Page 1

Sigge Thernwalls Stora Byggpris


Sigge Thernwalls Stora Byggpris för ­forskning och utveckling inom ­anläggningsteknik Sigge Thernwalls Stora Byggpris är Sveriges största pris inom bygg- branschen. Priset delas vartannat år och tanken är att belöna en person eller grupp som arbetar för att tillgodose framtidens behov av långsiktigt hållbar infrastruktur. Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramböll. Han gick bort 1984 och har genom sitt testamente donerat en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramböll Sverige AB. Fondens styrelse har i uppdrag för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) att utse en eller flera pristagare. IVA har för detta ändamål utsett en priskommitté för 2015 bestående av:

• Örjan Wikforss, IVA, Professor KTH, Arkitekt SAR/MSA (Ordförande) • Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige AB • Kyösti Tuutti, IVA, Teknisk Direktör Skanska AB • Lennart Elfgren, IVA, Professor LTU • Peter Collin, IVA, Professor LTU, Ramböll

2015 års prisutdelning är den trettonde i ordningen och mer är 6,5 miljoner kronor har delats ut under årens lopp sedan 1989.


Sigge Thernwall – upphovsmannen till priset

Sigge Thernwall föddes 1923 i Torsåker i östra Gästrikland. Han tog civilingenjörsexamen i Väg och Vatten vid KTH 1949. Direkt efter sin examen började han på Orrje & Co, som sedan blev Scandiaconsult och numera Ramböll. Hans läromästare var Alfred Orrje själv. Det var helt naturligt för kollegorna att gå till Sigge och be om hjälp att reda ut en klurig anläggningsfråga. Så naturligt att det till slut myntades ett uttryck som alla kände till - ”Att gå till Sigge var säkrare än någon annan källa”. Utan att överdriva kan man nog säga att han var som ett levande uppslagsverk. Hans stora passion för böcker återspeglades i arbetsrummet. Det såg ut som ett bibliotek. I detta ”Alexandriabibliotek” fanns inte bara teknisk litteratur utan också skönlitteratur och kriminalromaner. Bland favoritförfattarna fanns Hjalmar Gullberg och Agatha Christie. Utan några jämförelser i övrigt finns paralleller till Alfred Nobel. Sigge Thernwall var i likhet med Nobel lite av en ensamvarg som i mångt och mycket levde för sitt arbete. Ingen av dem bildade familj även om det hos båda fanns drömmar om detta. Båda gick i sina fäders fotspår och båda var också stora humanister som lämnade efter sig ett pris för att främja kunskap och utveckling.

Forskning och utveckling inom anläggningsteknik Vid sin död 1984 visade det sig att Sigge Thernwall testamenterat nära 6 miljoner kronor till en utvecklingsfond inom teknik som skulle förvaltas av hans företag Scandiaconsult. Pengarna kom till största delen från den aktieportfölj Sigge hade och i den fanns nästan enbart aktier i det egna företaget. Scandiaconsult blev börsnoterat i mitten av 1970-talet. Då köpte Sigge så mycket aktier han kunde. Det blev ett betydande innehav, tack vare pengar från tidigare investeringar i gamla Orrje & Co. Kursutvecklingen för Scandiaconsult gick sedan brant uppåt under 1980-talet och på så vis skapades den förmögenhet som nu ligger till grund för Sigge Thernwalls Stora Byggpris. Ibland också kallat ”anläggarnas eget Nobelpris”.


Sigge Thernwall vid sitt skrivbord p책 Orrje & Co.


Pristagare genom åren 2015 Maria Viklander, Professor, Luleå Tekniska Universitet Maria Viklander tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att hon i nära samband med behovsägare bedrivit forskning som bland annat har lett till förbättrad snöhantering i ett flertal kommuner. Hennes arbete har medverkat till att gröna dagvattenlösningar kommer till större användning, inte minst i Sverige, vilket i sin tur bidrar till att minska samhällets kostnader för översvämningar, samt bidrar till att minska miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag. Ulf Håkansson, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan Ulf Håkansson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för forskningsinsatser som har medfört att Sverige har kunnat utveckla ny injekteringsteknologi som har avsevärda miljöfördelar, speciellt med beaktande av att säkerställa de funktionskrav som gäller för tätning av berg med optimal kombination av material och teknik vilket kan ge svenska företag nya affärsmöjligheter på den globala marknaden. Milan Veljkovic, Professor, Luleå Tekniska Universitet Milan Veljkovic tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han har utvecklat brandingenjörsutbildningen i Luleå samt för att han med ett brett europeiskt kontaktnät initierat och genomfört ett stort antal EU-projekt som bidrar till att effektivisera stålbyggandet. Mats Emborg, Professor, Luleå Tekniska Universitet, och FoU-chef på Betongindustri Mats Emborg tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sitt mångåriga och internationellt framgångsrika arbete med att utveckla härdningsteknologi för betong, nya självkompakterande och mer miljöeffektiva betongkvaliteter, samt armering med fibrer.

