z##$) "- D.j)).x $#& D #"I# ..#$ "+*$+ $*#; <$"-.¹34 #$ <*-¥#&3#$ <*-8$ ) $) " `)#!$-#" t¨#&33;&#$y p&+ 4 #" <$#¥ ¾ A& p¹3+ $&+I#$ t:4 ¥$I ;&#$y $j"#r A$j t A$j D.#y $j"#r A$j ¾3 ."- q#3#$8# : j*.. : .&++ #$ t:+ $) "! D.#y }""#"I x .# Â# .& <&#$ : #I & . Â"3#$ <&#$ D ;#$ ¨#&#"3+ # "#$ t¨#&33;&#$y

Tl M\ U ‚ h Tl M\ U ‚ h Tl M\ U ‚ h µS TlMTl\M_ M \TO g º ¼MPm\M_ Tl M\ U ‚ h ÀMb]S TlPW_V TlO]]PW_V U TlO]]PW_V U TlO]]PW_V U ÀMb]S TlPW_V Tl M\ U ‚ h Tl M\ U ‚ h ÀMb]S TlPW_V

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

±²³´ ±²³´

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


K<d/>^ ä°â å °{âæçè Ãçéæê å èçÃ꣣ ê ÃÄ GF Õbi aWÖW_W kPb^ × KØOS \_h M o N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] ÕOlNh bTeMN OVW Qg Q Q QU

ÅÆÇÈÈ

ÃÄ GF ©HG ɪH ÃF Ê Õbi aWÖW_W kPb^ MPMTT\O_ VMP WMS ]NOS \_h M o N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] U g Qg Q Q ÕOlNh bTeMN OVW QU

ËÈÇÈÈ

ÌÍHGF Õbi aWÖW_W kPb^ × KØOS Õbi aWÖW_W kPb^ Ù KØOS NW_mMP\TO \_h M o N\S TlMN Q QÚ Qg Q [\iM]]M_SWo ] ÕOlNh bTeMN OVW Q QU

ÅÎÇÈÈ

ÃÄ GF {ÏH Õbi aWÖW_W kPb^ Ù KØOS K _mOS ]bNW klWiL Wm_MN \_h M o N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] Q Q Qg Q Q ÕOlNh bTeMN

ÅÐÇÈÈ

GGG kWTlWTW ÛÜ [\iM]]M_ ÕOlNh bTeMN Q Q

ÅÆÇÈÈ

GG E ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW [\iM]]M_ ÕOlNh bTeMN U Q Q

ÅÆÇÈÈ

GGÑ ÌGÍ Õbi aWÖW_W kPb^ × KØOS Õbi aWÖW_W kPb^ Ù KØOS KiWNM]]O [\iM]]M_ Q Q Q Q ßNW_mM_ ÕOlNh bTeMN Q

ÅÎÇÈÈ

GGÑ ¡®Í ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW kO\_]NMWb NV^MMNLbNáM [\iM]]M_ ÕOlNh bTeMN U Q Qà Q Q

ÅÎÇÈÈ

ÒGÓ®GG Õbi aWÖW_W kPb^ × KØOS N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL QÚ Q

ÅÆÇÈÈ

ÒGÓ®GG  â F ª Ì® Õbi b_S MNMN WlP WNWS Tl\_O \_e ãNWLMo Nb\] N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] n Qg QR QÚ Q ÕOlNh bTeMNS \NbL

ÅÐÇÈÈ

ÔHª ®¸ Õbi aWÖW_W kPb^ Ù KØOS klWiL Wm_MN K _mOS ]bNW \_h M N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] Q Q Qg QÚ Q ÕOlNh bTeMNS \NbL

ÅÐÇÈÈ

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


£ {Ôçâè© HFñ ® Õbi N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] ßNW_mM_SWo ] K _W_WSSWo ] ãNM_WV\_M bS eW]_bSS QÚ Q Q Q Qg

ÅÎÇÈÈ

ÃGÑ£G Õbi ßÖMNLNOOo Õbi kbNWTWO N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] W_VMPS \NbL ßNW_mM_SWo ] Q Q QÚ Qg Q Q ÕOlNh bTeMNS \NbL

ÅëÇÈÈ

éHñ °Hª òWÖÞ Õbi N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] ßNW_mM_SWo ] kNW_^MNNÞSWo ] K _mOS ]bNW QÚ Q Q Q Q ÕOlNh bTeMNS \NbL Q

ÅÆÇÈÈ

­HGÑ ­H Õbi N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] ßNW_mM_dó WSS \O_So NbTl]SWo ] K W_W_WSSWo ] QÚ Q R Q Q NV^MMNLbNáM à

ÅÎÇÈÈ

© °Í ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] kNW_^MNNÞSWo ] \_e ãNWLMo Nb\] U QÚ Q QR

ÅÆÇÈÈ

©í F ° ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW o \NS \Tld[\îbMbN ßNW_mM_SWo ] kNW_^MNNÞd Wo ] U QR Q Q U

ÅÆÇÈÈ

©í F îFG ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW o \NS \Tld[\îbMbN WP\^b K _W_WSSWo ] N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] U QR Qg Q QÚ

ÅÆÇÈÈ

G Hª Õbi OeOS_ bSS K _W_WSSWo ] ÕWli Qï Q Q

ÅÎÇÈÈ

éêz èâ©©ç© ê ÃF GG ÝOVeW WlPbW SLNMSS O ÕOlNh bTeMNS \NbL Qï Qà Q

ÅÎÇÈÈ

°E¢F ÃF GG ÝOVeW ÝMNiOb]l ¼\]]MNONW_mM_eO_o \]cNM Q Q

ÅÎÇÈÈ

ìGÑÑF GG ã\_ [\iM]]M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL o Moo MNi\_h M _m‚MN Q Q QR Qð

ÅÎÇÈÈ

HGF ÝOVeW k\]NO_ kO\_]NMWb N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] kNW_^MNNÞSWo ] Q QÚ Q

ÅÆÇÈÈ

£Ï ñ ÃGF µMîb\PW aMNNWVbNW ÕMLOSWVOQ ÚN\S TlMN [\iM]]M_SWo ]Q K mWÖM_V\TeSWo ]

ÅÎÇÈÈ

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


°GH ©  ã\_ PÞiOb]l N\S TlMN ƒ\]NO_M_SWo ] ƒbTeMNS \NbL ¼WS \P\ebi R QÚ Q Q

ÅÎÇÈÈ

°GH ¡®Í ã\_ PÞiOb]l N\S TlMN ƒ\]NO_M_SWo ] ƒbTeMNS \NbL ¼WS \P\ebi NV^MMN R QÚ Q Q Qà

ÅÎÇÈÈ

© GÏ ÌGÍ ã\_ \_h M N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL ßNW_mM ¼\]]MN µW^WS TO kl\P\ Qg QÚ Q Q Q Q

ÅÎÇÈÈ

©Ôä{© ôª E ©® ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW ƒ\]NO_M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL U Q Q

ÅÆÇÈÈ

zGEÏ ©® ¼ObN^O_ ObN ÕOS MS ƒ\]NO_M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL Ú Q Q

ÅÆÇÈÈ

â FF ©® KiWNM]]O ƒ\]NO_M_SWo ] ßNW_mM_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL Q Q Q

ÅÆÇÈÈ

G ©® ÉGHÊ \ TO b kl\PM ƒ\]NO_M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL RS W S Q Q

ÅÆÇÈÈ

G ©® É®Ê \ TO b MNb N\ TlMN [\iM]]M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL \ ‚M\SS KiWNmO klb_TlO RS W S R Q Ú S Q Qà Q

ÅÆÇÈÈ

쪢F ©® tö&+ ¥) $j3 öy ¼ObN^O_ ObN ÕOS MS KiWNM]]O ƒ\]NO_M_SWo ] ßNW_mM_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL Ú Q Q Q Q

ÅÆÇÈÈ

é| õE ©® ÕÞM l\S eÞ ƒ\]NO_M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL ]OLLMV i\] ÕO]‚M\_ n Q Q Q

ÅÎÇÈÈ

Ì® ©® ã\_ KLMNOP ƒ\]NO_M_SWo ] ßNW_mM_SWo ] K _mOS ]bNW ÕOlNh bTeMNS \NbL Q Q Q Q Q

ÅÆÇÈÈ

ìG ­GÍÍ ã\_ ƒ\]NO_M_SWo ] ÕOlNh bTeMNS \NbL OVW Q Q QU

ÅÆÇÈÈ

ìGHF ã\_ ÕOS MS [\iM ÷b\TM o N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] Q Q

ÅÆÇÈÈ

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


èâ©©ç© ÒÏ ÃF GG ã\_ ÝMNiOb]l Q

ÅÆÇÈÈ

ôª EF GG ÝOVeW ÝMNiOb]l Q

ÅÆÇÈÈ

ô ÃF GG ã\_ ÝOVeW \_W Q Qï

ÅÎÇÈÈ

© EÏ ÃF GG ÝOVeW S PWÞ l\S eÞ ÝMNiOb]l Qð n Q

ÅÎÇÈÈ

ÃFF ¼ObN^O_ l\S eMÞ OVMN ÕÞM l\S eMÞ ÝMNiOb]l n n Q

ÅÆÇÈÈ

{ ¸ {Ï TO]Tl ÝMNiOb]l K _mOS ]bNW U Q Q

ÅÆÇÈÈ

°Hª ª ©ª TO]Tl klMNNÞd¼NW_VÞ NO]MN ÝMNiOb]l ßNW_mM_SWo ] U Q Q Q

ÅÆÇÈÈ

ÃF GÍ ãM_MÖMN NO]MN ÝMNiOb]l WNWS Tl\_O Q Qg

ÅÎÇÈÈ

ÔHª ­ Gª ¼ObN^O_ cNo MPh bTeMN K _mOS ]bNW OVW Q n Q QU

ÅÎÇÈÈ

{® ÔHª ­ Gª Õbi cNo MPh bTeMN K _mOS ]bNW OVW Q n Q QU

ÅÎÇÈÈ

ô G®í ø kOm_WT ÕÞM l\S eÞ NO]MN ÝMNiOb]l ¼M_MV\T]\_M MÞTlWbV K _mOS ]bNW Q n Q Q QR Q

ÅëÇÈÈ

©Í ¼ObN^O_ ÕÞM l\S eMÞ kOm_WT K^S \_]l ÕOlNh bTeMNS \NbL ßNW_mM_^\]]MN Q n Q Q Q Q Q K _mOS ]bNW

ÅëÇÈÈ

£ èF zª ã\_ klWN]NMbS M ãNc_ WNWS Tl\_O o N\S TlMN [\iM]]M_SWo ] OVW Q Qg Q QU

ÅÎÇÈÈ

zGF {®G ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW WlPbW ÕWli U Qï Q

ÅÆÇÈÈ

â Híª kOm_WT kNsiM VM kWTWO ^NWb_ ÕWli bS eW]_bSS Q Q Qg

ÅÎÇÈÈ

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


â G kWiL WN\ kWNL W_O b_] M MS Q R g

ÅùÇÈÈ

éG ã\_ kWiL WN\ kWNL W_O b_] M MS Q Q R g

ÅÆÇÈÈ

°®HúªG \PV bNeMÞ kWiL WN\ [W ÿb\_]\_ÞM ÕObmM n µ Q Q

ÅÆÇÈÈ

°HªÏ ÃÏ ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW µOiW]M_SWo ] ƒ\]NO_M_SWo ] ONTlMS ]MNS l\NMd WbTM µW^WS TO U Q Q Q n U Q Q Ph o Moo MN W U QR

ÅÎÇÈÈ

Gñ ® \iiþS òO Ü ã\_mMN KPM ƒ\]NO_M_ ßNW_mM_ ãbNeM_ R Q Q Q Q

ÅûÇÈÈ

Ã| îH ÝOVeW ã\_mMN ¼MMN ãbNeM [\iM]]M Q Q Q

ÅÆÇÈÈ

ÌâÃâìéê{ å {Ô©êÔ %$)3#44) D.;&") D $"& ¦ .& , -.

ÅÈÇÈÈ

 !"#$ %#$$&#$ ()*#+ ;$*+ ¦ .& , -.

