Page 1

cm yk

cm yk

cm yk

cm yk


c m y k

PÁdįÉÆ

d£Égï 2014

2


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

PÁdįÉÆ d£Égï 2014

¨ÉÆøï!!!

fAUÀ¥ÄÀ à KPï QÃgï ºÁqÉÑ SÁwgï JPÉ DAVØPï UÉ¯Æ É . DAVØUÁgÁ£ï JPÁZï ¯ÉPÁZÉ wãï QÃgï zÁPÀAiÉÄè. DAVØUÁgÁ£ï ªÀÄí¼AÉ : ‘ºÁAvÁèöå ¥ÀAiÀiÁèöåPï gÀÄ. 1000/ªÉÆÃ¯ï’ fAUÀ¥ÀÄà: ‘vÉA QvÉA wvÉèA ªÉÆïï? ºÁå QgÁZÉA «±Éøï QvÉA?’ DAVØUÁgï: ‘ªÉƨÁAiÀiïè PÀ±A É ªÁ¥ÀgA ÑÉ ªÀÄu í ï ºÁå QgÁPï PÀ½vï D¸Á. ¥ÀÄuï zÀĸÁæöå QgÁPï gÀÄ. 2000/- ªÉÆïï. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï vÁå QgÁPï PÀA¥ÀÆålgï PÀ±ÉA ªÁ¥ÀgÉÑA ªÀÄíuï¬Ä PÀ½vï D¸Á’. fAUÀ¥ÀÄà: ‘vÀgï w¸Áæöå QgÁPï QvÉèA ªÉÆïï?’ DAVØUÁgï: ‘vÁZÉA ªÉÆïï gÀÄ. 5000/-’ fAUÀ¥ÀÄà: ‘ªÀíAiÀiïVÃ! vÀgï ºÉÆ QÃgï QvÉA ¸ÀUÉîA PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛ?’ DAVØUÁgï: ‘¸Àvï ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï vÁuÉ PÁAAiÀiï PɯÉèA ºÁAªÉA JzÉÆ¼ï ¥À¼ÉAªïÌ £Á. ¥ÀÄuï ºÉgï zÉÆÃUï QÃgï vÁPÁ ‘¨ÉÆÃ¸ï’ ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛvï!’ *** 2014 £ÀªÉA ªÀgÀ¸ï DªÉÄÑ ¸ÀªÉÆgï D¸Á. vÁAvÉè 12 ªÀÄAiÉÄß; 365 ¢Ã¸ï; 8760 ªÉÇgÁA; 5,25,600 «Ä£ÀÄmÁA; 3,15,36,000 ¸ÉPÀÄAqÁA DªÉÄÑ ¸ÀªÉÆgï D¸Ávï. ºÁå ªÀgÁìAvï D«Ä QvÉA PɯÁågï¬Ä D«Ä vÁZÉ ¨ÉÆøï. QvÉAAiÀiï PÀgÁßvÁèöågï¬Ä D«Ä vÁZÉ ¨ÉÆøï. ºÁå ªÀgÁìZÉ §gÉ ¨ÉÆøï eÁªÁåA. ºÉ¦à £ÀÆå EAiÀÄgï 2014.

¨Á| ¥sÁ¤ æ ¸ï gÉÆræU¸ À ï 3

¸ÀA¥ÁzÀPï ¨Á| ¥sÁ¤ æ ì¸ï gÉÆræU¸ À ï

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ ¥ÀZ À ÄÀ ,Ñ ¥sg É Ágï mÉƤ ¥sÉgÉƸï

¥ÀgÀÎmÁÚgï ¢Ã¦Û læ¸ïÖ

¸À®ºÁ ªÉÆ| C¯ÉUÁìAqÀgï ¸ÉÆeï ¨Á| JjPï PÁæ¸ÁÛ

ªÁjêPï ªÀgÀÎuÉa zÀgï 1 ªÀgÁìPï gÀÄ. 80/2 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 150/3 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 220/4 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 280/5 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 350/ZÀÄAVØ ¥ÀæwAiÉÄPï gÀÄ. 7/-

¥ÀgÁÎAªÁAvï (JPÁ ªÀgÁìPï) gÀÄ. 500/-

¥ÁvÉÆæ£ï (20 ªÀgÁìAPï) gÀÄ. 1,500/ -

«¼Á¸ï

The Editor/Manager, KAJULO Monthly, Kodialbail, Mangalore - 575 003. Phone: 2422426


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

¨sg À é¸ À Æ É

vÁå JPÁ ºÀ¼ÉîAvï dÄeÉ £ÁAªÁZÉÆ zÀĨÉÆî fAiÉÄvÁ¯ÉÆ. vÀjà vÁZÁå ¸Áé¢Ã£ï D¸Éè¯Áå wãï JPÉæ ¸ÀĪÁvÉgï vÉÆ WÁªÀiï ¦Ã¼ïß PÁªÀiï PÀgÁÛ¯ÉÆ. GzÀPï £Ávï¯ÉèªÀjéA ZÀrvï DzÁAiÀiï ªÉļÁ£Ávï¯ÉÆè. D¥Áèöå ¥ÁAZï ¨sÀÄgÁÎöåA D¤ ¥ÀwuɸÀªÉA UÁzÁåªÀÄzÉA ¯Áí£ÉêA WÀgï ¨ÁAzÀÄ£ï zÀÄ©îPÁAiÉÄAvï fAiÉÄvÁ¯ÉÆ. D¥Áèöå ±ÉvÁAvï AiÉÄAªÉÇÑ DzÁAiÀiï ¥ÁªÁ£Ávï¯Áèöå£ï vÉÆ ºÉuÉvÉ u É PÀ Æ °ZÁå PÁªÀ i ÁPï ªÀ Z É Æ £ï PÀ Ä lªÀ i ï ¸ÁA¨Á¼ÁÛ ¯ É Æ , eÁ¯Áågï¬Ä ¥ÁAAiÀ i ÁAPï ªÉ Ç qÁè ö ågï ªÀ i ÁvÁåPï ¥ÁªÁ£Á ªÀÄí½î ¹Üw. ¸À¬Äæ-zsÀ¬ÄæA D¤ PÀ Ä mÁäaA PÉ Æ t vÁZÁå ¸À ¸ ÁAiÉ Ä Pï

