Page 1

REFERANSLARIMIZ

ÜRÜNLERÝMÝZ

NASIL ÇALIÞIYORUZ FAALÝYET ALANLARIMIZ KURUMSAL


KURUMSAL POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


HAKKIMIZDA Deðerli Müþterilerimiz; EKA GRUP, sektörün önde gelen uzman teknik ve pazarlama kadrolarýnýn uzun yýllarýn deneyimine sahip profesyonel bir kurumdur. Genel merkezimiz Ýstanbul'da olup, bünyesinde EKA Motor, EKA Pompa ve EKA Makine EKA Sondaj birimleri bulunan firmamýz yerel ve uluslararasý pazarlar için satýþ ve satýþ sonrasý hizmetleri vermek üzere organize olmuþtur. Analitik ve hedef odaklý prensipleri ile imalat satýþ sonrasý birimlerimiz sektörün ihtiyacýna dinamik bir soluk katmaktadir.Ürünlerimizde kalite-fiyat dengesini korumak ve buna baðlý olarak düþük bakým gideri ve uzun yýllara yayýlmýþ ekonomik ömür temel ilkelerimiz arasýndadýr.

www.eka-grup.com


Vizyonumuz; Ýþ yaptýðýmýz tüm alanlarda, en kýsa müdahale süresi, yaratýcýlýk, çözüm ortaklýðý duygumuz, ölçülebilir maliyet düþümleri yarattýðýmýz çözümler ve sunduðumuz hizmetler ile, bütünsel Yapý Yönetimi konusunda, Türkiye'de ve ötesinde katma deðer yaratan, lider bir firma olarak tanýnýyor olmaktýr. Misyonumuz; Binalarýn en düþük enerji tüketimi, minimum arýza ve duruþ, en yüksek verim, konfor, iþ güvenliði ve çevre saðlýðý ilkesi ile iþletilmesi; ekipman ve sistemlerin ekonomik ömürlerini uzatacak, iþlevlerini belirlendiði þekilde yerine getirmelerini ve güvenirliklerinin sürekliliðini saðlayacak þekilde, üreticilerinin tanýmladýðý aralýk ve yönteme göre periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasýnýn yaný sýra, kesintisiz bir hizmet saðlayarak bina kullanýcýlarýnýn çalýþma saatlerini kendi ana faaliyet konularýna odaklamak sureti ile verimli, konforlu, saðlýklý, ekonomik ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini, saðlamaktýr.

www.eka-grup.com


Kesintisiz Sorunsuz ve Sürekli Hizmet Ýle EKA GRUP www.eka-grup.com


TANITIM

EKA GRUP, hizmet sektörü ihtiyaçlarýný analiz ederek 2006 yýlýndan itibaren 2 alanda uzmanlaþmaya gitmeyi planlamýþtýr. Site ve Konutlar'da verilecek hizmetleri, Yüksek Yapýlar, Akýllý Binalar, Teknolojik ve Endüstriyel Yapýlarda verilecek hizmetler, EKA GRUP çatýsý altýnda bulunan ve yukarýdaki maddelerde gruplandýrýlmýþ yapýlara yönelik çözümler sunan,her tesisin kendine özgü ve özel ihtiyaçlarýna göre sektörel bilgi birikimini geliþtirmek ve kullanmak, gerektiðinde insan, gerektiðinde ise makina odaklý hizmet ihtiyacýný saðlamak ve müþteri ihtiyaçlarýnýn yetkin personel ve kurumsal bilgi birikimi ile çözüme odaklanarak karþýlanmasýný amaçlamaktadýr.

