Page 1

_¡ı™ §˜µ˜©Âı⁄¢uõfl ]¢u¯⁄P“ ]”®£ı⁄¯¡. J∏ ﯔ A¡∫ u©x Eu¬ØıÕõhÆ C∆¡ı÷ T‘⁄ı∫: "]¡ˆ£∏©ıfl BªPıª ¬ÂÆ Esk }ªPsh⁄ıQ, EªQÿS A©µzx¡Æ AŒUSÆ A™∫uz¯u AŒzuı∫. A∆¡ı˜” S∏˜u¡∫ EªPıØuÆ Gfl” ˆPıiØ ¬Âz¯u® £∏Q, ¶ÿ÷ ˜|ıØı¿ A¡v® £mhı∫. B⁄ı¿ EªQÿ˜Pı A¡∫ Aïuˆ©ı»P¯Õ ¡«[Q⁄ı∫'! ¡[PıÕzv¿ |h¢u C¢x & ïÏΩÆ Pª¡µz¯ua \©µ\Æ ˆ\¥¡uÿS ©Pız©ı Pı¢v ˆ\fl‘∏¢uı∫. _¡ı™ \ıµ˜uÂı⁄¢u∫ A®˜£ıx v⁄ïÆ ˆ\fl÷ ©Pız©ı¬ÿ PıP ˇµı©Q∏Ënõfl Aïuˆ©ı»P¯Õ ¡ı]®£ı∫. ©Pız©ı ƒÆ ™S¢u P¡⁄zxhfl A¯uU ˜Pm£ı∫. J∏ |ı“ Pı¢v‚ £¿˜¡÷ Aæ¡¿P–UQ¯h∞¿ C∏¢uuı¿ _¡ı™P¯Õa \¢v®£x PËhÆ Gfl÷ A¡µx Eu¬ØıÕ∫ {∫©¿ ˜£ıÏ ˆuõ¬zuı∫. _¡ı™P“ A¯©vØıPz v∏Ƨ¬mhı∫. §fl C¯u A‘¢u Pı¢v‚, ""ˇµı©Q∏Ënõfl Aïuˆ©ı»P ¯Õ® £∏SÆ £ıUQØÆ Cfl÷ Qmh¬¿¯ª˜Ø'' Gfl÷ ¡∏¢v⁄ı∫. §fl⁄ıŒ¿ Cx £ÿ‘ _¡ı™ \ıµ˜uÂı⁄¢u∫, ""µı©Q∏Ën ™Âfl \ıxUP“ ˆ\fl”ı¿, Pı¢v‚ A¡∫P–US ™S¢u ©õØı¯u AŒ®£xhfl, Tmh[PŒ¿ A¡∫P¯Õ ïfl˜⁄ ˆ\¿ª¬mkz uıfl §fl ˆ\¿¡ı∫'' Gfl”ı∫.

A¢uz v∏ƒ∏¡Æ Øı∏¯hØx?

Aˆ©õUPı¬¿, ˜£ıÏh¤¿ u©x A¯”∞¿ A©∫¢v∏¢u ªıµı UˆÕfl Gfl” £U¯uUSz vjˆµfl÷ ©⁄ A zuÆ Hÿ£mhx. ¡ıÃU¯P∞fl {¯ªØı¯© A¡∏US® ¶õ¢ux. "G⁄x ¡ıìfl S‘U˜Pı“ Gfl⁄? C®£i˜Ø A∫zuÆ C¿ªı©¿ ˆ\fl÷¬k©ı?' Gfl÷ ¡∏¢vU ˆPısi∏¢uı∫ ªıµı UˆÕfl. A®˜£ıx ˜£ˆµıŒ≤hfl J∏ ˆu¥¬P©ı⁄ ïPÆ ˜uıfl‘ ¶fl⁄ ¯P≤hfl, ""©P˜Õ! ¡∏¢uı˜u, } Gfl £o¯Øa ˆ\¥¡ı¥!'' Gfl”x. A¢uz v∏ƒ∏¡Æ Øı∏¯hØx Gfl÷ ªıµı UˆÕfl v¯Pzuı∫. ]ª |ımP–US® §”S {≥Øı∫U ˜¡uı¢u ˆ\ı¯\miUSa ˆ\fl ”ı∫ ªıµı. A[˜P _¡õ¿ ©ımh®£mi∏¢u £hz¯uU Psk ¬Ø¢uı∫. A¡∫ JŒ¡i¡©ıPU Psh v∏ƒ∏¡˜© Ax! ""Øı∫ C¡∫?'' Gfl÷ ˆ\ı¯\mi∞fl u¯ª¡∫ _¡ı™ A˜£uı⁄¢ u¯µU ˜Pmhı∫. ""G⁄x S∏|ıu∫ ˇµı©Q∏Ën∫'' Gfl”ı∫ _¡ı™P“. §fl u⁄x A›£¡z¯u ªıµı UˆÕfl _¡ı™PŒhÆ ˆuõ¬zuı∫. "{«æÆ E∏¡ïÆ Jfl˜”' Gfl” Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬∞fl Tÿ÷®£i, £ª ﯔ ˆu¥¬P \ı¢{zvØz¯uU PıqÆ ˜£÷ ˆ£ÿ”ı∫ ªıµı. ""ˇµı©Q∏Ënõfl §fl⁄∫ ˇµı©Q∏Ën∏UPıP˜¡ A¡∫ uÆ Aïuˆ©ı»P¯Õ® ¡ıï¡ A∫®£ozx \˜Pıuõ ˜u¡©ıuı B⁄ı∫. £∏SÆ £ıUQØÆ "BhÆ£µ©ÿ” Gfl ]‘Ø ß¯·Ø¯”∞¿ ~¯«≤Æ Cfl÷ Qmh ˜£ı˜u A¢uz ˆu¥¬P \ı¢{zvØzuı¿ A¯⁄¡ ¬¿¯ª˜Ø.'' ∏Æ BUQµ™UP®£kQfl”⁄∫' Gfl£ı∫ ˜u¡©ıuı. &Pı¢v‚ &\ıµuPu®µını

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

3

·¸fl & B¤ &2009

˜|õ¯hØıPU T÷Æ ˆ£ı¥¯Ø® ˜£ıª˜¡, ©¯”ïP©ıPU T÷Æ ˆ£ı¥≤Æ w¯©¯Ø ¬¯Õ¬USÆ. & ˆ£fl

Asn¿ ¬∏Æ§Ø Aïuˆ©ı»P“


ˇ£ıªQ∏Ën ¬UµPÆ

_¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫ v∏ƒ∏¡a ]¯ª

_¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫ v∏U˜Pı∞¿

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

§µÆ©ı⁄¢u∫ ˜Pı∞¿: ˇµı©Q∏Ënõfl Bfl™P® ¶u¿¡ µı⁄ _¡ı™ §µÆ©ı⁄¢u∫ µı©Q∏Ën CØUPzvfl ïu¿ u¯ª¡∫. 1922 H®µ¿ 10&BÆ |ı“ ©¯”¢u _¡ı™PŒfl v∏˜©¤¯Øz uP⁄Æ ˆ\¥u Chzv¿ C¢uU ˜Pı∞¿ A¯©¢x“Õx. A¡µx ^h∏Æ |¡˜Pı£ı¿˜PıÊfl ¶u¿¡∏©ı⁄ ]ØıÆ ˜PıË ˜Pı¬¿ Pmk¡uÿPı⁄ ï aˆ\ª¯¡≤Æ Hÿ÷UˆPıs hı∫.Cµsk BskPŒ¿ 40,000 π£ı∞¿ ˜Pı∞¿ Pmh®£mhx. 1924 §®µ¡õ 7, §µÆ©ı⁄¢uõfl §”¢u |ıÕfl÷ ©Ìı¶∏Ë ©Pµı‰ (_¡ı™ ]¡ı⁄¢u∫) ˜Pı∞¿ §µv˯h¯Ø |hzv ¯¡zuı∫. ˜Pı¬º¿ §µÆ©ı⁄¢uõfl \ª¯¡UP¿ v∏ƒ∏¡Æ E“Õx. ïÿ§”¬∞¿ C¡∫ ˇQ∏Ënõfl ]÷¡Øxz ˜uı« ⁄ıP C∏¢uı∫ Gfl÷ ˇµı©Q∏Ën∫ T÷¡ı∫. G⁄˜¡ C¡µx ]¯ªUS A∏˜P £ıª˜Pı£ıª¤fl ]¯ª ¯¡UP®£mk“Õx. ·fl©ıËh™ ïuªı⁄ ¬˜\ |ımPŒ¿ C[˜P ˇQ∏Ën ∏USa ]”®¶ ¡»£ıkP“ |¯hˆ£÷Æ. ˜Pı∞ºfl ˜Pı¶µ ïPmi¿ ©Ìı¬Ëq¬fl \UPµ B≤uÆ A«S ˆ\¥Q”x. ˜Pı∞ºfl ©ıi∞¿ _¡ı™PŒfl Pmi¿ ïuªı⁄ ˆ£ı∏“ P“ ¯¡UP®£mk A¡µx £“ŒØ¯”ØıP E“Õx. A¡µx ˆ·Ø¢v |ıŒ¿ C[˜P £Uu∫P“ A›©vUP®£kQ”ı∫P“. C[Q∏¢x _¡ı™‚∞fl ˜Pı∞æUS |ıÆ ˆ\¿˜¡ıÆ. ¬¿¡ ©µÆ : ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ˜Pı∞ºfl ¡ªx £UP® £iU PmiÿS A∏Q¿ ¬¿¡ ©µÆ Jfl÷ C∏¢ux. Aufl Ai∞¿ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ]ª ˜¡¯ÕPŒ¿ A©∫¡xsk. uÿ˜£ıx“Õ ©µÆ §fl⁄∫ A˜u Chzv¿ |h®£mhx. µı©Q∏Ën CØUPzvfl S∏¬fl E¯”¬hÆ (President Maharaj's Quarters): ¬¿¡ ©µzvÿSz ˆufl ˜©ÿQ¿ ]ª Ai yµzv¿ A¯©¢x“Õ PmihÆ µı©Q∏Ën CØUPzvfl S∏ ¡]USÆ Ch©ıSÆ. A¡∫ ©hzv¿ u[SÆ |ımPŒ¿, S‘® §mh ˜|µ[PŒ¿ A¡µx uõ\⁄Æ ˆ£”ªıÆ. \[PS∏ ¡ı Æ Pmihzvfl Rî£Sv "¡[P |ıhP EªQfl u¢¯u' Gfl÷ ˜£ıÿ”®£k£¡∏Æ ˇµı©Q∏Ënõfl ^h∏ ©ı⁄ QüË \¢vµ˜PıÊfl {¯⁄¡ıP "QüË {¯⁄¬-¿ªÆ' Gfl÷ ¡«[P®£kQ”x. ©ıi®£Sv §fl⁄∫ Pmh®£mhx. C[Q∏¢x P[¯P¯Ø ˜|ıUQa ˆ\fl”ı¿ ¡∏¡x \©ıv •hÆ. \©ıv •hÆ: C¢u Chzv¿uıfl ˇµı©Q∏Ënõfl x”¬a ^h∫P“ G ¡õfl ¶¤u Eh¿P“ Gõ≥mh®£mh⁄. A¡∫PŒfl ˆ£Ø∫P“ •hzv¿ ˆ£ı‘UP®£mk“Õ⁄. •hzvfl Q«UQ¿ K∫ C∏ƶ ˜¡ºUS“, CµshıP® §õU P®£mh J∏ ]‘Ø {ª®£Sv¯ØU PınªıÆ. ¡h£Sv µı© Q∏Ën CØUPzvfl S∏©ı∫P“ ©ÿ÷Æ ˆufl£Sv ©ÿ” x”¬Øõfl C÷vU Qõ¯ØUPıP JxUP®£mh Ch[PÕıSÆ. "KÆ. Eh¿ \ıÆ£ªıQ¬kÆ. Ehºº∏¢x ˆ¡Œ˜Ø÷Æ 4

·¸fl & B¤ &2009


§µınfl, G[SÆ {¯”¢uxÆ A»¡ÿ”x©ı⁄ §µÆ©zxhfl Pª¢x¬kÆ. ©⁄˜©! C¢u ¡ıì¿ ˆ\¥u ˆ\Ø¿P¯Õ {¯⁄zx® £ı∫! ´skÆ ´skÆ {¯⁄zx® £ı∫!' GflQ”x D\ı¡ıÏØ E£{ÂuÆ (17). |ıïÆ A[˜P ]‘x ˜|µÆ {fl÷ A¢u ©ı嵐∫ PŒfl ˆ£∏¡ıï¡a ]¢vzx, A¡∫PÕx A∏Õı] P¯Õ |ık˜¡ıÆ. ˇµı©Q∏Ën∫ PsPım]ØPÆ: ˜£ø∫ ©hzx ïUQØ ¡ı\æUS A∏Q¿ A¯©¢x“Õ µı©Q∏Ën∫ PsPım]ØPzv¿ ˇµı©Q∏Ën CØUPzv¿ ¡ıâu, Au¯⁄ ¡ıìzu ©PıflPŒfl {¯⁄ƒa ]fl⁄[P“ £ıxPıUP®£kQfl”⁄. ˇµı©Q∏Ën∫,Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬, _¡ı™‚, ˇµı©Q∏Ënõfl ©ÿ” ^h∫P“, ©ÿ÷Æ µı©Q∏Ën CØUPzvfl ¡Õ∫a]US® £[PŒzu¡∫P¯Õ® £ÿ‘Ø uP¡¿P“, A¡∫P“ £Øfl£kzvØ ˆ£ı∏“P“ BQد¡ £Uu∫PŒfl £ı∫¯¡UPıP C[˜P ¯¡UP® £mk“Õ⁄. PsPım]ØPz¯u® £ı∫zxa ˆ\¿æƘ£ı˜u µı©Q∏Ën CØU Pzvfl ¡µªı÷ ©ÿ÷Æ \©Ø ¡µªıÿ ‘¿ Aufl Chz¯u® ¶õ¢xˆPı“ –Æ ¬uzv¿ A¯©UP®£mk“Õx. C÷v∞¿ K∫ A¯µ ©o ˜|µ √i˜Øı Pım]≤Æ Esk. v[Pm Q«¯© ©ÿ÷Æ ¬«ı |ımP“ Ps Pım] ¬kﯔ |ımP“ BSÆ. P[¯P: "£_UP“, ¡∞÷ïmh Esh §”S, P¡¯ª ∞fl‘ Kõhzv¿ £kzu¡ı÷ Esh¯u A¯\˜£ıkÆ. Ax˜£ı¿, ˜Pı∞¿P¯Õ≤Æ w∫zuz uª[P¯Õ≤Æ uõ]zu §fl Kõhzv¿ u¤ØıP A©∫¢x, A¢u Ch[ P¯Õ ´skÆ {¯⁄ƒ Tµ ˜¡skÆ. A[S |ıÆ ˆ£ÿ” ¶¤ua ]¢u¯⁄PŒ¿ Bâx âÃP ˜¡skÆ. "uõ]zuxÆ EªQØ¿ ¬ÂØ[PŒ¿ ¶S¢x¬hU Thıx. A®£i® ¶S¢uı¿, w∫zuzuª[PŒ¿ |ıÆ ˆ£ÿ” ˆu¥¬Pa ]¢u¯⁄P“ |Æ ©⁄v¿ G¢u {µ¢uµ ¬¯Õ¯¡≤Æ Hÿ£kzuıx' Gfl£ı∫ ˇµı©Q∏Ën∫. ˜£ø∫ ©hzv¿ ˆ£ÿ” ˆu¥¬Pa ]¢u¯⁄P¯Õ A¯\˜£ıh P[¯PU P¯µ¯Ø¬h HPı¢u©ı⁄ ChÆ Hx! G⁄˜¡ P[¯PU P¯µ∞¿ ]‘x ˜|µÆ A¯©vØıP A©∫¢x |ıÆ |Æ A›£¡[P¯Õ A¯\ ˜£ık˜¡ıÆ. ˜Pı∞¿ uõ\⁄[P–US® §fl HPı¢u©ıP ¶¤u P[¯P∞fl `«º¿ {ªƒÆ A¯©v¯Ø≤Æ £∏S¡x K∫ Cu©ı⁄ A›£¡Æ. P[¯P∞fl AUP¯µ∞¿ £ı∫¯¡¯Øa ˆ\æzv⁄ı¿ Chx Kµzv¿ um]˜n_¡µ PıŒ˜Pı∞¿ ˜Pı¶µÆ ˆufl£kÆ. ˆuıh∫¢x ˆufl¶”©ıP, C¤ |ıÆ Pın E“Õ Pı]®ß∫, Ez˜£ıufl, £ªµıÆ©¢v∫ ˜£ıfl”

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

5

}ªıÆ£∫ ©hzv¿ Afl¯⁄∞fl BªØÆ

\©ıv •hÆ C h [ P “ A¯©¢x“Õ⁄. }ªıÆ£∫ ©hÆ: µı©Q∏Ën CØUPz vfl |ıflPı¡x {¯ªØı⁄ ©hÆ ˜£ø∫ ©hÆ BSÆ. AuÿS ïfl, ¡µ |PµÆ (1886&1892), BªÆ£·ı∫ (1892&1898), }ªıÆ£∫ £ı¶¬fl ˜uımh√k (1898&1899) BQØ Ch[PŒ¿ ©hÆ CØ[Q ¡¢ux. }ªıÆ£∫ ©hÆ ˜£ø∫ ©hzvfl A∏Q ˜ª˜Ø £hSzx¯”US \´£zv¿ A¯©¢ x“Õx. ˇµı©Q∏Ënõfl ^h∫P“ A¯⁄¡∏Æ C[˜P ¡ıâx“Õ⁄∫; Afl¯⁄ £ªï¯” u[Q≤“Õı∫; £ª∏US ©¢vµ wm¯\ AŒzx“Õı∫. ˇµı©Q∏Ën ©h[PŒ¿ ©ı¯ª Bµv ˜¡¯Õ∞¿ £ıh®£kÆ "Psh⁄ £¡ £¢u⁄' ©ÿ÷Æ "KÆ üÆ ∏uÆ' Gfl÷ ˆuıh[SQ” Ϙuızvµ[P¯Õ _¡ı™‚ C[Suıfl G v⁄ı∫. C[Suıfl _¡ı™‚, ™Ï ©ı∫Pµm ˜|ı§–US §µÆ©\õØ wm¯\ AŒzx, A¡¯µ \˜Pıuõ {˜¡v¯u BUQ⁄ı∫.

·¸fl & B¤ &2009

G®˜£ıxÆ £ÿ”ÿ‘∏UP ïØÿ] ˆ\¥! & Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬

xfl£Æ G¿˜ªı¯µ≤Æ v∏zv¬kÆ. & Bfl˜”ı∫ ˆ©ı»


B¯\≤Æ P¡¯ª≤Æ \ı©∫zvØz¯uU ˆPkUSÆ. & Pı¢v‚

}ªıÆ£∫ ©hÆ

A©∫¢x P[¯P∞fl A«¯P® £∏S¡ı∫ Afl¯⁄. A®£i J∏ ˆ£Õ∫n™ Cµ¬¿ A©∫¢v∏¢u ˜£ıxuıfl _¡ı™‚∞fl Gv∫Pıª® £o £ÿ‘Ø J∏ Pım] A¡∏USU Q¯hzux. vjˆµ⁄ A[˜P S∏˜u¡∫ ˜uıfl‘ P[¯P∞¿ P¯µ¢x ©¯”¢uı∫. A®˜£ıx _¡ı™‚ ˜uıfl‘ A¢}¯µU ¯P∞¿ H¢v "ˆ·¥ ˇµı©Q∏Ënı!' Gfl÷ T‘Ø£i Gsnÿ” ©UP“ ´x ˆuŒz uı∫. ˇµı©Q∏Ënõfl ˆ\¥v¯Ø _¡ı™‚ EªˆP[QæÆ £µ®£® ˜£ıQ”ı∫ Gfl£x Afl¯⁄US® ¶ª⁄ıQØx. C¢uU Pım]US® §”S }sh |ımP–US, "ˇµı©Q∏Ën∫ P¯µ¢u }µı∞ÿ˜”' Gfl÷ Afl¯⁄ P[¯P∞¿ Pı¿ ¯¡UP˜¡ uØ[Q⁄ı∫. }ªıÆ£∫ ïP∫‚ Gfl£¡õfl ˜uımh √k Cx; Au⁄ı¿ }ªıÆ£∫ ©hÆ Gfl÷ ¡«[P®£mhx. ©hÆ CØ[QØ |ımPŒæÆ Afl¯⁄ ¡¢x u[QØ ˜£ıxÆ C¢u √k ¡ıh¯PU˜P A©∫zu®£mhx. 1984& C¿ ˜£ø∫ ©hzvfl Rà C¢u √k ¡¢ux. ^µ¯©®¶® £oP–US® §”S 1987 i\Æ£∫ 12 Afl¯⁄∞fl §”¢u |ıŒº∏¢x ˆ£ıx©UP–U PıPz v”¢x ¯¡UP®£mhx. Cx¡¯µ ˜£ø∫ ©hzv¿ |ıÆ Pın ˜¡s iØ Ch[P¯ÕU Psk ©⁄[SŒµ uõ]z˜uıÆ. B⁄ı¿ Cx |©x w∫zu Øızv¯µ∞fl ïuÿ£Sv ©mk˜©. |ıÆ Pın ˜¡siØ Ch[P“ Cfl›Æ £ª. |©x w∫zu Øızv¯µ∞fl ˆuıh∫a]ØıP Akzx Pın® ˜£ıSÆ uªÆ um]˜n_¡µÆ. (C¢u ©ıuÆ £izu¯uz u¤˜Ø A¯\˜£ık[P“. Akzu ©ıuÆ uÚ˜n_¡µ uõ\⁄zvÿPıPa ˆ\¿˜¡ıÆ.)

¬Øı\∫ T÷Æ ©¤u CØ¿¶

˜ªı§ C¤¯©ØıP® ˜£\©ımhıfl. √µfl uÿ¶PÃa] ˆ\¥x ˆPı“Õ ©ımhıfl. ¡“Õ¿ uSvØÿ” Chzv¿ uı⁄Æ uµ ©ımhıfl. ˜u∫¢u A‘¡ıŒ Øı∏USÆ ˆPık¯© C¯«UP ©ımhıfl.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

7

·¸fl & B¤ &2009

C¿ªıu¡›US Euƒ¡x ©¤u⁄ıP® §”¢u J∆ˆ¡ı∏¡õfl Ph¯©≤Æ ˆ£ı÷®¶©ıSÆ. & ˆ|¬¿Ï

˜©æÆ £ª∏US §µÆ©\õØ & \¢{Øı\ wm¯\≤Æ ¡«[Q⁄ı∫. }ªıÆ£∫ ©hzv¿ |ıÆ Pın ˜¡siد¡: ߯·Ø¯” : ©ıi∞¿ ¡hQ«US ⯪∞ æ“Õ Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬ u[QØ A¯”, ߯·Ø¯”ØıQ E“Õx. ©ıi: ߯·Ø¯”US Gvõæ“Õ ©ıi∞¿ A©∫¢x Afl¯⁄ vØı¤®£x ¡«UPÆ. J∏ |ı“ vØı⁄zvÿS® §”S Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬, "Gfl ©⁄Æ ]¡®¶ ©ÿ÷Æ }ª ¡sn JŒzvµŒ¿ Jk[SQ”x. C¢u {¯ª ˆuıh∏©ı⁄ı¿ Gfl Ehƶ {¯ªUPıx' Gfl”ı∫. ©ÿˆ”ı∏ |ı“, EªP En∫˜¡ C¿ªıu {¯ª ∞¿ vØı⁄zv¿ Bâv∏¢uı∫. }sh ˜|µzvÿ S® §”S ]‘x ¶”ƒn∫ƒ ˆ£ÿ”xÆ, Afl¯⁄ "K ˜ØıQfl, G[˜P Gfl ¯PP“! G[˜P Gfl Pı¿P“!' Gfl÷ ˜PmP BµÆ§zuı∫. A∏Q¿ A©∫¢v∏¢u ˜ØıQfl&©ı Afl¯⁄∞fl ¯P Pı¿P¯Õ® §izx A zvØ¡ı˜”, ""AÆ©ı! C˜uı E[P“ ¯PP“, C˜uı E[P“ Pı¿P“'' Gfl÷ ´skÆ ´skÆ T‘Ø §”˜P Afl¯⁄∞fl Ehæn∫ƒ ïÿ‘æ©ıPz v∏ƧØx. 1893&C¿ C¢u C¿ªzvfl ˆ©ım¯h ©ıi∞¿ uıfl Afl¯⁄ H  |ımP“ £g\u¡Æ ˆ\¥uı∫. £g\u¡Æ Gfl£x I¢x AU¤P–US C¯h∞¿ & |ıÿ¶”ïÆ ¡µmiP¯ÕU ˆPısk âmh®£mh w, u¯ªUS˜©¿ Pı¥Qfl” `õØfl I¢uıÆ w C¡ÿ‘fl |k¬¿ A©∫¢x ˆ\¥≤Æ u¡©ıSÆ. C¢uz u¡z¯uz uıÆ ˜©ÿˆPıshuÿS Afl¯⁄ £¿˜¡÷ Pıµn[P¯ÕU T‘≤“Õı∫. "EªP |fl¯©UPıP' G⁄ J∏ﯔ T‘⁄ı∫. "uƯ©z ˆuıh∫¢u B¬ Jfl‘fl ˆuı¢uµ¬º ∏¢x ¬k£h' Gfl÷ ©ÿˆ”ı∏ ﯔ T‘⁄ı∫. âfl”ı¡uıPU T‘Ø PıµnÆ ïUQØ©ı⁄x. "]¡¯⁄ A¯h¡uÿPıP £ı∫¡v˜Ø u¡Æ ˆ\¥Ø ˜¡si∞∏¢ux, C¿¯ªØı? u¡Æ Gfl£x Cfl‘د©Øıu Jfl÷' Gfl”ı∫. C¢uz u¡zvÿS® §”Suıfl Afl¯⁄∞fl Bfl™P® ˜£µµ_ ¬õ¡¯h¢ux; J∏ S∏˜u¬Øı P® £ª¯µU P¯hz˜uÿ‘⁄ı∫. £izx¯”: C[˜P |ıÆ PıqÆ £izx¯”∞¿


µı©ı›·Æ

19.1.09 Afl÷ ¶˜⁄, µı©Q∏Ën ©hzv¿

hıUh∫ A®x¿ PªıÆ

ˆ£ı÷¯© C¿ªıu¡∫P“ }v©ıflPÕıP C∏UP ïiØıx. &©ı∫UÏ

{PÃzvØ E¯µ∞fl _∏UPÆ:

P⁄fl÷ G Æ B∫¡z w ˆPısh C¯Õb∫ PŒfl ©⁄[P˜Õ ⃪P[PŒæÆ ˜£µıÿ” ºfl §”®§hÆ. } ¡ıì¿ J∏ ªm]ØÆ E¯hØ¡⁄ı⁄ı¿, AuÿPı⁄ A‘¯¡® ˆ£ÿ÷, ˆ¡ÿ‘ ˆ£”z ufl⁄ƧU¯P≤hfl E¯«UP ˜¡skÆ; Gv∫ ¡∏Æ §µa¯⁄P¯Õ E÷v≤hfl uP∫zˆu‘¢x CuØ _zv≤hfl ˆ\Ø¿£mhı¿ {a\Ø©ıP Efl ˆ\Ø¿P“ A¯⁄zvæÆ ˆ¡ÿ‘ ˆ£÷¡ı¥. \ïuıØz¯u ©ıÿ‘د©zu âfl÷ ©ı˜©¯u P“ CÕ¯©∞¿ Gzu¯PØ §µa¯⁄P¯Õa \¢vUP ˜¡si∞∏¢ux, Gzu¯PØ ˜£ıµım h[PŒfl ïi¬¿ u[P“ ªm]Ø[P¯Õ A¯h¢uı∫P“ Gfl÷ £ı∫®˜£ıÆ. "} EØ∫¢u¡fl BP ïi≤Æ!' ˜©õ˜Øı ˜Pˆ£a] (Mario Capechi) ∞fl S«¢¯u® £∏¡Æ PËh[P“, \¡ı¿P“ {¯”¢ uuıP C∏¢ux. |ıflS BskP“ ufl Afl¯⁄ ≤hfl Czuıº∞fl B¿®Ï £Sv∞¿ ©µ® £ª¯PPÕı¿ A¯©¢u Si¯\∞¿ ¡ıâuı∫. CµshıÆ EªP® ˜£ıõfl˜£ıx A¡µx Afl¯⁄ ©ÿ” ˆ£ı絛 C⁄zu¡∏hfl

Gfl CÕÆ |s£∫P˜Õ! C¯Õb∫PŒfl ¶vØ ]¢u¯⁄P–U SÆ ïv˜Øıõfl A›£¡[P–USÆ J∏ £ıª©ıP A¯©¢x, C¢ua \Ƙ©Õ⁄Æ ¶˜⁄ |Põfl ˆ\ ¯©US J∏ ¡»PımkÆ Gfl÷ |ƶQ˜”fl. EªQfl £¿˜¡÷ x¯”PŒ¿ C¯Õb∫P“ Bÿ‘≤“Õ £[PŒ®§fl ¬¯Õ˜¡ Cfl¯”Ø C¢vØı Gfl£¯u En∫Q˜”fl. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫, "©⁄vfl J∏ïP®£mh \UvØfl‘, ˜¡÷ Gu⁄ı¿ EªQfl G¿ªı bı⁄[ P–Æ ˆ£”®£mh⁄? EªPÆ ufl µP]Ø[P¯Õ |Æïhfl £Q∫¢x ˆPı“Õz uØıµıP C∏UQ”x. A¯u® ˆ£” |ıÆ umh ˜¡siØ Chzv¿ £ª©ıPz umh ˜¡skÆ. A®£ªz¯u |©USz u∏¡x ©⁄ J∏ïP®£ıhıSÆ' GflQ”ı∫. ©⁄¯u J∏ïP®£kzx¡¯u G∆¡Õƒ w¬µ©ıUSQ˜”ı˜©ı, A¢u AÕ¬ÿS® £ªfl P–Æ QmkÆ. |Æ P¿¬ï¯” Czu¯PØ |ƧU ¯P¯Ø C¯Õb∫PŒhÆ ¡Õ∫UP ˜¡skÆ. Cfl÷, G¢u C¯Õb›Æ ufl Gv∫Pıªz¯u® £ÿ‘U P¡¯ª ˆPı“Õz ˜u¯¡∞¿¯ª Gfl÷ |ıfl E÷v£ha ˆ\ı¿˜¡fl. G®£i?