@ ªÉÄQì PÉ®gÁAiÀiï

AiÉÄ£Ávï°èA. vÁå zÉPÀÄ£ï D¥Áèöå ±ÉvÁAvï jÃuï PÁqÀÄ£ï QvÉA ¥ÀÄt PÀjeÉ ªÀÄí¼Áîöå ¤gÁÝgÁPï D¬Ä¯ÉÆè vÀgï¬Ä GzÁÌZÁå «²A aAvÁ£Á ªÀiÁvïæ vÁZÉA zsÀAiÀiïæ ZÀÄPÁÛ¯ÉA. vÁa ¥Àwuï ªÀiÁrÛ£ÁªÉÄå£ï ¸ÀÄgÀAUÀ SÉÆAqÁåA ªÀÄí½î ¸À®ºÁ ¢° D¤ dÄeÉ£ï w ªÀiÁAzÀÄ£ï WÉwè. zÀĸÉæ ¢¸ÁxÁªïß ªÀiÁrÛ£ÁªÉÄå ¸ÀªÉA ¨s À Ä gÁÎöåAPï WÉ ª ïß ±É v ÁZÁå JPÁ PÀIJAvÁèöå£ï ¸ÀÄgÀAUÀ SÉÆAqÀÄAPï zsÀgÉÆè. ¢Ã¸ï gÁvï ªÁªïæ PɯÉÆ. w¤êA «ÄÃlgï SÉÆAqÁèöågï¬Ä GzÀPï ªÉļÀ£Ávï¯ÉèA ¥À¼Éªïß dÄeÉPï ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉA. DvÁA D£ïJPÉ PÀ Ä ²AvÁè ö å£ï¬Ä ¸À Ä gÀ A UÀ SÉÆAqÀÄAPï zsÀgÉÆè. ºÁAvÀÄA¬Ä

4


d£Égï 2014

PÁAAiÀiï GzÀPï ªÉļÉÆAPï £Á. C±ÉA wÃ£ï ¸ÀÄgÀAUÀ SÉÆAqÁèöågï¬Ä GzÀPï ªÉļÀ£Ávï¯ÉèA ¥À¼Éªïß ªÀiÁrÛ£ÁªÉÄåPï D¤ ¨sÀÄgÁÎöåAPï ¨ÉeÁgï eÁªïß D±Á D¤ ¨sÀgÀé¸ÉÆ ¸ÁAqÁèöågï¬Ä dÄeÉPï ªÀiÁvïæ zÉêï vÁZÉÆ ºÁvï ¸ÉÆr¸ÉÆ£Á ªÀÄí¼ÉÆî ¨s À g À é ¸ É Æ D¸ï¯É Æ è . ZÀ ª É Ç Û ¸À Ä gÀ A UÀ SÉÆAqÁÑöå ¥ÀAiÉÄèA ±ÉvÁAvï ¢A¨Éågï ¥ÀqÉÆè D¤ GzÁÎgÀÄ£ï ‘zɪÁ ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯Áå zÀĨÁîöåZÉgï vÀÄf zÀAiÀiÁ¼ï ¢Ã±ïÖ WÁ¯ï. D«ÄA¬Ä vÀ Ä fA ¨s À Ä jÎA. DªÀiÁÌA ¸ÁAqÀÄ£ï WÁ°£ÁPÁ. DªÀiÁÑöå ªÁªÁæZÉgï vÀÄ eÉA ¨É¸ ÁAªï WÁ¯ï’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. PÁªÀiï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA D¤ D¨Éî

PÁdįÉÆ

zɪÁ£ï vÁPÁ ¸ÉÆqïß WÁ®ÄAPï £Á. ¸ÀÄgÀAUÀ SÉÆAqÀÄ£ï ªÀÄÄPÁgï ªÉvÁ£Á KPï ¢Ã¸ï ¦PÁ̸ï zsÀjÚPï ¯ÁUÁÛ£Á GzÁÌZÉÆ ¯ÉÆmïZï ªÁí¼ÉÆAPï ¯ÁUÉÆè. dÄeÉ, ªÀiÁrÛ£ï D¤ ¨sÀÄgÁÎöåA¤ zɪÁPï ºÀjìvï CgÁÎA ¢AªïÌ ¯ÁVèA. D¥Áèöå ±ÉvÁAvï ªÀiÁqï, ªÀiÁrAiÉÆ, ¸À¨Ágï ¥s À ¼ ÁAZÉ gÀ Æ Pï D¤ UÁzÁåA¤ PÀ È ² PÀgÀÄAPï ¯ÁUÉÆè. D¨Éî xÉÆqÁå ªÀgÁìA¤ UÉæøïÛ eÁAªïÌ ¥Áªï¯ÉÆè. ªÁªÁæZÉgï ¸ÀUÁîöå PÀÄmÁäPï zɪÁ£ï D²gÀé¢vï PɯÉèA. ¤Ãvï: fuÉåAvï ¸À®ét AiÉÄvÁ£Á zsÀAiÀiïæ ¸ÁAr£ÁAiÉÄ §UÁgï ¨sÀgÀé±Áå£ï ¤gÀAvÀgï ¥ÉæÃvÀ£ï PɯÁèöå£ï dAiÀiïÛ RArvï ªÉļÁÛ!

1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁAvÉè 12 ¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 5


PÁdįÉÆ

d£Égï 2014

gÁªÀÄPÀȱÁÚa ²PÀªïÚ @ eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à.

¸ÁAeÉZÆ É ªÉüï. PÀȱÀz Ú ÃÉ ªÀgÁAiÀiï ªÁgÉA ¸ÉAªÁÑöå SÁwgï ¨sÁAiÀiïæ ¨sÉÆAªÉÇAPï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉÆ. vÉzÁßA vÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ gÁªÀÄPÀȱÀÚ £Ávï¯ÉÆè. vÉÆ ªÉZÁå gÀ¸ÁÛöågï gÁªÀÄPÀȱÁÚZÉA WÀgï D¸ï¯ÉèA vÁPÁ PÀ½vï eÁ¯É. CAzÁeÉ£ï JPÁ WÀgÁ ªÀÄÄPÁgï G¨É gÁªÉÇ£ï «ZÁgï PÀgÁÛ£Á vÉA gÁªÀÄPÀȱÁÚZÉAZï WÀgï eÁªÁ߸ï¯Éè. vÀ±ÉA vÉÆ ²ÃzÁ vÁZÁå ©üvÀgï UɯÉÆ. gÁAiÀiï D«Ñvï vÁAZÁå WÀgÁ D¬Ä¯ÉÆè ¥À¼Éªïß gÁªÀÄPÀȱÁÚZÁå ¨ÁAiÉÄèPï ¨sÁjZï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¨sÆ É UÉÆ.è gÁAiÀiï D¬Ä¯Áèöå ªÉ¼Á D¥ÉÆè ¥Àw WÀgÁ £Ávï¯ÉÆè vÀjÃ.... wuÉ gÁAiÀiÁPï ¸ÁéUÀvï PÀgïß, §¸ï ªÀÄíuÉÆ£ï

