Page 1

cm yk

cm yk

cm yk

cm yk


c m y k

PÁdįÉÆ

dįÁAiÀiï 2013

2


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

PÁdįÉÆ dįÁAiÀiï 2013

¥Áªïì Vs qɸ æ ï

¸ÀA¥ÁzÀPï ¨Á| ¥sÁ¤ æ ì¸ï gÉÆræU¸ À ï

QÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ ¥ÁAZÉé PÁè¹ZÉA ªÀÄĤß, vÁZÉA PÁè¸ïªÉÄÃmï ¸ÀA¥ÁzÀ ¥ÀZ À ÄÀ ,Ñ ¥sg É Ágï eɤßZÁå WÀgÁ UɯA É . E²Öuï¬Ä eÁªÁ߸ÁÑöå eɤߣï mÉƤ ¥sÉgÉÆ¸ï ªÀÄĤßPï ¸ÁAeÉgï DAiÉÄèA zÉPÀÄ£ï ªÀiÁ«ÄäzÁéjA ¥ÀgÀÎmÁÚgï ºÀÄ£ï ºÀÄ£ï PÁ¦ü PÀgÀÄ£ï ¢°. ¥Á«ê¯É ¢Ã¸ï ¢Ã¦Û læ¸ïÖ eÁ¯Áèöå£ï ªÀiÁ«Ää£ï UÀgÁåAZÉÆå UÁjAiÉÆ PÉ¯Æ É èöå. ¸À®ºÁ eɤߣï gÀÄa£ï UÁjAiÉÆ SÁvÁ SÁvÁ£Á ¸ÀĪÀiÁgï ªÉÆ| C¯ÉUÁìAqÀgï ¸ÉÆeï ªÉüï eÁ¯ÉÆ. D¤ JPÁZÁÒuÉ ªÁí¼Æ É Zï ¥Áªïì ¨Á| JjPï PÁæ¸ÁÛ ¥ÀqÆ É .è ¥Áªïì D¬Ä¯Áèöå£ï ªÀÄÄ¤ß E²ÖuU É g É ïZï gÁwPï gÁªÉèA. ªÀiÁ«Ää gÁAzÀÄAPï ©üvg À ï UÉ° vÀgï eÉ¤ß¬Ä ªÁjêPï ªÀgÀÎuÉa zÀgï wPÁ PÀĪÉÆPï PÀgÄÀ APï UɯA É . ªÀÄÄ¤ß ZÀªÌÉ Avï n« 1 ªÀgÁìPï gÀÄ. 80/¥À¼¬ À ÄvïÛ gÁªÉèA. 2 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 150/xÉ Æ qÁå ªÉ ¼ Á G¥Áæ A vï eÉ ¤ ß gÁAzÁà 3 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 220/PÀÄqÁxÁªïß ZÀªÌÉ Pï DAiÉÄèA. vÁPÁ CeÁ¥ï! n« 4 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 280/¥À¼Éªïß D¸ï¯ÉèA ªÀÄÄ¤ß ©üeÉÆ£ï ©üvÀgï AiÉÄvÉà 5 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 350/D¸Á. ZÀÄAVØ ¥ÀæwAiÉÄPï gÀÄ. 7/eÉ¤ß£ï «ZÁgÉèA : ‘QvÉA ©üeèÉAAiÀiï?’ ¥ÀgÁÎAªÁAvï ªÀÄÄ¤ß ªÀÄíuÁ¯ÉA: ‘gÁwPï £É í ¸ É Ñ A ªÀ ¸ À Ä Û g ï WÀ g Á (JPÁ ªÀgÁìPï) gÀÄ. 500/D¸ï¯ÉèA. zÉPÄÀ £ï zsÁAªÉÇ£ï WÀgÁ ªÀZÆ É £ï ºÁqïß ¥ÁvÉÆæ£ï D¬ÄèA!’ (20 ªÀgÁìAPï) gÀÄ. 1,500/ *** ¥Áªïì AiÉÄvÀZï D¸Á. UÀgÓÉ«uï «¼Á¸ï ºÁå ¥ÁªÁìPï ©üeÁèöågï ±É¼ï, The Editor/Manager, PÉÆAQè, »Aªï, vÁ¥ï, PÀÄ®ÄÌ¯Æ É KAJULO Monthly, Kodialbail, AiÉÄÃvï. dįÁAiÉÄAvï ZÀvÁæAiÀiï Mangalore - 575 003. ºÁA! eÁAiÉÄÛÃ!!! Phone: 2422426 ¨Á| ¥sÁ¤ æ ¸ï gÉÆræU¸ À ï 3


PÁdįÉÆ

dįÁAiÀiï 2013

gÉÆ©£ï¸À£ï PÀĸ æ Æ É Ã (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) ªÀÄAiÀiïè ¥ÀAiÀiïì gÁªï°è. ZÁgï ¥ÁAZï ¸À A ¸ÁgÁAvÁè ö å ºÁå ¥À ¬ Äê ¯ Áå duï zÉÆuÉågïxÁªïß ¨sÁAiÀiïæ GqÉè. ¥ÀæzɱÁgï D¸ÁÑöå ºÁå PÀÄzÁæöåPï EAVè±ï D¤ Ggï¯Áèöå vÉUÁA duÁAZÉ ºÁvï vÁgÀÄA QvÁåPï DAiÀiÁèA? vÉA QvÉèA ¨ÁAzï¯É è A . vÁAPÁA aAvÁèöåjà vÁPÁ §A¢ eÁªïß ºÁqï¯ÉèA. ¸ÁAPÀ¼ï PÁt ¥sÁªÉÇw eÁ¥ï ºÉA zÀȱïå ¥À¼Éªïß ªÉļÉÆAPï £Á. §ºÀıÀ CAPÉÆ: 17 UÀeÁ¯ï QvÉA w zÀgÁåAvï ªÁgÉA eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à gÉÆ©£ÁPï PÀ½î £Á. PÀÆqÉè ªÁzÁ¼ï Gmï¯Áèöå£ï ¥sÉæöÊqÉ ¯ÁVA ºÉ EAVè±ï ºÁAZÉA vÁgÀÄA ºÉ«£ ê ï DAiÀiÁèA eÁAiÉÄÓ ªÀĤ¸ï ªÀÄ£ÁêAPï ªÀiÁgïß SÁvÁvï ªÀÄíuï vÁuÉ aAvÉèA. eÁªÉåvïVÃ? ªÀÄíuï «ZÁj bÉ...... bÉ...... vÁå vÁgÁéxÁªïß D¬Ä°è zÉÆÃuï vÀ±ÉA ¥ÀÄt PÁAAiÀiï £ÀíAiÀiï. ZÀqï gÉÆ©£ÁZÁå WÀgÁxÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï CgÉÝA ªÀÄí¼Áågï vÉ vÁAPÁA f«ê ªÀiÁjÛvï

¥ÀÄuï vÁAZÉ ªÀiÁ¸ï SÁAªÉÑ£ÁAvï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¥sÉæöÊqÉ. DvÁA vÉ ªÀĤ¸ï vÁå §A¢ PÀgÀÄ£ï ºÁqï¯Áèöå vÉUÁAPÀqÉ G®ªïß D¸ï¯Éè.

4


dįÁAiÀiï 2013

RAZÁåAiÀiï ¸ÀAzÀgÁâgï vÁAPÁA vÉ fªÉ² ªÀiÁgÀÄAPï D¸ï¯Éè. ¥ÀÄuï QvÉAV vÀ¸¯ À A É WÀrvï WÀqÆ É APï £Á. zÀgÁåAvï ¨sÀjÛ D¸ÁÛ£Á vÉ zÀgÁå vÀrPï AiÉÄêïß ¥Áªï¯Éè. ¥ÀÄuï PÀÄzÁæöåPï zÉAªÉÇ£ï xÉÆqÉÆ ªÉüï eÁ¯Áèöå£ï ¸ÀÄQÛ AiÉÄêïß GzÀPï fgÉÆAPï ¸ÀÄgÀÄ eÁªïß zÉÆÃuï ¥ÁnA ªÀ í g À Ä APï vÁAPÁA ¸Ázïå £Ávï¯ÉA è . zÉÆtÂgï zÉÆÃUï duï D¸ï¯É.è ¥ÀÄuï vÉ WÀmï ¤Ãzï PÁqÁÛ¯É. C±ÉA eÁ¯Áèöå£ï ¥sÉæöÊqÉ vÁAa ªÁmï ¥À¼Éªïß D¸ï¯ÉÆ.è D¤ vÁå JPÁ ¢¸Á ¸ÀPÁ½AZÁå ªÉ¼Á gÉÆ©£ï §gÁå ¤zÉgï D¸ï¯ÉÆè. vÉ z ÁßA ¥s É æ ö ÊqÉ zs Á AªÉ Ç £ï AiÉ Ä Ãªïß ¤zï¯Áèöå gÉÆ©£ÁPï eÁUÀAiÀiï ¯ÁUÉÆè.

PÁdįÉÆ

zsÀ¤AiÀiÁ..... zsÀ¤AiÀiÁ..... vÉ DAiÀiÁèöåvï, vÉ DAiÀiÁèöåvï ªÀÄíuï ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè. gÉÆ©£ï WÀqÀâqÉÆ£ï GmÉÆè. D¦è ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ £Éí¸ÉÆ£ï ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄêïß zÀgÁå vÀr vÉ«êA ¥À¼ÉAªïÌ ¯ÁUÉÆè. ¸ÀĪÀiÁgï zÉÆÃ£ï ªÀÄAiÀiÁèA ¥ÀAiÀiïì ªÀq í ï KPï zÉÆÃuï gÁªÉÇ£ï D¸ï°è, PÀÆqÉè ¥sÉæöÊqÉPï D¥Àªïß D«Ä ªÁmï gÁPÉÆ£ï D¹Ñ » £ÀíAiÀiï. ºÉ PÉÆÃuï ªÀÄíuï PÀ½vï £Á £ÀíAiÀiïªÉÃ? ªÀÄíuÁ¯ÉÆ gÉÆ©£ï. gÉÆ©£ï PÀÆqÉè vÁa zÀÄjâ£ï Wɪïß vÉÆ UÀÄqÁå ¸ÀĪÁvÉgï UɯÉÆ. xÀAAiÀÄìgï KPï vÁgÀÄA £ÁAUÀgï WÁ¯ïß gÁªï¯ÉèA vÁPÁ ¢¸ÉèA. vÁZÉ ºÁvï¥ÁAAiÀiï PÁA¥ÉÆAPï ¯ÁUÉè. vÉA KPï 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

P¯ À ÁPÁg ï eÁAiiÀ Á

ºÁå SÁ° ZÁªÁÌAvï WÉÆqÁåZÉA ¦AvÀÄgï ¸ÉÆqÀAiÀiÁêvïV? 5


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

EAVè±ïUÁgÁAZÉA vÁgÀÄA eÁªÁ߸ï¯ÉèA. vÀ±ÉA w ¥ÀAiÉÄèA ¥À¼À¬Ä°è zÉÆÃuï ºÁå vÁgÁéaZï ªÀÄíuï vÉÆ ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉÆ. ºÉA vÁgÀÄA ¥À¼Éªïß vÁPÁ QvÉA ¨sÉÆUÉèA vÉ vÁPÁZï PÀ½vï £Ávï¯ÉèA. CPÀ¸Áävï eÁªïß C¸À¯ÉA KPï vÁgÀÄA D¬Ä¯ÉèA ¥À¼Éªïß vÉÆ ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÉÇè. vÀjà vÁuÉ eÁUÀÄv æ ÁÌAiÉÄ£ï D¸ÁeÉ ªÀļ í Æ É î «ZÁgï ¸ÀAiÀiïÛ vÁZÁå ªÀÄwPï UɯÉÆ. JPÁzÁªÉ¼Á vÉ zÀgÁå ZÉÆÃgï ªÁ D¤ PÉÆt QvÁ¥Àw PÀgÉÛ¯É UÁæAiÀiïÌV ªÀÄíuï vÁPÁ PÀ½vï £Ávï¯ÉèA D¤ vÁZÉ ªÀÄ£ï

UÀĸÀàqï-UÉÆAzÉƼÁ£ï §ÄqÉÆ£ï UɯÉèA eÁªïß ºÉuÉ-vÉuÉ ¨sÉÆAªÀÛt ¥À¼ÉAªïÌ ¥ÀqÉÆè D¤ vÁPÁ UÀeÁ¯ï ¸ÀªÀiÁÓ°. GzÀPï GuÉA eÁªïß zÉÆÃuï gÉAªÉAvï gÉÆA¨ï°è. vÁAt QvÉèA ¥ÉæÃvÀ£ï PɯÁåj w zÉÆÃuï aPÉÌ ªÀíqï D¤ dqÁAiÉÄa eÁ¯Áèöå£ï vÁAPÁA w ºÁ®AªïÌ ªÁ ¯ÉÆlÄAPï ¸Ázïå eÁ¯ÉA £Á. zÉPÀÄ£ï zÉÆÃuï xÀAAiÀiïÑ ¸ÉÆqïß vÉ vÀrPï D¬Ä¯É.è wvÁèöågï vÉ JPÁªÉÄPÁ G®AªïÌ ¯ÁUÉè. D¤ zÀgÁåAvï ¨sÀjÛ AiÉÄvÁ£Á ªÉa vÁAt D¯ÉÆZÉ£ï PÉ°. vÉ zÀgÁå

