Page 1

TARTALOM ELÔSZÓ ................................................................................7 ELSÔ RÉSZ AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETÉNEK KEZDETEI ..........9 1. AZ EMBER LEGRÉGEBBI NYOMAI A FÖLDÖN ....................10 1.1. A régmúlt idôk kutatói...........................................10 1.2. Az emberi világ történetének korszakai.................10 1.3. Az ember elôtörténete............................................11 1.4. A homo habilis.......................................................12 1.5. A homo erectus ......................................................13 1.6. A homo sapiens idôsebb ága: a neandervölgyi ember...........................................14 Mûhely: Régészeti lelôhelyek.......................................16 2. A JÉGKORI VADÁSZOK ÉLETE .........................................18 2.1. A jégkorszak...........................................................18 2.2. A homo sapiens fiatalabb ága: a croˆ-magnoni ember...............................................19 2.3. A vadászok hétköznapjai .......................................19 2.4. A mûvészet kezdetei..............................................20 2.5. A mágia..................................................................22 2.6. A Föld benépesülése..............................................23 Mûhely: Magyarországi lelôhelyek ..............................24 3. A JÉGKORSZAK VÉGE .....................................................25 3.1. A felmelegedés hatása az élôvilágra......................25 3.2. Az átmeneti kôkor..................................................25 3.3. Észak-Európa benépesülése...................................26 3.4. Gyûjtögetô-arató vadászok ....................................27 3.5. Az állattenyésztés kialakulása................................27 4. AZ ÉLELEMTERMELÉS KEZDETEI ....................................29 4.1. Az elsô földmûvelôk..............................................29 4.2. Az új ismeretek elterjedése....................................29 4.3. Az életmód átalakulása..........................................30 4.4. A termékenység és a túlvilág ................................30 4.5. A népesség növekedése..........................................31 4.6. A fémek felfedezése...............................................31 Mûhely: Régészeti lelôhelyek.......................................32 5. A CIVILIZÁCIÓ HAJNALA ................................................33 5.1. Mezopotámia..........................................................33 5.2. Az öntözéses földmûvelés......................................33 5.3. Az állam kialakulása..............................................34 5.4. A városok és a civilizáció......................................34 5.5. Az írás és a történelem...........................................35 5.6. A bronzkor .............................................................36 ÖSSZEGZÉS (1–5. FEJEZET).................................................37

MÁSODIK RÉSZ AZ ELSÔ CIVILIZÁCIÓK (KR. E. III–II. ÉVEZRED).40 6. A SUMÉR VÁROSÁLLAMOK .............................................40 6.1. A sumérok..............................................................40 6.2. Istenek, papok és templomok ................................40 6.3. Az ékírás ................................................................41 6.4. A szántóföldek munkásai.......................................41 6.5. Mûhelyek és mesterek ...........................................42 6.6. Rablás és kereskedelem.........................................43 6.7. Királyok és paloták................................................44 6.8. Az uri királysírok...................................................44 6.9 Falak és fegyverek ..................................................44 Mûhely: Fejezetek a sumér mitológiából .....................46 7. M EZOPOTÁMIA ELSÔ BIRODALMAI .................................47 7.1. Az akkádok ............................................................47 7.2. Sarrukín birodalma ................................................47 7.3. A birodalom igazgatása..........................................47 7.4. Mezopotámia új központja: Ur városa...................48 7.5. A birodalom nomád szomszédai............................49 7.6. Sumer pusztulása ...................................................49 8. AZ INDUS-VÖLGY CIVILIZÁCIÓJA ....................................51 8.1. Az Indus-völgy lakói..............................................51 8.2. Az Indus-völgy társadalma ....................................51 8.3. A pecsételôkövek...................................................52 8.4. Kapcsolatok............................................................52 8.5. Az Indus-völgyi civilizáció pusztulása..................52 Mûhely: Régészeti lelôhelyek.......................................53 9. AZ EGYIPTOMI ÓBIRODALOM ........................................54 9.1. A fekete föld...........................................................54 9.2. Egyiptom egyesítése ..............................................54 9.3. Az óbirodalom államszervezete.............................56 9.4. Az egyiptomi írás...................................................56 9.5. Egyiptom népe.......................................................58 9.6. A túlvilághit ...........................................................59 9.7. Az istenek és halottak szolgálói.............................60 9.8. Egyiptomi hétköznapok.........................................61 9.9. Az óbirodalom rendjének megingása.....................62 Mûhely: Az óbirodalom királysírjai, a piramisok.........63 10. A TERMÉKENY FÉLHOLD KÖZEPE .................................64 10.1. Földrajzi viszonyok..............................................64 10.2. A letelepedô nomádok .........................................64 10.3. Asszíria.................................................................65 10.4. Az indoeurópai népek vándorlása........................65 10.5. A hettiták állama..................................................66 Mûhely: Régészeti lelôhelyek.......................................67