ÅÆÇÈÈ

â H © GFÍ KLMNOP NOS MTTO OVW QR QU

ÅùÇÈÈ

èGHHF © GFÍ [\PPM] ^PW_T NOS MTTO OVW QR QU

ÅùÇÈÈ

Ì® aOPb_VMN^Pc]M_d[\efN \_h M [\iM]]M_ NOS MTTO Qg Q QR

ÅùÇÈÈ

ÑEFGH klWiL Wm_MN K _mOS ]bNW cNo MPh bTeMN Q Q n

ÅÎÇÈÈ

¡G {ÏH klWiL Wm_MN kNsiM VM kWSS \S Q

ÅÎÇÈÈ

­ ÐÆ ã\_ ƒ\]NO_M_SWo ] ƒbTeMNS \NbL klWiL Wm_MN Q Q Q

ÅÐÇÈÈ

©® ©G G ÍGHH EFGH ý ­ ©G ÌGÍ å ¡®Í ü

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


èÔéìÒ{çé¡© G Ô kWiL WN\ ßNW_mM_SWo ] ßNW_mM Q Q

ÅÅÇÈÈ

 ªª ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW kNW_^MNNÞSWo ] [\iM]]M U Q Q

ÅùÇÈÈ

®¸ èG¸ Õbi aWÖW_W kPb^ × KØOS kOTW kOPW [\iM]]M Q Q

ÅùÇÈÈ

®HF H ô Gª Õbi aWÖW_W kPb^ Ù KØOS kNW_^MNNÞSWo ] [\iM]]M Q Q

ÅÆÇÈÈ

ÒE å ©FÏ Õbi ãOS P\_m ¼PWTe MWP MÖMN µNMM ã\_mMN ¼MMN [\iM]]M U QÚ Q

ÅÎÇÈÈ

ìG è ã\_ ¼MMo MW]MN Tl ‚MLLMS ¼\]]MN [MiO_ [\iM]]M QU Q

ÅùÇÈÈ

ìG £G ã\_ ¼MMo MW]MN Tl ‚MLLMS µO_\T [\iM]]M QU Q

ÅùÇÈÈ

̪ GEñ £G ã\_ aM_VN\TeS Tl ‚MLLMS µO_\T ãbNeM [\iM]]M QU Q Q

ÅûÇÈÈ

̪ GEñ ­ú £ ã\_ aM_VN\TeS MÖMN µNMM µO_\T ãbNeM [\iM]]M QÚ Q Q

ÅÎÇÈÈ

Ìñ éE ¼ObN^O_ ObN ÕOS MS Tl ‚MLLMS ã\_mMN KPM K _mOS ]bNW ßNW_mM Ú QU Q Q

ÅûÇÈÈ

E H l\ eM ÷ Te ÀW_\MPS kOTW kOPW n S Þ W Q

ÅûÇÈÈ

Ã| îH ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW MÖMN µNMM ã\_mMN ¼MMN ãbNeM [\iM]]M U QÚ Q Q

ÅÆÇÈÈ

çG îH ÷ WiMS O_ l\S eMÞ MÖMN µNMM ã\_mMN ¼MMN [\iM]]M n QÚ Q

ÅÆÇÈÈ

çHÏ Ã®H [WLlNOW\m ÜÞ TO]Tl \_mPM WP] MÖMN µNMM ã\_mMN ¼MMN [\iM]]M U U g QÚ Q

ÅÐÇÈÈ

Gñ ® \iiþS òO Ü Tl ‚MLLMS ã\_mMN KPM ßNW_mM ƒ\]NO_M ãbNeM R QU Q Q Q

ÅûÇÈÈ

Gñ { \iiþS òO Ü ƒ\]NO_M_P\iO_WVM ßNW_mM ƒ\]NO_M ãbNeM R Q Q Q Q

ÅûÇÈÈ

ôª E è ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW Tl ‚MLLMS ¼\]]MN [MiO_ [\iM]]M U QU Q

ÅùÇÈÈ

ôª E Ô É©|ª GúÊ ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW ßNW_mM_SWo ] ßNW_mM U Q Q

ÅùÇÈÈ

ôª E £G ÝOVeW ]OP\Tl_WÞW Tl ‚MLLMS µO_\T ƒ\]NO_M U U Q

ÅùÇÈÈ

zGEÏ H ¼WPPW_]\_MþS \_MS ] TO]Tl kOTW kOPW Ú U Q

ÅùÇÈÈ

„…†„‡†ˆ„‡‰Š ‹ŒŽ  ‘Ž

’““” •–”Œ—” Œ ˜‹™  Œš“† ›†›œ žŸ


'/EΘdKE/Ͳ<Zd        !"#""

$ %  & $ %     '(#""

$ )      

*+,-./0

'(#""

1 2 3    4 &&& '5#""

$& 67    4 & && '8#""

9 % :)%    4 & && ';#""

<     4 & && '(#""

NHO+,

NHO+,

. PH+, Q/I.RR.

.O S .. T../ R.O

U WOGI XG OGU YZ .ZZ .O H

FO]Z R/. ^G/+ / . Z _O . `

.O .OJ.UR. V/U

.O L.OZ .[ R. \/U+, H OGIR/U+,.O V/U /UR

/.U.U

/. .U .O. -_O0 / Ia.

= 2 >?7@    < A %)B  C DE 2 )

*+,-./0

'8#""

 2      < A %)B  C DE 2 )

FGHIJ/.

'(#""

)      < A %)B  C DE 2 )'5#""

/. U.,O HR 0H ROG+[.. V/U LUUR H /. V.U+,I+[U.bLGU /G I/ R UHJR/ JHI/.O cGR. ` I/ R .I U _UU. WOGI XG dO.J _R. H .O eO/U+,. XG QX. . XG 0HO f/O[ H

U/.

[GII. ]UUR g

$ 3    1 % !"#""

  )    1 % !"#""

= %    1 % 

K L

!"#""

D2 M > $)    1 % !"#""

hijhkjlhkm n opqr sqt usqr

vwwx yzxp{x pq |o} sqt pq~wj j€ ‚ƒ„


D %  D %  

*L/.

!'#""

 … †  D %  

*+,-./0

!‡#""

 4A D %  !! #""

E    9   A DA  

*+,-./0

!"#""

4 % 2  9   A DA  

*+,-./0

!"#""

$ 2 &   9   A DA  

N.HRU+,

'(#""

93 7ˆ …E    

N.HRU+,

!"#""

$  …E    

*+,GRR

'8#""

3  …E    

N.HRU+,

!'#""

… 2 2  …E    

N.HRU+,

!'#""

 9 …E  92   

*L/.

'8#""

 ) …E  92   

N.HRU+,

!"#""

‰ D ?6 …E  92   

c/. .O .

!"#""

 E $) …E  92   

c/. .O .

'8#""

$&   Š2  '‹#""

$ %   Š2  '‹#""

 2Œ  Š2  '‹#""

D2 M>  $) Š2  '(#""

NHO+,

. PH+, / ROG.

.O .OJ.UR. T../ R.O 0H

. HU. -],R. J.UR. V/U

^L /U+,. V. -_O0. HU 0 -./ FGR/.R. [GROUR/.O. I/ R

. WOGI. H

V.U+,I+[UO/+, RH. JHI/.O V/U GOR. L.OZ .[ R

N/. FUU /[.O HR.O

. V/ Ž ^G/+ U R,. *+,-.LL.U S / ^G/+ -/. .U ./JR H `

hijhkjlhkm n opqr sqt usqr

.JR g

vwwx yzxp{x pq |o} sqt pq~wj j€ ‚ƒ„


‘’“”•– •— ˜ ™“”š›œ– ˜ ž•–– “” ˜ ‘Ÿ •¡– ¦§¨©ª«

™›¢ £

²µ»¼³ »ª ½¾¿¾

¬À ­®

²ªÁÁµ à ¸ ©´ªÄ· Â

¬À ­®

²ªÁÁµ à ¸ ©´ªÄ·  Ʒ ª ©µÁª

¬À ­® ¬À º ­

²È »³ © ²È »³ © ¾±

ɺ

Ê ©³ » ² «³ËË µÁª ¶µ··¸ ©

¹Ì

ͪËË µ

¬Ì

Æļ¸

¹

²³ ©§³ »ª ¦ »· µÁ³ Ϊ ©´Ä«³ ²³ ©§³ »ª ÏÄ»· ¸ иË

Ѫ«µ» Ñ©È

­®

½± ±± ° ±± ¯° ½± ±± °

®­® ¬À º ­

±± ¯° ½Å ±± °

­® ­®

Õ Ëª·· ³ à ¸ ©´ªÄ·  ¶µ³ »Áª

¬Ô ­®

Õ Ëª·· ³ à ¸ ©´ªÄ·  ͪË˪

¬Ô ­®

Ö³ ×ĵ»· µ»È ¸ ØÙ· ©³ Ñ©È

¬Ô ­®

Ö³ ×ĵ»· µ»È ¸ ¶«³ »Á

¬À ­® ¬À º ­

Ö³ ×ĵ»· µ»È ¸ ͪÄÚ ¸ Öµ««¸· ¶«³ »Á

¬Ô ­®

Öµ««¸· ͪ˨

¬Ô ­®

Öµ««¸· ͪÄÚ ¸

¬Ô ­® ¯

ݵ»³ ÖÞ¦ ¸ ©ª ÜÞß © г ©· µ»µ ¶µ³ »Áª г ©· µ»µ ͪË˪ г ©· µ»µ ͵˸ ©Û³ ¦ ´Ò©³· ª г ©· µ»µ ͵˸ ©Û³ ÍÄÒµ»ª Ъ »·¸ »¸Ú ©ª ¦ ´³ ©ª ¦§§¸ »¼¸ ««¸ © ¦Û ¸ ©»³ ¦ ´³ ©ª ¶©³Ä«µª ¦ ´³ ©ª ¶©³Ä«µª ¦ ´³ ©ª ͸˸ ©Û³ ű ½Ç

ÕâÚ ¸ ©´¸ µË·¸ © ͳ´³¼ª·· µ ¦ ´³ ©ª ͳ´³¼ª·· µ ͪ˳· ª 㻵ÁÄ´ ϸ ©»ªÜ ͵Á³ ©Ü

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî

½Å ±± ° ½Ç ±± ° ±± ¯°

±± ¯°

¬À ­® ¬Ó Ì ­ ¬Ô º ­

ÑÄÒª »»¸·

θ ©»¸· ¶©³ »Á³

±± ¯° ±± ¯° ±± ¯°

¬¬ ­® ¹º ­®

²³´§³ ©µ ¶µ··¸ ©

ͨ˸ ©Û ¸ Õ ¸³ » ܸ Öµ««¸· ű±

¤ ¥¢

¬Ô ­® ¬Ì ­® ¬º ­® ¬º ­® ¬Ì ­® ¬Ì ­® ¹É ­® ¹á ­® ¹á ­® ¹¬ ­® ¹Ó Ô ­ Éá ­® ɺ ­® É ®­® ¬º ­® Ó ®­® Ó ®­® Óº ­®

±± ¯° ¾ ±± ° ¾ ±± ° ¾ ±± °

Å Á« Å Á«

±± ¯° ±± ¯° ±± ¯° ±± ¯° ±± ¯° ±± ¯° ½Å ±± ° ½± ±± ° ¾ ±± ° ¾ ±± ° ±± à° ±± à° ±± ¯° ±± ¯° ±± ¯° ±± ¯° ½± ±± ° ±± à° ±± ¯° ±± à° ±± à° ±± à° ¾ ±± ° ¾ ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


ÝÒ«¸ © ¦ ÒË µ»· Â

Óº

г »Ë µ»· ¸ ¦ ÒË µ»· Â

ÀÀ À ­ ÀÌ ­® Ó¬ º ­

ϸ ©»ªÜ ¦ ÒË µ»·  ֵ»µ¸ ¦ Ä³Û µ·

­®™› ¦ Ò˪«Ä· ¶«Ä¸Ó

¦ Ò˪«Ä· ÑµÛ ¸ ©Ë¸ Ϋ³ÛªÄ©ËÓ

½ ±± ° ½ ±± ° ½ ±± ° ½± ±± °

®­®

½± ±± °

®­®

½Å ±± °

   !"#        "# &&  !!  ) !! & $  % '$   (

¦ Ò˪«Ä· ² ©³*· + Æ´ª ,¸È - ¸³ÓÓ

¦ Ò˪«Ä· Ö¸Û ¸ «Ó

®­®

½¿ ±± ° ½Ç ±± °

¦ Ò˪«Ä· Ø«µÙÓ¹ É ­

½Å ±± °

Ó

®­®

½¿ ±± ° ½ ±± ¯° DZ ±± ° Å ½ ±± °

®­®

½¿ ±± °

¶¸ «ÄÚ³ .ªÒ«¸ ¶¸ «ÄÚ³ - ©³ »Ë³· «³ »· µÁ ¶¸ «ÄÚ³ ʪ«Ü Öµ»¸ ¶¸ «Û ¸Ü¸ ©¸ ¶¸ «Û ¸Ü¸ ©¸ ã»* µ«·¸ ©¸Ü ² ©ÈË· ³« /¸³Ü

$ $ $ 

&

 

&

 

&

 

Ó Ó

&

Ó

&

Ó

 ' 

Ó

ØÜ /³ ©ÜÈ Ã ªÜ ,³

0

1 

Ó

Ê ©¸È ʪªË¸

0 1 

Ó

Ê ©¸È ʪªË¸ Ã2

0

1 

Ó

ݳÄ** ´³ » ƪ*· ß ©³ ÍÄËË µ³ » Æ· ³ »Ü³ ©Ü ÍÄËË µ³ » Æ· ³ »Ü³ ©Ü Ï«³· µ»Ä´ ÍÄËË µ³ » Æ· ³ »Ü³ ©Ü 3´§¸ ©µ³

$ 0

$ $ $ 4)

- µ· ª ÞË /³ »Ü ´³Ü¸ - ¸Ù³Ë à ªÜ ,³

4)

Æ· ª«µÁ»³È³ ½±± Ï©ªª* Æ· ª«µÁ»³È³ Ø«µ· Ý©¸ §,³È³

 

1 

Æ´µ©»ª**

Æ· ª«µÁ»³È³

&

$ $ $ $

&

 

&

 

&

 

&

 

&

 

&

 

&

 

² ³˸ Ϫ· ³· ª à ªÜ ,³

5&

 

² ³˸ Æ´ª ,¸Ü à ªÜ ,³

5&

 

- ³ » ĸ ©³È Æ·¸ ©«µ»Ú à ªÜ ,³

5&

 

6ÈÒª ©ª7³ ØÙ ÄµË µ· 2 ¸ ««¸ »· 9 ÄÒ©ª7,³

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî&

8 

&

Ó Ó Ó Ó

­®

®­® ®­® ®­®

®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­®

Ó

®­® ÉÔ º ­ Ó ®­® Ó ®­® º ®­® Ó ®­® ºÀ ­® Ó ®­® Ó Ó Ó Ó Ó

®­® ®­® ®­® ®­® ®­®

½¿ ±± ° ½Ç ±± ° Å ½ ±± ° ű ±± ° ű ±± ° ½Å ±± ° ½½ ±± ° ½Å ±± ° ½¿ ±± ° ½± ±± ° ½¿ ±± ° ½± ±± ° ½Ç ±± ° ¿ ½ ±± ° ½¿ ±± ° ½Ç ±± ° ½Ç ±± ° Å ½ ±± ° ½Ç ±± ° ½Å ±± ° ½Å ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


