Page 1

VARMEPUMPER GIV KRAFTVARMEVÆRKET NYT LIV, NÅR GRUNDBELØBET BORTFALDER I 2018

WWW.RAMBOLL.DK


VARMEPUMPER GIV KRAFTVARMEVÆRKET NYT LIV, NÅR GRUNDBELØBET BORTFALDER I 2018

Efter 2018 er det planlagt, at det faste tilskud (grundbeløbet) til kraftvarmeværket bortfalder. Herefter er spørgsmålet, hvorvidt der skal reinvesteres i det eksisterende naturgasbaserede kraftvarmeanlæg, eller der skal investeres i et nyt produktionsanlæg.

Her sætter kun fantasien grænser: Industriel overskudsvarme, grundvand, spildevand, drikkevand, åer, havet eller eventuelt en en nabo med kølebehov.

På grund af de stadig stigende mængder vindbaseret el, der indpasses i vores elsystem, oplever vi flere og flere timer med lave elpriser, der medfører, at kraftvarmeværket står stille, og naturgaskedlerne producerer i stedet. En række spørgsmål presser sig på:

Når drivenergi er til rådighed, er resten enkelt. Hvis man vælger at installere en varmepumpe, kan den desuden anvendes til at:

• Er det overhovedet fornuftigt at opretholde kraftvarmeværket? • Hvorledes kan der fortsat leveres konkurrencedygtig varme til kunderne? • Og hvorledes opnås en øget produktionsfleksibilitet? En varmepumpe er en oplagt mulighed som supplement til de eksisterende anlæg. Dels kan en varmepumpe optimere det eksisterende kraftvarmeværk, således at det opnår flere driftstimer, dels kan varmepumpen supplere produktionen af varme, når elpriserne er lave. Der er allerede en del varmepumper i drift på fjernvarmeværkerne. Driftserfaringerner er gode, og vedligeholdelsesomkostningerne er lave. Udfordringen Ved enhver varmepumpeinstallation er udfordringen at skaffe drivenergi til varmepumpen.

Sidstnævnte vil normalt give god økonomi for både varmeværket og for naboen med kølebehovet.

• Udarbejdelse af projektforslag • Undersøgelse af myndighedsforhold • Udarbejdelse af langtidsbudgetter for varmepumpen • Projektering og udarbejdelse af udbud • Byggeledelse, fagtilsyn, idriftsætning og opfølgning

• Nedkøle røggassen fra kedel og motor, så gassen udnyttes endnu bedre, og der opnås en højere effektivitet • Køle maskinrum • Køle serverrum m.v. • Skaffe behageligt indeklima på kontoret med køling om sommeren Igen er det kun fantasien, der sætter grænser. Rambølls ydelser Med afsæt i vores mange års brede erfaring fra såvel fjernvarme som kølebranchen kan vi tilbyde: • Udarbejdelse af idéoplæg til en varmepumpeløsning tilpasset det konkerete varmeværk, hvor vi samtidig giver et estimat på de driftsmæssige besparelser • Lokalisering af egnede drivenergikilder • Automatiseret lokalisering af mulige kølebehov i byen og lokalområdet med vores værktøj DCMapper, der med stor succes bl.a. har været anvendt i en opgave for Energistyrelsen, hvor det samlede kølebehov i Danmark skulle estimeres

Driftssituation 1 - Røggas Varmepumpen effektiviserer kraftvarmeanlægget ved at udnytte varmen i røggassen som drivenergi. Dermed øges den samlede fjernvarmeproduktion. Driftsformen kræver, at kraftvarmeanlægget er i drift. Driftssituation 2 - Fjernkøling Når kraftvarmeanlægget ikke er i drift, udnytter varmepumpen de omkringliggende ressourcer som drivenergi. Eksempler herpå er bl.a. et lokalt kølebehov, produktion af fjernkøling eller køling fra andre kilder (en nærliggende sø, grundvand, overskudsvarme eller andet).

Varmepumper  
Varmepumper