B[Qª G zuıÕ∫ Pı∫¯ª¿ "§µg_® ¶µm]' £ÿ‘ J∏ °¿ G v⁄ı∫. A¯u |s£∫ J∏¡õhÆ ˆPıkzx® £iUPa ˆ\ıfl⁄ı∫. }sh |ımP–US® §”S |s£õhÆ Pı∫¯ª¿ ¬\ıõzuı∫. |s£˜µı, ""Ax G[˜Pı ˆuı¯ª¢x¬mhx'' Gfl”ı∫. Av∫a]دh¢u Pı∫¯ª¿, ©⁄¯uz vh®£kzvU ˆPısk ´skÆ G v⁄ı∫. Axuıfl Cfl¯”US B[Qª CªUQØzv¿ S‘®§hzuUP °ªıPU P∏u®£kÆ "§µg_® ¶µm]' BSÆ. & i. ߣvµı∆

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

8

·¸fl & B¤ &2009


˜©õ˜Øı ˜Pˆ£a]

Aµ]Ø¿ ¯ P v Ø ı P hıÌı∆¬ÿS (Dachau) A›®£® £mhı∫. ˆ·Ïh˜£ı¬⁄ı¿ (Ómª õfl µP]Ø ˜£ıΩÏ) uıÆ ¯Px ˆ\¥ Ø®£k˜¡ıÆ G⁄ Gv∫£ı∫zu A¡∫, ufl S«¢¯u¯ØU Pı®£ıÿ÷¡uÿ PıPz ufl E¯h¯©P“ G¿ªı¡ÿ ¯”≤Æ ¬ÿ÷, A¢u® £nz¯u |s£∫PŒhÆ ˆPıkzv∏¢uı∫. ]ª ©ıu[PŒ¿ A¢u® £nÆ ï ¡xÆ P¯µ¢x¬h˜¡, ˆu∏U PŒæÆ A⁄ı¯u C¿ª[PŒæÆ S«¢¯u ¡ı« ˜¡si ¡¢ux. J∏ ¡∏h©ıPz ˜uiØ A¡µx Afl¯⁄ P¯h]ØıPz ufl S«¢ ¯u¯Ø ˆµUQ˜Øı G´ºØı Gfl” |Pµzvfl ©∏zx¡©¯⁄∞¿ Psk §izuı∫. A®˜£ıx ˜Pˆ£a]US ¡Øx 9. ]ª ¡ıµ[PŒ¿ C∏¡∏Æ Aˆ©õUPı ˆ\fl”⁄∫. A[S ´skÆ âfl”ı¡x ¡S® §¿ ˜\∫¢uı∫. PouÆ Pÿ÷ Av¿ 1961&C¿ £mhÆ ˆ£ÿ”ı∫. Azxhfl

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

ˆ£ÕvPÆ, ˜¡v∞Ø¿ Pÿ”ı∫. ˆ£ÕvPÆ A¡¯µU P¡∫¢u˜£ıxÆ, ˜·ÆÏ. i.¡ım\¤fl A‘ƒ¯µ®£i "©ıºSª∫ £Øıª‚' £∞fl”ı∫. ©µ£qUP“ £ÿ‘Ø Bµı¥a]˜Ø A¡µx ªm]ØÆ. 1980&C¿ ˆuıh[QØ A¢u Bµı¥a] 1984&C¿ £ª⁄Œz ux. âfl÷ BskP–US® §”S GºP¯Õ® Ai®£ ¯hØıPU ˆPısk ˆ\¥Ø®£mh Bµı¥a] Cfl÷ £ª ¬ØUPzuS ©ıÿ”[P¯Õ E∏¡ıUQ≤“Õx. hıUh∫ ˜Pˆ£a]∞fl ˆuı»¿~m£zv⁄ı¿ ¶ÿ÷ ˜|ı¯ØUTh Sn®£kzuªıÆ. C¢ua \ıu¯⁄UPıP A¡∫ 2007&¿ ˜|ı£¿ £õ_ ˆ£ÿ”ı∫. "Efl ªm]ØÆ ™P Eصzv¿ C∏¢uı¿, } Øı∫ Gfl£x ïUQØ©¿ª' Gfl£x C¡õh™∏¢x |ıÆ PÿSÆ £ıhÆ. Akzx, ˇ{¡ıÈ µı©ı›·Æ. A¡∫ Pıªz¯uU Ph¢u J∏ ˜©¯u. ˜uı¿¬Øı¿ A¡∫ x¡Õ¬¿¯ª. µı©ı›·Æ D˜µımi¿ §”¢x ¡Õ∫¢uı∫. 13 ¡Øv¿ ˜ªı¤ G vØ Trigonometry &I® ¶õ¢x ˆPıshxhfl uı˜⁄ ]ª ˜uÿ”[P¯Õ≤Æ Psk§izuı∫. Pouzv¿ A\ıuıµn©ı⁄ v”¯© Pıµn©ıP® £“Œ∞¿ £ª £õ_ P¯Õ ˆ¡fl”ı∫. SÆ£˜PınÆ Aµ]⁄∫ P¿øõ∞¿ £iUP Eu¬z ˆuı¯P Q¯hzux. PouÆ u¬µ ©ÿ” £ıh[PŒ¿ ˜uıÿ”uı¿ A¢u Eu¬z ˆuı¯P¯Ø C«¢uı∫. µı©ı›·fl ˜PÆ®õm‚fl u¯ª]”¢u Pou ˜©¯u ‚.Ga.Ìı∫i(G.H.Hardy) ¯Øz ufl v”¯©Øı¿ P¡∫¢ uı∫. Ìı∫i uıfl A¡¯µ EªSUS A‘ïP®£kzvØ¡∫. Ìı∫i uÆ \©Pıªzx ˜©¯uP–US "°ÿ÷US C∆¡ Õƒ' Gfl÷ ©v®ˆ£sP“ AŒzx A¡∫P¯Õz uµ® £kzv⁄ı∫. £ª∫ 30&Iz uısh¬¿¯ª. ]ª∫ 60&I Gmi⁄ı∫P“. µı©ı›·Æ ©mk˜© °ÿ÷US °÷ ˆ£ÿ”ı∫. Au⁄ı¿ A¡∏USÆ A¡∏¯hØ uı¥|ımkUSÆ G∆¡Õƒ ˆ£∏¯©! "J∆˜¡ı∫ GsqÆ µı©ı›·zvfl B®u |s£fl'' Gfl÷ K∫ A‘b∫ T‘⁄ı∫. "J∆ˆ¡ı∏ \ıÆØz¯u≤Æ (Equation) C¯”¡¤fl Gsn[PŒfl ˆ¡Œ®£ıhıPU PısQ˜”fl' Gfl£ı∫ µı©ı›·Æ. Pouzv¿ A⁄¢uÆ (Infinite) Gfl” ˆPı“ ¯P¯Ø A¡∫ Bfl™Pa ]¢u¯⁄∞fl ˆ¡Œ®£ıhıP En∫¢uı∫. 33 BskP˜Õ ¡ıâu µı©ı›·Æ EØ∫ P¿¬∞¿ £mhÆ ˆ£”¬¿¯ª; uS¢u ˜¡¯ª∞¿¯ª. B∞›Æ Aصıu E¯«®¶, Pouzvfl ´x ©ıÕıu Pıu¿ Pıµn ©ıP Pou B¥ƒ ˆ\¥x ¬¯hP¯ÕU Pın ïØfl”ı∫. Pk¯©Øı⁄ Eh¿|ª® §µa¯⁄P–US C¯h˜Ø≤Æ PouÆ µı©ı›·zvfl E∞∫âa\ıP C∏¢ux. S÷QØ Pıªzv˜ª˜Ø EªP® ¶Pà ˆ£ÿ”ı∫. BUPß∫¡©ı⁄ ˆ\ØøUPÆ E“Õ ©¤u∫P“ G®£i u¯hP–USz u¯hØı¥ C∏¢x u[P“ A‘¡ı¿ ˆ¡ÿ‘ ˆ£÷¡ı∫P“ Gfl£¯uU PısQ˜”ıÆ. 9

·¸fl & B¤ &2009

G∆¡Õƒ ˆuı¢uµƒ u¢uıæÆ ß™ A¯u® ˆ£ı÷zxU ˆPı“Q”x. Ax ˜£ıfl” ˆ£ı÷¯© ©UP–US ˜¡skÆ. &Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬

¡ı[Pü ©ızuı¥

uSv∞¿ªıu ¶PÃa], ©¯”ïP©ı⁄ A¡y÷. & K∫ A‘b∫


©µÆ |k˜¡ıÆ; Gsn[P¯Õ ¬¯u®˜£ıÆ! _ÿ÷a `«¯ªU Pı®£v¿ ˜£µı∫¡Æ ˆPısk AuÿPıP E¯«USÆ ¡ı[Pü ©ızuı¥ (Prof. Wangari Maathai) ˆPflØı |ımi¿ "¢ˆØõ' Gfl” Fõ¿ 1940&C¿ §”¢uı∫. ©zvØ ©ÿ÷Æ Q«US B®§õUPı¬¿ ïufl ïuªıP hıUh∫ £mhÆ ˆ£ÿ” ˆ£s©o. ¬ª[SPŒfl EhºØ¿ x¯”∞¿ ˜£µı]õصıP C∏¢u¡∫. 1981&87&C¿ ˜u]Ø® ˆ£sP“ A¯©®§fl u¯ª¡µıP C∏¢uı∫. A® ˜£ıx A¡∫ ©µ[P“ |kÆ £o∞¿ Dk£h BµÆ§zuı∫. ˆ£sPŒfl ¡ıÃU¯Pz uµÆ EصƒÆ, _ÿ÷a `«¯ª® £ıx PıUPƒÆ ™P® ˆ£õØ AÕ¬¿ ˆ£sP“ A¯©®¶P–hfl ˜\∫¢x C®£o¯Øa ˆ\¥uı∫. ¡ı[Pü ©ızuı≤Æ A¡∏¯hØ £_¯© Aµs CØUPïÆ ˜\∫¢x 20 |ıkPŒ¿ 600 \âP A¯©®¶P“ ⪩ıP âfl÷ ˜PıiUSÆ ˜©ÿ£mh ©µU Pfl÷P¯Õ |mk“Õ⁄∫. CuÿPıP A¡∏Æ A¡µx CØUPïÆ 2004&BÆ Bsk \©ıuı⁄zxU Pı⁄ ˜|ı£¿ £õ_ ˆ£ÿ”⁄∫. ©ızuı¥ "J∏ ©µÆ |k¡x Gfl£x K∫ Gsnz¯u ¬¯u®£uıSÆ' G⁄ ©µÆ |kuæUS J∏ ¶vØ ˆ£ı∏¯ÕU ˆPıkzuı∫. Akzu u¯ªï¯”∞¿uıfl £Øfl QmkÆ Gfl£¯uz ˆuõ¢xˆPıs˜h J∏ ©µz¯u |kQ˜”ıÆ. Cx |©x ˆ£ı÷¯©USÆ ¬hıïØÿ]USÆ J∏ \¡ıªıP E“Õx. "˜\ıu¯⁄ P∏˜©P[ P–UQ¯h˜Ø |ƧU¯P Gfl›Æ JŒURÿ¯”U Pın ˜¡skÆ' Gfl”ı∫ ¡ı[Pü ©ızuı¥. C¢u |ƧU¯P Akzu u¯ªï¯” ∞˜ªı, AuÿPkzu u¯ªï¯”∞˜ªı Th {¯”˜¡”ªıÆ. A¡µx £o¯Ø≤Æ |Æ C∏ |ıkP–U Q¯h˜Ø Hÿ£mh |¿æ”¯¡≤Æ £ıµımi 2005&UPı⁄ "·¡Ì∫ªı¿ ˜|∏' £õ¯\ C¢vØı A¡∏US AŒzux. ˜|ı£¿ £õ_ ˆ£ÿ”˜£ıx A¡∫ T‘Øx: ""S«¢¯u® £∏¡zv¿ Gfl Afl¯⁄US }∫ ˆPısk ¡∏¡uÿPıP Gfl √mkUS® £UPzv¿ E“Õ }˜µı¯hUSa ˆ\¿˜¡fl. A¢}¯µ A®£i˜Ø £∏S˜¡fl. }˜µımhzvfl

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

Ai∞¿ B∞µUPnUPı⁄ u¡¯ÕU Sg_P“ }¢va ˆ\¿æÆ. Ax G[P“ ˆ£ÿ˜”ı∫ G⁄US AŒzu EªPÆ. ""Cfl÷ 50 BskP“ P»¢x¬mh⁄. }˜µı¯h Pı¥¢x ¬mhx. }∏UPıP ˆ£sP“, S«¢¯uP“ ˆ¡S yµÆ ˆ\¿ª ˜¡si≤“Õx. Akzu u¯ªï¯”UPıP ˜¡si Øı¡x A¢u }˜µı¯h¯Ø≤Æ u¡¯ÕP¯Õ≤Æ E∞∫®§UP ˜¡skÆ; ïi≤©ı?'' ˜©ÿPsh â¡∫ ¡ıÃU¯P∞º∏¢xÆ, `Ã{¯ªPŒfl \¡ı¿P¯Õa \¢vzx, u¯hP¯Õ ´÷Æ G¿˜ªıµıæÆ EØ∫¢u {¯ª¯Ø A¯hØ ïi≤Æ Gfl÷ ˆuõQ”x. }[P“ A¡∫P–¯hØ Euıµnz¯u® §fl£ÿ‘ ˜u∫¢ˆukUSÆ x¯”∞¿ Eص ˜¡skÆ. |ık ïfl˜⁄” K∫ J∏[Q¯n¢u ˆ\Ø¿vmhÆ J∏ ïfl˜⁄‘Ø |ıhıP C¢vØı¯¡ E∏¡ıUS¡x |Æ Ph¯©. I¢x x¯”PŒ¿ ]”¢x ¬Õ[P |©US Ai® £¯hz uSvP“ E“Õ⁄. A¯¡ : 1. ˜¡Õıs¯©& En¯¡® £u®£kzx¡x, 2. P¿¬, Eh¿ |ªÆ, 3. uP¡¿ ˆuıh∫¶ ˆuı»¿~m£Æ, 4. ™fl\ıµÆ & \ı¯ªP“ ˜£ıfl”¯¡, 5. ïUQØ©ı⁄ ˆuı»¿~m£[PŒ¿ ufl¤¯”ƒ. |s£∫P˜Õ, |Æ uı¥|ık ¶x®ˆ£ıºƒ ˆ£” }[P“ J∆ˆ¡ı∏¡∏Æ C¡ÿ‘¿ Huı £”¢x ˆ\¿æÆ ¡x J∏ x¯”∞¿ ©Pzuı⁄ Pıªz¯u |Æ©ı¿ \ıu¯⁄ ¶õØ ïت ˜¡skÆ. y¥¯©Øı⁄ _ÿ÷a `«¿ Pmk®£kzu ¡Õ∫¢x ¡∏Æ |ımkUS A¯h ïiØıx. B⁄ı¿ ØıÕÆ. √m¯h≤Æ _ÿ÷® ¶”z ¯u≤Æ y¥¯©ØıP ¯¡zxU £Øfl£kzu ˆPı“Õ ˜¡skÆ. Cu⁄ı¿ ïi≤Æ. ©UP“ |ªfl ˜©Æ£kÆ. S‘®£ıP BªØ[P–Æ B÷P–Æ y¥¯© ØıP C∏UP ˜¡skÆ. ©ın¡∫P“ y¥¯©UPı⁄ CØU P[P¯Õ BµÆ§zx, ©ÿ”¡∫P¯Õ≤Æ A¡ÿ‘¿ Dk£kzu ˜¡skÆ. y¥¯©Øı⁄ √k. y¥¯©Øı⁄ |ık Gfl£x |©x ªm]Ø©ıP C∏UP ˜¡skÆ. Pıªz¯u® £Øfl£kzx[P“! £”¢x ˆ\¿æÆ Pıªz¯u |Æ©ı¿ Pmk®£kzu ïiØıx. B⁄ı¿ £Øfl£kzu ïi≤Æ. ïuÿ£iØıP, £zx ªm\Æ ©µ[P“ |k¡¯u |Æ S‘U˜PıÕıPU ˆPı“Õªı˜©! C¢vØı¬¿ 5 ¡Øx ïu¿ 17 ¡Øx ¡¯µ 20 ˜Pıi S«¢¯uP“ C∏UQ”ı∫P“. J∆ˆ¡ı∏¡∏Æ I¢x ©µ[P¯Õ |mhı¿ Cfl›Æ I¢x BskPŒ¿ 100 ˜Pıi ©µ[P“ Q¯hUSÆ. _ÿ÷a `«¯ª ˜©Æ£kzu Cx G∆¡Õƒ EuƒÆ! J∆ˆ¡ı∏ S«¢¯u∞hïÆ EØ∫¢u {¯ª¯Ø A¯h≤Æ Bÿ”¿ C∏UQ”x. }[P“ ˜u∫¢ˆukUSÆ x¯”∞¿ {Pµÿ÷ ¬Õ[P µı©Q∏Ën ©hÆ E[P–US Eu¡mkÆ. ©¤u \âPÆ |ªfl ˆ£÷Æ ïØÿ]∞¿ }[P“ ˆ¡ÿ‘ ˆ£” Gfl B]P“. Phƒ“ E[P–USz x¯n∞∏®£ı∫. u™«ıUPÆ: Gfl.]¡µı©fl 11

·¸fl & B¤ &2009

C¢uU Pº≤Pzvfl u∫©Æ £Uv˜ØıPÆuıfl. ©⁄ HUPÆ C∏¢uı¿ ˜£ıxÆ, C¯”¡¯⁄ {a\ØÆ A¯hØ ïi≤Æ. & ˇµı©Q∏Ën∫

|fl‘≤“Õ ©¤ufl Gx ˆ\ıfl⁄ıæÆ |Æ£ªıÆ; Hˆ⁄¤¿ A¡fl x˜µıPÆ ˆ\¥Ø©ımhıfl. &]Æ©flÏ


_¡ı™ ¬â∫zuı⁄¢u∫

©ÿ”¡∫P–¯hØ xfl£[P¯Õ Enµ ïiØıu¡fl ©¤u E∏¡zvæ“Õ ¬ª[S. & ·¸ˆ¡⁄¿

P

m¯hUS“ E“Õ AU¤¯Ø A‘¢x ˆPı“£¡∫ J∏ ]ª∫. A¯uU P¯h¢ˆuk®£¡∫ ™Pa ]ª˜µ. P¯h¢ˆukUP®£mh w¯ØU ˆPısk \¯©®£¡∫P“ Au¤›Æ ]ª˜µ. A®£ia \¯©zu En¯¡® §”˜µık £Q∫¢x ˆPı“£¡∫P“ ™P ™Pa ]ª˜µ. C¯”¡¯⁄ A¯hØ ©¤u∫P“ PımkÆ B∫¡z¯uU S‘zx ˇµı©Q∏Ën∫ T÷Æ ˜£ıx©ı? Akzu {¯ªUS A¡fl ¡Õµ EuıµnÆ Cx. ˜¡shı©ı? BªØz˜uık |ıïÆ ¡Õ∫¡x ©¤ufl ˜Pı¬æUS“˜Õ ˆ\fl”˜£ıx C∏¢u G∆¡ı÷? £i˜Ø ˆ¡Œ˜Ø ¡∏Ƙ£ıxÆ C∏UQ”ıfl. ˜Pı¬ ©¤ufl uıfl ˆ\fl÷ ¡∏Æ ˜Pı¬ºfl ufl¯© º¿ ©mk©¿ª, \∫a]æÆ, ©`v∞æÆ ˆ£∏Æ£ı u⁄US“ ¡Õ∫¡uÿS BªØz v∏®£oPŒ¿ æÆ C˜u P¯uuıfl G⁄®£kQ”x. A¡fl Dk£h ˜¡skÆ. ˜Pı¬º¿ ¯P[P∫ØÆ ˜Pı¬æUS® ˜£ı¥ ¡¢uı¿ £ı¡Æ ˆuı¯ª ©ÿ÷Æ E«¡ıµ® £o ˆ\¥¡x ™PƒÆ A¡]ØÆ. ≤Æ, ¶soØÆ ˜\∏Æ. {Æ©v }iUSÆ. "Gfl ˜u∫ C ®£x ïu¿ {zvØ ß¯·US H˜uı J∏ ¯⁄® §izu •¯h≤Æ \¤≤Æ A»¢ˆuı»≤Æ' ˜\¯¡¯Øa ˆ\¥¡x, ϘuızvµÆ £ık¡x, £Uv Gfl£x ˆ¡S·⁄zvfl ªS¡ı⁄ |ƧU¯P. ˆ\ıÿˆ£ı»ƒ ˜Pm£x, ˜Pmh¯u |ıflS ˜£õ CuÿPıP ©mkÆuı⁄ı ˜Pı¬¿P“? hÆ £õ©ı‘UˆPı“¡x, ·£Æ, vØı⁄Æ ˜£ıfl” ¬UQµP ¡»£ık ˜Pı˜ªıa_Æ ˜Pı¬¿P“ ¡ÿ‘¿ Dk£k¡x BQد¡ |Ư© ˜©æÆ ˆ¡÷Æ £ı¡©fl¤®¶ ˜PmSÆ Ch[P“uı⁄ı? C¯”¡¤fl A∏Pı¯©∞¿ Cmka ˆ\¿æÆ. C¿¯ª. ˜Pı¬¿P“ ˆu¥¡ A∏Œfl Qh[S ˆ¡Œ∞¿ £ª Ph¯©P“ J∏¡∏US E“Õ P“. G¢u AÕ¬ÿS® £]˜Øı, A¢u AÕ¬ÿS ˆufl”ı¿ A¡ÿ¯”a ]”®£ıPa ˆ\¥vh A¡∏U ¬∏¢x. Au⁄ı¿ ˆu¥¡zvfl A∏¯Õ® ˆ£” ©⁄ Sa \Uv ˜u¯¡. Buªı¿ J∆ˆ¡ı∏ ﯔ≤Æ HUPÆ & ∆ØıSªuı & ™P A¡]ØÆ Gfl£ı∫ √miÿS ¡¢x En¡∏¢va ˆ\¿Q”ı∫. £P¡ıfl ˇµı©Q∏Ën∫. Ax˜£ı¿ \ïuıØzv¿ ]”¢x ¬Õ[Qh, BªØÆ HSu¿ (˜£ı¡x), BªØÆ BS¡uÿSz BªØzvÿS AiUPi ˆ\fl÷ |ıÆ ˆu¥¬Pzv¿ uıfl. I¢x {¯ªPŒ¿ ˆ¡Œ®£kQ”x C¢u vh®£h ˜¡skÆ. BªØzv¿ E¯”≤Æ Bsh¡ AP® £õnı© ¡Õ∫a]. ¤fl A∏“ ˆ£ÿ”¡∫PÕıP & A¡µx §µv{vP ÕıP |ıÆ ¬Õ[P ˜¡skÆ. 1. BªØÆ ˆ\¿¡x 3. BªØz¯u ˆ¡Œ∞¿ ¡Õ∫®£x! "BªØÆ ˆ\¿¡x \ıªƒÆ |fl÷' Gfl£x ˆ£õ˜Øı∫ ¡ıUS. BªØÆ ˆ\¿¡x GuÿPıP BªØ® £oPŒ¿ £[˜Pÿ”ı¿ ©mkÆ ˜£ıx©ı? Gfl£¯u ïuº¿ ˆuŒ¡ıUQU ˆPıshı¿, ˜Pı¬º¿ ©mkÆ £˜µı£PıõØıP £ı¡¯⁄ Pımi BªØÆ |©US J∏ \Uv AŒUSÆ Ch©ıP ¬mk, \ïuıØzv¿ _µskÆ ˆ£∏a\ıŒPÕıP ©ı‘¬kÆ. Eªıƒ¡v¿ Gfl⁄ ]”®¶ E“Õx? "\∫a_PŒ¿ §”®£x |¿ªx. B⁄ı¿ A[˜P˜Ø _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ 1897 §®µ¡õ 2&BÆ |ı“ ©i¡x ˜©ı\©ı⁄x' Gfl÷ ©¤ufl ¡Õµ ˜¡s ©x¯µ∞¿ Bÿ‘Ø ˆ\ıÿˆ£ı»¬¿ T‘⁄ı∫: iØ £ı[¯P _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ S‘®§mhı∫. ""C¢x ©uzvfl Es¯©Øı⁄ \ıµÆ {ØvP Cufl ˆ£ı∏“ Gfl⁄? Œ˜ªı, \h[SPŒ˜ªı Pmk®£mhu¿ª; ©ı”ıP, 3 ¡Øv¿ ©«¯ª∞fl A∫zu™¿ªıu ˆ\ı¿¯ª xfl¶ÿ”¡∫P–USÆ GŒØ¡∫P–USÆ A¯©v µ]UP ïi≤Æ. A˜u ©«¯ªa ˆ\ı¿¯ª 30 ¡Øv¿ ¯Ø≤Æ \©ıuı⁄z¯u≤Æ AŒUP ¡¿ª J∏ J∏¡fl ˆ\ıfl⁄ı¿ G®£i µ]UP ïi≤Æ? ~soØ uzx¡Æ Ax''. ˜Pı∞æUS® ˜£ı¡x ©¤u¤fl ˜Pı¬º¿ C∏USƘ£ıx J [Shfl Bfl™P ¡Õ∫a]∞fl AÏv¡ıµz¯u E“Õ ©¤ufl √miæÆ \ïuıØzvæÆ A¯©®£x ˜£ıfl” ˆ\Ø¿. AÏv¡ıµz A˜u ˜|∫zv≤hfl C¯”¡›US Hÿ”¡ ˜uık {ÿSÆ G¢uU Pmih® £o≤Æ ⁄ıP C∏®£x A¡]Ø©ıSÆ. Øı∏USÆ £Ø¤¿ªı©¿ ˜£ıSÆ. ˜Pı¬º¿ E“Õ ¶¤uÆ, ˆu¥¬PÆ, 2. BªØz˜uık ¡Õ∫¡x! Dk£ık, £Uv C¡ÿ‘fl ¬õ¡ıUPïÆ BªØ[P–USa ˆ\fl”ı¿ ©mkÆ _¡ı™ µ[P|ıuı⁄¢u∫ ˆ¡Œ®£ıkÆuıfl \ïuıØÆ Gfl”

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

12

·¸fl & B¤ &2009


"|h©ıhU ˜Pı∞¿ |Æ£∫US Jfl÷D∞¿ £h©ıhU ˜Pı∞¿ £P¡ÿS AxB˜©.' Gfl÷Æ v∏âª∫ (v∏©¢vµÆ&1857) T÷Q”ı∫. "|h©ıkÆ ˜Pı¬ªıP ¬Õ[SQ” ^¡flP–U Sz (E∞∫P–US) u∏Qfl” Jfl÷, £h©ıhU ˜Pı¬¿ £µ©›US® £¯hzu¯u® ˜£ıfl” Jfl”ı P˜¡ HÿP®£kÆ. ^¡fl E“˜Õ ]¡fl C∏UQfl” Pıµnzuı¿ ^¡∫P–USz u∏¡x ]¡›UPıSÆ' Gfl÷ v∏âªõfl Tÿ÷ C¯u E÷v ˆ\¥Q”x. "D\ı¡ıÏØÆ CuÆ \∫¡Æ' & "C¯”¡˜⁄ C¢u EªPÆ ï ¡xÆ £µ¬ {ÿQ”ıfl' Gfl” ˜¡u Es ¯©¯Ø En∫¡uÿS C¢{¯ª ™P ïUQØ©ı⁄x. ˆufl£kÆ ©¤u∫ G¿ªıÆ ˆu¥¡zvfl AÆ\[ PÕıP C¢u {¯ª∞¿ ©ı÷¡ı∫P“. 4. BªØz¯u APzv¿ A¯©®£x! ¶”zv¿ ©mkÆ ˆ£∏Æ £Uu⁄ıP ©ª∫¢uı¿ ˜£ıx©ı? APzv¿ Bfl© w£Æ Hÿ” ˜¡shı©ı? ©¤u¤fl ¶” ¡Õ∫a]Øı⁄ \ïuıØ ¡Õ∫a] ïUQØÆuıfl; Au¯⁄ {∫n∞USÆ AP ¡Õ∫a] AvïUQØÆ. A¯uU Pımk¡x ß\ªı∫ |ıØ⁄ıõfl ¡ıÃU¯P. A¢u |ımk ©fl⁄∫ D\›UPıP® ˆ£∏Æ ˆ\ª¬¿ J∏ ˜Pı¬¿ PmiU ˆPısi∏¢uı∫. ß\ªı˜µı,

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

13

·¸fl & B¤ &2009

AÕ¡ıP Es£xÆ, Pk¯©ØıP E¯«®£xÆ ˆ\Ư©Øı⁄ ¡ıìÿS ¡» ¡SUSÆ. & ·ıfl\fl

A¯©®§æÆ {ªƒQ”x Gfl” {¯ª¯Ø ©¤ufl C¢{¯ª∞¿ A¯hØ ˜¡skÆ. "ˆu“Õz ˆuŒ¢uı∫US ^¡fl ]¡º[P˜© BSÆ' Gfl÷Æ,

u©x CuØU P©ªzv¿ J∏ ˜Pı¬¯ª £ı £ı¡¯⁄Øı¿ Pmi ïizuı∫. SÆ£ı§˜ÂPzvÿPı⁄ ˜|µÆ ¡¢ux. D\fl APU ˜Pı¬æUSzuıfl ïuº¿ ˆ\fl”ı∫. 5. BªØ©ıP˜¡ A¯©¡x! APzv¿ BªØz¯u E∏¡ıUQØ¡∫P“, £Uu∫PŒfl CuØ[PŒ¿ £P¡ı¤fl ˜Pı¬ æUPı⁄ AiUP¿¯ª |k¡vº∏¢x ˆPıiU PÆ£Æ G ®¶¡x¡¯µ A¯©zxz u∏¡ı∫P“. ß\ªı¯µ® ˜£ıfl÷ APzv¿ BªØz¯u G ®§Ø¡∫P“ A¡∫PÕx Ïyª \üµÆ ©¯”¢u §”SÆ&ˆuıh∫¢x £Uu∫PŒfl ˆ|g\[PŒ¿ BªØz¯u Hÿ‘ ¯¡UQ”ı∫P“. Cx BªØ˜©Q, BªØ©ı⁄ A∏ÕıÕ∫PŒfl ¡µªı÷. B⁄ı¿..., \ıuıµn |Æ ˜£ıfl” £Uu∫PŒfl ¬ÂØÆ ˜¡÷ Gfl÷ Jx[Q¬hU Thıx. \ıuıµn £Uu∫P–Æ A¡µ¡∫ {¯ªUSÆ £US¡zvÿSÆ uUP£i, BªØ˜©Q, BªØ©ıP ˜¡skÆ. BªØ©ıSu¿ Gfl”ı¿ Ïyª {¯ª∞¿ A¿ª. K∫ BªØÆ Gfl⁄ˆ¡¿ªıÆ ¡«[SQ”˜uı, A¡ÿ¯”ˆØ¿ªıÆ BªØzvÿSa ˆ\fl÷ ¡∏Æ A∏“ ˆ£ÿ”¡∫P–Æ ˆ£ÿ‘∏®£x A¡]ØÆ. BªØÆ A¯©v¯Øz u∏Æ; A∏“ ˆ£” EuƒÆ; C¯”Øfl¯£ FmkÆ; ˆuı¿¯ªPŒ¿ ]UQ≤“Õ ¡∫P–USa ]‘x ˜|µ©ı¡x {Æ©v¯Ø |¿SÆ; ufl¯⁄ |ıi ¡¢u¡∫P–UˆP¿ªıÆ H˜uı J∏ §µ\ıuz¯u & S¯”¢ux S[S©z¯uØı¡x u∏Æ; Ax A¡∫P–US ©[PÕz¯ua ˜\∫US˜©! BªØ©ıP˜¡ vPâu |©x Pıªzx K∫ Aÿ¶u ©Pıfl ˇ©z _¡ı™ µ[P|ıuı⁄¢u∫ J∆ˆ¡ı∏ £UuõhÆ ˜PmSÆ ˜P“¬P–Æ Bfl™PzvÿPı⁄ A¡∫ u∏Æ ¬ÕUP[P–Æ C¯¡: "}[P“ Bfl™Pzv¿ ïfl˜⁄÷Q’∫PÕı? "E[PÕı¿ §”¯µ ˜|]UP ïi≤©ı? "§”∏Æ }[P–Æ Jfl÷ G⁄ Enµ ïiQ”uı? "E[PÕx ©⁄v¿ A¯©v SiˆPısk“Õuı? Ax E[P¯Õa _ÿ‘æÆ £µ¬ ¡∏Q”uı? "APïP©ı⁄ C¯”vØı⁄zvfl âªÆ ©ÿ÷Æ ˜\¯¡ ©⁄®£ıfl¯©≤hfl ¶”zv¿ ˆ\¥Ø®£kÆ £oPÕıæÆ ysh®£k¡˜u Bfl™P En∫ƒ BSÆ.' ˆ©ızuzv¿ Afl”ıhÆ ˜Pı¬æUS® ˜£ı¥ ¡∏Æ |ıïÆ ¶õ¢xˆPı“Õ ˜¡siØx Cxuıfl: BªØ˜©Q⁄ı¿ BªØ©ıSÆ ¡¯µ |Æ AP® £õnı© ¡Õ∫a] ˆuıhµ ˜¡skÆ. ߯· ˆ\¥ØU ˜Pı¬æUSa ˆ\fl” ˇµı© Q∏Ën∫ ß‚UPz uUP¡µıP® £õn™zuı∫. A¡∫ A¿ª¡ı |©x ªm]Ø ¶∏Â∫. ✥


"|ıfl C¯”¡¤fl v∏|ı©z¯ua ˆ\ı¿Q˜”fl. Gfl¤hÆ £ı¡Æ C∏UP ïi≤©ı?' & Czu¯PØ E÷vØı⁄ |ƧU¯P ˜¡skÆ. & ˇµı©Q∏Ën∫

°¿ A‘ïPÆ ❐ C©Ø˜·ıv ]¡ı⁄¢u∫

_¡ı™ ]¡ı⁄¢uõfl ¡µªı÷. £UPÆ 208 & ¬¯ª π. 65/&. B]õØ∫ : ï.ˇ¤¡ı\fl ¬Phfl §µ_µÆ, 757, Asnı\ı¯ª,ˆ\fl¯⁄ & 2. ✆:42634283/84

❐ ˆuflPa]Øıõfl ]¢u¯⁄ ¬∏¢x

35 _¯¡Øı⁄ Pmk ¯µP“. £UPÆ 160& ¬¯ª π. 50/&. Pÿ£PÆ ¶zuPıªØÆ, 4/ 2, _¢uµÆ ˆu∏, ˆ\fl¯⁄ & 17. ✆:2431 4347.

