Page 1

จดหมายขาวศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC Newsletter…. จดหมายขาว ITC ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ระหวาง กรกฎาคม-กันยายน 2553 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี Information Technology Center (ITC) http://www.it-center.rbru.ac.th/

บันทึกจากหัวหนาศูนย ฯ

ชวงนี้เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2553 เปนชวงเวลา ของการสรุปผลงานและวางแผนสําหรับปงบประมาณ 2554 ตอไป สําหรับโครงการตาง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศในป 2553 ไดสําเร็จลุลวงไปประมาณ 90 % (จากทั้งหมด 30 โครงการ ไมไดดําเนินการ 3 โครงการ เนื่องจากไมมีงบประมาณ) ส ว นในป ง บประมาณ 2554 นี้ ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได งบประมาณ 140,000 บาท ซึ่งเปนงบประมาณที่นอยมากสําหรับ การบริ ห ารจั ด การของศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศให ค รอบคลุ ม ทุกภารกิจ ข า วดี ที่ จ ะแจ ง ให ท ราบคื อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมาย ให ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ า เนิ น การสํ า รวจการติ ด ตั้ ง ระบบ เครื อข า ยไร สายให ครอบคลุ ม มากขึ้ น (มี น าคม 2553) โดยศูน ย ฯ ไดจัดทําโครงการติดตั้งระบบเครือขายไรสายและจัดทําแผนการติดตั้ง เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณสําหรับการติดตั้ง ระบบ ฯ แลว (กรกฎาคม 2553) ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินจัดซื้อ ตองใชเวลาอีกประมาณ 2 – 3 เดือน จึงจะแลวเสร็จซึ่งจะทําใหระบบ เครือขายไรสายครอบคลุมอาคารเรียนและอาคารสํานักงานมากขึ้น

Contents ……... นําเสนอเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นมา................ 2 แนะนําเว็บไซตมหาวิทยาลัย เวอรชั่นใหม...................................... 3 งานพัฒนาบุคลากร “ระบบบุคลากร”.......................................... 4 แนะนําขั้นตอน “การปรับปรุงงานระหวางทํา”………..................... 4 โครงการซิม RBRU………………………………………………………………………...… 5 สถิติการเขาใชงานเครือขายไรสายมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (WIFI_RBRU)……………………………………………………………... 6 สถิติผูใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศ....................................................................………………... 7 คลินิก IT…………………………………………………………………………………………….. 8 ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2553 ศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศ..................................................................................... 9 สถิติผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ............................ 12 แนะนําบุคลากรใหม...................................................................... 12


2

นําเสนอเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ทีไ่ ดพฒ ั นาขึน้ มา

โดย ... แพรวพรรณ ศิริกุล

“ สวัสดีทานผูอานทุกทาน ในฉบับนี้ดิฉันขอนําเสนอเว็บไซตของหนวยงานตางๆที่ไดพฒ ั นาขึ้นมาโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอเชิญชวนใหทานผูอานทุกทานแวะเวียนเขาไปเยี่ยมชมกันดูคะ“ เรามาเริ่มจากเว็บไซตแรกกันเลยคะ เปนของหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเขาชมเว็บไซตไดที่ http://www.grad.rbru.ac.th/ จะมีการแนะนํา หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งทําใหผูที่สนใจศึกษาตอคนหาขอมูลไดสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเขาไปที่เมนู “หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอน” เมื่ อ คลิ ก เข า ไปจะแสดงหลั ก สู ต รทั้ ง 8 หลั ก สู ต ร

เว็บไซตลําดับตอมานั้นเปนเว็บไซตของคณะนองใหมแหงมหาวิทยาลัยราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี นั่ น ก็ คื อ คณะอั ญ มณี ศ าสตร แ ละประยุ ก ต ศิ ล ป http://www.gemandart.rbru.ac.th/ เว็บไซตนี้จะแนะนําเกี่ยวกับประวัติและ บุคลากรของคณะ นอกจากนี้ยังมีเว็บบอรดและสายตรงคณบดีเปนสื่อกลาง ให ผู ที่ ส นใจนํ า เรื่ อ งราวต า งๆ มาพู ด คุ ย หรื อ แจ ง ข อ สงสั ย ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ คณะอั ญ มณี ศาสตรและประยุกตศิลป

เว็บไซตตอมาที่จะขอนําเสนอคือ เว็บไซตของหนวยงานตรวจสอบภายใน http://www.internal-audit.rbru.ac.th/ ในเว็บไซตจะบอกเลาถึงความสําคัญ ของหนวยงานตรวจสอบภายในทีม่ ีตอองคกรของเรา

และเว็บไซตสดุ ทายสําหรับจดหมายขาวฉบับนี้ ขอนําเสนอเว็บไซตจํานวน 7 ภาควิชาจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งทางศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาหนาโฮมเพจของเว็บไซตดังนี้

1

2

ที่กลาวมาในขางตนนี้เปนบางสวนของเว็บไซตที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาขึ้น ภายในเว็บไซตแตละเว็บไซตยังมีเนื้อหาที่นาสนใจอีกมากมาย ทานผูอานลองเขาไปเยี่ยมชมกันดูคะ เพื่อเปนกําลังใจในการพัฒนาเว็บไซต ตางๆ ตอไป

