Page 14

av att utveckla den så kallade konflikttekniken, som innebär att man genom att studera trafikrörelserna på en plats kan dra slutsatser om olycksrisker och med ledning av detta föreslå lämpliga säkerhetsbefrämjande åtgärder. Hans forskning har bland annat använts vid det storskaliga försöket med införande av cirkulationsplatser. Han har även lett forskning kring hastighetsbegränsare i bilar, Intelligent Stöd för Hastighetsanpassning, ett intressant projekt som på lång sikt kan komma att få stor betydelse för trafiksäkerheten i tätorter. Den forskning som Christer har bedrivit, och bedriver, har på ett påtagligt sätt bidragit till att öka kunskapen om nyttan av olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten, vilket innebär att han är en av de personer vi har att tacka för att Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet.

Björn Täljsten, Professor, Luleå Tekniska Universitet Björn Täljstens doktorsavhandling från 1994 handlade om förstärkning av konstruktioner med hjälp av pålimmade plåtar av stål eller kolfiber. Genom sin forskning utvecklar han nya material för förstärkning och reparation av anläggningskonstruktioner. Han har under sin korta vetenskapliga karriär fått internationellt gehör för sina innovativa tankar och ingår i flera internationella nätverk. Björns specialitet är kolfiberkomposit för olika applikationer, en teknik som används för reparation av de omtalade tvärbanebroarna vid Alvik i Stockholm. Det finns ett stort antal brokonstruktioner världen över som är aktuella för livstidsförlängning istället för hel ombyggnad. Diskussioner pågår med EU-kommissionen för att utforma detta projekt till ett integrerat projekt inom EU:s sjätte ramprogram för forskning. I detta projekt spelar Björns utveckling av bland annat kolfiberprodukter en stark roll.

2000 Helena Drottenborg, Teknologie Licentiat, Lunds Tekniska Högskola Helena Drottenborg har i sin forskning och praktiska arbete påvisat sambandet mellan god vägestetik, god trafiksäkerhet och miljö, samt de möjligheter detta innebär för utformningen av vägar och gator. Hennes arbete genomsyras också av insikten att vägens funktion kräver en god framkomlighet för trafiken, vilket är högst väsentligt för den framtida forskningen inom trafiksäkerhet och vägmiljö. Helena har dessutom en väl utvecklad förmåga att tillämpa sina gedigna vetenskapliga kunskaper i praktiska lösningar. Detta bland annat i hennes verksamhet i Vägverkets råd för miljö och skönhet och i det nätverk mellan

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.