www.eka-grup.com


FAALÝYET ALANLARIMIZ POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


GRUP FAALÝYETLERÝ: EKA VANA: Türkiye genel distribütörü AZ-Armaturen GmbH/Almanya EKA POMPA: Komple Paslanmaz Derin kuyu dalgýç pompalar (Hindistan-Filandiya menþeili) Pis su fosseptik drenaj pompalar, Temiz su dalgýç pompalar, Kanalizasyon ve çamur pompalar, Hidroforlar, Yangýn hidroforlarý, Sirkülasyon pompalarý, Endüstriyel pompalar, Santrifüj pompalar, Bahçe ve havuz pompalarý, Kýzgýn yað ve kaynar su transfer pompalarý, EKA MOTOR: Paslanmaz Dalgýç Motor "Paslanmaz yað soðutmalý - Su soðutmalý" ithal motor satýþ ve servis hizmetleri vermektedir. EKA MAKÝNA: Kompresörler: Seyyar Dizel hava kompresörleri, Vidalý hava kompresörleri, Pistonlu hava kompresörleri, Booster pet þiþe hava kompresörleri ve aksesuarlarý, Yaðsýz "oil free" hava kompresörleri Jeneratörler: Dizel Jeneratörler (kabinli-kabinsiz), Benzinli Jeneratörler (kabinli-kabinsiz), Doðalgazlý jeneratörler, Alternatörler, Senkronizasyon panolarý,Ýþ Makinalarý: Ekskavatörler, Kazýcý ve Yükleyiciler, Forkliftler EKA SU SONDAJI: 1.Havalısistem (Kuyu dibi çekici Teknolojisi) 2.Çamurlu Sistem (Rotary Döner makinasıile yapı lan sondaj 3-Çakma metodla yapı lan sondaj DESTEK DEPARTMANI: Satýþ öncesi; proje, Teknik danýþmanlýk, Ýþe özel çözümler, Eðitim, Satýþ sonrasý ise; servis, kontrol ve bakým, bakým eðitimi, ve koruyucu bakým alanlarýnda koþulsuz müþteri memnuniyeti ilkesi ile hizmet vermektedir. EKA POMPA MAKÝNE MOTOR SAN.TÝC. LTD. ÞTÝ. piyasanýn þartlarýný da göz önüne alarak sunduðu yeni ürünleriyle ve ihtiyaclarýnýz doðrultusunda kaliteden ödün vermeden teknolojik avantajlarý ile sizlere hizmet vermeyi teklif ve taahhüt eder, iþlerinizde kolaylýklar dileriz. SERVÝS Satýþ sonrasýnda her an kullanýcýlarýn yanýnda olmak amacýyla, Ýstanbul'daki 2 ayrý servis istasyonu, yurt geneline yayýlmýþ 7 yetkili servis istasyonuyla 365 gün 24 saat satýþ sonrasý servis hizmeti verilmektedir.

www.eka-grup.com


www.eka-grup.com


cool center resimleri

YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ EKA, ISO 9001 sertifikasýna sahiptir. Bir iþletim firmasý olarak EKA GRUP derlenmiþ kendi prosedürlerini de kullanarak, istenen hizmetlere ve önceden tanýmlanmýþ servis standartlarýna göre süratle müþterilerine uyarlanmýþ hizmet dökümanlarý ile çalýþýr. Her müþteri ve özel gereksinimleri için kullanýlacak dokümantasyon anlaþýlmýþ zaman sürecinde hazýrlanýr ve sýký bir þekilde uygulanýr, uygunsuzluklar revize edilir. Yapýlan Tüm çalýþmalar www.ekagrupservis.com ve www.eka-grup.com adresimizden takip edilebilmektedir

www.eka-grup.com


HÝZMET KAPSAMI Mekanik ve elektrik sistemlerin iþletilmesi Periyodik Bakým Planlamasý ve Uygulamalarý Kritik Arýza Müdahale Dýþ bakýmlarýn denetimi ve refakat edilmesi Yedek Parça ve Sarf Malzeme Stok Takibi Konfor standartlarý ve hizmet seviye standartlarýnýn uygulanmasý Enerji Yönetimi ve Tasarruf Uygulama Çalýþmalarý

www.eka-grup.com


NASIL ÇALIÞIYORUZ

POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


Uygulama hizmeti vermek üzere sunulacak hizmet kapsamýna ait proje ve teknik dökümanlar öncelikle proje grubu ve teklif mühendisleri tarafýndan incelenir. Teknik ve idari þartnameler doðrultusunda detaylý teklif çalýþmalarý ilgili teknik mühendisleri tarafýndan hazýrlanýr. Uygulama sürecinde þantiye þefi altýnda teknik ve idari þantiye organizasyon çalýþmalarý yapýlýr ve uygulama baþlar. Firmamýz uygulama sürecinde iþin þartnamesi ve proje yönetimi kararlarý doðrultusunda malzeme temini ve montaj çalýþmalarýný yürütür. Uygulama çalýþmalarýnda iþ programý baz alýnarak yapýlan planlamalar ve þantiye disiplini esastýr.

