Page 1

DAGSLYS DAYLIGHTING


DAGSLYS

DAYLIGHTING

Vor primære lyskilde er dagslyset. Det naturlige lys er arkitekturens største formgiver og stemningsbarometer. Det modellerer, aftegner teksturer, skaber rytme og fremhæver farve og rummelighed.

Daylight is our primary light source. Natural light acts as architecture’s foremost form giver and its mood barometer. It models, reveals textures, creates rhythms and emphasises colour and space.

Dagslys gennem åbninger i facaden fortæller os ofte om tid og sted, temperatur og årstid.

Through openings in the facade, daylight often provides us with a narrative of time and place, temperature and season. Unlike artificial light, daylight fluctuates naturally in intensity, colour and direction and thus has a stimulating effect. The design of a facade, including the quality of view, is of great significance for our sense of well-being as well as our understanding and appreciation of the spaces both within and around the structure.

I modsætning til kunstlyset varierer sollys og dagslys naturligt i både styrke, farve og retning, og det virker derfor stimulerende på mennesker. Facadens udformning, herunder kvaliteten af udsigten/indsigten, har stor betydning for vort velvære og vor forståelse af rummet inden for og omkring arkitekturen. Omhyggelig og rettidig planlægning af det naturlige lys forstærker de positive virkemidler ved sollys og dagslys og minimerer gener som blænding, overophedning og mangel på dagslys. Ud over at forbedre den personlige komfort vil en bevidst udnyttelse af dagslyset medføre en besparelse på el-forbruget til kunstlyset. En optimal dagslysudnyttelse har således også et miljømæssigt og økonomisk perspektiv. Rambøll Lys har ekspertisen til at kunne vurdere og beregne, om forskellige løsninger overholder Bygningsreglementets krav og retningslinier til dagslysadgangen og energiforbruget.

Careful and timely planning of natural light emphasises the positive aspects of sunlight and daylight while reducing their negative effects, such as glare, overheating or insufficient daylight. The benefits of a proper daylighting strategy are increased personal comfort, reduced electricity consumption and cost reductions. Thus optimal use of daylight makes sense both from a environmental health and an sustainability perspective. Rambøll Lighting offers professional assessment of solutions regarding access to daylight and energy consumption in order to ensure compliance with national building code requirements.

Vi tilbyder rådgivning omkring retningslinier for den tidlige planlægning af dagslys og sollys i forhold til projektspecifikke krav og evt. aktuelle energirammer.

In addition, we offer consultancy on early-stage planning of project-specific guidelines with regard to natural light, mostly with the aim of meeting specific energy performance targets.

Rambøll Lys kan tilbyde sparring og rådgivning omkring valg af sol– og dagslyssystemer, lysstyring samt projektere kunst- og dagslyset således, at disse kombineres optimalt.

Rambøll Lighting offers sparring and consulting services on sunlight and daylight strategies and on lighting control and project design in order to ensure an optimal combination of both artificial light and daylight.


Vi støtter os til FNs definition af bæredygtighed fra 1987 og søger med vores opgaveløsninger, at støtte ”en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

We create resource-conscious design solutions, and we support the UN definition of sustainability from 1987 which states that: “Sustainable development means meeting the needs of the present without sacrificing the ability of future generations to meet their own needs”

Bæredygtighed Lys efter behov Inden for lysdesign oplever vi, at bæredygtighed dækker over såvel klimatiske, økonomiske som sociale parametre. Disse kan og bør hver især vægtes individuelt i relation til den enkelte opgaves værdisæt og behov. Samspillet imellem dagslys og kunstlys er essentielt i ethvert bæredygtigt projekt, da en korrekt udnyttelse af dagslyset har positiv betydning for både ressourceforbrug og driftsøkonomi samt for brugernes velvære. Energirammen medtages som en forudsætning for projektet og definerer lyset som en del af indeklimaet specifikt efter opgaven. Vi mener, at alle involverede parter har et fælles ansvar for projekterne. Vi rådgiver energi- og ressourcebevidst og sætter altid opgaven og brugeren i centrum. Vores fokus i enhver opgave er at skabe lys efter behov.