❐ Enµıu Es¯©P“

£s¶P¯Õ ¡Õ∫USÆ 13 Pmk¯µP“. £UPÆ 290 & ¬¯ª π.100/&. B]õØ∫: ï.µı. \zØı _£˜ØıP £v®£PÆ, §Õım Gs. 3, _£˜ØıP _£ C¿ªÆ, £z©ı¡v Aˆ¡fl≥, v∏©¯ª |P∫ Aˆ⁄UÏ, ˆ£∏[ Si, ˆ\fl¯⁄ & 96. ✆ :4313 2283

❐ ]∏[˜Põ ·PzS∏UP–Æ Aÿ¶u[P–Æ

·PzS∏ ˇ|µ]Æ© £ıµv, ˇ\a]uı⁄¢u £ıµv, ˇEUµ |µ]Æ© £ıµv BQØ _¡ı™P“ {PÃzvØ Aÿ¶u[P Œfl ˆuıS®¶. £UPÆ 159&¬¯ª π.30/&. B]õØ∫ : P[Pı µı©â∫zv AÆ©fl uõ\⁄Æ, £®Œ ˜PÂflÏ (§) º™ ˆhm, 11, ˆ¡[Pm |ıµıØnı \ı¯ª, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄ & 17. ✆ :2434 1674

❐ ¶¤u PıØzõ ©¢vµïÆ ¬¯Õ≤Æ |fl¯©P–Æ

PıØzü ©¢vµ ©Q¯©, Au⁄ı¿ Hÿ£mh |¿ª {PÃa]P“ T”®£m

˜£µı]õØ∫ Cµı. ˜©ıPfl

B

¯©≤Æ ïØæÆ Kmh® £¢uØzv¿ Dk£mh P¯u E[P–US |fl”ıP˜¡ ˆuõ≤Æ. ïØ¿ ™PƒÆ ˜¡P©ıP® £ıv yµÆ Kiÿ÷. B¯© AuÿS“ £zuiTh |Pµ¬¿¯ª. A¯u A‘¢x C÷©ı¢u ïØ¿ \ÿ÷ C¯Õ®£ı‘¬mk® ˜£ıPªıÆ Gfl÷ ˆ\i ©¯”¬¿ E”[Q¬mhx. ¬hıïØÿ]≤hfl ˆ\fl” B¯© ïi¬¿ ˜£ımi∞¿ ˆ¡fl”x. C¢uU P¯u J∆ˆ¡ı∏ £¯h® £ıŒUSÆ ˆ¡∆˜¡÷ ¡¯PØı⁄ ]¢u¯⁄P¯Õz ˜uıÿ÷¬zx“Õx. "|ıPõPU ˜Pı©ıŒ' G⁄ ©UP–U Sz uƯ© A‘ïPÆ ˆ\¥x ˆPısh P¯ª¡ın∫ Gfl.GÏ. Q∏Ënfl J∏ﯔ £“Œ ©ın¡∫PŒ¯h˜Ø ˜£\a ˆ\fl”ı∫. ïØ¿ B¯© P¯u¯Ø® £ÿ‘U T‘¬mk, ""ïØ¿ B¯©∞hÆ ˜uıÿ ”x Hfl?'' Gfl÷ ©ın¡∫P¯Õ® £ı∫zxU ˜Pmhı∫. ©ın¡∫P“ J∆ˆ¡ı∏¡∏Æ J∆ˆ¡ı∏ ¡¯P Øı⁄ ¬¯h¯Øa ˆ\ıfl⁄ı∫P“. ïzuı¥®£ıP P¯ª¡ın∫ u©U˜P EõØ £ıo∞¿, ""ïØ¿ B¯©∞hÆ ˜uıÿ”uÿSU Pıµ nÆ...'' Gfl÷ T‘, J∏ ˆ|ıi {÷z v¬mk, ""ïØ¿ B¯©∞hÆ ˜uıÿ” uÿSU PıµnÆ ïتı¯©'' Gfl”ı∫. ©ın¡∫P“ Pµˆ¡ıº G ®§U P¯ª¡ınõfl P∏z¯u Hÿ”⁄∫. ˆ¡.C¯”Øfl¶ I.H.GÏ., ïØ¿ & B¯© P¯u¯Ø J∏ ¬zvØı\ ©ı⁄ ˜Pınzv¿ AqQ≤“Õı∫. "|Æ©ı¿ \ızvØÆ C¿ªıux Gx ƒ˜© C¿¯ª? ïØÿ]≤Æ £∞ÿ]≤Æ ˆuŒƒÆ Eÿ\ıPïÆ ¯uõØïÆuıfl ˜u¯¡' Gfl£x A¡µx A zuÆ v∏zu©ı⁄ P∏zx. C¤, C¯”Øfl¶ ¬fl £ı∫¯¡∞¿ ïØ¿ & B¯© P¯u! ""K∫ B¯©≤Æ ïØæÆ \¢vzxU ˆPısh⁄. B¯©¯Ø® £ı∫zx

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

14

ïØ¿ HÕ⁄©ıPU ˜Pmhx: ""C∏¡∏Æ KhªıÆ. Kmh®£¢uØz vÿSz uØıµı?'' B¯©: ""} ïØ¿; |ıfl B¯©. CØÿ¯P Efl¯⁄ J∏ ¬u©ıPƒÆ, Gfl¯⁄ ˜¡÷ ¬u©ıPƒÆ £¯hzv ∏UQ”x. Gfl¯⁄® ˜£ı¿ } }õfl Ai∞¿ }¢u ïiØıx & Efl¯⁄® ˜£ı¿ |ıfl Kh ïiØıx. ""E⁄US ˜¡P©ıP Kh ˜¡sk ˆ©fl÷ ¬∏®£™∏¢uı¿, Efl KkÆ v”¯⁄ EªSUS {π§UP ˜¡sk ˆ©fl÷ ˜uıfl‘⁄ı¿, u؃ˆ\¥x } ˜¡ˆ”ı∏ ïØæhfl Ki® £ı∫ & Ax uıfl \õ. |ıfl Kh ˜¡skˆ©⁄ {¯⁄zuı¿, |ıfl Cflˆ⁄ı∏ B¯© ≤hfluıfl Kh ïi≤Æ. ïØ¿ u¯ª¯Øz ˆuı[P® ˜£ım

kUˆPısk Ki ©¯”¢ux.'' "J∆ˆ¡ı∏ ©¤u›USÆ K∫ Bÿ”¿ C∏UQ”x. ufl¤hÆ C∏U SÆ £ª[P¯Õa \ıuP©ıUQ, £ª√⁄[P¯Õ ˆ¡flˆ”k®£¡fl EªPzuı¿ A[RPõUP®£kQ”ıfl' Gfl£˜u Cufl âªÆ C¯ÕØ u¯ª ﯔ∞⁄∏US C¯”Øfl¶ En∫zu ¬∏Æ¶Æ ˆ\¥v. °ÿ”ısk ¬«ı Psh u™Ã® ˜£µ‘b∫ & u™»¿ P¯ªUPÕg]Ø ¡õ¯\¯Øz ˜uıÿ÷¬zu ˆ£∏ ¯©US EõØ¡∫ & £ıµv B¥ƒUSÆ £v®¶USÆ ïfl˜⁄ıiØıP ¬Õ[QØ ¡∫ & uµ©ı⁄ Eլؿ °¿P“ £ª ¡ÿ‘fl B]õØ∫ & ]÷¡∫ CªUQØz x¯”∞æÆ ïzv¯µ £vzu¡∫ & "£z©ßÂs', "P¯ª©ı©o', "C¯\® ˜£µ‘b∫' ïuªı⁄ £¿ ˜¡÷ ¬∏xP–USa ˆ\ı¢uUPıµ∫

·¸fl & B¤ &2009


°¿ A‘ïPÆ

©.£.ˆ£õØ\ı™z yµfl (1908&1987). yµ⁄x "B¯©≤Æ ïØæÆ' Gfl” Pmk¯µ "˜ufl]mk' G›Æ ˆuıS® §¿ ChÆ ˆ£ÿ÷“Õx. ˆ£.yµfl P¯u¯Øz uzx¡˜|ıUQ¿ u©U˜P EõØ £ıo∞¿ AqQ≤“Õı∫. ""Gso® £ı∫zuı¿ J∆ˆ¡ı∏ ©¤u›Æ J∏ ¡¯P∞¿ ïتıP C∏®£ıfl; ˜¡ˆ”ı∏ ¡¯P∞¿ B¯©ØıQ¬k¡ıfl... ˜¡P©ıPa ˆ\غ˜ª Dk£kQfl”¡∫P–Æ E“Õzv˜ª £umh™¿ªıx A¯©v ØıP C∏UP ˜¡skÆ Gfl÷ |©x °¿P“ T÷Qfl”⁄. ""Ps ˆu‘USÆ ˜¡Pzv˜ª≤Æ

{µ¢uµ©ıP Czu¯⁄ Cfl£Æ §”UPıx. F∫¢x ˆ\¿æÆ §µıo, KmhÆ ™S¢u §µıo¯Ø ˆ¡¿ª ˜¡skÆ G⁄ ©UPŒfl E“Õzv˜ª £õƒ _µUQfl”x. C®£õƒ {¯ªzv ∏USÆ ¡¯µ∞¿ ©¤u C⁄zvÿS E¥ƒsk Gfl£x G⁄x vh©ı⁄ |ƧU¯P. ""B¯©, ïدª ˆ¡¿ªUTh ˜¡shıÆ; ïؘªık Th˜¡ ˆ\¿ª ¡ı¡x Eu¡ªıÆ Gfl” £õƒ G¿˜ªı ∏¯hØ E“ÕzvæÆ u¯«UP ˜¡s kÆ. A®£õƒ u¯«zvkƘ£ıx ˜£ımi uı⁄ıP˜¡ ©¯”¢x¬kÆ. ïØ¿ ufl ïxQ˜ª˜Ø B¯©¯Øa _©¢x ˆ\¿ªƒÆ £õ˜¡ık ïfl

k“Õ⁄. £UPÆ 308 &¬¯ªπ. 75/&. B]õØ∫ : Qõ. µı. ·ı⁄Qµı©fl ©o˜©P¯ª® §µ_µÆ, 7, uoPı\ªÆ \ı¯ª, v.|P∫,ˆ\fl¯⁄ &17. ✆ : 2434 2926

❐ bı⁄®£∞∫

EªQغæÆ A∏Œ غæÆ PÿP ˜¡siØ ˆ|‘ﯔP“ £ÿ‘Ø ¬ÕUPÆ. £UPÆ 208 ¬¯ª π.100/& B]õØ∫ : Afl¯⁄ \S¢uªı ˆ\¿¡U Pn£v £v® £PÆ, 146, ˆ£õØ ˆu∏, ïzxUQ∏Ënı¶µÆ, P¯hØ|¿ø∫ (Ag\¿) 627 751. ˆ|¿¯ª. ✆: 954633& 240626.

❐ ˜¡uı¢u \ıµÆ

Bâu A¯©v¯ØU Pın ˜¡skÆ. ïØæUS“˜Õ B¯©¯Ø≤Æ, B¯©US“˜Õ ïدª≤Æ Psh ¡fl ¡ıÃU¯P∞fl µP]Øz¯uU Psh¡⁄ıQ”ıfl...'' Gfl£x A‘b∫ yµ¤fl u¤®£mh P∏zx. ˆ£.yµfl Cfl›Æ J∏ £i ˜©˜ª ˆ\fl÷, CUP¯u ¡ı∞ªıP, ˜£ımi C¿ªıu & J∏¡∫ ´x J∏¡∫ £õƒ“Õ & S‘U˜Pı“ E“Õ J∏ \ïuıØÆ E∏¡ı¡uÿPı⁄ ¡»¡¯P ∞¯⁄ |ƧU¯P˜Øık ïflˆ©ı»Q”ı∫: ""˜¡PÆ ™S¢u ïدª F∫¢x A¯\≤Æ B¯© ˆ¡¿ª ˜¡skÆ G⁄ EªPÆ B¯\®£kQ”x. C¿ªı ¬mhı¿ C¢u B¯©&ïØ¿ ˜£ımiU P¯u∞˜ª ©UP–US

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

¡∏Ƙ£ıx ˜£ımi Hx? ""˜£ımi∞¿ªıx, A¯⁄¡¯µ ≤Æ Ehfl Tmia ˆ\¿ª ˜¡sk ˆ©fl” £õƒ ©⁄®£ıfl¯© K[P ˜¡skÆ. ""B¯©&ïØ¿ P¯u¯Ø {¯⁄U Sƈ£ı ˆu¿ªıÆ G⁄US C¢u B¯\ EshıQ”x. B¯©∞hÆ ©UP“ PımkÆ £õ¯¡≤n∫¢x |ƧU¯P≤Æ Th˜¡ §”UQfl”x.'' C®£i B¯©≤Æ ïØæÆ Kmh® £¢uØzv¿ Dk£mh £¯«Ø P¯u, "|¬¿ˆuı÷Æ °¿ |ØÆ ˜£ıæÆ' Gfl›Æ ¡“–¡∫ ¡ıUQÿS Hÿ£, J∆ˆ¡ı∏ ﯔ £∞梘uı÷Æ ¶vØ, ¬zvØı\©ı⁄ ]¢u¯⁄P¯Õz ˜uıÿ÷¬zu£i E“Õx. * 15

˜¡uı¢uÆ T÷Æ ïUv{¯ª¯Ø A¯h ¡uÿPı⁄ ¡»P¯ÕU T÷Æ °¿. 5 ˜Pı\[ P“, 5 §µınflP“, ˜¡uı¢u AvPıõ∞fl ªm\n[P“, |ıflS ¬u©ı⁄ \ıu¯⁄P“ ˜£ıfl”¯¡ ¬ÕUP® £mk“Õ⁄. £UPÆ 258 & ¬¯ª π.50/& B]õØ∫ : ˇÈuı⁄¢u∫ ˇµı©Q∏Ën ©hÆ, ©∞ªı®ß∫, ˆ\fl¯⁄ &4. ✆: 2462 1110.

❐ zõ˜¡u ®µ© ØUbÆ, §z∏u∫® £nÆ, E£ıP∫©Æ &A›Ëhı⁄[P“

Ø·˙∫˜¡u Ï©ı∫zu \ƧµuıØ \¢vØı ¡¢u⁄Æ, A©ı¡ı¯\ u∫®£nÆ, §∏Æ©ØU bÆ ïuºØ⁄ u™»¿ uµ®£mk“Õ⁄. £UPÆ 44 & ¬¯ª π.15/&. ˆuıS®¶ : B∫. `∫Ø|ıµıØnfl ˇ Gfl.H. P˜nË, AvPıõ ̃Ï, 32/733, ˆ|¿ºˆÈõ Qµı©Æ, £ıªUPık & 673 012. *

·¸fl & B¤ &2009

¬v ¬∏®£ï“Õ¡¯⁄ ¡»Pımia ˆ\¿æÆ; §i¡ıuUPıµ¯⁄ ¬µmia ˆ\¿æÆ. & ˆ£õ˜Øı∫ ¡ıUS

C¯Õb∫ £Sv:


C¯”¡⁄x v∏|ı©zv¿ |ƧU¯P, Es¯© & Es¯©Øÿ”x Gfl÷ §õzu‘≤Æ Bÿ”¿, C¯¡˜Ø C¯”¡¯⁄ A¯h≤Æ ¡»P“. &ˇµı©Q∏Ën∫

˜©ıP⁄ı `õØ|ıµıØnfl

£ Uu∫P¯Õ D∫USÆ ¶soØ ˜ÒzvµÆ §∏¢uı¡⁄Æ. ˇµı©Q∏Ën∫ 1868&¿ ©x∫£ı¶ƒhfl §∏¢uı¡⁄Æ ˆ\fl”ı∫. ˇQ∏Ën¯µ® £ÿ‘Ø EØ∫¢u Bfl™Pa ]¢u¯⁄P–hfl A¡∫ A[S“Õ uª[P¯Õz uõ]zuı∫. Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬, _¡ı™ ¬˜¡Pı ⁄¢u∫ ©ÿ÷Æ ˇµı©Q∏Ënõfl ˜|µia ^h∫ P“ 12 ˜£∫ §∏¢uı¡⁄ ¬·ØÆ ˆ\¥x“Õ⁄∫. Afl¯⁄ u[QØ uªÆ 1886&C¿ S∏˜u¡õfl ©Pı\©ıvUS® §fl ˇ\ıµuı˜u¬ ˆ£∏Æ ˜¡u¯⁄≤ÿ”ı∫. S∏˜u¡õfl uØ A¡uıµ[P“ ˆuıh∫ £ı⁄ uª[P–USa ˆ\¿¡x Afl¯⁄US B÷u¿ AŒUSÆ Gfl÷ P∏v, £Uu∫P“ A¡¯µ §∏¢uı¡⁄Æ A›®§ ¯¡zu⁄∫. Afl¯⁄≤hfl ˜Pıªı®&©ı, ªÙ™˜u¬, "©', _¡ı™ ˜ØıPı⁄¢u∫, A˜£uı⁄¢u∫ ©ÿ÷Æ _¡ı™ Az¶uı⁄¢u∏Æ ˆ\fl”⁄∫. Afl¯⁄≤Æ A¡∏hfl ˆ\fl”¡∫P–Æ, S∏˜u¡õfl C¿ª” £Uuµı⁄ £ªµıÆ ˜£ıÈ˙USa ˆ\ı¢u©ı⁄ "Pıªı£ı¶ Sga' (Pıªı£ı¶ C¿ªÆ) Gfl” Chzv¿ u[Q⁄∫. Cx Øï¯⁄ |vUP¯µ∞¿ E“Õx. A[S §µv˯h ˆ\¥Ø®£mi∏¢u ˇQ∏Ënõfl ]¯ªUSz v⁄\õ ߯· |¯hˆ£ÿ÷ ¡¢ux. §∏¢uı¡⁄zv¿ Afl¯⁄ uƯ© µı¯uØı P˜¡ En∫¢uı∫. S∏˜u¡õfl §õƒ A¡∏US, Psn¯⁄® §õ¢u µı¯u∞fl ˜\ıP ©ıP ©ı‘Øx. £ª |ımP“ §˜µ¯© §zx §izu µı¯uØıP˜¡ S∏˜u¡¯µ GsoU Psp∫ ESzu£i C∏¢uı∫. A®˜£ıx S∏˜u¡∫ Pım]ØŒzx, ""A«ı˜u. |ıfl C[Suı˜⁄ C∏UQ˜”fl. K∫ A¯”∞º∏¢x ©ÿ˜”ı∫ A¯”US® ˜£ı¡x ˜£ı¿uıfl ˜£ı≤“˜Õfl'' G⁄ B÷u¿ T÷Æ ¡¯µ Afl¯⁄∞fl C¢{¯ª ˆuıh∫¢ux. "|ıfl µı¯u, |ıfl µı¯u' Gfl”¡ı˜” Psn⁄ıQØ S∏˜u¡õfl Bfl™P En∫¬¿

Afl¯⁄ B« âÃQ∞∏¢u u∏n[P“ £ª. C∆¡ı÷ Afl¯⁄ _©ı∫ K∫ BskU PıªÆ Pıªı£ı¶ Sga]æÆ A¯ua \ı∫¢u Ch[P ŒæÆ u[Q, £ª Bfl™P {¯ªP¯Õ A¯h¢x §∏¢uı¡⁄zvfl ˆu¥¬Pzv¿ v¯Õzuı∫. ˜\¡ı]µ©zvfl x¡UPÆ Ph¢u °ÿ”ısk ¡¯µ §∏¢uı¡⁄zvÿSa ˆ\¿æÆ £Uu∫P“ u[PƒÆ, ˜|ı≤ÿ”ı¿ ]Qa¯\ ˆ£”ƒÆ Cتıu {¯ª C∏¢ux. ¡Øuı⁄ £Uu∫P–Æ ˜|ıØıŒP–Æ √v˜Øıµ[ PŒ¿ Qh¢x ©µnz¯u Gv∫ˆPı“–Æ £õuı£ {¯ª. Aµ_ AŒzu ¡\vP“ ™PU S¯”˜¡. C∏£uıÆ °ÿ”ısi¿ µı©Q∏Ën ©hz¯ua \ı∫¢u §µÆ©\ıõ ̘µ¢vµ|ızvfl ©⁄Æ C¢u {¯ª Psk ¡∏¢vØx. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl ˜\¡ı ©¢vµz¯u Hÿ÷U ˆPısh¡∫ ̘µ¢vµ |ız. _¡ı™‚∞fl ©Pı \©ıvU S® §fl Bfl™Pa \ıu¯⁄ ˆ\¥Ø §∏¢uı¡⁄zv¿ "Pıªı £ı¶ Sga' C¿ªzvÿS® ˜£ı¥a ˜\∫¢uı∫. "J∏ ¬UQµPzv¿ C¯”¡¯⁄ ¡n[P ïi¢u Efl⁄ı¿, E∞∏“Õ ©¤u¤fl Pıªı£ı¶ Sg]fl ïfl¶”z ˜uıÿ”Æ E∏¡zv¿ A¡¯⁄ ¡n[P

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

16

·¸fl & B¤ &2009


¡⁄zv¿uıfl. ""˜ØıQ›US |ıfl ©¢vµ ïiØıuı?' Gfl” ˇµı©Q∏Ënõfl ¡ıU¯P® w¯Ò ¡«[P¬¿¯ª. } ¡«[S'' Gfl÷ £izu A¡∫, C¯”¡¯⁄ En∫¡uÿS _¡ı™ S∏˜u¡∫ ˆ\ı¿¡uıP J∏ ˆu¥¬PU Pım] ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ˜£ıvzu ¡»¯Ø® §fl£ÿ‘⁄ı∫. ˆ£ÿ”ı∫ Afl¯⁄. ˜|ıØıŒP“ ©ÿ÷Æ £]∞æÆ A‘Øı¯©∞æÆ Aufl£i, ïufl ﯔØıP Afl¯⁄ E«¿£¡∫P“ E∏¬¿ E“Õ |ıµıØn∫P–USz ˇ\ıµuı˜u¬ ˜ØıQ›USz wm¯\ AŒzx ˆuıshıÿ÷¡˜u Hÿ” ¡» Gfl÷ Pshı∫. S∏{¯ª G¥vØ v∆¬Ø ˜ÒzvµÆ §∏¢uı ̘µ¢vµ|ız Pıªı£ı¶Sga]¿ u[Q Bfl™Pa ¡⁄Æ BSÆ. Afl¯⁄ ´skÆ J∏ﯔ \ıu¯⁄P¯Õa ˆ\¥uı∫. Azxhfl |µ |ıµıØn A[S ˆ\fl” ˜£ıxÆ Pıªı£ı¶Sga]¿ ˜\¯¡¯Ø≤Æ ˆuıh∫¢uı∫. ]ª ˜Ìı™˜Øı£v u[Q⁄ı∫. ©∏¢xP–hfl §∏¢uı¡⁄zv¿ _ÿ‘ ¡¢uı∫. Afl¯⁄US J∏ {¯⁄¡ıªØÆ "©∏¢x \ı™Øı∫' Gfl÷ T÷Æ AÕƒUS A¡µx ˜\¯¡ ¬Õ[QØx. A®£i®£mh ¶¤uz uª©ı⁄, Afl¯⁄ u[QØ Pıªı£ı¶ C¿ªz¯u J∏ {¯⁄¡ı 1905&¿ C¯Õb∫ ˇbı˜⁄Ë¡∫ \¢vµıˆ\fl ªØ©ıP ©ıÿ” ˜¡skÆ Gfl£x £Uu∫PŒfl C¡µx Bµ¡ıµ™¿ªı ˜\¯¡¯Ø A‘¢uı∫. ˆ\fl ¬∏®£Æ. ˜©æÆ £ª∏hfl ̘µ¢vµ|ız ©Pµı¯·z u¯ª¡ µıPU ˆPısk K∫ A¯©®¯£ E∏¡ıUQ⁄ı∫. Pıªı£ı¶ Sga]¿ Cµsk Afl¯⁄ u[QØ A¯”∞fl ~¯«ƒ ¡ı∞¿ A¯”P¯Õ ¡ıh¯P∞fl‘® ˆ£ÿ ”ı∫P“. Ax E“, ©ÿ÷Æ ˆ¡Œ ˜|ıØıŒUSa ]Qa¯\ AŒUSÆ ©∏zx¡©¯⁄ØıP E∏® ˆ£ÿ”x. µı©Q∏Ën ™Â›hfl C¯n®¶: ©∏zx¡©¯⁄∞fl Ca]‘Ø x¡UPÆ, Gv∫Pıªzv¿ ¬õ¢x £µƒÆ Gfl£¯u §µÆ©\ıõ ̘µ¢vµ|ız A‘¢v∏¢uı∫. G⁄˜¡ ©∏zx¡©¯⁄¯Ø µı© Q∏Ën ™Â›hfl C¯nUP ïiˆ¡kzuı∫. ˆ£∏ïØÿ] ˆ\¥x Cufl J∏ ]÷ £Sv ̘µ¢vµ|ız ˇ\ıµuı˜u¬∞fl Afl¶a ^h∫. HÿP⁄˜¡ §∏¢uı¡fl µı©Q∏Ën ˜\¡ı Bª©µ©ı¥ Cfl÷ ¬Õ[SÆ ˜\¡ı]µ©z¯u ]µ©zuı¿ ¬¯ªUS ¡ı[P®£mk¬mhx. {÷¡˜¡ Afl¯⁄ A¡¯µ BmˆPısk wm¯\≤Æ AŒzuı˜µı! AUPmihz¯ua \ı∫¢u ´uï“Õ Ch[ P¯Õ≤Æ ¡ı[Q⁄ı¿uıfl Afl¯⁄UPı⁄ 1908 ·⁄¡õ 12&BÆ |ı“ ˜\¡ı]µ©Æ ﯔ®£i ™Â›hfl C¯n¢ux. ˜\¡ı]µ©zvfl ˜\¯¡ v∏U˜Pı∞¿ G ®¶Æ £o {¯”ƒ÷Æ. ¯Ø® ˆ£÷£¡∫PŒfl GsoU¯P EØ∫¢ux. §fl Afl¯⁄∞fl ¡∏¯PUS® §fl⁄˜µ 1955&¿ Øï¯⁄ |vUP¯µ∞¿ 8.32 HUP∫ {ªzv¿ §∏¢uı¡⁄zv¿ ©¤u˜\¯¡UPı⁄, £Uu∫ ˜\¡ı]µ©Æ Chƈ£Ø∫¢ux. P–UPı⁄ J∏ |¿ª ©∏zx¡ BªØÆ G ® uÿ˜£ıx ˜\¡ı]µ©Æ £¿ï¯⁄®£mh ¬uzv¿ £®£mk Cfl÷ C¯n∞¿ªı ˜\¯¡¯Ø ¡Õ∫a]دh¢x 165 £kU¯PP“, 6 Av|√⁄ ¡\v Bÿ‘ ¡∏Q”x. P“ ˆPısh A÷¯¡ ]Qa¯\ A¯”P“, w¬µ Cufl A∏Q˜ª˜Ø Afl¯⁄∞fl BªØ P¡¤®¶® §õƒ, 24 ˆ¡Œ ˜|ıØıŒP“ §õƒP“ ïÆ A¯©≤©ı⁄ı¿ "©P˜⁄, E⁄US Øı∫ Ah[QØ, C¢u® £Sv∞˜ª˜Ø ˆ£õØ |√⁄ C∏UQ”ı∫P˜Õı, C¿¯ª˜Øı uı¥ |ıfl ©∏zx¡©¯⁄ØıPa ˜\¯¡ Bÿ‘ ¡∏Q”x. J∏zv C∏UQ˜”fl' Gfl” Afl¯⁄∞fl Cfl÷ ˜\¡ı]µ©Æ \ïuıØzvÿS A¡]Ø©ı⁄ A£Ø¡ıU¯P J∆ˆ¡ı∏¡∏Æ En∫¡ı∫ G¿ªız x¯”PŒæÆ |flS £oØıÿ‘ ¡∏Q”x. P“; B÷uæÆ |ƧU¯P≤Æ ˆ£÷¡ı∫P“. Afl¯⁄∞fl S∏{¯ª Ax {¯”˜¡‘h Afl¯⁄¯Ø® §µı∫z Afl¯⁄, S∏{¯ª¯Ø A¯h¢uxÆ §∏¢uı v®˜£ıÆ. ❆

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

17

·¸fl & B¤ &2009

©⁄Æ G¢uz v¯\∞¿ ˜¡sk©ı⁄ıæÆ ˜£ıPmkÆ, ·£Æ ˆ\¥¡¯u ¬hıx ˆ\¥x ¡µ ˜¡skÆ. & _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫

©¤u¤fl ©⁄Æ ïPzv¿ Jmh®£mi∏UQ”x. & ˆ£õ˜Øı∫ ¡ıUS


˜£\©ım˜hfl GflQ”ı˜Ø Gfl¯⁄ ¬mk® ˜£ı¥¬hı˜u!

Gfl¯⁄ ¬mk® ˜£ıP E⁄US G®£i ©⁄Æ ¡¢u˜uı?

|ıfl C∏UQ˜”fl £Ø®£hı˜u!

