Page 1

Útmutató Az eszköztár els®sorban 1. és 2. osztályosok számára készült, de használható iskolára el®készít® foglalkozásokon a matematikai fogalmak alakításához, továbbá a 3. és a 4. osztályban az írásbeli m¶veletek modellezéséhez, a törtek tanításához, kombinatorikai, logikai, geometriai feladatok megoldásához.

Tartalom

Felhasználás

Számkártyák Számkártyák 0-tól 9-ig, matematikai jelek (4-4) db

Számosság, számfogalom. A számok írása, olvasása. A számok összehasonlítása. A számok tulajdonságai. Kombinatorika, halmazok, logika. M¶veletek tanulása.

Pálcikák Pálcikákat helyettesít® színes Számosság, számfogalom. lapok (4 12) db A számok bontása. Több, kevesebb, ugyanannyi. Összeadás, az összeadás tulajdonságai. Kivonás, a kivonás tulajdonságai. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Valószín¶ség, kombinatorika. Geometriai formák, szimmetria. Hosszúságmérés. Római számírás. 1 Márta3 tankönyv

ESZKOZ

1997. július 29. { 11:40 (1. old.)


Dominó Dominó (55 db)

Számosság, a számok bontása. Több, kevesebb, ugyanannyi. Összeadás, kivonás. Páros, páratlan számok összeadása. Páros, páratlan számok kivonása. Valószín¶ség, kombinatorika.

Játék pénz Játék pénz

A számfogalom kiterjesztése. Ismerkedés a tízes számrendszerrel. A számok bontása többféleképpen. Oszthatóság 2-vel, 5-tel, 10-zel. Szituációs játékok: vásárlás, pénzhasználat.

Számegyenes Számegyenesek 1-t®l 10-ig és 1-t®l 20-ig Számtábla 1-t®l 20-ig

Számok elhelyezkedése számegyenesen. Összeadás, kivonás a tízesek átlépésével korongok segítségével. M¶veleti tulajdonságok. Hosszúságmérés.

Mér®szalag Mér®szalag centiméteres és deciméteres beosztással

A számfogalom kiterjesztése 100-ig. A tízes számrendszer. Összeadás, kivonás 100-ig. Hosszúságok megmérése, kimérése. A centiméter, deciméter, méter fogalma. Kapcsolat az adott mértékegységek között.

2 Márta3 tankönyv

ESZKOZ

1997. július 29. { 11:40 (2. old.)


Színes lapok Színes lapok (rudak helyett)

Számosság, számfogalom. A számok bontása. Több, kevesebb, ugyanannyi. A számok tulajdonságai. Összeadás, az összeadás tulajdonságai. Kivonás, a kivonás tulajdonságai. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Szorzás, a szorzás tulajdonságai. Szorzótáblák tanulása. Osztás, oszthatóság. A törtfogalom el®készítése. Következtetés egyr®l többre, többr®l egyre. Hosszúságmérés, területmérés. Kapcsolat a mennyiség, a mér®szám és a mértékegység között.

Óra Óramodell

Id®mérés. A szögmérés el®készítése. A törtfogalom el®készítése.

3 Márta3 tankönyv

ESZKOZ

1997. július 29. { 11:40 (3. old.)


Síkidomok Síkidomok 4 színben

Számfogalom. Összeadás, kivonás, a számok bontása. A síkidomok tulajdonságainak vizsgálata. A síkidomok rendszerezése, osztályozása. A tükrösség vizsgálata. Tükrös helyzet¶ alakzatok el®állítása. Parkettázás, átdarabolás. A kerületszámítás el®készítése. A területszámítás el®készítése. Soralkotás, szabályjátékok. Halmazok, logika. Valószín¶ség, kombinatorika.

Képek Áttetsz® papírra nyomott alakzatok (2 ív)

Szimmetriák vizsgálata.

♣ Négyzetrács Négyzetrácsos háló

Tájékozódás. Helymeghatározás a síkon. Szimmetrikus helyzet¶ alakzatok kirakása. A szorzás tulajdonságainak vizsgálata.

