Page 1

จดหม จ ยขาว จดหมาย ศูนย น เทคโน ท นโลยี ยีสาารสน รสน นเทศ ศ ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน – มิถุถนายน 2555

บันทึกจากหั จ ัวหนาศู า นย ฯ

บันทึกจากหัวหน้าศูนย์.................................................1 มารู้จัก Sooftware Opeensoure กันเถอะ.........…………..2

จดหมายข่าวฉบั า บนี้ เป็นฉฉบับแรกของกาารเปิดภาคเรียนที น ่1/55 ซึ่ งมี ง นั กศึ กษาชัั้ นปี ที่ 1 (น้ องงใหม่) เข้ ามาศึศึ กษาในมหาวิวิ ทยาลั ย ขอองเราเพิ่ มมากกขึ้ นอี กเป็ นจํ าานวนมาก ทํ าให้ ใ ศูนย์ฯ ต้ องเตรี ยม คววามพร้อมสําหรั ห บการให้บริการต่ ก าง ๆ เช่น การลงทะเบียน ย Mac Adddress การใให้บริการห้องงปฏิบัติการคออมพิวเตอร์ ในสส่วนของ กาารให้บริการห้องปฏิ อ บัติการคออมพิวเตอร์ ทางศู ท นย์ฯ ได้มีการปรั ก บ ภูมิมทิ ัศน์ใหม่และะพร้อมเปิดให้บริ บ การแล้ว

ห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตตอร์โฉมใหม่....................... . ......4 นโยบายให้ห้บริการห้องปประชุมสัมมนาาฯ ห้องฝึกอบรม คอมพิวเตออร์และนโยบาายด้านการพัฒนาเว็ ฒ บไซต์.........5 สังเกตบ้างออะไรบ้าง MIS เปิดโปปรแกรมผิด Version……... V ...........................6

C IneT ewss ที่ปรึกษา อาจารยยณัฐกาญจน พึง่ เกิ เ ด บรรณาธิการ นางสาวรุงรั ง ตน เชื้อแกว ก กองบรรณาธิ การ นางสาวลัดดา ด เชิดชมกลิ่น นายศรายุ น ทธ จิตรพั ร ฒนากุล นายปปริญญา ภารดีรุจรา ริ นางปรียาภรณ ณ ศิริไสยาสน นาายเอกลักษณ สุขทั้งโลก นางสาวอาริริษา ศรีเจริญ นายยเอกนรินทร สรอยศรี อ นางสาวอังคณา วุฒิ นางสาาวแพรวพรรณ ศิรริิกุล นายภาณุวง เมฆไพบูลย นางสาวพรพพรรณ ภักดี และนายตะวัน ไพศาาลธนากร


หนนา 2

Open Source คืออะไร อ Open Source คือ กลุ่ม softwaree ที่เปิดเผย source codee ส ไข ดัดแปลง souurce code ได้หมด ซึ่งเป็ เ นการให้สิททธิเสรีแก่ผู้ที่จะนําไปใช้ ของโปรแแกรม ทําให้สามารถแก้ เพื่อการพพัฒนาซอฟต์แวร์ แ ร่วมกันในลักษณะของสัสังคมซอฟต์แวร์ ว ข้อดีของโโปรแกรมแบบบ Open Souurce 1. Oppen Sourcce เป็นโปปรแกรมที่เปิดให้ ด ใครก็ได้บนโลกนี น ้สามารถเข้ามาพัฒนาโปรแกรมไได้ ดังนั้น จึงมีนักพัฒนาโปรแกรรมหลายคน และทํ แ าให้โปรแแกรมนั้นมีประะสิทธิภาพสูง 2. Openn Source ช่วยให้เราประหหยัดค่าใช้จ่ายไได้ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ตัวอย่างโโปรแกรมที่เป็น Open Source ก็อย่างเช่น PHP P , My SQQL, Star Officce เป็นต้น นออกจากโปรแกกรมแล้วยังมีระบบปฏิบัติการ า Open อ างระบบปฏิฏิบัติการลีนุกซ์ ซึ่งมีวัตถุประะสงค์เพื่อพัฒนามาใช้ทดแททนวินโดวส์ขอองไมโครซอฟต์นั่นเอง Sorce อย่ บทควาามนี้ขอเสนอโโปรแกรมที่สามารถใช้ ส งานนทดแทนในสส่วนของโปรแแกรมที่มีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สาามารถหา Downlooad มาทดลองใช้งาน โดยไไม่ต้องเสียค่าใช้ ใ จ่าย ดังนี้

