Page 1

cm yk

cm yk

cm yk

cm yk


c m y k

PÁdįÉÆ

ªÀiÁgïÑ 2014

2


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

PÁdįÉÆ ªÀiÁgïÑ 2014

PÁAAiÀiï PÀj£ÁvÁèöågï¬Ä ²PÁê! ªÀÄÄ¤ß E¸ÉÆ̯ÁxÁªïß ¥ÁnA WÀgÁ ¥ÁªÁÛ£Á gÀqÉÆ£ïZï ©üvÀgï jUÉèA. ªÀiÁ«Ää : ‘QvÉA eÁ¯ÉA ªÀÄĤß?’ ªÀÄÄ¤ß : ‘ªÀiÁ«Ää, ¸Àvï ¸ÁAUÁÛA, ºÁAªÉA PÁAAiÀiïÑ PÀj£ÁvÁèöågï¬Ä ªÀiÁíPÁ nZÉj£ï Deï ²PÁê ¢°!’ ªÀiÁ«Ää : ‘±É! vÀ±AÉ PÀj£ÁAiÉÄ D¸ï¯ÉAè nZÉj£ï. ºÁAªï E¸ÉÆ̯ÁPï AiÉÄêïß wZɯÁVA «ZÁgÁÛA. vÀĪÉA PÁAAiÀiïÑ ZÀÆPï PÀgÀĪÁßAiÀiïªÀÄÆ?’ ªÀÄÄ¤ß : ‘£Á ªÀiÁ«Ää, ºÁAªÉA PÁAAiÀiïÑ PÀgÀĪÁß. ºÁAªÉA ºÉÆêÀiïªÀgïÌ¬Ä PÀgÀĪÁß!’ ªÀiÁ«Ää : ‘.....ºÁA...!’ *** ²PÁà ªÀg¸ À ï CPÉÃgï eÁªïß DAiÉÄA è . ªÀgïì¨g Às ï ¸ÁgÉÌA ºÉÆêÀiïªÀgïÌ PÀgÀĪÁß vÁAt DvÁA mÉ£Àê£Áa ²PÁê ¨sÉÆVeÉ ¥ÀqÉÛ°. ªÀgïì¨sÀgï ²PÉƪÁßAªï vÀgï DvÁA ¥ÀjPÁê PÀ±ïÖ eÁA«Ñ ²PÁê ªÉļÉÛ°. eÁ¯Áågï¬Ä xÉÆqÉ ¢Ã¸ï D¸Ávï. ªÀÄ£ï ¢Ãªïß ºÁå ¢¸ÁA¤ ²PÁèöågï ¥ÀjPÁê E°è ¥ÀÄt ¸À°Ã¸ï eÁvÉ°. ¸Àgïé ¨sÀÄgÁÎöåAPï ¥ÀjPÉêAvï §gÉA ªÀiÁUÁÛA.

¨Á| ¥sÁ¤ æ ì¸ï gÉÆræU¸ À ï 3

¸ÀA¥ÁzÀPï ¨Á| ¥sÁ¤ æ ì¸ï gÉÆræU¸ À ï

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ ¥ÀZ À ÄÀ ,Ñ ¥sg É Ágï mÉƤ ¥sÉgÉƸï

¥ÀgÀÎmÁÚgï ¢Ã¦Û læ¸ïÖ

¸À®ºÁ ªÉÆ| C¯ÉUÁìAqÀgï ¸ÉÆeï ¨Á| JjPï PÁæ¸ÁÛ

ªÁjêPï ªÀgÀÎuÉa zÀgï 1 ªÀgÁìPï gÀÄ. 80/2 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 150/3 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 220/4 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 280/5 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 350/ZÀÄAVØ ¥ÀæwAiÉÄPï gÀÄ. 7/-

¥ÀgÁÎAªÁAvï (JPÁ ªÀgÁìPï) gÀÄ. 500/-

¥ÁvÉÆæ£ï (20 ªÀgÁìAPï) gÀÄ. 1,500/ -

«¼Á¸ï

The Editor/Manager, KAJULO Monthly, Kodialbail, Mangalore - 575 003. Phone: 2422426


PÁdįÉÆ

ªÀiÁgïÑ 2014

¨sÁAUÁgÁa ZÁ« @J. JPïì. ¥ÀvÁæªÇÉ

JPÁ gÁAiÀ i ÁZÉ A ¨s Á AUÁgÁZÉ A gÁªÉ î g ï D¸ï¯É è A . ºÁAvÀ Ä A eÁ¬ÄÛ A PÀÄqÁA D¸ï°èA. ºÁå PÀÄqÁA¤ ¨sÀÄgÁÎöåAPï xÀgÁªÀ¼ï SɼÁZÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ, «ÄmÁ¬Ä EvÁå¢ eÁAiÉ Æ Û ¸À ª À i Á£ï D¸ï¯ÉÆè. ºÉA gÁªÉîgï GUÉÛA PÀgÀÄAPï KPï ¨sÁAUÁgÁa ªÀiÁAwæPï ZÁ« D¸ï°è. w JPÁ gÁPÀé¯Áå¯ÁVA D¸ÁÛ°. gÁPÀé¯ÁåxÁªïß w WÉeÉ eÁ¯Áågï ZÉgÉÌ ¨sÀÄgÉÎ eÁAªï, ZÉqÁéA ¨sÀÄjÎA eÁAªï, vÁAt xÉÆqÁå ¥ÀjPÉêA¤ GwÛÃgïÚ eÁAiÉÄÓ D¸ï¯ÉèA. KPï¥Á«ÖA JPÉ ZÀ°AiÉÄ£ï AiÉÄêïß gÁPÀ é ¯ Áå¯ÁVA ZÁ« «ZÁjè . ZÁ« eÉ Æ qÀ Ä APï wuÉ QvÉ A PÉ ¯ ÁA ªÀ Ä í u ï

gÁPÀé¯Áå£ï «ZÁgÉèA. `MºÉ Æ Ã ºÁAªÉ A WÀ g Á ªÉ Ä Ãeï, PÀ z É ¯ ÁA ¥À Ä ¸Áè ö åAvï. DAiÀ i ÁÝ£ÁA zsÀįÁåAvï’. ‘bÉ! vÉA PÁAAiÀiï ¥ÁªÀ£Á. WÀgÁ ªÀZÉÆ£ï D¤Pï¬Ä §jA PÁªÀiÁA PÀgï’ ZÀ° WÀgÁ ªÀZÉÆAPï ¨sÁAiÀiïæ ¸Àjè. ªÁmÉ g ï KPï ©ü P Áj gÀ ¸ ÁÛ ö å zÉ U É £ ï §¸ÉÆ£ï ©üPï ªÀiÁUÉÑA wuÉ ¥À¼ÀAiÉÄèA. ºÁå ©üPÁgÁåPï D¥ÀÄuï PÀĪÉÆPï PÀj£ï vÀgï RArvï eÁªïß ZÁ« eÉÆqÉåvï ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï WÀgÁ zsÁAªÉÇ£ï UÉ° D¤ D¥ÉÚ dªÀĬįÉè ¥ÀAiÉÄê ¥ÀÄgÁ ºÁqïß ©üPÁgÁåPï ¢¯É. G¥ÁæAvï gÁªÉîgÁPï ªÀZÉÆ£ï

4


ªÀiÁgïÑ 2014

¨sÁAUÁgÁa ªÀiÁAwæPï ZÁ« «ZÁjè. gÁPÀé° w ¢ÃAªïÌ PÀ§Æ¯ï eÁ¯ÉÆ £Á. ‘vÀĪÉA EvÉèA PɯÉèA ¥ÁªÀ£Á’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. ªÁmÉgï ¯ÁAPÁØZÉÆ ¨sÉÆgÉÆ ªÀiÁvÁågï ªÁíªÀªïß ªÉa KPï ªÀiÁívÁj ªÉĽî. w ©gÀävï ¨Á«Ø RgÉêvÁ°. ºÉ ªÀiÁívÁgÉPï PÀĪÉÆPï PɯÁågï ¨sÁAUÁgÁa ZÁ« eÉÆqÉåvï ªÀÄí¼Éî D±É£ï ZÀ°AiÉÄ£ï wZɯÁUÉÆÑ ¯ÁAPÁØZÉÆ ¨sÉÆgÉÆ D¥Áèöå ªÀiÁvÁågï Wɪïß wZÁå WÀgÁ ¥ÁªÀAiÉÆè. gÁPÀé¯Áå¸ÀjêA ªÀZÉÆ£ï D¥ÉÚA PɯÉèA §gÉA PÁªÀiï PÀ¼ÀAiÉÄèA D¤ ZÁ« ªÀiÁVè. ¥ÀÄuï gÁPÀé° ZÁ« ¢Ã£Á eÁ¯ÉÆ. ‘vÀĪÉA

PÁdįÉÆ

PɯÉèA PÁªÀiï ºÉÆVîPÉPï ¥Ávïæ eÁ¯ÉèA. ¥ÀÄuï EvÉèA ªÀiÁvïæ ¥ÁªÀ£Á. C¤Pï¬Ä ¥ÉæÃvÀ£ï PÀjvï gÁªï’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. ZÀ° WÀgÁ vÉ«ê£ï ¥ÀgÁÛ°. ªÀiÁgÁÎ zÉUÉ£ï KPï ¥ÉmÁåZÉA ¦Ã¯ï ¨ÉÆÃ¨ï ªÀiÁgÀÄ£ï D¸ï¯ÉèA. vÁZÁå ¥ÁAAiÀiÁAZÉgï KPï PÀ¸À¯ÉAV ªÁºÀ£ï ªÀZÉÆ£ï gÀUÀvï ªÁí¼ÁÛ¯ÉA. ZÀ°AiÉÄ£ï vÁå ¦¯ÁPï GPÀ¯ïß WÀgÁ ºÁqÉèA. vÁa ¨ÉÆèï DAiÀiÁÌvÁ£Á ©gÀävï ¢¸ÁÛ°. ZÀ°AiÉÄ£ï ¥ÁAAiÀiÁAZÉÆ WÁAiÀiï zsÀĪïß ¤vÀ¼ï PɯÉÆ. MPÀvï WÁ¯ïß ¨ÁAzÉÆè. vÉ z Á¼Á vÁa ¨É Æ Ã¨ï xÁA©è . D¤ wvÁèöågï wZÁå WÀgÁZÉA ¨ÁV¯ï 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

¥gÀs PÀ ï ¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ

eÉÆ«îA WÀgÁA ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 5


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

§qÀ¬Ä¯ÉÆè DªÁeï DAiÀiÁ̯ÉÆ. ‘©üvÀgï AiÉÄÒ ªÀÄíuÁÛ¸ÁÛ£Á zÁgï GUÀqïß ©üvÀgï D¬Ä¯É Æ è zÀ Ä ¸É Æ æ PÉ Æ uï¬Ä £À í A iÀ i ï; ¨sÁAUÁgÁZÁå gÁªÉîgÁZÉÆ gÁPÀé°. ‘QvÁåPï DAiÉ Æ è A iÀ i ï?’ ZÀ ° AiÉ Ä £ï «fävï eÁªïß «ZÁgÉèA. ‘vÀ Ä PÁ ¨s Á AUÁgÁZÁå gÁªÉ î g ÁZÉ Æ å ZÁ«AiÉ Æ ¢ÃAªïÌ ! ’ ‘¥À Ä uï ºÁAªÉ A «±ÉÃ¸ï ªÀíqÉèA PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï £Á £ÀíAiÀiï?’ ‘«±Éøï PɯÁAAiÀiï. WÀgÉÑA PÁªÀiï PÀgÁÛ£Á vÀĪÉA vÉA ¥ÀÄgÁÛöå ªÀÄ£Á£ï PÀgÀÄAPï £Ávï¯ÉèA. vÀÄPÁ ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÉÆ£ï SÉ ¼ É Æ APï ªÀ Ä £ï D¸ï¯É è A £À í A iÀ i ï!

©ü P ÁgÁåPï zÁ£ï ¢¯É è A , ªÀ i Áí v ÁgÉ P ï PÀĪÉÆPï PÉ°è, ZÁ« eÉÆreÉ ªÀÄí¼Éî ¸ÁéjÛ D±É£ï £ÀíAiÀiï! ¥ÀÄuï ¥ÉmÁåZÁå ¦¯Áa aQvÁì PÉ°è ¸ÁégÁÛ£ï £ÀíAiÀiï, ©gÀäw£ï, ªÉ Æ UÁ£ï, vÉ z Áß vÀ Ä eÉ ªÀ Ä wAvï ¨sÁAUÁgÁZÉ ZÁ«AiÉÄa D±Á £Ávï°è. w vÀÄf ªÉÆUÁa ¸ÉªÁ eÁªÁ߸ï°è’ C±ÉA ¸ÁAUÉÆ£ï gÁPÀé° ZÀ°AiÉÄPï ZÁ« ¢Ãªïß UɯÉÆ. ¨sÀÄgÁÎöåA£ÉÆ, D«Ä ¥É¯ÁåPï PÀĪÉÆPï PÀjÑ, ¥É¯Áåa ¸ÉªÁ PÀjÑ ¤¸ÁéjÛ EgÁzÁå£ï £ÀíAiÀiï. ºÉÆVîPï ªÁ E£ÁªÀiï ªÉļÀeÉ ªÀļ í îÉ D±É£ï £ÀA í iÀiï, ¸ÀgÁÎgÁeÁAvï DªÉÄA Ñ E£ÁªÀiï gÁPÉÆ£ï D¸ÀÛ¯ÉA.