Sustainability Light according to need Sustainable lighting design encompasses climatic, economic and social parameters. These can and should each be weighed individually in relation to the project’s specific scope and set of values. We consider the interaction and relationship between daylight and artificial lighting to be essential to the sustainability of every project, since the correct use of daylight is proven to have a positive effect on energy consumption, running costs and the well-being of the end-users. We believe that all of the involved parties share a responsibility for the project. Our consultancy is based on energy and resource-conscious choices. The project, the location and its users are central in our approach, and our aim is always to design lighting according to need.


SAXO BANK, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

Et stort domicil for Saxo Bank i København. Huset ligger i nyrenoveret havneområde og er tegnet af 3XN Arkitekter. Facaden er delvist lukket af facadebeklædning, som giver et smukt harlekinmønster såvel indefra som udefra.

The headquarters of Saxo Bank in Copenhagen. The building is located in a newly renovated port area and is designed by 3XN Architects.

Ydelsesbeskrivelse I denne bygning er der ikke tale om standard dagslysindfald. Det var Rambøll Lys’ opgave at definere og fremme dagslysindfaldet gennem facadestrukturen til kontorområder og derved sikre, at medarbejdere fik et behageligt dagslysindfald på deres arbejdspladser og frit udsyn ud mod havnen. Rambøll Lys designede i samarbejde med 3xN alt kunstlys internt i huset samt den intelligente lysstyring.

PHOTO: 3XN Arkitekter © Gengivet med tilladelse/Used by permission.

The facade is partially clad in an unusual harlequin pattern. Due to this unconventional structure, Rambøll Lighting was appointed to define and ensure pleasant daylight and artificial lighting in the office areas.


DR (DANISH BROADCASTING), SEGMENT 3, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

Segment 3 i DR Byen i Ørestaden er DR medarbejdernes bygning. Det er det lille segment med den store personlighed tegnet af Gottlieb & Paludan + Nobel. Arkitektonisk lethed og minimalisme overfor nabosegmenternes volume og funktionelle udtryk var én af årsagerne til at projektet vandt konkurrencen i sin tid. Dagslys og kunstlys er planlagt med omhu for at understøtte denne arkitektoniske linie.

In the new ‘broadcasting town’ for DR Broadcasting, Segment 3 was designed by Gottlieb & Paludan + Nobel Architects. The building was constructed with a triple skin facade. It appears fully transparent, which reveals the indoor gardens and a central atrium.

Ydelsesbeskrivelse Rambøll Lys har udarbejdet komplet dagslysvurdering og -beregning samt lysstyringsprincip. Dagslyset er optimeret såvel for visuel komfort for DR’s medarbejdere som for energibesparende tiltag. Rambøll Lys har udarbejdet retningslinier for kunstlyset for at sikre, at bygningen fremstår transparent både dag og nat.

PHOTO: Christina Hauschildt © Rambøll Lys

Rambøll Lighting has performed complete daylight and lighting control analysis. The daylighting has been optimized for both visual comfort and energy-efficiency.


ENERGINET, FREDERICIA, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

Energinets nye domicil blev planlagt med fokus på minimering af energiforbrug i forbindelse med køling og belysning.

Energinet’s new head office was planned with a focus on minimising energy use in relation to cooling and lighting.

Ydelsesbeskrivelse Rambøll Lys varetog samtlige dagslys-, sollys- og energiberegninger for Energinets nye domicil. Lysstyring og kunstlyset er designet som supplement til dagslysindfaldet.

PHOTO: Adam Mørk © Rambøl Lys

Rambøll Lighting performed all the daylight, sunlight and energy studies of Energinet’s new offices. The artificial lighting and the lighting controls are designed to complement the daylight availability.


RAMBØLL HEADQUARTER, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

Rambøll’s hovedkontor i København vil i fremtiden ligge i den nye bydel, Ørestad, på Amager. Bygningen er tegnet af Dissing+Weitling arkitekter.