¸ÀvÁÌgï PɯÉÆ. zÀĨÁîöå WÀgÉÑA ¦ÃªÀ£ï gÁAiÀiÁPï gÀÄZÁÛV £Á PÉÆuÁÚ ªÀÄí¼Áîöå PÁªÉÓuÉ£ï wuÉ gÁAiÀiÁPï G¥ÀZÁgï PÀgïß ¸ÀÄzÁjì¯ÉA. gÁAiÀiÁ£ï ¸ÀAiÀiïÛ wvÁèöåZï ¸ÀAvÉƸÁ£ï wuÉ ¢¯ÉÆè Cwxïå ¹éPÁgï PÉ¯Æ É . D¤ QvÉA gÁAiÀiï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÁÛ ªÀÄu í ÁÛ£Á RAAiÀiïxÁªïßV gÁªÀÄPÀȱÀÚ zsÁAªÉÇ£ï zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄêïß WÀgÁ ¥ÁªÉÇè. gÁAiÀiï vÁZÁå WÀgÁ ¥ÁªÁè ªÀÄu í ï ªÁmÉgï PÉÆuÉAV JPÁèöå£ï vÁPÁ R§gï ¢°è. D¬Ä¯ÉÆZ è ï gÁAiÀiÁ PÀqÉ ªÀÄe í Áå vÀ¸¯ À Áå ¥Á¥ÁZÁå WÀgÁ zÉêïZï D¬Ä¯Áèöå§j eÁ¯ÉA. vÀÄ«Ä DªÉÄÎgï AiÉÄAªÁÑöå «²A

6


d£Égï 2014

¥ÀAiÉÄA è Zï w½ì¯A èÉ vÀgï, D¤Qà §gÉA PÀgïß vÀĪÀiÁÌA ¸ÀÄzÁjìAiÉÄvÉA ªÀÄu í ï D¦èA ¨sÆ É UÁÚA gÁAiÀiÁPÀqÉ GZÁj¯ÁUÉÆè gÁªÀÄPÀȱÀ.Ú vÀÄA £Ávï¯ÉÆAè iÀiï vÀjà vÀÄeÁå ¥ÀwuÉ£ï ªÀiÁíPÁ §gÉÆ ¸ÁéUÀvï ¢¯Á. wuÉ ¢¯ÉèA ¦ÃªÀ£ï ¸ÀAiÀiïÛ ¨sÁjZï gÀÄaPï D¸ï¯ÉèA. wvÁèöå gÀÄaZÉA ¥Á£ÀPï ºÁAªï ¦AiÉįÉÆZ è ï £Á ªÀÄu í Á¯ÉÆ gÁAiÀiï. QvÉAV... DªÉÄÑA zÀĨÁîöåAZÉA WÀgï.... zÀĨÁîöåAZÉÆ ¸ÀA¸Ágï... D«Ä PÉ¯Æ É è ¸ÀvÁÌgï GuÉÆ eÁ¯Á vÀjà vÀÄ«Ä ªÀíqÁ ªÀÄ£Á£ï ºÉÆUÉƽìvÁvï. C±ÉA WÉƪÁ-¨ÁAiÉÄè£ï gÁAiÀiÁPï ¥sÄÀ UÁgÉA è . gÁAiÀiÁPï ¸ÀAiÀiïÛ RIJ

PÁdįÉÆ

eÁ°. vÀÄeÁå ¥ÀwuÉPï KPï¥Á«ÖA gÁªÉg î ÁPï D¥À ª ïß ºÁqï ªÀ Ä í u ï gÁªÀ Ä PÀ È ±ÁÚ P À q É ¸ÁAUÉÆ£ï gÁAiÀiï ¥ÁnA ¥ÀgÁÛ¯ÉÆ. zÀĸÁæöå ¢¸Á gÁAiÀiï gÁªÀÄPÀȱÀÚ ¸ÁAUÁvÁ ªÁgÉA ¸ÉêÀ£ï PÀgÀÄAPï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÁÛ£Á DzÁèöå ¢¸Á gÁªÀÄPÀȱÁÚZÁå WÀgÁ ¨sm É ï ¢¯Áèöå ªÉ½A vÁZÁå WÀgÁ ¨ÁAiÉÄ£ è ï ¸ÀvÁÌgï PɯÁèöå «±ÁåAvï ªÉÄZÀéua É A GvÁæA G®AiÉÆ.è gÁªÀÄPÀȱÀÚ vÀÄA ¤eÁ¬ÄÌ CzÀȱïÖªÀAvï. vÀÄPÁ KPï ¤eÁ¬ÄÌ §gÉA, ¸ÉÆ©vï ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÉ£ï ZÀ¯AÑÉ ¥Àwuï ªÉļÁîA. ºÁAªÉA PÁ¯ïZï vÀÄeÁå ¥ÀwuÉPï ¸ÁgÉÌA ¥À¼ÀAiÉÄèA. QvÉA ¸ÉƨÁAiÀiï vÁa... ¥À¼ÉAªïÌ UɯÁågï 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ªÀiÁuÁÌöåPï vÁZÁå E±ÁÖ vÉ«ê£ï ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 7