Ali Farhang, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, och Affärsområdeschef för broavdelningen på Ramböll Ali Farhang tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han är en


skicklig konstruktör och forskare, som med engagemang och entusiasm förmår sprida kunskap inom byggbranschen samt samla världsledande expertis till möten i Sverige. Costin Pacoste, Docent, Kungliga Tekniska Högskolan Costin Pacoste tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sin förmåga att dels identifiera och lösa praktiska problem, dels presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner av allehanda slag. Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt är han vidare en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen. Berit Balfors och Bo Olofsson, Professorer, Kungliga Tekniska Högskolan Berit Balfors och Bo Olofsson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för ett mycket framgångsrikt arbete inom samhällsbyggnad på miljöns villkor med särskild betoning på utveckling av transportinfrastruktur och för den implementering av kunnandet som de fört in i byggsektorn.

Pristagarna 2015. Från vänster: Mats Emborg, Berit Balfors, Bo Olofsson, Ali Farhang, Costin Pacoste, Maria Viklander, Milan Veljkovic och Ulf Håkansson.


2011 Steen Lykke, Expert på tunnelkonstruktioner och Direktör, Femern A/S Steen Lykke belönas i egenskap av internationell auktoritet inom tunnelkonstruktioner. Han har deltagit i ett flertal av världens mest komplexa tunnelprojekt, som Öresundsförbindelsen och Marmarayprojektet, som förbinder Asien med Europa under Bosporensundet. Sedan flera år tillbaka har Steen Lykke arbetat som direktör på det danska företaget Femern A/S, som ska bygga Fehmarn Bält-förbindelsen under Östersjön mellan Rödby och Puttgarden. Förbindelsen, som blir drygt 18 kilometer lång, med fyra tunnelrör för både väg- och spårtrafik, kommer att vara världens längsta sänktunnel när den öppnar för trafik under 2020. Steen har genom sin öppna, dynamiska, inspirerande och skandinaviska ledarstil och stora professionella kunskap stimulerat de inblandade ingenjörerna och flyttat kända gränser och därmed bidragit till att sätta nya tekniska gränser. Han har dessutom bidragit med en ny kontraktsmetod, och introducerat en tydlig och väl definierad riskdelning mellan beställare och entreprenör. Han är slutligen flitigt anlitad som föreläsare vid internationella konferenser.

Lars-Olof Dahlström, Sektionschef Geo/Anläggning, NCC, och Adjungerad Professor, Chalmers Tekniska Högskola Med ena foten i forskarvärlden och den andra i byggbranschen har LarsOlof Dahlström mer än 25 år i branschen. Hans arbete har betytt mycket för utvecklingen av undermarksanläggningar i berg och jord. Lars-Olof tilldelas pris för sina kunskaper och långa erfarenhet inom väg, järnväg, vattenkraftverk och bergrum för gas och olja, såväl i Sverige som internationellt. Han är inte bara expert med utomordentliga kunskaper utan sprider också med stort intresse sitt kunnande till kolleger och studenter. Han har under åren lett flera forsknings- och utvecklingsprojekt, däribland flera doktorandprojekt och ett stort antal examensarbeten inom anläggningsteknik i sin egenskap av Adjungerad professor.