ºÁAa ¸Á«î RAa ªÀÄí½î ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ

6


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

zÉUÉgï ¨sÉÆAªÉÇ£ï D¸ï¯Éè. wvÁèöågï gÉÆ©£ï vÁZÁå WÀgÁ UɯÉÆ. ¥ÀAiÉÄèA PɯÁèöå§jA DvÁAAiÀiï vÁuÉ gÀhÄÄeÁPï ¸Àgïé vÀAiÀiÁgÁAiÀiï PÉ°. vÁå vÉUÁAAiÀiï PÀAiÀiÁÝöåAPï ¥À¼ÉAiÉÄÓ ªÀÄíuï vÁuÉ ¤gÁÝgï PɯÉÆ. vÁAa ¥Àj¹Üw QvÉA? vÁAPÁA C¸À¯É ¸ÀAPÀ±ïÖ AiÉÄÃAªïÌ PÁgÀuï QvÉA? ºÉA ¥ÀÄgÁ ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉeÉ ªÀÄíuï vÁuÉ 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

Às PÀ ï ¥g É zÄÀ £ï ¸Æ PÁqÁ

7

¸ÀAPÀ¯ïà PɯÉÆ. PÉÆuÉAAiÀiï ¥À¼É£Ávï¯Áèöå§j vÉÆ vÁå vÉUÁA §A¢ eÁ¯Áèöå ªÉQÛA ¸ÀjêA ¥ÁªÉÇè D¤ vÁAPÁA ¯ÉÆêï D¥ÀAiÀiï¯ÁUÉÆè. C¼É ¨sÁªÁA£ÉÆ vÀÄ«Ä PÉÆÃuï? ªÀÄíuï gÉÆ©£ï vÁAZÉPÀqÉ «ZÁj. (ZÁ®Ä D¸Á)

ºÁå ¦AvÀÄgÁAvÉè 10 ¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïVÃ?


PÁdįÉÆ

dįÁAiÀiï 2013

UÉÆÃAmï ªÀiÁAqÉÆ vÀÄAqÀÄ gÁAiÀiï (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) «®ì £ ï vÀ Ä lÌgï zÉ Æ j ¥À ¼ É ª ïß ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉÆ. zÉÆjAiÉÄ SÁwgï ¸ÉÆzÁÛ£Á gÁªÉîgÁZÁå ZÉƪÉÌAvï zÉÆj D¸ï°è. ªÉVA ªÉVA zÉÆj PÁrè D¤ zÀĸÉÆæ §gÉÆ PÉƼÉÆì Wɪïß ¸ÀPÀÌqï ¨sÁuÁAPï GzÀPï ¨sÀgÉèA. ºÉA PÁªÀiï WÀrAiÉÄ£ï wgÁì¯ÉèA ¥À¼Éªïß gÁtÂAiÉÄ£ï @ ZÁjè, ¨sÁvï vÀÄ¥ÁåPï ¨sÉÆgÀÄAPï ¸ÁAUÉèA. vÁPÁAiÀiï vÁuÉ zÀ Ä ¹æ UÉ Æ t ºÁqïß ¨s Á vï vÀ Ä ¥ÁåPï ¨sÀgÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. E¯Éè±ÉA ¨sÁvï ¨sÀgïß eÁvÁ£Á ¸ÁAeï eÁ° D¤ PÀƯï WÉAªÉÑ SÁwgï vÉÆ gÁªÉîgÁPï UɯÉÆ. gÁªÉîgÁAvï gÁAiÀiÁ£ï KPï aÃmï ¢°

D¤ w ªÀígïß PÀ¸ÁAiÀiïUÁgï PÉÆUÀÄÎPï ¢AªïÌ ¸ÁAVè. «®ì£ï PÉÆUÀÄÎ ¸Àjê£ï AiÉÄvÁ£Á, vÉÆ ªÀiÁ¸ï ZÁZÁªïß D¸ï¯ÉÆè. aÃmï ªÀígïß ¢¯ÉèAZï PÉÆUÀÄÎ£ï «®ì£ÁPï ¥À¼ÀAiÉÄèA. «®ì£Á£ï vÁPÁ ¥À¼ÉAiÉÄèA. PÉÆUÀÄÎZÉA PÀ¸ÁAiÀiïUÁgÁZÉA gÀÆ¥ï aPÉÌ ©ügÁAPÀļï D¸ï¯ÉèA. PÉÆUÀÄÎ£ï £ÁPï PÀÄqÀÄ¥ÀÄ PÁvÀgÁÑöåPï vÀ¯Áégï PÁrè. «®ì£Á£ï «ZÁgÉèA vÀ¯Áégï QvÁåPï G¨ÁgÁÛAiÀiï. PÉÆUÀÄΣï eÁ¥ï ¢°: vÀÄeÉA £ÁPï PÁvÀÄæAPï. ªÀíAiÀiïVÃ? QvÁåPï-«®ì £ ï «ZÁj. gÁAiÀ i Á£ï angï vÀ±ÉA §gÀAiÀiÁèA. PÉÆUÀÄÎ£ï ¥ÀgÀvï vÀ¯Áégï G¨ÁgÁÛ£Á «®ì£Á£ï PÀÄgÁqï ºÁwA WÉ w è . ªÀ Ä í e É A £ÁPï PÁvÀgÁÛAiÀiï vÀgï vÀÄeÉÆ ¨ÁªÉÇî PÁvÀ Ä æ £ ï ªÀ i Á¸ÁPï WÁ¯ÁÛ A JzÉƼï PÉÆuÉAAiÀiï C±ÉA

8


dįÁAiÀiï 2013

ªÀÄíuÉÆAPï £Ávï¯ÉèA. PÉÆUÀÄÎ PÁªÉÓ¯ÉÆ QvÉA PÀgÉÑA vÁPÁ ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉA £Á. vÁuÉ vÀ¯Áégï ¸ÀPÁè zÀªÀjè. D¤ «ZÁgÉèA QvÉA eÁAiÀiï vÀÄPÁ. ªÀiÁíPÁ DAiÀiÁÑöå PÁªÀiÁa PÀƯï. PÉÆUÀÄΣï KPï aÃmï §gÀªïß vÁPÁ ¥ÁnA gÁªÉ î g ÁPï zs Á qÉ Æ è . gÁAiÀiÁ£ï aÃmï ªÁaè D¤ vÉÆ¬Æ «®ì£ÁPï ©üAiÉįÉÆ D¤ ¥ÀAiÉÄê ªÉÄdÄ£ï ¢¯É. zÀĸÁæöå ¢¸Á «®ì£ï PÁªÀiÁPï UɯÉÆ. vÁPÁ ¨sÁvï ¨sÀgÀÄAPï D¸ï¯ÉèA D¤ ¸ÁAeï eÁvÁ£Á vÁPÁ PÀÆ¯ï ¸À Ä ¯Á¨ÁAiÉ Ä £ï ªÉ Ä ½î . w¸Áæ ö å ¢¸Á

ªÀAiÀiïæxÁªïß ¸ÀPAÀ iÀiïè AiÉÄA«Ñ ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïVÃ?

9

PÁdįÉÆ

gÁAiÀiÁ£ï vÁPÁ ¨ÁAzÁ¥ï ¨ÁAzÀÄAPï ¥sÁvÀgï ¥sÉÆqÀÄAPï ¸ÁAUÉèA. vÉA¬Æ vÁuÉ PɯÉA. C±ÉA ¸ÀzÁAAiÀiï PÀÆ¯ï ªÉļÁÛ°. DvÁA «®ì£ï¬Æ §gÉA ²PÉÆè. ºÁå UÉÆÃAmï ªÀiÁAqÉPï §j §Æzï ²PÀAiÉÄÓ ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀÄwAvï aAvÀÄ£ï, ºÁAªï EvÉèA PÁªÀiï PÀgÁÛA zÉPÀÄ£ï ¢¸ÁPï ªÀ i Áí P Á KPï ¨s Á AUÁgÁZÉ A £ÁuÉA ¢ÃeÉ. vÁPÁ gÁAiÀiï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ, EvÉ è ± Áå PÁªÀ i ÁPï £ÁuÉ A ¢ÃAªïÌ eÁAiÀiÁß. JPÁ ºÀ¥ÁÛöåPï KPï ¢ªÉåvï. «®ì£Á£ï ZÀgÉÑ PÀgïß wÃ£ï ¢¸ÁAPï KPï £ÁuÉA ¢ÃeÉ, £Á vÀgï vÀĪÉÄÑ 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

zÉÆUÁAAiÉÄÑ ºÁvï ¥ÁAAiÀiï ªÉÆÃqïß WÀgÁAvï WÁ¯ÁÛA C±ÉA ¨sɸÁÖAiÉÄèA. wA M¦èA. ºÀ¥ÁÛöåPï zÉÆÃ£ï £ÁtÂA RgÁÑvÁ£Á gÁtÂAiÉÄPï ¨sÁjZï ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉA. ºÁå «®ì£ÁPï PÀ±ÉA ¥ÀÄt PÀgïß gÁªÉ î g ÁPï AiÉ Ä £Á±É A PÀ j eÉ . wuÉ WÉƪÁPï ¸ÁAUÉèA. vÁuÉ eÁAiÀiïÛ ªÀÄí¼ÉA. ¨ÁAiÉÄè£ï ¸À®ºÁ ¢° vÁPÁ ºÁqÀÄAPï eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA ºÁqÀÄAPï ¸ÁAVeÉ. QvÉA ¸ÁAUÉÑA ªÀÄí¼ÉîA zÉÆUÁA¬Äß §¸ÉÆ£ï ZÀgÉÑ PɯÉ. UÉÆÃAmï ªÀiÁAqÁå£ï

¸ÁAUÉ è A zÀ g Áå zÀ Ä PÉ Æ gï ºÁqÀ Ä APï ¸ÁAUÁåA. ¨ÁAiÉÄè£ï ªÀÄí¼ÉA vÉA ¥ÀÄgÁ vÉÆ WÀrAiÉÄ£ï ºÁqÀÄAPï D¸Á. fªÉÇZï ªÁUï, ¹Aºï D¤ QvÉ A AiÀ i ï gÁ£ï ªÉ Æ £ÁÓw. bÉ Ã ºÉ A ¥À Æ gÁ vÉ Æ RAZÁåAiÀiï ¥ÀÄt ªÉÆ£ÁÓw WÀgÁxÁªïß ºÁqÀÄAPï D¸Á. ºÁA vÉÃAAiÀiï ªÀíAiÀiï. ºÁAPÁA QvÉA PÀgÉÑA PÀ¼ ÉÆAPï £Á. zÉ P À Ä £ï PÉ Æ UÀ Ä ÎPï D¥À ª ïß «ZÁgï w½ì¯ÉÆ. ¸ÀªÀiÁ ¥ÀgÀvï ZÀgÉÑ PɯÉ. PÉÆUÀÄÎ£ï ªÀÄí¼ÉA ¸ÀA¸ÁgÁAvï £Ávï°è ªÀ¸ïÛ

ºÁå ªÀ¸ÄÀ AÛ aA £ÁAªÁA PÉÆAPÉÚAvï D¤ EAVè±ÁAvï §gÀAiÀiÁêvïV?