PÁdįÉÆ

vÀÄAZï PÀÄgÀƦ. UÀeÁ¯ï C² D¸ÁÛ£Á vÉA PÀ±A É vÀÄeÁå PÀqÉ PÁeÁgï eÁAªïÌ M¥ÉA è .... gÁAiÀ i ÁZÉ A G®ªÉ Ú A DAiÉ Æ Ì£ï gÁªÀÄPÀȱÁÚPï ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉA. ¥ÀÄuï vÁåZï ¥sg À Á D¦èA ¨sÆ É UÁÚA ²ÃzÁ ªÉPïÛ PÀjAÑ ¸ÁjÌA £ÀAí iÀiï ªÀÄu í ï §ÄzÀAé vï eÁ¯Áèöå vÁPÁ ¨sÆ É UÉAè . vÀ±AÉ vÉÆ §gÁå ¸ÀAzÀgÁâPï gÁPÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆ.è PÀ±ÉAAiÀiï D¥ÁÚZÁå ¥ÀwuÉPï gÁªÉîgÁPï D¥Àªïß ºÁqï ªÀÄíuï DªÀÄAvÀæuï ¢¯ÁA. zÉPÀÄ£ï KPï ¢Ã¸ï ¨ÁAiÉÄè ¸ÁAUÁvÁ ªÀZÉÆAPï DAiÉÆÛ eÁªïß D¥Áèöå ¥ÀwuÉPï vÁuÉZï RÄzïÝ C®APÁgï PÀgïß D¸ï¯ÉèA ¨sÁAUÁgï ¥ÀÄgÁ WÁ®ÄAPï vÁuÉ ¨ÁAiÉÄPè ï w½ì¯AÉ . ¥ÀAiÉÄA è Zï ¸ÉƨÁAiÉÄZÉA ªÀiÁtÄ̯AÉ vÉA. DvÁA ¸ÁAUÉAÑ QvÉA JPÀݪiÀ ï ¸ÉƨÁÛ¯AÉ vÀjà vÉÆ ªÀiÁvïæ ¸ÁzÁå jwZÉA £Éí¸Àuï

d£Égï 2014

£É¸ í ï¯ÉÆ.è ¸ÀÄgÉZ é Áå ¥Á«ÖA D¥Éè ¨ÁAiÉÄè ¸ÁAUÁvÁ gÁªÉg î ÁPï D¬Ä¯Áèöå gÁªÀÄPÀȱÁÚPï D¤ vÁZÉ ¨ÁAiÉÄPè ï gÁuÉå£ï ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÁéUv À ï ¢¯ÉÆ. vÉzÁßA gÁAiÀiï gÁªÉg î ÁAvï £Ávï¯ÉÆ.è vÀjà gÁuÉå£ï vÁAPÁA zÉÆUÁA¬ÄÌ ªÀ i ÁAiÀ i ÁªÉ Æ UÁZÉ Æ ¸Áé U À v ï ¢Ãªïß ¸ÀÄzÁjì¯A É . E¯Áèöå ªÉ¼Á£ï PÀȱÀÚzÉêÀgÁAiÀiÁZÉA DUÀªÀÄ£ï eÁ¯ÉA. C±ÉA D«Ñvï gÁªÀÄPÀȱÀÚ eÉÆqÉA gÁªÉîgÁPï D¬Ä¯ÉèA ¥À¼Éªïß vÉÆ CeÁ¥ï eÁ¯ÉÆ. ¸ÁAeÉ ªÉ¼Á gÁªÉîgÁPï D¬Ä¯Áèöå eÉÆqÁåPï ªÉƯÁ¢Pï ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÁAUÁgï-²AUÁgï, gÀhÄjZÉA PÁ¥Áqï ¢Ãªïß ¸À£Áä£ï PÀgÀÄAPï gÁAiÀiÁ£ï vÁZÁå gÁuÉåPï ¥sg À ÁäAiÉÄA è . D¤ wuÉ vÀ±A É Zï PɯA É . 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ

1xÁªïß 103 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ £ ì ï vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sg À Á 8


d£Égï 2014

D¤ QvÉA gÁªÀÄPÀȱÀÚ vÁZÁå ¥ÀwuÉ ¸ÁAUÁvÁ ¨sÁAiÀiïæ¸g À ÁÛ ªÀÄu í ÁÛ£Á vÁZÉA ªÀÄ£ï eÁUÀÈvï eÁ¯ÉA. gÁAiÀiÁA£ÉÆ... QvÉAV gÁuÉåPï ¥À¼v É Á£Á ªÀiÁíPÁ ¨sÁjZï ¨ÉeÁgï eÁvÁ ªÀÄu í Á¯ÉÆ. QvÉA RAAiÀiï.... wPÁ QvÉA eÁ¯ÁA. ºÁAªÉA wPÁ §gÉA ¸ÀÄPÁ£ï zÀªÀgÁèA £ÀA í iÀiïªÉ? gÁAiÀiï D±Àg Ñ ïå eÁªïß G®AiÉÆ.è vÀjà JPÁ ZÉqÁéZÁå ªÀÄwAwè RAvï vÀĪÀiÁÌA CgïÛ eÁAªÉÑ vÀ¸À° £ÀíAiÀiï. gÁªÀÄPÀȱÁÚZÁå ºÁå GvÁæAZÉÆ ªÀÄvÁè¨ï QvÉA ªÀÄu í ï gÁAiÀiÁPï vÀ±A É Zï gÁuÉåPï ¸ÀĸÁÛ¯A É £Á D¤ w UÀqÀârè. vÀ±A É PÁAAiÀiï £Á gÁªÀÄPÀȱÀ.Ú DªÀiÁÌA PÀ¸À°AiÀiï RAvï £Á. gÁAiÀiÁZÁå PÀȥɣï D«Ä zÉÆUÁAAiÀiï ¸ÀÄPÁ£ïZï D¸ÁAªï ªÀÄíuï gÁuÉå£ï ¸ÁAUÉèA. ¥ÀÄuï ©üvÀjè UÀeÁ¯ï vÀÄ«Ä RAAiÀiï

