Page 1

Noms Primera declinació singular Nominatiu -a Vocatiu -a Acusatiu -am Genitiu -ae Datiu -ae Ablatiu -a

plural -ae -ae -as -arum -is -is

Segona declinació masculina (-us,-i) Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

masculina (-er,-i) singular -us -e -um -i -o -o

plural -i -i -os -orum -is -is

Tercera declinació masculina o femenina singular Nominatiu Ø Vocatiu Ø Acusatiu -em Genitiu -is Datiu -i Ablatiu -e (-i)

plural -es -es -es -um (ium) -ibus -ibus

Quarta declinació masculina o femenina singular Nominatiu -us Vocatiu -us Acusatiu -um Genitiu -us Datiu -ui Ablatiu -u

plural -us -us -us -uum -ibus -ibus

Cinquena declinació singular Nominatiu -es Vocatiu -es Acusatiu -m Genitiu -ei Datiu -ei Ablatiu -e

plural -es -es -es -erum -ebus -ebus

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

neutra singular -er -er -um -i -o -o

plural -i -i -os -orum -is -is

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

singular -um -um -um -i -o -o

neutra Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

singular Ø Ø Ø -is -i -e (-i)

plural -a (ia) -a (ia) -a (ia) -um (ium) -ibus -ibus

neutra Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

singular -u -u -u -us -ui -u

plural -ua -ua -ua -uum -ibus -ibus

1

plural -a -a -a -orum -is -is

Taula gramatical: Els noms. Les cinc declinacions  

Declinacions en taula gramatical