EKA GRUPveSHV

www.eka-grup.com


DEPARTMANLARIMIZ Proje Teklif Uygulama Þantiye Kontrol Satýþ Servis Site Bakýmý Su Sondajý

www.eka-grup.com


ÜRÜNLERÝMÝZ

POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


ÜRÜNLERÝMÝZ

jENERATÖR GRUBU

KOMPRESÖR GRUBU

HÝDROFOR POMPA GRUBU


ÜRÜNLERÝMÝZ

VANA GRUBU


EKA GRUP Hizmet verdiðimiz kuruluþlardan bazýlarý; BÝNA - SÝTE BAKIM YÖNETÝM HÝZMETLERÝ ÝNÞAAT , KONUT SEKTÖRÜ TOKÝ EMLAK YÖNETÝM HÝZMETLERÝ TÝC.A.Þ. TOKÝ 21. YUZYÝL ISPARTAKULE KONUTLARI TOKÝ ANTALYA ÇIPLAKLI KONUTLARI TOKÝ ANKARA PARK EYMÝR KONUTLARI TOKÝ ANKARA TURKUAZ VADÝSÝ 1,2,3,4,5 ETAP KONUTLARI TOKÝ EDÝRNE KEÞAN YENÝMUHACÝR KONUTLARI TOKÝ EDÝRNE ÝPSALA KONUTLARI TOKÝ BURSA ORHANGAZÝ KONUTLARI TOKÝ ÝSTANBUL HALKALI GÖL EVLERÝ TOKÝ ANKARA KARACAÖREN KONUTLARI TOKÝ DÜZCE METEK KONUTLARI TOKÝ ORDU MERKEZ KONUTLARI TOKÝ ESKÝÞEHÝR TEPEBAÞI AÞAÐISÖÐÜTÖNÜ KONUTLARI TOKÝ HALKALI GÖL EVLERÝ TOKÝ ÝZMÝR ÇÝÐLÝ TOPLU KONUTLARI TOKÝ SELCUKLU YAZIR TOKÝ TOPLU KONUTLARI TOKÝ BURGAZKENT LULEBURGAZ TOPLU YAPI YÖNETÝMÝ TOKÝ BAHÇEÞEHÝR ISPARTAKULE PATARA EVLERÝ TOKÝ BAHÇEÞEHÝR ISPARTAKULE EFES EVLERÝ TOKÝ BAHÇEÞEHÝR ISPARTAKULE OLIMPOS EVLERÝ TOKÝ ISPARTAKULE AVRUPA KONUTLARI TOKÝ HALKALI AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 2 DEPOSÝTE LIFE GYM SPOR YAÞAM MERKEZÝ ETÝLER LIFE GYM CLUP ATAKENT LIFE GYM CLUP DARÜÞÞAFAKA LIFE GYM CLUP

www.eka-grup.com


REFERANSLARIMIZ

POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


TOKÝ ANKARA TURKUAZ VADÝSÝ 1,2,3,4,5 ETAP KONUTLARI

www.eka-grup.com


TOKÝ ANTALYA ÇIPLAKLI KONUTLARI

www.eka-grup.com


TOKÝ DÜZCE METEK KONUTLARI

www.eka-grup.com


ANKARA ALTINDAÐ KARACAÖREN TOKÝ KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ

www.eka-grup.com


BURSA ORHANGAZÝ KONUTLARI

www.eka-grup.com


EDÝRNE ÝPSALA KONUTLARI

www.eka-grup.com


EDÝRNE KEÞAN YENÝMUHACÝR KONUTLARI

www.eka-grup.com


ESKÝÞEHÝR TEPEBAÞI A.SÖÐÜTÖNÜ TOKÝ KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ

www.eka-grup.com


ÝZMÝR ÇÝÐLÝ KONUTLARI 1.ETAP

www.eka-grup.com


LÜLEBURGAZ BURGAZKENT TOKÝ KONUTLARI

www.eka-grup.com


ORDU KONUTLARI

www.eka-grup.com


OLÝMPOS ADASI

www.eka-grup.com


BAHÇEÞEHÝR ISPARTAKULE EFES ADASI

www.eka-grup.com


www.eka-grup.com


KOMPRESÖR ÖZET REFERANS ZETAÞ ZEMÝN TEKNOLOJÝSÝ A.Þ. ENKA GEBZE/ADAPAZARI ELEKTRÝK SANTRALLARI ENKA ÝZMÝR ELEKTRÝK SANTRALI SEVENCANLAR ÝNÞAAT A.Þ. ALTAÞ YAPI SAN.VE TEMÝZLÝK HÝZ.TÝC.A.Þ. KARE ÝNÞAAT A.Þ. PAÞALI ÝNÞ.SAN.TÝC.A.Þ. AGT MMTX MMC GÜRSOY OTOMOBÝL RENAULT MAIS PRUSA TEKSTÝL SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. KÜÇÜK MENDERES TEKSTÝL LTD.ÞTÝ. GOLDEN EYE COMPANY SPS SONDAJ VE POMPA ÝNÞ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. KUVARS SU ÇELÝK KARDEÞLER BUZMAK SOÐUTMA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. GÜZELPINAR KAYNAK SUYU SAN.TÝC.LDT.ÞTÝ.

www.eka-grup.com


POMPA - HÝDROFOR ÖZET REFERANS TÜRKÝYE KÖMÜR ÝÞL.KURUMU GARP LÝNY.ÝÞL.MÜESS.MÜD. TÜRKÝYE PETROLLERÝ A.O ÝSDAÞ DEZENFEKTE ARITMA ÝZL. KONUT YAPI KOOPERATÝFÝ BEYLÝKDÜZÜ UMUT 1,2,3 SÝTESÝ ARTAÞ –FÝDELTUS – GÜN-ER ÝNÞAAT ADÝ ORTAKLIÐI TEPEKENT LAKE SIDE HOME VÝLLALARI ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ VÝLLA RÝVA KONAKLARI ÞÝÞLÝ OMAY EVLERÝ GTS ÝNÞAAT DOÐALGAZ SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. KESKÝNLER ÝNÞAAT A.Þ. ÝBRAHÝM CANSIZ-ORHAN YILDIRIM VE ORT. DOST MUHENDÝSLÝK MÝMARLIK ÝNÞ.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ERKUT ÝNÞAAT SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. UMART MÝM.MÜH.TAAH.ÝNÞ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ARBÝOGAZ ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ ÝNÞ.SAN.TÝC.A.Þ. GULF DELTA AKARYAKIT TÝC.A.Þ. AFRÝKA HAN ÝÞLT.TRUZM.SAN.TÝC.A.Þ. ÖZKAYNAK DOÐAL MÝNERALLÝ SU & KAYNAK SUYU GÜZELPINAR KAYNAK SUYU SAN.TÝC.LDT.ÞTÝ. NORDSEE BD ÝSTÝKLAL 1 GIDA TURZ.ÝNS.SAN.A.Þ. BÝLKAY SU AMBALAJLAMA GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. KUVARS SU ÇELÝK KARDEÞLER BALIK DÜNYASI GIDA TURZ.ÝNÞ.SAN.TÝC.A.Þ. ÖZKAYNAK MADEN SUYU TÝC.LTD.ÞTÝ. NÝLÜFER MADEN SUYU LTD.ÞTÝ. ENPAÞ MAKÝNA SAN.VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝ. TRAKYA END.FABRÝKA MALZEMELRÝPAZ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ KLEPSAN KLAPE-VANA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ASTÝM ENDÜSTRÝ TESÝSLERÝ ÝMALAT MONTAJ TAAH.A.Þ. MAARE GRUP REKLAM VE MUH.TÝC.LTD.ÞTÝ. KAHYALAR ÝNÞ.TAAH.TÝC.LTD.ÞTÝ. UÐUR KUM YIKAMA SERACILIK VE ZÝRAÝ SAN.TÝC.A.Þ. ÇAPA ÝNÞAAT MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC.LTD.ÞTÝ. KILIÇLAR ÝNÞ.ELEKT.MAK.VE ISI SAN.TÝC.LTDÞ.ÞTÝ. AKS JET ELEKTRIK SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. GÝRGÝN TARIM ÜRÜNLERÝ TEK KUMLAMA MAK.SAN.TÝC. KALKAN POMPA SULAMA ÝNÞ. SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.