3

4

6

5

7

*** 1.ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2.ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 3.ภาควิชาพลศึกษา 4.ภาควิชาบริหารการศึกษา 5.ภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา 6.ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 7.ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา


แนะนําเว็บไซตมหาวิทยาลัย เวอรชนั่ ใหม

3

โดย ... ลัดดา เชิดชมกลิ่น

สวัสดีคะ หลังจากที่จดหมายขาวของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศหายหนาหายตากันไปเสียนาน ตอนนี้ไดกลับมาพบกันอีกแลว การกลับมาครั้งนี้ก็มีอะไรใหม ๆ มาบอกกลาวใหกับทุกคนไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซตมหาวิทยาลัย ภายในเว็บไซต ประกอบ ดวยเมนูตาง ๆ ดังนี้ - สายตรงผูบริหาร เปนชองทางที่ใชในการติชม รองเรียนเรื่องเดือดรอน ของทุกคนที่ปฏิบัติงานหรือกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย - ศิ ษ ย เ ก า เป น เว็ บ ไซต ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า ของ มหาวิทยาลัย - ติดตอ เปนชองทางที่ใชในการติดตอมายังมหาวิทยาลัยประกอบดวย แผนที่ เบอรโทรศัพท ที่อยู การเดินทาง หมายเลขและชื่ออาคาร เมนูดานซายมือ RBRU Service เปนระบบบริการOnline ของมหาวิทยาลัยเชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบริการการศึกษา ระบบประเมินการ ดานหนา เป น ข า วประชาสั ม พั น ธ ด า นต า ง ๆ ล า สุ ด ได แ ก RBRU Service งานสารสนเทศ ชีวิตในรั้วชมพู– เขียว RBRU Gallery คายชมพู–เขียว Banner และ Counter แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต เมนูดานบน - เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติของมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยม คติธรรมประจํามหาวิทยาลัยและพันธกิจ - สภามหาวิ ท ยาลั ย จะลิ ง ค ไ ปที่ เ ว็ บ ไซต ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ รายงานการประชุ ม มติ ที่ ป ระชุ ม ระเบี ย บ คํ า สั่ ง และขอบังคับ - คณะ/หน ว ยงาน ประกอบด ว ยรายชื่ อ ทั้ ง 10 คณะ และหน ว ยงาน ภายในมหาวิทยาลัยที่ไดมีการจัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน

เรี ย นการสอนออนไลน RBRU mail และยั ง มี ร ะบบอื่ น ๆ มากมาย ระบบสารสนเทศ ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับนักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย Facebook Rambhaibarni และ Newsletter ดานลาง เมนูชีวิตในรั้วชมพู – เขียว ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหอพัก แหลงเรียนรูที่นักศึกษาสามารถเขาถึงกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา เชน ประเพณีไหวครู-วิ่งโปงลาน คายชมพู–เขียว การแขงขันกีฬาภายใน *** RBRU Gallery เปนภาพถายทุกซอกทุกมุมภายในมหาวิทยาลัยที่ไดเก็บ มาฝากสําหรับผูที่สนใจไดชมกันวามหาวิทยาลัยของเราก็มีทิวทัศนที่สวยงาม ไมแพที่อื่น ๆ

ของตนเอง - คณะกรรมการผูบริหาร ประกอบดวยรายชือ่ คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย “ ทายนี้หากท านใดหรือหนวยงานใดตองการใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยประชาสัมพันธขอมูล หรือตองการติชมก็สามารถสง E-mail มาที่ itc@rbru.ac.th ยินดีบริการและนอมรับคําแนะนําจากทุกทาน ”


งานพัฒนาบุคลากร “ระบบบุคลากร”

4

ตอนนี้ระบบบุคลากร ในสวนของงานพัฒนาบุคลากร ผูดูแลระบบไดมี การปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมใหรองรับการใชงานแบบกระจายภาระงานไดแลวคะ เนื่องจากหนวยงานการเจาหนาที่ ไดแจงมายังศูนยฯ เกี่ยวกับเรื่องการกระจาย ภาระงานพัฒนาบุคลากรในระบบบุคลากร คือ ใหแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ เองซึ่งการดําเนินการคอนขางยุงยาก เพราะวาระบบบุคลากรที่บริษัท วิชั่น เน็ต ไดพัฒนาไวใหนั้น รองรับการทํางานสําหรับสวนกลางเทานั้น จึงเปนหนาที่ของ ผูดูแลระบบที่จะตองปรับปรุงโปรแกรม ซึ่งในขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงเสร็จ เรียบรอยพรอมใชงานแลว ทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใชงานกันนะคะ สําหรับทานใดที่ไมเคยใชระบบ MIS มากอน แตตองมารับผิดชอบงานดานพัฒนาบุคลากรอาจไมคุนหนาคุนตากับ หนาจอโปรแกรมซักเทาไร จึงขอแนะนําวิธีการเขาใชงานระบบบุคลากรในสวนของ งานพัฒนาบุคลากร รับรองวางาย ไมยุงยาก ทําเสร็จไดในหนาจอเดียว เริ่มตนที่ เปด Web Browser ในเครื่องคอมพิวเตอรของเรา จากนั้น พิม พ URL ของระบบ MIS ดัง นี้ http://doc.rbru.ac.th/vncaller เมื่อปรากฏหน าจอ ระบบ MIS แล วให คลิกที่ แลวกรอก Username และPassword เพื่อเขาสูการใชงาน เมนูที่ เราจะใชในการกรอกขอมู ล คื อ เมนู งานพั ฒนาบุคลากร ขอ 2 : บัน ทึ ก ประวัติการฝกอบรมดูงาน