:•¡ ;< ”– =>¶¸¸* ¸³·¸ ©

5?@

Ó

¶¸¸* ¸³·¸ © Å

5?@

Óº

¶¸¸* ¸³·¸ © ¶Ä©©ªÄÚÂÞË Í¸Ë¸ ©Û ¸

5?@

ÓÉ

¶¸¸* ¸³·¸ © ² ©ª7 » Õ ¸7¸ «

5?@

º

¶¸ ©©È ¶©ª· ¸ ©Ë .ª Ç

®­®

½± ±± °

­®

½Å ±± °

­®

ű ±± °

®­®

ÅÅ ±± °

5?@

ÓÀ ­®

½Å ±± °

¶¸ ©©È ¶©ª· ¸ ©Ë .ª Ç Ýµ»ÚË´³ » Øܵ· µª »

5?@

Óá

­®

½¿ ±± °

¶«ªª´ Öª »Üª » Ñ©È

5?@

Ó

®­®

½Ç ±± °

¶ª´Ò³È Ƴ §§Âµ©¸

5?@

Ó

®­®

½± ±± °

¶ª´Ò³È Ƴ §§Âµ©¸ س˷

5?@

Ó¹

­®

½Å ±± °

¶ª´Ò³È Ƴ §§Âµ©¸ AÆ· ³ © ª* ¶ª´Ò³È A

5?@

ÓÔ º ­

½Ç ±± °

¶ª´Ò³È Ö³Û ¸ ©Ë· ª ,¸ е««

5?@

Óá

­®

Å¿ ±± °

¶©ªÁ ,´³ »Ë

5?@

ÓÀ ­®

½¿ ±± °

ʪ ©Üª »ÞË Öª »Üª » Ñ©È

5?@

ÉÔ º ­

½± ±± °

Öª »Üª » .ª ½ ¶«Ä¸ Ê µ» °

5?@

ÓÔ ­®

½¿ ±± °

г ©· µ» е««¸ ©ÞË Ê µ»

5?@

Ó

®­®

½Ç ±± °

г ©· µ» е««¸ ©ÞË 6¸Ë· Ҫĩ»¸ Æ· ©¸ »Ú· Â

5?@

Ó¹ º ­

½¿ ±± °

Ъ´Ò³Ë³ ² «ÄÒ

5?@

Ó¬ º ­

½ ±± °

ߧµ© ß ©µ¸ »· ³« Öª »Üª » Ñ©È

5?@

Ó¹ º ­

½Ç ±± °

ϵ´´ÞË .ª ½

5?@

¹º

­®

½Å ±± °

Ï«È´ªÄ· Â

5?@

Ó¬ ¹ ­

½½ ±± °

Ï«È´ªÄ·  .³ÛÈ Æ· ©¸ »Ú· Â

5?@

ºÔ ­®

½Ç ±± °

Ï«È´ªÄ·  ƫª¸ Ê µ»

5?@

¹À ­®

½Å ±± °

Ï©ª* ²ª ©»¸ «µÄË ¦ ´§«¸* ª ©·  ¶³· · ÄÒ Ê µ» °

5?@

ÓÉ É ­

½¿ ±± °

Æ µ§Ë´µ·  ֪ »Üª » Ñ©È Ê µ»

5?@

Ó¬ À ­

½Ç ±± °

Æ µ§Ë´µ· Â Ã Õ ß Ï ° ° °

5?@

ºÔ Ô ­

½¿ ±± °

Æ µ§Ë´µ·  ƫª¸ Ê µ»

5?@

¹á

­®

½¿ ±± °

- ³ » ĸ ©³È Öª »Üª » Ñ©È Ê µ» ØÙ §ª ©· Æ· ©¸ »Ú· Â

5?@

ÓÉ ¬ ­

½½ ±± °

- ³ » ĸ ©³È Öª »Üª » Ñ©È Ê µ» 3´§ª ©·¸Ü

5?@

ÓÔ É ­

½Å ±± °

- ³ » ĸ ©³È ͳ »Ú §Ä©

5?@

Ó¬ É ­

½¿ ±± °

- ³ » ĸ ©³È - ¸ »

5?@

ÓÔ É ­

½¿ ±± °

- ³ » ĸ ©³È ¶«ªª´ËÒÄ©È

5?@

ÓÔ É ­

½¿ ±± °

- ³ » ĸ ©³È ß «Ü - ª´ Ê µ»

5?@

ÓÔ É ­

½¿ ±± °

- ³ » ĸ ©³È г«³ÁÁ³ Ê µ»

5?@

Ó

®­®

Å¿ ±± °

6 µ««µ³´Ë ² ³˸ ØÙ· ©³ Ñ©È

5?@

Ó

®­®

½Ç ±± °

6 µ««µ³´Ë ² ³˸ Ø«¸Ú³ »·

5?@

ÓÌ

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî

­®

½¿ ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


:•¡ ;< ”– B>¶ª· ³ »µË· 3Ë«³È Ñ©È Ê µ»3Ë«¸ ª* /³ ©©µË/¸ »Ü©µÁ ,ÞË Ê µ»/¸ »Ü©µÁ ,ÞË ß ©µÚ µ»³« Ê µ»¶µ©ÜË

ÓÀ ­®

½Å ±± °

Óº

­®

½¿ ±± °

(

Ó¬ Ó ­

½½ ±± °

(

ÓÓ ¬ ­

½¿ ±± °

C5

Ó¹ ¹ ­

½¿ ±± °

θ ©Üµ»³ »Ü Ƴ³ © Ñ©È Ê µ»

C5

ÓÓ

­®

½ ±± °

Ъ »,¸È ¾

C5

ÓÔ ­®

½¿ ±± °

Ъ »,¸È ¾ ѵ˷ µ««¸ ©ÞË ² Ä· ű ½Å

C5

ÓÔ ­®Ъ »,¸È ¾ ѵ˷ µ««¸ ©ÞË ² Ä· ű ½Ç

C5

ÓÔ ­®

± ±±

Ъ »,¸È ¾ ѵ˷ µ««¸ ©ÞË ² Ä· ű ½¿

C5

ÓÔ ­®

± ±±

Ъ »,¸È ¾ ѵ˷ µ««¸ ©ÞË ² Ä· ű ½

C5

ÓÔ ­®

Ç ±± °

Ъ »,¸È ¾ ѵ˷ µ««¸ ©ÞË ² Ä· ű ½¾

C5

ÓÔ ­®

Ç ±± °

Ъ »,¸È ¾ Æ«ª¸ Ê µ»

C5

¹á

­®

½¿ ±± °

Ê µ» ÆÄ«

C5

ÓÉ

­®

½¿ ±± °

¶¸ ©«µ»¸ © ¶©³ »ÜË· µ*·¸ ©

C5

ÓÉ É ­

½Ç ±± °

Æ ,µ» Ê µ»

C5

Ó¹

­®

½ ±± °

ѵÁ· ³Üª © - ©¸³ËÄ©¸ D ÍÄ´ ¶³ ©©¸ « ¦Ú ¸Ü Ê µ»EÓÉ

­®

½Ç ±± °

®­®

½Å ±± °

¶ªÄܵ¸ © Ƴ** ©ª » Ê µ» ²µ· ³Ü¸ ««¸ Ê µ» ²µ· ³Ü¸ ««¸ ͸˸ ©Û ¸ Ê µ» ű ½

( (

F (

0 0 0 

Ó

ÓÓ ÓÓ

±± ¯° ° °

­®

½Å ±± °

­®

½¿ ±± °

Ê µ» г ©¸

5

Ó¹ Ô ­

½Å ±± °

Ö¸ - ©µÒÄ·¸

5

ÓÉ

­®

½ ±± °

ݵ»ªÒµ ÝȪ· ª Ñ©È Ê µ»

G

Óº Ô ­

½¿ ±± °

¶©¸ µ« ÏÄ© DÊ ©³Äһܸ »E

H

Óº

­®

½Ç ±± °

¶©¸ µ« ß «Ü - ª´ Ê µ» DÊ ©³Äһܸ »E

H

Óº

­®

½ ±± °

Ѹ Ä٠ΩI ©¸Ë Ñ©È Ê µ»

H

ÓÉ

­®

½¾ ±± °

ßȪ ܸ ¦Úij

H

ÓÉ

­®

½Å ±± °

Ê µ» ½ ݵ»ÜËÁµ DÊ ©³Äһܸ »E à ¯

H

ÓÌ

­®

½Å ±± °

Ê µ» ž D¦§§¸ »¼¸ ««E

H

ÓÉ

­®

½Å ±± °

.Ú µ»µªÄË J ÆÄ´´¸ © Ê µ»

H

Ó¹

­®

½ ±± °

.Ú µ»µªÄË J Æ´ª ,¸Ü K Ƴ«·¸Ü Ê µ»

H

Ó¹

­®

½ ±± °

.Ú µ»µªÄË J à ¸ ©´ªÄ·  ²³Ë , ε»µËÂ¸Ü Ê µ»

H

ÓÉ

­®

Å ±± ¯°

͸ µ»Ò©³ »Ü

H

Ó

®­®

½¿ ±± °

Æ¸Û ¸ »·  Ƹ »Ë¸

H

ÉÌ º ­

½¿ ±± °

ε««µ¸ ©Ë Ñ©È Ê µ» Å ¯

L

5

ÓÉ Ô ­

½¿ ±± °

5

ÓÉ Ô ­

½¾ ±± °

?F

Ó¬ Ô ­

½¿ ±± °

?F

Ó¹

½Å ±± °

ε««µ¸ ©Ë ¶³ ©©¸ « ¦Ú ¸Ü Ê µ» Ê µ» à Ö

à

Å 2M

¶ª«Ë ʸ »¸Û ¸ ©

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíîL

­®

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


N “O œ•¢²³Ë³ .ªÒ«¸ ¦ P¸Q ª Æ µ»Ú«¸ ¶³ ©©¸ «

Ó

²³¼³Üª ©¸Ë ¶«³ »Áª

Ó

²³¼³Üª ©¸Ë ͸ §ªË³Üª

Ó

®­® ®­®

®­® ÉÌ ­® ÉÌ ­® Ó ®­®

Ø« Õ µ´³Üª © ¶«³ »Áª Ø« Õ µ´³Üª © ͸ §ªË³Üª Ø« - ¸Ëª ©ª ϳ ©³ÜµËª ØË §ª«ª » ¶«³ »Áª

Ó

ØË §ª«ª » ͸ §ªË³Üª

Ó

ØË §ª«ª » ¦ P¸Q ª

Ó

®­® ®­®

Ѫ » Õ Ä«µª ½ Å à /¸ ©©³Ü Ä©³ Ï«³· ³

®­® ÉÌ ­® Ó ®­®

/¸ ©©³Ü Ä©³ ͸ §ªË³Üª

Ó

/¸ ©©³Ü Ä©³ ¦ P¸Q ª

Ó

/¸ ©©³Ü Ä©³ Ƹ «¸ÁÁ µª » ØÙ· ©³ ¦ P¸Q ª

Ó

Õ ªË¸ ² ĸ ©Ûª ͸˸ ©Û³ ܸ «³ γ´µ«µ³ Ï«³· µ»ª Õ ªË¸ ² ĸ ©Ûª ͸˸ ©Û³ ܸ «³ γ´µ«µ³ ¦ P¸Q ª ϳ· ©ª » ͸ §ªË³Üª

Ó

Ϫ ©* µÜµª ¦ P¸Q ª Æ µ»Ú«¸ ¶³ ©©¸ «

Ó

- ©¸Ë ʸ »¸ ©³Á µª »¸Ë ¦ P¸Q ªR“S¥ ¢ 3«¸Ú³« Õ ªÛ ¸ »

Ó

3«¸Ú³« ͸ §ªË³Üª

Ó

Ѹ « гÚÄ¸È ² µÁµÁ³ §³ ¦ ´ª ©¸Ë Õ ªÛ ¸ » ØË §³Üµ»

<• ¥›¦ Ò³

&

Ó

²³ §¸ «

&

Ó

²ª »· ©ª«

&

Ö³ §ªË· ª««¸

&

ßÁÄÁ³Q ¸ Ê ©³ » Ƹ «¸ÁÁ µª »

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî

®­®

®­® Ó¹ ­® ÓÀ ­® ÉÔ ­®

Ѹ « гÚÄ¸È ÃµÜ³

ßÁÄÁ³Q ¸ 3· ³«µ³

®­®

®­® ÉÌ ­® ÉÌ ­®

- ©¸Ë ʸ »¸ ©³Á µª »¸Ë ͸ §ªË³Üª

ßÁÄÁ³Q ¸ ×ĸ Ò©³ »· ³

®­®

®­® ÉÌ ­® Ó ®­® ÉÌ ­®

Õ ªË¸ ² ĸ ©Ûª - ©³ÜµÁ µª »³«

/ijÁª .¸Ú ©ª ×ĸ Ò©³ »· ³

®­®

  

  

$ $ $ $

®­®

®­® ÓÉ ­® Ó ®­® Ó¹ º ­ ÓÓ ­® ÓÉ ­® Ó¹ º ­

Å¿ ±± ° ½± ±± ° ½½ ±± ° ½± ±± ° ½½ ±± ° Å¿ ±± ° ½½ ±± ° Å ½ ±± ° ½¿ ±± ° Ç ±± ° ½Å ±± ° ½Ç ±± ° ½¿ ±± ° ¿± ±± ° ½¿ ±± ° ½ ±± ¯° Ç ±± ° ½¿ ±± ° Å¿ ±± ° Ç ½ ±± ° ½¿ ±± °

