Page 1

Verbs Veu activa verbs models: amo, amavi, amatum (1): estimar deleo, delevi, deletum (2): esborrar rego, rexi, rectum (3): governar audio, audivi, auditum (4): escoltar Indicatiu A1+(VT)+T

Present

Subjuntiu A1+A+T (2,3,4) A1+E+T (1)

1 amo amas amat amamus amatis amant

2 deleo deles delet delemus deletis delent

3 rego regis regit regimus regitis regunt

4 audio audis audit audimus auditis audiunt

A1+ABA+T (1) A1+EBA+T (2,3,4) Pretèrit imperfet

1 amabam amabas amabat amabamus amabatis amabant

2 delebam delebas delebat delebamus delebatis delebant

1 amem ames amet amemus ametis ament

2 deleam deleas deleat deleamus deleatis deleant

3 regam regas regat regamus regatis regant

4 audiam audias audiat audiamus audiatis audiant

A1+ARE+T (1) A1+ERE+T (2,3) A1+IRE+T (4) 3 regebam regebas regebat regebamus regebatis regebant

4 audiebam audiebas audiebat audiebamus audiebatis audiebant

1 amarem amares amaret amaremus amaretis amarent

2 delerem deleres deleret deleremus deleretis delerent

3 regerem regeres regeret regeremus regeretis regerent

4 audirem audires audiret audiremus audiretis audirent

A1+(VT)+BI+T (1,2) A1+E+T (3,4) Futur imperfet

1 amabo amabis amabit amabimus amabitis amabunt

2 delebo delebis delebit delebimus delebitis delebunt

3 regam reges reget regemus regetis regent

4 audiam audies audiet audiemus audietis audient

A2+ERI+T

A2+T especials

Pretèrit perfet

1 amavi amavisti amavit amavimus amavitis amaverunt

2 delevi delevisti delevit delevimus delevitis deleverunt

3 rexi rexisti rexit reximus rexitis rexerunt

4 audivi audivisti audivit audivimus audivitis audiverunt

A2+ERA+T Pretèrit plusquamperfet

1 amaveram amaveras amaverat amaveramus amaveratis amaverant

Futur perfet

2 deleverim deleveris deleverit deleverimus deleveritis deleverint

3 rexerim rexeris rexerit rexerimus rexeritis rexerint

2 delevissem delevisses delevisset delevissemus delevissetis delevissent

3 rexissem rexisses rexisset rexissemus rexissetis rexissent

4 audiverim audiveris audiverit audiverimus audiveritis audiverint

A2+ISSE+T 2 deleveram deleveras deleverat deleveramus deleveratis deleverant

3 rexeram rexeras rexerat rexeramus rexeratis rexerant

4 audiveram audiveras audiverat audiveramus audiveratis audiverant

2 delevero deleveris deleverit deleverimus deleveritis deleverint

3 rexero rexeris rexerit rexerimus rexeritis rexerint

4 audivero audiveris audiverit audiverimus audiveritis audiverint

A2+ERI+T 1 amavero amaveris amaverit amaverimus amaveritis amaverint

1 amaverim amaveris amaverit amaverimus amaveritis amaverint

1 amavissem amavisses amavisset amavissemus amavissetis amavissent

4 audivissem audivisses audivisset audivissemus audivissetis audivissent

Imperatiu A1+-a,-ate (1) A1+-e,-ete (2) A1+-e,-ite (3) A1+-i,-ite (4)

Taula gramatical: verbs en veu activa  

Taula gramatical: verbs en veu activa