PÁdįÉÆ

¸ÉÆqïß ¢vÁvï... vÀÄ«ÄÑ w ¸ÉƨÁAiÀiï QvÉA ¸ÁAVÑ ªÁ ªÀgÀÄÚAa. zɪÁ£ï D¦è ¥ÀÄgÁ P˱À ¯ ïå ªÁ¥À g À Ä £ï ¤jä ¯ É è A C¥À Æ gïé ¸ÉƨÁAiÉÄa gÁ¸ï vÀÄ«ÄÑ, C±ÉA gÁªÀÄPÀȱÁÚ£ï PɯÁèöå ¥Àæ±ÀA¸ÉZÁå GvÁæAPï gÁt ¸ÀVî ¥sÀÄUÉÆ£ï UÉ°. ZÉqÁéAPï ªÁ ¹ÛçAiÀiÁAPï E¯ÉèA ºÉÆUÀ½ì¯Áågï eÁ¯ÉA. wA ªÀiÁVgï ªÁgÁågïZï zsÀ¯ÁÛvï. ¥ÀÄuï gÁªÀÄPÀȱÁÚ£ï ¸ÁAUï¯ÁèöåAvï ¸Àvï UÀeÁ¯ï D¸ï°è. zÀĸÁæöå JPÁ zÁzÁèöå£ï D¥Áèöå ¨ÁAiÉÄa è ¸ÉƨÁAiÀiï ªÀjvÚ ï vÀgï RAZÉÆ ¥Àw ¸ÉƸÀÄ£ï PÁuÉÎvï? C±ÉA gÁAiÀiï ¸ÀAiÀiïÛ E¯ÉÆè PÁ®Ä§Ä¯ÉÆ eÁ¯ÉÆ. ºÉA QvÉA gÁªÀÄPÀȱÀÚ ¨sÁjZï KPï ±ÀÈAUÁgï PÀ« eÁ¯Áèöå§j ¢¸ÁÛAiÀiï. RAZÁåQ zɪÁxÁªïß eÉÆÃqïß ºÁqï¯ÉA è ªÀļ í A îÉ ¸Àvï PÀ«APï PÀ½vï D¸Á eÁAiÉÄÓ £ÀíAiÀiïªÉÃ...... ªÀÄíuï gÁAiÀiÁ£ï D¥Áèöå GvÁæA¤ 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

eÉƪÁîöå ºÀ¹AÛ Pï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 9


PÁdįÉÆ

gÁªÀÄPÀȱÁÚPï PÉÆAPÉA è . ªÀ í A iÀ i ï gÁAiÀ i ÁA£É Æ ... ºÁAªÉ A ¸ÁAUÉAÑ AiÀiï vÉAZï. ¥À¼AÉ iÀiÁ..... gÁt vÀ±AÉ Zï ªÀÄíf ¨ÁAiÀiïè ¸ÀAiÀiïÛ vÁå zɪÁZÁå PÀÈ¥ÉPï ¥Ávïæ eÁ¯ÁåAvï. ¥ÀÄuï vÉA ¨sÁUï ªÀiÁíPÁAiÀiï £Á.... vÀĪÀiÁÌAAiÀiï £Á. gÁªÀÄPÀȱÁÚZÁå GvÁæAZÉÆ ªÀÄvÀè¨ï gÁAiÀiÁZÉgï §gÉÆ ¥ÀjuÁªÀiï eÁ¯ÉÆè. ¸À¨Ágï ªÀgÁìAxÁªïß gÁªÀÄPÀȱÀÚ vÁZÁå D¸ÁÜ£ÁAvï D¸ï¯Áèöå£ï gÁªÀÄPÀȱÁÚZÉÆ ¸Àé¨Áªï QvÉA ªÀÄíuï vÉÆ ¥ÀÄgÉÆÛ eÁuÁ D¸ï¯ÉÆ.è ªÀļ í Áågï vÀÄeÁå GvÁæAZÉÆ CgïÛ D«Ä zÉÆVà ¸ÉÆ©vï £Á ªÀÄíuï £ÀíAiÀiïªÉ ªÀÄíuï

d£Égï 2014

gÁAiÀiÁ£ï UÉÆ«ÄÖ ¯ÁA¨ï PÉ°. vÉA QvÉA vÉÆÃAqï ¸ÉÆqïß ¸ÁAUÁeÉV, QvÉAAiÀiï eÁAªï vÀÄ«Ä ªÀiÁvïæ CzÀȱïÖªAÀ vï. ªÀÄe í Áå ¥ÀwuÉ §j ¸ÉÆ©vï, ¸ÀÄAzÀgï ¥Àwuï vÀĪÀiÁÌA zɪÁ£ï ¥sÁªÉÇ PɯÁå ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï gÁªÀÄPÀȱÀÚ ºÁ¸ÉÆ.è gÁªÀÄPÀȱÀPÚ q À É xÉÆqÁåå «±ÀAiÀiÁAvï fPÉAÑ E¯ÉAè PÀ±ÁÖAZÉAZï ªÀÄíuï ªÀÄ£ÁAvï ¸ÀªÉÆÓ£ï vÉÆ¬Ä ºÁ¸ÉÆè D¤ gÁªÀÄPÀȱÁÚPï ¥ÉÆlÄè£ï zsÀgïß, vÀÄA ¥ÁnA ¥sÁgï ªÀiÁgÁÑöåAvï ¨sÁjZï ºÀıÁgï. vÁå ¢Ã¸ï vÀÄeÁå ¨ÁAiÉÄèZÁå ¸ÉƨÁAiÉÄ «±ÁåAvï ªÀjv Ú ï vÀÄPÁ ¯Áí£ï PɯÁèöåPï vÀĪÉA C±ÉA ¸ÁAUï¯ÉAè RArvï gÁeÁA«Pï ªÀÄu í ï §¸ÉÆ£ï UÀeÁ° PÀj¯ÁUÉè.

123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼï

»A ¦AvÀÄgÁA ¥À¼ª É ïß ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼï vÀAiÀiÁgï PÀgÁêvïV? 10


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

fgÁ¥sZ É AÉ JPÀÄìgAÉ f«vï @ eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à

gÁ£ÁAvï KPï fgÁ¥sÉ fAiÉĪïß D¸ï¯ÉèA. vÁPÁ PÉÆuÁ¬ÄÑ E±ÁÖUÀvï £Ávï°è. PÉÆuÁ¬ÄÑ E±ÁÖUÀvï PÀgÀÄAPï ¸ÀAiÀiïÛ vÁPÁ ªÀÄ£ï £Ávï¯ÉA è . JPÀÄg ì AÉ Zï vÉA ¢Ã¸ï PÁqÁÛ¯AÉ . KPï ¢Ã¸ï fgÁ¥sÉ £ÀíAAiÀiï GvÉÆæ£ï xÀAAiÀiÁÑöå gÀÆPïgÀhÄqÁAaA ¥Á£ÁA SÁªïß D¸ï¯ÉèA. wvÁèöågï eÉÆÃgï ²gÁAzÁjZÉÆ ¥Áªïì ªÉÇvÀÄAPï ¯ÁUÉÆè. ºÉA ¥À¼ª É ïß fgÁ¥sÉ ©üAiÉįÉA. JPÁ gÀÄPÁ ¥ÀAzÁPï PÀAUÁ¯ï eÁªïß gÁªÉèA. wÃ£ï ¢Ã¸ï ¤gÀAvÀgï ¥Áªïì AiÉÄêïß G¥ÁæAvï gÁªÉÇè. ºÁå ²gÁAzÁjZÁå ¥ÁªÁì ªÀjéA £ÀíAAiÀiï ¨sg À Æ É £ï ªÁí½.î ºÉA ¥À¼¬ É Ä¯Áèöå fgÁ¥sPÉ ï D¤Pï¬Ä ¨sAÉ ZÀqÆ É APï ¯ÁUÉAè . £ÀAí AiÀiïÛ 11

