Page 13

funnits till. Igår handlade det i hög grad om utbyggnad av ett bra väg- och gatunät. Idag handlar det om stads- och samhällsbyggnad i mycket vid bemärkelse. I den dynamiska utveckling som pågår är det mycket viktigt att det hela tiden finns personer som ser till att ämnet följer med i sin vetenskapliga utveckling. I detta avseende är Karin Brundell-Freij dominerande i Sverige. Ulf Ekdahl, Civilingenjör, PEAB Ulf Ekdahl har under sin anställningstid hos Peab bedrivit ett omfattande projektrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete inom områdena jordmekanik, undersökningsmetodik och grundläggningsteknik. Ulf Ekdahls mest betydelsefulla forsknings-och utvecklingsinsats är utvecklingen och implementeringen av SwePave-proceduren. Konceptet innebär en ny struktur för analytisk vägdimensionering och prediktering av livslängd. SwePave-metoden kan vid fullt utnyttjande ge avsevärda kostnadsbesparingar samt ge ett stort mervärde gentemot en klassisk vägkonstruktion genom konstruktionens ökade tekniska livslängd och en förbättrad underhållsstrategi.

Nils Rydén, Teknologie Doktor, PEAB Nils Rydéns doktorsavhandling 2004 med titeln Surface Wave Testing of Pavements presenterar en förbättrad och förenklad mätteknik och framställer en effektiv beräkningsmetod för att beskriva de sökta egenskaperna. Hans forskning har lett fram till en mätnings- och beräkningsmetod för ytvågsmätningar som i förhållande till tidigare metoder innebär både förenkling och ökad tillförlitlighet i resultat. Mättekniken kan användas under konstruktionsarbetet på en befintlig väg eller liknande yta, för kontroll av packning, för bestämning av egenskaperna i grova betongkonstruktioner, för att erhålla underlag för beräkning av återstående livslängd, och förstärkningsbehov i broar. Den praktiska nyttan av Nils Rydéns arbete innebär att vi fått en metod som kan bestämma de elastoplastiska egenskaperna hos materialet vid en vägkonstruktion.

2002 Christer Hydén, Forskare, Lunds Tekniska Högskola Christer Hydén har under många år med stor framgång utfört och lett trafiksäkerhetsforskningen vid LTH. Han var en av de första som insåg vikten

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.