ลํลาดับที่

ชื่อโปรแกรมลิขสิ ข ทธิ์

ปรระโยชน์ในการใช้งาน

ชื่อโปรแกรรมทดแทน

1

Microsoft Office O

2

WinZipp

บีบ-อัด และคลลายไฟล์

7-zzip

3

ACCDSee,PhottoShop

จัดการไฟล์์ภาพ

PhotooScape

จัดการเอกสารส ด สํานักงาน LibreOffice( L OpenOfficee)


หนา 3

4

ACDSeee

จัดการไฟล์์ภาพ

Piccasa

5

A Adobe PhotooShop

ตกแต่งรูปภาพ ภ

Gim mp

6

Adobe Acrobat

แปลงไฟล์เป็น PDF

PDFCreator

7

N Burningg ROM Nero

เขียนแผ่น CDD/DVD

A AshampooB urningStudio

8

WinAMP

ฟังเพลงง

AIM MP

9

PowerDVVD

ดูวีดีโอ ภาพยนตร์

VLLC

10

SnagITT

จับภาพหน้น้าจอ

Faststonee Capture

11

SnagITT

จับภาพหน้น้าจอ

Lightsscreen

โดย..นายยปริญญา ภารดีดีรุจิรา


หน้า 4

หองป บต ก ิ ารคอม ค อม มพิ เ ตอร รโฉม มใหม งปฏิ ปฏิบั ั การ มพิวเตอร โฉม มใหม!!

โดย...นางสาวพรรพรรณ ภักดี


หน้า 5

นโยบายให้บริการห้องประชุมสัมมนาและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1. กรณีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ ในการขอใช้ห้องประชุมสั มมนา ฝึกอบรม ผู้ขอใช้ต้องทําหนังสือ เสนออธิการบดีอนุมัติ โดยผ่านหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาเสนอความเห็นเป็นลําดับ 2. กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ ผู้ ข อใช้ ต้ อ งทํ า หนั ง สื อ เสนอผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอนุ มั ติ โดยผ่ า นหั ว หน้ า ศู น ย์ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ พิจารณาเสนอความเห็นเป็นลําดับ 3. ดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา จัดสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และระบบสาธารณูปโภคของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4. มีการนําหลัก 5 ส มาใช้ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส และมีการประเมินตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลกับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

นโยบายด้านการพัฒนาเว็บไซต์ 1. มีแนวปฏิบัติในการขอพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานทราบขั้นตอน การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. มีแนวปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่บนเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) และเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล (Database Server) ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทราบ ขั้นตอนในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 3. มี การกําหนดมาตรฐานและแม่แบบ (Template) สํ าหรับเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย 4. พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางสํ า หรั บ การแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5. มี การสํ า รวจและประเมิน ความพึ ง พอใจในการใช้งานเว็บ ไซต์ม หาวิ ทยาลั ย และ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6. ประกาศแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้ ทั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้บริการได้ทราบและปฏิบัติตาม