Afl˜£! |Ư©® §õUP Pıª›US G®£i ©⁄Æ ¡¢u˜uı? Efl˜⁄ıkuıfl |ı¤∏U˜Pfl! I˜Øı, |ıfl Gfl⁄ ˆ\¥˜¡fl, Gfl Afl˜£! Pıõ¿ Ai£mk √âu u⁄x ˜·ıi® £”¯¡∞fl A∏Q¿ Pu÷Æ £”¯¡¯ØU Psqÿ” £¿ªı∞µUPnU Pı⁄ ©UP“ ˆ|Qâu⁄∫. Cu¯⁄ ˆ¡Œ∞mh §ˆµg_® £zvõ¯P∞fl A¯⁄zx® §µvP–Æ Afl÷ ¬ÿ÷® ˜£ı¥¬mh⁄. Øı∫ ˆ\ıfl⁄ı∫P“ £ı\ïÆ Afl¶Æ ©¤u∫P–US ©mk˜© ˆ\ı¢uˆ©fl÷!

¡ı\P∫P˜Õ, E[P–USa ˜\¯¡ Bÿ‘h G[P–US Euƒ[P“! \¢uıuıµ∫PÕıQØ }[P“ EõØ Pıªzv¿ E[PŒfl \¢uı¯¡® ¶x®§zx, ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ ˆuıh∫¢x E[P–USa ˜\¯¡Øıÿ‘h G[P–US EuƒÆ£i ˜PmkU ˆPı“Q˜”ıÆ. Kµıska \¢uıuıµ∫PŒfl Gs 780001 ïu¿ 78013 ¡¯µ≤“Õ \¢uı¡ı⁄x ·¸fl ©ıuzxh›Æ, Gs 80007 ïu¿ 88039 ¡¯µ≤“Õ \¢uı¡ı⁄x ·¸¯ª ©ıuzxh›Æ ïi¡¯hQ”x. \¢uı¯¡® ¶x®§zu¡∫P“ C¯u® ˆ£ı∏m£kzu ˜¡shıÆ. £zvõ¯P¯Øz ˆuıh∫¢x ˆ£”, E[P“ \¢uı¯¡ Eh˜⁄ A›®£U ˜PmkU ˆPı“Q˜”ıÆ. u[PÕx ïP¡õ∞¿ ©ıÿ”Æ C∏®§fl A¯u J∏ ©ıuzvÿS ïfl˜£ G[P–USz ˆuõ¬UPƒÆ. G¿ªıU Piu[PŒæÆ u¡”ı©¿ \¢uı Gs¯nU S‘®§hƒÆ. &\∫S˜ªÂfl PıõØıªØÆ

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

19

·¸fl & B¤ &2009

]‘uÕƒ xoƒ C¿ªıuv⁄ı¿, EªPzv¿ £ª v”¯©P“ ]u‘a ^µ»Qfl”⁄. &]m¤ Ï™z

B! Ai£mk¬mhuı E⁄US?


¨ ?ˆl†

 P ž ! :q

¶ 8. ∫Øı,¡S® ` ]õØ . § fl ˜£ıx B ¶. \¿¡ Æ ˆ & ∏ u ? z Æ Æ §i® P ˜¡sk kÆ. Pÿ÷

kzx C∏U ¡s C∏UP ˜ ˆu¿ªıÆ £¢u®£ ¶ G∆¡ı÷ ® P ı i £ © : £ ª ¬ ˜P“ . ©ÿ” USa _ £ıx E⁄ . Ax |¿ª £i®¶ ˜ Æ ⁄! S U i £ ”uı Gfl skÆ Q ¡ U ˜ ∏ £v¿ : } P C U ®¶ 8. º˜ª ¢uÆ C∏ CµskÆ .©o, ¡S ⁄ Ï ¡ G B ¯ ¯u® £P x? fl S C z ¡ U x h ¿ ∏ ı \ C £ ˆ ˜ & u ” ® ¢ ? ı, C ”˜uı, A Gx £Øï÷zxQ ¡x G®£i S Q U x ı Æ..., `∫Ø z £ ˜ ÷ ® ¯u £Øï fl¯⁄ µ¬¿ £Øz Efl¯⁄® zxQ”x; C[S G Æ h C ˜P“¬ : C u ¢ ÷ . A¢u® ®£hı˜u §”S ∏mi¿ G ı Gfl¯⁄® £Øï ¡mP®£k. Ø C £ : Æ ¿ ı v £ Ch© ÷ˆ UPıx; ÿˆP¿ª ˜⁄' Gfl ı∫. "C¢u ¬ÂØzv ¬¿ C∏m˜h C∏ ⁄ fl ] ˆ\fl÷ £ ıÆ £Ø¢x¬m˜h ]fl⁄a fl ¡ıà ª µ £Pº¿ Æ. §”ˆPfl⁄? E CuÿˆP¿ ¯ ¡ u ¢ ïi ¢x¬k A˜uık Æ ˆuıh∫ æ ¬ µ C ? ¶ 9. £«UP˜© C∏USÆ Ï, ¡S® w ©¿ P µ ˜ § [ Ø G · £Ø®£hı Ø fl¬ £ØÆ k ¡ ¿ s \ P ˆ & U Gfl⁄? ¿ ¯uõ a\z¯u Æ Gfl”ı¿ Æ. ˆ¡Œ \zv¿ £Ø®£hı© Ø Ø õ õ u u ¯ ¯ u ”¢ ∏®£x ˆ¡Œa ˜P“¬ : ] £hı©¿ C Ìıº¿ {¯”Ø ® Ø £ ® £üm¯\ ∏mkUS ∫¡x? £v¿ : C u ¯uõØÆ. BÆ. õØÆ A¿ª¡ı! G®£i En , ¡S®¶ 7. u ¯ ¢ u Ø ” ‘ ¯ ] T u ]”¢ ı⁄¢u∫ £ıª_¢u∫ C∏®£x ®¶ 7. G x¡x ¡fl G¿. ™ ¬˜¡P ı ¿ ƒ ¡ \ ∫ _ ˆ u & ˜ ÷ uı®, ¡S µ z fl § G . Æ ©ıP v . G S £ fl v∏UQ”x ¤¿ J∏ ?& ˆ\¿¡ z fl x i E ¡ § ∫ Æ ® ∏ n S ∞ G®£i E ; E⁄U ıÆ. ∆˜¡ı∫ E mkQ”ı∫ Ø Øı∏Æ Enµª ∫ Gfl£¯u ı ı µ ” ˜P“¬ : J ı Q £ U ∫ ∏ ¡ C ¯ ∫P“ ıõhzxÆ ¬kQ”ı P¯Õ J∏ ıx C¢u ©QÃa] ª ¿ x ˜ Ø ¥ ¿ \ \ G ˆ ˆ “ hƒ |¿ª s£ha USƘ£ ˜P“¬ : P ˆ\¥≤Æ ⁄¯u® ¶ A © µ E fl ⁄ ı ¿ ¿ªx |h © | ; . “ ¥ £v¿ : } ı P ∫ ” Q kQ”ı zv¿ ıP C∏U x vmi¬ ¯ © v Ø ı P K õ h ¡ ı ©QÃa]Ø µ ı Ø ıx A fl¯⁄ ∫P“ B⁄ı¿ E U ˆ P ı “ . A ® ˜ £ kÆ; A¡ s ¡ ˜ P x ¡z P C∏U Gfl÷ ¯ “ |fl”ı P ©ı? ∫ ¡ u ? z ¢uÆ ı ı¿ ïi≤ ıPi ⁄ | ˜ fl ïi≤© E u ” K∫ B⁄ P ¯ ÿ U £ ⁄ ® © ¤ J fl fl © “ E ÷ Efl› ªÆ£ı©¿ ∫P“ Gfl ˆ\¥uı¿ £ı∫. ] ÿ ]‘xÆ ¶ ÷ ˆ\¥x¬mhı ∞ £ ®£i } En∫¢x ¿ u¡ Ƙ£ıx C ¢u B⁄¢uz¯u ˆuõØı© ∏ ¡ Æ £ . xfl ¡∏Æ A ¡S®¶ 8 E⁄USz h™∏¢x snfl, Ƨ! P ¤ ª ¡ © P h ı . s ¬u fl u fl] ¿ ¡ ı ¿ u \ ˜ ˆ , ¡∏Æ. B & Æ Õx! B uÿSU E“Õx? uıfl E“ U P∆ƒ¡ ⁄ı¿ Gx ¬ ⁄ fl ¿ § ¯ ı u fl fl ˜ E ∞ ¡ÿ‘ fl˜⁄ ⁄ıæÆ ˜P“¬: ˆ ı¿ Efl § ‘∞fl §fl ” ÿ fl ¡ G ˆ ª ∏ Æ. ¯ ˆ¡ı ˆuıh[S k£h¬¿ ı z £ h ® £v¿ : J∆ m P ı ı ¡ õØ fl¯⁄ UPıPa \ “P“. ıfl. \ıÆ£¿ E u ˜ , } ˆ¡ÿ‘ ¬ ¿ ¿ x ïmhı ı ı £ ” u ® fl ˜ ∏ G x C ª ” Q §fl˜⁄ h¬¿¯ ÷. SÆ. Pızx {ÿ º¢x ˜u hı¿ Efl ¡ m Pızv∏U £ ¬ ¿ ïfl˜⁄ ı ¯ © “ Õ ı ® P P “ ÷ ¥ ı U ı _ ∫ P | ı ÷ ˜ ˆ £ _ |m¶ ⁄ı¿ §fl˜⁄ –hfl } ˆ\¥. §fl ”ı¿ Efl ] fl ÿ Ø Ø ˆ |¿ª¡∫P ï ª ®¶ 9. u ıP C¿¯ nfl, ¡S U S‘z˜ © Ø Ë Ø ∏ ¯ Q Q U ‘ ı ª ÿ µ B˜ ”ıx. ˜P. ˜PıS nı, ˆ¡ ıõØÆ ]u uıfl Ps & ˆ\¿¡fl P ¿ ? ı ı u ı © ⁄ ” ≤ u u i A Øı∫. £ iØıx? ıvUP ï ıvUP ï uØı¡x \ ”ı∫ £ıµv \ ¯ fl G fl G ı P ' u ı ∫ © z ı ª } G¯u ¿ £u” Uv∞fl â PıõØzv ¬mhı¿ ∫ x ı ¢ ˜P“¬ : £ Ø © h ¯ ¯ A Uv≤ É%Á P∞¿ £v¿ : "£ ƒ¤ÏÎÉ? C¢u ¡¯ † x ˜ £ @ ® ¿ i _ £ ˆ‹¥ ,} Φ¤@ ˜PıSªı ?ŒÉ!¿@ P'?9ÒN

_¿ º¦'É?‹¥

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

20

·¸fl & B¤ &2009


l†9)

“ ˜|µzvÿS o © ∏ J . £izu ج¿¯ª , ¡S®¶ 9. i ï Õ “ ı zxUˆP ∏v¬µı‰ ı£PÆ ¯¡ ¡fl §. § ©ı? b ¿ u \ ˆ ¯ & u z ˜¡shı fl? £i H S ¿ ı x U ⁄ A ⁄ . . fl E ª fl G ¿ Æ ” A Q˜ fl÷ ˜P“¬ : ©”¢x¬k x J∏ §µa¯⁄˜Ø Æ ˜¡÷ J . – ı | ¡ ¿ ï w¤ ˜¡÷ ı fl . ˆ\ı §fl z } S ? fl , U ı u ¬ © ÷ A ı v k . | zu ∏ §kQ”ı¥ ¯ØU ˆPıkzx¬ ık... A®£®£ ˆ Æ C®£i £v¿ : § ® æ ı \ ” ÿ fl ı £ v ¡ i \U \ı®£ {¯⁄ k, Pı¯ª∞¿ ⁄US ˜¡siØ Æ £fl, Cµƒ Æ u ı fl { ÿ Q ” x . i ª ˆ\[P¿£m fl E ¯ “ ´sk ı Æ S © k k ÿ m m S v © © ” z µ  § S | i£fl ˜|µzvÿ kQ”ı¥. Q∏Ën ™ ∏ ©o ˜ © § ı o J ® µ © ı u \ ¢ ÷ a A fl ªg xâ “. Gfl”ı¿ BsP“ Õ Es£ zxUˆPı ¡ {ÿQ”x ¯ Æ µ x | J∏˜¡¯ z ˜ k ®£“Œ, Pı“. J∏ ©o ˜ © ¿ { ¯ ª Pmh ¶PÕıP G h ˜¡skÆ. ® ‘ S £ i z u x u {¯⁄≈miUˆ x US“ K Cµsk ©ın¡∫P“ ˜ flS I¢ A¯ zu¯u |ı ⁄zxÆ Efl â¯Õ ”¿ Akzu ¡ıµÆ Æ. ¡. i £ J∏ﯔ “ P ıÿ ¯ P[ ¬P“ C¯ ªı ¡ U A “ P £ P ⁄ ÿ u ˜ { ¯ z k { i Æ s µ µ £ ˜| ˜| Cµ Æ} U Pshx ı¿ Cfl÷ J∏ ©o S¯”¢ux 10 ©o ¡ı¥. . h S‘®¯£ x u ¯ ¥ , ¡S®¶ 9 , } £izu ∞ÿ] ˆ\ ∞¿ £Ø⁄ Øı⁄¢ufl v z { . ı C®£i £ ıÆ. Akzu ©ıuÆ £k¡ı¥. £üm¯\ ı¥. ¡fl © ©ıPª fl? & ˆ\¿ Ø ¬kQ” H ª £US¡® Ø ¯ } ˜ A ª i ©o ˜|µ £ u ¯ P ¿ PªÆ; z uU Efl ©⁄¯ uı¿ Sy zu ïiج ¢ fl k ı h £ u ¯ ® £∞ÿ]US ¿ P S ı ï u ı¯⁄U ©”®£ ı¿ J∏ ; ˆ\¿˜£ ¯u Gfl⁄ fl£¯u } Æ ⁄ G u © ' ¢ : } ⁄ ¬ fl B “ u ”x. ˜P ¯ª¢uı¿ m¯h... vØ B⁄¢ ¿ _ÿ÷Q z A Œ "{ P ¿ : [ ¬ h ¿ ∏ £v Æ; ˆu _Æ Aµ Psh C ”ı¥. z u ı ¿ _ P Ø ]¢vUSÆ, ˜£ fl ©⁄Æ ∫ ı E £ fl ı Æ ©”UQ .¬ u ≤ ˜ i ¿ u ı ‘ u ¯ ÿ £ £ £ ® }' Gfl ∫P¯Õ® ©”¢v∏ B⁄¢ufl Akzu¡ Efl¯⁄ Ø } v z Æ ı "{ ª . ”¿ ¥. UQ”ı¥ C∆¡ıˆ En∫¡ı ⁄˜Ø ©” u ¯ ¯ fl £ E ® } ” ¬¿ £ S®¶ 9. A®˜£ıx zx; ¡ıà . A‚z, ¡ ÷ A { fl u ¡ ¯ ¿ fl. ©”®£ kÆ? & ˆ\ ˆ¡fl”¡ ; ˜¡s s fl ¡ ˜ ¡ P u ı U C∏ x C∏UP kÆ. z ïiØ ÷ ı õ ª ¡ h ¿ ∆ ˆ G ¡ m ˆ s ın¡fl ¯Õa _ UP ˜¡ A‚z = ˜P“¬ : © \g\ª[P ¡fl”¡⁄ıP C∏ . ¡skÆ. ˜ Æ k P U s ∏ ¡ ˆ ‘∏UP ˜ ‚z ˜£ıº A¡ÿ¯” Æ. £v¿ : A ı“u⁄z¯u ˆ¡fl Av¿ ]UPı©¿ mi∏UP ˜¡sk £ Æ h ® m A‚z ï U¯PP“ C∏¢uıæ ¢uıæÆ } £US¡ ¥. 10. ∏ § ¡ı i, ¡S®¶ Æ C | B s ⁄ ¡ ı z ˜ £ A ‚ ® fl . x A Æ ï k fl ∏Æ. ; |¿ª B∫. ïz u¿P“ E ©ın¡fl K˜hıi ¡ & ˆ\¿¡fl ª ? x ¿ i £Øï÷z A | £ ® } ª G ˜ uıfl ı∫zuı ∫P“. }US¡x A®˜£ıx ]¯Ø® £ ¡∫P“uıfl A¡ £k¡¯u ÿ g H â ƒ ∫ Ø ı \ h £ ˜ UQ”x. ¯ ¡mP®£k ÿ] ˜¡si C∏ ∏¬u©ı⁄ SÆ ¡∏Æ. ]ª∏ ˆ J ¿¯ª. h ¿ v ¬ ⁄ snÆ C G ” ˜P“¬ : © \ı∫ƒ G¿˜ªı∏U £ª∫. ˆPımhı¬ E⁄US Ehÿ£∞ fl G ∫PŒfl ˜¡skÆ ˆ¡ÿ‘ A¯h¢u¡ ∫¡ı? ı ” \ £v¿ : ˜ ∫¯¡ ˆ¡fl”¡∫ ˜ ⁄ ˜ Æ fl x  ¢u \ı ì¿ ì¿ ï B⁄ı¿ ˜ ı¯ª∞¿ y[Q G Øık. ¡ı ˆPı“. ⁄US ¡ı i E K ? ¿ ı ı P ¡ ” ∫ ı kˆ©fl ]˜⁄PÆ ¡õ¿' ˜\ UP ˜¡s Æ ]÷¡∫PŒhÆ ∫ "Ïhi A ¬ u Æ ! C∏US s¯h≤ ©ı÷¡ı¥ C¢u Cµ i. _÷_÷®£ıP P J∏ ı u z ï ˆ⁄ı∏¡∫ ısi ”® £ fl £ ¯ C . ÿ ⁄ ı x ı ” ª Ø µ Q . ¡ } Es¯© £UPÆ ˆ\¿ ¡fl ‚. µıƧµ\ı¢z x ∫ ı ¡ £ A ˜ Æ ® õ' A fl⁄ı¿ ©⁄ ⁄ ˆ\¥¡x? & ˆ\¿ ∏¢uı¿ \ ı \ C ˆ ¿ ª © ı ¯ P ¡ fl U zu hÆ J∏ ˜ . CuÿS G ¯©U Pi S ˜¡¯ª ˆPık ¤ x Æ ” | fl Q G ? ¿ ∫ ⁄ \ ¡ ∏ ƈ ı¿ Gfl . E⁄U ˜P“¬ : J fl⁄ı¿ C¢u® £UP ªÆ ˜£ı⁄ fl£x ïUQØ©¿ª ¡ ? ı \ ⁄ ˆ fl ı¿ G ı¥ G ˜¡¯ª ®¶ 9. hÆ ˜£ı⁄ u® £UPÆ ˜£ıQ” \õ. C õ "| nfl, ¡S : ¢ ¡Æ Ë ¿ G ı ∏ u } Q £v¿ ¢ ª ¿ C∏ US Bn PıS ˜£ı ⁄ ¿ .˜ x P E © ˜ ı A Æ h . fl S “ ¬ ¡ U ¿ £i ? & ˆ\¿ Gfl£ı∫P fl⁄ı¿ A¯ªØ Ø £“Œ∞ ”ı¿ Gfl⁄ § Q fl [ fl G ı u E Æ µ ¡ Æ n ¡¯ |ı© ˜P“¬ : B ı©Q∏Ën∫ v∏ ”ı¥? µ ˇ ıfl ¯\®£kQ ¡ B P £ Õ : “ ı ¿ £v ª. ¢xˆP Hfl ˆuõ ı¥®§¿¯ ¡ ‘ ÿ P £ U ® ∏ u C C¿ªıu¯ Efl¤hÆ

†ˆ

_º

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

21

·¸fl & B¤ &2009


£ª√⁄Æ, £ØÆ, xUPÆ, A‘Øı¯© BQد¡ âh |ƧU¯P∞fl Eÿ£zv Ïuı⁄[P“. & §¿ Ïhı¥hı

˜|ıUPz¯u® £ÿ‘ \¢˜uPÆ ¡∏©ı⁄ı¿, Gx ˆ\¥uıæÆ u¡”ıP˜¡ ˜uıfl÷Æ. & Pı¢vØiP“

xصz¯u® ¶õد¡®£uÿPıP, P¯uPŒ¿, Pspµı¿ u¯ªØ¯n |¯⁄¢x¬mhuıP® £iUQ˜”ıÆ. Ax \õØı? Cfl‘º∏¢x } Gfl PıÊØ∫ ˜£ø∫ ©hzv¿ ˆPÕ∫ Gfl” ]÷¡fl ˜¡¯ª ˆ\¥x ¡¢uıfl. Afl÷ _¡ı™ xõØı⁄¢uõfl (Ìõ ©Pµı‰) A¯”∞¿ C∏¢u Pı_P¯Õ A¡fl v∏i¬mhıfl. A¡¯⁄ ˆ¡Œ˜Øÿ” ˜¡skÆ Gfl÷ A¯⁄¡∏Æ T‘⁄∫. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ A®˜£ıx ˇµı©Q∏Ënõfl ˜Pı∞ºº ∏¢x ¡¢uı∫. A[S |h¢u¯u A‘¢x ˆPısk Ìõ ©Pµı‚hÆ, ""§”µx ©⁄¯ua \g\ª®£kzx¡ uÿS E⁄US Eõ¯©∞¿¯ª. } Hfl £nz¯u ˜h§“ ´x ¯¡zuı¥?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫ \ÿ÷ ˜Pı£©ıP. A x ˆPısi∏¢u ˆPÕõhÆ, ""©P˜⁄, P¡¯ª®£hı˜u. Gfl A¯”US ¡ı. Cfl‘º∏¢x }uıfl Gfl PıÊØ∫'' Gfl”ı∫ _¡ı™‚. C∆¡ı÷ _¡ı™‚, A¢ua ]÷¡¤hÆ |¿ª Snz¯u ˆ¡ŒU ˆPınµ ¡»¡Szuı∫. _¡ı™‚∞fl ïia_∏“ J∏ﯔ |ı¬u∫ J∏¡∫ ¡¢x ˜£ø∫ ©hzv¿ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢ uõfl u¯ª¯Ø ©»zuı∫. _¡ı™‚¯Ø® £ÿ‘ A‘Øıu |ı¬u∫ A¡µx ïia_∏“P¯Õ P[¯P∞fl £izx¯”US A∏Q¿ √]ˆØ‘¢uı∫. \ÿ÷ ˜|µzvÿS® §fl A[S ¡¢u _¡ı™‚ ]õzu£i, ""C¢u

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

ïi¯Ø ¬mˆh‘¢x¬mhı¥. ¡∏Æ Pıªzv¿ ¬˜¡Pı⁄¢u õfl J∏ ïiUPıP C¢u EªP˜© B∫®£õUSÆ'' Gfl”ı∫ A¯©vØıP. _¡ı™‚ \ı®§mhxÆ ^hõfl |fl¯©UPıPzuıfl! J∏ﯔ _¡ı™‚ uÆ ^hµı⁄ _¡ı™ {∫£Øı⁄¢u∏hfl £hQ¿ ˆ\fl÷ ˆPısi∏¢uı∫. vjˆµfl÷, ""G⁄US CΩË ¡÷¡¿ (J∏¡¯P ´fl) \ı®§hz ˜uıfl÷Q”x'' Gfl”ı∫. £hQ¿ £ØnÆ ˆ\¥≤Æ A¯⁄¡∏UPıPƒÆ uıfl _¡ı™‚ T÷Q”ı∫ Gfl£¯u En∫¢x ^h∫ CΩ¯Â ¡ı[Q⁄ı∫. _¡ı™‚˜Øı, ""C˜uık G⁄USa \ıuïÆ "¶¥ÂıU' R¯µ ≤Æ \ı®§hz ˜uıfl÷Q”x'' Gfl”ı∫. A∏Q˜ª˜Ø Qµı©Æ C∏¢uuı¿ A¡ÿ¯” ¡ı[S¡uÿPıP ^h∫ ¬¯µ¢uı∫. Aõ] Q¯hzux. R¯µ Q¯hUP¬¿¯ª. A®˜£ıx A[S ¡¢u Qµı©¡ı] J∏¡∫, ""Gfl ˜uımhzv¿ A¢uU R¯µ {¯”Ø E“Õx. J∏ T¯h u∏Q˜”fl. B⁄ı¿ J∏ {£¢u¯⁄. _¡ı™‚¯Ø |ıfl J∏ﯔ uõ]zx B] ˆ£” ˜¡skÆ. }[P“ Hÿ£ık ˆ\¥√∫PÕı?'' Gfl”ı∫. ^h∫ \Æ©vzuı∫. J∏ T¯hU R¯µ≤hfl _¡ı™‚¯Øz uõ]zx ¡n[Q⁄ı∫ Qµı©¡ı]. _¡ı™‚≤Æ A¡µx £Uv¯Ø Hÿ÷, A¡∏US ©¢vµ wm¯\ ¡«[Q⁄ı∫. Qµı©¡ı] £Uv∞⁄ı¿ ˆ|Qâu£i, ""G⁄US A∏“

¶õ¡uÿSzuıfl _¡ı™‚US CΩÂ˚Æ R¯µ≤Æ EsqÆ ¬∏®£Æ Hÿ£mhx'' Gfl÷ T‘⁄ı∫. _¡ı™‚∞fl A∏Õı¿ ˇµı©Q∏Ën¯µ A¯hتıÆ!

J∏ ﯔ ˇµı©Q∏Ënõfl C¿ª”a ^hµı⁄ µı©a\¢vµ uzu∫ PkÆ ˜|ı¥¡ı¥®£mi∏¢uı∫. _¡ı™‚ A¡¯µa \¢vUPa ˆ\fl”ı∫. ]‘x ˜|µÆ _¡ı™‚≤hfl ˜£]U ˆPısi ∏¢uı∫. §fl⁄∫ ]µ©®£mk £kU¯P∞º∏¢x G ¢uı∫. _¡ı™‚˜Øı, A¡µx J∏ Pıªo¯Ø Gkzx ¡¢x Ao¬z uı∫. A[Q∏¢u ªºz £mhıa\ı∫Øı¬hÆ, ""Gfl⁄ £ı∫UQ ”ı¥? ©ÿˆ”ı∏ Pıªo¯Ø≤Æ Gkzx A¡∫ AoØ Euƒ'' Gfl”ı∫. µı©a\¢vµ uzu˜µı |ız u u UP, ""§˜ª, (_¡ı™‚∞fl ˆ\¿ª® ˆ£Ø∫), C®˜£ıx ¶õQ”x... S∏˜u¡∫ Hfl Efl ¯⁄U ˆPıshıi⁄ı∫ Gfl÷. BµÆ£ Pıªzv¿ G⁄x S÷QØ ¶zvØı¿ Efl¯⁄ |ıfl \õØıP® ¶õ¢xˆPı“Õ¬¿¯ª. Gfl¯⁄ ©fl¤zx¬k. Efl A∏Õı¿uıfl G⁄US S∏˜u¡õfl £ıuzv¿ ChÆ Q¯hUSÆ'' Gfl”ı∫. &≤P|ıØU Gfl” °ºº∏¢x Ax ˜¡uÆ; Cx E¯µ "_¡ı™‚∞fl ¡ı∫z¯uP“ ]¡¤fl ¡ı∫z¯uP˜Õ' Gfl÷ _¡ı™‚∞fl ^hµı⁄ _¡ı™ Bz©ı⁄¢u∫ S‘®§k¡ı∫. _¡ı™‚∞fl E¯µP¯Õa ]÷ £SvPÕıP® §õzx J∆ˆ¡ı∏ 22

·¸fl & B¤ &2009


âh∫ Tmk”ƒ ï xÆ A£ıØÆ. &£«ˆ©ı»

£ı∫UPıu£i S∏˜u¡∏UPıP A ¡ı∫. A¡µx Pspµı¿ u¯ªØ¯n ï ¡xÆ Dµ©ıQ¬kÆ. |ıfl A¢uz u¯ªØ ¯n¯Ø ©÷|ı“ Pı¯ª∞¿ ˆ¡∞º¿ Eªµ ¯¡®˜£fl'. S∏˜u¡∏UPıP, ShÆ Sh©ıPU Psp∫ ¬mh |˜µ¢vµ∫ §fl⁄ıŒ¿ Shzv›“ ¬ÕUPı¥ C∏¢u S∏˜u¡¯µ Sfl‘fl ˜©ºmh w£©ıPU S¡ªØzxUSU Pımi S˜£µº[P©ıP˜¡ ©ı‘⁄ı∫. &Q∏Ënâ∫zv ]”¢u ˆ\ıÿˆ£ı»¡ıÕ∫ BP ˜¡sk©ı? _¡ı™‚∞fl A¯«®§fl ˜£õ¿ ªshfl ˆ\fl” _¡ı™ \ıµuı⁄¢u∫ ˆ\ıÿˆ£ı»¡ıÿ”z uØ[Q⁄ı∫. _¡ı™‚ £ª ﯔ ¡ıuıi≤Æ A¡∫ ©÷zxU ˆPıs˜h∞∏¢uı∫. ©÷|ı“ _¡ı™‚, _¡ı™ \ıµuı⁄¢uõfl (\µz ©Pµı‰) ˆ£Ø¯µa ]ª |ıŒuÃPŒ¿ Aa]h ¯¡zuı∫. A¯u Gkzx ¡¢x \µz ©Pµı‚hÆ Pıs§zx S∏˜u¡õfl P∏zxP¯Õ® §µ\ıµÆ ˆ\¥Ø ˜¡siØvfl A¡]Øz¯u En∫zv⁄ı∫. §”S, ""\µz, ˆ\ıÿˆ£ı»¯¡ BµÆ§USÆ ïfl S∏˜u¡õ hÆ Cµsk {™hÆ §µı∫zu¯⁄ ˆ\¥. Ax˜£ıxÆ. G¿ªıÆ \õØıQ¬kÆ'' Gfl”ı∫. ˆ\ıÿˆ£ı»¡ıÿ÷Æ |ıŒ¿ \µz ˜©¯h H‘⁄ı∫. B⁄ı¿ S∏˜u¡¯µ {¯⁄UP ©”¢x¬mhı∫. uÿˆ\تıP _¡ı™‚

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

23

2009, ˜u]Ø C¯Õb∫ v⁄® ˜£ımiUPıP £hz¯u ¡¯µ¢u¡∫ : v∏a], Pıml¯µa ˜\∫¢u Snı.