½Å ±± ° ½ ±± ° ½Å ±± ° ¿ ½ ±± ° ½¿ ±± °

½Å ±± ° ½± ±± ° ½½ ±± ° ½¿ ±± ° ½Å ±± ° ½½ ±± ° ½½ ±± ° Å ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


T›U ¡¥²³´ÄË ÃÆ ß Ï

0

1 

Ó

²³´ÄË ØÙ· ©³ Ø«¸Ú³ »Á¸

0

1 

Ó

² ³ ©§¸ »· µ¸ © ¿±È D²³Ü¸ »Â¸³ÜE

0

1 

Ó

Ñ³Û µÜª** ÃÆ ß Ï

0

1 

Ó

Ñ³Û µÜª** ØÙ· ©³

0

1 

ÓÉ

Ѹ «³´³ µ» à ¸Ë §¸ ©

0

1 

Ó

/¸ »»¸ËËÈ 2 ß

0

1 

Ó

г ©·¸ «« ÃÆ ß Ï

0

1 

Ó

г ©·¸ «« ²ª ©Üª » ¶«¸ Ä

0

1 

Ó

ͨ ´È г ©· µ» ÃÆ ß Ï

0

1 

Ó

ͨ ´È г ©· µ» 2 ß

0

1 

Ó

ͨ ´È г ©· µ» ØÙ· ©³

0

1 

Ó

ͨ ´È г ©· µ» ÖªÄµË 2 333

0

1 

Ó

ž” ¡W

®­® ®­® ®­® ®­® ­®

®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­®

V

Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á«à ¸ÁÁ µ³ ͪ´³Ú »³ Ø·· µÁ¸·· ³ .¸ ©³

X & 

Ó

à ¸ÁÁ µ³ ͪ´³Ú »³ ͵˸ ©Û³ ½± È

X & 

Ó

à ¸ÁÁ µ³ ͪ´³Ú »³ à ¸ »· µÁ µ» ĸ Å¿ È

X & 

Ó

à ¸ÁÁ µ³ ͪ´³Ú »³ - ©¸ »· ³Á µ» ĸ Ç¿ È

X & 

Ó

²³ ©«ªË 3 ƪ«¸ ©³ Ê ©³ » ͸˸ ©Û³

!

 

Ó

²³ ©«ªË 3 3´§¸ ©µ³« ƪ«¸ ©³ Ê ©³ » ͸˸ ©Û³

!

 

Ó

: ” ’’

®­® ®­® ®­® ®­® ®­® ®­®õ««³ ܳ à ³ ©Ü³ ЪËÁ³· ª Ъ »· ªÛ µ· µÚ »ª

X & 

Ó

õ««³ ܳ à ³ ©Ü³ ЪËÁ³· ª Æ· ©³Û ¸ÁÁµ³ ¿È

X & 

Ó

г ©ª«ª Ê ©³ §§³ ܵ ЪËÁ³· ª ¦§©IË

X & 

¶¸ ©· ³ Ø«µË µ

X & 

¶¸ ©· ³ Ñ¸Û µ»³

X & 

<›”–

ű ±± ° ¿ ½ ±± ° ű ±± ° ½Å ±± ° ½ ±± ¯° ÇÅ ±± ° Å¿± ±± °

V

Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á« Å Á«

±± ¯° ±± à° ½Å ±± ° ¿ ½ ±± ° ½± ±± ° ½Ç ±± °

½± ±± °

®­® Ó¹ ­® ÓÉ ­® Óº ­®

ű ±± ° Å ½ ±± ° ½Å ±± ° Å¿ ±± °

Ϫ ©· ª ²µ»· ©³ ͪȳ« 6 µ·¸

‡

Ê ©³Â³´ÞË Îµ»¸ 6 µ·¸ Ϫ ©·

‡

Ê ©³Â³´ÞË Ïª ©· űÈ

¹

- ³È«ª ©Ë ÇÅ¿·  ³ »»µÛ ¸ ©Ë³ ©È

¹

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî

½¿ ±± ° Ç ±± ° Ç¿ ±± °

®­®Y

½Ç ±± ° ± ±± ° ¿± ±± °

­® ­®

®­® ®­®

±± ¯° ±± ¯° ½Å ±± ° ½Å ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


Z “””WƳ »Ü¸ ´³ » Ñ©È Æ¸Áª

¼

Ƴ »Ü¸ ´³ » Ѫ » 廪

¼

Í Ð Íª´¸ ©ª ° ° µ - ª ϸ §¸

¬Ô ­®

±± ¯° ±± ¯° ½Å ±± °

­® ­®

¼

½± ±± ° ½Ç ±± ° ½Ç ±± °

­® ¹ º ®­ ¹ º ®­

.ª¸ Ç±È Ï¸Ü©ª 2 µ´¸ »¸¼

г· Ä˳«¸ ´ Ç±È ß «ª ©ªËª

[“¢Ÿ”\ ¡“² ³·¸³Ä Ü Ä ¶©¸ ĵ« /ª ©Ë ÜÞ¦Ú ¸ ½¿È

0

гÁ³ ©Üª õ¸ ««¸ Ï©Ä»¸

8

гÁ³ ©Üª õ¸ ««¸ Ϫ µ©¸ 6 µ««µ³´Ë

8

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî

1 

Ó¬ ­® Ó¹ ­® Ó¹ ­®

V

Å Á« Å Á« Å Á«

½± ±± ° ½Å ±± ° ½Å ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


]•^ ”“¦ ´³ ©¸·· ª ѵ Ƴ ©ª »»ª

¹Ì

¦ ´³ ©¸·· ª ¶¸ ©· ³ ܵ Ъ´Ò³ ©Ä¼¼ª

¹Ì

¶³ µ«¸ÈË

¬Ô ­®

¶¸ »¸ÜµÁ· µ»¸

Ó

² ³´Òª ©Ü ² ³ ©· ©¸ Ä˸ Ú ¸ «Ò

ºº

² ³˸ ثܸ ©* «ª7¸ ©

¹

²ª µ»· ©¸³Ä

Ó

¶ªÄܵ¸ © ² ©¸ ´¸ ܸ ²³ËË µË

¹

¶ªÄܵ¸ © ² ©¸ ´¸ ܸ Ð_©¸

¹

Ñ©³´Òĵ¸

Ó

Ñ©³´Òĵ¸ ½¿È

ÓÉ

Ω³ »Ú ¸ «µÁª

¹

ʳ««µ³ »ª à ³ »µ««³

É

Ê ©³ »Ü г ©»µ¸ © ²ª ©Üª » ͪÄÚ ¸

Ó

ݳ«ij ݳ ©µÒ˪ 6 µ·¸ ϸ³Á ݵ»Ú ÞË Ê µ»Ú ¸ © ÖµÁª © Ç Öµ´ª »Á¸ ««ª ܵ ²³ §©µ ÖÄÙ³ ©Üª г ©³ËÁµ»ª гÁ³ ©Üª 6 ÂµË ,È Öµ ĸ Ä© г«µÒÄ ²ªÁª г«µÒÄ Ð³ »Úª г«µÒÄ ¦ »³ »³Ë еܪ ©µ Ъ«µ»³ ©µ Ƴ´ÒÄÁ³ Ъ¼³ ©· Ъ¼³ ©· Ñ©È .³ §ª«¸ª » г »Ü³ ©µ»¸ .ªªË 6³«»Ä· Öµ ĸ Ä©

­®

®­® ¬À º ­ Ó ®­®

² ³ ©· ©¸ Ä˸ Ú ©»

/¸¸ ©µ»Ú ² ¸ ©©È

­®

­®

®­® ®­®

½Å ±± °

­®

®­® ®­®

®­® ¹Ó ­® ¹ ®­® ¹Ó ­® Ó¬ ­® ɬ ­® ɹ ­® ɹ ­® ɺ ­® ¹¬ ­® ¹¬ ­® ¹¬ ­® ¹ ®­® Ó ®­® Ó ®­® ÉÌ ­® ¹á ­®

ɺ

ƪķ ¸ ©» ²ª´* ª ©· Æ· ʸ ©´³ µ» ثܸ ©* «ª7¸ © ° - µ³ г ©µ³

äåæäçæèäçé ê ëìíî ïíð ñïíî

½¿ ±± ° ±± à° ½Å ±± °

®­®

ϳ· ©ª » 2 ß ²³* ¨

ƪª Öµ· ËÁµ

½Å ±± ° ½± ±± ° ½ ±± °

®­®

¬Ô ­®

Æ¸Û ¸ »·  Ƹ »Ë¸ ݳ** ¸¸ «µ,` ©

±± à° ½Å ±± ° ±± à°

½± ±± ° ½± ±± °

®­®

ϳË˪³

Æ¸Û ¸ »·  Ƹ »Ë¸ γ«¸ ©»Ä´

­® ¹Ô Ó ­ ¹ Ô ®­ ¹¬ ­® ɺ ­® ¹ ®­® ¹ ®­®

½¿ ±± ° ½± ±± ° ½Å ±± ° Å ½ ±± ° ½± ±± ° ½± ±± ° ½± ±± ° ¿ ½ ±± ° ½Å ±± ° ½± ±± ° ½± ±± ° ½¿ ±± ° ±± à° ±± à° ±± à° ½± ±± ° ½± ±± ° ½Å ±± ° ± ½ ±± ° ½ ±± ° ±± à° ½¿ ±± ° ± ½ ±± ° ½± ±± ° ½± ±± ° ½± ±± ° ± ½ ±± ° ½± ±± °

òóóô õöôì÷ô ìí øëù ïíð ìíúóæ ûæûü ýþÿ


ZhDͲ<Zd ŶƚŝŐƵĂ ĂƌďĂĚŽƐ ĞƌŵƵĚĂ ƌĂƐŝůŝĞŶ ŽƐƚĂZŝĐĂ ƵďĂ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ Žŵ͘ZĞƉƵďůŝŬ 'ƵĂĚĞůŽƵƉĞ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ 'ƵLJĂŶĂ :ĂŵĂŝĐĂ <ŽůƵŵďŝĞŶ DĂƌƚŝŶŝƋƵĞ;ŐƌŝĐŽůĞZŚƵŵͿ EŝĐĂƌĂŐƵĂ WĂŶĂŵĂ WĞƌƵ WƵĞƌƚŽZŝĐŽ ^ƚ͘>ƵĐŝĂ dƌŝŶŝĚĂĚ sĞŶĞnjƵĞůĂ sŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ ŝǀĞƌƐĞ ƌĂƐŝůŝĞŶ;ĂĐŚĂĕĂͿ

abcadceadf g hijk ljm nljk

oppq rsqitq ij uhv ljm ijwpc xcxy z{|}


ŶƚŝŐƵĂ

„…† ‡ˆ‰Š ‹ŒŽ ‘’“

€  ~ ”’•’–

‘—•’’

„…† ‡ˆ‰Š ‹ŒŽ ‘˜— ‘ ™š“

”’•’–

” —•’’

ĂƌďĂĚŽƐ

‚ ƒ€

›‡“œ‰ š “

€  ~ ”’•’–

‘‘•’’

›‡“œ‰ ž

”’•’–

‘Ÿ•’’

›‡“œ‰ ‘™“

”’•’–

‘š•’’

‰¡Œ¢ ˜“ £¤ ¥Œ‰¦

”’•’–

‘š•’’

§…¤ ¨Œ“ „©‡ˆª‰¢

”’•’–

‘™ •’’

§…¤ ¨Œ“ ž

” Ÿ•’–

‘š•’’

§…¤ ¨Œ“ ‘«’Ÿ

” Ÿ•’–

‘—•’’

£‡Œ…¤ Œ¤ ˆ… ¨ Œ…¬ ­¢‰¢®¢ š“

”’•’–

‘™ •’’

£‡Œ…¤ Œ¤ ˆ… „¯¤ Œ ž‡¬ ° ™’¤ Š ±……ˆ®¢‰Œ“

”’•’–

‘š•’’

² Š¢ ­¢Œ‡ §©¥“ ‘™“

”’•’–

‘š•’’

ĞƌŵƵĚĂ

¨‰‡ˆ…† ³‡Œ©¦ ´¢Œ‡

ƌĂƐŝůŝĞŶ

´Œ…¤ ‰ ›µ…¤ ž

ŽƐƚĂZŝĐĂ

€  ~ ”’•’–

€  ~ ”’•’–

‚ ƒ€

‚ ƒ€ ‘™ •’’

‚ ƒ€ ‘š•’’

¥¢…¤ ¢…Œˆ …¬Œ© ˆ… ™’ ±¶‰ ´‡¢Œ

€  ~ ”’•’–

‘—•’’

¥¢…¤ ¢…Œˆ ™š ±¶‰ ´‡¢Œ ¨ Œ… ­¢‰¢®Œ

”’•’–

™’•’’

¥¢…¤ ¢…Œˆ Ÿ’ ±¶‰ ´‡¢Œ „¬ˆ© ˆ… ·ˆµˆ¤ Œ¬Œ

”’•’–

™š•’’

ƵďĂ

‚ ƒ€

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž Ÿ ±¶‰

€  ~ ”’•’–

‘’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž « ±¶‰

”’•’–

‘™ •’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž £Œ©¤  ¸Œ® ˆ

”’•’–

‘Ÿ•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ‘š ±¶‰

”’•’–

”’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ‘š ±¶‰ ¹Œ‡¤ ¢ ±Žº»‡‡…†¼

”’•’–

š’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ´Œ… ¥ ˆ‰¤ ŽŒ‡

”’•’–

š’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ³Œ¢‡ £º

” š•’–

™’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ´¢‡¢©© ˆ… ¬¢ §Œ¢‰¤ ‰

” š•’–

‘—•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ½…ˆ…

” š•’–

¾’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ² ˆŽ¤  ™’ ‘¾

”’•’–

¾’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž ² ˆŽ¤  ™’ ‘«

”’•’–

¾’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž §Œ¯ ˆµ

”’•’–

™š’•’’

