Page 1

FACILITY DESIGN Når vi designer faciliteter til vores kunder, fokuserer vi på at skabe de bedste rammer for kundens virksomhed, produktion og medarbejdere. Helhedsorienteret tilgang Vi tror på, at vi gennem en helhedsorienteret og analytisk tilgang skaber farmaceutiske produktionsfaciliteter og laboratoriebyggerier, der understøtter krav til funktionalitet, fleksibilitet og effektivitet samt sikrer sikkerhed, sundhed og menneskelig trivsel for virksomhedens medarbejdere. Vi hjælper vores kunder med at nå deres mål ved at designe faciliteter som understøtter GMP og compliance krav. Medarbejdertrivsel er en vigtig parameter som understøtter kvalitet, effektivitet og sikkerhed. Vi skaber tværfaglige helhedsløsninger fra konceptudvikling til design og udførelse, og det er vores arkitektfaglige mission at sikre, at funktionalitet, kvalitet, sikkerhed og æstetik altid indgår i helheden.

Fokusområder: • Arealudnyttelse og fleksibilitet RAMBØLL DANMARK

• • •

Flow og funktionalitet Sikkerhed og et godt arbejdsmiljø Bæredygtige og fremtidssikrede løsninger

Som rådgiver er det vigtigt for os, at udarbejde solide analyser og forstudier, som kan give kunden grundlag for bæredygtige beslutninger. Vi udvikler proces- og arbejdsflow sammen med brugerne og der arbejdes med redskaber som 1:1 mock up og 3D visualisering.

Vores specialiserede ydelser: • Programmering og brugerinddragelse • Conceptual Design Studier • Basic og Detailed Design • Human Factor Design og arbejdsmiljø • GMP faciliteter og komplekse produktionsmiljøer • Renrum og indeslutningsfaciliteter • Laboratorier og dyrestalde

Human Factor Design Det fysiske miljø indgår som en vigtig del af det samlede arbejdsmiljø og ved en fokuseret bearbejdning af de fysiske rammer påvirkes trivsel og medarbejdertilfredshed. • • • • • • • •

Dagslys og brug af kunstigt lys Akustik - rengøringsvenlige overflader og støjregulering Luftkvalitet - temperatur og luftskifte Visuelle forbindelser, kommunikation & samarbejde Omgivelser – f.eks pauseområder, uderum og natur Æstetik - rumlighed, materialer, farver, kunst og dekoration Arbejdsbeklædning og værnemidler Nudging – adfærdsregulerende og procedureunderstøttende design

KONTAKT Anette Heidi Sebök Afdelingsleder Pharma Facility Design Tel +45 5161 8415 ahis@ramboll.dk


FACILITY DESIGN When designing facilities for our pharma clients, we focus on creating the best environment for the client’s bussiness, production and employees. Holistic approach We believe that a holistic and crossdisciplinary approach enables us to create pharmaceutical production facilities and laboratories that facilitate functionality and efficiency, while at the same time supporting employee well-being. Designing facilities meeting GMP requirements we accommodate our clients being in compliance and achieve their business objectives. We deliver integrated facility design solutions from conceptual brief and design development to follow up on site during construction and it is our architectural mission to secure that functionality, quality, safety and aesthetics always are incorporated.

Areas of focus: • Efficient area utilization and flexibility • Flow and functionality • Safety and good work environment • Sustainable and future proof solutions RAMBOLL DENMARK

In order to provide our client reliable basis for sustainable decisions we focus on solid preliminary design studies. Together with the client and end users we analyses process- and work flows developing the right layout and design solutions making use of 1:1 Mock-up testing and 3D animations.

wellbeing. By including the human factor as important design parameter, we know that efficiency, stability and safety are affected positively. • • • •

Our specialized key services: • Programming and user involvement processing • Conceptual design and design studies • Basic and Detailed Design • Human Factor Design and work environment • GMP facilities and complex controlled environments • Cleanrooms and containment facilities • Laboratories and animal facilities Human Factor Design The physical environment contributes most significant to the overall work environment and employee

• •

• •

Natural light and use of artificial light Acoustics – cleanable surfaces and acoustic regulation Air Quality - temperature and air exchange Visual connections, communication & cooperation Surroundings – e.g break areas, outdoor spaces and nature Aesthetics – spatiality, interior design, materials, colors, art and decoration Workwear clothing and personal protective equipment (PPE) Nudging – design regulating behaviour and supporting procedures

CONTACT Anette Heidi Sebök Head of Department Pharma Facility Design Tel +45 5161 8415 ahis@ramboll.dk

Facility Design  
Facility Design