Page 1

Llatinismes i dites llatines Llengua llatina I. 2n de batxillerat


Llatinismes i dites llatines

Curs 20112011-2012

2


Llatinismes i dites llatines Expressions d'origen morfològic divers que s'han adaptat a l'ortografia catalana i s'usen com a sintagmes nominals en diferents àmbits Accèssit Literalment "s'hi ha apropat". Segon premi. Premi que es dóna un cop donat tots els premis.

Addenda Allò que cal afegir. Afegit a alguns documents.

Agenda Allò que cal fer.

Àlies/Alias Altrament, d'una altra manera, també anomenat/da

Àlter ego Un altre jo. Es diu de la persona amb qui es té molta confiança

Desideràtum La cosa desitjada

Esnob Abreviatura de Sine NOBilitate, sense noblesa, sense categoria social.

Lapsus Literalment: relliscada. Error, equivocació involuntària

Maremàgnum Literalment: "mar gran". Multitud de coses desordenades, confusió, caos

Memoràndum Allò que ha de ser recordat (participi de futur actiu neutre). Llibre en què s'apunten les coses que s'han de recordar

Plus Més. A vegades es fa servir com a substantiu neutre com a sinònim de "sobresou" o "quantitat afegida"

Postdata Literalment: "Després de donada (la carta)". Escrit al final d'una carta (abreujat: PD)

3


Llatinismes i dites llatines Quid Literalment "què". La part important, el nucli

Quòrum Literalment: "dels quals". Nombre mínim (dels quals) que es necessita per donar validesa a determinats acords

Súmmum El grau més elevat. El màxim

Ultimàtum Últim plaç, últim avís

Vis còmica Força còmica, facultat de fer riure

4


Llatinismes i dites llatines Expressions d'origen morfològic divers que no s'han ada adaptat a diferents com a l'ortografia catalana i s'usen en àmbits sintagmes nominals en la forma llatina Casus belli Motiu de guerra, motiu per declarar la guerra

Modus operandi Manera de treballar

Modus uiuendi Manera de viure, estil de vida

Opera prima Obra primera, primer treball. S'aplica, en el món de l'art al primer llibre d'un escriptor, a la primera pel·lícula d'un director de cinema…

Quid pro quo Una cosa per una altra, una cosa a canvi d'una altra

Rara auis Ocell rar. Persona diferent de la majoria, excepcional

Statu quo En l'estat actual. Posició social

Totum revolutum Tot barrejat, calaix de sastre, una mica de tot

Vox populi La veu del poble. Rumor generalitzat

5


Llatinismes i dites llatines Expressions d’ d’àmbit general amb sentit adverbial temporal. A posteriori Amb posterioritat, després, després d'examinar-ho

A priori Prèviament, amb antelació, abans d'examinar-ho

Ante meridiem Abans del migdia (abreujat en els rellotges A.M.)

Hic et nunc Aquí i ara

In extremis En el darrer moment, en el moment de morir

In fraganti L'expressió original era in flagranti delicto. En el moment exacte del delicte. Sorprès fent alguna acció criminal, sense que hi hagi dubte

Ipso facto En el mateix moment, ràpidament, immediatament

Post meridiem Després del migdia (abreujat: PM)

Sine die Sense dia, sense data, indefinidament

Suo tempore Al seu temps. Les coses s'han de fer oportunament

6


Llatinismes i dites llatines Expressions d’ d’àmbit general amb sentit adverbial modal.

Ad hoc Expressament. Per això.Amb una finalitat concreta. Equival a "per això, especialment"

Bis Dues vegades

Ex abrupto De sobte, bruscament. També existeix exabrupte, com a "sortida de to"

Ex aequo Des de l'igual. Amb igual mèrit, amb els mateixos punts, amb igualtat

Ex professo Expressament

Gratis et amore De franc i per amor (a Déu). És l'origen de la paraula "gratis"

In albis En blanc, quedar-se en blanc, sense comprendre o reaccionar

In crescendo Creixent, augmentant

Lato sensu En sentit ample, de manera general. Contrari a stricto sensu

Motu proprio (no motu propio) Per pròpia voluntat, lliurement, sense estar-hi obligat

Sine qua non Sobreentès conditio al proncipi. Literalment, "condició sense la qual no", condició indispensable.

Stricto sensu En el sentit estricte. Rigorosament

7


Llatinismes i dites llatines Expressions usades principalment en l’ l’àmbit jurídic.

De facto De fet. S'oposa a de iure

De iure De dret. S'oposa a de facto

Dura lex, sed lex La llei és dura, però és la llei

Habeas corpus Dret de la persona detinguda a ser escoltada davant d'un jutge. Literalment vol dir "tinguis el cos"

In dubio, pro reo En cas de dubte cal estar a favor de la persona detinguda

Patria potestas Poder del pare sobre els fills

Persona non grata Persona no grata. Indesitjable.

Si uis pacem, para bellum Si vols pau, prepara la guerra. Màxima dels moviments contraris al pacifisme.

Sub iudice Sota el jutge, pendent de ressolució

8


Llatinismes i dites llatines Expressions usades principalment en l’ l’àmbit mèdic.

Coitus interruptus Coit interromput. Mètode anticonceptiu que consisteix en l'extracció del penis de la vagina abans de l'ejaculació i responsable de molts embarassos no esperats

Delirium tremens Deliri amb tremolors (per excés d'alcohol)

In uitro En el vidre. Es refereix a experiments fets al laboratori, sobre el vidre i no en un ésser viu

Placebo Em curaré. Efecte mèdic que resol la malaltia per la creença del pacient en la seva curació, no per la medicina donada.

