Page 1

Contents… บันทึกจากหัวหน้าศูนย์ฯ.............................................1 ต้นกําเนิด facebook ...................................................2 ใครมาแก้ ข้ อ มู ล ของฉั น !!!...............................................3 สิ่งเล็กๆ ที่ควรคํานึงถึง ในการกรอกข้อมูล ใบจ้างซ่อมครุภัณฑ์.................................................4 ข้อคิดดีๆ ก่อนการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ก..................................5 มารู้จักกับ CAPTCHA กันดีกว่า..................................6 ข่าวดีสําหรับนักศึกษาที่พักอาคารหอพักหญิง.................7 โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ....................................................7 ประเมินผลความพึงพอใจ การให้บริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร..................................8 งานฝึกอบรมและบริการ................................................9 Q : A ถาม-ตอบ ปัญหาโดยรวมกับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร............................................................10 สถิติการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2553.............................................11 สรุปการดําเนินงานซ่อมบํารุง มกราคม-กรกฎาคม 2554..........................................12 แนะนําบุคลากรใหม่.....................................................12 แนะนําเว็บไซต์............................................................13

บันทึกจากหัวหน้าศูนย์ฯ จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นไตรมาสแรกของปี 2554 ซึ่ ง ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ ดํ า เ นิ น ง า น ตามแผนงานที่ตั้งไว้ คือ ติดตั้งเครือข่ายไร้สายให้กับ หอพั ก หญิ ง จํ า นวน 10 จุ ด เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ มี ก ารจั ด ทํ า ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เครือข่ายไร้สายขึ้นใหม่ เพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติ คอมพิ ว เตอร์ 2550 และงานประกั น คุ ณ ภาพ เป็นข้อมูลสําคัญในการวางแผนขยายระบบเครือข่าย ต่อไปในอนาคต ทางสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้เปลี่ยนแปลงโครงข่าย Uninet ไปเป็นโครงข่าย NedNet ที่ เ ชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยการศึ ก ษาทั้ ง หมด ในประเทศ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี เป็นจุดหลักในการกระจายไปยัง โรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค ในเขตจังหวัด จันทบุรี ซึ่งการนี้ มหาวิทยาลัยเรา จะได้ Bandwith 1 Gbps โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากมี ความคืบหน้า ประการใด จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป


โดย.. ลัดดา เชิดชมกลิ่น

ต้นกําเนิด Facebook มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก แฮ็กเกอร์หนุ่มจากฮาร์วาร์ด ผู้ก่อตั้ง Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่สุดของโลก จนโด่งดังเปรี้ยงปร้างไปทั่ว และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ให้เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ประจําปี 2008 ขณะอายุเพียง 23 ปี โดยปัจจุบันมีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 400 ล้านคน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 6 ปีก่อน วันที่ 4 ก.พ. ปี 2004 ย้อนกลับไปในวัยเด็ก "มาร์ค" มีชีวิตแสนจะธรรมดา เขาเกิดในครอบครัวอเมริกันเชื้อสายยิว เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ปี 1984 โตมาในย่าน ดอบส์ เฟอร์รี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีพ่อเป็นหมอฟันและนักจิตวิทยา ชีวิตวัยเด็กของเขาค่อนข้างจะสุขสบาย ไม่เคยผ่านความลําบากยากจน เขามีพี่น้อง 4 คน ทว่า เป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน เป็นเด็กเรียนเก่งออกแนวเนิร์ดๆ ชอบขลุก อยู่แต่ในห้อง กระนั้น ด้วยความคันไม้คันมือและอยากเอาชนะ เขาจึงสวมวิญญาณ Hacker เจาะเข้าไปในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา ของฮาร์วาร์ด ดึงรูปนักศึกษาและประวัติส่วนตัวจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยมาใส่ในเว็บไซต์ Facemash พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนเพื่อนๆ นักศึกษาเล่นเกม Hot or Not โดยโพสต์รูป นักศึกษาให้เพื่อนๆเข้ามาช่วยกันโหวตว่าใครฮอต หรือไม่ฮอต ผลตอบรับดีเกินคาด เพราะภายในเวลาแค่ 4 ชั่วโมง มีนักศึกษาเข้ามาโหวตถึง 450 คน สร้างสถิติคลิกชม 22,000 ครั้ง แต่แทนที่จะได้รับเสียงชม จากอาจารย์ เขากลับถูกมหาวิทยาลัยลงโทษระงับการใช้อินเตอร์เน็ต กว่า 30 สถาบัน “... ไอเดียสําคัญที่จุดประกายให้นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ วัย 20 ปีคนนี้ ลุกขึ้นทํา Facebook เกิดจากความหมกมุ่น อยู่กับเรื่อง คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม จนค้นพบปัญหาว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดไม่มีระบบ หนังสือรุ่น ทางออนไลน์ เขาจึงนําไอเดียไปเสนอเพื่อขอจัดทํา แต่กลับถูกมหาวิทยาลัยปฏิเสธ โดยบอกว่าไม่มีนโยบาย ให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว....” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุยต่อ เพื่อสร้าง Facebook โดยเขานั่งเขียนโปรแกรม อยู่ในหอพัก มหาวิทยาลัย และได้รับความช่วยเหลือ จากรูมเมต "ดัสติน มาสโควิตซ์" ซึ่งภายหลังได้กลายเป็น ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook และ รั้งตําแหน่งวีพีด้านเอนจิเนียริ่ง แรกเริ่มเขาพยายามเชิญชวนเพื่อนๆนักศึกษาส่งรูปและข้อมูลส่วนตัวเข้ามาโพสต์บนเว็บไซต์ ซึ่งมีคน ส่ ง รู ป เข้ า มาถึ ง 500 รู ป ต่ อ มาได้ พั ฒ นาโปรแกรมโดยสร้ า งเว็ บ เพจให้ เ พื่ อ นร่ ว มชั้ น สามารถส่ ง อี เ มล์ เ ข้ า มาช่ ว ยกั น เขี ย น ความคิดเห็นและเพิ่มเติมประวัติได้อย่างไม่จํากัด ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากเว็บไซต์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษา ฮาร์วาร์ด จึงขยายความฮิตฮอตไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ กว่า 30 สถาบัน