Christer Carlsson, Civilingenjör, Affärsutveckling Bro, Ramböll Christer Carlsson är med 35 års erfarenhet en av landets ledande brokonstruktörer. Han belönas för sina kreativa brolösningar som uppfyller alla regelverk på ett produktionsmässigt fördelaktigt sätt. Christer har under sin karriär utvecklat det svenska anläggningsbyggandet genom utvecklingsinsatser i samverkan med entreprenörer, industrier och myndigheter. Han har också varit mentor för ett stort antal unga


ingenjörer och stöttat deras utveckling till att bli självständiga och duktiga brokonstruktörer. Bland de hundratals broar han varit med om att konstruera kan nämnas Vallsundsbron i Jämtland, Tranebergsbron i Stockholm, ombyggnad av Sandöbron, fjorton stycken broar i Höga Kusten-projektet, och broar över Ångermanälven, Nätrån samt Offersjön för Botniabanan i Ångermanland.

Pristagarna 2011. Från vänster: Lars-Olof Dahlström, Steen Lykke och Christer Carlsson


2009 Tore Lundmark, Civilingenjör, stålkonstruktioner, broar och anläggningar, Ramböll Tore Lundmark belönas för sitt arbete med avancerade stålkonstruktioner för broar och anläggningar. Med 43 år i branschen kan han utan överdrift utnämnas till en av Sveriges främsta konstruktörer. Den största utmaningen som han stött på hittills var konstruktionen av Pitsundsbron 1983. Bron, som ligger 10 kilometer söder om Piteå, ställde extrema krav på spännvidd och höjd. Lösningen blev konstruktionen av en av Sveriges första samverkansbroar i stål och betong.

Mohammad Al-Emrani, Forskare, Chalmers Tekniska Högskola Mohammad Al-Emrani tilldelas pris för sin forskning inom stålbroar, i synnerhet livslängdsfrågor och förstärkning av stål- och samverkansbroar. Han har en uttalad strävan att föra över forskningsresultat till praktiken och är dessutom en god pedagog.

Jan-Erik Jonasson, Professor, Luleå Tekniska Universitet Jan-Erik Jonasson tilldelas pris i egenskap av upphovsman till ett av branschens mest använda program för att undvika sprickor i betong. Jan-Erik är en av Sveriges allra främsta betongspecialister.

Torleif Dahlin, Professor, Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin belönas för utveckling av resistivitetsmetoden som används vid geotekniska undersökningar av exempelvis grundvatten och förorenad mark. Metoden är en stor tillgång i anläggningsprojekt för att undvika allvarliga miljöskador. Resistivitetsmetoden används över hela världen och av de flesta stora konsultföretagen i Sverige.

2007 Roger Nilsson, Teknologie Doktor, Skanska Teknik Rolf Lindström, Filosofie Kandidat, Skanska Teknik Roger Nilsson och Rolf Lindström har tillsammans gjort stora insatser för forskningen inom vägområdet. De har visat på stark förmåga att implementera sina kunskaper i området som benämnes Tyst Asfalt. Utvecklingen av Tyst Asfalt fick under 2006 ett kraftigt genomslag som en ny innovation


och produkt på den svenska och internationella marknaden. Genom att reducera bullernivåerna i kontaktytorna mellan däck och vägbeläggning har de skapat en ny produkt som minskar behovet av kostsamma om- och tillbyggnader av intill trafikleder närliggande hus och bostäder. Likaså reduceras behovet av nyinvesteringar i bullerplank och bullervallar.

Staffan Hintze, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, samt Avdelningschef vid NCC Teknik Staffan Hintze belönas för sin utomordentliga forsknings- och utvecklingsinsats inom anläggningsteknik. Hans resultat har haft, och har, en stor betydelse för att säkerställa att transportinfrastrukturen inte påverkar vår miljö negativt. Han har under sin 24-åriga karriär utvecklat riskhanteringsmetoder för anläggningsteknik och metoder för hantering av kvalitets– och miljörisker vid byggande av vägar, järnvägar, tunnlar och markanläggningar. Kvalitets- och riskhantering är en av grundpelarna för en säker transportinfrastruktur och för att säkerställa miljö, arbetsmiljö och transportsäkerhet.

Ulf Nordfjell, Landskapsarkitekt, Ramböll Ulf Nordfjell är idag en av Sveriges ledande och mest uppmärksammade landskapsarkitekter. Han har varit yrkesverksam under mer än 25 år och har därmed bidragit till att samhällsplaneringen i Sverige gått från det rent funktionella planerandet till en samhällsplanering, som utgår från miljön och landskapets villkor. Den kanske allra största framgången i hans verksamhet hittills är projektet ”A triburte to Linnaeus”. Uppdraget gick ut på att förmedla arvet efter 300-årsjubilaren och hans 1700-tal i modern anda. En arkitektonisk trädgård med twist av natur är Nordfjells egen beskrivning. Projektet blev så lyckat i Chelsea flower show i London 2007, att man kan säga att det innebar Ulf Nordfjells internationella genombrott.