Eszköztartó M¶anyag eszköztartó (3 db) 4 Márta3 tankönyv

ESZKOZ

1997. július 29. { 11:40 (4. old.)


$&%('*)+%-,.%0/ 13254 67298;: 2-<=?>34A@ 6CB 6CD?>E9FAGIH JLK 6NMLJLD 672-<=A@ O(D 6CDA8P672C=AQR=?>SFI8;K 6729TU@ <VLWU4IX(F 672CY G(=A@ X(F(<Z\[ 698DA@ =?>SF&4A@ BA8;K 672^] <B`_DUaA@ FA@ 8D 2C= 6CDA8DAGbF5QRF(<4AQRF(<[ 8;FA[c_DUaUFA@ QRFA8dFA@ FA8(] Y <= 6C=AX(D 2UV7<DCe(=fEUE9=PFPgLJ(K 6RFPhLJiD 672-<=A@ O E9FAGbF 2j]k>l= 6(E94A@ [(Q`m7e(4A@ 4(<4A8nQRDUWU4A@ @ 4 2CKUY 6CKAX(4 2UVoFp<:?>q<4A8P<FAGA] <= 6C=AX(D 2UVr8DAQbE^[ G(F(<D?>[ 8;FA[Vs@ DUaA[ 8;FA[VtaU4UDAQR4(<u>[ FA[U_4A@ FUWUF(<DA8 QR4UaUDA@ WU= 6C=AX(D 2UJ vxwAyzuw?{|o}

~ €{S^wU‚ ƒ „^…?{…U‚

† 2C=AQ`8;=?>q<SO(=A8 † 2C=AQ`8;=?>q<SO(=A8n‡UYq<ZA@7ˆUY[ a€V

† 2C=AQRD 676C=Ua€Vi672C=AQ_DUaUFA@ DAQŽJ

QRF(<4AQRF(<[ 8;FA[‰S4A@ 4A8RŠlh^Y‹hNWfE(Œ

1672C=AQRDA8`]k>l= 6CF€V DA@ e(F 6C= 6CF€J 1672C=AQRDA8: 6767204AX(F 6CDAGU@] <= 6CF€J 1672C=AQRDA8‘<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J “ADAQbE^[ G(F(<D?>[ 8;F€VUX(FA@ QRF 20DA8iV^@ DUaA[ 8;F€J ”`m7e(4A@ 4(<4A8+<FAG ’U@ = 6CF€J

•L=A@ –9[ 8;=A8 •L=A@ –9[ 8;=A8;F(<^X(4A@ O(4(<S<4 6^] <B—672^]G(4 6

† 2C=AQRD 676C=Ua€Vi672C=AQ_DUaUFA@ DAQŽJ

@ Ff˜9DA8™Šlh`š\H0M&WfE(Œ

1672C=AQRDA8›E9DAG7<= 6CF€J œo:fEUEAV^847e(4 6C4fEUEAV^’(a(O(FAG(FAGUG-OU[J  6767204UFUWU= 6UV9F 2b: 6767204UFUWU= 6n<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J “r[ e(DAG(= 6UV9F\87[ e(DAG(= 6›<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J 132™: 6767204UFUWU= 6bK 6™F587[ e(DAG(= 6P8;Ff˜(–76CDA@ F(<F€J žLFA@ Z 672^]GUmi6CKUa€VU8DAQbE^[ G(F(<D?>[ 8;F€J Ÿ 4UDAQR4(<u>[ FA[c_D?>uQR=A8iV(6729[ Q`QR4(<u>[ F€J 3D 676729¡i6C=UaAQRK?>lK 6UJ ¢sZAQRFA[0672C=AQj]k>l= 6UJ