www.eka-grup.com


VANA ÖZET REFERANS

KONYA ÞEKER SAN.VE TÝC.A.Þ. BAL KÜPÜ ÞEKER KESKÝNKILIÇ GIDA SAN.VE TÝC.A.Þ. TÜRKÝYE KÖMÜR ÝÞL.KURUMU GARP LÝNY.ÝÞL.MÜESS.MÜD. TÜRKÝYE PETROLLERÝ A.O

www.eka-grup.com


JENERATÖR ÖZET REFERANS VAKIF GUREBA HASTANESÝ SHELL BÝRGÝLÝLER GIDA DAY.ÝNÞ.MLZ.PETROL SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ FORD KENT OTOMOTÝV SAN.DIÞ TÝCLTD.ÞTÝ. GEMTRANS GEMLÝK ULAÞTIRMA PAZARLAMA DENÝZCÝLÝK A.Þ KÝPTAÞ SÝLÝVRÝ KONUTLARI BEYLÝKDÜZÜ S.S BÝLENLER KONUT YAPI KOOPARATÝFÝ BAÞKANLIÐI BAÞARAN TURÝZM A.Þ. PHERY YATÇILIK LTD.ÞTÝ. DEMÝRTAÞ METAL ALÝM.PROFÝL SAN.TÝC.A.Þ. AFRÝKA HAN ÝÞLT.TRUZM.SAN.TÝC.A.Þ. ANADOLU MAKÝNA HÝDROLÝK PNÖM. SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ. MULTÝNET KURUMSAL HÝZ.A.Þ. AKADEMÝ SAÐLIK ENDOSKOPÝ HÝZM.LTD.ÞTÝ. MEDÝKORAL ESTETÝK KONSEPT SAÐ.TÝC.LTD.ÞTÝ. PROSES ÇELÝK KONTRÝKSÝYON SOÐUTMA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. SEMPAÞ ELEKTRÝK MOTOR POMPA SAN.TÝC.A.Þ. BUZMAK SOÐUTMA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. HALAT BRANDA SAN.VE TÝC. A.Þ. ÖZMAKSAN MAKÝNA MOTOR VE OTM.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. SESAN TORNA MAK.VE DAYANIKLI TÜK.MAL.SAN.LTD.ÞTÝ. YENÝ STAR GÝYÝM SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ. TAHÝR DUMAN TEKSTÝL SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ÝCEM TEKSTÝL VE TRZ.TAN.ÝÇ VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝ TMT DANIÞM.TEKS. TURZ.TAÞIMA.PAZ.SAN.DIÞ TÝC.A.Þ. NESA ELEKTRONÝK NUR ELEKTRIK YILDIZ ABAJUR AYDINLATMA TEMPO TEKNÝK MALZEME

www.eka-grup.com


SONDAJ ACTIGIMIZ YERLER ÖZET REFERANS

ISPARTAKULE AVRUPA KONUTLARI TOKÝ ANTALYA ÇIPLAKLI KONUTLARI

KLEPSAN KLAPE-VANA SAN.TiC.LTD.ÞTÝ. USTA METAL LAMA IZGARA EMAYE SAN.TÝC.LTD.ÞTi. VÝLLA RÝVA KONAKLARI TOKÝ ESKÝ ÞEHÝR TEPEBAÞI AÞAÐISOÐUTÖNÜ KONUTLARI TOKÝ ÝSTANBUL KAYAÞEHÝR 1. ETAP KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ TOKÝ ÝSTANBUL KAYAÞEHÝR 3. ETAP KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ TOKÝ ÝSTANBUL KAYAÞEHÝR 5. ETAP KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ TOKÝ ÝSTANBUL KAYAÞEHÝR 8. ETAP KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ TOKÝ ÝSTANBUL KAYAÞEHÝR 9. ETAP KONUTLARI SÝTE YÖNETÝMÝ

www.eka-grup.com


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


POMPA MAKÝNA MOTOR SANAYÝ ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


EKA  

EKA GRUP KATALOG

Advertisement