-2-


โดย.. อาริษา ศรีเจริญ

ได้ข่าวแว่วๆ มาว่า เกิดความสับสน เรื่องใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลใคร ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ได้ยินข่าวครั้งแรก ตกใจ!!!... เป็นไปได้ยังไง คนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้นๆ จะไปแก้ไขข้อมูลได้ คิดว่าโดนแฮกเกอร์ซะอีก แต่เมื่อได้ทราบรายละเอียด ก็ต้องร้อง..... อ๋อออ!!!.... เป็นข้อมูลคนละส่วนกันนี่เอง...

ข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบ บุ ค ลากร และข้ อ มู ล เจ้ า หนี้ -ลู ก หนี้ ในระบบจั ด ซื้ อ , การเงิ น เป็ น ข้ อ มู ล คนละส่ ว นกั น ค่ ะ ขออธิ บ ายในเชิ ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่า แยกเก็บคนละ ตารางข้ อ มู ล เลยด้ ว ยซ้ํ า แต่ จ ะระบุ ตั ว ตนด้ ว ยรหั ส ตั ว หนึ่ ง เพื่ อ เป็ น การ บ่ ง บอกว่ า ข้ อมู ล ที่ อยู่ ใ นตารางทั้ ง 2 ตารางนี้ คือใคร

ข้ อ มู ล ในระบบบุ ค ลากรนั้ น จะมี ข้ อ มู ล อยู่ เ ฉพาะบุ ค ลากรภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ เ พิ่ ม และแก้ไขข้อมูลนี้ คือ หน่วยงานการ เจ้าหน้าที่

ส่ ว นข้อ มูล เจ้า หนี้-ลูก หนี้ที่ ใ ช้ดึง ไปทํา ร ะ บ บ การเงิ น จั ด ซื้ อ จะมี ข้ อ มู ล มากกว่ านั้ น คื อ มี ข้ อมู ลของห้ างร้ าน ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ข้อมูล นิ ติ บุ ค ค ล ข้ อ มู ล บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ซึ่งข้อมูลดังกล่าว นอกเหนือจากข้อมูล ของบุคลากรภายในแล้ว ผู้ใช้ต้องเพิ่ม เข้าไปเอง โดยหน่วยงานที่มีสิทธิ์เพิ่ม ข้อมูลนี้ คือ หน่วยงานการเงินและ ห น่ ว ย ง า น พั ส ดุ โ ด ย ข้ อ มู ล นี้ สามารถแก้ไขได้ เช่น เพิ่มเลขที่บัญชี (กรณีทาํ เบิก) เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ เ ป็น ต้น แ ต่จ ะ ไ ม่ ก ร ะ ท บ กับข้อมูลหลักของระบบ บุ คลากรในกรณี เป็ น บุคคลภายใน (เพราะเป็น คนละตารางข้อ มูล ดัง ที่ ได้อธิบายข้างต้น) ส า เ ห ตุ ที่ ต้ อ ง ทํ า ใ ห้ ข้ อ มู ล เจ้ า หนี้ -ลู ก หนี้ สามารถ แก้ไขบางประการได้ ในภายหลั ง ก็เพื่อความยืดหยุ่นในการทํางาน นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น กรณีเป็น บุคคลภายใน เริ่มแรกหน่วยงาน การเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มข้อมู ลเข้า ระบบบุคลากรก่อน จากนั้นข้อมูล ที่เพิ่มจะไปปรากฏที่ข้อมูลเจ้าหนี้ลู ก หนี้ เมื่ อ การเงิ น จะดึ ง ไปใช้ ปรากฏว่าคํานําหน้าชื่อเป็นศาสตราจารย์ ซึ่ ง ทางการเงิ น ใช้ ไ ด้ แ ค่ นาย นาง นางสาว เท่านั้น ตรงส่วนนี้ การเงิน ก็ สามารถเปลี่ ยนเป็ นนางสาวได้ (ตรงข้ อมู ล เจ้ าหนี้ -ลู ก หนี้ ) โดยข้ อมู ล ที่ เ ปลี่ ย นนั้ น เป็ น ข้ อ มู ล ปลายทางแล้ ว ไม่ได้ กระทบกับข้อมูลหลักที่หน่วยงาน การเจ้าหน้าที่เพิ่มไว้ในตอนแรก เป็นต้น