Thomas Olofsson, Professor, Luleå Tekniska Universitet Thomas Olofsson är ledande inom utvecklingen och införandet av 4D-Cad inom anläggningstekniken. 4D-Cad innebär att man kan simulera projekt över tid innan det genomförs, vilket har mycket stor betydelse för såväl anläggnings- som driftkostnader i projektet, som för kontroll av miljöeffekterna.


En anläggning byggs först upp virtuellt som en fyrdimensionell datormodell där tiden utgör den fjärde dimensionen. Tids- och resursanvändningen under anläggningsprocessen kan därmed optimeras mycket bättre än med traditionella metoder. Och en effektiv konsekvensbeskrivning kan upprättas. Thomas har initierat ett centrum för detta vid LTU och samverkar därvid med Stanford University och dess Center for Intergrated Facility Engineering.

Pristagarna 2007. Från vänster: Thomas Olofsson, Ulf Nordfjell, Staffan Hintze, Rolf Lindström och Roger Nilsson.


2005 Håkan Stille, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan Håkan Stille har under sin 35-åriga yrkeskarriär utvecklat det svenska anläggningsbyggandet genom forskningsinsatser i samverkan med industri och myndigheter för att sedan säkerställa att implementering sker. Hans huvudområde är jord- och bergmekanik. Håkans kunskaper har resulterat i vetenskapliga publikationer, läroböcker, dimensioneringsregler, standardisering, hjälpverktyg för industrin och stöd för svensk projektexport. Hans kunskaper om akademiens vetenskapliga arbetsmetoder samt hans erfarenhet från konsultbranschen och byggnadsindustrin, har utvecklat en visionär förmåga hos honom att blicka holistiskt över ämnesområdet och därmed inte bara utföra forskningsprojekt utan också styra utvecklingen mot de mest betydelsefulla utvecklingsområdena. Håkan Stilles kunskaper varit till stor hjälp vid utbyggnaden av senare års infrastruktursatsningar i Sverige och utomlands. Han är en välkänd och aktad expert inom sina områden såväl i Sverige som internationellt.

Peter Collin, Docent och Adjungerad Professor, Luleå Tekniska Universitet, Ramböll Både före och efter sin doktorsavhandling har Peter Collin i sin verksamhet kombinerat praktiskt konstruktionsarbete med forskning och utveckling inom broområdet med speciell inriktning mot stål- och samverkansbroar. Genom sitt arbete med utveckling av samverkansbroar med prefabricerade farbanor av betong har han bidragit till optimalt utnyttjande av de båda materialens bästa egenskaper samtidigt som man uppnår ett rationellt byggande med minimerande av trafikstörningar och därmed sammanhängande kostnader. Ett steg i riktning mot ett industrialiserat byggande är att förtillverka inte endast stålbalkarna, utan även betongfarbanan. Peter Collin tilldelas pris för sin forskning och praktiska arbete inom infrastruktursektorn som är av mycket stort värde och bidrar till att utveckla och skapa tillämpningsförutsättningar för ny teknik. Peter är internationellt verksam genom projekt inom EU och som ledamot i Europeiska Stålbyggnadsunionens Brokommitté.

Karin Brundell-Freij, Teknologie Doktor, Institutionen för Trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola Karin Brundell-Freij spelar en central roll i utvecklingen av vetenskapsområdet trafik. Trafikämnet har ändrat karaktär under de få decennier som det


funnits till. Igår handlade det i hög grad om utbyggnad av ett bra väg- och gatunät. Idag handlar det om stads- och samhällsbyggnad i mycket vid bemärkelse. I den dynamiska utveckling som pågår är det mycket viktigt att det hela tiden finns personer som ser till att ämnet följer med i sin vetenskapliga utveckling. I detta avseende är Karin Brundell-Freij dominerande i Sverige. Ulf Ekdahl, Civilingenjör, PEAB Ulf Ekdahl har under sin anställningstid hos Peab bedrivit ett omfattande projektrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete inom områdena jordmekanik, undersökningsmetodik och grundläggningsteknik. Ulf Ekdahls mest betydelsefulla forsknings-och utvecklingsinsats är utvecklingen och implementeringen av SwePave-proceduren. Konceptet innebär en ny struktur för analytisk vägdimensionering och prediktering av livslängd. SwePave-metoden kan vid fullt utnyttjande ge avsevärda kostnadsbesparingar samt ge ett stort mervärde gentemot en klassisk vägkonstruktion genom konstruktionens ökade tekniska livslängd och en förbättrad underhållsstrategi.