โดย ... อาริษา ศรีเจริญ

วิธีการใชงานนั้นเชนเดียวกับระบบ MIS ระบบอื่นๆ คือ เลือกหนวยงาน ที่เราตองการจะกรอกขอมูล (จะเห็นเฉพาะหนวยงานที่สังกัด) สามารถเรียกดูขอมูล เกาที่เคยกรอกขอมูลไวแลวไดจากชอง และกรอกขอมูลเพิ่ม ไดโดยเลือก จากนั้นกดปุม แลวทําการกรอกขอมูลตาม หัวขอตางๆ ก็เปนอันเสร็จเรียบรอย สํ า ห รั บ วิ ธี ก า ร กรอกขอมูลอยางละเอียดนั้น ทางศู น ย ฯ ได มี ก ารจั ด ทํ า เป น คู มื อ ไว แ นบพร อ มกั บ บั น ทึ ก ข อ ความรายงาน ผลการดํา เนิ น งานหากงาน ในส ว นนี้ จ ะเป ด ให ใ ช อ ย า ง เปนทางการ คูมือและวิธีการกรอกขอมูลดังกลาวนั้น ก็จะถูกสงไปยังผูที่รับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลากรโดยตรง ซึ่งคงจะตองรอการประกาศใหใชงานจากหนวยงาน การเจาหนาที่ อยางเปนทางการกอน

แนะนําขั้นตอน “การปรับปรุงงานระหวางทํา” โดย ... อังคณา วุฒิ สําหรับฉบับนี้ ขอแนะนําการใชงานของระบบจัดซื้อจัดจาง ในกรณีที่ ทางคณะหรือหนวยงานตองการจางทําครุภัณฑ เชน ตู โตะ ฯลฯ ที่มีมูลคามากกวา 10,000 บาท ซึ่งถือวาเปนครุภัณฑ เมื่อไดทําการจางงานเสร็จแลว พัสดุชิ้นนั้น จําเปนตองมีหมายเลขครุภัณฑ ในการทําใบจางทําครุภัณฑที่หนวยงานกรอกขอมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) นั้น ถาไมไดเลือกเปนงานระหวางทําใน ใบขอจาง เมื่อมีการตรวจรับครุภัณฑจะทําใหครุภัณฑนั้นไมมีหมายเลขครุภัณฑ หลังจากการจางนั้นเสร็จสิ้น ดวยเหตุนี้ ผูดูแลระบบจึงขอแนะนําเทคนิคเล็กๆ นอยๆ ในการจัดจางทําครุภัณฑ มีเพียงขอแตกตางตรงการเลือกประเภทกลุมพัสดุใหเปน งานระหวางทํา ดังภาพ

จากนั้นเมื่อทําการตรวจรับครุภัณฑเสร็จเรียบรอยแลว ควรเขาไปทํา การปรับปรุงงานระหวางทําในเมนูปรับปรุงงานระหวางทํา

โดยเลือกคลังพัสดุของหนวยงานที่ทําแลวคนหาใบตรวจรับ เมื่อพบ ใบตรวจรับที่ตองการแลวใหคลิกเลือกรายการที่ตองการ รายการจะเขาไปอยูในชอง รายการสีเขียว ถือวาเปนการเสร็จสิ้น จะไดรหัสครุภัณฑดังภาพ


โครงการซิม RBRU

5 โดย ... เอกลักษณ สุขทั้งโลก

กอนอื่นก็ขอสวัสดีทานผูอานทุกทานนะครับ ที่ติดตามความเคลื่อนไหวขาวสารของทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับฉบับนี้ผมขอประชาสัมพันธ เอ!! แนะนําดีกวาครับ โครงการดีๆ อีกโครงการหนึ่ง ที่นาจะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนั่นคือ โครงการ“ซิม RBRU” เปนโครงการใหบริการ ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผานทางบริการ SMS นั่นเอง อิอิ...... ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มระดับการบริการถึงตัวนักศึกษาใหไดรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ สะดวกและรวดเร็ว สําหรับผูที่ใชงานทรศัพทมือถือ เครือขายของ เอไอเอส (จีเอสเอ็ม แอดวานซ / วัน-ทู-คอล / จีเอสเอ็ม 1800) มีขั้นตอนการสมัครเขาใชบริการดังนี้ การลงทะเบียนใชงาน สามารถลงทะเบียนไดทางโทรศัพทมือถือ ผานระบบ SMS หรือ ลงทะเบียนผานเว็บทะเบียนก็ไดตามสะดวก วิธีการลงทะเบียนใชงานผานทาง SMS 1. ใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่ ต อ งการเข า ร ว มโครงการในการลงทะเบี ย น 2. พิมพ SMS รหัสนักศึกษา เวนวรรคหรือจุลภาค รหัสระบบบริการการศึกษา ส ง ไปยั ง หมายเลข 9010492 เช น 51010011234567 หรื อ 5101001, 1234567 วิธีการลงทะเบียนผานเว็บทะเบียน 1. Login เขาเว็บทะเบียนของมหาวิทยาลัย โดยใช “รหัสประจําตัว” และ “รหัสผาน” ตามปกติ 2. คลิกทีป่ ุม “สมัครรับขาว SMS ฟรี” จะปรากฏหนาสมัครผาน WEB 3. กรอกหมายเลขโทรศัพทมือถือ ในชอง Mobile Number 4. กดปุม Send SMS ระบบจะสง “รหัสยืนยัน” ไปยังโทรศัพทมือถือ 5. ใหกรอก “รหัสยืนยัน” ในชอง Confirmation Code 6. กดปุม Confirm เปนอันเสร็จ