∞fl £UPÆ v∏Ƨ⁄ı∫. _¡ı™‚∞fl Ps P˜Õı ]¡®˜£‘∞∏¢ u⁄. Eh˜⁄ \µz ©Pµı‚ÿSz uıfl S∏˜u¡¯µ {¯⁄UP ©”¢ux {¯⁄¬ÿS ¡¢ux. S∏˜u¡¯µ {¯⁄zuı∫. S∏˜u¡ ∏Æ Bfl™Pz uı¤Ø[P¯Õ Sv∏U S“Œ∏¢x "u“Õz' x¡[Q⁄ı∫. ˆ\ıÿˆ£ı»ƒÆ |¿ª ¡µ˜¡ÿ¶ ˆ£ÿ”x. _¡ı™‚≤Æ ©Qâuı∫. &(_¡ı™ ˆPÕüÂı⁄¢uõfl {¯⁄ƒPŒº∏¢x & Ez˜£ıufl 1983) ˆuıS®¶ : \ıµuPu®µını

S∏˜u¡õfl ¡ı∫z¯uP“ ˜¡uÆ. _¡ı™‚∞fl P∏zxP˜Õı ˜¡uzvfl E¯µP“. E¯µP¯Õ® ¶õ¢x ˆPı“Õı©¿ ˜¡uz¯u® ¶õ¢xˆPı“Õ ïi≤©ı? ·¸fl & B¤ &2009

£oƒhfl |h¢uı¿ ˆ¡ÿ‘ A¯hتıÆ. &BÍ¿Ï

£Sv¯Ø≤Æ vØı⁄Æ ˆ\¥¡x A¡µx ¡«UPÆ. J∏ﯔ £Uu∫ J∏¡õhÆ, ""Efl A桪P ˜¡¯ªU S® §fl H˜u›Æ °¿P“ £i®£ıØı?'' Gfl” ¬⁄¬⁄ı∫. ""ˇµı©Q∏Ënõfl Aïuˆ©ı»P¯Õ® £i®˜£fl.'' _¡ı™P˜Õı, ""_¡ı™‚∞fl °¿P¯Õ® £iUQ”ıØı?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫. £Uu∫ £i®£v¿¯ª Gfl”ı∫. ""_¡ı™‚∞fl ¡ı∫z¯uP¯Õ® ¶õ¢xˆPı“Õı©¿ Aïuˆ©ı»P¯Õ® ¶õ¢x ˆPı“Õ ïiØıx. S∏˜u¡õfl ¡ı∫z¯uP“ ˜¡uÆ. _¡ı™‚∞fl P∏zxP˜Õı ˜¡uzvfl E¯µP“. E¯µP¯Õ® ¶õ¢x ˆPı“Õı©¿ ˜¡uz¯u® ¶õ¢xˆPı“Õ ïiØıx'' Gfl”ı∫ _¡ı™ Bz©ı⁄¢u∫. C®£i≤Æ J∏ S∏£Uv! xصz¯u® ¶õد¡®£uÿPıP, Pspµı¿ u¯ªØ¯n |¯⁄¢x¬mhuıPU P¯uPŒ¿ £iUQ˜”ıÆ. Ax \õØı? S∏˜u¡∫ ˇµı©Q∏Ën∫ ©Pı\©ıv A¯h¢uı∫. A¡µx §õ¯¡z uı[PïiØıu ^h∫P“ En¯¡≤Æ E”UPz ¯u≤Æ ©”¢u⁄∫; S∏˜u¡µx En∫¬˜ª˜Ø E¯”¢v∏¢ u⁄∫. A¡∫PŒfl u¯ª¡µıP ¬Õ[QØ |˜µ¢vµ∫, B÷u¿ T‘ A¡∫P¯Õ A¯©v®£kzx¡ı∫. B⁄ı¿ u¤¯©∞¿ ˆ\fl÷ S∏˜u¡∏UPıP A ¡ı∫. C¯u® £ÿ‘ _¡ı™ §˜µ©ı⁄¢u∫ T‘⁄ı∫: "S∏˜u¡õfl ©¯”ƒUS® §fl, _¡ı™‚ Cµ¬¿ Øı∏Æ


|ımkUS® £Øfl£hı©¿ ˜£ıS˜©.'' bı¤ \ÿ÷ ˜Øı]UQ”ı∫. A[˜P˜Ø ]‘x ˜|µÆ A©∫¢x 81 P¬¯uP¯Õ G xQ”ı∫. 2600 BskP–US ïfl⁄ı¿ G u®£mh A¢uU P¬¯uP“ £ÿ‘ Cfl÷Æ ©UP“ ˜£]U ˆPısi∏UQ”ı∫P“. A¢°æUS® ˆ£Ø∫ "ˆhÕ ˜h‚['. "ˆhÕ' Gfl”ı¿ §µ£g\Æ. "˜h' Gfl”ı¿ £ı¯u, "‚[' Gfl”ı¿ \Uv. u™»¿ A¯u "§µ£g\® £ı¯u≤Æ \Uv≤Æ' Gfl÷ S‘®§kQ”ı∫P“. A¡∫ G vØ A¢uU P¬¯uPŒ¿ Jfl÷ uıfl "C¿ªıu EªPÆ' £ÿ‘a ˆ\ı¿Q”x. Ax Gfl⁄ C¿ªıu EªPÆ? C¢u EªQ¿ ¡ıÃQ” |ıÆ, C∏®£¯u ¯¡zxU ˆPısk C¿ªıu¯u® £Øfl£kzvU ˆPı“Õ ˜¡sk©ıÆ. "Gx C¿¯ª˜Øı A¯u® £Øfl£kzx. Gx C∏UQ”˜uı Aufl |fl¯©P¯Õ® ˆ£ÿ÷U ˆPı“' Gfl£x A¡µx A‘ƒ¯µ. "C¿ªıu EªPÆ Gfl÷ Jfl÷ C∏UQ”x. A¯u ïuº¿ ¶õ¢x ˆPı“' GflQ”ı∫ A¡∫. Gsn[P¯Õ |Æ©ı¿ £ı∫UP ïi¡v¿¯ª. B⁄ı¿ A¡ÿ¯”zuıfl |ıÆ Afl”ıhÆ £Øfl£kzvU ˆPısi∏U Q˜”ıÆ. Czuzx¡z¯uU ˆPıg\Æ ¬¡µ©ıP® ¶õ¢x ˆPı“Õ ˜¡skÆ Gfl÷ K∫ C¯Õbfl B¯\®£mhıfl. Cx £ÿ‘ ¬¡µÆ ˆuõ¢u J∏ ˆ£õØ¡¯µa \¢vzuıfl. ""IØı, C¿ªıu EªPÆ GflQ’∫P˜Õ, Ax G[S“Õx?'' ""A[˜P £ı∫'' Gfl÷ K∫ Chz¯u A¡∫ _miU Pımi ⁄ı∫. A[˜P J∏ Pm¯h ¡si ˜£ı¥U ˆPısi∏¢ux. ""Aufl \UPµz¯uU P¡¤'' Gfl”ı∫. Bµ[P“ G¿ªıÆ ¯¡zx A«Pı⁄ \UPµÆ ˆ\¥v∏UQ”ı∫P“. B⁄ı¿ Aa_ G[˜P C∏UQ”x £ı∫.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

25

""A[˜P £Øfl£k¡x |k¬¿ E“Õ ˆ¡ÿ‘hÆ! AUPıº∞hz¯u® £Øfl £kzuı¬mhı¿ \UPµÆ E∏Õıx!'' C¯Õbfl ]¢vzu£i ˆ£õØ¡ ¯µ® §fl ˆuıh∫¢uıfl. ""C[˜P P¡¤'' A[˜P J∏¡∫ ©s£ı¯⁄P¯Õ E∏¡ıUQ AkUQU ˆPısi∏¢uı∫. ˆ£õØ¡∫: ""PŒ©snı¿ £ı¯⁄ ˆ\¥Q˜”ıÆ. B⁄ı¿ |ıÆ £Øfl£kzx ¡˜uı E“˜Õ≤“Õ Pıº∞hz¯u˜Ø.'' ""Es¯©uıfl.'' ""S¡¯Õ A«PıPzuıfl C∏UQ ”x. B⁄ı¿ |ıÆ }¯µU SiUP Aufl |k˜¡ E“Õ Pıº∞hÆuıfl |©US EuƒQ”x.'' C¯Õbfl §fl ˆuıh∫¢uıfl. ""A˜uı, A¢u A«Pı⁄ ©ıŒ¯P ¯Ø® £ı∫.'' A¡fl £ı∫zuıfl. ""G∆¡Õƒ A«Pı⁄ PuƒP“, ·fl ⁄¿P“, ¡sn©Ø©ı⁄ _¡∫P“?'' ""B©ıÆ IØı'' ""B⁄ı¿ EmPı∫¢x ˜£\ƒÆ £kUP

PŒ©soº∏¢x £ı¯⁄ ˆ\¥Q˜”ıÆ. B⁄ı¿ £Øfl£k¡˜uı E“˜Õ C∏UQ” Pıº∞hÆuıfl. ·¸fl & B¤ &2009

Es¯©¯Ø ¡¯ÕUPªıÆ; ï‘UP ïiØıx. & K∫ A‘b∫

2600 BskP–US ïfl¶ ^⁄ı¬¿ J∏ ˆ£õØ ˜Pım¯h C∏¢ux. J∏ |ı“ A¢uU ˜Pım¯hUS“˜Õ C∏¢x J∏ ˆ£õØ¡∫ G∏¯© ´u©∫¢x ˆ¡Œ˜Ø ¡¢x ˆPısi∏¢uı∫. ˆ£õØ¡∫ PsPŒ˜ª J∏ ˆ¡Œa\Æ. F∫ G¿¯ª¯Øz uıskƘ£ıx A[˜P {fl÷ ˆPısi∏¢u Pı¡¿Pıµ∫ Eÿ÷® £ı∫UQ”ı∫. "Øı∫ Ax?' Ah˜h! A¡µı ¡∏Q”ı∫? A¢u® ˆ£õØ¡∫ ˜¡÷ Øı∏©¿ª, ^⁄ bı¤ ªı ˜¡ım_. ^⁄ ˜u\zx Aµ\ £µÆ£¯µU˜P B˜ªı\PµıP C∏¢u¡∫. A∏˜P Kia ˆ\fl÷, ""IØı, G[˜P ˜£ıQ’∫P“?'' Gfl”ı∫. ""F¯µ¬mkU PımkUS® ˜£ıQ˜”fl'' ""GuÿPıP A[˜P ˜£ıP ˜¡skÆ?'' ""£ª ^⁄ ©fl⁄∫PŒhïÆ A¯©a\µıP C∏¢x¬m˜hfl, G¿ªıÆ £ı∫zx¬m˜hfl. ˜£ıxÆ.'' ""IØı, }[P“ C®£i ¶”®£mk® ˜£ı¡x |ımkUS |¿ªu¿ª. E[P“ A‘ƒ, A›£¡Æ, bı⁄Æ G¿ªıÆ |Æ


uıØı⁄ £µz ©Pµı‰ P©ªı ˜|∏¬fl ©¯”¬ÿS® §fl £µz ©Pµı‚hÆ D∫UP® Pı], µı©Q∏Ën ™Âfl £mhı∫ ˜|∏. uı¯Ø C«¢u C¢vµı¬ÿSa ˜\ıPz¯uU ˜\¡ı]µ©Æ ˆ\fl÷ Aufl £oP¯ÕU P¯ÕØ uıØfl¯£U PımkÆ £µz ©Pµı‚fl ˜u¯¡ Psh ˜|∏‚ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõfl P∏zx ¯Ø≤Æ En∫¢uı∫. PÕı¿ D∫UP®£mhı∫. A[S Az¯¡u B]µ©zv¿ "C¢vµı¬ÿS“ J∏ ©ıˆ£∏Æ \Uv E“ A®˜£ıx u[Q∞∏¢u _¡ı™ ]¡ı⁄¢u¯µa \¢vzuı∫. Õx' Gfl÷ T÷¡ı∫ £µz ©Pµı‰. G¤›Æ §µ ©hzvfl £oP¯Õ ˆ¡S¡ıP® £ıµımi⁄ı∫. u©µıP C¢vµı ©ª∫¡uÿS ïfl ©Pµı‚fl §fl P©ªı ˜|∏ _¡ı™ ]¡ı⁄¢u¯µz uõ]zuı∫. u¯µ∞fl C¢uU Tÿ¯” G¡∏Æ |Æ£¬¿¯ª. ´x A©∫¢x ]µz¯u≤hfl _¡ı™PŒhÆ, ""G¢uU ¯PPÕı¿ }[P“ _¡ı™ A£Øı⁄¢u∫ G⁄®£mh £µz £P¡ıfl ˇµı©Q∏Ën¯µz ˆuımka ˜\¯¡ ˆ\¥w∫P˜Õı, A¢uU ©Pµı‰ 101 BskP“ ¡ıâx ©¯”¢ ¯PP¯Õ Gfl u¯ª ´x ¯¡≤[P“. Gfl £Uv ˆ£∏SÆ'' G⁄ ˜¡si⁄ı∫. u¡∫ Gfl£x S‘®§hzuUPx. ❖ _¡ı™P–Æ A∆¡ı˜” ˆ\¥uı∫. £Uv® £µ¡ \zuı¿ P©ªı ˜|∏¬fl PsPŒ¿ Psp∫. ""S∏˜u¡õfl P∏¯n¯Ø |ımP“ ˆ\¿ªa ˆ\¿ª |flS En∫¡ı¥ ©P˜Õ'' G⁄ B^∫¡vzuı∫ _¡ı™P“. §fl⁄ıŒ¿ _¡ı™PŒh™∏¢x ©¢vµ wm¯\ ˆ£ÿ” P©ªı ˜|∏ ˆPı¿Pzuı ˆ\fl”˜£ıˆu¿ªıÆ A¡õhÆ B] ˆ£÷¡˜uık Piuz ˆuıh∫¶Æ ¯¡zv∏¢uı∫. &"˜u¡˜ªı˜P' Gfl” °º¿ _¡ı™ Aß∫¡ı⁄¢u∫.

£µz ©Pµı‰

25&BÆ £UPz ˆuıh∫a] C¢vµı Pı¢v ]÷™ØıP C∏¢u˜£ı˜u µı© Q∏Ën ©hzxhfl ˆuıh∫¶ ˆPısi∏¢uı∫. S∏˜u¡õfl ^h∫PÕı⁄ _¡ı™ ƒÆ \¯©UPƒÆ E£˜ØıP® ]¡ı⁄¢u∫ ©ÿ÷Æ _¡ı™ ¬gbı⁄ı⁄¢u¯µU PıqÆ ˜£÷ ˆ£ÿ”¡∫ A¡∫. £k¡x E“˜Õ C∏USÆ ˆ¡ÿ‘hÆuı˜⁄?'' ·¡P∫ªı¿ ˜|∏ Aº®ß∫ ]¯”∞¿ C∏¢u \©ØÆ, S«¢¯u C¢vµı ƒhfl P©ªı ˜|∏ ˜£ø∫ ©hzvÿSa ˆ\¿¡ı∫. ""IØı, }[P“ T÷¡x \õ. £ı¯⁄∞¿ £Øfl£k¡x E“˜Õ ˜|∏¬fl uıØı⁄ Ï¡π£µıo ufl Pn¡∫ ˜©ıvªı¿ ˜|∏¬fl C∏USÆ ˆ¡ÿ‘hÆuıfl. B⁄ı Eh¿|ªzvÿPıP® §µı∫zvUPa ˆ\fl”ı∫. P©ªı˜¡ı, ufl Bfl™Pz æÆ £ı¯⁄ E¯h¢x¬mhı¿ ˜uh¯ªz ˆuıh∫¡uÿS ˜£ø∫ ©hÆ ˆ\¿¡xsk. ufl S∏¡ı⁄ E“˜Õ C∏USÆ ˆ¡ÿ‘hïÆ _¡ı™ ]¡ı⁄¢uõhÆ ™S¢u £Uv ßsi∏¢uı∫ P©ªı. £Øfl£hı©¿ ˜£ı¥¬k˜©?'' _¡ı™ ]¡ı⁄¢uõfl ˜\¡Pµı⁄ £µz ©Pµı‚hÆ ufl ©⁄Æ ""Es¯©uıfl. Au⁄ı¿uıfl A¡∫ v”¢x A¯⁄z¯u≤Æ B˜ªı]®£ı∫. ˆ\ı¿Q”ı∫. C∏UQ” Eª¯P Hÿ÷U P©ªı¬fl Bfl™P ¡ıìÿS ˜|∏ u¯hØıP ˆPı“. C¿ªıu Eª¯P® £Øfl£kzx.'' C∏UP¬¿¯ª. £µz ©Pµı‚fl y¥¯©Øı⁄ Bâu ""C®˜£ıx G⁄US® ¶õQ”x.'' Afl¯£≤Æ ¶õ¢xˆPısk SkÆ£ |s£µıP ""A®£iØı⁄ı¿ ªı˜¡ım_¬fl ^⁄U P¬¯u A[RPõzuı∫ ˜|∏. ¯Øa ˆ\ı¿Q˜”fl ˜P“: ""C∏£zx |ıflS Bµ[P“ ˆPısh \UPµÆ ˆ\¥Q˜”ıÆ. C∏¢uıæÆ £Øfl£k¡˜uı |k˜¡ E“Õ ˆ¡ÿ‘hÆuıfl. PŒ©soº∏¢x £ı¯⁄ ˆ\¥Q˜”ıÆ. B⁄ı¿ £Øfl£k¡˜uı E“˜Õ C∏UQ” Pıº∞hÆuıfl. A∏¯©ØıP Puƒ, ·fl⁄¿ ¯¡zx √k PmkQ˜”ıÆ. B⁄ıæÆ E£˜ØıP®£k¡x Aufl E“˜Õ C∏UQ” Pıº∞hÆuıfl.'' C¯Õbfl ¶õ¢x ˆPıshıfl. ˆ£õØ¡∏US |fl‘ ˆ\ı¿º¬mk® ¶”®£mhıfl. ❖

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

27

·¸fl & B¤ &2009

|¿ª ©ın¡˜⁄, |ımifl ˆ\¿¡Æ. &£«ˆ©ı»

£µz ©Pµı·˙Æ C¢vµı Pı¢v≤Æ


Es¯© ™PƒÆ £ıµ©ıP C∏UQ”x. Buªı¿ A¯u Gkzxa ˆ\¿ª J∏¡∏Æ ïfl ¡∏¡v¿¯ª. & •mh∫ mµUP∫

\ıx ¡ıÏ¡ı¤ ]”¢u Bfl™P¡ıv. ]”¢u ]¢u¯⁄ØıÕ∫. A¡µx R¯u® ˜£∏¯µP“ HµıÕ©ı˜⁄ı¯µ |¿¡»®£kzvØx. A¡∫ B]õØ∫P–UPıPU T‘دu C[S ¡«[SQ˜”ıÆ. 1921&BÆ Bsk. £zvõ¯P {∏£∫ TmhÆ. ""C¢vØı ¬ku¯ª ˆ£÷©ı?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫ J∏ {∏£∫. ""`õØfl Q«UQ¿ Ev®£x G∆¡ Õƒ Es¯©˜Øı, A∆¡ı˜” C¢vØı ƒÆ ¬ku¯ª ˆ£÷Æ. B⁄ı¿ ˆ£ÿ” ¬ku¯ª¯Ø® ˜£o ¡Õ∫UP BmP“ G[˜P? Gfl£xuıfl G⁄x HUPÆ'' Gfl”ı∫ \ıx ¡ıÏ¡ı¤. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢uõhïÆ J∏ ¡∫, C˜u ˜P“¬¯ØU ˜Pmh˜£ıx, ""_u¢vµz¯u® ˜£qÆ ©¤u∫P“ G[˜P?'' Gfl÷ A¡∏Æ ˜Pmhı∫. C¢uz w∫UPuõ\⁄ ¡ı∫z¯uP“ G∆¡Õƒ Es¯©Øı∞⁄. \ıx ¡ıÏ¡ı¤ ´µı CØUPz¯uz x¡UQ⁄ı∫. ]ª ]÷™P–UPıP BµÆ §UP®£mh Ca]‘Ø £“Œ Cfl÷ {«¿ u∏Æ ©µ©ıP® £ª Q¯ÕP–hfl ¡Õ∫¢x 5000&USÆ ˜©ÿ£mh ©ın¬ P–US J∏ ¶vØ ï¯”U P¿¬¯Ø AŒzx ¡∏Q”x. 1933&¿ P¿¬zx¯”∞¿ ´µı CØU Pz¯u BµÆ§zuı∫. £“Œ, P¿øõP ŒæÆ uSvØı⁄ P¿¬¯Ø® £µ®¶ ¡˜u C¢u CØUPzvfl ˜|ıUPÆ. Ehÿ£∞ÿ], v”¢uˆ¡ŒU P¿¬U Th[P“, \âP ˜\¯¡, En∫a]P ¯ÕU Pmk®£kzxu¿ BQد¡ P¿¬z vmh[PŒ¿ ïUQØ©ıP ChÆ ˆ£” ˜¡skÆ. C¡ÿ÷hfl ©⁄, Bfl™P |ª›Æ C¯nØ ˜¡skÆ. |©USz ˜u¯¡ Es¯©Øı⁄ P¿¬

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

¯©Ø[P“; ©ın¡∫P¯Õ |¿¡»∞¿ ¡ı« ¡»PımkÆ ¯©Ø[P“. Cfl÷ |Æ ©ın¡∫P“ £ª x¯”PŒ¿ £iUQfl”⁄∫. B⁄ı¿ |flˆ⁄‘∞¿ ¡ıáx G®£i Gfl£¯u Øı∏Æ A¡∫P–U SU Pÿ§®£v¿¯ª. ˜¡siØx ¡ı∫z¯u ·ıª©¿ª, |¿¡ıØ¡. ˆ\ıÿP“ ©ın¡∫P“ ©⁄zv”¯⁄ ¡Õ®£kzuªıÆ. ¬gbı⁄ïÆ ˆuı»¿~m£ïÆ ïfl˜⁄‘∞∏UPªıÆ. B⁄ı¿ â¯Õ∞fl \Uv ¬õ¡ı¿ ©mkÆ |ımifl Cfl¯”Ø §µa¯⁄P“ wµ®˜£ı¡v¿¯ª. JŒ™UP, ¬»zˆu ¢u E“Õ[P“uıfl ˜u¯¡. A¿ªæ÷Æ ©UP–USa ˜\¯¡ ˆ\¥vh, ˜uı¿¬ ©⁄® £ıfl¯©¯Ø APÿ‘, u[P¯Õz uı[P˜Õ ¡º¯©®£kzxÆ Pÿ£¯⁄z v”¯⁄ G®£i ¡Õ∫zxU ˆPı“¡x? G¿ªı E∞õ⁄[P¯Õ≤Æ ˜£ıÿ‘ A¡ÿ¯”® ¶¤u©ıP ©vUP G®£i ©⁄¡Õ∫a] ˆ£÷¡x? u⁄US ©mk™fl‘, §”∏UPıPƒÆ ¡ı« G®£i Bfl™P ¡Õ∫a] A¯h¡x? G®£i G¿˜ªı¯µ≤Æ |s£∫PÕıUQz ˆuıh∫¢x ¡ıà ¡x? §”∏hfl £«SƘ£ıx G®£i |k{¯ª ¡Q®£x? Gfl£¯u G¿ªıÆ ©ın¡∫P–USU Pÿ÷z uµ ˜¡skÆ. "A‘ƒ |flS ¡ÕµmkÆ. B∞›Æ Akzu¡¯µ ©vzx® ˜£ıÿ‘kÆ ©⁄®£ı[SÆ |Æï“ ¡ÕµmkÆ' GflQ”ı∫ K∫ B[QªU P¬b∫. C¯u âfl÷ ¡¯PØıPU T”ªıÆ. |©USÆ ˜©ªı⁄¡ÿ¯” ©v®£x, |Ư©a _ÿ‘≤“Õ¯u ©v®£x, |Æ Rà E“Õ¡ÿ¯” ©v®£x Gfl£˜u A¯¡. ©vzx |hUSÆ ©⁄®£ıfl¯©, ß™zuı¯Ø® ˜£ıÿ‘ ¡n[S¡x, CØÿ¯P Afl¯⁄¯Ø ©vzx ¡ıáx BQØ ¡ÿ¯”® ˆ£ÿ‘∏¢uı¿, |©x _ÿ÷®¶”® §µa¯⁄PˆÕ¿ ªıÆ £õv¯ØU Psh £¤˜£ı¿ ©¯”¢x¬kÆ. |ıfl ˜©¯ª|ımi¿ G[S ˆ\fl”ıæÆ §”¯µ ©vØı¯© ¯Øzuıfl PısQ˜”fl. C∏ v⁄[P–US ïfl Aˆ©õUPı ¬¿ J∏ ¡S®§¿ B]õ¯Ø ©ın¡∫P–US J∏ Pk¢˜u∫ƒ ˆPıkzuı∫. AuÿPıP ¡g\Æ w∫UP ]ª ©ın¡∫P“ B]õ¯Ø A∏¢xÆ Pı§∞¿ |g¯\U Pª¢uı∫PÕıÆ. B]õ¯Ø Pı§¯Ø A∏¢u®˜£ıSÆ \©Øzv¿ ©⁄Æ Pª[QØ J∏ ©ın¬ Pı§∞¿ |g]∏®£uıPU T‘¬mhı“. Pı¡¿x¯”∞⁄∫ A¯«UP®£mk §“¯ÕP¯Õ® £«USÆ ¬\ıµ¯n |h¢ux. ïfl }[P“ E[P¯Õ® ©ın¡∫P“ A∆¡ı÷ |hUP £«UQU ˆPı“–[P“. PıµnÆ Gfl⁄? |Æ C¯Õb∫PŒ¿ A¡∫P¯ÕU Psi® ˆ£∏Æ£ı˜ªı∫, BqÆ, ˆ£s £¯u¬mk A¡∫P“ qÆ ˜£ı¯uUS BÕı¡˜ufl? ©U G®£i |h¢x ˆPı“Õ ˜¡skÆ G⁄ Gv∫£ı∫U P“ ˆPık¯©P“ C¯«®£˜ufl? PıµnÆ, |¿¡»∞¿ ¡ı« A¡∫ Q’∫P˜Õı A®£i P–USU Pÿ§UPıuxuıfl. }[P“ |h¢x Sÿ”¡ıŒP¯Õa ]¯”a\ı¯ª Pımk[P“. & §˜Õm˜hı 28

·¸fl & B¤ &2009


P–US A›®¶¡¯u¬h A¡∫P¯Õ Hfl |flˆ⁄‘∞¿ ¡ı«U Pÿ÷z u∏Æ £“ŒP–US A›®£UThıx? ïuº¿ A¡∫ P¯Õ |¿ª £“ŒPŒ¿ £iUP ¯¡zv∏¢uı¿ A¡∫P“ ]¯”a\ı¯ªP–USa ˆ\¿¡ı∫PÕı? |√⁄U P¿¬∞fl ¶vØ ïØÿ]˜Ø ´µı CØUPÆ. ´µı P¿¬UTh[PŒæÆ ˜u∫ƒPŒ¿ ©ın¡∫P“ EØ∫uµ {¯ª P“ ˆ£÷¡uÿSz ˜u∫a] ˆ£ÿ”ıæÆ, ˜u∫¬¿ ïfl {ÿ£x ©mkÆ ïUQØ©¿ª. Azxhfl I¢x P∏zxP–US ´µı CØUPÆ ïUQØzx¡Æ AŒUQ”x. C¯u |ıfl C¢u CØUPzvfl I¢x ¬µ¿PÕıP® ˜£ıÿ” ¬∏ƶQ˜”fl. |¯hﯔU˜Pÿ” ]ª¡ÿ¯”U T÷Q˜”fl. 1. SnÆ: Cfl¯”Ø C¢vØı¬fl ïUQØzx¡z¯u En∫z xÆ Snz¯u ¡Õ∫®£xuıfl ïUQØ©ı⁄ ˜u¯¡. ©UP–U SU Sn™¿¯ªˆØfl”ı¿ Aµ]ؘªı, ©ÿ” x¯”P˜Õı G∆¡ı÷ ˆ\Ø¿£kÆ? |ık G®£i ¡Õï÷Æ? E[P“ ¡S®£¯”P¯Õ ©ın¡∫PÕı¿ {µ®£ıw∫P“. 60/70 ©ın¡∫P¯Õ ¯¡zxU ˆPısk K∫ B]õصı¿ Gfl⁄ ˆ\¥Ø ïi≤Æ? |ÿP¿¬¯Ø® £µ®£ ¬∏Ƨ⁄ı¿ E[P“ ¡S®§¿ 20 / 25 ©ın¡∫P–US ˜©º∏UPU Thıx. ™Sv ØıP ©ın¡∫P“ C∏¢uı¿ P¿¬zuµÆ S¯”ؘ¡ ˆ\¥≤Æ. A»¬¿ªı ¡∏[Pıªz¯u ˜|ıUQ C¢vØı •k |¯h ˜£ıh ˜¡skˆ©fl”ı¿ J∆˜¡ı∫ FõæÆ ]ª £“ŒPÕı ¡x C∏UP ˜¡skÆ. A[S GsoU¯PUS A¿ª, uµzvÿSzuıfl ©v®¶ Gfl‘∏UP ˜¡skÆ. Pı¿Ï ˆ¡ı∫z T÷¡x˜£ı¿ Sn˜© S«®£z¯u ˆ¡¿æÆ. 2. ˜\¯¡ ˜\¯¡: GŒ˜Øı∫, ©⁄ï¯h¢˜uı∫, F⁄ïÿ˜”ı∫, √hÿ˜”ı∫, |ƧU¯P C«¢˜uı∫US P∏¯n E“Õzxhfl ˜\¯¡Øıÿ” ˜¡skÆ. wØ ¡»PŒ¿ ©ın¡∫P“ ˆ\¿ªıu£i Psi®¶hfl C∏UP ˜¡skÆ. Gsn[PŒ¿ AUP¯” ˆ\æzuU Pÿ÷z uı∏[P“. Gsn[P˜Õ ¡ıìfl _¡∫P“. ˆuıh∫¢x K∫ GsnÆ ©⁄v¿ C∏¢uı¿ Ax˜¡ ˆ\ØæUS Cmka ˆ\¿æÆ. Ax ˜\¯¡ Gsn©ı⁄ı¿ Ax˜¡ ˜\¯¡Øıÿ” ¡» ¡SUSÆ. uıâu Gsn[P“ uıáı⁄ ˆ\Ø¿P–US Cmka ˆ\¿æÆ. v∏Æ£z v∏Æ£ Jfl¯”a ˆ\¥uı¿ Ax˜¡ ¡«UP©ıQ¬kÆ. ¡«UPÆ Gfl£x Ag\zuUPx. 3. C¢vØ® £s£ım¯h ˜|] ˜|]: uÿPıª ¬gbı⁄ A‘ƒ hfl |Æ |ımifl £«[Pıª A‘ƒÆ Pª¢u P¿¬ ˆPıkU P®£h ˜¡skÆ. ¡∏[Pıª |¿¡ıìÿSz ˜u¯¡ Cxuıfl. §”∫ ïfl¤¯ª∞¿ ©ın¡∫PŒfl S¯”P¯ÕU T”ıw∫ P“. u¤˜Ø A¯«zx A¡∫P¯Õ |¿¡»®£kzx[P“. §”∫ ïfl §”¯µ ©v®£x A¡∫P¯Õ® £ıµımk[P“. £ıµımk |©USÆ ˜©ªı⁄ u˜ª ©ın¡∫PŒfl ˜©ªı⁄ ¡ÿ¯” ©v®£x, AÆ\z¯u ˆ¡ŒUˆPın∏Æ. |Ư©a _ÿ‘ 4. G¿ªı E∞∫P¯Õ≤Æ ©vzx ¡ı [P“: J˜µ SkÆ£® £¯h®§¿ ≤“Õ¯u ©v®£x, £”¯¡P–Æ ¬ª[SP–Æ ©ı¤h |Æ Rà E“Õ¡ÿ¯” õfl C¯ÕØ \˜Pıuµ \˜PıuõP“

©v®£x.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

29

uı˜⁄! BP˜¡ ©¤u¤fl Ph¯© ufl Ehfl§”®£ıQØ C¡∫P–hfl ufl Afl¯£® £Q∫¢x C¡ÿ¯”U Pı®£ıÿ” ˜¡skÆ Gfl£˜u. "Bfl™P ¡Õz¯u® ˆ£∏US ¡˜u ˜£ıÿ”z uSÆ £o'. ©ın¡∫ E“Õ[P¯Õ ¬»®¶”a ˆ\¥≤[P“. P∏¯n, ˜\¯¡∞¿ A¡∫P“ ©ªµmkÆ. xfl¶ÿ˜”ı∫, ¶s£m˜hı∏hfl ˆuıh∫¶ ˆPı“Õ Hÿ£ık ˆ\¥≤[P“. ˜|µÆ Q¯hzu ˜£ıˆu¿ªıÆ ©ın¡∫P¯Õ ïv˜Øı∫, F⁄ïÿ ˜”ı∫ C¿ª[P“, £ı∫¯¡ Aÿ˜”ı∫ £“ŒP“, Hï©∞¿ E«æÆ ˜|ıØı ŒP“ u[Q≤“Õ Ch[P–US Cmka ˆ\¿¡x ¶¤u ´µı P¿¬U Th[PŒ¿ |hUQfl”x. 5. ©ın¡∫P“ C¯”¡¯⁄ ¯©Ø©ıPU ˆPısk vØı⁄ \Uv ˆ£” ]‘x ˜|µ©ı¡x ïت ˜¡skÆ: AuÿS A¡∫P¯Õz v⁄ïÆ ˆ©Õ⁄©ıP C∏UP® £∞ÿ] uµ ˜¡skÆ. PhƒÕfl‘ P¿¬ Gfl⁄ \ıvUSÆ? J∆ˆ¡ı∏ S«¢¯u≤Æ Bz©ı˜¡ Gfl£¯u J∏ ˜£ıxÆ ©”UPªıPıx. BP˜¡ Aufl Eh¿, ©⁄ |ªflPŒ¿ AUP¯” GkUSƘ£ıx, Aufl Bfl ™P ¡Õ∫a]¯Ø® ¶”UPoUPU Thıx.