11. AZ ÓBABILONI BIRODALOM .........................................68 11.1. Mezopotámia új központja: Babilon....................68 11.2. A babiloni birodalom ...........................................68 11.3. Marduk, a birodalmi isten....................................69 11.4. A birodalom igazgatása........................................70 11.5. Hammurapi törvénykönyve..................................70 11.6. Kézmûvesek és kereskedôk.................................72 11.7. Hitelezôk és adósok.............................................73 11.8. Házasság és család az Óbabiloni Birodalomban .74 11.9. A birodalom összeomlása ....................................74 Mûhely: A tábla háza....................................................76 12. AZ EGYIPTOMI ÚJBIRODALOM .....................................77 12.1. Új birodalom a Nílus völgyében..........................77 12.2. Amon papjai.........................................................77 12.3. Az állatkultusz......................................................78 12.4. Ehnaton reformkísérlete ......................................79 12.5. A hadsereg............................................................80 12.6. Tudomány és varázslat.........................................81 Mûhely: Tutanhamon sírja............................................82 13. AZ ÉGEI CIVILIZÁCIÓK .................................................83 13.1. A természeti környezet.........................................83 13.2. A térség elsô földmûvelôi....................................83 13.3. A krétai paloták....................................................84 13.4. Pecsétek és feliratok.............................................85 13.5. Sírhelyek, istenek, szentélyek..............................86 13.6. A krétai civilizáció virágkora...............................86 13.7. A mükénéi civilizáció ..........................................87 13.8. Trója.....................................................................88 13.9. A lineáris B írás ...................................................89 13.10. A krétai civilizáció pusztulása ..........................90 Mûhely: Az istenek születése........................................91 14. KERESKEDELMI ÉS ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK .............92 14.1. A távolsági kereskedelem új központjai ..............92 14.2. A diplomácia születése.........................................92 14.3. A levéltárak..........................................................93 14.4. A hangjelölô írás..................................................94 Mûhely: A kadesi ütközet.............................................95 ÖSSZEGZÉS (6–14. FEJEZET) ...............................................96 HARMADIK RÉSZ NYUGAT-ÁZSIA A VAS KORÁBAN............................99 15. A HATALMI VISZONYOK ÁTRENDEZÔDÉSE A FÖLDKÖZI-TENGER TÉRSÉGÉBEN .............................100 15.1. A mükénei civilizáció pusztulása.......................100 15.2. A tengeri népek inváziója ..................................101 15.3. A térség új lakói.................................................102 15.4. A föníciai városok..............................................103 16. A ZSIDÓ ÁLLAMOK ....................................................105 16.1. A héber törzsek szövetsége................................105 16.2. Az ôsatyák..........................................................105 16.3. Mózes és a törvények.........................................106 16.4. A héber törzsek honfoglalása.............................107

16.5. A királyság megalapítása...................................108 16.6. Dávid és Salamon királysága.............................108 16.7. Az ország kettészakadása...................................109 Mûhely: A tízparancsolat............................................110 17. AZ ASSZÍR ÚJBIRODALOM .........................................111 17.1. Asszíria terjeszkedése........................................111 17.2. Birodalmi fôvárosok..........................................111 17.3. Fönícia és Palesztina az asszírok korában.........112 17.4. Mezopotámia az asszír uralom alatt ..................112 17.5. Az Asszír Újbirodalom pusztulása.....................113 18. AZ ÚJ BIRODALMI FÔVÁROS: BABILON .......................114 18.1. Az Újbabiloni Birodalom...................................114 18.2. Az újjáépült Babilon..........................................114 18.3. A hétköznapok tárgyi világa ..............................115 18.4. Korabeli ételek és italok ....................................117 18.5. Az izraeliták babiloni fogsága ...........................117 18.6. A babiloni birodalom meggyengülése...............118 19. A PERZSA BIRODALOM ...............................................119 19.1. A médek és a perzsák.........................................119 19.2. A birodalom igazgatása......................................119 19.3. A tartományok gazdasági kapcsolatai................121 19.4. Palesztina a perzsa birodalomban......................121 19.5. A perzsa vallás...................................................122 19.6. Az uralkodó és az udvartartás............................122 19.7. Perszepolisz........................................................123 ÖSSZEGZÉS (15–19. FEJEZET)...........................................124 NEGYEDIKDIK RÉSZ A RÉGI GÖRÖG VILÁG..............................................125 20. A GÖRÖG FÖLD ÚJ ÁLLAMAI ......................................126 20.1. Mükéné öröksége...............................................126 20.2. Hellász törzsei....................................................126 20.3. A városi civilizáció újjáéledése..........................127 20.4. A hajózás és a gyarmatosítás.............................127 20.5. A görög államok ................................................128 20.6. Polgárjog és kormányzás...................................129 20.7. Európa elsô történetírói......................................129 Mûhely: Templomok és szent helyek.........................131 21. A MUNKA ÉS A PÉNZ VILÁGA .....................................133 21.1. A földmûvelés és az állattartás ..........................133 21.2. Szolgák és rabszolgák........................................133 21.3. A bányászat........................................................134 21.4. Kézmûvesmûhelyek...........................................134 21.5. A pénz megjelenése a görög gazdaságban.........135 21.6. A távolsági és a helyi kereskedelem..................136 22. EGY KÜLÖNLEGES POLISZ: S PÁRTA ............................137 22.1. Spárta és lakói....................................................137 22.2. Az egyenlôek közössége....................................137 22.3. A spártai társadalom...........................................138 22.4. Az állam szervezete ...........................................138 22.5. A nevelés............................................................139