In 2010 Ramboll moved its headquarters to the new development, Ørestad, just south-east of Copenhagen. The building is designed by Dissing+Weitling architecture.

Ydelsesbeskrivelse Rambøll Lys varetager alle aspekter af lysdesign og dagslys/sollysstudier i forbindelse med det nye domicil. Bæredygtighed har været et gennemgående tema i optimeringen af dagslyset.

PHOTO: Rambøll Lys ©

Rambøll Lighting performs all aspects of lighting design as well as daylight and sunlight studies. Sustainability has been a key issue in the development of the lighting design brief.


TRANSFER CENTRE, COPENHAGEN AIRPORT, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

Da Københavns Lufthavn besluttede at inddrage et tagareal, blev Rambøll Lys i samarbejde med Skjoldborg Arkitekter bedt om at omdefinere tagarealet til et overdækket gaderum og frirum til brug for transitpassagerer.

Copenhagen Airport decided to include an existing roof area as the new transfer centre in Terminal 3. Rambøll Lighting, in cooperation with Chr. P. Skjoldborg Architects, was asked to redefine the space and design the lighting in order to create a relaxed outdoor atmosphere inside the covered atrium.

Ydelsesbeskrivelse Rambøll Lys har stået for både dagslys- og kunstlys design med henblik på at skabe en udendørs stemning i det overdækkede atrium. Der er lagt stor vægt på, at der skal være højt til loftet såvel om dagen som om aftenen.

PHOTO: Rambøll Lys ©


SOPHIENBORG, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

En stor gammel gård skulle omlægges til offentlig specialskole for børn med særlige behov. Der blev afholdt en inviteret konkurrence, hvor Rambøll Lys deltog i samarbejde med Arkitekt Jørn Utzon.

A large, historic farm was to be converted into a public school for children with special needs. Rambøll Lighting participated in an invited competition together with the architect Jørn Utzon.

Ydelsesbeskrivelse Rambøll Lys udførte dagslysberegninger med henblik på at optimere dagslysindfaldet i skolen. Naturligt lys og naturligt indeklima var nogle af de vigtigste parametre i dette projekt. Holdet fik en 2. plads.

PHOTO: Rambøll Lys ©

Rambøll Lighting provided complete daylight analysis to optimize the lighting environment in the school. Natural light and indoor climate were the most important parameters in this project. The project won second prize.


SEB BANK, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

Et stort bankdomicil ved havnen i indre København.

Office building for a large bank located by Copenhagen Harbour.

Organisk formet bygningskompleks, hvor dækkene bæres af indre, cylindriske trappekerner. De lette facader står transparente, hvilket understreger bygningens struktur. Projektet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt SLA Landskabsarkitekter.

Ydelsesbeskrivelse Komplet dagslysvurdering og -beregning. Nabobygninger og bygningens egen placering i landskabet har stor betydning, og det har været vigtigt at bibeholde husets transparens og arkitektoniske udtryk såvel om dagen som om natten. Rambøll Lys rådgav angående disse forhold og lysstyring samt angående belysningen i landskabet.

PHOTO: Rambøll Lys ©

The multi-story building’s foot-print is organic in shape, and the floor plates are suspended from large internal cylindrical stair cores. The facade is fully transparent. The building is designed by Lundgaard & Tranberg Architects with the Danish Landscape architects SLA. Rambøll Lighting provided complete daylight analysis as well as lighting design for both interior and exterior spaces.


ARLA, SØNDERHØJ, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

I forbindelse med opførslen af et nyt hovedsæde for Arla i Sønderhøj ved Århus har Rambøll Lys ydet dagslysrådgivning i udformning af facader og atrium.

Rambøll Lighting has acted as daylight consultants on Arla, the dairy product company’s new head office in Sønderhøj by Århus.

Ydelsesbeskrivelse Konsulentbistand til Sahl Arkitekter i forbindelse med materialevalg og udformning af atrium og facader. Beregning af dagslysfaktorer for både facader og atrium, samt vurdering af behovet for solafskærmning. Sammenfattende og vejledende notat om dagslysforholdene.