Dªïæ DAiÀiÁèA. D¥ÉAÚ PÀ±AÉ ºÁå gÀ¨¸ Às Á£ï ªÁí¼ÁÑöå £ÀíAAiÀiïÛ GvÉÆ£ æ ï ªÉZA É ªÀÄíuï D¯ÉÆZÉ£ï PÀgÀÄAPï ¥ÀqÉèA. fgÁ¥sÉZÁå PÀĪÉÄÌPï PÉÆt D¬Äè£ÁAvï. ªÀiÁíPÁ §ZÁªï PÀgÁ.... ªÀiÁíPÁ gÁPÁ... ªÀÄu í ï QvÉÆöè å ¨ÉƨÉÆ... DgÁ¨ÁAiÉÆ WÁ¯Áågï¬Ä PÉÆt vÁPÁ §ZÁªï PÀgÀÄAPï DAiÉÄè£ÁAvï. bÉ... ºÁAªÉA £ÀAí AiÀiï GvÉÆ£ æ ï ºÉu-É ¥Á£ÁA SÁAªïÌ AiÉÄAªïÌ £ÀeÉÆ D¸ï¯ÉèA. ºÁAªï JPÀÄj ì AZï EvÁèöå ¥ÀAiÀiïì D¬ÄèA. DvÁA ªÀÄe í Áå ¸ÁAUÁvÁ PÉÆtÂà £ÁAvï. ªÀÄíeÁå ¸ÁAUÁvÁ PÉÆt D¸ï°èA vÀgï PÀ¸À¯ÉÆ ¥ÀÄt G¥Áªï PÀgïß ºÁAUÁxÁªïß §ZÁªï eÁA«Ñ ªÁmï


PÁdįÉÆ

¸ÉÆzÉåw. ¥ÀÄuï ºÁAUÁ¸Àgï D¥ÀÄuï ¸ÉÆqÁèöågï D¤ PÉÆt £ÁAvï. zÉPÀÄ£ï QvÉAAiÀiï ¥ÀÄt G¥ÁAiÀiï PÀjeÉ ªÀÄíuï aAvÀÄAPï ¥Àr.è ¥À g ÁÛ ö å£ï zÉ Æ Ã£ï-wÃ£ï ¢Ã¸ï fgÁ¥s£ É ï xÀAAiÀiïÑ gÁªÉÇ£ï ¢Ã¸ï PÁqÉ,è DvÁA £ÀíAAiÀiïÛ GzÀPï GuÉ eÁªïß £ÀA í AiÀiï ºÀgA êÉ ZÁå §jA ªÁí¼ÁÛ°. vÉzÁßA fgÁ¥sÉ ¨sÁjZï ¸ÀAvÉƸÁ£ï £ÀíAAiÀiïÛ GvÉÆ£ æ ï D¥Áèöå WÀgÁ ¥ÁnA ¥ÀgÁÛ¯A É . EvÉÆè vÉÃA¥ï D¥ÀÄuï PÉÆuÁAiÉƬ Ñ Ä ¸ÁAUÁvï £Á¸ÁÛ A , JPÀ Ä ì g À à u Á£ï fAiÉÄvÁ°A. vÀ±ÉA eÁ¯Áèöå£ï D¥ÁÚPï

d£Égï 2014

» ¹Üw D¬Äè. PÉÆuÁAiÉÆAÑ iÀiï ¸ÁAUÁvï ªÁ E±ÁÖUv À ï PÀj£Á vÀgï, DªÀiÁÑöå PÀ±ÁÖA ªÉ¼Ágï DªÀiÁÌA PÉÆt PÀĪÉÆPï PÀj£Á. vÉA £ÀA í iÀiï D¸ÁÛA JPÀÄg ì Áå f«vÁ¥Áæ¸ï, ¨sg À ÄÀ ì£ï fAiÉÄAªÉA Ñ JPÀݪiÀ ï ªÀgÛA É ªÀÄí½î ¸À v ï UÀ e Á¯ï fgÁ¥s É Z Áå ªÀ Ä wPï gÀhļÉÆÌ£ï ºÉgï ªÉÆ£ÁÓAwAa E±ÁÖUv À ï PÀgÀÄAPï wuÉ ¸ÀÄgÀÄ PÉ°. E±ÁÖUÀvï £Ávï¯ÉA è f«vï vÉA JPÁ §gÀqï¨sÆ À «Ä §j ±ÀÆ£ïå eÁªÁ߸Á ªÀÄí¼ÉîA ¸Àvï fgÁ¥sÉZÁå ªÀÄwPï UɯÉA. G¥ÁæAvï ¸ÀPÁØA ¸ÁAUÁvÁ E±ÁÖUÀvÉ£ï ¨sÀgÀÄì£ï vÉA fAiÉįÉA. 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁAvÉè 12 ¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

12


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

PÉÆAQÚ GvÁæA - ªÁ¥ÀjÚ (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) GeÉÆ ¥sÁeÉÆ ªÀiÁAiÀiï GªÉÆ UÀ¼ÁåPï ¥É¼ÉÆ ªÀiÁí¼ÉÆ EAzÉÆî dAzÉÆî R¥À¯Ágï ªÀĤ¸ï ¥ÀvÁæAZÉÆ GzÁÌZÉÆ gÁ£ÁAvï GvÁæPï ¯ÉvÁæAPï vÀrgï £ÀíAAiÀiïÛ GvÁæPï PÁvÀÄæAPï ZÁAiÉÄPï ¥ÁªÁìPï ¤zÉÆAPï gÁAiÀiÁPï WÀgÁAvï ªÁgÁåPï PÀ¼ÁåPï ¯ÉÆAPÁØPï £ÁgÁèPï vÀPÉègï ¨sÀÄPÉPï ºÉÆPÉèPï ªÀÄĸÁAa -