PÉÆuÁZÁå ºÁvÁAvï ¸ÀÄvÁZÉA jïï D¸Á ªÀļ í îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ

6


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

ªÀiÁAPÁØ£ï PɯÉÆè G¥ÁÌ g ï @ eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à

ªÀiÁAPÉÆqï KPï gÁ£ÁAvÉÆè ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄêïß ºÀ¼ÉîAvï ¥Á±Ágï eÁvÁ£Á ¸Ávï-Dmï ¥ÉmÁåA¤ vÁPÁ zsÁAªÁتïß ªÉí¯ÉÆ. ªÀiÁAPÉÆqï QvÉA a®ègïV vÉÆ ¸ÀAiÀiïÛ ªÁgÁå ªÉUÁ£ï zsÁAªÁ¯ÁUÉÆè. vÀjà xÉÆqÉ ¥ÉmÉ ¨sÁjZï ªÉUÁ£ï zsÁAªÉÇ£ï vÁPÁ WÁ¸ï WÁ°¯ÁUÉè. D¤ D¥ÁÚPï §ZÁ« £Á ªÀÄu í ï ¸ÀªÆ É Ó£ï ªÀiÁAPÉÆqï ¸ÀgÁgÁA JPÁ ªÀq í ï dAiÀiïÛ gÀÄPÁgï ZÀqÆ É è. ¥ÉmÆ É gÀÄPÁgï ZÀqÆ É £ï §¸ï¯ÉÆèZï ¥ÉmÁåAPï QvÉA PÀgÉÑA ªÀÄíuï PÀ¼ÉÆAPï £Á. vÁAPÁA zsÁAªÉÇ£ï zsÁAªÉÇ£ï ¸ÀĸïÛ eÁ¯ÉèA. ªÀiÁAPÉÆqï PÉzÁ¼Á ¸ÀPÀAiÀiïè AiÉÄvÁV ¥À¼ÉAiÀiÁA ªÀÄíuï gÀÄPÁ ¥ÀAzÁPï §¸Éè. ¥ÀÄuï ¸ÁAeï eÁ¯Áågï¬Ä ªÀiÁAPÉÆqï ¸ÀPÁè

7

zÉAªÉÇè £Á. zÉPÀÄ£ï ¥ÉmÉ ¥ÀÄgÁ vÁAZÁå vÁAZÁå WÀgÁ UɯÉ. gÁvï eÁ°èZï ªÀiÁAPÉÆqï gÀÄPÁgïxÁªïß zÉAªÉÇ£ï gÁ£Á vÉ«ê£ï ªÉvÁ£Á ªÁmÉgï vÁPÁ KPï WÀgï ¢¸ÉèA. gÁvï ¸ÀVî ¥Á±Ágï eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï vÉÆ xÀAAiÀiïÑ WÀgÁÑöå eÁ¯ÁAvï §¸ÉÆè. vÁå WÀgÁÑöåAZÉÆ D¸ÉÆæ vÁPÁ eÁAiÀiï D¸ï¯ÉÆè. ¥sÁAvÉA eÁvÁ£Á ¥ÁæAiÀÄéAvï ªÀiÁívÁgÉ£ï WÀgÉÑA ¨ÁV¯ï GUÉÛA PɯÉA. ¥À¼ÉvÁ£Á CAUÁPï WÁAiÀiï eÁªïß gÀUÁÛAvï §Äqï¯ÉÆè ªÀiÁAPÉÆqï zÉÆ¼É ¦½ ¦½ PÀgïß ¥À¼ÉvÁ¯ÉÆ. vÁuÉ ¨sÁjZï PÀ±ÁÖA¤ ªÀÄí¼Éî§j ªÀiÁívÁgÉPï ºÁvï eÉ Æ qÀ Ä £ï D¥ÁÚ P ï eÁ¯É è WÁAiÀ i ï zÁPÀAiÀiï¯ÁUÉÆ.è ºÉA ¥À¼ª É ïß ªÀiÁívÁgÉZA É


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

ªÀ Ä £ï PÀ q É è A . ªÀ i ÁAPÁØ Z É g ï ©gÀ ä v ï ¥ÁªÉÇ£ï vÁZÁå WÁAiÀiÁAPï MPÀvï wuÉ ¸ÁgÀAiÉÄèA. ºÀÄ£ÉƤ ZÀ¥Áw PÀgïß vÁPÁ ¢¯ÉÆå. xÉÆrA PɽA ¸ÀAiÀiïÛ SÁAªïÌ ¢°A. zÉÆãï wÃ£ï ¢Ã¸ï ªÀiÁAPÁØa §j ZÁQæ wuÉ PÉ° D¤ ªÀiÁAPÉÆqï §gÉÆ eÁ¯ÉÆ. vÀ±ÉA vÁå ªÀ í r è ª À i ÁAAiÀ i ïÌ ºÁvï eÉ Æ qÀ Ä £ï xÀAAiÀiïxÁªïß vÉÆ ²ÃzÁ gÁ£ÁPï UÉ¯Æ É . zÉ Æ Ã£ï-wÃ£ï ªÀ g Áì A ¥Á±Ágï eÁvÉZï ªÀiÁAPÁØPï vÁå ªÀírèªÀiÁAAiÀiïZÉÆ GqÁ¸ï DAiÉÆè. ªÀírèªÀiÁAAiÀiï JPÀÄìj fAiÉÄvÁ. wPÁ PÉÆt £ÁAvï. vÀ±ÉAZï wPÁ ªÉƸÀÄÛ ¥ÁæAiÀiï eÁ¯Áå. DvÁA w PÀ² D¸Á ªÀÄíuï UÉÆvÀÄÛ £Á. vÀ±ÉA wPÁ ¥À¼ÉAiÀiÁA

ªÀÄíuï ªÀiÁAPÁØPï ¨sÉÆUÉèA. vÀ±ÉA vÉÆ gÁ£ÁAvÉÆèöå xÉÆqÉÆå ¥sÀ¼ï ªÀ¸ÀÄÛ Wɪïß ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÉÆè. xÀAAiÀiï ¥Áªï¯ÉÆèZï vÁå ªÀr í ª è iÀ ÁAAiÀiïÌ ¥À¼ª É ïß vÉÆ CeÁ¥ÉÆ.è w JPÀݪÀiï ¤vÁæuï eÁªïß wZÉ PÀÄrAvï PÁAAiÀiï ¸ÀPÀvï £Ávï°è. vÁå ²ªÁAiÀiï w ºÀıÁgï £Ávï°è. ªÀiÁAzÉægï ¤zï°è. ªÀiÁAPÁØPï ¥À¼Éªïß w GmÉÆ£ï §¹è. vÉzÁßA ªÀiÁAPÁØ£ï vÁuÉ ºÁqï¯ÉÆèöå ¥s¼ À ª À ¸ À ÄÀ Û wPÁ ¢¯ÉÆå. D¤ KPï-zÉÆãï wPÁ SÁAªïÌ ¢¯ÉÆå. vÀÄA ©üAiÉÄ£ÁPÁ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï vÁuÉ ¨sÀÄeÁªÀuÉaA GvÁæ A G®ªïß xÉ Æ qÁå ªÉ ¼ Á£ï C¥ÀÄuï ªÉvÁA ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï vÉÆ ¥ÁnA gÁ£ÁPï UÉ ¯ É Æ . G¥Áæ A vï ¸ÀzÁA¤Ãvï vÉÆ ªÀiÁAPÉÆqï ¥sÀ¼ïªÀ¸ÀÄÛ

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

À ÁPÁgï P¯ eÁAiiÀ Á

ºÉA ¦AvÀÄgï SÁ° ZÁªÁÌAvï ¸ÉÆqÀªïß vÀÄ«Ä PÀ¯ÁPÁgï eÁAiÀiÁ

8


ªÀiÁgïÑ 2014

Wɪïß wZÁå WÀgÁ ºÁqïß ¢vÁ¯ÉÆ D¤ wPÁ §gÉA PÀgïß ¥À¼ÉvÁ¯ÉÆ. wa ZÁQæ PÀgÁÛ¯ÉÆ. DvÁA ªÀírèªÀiÁA¬ÄÑ ¨sÀ¯Á¬ÄÌ ¥ÀAiÉÄèAZÁå §jAZï eÁªïß w ¸À Ä qÀ Ä ì q ÁAiÉ Ä £ï D¸ï°è . vÀ ± É A

PÁdįÉÆ

ªÀiÁAPÉÆqï D¤ ªÀírèªÀiÁAAiÀiï PÀgïß DªÀAiÀiï ¥ÀÄvÁ §j ªÉÆUÁ£ï fAiÉÄAªïÌ ¯ÁVèA. G¥ÁÌgï PɯÁèöåAPï RArvï eÁªïß ¥ÀævÀÄå¥ÁÌgï D«Ä PÀjeÉ ªÀÄí½î ¤Ãvï ºÁAvÀÄA DmÁ¥ÀÄ£ï D¸Á.

ºÁAvÉè 20 ¥sgÀ PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

9

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¥gÀs PÀ ï ¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

ªÀiÁgïÑ 2014

zÉÆAUÁæ ªÀAiÉÄAè ¸ÁºÀ¸ï (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) ªÉÇgÁA GvÀgÁèöågï¬Ä, ¥ÁnA DAiÉÆè£Á “¥sÆ À ! PÁzÀA§j §gÀA«Ñ? D¤ ºÁAªÉA? vÉA ¥À¼ª É ïß ¤gÁ±Á ¨sÆ É Vè. vÉzÁ¼ÁZï ¥ÁwÛ£ï ºÀeÁgÉÆA ¨sÄÀ gÁÎöåAPï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ¢AªïÌ vÁZÉÆ ¥À¸ æ ÁÛªï PÁqïß ªÀÄí¼A É : ªÀÄíeɪÀjéA vÁAPÉÑA £Á. §gÀAªïÌ §¸Áèöågï, “vÉA ªÀíAiÀiï ªÀÄÆ, J¹¸ÉÖAmïì, ‘vÀÄ«Ä §gÀÌvÁAiÉÄ£ï KPï ªÁPïå¬Ä VZÀÄA Ñ Pï ¸Ázïå eɪu À ï wgÀÄ£ ì ï DgÁªÀiï PÀgÁ. wvÁèöå ©üvg À ï eÁAiÀiÁß ªÀiÁíPÁ. aAvÁßAZï D¥ÀÄuï ¥ÁnA AiÉÄvÁA ªÁí¼Á£ÁAvï. ªÀÄe í Áå GvÁæA¤ ¨sÀÄgÁÎöåAa ¸ÁºÀ¹Pï PÁt D¤ n¥ÀÄZ à AÉ PÉÆmÉA D¤ ªÀ Ä í e É ¸ÁAUÁvÁ D¸ÁÑ ö å ¸ÀÄgÀAUÁA zÁPÀAiÀiÁÛA’CAPÉÆ: 40 vÀ Ä ªÀ i ÁÌ A ¥À Ä t xÉ Æ qÉ A ªÀÄíuÉÆ£ï UɯÁèöå ªÀ Ä £É Æ ÃgÀ A d£ï ªÉ Ä ¼ÁÛ ¹¯Éé¸ÖÀgï r¸ÉÆeÁ, ªÀÄAiÀÄÆìgï UÁæ A iÀ i ÁÌ Z É Æ D¤Qà £À í A iÀ i ïªÉ ? wvÁè ö åAvïZï ¥ÁvÉÆÛ £ÁªÀÄÆ? RAAiÀiï ºÁAªï zs£ À ïå. PÉêÀ¯ï PÁ®à¤Pï ¸ÀPvÀ ï D¸Áèöågï ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯ÉÆUÁAiÀiï vÉÆ ZÉÆÃgï PÁzÀA§j gÀZÄÀ APï eÁAiÀiÁß, §UÁgï °PÉA Ñ ¸À£Éß²?” vÁZɪÀAiÀiïæ D¸ï¯ÉÆè ¥ÁwÛZÉÆ zÉuÉA¬Æ D¹Ñ UÀgïӔ. zÀĨÁªï ZÀqÆ É è. ¸À£ßÉ ² DvÁÛA AiÉÄvÀ¯Æ É ªÀÄu í ï aAvï¯Áèöå “D¥ÀÄuï ¥sÁvÁæ ¸ÀPAÀ iÀiïè ªÀZÆ É £ï AiÉÄvÁA ±ÁAwPï JzÉƼï vÉÆ ªÀZÉÆ£ï zÉÆãï