โดย...นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว


หน้า 6

MIS เปดโปรแกรมผิด Version เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือ MIS ต้องทํางานควบคู่กับ โปรแกรม Microsoft Office Access ซึ่งโปรแกรมนี้ยังแบ่งเป็น Version ออกไปอีก เช่น Access 2003 , Access 2007 เป็นต้น และเนื่องจากระบบ MIS มีมาก่อนที่โปรแกรม Microsoft Office Access 2007 จะเป็นที่นิยม ระบบ MIS จึงใช้งานได้ดีกับโปรแกรม Microsoft Office Access 2003 เมื่อก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไร ใช้กันมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน เริ่มพบปัญหาบ่อยๆ และต้องชี้แจงกันครั้งแล้ว ครั้งเล่า หลายต่อหลายครั้ง บางคนเจอแล้วเจออีก เป็นแล้วเป็นอีก นั่นก็คือ ปัญหาการเปิดระบบ MIS กับ Microsoft Office Access 2007 นั่นเอง บางท่ า น...อาจไม่ ไ ด้ สั ง เกต ในขณะที่ ตั ว เองกํ า ลั ง ทํ า เรื่ อ งจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ในระบบ MIS แต่ ป รากฏว่ า วั น ที่ ใ นระบบคลิ ก ไม่ ไ ด้ บ้ า ง ไม่ แ สดงวั น ที่ บ้ า ง รายงานมี ห น้ า ตาที่ แ ปลกออกไป หรือไม่แสดงรายงานเลย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า ท่าน..เปิดระบบ MIS กับ Microsoft Office Access ที่ผิด Version โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 มักจะมีโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 ติดตั้งมาด้วย เวลาจะใช้ระบบ MIS ต้องลงโปรแกรม Microsoft Office Access 2003 เพิ่มเข้าไปอีก คราวนี้ละ ผู้ใช้จะเริ่มสับสนว่าตัวเองใช้ Version อะไรอยู่ วิธีสังเกตง่ายๆ คือ เมื่อคลิกเปิดระบบ MIS กับ Microsoft Office Access 2003 ระบบจะ เป็นหน้าจอสีเทาๆ ธรรมดาๆ แถบเมนูก็จะเป็นตัวหนังสือธรรมดา ไม่มีรูปภาพ icon สวยๆ (ดังภาพ ด้านล่าง)

แต่ถ้าเปิดระบบ MIS กับ Microsoft Office Access 2007 หน้าจอจะมีสีฟ้าสดใส แถบเมนูข้างบน จะเป็นปุ่มใหญ่ๆ มี icon สวยๆ ให้เห็นชัดเจน หรือบางครั้ง อาจแสดงกรอบข้อความขึ้นมาถามอะไรแปลกๆ


หน้า 7

MIS เปดโปรแกรมผิด Version เกี่ยวกับ “ข้อมูลด้านความปลอดภัย...” แสดงว่าท่านผู้ใช้กําลังเปิดผิด Version แล้ว ดังภาพด้านล่าง (คลิกปุ่ม “ยกเลิก” แล้วปิดโปรแกรมออกไปได้เลย)

วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือ ถ้ารู้ตัวว่ากําลังเปิดโปรแกรมผิด Version ก็ให้ออกจากระบบไปก่อน จากนั้นไปคลิกเปิดโปรแกรม Microsoft Office Access 2003 ที่เมนู All Programs ในปุ่ม ตรงแถบ Task Bar ล่างสุด ซ้ายมือสุด แล้วคลิกเปิดโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาไว้ก่อน

จากนั้นค่อยไปเปิดระบบ MIS ตามทีหลัง แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว


หน้า 8

MIS เปดโปรแกรมผิด Version คํ า ถามที่ ต ามมา คื อ ต้ อ งทํ า แบบนี้ ทุ ก ครั้ ง เลยหรื อ ไม่ คํ า ตอบ คื อ ไม่ จํ า เป็ น หากเปิ ด โปรแกรม Microsoft Office Access 2003 ไว้ก่อนแล้ว ตราบใดที่ผู้ใช้ยังไม่เปิด Version อื่น ระบบ MIS จะรันกับ Microsoft Office Access 2003 ให้โดยอัตโนมัติในครั้งต่อๆ ไป คือ เข้าหน้าเว็บ MIS แล้วคลิกเข้าระบบที่ต้องการได้เลย ไม่ต้องเปิดโปรแกรมรอไว้ก่อนตามวิธีดังกล่าวอีก แต่ถ้าผู้ใช้ มีเหตุจําเป็นและเปิดโปรแกรม Version อื่นไปแล้ว เมื่อจะเข้าระบบ MIS ก็ให้เปิดโปรแกรม Microsoft Office Access 2003 รอไว้ก่อนเหมือนเดิม ไม่แนะนําให้เปิดทั้ง 2 Version พร้อมกัน เนื่องจากเครื่องของผู้ใช้อาจทํางานผิดปกติได้ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “เครื่องเน่า” ใครประสบปัญหานี้บ่อยๆ หากมีโอกาสได้แวะอ่าน ก็เอาวิธีนี้ไปใช้กันนะ 

โดย...นางสาวอริษา ศรีเจริญ

จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  

จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

Advertisement