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

£ÁAª ÁA §gAÀ iiÀ Á

10


dįÁAiÀiï 2013

ºÁqÀÄAPï ¸ÁAUÁåA. eÁAiÀiïÛ ªÀÄíuÁ° wgÁìöå zÉƼÁåAa gÁt D¤ G¥ÁæAvï KPï £ÁAªï ¸ÉÆzÉèA vÉA C±ÉA D¸ï¯ÉèA “CAiÀÄå¨Áâ ªÉįÉÆA” zÀ Ä ¸Áæ ö å ¢¸Á gÁAiÀ i Á£ï ªÀ Ä í ¼ É A «®ì£ÁPï ‘C¼É ¸ÀA¸ÁgÁAvï E¯Éè±ÉA ªÀiÁvïæ ªÉļÉÑA ¥ÀÄuï vÉA ¨sÁjà UÀgÉÓZÉA vÉA ºÁqïß ¢² vÀgï D«ÄÑ CjÝ gÁdénÌ vÀÄPÁ ¢vÁAªï. vÁZÉA ªÉÆïï QvÉAAiÀiï eÁAªï. ¥ÀAzÁæ ¢¸ÁA ©üvÀgï ºÁqïß ¢ÃeÉ. «®ì£Á£ï vÀPÀêuï eÁAiÀiïÛ ªÀÄí¼ÉA. ¥ÀAzÁæ ¢¸ÁA ©üvÀgï ºÁqïß ¢Ã£Á eÁ² vÀgï vÀÄf vÀQè GjÑ£Á. «®ì£ï WÀgÁ UɯÉÆ D¤ aAvÀÄAPï ¥ÀqÉÆè. ºÉA PÀ¸À¯ÉA ºÁ¨Á “CAiÀÄå¨Áâ ªÉįÉÆA” RAAiÀiï ªÉļÀÛ¯ÉA, ºÉA ¸ÉÆzÁèöåjà ªÉļÉÑ

PÁdįÉÆ

vÀ¸À¯ÉA £ÀíAiÀiï. ºÉA £ÁAªï ºÁAPÁA PÀ±ÉA ªÉļÉîA. PÉzÁßAAiÀiï C¸À° ªÀ¸ïÛ D¸ï°è PÉÆt £ÉuÁAvï, vÀgï QvÉA PÀgÉÑA? ¥ÀAzÁæ ¢¸ÁA ©üvÀgï ºÁqïß AiÉÄ£ÁA eÁ¯Áågï vÉ Æ AzÉ æ eÁvÁvï C±É A aAw¯ÁUÉÆè «®ì£ï. gÁªÉîgÁAvï ºÁå «®ì£Áa ªÀiÁgï UÉ° ªÀÄíuÉÆ£ï aAvÀÄ£ï ¨sÁjZï eɪÀuï zÀ ª À g É è A . D¤ ºÉ Æ RAAiÀ i ïxÁªïß ºÁqÀÛ¯ÉÆ ¸ÀA¸ÁgÁAvï £Ávï°è ªÀ¸ïÛ. C±É A UÉ Æ ÃAmï ªÀ i ÁAqÁå£ï wgÁì ö å ¨ÁAiÉÄèPï ¥ÉÆlÄè£ï zsÀgïß qÁå£ïì PɯÉA. ºÉuÉ «®ì£ï » ªÀ¸ïÛ ¸ÉÆzÀÄAPï gÁ£ÁPï UɯÉÆ. RAAiÀiï ¥ÀÄt £À²¨ÁAvï ªÉļÁîöåj ªÉÄ½î ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÉÆzÀÄAPï ¯ÁUÉÆè. gÁ£ÁZÁå ªÀÄzÉA 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

£AÀ ¨Á Aæ Wr À ìAiiÀ Á

1xÁªïß 52 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ ì£ï PÉÆÃuï ¢²ÖPï ¥ÀqÁÛ ªÀÄí¼îÉ ¥À¼AÀ iÀiÁêvïVÃ? 11


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

vÁPÁ «avïæ DªÁeï DAiÉÆÌAPï ¯ÁUÉÆè. UÀ Ä AAiÀ i ï UÀ Ä AAiÀ i ï eÁvÁ¯É Æ . vÉ Æ DªÁeï RAAiÀiïxÁªïß AiÉÄvÁ ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÉÆzÁßA PÉ°A. xÉÆqÁå ªÉ¼Á£ï vÁPÁ QvÉ A Và ªÉ Æ qÉ Ì § j D¸ï¯É è A ¢¸É è A . vÁAvÁèöå£ï ºÉÆ DªÁeï DAiÀiÁÌvÁ¯ÉÆ. w ªÀ¸ïÛ KPï ¥Á«ÖA PÁ½ ¢¸ÁÛ° ¥ÀgÀvï zsÀ« D¤ ºÀ¼ÀÄÝ« ¢¸ÁÛ°. «®ì£Á£ï D£ïJPÁ gÀÄPÁgï ZÀqÉÆ£ï ¥À¼ÀAiÀiÁÛ£Á vÉ KPï ªÀíqÉè ¦°PÀÄAqÀ¼ï ªÀÄĸÁAZÉA (UÁAjhÄ¯ï ªÀÄĸÁAZÉ) ¥ÀmïÖ ªÀÄíuÉÆ£ï ¸Àà±ïÖ eÁ¯ÉA. vÁå WÀrAiÉÄZï vÁZÁå ªÀÄwPï KPï LrAiÀiÁ D¬Äè. vÁuÉA WÀ ¼ ÁAiÀ i ï PÉ ° £Á, vÀ P À ê u ï WÀ g Á

zsÁAªÉÇèA. vÁuÉ ¸ÀUÉîA DAUï PÁA©î£ï zsÁA¥ÉèA D¤ ªÀíqï KPï UÉÆt Wɪïß gÀÄPÁgï ZÀqÉÆè. ¸ÀUÉîA ªÀÄĸÁAZÉA ¥ÀmïÖ UÉÆtÂAiÉÄ ©üvÀgï WÁ¯ïß ¸ÀPÁè zÉAªÉÇè. ªÀÄĸÁAZÉA ¥À m ïÖ D¸ï¯É è wvÀ Ä Û £ ï UÉ Æ t A iÉ Ä Pï CAgÀ Ä Ý£ï KPï PÀ m ï WÁ¯É Æ . C±É A KPï ¢Ã¸ï ¨sÀgï UÉÆt vÀ²Zï zÀªÀjè. ªÀÄĸÁAPï SÁuï £Á¸ÁÛ£Á PÀnÃuï gÁUï D¬Ä¯ÉÆè. vÉ ¸ÀUÉÆî ªÉüï UÀÄAAiÀiï UÀÄAAiÀiï DªÁeï PÀgïßZï D¸ï¯Éè. » UÉÆt ¥Ángï zÀªÀgÀÄ£ï vÉÆ gÁªÉîgÁPï UɯÉÆ. «®ì£ï ¥ÁnA D¬Ä¯ÉÆè ¥À¼Éªïß gÁAiÀiÁPï «fävï eÁ¯ÉA. “ºÉA QvÉA”

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234

£ï À Ä z É Æ ¸ PÁqÁ

ºÁAvÀÄA QvÉÆöè å PÁwæ D¸Ávï ªÀÄí¼îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïVÃ? 12


dįÁAiÀiï 2013

gÁAiÀiÁ£ï «ZÁgÉèA. «®ì£Á£ï ¸ÁAUÉèA ºÉ A “CAiÀ Ä å§â ªÉ Ä ¯É Æ A”. ºÉ A ¸ÀA¸ÁgÁAvï ¨sÁjZï C¥ÀÆæ¥ï ªÉļÉÑA. ºÉA SɯÁågï ¨sÁjZï ¸ÉÆ©vï eÁvÁvï. ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï CªÀÄgï eÁvÁvï. ºÉA DAiÉÆÌ£ï gÁtÂAiÉÄPï RAAiÀiï £Ávï¯ÉÆè ¸ÀAvÉƸï eÁ¯ÉÆ. w ªÀÄíuÁ° ºÁAªï ¥ÀAiÉÄ è A SÁvÁA, ºÁAªÉA ¸ÉÆ©vï eÁAiÉÄÓ. gÁAiÀiï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÀĪÉA ¸ÉÆ©vï eÁªïß QvÉA eÁAªïÌ. ºÁAªï gÁAiÀiï, ºÁAªÉA ¸ÉÆ©vï eÁªïß ²AiÀiÁ¸ÀuÁgï §¸ÁeÉ. E¯ÉÆè¸Æ É ªÉüï C²Zï ZÀgÁÑ ZÀ°è. G¥ÁæAvï JPïZï ¥sÀgÁ zÉÆUÁA¬Äß UÉÆtÂAiÉÄ ©üvÀgï ªÀiÁAqÉÆ jUÀAªÉÇÑ ªÀÄíuÉÆ£ï ¤gÁÝgï PɯÉÆ. «®ì £ Á£ï zÉ Æ UÁAAiÉ Ä Ñ ªÀ i ÁAqÉ

PÁdįÉÆ

JPïZïPÀ q É zs À g À Ä APï ¸ÁAUÉ è A D¤ UÉ Æ t A iÉ Ä ZÉ Æ ¥Á¸ï ¸À r ¼ï PÀ g ïß zÉÆUÁAAiÉÄÑ ªÀiÁAqÉ UÉÆtÂAiÉÄ ©üvÀgï jUÀAiÉÄè. ¨sÀÄPɯÉè ªÀÄƸï JPïZï ¥sÀgÁ SÁuï ªÉ Ä ¼É î A ªÀ Ä í u É Æ £ï mÁAAiÀ i ï lÄAAiÀiï lĸïì PÀgïß vÁAZÉ ªÀiÁAqÉ ZÁ¨ÉÆAPï ¯ÁUÉ.è gÁAiÀiï CAiÀÄå§â ªÉįÉÆ ªÀÄíuï zÀqÀâqÉÆAPï ¯ÁUÉÆè. gÁtÂAiÉÄ£ï JzÉƼïZï ¥sÀÄPïÌ PɯÉèA. G¥ÁæAvï zÀ¨ÁeÁ£ï «®ì£ï gÁAiÀiï eÁ¯ÉÆ. G¥ÁæAvï vÁuÉ KPï ¸À¨Á D¥À¬Äè. ¸À ¨ É g ï £ÁPï £Ávï¯Áè ö åAPï ¥À A iÉ Æ è ¸À £ Áä £ ï PÉ ¯ É Æ . JzÉ Æ ¼ï UÉ Æ ÃAmï ªÀiÁAqÉxÁªïß PÀ±ïÖ ¨sÆ É Uï¯ÁèöåAPï DvÁA ¨ÉÆªï ¸ÀAvÉƸï eÁ¯ÉÆ. «®ì£Á£ï gÁdénÌ ZÀ®AiÀiÁÛ£Á ¸ÀPÁØA¤ ¸ÀªÀiÁzÁ£ÉZÉÆ ¸Áé¸ï ¸ÉÆqÉÆè. t 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901

¸¨ À ÁÝA UÆ É A zÆ É ¼ï PgÀ Á

»A ¦AvÀÄgÁA ¥À¼ª É ïß ºÁå SÁ° ZÁªÁÌAvï EAVè±ÁAvï ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼï vÀAiÀiÁgï PÀgÁêvïV? 13


PÁdįÉÆ

dįÁAiÀiï 2013

zÉÆAUÁæ ªÀAiÉÄAè ¸ÁºÀ¸ï (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß)

vÁZÉ Æ zÀ Ä ¨Áªï eÁAiÀ i ÁßAVÃ?” RqÁRrvï vÁQzï ¢Ãªïß, zÉ Æ ¼É “CAiÉ Æ åÃ, zÉ ª Á! ºÉ g ÁA¤ Qwè ªÁmÁgïß ¸ÀªÁ¯ï PɯÉA ªÀÄÄPÉ°£ï. ZÀvÁæAiÀiï ¸ÁAUÁèöågï¬Æ xÉÆqÁåAPï ±ÁAw£ï D¦è ¢Ã±ïÖ zsÀjPÚ ï RAZÀ¬Äè. £ÁmÁé £Á. D¥ÀÄuï eÁªïß ¥sÀmÉÆé£ï ¥ÀÄuï ¥ÁwÛ£ï vÁZÉA ¥À q ï¯Áè ö å G¥Áæ A vïZï ¨s À Ä gÁÎ ö åAa ¸ÁºÀ ¹ Pï PÁt UÀ u É Ú A PÉ ¯ É A £Á, vÀ¸À¯ÁåAPï §Æzï AiÉÄA«Ñ. vÁZÁå ¸ÀÄgÀQêvÁAiÉÄa RuÉåPï ¥Àqï¯Áèöå G¥ÁæAvï CAPÉÆ: 34 gÀqÁÑöå §zÁèPï ¥ÀAiÉÄèAZï ¹¯Éé¸ÖÀgï r¸ÉÆeÁ, ªÀÄAiÀÄÆìgï d ª Á ¨ Á Ý j D v Á A D¥ÁÚZÉgï D¸ï¯Áèöå£ï, ZÀvÁæAiÉÄ£ï ZÀ¯ÉÑA §ÄzÀéAvï vÁZÉ «±ÁåAvï D¥ÉÚA ªÀÄ£ÁêZÉA ®PÀêuï. vÀÄeÉ vÀ¸À¯Áå vÀgÁßmÁå ZÀ v Áæ A iÀ i ï ªÁ¥À g É Ñ A ªÁfà ªÀÄíuï vÁuÉ ZÉqÁé£ï ¥ÀjÌ eÁUÁågï JPÁ C¥Àjavï aAvÉ è A . ¥À Ä uï ±ÁAw zÀ Ä ¸É æ A Zï zÁzÁèöåZÉgï ¥ÁvÉåt zÀªÀjÑ ¦±É¥Àuï aAvÁÛ¯ÉA. £À í A iÀ i ïV? D¤ ªÀ Ä ÄPÁgï vÀ Ä ªÉ A ‘C¥ÀÄuï »AzÁéAa ¨sÁªï-¨sÀAiÀiïÚ; ªÀ Ä í e É ¯ ÁVA vÁå ªÀ Ä £Áê Z Áå ¥À P É ê £ ï £ÀgÀ¹AºÀ, zÀÄjÎ, G®AªÉÑA £ÁPÁ. PÀÈvÀPï vÁ¼ÁåZÉA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ - D¦èA vÁZÉA G®ªÉÚA DAiÀiÁÌvÁ£Á vÀÄPÁ

14


dįÁAiÀiï 2013

£ÁAªÁA ªÀÄíuï ¥Én£ï ºÁå ¸À£Éß²Pï ªÉÇqÉÆ¯ï ¸ÁAUï¯ÉèA. ¥ÀÄuï G¥ÁæAvï D¥ÉÚA D¤ eÉ«Ä£ï PÉÆAQÚ ¨sÁ±ÉAvï G®AiÀiÁÛ£Á ¯ÁVAZï °¥ÉÆ£ï gÁªï¯Áèöå ºÁuÉ DAiÀiÁ̯ÁA. D¤ D¥ÉÚA ¥É n Pï D¥À A iÉ Ä è A ªÀ Ä í u ï¬Æ vÉ Æ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. vÀgï, D¥Áèöå vÉUÁAa ZÉÆj zsÀgï᪒ QvÁåPï vÉÆ ªÉÇUÉÆZï gÁªÁè? ºÉA ¥ÉnZÁå UÀĪÀiÁ£ÁPï ªÀZÀÄAPï £Á QvÁåPï? ºÉÆ PÀ¥Àn £ÁlPï §Azï PÀgïß ºÁå ªÀÄ£Áê¯ÁVA ¸Àvï ¸ÁAUÉÑA §gÉA. ¥À Ä uï DvÁÛ A ¥É n £ï ¢°è vÁQzï ¥Á½£Á¸ÁÛA ¤gÉÆéUï £Á D¥ÁÚPï.’ “QvÉA UÀÄtÄÎuÁÛvï vÀÄ«Ä?”-«ZÁgÉèA ¸À£Éß²£ï. ºÁAªï ¥ÀjÌ £ÀíAiÀiï, vÀA©. §UÁgï vÀ Ä eÉ Æ Zï ªÀ i Á®ÎqÉ Æ ¨s Á ªï

avÁîPï fgÁ¥sÉ ¸ÀjêA ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïVÃ?