23. AZ ATHÉNI ÁLLAM .....................................................142 23.1. A közösség elsô tisztségviselôi..........................142 23.2. A törvények írásba foglalása..............................142 23.3. A gazdagok és a szegények ellentéte.................143 23.4. Szolón reformjai ................................................143 23.5. Peiszisztratosz türannisza ..................................145 23.6. Kleiszthenész reformjai .....................................146 24. HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK ......................................148 24.1. A város és a lakóház ..........................................148 24.2. Az öltözködés.....................................................148 24.3. Születés és elmúlás ............................................149 24.4. A házasság és a család .......................................149 24.5. Az oktatás és a nevelés ......................................150 24.6 Az olimpiai versenyek.........................................151 24.7. A vetélkedés szelleme........................................152 24.8. A görög színház .................................................152 25. A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK ......................................154 25.1. A kis-ázsiai ión városok felkelése .....................154 25.2. A marathóni csata...............................................154 25.3. Az athéni hadiflotta létrehozása.........................155 25.4. A perzsák felkészülése az újabb támadásra.......156 25.5. Összecsapás szárazon és vízen .........................157 25.6. A déloszi szövetség............................................159 26. ATHÉN FÉNYKORA .....................................................161 26.1. Az athéni birodalom...........................................161 26.2. Az athéni demokrácia.........................................161 26.3. Görögország gazdasági központja: Peiraieusz...164 26.4. A demokrácia jövedelemforrásai.......................165 Mûhely: A Periklész korabeli Athén...........................166 27. A PELOPONNÉSZOSZI HÁBORÚ KORA ..........................167 27.1. Athén és Spárta ellentéte....................................167 27.2. A háború kezdete ...............................................168 27.3. Az attikai pestis..................................................168 27.4. A háború folytatása............................................169 27.5. A háború második szakasza...............................170 27.6. Spárta és Athén a háború után...........................171 28. M AKEDÓNIA ÉS A HELLENIZMUS ................................173 28.1. A makedón nép ..................................................173 28.2. Makedónia a görögök háborúi alatt...................173 28.3. Az ország felemelkedése II. Philipposz korában................................................................174 28.4. Alexandrosz trónra lépése..................................175 28.5. A hellenisztikus államok....................................177 Mûhely: A filozófia születése .....................................178 ÖSSZEGZÉS (20–28. FEJEZET)...........................................180 ÖTÖDIK RÉSZ A TÁVOLI KELET........................................................181 29. INDIA ELSÔ ÁLLAMAI .................................................182 29.1. India földrajzi jellemzôi.....................................182 29.2. Az árják..............................................................183