PHOTO: Rambøll Lys ©

Our services have included consultancy in relation to the design and materials selection of the facades and the central atrium. Daylight factor calculations have been carried out for both facades and atrium. The results have been summarised in a daylight report.


DR DANISH BROADCASTING, SEGMENT 2, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse

About the project...

I forbindelse med renoveringen af indeklimaet i DR Byens Segment 2, har Rambøll Lys i samarbejde med Rambølls afdelinger for varme og ventilation, konstruktioner samt Nobel arkitekter, udarbejdet en gennemgående og integreret tag- og facadeløsning til forbedring af synsog varmeforhold for medarbejderne. Rambøll blev bedt om at finde den optimale løsning inden for hvad der teknisk og æstetisk kunne implementeres.

Rambøll was asked to perform a renovation of the internal environment within the large and dynamic office atrium in Segment 2 of the new ‘broadcasting town’ in Copenhagen. The employees within the atrium experienced direct disability and discomfort glare from extreme daylight ingress as well as severe heating and ventilation noise through skylight and the five floor glass facades. Specialists from all departments within Rambøll in corporation with sub-consultant Nobel Architects found an architecturally integrated solution. A set of specially designed, externally mounted grids to shield off direct sunlight through the skylight combined with a louvered construction on the facade withstand seasonal peaks and provide a technically and aesthetically sound solution.

Ydelsesbeskrivelse Rambøll Lys bidrog med at sikre bedre dagslysforhold for samtlige arbejdspladser i atriet hele året rundt. Store kontrastforhold og problemer ved ubehagsblænding blev afværget som en integreret del af løsningsforslaget med vandrette facadelameller for forbedring af indeklimaet generelt. Synsnedsættende blænding fra solen gennem taget blev løst med særlige overliggende og vinklede riste specielt designet iht. bygningens placering og orientering i forhold til verdenshjørner. PHOTO: Rambøll Lys ©


RAMBØLL LYS

RAMBØLL LIGHTING

Hos Rambøll Lys arbejder vi med at udnytte de muligheder lys giver for at påvirke menneskers oplevelser og velvære.

Natural and artificial light shape our experience of space and architecture. Lighting design can enhance the aesthetics of a building or outdoor space and it opens the possibility for new experiences by day and night. The light setting can invite play or inspire peace, security or balance.

Vi kombinerer den nyeste internationale viden og tendenser inden for lys og brugen af lys med de andre former for rådgivning og projektering, som Rambøll tilbyder. Rambøll Lys understøtter hele projektholdet og arbejder som bindeled mellem teknik og æstetik. Med vores tværfaglige team af designere og ingeniører tilbyder Rambøll Lys en bred vifte af konsulentbistand — lige fra traditionel rådgivning, projektering og planlægning af belysningssystemer til sparring ved de utraditionelle og mere projektspecifikke opgaver. Vi udvikler konstant vores erfaringer med beregning og analyse af både dagslys og kunstlys, visualiseringer, 3D-animeringer, lysmålinger, modelforsøg, lysstyringer, energiberegninger, prisoverslag og alle andre aspekter af lys.

Rambøll Lighting

Contact: Allan Jensen

Hannemanns allé 53 2300 Copenhagen S

Mail: aaj@ramboll.dk

Denmark lightingdesign.ramboll.com

Tel. +45 5161 5812

At Rambøll Lighting we combine the latest international knowledge of lighting design and technology with solid engineering practice. We are a team of highly qualified specialists, and we cover all aspects of any lighting project. Our portfolio is very broad and it includes everything from city masterplans to lighting museums and commercial buildings. We undertake small and large projects for public and private sector clients. Our consultancy is impartial and always takes the wider perspective.

Daylighting  

Daylight is our primary light source. Natural light acts as architecture’s foremost form giver and its mood barometer. It models, reveals te...

Daylighting  

Daylight is our primary light source. Natural light acts as architecture’s foremost form giver and its mood barometer. It models, reveals te...