10


ªÀiÁgïÑ 2014

ªÀÄíuï vÁuÉ ¸ÁAUï¯ÉèA £ÀíAiÀiïªÉ, °ÃqÀgï? PÁgÀuÁAvÀgï aPÉÌ WÀ¼ÁAiÀiï eÁ° PÉÆuÁÚ vÁPÁ”-ªÀÄu í Á¯ÉA ±ÁAw. “vÁPÁ gÁPÉÆ£ï §¸Áèöågï, ªÀr í ª è iÀ ÁAAiÀiïÌ PÁeÁgï eÁAiÀiïÛ! DªÀiÁÌA PÀ½vï £Á¸ÁÛAZï ¸ÀÄgÉÆå zÀgÁåAvï §ÄqÁvï! GmÁåA, DvÁA DA§ÄqÁåA D«ÄÑ UÁr” - ¸ÀÆZÀ£ï ¢Ãªïß GmÉÆè ªÀÄÄPÉ°. “DvÁA RAAiÀiÁÑöå PÀIJ£ï, °ÃqÀgï?” eÉ«Ä DvÀÄjvï eÁªïß G¨ÉÆ eÁ¯ÉÆ. “PÁuÉÎ vÀÄeÉA ©qïÌ©eÁgï, gÉÊmï lgïß, D¤ QéPï ªÀiÁgïє ¨ÉUï ¥Ángï WÁ¯ïß, vÉÆuÉÆÌ «AZÀÄ£ï zÀQêuï ¢PÁÌPï ¯ÁA¨ï PÀzª À iÀ ÁA PÁrèA ¥ÁwÛ£ï, eÉ«Ä D¤ ±ÁAw vÁZÉÆ ¥ÁmÁèªï

PÁdįÉÆ

PÀj¯ÁVèA. ²RgÁªÀAiÀiÁèöå ¨ÁAzÁà¯ÁVA ¥Áªï°èA wA vÁZÉ©üvÀgï D¤ ¨sÉÆAªÀÛt ªÀZÉÆ£ï ¥À¼AÀ ªÁÑöågï ¥ÀrAè . JPÁ lÆj¸ïÖ UÉÊqÁ ¥ÀjA ªÀÄÄPÉ°£ï D¥Áèöå ¸ÀºÁAiÀÄPÁAPï ¸À«¸ÁÛgï ªÀiÁºÉvï ¢°. ªÀÄÄPïå eÁªïß zÉƤêA ªÀgÁìA D¢A n¥ÀÄàZÉ ¸À¬ÄßPï zÀÄjâuÉ ªÀÄÄPÁAvïæ xÀAAiÀiïxÁªïß ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå §AzÁægï D¤ GUÁÛöå zÀgÁåAvï D¤ vÁgÁéA ¥À¼Éªïß zÀĸÁä£ÁAZÉA ZÀ®£ï ªÀ®£ï eÁuÁ eÁvÁ¯É ªÀļ í Æ É î «±ÀAiÀiï vÁuÉ vÁAPÁA PÀ¼A À iÉÆ.è xÉÆqÁå ªÉ¼Á D¢A vÉÆ JPÉÆZ è ï ºÁAUÁ D¬Ä¯Áèöå ªÉ¼Ágï ºÁåZï ¸ÀĪÁvÉgï D¥ÁÚZÁå D¤ ¸À£ßÉ ²ZÁå ªÀÄzÉA ZÀ¯ï¯Áèöå ¸ÀA¨Á±ÀuÁZÉÆ «ªÀgï¬Ä ¥ÁwÛ£ï vÁAPÁA ¢¯ÉÆ. G¥ÁæAvï

ºÁAvÉè 12 ¥sgÀ PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

11

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

¥sgÀ PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

vÁuÉ vÁAPÁA D¦è C©¥ÁæAiÀiï C² PÀ¼¬ À Äè: “vÁå PÀ¥ÀmÁå ¸À£Éß²£ï D¥ÁÚ «±ÁåAvï ¸ÁAUï¯ÉÆèöå ¸Àgïé ¸ÀAVÛ PÁ®à¤Pï PÁtÂAiÉÆ: vÉÆ vÀ«Ä¼ï£ÁqÁAvï d¯Áä¯Æ É è ªÀĽ í ,î PÀ£ßÀ qÀ D¤ EAVè±ï ªÀiÁvïæ £ÀA í iÀiï PÉÆAQÚ ¨sÁ¸ï¬Æ D¥ÁÚPï PÀ½vï £Á ªÀĽ í ,î ‘¸À¨Ágï ªÀgÁìAxÁªïß ºÁå ¥sÁvÁægï fAiÉÄvÁA’ ªÀÄí½î, C±ÉA vÁuÉ ¸ÁAUï¯ÉÆèöå PÁtÂAiÉÆ KPï-zÉÆÃ£ï ¥ÀÄt £ÀA í iÀiï...” “vÉÆå ¸Àvï £ÀA í iÀiï ªÀÄu í ï vÀÄPÁ PÀ±A É PÀ¼A îÉ °ÃqÀgï?”-eÉ«Ä£ï ¸ÀªÁ¯ï PɯÉA. “¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÀĪÁvÉgï, vÉÆ ºÁAUÁ fAiÉÄvÁ ªÀÄí¼ÁîöåPï gÀÄeÁévï £Á. ºÁå ¨ÁAzÁàAvï

ªÀiÁgïÑ 2014

vÁZÉA ©qïÌ ©eÁgï- ªÀÄíuÉÓ DAiÀiÁÝ£ÁA, §ÄqÀÄ̯É, EvÁå¢ ¸ÁªÀiÁ£ï D¸ÁeÉAiÀiï D¸ï¯ÉÆè. D«Ä KPï ¥Á«ÖA GeÉÆ PÉ°è gÁAzÀuï ¸ÀAiÀiïÛ xÀAAiÀiï vÀ¼Áå¯ÁVA D¸Á. vÉÆ RAAiÀÄìgï gÁAzÁÛ, eɪÁÛ, ¤zÁÛ? KPï aïï, KPï ¥ÉÆvÉA D¤ KPï ¨ÉvÁÌn PÁuÉΪïß ¥Àæª Á¹ eÁªïß vÉÆ ºÁAUÁ DAiÀi Áè . ºÁAUÁ¸Àgï vÁa ft KPï-zÉÆÃ£ï ¢¸ÁAa ªÀiÁvïæ- vÁuÉ ‘gÀAqï£Á¼ï f«vÀªiÀ ï’ ªÀÄu í ï ¥ÀgÄÀ Û£ï ¥ÀgÄÀ Û£ï ¸ÁAUï¯ÉèA vÀĪÀiÁÑöå ªÀÄwPï jUÉÆAPï£ÁV?” “ªÀíAiÀiï, ªÀíAiÀiï! ºÁAªÉA aAvÉèA vÉÆ ªÉÇ¥ÁjA¤ ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvÁèöå D¥Áèöå f«vÁ 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

£ÀA¨ÁæA WÀrAì iÀiÁ

1xÁªïß 48 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀrAì iÀiÁ D¤ vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sg À Á 12


ªÀiÁgïÑ 2014

«±ÁåAvï G®AiÀiÁÛ ªÀÄu í ï!”-«¹ävï ¥ÁªÉÇ£ï ªÀÄu í Á¯ÉÆ eÉ«Ä. “zÀĸÁæöå ¸ÀĪÁvÉgï, D¥ÁÚPï PÀ½vï £Á ªÀļ í Æ É î ¸ÀPÌÀqï ¨sÁ¸ÉÆ vÁPÁ PÀ½vï D¸Ávï. PÀ£ÀßqÀ D¤ EAVè±ï ¥ÀvÁæAZÉÆ zÁ¼ÉÆZï D¸Á vÁZɯÁVA! wA ªÁZÀÄ£ï ¸Àgïé R¨ÉÆæ vÉÆ eÁuÁ eÁ¯Á. DzÁèöå ªÀÄAiÀiÁßöåAvï §AUÁèöåZÉ «Ä¸ÉÛgï GUÁØ¥É PɯÁèöå «±ÁåAvï R¨ÉÆæ, ªÀgÉÆÝöå D¤ ¸ÀAzÀgÀê£ÁA DªÀiÁÑöå vÀ¹éÃgÁåA ¸ÀªÉA bÁ¥ï°èAV £Á? vÉA ¸Àgïé vÁuÉ ªÁZÁèA. D£ïKPï ¸ÀAUÀvï RA¬ÄÑV ªÀÄí¼Áågï vÉÆå vÀ¹égÉÆå ¥À¼É¯Áèöå vÁuÉ D«ÄÑ M¼ÉÆPï zsg À Áèöå ªÀÄu í ÁÛA! D«Ä »AzÁéAaA ¨sÁªï-¨sA À iÀiïÚ ªÀÄu í Æ É £ï zÀĹæAZï £ÁAªÁA

PÁdįÉÆ

¸ÁAUï°èA vÁPÁ! ¥ÀÄuï vÁPÁ D«ÄÑA ¤Ãeï£ÁAªÁA PÀ½vï D¸Ávï! vÀ±A É eÁªïß D«Ä Qæ¸ÁÛAªÁA, PÉÆAQÚ ¨sÁ±ÉaA, D¤ ¨sÁ¨sÁªï D¤ ¨sÀAiÀiïÚ £ÀíAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA vÉÆ eÁuÁ!.....” “¸ÁAiÀiÁâ ªÀÄíeÁå! vÀgï D«Ä ¥sÀnÌjA eÁ¯ÁåAªï £À í A iÀ i ïV vÁZÉ ªÀ Ä ÄPÁgï? ªÉ Ç qÉ Æ ¯ï vÀ ¼ ÁåPÀ q É vÉ Æ DªÉ Ä Ñ ¯ ÁVA G®AiÀiÁÛ£ÁAZï ªÀiÁíPÁ zÀĨÁªï ªÀiÁgï¯ÉÆè vÁPÁ DªÉÄÑ «±ÁåAvï ¸Àvï PÀ½vï D¸Á ªÀÄu í ï. DvÁA vÉÆ DªÀiÁÌA ªÉļÁvï eÁ¯Áågï, D«Ä vÁPÁ ¸Àvï D¸Á PÀ±A É ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÉÆqÁåA, ¥Én”-±ÁAw£ï ¸À®ºÁ ¢°. “¦² D¯ÉÆZÉ£ï vÀÄf! vÉÆ PÉÆÃuï ªÀÄu í ï

ºÁAvÀÄA QvÉè ‘¥ÉìÄÖAUï §æ±ï’ D¸Ávï ªÀļ í îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

13

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

D«Ä vÁZɯÁVA DªÉÄÑ «±ÁåAvï PÀ¼ÀAªÉÑA! vÁPÁ PÀ½vï D¸ï¯ÉA è wvÉA è Zï ¥ÀÄgÉÆ. ZÀrvï D«Ä eÁªïß ¸ÁAUÉA Ñ £ÁPÁ. ¥ÀAiÉÄèA vÉÆZï D¥ÀÄuï PÉÆÃuï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆA¢. vÁuÉ ºÁå ¥sÁvÁæPï D¬Ä¯ÁèöåZÆ É EgÁzÉÆ DªÀiÁÌA PÀ¼A À «Ý. ºÁAªÉA vÉÆ «ZÁgï¯ÁèöåPï ¥sÁ¯Áå ©üvg À ï PÀ¼¯ ÛÀ Æ É RAAiÀiï! zÉÆÃUï ‘§ÄgÁÌzÁj’ ªÀÄAeÉÆnxÁªïß vÀÄeÉÆ ¥ÁmÁèªï PÀgïß ºÁAUÁ DAiÀiÁèöåAvï! D¤ vÁå ZÉÆgÁAZÉÆ UÀÄgÀÄ ºÉÆ PÀ¥n À ¸À£ßÉ ² DªÀiÁÑöå ±Ég í ÁxÁªïßZï ¥ÁmÁèªï PÀgïß DAiÀiÁèV ªÀÄu í ï zÀĨÁªï ªÀiÁgÁÛ ªÀiÁíPÁ!” C±ÉA G®¬Ävï wA dªÀiÁ¯Á¨Ázï PÉ Æ mÁå©ü v À g ï ªÀ Z É Æ £ï ¸À U Áî ö å¤vÁî ö å£ï ¨s É Æ AªÉ Ç APï ¯ÁVè A . ¥À Ä uï vÁAPÁA RAAiÀÄg ì ï¬Ä ¸ÀÄgÀAUÁA ¢¹è£ÁAvï.