การใชงาน

การแจงขาวสารตางๆ จากอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ผูที่ไดรับการลงทะเบียนแลว จะไดรับขาวสารสําคัญตางๆ ผาน ระบบ SMS ทันที ที่อาจารยหรือเจาหนาที่สงขาวสารถึงนักศึกษาผานระบบ WEB MSG นักศึกษาจึงไมพลาดขาวสารสําคัญตางๆจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอความตางๆ จะเปน ขอความเดียวกั นกับที่ นักศึก ษาพบบน WEB ระบบ ทะเบียนนั่นเองครับ การแกไขหมายเลขโทรศัพท กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทที่เขารวมในโครงการ สามารถทําไดโดยการลงทะเบียนใชงานอีกครั้ง โดยใชหมายเลขโทรศัพทใหม ที่ตองการเปลี่ยนในการลงทะเบียน (ดูรายละเอียดไดจาก “การลงทะเบียนใช งาน”) เมื่อลงทะเบียนสําเร็จระบบจะยกเลิกการใชงานหมายเลขเดิม และ เปลี่ยนมาเปนหมายเลขใหมโดยอัตโนมัติ การยกเลิกการบริการ พิ ม พ SMS คํ า ว า unregister รหั ส นั ก ศึ ก ษา เว น วรรค รหั ส ผ า น ระบบบริ ก ารการศึ ก ษาส ง ไปยั ง หมายเลข 9010492 เช น unregister 5319991001 111026 การสง SMS ขอมูลขาวสารการศึกษาผานระบบ WEB MSG

 

ผูสง (ทั้งอาจารย และเจาหนาที่) สามารถใชงานระบบในการสง ข า วสารผ า นระบบทํ า บั น ทึ ก ถึ ง ผู เ รี ย น (WEB MSG) ตามปกติ โดยระบบ จะจัดสงขอความดังกลาวอัตโนมัติผานระบบ SMS ไปยังผูรับที่ไดลงทะเบียน ในโครงการไว


6

วิธีการสงขอมูลขาวสารการศึกษาผานระบบ WEB MSG สําหรับอาจารย (ใชเมนู ทําบันทึกถึงนักศึกษา)

วิธีการสงขอมูลขาวสารการศึกษาผานระบบ WEB MSG สําหรับ เจาหนาที่ (ใชเมนู ทําบันทึกถึงนักศึกษา Back office)

อาจารยสามารถสงขอความ/ทําบันทึกถึงนักศึกษาแตละคน หรือ นักศึกษาในกลุมเรียนที่กําหนด หรือนักศึกษาทุกคนที่อาจารยทานนั้นเปน ที่ปรึกษาได โดยใชโปรแกรม WEB MSG เดิมหนาตาก็ตามรูปดานลางครับ ขอความที่สงถึงนักศึกษาแตละคน หรือนักศึกษาในกลุมเรียนที่กําหนดจะ ปรากฏอยูในหนาขาวประกาศของนักศึกษาแตละคน และจะถูกสงผานระบบ SMS ไปยังมือถือของนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนในโครงการนี้ไวครับ

เจ า หน า ที่ ส ามารถส ง ข อ ความ/ทํ า บั น ทึ ก ถึ ง นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน หรื อ นั ก ศึ ก ษาในกลุ ม เรี ย นที่ กํ า หนด ข อ ความที่ ส ง ถึ ง นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคน หรื อ นั ก ศึ ก ษาในกลุ ม เรี ย นที่ กํ า หนดจะปรากฏอยู ใ นหน า ข า วประกาศ ของนัก ศึกษาและจะถู กส งผานระบบ SMS ไปยั งมื อถื อ ของนั กศึก ษาที่ไ ด ลงทะเบียนในโครงการนี้ ไว โดยใชหนาจอเดิมที่ ใชในการสง WEB MSG ถึงนักศึกษา

ภาพแสดงหนาจอสําหรับสงขอความใหนกั ศึกษา

ขณะนี้ระบบก็ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวครับ และเปดใหนักศึกษาสมัครมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ซึ่งมีผูใชบริการประมาณ 1,071 คน หากมีปญหา หรือขอสงสัยเกี่ยวกับระบบ ติดตอ ฝายผูดูแลระบบ โทร. 3514 ครับผม ฉบับนีก้ ็ลากันแคนี้ สวัสดีครับ....