15

PÁdįÉÆ

ªÀÄíuï aÃAvï. vÀÄ«Ä ºÁå ¥sÁvÁæªÀAiÀiïæ ZÀqÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA PÀ¼ï¯Áèöå PÀêuÁxÁªïß PÀ¸À¯ÁåZï D£ÁégÁAvï ¸ÁA¥ÀqÁ߸ÁÛA vÀÄ«Ä ºÁAUÁxÁªïß ±Á©vÁAiÉÄ£ï WÀgÁ ¥ÁnA ªÉZÁå SÁwgï ºÁAªï zɪÁ¯ÁVA ªÀ i ÁUÉ Æ £ï D¸ÁA, ªÀ i Ávïæ £À í A iÀ i ï R¼Á£Á¸ÁÛA vÀĪÉÄÑ ªÀAiÀiïæ JPÁ gÁPÀuï ¨sÀqÁéöå ¥ÀjA zÉƼÉÆ zÀªÀgïßAZï D¸Á. “gÁPÀuï ¨sÀqÁéöå¥ÀjA D«ÄÑ gÁPÀuï PÀ g ÁÑ ö å vÀ Ä «Ä, ªÀ i Áí P Á ªÀ i ÁvÁåªÀ A iÀ i ïæ GPÀ¯ïß wÃ£ï ¨sÉÆAªÁqÉ WÀÄAªÁجįÉèA PÀ¸À¯Áå EgÁzÁå£ï? ºÁå ¥sÁvÁæ ¸ÀPÀAiÀiïè GqÀªïß ªÀiÁíPÁ f«ê ªÀiÁgÀÄAPïV?” “vÀÄA ªÀÄíf UÉÆ«ÄÖ agÀÄØAPï ¥À¼v É Á£Á ºÁAªÉA ªÀiÁVgï QvÉA PÀgÉÑA? vÀÄPÁ E¯ÉèA ¨sɱÁÖAªÁåA ªÀÄíuï ºÁAªÉA vÀ±ÉA 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

ªÁmï ¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

PɯÉA wvÉèAZï. vÀÄPÁ C¥ÁAiÀiï PÀgÁÑöå EgÁzÁå£ï £ÀíAiÀiï.” “ªÀ Ä í e Áå ºÁå zÉ Æ UÁA gÁPÀ u ï ¨s À q Áé ö åA¤ vÀ Ä ªÀ i ÁÑ ö å ¥ÁnPï ¸À g À ì j vïÛ §qÀAªïÌ £Ávï¯ÉèA vÀgï, vÀÄ«Ä ªÀiÁíPÁ C¥ÁAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛA gÁªÉÛ£ÁAvï D¤ vÀ Ä «Ä ªÀ Ä í e Áå ªÀ i Á®ÎqÁå ¨s Á ªÁ¥À j A ªÀÄí¼ÉA vÀÄ«Ä. DªÀiÁÌA ¤eÁQà KPï ªÀiÁ®ÎqÉÆ ¨sÁªï D¸Á....” ¥ÁwÛ£ï C±ÉA ¸ÁAUÁÛ £ Á, eÉ « Ä£ï ªÀ Ä zÉ A zÁAiÀ i ï WÁ¯ïß ªÀÄí¼ÉA: “ªÀA í iÀiï, ªÀA í iÀiï. vÀĪÉÄÑ ¥Áæ¸ï ¯ÁA¨ï¢ÃUï D¸Á vÉ Æ . ªÀ i Ávïæ £À í A iÀ i ï WÀmïªÀÄÄmï fêï vÁZÉÆ. £ÀA§gïªÀ£ï

dįÁAiÀiï 2013

¥sÉÊlgï! «avïæ vÁa ¸ÀPÀvï! ¸ÀPÉÛ£ï D¤ AiÀÄÄPÉÛ£ï vÉÆ RAZÁåZï ZÉqÁå ¥ÀÄvÁPÀqÉ ¸À¯Áé£Á...” “DvÁA vÀ Ä «Ä ªÀ i Áí P Á ªÀ A iÀ i ïæ GPÀ¯ÁÛ£Á vÉÆ dgÀÛgï ºÁAUÁ D¸ï¯ÉÆè, vÀĪÀiÁÌA GPÀ¯ïß ©eÁªïß ºÁå ‘UÀqÁAiÀiï PÀ¯ïè’xÁªïß vÀ«Ä¼ï£ÁqÁAvÁèöå vÀĪÀiÁÑöå ‘¢AqïPÀ¯ïè’ ªÀAiÀiïæ GqÀªïß ¸ÉÆqÉÆÛ D¸ï¯ÉÆ!è QvÉA PÀgA ÑÉ ? MmÁÖgÉ DªÉÄÑ £À²¨ï §gÉA £Á. vÁPÁ DªÉÄÑ ¸ÁAUÁvÁ AiÉÄAªïÌ eÁAiÀiÁ߸ÁÛA ªÀírè ¥sÀfAvï eÁ¯Áå D«Äє - ¥ÁwÛ£ï PÀ¼ÀAiÉÄèA. “ªÀÄíeÉ¥Áæ¸ï ¯ÁA¨ï D¸ÉÆAPï vÁuÉ G¨Ágï SÉÆmÉAZÉ ±ÀƸï WÁ°eÉAiÀiï...! 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

£AÀ ¨Á Aæ Wr À ìAiiÀ Á

1xÁªïß 30 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ ì£ï QvÉA ¢²ÖPï ¥ÀqÁÛ ªÀÄí¼îAÉ ¥À¼ª É ïß vÁPÁ gÀAUï ¨sg À ÁêvïV? 16


dįÁAiÀiï 2013

vÁZÉA £ÁAªï ‘«wÛ ¨Áåj’! ªÀíAiÀiïªÀÄÆ?” “CgÉ! vÉA vÀĪÀiÁÌA PÀ±ÉA PÀ½vï eÁ¯ÉA? vÁZÉA ¤Ãeï £ÁAªï «dAiÀiï... ‘«wÛ ¨Áåj’ ªÀ Ä í ¼ É î ¥ À j A vÁuÉ ªÉ à ¸ï WÁ¯É Æ è . ... xÉ Æ qÉ ¥Á«Ö A ....” ¥ÁwÛ £ÀgÁίÉÆ D¤ ªÉÇUÉÆZï gÁªÉÇè. “ªÀíAiÀiï, ªÀíAiÀiï. ºÁAªï eÁuÁ. ªÀ g À Û ª À i Á£ï ¥À v Áæ A ¤ vÁZÉ «±ÁåAvï R¨ÉÆæ D¬Ä¯ÉÆèöå RAAiÀiï ªÉøï WÁ¯ïß «Ä¸ÉÛgÁAZÁå §AUÁèöåAvï ¨sÁj ¥ÁvÉÛzÁj ªÁªïæ PɯÁ RAAiÀiï vÁuÉ. vÀĪÀiÁÌA vÁZɪÀAiÀiïæ ªÉƸÀÄÛ C©ªÀiÁ£ï D¸Á, vÀgï?” - ¸À£Éß²£ï «ZÁgÉèA. “D¸ÁV D¸Á?” eÉ«ÄZÉ zÉÆ¼É ¥ÀgÀÓ¼Éî. vÉÆ DªÉÆÑ zÁlÄÖ ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ‘UÀÄgÀĒ ªÀ Ä í u ï D«Ä aAvÁè A . vÁZÉ x Áªïß ¥sÉÊnAUï (®qÁAiÉÄa «zÁå) PÀgÁmÉ,

PÁdįÉÆ

PÀÄAUï ¥sÀÆ, dÄqÉÆ EvÁå¢ ²PÁeÉ ªÀÄíuï D«ÄÑ C©¯Á±Á D¸ï°è . ¥À Ä uï vÉ Æ DªÀiÁÌA ¸ÀªÀiÁ ªÉļÉÆîZï £Á.....” “ªÀíAiÀiïV? vÉA PÀ±ÉA? RAAiÀiïUɯÉÆ vÉÆ? vÀĪÉÄÑ ¸ÁAUÁvÁ £ÁAV vÀĪÉÆÑ ªÀiÁ®ÎqÉÆ ¨sÁªï?” KPïZï ¥Á«ÖA ZÁgï ¸ÀªÁ¯ÁA vÁå ¸À£Éß²aA. “w PÀxÁ ¨Áj ¯ÁA¨ï D¸Á, ¸Áé«Ä. DvÁA ¸ÁAUÉÆAPï PÉÆuÁPï ¥ÀÄgÀìvï D¸Á? ZÁgïZï GvÁæA¤ ¸ÁAUÉÑA vÀgï, ¯Áí£ï ¥ÁæAiÉÄgï vÉÆ ¸ÁAqÀÄ£ï UɯÉÆèªÀÄíuÉÓ zÀĸÁä£ÁA¤ vÁPÁ C¥ÀºÀgÀuï PɯÉÆè! vÉÆ ªÉįÁ ªÀÄíuï R§gï eÁ°è. ¥ÀÄuï vÁAZÉxÁªïß ZÀÄPÁj ªÀiÁgï¯ÉÆè vÉÆ JPÁ zÀAiÀiÁ¼ï eÉÆqÁåZÉÆ ¥ÉƸÉÆÌ ¥ÀÆvï eÁªïß ªÀíqï eÁ¯ÉÆ. ¨ÁgÁ ªÀgÁìA G¥ÁæAvï DzÁèöå ªÀÄAiÀiÁßöåAvï vÁuÉ 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ

eÉƪÁîöå GAzÁæAPï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 17


PÁdįÉÆ

vÁå zÀĸÁä£ÁAPï zsÀgÀAiÉÄèA -vÉzÁ¼ÁZï vÁuÉ ‘¨Áåj’ZÉÆ ªÉøï WÁ¯ÉÆè. vÁPÁ ¥É Æ °¸ÁAa ªÀ j Û ªÀ Ä dvï ªÉ Ä ¼ï°è . vÉ z Á¼ÁZï KPï-zÉ Æ Ã£ï ¥Á«Ö A vÁå ªÉ¸Ágï vÉÆ DªÀiÁÌA ªÉļï¯ÉÆè: KPï ¥Á«ÖA ¸ÀPÁ½A - xÉÆrAZï PÀêuÁA D«Ä vÁPÁ ¥À¼É¯ÉÆè; D£ïKPï ¥Á«ÖA gÁwA ¤ªÀ i ÁuÉ , zÀ Ä ¸Áä£ï ¥ÁqÁªï eÁªïß ¥ÉÆ°¸ÁAZÁå ºÁvÁAvï ¸ÁA¥ÀqÉè¯Áå G¥ÁæAvï vÉÆ ¥ÀæªÁ¸ÁPï UɯÁèöå£ï, vÁZÉxÁªïß ¥sÉÊnAUï ²PÀeÉ ªÀÄí¼îÉA DªÉÄÑA ¸À¥u À ï D¤Q ¤Ãeï eÁAªïÌ £Á. PÉzÁ¼Á eÁvÁ ¥À¼Éeɔ-ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¥ÁwÛ. “KPï ¢Ã¸ï RArvï ¤Ãeï eÁvÀ¯ÉA, vÀA©. RAvï PÀj£ÁPÁ vÀÄA”

