Page 12

2005 Håkan Stille, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan Håkan Stille har under sin 35-åriga yrkeskarriär utvecklat det svenska anläggningsbyggandet genom forskningsinsatser i samverkan med industri och myndigheter för att sedan säkerställa att implementering sker. Hans huvudområde är jord- och bergmekanik. Håkans kunskaper har resulterat i vetenskapliga publikationer, läroböcker, dimensioneringsregler, standardisering, hjälpverktyg för industrin och stöd för svensk projektexport. Hans kunskaper om akademiens vetenskapliga arbetsmetoder samt hans erfarenhet från konsultbranschen och byggnadsindustrin, har utvecklat en visionär förmåga hos honom att blicka holistiskt över ämnesområdet och därmed inte bara utföra forskningsprojekt utan också styra utvecklingen mot de mest betydelsefulla utvecklingsområdena. Håkan Stilles kunskaper varit till stor hjälp vid utbyggnaden av senare års infrastruktursatsningar i Sverige och utomlands. Han är en välkänd och aktad expert inom sina områden såväl i Sverige som internationellt.

Peter Collin, Docent och Adjungerad Professor, Luleå Tekniska Universitet, Ramböll Både före och efter sin doktorsavhandling har Peter Collin i sin verksamhet kombinerat praktiskt konstruktionsarbete med forskning och utveckling inom broområdet med speciell inriktning mot stål- och samverkansbroar. Genom sitt arbete med utveckling av samverkansbroar med prefabricerade farbanor av betong har han bidragit till optimalt utnyttjande av de båda materialens bästa egenskaper samtidigt som man uppnår ett rationellt byggande med minimerande av trafikstörningar och därmed sammanhängande kostnader. Ett steg i riktning mot ett industrialiserat byggande är att förtillverka inte endast stålbalkarna, utan även betongfarbanan. Peter Collin tilldelas pris för sin forskning och praktiska arbete inom infrastruktursektorn som är av mycket stort värde och bidrar till att utveckla och skapa tillämpningsförutsättningar för ny teknik. Peter är internationellt verksam genom projekt inom EU och som ledamot i Europeiska Stålbyggnadsunionens Brokommitté.

Karin Brundell-Freij, Teknologie Doktor, Institutionen för Trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola Karin Brundell-Freij spelar en central roll i utvecklingen av vetenskapsområdet trafik. Trafikämnet har ändrat karaktär under de få decennier som det

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.