สถิตกิ ารเขาใชงานเครือขายไรสายมหาวิทยาลัยราช ภัฏรําไพพรรณี (WIFI_RBRU)

โดย ... เอกนรินทร สรอยศรี

สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้ผมไดดําเนินการ จัดเก็บรวบรวมสถิติการเขาใชงานเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีครับ หลังจากที่จดหมายขาวเมื่อฉบับที่แลวผมไดเขียนถึงเรื่องราว เกี่ ยวกับ เรื่ อ งเครื อข า ยไรส ายมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ รํ าไพพรรณี และวิ ธีก าร เชื่อมตอเขาใชงานไปแลว มาถึงจดหมายขาวในฉบับนี้เรามาดูกันบางดีกวา วามีสถิติผูเขาใช งานเครือขายไรสาย (WIFI_RBRU) ของมหาวิทยาลัย เปนจํานวนเทาไร งานระบบเครื อ ข า ยและซ อ มบํ า รุ ง ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได ติดตั้งตัว Server WCS (Wireless Controller System) เพื่อตรวจสอบผูเขาใช

หมายเหตุสถิตติ ั้งแตวนั ที่ 13 พ.ค. – 29 ส.ค. 2553

ชวงเวลาที่มีจํานวนผูเขาใชงานมากที่สุด คือชวงเวลาประมาณ 13.00 น.- 14.00 น. ของทุกวันครับ

งานเครือขายไรสาย รวมถึงจํานวนผูเขาใชงานในแตละวันโดยเริ่มติดตั้งเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จํานวนผูเขาใชงานสรุปเปนกราฟแทงไดดังนี้ครับ งานเครือขายและซอมบํารุง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําปายสติ๊กเกอร สัญลักษณ WIFI_RBRU ไปติดไวตามอาคารตาง ๆ บริเวณที่สามารถใชงาน Wireless ได เมื่อเห็นสัญลักษณนสี้ ามารถเขาใชงาน Wireless ไดทันทีครับ


7 สถิตผิ ใู ชบริการเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ... ปริญญา ภารดีรุจิรา

งานระบบเครือขายและซอมบํารุง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี โดยมี เ ครื่ อ งให บ ริก าร Server ตางๆ ดังนี้ครับ ระบบยื น ยั น ตั ว ตน (Authentication), ระบบขอพื้ น ที่ จั ด ทํ า เว็บไซต, ระบบอีเมล (E-Mail Account) และระบบการขอใชเครือขาย ผานโมเด็ม (Radius) ในแตละระบบมีผูใชงานเปนจํานวน ดังตาราง ตอไปนี้ ระบบเครื่องใหบริการ Server

นักศึกษา

บุคลากร

รวมจํานวนผูใชงาน

ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

9,394

685

10,079

ระบบขอพื้นที่จัดทําเว็บไซต

386

194

580

ระบบอีเมล (E-mail Account)

206

145

351

ระบบการขอใชเครือขายผานโมเด็ม (Radius)

167

149

316

ขอมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553

จากสถิ ติ จํ า นวนผู ใ ช ง านระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย จะเห็นไดวาระบบยืนยันตัวตน (Authentication) นั้นมีจํานวนผูใชงาน

สําหรับบุคลากรใหมหรือนักศึกษาใหม สามารถขอ Username

อยูเปนจํานวนมากเปนหลักหมื่นเลยทีเดียวครับ เพราะบุคลากรและ

และ Password ระบบยืนยันตัวตน และระบบใหบริการ Server อื่นๆ

นักศึกษาจะตองเขาใชงานระบบนี้กอนเปนอันดับแรกถึงจะเขาใชงาน

ดังที่กลาวไปแลวขางตนไดงายๆ เพียงเขาไปที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย

ระบบอื่นๆ ไดครับ ฉะนั้นบุคลากรหรือนักศึกษาจะตองมี Username

http://www.rbru.ac.th หนวยงานภายใน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ Password สํ า หรั บ เข า ระบบยื น ยั น ตั ว ตน เป น อั น ดั บ แรกจึ ง จะ

เมนู Download แบบฟอรม ซึ่งจะมีใหดาวนโหลดแบบฟอรมที่ใชใน

สามารถใชงานอินเตอรเน็ตและระบบใหบริการ Server อื่นๆ ได

การเขาใชงานระบบตาง ๆ ครับ แยกเปนนักศึกษาและบุคลากรอยาง ชัดเจน ถาทานใดตองการใชงานระบบใด หรือถามีปญหาการใชงาน ระบบใดสามารถติ ด ต อ ได ที่ งานระบบเครื อ ข า ยและซ อ มบํ า รุ ง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 หอง 35304

เบอรโทรภายใน 3523 ครับ


8

คลินกิ IT งานระบบเครือขายและซอมบํารุง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติแลวมีหนวยงานตาง ๆ บันทึกเขามาใชบริการงานซอมบํารุงอยูเปนประจํา ซึ่งก็เปนภารกิจหนึ่ง ของศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จดหมายข า วฉบั บ นี้ จึ ง จะสรุ ป ผล การดําเนินงาน เพื่อ ใหท ราบถึงการดํ าเนิ นงานในสวนงานซอ มบํารุ ง โดยแสดงผลงานตั้งแตเดือน ตุลาคม 2552- กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา ซึ่ ง ได กํ า หนดผลการดํ า เนิ น งานเป น ตั ว เงิ น ครั บ เพื่ อ ให ท ราบว า มหาวิทยาลัยประหยัดเงินที่ใชในการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรไป เท า ไร เพราะหากเราใช บ ริ ก ารของบริ ษั ท ภายนอกนั้ น ก็ เ ท า กั บ ทาง มหาวิทยาลัยตองสูญเสียเงินไปกับการซอมบํารุงเปนจํานวนเงินมาก และถารวมหลายหนวยงานก็เปนจํานวนเงินกอนโตเลยทีเดียวครับ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม รวม