-3-

หากระบบไม่ทําให้ยืดหยุ่นไว้ แบบนี้ ( แบบมี ข้ อมู ลต้ นทางและ ปลายทาง) ลองคิดดูว่าเวลาหน่วยงาน อื่นๆ จะดึงข้อมูลไปใช้ แต่ข้อมูลไม่ตรง กั บ ความต้ อ งการ แล้ ว แก้ ไ ขได้ ที่ หน่ ว ยงานหลั ก เพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย ว ภาระทั้งหมด จะตกอยู่ที่หน่วยงานหลัก ต้องมาคอยตามแก้ไขแล้วแก้ไขอีก ไม่มี วันจบสิ้น แบบนั้นก็คงไม่ไหว... นี่จึงเป็นที่มาที่ไป เหตุและผล ของการพัฒนาระบบให้เป็นในลักษณะนี้

ถ้าหากผู้ใช้ ไม่มั่นใจในข้อมูล ของตัวเอง หรือไม่แน่ใจว่าจะมีผู้อื่น เข้ า มาดู ห รื อ แก้ ไ ขข้ อ มู ล ของตน หรื อ ไม่ นั้ น ให้ ส อบถามจากผู้ ดู แ ล ระบบก่ อ นได้ เ ลยค่ ะ เพื่ อ เป็ น การ ตรวจเช็คสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบด้วย นะคะ


โดย.. อังคณา วุฒิ

สําหรับฉบับนี้ดิฉัน ขอแนะนําวิธีการกรอกใบขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะคิดว่า กรอกเป็นแล้ว ทําไมต้องมาแนะนํา แต่จากการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการจ้างซ่อมครุภัณฑ์พบว่า ไม่มีข้อมูลการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ซึ่งตามหลักความจริงนั้น หน่วยงานมีการจ้างซ่อมครุภัณฑ์อยู่บ่อยครั้ง แต่การกรอกข้อมูลในใบขอจ้างไม่ครบถ้วน จึงมีผลกระทบให้รายงานแสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนด้วย สําหรับข้อมูลในการกรอกใบขอจ้างซ่อมที่หลายๆ หน่วยงานอาจคาดไม่ถึง ว่าจุดเล็กๆ ที่ท่านไม่ได้กรอกข้อมูลไปนั้น อาจมีผลกระทบไปยังรายงานการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลชื่อครุภัณฑ์ ดังภาพ

เมื่อหน่วยงานไม่ได้กรอกข้อมูลของครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อม รายงานการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ไม่พบข้อมูลการซ่อมครุภัณฑ์ดังกล่าวทําให้รายงานที่มีอยู่ในระบบไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ตรวจสอบช่องข้อมูลรายการครุภัณฑ์ในกรณีที่มีการจ้างซ่อม ว่ามีการกรอกข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สามารถนําข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถของระบบค่ะ

-4-


โดย... ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

ด้วยความคล่องตัวในการ พ ก พ า แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง ได้ ส ะดวก เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ พกพาจึ ง ได้ รั บ ความนิ ย ม เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ใ น ปั จ จุ บั น จากประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จ ึง ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช ้แ ท น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ ง โต๊ ะ ได้อย่างสบาย จดหมายข่าวฉบับนี้ จึ ง ข อ เ ส น อ วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ บ บ โ น้ ต บุ๊ ก ที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้ โดยการเน้น ไปที่จุดเด่นๆ บางจุดที่ควรมองหา เป็ น อั น ดั บ แรกๆ เมื่ อ คิ ด จะซื้ อ โน้ตบุ๊ก

1. ขนาดและน้ําหนัก แน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญมากๆ สําหรับการตัดสินใจ ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คือ ขนาดและน้ําหนัก ของเครื่อง ดังนั้นเมื่อคุณมองหาโน้ตบุ๊กสักเครื่อง ต้ อ งคิ ด เสมอว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ จะต้ อ งถื อ ไป ที่ ไ หนๆ ได้ ที่ สํา คั ญ ต้ อ งเพิ่ ม อุ ป กรณ์ เ สริ ม เช่ น ปลั๊ ก ไฟ แบตเตอร์ รี่ สํา รอง เข้ า ไปใน การตัดสินใจด้วย 2. หน่วยประมวลผล (CPU) หน่ ว ยประมวลผลที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นโน้ ต บุ๊ ก เดี๋ ย วนี้ แ ทบจะไม่ มี ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว เมื่ อ โน้ ต บุ๊ ก ในปั จ จุ บั น เปลี่ ย นไปใช้ CPU ที่ เ ป็ น Core i เป็ น ส่ ว นใหญ่ ทํา ให้ ค วามสามารถและ ประสิ ท ธิ ภ าพความเร็ ว ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น การใช้ ง าน หลายๆ แอพพลิเคชั่นพร้อมกัน ก็สามารถทําได้ อย่างรวดเร็ว แต่ก็ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น ก่ อ นจะ ตัดสินใจซื้อควรชั่งน้ําหนักระหว่าง ระยะเวลา การใช้งาน หรือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 3. หน่วยความจํา (RAM) ห น่ ว ย ค ว า ม จํ า เ ป็ น จุ ด ที่ ถู ก เ รี ย ก ว่ า จํากัดจริงๆ สําหรับโน้ตบุ๊ก เนื่องจากมีช่องใส่น้อย