dįÁAiÀiï 2013

“vÀÄ«ÄA¬Æ vÁZɯÁVA ¥sÉÊnAUï ²PÁèöågï, ¤UÀÆqï zÀĸÁä£ï ¨sÀgÉÆ£ï UɯÁèöå ºÁå ¨sÀAiÀiÁ£ÀPï zÉÆAUÁægï JPÀÄìgÉ eÁªÁ߸ÁÑöå vÀĪÀiÁÌA ªÉƸÀÄÛ G¥ÁÌgÁPï ¥À q À v ï” ¸ÁAUÉ è A eÉ « Ä£ï ºÁ¸À Ä Ì g É Æ eÁªïß. “ºÁå ¤gÀÓ£ï ¸ÀĪÁvÉgï vÀÄ«Ä JPÀÄìgÉ PÀ±ÉA gÁªÁÛvï, ¸Áé«Ä?” - ±ÁAw£ï ¸ÀªÁ¯ï PɯÉA. “ªÀ Ä ¤¸ï d¯ÁävÁ£Á JPÀ Ä ì g É Æ ! ªÉÆgÁÛ£Á JPÀÄìgÉÆ! d¯Áä D¤ ªÀÄgÁÚªÀÄzÉA ªÀiÁvïæ vÁPÁ ºÉgÁAZÉÆ ¸ÁAUÁvï UÀgïÓ. ¥ÀÄuï ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï D¢AxÁªïß xÉÆqÉ JPÀÄìj ft fAiÉįÁåvï- ºÀgÉåPÁ zsÀgÁäAvï ªÀÄoÁé¹, ¸À£Éß² vÀ¸À¯É £Ávï¯ÉèV? D¤ £ÁAvïV? 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

gAÀ U ï ¨gÀs Á

ºÁå ¦AvÀÄgÁPï vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sgÀ ÁêvïV? 18


dįÁAiÀiï 2013

JPÁ ¥ÀævÉåÃPï EgÁzÁå SÁwgï ºÁAªÉA¬Æ » KPï zÉÆÃ£ï ¢¸ÁAa ft ºÁAUÁ¸À g ï JPÀ Ä ì g ï¥À u ÁAvï ¸ÁgÀÄAPï ¤gÁÝgï PɯÁ”. “vÉ Æ PÀ ¸ À ¯ É Æ EgÁzÉ Æ ªÀ Ä í u ï ¸ÁAUÉåvïV?” “DvÁA £ÀíAiÀiï, ¥sÁªÉÇ vÉÆ ªÉüï AiÉÄvÁ£Á RArvï ¸ÁAUÀÛ¯ÉÆA. vÀÄ«Ä ¸ÁºÀ¹ ¥ÀæªÀÈvÉÛaA ¨sÀÄjÎA ªÀÄíuï ºÁAªï eÁuÁA. eÁ¯Áåj, ºÁå £ÉAmÁÛöå ZÀ¯ÉåPï vÀÄ«Ä ºÁAUÁ D¥Àªïß ºÁqÀÄAPï £ÀeÉÆ

PÁdįÉÆ

D¸ï¯ÉèA. “ªÀ Ä í e É ¯ ÁVA ¨s Á AUÁgï-±À È AUÁgï PÁAAiÀiï £Á, ¸Áé«Ä” - ªÀÄíuÁ¯ÉA ±ÁAw. vÀÄeÉ ¥Áæ¸ï ªÀgÉÛA ¨sÁAUÁgï D¸ÁV, ¨sÀ¬ÄÚ? ºÁAªï JPÁ WÀrvÁ «±ÁåAvï ¸ÁAUÁÛA. UÁ¨ÁgÁßPÁvï. xÉÆqÁå ªÀgÁìA D¢A ¯ÁVê¯Áå ºÀ¼ÉîZÉA KPï £ÀªÉAZï PÁeÁj eÉÆqÉA ºÁå ¥sÁvÁæPï ZÀqÉÆAPï D¬Ä¯ÉèA. ºÉÆPÉèZÁå DAUÁgï ¨sÉÆgïß ¨sÁAUÁgÁZÉ £ÀUï! ¸ÀPÀAiÀiïèxÁªïß AiÉÄêïß ªÀÄzÀåAvÀgÁZÁå gÁ£ÁPï ¥ÁªÁÛ£Á ZÁgï

ºÁå ªÀ¸ÄÀ AÛ aA £ÁAªÁA PÉÆAPÉÚAvï D¤ EAVè±ÁAvï §gÀAiÀiÁêvïV?

19

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

£ÁAª ÁA §gAÀ iiÀ Á


PÁdįÉÆ

duÁA ®ÄmÁÌgÁA¤ JPÁZÁÒuÉ vÁAPÁA ªÉqÉÆ WÁ¯ÉÆ D¤ £ÉƪÁæöåPï ªÀiÁgïߧqÀ ª ïß JPÁ gÀ Ä PÁPï ¨ÁAzÉ Æ è. G¥ÁæAvï ºÉÆPÉèZÁå DAUÁªÀAiÉÄèA £ÀUï ¥ÀÆgÁ vÁAt ªÉÇÃqïß PÁqÉè ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, wZÉgï CvÁåZÁgï DzÁgÀÄAPï vÁAt ªÀiÁAqÁªÀ¼ï PÉ°.....” “DAiÀiÁ̯ÉAAiÀiïV, ±ÁAw?” ªÀ Ä í u Á¯É Æ eÉ « Ä, “¥ÁwÛ zÁlÄÖ £ ï ¸ÁAUï¯ÉèA ¨sɱÉÖA £ÀíAiÀiï, vÀgï”. “ªÀ i ÁVgï QvÉ A eÁ¯É A , ¸Áé « Ä?” ±ÁAwPï vÁå ºÉÆPÉè-£ÉƪÁæöåa RAvï

dįÁAiÀiï 2013

¸ÀÄgÀÄ eÁ°. “...zɪÁ£ïAZï ªÀiÁíPÁ xÀAAiÀiï ªÉ¯ í Æ É ªÀÄíuï ¢¸ÁÛ. vÁå D¬Ä£ïß ªÀUÁÛ ºÁAªï ¥sÁvÁæ ¸ÀPÀAiÀiïè zÉAªÉÇ£ï ªÉZÉÆ xÀAAiÀiï ¥ÁªÉ Ç è A . vÁå ºÉ Æ PÉ è - £É Æ ªÁæ ö åa ¹Üw ¥À¼Éªïß ªÀiÁíPÁ vÁAa ©gÉÆävï ¢¹è D¤ C£ÁßqÁåAPï ¥À ¼ É ª ïß ºÁAªï GAZÁ§¼ï eÁ¯ÉÆA. PÉÆæzÁ£ï ¨sÀgÉÆ£ï ºÁAªÉA ªÀÄíf ¨ÉvÁÌn ©eÁ¬Äè PÁAAiÀiï ¥sÀÄgÀìvï £Á¸ÁÛA. DAUï¥ÁAUï, ºÁvï¥ÁAAiÀiï, vÉÆAqï-ªÀiÁAqÉÆØ ªÀÄí¼ÉîA ¥À¼É£Á¸ÁÛA D¸ï¯ÉèA §¼ï ¥ÀÆgÁ 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

ªÁmï ¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ

ºÁå ¸ÀÄPÁÚöåPï ¨sÄÀ Pï ¯ÁUÁèöå. vÀÄ«Ä vÁPÁ SÁuÁ ¸ÀjêA ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 20


dįÁAiÀiï 2013

JPÁÖAAiÀiï PÀgïß ¸ÀgÀìjvïÛ §qÀAiÉÄèA. vÉ zsÁAªï¯Éè eÁ¯Áågï £ÀUï ªÀígïß §ZÁªï eÁvÉ D¸ï¯Éè. §zÁèPï ªÀÄíeÉgï DPÀæªÀÄuï PÀgÀÄAPï ¯ÁUÉè” - vÁuÉ D£ïKPï ©ÃqÁ vÉÆAqÁAvï WÁ¯ÉÆ. “G¥ÁæAvï QvÉA eÁ¯ÉA?” DvÀÄgÁAiÀiï G¨ÁÓ° eÉ«ÄPï. “eÁAªÉÑA D¤ QvÉA? ¨É¼ÀÛAUÀrZÁå ¸Á¯ÁézÉÆgï ¸ÁAiÀiÁâ¯ÁVA ªÀÄwAvïZï ªÀiÁUÉèA. ºÉÆPÉè¯ÁVA - ‘vÀÄeÁå £ÉƪÁæöåPï ¸ÉÆqÀªïß, w zÉÆj ºÁqïß zÉÆUÁA¬Æ vÀAiÀiÁgï gÁªÁ’ - ªÀÄí¼ÉA D¤ vÁå

PÁdįÉÆ

®ÄmÁÌgÁAZÁå ªÀiÁAqÁØöågï ªÁídAªïÌ ¯ÁUÉÆA è . zÉÆÃUï duï PÉƸÁ¼ïß ¥ÀqÁÛ£Á, Ggï¯Éè zÉÆÃUï ¥ÀgÁj eÁ¯É. vÁAZÉ¥¬ À ÄÌ JPÁèöå¯ÁVA £ÀUï D¸ï¯ÉÆè. “CAiÉÆåÃ! vÀgï vÉ ªÀígïß UɯÉZïV?” “gÁªÁ. ªÀÄÄPÉÆè vÀªÀiÁ¸ÉÆ ¥À¼ÉAiÀiÁ vÀÄ«Ä. Dqï ¥Àqï¯Áèöå zÉÆUÁAAiÀiïÌ¬Æ ¯ÁVê¯Áå gÀÄPÁPï ©VݯÉA. D¤ D«Ä vÉUÁA¬Æ vÁAaA ªÉÆrA gÁPÉÆ£ï’ §¸ÁèöåAªï.....” “vÉ zÉÆVà ªÉįÉèV?”-eÉ«Ä£ï CeÁ¥ï ¥ÁªÉÇ£ï ¸ÀªÁ¯ï PɯÉA. 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

£AÀ ¨Á Aæ Wr À ìAiiÀ Á

1xÁªïß 50 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ £ ì ï vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sgÀ Á 21


PÁdįÉÆ

“K²Ã! £Á ºÁ¨Á! vÉ D¤Qà fêï D¸ï¯ÉèªÄÀ Æ. PÁ¯ÉÝA ªÉÇÃgï, CgÉÝA ªÉÇÃgï, ªÀÄÄPÁÌ¯ï ªÉÇÃgï GvÀgÁÛ£Á ¥ÀgÁj eÁ¯Éè zÉÆVà ¥ÁnA DAiÉÄè¤AiÉÄÃ! £ÁgÉÆΣï D¤ PÁA¥É Æ £ï ¯ÁVA D¬Ä¯Áè ö å vÁAZÉ¥À¬ÄÌ JPÁèöå£ï ¨sÁAUÁgÁZÉ £ÀUï ¥ÁnA ¢¯É . ‘vÀ Ä ªÀ i ÁÌ A ¬Æ gÀ Ä PÁPï ¨ÁAzÀÄ£ï WÁ¯ïß ¥ÉÆ°¸ÁAPï D¥Àªïß ºÁreÉAiÀiïV? - ªÀÄíuï «ZÁgï¯ÁèöåPï ‘zÀªÀÄäAiÀiÁ! £ÁPÁ. DªÀiÁÌA ªÀZÉÆAPï ¸ÉÆqÁ’ ªÀÄíuÁ¯É. ‘QvÁåPï? D¤ PÉÆuÁPï ¥À Ä t ®ÄlÄAPïV?’ ªÀ Ä í u ï ºÁAªÉ A ¸ÀªÁ¯ï PɯÁèöåPï, ‘£ÀíAiÀiï, D«Ä ®ÄmÁÌgï £ÀíAiÀiï. JzÉƼï D«Ä vÉA £Á¥Á¸ï

dįÁAiÀiï 2013

PÁªÀiï PÀgÀÄAPï £Á, D¤ ªÀÄÄPÁgï¬Æ PÀ j £ÁAªï. D«Ä ¥À A iÀ i ïì x Áªïß ºÁå ¥s Á vÁæ P ï ZÀ q É Æ APï D¬Ä¯Áè ö åAªï. ºÁAPÁA ¥À¼ª É ïß DªÀiÁÌA zÀÄgÁ±Á D¬Äè. D«Ä vÁZÉgï dAiÀiïÛ ªÀígÁeÉAiÀiï D¸ï¯ÉèA. D«ÄÑ ZÀÆPï eÁ°. KPï ¥Á«ÖAZÁåPï DªÀiÁÌA ªÀiÁ¥sï PÀgÁ’- ªÀÄíuï vÁAt ªÀÄe í ¯ É ÁVA D¤ vÁå ºÉÆPÉè £ÉƪÁæöå¯ÁVA ¥ÀgÁvÉèA.....” “vÀÄ«Ä vÁAPÁA ¨sÉÆVê¯ÉA ªÀÄíuï ¢¸ÁÛ. ªÀíAiÀiïªÀÄÆ? “D¤ QvÉA PÀgA ÑÉ ? DªÉÄg Ñ ï ZÀÄPÉè¯ÁåAPï vÁAt ZÀ Æ Pï M¼É Æ Ì£ï ¨s É Æ UÁì u É ªÀiÁUÁÛ£Á D«Ä ¨sÉÆVê£Á eÁ¯Áågï, 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ

