Page 1

KOM GODT I GANG

FRA NATURGAS TIL FJERNVARME

WWW.RAMBOLL.DK/ENERGI


KONVERTERING FRA NATURGAS TIL FJERNVARME ER MED TIL AT GØRE DANMARK UAFHÆNGIG AF FOSSILE BRÆNDSLER MEN HVORDAN GRIBER VI DET AN? Et fossilfrit samfund uden velfærdstab Med energiaftalen fra marts 2012 er der nu bred enighed i Folketinget om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Kommunerne og fjernvarmeselskaberne får her en vigtig rolle med at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af opvarmningssektoren. Varmeplanlægning Kommunerne har som varmeplanmyndighed ansvar for at arbejde med varmeplanlægning i samarbejde med berørte forsyningsselskaber som en integreret del af kommuneplanlægningen. Kommunerne kan således anmode selskaberne om at fremsende projektforslag. Forretningsplaner Alle selskaber, og ikke mindst fjernvarmeselskaberne, bør have en forretningsplan som indeholder: •• Selskabets formål •• Status for selskabet i dag •• Muligheder for bedre at leve op til formålet •• Konkret handlingsplan for at realisere mulighederne

Planens omfang afhænger helt af selskabets muligheder. En god udbygningsplan giver et godt beslutningsgrundlag og indeholder bl.a. afsnit om: •• Samfundsøkonomi, jf. Varmeforsyningslovens krav •• Selskabsøkonomi •• Bæredygtighed og økonomi for lokalsamfundet (inkl. andre selskaber og alle forbrugere i det berørte område) •• Konkurrencedygtige tilbud til nye kunder Hvad gør vi for at komme videre? •• Fjernvarmeselskabet udarbejder en forretningsplan/udbygningsplan i samarbejde med kommunens forvaltning, andre relevante energiselskaber og evt. større potentielle kunder. •• Fjernvarmeselskabet sender udbygningsplanen til kommunen og øvrige parter som bidrag til kommunens arbejde med varmeplanlægningen. •• Kommunen tager planen til efterretning og lader den evt. indgå i en samlet varmeplanstrategi sammen med planer fra andre selskaber.

•• Kommunen får en god start på det kommende arbejde med Strategisk Energiplanlægning. •• Fjernvarmeselskabet udarbejder projektforslag iht. Varmeforsyningsloven, som følger prioriteringen i udbygningsplanen og går yderligere i detaljer med varmemarked, tracering mv. •• Kommunen behandler projektforslaget og ser forslaget som en del af den samlede udbygningsplan og varmeplanstrategi •• Fjernvarmeselskabet realiserer projektforslaget og følger op med status i den næste version af forretningsplanen •• Fjernvarmeselskabet er i tæt dialog med kommunens forvaltning om at realisere planen og især fremme en bæredygtig udvikling af områder med ny bebyggelse til gavn for samfundsøkonomien og lokalsamfundets økonomi. Fra planlægning til drift Der er brug for mange informationer i hele processen. Med Webbaserede løsninger, GIS, hydraulisk analyse og økonomimodeller, der følger projektet fra plan til drift, kan arbejdet effektiviseres.


FRA IDÉ TIL ANLÆG

Feedback

Kommunen til orientering

PLUK DE LAVTHÆNGENDE FRUGTER Fjernvarmen får en lys idé

Udbygningsplan

Nu er der sket et kursskifte. Naturgasprojektet er sikret, den danske naturgas rinder ud, og vi skal være uafhængige af fossile brændsler.

Varmeplan strategi

Strategisk energiplan

Derfor er der ofte rigtig god økonomi i at konvertere især større naturgaskunder til fjernvarme og effektivisere fjernvarmen.

Klimaplan

Myndighedsbehandling

Naturgas har mange steder været prioriteret højere end fjernvarme for at sikre økonomien i naturgas-projektet.

Projektforslag

Projektering

Udbud

Anlæg

Klima- og Energiministeren har i januar 2009 anmodet kommunerne om særligt at se på fordelagtige projekter for at konvertere større naturgaskunder til fjernvarme. Mange fjernvarmeselskaber og kommuner har taget udfordringen op og plukket de første frugter. Energistyrelsens analyser i 2014 viser, hvordan målsætning kan nås for de laveste omkostninger. Der bliver således behov for at udbygge både fjernvarmen og fjernkølingen med henblik på at udnytte de lavværdige og fluktuerende energikilder i det smarte energisystem. Varmeplan Danmark 2010 viser hvordan Læs mere på: www.danskfjernvarme.dk


Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S T +45 5161 1000 www.ramboll.com/energy Kontakt: Anders Dyrelund - AD@ramboll.dk Bjarne Lykkemark - BLY@ramboll.dk

Gaskonverteringsfolder  
Gaskonverteringsfolder