Page 1

KYSTSIKRING

WWW.RAMBOLL.DK/TRANSPORT


KYSTSIKRING BESKYTTELSE MOD EROSION OG OVERSVØMMELSE.

Kysterne langs de danske farvande er under konstant udvikling på grund af påvirkningen fra vind, bølger og strøm. Nogle kystområder er udsat for erosion mens andre sedimentationsområder med en fremrykkende kystlinje. Ved stormflodshændelser ses en særlig stor påvirkning af kystområderne med erosion og oversvømmelse af baglandet til følge. For at forhindre skader på bygninger og andre værdier kan det være nødvendigt at etablere kystsikringsanlæg til beskyttelse mod hav, fjord og andre marine vandområder. Rambøll har stor erfaring både i at analysere behovet og mulighederne for kystsikring og i planlægning og projektering af egentlige kystsikringsanlæg særligt til beskyttelse mod oversvømmelse. Havstigning En af udfordringerne i forbindelse med beskyttelse af kystområderne er den globale havvandsstigning der forventes i det 21. århundrede. Opvarmning af oceanerne og afsmeltning af ismasserne ved polerne giver i løbet af de næste årtier efter al sandsynlighed en stigning af vandstanden i verdenshavene, der ifølge prognoserne fra ICCP bliver så meget som 0,5 – 1 m i løbet af det 21. århundrede. Sammen med havstigningen får vi en stigende risiko for oversvømmelser og en øget erosion af kysterne. Dette skal tages i regning når ny kystsikring bliver planlagt. Kysthydrauliske analyser Kysthydrauliske studier til vurdering af de stedspecifikke hydrauliske og kystmorfologiske forhold er grundlaget for den korrekte forståelse af et kystområde og og er nødvendig for at analysere nødvendigheden og omfanget af kystsikring. I de hydrauliske analyser undersøges

bølgeforhold, vandstande, strøm og sedimenttransportforhold og de betydende kysthydrauliske processer fastlægges. På baggrund af de hydrauliske analyser fastlægges designvandstand, designbølgehøjder og den mulige indvirkning på sedimenttransporten. Et centralt værktøj i de kysthydrauliske analyser er hydraulisk modellering, som er en af Rambølls kernekompetencer indenfor vandbygningsområdet. Rambøll anvender avancerede numeriske modelværktøjer til modellering af bølger, strøm, vandstand og sedimenttransport i både 1D, 2D og 3D. Projektering af kystsikring De kysthydrauliske analyser danner grundlag for planlægning og projektering af kystsikringen og leder hen mod en identifikation af mulige løsninger. Rambøll tager projektet hele vejen fra de indledende planlægningsfaser og frem til den endelige projektering af kystsikringen. Dette indebærer også involvering i hele procesforløbet, som ofte er nødvendig i forbindelse med kystsikringsprojekter. Rambøll har erfaring både med deltagelse i borgermøder og §1a møder, som er centrale milepæle i processen omkring et kystsikringsprojekt. Desuden bistår Rambøll i forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektet. Sikring mod oversvømmelse Til sikring mod oversvømmelse i forbindelse med højvande og stormflod er der traditionelt anvendt diger og højvandsmure. Disse kan enten etableres helt fremme ved kystlinjen eller tilbagetrukket alt efter forholdene på stedet. Der er dog stor forskel på at etablere et anlæg helt fremme ved kysten og tilbagetrukket bag et forland.

Ved det første kan der være en stor bølgepåvirkning, som skal håndteres på konstruktionen, hvilket kan betyde en øget højde etablering af stenkastning eller andre foranstaltninger. Der kan også være steder, hvor fremskudte barrierer eller sluser etableret til vands, som man ofte ser udenfor Danmark, kan være relevante. Kystsikringanlæg til sikring mod oversvømmelse er typisk: • Diger • Højvandsmur • Sluser • Dæmninger Rambøll har erfaring med projektering af alle disse typer konstruktioner. Sikring mod erosion Kystsikring mod erosion bliver ofte inddelt i hårde og blød løsninger. De bløde løsninger bygger typisk på sandfodring, hvor man løbende tilfører en mængde sand til kysten for at få sedimentbudgettet til at gå op uden at kysten bliver eroderet og dermed trækker sig tilbage. Dette giver en langsigtet helhedsløsning for en større kyststrækning, idet metoden er modstandsdygtig overfor de skiftende hydrodynamiske forhold og ikke giver negative effekter på omkringliggende kyststrækninger. Hårde løsninger eller en kombination mellem hårde og bløde løsninger kan dog være nødvendige til sikring af enkeltbygninger eller områder, hvor det vanskelligt lader sig gøre at etablere en blød løsning. Typiske hårde kystsikringsanlæg er: • Høfder • Stenkastningsskråninger • Fremskudte bølgebrydere • Kystmur Rambøll har erfaring med projektering af både hårde og bløde kystsikringsløsninger.


01 01 DIGEPROJEKT VED NÆSBYSTRAND I Næsby Strand beliggende ud til Storebælt har man de senere år oplevet flere store oversvømmelseshændelser i forbindelse med stormflod. Rambøll har udført de indledende hydrauliske analyser og udarbejdet et skitseprojekt for diget. Desuden har Rambøll ydet teknisk assistance i forbindelse med §1a møde og i de indledende faser af projektet.

02 STORMFLODSSLUSER VED KRONPRINS FREDERIKS BRO I ROSKILDE FJORD 02

03

Udarbejdelse af et konceptdesign for en stormflodssluse i Roskilde Fjord ved den eksisterende Kronprins Frederisk bro i Frederikssund. Slusen skal kunne beskytte byerne i den indre del af Roskilde Fjjord (Roskilde, Jyllinge og Frederikssund) mod stormflod. Konstruktionen består af ponton-sluseporte umiddelbart foran den eksisterende bro. Sluseportene er forankret og ligger vandfyldte nedsænket i et fundament på fjordbunden men kan aktiveres ved at fortrænge vandet i pontonerne ved indblæsning af luft. Opdriften på sluseportene vil hæve disse og forhindre yderligere hævning af vandspejlet i inderfjorden.

03 OG 04 HYDROMODELLERING OG KYSTSIKRING I GØTEBORG Til analysering af effekten af forskellige højvandssikringsløsninger til sikring af Gøteborg mod oversvømmelse, har Rambøll udført et hydraulisk modelstudie. Model studiet tager højde for stormflodshændelser, vandløbs- og elvafstrømning samt ekstrem regn. Risikoen for oversvømmelse er på denne baggrund beregnet for forskellige scenarier. Desuden er der udført et konceptdesign af forskellige løsninger for etablering af diger og højvandsmure.

04


WWW.RAMBOLL.DK/TRANSPORT

Kontakt Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.com

Kystsikring  
Kystsikring  

Rambølls ydelser inden for beskyttelse mod erosion og oversvømmelse.