13

zsÀÄAªÉÇgï ¨sÉÆAªÁgï ¨sÁ¸ï QÃ¸ï ¥Á¸ï UÉÆqÁAPï ªÀÄÄqÁåAPï zsÀ¯ÁÛ ¨sÁeÁÛ w¼ÉÆ ¨ÉƼÉÆ zsÁ¼ÉÆ ªÁí¼ÉÆ ¸Á¼ÉÆ ¥Á¼ÉÆ zsÁ¼ÉÆ G¨ÉÆ RĨÉÆ SÁwæ PÁvÀgï ¸ÁPÀgï ¸Àwæ ªÀiÁA¢æ ªÀÄAwæ ¸À¬ÄæA gÉhÆqï gÀhiÁqï gÁqï ªÀiÁqï ¨ÉÆÃqï ªÁqï zÁqï zsÁqï

PÁdÄa PÉƯÁéPï vÉAPÉØPï vÉAPÀÄAPï EgÁa ¥Ángï UÁ¬ÄÑ £Éí¸ÉÆAPï ¥ÉÆ¥ÁîPï £ÁgÁèPï ¨Á¼ÁPï ªÉįÁèöåa PÁdÄa PÁUÁzï ®ÄUÁÖa UÀįÉƨï vÁAzÀÄ¼ï ºÁvÁgï vÁ¼ÁåAvï ¢Ã£Á ªÁí¼ÁAvï ¥ÁAAiÀiÁgï ªÀĸÀÄÛAPï ªÀ¸ÀÄÛAa WÀ¸ÀÄÖAPï ªÀÄÆvÁPï ¥ÀÄvÁPï DªÀAiÀiïÌ ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ¨Á¼ÁPï vÀgÁßmÁåAPï gÁ£ÁAvï ªÀiÁvÁågï ¥ÉAPÁÖgï

-

¥Áqï ªÁ¸ÉÆ ¯ÉAQÌgï ¨ÉÃvï PÁr ¨ÉÆr ¥Ár ¸Ár ªÀiÁr ªÀiÁqï ¯Áqï £Áqï ¥Áqï zÉÆr UÀr/WÀqÉÆ ¦¸ÀÄqï ªÁ¸ÀÄqï ªÀiÁ¸ÀÄÌmï dgÁ̯ï PÀĸÀÄÌmï QduÁA ¥ÁAAiÀiÁÓuÁA ¤±Á D±Á PÀƸï vÀ¸ïÛ ¥sɸïÛ SÁå¸ïÛ D¸ïÛ ªÀ¸ïÛ ªÀÄí¸ïÛ ºÀ¸ïÛ ZÉ¥A É PÁZÉÑA

UÉÃè r¸ï gÉÃUÉÆ


PÁdįÉÆ

d£Égï 2014

zÉÆAUÁæ ªÀAiÉÄAè ¸ÁºÀ¸ï “vÀĪÀiÁÌA ¥ÀÄgÁ¸Àuï eÁ¯Áå PÉÆuÁÚ, (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) J¹¸É ÖAmïì. ºÉA aAw£Á¸ÁÛA ºÁAªÉA “bÉ! bÉ! vÀ±ÉA ªÀÄíuÁ£ÁPÁ, J¹¸ÉÖAmï. vÀ Ä ªÀ i ÁÌA ºÉ«ê£ï ªÉÇÃqïß ºÁqÉèA......” vÀÄ«Ä zÉÆUÁA¬Äß ªÀgÉÛA zsÀAiÀiïæ D¤ “£Á, ¥Én. vÀÄ«Ä ¸ÁAUÁvÁ D¸Áèöågï ZÀ¯ÁQ ªÁ¥Àgïß ºÁå PÉ Ã rAPï ¸À ª À i Á ªÀ i Ágïß ¨sÀÄgÁÎöåAa ¸ÁºÀ¹Pï PÁt ªÀiÁíPÁ ¥ÀÄgÁ¸Àuï¬Ä £Á D¤.....” vÉA ºÀzÁ PɯÁå G¥ÁæAvïZï ªÀ Ä ÄPÁgï G®AªïÌ CAPÉÆ: 39 £ÀíAiÀiïV ºÁAªï ªÀÄÄPÁgï ¥Àqï¯ÉÆèA? ªÀÄzÉA AiÉÄêïß ¹¯Éé¸ÖÀgï r¸ÉÆeÁ, ªÀÄAiÀÄÆìgï £ÀgÁίÉA. “D¤ QvÉA? ®eï vÀÄ«ÄÑ QÃgïÛ ºÁAªÉA Gt ªÁ zÁPÉ ê u ï £Á¸ÁÛ A ¸ÁAUï” eÁ¬Äê PÉ° ªÀÄíuï zÀAiÀiÁ PÀgïß ¨ÉeÁgï “D¤ ¨sÉA¬Ä £Á. ¤Ãeï ¸ÁAUÉÑA ¥ÁªÁ£ÁPÁvï.” eÁ¯Áågï, vÀ Ä A RArvï ¯ÁVAZï eÉ « ÄZÉ Æ ºÁvï ºÁ®ªïß D¥É Æ è D¸À Û ¯ É Æ AiÀ i ï ªÀ Ä í ¼ Áî ö å zs À A iÀ i Áæ £ ï, D¤ G¯Áè ¸ ï ªÉ P ïÛ PÉ ¯ É Æ ªÀ Ä ÄPÉ ° £ï. G¥ÁæAvï, “G¯Áè¸ï vÀÄPÁ, ¨sÀ¬ÄÚ. vÀÄeÉA eÉ«Ä¬Ä ªÀÄíeÉ ¸ÁAUÁvÁZï D¸ï¯Áèöå£ï, zsÀAiÀiïæ C¸ÁªÀiÁ£ïå. ªÉ¯ï qÀ£ï; QÃ¥ï ºÁAªï PÀ¸À¯ÁåZï ©ügÁAvÉ«uÉ vÁå Emï C¥ï” ±ÁAwZÉ Æ ¬Ä ºÁvï ºÁ®ªïß vÁPÁ ºÉÆUÀ½ì¯ÉA vÁuÉ. “xÉAPÀÆå, °ÃqÀgï” - zÉÆUÁA¬Ä ¸À º ÁAiÀ Ä PÁA¤ vÁZÉ Æ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè.