ªÀiÁgïÑ 2014

“¸ÀªiÀ Á zÉƤêA ªÀgÁìA D¢A DªÉÄÑ vÀ¸¯ À Áå ¸ÁªÀiÁ£ïå £ÁUÀjPÁA¤ ºÁå ¥sÁvÁæªÀAiÀiïæ, ¥ÁAAiÀiï zÀªÀgÉÑ¥ÀjA £Ávï¯ÉèA ªÀÄí¼Áågï DvÁAZÁå xÉÆqÁå ¯ÉÆPÁPï ¥ÁvÉåAªïÌ PÀ±ïÖ ªÀiÁjÛvï. ªÀÄAiÀÄÆìgÁÑöå n¥Àĸ à ÄÀ ¯ÁÛ£Á£ï D¥ÉA è gÁeï ZÀ®AiÀiÁÛ£Á ZÀqïGuÉA ¸ÀvÁæ (17) ªÀgÁìA ºÁå PÉÆmÁåAvï D¸ï¯ÉÆè ¸ÀA¸Áj ªÉʧªï, ¸ÁéjÛ Sɼï D¤ PÀÄvÀAvÁæ, ¤gÁ¥Áæ¢ ¯ÉÆPÁZÉÆ UÉÆüï, gÀUÁÛZÉA ªÁí¼ï, PÀ±ïÖªÉǼÀé¼É ¸ÉƸÉÛ¯ÁåAZÉA gÀqÉÚA D¤ «¼Á¥ï, ªÉÆgÉÛ¯ÁåAZÉ DPÁè¸ï ªÀgÀÄÚAPï D¸Ázïå. ªÀÄAUÀÄj î Qæ¸ÁÛAªÁAZÁå ºÀeÁgÁAZÁå ºÀeÁgï ¥ÀÆgÀéeÁA¤ DªÀiÁÑöå ¸ÉƪÀiÁå eÉdÄ Qæ¸ÁÛ SÁwgï D¤ vÁZÁå ¸ÀªÀÄrÛ SÁwgï ªÀgÉÆÛ vÁåUï PɯÁ, D¥Éè fÃªï ¸ÀAiÀiïÛ §°zÁ£ï PɯÁåvï ªÀļ í A îÉ vÀÄ«Ä eÁuÁ¸É¯ Û Áåvï. vÁAZÁå 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

ªÁmï ¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ

PÉÆA¨ÉåPï D¥Áèöå vÁAvÁåA ¸ÀjêA ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 14


ªÀiÁgïÑ 2014

DvÁäöåASÁwgï D«Ä DvÁA KPï «Ä£ÀÄmï¨sg À ï ªÀiÁªïß gÁªÉÇ£ï zɪÁ¯ÁVA ¥ÁægÀÛ£ï PÀgÁåA”-ªÀÄíuÉÆ£ï ¥ÁwÛ£ï ¢A© WÁ¯ïß D¥Áèöå ªÀiÁvÁåa vÉƦ PÁrè. ±ÁAw£ï D¤ eÉ«Ä£ï¬Ä ¢A© WÁ¯ïß vÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁªïß ¥Áæg£ ÛÀ ï PɯA É . KPï «Ä£ÀÄmï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï wA G©A eÁvÀZï, eÉ«Ä£ï DvÀÄgÁAiÉÄ£ï «ZÁgÉA è : “n¥ÀÄà ªÀÄAiÀÄÆìgÉÆÑ ¨sÀAiÀÄAPÀgï ªÁUï! Qæ¸ÁÛAªÁAPï vÁuÉ zÀVݯÁA. ©æn±ÁA¤ vÁPÁ ¥ÁqÁªï PÀgïß f«êA ªÀiÁgÉÆ-è EvÉA è ªÀiÁíPÁ UÉÆvÀÄÛ D¸Á, ¥ÀÄuï xÉÆqÁå §ÄPÁA¤ vÉÆ ªÀĺÁ£ï zÉñï¨sÀPïÛ! D¥Áèöå zÉñÁSÁwgï ©æn±ÁA «gÉÆÃzï gÀhÄÄeÉÆ£ï ªÀiÁrÛgï 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

15

PÁdįÉÆ

ªÉįÉÆ!-ªÀÄu í ï D¸ÁªÀÄÆ? ºÁå «±ÁåAvï vÀÄA QvÉA ªÀÄu í ÁÛAiÀiï?” “n¥ÀÄà PÀ¸À¯ÉÆ ªÀĤ¸ï ªÀÄíuï PÀ¼ÉÆAPï vÁå PÁ¼ÁZÁå ZÀjvÉæZÉA xÉÆqÉA CzÀåAiÀÄ£ï PÀjÑ UÀgïÓ D¸Á, J¹¸ÉÖAmï. vÀ±ÉA PÀgÀÄAPï vÀÄA vÀAiÀiÁgï D¸ÁAiÀiïV? ¥sÁªÉÇ vÉ ¯ÉʨÉj æ §ÆPï vÀÄPÁ ºÁAªï ºÁqïß ¢vÁA...” “CAiÉÆåÃ! vÉ ªÁZÀÄAPï PÉÆuÁPï ¥sÄÀ gÀv ì ï D¸Á? D¤ ºÁAUÁ DvÁA DªÉÄÑ ªÀÄÄPÁgïZï KPï ‘ZÀ ¯ É Æ Ñ J£ï¸É Ê PÉ Æ è ¦ ÃrAiÀ i Á’ («±ïéeÁÕ£ïPÉÆñï) D¸ÁÛ£Á, ºÉgï §ÄPÁAa UÀgïÓ PÀ¸° À ?”-¸ÀºÁAiÀÄPÁ£ï D¥Áèöå ªÀÄÄPÉ°Pï ¸Àgïé eÁuÁgï ªÀÄíuï ¥sÀÄPÁgÉÆè. “vÀ±ÉA ªÀÄíuÁ£ÁPÁ, J¹¸ÉÖAmï. vÁå

C£ÀÄß-ªÀÄÄ£ÀÄßa ¸Á«î RAa ªÀļ í îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?


PÁdįÉÆ

ºÉÆUÁî¥ÁPï ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯ÉÆ QgÉÆÌ¼ï ªÀĤ¸ï ¥sÁªÉÇ £ÀíAiÀiï. eÁvÁ wwè ZÀqï ªÀiÁºÉvï DgÁªïß eÁuÁéAiÀiï eÉÆrÑ ªÀÄíf ¸ÀA¬ÄâPï ¸ÀªÀAiÀiï. vÀ±ÉA ºÁå «±ÁåAvï¬Ä xÉÆqÉA eÁuÁA.....” “vÀgï, ¸ÁAUï, ¥Én. ºÁAªï vÁå «±ÁåAvï £ÉuÁ. ºÉÆZï ¥sÁªÉÇ vÉÆ ¸ÀAzÀgïâ £ÀA í iÀiïV?” ±ÁAw£ï vÁPÁ GvÉÃÛ d£ï ¢¯ÉA. “ªÀÄAiÀÄÆìgÁÑöå MqÉAiÀÄgï gÁAiÀiÁZÁå ¥sª À A ÓÉ vï KPï ¥sª À z ÓÉ Ágï eÁªÁ߸ï¯Áèöå ‘ºÉÊzÀgï D°’ZÉA zsAÀ iÀiïæ D¤ C©¯Á±Á eÁuÁ eÁ¯Áèöå gÁAiÀiÁZÁå ¥Àz æ Á£ï ªÀÄAwæ£ï vÁPÁ ¥À¬Äê¯Áå rArUÀ¯ï, ªÀļ í Áågï ºÁå ¸À£ßÉ ²ZÁå UÁAªÁPï, gÀhÄÄeÁPï zsÁqÉÆ.è vÉÆ xÀAAiÀiïÑ ªÉÆgÉÆA¢ ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï PÉÆuÁÚ! ªÉįÉÆè eÁ¯Áågï ªÀÄAiÀÄÆìgïZÉA gÁeï MqÉAiÀÄgï gÁAiÀiÁAZÁå

ªÀiÁgïÑ 2014

ºÁvÁAvï GgÉÛA D¤ ªÀÄAUÀÄîgï EPÉÌÃj (¨ÉzÆ À ßgï)ZÁå £ÁAiÀÄPï gÁAiÀiÁASÁ¯ïZï D¸ÉA Û D¤ G¥ÁæAvï PÉ£g À Á Qæ¸ÁÛAªÁAZÉgï §AzÀqï ¥ÀrÛ£Á. ¥ÀÄuï ºÁå ¸ÀªÉĸÁÛAZÁå zÀ Ä gÁzÀ È ±ÁÖ £ ï ºÉ Ê zÀ g ï D° fPÉ Æ £ï ªÀÄAiÀÄÆìgÁPï ¥ÁnA DAiÉÆè. xÉÆqÁåZï vÉA¥Á£ï vÁuÉ C¸ÀÌvï MqÉAiÀÄgï gÁAiÀiÁ¼ï PÀÄmÁäPï ¥ÁmÁgïxÁªïß ¤PÁîAiÉÄèA D¤ vÁAZÉÆ C¢PÁgï ¥ÀÄjÛ D¥ÁÚAiÉÆè! ¥ÀÄuï £ÁAªÁ vÉQzï ªÀÄgÁåzZ É Áå ¸ÁÜ£Ágï vÁAPÁA GgÀAiÉÄAè . 1761 E¹é w. PÉ£g À Á Qæ¸ÁÛAªÁAZÉgï zÉAªÉÇAPï D¸ÁÑöå RgÁÎa §Ä£Áåzï ¥Àqï¯ÉAè PÀgÁ¼ï ªÀgïì vÉAZï ªÀÄíuÉåvï. vÉzÁ¼Á PÉÆuÉAZï ¸À¥ÁÚAvï vÀjà aAvÀÄAPï £Ávï¯ÉAè ªÁ ¨sÀ«±ïå GZÁgÀÄAPï £Ávï¯ÉèAQ 1784 E¸ÉAé vï, ªÀÄu í ÓÉ ªÉÄdÄ£ï 23 ªÀgÁìA G¥ÁæAvï, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

P¯ À ÁPÁgï eÁAiiÀ Á

ºÉA ¦AvÀÄgï ¸ÀPAÀ iÀiÁèöå ZÁªÁÌAvï ¸ÉÆqÀªïß vÀÄ«Ä PÀ¯ÁPÁgï eÁAiÀiÁ 16


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

QvÉ A WÀ q Ávï ªÀ Ä í u ï. vÁå ‘RgÁΒa §Ä£Áåzï ¥Àqï¯Áèöå zÉÆãïAZï ªÀgÁìA¤ ‘¨ÁAzÁà Z É A PÁªÀ i ï’ ¸À Ä gÀ Ä eÁ¯É A ªÀÄíuÉåvï! ªÀÄAUÀÄîgï¬Ä ¸ÉgÉÆé£ï DªÉÆÑ zÀQêuï PÀ£Àßqï f¯ÉÆè 1763 E¸Éé ¥ÀgÁåAvï ¨ÉzÀÆßgï (EPÉÌÃj)ZÁå £ÁAiÀÄPï gÁAiÀiÁAZÁå ºÁvÁSÁ¯ï D¸ï¯ÉÆè. vÁå 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

17

»AzÀÆ gÁAiÀiÁAZÁå ºÁvÁSÁ¯ï PÀ²Ö eÁªÁ߸ï¯Áè ö å Qæ ¸ ÁÛ A ªÁAZÉ A PÀ g Áâ g ï §gÁå£ï ZÀ¯ÁÛ¯ÉA. ¸ÁUÀé¼ÉAvï ªÉ¥ÁgÁAvï D¤ vÁå gÁAiÀ i ÁAZÁå £À ª À Ì g É A vï¬Ä Qæ¸ÁÛAªï ªÀÄÄPÁgï D¸ï¯Éè. D¥Éè «Ävïæ eÁªÁ߸ÁÑöå UÉÆAAiÀiÁAvÁèöå ¥ÉÆÃgÀÄÑV¸ÁAPï D¤ ¥Á¢æAPï ºÁå