PC 10 17 9 13 14 22 15 6 18 11 155

Notebook 1 1 2 5 1 10

Network 5 1 1 7

Printer 1 1 1 3

อื่นๆ -

คาบริการ 8,000 28,000 9,000 13,500 12,000 21,000 14,500 8,000 22,500 11,000 160,500

โดย ... ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล

และตัวเลขดังกลาวก็อางอิงมาจากบริษัทภายนอกที่เขา มาบริ การมหาวิ ทยาลั ยเราครับ แตตางกัน ที่เราไมต องจา ยเงิ น จริงๆ ใหเขาไปครับ ซึ่งขั้นตอนการซอมบํารุงนั้นมีขนั้ ตอนทั่วไปดังนี้ 1. อานรายละเอียดที่บันทึกเขามาใชบริการงานซอมบํารุง เพื่อให ทราบถึงปญหาจากผูขอใชบริการ 2. ทําการเปดเครื่องที่ยกมาซอมบํารุงกอน เพื่อใหทราบถึงอาการ ปญหาเบื้องตน 3. นํา Hard Disk มาทําการสแกน เพื่อตรวจหาไวรัสที่อยูภายใน ดวยเครื่องทดสอบคอมพิวเตอร 4. ทําการแกไขอาการที่ตรวจพบหรือทําการสํารองขอมูลทั้งหมด กอนติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม (กรณีตองติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม) 5. นําขอมูลที่สํารองไวติดตั้งกลับที่เดิมและทดสอบการใชงาน 6. บันทึกผลการซอมบํารุงและรายงานผลการซอมเพื่อใหทราบถึง การดําเนินการลงในแบบฟอรมรายงานผลการซอม

เห็นตัวเลขแลวอยาเพิ่งตกใจ เปนตัวเลขตั้งแตเดือนตุลาคม 2552-กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดเงินเปนจํานวน 160,500 บาทครั บ ตั ว เลขดั ง กล า วสามารถอธิ บ ายค า ดํ า เนิ น การ และคาบริการดังนี้ 1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม

เปนเงิน

1,000

บาท

2.ติดตั้งโปรแกรม

เปนเงิน

500

บาท

3.ติดตั้ง Printer

เปนเงิน

500

บาท

4.แกไขปญหาคอมพิวเตอร

เปนเงิน

500

บาท

5.เดินระบบเครือขายตอจุด

เปนเงิน

1,000

บาท

6.แกไขปญหาเครือขายตอจุด

เปนเงิน

1,000

บาท

โดยจะมีหัวขอตาง ๆ ที่อยูในเอกสารดังนี้ครับ 1. เลขที่ของเอกสาร ตามลําดับของงานซอมบํารุงโดยเริ่มจากตน ปงบประมาณ 2. หนวยงาน 3. หมายเลขครุภัณฑที่ดําเนินการซอมบํารุง 4. รายละเอียดการแกไข 5. สถานะหลังซอมบํารุง 6. ยอดเงินทีส่ ามารถลดคาใชจายใหกับมหาวิทยาลัยได 7. ชือ่ ผูดําเนินการและเบอรโทรศัพท

สุดทายงานเครือขายและซอมบํารุง ขอแนะนําใหตรวจสอบขอมูลราคาจากรานคาทางอินเตอรเน็ตเพือ่ ใชเปนขอมูลเปรียบเทียบราคา กอนที่จะเปลี่ยนอะไหลในยามจําเปนครับ แลวพบกันฉบับตอไปครับ เราบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช Service Mind http://www.dcomputer.com/proinfo/product/product_Price_Enduser.asp และ- http://www.thesystem.co.th/thesystem/price/


ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2553 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 โดย ... รุงรัตน เชื้อแกว