·¸fl & B¤ &2009

|Æ©ı¿ ïi≤Æ Gfl÷ Gsq¡˜u ïiUSÆ Bÿ”¯ª ˆ£ÿ÷z u∏Æ. & \ı¿ ϯ©¿Ï

Gsn˜© ˆ\ØæUS Ai®£¯h. & §˜Õm˜hı


˜¡siØx Gfl £Uu∫P“ A¿ª; ˜u\ £Uu∫P“! J∏ﯔ, B®µPıÆ º[Pfl ufl £µ© ¬˜µıvØıP C∏¢u J∏¡¯µ® £ıxPı®¶ A¯©a\µıU Q⁄ı∫. A¡∫ G®˜£ıxÆ º[P¯⁄ ¬©∫]zxU ˆPıs˜h C∏®£ı∫. B⁄ı¿ A¡∫ J∏ ˜u\£Uu∫. º[P¤hÆ ]ª∫, ""A¡¯µ Hfl £ıxPı®¶ A¯©a\µıUQ‹∫P“?'' Gfl÷ ˜Pmh⁄∫. ""A¡∫ J∏ ]”¢u {∫¡ıQ. ˜ØıUQØ©ı⁄¡∫. A¡∫ Gfl¯⁄ Gzu¯⁄ ˜¡sk©ı⁄ıæÆ ¬©∫]zx¬mk® ˜£ıPmkÆ. B⁄ı¿, A¡µx |¿ª Sn[P“ |Æ |ımkUSz ˜u¯¡. u¤®£mh ¬∏®¶ ˆ¡÷®§ÿPıP, |ımk |ª¤¿ AUP¯” E“Õ J∏¡¯µ C«UP |ıfl uØıµıP C¿¯ª. ""G⁄USz ˜u¯¡Øı⁄x º[Pfl £Uu∫P“ A¿ª, ˜u\£Uu∫P“'' Gfl”ı∫ B®µPıÆ º[Pfl.

& µı‚ µS|ıufl ¶¤u ´µı P¿¬UTh[PŒ¿ v⁄ïÆ ©ın ˆPı“–[P“. A¡∫P¯ÕU Psi®£¯u ¡∫P“ C¯”≤n∫¬æÆ J∏¡¯µ J∏¡∫ ¬mk A¡∫P“ G®£i |h¢x ˆPı“Õ ˜¡skÆ G⁄ Gv∫£ı∫UQ’∫P˜Õı A®£i ˜£ıÿ÷Æ £s¶h›Æ TkQfl”⁄∫. A[S A¡∫P–US ˜©¯ª, R¯«|ıkPŒ¿ }[P“ |h¢x Pımk[P“''. EØ∫¢u B]õصıP ˜¡skˆ©fl”ı¿..? ˜uıfl‘Ø bı¤P“ ©ÿ÷Æ ©UP–USz ˆuıs hıÿ‘Ø¡∫PŒfl ¡µªı÷Æ A‘ƒ¯µP–Æ EØ∫¢u B]õصıP ˜¡skˆ©fl”ı¿ ˜£ıvUP®£kQfl”⁄. Gfl⁄ ˆ\¥Ø ˜¡skˆ©⁄ uı©Ï Pı∫¯ª EØõØ S‘U˜Pı“P“, ˆ¡÷Æ S‘U˜Pı“P æUS K∫ C¯Õbfl G v⁄ıfl. ÕıP ©mk˜© {fl÷¬hı©¿ A¡ÿ¯”a ˆ\Ø¿ ""©ın¡∫P“ G®£i C∏UP ˜¡sk £kzu ˜¡skÆ Gfl£¯u ©ın¡∫P“ ˆ©fl÷ } ¬∏ƶQ”ı˜Øı, A∆¡ı˜” } C∏. Gsn[PŒ¿ £v≤©ı÷ ˆ\¥Ø®£kQ”x. ©ÿ”¯¡ G¿ªıÆ A∏Õÿ” ˜PºUTzxÆ £i®¶, ¡ıï¡ ˜©˜ªımh©ıPz ˆuık˜© Sµ[Szu⁄ïÆ BSÆ'' Gfl”ı∫ Pı∫¯ª¿. Afl‘, E“˜|ıUQa ˆ\¿ª Euƒ©ı? J∏ |ı“ Q˜µUP |ımifl ˆ£õØ Pmih ˜©⁄ımkU Pªıa\ıµÆ C∏Õ¯h¢v∏¢u A¯©®£ıÕ∫ "˜\ıªıfl' ©UP“ ïfl ˜uıfl‘ Pıªzv¿ C¢vØı ¡º¯© ˆ£ÿ÷ ïfl⁄o ⁄ı∫. A¡µx ¯P∞¿ K∫ A QØ B®§“. ∞¿ C∏¢ux. ""Cvº∏¢x _¯¡Øı⁄ B®§¯Õ B⁄ı¿ ˆ\fl” £ª °ÿ”ıskPÕıP G∆¡ E∏¡ıUP ïi≤©ı?'' Gfl÷ ˜Pmhı∫ A¡∫. Õƒ xØõ¿ Bâv∏¢ux |Æ |ık, £ı∏[P“! Øı∏Æ £v¿ ˆ\ı¿ª ïiج¿¯ª. C∏¢uıæÆ C¢vØı ˜uı¿¬≤”¬¿¯ª. ""J∏ ¡»≤sk'' Gfl” ˜\ıªıfl A QØ C¢vØı¯¡z ˜uıÿPiUP ïiØıx. B®§¯Õ |ıflS xskPÕıUQ⁄ı∫. Avº Aufl ©UP“ u[P“ £«[Pıª õÊPŒfl ∏¢x ¬¯uP¯Õ Gkzuı∫. ¡ıÃU¯P∞fl BuıµÆ Phƒ˜Õ Gfl” ˜Pım ""C¡ÿ¯” ¬¯uzuı¿ A¡ÿ‘º∏¢x £ım¯h ¬hıv∏USÆ¡¯µ A¡∫P–USz ¶vØ, _¯¡™UP, B®§“P“ ˜uıfl÷Æ'' ˜uı¿¬ G[˜P! Gfl”ı∫ A¡∫. G®˜£∫®£mh Es¯© Cx. Phƒ¯Õ ˜|ıUQa ˆ\¿æ[P“. ©¤u ¬¯uP˜Õ S«¢¯uP“. ¶vØ \ïuıØz¯u E∏¡ıUP }[P“ ¬∏Ƨ⁄ı¿ A¡¯µ ˜|]≤[P“. S«¢¯uPŒh™∏¢x ˆuıh[PƒÆ. E[P–hfl ¡ıØ¡ı¯µ ˜|]≤[P“. B]õØ∫P˜Õ, ¶vØ C¢vØı¯¡ E∏¡ıUP uÿPıª ¡”mk |ıPõPzv⁄ı¿ §k[Qz }[P“ ¬∏Ƨ⁄ı¿ & ¡º¯©≤h›Æ _u¢vµ vfl›Æ §µa¯⁄P–UˆP¿ªıÆ Afl¶ Jfl˜” ©ıPƒÆ, ufl v”zuı¿ √÷|¯h ˜£ımk ©∏¢x. A»¡ÿ” {¯ª ˜|ıUQ ïfl˜⁄÷Æ £ıµuÆ ©UP–Æ, Hfl |ıkP–Æ G¿ªı |ıkP–USÆ H[SÆ A¯©vUSz ˜u¯¡, EØ∫¢u B]õصıP ˜¡sk Eu¬UPµÆ }miz xØ∫ Afl¶ A¿ª¡ı! ˆ©fl”ı¿ Gfl⁄ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ? - x¯hUSÆ. ˆ\ıÿP¯Õ¬h ˆ\Ø¿P˜Õ &K∫ C¯Õbfl ¶vØ Pı¯ªU Pvµ¡fl ˜£_Æ Gfl£¯u |ıÆ ©”UPU ""©ın¡∫P“ G®£i C∏UP JŒzvµŒ¿ ´skÆ Thıx. ˜¡skˆ©fl÷ } ¬∏ƶQ”ı˜Øı, §µPı]USÆ C¢vØı¯¡ Q˜µUP uzx¡ bı¤ A∆¡ı˜” } C∏. ©ÿ”¯¡ G¿ªıÆ E∏¡ıUP ¬∏Ƨ⁄ı¿ §˜Õm˜hı ˆ\ıfl⁄ı∫: A∏Õÿ” ˜PºUTzxÆ Sµ[Sz ˆuıh[S[P“ S«¢¯u ""§“¯ÕP¯Õ® £«USÆ ïfl P–hfl! ❆ u⁄ïÆ BSÆ'' & Pı∫¯ª¿. }[P“ E[P¯Õ® £«UQU ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ 30 ·¸fl & B¤ &2009


ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

31

w¬¯⁄US ©ıÿ÷ C®˜£ıx 1. ˆ\ı¿ ˆ\Ø¿ ]¢u¯⁄PÕı¿ |ıÆ ˆ\¥≤Æ |¿ ¬¯⁄P“, 2.A”Æ \ı∫¢u ¡ıÃU¯P, 3. _Ø|ª™fl‘ C¯”¡›USz ˆuısk ˆ\¥u¿ & ©UP–USz ˆuısk ˆ\¥u¿, 4. Bfl™Pa \ıu¯⁄P“ & G⁄ H˜u›Æ J∏ ¬uzv¿ Phƒ–hfl C¯nzxUˆPısk G®˜£ıxÆ C¯”{¯⁄¬¿ C∏UP G¿ªı ïØÿ]P¯Õ≤Æ ˜©ÿˆPı“–u¿. GÏ.˜\xµı©fl, |ıP∫˜Pı∞¿ ˜P“¬: {ËPıÆØ P∫©Æ ˜©ım\Æ u∏©ı? Cx £ÿ‘ bı⁄˜ØıPÆ & £Uv ˜ØıPÆ BQد¡ Gfl⁄ ˆ\ı¿Qfl”⁄? £v¿: {ËPıÆØ P∫©˜© ˜©ım\Æ uµıx. {ËPıÆØ P∫©zuı¿ ©⁄zy¥¯© (]zu _zv) Hÿ£kÆ. A¢uz yØ ©⁄Æ C¯” ¡¯⁄ A¯hØ ˜¡skÆ Gfl÷ B∫¡Æ ˆPı“Q”x. Azu¯PØ¡∫P“ Bfl™Pa \ıu¯⁄PŒ¿ BâxÆ AvP©ıPƒÆ Dk£kQ”ı∫P“. Au⁄ı¿ ˆ£÷Æ Bfl™P ïfl˜⁄ÿ”Æ & bı⁄Æ A¡∫P¯Õ ˜©ım\Æ ˆ£”a ˆ\¥Q”x. G⁄˜¡ ˜©ım\Æ A¯hØ bı⁄Æ E£ıØ ©ıQ”x & Cx bı⁄˜ØıPÆ \ı∫¢u £v¿. EØ∫¢u Bfl™P ªm]ØÆ C¿ªıu¡∫ PÕı¿, {ËPıÆØ P∫©Æ ˆ\¥Ø ïiØıx. £Uv˜ØıPzvfl£i ˆ\ı¿¡uı⁄ı¿, C¯”¡¤fl ©QÃa]US |ıµıØn ®üzØ∫z uÆ, £µ˜©Ï¡µ ®üzØ∫zuÆ & D_¡µ Bµı u¯⁄ & D_¡µ ¯P[P∫ØÆ & D_¡µı∫®£nÆ & K∫ Bfl™Pa \ıu¯⁄ Gfl” ©⁄{¯ª∞¿ C¯”¡¯⁄ ¯©Ø©ıP ¯¡zx ˆ\¥Ø®£kÆ {ËPıÆØ P∫©Æ ˜©ım\Æ AŒUSÆ. ❖

·¸fl & B¤ &2009

ïP©ª∫a]˜Øık C∏®£¡¯µ≤Æ Cflˆ\ı¿ ˆ\ı¿£¡¯µ≤Æ C¯”¡fl ˜|]UQ”ıfl. & |§P“ |ıØPÆ

£.B⁄¢v, ˜¡ø∫ ˜P“¬: "˜\ı©ıÏP¢u â∫zuÆ' Gfl”ı¿ Gfl⁄? £v¿: ]¡›USÆ £ı∫¡vUSÆ |k¬¿ ï∏Pfl C∏®£ı∫. C∆¬uÆ â¡∏Æ ˜\∫¢v∏USÆ ˜PıªÆ "˜\ı©ıÏP¢u â∫zuÆ'. ]¡›USÆ £ı∫¡vUSÆ |k¬¿ ¬|ı ØP∫ E“Õ {¯ª "˜\ı©Pn£v â∫zuÆ'. i.u™Ãˆ\¿¡fl, Pı¯µUSi ˜P“¬: J∏¡fl Hfl |¿ª¡⁄ıP C∏¢x |¿ˆªı UP[P¯Õ® §fl£ÿ” ˜¡skÆ? wØ¡⁄ıP C∏¢x wˆØı UP[P¯Õ Hfl §fl£ÿ”U Thıx? £v¿: |¿ª¡⁄ıP C∏¢x |¿ˆªı  UP[P¯Õ® §fl£ÿ÷¡x, J∏¡¯µ C¯”¡¯⁄ ˜|ıUQ A¯«zxa ˆ\¿æÆ. |¿ˆªı UP[¯Õ® §fl£ÿ÷¡x Pi ⁄Æ. Gfl”ıæÆ, Ax C÷v∞¿ {a\ØÆ _Pz¯u˜Ø u∏Æ Gfl£xuıfl Es¯©. wˆØı UPÆ ˜©fl˜©æÆ J∏¡¯µ \Æ\ıµ £¢uzv¿ BÃzxQ”x. wˆØı UPÆ BµÆ£zv¿ _PÆ u∏¡x ˜£ı¿ ˜uıfl‘⁄ıæÆ, ïi¬¿ Ax xfl£z¯u˜Ø u∏Æ. Es¯©∞¿ |¿ˆªı UPÆ |Ư©≤Æ Bfl™P üv∞¿ EØ∫zv, \ïuıØz¯u≤Æ EØ∫z xQ”x. wˆØı UPÆ Es¯©∞¿ |Ư©≤Æ Bfl™P üv∞¿ √Ãa] ˆ£”a ˆ\¥x, \ïuıØz ¯u≤Æ ^µ»UQ”x. "u∫©z¯u } Pı®£ıÿ‘⁄ı¿, A¢u u∫©Æ Efl¯⁄U Pı®£ıÿ÷Æ & u∫˜©ı µÒv µÚu:' GflQ”x ¡ı¿´Q µı©ıØnÆ. "A”Æ ˆ¡¿æÆ; £ı¡Æ ˜uıÿSÆ' Gfl£x, ˇ©z µı©ıØnzvfl vµsh P∏zx. ˜P.\µ¡nfl, ˜©ø∫ ˜P“¬: ¡ıÃU¯P∞¿ Hÿ£kÆ xfl£[P¯Õz u¬∫®£x G®£i? £v¿: "¬¯⁄ ¬¯uzu¡fl ¬¯⁄ A÷® £ıfl. v¯⁄ ¬¯uzu¡fl v¯⁄ A÷®£ıfl', "wxÆ |fl÷Æ §”∫ uµ ¡ıµı' Gfl£uÿS Hÿ£, |Æ §µıµ®u ¬¯⁄¯Ø&Ax |¿¬¯⁄Øı∞›Æ w¬¯⁄Øı∞›Æ & |ıÆ A›£¬UQ˜”ıÆ. xfl£Æ ˜¡shıÆ G⁄ {¯⁄®£¡∫P“ £ı¡a ˆ\Ø¿P¯Õz u¬∫UP ˜¡skÆ. Cfl£Æ ˜¡skÆ Gfl÷ {¯⁄®£¡∫P“ |ÿˆ\Ø¿ P¯Õa ˆ\¥Ø ˜¡skÆ.


¡ıµfl ˜ÌÏi[Ï

¶zuP[P“, PıªÆ Gfl›Æ PhÿP¯µ∞¿ {÷zu® ˆ£ÿ÷“Õ Pª[P¯µ ¬ÕUPÆ. & J∏ ˆ£õØ¡∫

Aˆ©õUPı¬fl _u¢vµ uıPz¯u® £ıµımk£¡∫P˜Õ! I˜µı®§Ø ¶zˆu a]∞fl CªUQØ P¯ª £¯h®¶P¯ÕU Psk B⁄¢u©¯h£¡∫P˜Õ! Aˆ©õUPı¬fl §fl˜⁄ £ıµu bı⁄©µ§fl ¡»|hzx u¿ E“Õ¯u }[P“ A‘√∫PÕı? Cfl¯”USa _Ø ©uˆ¡‘, Eª¯PU PıØ®£kzv A»zx ¬h ™µmi ¡∏Ƙ£ıx J∏ ˜©ÿPzvØ ©u P¿¬ {÷¡⁄Æ £P¡z R¯u¯Øz u⁄x £ıhz vmhzv¿ PmhıØ® £ıh©ıP A‘¬zv∏UQ”x. Cv¿ J∏ ¡µªıÿ÷z ˆuıh∫a] E“Õx. R¯u¯Ø ˜©ÿQ¿ ˆPısk ˜£ı⁄¡∫P“ ˆuıhUPU Pıª ˜©ÿPzvØ C¢vجتıÕ∫P˜Õ. ˜¡uı¢u °¿P“ §µıfl]¿ ˆ£∏Æ uıUPz¯u ¬¯Õ¬zu⁄. A¯¡ A®˜£ıx \©ÏQ∏u ¡i¬¿ C¿ªı©¿ £ıµ^P ˆ©ı»∞¿ C∏¢u⁄. ˆ©ıPªıØ CÕ¡µ\∏Æ ˜¡uı¢uzv¿ ˜uı¥¢u¡∏©ı⁄ uıµı Â˚˜Pı ˆ\¥u ˆ©ı» ˆ£Ø∫®¶P˜Õ A¯¡. uıµı Â˚˜Pı¬fl ˆ©ı»ˆ£Ø∫®¶ P“ ˆ¡÷Æ A‘ƒ B∫¡zuı¿ ˆ\¥Ø®£mh¯¡ A¿ª. ©ı”ıP A¡µx Bfl™P A›£¡[ PÕı¿ ˆ\¥Ø®£mh¯¡. ˇµı©∫, uıµı Â˚˜Pı¬fl P⁄¬¿ ˜uıfl‘ A¡µx ¡ı∞¿

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

C¤®¯£ ¡«[Q ˜ØıP¡ı]Ëhz¯u ˆ©ı»ˆ£Ø∫UP Ezuµ¬mhuı¿ Ax {Pâux! R¯u ©¤uSªzxUSU Q¯hzu Bfl™P® ˆ£ıUQÂÆ. ¡ıµfl ˜ÌÏi[Ï Pıªzv¿ \ı∫ªÏ ¬¿QflÏ G›Æ C¢vجتıÕµı¿ R¯u B[Qªzv¿ ˆ©ı»ˆ£Ø∫UP®£mhx. ¶PÈ£ÿ” B[QªU P¬b∏Æ K¬Ø∏©ı⁄ ¬¿ºØÆ §˜ÕU (1757 -1827) ¬¿QflÍfl R¯u ˆ©ı»ˆ£Ø∫®§¯⁄® £izv∏¢uı∫. A¡µx 'Bird's Song' G›Æ P¬¯u R¯u∞fl ïU Sn[P“ ©ÿ÷Æ A¡ÿ‘fl Ai®£¯h∞ªı⁄ ¡∫n A¯©®¶, Ï¡u∫©Æ BQØ¡ÿ¯” ⪩ıPU ˆPısk A¯©¢v∏¢ux. ¬¿ºØÆ §˜ÕU uı¢vüP §µÆ© bı⁄¡ıvØı⁄ Ï√hfl £∫U¯Pz u©x bı⁄ S∏¡ıP˜¡ P∏v⁄ı∫. Ï√hfl£∫U S‘zx G vØ Pmk¯µ∞¿ \ı∫ªÏ ¬¿QflÍfl R¯u ˆ©ı» ˆ£Ø∫®¶ £ÿ‘U S‘®§kQ”ı∫. ™¿h¤fl P¬¯uPŒæÆ R¯u∞fl uıUPz¯u |√⁄ CªUQØ Bµı¥a]ØıÕ∫P“ PısQfl”⁄∫. ˜Pı¿õm‰‚fl (Coleridge) (1772 -1834) £ª P¬¯uPŒ¿ A¡µx ˆ¡Œ∞h®£hıu G zxPŒ¿ R¯u∞fl uıUPÆ ™Pz ˆuŒ¡ıP C∏®£uıP Bµı¥a]ØıÕ∫P“ P∏xQfl”⁄∫. ˜Pı¿õm‰·˙Æ R¯u∞fl ¬¿QflÏ ˆ©ı»ˆ£Ø∫®§¿ Bâu Dk£ık ˆPısi∏¢uı∫. R¯u ˜©¯ª|ımk ©UP–US ¡«[SÆ Bfl© JŒ¯ØU Psk Ag]Ø Q‘Ïu¡ £ıvõ©ı∫P“ Q‘Ïx¬ÿS® §fl⁄∫ ¡¢u˜u R¯u Gfl÷ §uÿ” BµÆ§zu⁄∫. £ı∫US¡ı∫ Gfl” ©u˜£ıuP∫ H_ƒÆ, H_¬fl ˜£ıu¯⁄ PŒfl ¬¯Õ˜¡ §fl⁄ıŒ¿ ˜uıfl‘Ø Q∏Ën∏Æ, A¡µx R¯u≤Æ Gfl÷ ˆ£ı¥® §µa\ıµÆ ˆ\¥uı∫. B⁄ı¿ C®ˆ£ı¥ ¯Ø® §fl¡∏Æ ¡µªıÿ÷a \ıfl÷P“ uP∫zˆu‘¢u⁄. 1. ̺˜ØıhµÏ ys G›Æ Q.ï. ïuªıÆ °ÿ”ıs¯ha ˜\∫¢u P∏hÏuÆ£Æ, 2. ©ıUÏ↑∫ ˜£ıfl” C¢vجتıÕ∫PŒfl Bµı¥a]. C∏¢uıæÆ, uÆï¯hØ ©u˜© Es¯©Øı⁄ Bv ©uÆ Gfl÷Æ, Aufl ]¯u¢u J∏ {¯ª˜Ø C¢vØı¬¿ E“Õ ©uÆ Gfl÷Æ, Bv ©uzvfl CªUQؘ© R¯u Gfl÷Æ P∏v⁄∫. Gx G®£i C∏¢uıæÆ, Es¯©∞¿ Q‘Ïx¬ÿS 2000 BskP–USÆ ïfl˜£, R¯u∞fl §µ£g\Æ u ¬Ø Bfl© ˜|Ø J∏¯©®£ımkU Ps˜nımhÆ Aˆ©õUP ©UP¯Õ≤Æ, CªUQØ¡ıvP¯Õ≤Æ, Hfl A‘¬Ø¿ A‘b∫P¯Õ≤Æ u ¬U ˆPıshv¿ ¬Ø®§¿¯ªuıfl. "Gfl v⁄z¯u Efl⁄u©ıUQØx £P¡z R¯u. °¿PŒ¿ 32

·¸fl & B¤ &2009


ïu¿ uµ °¿ Ax. J∏ ©ıˆ£∏Æ \ıƵı‰Øzvfl ©˜Pıfl⁄ uÆ |Æ™hÆ E¯µØık¡x ˜£ıfl” J∏ ©Pzx¡Æ Ax - Av¿ Aÿ£©ı⁄x G⁄ Gxƒ˜© C¿¯ª. B⁄ı¿ ©Pı ¬\ıª©ı⁄ xÆ A¯©v uxƶ¡xÆ, ^µı⁄x©ı⁄ Bv ˜£µ‘ƒ ©ÿ˜”ı∫ ≤Pzvº∏¢x |ıÆ Cfl÷ Gv∫˜|ıUSÆ A˜u ˜P“¬P¯Õ E“Õı∫¢x A‘¢x £v¿ AŒzx“ÕuıP Ax A¯©Q”x". Aˆ©õUPı¬fl ]”¢u uzx¡˜©¯uØı⁄ µı¿® ¡ı¿˜hı G©∫Èfl R¯u¯ØU S‘zx G vØ ¡ı∫z¯uP“ C¯¡. G©∫Ȥfl ˜¡uı¢u {¯ª¯ØU PımkÆ P¬¯uØıP P∏u®£kÆ "§µÆ©ı', £ıµuzvfl ïu¿ _u¢vµ ≤zuÆ |¯hˆ£÷¡uÿS K∫ BskUS ïfl G u®£mhx. G©∫Ȥfl uzx¡a ]¢u¯⁄PŒ¿ R¯u J∏ ïUQØ Chz¯u ¡Qzux. Aˆ©õUP® £s£ımifl v”¢u ufl¯© ©ÿ÷Æ Av¿ Pın®£kÆ ©¤u˜|Øz ufl¯©P–UPıP G©∫È›U˜P Aˆ©õUPı |fl‘ T” ˜¡skÆ. C¢u ¬uzv¿ Aˆ©õUPı¬fl ïÿ˜£ıUS ©¤u˜|Ø ]¢u¯⁄USÆ R¯uUS©ı⁄ E”ƒ ™PƒÆ B«©ı⁄x; °ÿ”ıskP“ uısiØx. ©ÿˆ”ı∏ ïUQØ Aˆ©õUPa ]¢u¯⁄ØıÕµı⁄ ˆÌfl‘ ˜h¬m ˜uı˜µı uÆ CÕ¯©∞¿ G©∫Ȥfl ]¢u¯⁄PÕı¿ uıUPÆ ˆ£ÿ”¡∫. ˜uı˜µı R¯u¯Ø Bâx £∞fl”ı∫, u©x ¡ıÃU¯P¯Ø Aufl JŒ∞¿ A¯©zx ˜¡uı¢u ¡ıÃU¯P¯Ø ¡ıâu¡∫. "J∆ˆ¡ı∏ Pı¯ª∞æÆ Gfl ]zuÆ R¯u∞fl ©˜Pıfl⁄u §µ£g\ uzx¡zv¿ âÃQ G Q”x. R¯u K∫ Bv ≤Pzv¿ ˆu¥¡[PŒfl Pıªzv¿ G u®£mhx. B⁄ı¿ Au›hfl J®§k¯P∞¿ |Æ |√⁄ §µa¯⁄P–Æ CªUQØïÆ Aÿ£ ©ıPz ˆuõQfl”⁄" G⁄ G v⁄ı∫. Cfl÷ {≥ˆ·∫Í∞¿ E“Õ ˆÈmhıfl Ìı¿ £¿P¯ªU P«PÆ G›Æ Pz˜uıºUP ©u £¿P¯ªUP«PÆ R¯u¯Øz u⁄x ¯©Ø £ıhzvmhzv¿ A¯⁄zx ©ın¡∫P–Æ PmhıØÆ £iUP ˜¡siØ £ıh[PŒ¿ Jfl”ıP A‘¬zx“Õx. R¯u, C¢u® £¿P¯ªUP«Pzvfl ïuªısk ©ın¡∫ P–UPı⁄ £ıhzvmhzv¿ ¯¡UP®£mk“Õx. C®£ıhz vmh {∫nØUS ¬¿ E“Õ A©∫ G›Æ ˜£µı]õØ∫ R¯u ¯Ø® £õ¢x¯µzuı∫. C¢u ¯©Ø®£ıhz vmhzv¿ C¢x ©u ˜¡u[P¯Õ

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

33

¯¡®£x S‘zx B˜ªı]UP® £mhx. A¯¡ Pi⁄©ıP C∏USÆ Gfl” P∏zxÆ C∏¢ux. BP˜¡uıfl R¯u £ıhzvmhzv¿ Hÿ÷U ˆPı“Õ®£mhx. ˜£µı]õØ∫ A©¯µ® ˆ£ı÷z u¡¯µ∞¿ ¯£§“ £ª Bfl™P ¡»PŒ¿ J∏ ¡» ©mk˜© Gfl£uıæÆ ©ın¡∫P“ H¯⁄Ø £«¯©Øı⁄ Bfl™P CªUQØ[ P¯Õ≤Æ A‘¢x ˆPı“Õ ˜¡s kÆ Gfl£uıæÆ R¯u¯Ø A¡∫ £õ¢x¯µzuı∫. Ax Hÿ÷U ˆPı“Õ®£mhx. C[S £õ¢x¯µUP®£m k“Õ R¯u∞fl ˆ©ı»ˆ£Ø∫®¶ Ïj¡fl ™ma˜\¿ Gfl£¡∏¯h Øx. ˜©æÆ R¯u¯ØU Pÿ§®£ ¡∫P“ G¡∏Æ C¢vØ £ıµÆ£õ Øzvº∏¢x ¡¢u¡∫P“ A¿ª∫. C¢ua ]‘Ø S¯”£ık P–US A®£ıæÆ R¯u ¡S®¶ P“ ©ın¡∫P¯ÕU P¡∫Q”x Gfl£x \¢˜uı©ı⁄ ˆ\¥v. J∏ ©uÆ \ı∫¢u P¿¬ {÷¡ ⁄Æ ©u ¡¯µØ¯”P–US A®£ıªı⁄ Bfl™P °¿P¯Õz u©x ©ın¡∫P–US Gkzxa ˆ\¿¡x ™PƒÆ |¿ª ¬Âؘ©. ©ı›hÆ ï ¯©US©ı⁄ K∫ Bfl™P J∏¯©®£ım¯h Ax E∏¡ıUP ¡» ˜PıæÆ G⁄ |ƶ˜¡ıÆ. uÆ ©u˜© EØ∫¢ux A¿ªx G⁄x °¿ ©mk˜© Es¯© Gfl£x ˜£ıfl” {¯ª®£ıkPŒ ⁄ı¿ ©¤uSªÆ ™PƒÆ PıØ® £mk¬mh C¢u ˜¡¯Õ∞¿ R¯u∞fl Bfl©˜|Ø J∏¯©® £ık Eª¯P J∏ SkÆ£©ıP Afl£ı¿ J∏[Q¯nUPmkÆ. Buıµ °¿P“ : uıµı ½˜Pı, ©‰©ıE¿-£U¯µfl (ªU£z µı¥, Sarmad His life and Rubais, 1978) Pız¯µfl µı§flÈfl, Interpretations of the Bhagavad Gita and Images of the Hindu Tradition: The Song of the Lord, 2006 George Joseph, Gita study to be mandatory at Seton Hall University in New York, Nov. 2008)

·¸fl & B¤ &2009

J∏ xŒ ¯©∞º∏¢x §”USÆ P∏zxP“, £¿ªı∞µÆ ˜£¯µa ]¢vUP ¯¡USÆ. & K∫ G zuıÕ∫

ˆÈmhıfl Ìı¿ £¿P¯ªU P«PÆ


{«ºfl A∏¯© ˆ¡∞º¿ ˆuõ≤Æ. &£«ˆ©ı»

ïUuı¬z4∏© ˜Ì© }ª u4¡Õa \ı3¯Ø∫ ï¯P : züÒ¯n: ≤UuıÆ C¢x3 {£3z3u4 µz⁄ ©ShıÆ uz¡ı∫zu2 ¡∫nız™PıÆ | \ P\ı \ı Pı3ØzüÆ ¡µuı£4Øı[S\ \ı: È˙®4µÆ P£ıªÆ P3uıÆ \ [P2Æ \Uµ©uı2µ ¬¢u3 ≤PÕÆ Ìϯu∫ ¡Ì¢wÆ £4˜· || ïzx, £¡ÕÆ, ˆ£ıfl, }ªÆ, ˆ¡s¯© Gfl” \ıدª≤¯hØ ïP[ PŒ¿ âfl÷ PsP¯Õ E¯hØ¡“; \¢v µUP¯ª £vUP®£mh µzv⁄ ©Shz¯u Ao¢u¡“; uzx¡[P¯Õ ¬ÕUSÆ C∏£zx |ıflS Am\µ[P¯Õ E¯hØ ¡“; ¡µÆ, A£ØÆ, A[ S\Æ, \ım¯h, ˆ¡s uı©¯µ, P£ıªÆ, P¯u, \[S, \UPµÆ ©ÿ÷Æ Cµsk uı©¯µ ©ª∫P ¯ÕU ¯P∞¿ H¢vØ ˇ PıØzü ˜u¬¯Ø ¡n[SQ˜”fl.