Nils Rydén, Teknologie Doktor, PEAB Nils Rydéns doktorsavhandling 2004 med titeln Surface Wave Testing of Pavements presenterar en förbättrad och förenklad mätteknik och framställer en effektiv beräkningsmetod för att beskriva de sökta egenskaperna. Hans forskning har lett fram till en mätnings- och beräkningsmetod för ytvågsmätningar som i förhållande till tidigare metoder innebär både förenkling och ökad tillförlitlighet i resultat. Mättekniken kan användas under konstruktionsarbetet på en befintlig väg eller liknande yta, för kontroll av packning, för bestämning av egenskaperna i grova betongkonstruktioner, för att erhålla underlag för beräkning av återstående livslängd, och förstärkningsbehov i broar. Den praktiska nyttan av Nils Rydéns arbete innebär att vi fått en metod som kan bestämma de elastoplastiska egenskaperna hos materialet vid en vägkonstruktion.

2002 Christer Hydén, Forskare, Lunds Tekniska Högskola Christer Hydén har under många år med stor framgång utfört och lett trafiksäkerhetsforskningen vid LTH. Han var en av de första som insåg vikten


av att utveckla den så kallade konflikttekniken, som innebär att man genom att studera trafikrörelserna på en plats kan dra slutsatser om olycksrisker och med ledning av detta föreslå lämpliga säkerhetsbefrämjande åtgärder. Hans forskning har bland annat använts vid det storskaliga försöket med införande av cirkulationsplatser. Han har även lett forskning kring hastighetsbegränsare i bilar, Intelligent Stöd för Hastighetsanpassning, ett intressant projekt som på lång sikt kan komma att få stor betydelse för trafiksäkerheten i tätorter. Den forskning som Christer har bedrivit, och bedriver, har på ett påtagligt sätt bidragit till att öka kunskapen om nyttan av olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten, vilket innebär att han är en av de personer vi har att tacka för att Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet.

Björn Täljsten, Professor, Luleå Tekniska Universitet Björn Täljstens doktorsavhandling från 1994 handlade om förstärkning av konstruktioner med hjälp av pålimmade plåtar av stål eller kolfiber. Genom sin forskning utvecklar han nya material för förstärkning och reparation av anläggningskonstruktioner. Han har under sin korta vetenskapliga karriär fått internationellt gehör för sina innovativa tankar och ingår i flera internationella nätverk. Björns specialitet är kolfiberkomposit för olika applikationer, en teknik som används för reparation av de omtalade tvärbanebroarna vid Alvik i Stockholm. Det finns ett stort antal brokonstruktioner världen över som är aktuella för livstidsförlängning istället för hel ombyggnad. Diskussioner pågår med EU-kommissionen för att utforma detta projekt till ett integrerat projekt inom EU:s sjätte ramprogram för forskning. I detta projekt spelar Björns utveckling av bland annat kolfiberprodukter en stark roll.

2000 Helena Drottenborg, Teknologie Licentiat, Lunds Tekniska Högskola Helena Drottenborg har i sin forskning och praktiska arbete påvisat sambandet mellan god vägestetik, god trafiksäkerhet och miljö, samt de möjligheter detta innebär för utformningen av vägar och gator. Hennes arbete genomsyras också av insikten att vägens funktion kräver en god framkomlighet för trafiken, vilket är högst väsentligt för den framtida forskningen inom trafiksäkerhet och vägmiljö. Helena har dessutom en väl utvecklad förmåga att tillämpa sina gedigna vetenskapliga kunskaper i praktiska lösningar. Detta bland annat i hennes verksamhet i Vägverkets råd för miljö och skönhet och i det nätverk mellan


tekniker, gestaltare och psykologer från olika länder, som arbetar med miljöoch trafiksäkerhetsfrågor. Nätverket benämns EST vilket står för Estetik – Säkerhet – Trafik. Helena Drottenborg är initiativtagare till EST.