ºÁå gÉPm É ÁAa ¸ÁjÌ ¸Á«î ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 22


dįÁAiÀiï 2013

zÉêï D«ÄÑA ¥ÁvÁÌA DªÀiÁÌA ¨s É Æ UÀ Ä ì A ZÉ Æ £Á...... ¨ÁAzï¯Áè ö åAPï ¸ÀÄl¬Ä¯Áèöå G¥ÁæAvï D«Ä ¸ÀPÁØA¬Æ ¸ÁAUÁvÁZï zÉÆAUÁæa ªÁmï zÉAªÉÇ£ï §AiÀiÁèPï UɯÁåAªï. ºÉÆPÁ¯ï-£ÉƪÉÇæ ªÀ Ä í e É Æ G¥ÁÌ g ï ¨ÁªÀ Å qïß D¥Áè ö å ©qÁgÁPï ªÉvÁ¸ÁÛ£Á, ºÁAªÉA vÁAZɯÁVA: ‘ºÁAZÉÆ¬Æ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁ. ºÁAt vÀĪÀiÁÌA KPï ªÀgÉÛA °¸ÁAªï ²PÀAiÀiÁèA’ ªÀÄí¼ÉA. vÁAPÁA ªÀÄíeÉÆ ªÀÄvÀè¨ï ¸ÀĸÁÛ¯ÉÆ ªÀÄíuï ¢¸ÁÛ: ‘vÀĪÉÆÑ ªÀgÉÆÛ G¥ÁÌgï eÁ¯ÉÆ. §Æzï £Á¸ÁÛA D«Ä vÀĪÀiÁÌA £ÁqÉ¥ Ñ j À A eÁ¯ÉA. DªÀiÁÌAAiÀiï vÀÄ«Ä ªÀiÁ¥sï PÀgÁ. D¤

PÁdįÉÆ

ªÀÄÄPÁgï D«Ä eÁUÀÄævï D¸ÁÛAªï’ ªÀ Ä í u É Æ £ï UÉ ° A. ¨É ¼ À Û A UÀ r ¥É A mÉ P ï ¥ÁªÀ Û Z ï, ºÁAªÉ A vÁAPÁA D¸À à v É æ P ï D¥Àªïß ªÀígÁÛ£Á, ‘£ÁPÁ D«Ä DªÀiÁÑöå UÁAªÁPï ZÀ ¯ ÁÛ A ªï’ ªÀ Ä í u ï ªÀ Ä í e É ¥ÁAAiÀiï D¥Àqïß £ÀªÀĸÁÌgï PÀgïß UÉ¯É ¨ÁªÉؔ. “ºÁå UÁAªÁAvï¬Æ ZÉÆÃgï D¸ÁÛvï ªÀ Ä í u ï ºÁAªÉ A aAvÀ Ä APï £Ávï¯É è A ¸Áé « Ä. vÀ Ä ªÉ Ä Ñ A zs À A iÀ i ïæ «±É à ¸ï D¤ ¸ÁºÀ¸ï ªÀgÉÛA. vÀÄ«Ä AiÉÄ£Ávï¯Áèöåvï eÁ¯Áågï, vÁAa UÀvï QvÉA eÁwV!” ªÀÄíuÁ¯ÉA ±ÁAw ¸À£Éß²Pï. “C¸À¯Áå £ÁqÁAvï ZÀqÁªÀvï eÁªïß 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

ªÁmï ¸Æ É zÄÀ £ ï PÁqÁ

ªÀÄĤßPï L¸ïQæêÀiï SÁA«Ñ D±Á eÁ¯Áå vÀÄ«Ä vÁPÁ ªÁmï zÁPÀªïß PÀĪÉÆPï PÀgÁêvïV? 23


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

ºÁå xÀ g ÁZÉ ®ÄmÁÌ g ï ¨s Á jZï GuÉ ªÀ Ä í u É å vï. ªÀ Ä £Áê A ZÁå zÉ Æ ¼ÁåAxÁªïß °¥ÉÆ£ï, gÁAzÀéAiÀiïVÃ, £ÁgïèVà ZÉÆgÉÑ ¯Áí£ï ZÉÆÃgï C¥ÀÆæ¥ï xÀAAiÀiï xÀAAiÀiï D¸ÉÆAPï ¥ÀÄgÉÆ. ¥ÀÄuï DPÀæªÀÄuï PÀgïß ®ÄmÉÑ ®ÄmÁÌgï £ÁAvï. vÀ¸À¯É D¸Áèöågï, vÉ ¥À ¬ Äê ¯ Áå ±É í g ÁxÁªïß D¬Ä¯É è ªÀÄíuÁÑöåAvï zÀĨÁªï £Á. ZÉÆgÁAZÉA ¨sÉA £Ávï¯Áèöå£ï £ÁqÁAvÁèöå ©qÁgÁAPï ¸ÀªÀiÁ §AzÉƧ¸ïÛ PÀj£ÁAvï. ¨ÁUÁèA D¸Á£ÁAvï, D¸Áèöågï wA WÀmï£ÁAvï ªÁ vÁAPÁA ©UÁA WÁ°£ÁAvï. C¸À¯Áå

©qÁgÁA¤ ¨sÁAUÁgÁZÉ £ÀUï ªÉ Ä eÁgïVÃ, D¯ÁÛ j gïVà zÀ ª À g ÁÛ v ï. vÁA¨É A DAUÁÚ A vï D¤ GUÁÛöå PÉÆmÁèöåAvï D¸ÁÛ. ±ÉígÁAvï vÀ±ÉA PɯÁågï vÉA GgÁÛVÃ? “±É í g ÁAvï ¯É Æ APÁØ Z Áå ¥É m É ¥ À j A WÀmï ¦üZÁgï PɯÁèöå WÀgÁA¤ ¸ÀAiÀiïÛ ©ÃUï D¤ ¨ÁUÁèA ¥sÉÆqïß ZÉÆj PÀgÁÛvï. WÀgÁA¤ ¯ÉÆÃPï D¸Áèöågï¬Æ, vÁAPÁA ºÁvÉgÁA zÁPÀªïß ¨sɱÁÖªïß ®ÄmÁÛvï” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¥ÁwÛ.

¯Áí£ï ZÁªÁÌAvï D¸ï¯ÉAè ¦AvÀÄgï ¥À¼ª É ïß, ºÁå ªÀíqï ZÁªÁÌAvï vÉAZï ¦AvÀÄgï ¸ÉÆqÀAiÀiÁêvïV?

(ZÁ®Ä D¸Á)

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

P¯ À ÁPÁg ï eÁAiiÀ Á

24


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

PÉÆAQÚ GvÁæA - ªÁ¥ÀjÚ (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) ªÉÆUÉæAvï ¥ÁPÁågï ¥ÁAAiÀiÁAPï £ÁgÁè ²vï ¨sÀÄgÁÎöåAZÉÆ gÁ£ÁAvï PÁ¬Äègï PÉÆøï WÀgÁPï ¥ÀÆvï vÁ¥ÁPï DAUÁÚPï eÁUÉÆ PÁvÀgÁÛ ¥ÀÄAPÀÄAPï ¸ÁjÌ ¨sÁvÁZÉA G¨ÁæZÉA SÁuÁZÉA vÁ¼ÁåAvï ¨ÁAiÉÄZÉA zÁlÄÖZÉÆ ¦mÁåZÉ Æ vÉÆAqÁAvï ¥Á¢æZÉÆ ªÀiÁívÁgÉÆ UÁzÁåAvï G¸ÁÌöågï PɼÁåAPï PÁwæPï ZÉgÉÆÌ eÁUÁåPï -

25

PÀ¼É £À¼É ªÉÇí¼É ªÉǼÉA ªÁí¼ÀÄAPï SÉ¼ï ¸Á¼ï ¥Á£Áà¼ÉÆ zÉƼÉÆ ªÀiÁí¼ÉÆ ¨ÉƼÉÆ UÀĽ ¥É½ ªÉÄí¼ÉÆ UÀ¼ÉÆ £À½ UÀ½/eÉÆr ¨É¼ÉA vÀ¼ÉA vÀÄ¥sÉA dgÀÌ¯ï ªÀiÁvÉA ªÀiÁAqÉÆØ PÀAgÉÆØ fÃ¨ï ¯ÉÆèï D¨ï PÉÆ§Ä ¨Á§Ä ¥sÁuÉÆ ¸ÁuÉÆ ±ÁuÉÆ UÉÃuï

UÀÄqÁågï gÀÄPÁgï PÀÄA¨Áågï G¸ÁÌöågï ¸ÁgÁPï GvÉÆæAPï ¥sÀįÁA ¥ÁrAvï ªÀÄÄgÁågï zÀgÁåAvï D¯ÁÛgÁgï PÉÆA¨ÁåZÉÆ ¥ÁPÁåPï zÁAvÁAPï ¸ÉÆgÁàPï £ÀíAAiÀiïÛ ¥sÉÆAqÁAvï PÁeÁgï ¤¸ÁÛöåPï £ÁgÁèPï ¥ÉÆgÉA ªÁ¼ÀÄAPï ¦qÁ ¥sÀįÁA UÉÆAªï ¸ÀgÁèA d°è ¸ÀÄvï PÁvï ªÀiÁUï ¸ÀÄvÁPï PÀÄrPï D¼Áå£ï

-

vÀÄA¨ÉÆ DA¨ÉÆ ¥sÀ¼ï ¨Á¼ï zÁ¼ï ªÁí¼ï ªÀiÁí¼ï PÁeï ¥sÁeï WÁeï EªÀiÁeï ¸Ázï DqÉA EqÉA fqÉA ªÉÇqÉA ªÉÆqÉA zÉÆqÉA ¥ÉÆuïÚ ¸ÉÆuïÚ WÀuïÚ ªÁ½Ú ¨ÉƽÚAUï ªÀiÁ½Ú zÉÆ½Ú ¸ÉÆ°ÑA ¥sÀrÑ gɪÁØAiÀiï agÀÄämï ªÉǼï gÀAUï ¨ÉÆAUï ªÁmï

UÉÃè r¸ï gÉÃUÉÆ


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -170 ¥s½ À vÁA±ï E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: ¸ÁAiÀÄ̯ÁZÉA ºÁåAqÀ¯ï PÁgÁPï ¯ÁAªïÌ eÁAiÀiÁß zÉPÄÀ £ï ¸ÉÖÃjAUï - C©ü±ÃÉ Pï ¤ºÁ¯ï «Ä£ÉÃd¸ï PÀÄqÀª Û ÄÀ d¯ï ºÁªïÓ ²gÁéA ¥ÉÆøïÖ Grà - 574 116

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆèöå eÁ¦: PÀ±ÉA vÀÄeÁå zÉƼÁåAvï ªÉÇPïè D¸Á, ªÀÄíeÁå zÉƼÁåAvï ªÉÇPïè£ÁAvïVà vÀ±ÉAZï ªÉvÁå¸ï ¸ÁAiÀÄ̯ï D¤ PÁgÁPï-gÉñÁä ¯ÉÆèÉÆ, PÀÄ¥Éà¥ÀzÀªï; vÀÄeÉ §jZï ¯ÁA¨ï PÁrAiÉħj D¸ÁÑöåAvï PÁgï ¸ÉÆqÀÄAPï ¸ÀÄ®¨ï eÁAiÉÄÓ ªÀÄíuï-¥ÀæeÁé£ï ¯ÉÆèÉÆ, PÀÄ¥Éà¥ÀzÀªï; ¸ÁAiÀÄ̯Ágï ªÉƸÀÄÛ duÁAPï ªÉÇqÀÄAPï eÁAiÀiÁß, PÁgÁgï ªÉƸÀÄÛ duÁAPï ªÉÇqÀÄAPï eÁvÁ-¹Öêï eÉ¥sï ¯ÉÆèÉÆ, §eÁ¯ï.

vÀ¹g é É ¸ÀàgÆ É Ý -170 ¥s½ À vÁA±ï

E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: røɯÁPï ¥ÀÄjÛ ¥ÀAiÉÄê Deï£ÁAvï, Deï jAiÀiÁ¬ÄÛ ¢² vÀgï vÀÄA eÁvÀ¯Æ É AiÀiï ªÀÄíeÁå ªÁAmÁåZÉÆ fªÉÇ ¸ÁAvï -eÉøÀ£ï r¸ÉÆeÁ ¤vÁåzÀgï ºÁªïÓ, PÉÆuÁeÉ ¥ÉÆøïÖ, ªÀÄAUÀÄîgï

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆöè å eÁ¦: D«Ä DªÀiÁÑöå ªÉƨÁAiÀiÁèaA £ÀA¨ÁæA D¢è §¢è PÀgÁåAV?-gÉñÁä ¹PÉéÃgÁ, ¥ÀÄvÀÆg Û ï; UÁrAiÉÄPï ¥ÉmÉÆÃæ ¯ï WÁ¯ïß ¥ÀAiÉÄê ¢Ãªïß ¨sÀÄgÁÎöåAPï RÄ±É£ï ºÁAªï ¥ÁªÀAiÀiÁÛA vÁAZÁå E¸ÉÆ̯ÁPï-gÉñÁä ¯ÉÆèÉÆ, PÀÄ¥Éà¥ÀzÀªï; E¸ÉÆ̯Áa gÀeÁ D«ÄÑ eÁ° PÁ¨Ágï, ªÀÄÄPÁèöå ªÀgÁìZÉA °¸ÁAªï ²PÉÆAPï eÁ¯ÁåAªï vÀAiÀiÁgï-¸ÉÖ¯Áè ¦AmÉÆ, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ; ¤wZÁå ªÀÄ£Áê£ï ¢A«Ñ RıÉa PÁtÂPï, WÉvɯÁèöåPï ªÀÄwPï ¸ÀªÀiÁzÁ£ï, PÀÄrPï zsÁzÉƸÁÌAiÀiï- ¦æ¤ìAiÀiÁ r¹¯Áé, ªÀÄAiÀÄÆìgï;

26


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -171 ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß RqÀPï eÁ¦ ¢AªÁÑöåAvï ºÀıÁgï. vÉÆ QvÉA eÁ¥ï ¢vÁ vÉA aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3. «.¸ÀÆZÀ£ï: ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß D¤ vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ ºÁZÉÆå eÁ¦ «AUÀqï, «AUÀqï ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï zsÁreÉ.

vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ -171

vÀÄeÉÆå eÁ¦ 20-07-2013 ©üvg À ï zsÁqÀÄ£ï ¢Ã «AZÀÄ£ï D¬Ä¯Áèöå JPÉ eÁ¦Pï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t D¸É° Û . ºÁAUÁ¸Àgï ¢°è vÀ¹Ãé gï KPï ¥Á«ÖA ¸ÁjÌ ¥À¼É. vÀÄPÁ » vÀ¹éÃgï ¥À¼Éªïß QvÉA ¨sÆ É UÉAè ? ºÉA aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3.