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž §Œ¯ ˆµ ‘‰¤ „¬ˆ¤ ˆ… ¹…¤ º  ´Œ‡¢¼

”’•’–

°

‹Œ®Œ…Œ ¥ ‡Ž  ±…ˆ®¢‰Œˆ ¹…¤ º  ´Œ‡¢¼

”’•’–

°

­… ¥Œ…¢“ ‘™“

Ÿ—•’–

™’•’’

´Œ…¤ ˆŒ† ¬¢ ¥ ŽŒ „¯¤ Œ ±¶¢¿  ‘™ “

”’•’–

‘š•’’

´Œ…¤ ˆŒ† ¬¢ ¥ ŽŒ „¯¤ Œ ±¶¢¿  ™’ “

”’•’–

™š•’’

abcadceadf g hijk ljm nljk

‚ ƒ€

oppq rsqitq ij uhv ljm ijwpc xcxy z{|}


ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ­¢®‡¤ ¢ ­µ

€  ~ ” ‘•š–

‘š•’’

­¢®‡¤ ¢ ­µ ž®¢ªº

¾’•’–

‘—•’’

ŽŵŝŶŝŬĂŶŝƐĐŚĞZĞƉƵďůŝŬ

‚ ƒ€

±¤ ‡Œ…¤ ˆ© £ˆ®Œ¤ ¢ ¥Œ‰¦

€  ~ ”’•’–

‘Ÿ•’’

³Œ©¢‡ Àµª¢ˆŒ‡ Ÿ’ ±…ˆ®¢‰Œˆ

” Ÿ•’–

Ÿ’•’’

³¢µ¬¢Á ‘™“

”’•’–

‘™ •’’

³†Œ‡ ¨ Œ… ­¢‰¢®Œ ‘———

”’•’–

‘¾•’’

³†Œ‡ ´ ˆ†‡ ¬¢ ž

”’•’–

Ÿ’•’’

¥ ŽŒ…¢“ ¥¢…¤ ¢…Œˆ

” ‘•’–

™” •’’

ˆ¦ Œ…¬ ´Ã¢¢…¢“ ‘™“

”’•’–

‘š•’’

ˆ¦ Œ…¬ ´Ã¢¢…¢“ ‘—“

”’•’–

‘—•’’

ˆ¦ Œ…¬ ´Ã¢¢…¢“ ™Ÿ“

”’•’–

™‘•’’

§Œ¤ ‰Œ‡¢µ ‘š Ä ¢Œ‰ ‡¬ ¨ Œ… ­¢‰¢®Œ Å

”’•’–

‘š•’’

§Œ¤ ‰Œ‡¢µ ™Ÿ Ä ¢Œ‰ ‡¬ ¨ Œ… ­¢‰¢®Œ Å

”’•’–

‘—•’’

Æ Šµ Ÿ’ ±¶‰

”’•’–

™’•’’

LjÁ©Œ“Œ ǝž£ ¥Œ‰¦ ¸ ™‘

”’•’–

‘—•’’

'ƵĂĚĞůŽƵƉĞ

›µŒ ˆ…¢ ¬¢ ¥©¢‡‡¢‰ ¨ Œ…¬¢ ­¢‰¢®¢ ‘˜«™

'ƵĂƚĞŵĂůĂ

€  ~ š—•’–

‚ ƒ€

‚ ƒ€ š’•’’

³¤ Œ… ´‡¢Œ ‘—˜Ÿ

€  ~ ”’•’–

‘—•’’

§Œ‡¤ ¢© ­¢‰¢®Œ §Œ“Œ ‘š “ ‡¬

” ‘•š–

‘š•’’

§Œ‡¤ ¢© ­¢‰¢®Œ ¬¢‡ …¬Œ¬ ™’ “ ‡¬

” ‘•’–

™’•’’

§Œ‡¤ ¢© ­¢‰¢®Œ ­ŒŒ ™š “ ‡¬

”’•’–

™š•’’

§Œ‡¤ ¢© ´¢‡¢©© ˆ… ‘˜—’

”’•’–

”’•’’

£‡Œ…¤ Œ¤ ˆ… ¨ Œ¤ ¢µŒ‡Œ ž „¯¤ Œ ‡¬ ­¢‰¢®¢

”’•’–

™‘•’’

Ȍ©Œ ªŒ ™Ÿ ´‡¢Œ

”’•’–

‘—•’’

Ȍ©Œ ªŒ ž ´‡¢Œ

”’•’–

™‘•’’

Ȍ©Œ ªŒ ™Ÿ “¢Œ‰ ‡¬ ´¤ Œ ˆ† Š¤ º µ ¤ Š¢ ¥Œ‰¦ ¹±‡¤ ¢ ±Žº»‡‡…†¼

” š•’–

š’•’’

Ȍ©Œ ªŒ Ÿ’¤ Š ± …ˆ®¢‰Œˆ

”’•’–

š’•’’

'ƵLJĂŶĂ

‚ ƒ€

„‡ ›Œ¬ ‘™ Ä ¢Œ‰ ‡¬

€  ~ ”’•’–

‘™ •’’

„‡ ›Œ¬ ‘š Ä ¢Œ‰ ‡¬

” Ÿ•’–

‘š•’’

„‡ ›Œ¬ ™‘ Ä ¢Œ‰ ‡¬

”’•’–

™‘•’’

„‡ ›Œ¬ ™š Ä ¢Œ‰ ‡¬

” Ÿ•’–

˜š•’’

­¢…¢†Œ¬¢ ›ˆŒµ…¬ ‘’ “ ‡¬

” ¾•’–

‘š•’’

abcadceadf g hijk ljm nljk

‚ ƒ€

oppq rsqitq ij uhv ljm ijwpc xcxy z{|}


:ĂŵĂŝĐĂ

± ªª‡¢¤ … ´ ˆ† …Œ¤ ¢

€  ~ ”’•’–

‘‘•’’

± ªª‡¢¤ … ‘™ Ä ¢Œ‰ ‡¬

” Ÿ•’–

‘™ •’’

± ªª‡¢¤ … ™‘ Ä ¢Œ‰ ‡¬

” Ÿ•’–

™” •’’

± ªª‡¢¤ … ɏ“

” š•’–

” —•’’

­µ ¸Œ¤ ˆ… É ŒµŒ ˆ©Œ ™š“ ‘˜˜ ‘ ¹«š’ ‡Œ‰©Š¢…¼

šš•«–

š’•’’

<ŽůƵŵďŝĞŶ

‚ ƒ€

›ˆ©¤ Œ¬ ‘™ “ ‡¬

€  ~ ”’•’–

‘™ •’’

›ˆ©¤ Œ¬ ™’ “ ‡¬

”’•’–

‘š•’’

›ˆ©¤ Œ¬ ž £¢ª¢¤ Œ‡

”’•’–

™’•’’

›ˆ©¤ Œ¬ ž À…‰‡¢…¤

”’•’–

™’•’’

›ˆ©¤ Œ¬ Ÿ ‘“ ´ ˆ…† ‡¢ ¥Œ‰¦ ‘˜— ‘

”” •’–

Ÿ’•’’

›ˆ©¤ Œ¬ ³¢‰¤ º ‘˜«—

” ‘•—–

” š•’’

›ˆ©¤ Œ¬ ³¢‰¤ º ‘˜««

”” •’–

” š•’’

›ˆ©¤ Œ¬ ³¢‰¤ º ‘˜«¾

” ¾•”–

” š•’’

›ˆ©¤ Œ¬ ”’“ ´ ˆ…† ‡¢ ¥Œ‰¦ ‘˜«¾

š’•Ÿ–

š’•’’

›ˆ©¤ Œ¬ š ‘“ ´ ˆ…† ‡¢ ¥Œ‰¦ ‘˜¾¾

” ‘•—–

«š•’’

É Œ… ´Œ…¤ ‰ ™‘“ ±…¤ ˆ†Œ ­¢‰¢®Œ

”’•’–

™‘•’’

DĂƌƚŝŶŝƋƵĞ

;ŐƌŝĐŽůĞZŚƵŵͿ

‚ ƒ€

€  ~ ” Ÿ•’–

Ÿ™ •’’

›¢ ªŒÁ ¥ ® Ê¢ £¢‰¤ ˆ†¢

” š•’–

Ÿ™ •’’

É •§• ±† ˆ©‡¢ ³‡Œ…©

š’•’–

‘™ •’’

·Œ Œ®ˆ¤ ¢ ¥ ® Ê¢ ¬ œ¢¯©¢ ª¤ ˆ… £ˆ® ˆ‡Ë†¢

”’•’–

” —•’’

¸¢ ˆ‰‰… ¥ ® Ê¢ ¬  ŸË µ¢ §ˆ‡‡Ê …Œ ˆ¢ ž

” š•’–

™” •’’

´Œ ˆ…¤ Ɍµ¢‰ ž Æ ˆ…¤ ¢‰‰¢…©¢

”™ •’–

”’•’’

²  ˆ‰ ­ˆ® ˆË ¢‰ Ç ´ž£

”’•’–

‘—•’’

³Œ‡‡“ ‹Ê ˆ¤ Œ†¢

DĂƵƌŝƚŝƵƐ

·ŒÁ“ ›¬ ´ ˆ…† ‡¢ „‰¤ Œ¤ ¢

EŝĐĂƌĂŐƵĂ

€  ~ ”’•’–

‚ ƒ€

‚ ƒ€ ‘™ •’’

‡ ¬¢ ¥Œ…Œ ¥¢…¤ ¢…Œˆ ™‘‰¤ ‘š “

€  ~ ”’•’–

™š•’’

‡ ¬¢ ¥Œ…Œ ¥¢…¤ ¢…Œˆ ‘—“

”’•’–

‘š•’’

‡ ¬¢ ¥Œ…Œ ¥¢…¤ ¢…Œˆ ™š“

”’•’–

™š•’’

abcadceadf g hijk ljm nljk

‚ ƒ€

oppq rsqitq ij uhv ljm ijwpc xcxy z{|}


WĂŶĂŵĂ

±Ž¢‡ « ±¶‰

€  ~ ”’•’–

±Ž¢‡ ‘™ ±¶‰

”’•’–

‘š•’’

±Ž¢‡ ¥¢…¤ ˆŒ

”’•’–

Ÿ™ •’’

žˆ†¢…¢‰ —“

”’•’–

‘™ •’’

žˆ†¢…¢‰ ‘—“

”’•’–

™” •’’

žˆ†¢…¢‰ Ÿ’“

”’•’–

¾’•’’

­µ ¸Œ¤ ˆ… ™‘“

”’•’–

™” •’’

Ȍº Œ §Œ‰¤ ¢ ­¢‰¢®¢ ™‘ ±¶‰

”’•’–

‘—•’’

Ȍº Œ §Œ‰¤ ¢ ´¢ˆ¢‰ Ÿ’ ±¶‰

”’•’–

Ÿ™ •’’

WĞƌƵ

‚ ƒ€ ‘™ •’’

¥Œ¤ Œ® ˆ ž ̗’ ±……ˆ®¢‰ŒˆÌ

€  ~ ”’•’–

™’•’’

§ˆ‡‡…Œˆ ­¢‰¢®Œ „‰ ª¢© ˆŒ‡ ‘š ´‡¢Œ

”’•’–

‘š•’’

§ˆ‡‡…Œˆ ž ­¢‰¢®Œ „‰ ª¢© ˆŒ‡

”’•’–

™” •’’

WƵĞƌƚŽZŝĐŽ

‚ ƒ€

³Œ©Œ¬ˆ ´ª¢ˆ

€  ~ Ÿ«•š–

‘’•’’

³Œ©Œ¬ˆ ‹¢ˆ¤ Œ†¢ ·ˆµˆ¤ ¢¬ „¬ˆ¤ ˆ…

”” •š–

‘Ÿ•’’

³Œ©Œ¬ˆ — ±¶‰

”’•’–

‘Ÿ•’’

³Œ©Œ¬ˆ ­¢‰¢®Œ

”’•’–

‘™ •’’

³Œ©Œ¬ˆ ­¢‰¢®Œ ·ˆµˆ¤ Œ¬Œ

”’•’–

Ÿ™ •’’

³Œ©Œ¬ˆ Œ©…¬ ¸¢

”’•’–

‘š•’’

³Œ©Œ¬ˆ Œ©…¬ „¯ ˆµ

”’•’–

‘—•’’

³Œ©Œ¬ˆ Œ©…¬ „¯¡ˆ‰ ˆ¤ 

”’•’–

Ÿ™ •’’

³Œ©Œ¬ˆ Œ©…¬ £ŒŒ ˆ‰

”’•’–

«’•’’

^ƚ͘>ƵĐŝĂ

‚ ƒ€

´¤ • ·© ˆŒ ‘˜Ÿ ‘ ³Œ¤ ©Š ™ ¹— ‘‰¤ ¼

€  ~ ” Ÿ•’–

‘—•’’

´¤ • ·© ˆŒ ‘˜Ÿ ‘ ³Œ¤ ©Š ” ¹—Ÿ‰¤ ¼

” Ÿ•’–

‘—•’’

dƌŝŶŝĚĂĚ

‚ ƒ€

±…†‰¤ Œ ‘— ™” ‘™“

€  ~ ”’•’–

‘š•’’

±…†‰¤ Œ ‘«—« ‘š“

”’•’–

™’•’’

­µ ¸Œ¤ ˆ… ¥Œ…ˆ ² ˆ…ˆ¬Œ¬ ‘¾“ ‘˜˜˜

šš•’–

™’•’’