ดังนั้น ก่อนจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กต้องดูให้ดีว่า เ ค รื ่ อ ง ส า ม า ร ถ รั บ หน่ ว ยความจํ า ได้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ใด โดยมากมั ก จะบอก อยู่ด้านหลังรายละเอียดของหน่วยความจํา ที่ ติ ด มากั บ เครื่ อ ง เช่ น RAM : 2GB (maximum 4GB) เป็นต้น 4. หน้าจอและหน่วยประมวณผล กราฟฟิก (GPU) ในปัจจุบันจอของโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะมี หน้ า จอ widescreen เป็ น มาตรฐาน ส่วนหน่วยประมวณผลกราฟฟิกต้องเลือก ตามการใช้งาน หากใช้งานทั่วๆ ไป ไม่ได้ ใช้ ง านเกี่ ย วกั บ กราฟฟิ ก หรื อ เล่ น เกม หน่วยประมวลผลบน on board ก็เพียงพอ แต่หากเล่นเกมที่มีกราฟฟิกดีๆ ก็ต้องพิจารณา โน้ตบุ๊กสําหรับคอเกมอีกทีหนึ่ง 5. ไดร์ฟต่าง ๆ สิ่ ง ที่ ต้ อ งมองดู อั น ดั บ แรกเกี่ ย วกั บ ไดร์ฟ คือ ความจุของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งต้อง เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ส่วนไดร์ฟที่สําคัญอีกก็คือ ไดร์ฟสําหรับดีวีดี โน้ ต บุ๊ ก บางรุ่ นจะไม่ มี ไ ดร์ ฟสํ า หรั บดี วี ดี ถ้ า ซื้ อ โ น้ ต บุ๊ ก ตั ว ที่ ไ ม่ มี ไ ด ร์ ฟ ดี วี ดี แต่ต้องการใช้งาน คุณจะต้องเสียเงินอีกต่อ เพื่อซื้อไดร์ฟดีวีดีแยกต่างหาก ข้อควรสังเกต : ในปัจจุบันมีไดร์ฟดีวีดี จํานวนไม่น้อยที่รองรับ Blu-ray ซึ่งจะ ได้เปรียบไดร์ฟดีวีดีธรรมดาอยู่มาก 6. การเชื่อมต่อ ในปั จ จุ บั น โน้ ต บุ๊ ก ทุ ก เครื่ อ งจะมา พร้ อ มกั บ ความสามารถในการเชื่ อ มต่ อ กับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในตัว สิ่งที่คุณ ต้องรู้คือ การเชื่อมต่อแบบ 802.11 b/g จะช้ากว่า 802.11n ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็น โดยทั่วไปแล้ว 7. อายุแบตเตอรี่ อายุ แบตเตอรี่ ต่ อการชาร์ จหนึ่ งครั้ ง ไม่ควรต่ํากว่า 2 ชม. ข้อมูลนี้ถามได้จาก พนักงานขาย โน้ตบุ๊กที่มีแบตเตอรี่ยาวนาน ย่ อ มใช้ ง านได้ น านกว่ า อย่ า งแน่ น อน แต่ต้องพึงระวังไว้เสมอว่า ในกรณีที่ต้อง เดินทางไปนอกสถานที่บ่อยๆ และไม่แน่ใจ

-5-

ว่าจะมีปลั๊กไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือไม่ คุณสามารถขจัดความเสี่ยงนี้ได้โดยการ ซื้อแบตเตอร์รี่สํารอง 8. การรับประกัน คุณควรดูให้แน่ใจว่าประกันของโน้ตบุ๊ก ที่คุณจะซื้อมีความยาวนานไม่ต่ํากว่าหนึ่งปี คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน ของยี่ห้อต่างๆ ได้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งการ รับประกันของแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกั น ไป บ า ง ยี ่ ห ้ อ ต้ อ ง ไ ป ส่ ง เ ค รื ่ อ ง ที ่ ศ ู น ย์ บางยี่ห้อรับประกันแบบ on site คือมาซ่อม ให้ถึงบ้าน ซึ่งอาจจะสะดวกและประหยัด ค่าใช้จ่ายกว่าด้วย 9. สีสันและการออกแบบ ปั จจุ บันโน้ ต บุ๊ ก มี ห ลากสี สั น รวมถึ ง มีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ การใช้งาน ซึ่งคุณควรที่จะเลือกโน้ตบุ๊ก ที่ มี ดี ไ ซน์ แ ละสี สั น ที่ ต รงใจของคุ ณ มากที่สุด เพราะถ้าคุณตัดสินใจซื้อไปแล้ว ไม่ถูกใจขึ้นมา คุณก็อาจจะต้องเสียดาย ในภายหลังได้

ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วคงจะ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กซื้ อ โน้ ต บุ๊ ก มาใช้ ง านกั น นะครับ ซึ่งปัจจุบันการเลือกซื้อ ก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ ทั่ ว ไป โดยทํ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ บางช่ ว ง มีการจัดงาน เช่น งาน Commart เราก็จะพบสินค้าเป็นจํานวนมาก ที่นํามาลดราคาหรือแจกของแถม มากกว่าช่วงเวลาปกติ หากไม่มั่นใจ ในการเลือ กซื ้อ สามารถขอ คํ า แนะนํ า ได้ ที่ ง านเครื อ ข่ า ย และซ่อมบํารุง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศครับ ...………….