ºÁå ZÁªÁÌAvï ¸À¨Ágï ¸À¨ïÝ °¥ÉÆ£ï D¸Ávï. vÉ vÀÄ«Ä ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

gÁAiÀiÁA¤ D¥Áèöå gÁeÁAvï gÁªÉÇAPï ¸ÁévÀAvïæöå ¢¯Áèöå£ï Qæ¸ÁÛAªï¥Àuï ªÁqÉèA. ¸À¨Ágï ¥Á¢æA¤ AiÉÄêïß £ÀªÉÇå £ÀªÉÇå ¦ügÎÀ eÆ É ¸ÁÜ¥£ À ï PÉ¯Æ É å. ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå ¥ÀgÁßöå §AzÁæ g ï ¥É Æ ÃgÀ Ä Ñ V ¸ÁA¤ D¦è ¥s À ª ïÓ zÀªÀgïß oÁuÉ GUÀqÉèA. ¥ÀÄuï zÀ Ä gÁzÀ È ±ÁÖ £ ï PÀ æ ª É Ä Ãuï ºÉ A gÁdé m ï C¸À Ì vï eÁ¯Áè ö å£ï 1963 E¸É é Avï ªÀÄAiÀÄÆìgÁÑöå ºÉÊzÀgï D°£ï vÉA ©üvÀgï WÁ¯ÉA!.....” “¨ÉzÀÆßgïZÉÆ gÁAiÀiï ¥ÀÄt §¼Á¢Pï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè eÁ¯Áågï, zÀQêuï PÀ£ÀßqÁa ZÀjvÁæ zÀĹæZï eÁw. ºÉÊzÀgï D°Pï D¤ n¥ÀÄàPï ºÁAUÁ gÁdémï ZÀ®AªïÌ DªÁÌ¸ï ªÉļÉÆÛZï £Á. £ÀíAiÀiïV, °ÃqÀgï?” «ZÁgÉèA eÉ«Ä£ï. “PÀgÉPïÖ, J¹¸ÉÖAmï. zÀQêuï PÀ£ÀßqÁZÁå 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

É zÄÀ £ï ¸Æ PÁqÁ

Qæ¸ÁÛAªÁAZÉgï KPï ©ügÁAPÀļï RgïÎ AiÉÄÃeÉAiÀiï ªÀÄíuï zɪÁ£ïAZï ¤jä¯ÉèA ªÀÄíuï ¢¸ÁÛ. D«ÄÑ Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄqïÛ DgÀA¨ï eÁ¯Áèöå WÀqåÉ xÁªïß ªÀÄíuÓÉ DªÀiÁÑöå ¸É Æ ªÀ i Áå eÉ d Ä Qæ ¸ ÁÛ Z Áå PÀ ± ÁÖ A D¤ ªÉ Æ gÁÚ Z Áå PÀ ê u ÁxÁªïßAZï vÁZÁå ¸À¨Ágï ¥ÁmÁèªïzÁgÁAPï §AzÀqï D¤ ªÀiÁrÛgï¥Àuï ZÀÄPï¯ÉèA £Á. dÄzɪÁAxÁªïß zsÀgïß, gÉƪÀiÁUÁgÁA¤ D¤ zÀĸÁæöå zÀĸÁæöå PÁ¼Ágï ««zï UÁAªÁÑ ö å gÁAiÀ i ÁA¤ ¯É à Pï-«ÄÃvï £Ávï¯Áèöå Qæ¸ÁÛAªÁAPï zÀVݯÁA D¤ f«ê A ªÀ i ÁgÁè A . vÀ ± É A DªÀ i ÁÑ ö åZï ¥ÀÄgÀéeÁAPï¬Ä PÀ±ïÖ ¸ÉƸÀÄAPï ªÉļÁîöåvï D¤ ºÀ e ÁgÁAZÉ Æ ºÀ e Ágï ¯É Æ ÃPï ªÉǼÀé¼ÉÆ£ï ªÉįÁ ªÀÄí¼ÉîA ºÁå PÁ¼ÁZÁå xÉÆqÁåAPï PÀ½vï £Á eÁAªïÌ ¥ÀÄgÉƔ

(ZÁ®Ä D¸Á)

JPÁ ¥ÀAUÁØAvï AiÉÄAªÉÇöÑ å f« ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

18


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

PÉÆAQÚ GvÁæA - ªÁ¥ÀjÚ zÉƼÁåAPï ªÁ¸ÁåPï ªÀiÁqÁPï gÀÄPÁPï UÁ¼ÀÄAPï ªÁ¼ÀÄAPï UÁAiÀiïÌ ¨Á¼ÁêPï ¯ÁlÄAPï ¥ÉlÄAPï qÀ¨ÁâöåPï ¦Ãmï UÉÆAªï ZÁQæ zÉÆAQî zÀÄqÀÄ zÁ£ï ¨sÄÀ PÉPï GzÀPï ²vï ªÉÇe í A É ¨Á¼ÁPï DUÉäAvï ¦Ãmï ¯Ámï ªÀiÁmï WÁmÁPï WÁmÁgï £ÁíuåÉ Avï PÀÄeÁßAvï RmÁèöågï ªÀiÁ¸ÉîPï 19

-

ZɸÁäA PÁA¨ï DqÉA jÃ¥ï ZÁ¼ïÚ ªÁ½Ú vÁ¼ÉÚA ¥Á¼ÉA Ú ¯ÁmÉA Ú ¥ÉmA ÚÉ zsÁAPÉÚA ¯ÁmÉÑA zÉƼÉÆÑ PÀjÑ ªÉÆrÑ ®ÄmÉÆÑ ¢AªÉÑA SÁAªÉÑA ¦AiÉÄAªÉÑA eÉAªÉÑA ªÁíªÉÇAªÉÑA £ÁítAªÉÑA ±ÉuÁAªÉÑA zÉƼÉÑA ªÉÇrÑ PÀgÉÑA ZÀqÑÉA §¸ÉÑA £ÁíAªÉÑA gÁAzÉÑA ¤zÉÑA ¥ÁUÉÑA

ªÀÄĸÁî£ï ¨sÁvï vÁAzÁîa ªÀÄ£ÁêAa ªÉÆqÉÌPï DAiÀiÁÝ£ÁA d¼Éƪï UÀ¼ÁåPï PÉƬÄÛ PÉA¼Éâ ¥sÄÀ ¯ÁAPï ZÉÆgÁPï ¨ÁAiÉÄPï GAzÁæPï ZÁ¨ÉÆAPï °A¨ÁåPï ZÁ¨ï¯ÉÆè ªÀiÁqÁa PÁmï ¥Ámï PÀÆqï ªÁmï Egï jÃuï UÀ¼ÁåAvï vÀ¼ÁåAvï ªÉÄgÉgï SÁAqÀÄAPï UÉÆmÁåAvï vÁmÁåAvï

-

SÁAqÉÑA §qÀAªÉÑA zÀÆ¸ï ¨sÁ¸ï UÀ¸ï WÁ¸ï ¯Á¸ï ¥Á¸ï ¥Áeï ªÉÄÃeï ªÁeï ¸ÀeÁ ®eï ªÀiÁdgï ªÀÄÆAiÀiï ¨ÉÆÃAiÀiï WÁAiÀiï ¥ÉÆÃAiÀiï ¸ÀÄlAiÀiï ¥sÀÄlAiÀiï £ÉlAiÀiï ¥À¼É ¨ÁjÃPï ¥sÁjPï PÁA¦uï ¸Á¼ÀPï vÀ¼Æ É Ö ªÀÄĸÁ¼ï UÉÆgÁéA zÀÆzï

UÉÃè r¸ï gÉÃUÉÆ


PÁdįÉÆ

ªÀiÁgïÑ 2014

gÁ£ÁAvÉÆè gÀÆPï D¤ zÀÄgÁ±Éa ªÀiÁívÁj @UÁ©æAiÉįï CUÉÃgÁ, ¨ÉAUÀÄîgï

JPÁ PÁ¼Ágï KPï ªÀiÁívÁgÉÆ D¤ KPï ªÀiÁívÁj fAiÉÄvÁ°A. w ªÉƸÀÄÛ zÀÄ©îA D¸ï°èA. KPï ¢Ã¸ï ªÀiÁívÁgÉ£ï ªÀiÁívÁgÁåPï ¸ÁAUÉèA: ‘ªÀiÁívÁgÁå, gÁ£ÁPï ªÀZÉÆ£ï KPï gÀÆPï PÁvÀÄ£ æ ï ºÁqï. vÉÆ d¼Àªïß DªÉÄA Ñ WÀgï aPÉÌ G¨É£ï D¸ÉÑ¥ÀjA PÀgÁåA’ ‘eÁAiÀiïے ªÀÄu í Á¯ÉÆ ªÀiÁívÁgÉÆ. PÀÄgÁqï Wɪïß gÁ£ÁPï UɯÉÆ. gÁ£ÁPï UÉ¯Æ É Z è ï JPÁ gÀÄPÁPï vÁuÉ vÀ¯Á¸ï PɯÉÆ. vÁå gÀÄPÁPï PÁvÀÄæAPï vÁuÉ PÀÄgÁqï G¨ÁgÁÛ£Á PÀÆqÉA è vÁPÁ DAiÀiÁ̯ÉA gÀÆPï ªÀÄ£ÁêAZÁå vÁ¼Áå£ï G®AiÀiÁÛ. ‘NAiÀiï, zÀAiÀiÁPÀgïß ªÀiÁíPÁ PÁwæ£ÁPÁ,

ªÀiÁívÁgÁå vÀÄPÁ PÀ±ïÖ AiÉÄvÁ£Á ºÁAªï PÀĪÉÆPï PÀgÁÛA’. ªÀi Áí v ÁgÁå£ï ©üAiÉÄ ªïß PÀÄ gÁqï ¸ÀPÀAiÀiïè UÀ¼À¬Äè. E¯ÉÆè ªÉÃ¼ï ªÉÇUÉÆ gÁªÉÇ.è D¯ÉÆZÉ£ï PɯÁå G¥ÁæAvï D¥Áèöå WÀgÁ ¥ÁnA UÉ¯Æ É . WÀgÁ ¥Áªï¯ÉÆèZï ¸ÀUÆ É î «±ÀAiÀiï ªÀiÁívÁgÉPï ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆ.è ªÀiÁívÁj ¸ÁAUÁ¯ÁVè: ‘vÀÄA PÀ¸À¯ÉÆ ªÀÄÆgïÌ! DvÁAZï vÁå gÀÄPÁ¯ÁVA ªÀZï. DªÀiÁÌA KPï WÉÆqÉÆ D¤ KPï UÁr ¢ ªÀÄíuï «ZÁgï. D«Ä EvÉè ¢Ã¸ï ZÀ¯ï¯ÉA è ¥ÁªÀ£ÁAV?’ ‘eÁAiÀiïÛ. vÀ±A É Zï PÀgÁÛA’ ªÀÄíuï ªÀiÁívÁgÉÆ ¸ÁAUÉÆ£ï ªÀiÁvÁåPï KPï vÉƦ WÁ¯ïß gÁ£ÁPï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÉÆè.

20


ªÀiÁgïÑ 2014

gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ ¸Àjê£ï ªÀZÉÆ£ï «ZÁgÉèA ‘gÀÄPÁ gÀÄPÁ! ªÀiÁívÁj ¸ÁAUÁÛ vÀĪÉA DªÀiÁÌA KPï WÉÆqÉÆ, KPï UÁr ¢ÃeÉ ªÀÄíuï ‘eÁAiÀiïے ªÀÄí¼ÉA gÀÄPÁ£ï. ‘WÀgÁ ªÀZï’. ªÀiÁívÁgÉÆ WÀgÁ ¥ÁnA UɯÉÆ. ¥À¼ÀAiÀiÁÛ£Á-WÀgÁ ªÀÄÄPÁgï WÉÆqÉÆ D¤ UÁr D¸ï°è. ‘¥À¼É ªÀiÁívÁgÁå’ ªÀÄíuÁ° ªÀiÁívÁj. ‘DvÁA D«ÄA¬Ä JPÁ ªÀ Ä mÁÖ P ï DAiÀiÁèöåAªï. ¥ÀÄuï DªÉÄA Ñ WÀgï ¥ÀÆgÁ ¥ÀgÀÌmï. ªÀZï gÁ£ÁPï ªÀZÉÆ£ï vÁå gÀÄPÁPï «ZÁgï. DªÀiÁÌA KPï £ÀªÉA WÀgï ¢Ã ªÀÄíuï. vÁuÉ ¢¯Áågï¬Ä ¢¯ÉA’. ªÀiÁívÁgÉÆ gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ¯ÁVA ªÀZÉÆ£ï £ÀªÉA WÀgï eÁAiÀiï ªÀÄíuï «ZÁj¯ÁUÉÆè. ‘eÁAiÀiïÛ, WÀgÁ ªÀZï’