1997 15 Doktorander, Institutionen för Anläggning och Miljö, Kungliga Tekniska Högskolan Jaana Aaltonen, Björn Ackerberg, Thomas Alveteg, Maria Arm, Göran Blomqvist, Daniele Cesano, Charlotta Faith-Ell, Cristina Frycklund, Carina Färm, Eva-Lotta Johansson, Lena Johansson, Johan Lindberg, Riitta Lindström, Lena Maxe och Cecilia Scharp. 1997 gick Sigge Thernwalls Stora Byggpris till 15 doktorander vid avdelningen för Mark- och Vattenresurser vid institutionen för Anläggning och Miljö på KTH i Stockholm. Avdelningen för Mark och Vatten vid KTH har mycket aktivt medverkat i forskning inom miljöområdet och de 15 pristagarnas forskning har en stark inriktning på miljöfrågor.

1996 Kyösti Tuutti, Adjungerad Professor, Lunds Tekniska Högskola Kyösti Tuutti har lång erfarenhet från forsknings- och utvecklingsverksamhet med specialisering inom cement och betong. Kyösti tilldelas pris för sin framstående forskning, dels inom betongtekniken, dels inom återvinning samt för sitt engagemang för ökad förståelse för forskningsbehovet inom byggnadsindustrin.

Peet Höbeda, Överingenjör, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Peet Höbeda tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris för sin mångåriga och framgångsrika forskning inom vägbeläggningsteknik som lett fram till många viktiga praktiska tillämpningar och dessutom gjort honom till en stor auktoritet i internationella sammanhang. Pentti Lahtinen, Civilingenjör, Ramböll Finland Mikko Leppänen, Director of Infrastructure west, Ramböll Finland Harri Jyrävä, Civilingenjör, Ramböll Finland Pentti Lahtinen, Mikko Leppänen och Harri Jyrävä har erhållit pris för att tillsammans ha utvecklat teknik för stabilisering av jordlager med stor


potential för besparingar i anläggningskostnader, när befintliga jordarter kan användas efter stabilisering.

1994 Ronny Berndtsson, Docent, Institutionen för Vattenresurslära, Lunds Tekniska Högskola Ronny Berndtsson tilldelas pris för sin grundläggande forskning inom vattenresursplanering och vattendynamik. Han är internationellt etablerad och engagerad i forskningssamarbeten med universitet och forskningsinstitutioner i en rad länder.

Ove Magnusson, Teknologie Licentiat, Skanska Ove Magnusson tilldelas pris för sin gedigna forsknings-, utvecklings- och tillämpningsverksamhet inom geoteknik, främst inom området deformationer i packade jordfyllningar, tillväxt i hållfasthet med tiden i packad jord och anslutande tekniska områden. Han har varit och är handledare för ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt.

Mario Plos, Docent/Avdelningschef, Konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola Mario Plos tilldelas pris för sitt forsknings- och utvecklingsarbete av betongbroars verkningssätt och säkerhet, dels beträffande analys- och dimensioneringsmetoder för betongkonstruktioner, och förbättrad konstruktion och utformning av vägbroar. Leif Jendeby, Docent, NCC Teknik, Institutionen för Geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola Håkan Eriksson, Teknologie Doktor, Hercules Grundläggning Leif Jendeby och Håkan Eriksson tilldelas pris för sin forskning, utveckling och praktisk tillämpning inom området friktionspålning och grundläggningsteknik, bland annat genom introduktion i Sverige av Soil Nailing. Deras verksamhet är ett bra exempel på hur god samverkan mellan forskningsinstitutioner och näringsliv kan stimulera snabb tillämpning av forskningsresultat.


1992 Björn Åkesson, Teknologie Licentiat, Institutionen för Konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola Björn Åkesson tilldelas pris för sin forskning om äldre järnvägsbroar i stål, deras bärförmåga och livslängd.

Johan Silfwerbrand, Teknologie Doktor, Institutionen för Byggnadsstatik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Cement- och Betonginstitutet Johan Silfwerbrand tilldelas pris för sin forskning av hållfasthetstekniska problem vid reparationer av brobaneplattor av betong. Sam Johansson, Teknologie Licentiat, Allmänna Ingenjörsbyrån Anders Wörman, Teknologie Doktor, Vattenfall Sam Johansson och Anders Wörman tilldelas pris för sin forskning kring säkerhetsfrågor och åldringseffekter hos dammar, analyser av erosionsprocesser och tillståndsmätningar.