27


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

¸À¨ÁÝA - UÉÆAzÉƼï - 130

WÀqÁÚgï: ¦AiÉįï, ¥ÀÄvÀÆÛgï 1

2

3

4

5

4A

6

7

8

9

£ÁAªï:........................................................................................................................ «¼Á¸ï:........................................................................................................................ ..................................................................................................................................... 1

ªï

¯ÁåA

2

vï ¯ÁèöåA f

vÁé

¥ÀÄ

3

4

r

AiÉÄ

gÁ 5

6

¸ÉÆ vÀ

AiÉÄ

zÁ gÀéA

féÃ

7

f

gï AiÀÄÆì ªÀÄ

¼ÁÓ 8

«

a

¸ÁA eï

PÁ ¨Á

dÆ£ï ªÀÄAiÀiÁßöåZÁå ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼÁZÉA (129) ¥s½ À vÁA±ï

¥ÀAiÉÄAè : eÉÃPÀ¨ï rPÀÄ£Áí D.No: 12-41/1 PÀįÉêÃPÀgï ¥ÉÆøïÖ vï ªÀÄAUÀÄîgï - 16 PÀ zÀĸÉA æ : f«vÁ ¥ÁAiÀiïì CªÀÄÆÖgï «¯ÉÃeï PÀjAUÁ£À ¥ÉÆøïÖ gï §AmÁé¼ï - 574 222

d

28


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

±ÀgÁÛA 1. 2. 3. 4.

E£ÁªÀiÁA

ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. ¥ÀAiÉÄèA D¤ zÀĸÉAæ PÁdįÁågï ¥ÀgÀÎmï¯ÉèA PÀÆ¥À£ï ªÀiÁvï ªÁ¥ÀgÉÑA. (JPÉÃPï ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ) JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. (E£ÁªÀiï ªÉļï¯ÁèöåA¤ vÀÄ«ÄÑ eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: ªÀ g À Î t PÉ Æ uÁZÁå £ÁAªÁgï 20-07-2013 zsÁreÉ ªÀÄí¼ÉîA ºÁå «¼Á¸ÁPï Kajulo Crossword, Bishop's House, PÀ¼A À ªÉÑA) Kodialbail, Mangalore - 575 003.

ªÀÄÄPÁgï 3. ºÉ fªÁݽPï gÁwPï §gÉA ¢¸ÁÛ 2 4. ¸ÀgÉé¸ÀàgÁ£ï ªÁ ____ 4 6. dªÉÆ PÀgÁÛ£Á 4 7. JPÉ ZÀ¯ÉåZÉA £ÁAªï 2 9. ‘¤’ CPÀêgÁxÁªïß ¸ÀÄgÀÄ PÀgïß ‘PÁ’ CPÀêgÁAvï DPÉÃgï eÁA«Ñ KPï UÁzï 3+2+2=7 ¥ÁnA 1. ‘¤’ CPÀêgÁxÁªïß ¸ÀÄgÀÄ PÀgïß ‘¯Éڒ CPÀêgÁAvï DPÉÃgï eÁA«Ñ KPï UÁzï 3+2+2=7

¸ÀPÀAiÀiïè 1. “±É¼Áågï ¥ÁAAiÀiï zÀªÀgïß ¥ÀÄvÁ” ªÀÄíuÁ° DªÀAiÀiï zsÀĪÉPï 3+4=7 4A.¥À«vïæ ¸ÁߣÁZÉÆå DAUÀªÉÇÚöå £ÀªÁå£ï PÀgÁÛ£Á AiÀiÁdPï «ZÁgÁÛ “____ vÀÄ«Ä ¸ÁAqÁÛvïVÃ?” 4 8. vÀQè ¥Áqï eÁ¯Éè 2 ªÀAiÀiïæ 2. xÉÆqÁåAPï §¸ïìgï ¥ÀAiÀiïÚ PɯÁågï ____ ºÁZÉ PÀ±ïÖ 2 9. vÁuÉ D¥Áèöå ªÉÆUÁZÁåAPï ªÉÆÃgïß ____ ____ ¢¯ÉA 4+3=7 5. f¨ÁâöåPï ªÁ ____

FRESTON MARKETING # 7, Shivabagh Commercial Complex, Kadri, Mangalore - 575 002.

4

Ph: 91-824-4262699 Fax: 91-824-4262524

People First

FOR TRAINING ON PERSONALITY DEVELOPMENT BUSINESS ASSOCIATE: AFA (M) PVT. LTD., MANGALORE CONTACT: 99020 76033

Mobile: +91-99020 76030/99020 76031/99020 76032

E-mail: teamfreston@gmail.com; website: www.freston.in * LIFE INSURANCE * HEALTH INSURANCE * VEHICLE INSURANCE * TAX PLANNING * PENSION PLANNING * MUTUAL FUNDS * SMALL SAVINGS * PMS * SHARES * BONDS * DEMAT

29


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý -47 ªÉÇvÁAvï ZÀ¯ÉÆ£ï xÀPï¯ÁèöåPï F±ïÖ ¨sÉmÉÆè, E±ÁÖZÉÆ ªÀiÁAqÉÆØ ¨sÉvÀÄ£ï gÀUÀvï aAªÉÇ£ï ªÁlÄìj ZÀ¯ÉÛà gÁªÉÇè

8. ¯ÁA¨ï ¯ÁA¨ï ¤gÀAvÀj ªÁ¯ï, ¥sÁAmÉ D¸Ávï ¥Á£ÁA £ÁAvï, ªÀiÁwAiÉÄAvï ¤zÁèöå ¥sÀ¼ÁA £ÁAvï PÁAzÉ £ÁAvï

2. ¸ÉÆ©vï ¸ÀÄAzÀgï ZÀ° w, ¥ÀgÀä½Pï ¸À Ä AgÁÎgÁ£ï D¥À A iÀ i ÁÛ ¯ÁVA, ¸À¸ÀgÁÎAiÀiï WɪÀÅ£ï D¥Àrê wPÁ ¨ÉdªÁ¨ÁÝjAiÉÄ£ï ¨ÉÆPÉÆgÉ° Û , ZÁ¨É° Û vÀÄPÁ

9. vÁA¨ÉÆØ ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¥ÀgÀÓ½Pï ¨sÁAUÁæ¼ÉÆ, zsÀgÀÄAPï UɯÁågï PÀgÁÛ vÀÄPÁ PÁ¼ÉÆ PÁ¼ÉÆ EAUÉÆî

3. ªÉÇA¥ÀÄAPï £Á, ®ÄAªÉÇAPï £Á, ªÀÄļÁPï WÁ¯ïß ¥ÉƸÀÄAPï £Á, ¥ÁªÁì ±ÉuÁAPï ¥sÄÀ ¯ÁÛA vÀjà ®ÄAªÁÛvï ªÀÄf í UÉÆ«ÄÖ

-:±ÀgÁÛA-

1.

4. ¨sÁAiÀiÁèöå£ï PÁAmÁåAa gÁ¸ï, ©üvg À Áèöå£ï ZÁA¥ÁåAa gÁ¸ï 5. ¥ÁPÁmÉ £ÁAvï, ¥ÁPÁA £ÁAvï, ¸ÀUÁîöå ¤vÁèöå£ï G¨ÁÛ 6. ªÀiÁívÁgÉ ©¼ÁAvï jUÉÆ£ï §¸ÁÛvï, vÁAZÉ ªÀiÁAqÉØ ªÀiÁvïæ ¨sÁAiÀiïæ w¼ÁÛvï 7. DPÁ¸Ágï G¨ÁÛ, ¥ÁPÁmÉ £ÁAvï. ²«ÄÖ D¸Á ¥ÁPÁA £ÁAvï. PÁ£ï D¸Ávï zÉÆ¼É £ÁAvï

10. DAVØUÁgÁPï zÀÄqÀÄ AiÉÄlÄ£ï ºÁqÁÛvï, UÀ½êvÁA UÀ½êvÁA gÀqÁÛvï

1. ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. 2. JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. 3. eÁ¦ zsÁqÁÛ£Á vÀÄ«Ä vÀĪÉÆÑ «¼Á¸ï D¤ ¥sÉÆãï/ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï dgÀÆgï WÁ¯ÉÑA. 4. eÁ¦ JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁUÁÝgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï. 5. eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 20-07-2013

E£ÁªÀiï : ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ ¢¯Áèöå JPÁèöåPï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ

§ÄPÁZAÉ Æ É ª ïï: 60/-

-:zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï:Kajulo Huminn Bishop's House Kodialbail Post Mangalore - 575 003.

30


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý – 46

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý-46 ¥s½ À vÁA±ï ¸ÉÆqÉg Û ï E£ÁªÀiï:

¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦

DåUÉß¸ï ¦gÉÃgÁ

1. zÉƼÉÆ 2. ¨ÁjÃPï ¥ÉAPÀqï

£ÁågÁä ºÁªïÓ

3. £ÁPÁAvï ±É¼ï

²gÁéA ¥ÉÆøïÖ

4. zÉƼÉ

Grà vÁ®ÆPï

5. vÀÄf ¸Á«î

(vÀÄPÁ E£ÁªÀiï eÁªïß 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t ¯Á¨Áèöå. » PÉÆuÁZÁå £ÁAªÁgï zsÁreÉ ªÀÄí¼îÉA PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁPï PÀ¼AÀ ªÉÑA)

6. «ÄgÁìAUï 7. ªÉÆíAªï 8. £ÁPÁgï £ÉÆwA 9. ¥ÉÆ¥ÁîA 10. ªÀiÁqÁa ²«Ø

ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiï£ÁåAvï PÁdįÉÆ vÀÄPÁ ZÀÄPÀ£Á¸ÁÛA ªÉļÀeª É ÄÀ Æ zÀAiÀiÁPÀgÀÄ£ï vÀÄPÁ ¥ÉƸÁÖgï AiÉÄAªÁÑöå PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁZÉA PÀªÀgï ¥À¼É. vÁZÉgï vÀÄeÁå «¼Á¸Áa aÃmï aqÁÌAiÀiÁèöå. dgï vÁAvÀÄA July 2013 C±ÉA bÁ¥ÁèA vÀgï vÀÄf ªÀgÀÎt dįÁAiÀiï ªÀÄAiÀiÁßöåAvï DPÉgï eÁvÁ.