โดย... แพรวพรรณ ศิริกุล

ค่ ะ ..ท่ า นผู้ อ่ า น จดหมายข่ า วฉบั บ นี้ ดิ ฉั น จ ะ แ น ะ นํ า ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ไ ด้ รู้ จั ก กั บ CAPTCHA กัน หลายๆ ท่านอาจจะสงสัย ว่ามั นคื ออะไร แต่ ถ้า บอกว่า มันคื อ รู ปที่ มี ตั ว อั ก ษรหน้ า ตาแปลกๆ และมี ช่ อ งไว้ สําหรับพิมพ์ตัวอักษรนั้นตามที่เรามองเห็น เพื่ อ ยื น ยั น ก่ อ นที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ลงบนกระดานข่ า ว หรื อ ยื น ยั น ข้ อ มู ล การสมั ค รสมาชิ ก ผ่ า นทางหน้ า เว็ บ ต่ า งๆ หลายท่า นอาจจะร้อ ง อ๋อ ... เพราะเคย ผ่ า นการใช้ CAPTCHA กั น มาบ้ า งแล้ ว แต่ก็แอบสงสัยกันว่าเจ้า CAPTCHA ตัวนี้ มี ไ ว้ เ พื่ อ อะไร ทํ า ไมเราจํ า เป็ น ต้ อ งพิ ม พ์ ตามด้วย ในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเจ้า CAPTCHA ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ

ในการโจมตี ผู้ ใ ช้ ซึ่ ง บอตส์ ที่ ว่ า นี้ ส ามารถสร้ า งขึ้ น โดย คอมพิวเตอร์         แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาการทดสอบ ด้วย CAPTCHA ได้ เพราะคอมพิวเตอร์ คิดไม่ได้ ไม่มีจินตนาการ จึงต้องใช้การประมวลผลภาพ และความน่าจะเป็น ใช้การคํานวณ

อย่างซับซ้อน หลากหลายเทคนิค และต้องใช้เวลาในการประมวลผล

CAPTCHA คืออะไร “CAPTCHA” ออกเสียงว่า แคปช่า ซึ่งย่อมาจาก "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" แปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ กลไกอัตโนมัติที่ใช้ทดสอบเพื่อให้ทราบว่า มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ กําลังดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการทดสอบการตอบสนอง โดยใช้ทดสอบกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้ที่กําลัง ติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นมนุษย์หรือไม่ โดยใช้วิธีการให้บอกตัวอักษร โดยที่ตัวอักษรมีการทําให้ ผิดรูปทรง หรืออาจมีฉากหลัง (Background) ตัวอย่างดังภาพ

ซึ่งผิดกับมนุษย์ ซึ่งสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงต้อง อาศัยมนุษย์ที่เพ่งดูกราฟิกยุ่งเหยิงเหล่านี้ และแกะตัวอักษร ออกมาเพื่อ พิม พ์ยืน ยัน อีก ที ทํา ให้ผู้ใ ช้ป ลอดภัย จากบอตส์ เหล่านี้ไปโดยปริยาย หากท่านใดที่เคยรู้สึกรําคาญเจ้า CAPTCHA ตัวนี้ไปบ้าง คงต้องหันกลับมาให้ความสนใจกับมันมากขึ้น เพราะเว็บไซต์ที่มี การใช้ CAPTCHA นั้นคงให้ความรู้สึกปลอดภัยกว่าแน่นอนค่ะ

ข้อมูลจาก

CAPTCHA มีประโยชน์อย่างไร วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ ของมั น ก็ เ พื่ อ ความปลอดภั ย โดยเฉพาะเว็บ ไซต์ที่ต้ อ งมีก ารป้อ นข้อ มูล ส่ว นตัว เนื่อ งจาก แฮกเกอร์ส่วนใหญ่ จะใช้สิ่งที่เรียกว่า “บอตส์” (bots)

http://www.arip.co.th/ http://www.narisa.com/blog/patrickz/index.php?showentry=443

-6-


โดย... ปริญญา ภารดีรุจิรา

สําหรับนักศึกษา ที่พักอาคารหอพักหญิง จากปีที่ผ่านมานั้น งานเครือข่ายและซ่อมบํารุง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และขยายเครื อ ข่ า ยไปยั ง อาคารต่ า งๆ ทั่ว มหาวิ ท ยาลั ยซึ่ ง ทํา ให้ บุ ค ลากรและนัก ศึ ก ษาสามารถ ใช้ ง านระบบเครื อ ข่า ยผ่า นทางระบบเครื อข่ า ยไร้ ส ายได้ สะดวกสบายมากขึ้นนั้น ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ข ยายระบบ เครือข่ายไร้สายไปยังอาคารหอพักหญิง เพื่อให้นักศึกษา ที่พักอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัยใช้งานระบบเครือข่าย ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี อ าคารที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง จุ ด กระจาย เครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ภายในหอพัก อยู่ด้วยกัน 10 จุด และติดกระจายกันไปตามหอพักต่างๆ ดังนี้ครับ

จากการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายในครั้งนี้ จะทําให้มีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในใช้งานมากขึ้น และทํ า ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการเข้ า ใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ย ของมหาวิทยาลั ย แก่นัก ศึก ษาภายในหอพัก จะสามารถ เข้ า ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง Wireless Access Point ที่มี ชื่อว่า WIFI_RBRU เช่นเดียวกันกับอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และจะสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยได้ทันที อย่าลืม...หลังจากทําการเชื่อมต่อแล้ว ก่อนเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ต้องยืนยันตัวตน (Authentication) เสียก่อนนะครับ

โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย... เอกนรินทร์ สร้อยศรี

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับอนุมัติ ให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ภายใต้แผนพัฒนา ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยทาง สกอ. ได้ดําเนินการ โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบโดยดําเนินการสร้าง โครงข่ า ยเคเบิ ล ใยแก้ ว นํ า แสงพร้ อ มอุ ป กรณ์ ไปยั ง สถาบั น ศึ ก ษาต่ า งๆ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย สารสนเทศเพื่ อ พัฒนาการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น ทั้งหมด 4 โซน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อยู่โซนที่ 3 เชื่อมต่อมาจากโหนด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนี้ทาง สกอ. ได้ดําเนินการเดินระบบ เคเบิล ใยแก้ว นําแสงพร้ อมอุปกรณ์เ สร็จ เป็น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว แต่ยัง ไม่ไ ด้ ใช้งานจริง ซึ่งอยู่ในช่วงทดสอบระบบ และทาง สกอ. ยังเชิญเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ของมหาวิท ยาลัยไปอบรมเพื่อ ให้สามารถดูแ ลระบบเครือข่ ายหลั ก ที่เป็ น โหนดภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นที่ได้เชื่อมต่อจากโหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ดําเนินการติดตั้งในส่วนของระบบใยแก้ว นํา แสง DWDM ที่ห้ อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข่ า ยศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํา ไพพรรณี เพื่ อ เป็ น โหนดในการเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง สถาบั น การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ตราดและระยอง รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษา ภายในจังหวัดจันทบุรีด้วย สกอ. ได้กําหนดการพัฒนาและขยายเครือข่าย ดัง นี้ 1. สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 110 โหนด 2. สถาบันอาชีวศึกษา จํานวน 415 โหนด 3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 185 โหนด 4. โรงเรียน จํานวน 3,000 โหนด ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ารบริ ก ารเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...

-7-


ประเมินผลความพึงพอใจ การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดย... รุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ“มาก” ( X = 4.06) คิดเป็นร้อยละ 81.2 โดยมี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้ านเจ้ าหน้ าที่ ผู้ให้บริการ ( X = 4.24) คิดเป็นร้อยละ 84.8

ในปีงบประมาณ 2554 สํารวจจากบุคลากรในหน่วยงาน ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนทั้งสิ้น 600 คน และมีจํานวนผู้ตอบ แบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 371 คน คิดเป็นร้อยละ 61.83

ผลการประเมิน ความพึ งพอใจต่อประสิทธิภาพและ ความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารพบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 4.02) คิดเป็นร้อยละ 80.4 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อ ระบบที่พัฒนาขึ้น เป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้งาน, หัวข้อการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ ระบบเกิ ดความปลอดภั ยและประโยชน์ ในการใช้ งาน, หั วข้ อ ท่านยินดีให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ( X = 4.14) คิดเป็นร้อยละ 82.8

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 4.20) คิดเป็นร้อยละ 84.0 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจสู ง สุ ด ในด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ให้บริการ ( X = 4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.4 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ และความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 4.21) คิดเป็น ร้อยละ 84.2 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในหัวข้อ ระบบ ที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้งาน ( X = 4.24) คิดเป็น ร้อยละ 84.8

ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร มีข้อเสนอแนะดังนี้ ระบบควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ทุกระบบควรเป็นปัจจุบัน (หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลควรเห็น ความสําคัญ) ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารระบบบริ ก าร การศึกษา (REG)

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารดั ง นี้ คื อ สะดวกและรวดเร็ ว , ประหยั ด เวลาและสะดวกสบาย สามารถค้นหาเอกสารได้ด้วยตนเอง, ประหยัดกระดาษ, ระบบ สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ควรส่ ง เสริ ม ให้บุคลากรทุกระดับได้ใช้ระบบ เนื่องจากเสียเงินซื้อระบบมาแล้ว ควรใช้ให้คุ้มค่า ที่สําคัญผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ ทําให้เสียเวลา ทํางานสองอย่างทั้งถ่ายเอกสารแจกและส่งทางระบบแต่ไม่เปิดอ่าน ควรสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ โ ปรแกรมนี้เ ป็ น หลั ก ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทั้ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด และให้ ถื อ เป็น ช่ อ งการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบ บริการการศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 โดยสํารวจจากผู้ที่มี สิทธิ์การเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 6,853 คน และมี จํ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม จํ านวนทั้ งสิ้ น 1,780 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 3.88) คิดเป็นร้อยละ 77.6 โดยมี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจสู งสุ ดในหั วข้ อความสะดวกและ รวดเร็วในการเข้าใช้ระบบ ( X = 4.03) คิดเป็นร้อยละ 80.6

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ ดี ดีมาก สะดวกดี และรวดเร็ว ใช้ไ ด้ รองลงมาควรมีก ารแนะนําขั้น ตอนวิธีก าร ลงเรี ย นเพิ่ ม เรี ย นซั ม เมอร์ การใช้ บ ริ ก าร การเข้ า ดู ร ะบบ บริการการศึกษา และมีข่าวสาร เกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่ น เรื่ อ งเงิ น กู้ กยศ.หรื อ มี ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ ครู นั ก ศึ ก ษา ไปทําอะไร ที่ไหน อย่างไร

การประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ในปีงบประมาณ 2554 สํารวจ จากบุคลากรที่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ MIS ทั้งสิ้น 114 คน และมี จํ า นวนผู้ ต อบแบบสอบถามจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 84 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 73.68