©PıP¬ £ıµvØı∫ "£µı\Uv¯ØU S«¢¯u ØıPU Psk ˆ\ı¿ºØ £ımk' G›Æ u¯ª®¶USU S‘®¶hfl G vØ "PsnÆ©ı & Gfl S«¢¯u' G›Æ ˆu¥¡UP⁄¿ _h∫¬kÆ £ıhº¿, "Efl Pso¿ }∫ ¡»¢uı¿ Gfl ˆ|g]¿ EvµÆ ˆPımkui' Gfl÷ £so¯\USÆ ¡õP“ ˆ|g\U P⁄P¿¯ª≤Æ ˆ|US∏Pa ˆ\¥≤Æ. C˜u £ıµv En∫¬ÿS ˜©æÆ ˆ©∏TmkÆ yØ Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬∞fl uı¥¯© ˆ©ı»∞¿ §fl¡∏Æ Aïu¡õP“ Gfl¯⁄ˆØızu £ı©µ¯⁄≤Æ ¬Ø®§¿ BÃzv,

"˜u¡ \UvP¯Õ |Æ ïfl˜⁄ {¯ªˆ£”a ˆ\¥x', "˜£ıÿ‘z uı¥' Gfl÷ uıÕ[P“ ˆPımhhı' "˜£ıÿ‘z uı¥' Gfl÷ ˆ£ıÿS«øuhı' Gfl÷ B⁄¢uU PŒ®¶ £ıh ¯¡UQfl”x. BÆ. Afl¯⁄ ˇ\ıµuı˜u¬∞fl §fl¡∏Æ uı¥¯©® £õ¬fl ˆu¥¬P ¡õP“: "Gfl ©P˜⁄! E[P“ J∏¡õfl Pıº¿ T∫ï“ Szv⁄ı¿ & Gfl ˆ|g]¿ ¡ı“ √a_ Fk∏ƒQfl”x' "T∫ï“', "¡ı“ √a_' G›Æ Cµsk £i©[ PŒfl CªUQØ B–¯©¯Ø {¯⁄¢x, {¯⁄¢x ¬Ø®§¿ ˜uı¥¢x E¯”Qfl˜”fl. BÆ, ™P AõuıP˜¡ QmkÆ, J∏ µ\ı›£¡Æ & ˆ£._.©o Cx.

_¡ı™ µı©Q∏Ënı⁄¢u ·Ø¢v ©ÿ÷Æ A¢u∫˜ØıPÆ

·¸¯ª 18 ïu¿ 20 ¡¯µ

Afl¶¯h±∫, _¡ı™ µı©Q∏Ënı⁄¢uõfl 147&¡x ·Ø¢v ¬«ı 2009, ·¸¯ª 20, v[PmQ«¯©, ˆ\fl¯⁄ ˇµı©Q∏Ën ©hzv¿ ¡«UPƘ£ı¿ ¬©õ¯\ØıPU ˆPıshıh®£kÆ. C¢u {PÃa]∞¿ Pª¢xˆPı“Õ A¯⁄¡¯µ≤Æ Afl¶hfl A¯«UQ˜”ıÆ. _¡ı™PŒfl ·Ø¢v ¬«ı¯¡ ïfl¤mk ·¸¯ª 18, 19 BQØ Cµsk |ımP–Æ A¢u∫˜ØıPÆ |¯hˆ£÷Æ. ˇµı©Q∏Ën ©hzvfl x”¬Ø∫PŒfl ˆ\ıÿˆ£ı»ƒP“, \ıfl˜”ı∫PŒfl A‘ƒ¯µP“, vØı⁄® £∞ÿ], £·¯⁄, Bfl™PU ˜P“¬&£v¿P“, Pª¢x¯µØıh¿ ˜£ıfl” £ª¬u©ı⁄ £Ø›“Õ {PÃa]P“ A¢u∫˜ØıPzv¿ |¯hˆ£” E“Õ⁄. Cv¿ £[Sˆ£” ¬∏ƶ˜¡ı∫ ·¸fl 30&US“ "˜©ªıÕ∫, ˇµı©Q∏Ën ©hÆ, ˆ\fl¯⁄&4' Gfl” ïP¡õ∞¿ ˆuıh∫¶ ˆPısk ¬sn®£® £i¡[P¯Õ® ˆ£ÿ÷U ˆPı“ÕƒÆ. ß∫zv ˆ\¥u ¬sn®£® £i¡[P“ ·¸¯ª 10&BÆ ˜uvUS“ G[P–USU Q¯hUP ˜¡skÆ. u[SÆ ¡\v ¬∏ƶ£¡∫P“ A¡µ¡∫P˜Õ Hÿ£ık ˆ\¥x ˆPı“Õ ˜¡skÆ. C¢u âfl÷ |ı“ {PÃa]PŒæÆ Pª¢xˆPı“Õ ¬∏ƶ£¡∫P“ π.200/& ˆ\æzvz u[P“ ˆ£Ø¯µ ïfl⁄uıP® £vƒ ˆ\¥x ˆPı“ÕU ˜Pı∏Q˜”ıÆ. ¬sn®£® £i¡[P¯Õ® ß∫zv ˆ\¥x A›®¶Æ˜£ıx ©mk˜© £nÆ A¿ªx i.i. A›®£ƒÆ. u؃ˆ\¥x AuÿS ïfl¶ A›®£ ˜¡shıÆ. ¬sn®£Æ ß∫zv ˆ\¥u A¯⁄zx £Uu∫P–Æ ·¸¯ª 18&Æ ˜uv Pı¯ª 6.00 ©o∞º∏¢x 7.00 ©oUS“ ©hzx A桪Pzv¿ ˆ£Ø¯µ® £vƒ ˆ\¥xˆPısk A¯hØıÕ Am¯h ˆ£ÿ÷U ˆPı“ÕƒÆ. uı[P“ A¢u∫˜ØıPzv¿ Pª¢x ˆPısk |ÿ£Øfl ˆ£÷©ı÷ Afl¶hfl A¯«UQ˜”ıÆ. C¯”£o∞¿ ❑ 15 ¡ØxUSm£mh¡∫P¯Õ ïPı™ÿS A¯«zx ¡∏¡¯uz u¬∫UPƒÆ. ❑ ·¸¯ª 20 Afl÷ |¯hˆ£÷Æ _¡ı™ µı©Q∏Ënı⁄¢uõfl ·Ø¢v∞¿ A¯⁄¡∏Æ £[˜PÿPªıÆ. CuÿPıPz u¤U PmhnÆ ˆ\æzu ˜¡siØv¿¯ª.

_¡ı™ ˆPÕu©ı⁄¢u∫, u¯ª¡∫

ˇµı©Q∏Ën ©hÆ 31, µı©Q∏Ën ©hÆ \ı¯ª, ©∞ªı®ß∫, ˆ\fl¯⁄ & 600 004. ✆ : 2462 1110. L˜£UÏ : 2493 4589 email : srkmath@vsnl.com website : www.sriramakrishnamath.org

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

34

·¸fl & B¤ &2009


ÈzØÆ ©ıuı §uı bı⁄Æ u 3∫˜©ı ® 3µıuı u ØıÈPı 2 | u3¡ı: || ˜h \ı¢v: £z‹ Ò©ı ¶zµ: ˜h ˜h˜u ©© £ı3¢u \zvØÆ & uı¥, bı⁄Æ &u¢¯u, u∫©Æ &\˜Pı uµfl, CµUPÆ & |s£fl, A¯©v & ©¯⁄¬, ©fl¤®¶ & ©Pfl & C¢u B÷ ˜£∫P–˜© Gfl E”¬⁄∫P“. & u∫©∫ T‘Øx. § 3µÒx| ®µınÆ ¡ı§ £õzØ‰Ø ©ı⁄˜©¡ı§ A{z˜Øı £ 3¡v ®µı˜nı ©ı⁄Ïz¡ı z µuıµPÆ || \¢z ©ı⁄zvÿS B£zx ¡∏Ƙ£ıx E∞¯µ ¬m hı¡x |Æ ©ı⁄z¯uU PızxU ˆPı“Õ ˜¡s kÆ. E∞∫ ˆ|ıi∞¿ ˜£ı¥¬kÆ; ©ı⁄˜©ı {µ¢uµ©ı⁄x. &•©fl T‘Øx. 3 2 z µ∆Øıo ˜ªıËh¡z| uı µıÆa\ £µz ©ız∏¡z £µuı 3 ß Bz©¡z È∫¡ß uı¤ Ø: £aØv È £aØv || §” ˆ£sP¯Õz uıØıPƒÆ, §”∫ ˆ£ı∏¯Õ ©s ˜£ıªƒÆ, §” E∞∫P¯Õz ufl›∞∫ ˜£ıª ƒÆ Pıs£¡˜⁄, \õØıPU PısQ”ıfl.&|Sªfl £ 3˜¡ı ¯|¡ \ıÏ¡u: | A{zØı{ \üµıo ¬£ {zØÆ È¢{Ó˜uı Æ∏z≤: P∫u∆˜Øı U3µÌ:|| u3∫©È[U Eh¿ {¯ªØÿ”x. ˆ£ı∏“ \ı_¡u™¿¯ª. G©fl G®˜£ıxÆ A∏Q¿ E“Õıfl. Buªı¿ G®˜£ıxÆ u∫©Æ ˆ\¥¡˜u |¿ªx. &\Pı˜u¡fl §3˜Ò \ ÓµsØu u3Æ | uı3uıµÆ È˙§ x∫§˜Ò \ıfl⁄uı \x˜µıÌÆ |©ÏØı™ µ˜n w 3µÆ∏˜n _]Æ|| £g\zv¿ Afl⁄uı⁄Æ ˆ\¥£¡fl, ¡Õ©ı⁄ Pıªzv¿ uı⁄Æ ˆ\¥£¡fl, ˜£ı∫UPÕzv¿ wµfl, Phfl Cfl‘ C∏®£¡fl C¡∫P¯Õ ¡n[SQ˜”fl. &ˇQ∏Ënfl T‘Øx. 3 h 2 π£Æ h ˜©PÆ £ Ì˙£ısh Æ∏z §sh _¡∫n˜©PÆ £ 3Ì˙ ß 3Ânız©PÆ | ˜u 3› ·ıuÆ ˜Pı 3 Ûµ˜©PÆ £ 3Ì˙˜u ˜u3Ì ¡wÆ || HP: £µ©ız©ı £ Ì˙˜u £ı¯⁄P“ £ª¡ıP C∏¢uıæÆ ©s Jfl÷ uıfl; |¯PP“ |ıflS ¬u©ı⁄ıæÆ u[PÆ Jfl˜”; £_UP“ £ª C∏¢uıæÆ £ı¿ Jfl˜”; Eh¿P“ £ª Gfl”ıæÆ £µ©ız©ı Jfl˜”. A∫zuı4 xµınıÆ | S3∏∫ | £¢x3: Pı©ı xµınıÆ | £3ØÆ | ª‰·ı | ¬z4Øı xµınıÆ | _PÆ | {zµı Ò˙uı xµınıÆ | ∏]∫ | £U¡Æ||

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

35

£nzuı¯\ E“˜Õı∏US S∏ƒÆ E”¬⁄ ∏Æ, Pı© ¡\®£mh¡∏US® £ØïÆ ˆ¡mP ïÆ, ©ın¡∫P–USa _PïÆ {zv¯µ≤Æ, £]zu¡∏US ∏]≤Æ £US¡ïÆ C¿¯ª. £ı 3∫Øı ¬˜ØıP 3: _·⁄ı£ 3¡u: ∏nÏØ ˜\ÂÆ S·⁄ÏØ ˜\¡ı | uı3õz3µPı˜ª ®õØ u3∫ÂnÆ \ ¬⁄ıU3¤⁄ı £g\ uÌ¢v PıØÆ || ©¯⁄¬¯Ø C«zuæÆ, |¿˜ªı¯µ CPÃu æÆ, Ph¯⁄z w∫UPı©¿ C∏®£xÆ, |ÿSª™¿ ªıu¡¤hÆ ˜¡¯ª ˆ\¥¡xÆ, uõzvµ Pıªz v¿ E”¬⁄∫P¯Õ® £ı∫®£xÆ BQØ I¢xÆ ˆ|∏®§¿ªı©˜ª Eh¯ªa _kÆ. µı·ı¡z £g\¡∫Âı¤ u3\¡∫Âı¤ uı3È¡z | ˜\ ¶zµÆ ™zµ¡uı \˜µz || ®µı®˜ux ˜Âıh˜\ ¡∫˜\ ©P¯⁄ 5 ¡Øx ¡¯µ∞¿ Aµ\fl ˜£ıªƒÆ, 10 ¡Øx ¡¯µ∞¿ £oØı“ ˜£ıªƒÆ, 16 ¡Øx ïu¿ |s£fl ˜£ıªƒÆ |hzu ˜¡skÆ. Ezu©Æ a¡ı∫‚uÆ ¬zuÆ ©z3Ø©Æ §xµı∫‚uÆ | Au3©Æ ®3µız∏ ¬zuÆ \ Ïzü ¬zuÆ Au3©ıu3©Æ || |ı˜© \Æ£ıvzux Ezu©Æ. uP®£⁄ı∫ ¯¡zu ˆ£ı∏“ ©zvØ©Æ. Ehfl §”¢u¡⁄x ˆ£ı∏“ Au©Æ. ˆ£sPŒh™∏¢x A¯h≤Æ ˆ£ı∏“ Au©z¯u¬h ™PƒÆ R«ı⁄x. Ezu˜© aØız Òn˜Pı£: ©z 3ؘ© PiPız 3 ¡ØÆ | Au 3˜©aØız A˜ÌıµızµÆ £ı§Ë˜h ©µnı¢vPÆ || ˜Pı£Æ |¿ª¡¤hÆ J∏ PnïÆ, ©zvØ ©¤hÆ Cµsk |ı»¯P≤Æ, Au©¤hÆ K∫ Cµ ƒÆ £PæÆ, £ı¬∞hÆ B≤“ ¡¯µ≤Æ {ÿSÆ. \∫¡õw3£PÏ\¢z3µ: ®µ£ı3˜u w£3˜Pı µ¬: | z¯µ˜ªıUØ w£3˜Pı u3∫©: _¶zµ: Sªw3£P: || Cµ¬fl w£Æ \¢vµfl. £Pºfl w£Æ `õØfl. u∫©˜©ı ⃪Qfl w£Æ. A˜u ˜£ıª \z¶zvµfl Sªzvfl w£Æ. ˆuıS®¶: i.GÆ. _¢uµµı©fl

·¸fl & B¤ &2009

ufl¤hÆ Sÿ”Æ C∏USƘ£ıx, §”¯µU Sÿ”¡ıŒ Gfl÷ S¯” T÷£¡fl âhfl. & ¬xµ}v

3


_¡ı™ uuıPuı⁄¢u∫

∞¿ ©¯⁄¬; R¯«|ıkPŒ˜ªı Ax uı¥¯©' Gfl”ı∫ _¡ı™‚. _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ¡ıÃ|ı“ ï ¡xÆ uÆ Afl¯⁄¯Ø ¡ı Æ ˜u¬ØıP˜¡ Psk ˜\¯¡ ˆ\¥uı∫. u©x S∏|ıu ¯µ® ˜£ıfl÷, ˆ£s ©ÿ÷Æ ˆ£ıfl ´uı⁄ £ÿ¯”≤Æ SkÆ £z¯u≤Æ ïÿ‘æÆ x”¢u Azx”¬¯Ø® £ÿ‘Ø J∏ ¶vØ ˜Pınz¯u Cx ˆ¡Œ®£kzxQ”x. _¡ı™‚∞fl J˜µ EªQØ¿ §¯n®¶ xfl£zv¿ E«æÆ ©¤u∫P“ {¯”¢u C∆ƒªShfl |˜µ¢vµ¯µ® §¯nUP A¡µx S∏|ıu∫ xsiUP®£hıu J∏ §¯n®¯£ ¯¡zv∏¢uı∫. uÆï¯hØ Afl¯⁄Øı⁄ ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬∞hÆ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ˆPısi∏¢u Gfl÷Æ ©ı”ıu Afl¶Æ, ˆ£ı÷®¶n∫a]≤˜© A¢u® §¯n®¶. u©x C÷vUPıªzv¿ _¡ı™‚ ˜Pzõ Aµ\∏US ˜£ø∫ ©hzvº∏¢x 22.11.1898 Afl÷ C∆¡ı÷ PiuÆ G v⁄ı∫: "Gfl ©⁄v¿ E“Õ¯u E[PŒhÆ v”¢x ˆ\ı¿ª G⁄US G¢u ˆ¡mPïÆ C¿¯ª. C¢u ¡ıÃU¯P∞¿ E[P¯Õ ©mk˜© |ıfl Gfl›¯hØ |s£µıPU P∏xQ˜”fl. "....Gfl ©⁄¯u AõzxU ˆPısi∏UQfl” ©Pı £ı¡Æ Jfl÷ E“Õx: EªPzvÿSa ˜\¯¡ ˆ\¥¡uÿPıP |ıfl Gfl uı¯Ø ¡∏¢uzuUP ¬uzv¿ ¶”UPozu˜u Ax. ...... "G⁄˜¡ C¤ ]ª ¡∏h[PÕı¡x Gfl uı¥USa ˜\¯¡ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ Gfl£x G⁄x P¯h] ¬∏®£©ıP E“Õx. |ıfl Gfl uı≤hfl ¡ı« ¬∏ƶQ˜”fl.... Cx G⁄x C÷v |ımP¯Õ≤Æ, Gfl uı∞fl C÷v "ªm]Ø® ˆ£s¯© |ımP¯Õ≤Æ ©⁄vÿS Cu©ı⁄ uıP BUSÆ. A¡∫ C®˜£ıx J∏ Gfl£x ˜©¯ª|ık ]÷ Si¯\∞¿ ¡]UQ”ı∫. P¯Õ® ˆ£ı÷zu A¡∏US Ai®£¯h ¡\vP“ ¡¯µ∞¿ ©¯⁄¬; ˆPısh J∏ ]‘Ø √hı¡x R¯«|ıkPŒ˜ªı Ax Pmk¡uÿS ¬∏ƶQ˜”fl.'

uı¥¯©'

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

37

Afl§fl A¡uıµÆ _¡ı™‚. CUPiuzvæ“Õ J∆ˆ¡ı∏ ˆ\ı¿ ºæÆ, GsnzvæÆ, En∫a]∞ æÆ ufl Afl¯⁄∞hÆ A¡∏US C∏¢u EÕÆ P¤¢u Afl¶ ˆ\ımka ˆ\ımhı¥ F‘∞∏UQ”x Gfl˜” T”ªıÆ. GLQfl E÷v≤Æ, ©ªõfl ˆ©fl ¯©≤Æ Jfl‘¯n¢u Aõ؈uı∏ Pª¯¡ A¡õhÆ C∏¢u¯u CUPiuz vfl âªÆ A‘Ø ïiQ”x. 1.12.1898 &¿ _¡ı™‚ ©fl⁄∏US ´skÆ J∏ PiuÆ A›®§⁄ı∫: "˜©æÆ J∏ ˜¡sk˜Pı“. ïi¢ uı¿ Gfl Afl¯⁄US {µ¢uµ©ıP ©ıuÆ π.100/& ¡«[P ˜¡skÆ. Gfl ©µnzvÿS® §fl›Æ Ax ˆuıhµ ˜¡skÆ. ˜©æÆ, ©v®§ÿSõØ u[PŒfl Afl¶Æ P∏¯n≤Æ Gfl ´x GUPıµnzv⁄ıªı¡x S¯”¢uı æÆ, J∏ Pıªzv¿ K∫ H¯« x”¬∞ hÆ uı[P“ ˆPısh Afl¯£ {¯⁄ ¬¿ ˆPısk Gfl GŒØ uı¥US A¢u Eu¬¯Øz ˆuıhµ ˜¡skÆ.' CUPiuz¯u® ˆ£ÿ”xÆ ˜Pzõ Aµ\∫ _¡ı™‚US π.500/& Eh⁄i ØıP A›®§ ¯¡zuı∫. B⁄ı¿, £¿˜¡÷ Pıµn[PŒ⁄ı¿ √k Pmk ¡x ¯P¬h®£mhx. ]ª PıªzvÿS® §fl _¡ı™‚ π.5000/& Phfl ˆ£ÿ÷ ufl ]zv∞h ™∏¢x J∏ √m¯h ¬¯ªUS ¡ı[Q ⁄ı∫. B⁄ı¿, A¡∏¯hØ ]zv √mk

·¸fl & B¤ &2009

P¿¬ Gfl£x ˆuõØıu¯uz ˆuõØa ˆ\¥¡u¿ª; ©ı”ıP J UPz¯u® ˜£q¡x BSÆ. & µÏQfl

C∆¡ı÷ _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫ ¡¯µØ÷zx“Õı∫: "G[P“ SkÆ£[PŒ¿ Afl¯⁄˜Ø Phƒ“. EªQ¿ ufl⁄ªÆ ]‘xÆ Aÿ”, Es¯©Øı⁄ Afl¶ J∏ uı∞hÆ ©mk˜© E“Õx. A¢u Afl§⁄ı¿ A¡“ G®˜£ıxÆ xfl¶ÿ ÷U ˆPısk C∏®£ı“; A˜u \©ØÆ G®˜£ıxÆ Afl¯£® ˆ£ı»¢x ˆPıs˜h C∏®£ı“. Afl¯⁄∞hÆ |ıÆ PıqÆ Afl¯£¬h ˜¡ˆ”¢u Afl¶ C¯”¡¤fl Afl¶US GkzxU PımhıP ¬Õ[P ïi≤Æ? G⁄˜¡, C¢u EªQ¿ K∫ C¢xƒU Sz uı˜Ø C¯”¡¤fl A¡uıµ©ıSÆ.' ˜©¯ª|ımi¿, "ªm]Ø® ˆ£s¯© Gfl£x ˜©¯ª|ıkP¯Õ® ˆ£ı÷zu¡¯µ

¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬

C ¢vØU SkÆ£[PŒ¿ J∏ uı¥US E“Õ Chz¯u


¬hıïØÿ]uıfl |fl¯©US ˜¡∫ ˜£ıfl”x; G¿ªı |ÿ£ØflP¯Õ≤Æ AŒUPUTiØx. & ˇ©z µı©ıØnÆ

Av∏®vUˆP¿ªıÆ Bo˜¡∫, _Ø|ª˜©. & QÕı∫U Eõ¯©® £zvµz¯uz uµ ©÷zx A¡¯µ ¯u≤Æ ¶õ¢x ïÿ‘æÆ H©ıÿ‘¬mhı∫. ˆPı“¡x CµshıÆ ï¯” Aˆ©õUPı¬¿ u[Q∞∏¢u GŒu¿ª. ˜£ıx u©x Afl¯⁄¯Ø≤Æ, A¡∏¯hØ §µa _¡ı™‚∞fl ¯⁄P¯Õ≤Æ £ÿ‘ _¡ı™‚ ´skÆ ]¢vzuı∫. ˆ£ÿ˜”ıõfl Cx S‘zx 17.1.1900 Afl÷ v∏©v J˜ª § fl ⁄ o ¶¿æUS G v⁄ı∫ _¡ı™‚: ¯Ø® £ÿ‘a "©hzvfl A¯⁄zxU P¡¯ªP¯Õ≤Æ ¬mk ] ‘ u ı ¡ x ¬mk Gfl Afl¯⁄∞hÆ ]‘x PıªÆ v∏Ƨa A ‘ ï P Æ ˆ\¿ª ˜¡skÆ Gfl£x G⁄USz ˆuŒ¡ıPz C ¿ ª ı © ¿ ˆuõQ”x. A¡µx C÷vU Pıªzvªı¡x ]‘x C ¡ ÿ ¯ ” ® B÷u¿ AŒUP |ıfl ïت ˜¡skÆ. E[P–U ¶õ¢xˆPı“Õ Sz ˆuõ≤©ı? ©Pı⁄ı⁄ Bv\[Pµ∫Th C¯ua ïiØıx. ˆ\¥Ø ˜¡si∞∏¢ux. ....... ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬∞fl CØ¿§fl §fl⁄o "1884&BÆ Bsi¿ Afl¯⁄¯Ø |ıfl §õ¢ux £s¯hØ }vPŒfl ˆuıS®£ıÕµı⁄ ©› ˆ£õØ x”¡ıSÆ. C®˜£ıx Afl¯⁄∞hÆ v∏Æ §a ˆ\¿¡x A¯u¬h ™P® ˆ£õØ x”¡ıSÆ.' G xQ”ı∫: "£Uv ˆ\æzx¡uÿS EõØ¡∫ PÕıP ¬Õ[S£¡∫P¯Õ® ˆ£ı÷zu¡¯µ, 7.3.1900 Afl÷ v∏©v J˜ª ¶¿æUS B]õØ∫ J∏ ˆ\ıÿˆ£ı»¡ıÕ¯µ¬h £zx _¡ı™‚ J∏ PiuÆ G v⁄ı∫: ©h[SÆ, u¢¯u K∫ B]õدµ¬h °÷ ".....Gfl ¡ıÃ|ı“ ï ¡xÆ Gfl Afl¯⁄U ©h[SÆ, uı¥ J∏ u¢¯u¯Ø¬h B∞µÆ S® ˆ£∏Æ ]zvµ¡¯uØıP |ıfl C∏¢v∏U ©h[SÆ EØ∫¢u¡∫P“.' Q˜”fl. A¡µx ¡ıÃ|ı“ ï ¡xÆ J∏ ˆuıh∫ S«¢¯uPŒfl £s£ımkU P¿¬US ïÿ‘ xص©ıP˜¡ C∏¢x ¡∏Q”x. ïi¢uı¿, æÆ ˆ£ı÷®£ı⁄¡∫P“ Afl¯⁄ؘµ. |ımifl A¡¯µa ]‘x ©QÃa]ØıP ¯¡zv∏®£˜u ˆ©ızu Gv∫PıªïÆ Afl¯⁄Øõh˜© Gfl›¯hØ P¯h] ïØÿ]ØıP E“Õx. "]¡ˆ£∏©ıfl vØı⁄zv C∏UP ˜¡skÆ. |ıfl º∏¢x G ¢x K∫ Bs _¡ı™‚∞fl £UvUS EõØ¡µı⁄ A¯⁄z¯u≤Æ vmh™mk S«¢¯uØıP ¡iˆ¡kzx A¡µx Afl¯⁄ Czu¯PØ K∫ J®£ÿ” ¯¡zx“˜Õfl.' A¡∏US® §”UP ˆ£s©o B¡ı∫. C¢vØ® £s£ım 26.7.1900 Afl÷ _¡ı™‚ C∏®£¯u Av¿ Pshı∫.' ifl ïxˆPæÆ£ıP ¬Õ[SÆ |ÿ£s¶ Aˆ©õUPı¯¡ ¬mk C¢vØı PŒfl ï  E∏¡Æ A¡∫. ¬ÿSz v∏Ƨ⁄ı∫. uÆ ¡ıÃ|ı“ ï ¡xÆ ˜\ıu¯⁄P“, u©x Afl¯⁄USa ˆ\¥Ø ˜¡siØ ¶¤uU Cfl⁄¿P“, Hï© BQØ¡ÿ¯”® ˆ£∏Æ Ph¯© Gfl÷ P∏vØ G¯u≤Æ A¡∫ J∏˜£ıxÆ PsoØzxhfl uı[QU ˆPısk |ık, ï  JxUQØv¿¯ª. A¡∫ A∆¡®˜£ıx u©x Afl¯⁄¯Øa ˆ\fl÷ Psk ¡¢uı∫. A¡∏¯hØ ¡xÆ _ÿ‘دª≤Æ x”¬ØıP, EªP B\ı⁄ıP ˆ£ı∏Õıuıµz ˆuı¿¯ªP¯Õ≤Æ, SkÆ£® u©x u¯ª©P⁄ı⁄ |˜µ¢vµ¯µ C¢u EªQÿS §µa¯⁄P¯Õ≤Æ uÆ©ı¿ ïi¢u AÕƒ w∫zx ¡«[QØ¡∫ ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬. ¯¡UPƒÆ ïØÿ]P“ ˆ\¥uı∫. ¡hUS ˆPı¿Pzuı¬¿ G¿˜ªıµıæÆ |flS _¡ı™‚ ©Pı\©ıv A¯h¢u˜£ıx A¡µx A‘Ø®£mh ˆ£ÿ˜”ıõfl J˜µ S«¢¯u A¡∫. Afl¯⁄∞fl ¡Øx A¡∫ \ÿ˜” S“ÕÆ, B∞›Æ A«S ™UP¡∫. 61. Afl¯⁄∞hÆ |˜µ¢vµõfl ™kUPı⁄ |¯h C¡õh™∏¢x _¡ı™‚US Bâu ¡¢uxuıfl. Afl¶ Hÿ£hU 16 ¡Øx¯hØ ¬_¡|ıu uzu¯µ ©n¢u˜£ıx Pıµn©ıP C∏¢u ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬∞fl ¡Øx 10 ©mk˜©. C¢x® y¥¯©, ¶¤uÆ £s£ımifl ]fl⁄©ı¥, Pn¡∏US Eÿ” BQد¡ {¯”¢u x¯nØı¥, A¡µx ˆ£õØ TmkU SkÆ£zvfl ¶ ¡ ˜ ⁄ _ ¡ õ ∞ fl Cfl£ xfl£[P“ A¯⁄zvæÆ £[S ˆPı“£¡ CØ¿¯£≤Æ A¡∫ µı¥ ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬ C∏¢uı∫. _¡ı™‚∞hÆ _¡ı™‚∞fl u¢¯u ¬_¡|ıu∫ £µ¢u ©⁄Æ _¡ı™‚∞fl £ımi £¯hzu¡∫. §” ©u[PŒfl Pªıa\ıµz¯u≤Æ, Hÿ£kzvØ uıUPz ∏U©o ˜u¬