1990 Anders Carlsson, Adjungerad Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, samt utvecklingschef vid Vattenfall Hydro Power Tommy Olsson, Docent, delägare i Golder Geosystem AB Anders Carlsson och Tommy Olsson har via en lång rad gemensamma forskningsprojekt etablerat sig som två av Sveriges ledande auktoriteter inom undermarksutrymmen. De belönas för sin forskning av undermarkanläggningars utformning, ekonomi, säkerhet, långtidsbeständighet och miljöpåverkan som har haft väsentlig betydelse för svensk anläggningsverksamhet. Under åren har Anders och Tommy etablerat en mer vetenskaplig syn på hur man projekterar, uppför, underhåller och dokumenterar undermarksutrymmen. Lite tillspetsat kan man säga att ämnet utvecklats från bergssprängning till ingenjörsteknik, från traditionell geologi till avancerade tekniska tillämpningar.

Lars Pettersson, Doktorand, Institutionen för Brobyggnadsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan Lars Pettersson belönas för sin unika forskningsinsats om hur korrugerade


plåtrör med stora spännvidder kan bära höga axellaster vid låga överfyllnadshöjder. Ett område som i sig har stor ekonomisk potential för väghållningen i Sverige. Vägbroar i form av korrugerade plåttrummor är ursprungligen en amerikansk uppfinning och inget nytt för Sverige. Det anmärkningsvärda med den här typen av bro är att dess egenskaper och möjligheter tidigare har varit nästintill utforskade, och att man istället har förlitat sig på rejält tilltagna dimensioner. Lars Petterssons forskning visar att det räcker med en mycket liten överfyllnadshöjd (dvs. hur djupt trumman måste grävas ned) för att inte bara uppnå, utan också överträffa, alla rimliga bärighetskrav.

Bengt Andersson, Forskare, Lunds Tekniska Högskola, samt ansvarig för reningsverken inom Malmö kommun Bengt Andersson belönas för sin avancerade forskning kring biologisk avloppsrening. De erfarenheter som genom hans insatser vunnits inom kvävereduktion med biobäddsteknik i kalla och utspädda vatten var av central betydelse för svensk avloppsrening under 1980-talet, och har väckt internationell uppmärksamhet. Algblomning, syrebrist och döda bottnar i våra hav har inpräntat i våra medvetanden att allt inte står rätt till. Numera är alla experter överens om att kvävet i avloppsvattnet är en av de största bovarna. Men kunskaperna om kvävereningsprocesser under svenska förhållanden har varit begränsade. Bengt Anderssons forskningsförsök i Malmö har blivit rejält uppmärksammade och har lett till att Bengt av Naturvårdsverket utsetts till expert i den projektgrupp som hanterar frågan om kvävereduktion på det nationella planet.

1989 Stanley Gustafsson, Överingenjör, samt chef för Skanskas tekniska ­avdelning sedan 1968 Stanley Gustafsson har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat på Skanska med anläggningsverksamhet och leder en plantskola för unga ingenjörer. På hans meritlista finns bland annat Ölandsbron, Alnöbron, nya Tjörnbron och Tingstadstunneln i Göteborg. Stanley har också bland annat varit involverad i projekteringsarbeten för Stora Bältbron i Danmark och för en oljelagringsanläggning i Zimbabwe. Priskommittén hoppas genom priset underlätta för Stanley Gustafsson att föra sitt kunnande vidare till den yngre generationen anläggningsingenjörer.


Hans Hansson, Docent, Institutionen för Teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet, samt VIAK Hans Hanson tilldelas pris för sina insatser med att studera kustnära processer i Skåne. Det handlar om erosion, våg- och strömförhållanden och materialtransporter kopplat till problematiken med växthuseffekten - att vattennivån stiger långsamt när polarisarna smälter. Priskommittén vill gynna fortsatta studier av hur man med hjälp av anläggningstekniska åtgärder ska kunna rädda de mest hotade kustområdena i södra Sverige.


Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting. Ramböll Sverige består av 1 500 medarbetare och är en del av Ramböll­ koncernen som har 12 300 medarbetare på 300 kontor världen över. www.ramboll.se

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Advertisement