-8-


ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

โดย... ปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์

สํ า หรั บ ในปี ง บประมาณ 2554 งานฝึ ก อบรมและบริ ก าร ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้จั ดโครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ ชุมชน หลักสูตร “การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Joomla VirtueMart” ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ศูน ย์ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารเฉลิม พระเกี ยรติฯ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี วิ ท ยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญจากคณะวิ ท ยาการ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน สรุปได้ดังนี้ สภาพทั่วไปพบว่าผู้เข้ารับการอบรม เป็นเพศชาย (58.82%) มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี (41.18%) จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (70.59%) ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (41.18%) สังกัด/หน่วยงาน สถาบันการศึกษา (47.06%) มีความพึงพอใจ ต่อการจัดอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” ( X = 4.37) คิดเป็น ร้อยละ 87.4 โดยความพึงพอใจสูงสุดในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 90.6 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านคุณภาพ การให้ บริ การ คิ ดเป็ นร้ อยละ 87.4 และด้ านกระบวนการ/ขั้ นตอนการให้ บริการ คิดเป็นร้อยละ 85.4 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ “มาก” ( X = 3.97) คิดเป็นร้อยละ 79.4 ผู้เข้ารับการอบรม มีการนําไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 3.91) คิดเป็นร้อยละ 78.2

การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปีงบประมาณ 2554 โดยสํารวจจาก นัก ศึ กษา บุ คลากร ที่ เข้ามาใช้บ ริ การเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต โดยมีนักศึกษา บุคลากรที่มีสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่าย อิ น เทอร์เ น็ ต จํา นวน 8,584 คน กํ า หนดขนาดกลุ่ มตั ว อย่า ง โดยตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 382 คน แต่มีการเก็บ ข้อมูลได้ จํานวน 533 คน พบว่ามีจํานวนผู้ใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (99.2%) รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นแบบเครือข่ายใช้สาย (LAN) (67.2%) ใช้งานเครือข่าย ไร้สาย (Wireless) (61.5%) จุดประสงค์การใช้งานส่วนใหญ่ เพื่อพักผ่อนหาความบันเทิง (69.4%) ความถี่ในการเข้าใช้งาน 3–4 วัน/สัปดาห์ (39.0%) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ( X = 3.89) คิดเป็นร้อยละ 77.8 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ในด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ที่ให้บริการ ( X = 4.03) คิดเป็นร้อยละ 80.6 ผู้เข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรติดตั้งระบบ wireless ให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย เพิ่ ม จํา นวนจุ ด ให้ ม ากกว่ า นี้ เช่ น ที่ พัก อาจารย์ ศาลาริ ม น้ํ า คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองลงมา ระบบอินเทอร์เน็ตช้ามาก และหลุดบ่อย ทําให้ทํางานไม่ค่อยได้ เนื่องจากปัจจุบันงานต่างๆ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2554 งานฝึกอบรมและ บริการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT แก่นักศึกษาขึ้น จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลั ก สู ต ร “การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว” ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 26 มิถุนายน 2554 2. หลัก สูตร “การซ่อมบํา รุงเครื่องคอมพิวเตอร์” ระหว่า ง วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2554 3. หลั ก สู ต ร “การสร้ า งสรรค์ ง านกราฟฟิ ก ด้ ว ยโปรแกรม ตกแต่งภาพ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2554

-9-


Q : A ถาม-ตอบ ปัญหาโดยรวมกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดย... เอกลักษณ์ สุขทั้งโลก 1.

Q : เข้าระบบ e-Document แล้วขึ้น error สีแดง ประมาณว่า “Debug message” A : ปิด ie แล้วไปคลิกที่ Start > Run พิมพ์ข้อความดังนี้ %temp% จากนั้นคลิกปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่าง Temp ขึ้นมา มองหาโฟลเดอร์ AVSDOC.RBRU แล้วทําการลบทิ้ง และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง

2.

Q : แถบโหลด e-doc หรือ ระบบ vncaller ไม่แสดง หรือแสดงแต่โหลดช้า แล้วไม่เข้าหน้า Login A : 1. ระบบ Internet มีปัญหา หรือ 2. มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทํางานอยู่

3.

Q : ทําไมหน้าจอระบบใน Backoffice หน้าตาเพี้ยนไป A : เนื่องจากระบบ vncaller ใน Backoffice support กับ Microsoft Assess 2003 จึงทํางานได้ดีในเวอร์ชั่น 2003 สําหรับ 2007 หรือ 2010 ใช้งานได้แต่หน้าตาบางหน้าจอ อาจเพี้ยนไป

4.

Q : ระบบ vncaller ใช้กับ Window 7 ได้หรือไม่ A : มี Window 7 บางตัวที่สามารถใช้งานได้ (แนะนําให้ใช้ Window XP Pack3)

5.

Q : ทําไมใบส่งเกรดจึงมีแต่คะแนน QUIZ เพียงช่องเดียว ไม่กระจายเป็น 3 ช่อง QUIZ, MID, FINAL A : ให้ไปแก้ไขในเมนูบันทึกช่วงคะแนนที่ข้อ 6 โดยแก้ไขที่ combo box หลังคอลัมน์คะแนนเต็ม ดังภาพ (ห้ามคลิก ลบ เด็ดขาดคะแนนที่กรอกจะหายไปด้วย) เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก ท้ายตาราง

6.

Q : ทําไมนักศึกษาถึงเห็นคะแนนด้วยล่ะ ไม่อยากให้เห็น A : ปกตินักศึกษาจะไม่เห็นคะแนนอยู่แล้วครับ ที่เห็นเพราะว่าอาจารย์เลือกคําว่า “แสดง” ในช่องก่อนหน้า (%) ปกติระบบจะ default ไว้ที่ “ไม่แสดง” ครับ (ดังภาพข้อ 5)

7.