H    ! " #


3DAQ`[ 3DAQ`[

G(Z † 2C=AQRD 676C=Ua€V(FŽ672C=AQRDA8RE9DAG7<= 6CF€J

G(Z\ŠNWfE(Œ

œo:fEUEAV^847e(4 6C4fEUEAV^’(a(O(FAG(FAGUG-OU[J  6767204UFUWU= 6UV^87[ e(DAG(= 6UJ •L=?>lD 6UVU˜9=?>SF(<@ FAGb672C=AQRDA8: 6767204UFUWU= 6CF€J •L=?>lD 6UVU˜9=?>SF(<@ FAGb672C=AQRDA8R87[ e(DAG(= 6CF€J žLFA@ Z 672^]GUmi6CKUa€VU8DAQbE^[ G(F(<D?>[ 8;F€J i=(<KA8R˜9KAGi2 i=(<KA8R˜9KAGi2

1672C=AQ_DUaUFA@ DAQ 

87[ <4?> ‰S4 672-<K 6C4AJ

69QR4?>84UWUK 6RF`< ] 204 6™672C=AQP>l4AG(W 67204?>>l4A@J

1672C=AQRDA8›E9DAG7<= 6CF`<:fEUEC_KA@ 4A8;Kf˜U˜94AGfJ 672-<X(F(<Z 6C=UaPM^Yqe(4A@V^Yq<4A@V€H7‡UY‹204A@J 

† 29[ <’(= –9[ Z 6—‰S=(<KA8DA8 e(= 6C=?>@ = 6UVU˜9KAGi29X(F 6729G(=A@ F(<J † 2C=AQR4Ua(O(4AG(4 6 † 2C=AQR4Ua(O(4AG(4 6C4A8

† 2C=AQRDA84A@ X(4A@ O(4 2984UWUK 6C4Ž672C=AQR4Ua(O(4AG(4 6C4AGfJ

H7Yq<BA@^H7‡UY[ a&K 6

 6767204UFUWU= 6UV987[ e(DAG(= 6›FR< ] 204 6C4A8—=(<@ Kf˜9K 6CK(e(4A@

H7Yq<BA@7M^‡UY[ a † 2C=AQ<=fE^@ F

8D?>lDAG(aUDA8d6C4UaL] <q6CKUaUK(e(4A@J H7Yq<BA@0M^‡UY[ a

”`m7e(4A@ 4(<[;<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUDA8iJ 3D 676729¡i6C=UaAQRK?>lK 6UJ

”RK?>lB 672CFA@ FUa ”RK?>lB 672CFA@ FUa

1672C=AQ_DUaUFA@ DAQ

–C4AG7<[ QRK(<4?>l4 6™K 6

1

WU4 –9[ QRK(<4?>l4 6`E94UD 672-<= 676CFA@

87[ <4?> ‰S4 672-<K 6C4

H7‡U‡UY[ a€J

< ] 204 6™672C=AQP>l4AG(W 67204?>lJ  6767204UFUWU= 6UV^87[ e(DAG(= 6NH7‡U‡UY[ a€J 3D 676729¡i6C=UaUDA8RQR4UaAQRK?>lK 6C4AV^87[ QRK?>lK 6C4AJ 1–C4AG7<[ QRK(<4?>lV9WU4 –9[ QRK(<4?>lV^QRK(<4?>^_DUaUFA@ QRF€J “xFf˜(–76CDA@ F(<iF 2+FUWUD(<S< QRK?>q<KA84Ua(Oi6CKUaU4A8.8;: 2C:(<S<J

M    " ! " #


† 2^]G(4 6Ž@ Ff˜9DA8 † 2^]G(4 6Ž@ Ff˜9DA8RŠ>’(WUFA8RX(4A@ O(4(<S<qŒ

† 2C=AQRD 676C=Ua€Vi672C=AQ_DUaUFA@ DAQŽJ 1672C=AQRDA8›E9DAG7<= 6CF€J œo:fEUEAV^847e(4 6C4fEUEAV^’(a(O(FAG(FAGUG-OU[J 1672C=AQRDA8‘<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J  6767204UFUWU= 6UV9F 2b: 6767204UFUWU= 6n<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J “r[ e(DAG(= 6UV9F\87[ e(DAG(= 6›<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J 132™: 6767204UFUWU= 6bK 6™F587[ e(DAG(= 6P8;Ff˜(–76CDA@ F(<F€J † 20D?>S2C= 6UV FŽ6720D?>S2C= 6R<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[J † 20D?>S2CZ(<=fE^@ =A8—<FAG ’U@ = 6CF€J 672-<= 6UV9D 672-<X(F(<Z 6C=Ua€J 