ªÀgÎÀ t £ÀA§gï

0605 (0)

606 July 2013

LEVIN D'SOZA

16 PAJARE HOUSE

vÀÄPÁ PÁdįÉÆ ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA ¥ÁªÀeÉ vÀgï vÀĪÉA w ªÉVAZï £À«ÃPÀÈvï PÀjeÉ. 31

HOSABETTU POST VIA MOODBIDRI-574 227


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

§ÄzÀÄÝ VÃzï vÁå £ÀA í AiÀiÁÑöå zÉU£ É ï ªÀq í ï dAiÀiïÛ UÀÄqÉÆ D¸ï¯ÉÆ.è vÁå UÀÄqÁåZÁå zÉAªÉg Ú ï ªÉÇqÁZÉÆ gÀÆPï D¸ï¯ÉÆ.è vÁZÉ ¥sÁAmÉ «¸ÁÛgï eÁªïß ¸À¨Ágï ¸ÀÄQÚA xÀAAiÀÄìgï D¸ÉÆæ Wɪïß D¸ï°èA. KPï ¢Ã¸ï ¥ÁæAiÀiï eÁ¯ÉÆè PÀÄgÉÆØ VÃzï vÁå gÀÄPÁgïZï D¸ÁæöåPï DAiÉÆè. xÀAAiÀÄìgï D¸ï¯Áèöå ¸ÀÄPÁÚöåA¤ vÁPÁ ªÀgÁÛöå jw£ï ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. @ ªÉÄQì, VzÁPï ¢Ã±ïÖ £Ávï¯Áèöå£ï

vÁZÉA SÁuï ¸ÉÆzÀÄAPï vÉÆ C¸ÀªÀÄgïÛ eÁ¯Áèöå£ï ¸ÀÄPÁÚöåA¤ vÁAPÁA ªÉļï¯Áèöå SÁuÁAvÉÆè KPï ªÁAmÉÆ ¢Ãªïß VzÁa dvÀ£ï WÉwè. ¸ÀÄPÁÚöåAZÉÆ ªÀgÉÆÛ ªÉÆÃUïªÀÄAiÀiÁà¸ï ¥À¼ª É ïß VzÁPï ¸ÀÄPÁÚöåAPï QvÉA vÀjà G¥ÁÌgï PÀjeÉ ªÀÄíuï ¨sÉÆUÉèA. vÁå zÉPÄÀ £ï VzÁ£ï ¸ÀÄPÁÚöåAPÀq£ É ï, ‘vÀÄ«Ä SÁuï DgÁAªïÌ ¨sÁAiÀiïæ UɯÉè PÉ®gÁAiÀiï vÀªÀ¼ï vÀĪÀiÁÑöå ¦¯ÁAa ºÁAªï dvÀ£ï WÉv¯ À Æ É A’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. C±ÉA ¸ÀÄPÁÚöåAZÉ D¤ VzÁZÉ ¢Ã¸ï ¸ÀÄUÀªÀiÁAiÉÄ£ï ªÀÄgÉhÄ£ï ZÀ¯ÁÛ¯É. vÁå JPÁ ¢¸Á zÉÆ£ÁàgÁA ¸ÀÄQÚA ¸Àgïé ¨sÁAiÀiïæ UɯÉè vÀªÀ¼ï KPï ªÀiÁeÁgï vÁå gÀÄPÁ ¸Àj£ ê ï DAiÉÄA è . ¦¯ÁAZÉÆå a°¦° ¨ÉƨÉÆ DAiÉÆÌ£ï vÁAPÁA SÁAªïÌ ªÀÄu í ï ¦¯ÁA ¸Àjê£ï ¥ÁªÁÛ£Á ¦¯ÁA¤ eÉÆÃgÁ£ï ¨ÉƨÉÆ WÁ¯ÉÆå. PÀÄgÁØöå VzÁ£ï ¨ÉƨÉÆ DAiÉÆÌ£ï ‘PÉÆÃuï xÀAAiÀiï?’ ªÀÄu í ï «ZÁgÉAè . VzÁPï ¥À ¼ À A iÀ i ÁÛ Z ï ªÀ i ÁeÁæ P ï PÁ½eï vÉÆAqÁAvï DAiÉÄA è

32


dįÁAiÀiï 2013

D¤ ©üAiÀiÁ£ï xÀgg ÛÀ A èÉ . ‘zɪÁ ºÁAªï D¤ ªÉįɥ è j À AZï. DvÁA ºÁAªÉA zsA À iÀiïæ WÉeÉ D¤ VzÁZÉÆ «±Áé¸ï D¥ÁÚAªïÌ eÁAiÀiï’ ªÀÄíuï D¥ÁÚ¬ÄvÁèöåPï ªÀiÁeÁæ£ï ¤gÁÝgï PÉ¯Æ É . VzÁZÁå ¸ÀªÁ¯ÁPï vÀÄPÁ ªÀAzÀ£ï PÀgÀÄAPï ºÁAªï DAiÀiÁèöåA’ ªÀÄíuÁ¯ÉA ªÀiÁeÁgï. ‘ZÀ¯ÁÛAiÀiïVà £Á. £Á vÀgï vÀÄPÁ SÁªïß ¸ÉÆqÁÛA’ zsÀ«ÄÌ ¢° VzÁ£ï. §ÄzÀéAvï ªÀiÁeÁgï ‘¥ÀAiÉÄèA ºÁAªÉA ¸ÁAUï¯ÉèA DAiÀiïÌ. ªÀÄÄPÉA è vÀÄA ¤gÁÝgï PÀgï. ºÁAªï vÀĪÀiÁÑöå ªÀgÁÎZÆ É £ÀíAiÀiï ªÀÄí¼îÉAZï vÀĪÉA

PÁdįÉÆ

ªÀiÁíPÁ wgÀ¸ÁÌgï PÀgÉÑA ¸ÁgÉÌA £ÀíAiÀiï’ ªÀÄíuÁ¯ÉA VzÁPï. VzÁ£ï ªÀiÁeÁæPï G®AªïÌ CªÁ̸ï PÀgïß ¢¯ÉÆ. vÀª¼ À ï ªÀiÁeÁgï ‘ºÁAªï ºÁå £ÀA í AiÀiÁÑöå ¥À®r Û fAiÉÄvÁA. ºÁAªï ªÀiÁ¸ï SÁAiÀiÁßA. ºÀgïKPï ¢Ã¸ï ºÁå £ÀíAAiÀiïÛ £ÁíAªïß ªÀÄíeÁå ¥ÁvÁÌAa zÀÆPï zsÀgïß ¨sÆ É UÁìuA É eÉÆqÀÄAPï vÀ¥¸ À ï PÀgïß D¸ÁA. £ÀAí AiÀiÁÑöå ºÁå ¥À®r Û ºÁå gÀÄPÁgï fAiÉÄAªÁÑöå ¸ÀÄPÁÚöåA¤ vÀÄeÁå §ÄzÀA é vÁÌAiÉÄ «²A ªÉƸÀÄÛ §gÉA ¸ÁAUÁèA. zsg À ïä ªÀļ í Áågï QvÉA? vÁa UÀÄAqÁAiÀiï D¤ «¸ÁÛgÁAiÉÄ«²A vÀÄPÁ D¸ï°è eÁuÁéAiÀiï ªÀgÄÀ AÚ Pï eÁAiÀiÁß RAAiÀiï. 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸¨ À ÁÝA UÆ É A zÆ É ¼ï

»A ¦AvÀÄgÁA ¥À¼ª É ïß ºÁå ZÁªÁÌAvï EAVè±ÁAvï ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼï vÀAiÀiÁgï PÀgÁêvïV? 33


PÁdįÉÆ

vÀÄeÉxÁªïß eÁÕ£ï eÉÆqÀÄ£ï ªÀÄe í Áå f«vÁAvï ¸À A ¥À Æ gïÚ P ÁAiÀ i ï eÉ Æ qÀ Ä APï ºÁAªï DAiÀiÁèöåA. vÀÄfA GvÁæA D¤ zsÀ«ÄÌ DAiÀiÁÌvÁ£Á ¸ÀÄPÁÚöåA¤ ¸ÁAUï¯ÁèöåAvï PÁAAiÀiï ¸Àvï £Á ªÀÄu í ï ¨sÆ É UÁÛ. ªÀÄe í É vÀ¸¯ À Áå ¥Á¥ï ªÀiÁeÁæPï vÀÄA fªÉ²A ªÀiÁgÀÄAPï ªÀÄÄPÁgï ¸ÀgÁèAiÀiï ªÀÄu í ÁÛ£Á ºÁAªÉA QvÉA vÀÄeÉ«²A DAiÀiÁ̯ÁA vÉA ¥ÀÆgÁ ¥sm À ï ªÀÄu í ï ¨sÉÆUÁÛ. D¬Ä°èA ¸À¬ÄæA zɪÁ ¸ÀªÀiÁ£ï ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï vÀÄAªÉA ªÀiÁíPÁ ¸ÀvÁÌgï PÀjeÉ D¸ï¯ÉÆ.è vÀÄeɯÁVA ªÀiÁíPÁ ¢ÃAªïÌ PÁAAiÀiï ¥ÀÄt SÁuï £Á D¸ÉÆAPï ¥ÀÄgÉÆ, vÀjQà KPï §gÉA GvÀgï vÀÄPÁ ªÀÄe í ¯ É ÁVA G®ªÉåvï D¸ï¯ÉèA’ ªÀÄíuÁ¯ÉA.

JPÁªÉÄPÁ vÁ¼ï ¥ÀqÆ É Ñöå ªÀ¸ÄÀ Û RAZÉÆå ªÀÄí¼îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

dįÁAiÀiï 2013

PÀuÉÆÚf ªÀiÁeÁæ£ï D¥Áèöå UÉÆÃqï GvÁæA¤ VzÁPï ªÀiÁAPÉÆqï PɯÉA. D¥Éè ªÀÄÄPÉè ¥ÁAAiÀiï zsj À PÚ ï vÉAPÀÄ£ï VzÁPÀq£ É ï, ‘¸Àvï ¸ÁAUÁÛA. ºÁAªÉA ¸À¨Ágï zsÀgÁäZÉ UÀAæ xï ªÁZÁèöåvï. fªÉ²A ªÀiÁgÉAÑ C¤ÃwZÉA PÁªÀiï. ºÁå gÁ£ÁAvï SÁAªïÌ eÁAªÉÑ wvÉÆöè å ¥s¼ À ï ªÀ¸ÄÀ Û D¸ÁÛ£Á ºÁAªÉA ºÁå ¸ÀÄPÁÚöåAPï fªÉ²A ªÀiÁgÀÄ£ï ¥ÁvÀPï QvÁåPï DzÁjeÉ? ªÀÄu í Á¯ÉA. DvÁA VzÁPï ªÀiÁeÁæZg É ï §gÉÆ «±Áé¸ï DAiÉÆ.è VzÁ£ï ªÀiÁeÁæPï vÁZɸAÀ VA gÁªÉÇAPï D¸ÉÆæ ¢¯ÉÆ. xÉÆqÉ ¢Ã¸ï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ªÀiÁeÁæ£ï JPÉPÁ ¦¯ÁAPï SÁAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯA É . 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸Æ É zÄÀ £ ï PÁ q ï

34


dįÁAiÀiï 2013

PÁdįÉÆ

¦¯ÁAZÉÆ ¸ÀAPÉÆ GuÉA eÁAªÉÇÑ ¥À¼ª É ïß ¸ÀÄPÁÚöåA¤ ¦¯ÁAa ¸ÉÆzÁßA PÉ°. ªÀiÁeÁæPï ºÉA PÀ¼ï¯ÉèAZï ¯ÉÆêï xÀAAiÀiïxÁªïß ¤PÁ¼ÉîA. VÃzÁPï ºÁå «²A PÁAAiÀiï PÀ½vï £Ávï¯ÉèA. vÉÆ D¥ÁÚ¬ÄvÁèöåPï §¸ÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè. gÀÄPÁ ªÀÄļÁAvï ºÁqÁAa gÁ¸ï ¥À¼Éªïß vÁå ¸ÀÄPÁÚöåA¤ VzÁ£ïAZï ¦¯ÁAPï SɯÁA ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï ¸ÀÄPÁÚöåA¤ VzÁPï G®AªïÌ CªÁÌ¸ï ¢£Á¸ÁÛA ¨ÉÆAZÁªïß ¨ÉÆAZÁªïß ®UÁqï PÁqÉÆè. ¤Ãvï: ‘M¼ÉÆPï £Ávï¯ÁèöåAPï ¯ÁVA ºÁqïß ¸À¼ÁªÀ¼ï PÀjÑ §j £ÀíAiÀiï’. v

PÁdįÉÆ ¥ÀvÁæPï ªÀgt ÎÀ  ¨ÁAzɯ Û ÁåAPï D¤ £À«ÃPÀÈvï PÀg¯ ÛÉ ÁåAPï

¨sÁAUÁæ¼ÉÆ CªÁÌ¸ï ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiÁßöåAvï

¥ÁAZï PÁå¸ÀgÆ É ¯ï D¥ÁÚAiÀiÁ wÃ£ï ªÀÄAiÀiÁßöåAPï KPï §A¥Àgï E£ÁªÀiï ZÁgï ¸ÀÆÖ¯ÁA » AiÉĪÀÓuï ¸À¥ÉÛA§gï 2010xÁªïß CUÉƸïÛ 2015 ¥ÀgÁåAvï ªÀgt ÎÀ  zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï The Manager, Kajulo, C/o Raknno Weekly, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 575 003.

E£ÁªÀiÁAZÉ ¥ÉÆñÀPï ºÁAZÁå CªÀÄgï GqÁ¸ÁPï

jZÀgïØ J¯ï. ¹PÉéÃgÁ

°Ã£Á ¹PÉéÃgÁ

J«è£ï ¹PÉéÃgÁ

¨Á| eÉ.J¸ï.n. ®Ä«¸ï J. gÉÆræU¸ À ï eÁ£ïÓ

gÉêÀÄAqï ¹PÉéÃgÁ

SANTHOSH ARRANGERS, KANKAN AD Y ADY Ph: 2437529 (O & R) Mobile: 94484 57529 35

c m y k


cm yk

cm yk

dįÁAiÀiï 2013

Regd. No. MNG/503/2012-14 RNI: KARKON/2009/29334 KAJULO Posted at R M S Mangalore on 04-07-2013 Rs. 7-

PÁdįÉÆ

If not delivered, Please return to: The Manager, Kajulo Monthly

C/o Raknno, Kodialbail Post, Mangalore - 575 003, South India Ph: 0824 - 2422426 Kajulo, July 2013, Volume-15, Issue-07, Pages 36. Printed by Rev. Fr George D’Souza, published by Rev. Fr Francis Rodrigues on behalf of Deepti Trust and printed at the Codialbail Press, Bondel, Mangalore - 575 008 and published at Raknno Office, Kodialbail, Mangalore - 575 003. Editor: Rev. Fr Francis Rodrigues cm yk

cm yk

c y

Kajulo - July 2013  

kajulo Issue

Kajulo - July 2013  

kajulo Issue