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

38

·¸fl & B¤ &2009


©o K∫ Aµ] ˜£ıfl÷ PÆ•µ©ıP ¬Õ[Q⁄ı∫.' CªUQØ[P¯Õ≤Æ |flS µ]®£¡∫. _¡ı™‚∞fl Afl¯⁄¯Ø ¡Øx ïv∫¢u _¡ı™ \ıµuı⁄¢u∫ T‘⁄ı∫: {¯ª∞¿ Psh A¡µx ^hµı⁄ ©fl©u|ız "...˜¡siØ AÕƒ ˆ£ı∏“ Dmku¿, ©QÃa P[Sº C∆¡ı÷ T÷Q”ı∫: ]Øı⁄ ¡ıÃU¯P ©ÿ÷Æ ˆPı¯hz ufl¯© & "A¡µx ˜uıÿ”˜© ˆ£∏©v®§ÿS EõØx. C¯¡˜Ø ¬_¡|ıuõfl ¡ıÃU¯P ªm]Ø©ıP C∏¢u⁄. ¡«UP‘bµıP C∏¢x A¡∫ DmiØ }sh ¶∏¡[P–Æ, ˆ£õØ, A«QØ PsP–Æ, ¡∏¡ı¥ A¯⁄zxÆ A¡¯µ Asi∞∏¢u £ª E÷v ¡ı¥¢u Eh¿ ¡º¯©≤Æ ˆPısh¡∫ ¯µ® ˜£n˜¡ ˆ£∏©Õ¬¿ ˆ\ª¬h®£mhx.' A¡∫. Gv∫ ˜£a_US Ch™fl‘® £oØ ¯¡U Pn¡fl √mhıõfl A}vP¯Õ A¯©vØıPz SÆ B–¯©a ]”®¯£U ˆPısh¡∫ A¡∫. uı[QU ˆPıshı∫ A¡∫. £ıxPıUP ˜¡siØ _¡ı™‚ C¢uU Sn|ªflP¯Õ A¡õh™∏¢x ]‘Ø ©ı©⁄ı∏Æ ©ı™Øı∏Æ ©ıÿ÷® ¶¯h¯¡ ˆ£ÿ”v¿ ¬Ø®¶ Hx™¿¯ª.' ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬∞fl ¬µu[P“ Thz uµı©¿ A}v C¯«zxU Pk¯©ØıP |hz vØ ˜£ıvæÆ ¡ı¥ v”¡ıx A¯u® ˆ£ı÷¯© ¬_¡|ıu∏USÆ, ¶¡˜⁄_¡õUSÆ |ıflS ØıPa \QzxU ˆPıshı∫ ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬. ©PflP–Æ, B÷ ¶u¿¬P–Æ §”¢u⁄∫. A¡∫P }sh |ımP–US® §”˜P C¯uU P¡¤zu Õx ïu¿ S«¢¯uØı⁄ ©P›Æ, Cµshı¡x A¡µx Pn¡∫ "|ıfl C∆¡Õƒ \Æ£ıvzxÆ S«¢¯uØı⁄ ©P–Æ ©«¯ª® £∏¡zv˜ª˜Ø Gfl ©¯⁄¬US ¡∞”ıµ Enƒ Q¯hUP¬¿ C”¢x¬mh⁄∫. A¡∫P–US® §”¢u Akzu âfl÷ S«¢¯uP–Æ ˆ£sP“. ¯ª˜Ø' G⁄ J∏ﯔ ˜¡u¯⁄≤hfl T‘⁄ı∫. TmkU SkÆ£zvfl u¯ª¡ µı⁄ ©⁄\ım]Øÿ” ]ÿ”®£ı _¡ı™‚ §”¢u C¿ªÆ §”∏hfl ˜\∫¢x ˆPısk {ØıØ ©ıP A¡∫P–USa ˜\µ ˜¡siØ Eõ¯©P¯Õ J∆ˆ¡ı∏ ﯔ≤Æ ©÷zx ¡¢uı∫. Azu¯PØ `«º¿ ¶¡˜⁄_ ¡õ A¢uU SkÆ£zv¿ A›£ ¬zu ˜¡u¯⁄P“ G∆¡Õƒ C∏USÆ Gfl£¯uU Pÿ£¯⁄ ˆ\¥x £ı∫UPªıÆ. _¡ı™‚ ufl Afl¯⁄¯Ø® £ÿ‘U T‘Ø¡ÿ¯” \˜Pıuõ CØ¿£ıP˜¡, ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬ ©Pfl ˜¡s Q‘ϯhfl {¯⁄ƒ T∫Q”ı∫: kÆ Gfl÷ ¬∏Ƨ⁄ı∫. ]¡ˆ£∏©ı¯⁄U S‘zx "µı©ıØnz¯u® £iUPU ˜Pmk, A∆¡ı÷ v[PmQ«¯©PŒ¿ E£¡ı\Æ ˜©ÿˆPı“¡x ˜Pmh¯u A®£i˜Ø v∏Æ£ J®§UPUTiØ¡∫ ©ÿ÷Æ §µı∫zu¯⁄P“ ˆ\¥¡x BQØ ˜\ı©¡ıµ ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬. _¡ı™‚ |¿ª {¯⁄¡ıÿ”¿ ¬µuz¯u ¶¡˜⁄_¡õ P¯h®§izuı∫. ˆPısi∏®£¯u Bfl™PzvÿS K∫ A¯hØıÕ ¶¡˜⁄_¡õ J∏ ©P¯⁄® ˆ£” ˜¡si Pı] ©ıPU P∏v⁄ı∫. √˜µ_¡µ ]¡¤hÆ §µı∫zu¯⁄ ˆ\¥uı∫. J∏ "uÆ Afl¯⁄¯Ø® £ÿ‘Ø £ª {PÃa]P¯Õ |ı“ Cµƒ A¡∏USU P⁄ƒ Jfl÷ Hÿ£mhx. _¡ı™‚ T‘⁄ı∫. A¡õhÆ u⁄US“Õ En∫a] "]¡ˆ£∏©ıfl vØı⁄zvº∏¢x G ¢x K∫ P¯Õ≤Æ, ˆ£∏¯©¯Ø≤Æ ©¯”zxU ˆPı“Õ Bs S«¢¯uØıP ¡iˆ¡kzx A¡∏US® ™PƒÆ ïØfl” ˆ£∏¯©™S, A¢ua ]‘Ø §”UP C∏®£¯u Av¿ Pshı∫.' ˆ£s©o, _¡ı™‚ ˜u∫¢ˆukzu x”¡” 12 ·⁄¡õ 1863 v[Pm Q«¯©Øfl÷ J∏ ©[PÕ ¡ıì¿ J®¶u¿ Cfl¯©, A˜u \©ØÆ A¡∫ ©ı⁄ ˜¡¯Õ∞¿ £ımh⁄ı∫ x∫UPı §µ\ıuõfl A¯h¢u ¶P»¿ ˆ£∏¯© BQØ Cµsk En∫a \ıغ¿ A¡∫PÕx ©Pfl |˜µ¢vµ∫ §”¢uı∫. ]P–USÆ C¯h∞¿ ¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬ G®£i ˆuıh∫a] Akzu Cu»¿... A¯ªUP»UP®£mhı∫.... "_¡ı™‚∞fl Afl¯⁄¯ØU PıqÆ ˜£÷ ˆ£ÿ” G[P–“ ]ª∫, u©x PÆ•µ©ı⁄ ˜uıÿ ”z¯u _¡ı™‚ A¡õh™∏¢xuıfl ˆ£ÿ‘∏U Q”ı∫ Gfl£¯u A‘˜¡ıÆ. C¢ua ]‘Ø ˆ£s

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

39

(¶¡˜⁄_¡õ ˜u¬¯Ø® £ÿ‘ ¬õ¡ıP® £iUP ˜¡sk©ı? "¬˜¡Pı⁄¢u∏Æ A¡µx Afl¯⁄≤Æ' Gfl” °¯ª ¡ı[Q® £i≤[P“. ¬¯ª π.15/&. ˇµı©Q∏Ën ©hÆ, ˆ\fl¯⁄)

·¸fl & B¤ &2009

J∏¡fl £ı∫zxU Pÿ÷UˆPı“¡¯u¬h, ˜Pmk AvP©ıPU Pÿ÷UˆPı“Q”ıfl. & K∫ A‘b∫

G¿ªı® ˆ£ı∏“PŒæÆ C¯”¡¤fl AÆ\Æ {¯”¢x C∏UQ”x. & J∏ ˆ£õØ¡∫


C”U¯P ˜¡skÆ £”®£uÿS, C∏ ¯P ˜¡sk©ı £”®£uÿS?

Pı˜µımkÆ C¡“ £ıu[PŒº∏¢x £ıh[P¯Õ® £i®˜£ıÆ!

C¡“ J∏ "¯P'US«¢¯u Pıq[P“ C¡“ ˜£µ«"¯P'! Pshxs˜hı C¡Õx xkU"¯P' ˆ£s˜n, } G x["Pı¿' G[P–US® ¶õج¿¯ª u¯ª"Pı¿'!

PsqUS ¯©∞kÆ ˆ£s˜n G[P“ ¬µæUS ¯©∞k G[P“ Kmk E⁄USzuıfl!

¡æzu¡fl ¯Puıfl ˆ·∞US©ı? ©⁄Æ ¡æzu¡“ PıæÆ ˆ·∞USÆ!

¯PPŒ¿ ¡¢ux ˜\ıu¯⁄! B⁄ı¿ Pı¿PÕı¿ ˆ\¥uı“ \ıu¯⁄!

u¯ª¡ıõ® ßa`h¡ı ˜£ıQ”ı¥ ˆ£s˜n. ˆPıg\Æ ˆ£ı÷ E⁄US ©ShÆ `mkQ˜”ıÆ!

¡ıâx Pımk˜¡fl! ""E[P¯Õ ¬©∫]®£¡∫P“ {¯”Ø ˜£∫ C∏UQ”ı∫ P˜Õ?'' Gfl÷ ˜PmhuÿS §Õım˜hı T‘Ø £v¿ : ""P¡¯ª∞¿¯ª. A¡∫P“ Øı¡∏Æ |Æ¶Æ AÕƒUS |ıfl |flS ¡ıâx Pımk˜¡fl!'' & ˆ|. Cµı©fl ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

41

·¸fl & B¤ &2009

ˆ\¿¡z¯uUTh C«¢x¬hªıÆ; B⁄ı¿ {uı⁄z¯u Gfl÷Æ C«UPU Thıx. & ˆ·∫©ı¤Ø® £«ˆ©ı»

A\ızvØ©ı⁄ ufl⁄ƧU¯P≤Æ xoƒÆ ˆPısh, §”¬∞˜ª˜Ø ¯PP“ C¿ªıu Aˆ©õUP® ˆ£s ˆ·ÏÍPı PıUÍ.


ßƶPıõ¿ Bv¯µ Gfl›Æ Pÿ¶UPµ] ufl Pn¡fl \ıx¡›hfl ¡ıâx ¡¢uı“. ˆ£∏Æ ¡oP⁄ıP C∏¢u A¡fl u¡”ı⁄ ¡»PŒ¿ ˆ\fl÷ ˆ\¿¡z¯u G¿ªıÆ C«¢x ¡∏¢v⁄ıfl. Afl˜£! G⁄x ©v±⁄zuı¿ ˆ\¿¡z¯u G¿ªıÆ C«¢˜ufl. C¤ Gfl¯⁄ Øı∫ ©v®£ı∫P“? G⁄˜¡ Ph¿ Ph¢x ˆ\fl÷ ¡ıo£Æ ˆ\¥x ˆ£ı∏“ Dmi ¡∏Q˜”fl. ¬¯hˆPık.

G⁄x C¢u B£µn[P¯Õ ¬ÿ÷, ¡∏Æ ˆ£ı∏¯Õ ïuΩhıUQ ¡ıo£z¯u ˆ¡ÿ‘Pµ©ıP |hzx[P“. ˆ\fl÷ ¡ı∏[P“.

\ıx¡fl Phÿ£ØnÆ ˜©ÿˆPıshıfl.

B⁄ı¿... vjˆµfl÷ |kUPhº¿ P®£¿ ˜£µ¯ªPŒ¿ ]UQ J∏ £ı¯”∞¿ ˜©ıv E¯h¢ux. Kõ∏¡∫ u¬µ A¯⁄¡∏Æ Phº¿ âÃQ⁄∫. Av∫Ëh¡\©ıP \ıx¡fl J∏ ©µzxs¯h® £ÿ‘U ˆPısk E∞∫ u®§ J∏ w¬¿ P¯µ ˜\∫¢uıfl. A[S |µ©ı™\Æ EsqÆ |ıP∫P“ ¡ıâx ¡¢u⁄∫. ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

Pıÿ÷ A›Tª©ıP √_Q”x. £ı¥P¯Õ ¬õ®˜£ıÆ. C˜u `Ã{¯ª {ª¬⁄ı¿ |ıÆ Cµsk |ı“ ïfl⁄uıP˜¡ ˜£ıSÆ ChÆ ˜\∫¢x ¬hªıÆ.

PhÿP¯µ∞¿ \ıx¡fl ˜\ı∫¢u {¯ª∞¿ √âx Qh¢u˜£ıx & B≤u[P–hfl |ıP∫P“ A¡¯⁄a ]¯”®§izu⁄∫. BPı! |¿ª ˆPı zu ©¤ufl! C¡¯⁄ |©x Sªˆu¥¡zvÿS® £º∞k˜¡ıÆ! Cfl÷ |©UˆP¿ªıÆ |¿ª ¬∏¢x.

42

BÆ. C¡¯⁄U Pmi C zxa ˆ\¿˜¡ıÆ. ·¸fl & B¤ &2009


˜ª\ıPU Ps v”¢u \ıx¡fl, |ıP∫PŒfl ˆ©ı»∞˜ª˜Ø A¡∫PŒhÆ ˜£]⁄ıfl. IØı!u؃ ˆ\¥x Gfl¯⁄ E[P“ u¯ª¡¤hÆ A¯«zxa ˆ\¿æ[P“. |ıfl ¡¢u P®£¿ P¬Ã¢x¬mhx. Gfl¤hÆ E[P–USz u∏¡uÿS Jfl÷Æ C¿¯ª. \ıx¡fl ˜£]دuU ˜Pmh |ıP∫P“ Ba\õØ©¯h¢u⁄∫. J∏˜¡¯Õ A¡fl u[P“ u¯ª¡¤fl |s£⁄ıP C∏®£ı˜⁄ı Gfl÷ Ag] A¡¯⁄z u¯ª¡¤hÆ ©õØı¯u≤hfl A¯«zxa ˆ\fl”⁄∫. u¯ª¡fl |¿ª¡∫P¯Õ ©v®£¡⁄ıP C∏¢uıfl.

§”S \ıx¡fl ¶zu§µı¤fl A”U ˜Pım£ıkP¯Õ ¬õ¡ıP GkzxU T‘⁄ıfl. Au⁄ı¿ |ıP∫PŒfl u¯ª¡fl ©⁄Æ v∏¢v⁄ıfl.

Aµ˜\! G[P“ P®£¿ âÃQ¬mhx. |ıfl ©mkÆ C¯”Ø∏Õı¿ u®§ ¡¢˜ufl. C¡∫P“ Gfl¯⁄U ˆPı¿ª Gso⁄∫. }[P“uıfl Gfl¯⁄U PıUP ˜¡skÆ. §”∫ ˆ£ı∏¯ÕU P¡∫¡xÆ E∞∫UˆPı¯ª≤Æ £ı¡Æ. CƯ©USÆ ©÷¯©USÆ ˆ£∏[˜Pk u∏Æ.

IØı, |ı[P“ Cx¡¯µ∞¿ A‘Øı¯©Øı¿ u¡”ı⁄ ¡ıà |hzv˜⁄ıÆ. C¤ ¶zuõfl A”ƒ¯µ®£i˜Ø |h®˜£ıÆ. §”∫ ˆ£ı∏¯ÕU P¡µ©ım˜hıÆ. B⁄ı¿ Ffl ©mk˜© Esk E∞∫ ¡ı Æ |ı[P“ Ffl Esnı©¿ C∏®£x G®£i?

P¡¯ª ˜¡shıÆ. Pı¥P¤P“ Esk £]Øı”ªıÆ. ˜u¯¡ˆØfl”ı¿ CØÿ¯P ©µnÆ A¯h¢u §µıoPŒfl F¯⁄ EsnªıÆ. ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

43

·¸fl & B¤ &2009


IØı, G[PÕx A‘ƒUPsP¯Õz v”¢x ¬mj∫P“. |ı[P“ ˆPı“¯ÕØizu µzv⁄[P“, |¯PP“ Øı¡ÿ¯”≤Æ u[P–U˜P ¡«[SQ˜”fl. uı[P“ |ık v∏Æ£ ©µUPªÆ Jfl÷ Pmiz u∏Q˜”ıÆ. ]‘x PıªÆ G[P–hfl u[Q∞∏¢x |¿¡» Pımk[P“.

CuÿQ¯h∞¿ \ıx¡fl ˆ\fl” ©µUPªzv¿ C∏¢x u®§Ø Kõ∏¡∫, ßƶPı∫ v∏Ƨ⁄∫. ©µUPªzvÿS ˜|∫¢u Pv¯Ø≤Æ \ıx¡›Æ ©ÿ”¡∫P–Æ ©ısk ¬mh⁄∫ Gfl÷Æ A¡∫P“ Bv¯µUSz ˆuõ¬zu⁄∫. G¿ªıÆ C¯”¡fl A∏“, Aµ˜\.

Eh˜⁄ Bv¯µ wUSŒUP ïÿ£mhı“. A®˜£ıx K∫ BPıØ ¡ıo ˜Pmhx. Gfl Pn¡∫ C”¢u§fl C¤ |ıfl ¡ıâx Gfl⁄ £Øfl? AU¤ ˜u¡˜⁄! Gfl¯⁄ Gfl B∏∞∫ Pn¡¤hÆ ˜\∫zx¬k.

Pÿ¶UPµ]˜Ø! Pª[Pı˜u! Efl Pn¡fl C”UP¬¿¯ª. Cfl›Æ ]ª |ımPŒ¿ √k v∏ƶ¡ıfl.

BPıØ¡ıo T‘Øx˜£ı¿ \ıx¡fl ˆ£∏Æ ˆ\¿¡zxhfl F∫ v∏Ƨ⁄ıfl. ©¯⁄¬∞hÆ |h¢u¡ÿ¯”U T‘⁄ıfl. ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

44

·¸fl & B¤ &2009


©o˜©P¯ª Gfl” ˆ£s©o ˆu¥¡ A∏“ ˆ£ÿ÷ Aïu_µ§≤hfl ßƶPı∫ v∏Ƨ⁄ı“. A[S“Õ ¡‘˜Øıõfl £]®§o w∫UP ¬∏Ƨ⁄ı“. wµı®£] ˜|ıØı¿ ¡∏¢v ¡¢u PıØ\si¯P Gfl” ˆ£s©o ïuº¿ ©o˜©P¯ª¯Øa \¢vzuı“.

A∆¡ı˜” ˆ\¥Q˜”⁄Æ©ı.

©o˜©P¯ªz uı˜Ø, E[PÕx Aïu_µ§∞¿ Pÿ¶UPµ] Bv¯µ∞h™∏¢x ïu¿ §¯Ò¯Ø Hÿ÷UˆPı“–[P“. Aufl âªÆ A“Õ A“ÕU S¯”Øı©¿ Aïu_µ§∞¿ Gfl÷Æ Afl⁄Æ _µUSÆ.

Bv¯µ¯Ø ©o˜©P¯ª ˆ\fl÷ \¢vzuı“. ©⁄ï¡¢x C¢u AiØıŒfl §¯Ò¯Ø Hÿ÷ A∏–[P“.

Pÿ¶UPµ]˜Ø, |ımk ©UPŒfl £] w∫UP |¿ª ©⁄Æ ˆPısh }[P“ ïuº¿ Aïu_µ§∞¿ Afl⁄™k[P“.

Pÿ¶UPµ]≤Æ, A∏¢u¡a ˆ\¿¬≤Æ B⁄ }[P“ }l» ¡ıÃP. E[P“ u¡zuı¿ Gfl \ı£Æ }[QØx. |ıfl ¬sqªS ˆ\¿Q˜”fl.

A¢u Afl⁄z¯uU ˆPısk ©o˜©P¯ª PıØ\si¯P∞fl wµı® £]¯Øz w∫zuı“. Aïu_µ§∞⁄ı¿ ©o˜©P¯ª ©UPŒfl £]®§o¯Ø® ˜£ıUQ⁄ı“.

|©x ˆ£sP–US Jfl¯”a _ª£©ıPa ˆ\ı¿ºz uµ ïi≤Æ. Ax Pÿ¶ ˆ|‘. A¡∫PŒfl £ıµÆ£õØ® £s¶ Ax. A¯u A¡∫P“ GŒv¿ ¶õ¢x ˆPı“¡ı∫P“. A¯u A¡∫PŒhÆ ˜¡πfl”a ˆ\¥x, A¡∫PŒhÆ £s¶|ªz¯u E∏¡ıUP ˜¡skÆ. AuflâªÆ, A¡∫P“ C¿ª”zv¿ C∏¢uıæÆ \õ, v∏©nÆ ˆ\¥Øı©¿ C∏¢uıæÆ \õ, Pÿ¯£U Pı®£uÿPıP E∞¯µ ˜¡sk©ı⁄ıæÆ ¬hz uØ[Pıu¡∫PÕıPa ˆ\¥Ø ˜¡skÆ. J∏ ªm]ØzvÿPıP E∞¯µz vØıPÆ ˆ\¥¡x Gfl£x \ıuıµn √µ©ı?

& _¡ı™ ¬˜¡Pı⁄¢u∫

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

45

·¸fl & B¤ &2009


©Pı©sh£Æ

v∏zuª[PŒ¿ 62&¡x Cµsk §µıPıµ[P¯ÕU ˆPısh CU ˜Pı∞º¿ E“Õ C¯”¡fl _¢uµ∏US® uª©ı⁄ C¢uU ˜Pı∞¿ C¯”¡¤fl ˆ£ıÿQ» AŒzuuıP® ¶µın ¡µªı÷ T÷Æ. v∏|ı©[P“ ˇ\´¡˜⁄Ï¡µ∫, ˇ§µÆ© ¶üÏ¡µµ∫, ˇ©ıÿ÷¯µ¡µwÏ¡µ∫. w∫zu[P“ : Afl⁄©ıÆ ˆ£ı¥¯P, ]ªÆ¶ C¯”¬∞fl v∏|ı©[P“ ˇ£ıª |v, ˆPı“ŒhÆ. uª¬∏m\Æ: ¡fl¤©µÆ. ˆ\Õ¢uõ, ˇ£ıªıƧ¯P. ˆPı“Œh Bÿ‘fl ¡hP¯µ∞¿ A¯©¢ Aµ¡Æ´x BkÆ Bh¡¿ªıfl x“Õ Czuªzx C¯”¡¯⁄ \Æ£¢u∫, _¢uµ∫, _¡ı™ \¢{v Q«US ˜|ıUQ≤Æ AÆ£ı“ IØiP“ Pıh¡∫˜Pıfl |ıØ⁄ı∫ BQ˜Øı∫ £ıi≤“Õ⁄∫. \¢{v ˜©ÿS ˜|ıUQ≤Æ A¯©¢x“Õx. µı·˜Pı¶µÆ I¢x {¯ªP¯Õ E¯hØx. E©ı˜u¬Øı∫, §µÆ©˜u¡fl, CªUS™, APzvØ ï¤¡∫, P©ªfl G›Æ ¯¡]Øfl, ˆPı¿º ©«¡fl BQ˜Øı∫ Czuªzx C¯”¡¯⁄ Cµshı¡x µı·˜Pı¶µzv¿ E“¶”Æ Q«US ˜|ıUQ £ıƧfl ¡n[Q® ˜£÷ ˆ£ÿ÷“Õı∫P“. ´x BkÆ Bh¿¡¿ªı¤fl _¯u ]ÿ£Æ ChÆ ˆ£ÿ÷“Õx. ˆÌı¥\ıÕ∫, ˜\ı«∫P“, £ısiØ∫P“, |ıØUP ©fl⁄∫P“ CU˜Pı∞º¿ E“Õ |hµı·õfl Pıªi∞¿ CU˜Pı∞º¿ £¿˜¡÷ PıªPmh[PŒ¿ ïتP›US® £vªıP Aµ¡Æ E“Õx. v∏®£o ˆ\¥v∏UQ”ı∫P“. Aµ¡zvfl ´x BkÆ Bh¿ ¡¿ªı¤fl AÆ£ı“ CU˜Pı∞¿ Cµsk HUP∫ {ª® v∏a]∞º∏¢x ï]‘ ˆ\¿æÆ P∏¡¯” £µ®§¿ A¯©¢x“Õx. ˜u]Ø ˆ|kg\ı¯ª∞¿ 12 Q.´. µı·˜Pı¶µÆ ¬©ı⁄Æ ˆuı¯ª¬¿ CzuªÆ E“Õx. ˆPı¿º©«¡fl Gfl” ©fl⁄õfl ¶u¿¬US ïتPfl Gfl›Æ uªÆ Gx ˆuõ≤©ı? ˆPıiØ ˜|ı¥ C∏¢ux; \Æ£¢u∫ A. v∏¡ı], B. ]¡Pı], Czuªzx C¯”¡¤fl ˜©¿ 11 C. ¡ıµn¡ı]. £vP[P“ £ıi A¯uU Sn® ug¯\ ˆ·Ø£ıªfl £kzvØuıP ¡µªı÷.

˜u ¡ıµz

E“˜uıÿ”Æ

¬¯h: A.

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

47

·¸fl & B¤ &2009


|ƧU¯P¯Ø≤Æ ˆPÕµ¡z¯u≤Æ C«¢u ©¤ufl C”¢u¡˜⁄! & K∫ A‘b∫

v∏US”“ ï›\ı™ ˆ\ı ¿æÆ P∏zxP¯Õ GŒuıPU T” ˜¡skÆ. C®£ia ˆ\ı¿¡uÿSz uı˜⁄ £izu A‘¡ıŒP¯Õ ≤Æ ¶ª¡∫P¯Õ≤Æ ˜£_¡ uÿS A¯«UQ˜”ıÆ! A¡∫P“ 30 ¡∏h[P“ £izu¯u |©US 30 {™hz v¿ T” ˜¡skÆ. A¯u ¬mk¬mk, ""Cx |ıfl 30 ¡∏hÆ £ia\ ¬Â ØÆ. B¯PØı¿ }[P“ 30 |ıÕı¡x ˜P–[P“'' Gfl÷ ˆ\ı¿ªU Thıx. Euıµn©ıP, Pı¯ª∞¿ ©ı∫UˆPm ˜£ı¥ R¯µ ¡ı[Q ¡¢x ©¯⁄¬∞hÆ ˆPıkUQ ˜”ıÆ. A¢u AÆ©ı“ A¯u Aõ¢x Gkzx, }õ˜ª P ¬ ˜¡P ¯¡zxU P¯h¢x ˆPıg \©ıP, J∏ Pµsi∞˜ª GkzxUˆPısk ¡¢x |©USz u∏Q”ı“. |ıÆ ¡ı[Q ¡∏Ƙ£ıx R¯µ J∏ Sshıfl {¯”Ø C∏¢ux. B⁄ı¿, ©¯⁄¬ C¯ª∞¿ ¯¡zux J∏ QsnÆ AÕƒuıfl. A®£i∞¿ªı©¿ A¢u ©¯⁄¬ C¯ª¯Ø® ˜£ımk, ""Pı∫zuıª }[P ¡ı[Q ¡¢u R¯µ¯Ø® £õ©ı÷Q˜”fl'' Gfl÷ A®£i˜Ø £a¯\U R¯µ ï ¡¯u≤Æ £µ®§ ¯¡zuı¿, G®£i C∏USÆ? A‘b∫P“ uı[P“ £izu B∞µUPnUPı⁄ °¿P¯Õ G¿ªıÆ P¯h¢ˆukzx, |©USU ˆPıg\©ıPƒÆ, „µn©ıPU TiØuıPƒÆ ¡«[P ˜¡skÆ. & v∏US”“ ï›\ı™ ¡õ ˜£ıkÆ ¡ı¥®¶

C[Qªı¢x §µu©µıP C∏¢u ¬¿ºØÆ

ˇµı©Q∏Ën ¬·ØÆ

48

QÕımϘhıfl J∏ﯔ ¬gbı¤ L£ıµ˜h∞hÆ, ""E[P“ Psk§i®¶P Õı¿ Gfl⁄ £Øfl?'' Gfl÷ QshªıPU ˜Pmhı∫. AuÿS £ıµ˜h, ""A¡ÿ÷US ¡õ ˜£ıkÆ ¡ı¥®¶ E[P–USU Qmk˜©!'' Gfl”ı∫.

S÷ƶ Q®Œ[ J∏ £zvõ¯PU Sa \¢uıuıµ∫. A˜u £zv õ¯P∞¿ Q®Œ[ C”¢x ¬mhuıPz u¡”ıPa ˆ\¥v ˆ¡Œ∞mk¬mh⁄∫. Eh˜⁄ Q®Œ[ £zvõ¯P ∞fl B]õØ∏USU PiuÆ G v⁄ı∫: ""Gfl ©µna ˆ\¥v¯Øz u[P“ £zvõ¯P∞¿ C®˜£ıxuıfl £iz˜ufl. \¢uıuıµ∫P“ £miغº∏¢x Gfl ˆ£Ø¯µ Eh˜⁄ }UP ©”¢x ¬hıw∫P“''. & ˆ|.Cµı©fl * J∏ ˆ\ıÿˆ£ı»¬¿ £ı∫¯¡ØıÕ∫PŒfl ¯Pumh¿P“ Kؘ¡ C¿¯ª. ˆ\ıÿˆ£ı»¡ıÕõhÆ J∏¡∫ J∏¡∫:""C¡∫P“ C®£iU ¯Pumh” ©ıvõ Gfl⁄ ˆ\ıfl‹[P?'' ˆ\ıÿˆ£ı»¡ıÕ∫ : ""Ax¡ı! A¡∫P“ ¯Pumh¿P“ K¥¡x ¡¯µ |ıfl ˆ\ıÿˆ£ı»ƒ ˆ\¥Ø©ım˜hfl Gfl˜”fl''. * ©¯⁄¬ : H[P! |ı© \µı\õ J∏ |ı¯ÕUS 10,000 ¡ı∫z¯uP“ ˜£_Q˜”ı©ıÆ. C¢u ˜£®£∫ª ˜£ımi∏UQ”x. Pn¡fl : Afl˜£! } \µı\õUSÆ ˜©Æ£m h¡“ Gfl£¯u ©”¢vhı˜u. & i.GÆ.GÏ

·¸fl & B¤ &2009

sri_ramakrishna_vijayam_june_2009  

""ˇµı©Q∏Ënõfl Aïuˆ©ı»P¯Õ® £∏SÆ £ıUQØÆ Cfl÷ Qmh ¬¿¯ª˜Ø.'' &Pı¢v‚ ·¸fl & B¤ &2009 3 ˜|õ¯hØıPU T÷Æ ˆ£ı¥¯Ø® ˜£ıª˜¡, ©¯”ïP©ıPU T÷Æ ˆ£ı¥≤...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you