Ȍ“Œ ‘™ “ ¨ Œ… ­¢‰¢®Œ

”’•’–

‘—•’’

sĞŶĞnjƵĞůĂ

‚ ƒ€

›ˆª‡µŒ¤ ˆ© ³‡Œ…© ­¢‰¢®Œ

€  ~ ”’•’–

‘Ÿ•’’

›ˆª‡µŒ¤ ˆ© ­¢‰¢®Œ „¯©‡‰ ˆ®Œ ‘™“

”’•’–

‘š•’’

›ˆª‡µŒ¤ ˆ© Ç ˆ…¤ Œ†¢ ™’’’

” Ÿ•’–

™” •’’

›ˆª‡µŒ¤ ˆ© Ç ˆ…¤ Œ†¢ ™’’ ‘

” Ÿ•’–

™” •’’

›ˆª‡µŒ¤ ˆ© Ç ˆ…¤ Œ†¢ ™’’ ™

” Ÿ•’–

™” •’’

›ˆª‡µŒ¤ ˆ© ± µŽŒ‰‰Œ¬

” «•’–

Ÿ¾•’’

£Œµª¢ ±…ˆ®¢‰Œˆ

”’•’–

‘š•’’

abcadceadf g hijk ljm nljk

‚ ƒ€

oppq rsqitq ij uhv ljm ijwpc xcxy z{|}


sŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ

¥ ÁŒ… ´ ˆ…†‡¢ ³Œ¢‡ „‰¤ Œ¤ ¢ ­µ

€  ~ ”’•’–

‘—•’’

± •‹• ­ˆˆ‰¢ ¸… £‡‰ ½‡¤ Œ

”™ •’–

™—•’’

ŝǀĞƌƐĞ

‚ ƒ€

€  ~ ” ‘•™–

‘™ •’’

­µ žˆ† ˆ…Œ‡ ›Œ¦ £ˆ…¢Œ ªª‡¢ Ì´¤ ˆ†† ˆ…‰œ Œ…©“Ì

”’•’–

‘™ •’’

£‰‰¢œ‰ ¸Œ®“ ­µ ¹³‡¢ ·ŒŽ¢‡¼

”’•’–

‘™ •’’

£‰‰¢œ‰ ¸Œ®“ ­µ ¹³‡¢ ·ŒŽ¢‡¼ ¨ …ªÃ ¬¢

š” •š–

‘š•’’

£‰‰¢œ‰ ¸Œ®“ ­µ ¸¢‡‰…œ‰ ³‡¬ ‘š“

”’•’–

‘—•’’

£‡Œ…¤ Œ¤ ˆ… Ÿ ´¤ Œ‰ ¹ÉŒµŒ ˆ©Œ ³ŒŽŒ¬‰ ² ˆ…ˆ¬Œ¬¼ Å Å

ƌĂƐŝůŝĞŶ;ĂĐŚĂĕĂͿ

‚ ƒ€

¥Œ©ŠŒÍŒ š ‘

€  ~ ”’•’–

‘’•’’

¥Œ…Œˆ

”’•’–

‘’•’’

¨¢µŒ…Œ ‹¢ˆ¤ Œ†¢ ‘’“

”’•’–

‘—•’’

Ɍ…¢ ˆ

”’•’–

‘‘•’’

·¢Ž‡… ¥Œ©ŠŒÍŒ

”’•’–

‘™ •’’

·¢Ž‡… ¥Œ©ŠŒÍŒ ­¢‰¢®Œ „‰ ª¢© ˆŒ‡

”’•’–

‘š•’’

¸¢†Œ ‡

” ‘•š–

‘‘•’’

abcadceadf g hijk ljm nljk

‚ ƒ€

oppq rsqitq ij uhv ljm ijwpc xcxy z{|}


t,/^<;ͿzͲ<Zd /^>z /^>zDz^dZzD>d /^>E^ ,/',>E^ ^Wz^/ DW>dKtE >Kt>E^ ^Kd,>Et,/^<z ^Kd,>ED>d;sddͿ /Z/^,t,/^<z /E/Et,/^<z d/tEt,/^<z :WEt,/^<z;>EͿ :WEt,/^<z;>ED>dͿ :WEt,/^<z;^/E'>D>dͿ <Edh<zKhZKEͬZz dEE^^t,/^<z E/Et,/^<z /^>z

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


ƌĚďĞŐ;ϭϴϭϱͿ

ìí î ë úûüøý

ñòóôõö ÷øù

 ñòóôõö öõó

ñòóôõö ó ñòóôõö õ òõ ñòóôõö ò ÿ õ ñòóôõö õ 

õ ñòóôõö ÷ ÷þ  ò õ ñòóôõö ÷ù ö õ ÿ ÷ ñòóôõö ÿþ ü÷ý

òòù òõþúü ý úø üøý ú

úûüþýþþ ü ý

  

òõ ÷øùÿ óõ

õó

þúü ý

òõ ÷ ù

 õó ÿóõ õó ÿ óõ

# ó ò  ò ÿóõ õó

 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

% ÷ù

% ÷ù

% þù

% ÷ù ö õ ÿ øø

% ÷ù ö õ ÿ ÷þ

% ÷ù ö õ ÿ ÷û

%  ÷ù ö õ ÿ ÷þ

%  ÷ù 

  ÷ú ú "  õ 

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

 $& # ó ò  ò $ ó 

ÿóõ õó

øø üøø þüøø üøø

úø üøø

 üúý þúüý

úüøø

ú

ûø üøý

 ü÷ý ú üý ú

üøý ú üøý ú üøý þ ü÷ý þ üûý ú

ñóõ

ø üøø ÷üøø

úûüøý

 úûüý úûüý ö òù # ó ò  ò $ ò ó # ò ó

ûø üøø

úûüøý

úûü ý

ĂŽů/ůĂ;ϭϴϰϲͿ ÿ

ø üøø ø üøø ø üøø úüøø úüøø ø üøø

 úüøø

þø üøý

ƵŶŶĂŚĂďŚĂŝŶ;ϭϴϴϭͿ

 ô ÷ù  ô ÷ù  ô þù  ô ÷øù ö õ ÿ ÷  ô úù ö õ ÿ ÷ ÷  ô þù ö õ ÿ ÷ø

üøý þ üý þ üý þúüý

ú

ƌƵŝĐŚůĂĚĚŝĐŚ;ϭϴϴϭͿ

ò  óó  ÷øù õ õ ó ó  ò  óó  ÷ûù ! õõ ò  óó  øù õ ù " ò ó  ô õó øø ÷ ò  óó  ÷ù øøþ òô ÿ ò  óó  úù ö õ ÿ ÷ ó ôòö þ ü ý õ õ 

 òõ  ò òõ ÷úù ö õ ÿ øø òõ ÷ûù ö õ ÿ øø ÷ óõ 

÷þ üøø

þø ü÷ý

ŽǁŵŽƌĞ;ϭϳϳϵͿ

 üúý

ï ðí

þ ÷üþý úûüøýþ ü÷ý

÷ üøø

ú þ üøø

÷þ üøø

úüøø ûø üøø

úüøø ûüøø ûüøø

 úüøø ÷ üøø

úø üøø

úüøø ûüøø üøø ûüøø û üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


>ĂŐĂǀƵůŝŶ;ϭϴϭϲͿ

'ö  ÷ûù 'ö  

õ ò ó  ÷ ( ')* ú+ þøú 'ö  

õ ò ó  øøø ( ')* ú+ þøþ 'ö  ù '  õó ó ü 'ö  ÷ù ø ÷ú ÿ õ ó ü 'ö  ÷ù ø ÷þ ÿ õ ó ü

üøý ú üøý ú üøý ú üøý ú

þúüú ýþûü ý

>ĂƉŚƌŽĂŝŐ;ϭϴϭϱͿ 'ò 'ò 'ò 'ò 'ò 'ò 'ò 'ò 'ò

 ö ÷øù ö ÷þù øø ñ õ ò òù ö ÷þù ó ' ôõ  ö ÷ù ö þù ö , ò õ ò ÿ  ö ' òõ ö ÷ù ö õ ÿ ÷ ö ÷ù ö õ ÿ ÷  ôòö 

  

 ü ( ÷û òõ üø ÷  õ ò 

( ÷û òõ üø  õ ò 

( ø òõ ÷øù õ ó ó 

WŽƌƚŚĂƌůŽƚƚĞ;ƌƵŝĐŚůĂĚĚŝĐŚͿ;ϭϴϴϭͿ ó

 

/^>zDz^dZzD>d

õ öõ ÿ 

 % ù ø ÷û ôò  ÷ù ò ñ ö ÷ûù ò ñ ö ÷ù  õ õó  õ õó ÷ù õ % õ ñ

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

ûþ üøø

ú þ üøø

 þ üý û÷üý þ üý

ûüøø úüøø üøø ûüøø

þø üøýþ ü ý

% 'õ ó - $ õ ôõ ò

.%$ÿ $ $ % 'õ ó % 'õ ó .%$ÿ

÷ üøø

 üøý ú üøý þþ üý þ üú ý

û üøý

òõ

ò ÿ ò õ ÷øù õ ó ò ÿ ò õ ( ÿ ÷

ú þ ü÷ý ú

KĐƚŽŵŽƌĞ;ƌƵŝĐŚůĂĚĚŝĐŚͿ;ϭϴϴϭͿ # # # #

üøý ú üøý ú üøý ú

 õó ÿóõ õó

 ÷ üøø ø üøø úüøø úüøø ÷ üøø

 úüøø ø üøø úüøø

úø üøý

ÿ óõ

÷þ üøø

÷þ üøø

úüøø ûüøø

 üøø ÷ üøø

ìí î ë û÷ü ý

÷þ üøø

úûüøý

÷þ üøø

üøý ú þ üý

 úüøø üøøú

þø üøý ú

üøý

úûüøýþ üøý

ï ðí

÷ üøø

÷þ üøø

ø üøø ÷ üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


/^>E^

ƌƌĂŶ;ϭϵϵϯͿ

 ÷ù ñòò ÷ù ö õ ÿ ÷ òô ÿ / ñòò ÷ù ö õ ÿ ÷ õ òòù ÿ / ñòò ÷ ñ  õ ò òù ñòò  0 õ(ù  ÷ ñòò ÷ù ö õ ÿ ÷þ õ ò ñòò

,ŝŐŚůĂŶĚWĂƌŬ;ϭϳϵϴͿ

. ö ó ò * ù ò õ . ö ó ò ÷ù . ö ó ò ÷ù ò . ö ó ò ÷ù . ö ó ò þù . ö ó ò øù . ö ó ò ÷ù  ö 

. ö ó ò ÷þù ò ö 

. ö ó ò ÷ù ò . . ö ó ò øù ö õ ÿ ÷û . ö ó ò þù 

  ÷ø . ö ó ò ù ö õ ÿ ÷

:ƵƌĂ;ϭϴϭϬͿ

- ò õ ò  - ò ò õù - ò  ø ÷ - ò ù 1 õ ò õ ò ó1

^ĐĂƉĂ;ϭϴϴϱͿ ÷ûù

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

ó

úûüøýþúü ý þúü÷ý

 ú ü÷ý ú üþý þ üûý

 0 õ(ù ÿóõ õó

KƌŬŶĞLJú þü ý úø üøý

 ú üøý ú þ üý ú ü÷ý þ ü ý

ûø üøøûø üøø

üøý

÷þ üøø

úûüøý

÷ûüøø

ú

úúüøý ú

KƌŬŶĞLJ

÷ ø üøø

þþ ü ý

/ƐůĞŽĨ:ƵƌĂ

 ÷

ûø üøø

þø üûýþúü ý

 õó ÿóõ õó ÿóõ õó

 ÷ üøø ú üøø úüøø ÷ üøø

þø üûýþ üûý

ÿ óõ

 ÷üøø üøø úüøø ú üøø úüøø üøø

 ø üøø ûüøø ú üøø ú üøø

þþ üøý

^ŬLJĞ

dĂůŝƐŬĞƌ;ϭϴϯϬͿ

 õ ò ùõ õ ò ÷ø2 õ ò ÷ù õ ò þ 3 ò  õ ò 

õ ò

 õ ò þù õ ò øù

/ƐůĞŽĨƌƌĂŶ

 üøý

úüøø üøø

 ú þ üý ú þ üý þ üøý ú þ üý ú þ üý þø üý

÷øø üøø

úø üøý

÷ üøø

ú þü ý

 ÷ üøø úüøø ÷ üøø ÷ üøø ÷ üøø

ûø üøøÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


,/',>E^

<ĞŶŶĞƚŚŵŽŶƚ

ƌĚŵŽƌĞ;ϭϴϵϴͿ ñòóòõ

øù ô õ ÿ 

ĂůďůĂŝƌ;ϭϳϵϬͿ

 ô ò ÷úù ö õ ÿ øøø ÿ 3þ þ

õ 3õ ÷øù

 ÷ù õ 

ÿ ù õ ÷úù ÿ ù õ  ù ÷ø ÿù õ

ó

ƌŽƌĂ

 øø

ñóõ

     

