Page 1

RENOVERING AF BLOKVARMESYSTEMER SAMARBEJDE MED BOLIGSELSKABERNE OM BEDRE AFKØLING OG ENERGISPAREPOINT

WWW.RAMBOLL.DK


RENOVERING AF BLOKVARMESYSTEMER BEDRE AFKØLING OG ENERGISPAREPOINT ER INCITAMENT FOR AT SAMARBEJDE MED BOLIGSELSKABERNE OM OPTIMERING OG RENOVERING AF DERES BLOKVARMESYSTEM. Helhedsbetragtning I et blokvarmesystem er aftagerinstallationer, ledningsnettet og blokvarmecentralen lige betydende for, at det samlede system fungerer optimalt. Det er derfor afgørende at betragte systemet som en helhed ved renovering af enten enkelte eller flere dele. At opnå et optimalt fungerende system er et samspil mellem temperatursæt, afkøling og flow. Ved det rigtige samspil sikres, at både anlægs- og driftsøkonomi er bedst mulig. Lavere fremløbstemperatur En høj konstant fremløbstemperatur hele året medfører et højt varmetab i ledningsnettet. Ved at regulere fremløbstemperaturen efter vejrforholdene reduceres varmetabet i overgangsperioderne. Reguleringen af fremløbstemperaturen afhænger dog af den kritiske forbruger, der skal have dækket sit varmebehov. Bedre afkøling Ved at forbedre afkølingen sænkes både returtemperaturen og flowet. Lavere returtemperatur er sammen med regulering af fremløbstemperaturen afgørende for at reducere varmetabet i ledningsnettet. Mindre flow reducerer det nødvendige pumpearbejde for at dække samme varmebehov. Renovering af ledningsnet Ved renovering af ledningsnet er afkølingen afgørende for dimensioneringen. Bedre afkøling betyder, at kapaciteten i nettet kan reduceres med positiv gevinst for anlægsøkonomien.

Gevinsten kan med fordel investeres for at gennemføre energiforbedringer som en del af ledningsrenoveringen, så energibesparelserne kan indregnes i dimensioneringen af ledningsnettet. Hermed optimeres kapaciteten af ledningsnettet i forhold til anlægsomkostningen. Energiforbedringerne giver endvidere bedre komfort og varmesikkerhed. Udover bedre afkøling er samtidighed også afgørende for dimensioneringen af ledningsnettet. Samtidigheden afhænger af forbrugeradfærden og skal derfor fastsættes med omhu.

Fordele for forsyningsselskabet Et samarbejde med boligselskaberne om renovering af deres blokvarmesystem kan have følgende fordele: • Mindre flow og pumpearbejde • Mindre varmetab • Overskudskapacitet i ledningsnettet • Mindre ledningsdimensioner ved omlægning • Ophævelse af dispensationer • Aftale om energisparepoint • Positiv indstilling til fjernvarme

Energisparepoint I samarbejde med f.eks. det lokale forsyningsselskab kan der indgås en aftale om at sælge energibesparelserne i forbindelse med ledningsrenoveringen og reduceringen af varmetabet. Aftalen skal dog indgås, inden renoveringen påbegyndes for at være gyldig. Det er derfor vigtigt at inddrage forsyningsselskabet tidligt i forløbet ved større renoveringsprojekter for ikke at miste værdifulde energisparepoint. Rambølls rådgivning Rambøll har i kraft af sin store bredde af kompetencer inden for renovering af blokvarmesystemer og kendskab til forsyningsselskaberne det rigtige udgangspunkt for at skabe den nødvendige helhedsbetragtning, der er nøglen til at sikre den optimale anlægs- og driftsøkonomi.

Case Islandshøjparken, Nivå Islandshøjparken har i 2014 renoveret sit interne ledningsnet, da det gamle var tæret og utidssvarende. Ved at justere fremløbstemperaturen og forbedre afkølingen er kapaciteten i det nye ledningsnet blevet reduceret markant. De sparede anlægskroner er blevet investeret i at gennemføre en renovering af varmtvandsbeholderne, der bidrager til den bedre afkøling. Bedre afkøling og mindre varmetab har medført en årlig besparelse for Islandshøjparken på omtrent 800.000 kr. Kontakt Henrik Steffensen HST@ramboll.com Tlf. 5161 8763 Erling Boelhøj Andersen EBA@ramboll.com Tlf. 5161 8729

Renovering af bolignet  
Renovering af bolignet