PÁdįÉÆ

ªÀÄí¼ÉA gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ£ï. ªÀiÁívÁgÉÆ WÀgÁ ¥ÁnA UɯÉÆ. vÁPÁ M¼ÉÆPïZï ªÉÄ½î £Á. ¥ÀgÁßöå WÀgÁZÁå eÁUÁågï KPï £ÀªÉA WÀgï gÁªÁèA. zÉÆUÁA¬Ä ¨sÀÄgÁÎöåA¥ÀjA ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥Á«èA. ‘QvÉA ªÀiÁívÁgÁå, vÀĪÉA ¥ÀgÀvï vÁå gÀÄPÁ¯ÁVA ªÀZÉÆ£ï xÉÆrA PÀÄAPÁØA, UÉÆgÁéA, ªÁ¸ÁæAPï ¢ ªÀÄu í ï «ZÁgÁèöågï PÀ ± É A ? vÁuÉ ¢¯Áågï¬Ä ¢¯É A . G¥ÁæAvï DªÀiÁÌA ZÀrÛPï PÁAAiÀiï £ÁPÁ±ÉA ¢¸Áے’ ªÀÄíuÁ° ªÀiÁívÁj. ªÀiÁívÁgÉÆ gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ ¸ÀjêA ªÀZÉÆ£ï UÉÆgÁéA, ªÁ¸ÁæA eÁAiÀiï ªÀÄíuï «ZÁj¯ÁUÉÆè. ‘eÁAiÀiïÛ WÀgÁ ªÀZï’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ gÀÆPï. ªÀiÁívÁgÉÆ WÀgÁ ¥ÁnA UɯÉÆ. vÁPÁ C¥Àj«Ävï ¸ÀAvÉƸï eÁ¯ÉÆ. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ

ºÁå ¯ÉPÁa dªÁ¨ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 21


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

DAUÁÚAvï UÉÆgÁéA, ªÁ¸ÁæA, PÀÄAPÁØA gÁªï°èA. ‘¸ÀAiÀiï D¤ DªÀiÁÌA QvÉAAiÀiï £ÁPÁ’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ªÀiÁívÁgÉÆ.. ‘vÀ±ÉA £ÀíAiÀiï ªÀiÁívÁgÁå, ¥Àgv À ï ªÀZÆ É £ï E¯Éè±É ¥ÀAiÉÄê eÁAiÀiï ªÀÄíuï «ZÁgï’ ‘ªÀiÁívÁgÁå£ï gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ¯ÁVA ªÀZÆ É £ï ‘¥ÀAiÉÄê eÁAiÀiï’ ªÀÄu í ï «ZÁgÉA è . ‘eÁAiÀiïÛ WÀgÁ ªÀZï’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ gÀÆPï. ªÀiÁívÁgÉÆ WÀgÁ ¥ÁnA UɯÉÆ.

¥À¼ÀAiÀiÁÛ! ªÀiÁívÁj ¥ÀAiÉÄê ªÉÄeÁÛ. ‘DvÁA ¥À¼ÀAiÉÄèAAiÀiïVà ªÀiÁívÁgÁå D«Ä QwèA UÉæøïÛ!’ ªÀÄíuÁ° ªÀiÁívÁj. ‘¥ÀÄuï ºÉA¬Ä GuÉAZï DªÀiÁÌA. C¤Qà eÁAiÀiï. DªÀiÁÌA ¥À¼ÉAiÀiÁèöågï ¸ÀPÁØA¤ ©üAiÉÄAªÁÑöå¥j À A eÁAiÉÄÓ. vÉzÁ¼Á ªÀiÁvïæ D«Ä ¨ÉÆêï UÉæøïÛ eÁvÁAªï. ªÀZï ªÀiÁívÁgÁå vÁå gÀÄPÁ ¸ÀjêA ªÀZÉÆ£ï DªÀiÁÌA ¥À¼É¯Áågï ¸ÀPÁØA¤ ©üAiÉÄAªÁÑöå¥j À A PÁAAiÀiï ¥ÀÄuï¬Ä PÀgï’

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234

£ÀA¨ÁæA WÀrAì iÀiÁ

1xÁªïß 67 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀrAì iÀiÁ D¤ vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sgÀ Á 22


ªÀiÁgïÑ 2014

ªÀÄíuï «ZÁgï. ªÀiÁívÁgÉÆ gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ ¸ÀjêA UÉ ¯ É Æ . vÀ ± É A PÀ g À Ä APï gÀ Ä PÁPÀ q É «ZÁj¯ÁUÉÆè. ‘vÀ ± É A Zï eÁA«Ý WÀ g Á ªÀ Z ï’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ gÁ£ÁAvÉÆè gÀÆPï. ªÀiÁívÁgÉÆ WÀgÁ UɯÉÆ. ¥À¼ÀAiÀiÁÛ WÀgÁ ¨sÉÆA«Û ªÉƸÀÄÛ duï gÁPÀé° WÀ g ï gÁPÁÛ v ï. ¥À Ä uï ªÀ i Áí v ÁgÉ P ï D¤Pï¬Ä ¥ÁªÉèA £Á. ‘QvÉA ªÀiÁívÁgÁå?’ ªÀÄu í Á° ªÀiÁívÁj. ‘DvÁA QvÉA eÁAiÀiïVà ªÀļ í Áågï ºÀ¼Z îÉ Áå ¸ÀPÁØA¤¬Ä DªÉÄÑ SÁwgï WÉƼÀeÉ, vÉA ¸ÉÆqÁèöågï DªÀiÁÌA eÁAiÀiï eÁ¯ÉA è ºÉgï QvÉAAiÀiï £Á. DvÁA DªÉÄPÑ q À É ¸ÀPÌÀqï¬Ä

PÁdįÉÆ

D¸Á’. ªÀiÁívÁgÉÆ gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ¸ÀjêA UÉ¯Æ É D¤ D¥Éè ¨ÁAiÉÄ£ è ï ¸ÁAUï¯É¥ è j À A PÀjeÉ ªÀÄu í ï ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆ.è gÀÆPï ªÉƸÀÄÛ ªÉÃ¼ï ªÉÇUÉÆ D¸ï¯ÉÆè. G¥ÁæAvï ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè ‘eÁAiÀiïÛ WÀgÁ ªÀZï. »Zï ¤ªÀiÁuÉ ¥Á«ÖA vÀÄ«ÄÑ C¥ÉPÁê eÁj PÀj’Ñ . ªÀiÁívÁgÉÆ WÀgÁ ¥ÁnA DAiÉÆè. ¥À¼ÉvÁ£Á QvÉA! xÀAAiÀiï PÁAAiÀiï £Á. ¥ÀgÉßA WÀgï ªÀiÁvïæ D¸Á. vÁAvÀÄA vÁa ¨ÁAiÀiïè ªÀiÁívÁj §¸Áèöå. ¸Àgïé ¯ÉÆPÁ£ï D¥ÁÚa ¸ÉªÁ PÀjeÉ ªÀÄíuï D±É¯Áèöå zÀÄgÁ±ÉZÉ ªÀiÁívÁgÉPï gÁ£ÁAvÁèöå gÀÄPÁ£ï C² ²PÁê ¢°è. 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸ÁgÌÉ A Pg À Á

¦AvÀÄgÁA ¸ÁjÌA PÀgÁêvïV? 23


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

¸À¨ÁÝA - UÉÆAzÉƼï - 136

WÀqÁÚgï: ¦AiÉįï, ¥ÀÄvÀÆÛgï 1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

£ÁAªï:........................................................................................................................ «¼Á¸ï:........................................................................................................................ ..................................................................................................................................... 1

2

¸À

UÁîöå

vï £Á

PÁA

¸ÀÛ

3

nÖ Uï

4

£ï

ªÉÄ ¯ÉÆ ¸Á j

PÀÄ ¸ÀÄ 5

ªÀÄ £ï ¯É

UÉÝ ªÀiÁ

6

D 7

¸Á «î

vÁå

ªÀ

gÉÆâ

8

qÁ L

9

w

ªÀ 10

¥À gÀÄ w

d£Égï ªÀÄAiÀiÁßöåZÁå ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼÁZÉA (135) ¥s½ À vÁA±ï ¥ÀAiÉÄAè : C«æ¯ï ¦gÉÃgÁ D/o PÉ£ßÉ r ¦gÉÃgÁ ºÉª¤ É è Qéãï, £ÁqÁ ¥ÉÆøïÖ PÀÄAzÁ¥ÀÄgï-576 230 zÀĸÉAæ : ¸É°£ï r¸ÉÆeÁ £ÁVæ ºÁªïÓ DåAqï ¥ÉÆøïÖ ¸ÀfÃ¥À ªÀÄÆqÀ «¯ÉÃeï §AmÁé¼ï- 574 231

24


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

±ÀgÁÛA 1. 2. 3. 4.

E£ÁªÀiÁA

ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. ¥ÀAiÉÄèA D¤ zÀĸÉAæ PÁdįÁågï ¥ÀgÀÎmï¯ÉèA PÀÆ¥À£ï ªÀiÁvï ªÁ¥ÀgÉÑA. (JPÉÃPï ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ) JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. (E£ÁªÀiï ªÉļï¯ÁèöåA¤ vÀÄ«ÄÑ eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: ªÀ g À Î t PÉ Æ uÁZÁå £ÁAªÁgï 20-03-2014 zsÁreÉ ªÀÄí¼ÉîA ºÁå «¼Á¸ÁPï Kajulo Crossword, Bishop's House, PÀ¼A À ªÉÑA) Kodialbail, Mangalore - 575 003.

ªÀÄÄPÁgï 3. _______ ¸À ªÀiÁvïæ JPÁ PÁvÉÆ°PÁ£ï WɪåÉ vï 2+4=6 8. D¤.... ªÀÄí¼ÉîA: ``..... ºÁAªï _______ ¢¯ÁA’’ (zsÀ.PÀÈ.«Ã¸ï) 2+2+2+1=7 ¥ÁnA 2. EvÉA è .... ªÀÄu í Á¯ÉÆ: “..... ªÀÄ£ÁêPÄÀ ¼ÁZÉgï _______’’ (dÄ. ¸ÀvÁæ) 4+3=7 6. ¸À g ïÎ D¤ _______ zÉ Ã ªï D¥É Ú A gÀZï¯Áèöå ¸Àgïé f«APï ¸ÁA¨Á¼ÁÛ 3+3=6 ¸ÀPAÀ iÀiïè 1. Qæ¸ÁÛAªï- ¥À«vïæ ¸À¨Z É Áå ªÀr í ¯Á ªÀÄÄPÁgï eÁvÁvï 3 2. ‘PÉ Æ uÁ «±ÁåAvï vÉ Æ _______ G®AiÉÆè....’’ ªÀÄí¼ÉîA (dÄ-vÉgÁ) 2 7. PÉÆÃuï vÉÆ ªÀĤ¸ï-ªÀÄgÉå..... (¨sÁUɪA À vï

ªÀÄgÉåZÁå VvÁAvÉÆè ¸À¨ïÝ) 2 ªÀAiÀiïæ 4. zÉêïzÀÄvÁ£ï... ¥À«vïæ.... D¤ ¥À¼É vÀÄf _______ PÀgï....’’ (®ÆPï-KPï) 3 5. EvÉèA.... ‘¥ÀÄuï... zÀ¸ÀÄÛgï _______?’ (dÄ-CmÁæ) 2+2=4 9. ±ÉQA _______ ªÉüï vÁZÉÆ. D¥Áèöå ...... (¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥ÁÛöåZÁå VvÁAvÉÆè ¸À¨ïÝ) 3 10. ¸ÀAvÉƸÁ£ï.... ¸ÉƪÀiÁå vÀÄeÉ _______ DAiÀiÁèöåAªï («Ä¸ÁZÁå ¥Àª æ ÃÉ ±ï VvÁAvÉÆè ¸À¨ïÝ) 3 11. _______ ZÁ°ZÁåA¤ vÁAa ZÁ¯ï ¸ Á jÌ PɯÁ å ² ª Á Ai Ài ï v Á APÁ A ¸ÀgÁÎgÁeÁAvï jÃUï D¹Ñ £Á 4

FRESTON MARKETING # 7, Shivabagh Commercial Complex, Kadri, Mangalore - 575 002.