 òõ 4 ö ñ õ!óõ ò %%% òõ ÷ûù * öõ ÷þ ÿ õ 'õ òõ ÷ù ö õ ÿ ÷ø òõ þù ö õ ÿ ÷øůŶĞƐƐ

ĂůŵŽƌĞ;ϭϴϯϵͿ òõ ÷ ù

ó

$ ó 

ÿóõ õó

ĞĂŶƐƚŽŶ;ϭϵϲϱͿ

ŽƵŶĞ

'ůĞŶĐĂĚĂŵ;ϭϴϮϱͿ

ƌĞĐŚŝŶ

'ůĞŶŐŽLJŶĞ;ϭϴϯϯͿ

ƵŵŐŽLJŶĞ

) õ ó ÷þù

) õ ö ù õ ÷ù ) õ ö ù õ þù ) õ ö ù õ ÷ûù ö õ ÿ øø ÷

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

ìí î ë þ üøý

úüøø

úø üøý

÷þ üøø

úûüøý

÷ûüøø

úûüøý

÷þ üøø

 üøý

ø üøø

úø üøý

÷þ üøø

úüøý

÷þ üøø

úûü ýúüøø

úûüøý

÷ üøø

üøý ú üøý þ üý úõó

ï ðí

þûü ý

úûüøý

ú

ÿ óõ

ï ðí

ø üøø üøø üøø ú üøø

úûüøý

ĂůǁŚŝŶŶŝĞ

õ  ÷ù

þüøø

úø üøý

ĂůǁŚŝŶŶŝĞ;ϭϴϵϳͿ   õ ÷þù

&ŽƌƚtŝůůŝĂŵ

ĞŶEĞǀŝƐ;ϭϴϮϱͿ ůLJŶĞůŝƐŚ;ϭϵϲϳͿ

dĂŝŶ

ìí î ë ú ü ý

÷ üøø ûø üøø

úüøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


'ůĞŶŵŽƌĂŶŐŝĞ;ϭϴϰϯͿ ) õ ) õ ) õ ) õ ) õ ) õ ) õ 

ö õ ÷øù òö õ ÷ù 3õ ò ó 5# ò òö õ ÷ù '  òö õ ñ  ò òö õ ÷ù òö õ ö õ òö õ , ò õ ò ÿõ òù þù ò

dĂŝŶ

KďĂŶ

KůĚWƵůƚĞŶĞLJ;ϭϴϮϲͿ

tŝĐŬ

# ô ÷úù

# ó  õ õù ÷ù # ó  õ õù ÷ù # ó  õ õù ÷ù # ó  õ õù ö õ ÿ ÷þ õõ  õ

# ó  õ õù þù ö õ ÿ ÷ø # ó  õ õù ûù ö õ ÿ ÷ø ó

dŽŵĂƚŝŶ;ϭϴϵϳͿ

  ÷ù  ÷þù ö õ ÿ øø ÷

^Wz^/

ďĞƌůŽƵƌ;ϭϴϮϲͿ

ñôõ ò

ñôõ ò

ñôõ ò

ñôõ ò

ñôõ ò

ñôõ ò

ò ÷øù ò 5ôó ò ÷þù ÿ 6õ ò õ ó5 

õ ò ÷ù ò ÷ù òô ÿ þøø "  õ ò ÷ù õ òòù "  þøø "  õ 

ĂůǀĞŶŝĞ;ϭϴϵϮͿ

 õ õ ÷ù ö òõ  ÷ õ õ ÷ù ô õ $ ó õ õ ÷úù ÿ òò ôõ ÿ  õ õ ÷þù ö õ òòõ òô  õ õ ÷þù ö õ òòõ õ òòù õ õ ÷ù ô õ $ ó õ õ ÷ù õ òòù # õ õ ÷ù ò ó õ õ  ÷þø/  

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

÷ üøø

úûüøý

÷þ üøø

üøý þ üþý ú üøý

KďĂŶ;ϭϳϵϰͿ

ú

÷þ üøø

úûüøý

ø üøø ÷ üøø üøø

ú

üøý

ûþ üøø

ú

üøý

÷þ üøø

úø üøý

üøý ú üøý û÷üý ú

 õó ÿóõ õó ÿ óõ

dŽŵĂƚŝŶ 

ÿ óõ

õó

ďĞƌůŽƵƌ

þø üþýþ üûý

úûüøý þûü÷ý

ìí î ë ú üøý ÷ üøø úüøø úüøø ú üøø ú üøø ÷ üøø

 ûüøø ÷ üøø

ï ðí

üøý ú üøý ú üøý ú üøý

 ø üøø ÷ üøø ø üøø úüøø úüøø

úø üøý

÷þ üøø

úø üøý

÷þ üøø

üøý ú üý ú üý ú üøý ú üøý

 ø üøø ÷üøø úüøø üøø ûüøø ú üøøûø ü ý ú

ƵĨĨƚŽǁŶúø üøý

ú

úø üøýþø ü ý

÷ üøø

÷ üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


ĞŶZŝĂĐŚ;ϭϴϵϳͿ

>ŽŶŐŵŽƌŶ

õ  ÷÷ù ö õ ÿ øøþ  õ òõ

õ  ÷ûù õ  ÷ù õ õ óõ õ õó õ  ÷ûù ö õ ÿ ÷ õ  ÷ù ö õ ÿ ÷û õ  ÷ù ö õ ÿ ÷ õ  øù ö õ ÿ ÷û õ   ÷ù ö õ ÿ ÷ú õ  úøù ö õ ÿ ÷þ

ú

 þ üý þúüý þþ üý þ ü÷ý

þ ÷üþýþ üøý

&ŽƌƌĞƐ

õ ò  ÷øù õ ò  ÷øù ÷øø ò 

ƌĂŐŐĂŶŵŽƌĞ;ϭϴϲϵͿ

ĂůůŝŶĚĂůůŽĐŚ

ƌĂŝŐĞůůĂĐŚŝĞ;ϭϴϵϭͿ

ƌĂŝŐĞůůĂĐŚŝĞ

 òõ ÷ ù

 öõ

 õ ù ÿ ò öõ

 õ ÷øù ö õ ÿ øø û ÿ ò öõ

 õ ÷þù ö õ ÿ ÿò

# ó  ÿ # ó ò  ò

'ůĞŶďƵƌŐŝĞ;ϭϴϭϬͿ

) õ ôòö õ ÷ù ö õ ÿ ÷þ 1$ õ ò 1 ) õ ôòö õ þù ö õ ÿ ÷ ' ó 

'ůĞŶĨĂƌĐůĂƐ;ϭϴϯϲͿ

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

$ ó 

ÿóõ õóõó

&ŽƌŐƵĞ

üøý

÷ üøø

ú üúý

úûüøý

úüøø

þ ü ýú þ üøø

úûüøý

÷þ üøø

üøý ú üøý

 ÷üøø

þø üøý ú

ûø üøø

þ üûýø üøø ûüøø

üøý

÷þ üøø

ú

úûüøý

 üøý þúüý þ ÷üý

ú

þ ÷üûý

 ú üý þ üþý

 õ

÷þ üøø

ûüøø ø üøø úüøø

úûüøý

úûüøý

ò

÷úø üøø

ø üøø

úûüøý ÿ óõ

úüøø ÷ üøø ÷üøø üøø úüøø üøø üøø ú üøø

üøý þ üøý

ú

ú

'ůĞŶĚƌŽŶĂĐŚ;ϭϴϮϲͿ

 ÷ù # ò ö 

 ÷þù õ 

 ÷ù ñ

 òó õ  ÷ù ò õ  ÷ù ö õ ÿ øø  øù ö õ ÿ ÷ ÷  ù ö õ ÿ ÷  þù ö õ ÿ ÷  þù ÷ ÷ 4 ö ó ü  

&ŽƌƌĞƐ

ĂůůŝŶĚĂůůŽĐŚ

) õ ò ÷þù ) õ ò  ÷ù ) õ ò øù ) õ ò úøù ) õ ò þù ö õ ÿ ÷ø

) õ óò ) õ óò ) õ óò ) õ óò ) õ óò ) õ óò ) õ óò ) õ óò ) õ óò

üøý

úûüøý

ĞŶƌŽŵĂĐŚ;ϭϴϵϴͿ

ÿ ò öö

þûüú ý

 ø üøø úüøø úüøø ûüøø ûüøø ÷ üøø

þø üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


'ůĞŶĨŝĚĚŝĐŚ;ϭϴϴϲͿ

) õ óó  ÷ù ) õ óó  ÷úù õ! õ ) õ óó  ÷ù ) õ óó  ÷ù ) õ óó  # ò ö ÷û ) õ óó  ÷þ ñ õ ò òù ' ü ó  ) õ óó    õ ! ' ü ó 

ƵĨĨƚŽǁŶ

ú

úø üøý úø üøý

üøý ú üûý ú

WŽƌƚƐŽLJ

'ůĞŶ'ƌĂŶƚ;ϭϴϰϬͿ

ZŽƚŚĞƐ

) õ ) ò ÷øù ) õ ) ò ÷ù ) õ ) ò ÿõ

 ò õ õ òõ ÷ ) õ ) ò ÷ù ö õ ÿ ÷ ) õ ) ò ÷ù ö õ ÿ ÷þ

 ÿóõ õó

ñóõ

 õ ) õ õ ÷ù õ ) õ õ ÷ù õ ) õ õ 3ó òò ÷ûù õ ) õ õ 3ó òò ÷ûù õ ) õ õ 3ó òò # ò

 õ ) õ õ ÿ õ ò õ ) õ õ ñò õ ÷ù õ ) õ õ 77* þù õ ) õ õ ÷úù ö õ ÿ ) 

 

 õ ) õ õ ÷ûù ö õ ÿ ) õ ò õ ) õ õ ù ö õ ÿ ÷

'ůĞŶƌŽƚŚĞƐ;ϭϴϮϰͿ ) õ ò ) õ ò ) õ ò ) õ ò ) õ ò ) õ ò ) õ ò ) õ ò ) õ ò

 õ ÷ù * öõ ÷ú õ ÷ûù * öõ ÷ ÿ 3 õ øù * öõ ÷þ õ ù ö õ ÿ øøø õ ÷øù ö õ ÿ øø õ ÷ù ö õ ÿ øøú õ ÷ù ö õ ÿ ÷ õ øù ö õ ÿ ÷ õ ù 

  ÷

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Øúúü ý

ĂůůŝŶĚĂůůŽĐŚ

÷þ üøø

þþ ü÷ý

ø üøø÷ø

 ñóõ # ó ò  ò ÿóõ õó $ ó 

ÿóõ õó ñóõ

÷ üøø

úúü ý

ûþ üøø

ìí î ë úø üøý

ï ðí

üøý

 ûø üý ú üøý ú üøý ú üøý þ üý þúüý þ ü÷ý þúü ý

ZŽƚŚĞƐ

ûø üøø

úûüøý

þþ üþýúø üøø

üøý

ú

ñóõ

 úüøø ÷ üøø ø üøø ÷üøø ø üøø ÷ üøø

 ø üøø

úø üøý ú

dŚĞ'ůĞŶůŝǀĞƚ;ϭϴϮϰͿ

üøý

úø üøý

'ůĞŶŐůĂƐƐĂƵŐŚ;ϭϴϳϰͿ ) õ ö 

 ö øù

úø üøý

üøý þ üý ú üøý þ üøý û üý ú üú ý þ üý ú

úûüøýþ ü ý

 ÷ üøø ÷ üøø ÷ üøø ÷ üøø úüøø ø üøø ÷ üøø

ûø üøø

ûüøø ûüøø þø üøø

÷þ üøø

üøø ÷ üøø ø üøø ÷üøø úüøø ûüøø ø üøø ú üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


>ŽŶŐŵŽƌŶ;ϭϴϵϰͿ

>ŽŶŐŵŽƌŶ

' ö ò ÷ûù ' ö ò ÷ù ö õ ÿ ÷û ' ö ò ù ö õ ÿ ÷

# ó  ÿ ñóõ 

DĂĐĂůůĂŶ;ϭϴϮϰͿ

ƌĂŝŐĞůůĂĐŚŝĞ ñ ôõ ò 

 ÷øù õ òòù ÿ 

 ÷ù õ òòù ÿ 

 ÷ù õ òòù ÿ ÷û 

 ÷ù õ òòù ÿ ÷ 

 òõ ÿ 

 þù õ òòù ÿ 

 õù  ÷ù ÷ 

 ÷ù ö õ ÿ ÷

)& $ ó 

ƵĨĨƚŽǁŶ

^ƚƌĂƚŚŝƐůĂ;ϭϳϴϲͿ

<ĞŝƚŚ

 ò  ÷ù ò  øù ö õ ÿ ÷ÿ óõ

ò

 õ

DW>dKtE

'ůĞŶ^ĐŽƚŝĂ;ϭϴϯϮͿ ) õ  ) õ  ) õ  ) õ 

û òô $ ö òõ

 òô $

>ŽŶŐƌŽǁ;^ƉƌŝŶŐďĂŶŬͿ;ϭϴϮϴͿ ö ò ö ò ö ò ö ò ö ò

 õ õó ÿ* ÷øù ÷ú ÷ù ó  ø ÷ú ó õ ó 4 óõ ò 

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Øüøý ú üøý ú üøý ú üøý ú üøý ú üøý

÷ üøø

 ø üøø ÷ üøø

ûþ üøø ûþ üøø ûø üøø

úûüøý

þø üøø úüøø ûüøø

üøý

üøø

ú

üøý þþ üý

ú

÷þ üøø

ûüøøþúü ý

ìí î ë úûüøýþ ü÷ý þúü÷ý

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ ö òõ

÷þ üøø

úûüøý

<ŝůŬĞƌƌĂŶ;ϮϬϬϰͿ

' ' ' ' '

ñóõ

õó

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

 ÷þù  ÷ù  ÷ù ö õ ÿ øøú  ÷ûù ö õ ÿ øø ÷

4 õ òò ÷ù 4 õ òò $ ò ò 4 õ òò $ ò ò

úø üøý

þø üøý

ú

 ò  ÷ûù " ò & " 