Q : เมนู “บันทึกช่วงคะแนน” หายไม่แสดง ทําให้ไปกําหนดช่วงคะแนนตัดเกรดไม่ได้ A : ให้หน้าบันทึกเกรด ก่อนที่จะคลิก เข้าไปกรอกเกรด ให้ทําการเลือกคอลัมน์ “ตัดเกรดร่วมกับ” ให้เลือกเป็น “ตัดแยก” (ปกติระบบจะ default เป็นตัดแยกให้อัตโนมัติแล้ว)

8.

Q : ทําไมเปิดหน้ากรอกเกรดทิ้งไว้นานๆ แล้วกลับมากรอกใหม่ คอลัมน์ที่ใส่คะแนน ถึงขึ้นคําว่า “LOCK” A : เพราะว่า Session_Timeout กําหนดไว้ที่ 30 นาที ถ้าทิ้งไว้เกิน 30 นาที ระบบจะ lock ทันที ต้อง Login ยืนยันผู้ใช้ใหม่ครับ เพื่อความปลอดภัย ในกรณีผู้ใช้ลืม Log out และช่วยลด connection ในเวลาที่มีผู้ใช้งานเยอะๆ ครับ

-10-

ทั้ง 8 ข้อนี้ เป็นปัญหาเบื้องต้น ในการใช้ระบบ บางส่วนก็เอามา ไขข้อข้องใจกัน สวัสดีครับ..


โดย...ธีรวุฒิ สุทธิประภา

จําแนกเป็นเดือน

             

หมายเหตุ

1. สถิติเดือนตุลาคมอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบช่วงปิดภาคเรียน 2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 -----------------------------------------------------------------------------------

จําแนกตามคณะ            

หมายเหตุ

1. สถิติเดือนตุลาคมอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบช่วงปิดภาคเรียน 2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 -----------------------------------------------------------------------------------

-11-


สรุปผลการดําเนินงานซ่อมบํารุง มกราคม-กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้ เดือน

PC

Notebook

Network

Printer

อื่น ๆ

ค่าบริการ

มกราคม

11

-

-

-

-

24,500

กุมภาพันธ์

19

-

-

-

-

29,500

มีนาคม

6

-

-

-

-

6,000

เมษายน

2

1

-

-

-

1,500

พฤษภาคม

14

-

-

-

-

13,500

มิถุนายน

19

1

-

-

-

18,500

กรกฎาคม

4

-

-

-

-

4,000

รวม

75

2

-

-

-

97,500

โดยมีหมายเหตุค่าดําเนินการและค่าบริการดังนี้ 1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

เป็นเงิน

1,000 บาท

2.ติดตั้งโปรแกรม

เป็นเงิน

500 บาท

3.ติดตั้ง Printer

เป็นเงิน

500 บาท

4.แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

เป็นเงิน

500 บาท

5.เดินระบบเครือข่ายต่อจุด

เป็นเงิน

1,000 บาท

6.แก้ไขปัญหาเครือข่ายต่อจุด

เป็นเงิน

1,000 บาท

ซึ่งผลการดําเนินงาน สามารถทําให้ มหาวิทยาลัยประหยัด ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวน

เงิน 97,500 บาท

นางสาวพรพรรณ ภักดี  

จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงาน งานฝึกอบรมและบริการ (ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

ปฏิบัติงาน งานสารสนเทศ

นายตะวัน ไพศาลธนากร

คติประจําใจ ความผิดพลาดคือการเรียนรู้

-12-

คติประจําใจ ความรู้มีไม่สิ้นสุด...ถ้าไม่หยุดค้นคว้า


โดย.. ลัดดา เชิดชมกลิ่น

æ¹a¹íÒ eÇç º 䫵

¤³ae·¤o¹oÅÂÕ¡ÒÃe¡ÉµÃ

eÇçºä«µÊ¶Ò¹ÕÇ·i Âue¾ืèo¡ÒÃÈึ¡ÉÒ

(EFM 92.75) ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÃÒªÀa¯ÃíÒä¾¾ÃóÕ

-13-


eÇçºä«µÀÒ¾¡i¨¡ÃÃÁ æÅa ÇÕ´i·aȹ ¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ

¤³a/˹‹Ç§ҹ㴠·Õµè Œo§¡ÒâoÊi·¸ieì ¢ŒÒä»»ÃaªÒÊaÁ¾a¹¸ÀÒ¾¡i¨¡ÃÃÁ¢o§µ¹eo§Å§ã¹eÇçºä«µ ÃíÒä¾ ãˌ樌§¢ŒoÁÙÅÁÒÂa§§Ò¹ÊÒÃʹe·È Èٹe·¤o¹oÅÂÕÊÒÃʹe·È eºoÏo·ÃÈa¾·ÀÒÂã¹ 3514 ·Ò§ÈÙ¹ÂÏ ¨aãˌ Username æÅa password e¾ืoè ãˌ˹‹Ç§ҹ¢o§·‹Ò¹e¢ŒÒ仺ÃiËÒèa´¡ÒÃÀÒ¾¡i¨¡ÃÃÁeo§ ที่ปรึกษา นายณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด บรรณาธิการ นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว กองบรรณาธิการ นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น นายศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล นายปริญญา ภารดีรุจิรา นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก นางสาวอาริษา ศรีเจริญ นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี นางสาวอังคณา วุฒิ นางสาวแพรวพรรณ ศิริกุล นายธีรวุฒิ สุทธิประภา นางสาวพรพรรณ ภักดี และนายตะวัน ไพศาลธนากร

-14-

จดหมายข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

Advertisement