1

<:?>q<S_DUaUFA@ DAQ

4A@ BA8;K 672^] <K 6C4AJ

“x:(e(4(<84 2-<4(<K 6 4Ua(O^>lBA@<:fEUEf>l4AV <:fEUEf>lBA@4Ua(O^>l4AJ 3D 676729¡i6C=UaAQRK?>lK 6UVC<4?>‹TU@ 4(<QRK?>lK 6UJ “xFf˜(–76CDA@ F(<xF5QR4AGUG-OU[ 6CKUa€VUF5QRK?>lB 672C=AQ

K 6`F

QRK?>q<KA84Ua(Oi6CKUaN8;: 2C:(<S<J >SF >SFAQRDUWU4A@ @ 

WUBAQRK?>lK 6UJ

1672C:UaAQRK?>lK 6™4A@ BA8;K 672^] <K 6C4AJ 1

<:?>q<S_DUaUFA@ DAQ

4A@ BA8;K 672^] <K 6C4AJ

g    " ! " #


† ]87[ WUDAQRDA8 † ]87[ WUDAQRDA8dhj672^]G E94AG

† 2C=AQ_DUaUFA@ DAQŽJ  6767204UFUWU= 6UV^87[ e(DAG(= 6UV FŽ672C=AQRDA8›E9DAG7<= 6CF€J 16^]87[ WUDAQRDA8‘<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[ G(FA8‘eU[ 276CaU=A@ F(<F€J 1

6^]87[ WUDAQRDA8>l4AG(W 67204?>l4 2CK 6C4AVCD 672-<=A@ O(D 2C= 6CF€J 1

<TU8C>l: 676CKUaPeU[ 276CaU=A@ F(<F€J

œsTU8C>l: 6ŽX(4A@ Oi204(<m`FA@ FA8c2CF(<DA8n4A@ BU=A@ @] <= 6CF€J •LF?>84(<S<= 2C= 6UV(=(<WUF?>SFfE9DA@ = 6UJ 1

84?>‹TU@ 4(<q672C=AQj] <= 6™4A@ BA8;K 672^] <K 6C4AJ 1

<4?>‹TU@ 4(<q672C=AQj] <= 6™4A@ BA8;K 672^] <K 6C4AJ † D?>SFA@ 8D(<= 6UV(672CFfE9=A@ O;‰S=(<KA8DA8iJ 3FA@ QRF 20DA8iVf@ DUaA[ 8;F€J žLFA@ Z 672^]GUmi6CKUa€VU8DAQbE^[ G(F(<D?>[ 8;F€J

“xKf˜94A8 <S<4(<q672CBN˜9Ff˜?]k>>SF5G-O(DAQRD(<S< 

FA@ FA8c2CF(<DA8™ŠlM

† 29[ Q`QR4(<u>[ =A8+eU[ 276CaU=A@ F(<F€J

] eiŒ

3KUa(Oi204(<u>l= –76 

3KUa(Oi204(<u>l= –76CD 6jX(=A@ Z 

œo=7‰SKA8D 2CZUWU= 6UJf 34A@ OUQR4UaAX(F(<=?>lD 2C= 6™FŽ6^]8DAGfJ † 29[ Q`QR4(<u>[ 87’i6bX(4A@ Oi204(<mbFA@ FA8c2CF(<DA8›87[ >SFA8;= 6CF€J 16720D?>S2C= 6R<’U@ F7‰SWUDAGi6C=UaUFA[ G(FA8+eU[ 276CaU=A@ F(<F€J

€67298;: 2-<F?>q<Z 

”`m(FAG-O(FUaj4 67298;: 2-<F?>q<Z5Šlg&WfE(Œ h    " ! " #

Matematika 1-2 eszköztár  

lapozz bele