^ƉĞLJƐŝĚĞDLJƐƚĞƌLJDĂůƚ

 üøý

úø üøý

DŽƌƚůĂĐŚ;ϭϴϮϯͿ

 õ $ ù   ôõ õó  

þúüú ý

 üøø üøø

ú

ï ðí

 úüøø úüøø üøø ÷ üøø

ìí î ë úûüøý

÷þ üøø

ó

úûüøý

÷þ üøø

ó

þúü÷ý

÷ üøø

úûüøý

÷þ üøø

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

úûüøý úûüøý úûüøýþ ÷ü ý

ï ðí ÷üøø ø üøø ø üøø ÷ üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


^ƉƌŝŶŐďĂŶŬ;ϭϴϮϴͿ

 ò ö ô ÷øù ò ö ô ÷÷ù '  ò õù ò ö ô ÷úù òô $ ó ò ö ô ÷þù ò ö ô ÷ûù '  ò õù ò ö ô ÷ù õ òòù $ ó ò ö ô ÷ù ò ö ô ÷ù ö õ ÿ  ò ö ô * öõ ÷  ÷ ò ö ô ó õ ó 4 óõ ò 

 ò ö ô ÷ù ö õ ÿ øø ñ ôõ òóõõ  ò ö ô )õ öù ÿ 3 ÷ ÷ ò ö ô )õ öù ÿ 3 ÷ ò ö ô )õ öù ÿ 3 ÷þ

>Kt>E^

ƵĐŚĞŶƚŽƐŚĂŶ;ϭϴϮϯͿ õ ñ õ ñ õ ñ õ ñ õ ñ

 ÷ù

 ñ õ ò #

 òõõ $ ó

 ÷ù

 ÷ù ö õ ÿ ÷

ůĂĚŶŽĐŚ;ϭϴϭϳͿ ó ó 

 øù  ù ö õ ÿ ÷ø

'ůĞŶŬŝŶĐŚŝĞ;ϭϴϯϳͿ ) õ  õ ÷ù

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

ĂŵƉďĞůƚŽǁŶ

úûüøý þ üý

úüøø ø üøø ø üøø ûüøø üøø

úûüøý

þø üøø

þ ü÷ýþþ ü ý úûüøý þúü ý

 üý þþ üý ú üú ý þ üý ú

õó ñóõ ñóõ ñóõ 

ÿ óõ

ĂůŵƵŝƌ

þ ÷ü ý

úø üøý

÷ üøø

þ ÷üþýþ üþýüøý ú üøý

tŝŐƚŽǁŶ

dƌĂŶĞŶƚ

þø üøø

 ÷üøø üøø ûüøø ûüøø ûüøø

úø üøý

# ó  ÿ 

÷þ üøø

÷ üøø

 ÷ üøø

ú

÷þ üøø

þø üøý

üøø ø üøø

þ ü ý ÷üøø þüøø

üøý

÷ üøø

úûüøý

úÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


^Kd,>Et,/^<z

5 "

 õ õ 

 õ5 ÷ù 

 õ5 ÷ù 

 õ5 øù ñ õ ñô8

ö  õ  õ ÷øù ÿôõ  '  ÿ  õö ÷ù ÿ  õö ÷ù ÿ  ù  õ ÷ù  ò  "òõõó øù õ õ 3 - ò õ - õ $ õ ò ' ôõ

- õ $ õ ò ) ó ' ôõ

- õ $ õ ò õ ' ôõ

ñóõ ò õ 

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

÷ø üøø

úø üøý

÷ üøø

üøý ú üøý

ûø üøø

ú

úø üøý

÷þ üøø

úø üøý

÷ üøø

úø üøý

÷þ üøø

úø üøý úø üøý úø üøý úø üøý

 ò ö ô  ü ö  ö

õó ÿ 

! ñóõ õ òòù ò ü 

ÿ óõ! ÿ 

! ö ' ö ö ' ö ÿ

÷ üøøúø üøý

ø üøø ÷ üøø

úûüøý

÷þ üøø

ú üøý

þø üøø

úø üøý ñóõ

 ÷ üøø

úûüøý

úø üøý

 ò ö ô  ü

ï ðí

 ø üøø ÷ üøø ÷ üøø ÷ üøø þüøø ø üøø

úø üøý

^Kd,>ED>d;sddͿ

'

ö õ ÿ  ÿõ òù  

ÿ òõ ( ô  ù ôõ ò þù " ö .õ ò ) õ ô òò ó õ % ù õ õ òõ - õ $ õ ò ) òõõ ' ôõ

 õù  óõ ò õ  õ ò õ  õ ò ÷ø  õ ò òù  ò õ õ ÷ù  ò õ õ úøù

ìí î ë úø üøý

 üý

ø üøø üøø

úûüøý

÷ûüøø

 ú üøý

úüøø

úø üøý

÷ üøø

úûüøý

÷þ üøø

 üý úûüý þúüý

ø üøø üøø

úûüøý ú

þ üûý

ú

÷þ üøøûø üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


/Z/^,t,/^<z

-õ -õ ÷ù -õ ÷ù -õ ) ó -õ ÿ õ

-õ  òòõ

-õ ÿ òõ õó õ  

÷ûø 

÷øù ö õ  ü õ 5 $õ

ù ÷ ÷ ü õ 5 ò ù ÷ ÷

õù ü ò òùõ ò ù ÷ ÷ ÿ

õù úù ö õ ÿ ÷ ÿôõ  ÿ ) òõõ   õóôòõ ÷þù õóôòõ  ÷ù õ&ÿ ü õ ù ò õ

÷ûù

/E/Et,/^<z

" 

ò ö õ  ñ ò ô õ ÿ ñ ò % õ òõó õ õ òòù ñ

d/tEt,/^<z4 ÿ 

 ö õ  4   õ òòù ÿ 4  òô ÿ 4  *  òò 0 õ

:WEt,/^<z;>EͿ

. ô . ò ù . ô õ óõó ÷ù . ô õ óõó ÷ù 3 õ óõó $ ù ò  õ òòõ

 ò õ óõó ÷ù ö  õ óõó ÷ù õ 3 ÷ù

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

úø üøý

÷ø üøø

úø üøý

÷þ üøø

úø üøý

ø üøø ÷ üøø ÷ üøø ÷ üøø

úø üøý

÷þ üøø

úûüøý

÷þ üøø

úø üøý úø üøý úø üøý

úø üøý

 õ  õ  õ ÿóõ õóþ üú ýþþ ü ý þûüûýþúü ý úø üøý úûüøý úûüøý ú þ üøý úûüøý

ìí î ë

%ó %ó %ó 

    

 òù òù òù 3 3 ÿ ö (- 3 

þø üøý

 üøø üøø üøø ú üøø ÷ üøø ÷ üøø ú üøø ÷ üøø ÷üøø ÷ üøø

ï ðí ÷þ üøø

þ ü÷ý

üøø ø üøø

úø üøý

÷þ üøø

 þ üûý þ üûý

ø üøø ø üøø ûüøø

üøý ú üøý ú üøý

 úüøø üøø

þ ÷üú ý

÷þ üøø

üøý ú üøý ú üøý

úüøø üøø ÷üøø

úûüøýþ ü ý

ú

ú

÷ üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


:WEt,/^<z;>ED>dͿ % 5

% ò 5  $ õ ò 3ñ õ ò ÷ù õ óõó  õ ò ÷ù õ óõó 

 ò

3 3 3 

úûüøý

þüøø

üøý ú üøý ú üøý

úüøø ûüøø

üøý ú üøý ú üøý

 ÷üøø ûüøø ú üøø

ú

÷þ üøø

:WEt,/^<z;^/E'>D>dͿ

,ĂŬƵƐŚƵ;ϭϵϳϯͿ

.  

õ ò5 õ õ òõ . ÷ù . ÷ù

DŝLJĂŐŝŬLJŽ;ϭϵϲϵͿ

 ùö ù ö õ  3ñ ùö ù ö õ  ÷ù ùö ù ö õ  ÷þù

zĂŵĂnjĂŬŝ;ϭϵϮϯͿ

2  

õ ò5 õ õ òõ 2  ö õ  ÷ù 2  ö õ  ÷ù 2 '  õó ó  ø ÷ú

zŽŝĐŚŝ;ϭϵϯϰͿ

2 2 2 2

  ö õ  3ñ  ö õ  ÷ù  ö õ  ÷þù  ö õ  øù

EŝŬŬĂ

3 ÿ õù 

zĂŵĂŶĂƐŚŝ  

òù òù òù

DŝLJĂŐŝ 3 3 3 

ú þ üøý ú þ üøý ú þ üøý

KƐĂŬĂ  

ú

òù òù òù òù

,ŽŬŬĂŝĚŽ 3 3 3 3 

üøý ú üøý ú üøý ú üøý ú

 ÷üøø ûüøø üøø ûø üøø

þ üøý

 üøø ú üøø ø üøø

ú þ üøý

÷þ üøø

üøý

ø üøø

ú þ üøý ú þ üøý ú þ üøý3 

 üøø ú üøø ÷ üøø

÷ üøø

:WE'Z/Et,/^<z ŚŝƚĂ;ϭϵϳϮͿ

 õ ÿ   ö õ ) ò 

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

EĂŐŽLJĂ 

òù

ú

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


<Edh<zKhZKEͬZz 5

õ ò

 .ùóõ 5

 5 ö õ òòõ õ õ õ òõ 5 ö õ òòõ

 5 ) ó 5 ò ö  ò  õ ÿ õ ò5

 òõ 

õ 

õ ÷øù 

õ ùõ ö õ òõ ÷øù

9  ÿ ò ö ÷ù

9  ÿ ò ö òòõ ò  $

 * öõ ÷û $

 * öõ øøú " ò õ

" ò õ ö õ òòõ

" ò õ ö õ òòõ

" ò õ 

  - õõ ò 5 õ õ òõ - õ - õ ÿ õ þù - õ ô õ # - õ ùõ - õ ö òõ ÷ù .õõ .

÷úù 4 ô ÿ òõõ 4 ô ÿ òõõ ù 4 ô ÿ òõõ ùõ 4 ô ÿ òõõ  ö õ òòõ

õ ò5 ò õ ò5 ò úû õ ò5 ò ÿ  òõ ö   õ ò ÷  õ ò ùõ 3 5 

õ 

õ ò ö ùõ  õ  õ ùõ õ ò ò ö ùõ ûù

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Ø

ìí î ë þ üþý

÷ üøø

úø üøý

÷þ üøø

úø üøý

÷þ üøø

úûüþý

÷ûüøøú þ üøý ú þ üûý

÷þ üøø

ú þ üøý

÷ üøø

ú þ üøý

÷þ üøø

 üøý

÷ üøø

ûúüøý

÷þ üøø

ûúüûýû ü ý úø üøý

ú

üý ú üý ú÷þ üøø ÷þ üøø ÷ø üøø

üøý

÷þ üøø

þø üøý

÷þ üøø

ú þ üøý

÷úüøø

ú þ ü÷ý

÷ üøø

úø üøý

÷÷üøø

úø üøý

÷ üøø

úø üøý úø üøý ÷ üøø ÷ üøø

üøý ûø üý

üøø

þø üøý

÷þ üøø

þø üøý

÷ üøø

þø üøý

÷ûüøø

ú

õóúø üøý ú

ø üøø úüøø ø üøø ÷ üøø ÷ üøø

þ ÷üþý

ÿ óõ

ï ðí

ûø üøý ú þ üøý

 üøý þþ üý ú þ üý ú üú ý þ üý ú

÷þ üøøø üøø ÷ üøø ø üøø ø üøø ÷þ üøø ÷þ üøø

þþ üøý

 ø üøø

þø üøý

÷þ üøø

ú þ üøý

þüøø

÷ üøø

ÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê


$ ó òõù $ ó òõù ùõ $ ó òõù ùõ ÷ø ÷ ò $ ó òõù ÷ù $ ó òõù òõ òõõó $ ó òõù òõ òõõó õ ô ö $ ó òõù " òö õ $ ó òõù ö õ òòõ 'õöõ ó $ ó òõù  ó $ ó òõù ö õ òòõ 4õ ù  ò $ ó òõù ÷ø ÷ ò $ ó òõù 

õ 5 õ õ òõ ÷øù $ ü'ü $õ

õ ò õ õ õ òõ ù $ ü'ü $õ

õ ò ÷ù $ ó òó õ õ òõ

^t/^^KhZKE

 òó òô ø ÷ø

dEE^^t,/^<z

- õ 5 3 ü - õ 5 )õ õ - - õ 5 ö õ òòõ

- õ 5 3 ü ) ó - õ 5 õ ò õ õ )õ òöõ õ 3 ü ÷ )õ òöõ õ òòõ õ õ

E/Et,/^<z

ó ÿ ô ÿ ò  ù 

ÿ ò  ù  õ õ õ ò õ ÿ ò  ù 7 # ÿ

ÎÏÐÎÑÐÒÎÑÓ Ô ÕÖ×Ø Ù×Ú ÛÙ×Øúø üþý

÷ üøø

úø üþý

÷þ üøø

ú þ üþý

 ÷ üøø ÷ üøø ÷ üøø ø üøø ø üøø ûüøø

þø üþý

úø üøø

þø üþý

÷ üøø

þø üþý ú þ üþýþúü ý þûüú ý ú þ üþýþúü ý

÷ üøø

ú þ üøý

 ÷ üøø

ú þ üøý

÷þ üøø

ú þ üøý

ø üøø

þø üøý

÷þ üøø

üøý

÷ üøø

úø üøý

÷÷üøø

úø üøý

÷úüøø

ú þ üøý

÷þ üøø

úþø üøý

ø üøø ÷ üøø

úø üøý

÷þ üøø

üøý

ø üøø

úø üøý

÷÷üøø

úø üøý

÷ üøø

úø üøý

÷þ üøø

úø üøý

ø üøø

úø üøý

úÜÝÝÞ ßàÞÖáÞ Ö× âÕã Ù×Ú Ö×äÝÐ åÐåæ çèéê

Bar Karte 03 01 2018  
Bar Karte 03 01 2018  

Cocktails, Whisky und Rum Hinz und Kunz Bar in der Markthalle Basel

Advertisement