Ph: 91-824-4262699 Fax: 91-824-4262524

People First

FOR TRAINING ON PERSONALITY DEVELOPMENT BUSINESS ASSOCIATE: AFA (M) PVT. LTD., MANGALORE CONTACT: 99020 76033

Mobile: +91-99020 76030/99020 76031/99020 76032

E-mail: teamfreston@gmail.com; website: www.freston.in * LIFE INSURANCE * HEALTH INSURANCE * VEHICLE INSURANCE * TAX PLANNING * PENSION PLANNING * MUTUAL FUNDS * SMALL SAVINGS * PMS * SHARES * BONDS * DEMAT

25


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý -53 1. 2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

DªÀiÁÑöå gÀÄPÁPï ¥ÀAzÁèöå£ï ¥sÀÄmÁèöå DAQæ ¨ÁAzÀÄ£ï WÉvÁvï eÁ¯ÁåjÃ, UÁAmï WÁ°£ÁAvï d¯Áä¯Éè zÉÆVà ¸ÁAUÁvÁ, ªÁqÉè ¸ÁAUÁvÁ, JPÁªÉÄPÁPï ¥À¼É£ÁAvï. ºÁvï ¯ÉUÀÄ£ï ¯ÁAiÀiÁßAvï. ºÉgÁA¤ JPÁèöåPï E¯Éè±ÉA zÀÄPÀAiÀiÁèöåjà zÉÆVà ¸ÁAUÁvÁZï gÀqÁÛvï. PÉÆÃuï vÉ ¸ÁAUÁ ¥À¼ÉªÁåA zÉÆÃUï ¨sÁ¨sÁªï ªÀiÁvÁåPï ªÀiÁvÉA ¢Ãªïß ¤zÁÛvï, PÉzÁ¼Á PÉzÁ¼Á ¸ÀÄPÉÆ£ï §Adgï D¸ÁÛvï JPÁ PÀ z É ¯ Ágï ¥ÁAZï duï §¸Áèöåvï, PÀzÉ¯ï ¸ÀPÀÌr D¥ÀÄqÁÛvï ¥À Ä uï JPÁªÉ Ä PÁPï D¥À Ä Ø A Pï ¸ÀPÀ£ÁAvï aPï aPï nPï nPï ¸ÀÄPÉÚA, WÀgï gÁPÉÚA PÁ¼ÁÌöå PÀÄqÁAvï SÁ¦æ §¸Áè ¥ÀAiÉÄèA ¥ÀgÀÓ½Pï ¸ÀÄAzÀgï gÀAUï

gÀAUÁ¼ï, ªÀiÁVgï PÁ¼ÉÆPÁ PÀÄqÁAvï PÁ¼ÉA ªÀiÁdgï 9. zÉÆÃ£ï ºÁvï D¸Ávï ¥ÁAAiÀiï £ÁAvï, UÀ¼ÉÆ D¸Á vÀQè £Á, vÉÆ £ÁvÁèöågï vÀÄPÁ ªÀiÁ£ï £Á 10. zÉƼÁåAPï ¯ÁVA, ¥ÁAAiÀiÁAPï ¥ÀAiÀiïì

-:±ÀgÁÛA1. ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. 2. JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. 3. eÁ¦ zsÁqÁÛ£Á vÀÄ«Ä vÀĪÉÆÑ «¼Á¸ï D¤ ¥sÉÆãï/ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï dgÀÆgï WÁ¯ÉÑA. 4. eÁ¦ JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁUÁÝgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï. 5. eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 20-03-2014

E£ÁªÀiï : ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ ¢¯Áèöå JPÁèöåPï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ

§ÄPÁZAÉ ªÉÆïï: 60/-

-:zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï:Kajulo Huminn Bishop's House Kodialbail Post Mangalore - 575 003.

26


ªÀiÁgïÑ 2014

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý – 52 ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ 1. DA¨ÉÆ 2. eÉÆÃvï, eÉÆvÁÌgï D¤ UÁzÉ PÉƸÉÑ 3. DuÁ¸ï 4. PÀĪÁ¼ÉÆ

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý-52 ¥s½ À vÁA±ï ¸ÉÆqÉg Û ï E£ÁªÀiï: gÉÆeÁjAiÉÆ gÉÆræU¸ À ï ¸ÉÃAAiÀiïÖ GgÀÄì¯Á ¨ÉÆÃjØAUï, ¨ÉÆüÁgï, gÉÆeÁjAiÉÆ EUÀgÓÉ ¥ÁmÁèöå£ï ªÀÄAUÀÄîgï - 575 001

5. PÁeï D¤ © 6. DPÁ¸ï, ¸ÀÄgÉÆå D¤ ZÀAzïæ 7. ªÁgÉA 8. °QvÁA 9. ¦gÀÄèPï 10. vÁPï ZÁ¼ÉÆÑ PÉƪÉÇî

(vÀÄPÁ E£ÁªÀiï eÁªïß 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t ¯Á¨Áèöå. » PÉÆuÁZÁå £ÁAªÁgï zsÁreÉ ªÀÄí¼îÉA PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁPï PÀ¼AÀ ªÉÑA)

ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiï£ÁåAvï PÁdįÉÆ vÀÄPÁ ZÀÄPÀ£Á¸ÁÛA ªÉļÀeª É ÄÀ Æ zÀAiÀiÁPÀgÀÄ£ï vÀÄPÁ ¥ÉƸÁÖgï AiÉÄAªÁÑöå PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁZÉA PÀªÀgï ¥À¼É. vÁZÉgï vÀÄeÁå «¼Á¸Áa aÃmï aqÁÌAiÀiÁèöå. dgï vÁAvÀÄA March 2014 C±ÉA bÁ¥ÁèA vÀgï vÀÄf ªÀgÎÀ t ªÀiÁgïÑ ªÀÄAiÀiÁßöåAvï DPÉgï eÁvÁ.

ªÀgÎÀ t £ÀA§gï

0605 (0)

606 March 2014

LEVIN D'SOZA 16 PAJARE HOUSE vÀÄPÁ PÁdįÉÆ ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA ¥ÁªÀeÉ HOSABETTU POST vÀgï vÀĪÉA w ªÉVAZï £À«ÃPÀÈvï PÀjeÉ. VIA MOODBIDRI-574 227

27


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -176 ¥s½ À vÁA±ï E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: vÀÄeÉPq À É G®AªïÌ gÁªÉÇ£ï vÁPÁ E¸ÉÆ̯ÁAvï ªÉļÉÑA zÀÆzï ZÀÄPÉèA -eÉÆ«mÁ gÉÆræUÀ¸ï Dgï.¹. EUÀgÉÓ ¯ÁUÁìgï ²gÁéA, GqÀĦ- 574 116

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆèöå eÁ¦: ¸ÀzÁAAiÀiï ªÉÆUÁ£ï G®AªÉÑA vÀÄA Deï ¥À¼Éªï᪎ ¥À¼ÉAiÀiÁßvÁèöå§j PÀgïß UɯÉAAiÀiï-eÉÆAiÉįï gÉÆræU¸ À ï, ²gÁéA; nZÉj£ï UÀtÂvÀ ¥ÀjPÉêAvï ¸ÀPÁØAPï £ÉPÉvïæ ¢¯ÁA D¤ ªÀÄíeÁå E±ÁÖPï ZÀAzïæ ¢¯Á zÉPÀÄ£ï gÀqÁÛ¯ÉÆ-eÉøÀ£ï r¸ÉÆeÁ, ±ÀAPÀg¥ À ÄÀ gÀ; vÁZÁå UÀgÀÝ£ÁZÁå UÉÆmÁåZÉÆ ªÀiÁlªï G¨ÉÆ£ï UɯÁ zÉPÀÄ£ï gÀqÁÛ¯ÉÆ-gÉñÁä ¹PÉéÃgÁ, ¥ÀÄvÀÆÛgï; ¯ÁqÀÄ, UÀļÉÆå, Qr, ZÁPÉÆèöå ¥ÀÄgÁ PÀĸÁégï SÁ° D¤ AiÉÄAªÉÇÑ D¸Á ¥ÁæfvïPÁ¼ï ªÀÄí¼ÉA wvÉèAZï-QÃvï, PÀAPÁßr; vÁPÁ nZÉj£ï ¥ÀjPÉêAvï vÁA¨ÉØ VÃmï D¬Ä¯ÁèöåPï ¥À¥ÁàPï D¥Àªïß ºÁqï ªÀÄí¼ÁAgÉñÁä ¯ÉÆèÉÆ, PÀÄ¥Éà¥z À ª À ï.

vÀ¹g é É ¸ÀàgÆ É Ý -176 ¥s½ À vÁA±ï

E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: PÀvÁÛöåZÉgï ¸ÀzÁAZï ªÀÄíf ¸ÀªÁj ªÁmï ZÀÄPÉÆ£ï ¥ÁªÉÇèA ºÁAUÁ ºÁAªï ¥ÀAiÀiÁÚj -eÁåPÀì£ï r¸ÉÆeÁ eÉÊeÁåPÀì£ï «¯Áè ªÉÄÃAiÀiïß gÉÆÃqï, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ GqÀĦ - 574 115

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆöè å eÁ¦: ªÀiÁíPÁ ¥ÉmÆ É ¯ æ ï WÁ¯ïß zsÁAªÁØAiÀiÁÛªÄÀ Æ ºÉÆ! ¥ÉmÆ É ¯ æ ï ªÀiÁígÆ É Uï eÁAiÀiÁ߸ÁÛ gÁªÁvïAiÉÄ....?-PÁå°é£ï, EdAiÀiï; UÁr ªÀÄf í ¥ÉmÆ É ¯ æ ï £Á¸ÁÛ£Á gÁªÁèöå gÀ¸ÁÛöågï, ¥ÉmÉÆæ¯ï PÁå£ÁPï ¨sÀgïß ªÀígÁÛAªï DvÁA PÀvÁÛöågï-gÉñÁä ¯ÉÆèÉÆ, PÀÄ¥Éà¥z À ª À ï. 28


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -177 ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß RqÀPï eÁ¦ ¢AªÁÑöåAvï ºÀıÁgï. vÉÆ QvÉA eÁ¥ï ¢vÁ vÉA aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3. «.¸ÀÆZÀ£ï: ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß D¤ vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ ºÁZÉÆå eÁ¦ «AUÀqï, «AUÀqï ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï zsÁreÉ.

vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ -177

vÀÄeÉÆå eÁ¦ 20-03-2014 ©üvg À ï zsÁqÀÄ£ï ¢Ã «AZÀÄ£ï D¬Ä¯Áèöå JPÉ eÁ¦Pï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t D¸É° Û .

ºÁAUÁ¸Àgï ¢°è vÀ¹éÃgï KPï ¥Á«ÖA ¸ÁjÌ ¥À¼.É vÀÄPÁ » vÀ¹éÃgï ¥À¼ ɪ ïß QvÉA ¨sÉÆUÉèA ? ºÉA aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï: THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3.

29


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

«±Áé¸ïWÁvï! @¥sÁªÀŹۣï r¸ÉÆeÁ

KPï¥Á«ÖA JPÁ ªÀiÁeÁæPï D¤ JPÁ GAzÁæPï E±ÁÖUv À ï eÁ°. vÁAt JPÁZï WÀgÁAvï fAiÉÄAªÉA Ñ ªÀÄu í ï eÁ¯ÉA. JPï ¢Ã¸ï ªÀiÁeÁgï GAzÁæ¯ÁVA ªÀÄíuÁ¯ÁUÉèA- ‘DªÀiÁÌA DvÁA SÁAªïÌ ªÉļÁÛ. »AªÉ ¢Ã¸ï AiÉÄvÀZï DªÀiÁÌA ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÉÆAPïZï PÀ±ïÖ. zÉPÀÄ£ï D«Ä vÁå ¢¸ÁA¤ ¸ÀÄPÁ£ï fAiÉÄAªÁÑöå SÁwgï DvÁAZï SÁuï dªÉÆ PÀgïß zÀªÀgÀÄAPï eÁAiÀiï’. vÉA C©¥ÁæAiÉÄPï GA¢gï Rıɣï M¥ÉÆ.è vÁAt KPï ªÉÆrÌ ºÁrè. vÁAvÀÄA ¨sÀgïß ¯ÉÆt ¨sÀjè. DvÁA D£ïKPï ¸ÀªÁ¯ï GmÉèA. ªÀiÁeÁgï «ZÁj¯ÁUÉ è . ‘ªÉ Æ rÌ RAAiÀ Ä ìgï eÉÆUÁ¸ÀuÉ£ï zÀªÀjÑ? ºÁå WÀgÁAvïZï zÀªÀgÁèöågï DªÀiÁÌA DvÁAZï SÁªÁåA ªÀÄíuï eÁvÁ £ÀíAiÀiïVÃ?’ G¥ÁæAvï zÉÆUÁA¬Äß JPÁªÉÄPÁ M¥ÉÆé£ï ªÉÆrÌ, EUÀjÓZÁå ¥ÁPÁåZÉ ©üvg À èÉ PÀIJ£ï ©üªiÀ ÁZÁå EqÁåAvï zÀªj À Ñ ªÀÄu í ï

eÁ¯ÉA. vÁAt vÀ±ÉAZï PɯÉA. ¢Ã¸ï ¥Á±Ágï eÁ¯É. KPï ¢Ã¸ï ªÀiÁdgï GAzÁæPÀqÉ£ï ¸ÁAUÁÛA: E±ÁÖ, ªÀÄíeÁå DPÀAiÀiïÌ KPï ¨sÀÄgÉÎA eÁ¯ÁA. ºÁAªÉA ¦¯Áåzï eÉÆreÉ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï wuÉ ¸ÁAUÉÆ£ï zsÁqÁèA. ºÁAªï ªÀZÉÆ£ï AiÉÄvÁA eÁAiÀiÁßAV? vÀÄA WÀgÁZï gÁªï. ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÁ£ÁPÁ. WÀgÆ É Ñ ºÁgï¨sÁgï vÀÄeÉgï ¸ÉÆqÁÛA’ ‘eÁAiÀiïے ªÀÄíuÁ¯ÁUÉÆè GA¢gï. ªÀiÁdgï UɯÉA, ¥ÀÄuï RAAiÀiï? ²ÃzÁ EUÀjÓPï UɯA É . ªÉÆqÉÌZA É zsÁAPÉA Ú PÁqÉA è D¤ ªÀ¬Äè E°è ¯ÉÆt SÉ°. vÁZÉA ¥ÉÆÃmï ¨sg À èA É . vÉA ºÉuv É u É É ¨sÆ É AªÉÇ£ï WÀ g Á ¥ÁnA DAiÉ Ä è A . GAzÁæ £ ï ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¸ÁéUÀvï PÀgïß D¥Áèöå «ÄvÁæ «±ÁåAvï ºÉÆVîPï GZÁjè D¤ «ZÁgÉA è ‘¨sÀÄgÁÎöåPï £ÁAªï QvÉA zÀªÀgÁèA?’ ‘ªÀAiÉÄA è UɯA É ’ ªÀÄu í Á¯ÁUÉA è ªÀiÁdgï. ‘PÀ¸¯ À AÉ «avïæ £ÁAªï?’ ªÀÄu í Á¯ÁUÉÆè

