Page 1

Neighbourhood Weekly Newspaper

Postal Registration No.TN/CC(S) Dn/28/15-17

VALASAI TIMES k·Áƒ Á¶D¸

Date of Publication : Every Saturday Covering Porur, Valasaravakkam, Virugambakkam, Saligramam & Vadapalani areas

Vol : 13 - No : 51

Aug 13 - 19, 2016

1

Editorial & Advt. Cell: 80562 96749, 98405 73043

Re.1/-

k^·_ ∑©´\ËB›]uz ´V\V–¤Ï sÚm

ÿƒ[Á™ \Æ\ÈÏflE gÏ‚¸ ∂ÔV¶t ƒVÏ∏_ p\› ´V\V–¤ˆ[ 1000á\Vkm gı| swV ÿƒ[Á™l_ ÿÔVı¶V¶©√‚¶m. ÷]_ ÿ√Vu≈V\Á´ gEˆBÚD, √V´]B ¤™>V Ô‚El[ J›> >ÁÈkÚ\V™ ÷È.Ôºƒ[, ∂ıV ÂÔÏ ƒ‚¶\[≈ cÆ©∏™Ï ®D.ºÔ.º\VÔ[ g˛ºBVÏ, k·ƒ´kV¬Ô›Á>fl ºƒÏÕ> ∂ˆ\V ƒ∫Ô Ω.E.∏ ÈB[ ∑©´\ËB›][ ƒJÔ \uÆD g[tÔ ºƒÁkÔÁ·© √V´V‚Ω ´V\V–¤Ï sÚm kw∫˛™Ï.

kVƒÔÏÔ^, s·D√´>V´ÏÔ^ \uÆD ∂Á™kÚ¬zD

÷MB ∑>Õ]´ ]ÚÂV^ Â_kVµ›mÔ^.

Valasai Times August 13 - 19, 2016.  

Valasai Times August 13 - 19, 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you