ในปงบประมาณ 2553 ที่กําลังจะผานไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดรบั งบประมาณนอยมาก แตก็ไดพยายามจัดทําโครงการตางๆ ใหครอบคลุมทุกภารกิจของเรา ขอสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ดังตอไปนี้ 1. โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน 1. มีวัสดุ อุปกรณเพิ่มขึ้น 29 รายการ 2. กําลังดําเนินงานสรุปผลความพึงพอใจผูใชบริการ 2. โครงการพัฒนาระบบบริการดาน ICT ผลการดําเนินงาน มีผูมาขอใชบริการดาน ICT จํานวน 4130 รายในสวนประเมิน ความพึงพอใจอยูระหวางดําเนินการ 3. โครงการฝกอบรมดาน ICT แกชุมชน ครั้งที่ 1 มีการอบรม 2 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 1. วันที่ 12 มกราคม 2553 หลักสูตร การซอมบํารุงคอมพิวเตอร มีผเู ขาอบรม จํานวน 21คน มีความพึงพอใจรอยละ 86.80 2. วันที่ 19–20 มกราคม 2553 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต ดวย Joomla มีผูเขาอบรมจํานวน 22 คน มีความพึงพอใจรอยละ 87.20 4. โครงการฝกอบรมดาน ICT แกชุมชน ครั้งที่ 2 มีการอบรม 2 หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน 1. วันที่ 3 สิงหาคม 2553 หลักสูตร การซอมบํารุงคอมพิวเตอร มีผูเขาอบรมจํานวน 33 คน มีความพึงพอใจรอยละ 88.8 2. วันที่ 9–10 สิงหาคม 2553 หลักสูตร การสรางเว็บไซตดวย HTML & PHP และการจัดการฐานขอมูล MySql มีผูเขาอบรมจํานวน 27 คน มีความพึงพอใจ รอยละ 84.2 5. โครงการอบรมผูบริหารและบุคลากรใหมีความรูดาน ICT อบรม 4 หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน 1. วันที่ 13 ก.ค. 53 หลักสูตร ระบบแฟมสะสมงาน จํานวน 13 คน ความพึงพอใจรอยละ 82.8 2. วันที่ 13 ก.ค. 53 หลักสูตร ระบบสอบออนไลน จํานวน 8 คน ความพึงพอใจรอยละ 87.0 3. วันที่ 14 ก.ค. 53 หลักสูตร การซอมบํารุง คอมพิวเตอร จํานวน 32 คน ความพึงพอใจรอยละ 84.4 4. วันที่ 14 ก.ค. 53 หลักสูตร เครือขายคอมพิวเตอร เบือ้ งตน จํานวน 19 คน ความพึงพอใจรอยละ 84.4 รวมมีผูเขารับการอบรม จํานวน 72 คน 6. โครงการอบรมความรูดาน ICT ใหแกนักศึกษา ครั้งที่ 1 ระหวางเดือนธันวาคม 2552– มกราคม 2553 ผลการดําเนินงาน 1. วันที่ 26–27 ธ.ค.52 หลักสูตร โปรแกรมตกแตงภาพ มีผเู ขาอบรมจํานวน 48 คน มีผลความพึงพอใจรอยละ 87.4 2. วันที่ 9–10 ม.ค.53 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต มีผเู ขา อบรมจํานวน 13 คน มีผลความพึงพอใจรอยละ 86.2 3. วันที่ 16–17 ม.ค.53 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla มีผูเขาอบรมจํานวน 17 คน มีผลความพึงพอใจรอยละ 84.4 4. วันที่ 23–24 ม.ค.53 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บดวย PHP มีผูเขาอบรมจํานวน 18 คน มีผลความพึงพอใจรอยละ 83.8 รวมมีผูเขารับการอบรม ครั้งที่ 1 จํานวน 131 คน


โครงการอบรมความรูดาน ICT ใหแกนกั ศึกษา ครั้งที่ 2 ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2553 1. วันที่ 26–27 มิ.ย.53 หลักสูตร การซอมบํารุงคอมพิวเตอร มีผูเขาอบรมจํานวน 27 คน 2. วันที่ 3–4 ก.ค.53 หลักสูตร การสรางภาพเคลื่อนไหว มีผูเขาอบรมจํานวน 35 คน 3. วันที่ 17–18 ก.ค.53 หลักสูตร ตกแตงภาพ มีผูเขาอบรมจํานวน 30 คน

10

4. วันที่ 7–8 ส.ค.53 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla มีผูเขาอบรม จํานวน 22 คน 5. วันที่ 14– 5 ส.ค.53 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต มีผูเขาอบรมจํานวน 11 คน รวมมีผูเขารับการอบรม ครั้งที่ 2 จํานวน 125 คน

7. โครงการจัดซือ้ ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ทั่วไป (ซอฟตแวร Anti Virus) ผลการดําเนินงาน ไมไดดําเนินการเพราะไมไดงบประมาณ 8. โครงการพัฒนาโปรแกรมสอบออนไลน ผลการดําเนินงาน 1. มีโปรแกรมสอบออนไลน 1 ระบบ ไดดําเนินการทดลองใชแลว 2. กําลังดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 9. โครงการพัฒนาโปรแกรมประเมินการเรียนการสอนออนไลน ผลการดําเนินงาน 1.มีโปรแกรมประเมินการเรียนการสอน ออนไลน 1 ระบบ 2.กําลังดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 10. โครงการพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน ผลการดําเนินงาน 1.มีโปรแกรมระบบแฟมสะสมงาน 1 ระบบ 2.อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 11. โครงการวิจยั ดาน ICT ผลการดําเนินงาน ไมไดดําเนินงาน 12. โครงการวังสวนบานแกวเสมือนจริง ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ

13. โครงการพัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ผลการดําเนินงาน 1. ไดโปรแกรมระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ 2. อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 14. โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับ ใชในสํานักงาน ผลการดําเนินการ ไมไดดําเนินงานเนื่องจากไมมีงบประมาณ 15. โครงการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรของศูนย ผลการดําเนินงาน บุคลากรของศูนยฯ ทุกคนไดรับการพัฒนา 16. โครงการจัดทําจดหมายขาวเผยแพรความรูด านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการไปแลว 3 ฉบับ 17. โครงการกิจกรรม 5 ส ผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2552 18. โครงการพัฒนาเว็บไซตสําหรับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน พัฒนาเว็บไซตใหหนวยงาน จํานวน 14 หนวยงาน ในสวนประเมิน ความพึงพอใจอยูระหวางดําเนินการ 19. โครงการสํารวจความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (MIS) ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 20. โครงการสํารวจความพึงพอใจการใชงานระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 21. โครงการสํารวจความพึงพอใจการใชงานระบบบริการการศึกษา ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 22. โครงการประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอร ผลการดําเนินงาน ทําการสํารวจปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีผลความพึงพอใจรอยละ 81.0


23. โครงการขยายและปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรของ มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน 1. ทําการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย โดยการ config อุปกรณรักษาความปลอดภัย 2. เดินระบบอินเทอรเน็ตภายในสํานักงานตามที่ หนวยงานแจงมา ไดแก อาคารศิลปกรรม หองปฏิบัติการศูนยภาษา หองพักอาจารยภาควิชา ภาษาอังกฤษ และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 หอง 3. ทําการแกไขและปรับปรุงการเชื่อมตอระบบ VDSL ไดแก อาคาร ดนตรี อาคารสํ า นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมฯ อาคารภู มิ ทั ศ น และเรื อ นท า นเป ง 4. ปรับปรุงระบบการเชื่อมตอไปยังทบวงมหาวิทยาลัย (Uninet) และปรับเปลี่ยนอุปกรณ router

11

5. ติดตั้งระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ขณะนีอ้ ยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 24. โครงการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร ผลการดําเนินงาน มีผูมาขอใชบริการ 174 ราย ประหยัดงบประมาณได 160,500 บาท 25. โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยฯ ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ 26. โครงการสํารวจความพึงพอใจดานระบบเครือขายของหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ

ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ เฉพาะองคประกอบที่ 10 : การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก ประจําปการศึกษา 2552 โดย ... รุงรัตน เชื้อแกว เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน (ตามเกณฑ)

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.1 มีระบบและกลไกในการใหบริการสารสนเทศและใหความรูดานสารสนเทศ

ระดับ 5

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.2 มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ระดับ 6

ผาน ไดระดับ 6

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.3 จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานที่ศูนยฯ จัดหาและพัฒนาใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

5 โปรแกรม

ผาน 5 โปรแกรม

2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

รอยละ 80

ผาน รอยละ 81.20

2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.5 รอยละของผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

รอยละ 50

ผาน รอยละ 93.00

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.6 จํานวนกิจกรรม/โครงการอบรมดาน ICT ที่ศูนยฯ บริการใหแกนักศึกษา

7 กิจกรรม

ผาน 7 กิจกรรม

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.2.1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ระดับ 5

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.2.2 ความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการตอจํานวนนักศึกษา

1 ตอ 50

ผาน 1 ตอ 35.63

2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.2.3 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

รอยละ 80

ผาน รอยละ 81.00

2 คะแนน

องคประกอบคุณภาพ องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ 4

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

รอยละ 50

ไมผาน ไดรอยละ40.00

2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.1 มีระบบและกลไกในการรักษาความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ

ระดับ 5

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.2 มีระบบและกลไกในการเขาใชระบบสารสนเทศ

ระดับ 5

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

รอยละ 90

ผาน รอยละ 100

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.4 มีการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ

ระดับ 5

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.5 มีระบบการสํารองเสนทางหลัก

ระดับ 3

ผาน ระดับ 4

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.6 มีการสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย

ระดับ 4

ไมผาน ไดระดับ 3

2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.5.1 มีระบบในการบริการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ระดับ 5

ผาน ระดับ 5

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.5.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร

รอยละ 85

ผาน รอยละ 88.40

3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10.2.3.1 มีระบบและกลไกในการเชื่อมตอเครือขายใหครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย ตัวบงชี้ที่ 10.2.3.2 รอยละของอาคารในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการเชือ่ มตอเครือขายไรสาย

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.3 รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีไฟรวอลลปองกัน

ประกอบที่ 10 เฉลีย่ คะแนนองค

=

51 19

= 2.68


สถิติผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

12

โดย ... กนกทิพย สันตศรี

แนะนําบุคลากรใหม ชื่อ – สกุล

นายทศพร บัวลอย

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร

ตําแหนง หนาที่รับผิดชอบ ที่ปรึกษา

รศ.แนงนอย ดวงดารา และผศ.บุษยา ประทุมยศ

บรรณาธิการ

นายทศพร บัวลอย

กองบรรณาธิการ

ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

อ.ณัฐกาญจน พึ่งเกิด อ.สาธิต ไทยสงฆ นางสาวรุงรัตน เชื้อแกว นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น นายศรายุทธ จิตรพัฒนากุล นายปริญญา ภารดีรุจิรา นางปรียาภรณ ศิริไสยาสน นายเอกลักษณ สุขทั้งโลก นางสาวอาริษา ศรีเจริญ นายเอกนรินทร สรอยศรี นางสาวอังคณา วุฒิ นางสาวแพรวพรรณ ศิริกุล นางสาวกนกทิพย สันตศรีและนายธีรวุฒิ สุทธิประภา

ฉบับที่ 7 (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, 2553)  

นำเสนอเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้พัฒนา, แนะนำเวว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชั่นใหม่, แนะนำขั้นตอน “การปรับปรุงงานระหว่าง, โครงการซิม RBRU, ส...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you