29.3. A nyelv és az írás...............................................183 29.4. A Védák..............................................................184 29.5. Az indiai társadalom..........................................184 29.6. A városok újjáéledése Indiában.........................185 29.7. A buddhizmus ....................................................186 30. A KÍNAI CIVILIZÁCIÓ ..................................................188 30.1. Kína földrajzi jellemzôi.....................................188 30.2. Az elsô államok..................................................188 30.3. Kung Fu-ce és Lao-ce........................................189 30.4. Kína egyesítése ..................................................189 30.5. Védôfal a nomádok ellen...................................191 ÖSSZEGZÉS (29–30. FEJEZET)...........................................193 HATODIK RÉSZ A RÓMAI BIRODALOM..............................................195 31. A FÖLDKÖZI-TENGER NYUGATI MEDENCÉJÉNEK NÉPEI A K R. E . I. ÉVEZREDBEN ...........................................196 31.1. A bronzkori Európa............................................196 31.2. A kelták..............................................................196 31.3. A punok..............................................................197 31.4. Az etruszkok.......................................................197 31.5. A latinok és a szabinok......................................198 31.6. A római királyság...............................................198 Mûhely: Fejezetek a római mitológiából....................200 32. A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG ............................................202 32.1. A római nép........................................................202 32.2. A plebejusok harca a politikai egyenjogúságért...........................................................202 32.3. A köztársaság államrendje.................................203 32.4. Itália egyesítése..................................................205 33. A PUN HÁBORÚK KORA ..............................................207 33.1. Róma és Karthágó viszonya ..............................207 33.2. Az elsô pun háború (Kr. e. 264–241).................207 33.3. Karthágó és Róma a két háború között .............208 33.4. A második pun háború (Kr. e. 218–201)...........209 33.5. A rómaiak terjeszkedése Kelet felé....................210 33.6. A provinciák.......................................................210 33.7. Rabszolgák az élet minden területén.................211 34. A KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA ........................................213 34.1. A kisbirtokosok elszegényedése ........................213 34.2. A hadsereg átalakítása........................................214 34.3. A szövetségesek háborúja (Kr. e. 91–89) ..........214 34.4. Marius és Sulla polgárháborúja.........................215 34.5. Sulla diktatúrája (Kr. e. 82–79) .........................215 34.6. Spartacus rabszolgafelkelése (Kr. e. 73–71)......216 34.7. Az elsô triumvirátus...........................................217 35. A CSÁSZÁRSÁG KIALAKULÁSA ...................................219 35.1. Julius Caesar egyeduralma.................................219 35.2. A második triumvirátus......................................221 35.3. Augustus principatusa........................................222 35.4. Augustus utódai..................................................223


36. A VILÁGHÓDÍTÓ LÉGIÓK ............................................224 36.1. A birodalom határai ...........................................224 36.2. A római hadsereg ...............................................224 36.3. Várostrom és hadigépek.....................................225 36.4. A gyôztesek jutalma...........................................226 Mûhely: Pannónia a rómaiak korában........................227 37. A CSÁSZÁRKORI RÓMA ..............................................228 37.1. A világváros.......................................................228 37.2. Vízvezetékek, csatornák, fürdôk........................229 37.3. Róma lakóházai..................................................230 37.4. Utcák és boltok ..................................................231 37.5. Nyaraló- és fürdôhelyek.....................................231 Mûhely: Pompeji pusztulása.......................................233 38. A BIRODALOM SZELLEMI ÉLETE .................................234 38.1. A rómaiak vallása...............................................234 38.2. Az írás és az irodalom........................................235 38.3. A szaktudományok.............................................236 38.4. Könyvtár és könyvkereskedés............................236 38.5. Cirkusz és amfiteátrum......................................237 39. A BIRODALOM IGAZGATÁSA .......................................239 39.1. A római úthálózat...............................................239 39.2. A szárazföldi közlekedés eszközei.....................240 39.3 Közlekedés, vám és posta...................................240 39.4. A birodalom jogrendje .......................................241

40. A KERESZTÉNYSÉG KIALAKULÁSA ..............................242 40.1. Palesztina a Kr. e. 2–1. században.....................239 40.2. A messiás várása................................................242 40.3. Az esszénusok....................................................243 40.4. Az Újszövetség...................................................243 40.5. A legkorábbi gyülekezetek.................................246 40.6. A zsidó háború...................................................246 40.7. A páli fordulat....................................................248 41. A KERESZTÉNYSÉG ELTERJEDÉSE A BIRODALOMBAN ....250 41.1. Az elsô híradások...............................................250 41.2. A keresztények üldözése....................................250 41.3. Az üldöztetés vége.............................................251 41.4. Az elsô zsinat.....................................................252 41.5. Az új államvallás................................................253 41.6. Az egyház...........................................................254 42. R ÓMA HANYATLÁSA ÉS BUKÁSA ................................255 42.1. A császárság válsága, a dominatus....................255 42.2. A gazdaság átalakulása ......................................256 42.3. A germánok és a hunok .....................................257 42.4. A népvándorlás elsô hulláma.............................257 42.5. Barbár segítséggel egymás ellen........................258 42.6. Barbár államok a birodalom határvidékein .......259 42.7. Róma bukása......................................................260 ÖSSZEGZÉS .......................................................................261 NÉVMUTATÓ .....................................................................263

Befejezetlen múlt1  

tartalomjegyzek