30


ªÀiÁgïÑ 2014

GA¢gï. zÀ Ä ¸Áæ ö å ¢¸Á ¥À g À Ä Û £ ï ªÀ i Ádgï ªÀÄíuÁ¯ÁUÉèA- ‘ªÀÄíeÁå «ÄvÁæ, QvÉA ¸ÁAUÉÆA? ªÀÄíeÉ ªÀiÁªÉê£ï ¸ÁAUÉÆ£ï zsÁqÁèA. wPÁ KPï ¨sÀÄgÉÎA d®ä¯ÁA RAAiÀiï. PÁeÁgï eÁªïß ¸À¨Ágï ªÀgÁìA G¥ÁæAvï. ºÁAªÉAZï vÁZÉA ¦¯Áåzï eÉ Æ reÉ RAAiÀ i ï! UÉ ¯ Áå ²ªÁAiÀ i ï eÁvÁ? QvÉA PÀgA ÑÉ ? vÀĪÉA WÀgï gÁPÀeÉ ¥ÀqA èÉ !’ GA¢gï ¸ÀAvÉƸÁ£ï ªÀÄu í ÁÛ- ‘vÀÄA ¨sÁjZï ¨sÁV! ºÁAªï ¸ÀAvÉƸÁ£ï vÀÄPÁ ªÀZï ªÀÄíuÁÛA’

PÁdįÉÆ

ªÀ i Ádgï ²ÃzÁ EUÀ j Ó P ï UÉ ¯ É A . ¥ÁPÁåZÁå ©üªÀiÁgï ZÀqÉèA. ¯ÉÆuÉåZÁå DAiÀiÁÝ£ÁAvÉèA CgÉÝA SÁªïß ¸ÉÆqÉèA. G¥ÁæAvï ¸ÀªÁ̸ÁAiÉÄ£ï ¨sÉÆAªÉÇ£ï PÁ¼É Æ PÁPï WÀ g Á DAiÉ Ä è A . ‘¸À Æ ’ ªÀÄu í Á¯ÁUÉA è . QvÉA è SÁAªÉA Ñ ªÀÄe í Áå E±ÁÖ, QvÉA è SÁAªÉA Ñ ? vÀÄPÁ¬Ä D¥Àªïß ªÀg í åÉ vA É ªÀÄí¼Áågï xÀAAiÀiï D¹ÑA ¸ÀPÁØA ªÀÄíeÁåZï eÁwaA.....’’ G¥ÁæAvï ªÀiÁdgï ªÀÄíuÁÛ “¨sÀÄgÁÎöåPï £ÁAªï ‘CgÉÝA UɯÉA’ ªÀÄíuï zÀªg À ÁèA”. “vÉA PÁAAiÀiï ªÀq í ï £ÀA í iÀiï” ªÀÄu í Á¯ÉÆ GA¢gï, “vÀĪÉA SɯÁågï ºÁAªÉA 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678

ºÁAvÀÄA QvÉÆöè å PÁrAiÉÆ D¸Ávï ªÀÄí¼îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

31

¥gÀs PÀ ï ¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

Sɯ§ èÉ jZï! ¥ÀÄuï £ÁAªï ªÀiÁvïæ «avïæ‘CgÉÝA UɯA É ’. “vÉ A ªÀ í A iÀ i ïªÀ Ä Æ! ¥À g À Ä Û £ ï » PÀgÀAzÁAiÀiï PÉÆuÁPï eÁAiÀiï? ªÀÄíf D£ïJPï ªÉÆUÁa ‘DAn’ ¨Á¼ÁAvï eÁ¯Áå. ZÉgÆ É Ì ¨sÄÀ gÉÆÎ! vÁZÉA ¦¯Áåzï¬Ä ºÁAªÉ A Zï eÉ Æ reÉ RAAiÀ i ï!”ªÀÄíuÁ¯ÁUÉèA ªÀiÁdgï. “ªÁígÉ ªÁí! vÀÄeÉ ªÀíqÀàuï aAvÁ£Á ªÀiÁíPÁ zsÁzÉƸÁÌAiÀiï ¨sÉÆUÁÛ! PÁAAiÀiï ªÀíqï £ÀíAiÀiï. WÀgï ºÁAªï ¥À¼ÉvÁA. vÀÄA KPï eÉgÁ¯ï ªÉÆzÉÆgïß eÁ°AiÀiï! ªÀZÉÆ£ï AiÉÄÃ....” ªÀ i Ádgï ²ÃzÁ EUÀ j Ó P ï UÉ ¯ É A . ¯É Æ uÉ å a ªÉ Æ rÌ ¸À V î SÁ° PÉ ° ! PÁ¼ÉÆPÁgï WÀgÁ AiÉÄvÀZï GAzÁæ£ï «ZÁgÉ è A “¨s À Ä gÁÎöåPï £ÁAªï QvÉ A zÀªg À ÁèA?” eÁ¥ï ¢° ªÀiÁeÁæ£ï.... “¸ÀUÉîA UÉ ¯ É A !” ºÉ Æ «Ä¸É Û g ï GAzÁæ P ï

¸ÀªÉÆÓAPïZï £Á! »AªÁ¼É ¢Ã¸ï DAiÉÄè. KPï ¢Ã¸ï ªÀiÁeÁgï ªÀÄu í ÁÛ: “E±ÁÖ, D«Ä EUÀjÓZÁå ¥ÁPÁågï ¯ÉÆuÉåa ªÉÆrÌ zÀªÀgï¯ÉÆè GqÁ¸ï D¸ÁªÀÄÆ vÀÄPÁ?” “ºÁAªï vÁåZï «±ÁåAvï aAvÁ¯ÉÆA. DvÁA DªÀiÁÌA WÀgÁ ¨sÁAiÀiïæ ªÉļÉÑA SÁuï GuÉ eÁ¯ÁA. zÉPÀÄ£ï ¯ÉÆt SÁAªïÌ ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÁåA. zÉÆUÁA¬Ä ¯ÉÆtÂAiÉÄZÉ ªÉÆqÉÌ ¸Àjê£ï UÉ°A. ªÉÆrÌ SÁ°Zï D¸ï°è. GAzÁæPï ªÀiÁeÁæZÉÆ WÁvï PÀ¼ÉÆî! vÉÆ ªÀÄíuÁÛ “E±ÁÖ , vÀ Ä A ªÀ i Áí P Á ºÁå ¥À j A «±Áé ¸ ïWÁvï PÀ j ê ªÀ Ä uï ºÁAªÉ A aAvÀÄPïZï £Á! DAiÀiÁÝ£ÁAwè ¸ÀVî ¯ÉÆt PÁ¨Ágï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï vÀÄPÁ ¦¯Áåzï eÉÆqÀÄAPï ªÉļÉÆAPï £Á! DvÁA PÀ¼ÉîA ªÀiÁíPÁ- ‘ªÀAiÉÄèA UɯÉA, CgÉÝA UɯÉA, ¸ÀUÉîA UɯÉA’ ªÀÄí¼Áågï QvÉAV ªÀÄíuï.....’ “vÉÆÃAqï zsÁA¥ï! ªÀíAiÀiï ¸ÀUÉîA 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

gAÀ Uï ¨gÀs Á

ºÁå ¦AvÀÄgÁPï vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sg À ÁêvïV? 32


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

UɯÉA!” C±ÉA ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀiÁdgï GAzÁæZÉgï zÁ«è ªÀiÁgÁÛ D¤ vÁPÁ SÁªïßZï ¸ÉÆqÁÛ! G¥ÁæAvï «ÄnAiÉÆ ªÀiÁgïß ªÀÄu í ÁÛ- ‘ºÁå ¥ÉÆmÁAvï GAzÁæZA É ªÀiÁ¸ï¬Ä ¸ÀUÉîA UɯÉA!’

ºÁå ZÁªÁÌAvï ¸À¨Ágï ¸À¨ïÝ °¥ÉÆ£ï D¸Ávï. vÉ vÀÄ«Ä ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

33

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

¸Æ É zÄÀ £ï PÁqÁ


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

STATEMENT About ownership and other particulars about Newspaper “KAJULO” FORM IV (Rule 8) 1. Place of publication

2. Periodicity of its publication

Raknno Office Kodialbail, Mangalore - 575 003

Monthly

3. Printer’s Name Nationality Address

Rev. Fr Lawrence Ronald D’Souza Indian The Codialbail Press, Bondel Mangalore- 575 008

4. Publisher’s Name Nationality Address

Rev. Fr Francis Rodrigues Indian Bishop’s House, Mangalore - 575 003

5. Editor’s Name Nationality Address

Rev. Fr Francis Rodrigues Indian Bishop’s House, Mangalore - 575 003

6. Names and addresses of Individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than one percent of the total capital

}

Deepti Trust Bishop’s House, Kodialbail Post, Mangalore - 575 003

I, Rev. Fr Francis Rodrigues hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. Date 01-03-2014

(Sd.) Fr Francis Rodrigues Publisher

34


ªÀiÁgïÑ 2014

PÁdįÉÆ

PÁdįÁågÉ PÁdįÁå ¸ÁzÁå ¨ÉƼÁå PÁdįÁå PÁ¼ÁÌöå gÁwA ¥ÉlAªïÌ ªÁw PÉÆuÉ vÀÄPÁ ¸ÀPÀvï ¢¯Áå

P Á dÄ ¯ É Æ @ Då¤ì

¥Á®qÁÌ

PÁdįÉÆ ¥ÀvÁæPï ªÀgt ÎÀ  ¨ÁAzɯ Û ÁåAPï D¤ £À«ÃPÀÈvï PÀg¯ ÛÉ ÁåAPï

¨sÁAUÁæ¼ÉÆ CªÁÌ¸ï ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiÁßöåAvï

¥ÁAZï PÁå¸ÀgÆ É ¯ï D¥ÁÚAiÀiÁ wÃ£ï ªÀÄAiÀiÁßöåAPï KPï §A¥Àgï E£ÁªÀiï ZÁgï ¸ÀÆÖ¯ÁA » AiÉĪÀÓuï ¸À¥ÉÛA§gï 2010xÁªïß CUÉƸïÛ 2015 ¥ÀgÁåAvï ªÀgt ÎÀ  zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï The Manager, Kajulo, C/o Raknno Weekly, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 575 003.

E£ÁªÀiÁAZÉ ¥ÉÆñÀPï ºÁAZÁå CªÀÄgï GqÁ¸ÁPï

jZÀgïØ J¯ï. ¹PÉéÃgÁ

°Ã£Á ¹PÉéÃgÁ

J«è£ï ¹PÉéÃgÁ

¨Á| eÉ.J¸ï.n. ®Ä«¸ï J. gÉÆræU¸ À ï eÁ£ïÓ

gÉêÀÄAqï ¹PÉéÃgÁ

SANTHOSH ARRANGERS, KANKAN AD Y ADY Ph: 2437529 (O & R) Mobile: 94484 57529 35

c m y k


cm yk

cm yk

ªÀiÁgïÑ 2014

Regd. No. MNG/503/2012-14 RNI: KARKON/2009/29334 KAJULO Posted at R M S Mangalore on 04-03-2014 Rs. 7-

cm yk

PÁdįÉÆ

If not delivered, Please return to: The Manager, Kajulo Monthly

C/o Raknno, Kodialbail Post, Mangalore - 575 003, South India Ph: 0824 - 2422426 Kajulo, March 2014, Volume-16, Issue-03,

Pages 36.

Printed by Rev. Fr Lawrence Ronald D’Souza, published by Rev. Fr Francis Rodrigues on behalf of Deepti Trust and printed at the Codialbail Press, Bondel, Mangalore - 575 008 and published at Raknno Office, Kodialbail, Mangalore - 575 003. Editor: Rev. Fr Francis Rodrigues cm yk

cm yk

cm yk

March kajulo 2014  
Advertisement