Rigor mortis Immobilitat del cos en el moment de la mort

9


Llatinismes i dites llatines Expressions referides generalment a l’ l’àmbit universitari

Alma mater Mare nodridora. Els poetes llatins anomenaven així la pàtria

Cum laude Amb lloança. S'afegeix a vegades a les notes universitàries.

Ex cathedra Des de la cadira (del mestre), amb l'autoritat d'un mestre

Honoris causa Per causa de l'honor, per honor

Numerus clausus Nombre tancat. Nombre d'alumnes que poden accedir a la Universitat

10


Llatinismes i dites llatines Expressions usades per referirreferir-se a tòpics literaris

Aurea mediocritas Mediocritat daurada: és preferible la vida tranquila, aparentment mediocre, a les lluites pel poder i la riquesa

Beatus ille Feliç aquell. Tema literari d'Horaci que enalteix la vida retirada. El desenvolupa també Fray Luis de León al Renaixement espanyol

Captatio beneuolentiae Captació de benevolència. En alguns discursos s'usen al principi algunes expressions divertides o afavoridores de la concurrencia per captar l'atenció i la bona voluntat del públic o del jurat

Carpe diem Aprofita el dia, aprofita la vida. Tema d'Horaci als seus Carmina

Deus ex machina Déu des de la màquina: desenllaç inverosímil d'una situació complicada. En les tragèdies gregues es resol una situació final molt complicada fent que un déu baixi a l'escenari des d'un

Vbi sunt On són? Tòpic de la literatura medieval per explicar la poca importància de les coses materials, que s'emporta la mort i ens fa preguntar què en queda, on són els béns materials i les persones

11


Llatinismes i dites llatines Aforismes i expressions expressions proverbials

Ad kalendas Graecas Fins a les calendes gregues. En el calendari grec no hi havia calendes, de manera que l'expressió vol dir "sense data concreta". S'usa per indicar que un assumpte no tindrà data d'acabament

Alea iacta est La sort està llançada. Els daus estan tirats. Frase de Juli Cèsar després de creuar el riu Rubicó, que el portava a Roma a fer la guerra civil contra Pompeu. Vol dir "ja no s'hi pot fer res" en una

Cogito ergo sum Penso, així doncs existeixo. Frase del filòsof Descartes

Errare humanum est Fallar és propi de l'home. Equivocar-se és humà

Facta, non uerba Fets, no paraules

Festina lente Afanya't lentament. Quan tens pressa no corris que sovint hauràs de perdre temps fent les coses més d'un cop

Mens sana in corpore sano Ment sana en un cos sà. Cal cultivar el cos a part de l'esperit. Cal fer esport

Non plus ultra No més enllà. Límit que no s'ha de superar

Panem et circenses Pa i espectacles de circ. El que s'ha de donar al poble perquè no pensi gaire i no protesti

Veni, uidi, uici He arribat, he vist, he vençut. Paraules atribuïdes a Cèsar després de la conquesta de les Gàl·lies

12


Llatinismes i dites llatines Altres expressions d’ d’ús general

Et cetera I les altres coses

Id est Això és, és a dir. Sovint s'abreuja amb les sigles: i.e.

Idem El mateix

In situ En el lloc mateix

Post scriptum Després de l'escrit (abreujat:PS). Sinònim de post data

Sui generis Literalment: "del seu gènere". A la seva manera, de manera molt particular

Verbi gratia Per exemple. També es pot escriure verbigratia o v.gr.

Versus Preposició d'acusatiu amb el significat de cap a o contra. Abreujat: vs.

Vice uersa Al revés, al contrari

13


Llatinismes i dites llatines Expressions d’ d’origen religiós que s’ s’usen en àmbits generals Anno Domini (A.D.) En l'any del Senyor. Les inicials (aD) s'utilitzen en anglès per referir-se a la nostra era després de Crist (dC)

INRI Iesus Natus Rex Iudaeorum: Jesucrist Nascut Rei dels Jueus

Mea culpa Per culpa meva, reconeixement de falta

Peccata minuta Pecats petits. Faltes de poca importància

Per saecula saeculorum Pels segles dels segles. Per sempre. Sol acabar les oracions cristianes abans de l'amén

Rèquiem Descans. Obra musical que il·lustra la mort de Crist (el Requiem de Mozart, el Requiem de Fauré...)

RIP Requiescat (nt) In Pace. Descansi (n) en pau

Sancta Sanctorum El lloc més sant o sagrat. La part més important d'un tot

Vade retro Allunya't de mi. Paraules dirigides a Satanàs

Vrbi et orbi A la ciutat (de Roma) i al món sencer. Als quatre vents

14


Llatinismes i dites llatines Expressions usades principalment en els àmbits socioeconòmic i polític. Curriculum uitae Cursa de la vida. Detalls i dades professionals i formatives d'una persona

Dèficit Literalment, "n'ha faltat". Quantitat que falta en uns ingressos en relació a les despeses. És contrari a superavit

Grauamen Pes o càrrega afegida

Hàbitat Literlment "ell viu". Lloc on viu determinada espècie d'animals

Per capita Per cap, per persona.

Ratio Literalment: "raó". Mitjana proporcional

Referèndum Allò que ha de ser consultat. Votació.

Superàvit Literalment "n'ha sobrat". S'oposa a deficit. S'usa en el llenguatge econòmic per indicar els diners sobrants en un pressupost

15

Llatinismes i dites llatines  

Llatinismes i dites llatines

Llatinismes i dites llatines  

Llatinismes i dites llatines

Advertisement