14


d£Égï 2014

zÀ Ä ¸Áä£Á¯ÁVA gÀ h ÄÄfè A . JQè A Zï D¸ï°èA vÀgï, ªÀiÁíPÁ wvÉèA zsÀAiÀiïæ ªÉļÉÛ£Á”. “wvÉèA £ÀíAiÀiï vÁZÉ¥Áæ¸ï ZÀqïZï ªÉļÉÛA. w UÀeÁ¯ï ¸ÉÆqÁåA. DvÁA vÀĪÀiÁÑöå DAUÁgï RAAiÀiï ¥ÀÄt ªÀiÁgï eÁ¯ÁvïV ¥À¼ÉAiÀiÁ” ªÀÄÄPÉ°£ï D¥ÉÆè ºÀĸÉÆÌ zÁPÀAiÉÆè. “ZÀqï ªÀiÁgï eÁAªïÌ £Á.... xÀAAiÀiï xÀ A AiÀ i ï PÁvï UÉ ¯ Áå, D¤ aPÉ Ì eÉAeÁæ¯èÉ¥j À A eÁ¯ÁA... wvÉèAZï” vÁAt PÀ¼ÀAiÉÄèA. vÁAZÁå ºÁvÁAa PÁvï UÉ°è ¥À¼¯ É Áèöå ¥ÁwÛ £ ï “D«Ä ‘¥s À ¸ ïÖ KAiÀ i ïØ Qmï’ (¥ÀæxÀªÀiï aQvÉìZÉA ¥Élįï) ºÁqï¯ÉèA §gÉA eÁ¯ÉA” ªÀÄíuÉÆ£ï vÁAPÁA JPÁ ¯Áí£ï PÀÄA¨Áå gÀÄPÁ ªÀÄļÁPï D¥Àªïß

PÁdįÉÆ

ªÉí¯ÉA. xÀAAiÀÄìgï KPï §jò vÉƼÀ¥ï D¸ï°è ¥À¼ª É ïß vÁZÉgï D¥Éè PÀÄ¯É vÉAPÀÄ£ï, vÁuÉ vÁAPÁA¬Ä §¸ÉÆAPï ¸ÁAUÉèA. G¥ÁæAvï D¥Áèöå zÉÆUÁA¬Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁAZÁå DAUÁgï eÉAeÁgÉè¯Áå PÀqÉ vÁuÉ PÁ¥Áì£ï qÉmÉÆÖ¯ï ¸ÁgÀAiÉÄèA. gÀUÀvï ªÁí¼ÉÑ WÁAiÀiï eÁAªïÌ £Ávï¯Áèöå£ï ‘nAPÀÑgï DAiÉÆr£ï’ ¥ÀÄ¹Ñ UÀgïÓ ¢¹è £Á vÁAPÁA. vÉA PÁªÀiï wgÀÄì£ï vÁuÉ ¥ÉlÄ¯ï §Azï PÀgïß ¨ÉUÁPï ZÉ¥ÉèA D¤ vÁAwè ¸ÀgÁâvÁa ¨ÉÆÃvïè PÁqïß ±ÁAwPï ¢Ãªïß, “zsÀgï, E¯ÉèA vÁ£ÉPï ¦AiÉĔ - ªÀÄí¼ÉA. vÁAvÉèA zÉÆãï WÉÆmï¨sÀgï ¸ÀgÁâvï ¦AiÉ Ä ªïß ±ÁAw£ï ¨É Æ vïè eÉ « ÄPï ¥Á±Ágï PÉ°. vÉÆ “vÉA £ÁPÁ” ªÀÄíuÉÆ£ï GzÀPï ¦AiÉįÉÆ. ¥ÁwÛ¬Ä GzÀPï 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁå ªÉÆ£ÁÓwAZÉ ¸ÁgÉÌ ¥ÁAAiÀiï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ 15


PÁdįÉÆ

¦AiÉÄvÁ¸ÁÛA, ±ÁAw aAvɸïÛ eÁªÁß¸É Æ £ï, vÁZÉ A ªÀ Ä ÄPÀ ª À Ä ¼ï ¨Áªï¯Áèöå ¥sÀįÁ¥ÀjA eÁ¯ÉèA ¥À¼Éªïß ¥ÁwÛ£ï «ZÁgÉèA. “DvÁA vÀÄA RAwñïÖ eÁ¯ÁAAiÀiï QvÁåPï, ±ÁAw? vÉA DqÀÆPï WÀrvï vÀÄA «¸Àgïß ¸ÉÆqï ¥À¼ÉAªÁåA”. “ºÁAªï ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï QvÁåPï eÁ¯Áåjà d¯Áä°AV! aAvÀÄAPï UɯÁågï ªÀÄíf vÀQè WÀÄAªÁÛ! £ÀíAiÀiï, ªÀÄíeÉxÀAAiÀiï QvÁåPï C±ÉA WÀqÁÛ?” vÁZÁå zÉƼÁåA¤ zÀÄPÁA ¨sÀjèA. “PÀ ± É A WÀ q ÁÛ ? ” vÁZÉ Æ ªÀ Ä vÀ è ¨ ï ¸ÀĸÁÛ¯Áåj, vÉAZï ¸ÁAUÉÆA¢ ªÀÄíuï ¥ÁwÛ£ï vÀ±ÉA «ZÁgÉèA. “xÉÆqÉ zÁzÉè ¹ÛçAiÀiÁAPï ¦¸ÀÄØ£ï

d£Égï 2014

GqÀAªÉÑ ¤±ÀÄÖgï ¨ÉƯÉà QvÁåPï eÁvÁvï, ¥Én? PÀ¸À¯ÉÆ ªÉøï WÁ¯ïß ªÀÄíeÁå ¥ÁnPï ¯ÁUÁèöåvï ¥À¼É vÉ zÉAªÁÑgï! w vÁAa ZÀÆPï £ÀA í iÀiïVÃ? ªÁ ªÀÄe í ª É j À éAZï QvÉA ¥ÀÄt ZÀÆPï WÀqÁèöåVÃ? ªÀíAiÀiï vÀgï, w PÀ¸À°, D¤ ºÁAªÉA RAAiÀiÁÑöå xÀ g Á£ï w wzÀ Ä é A iÉ Ä vï? - ªÀ Ä í ¼ Áî ö å «±ÁåAvï ºÁAªï aAvÁ°A”. C±ÉA ¸ÁAUÁÛ £ Á vÁZÉ Æ vÁ¼É Æ gÀ q À Ä Ì g É Æ eÁ¯ÉÆè. “ZÀÆPï vÀÄf ©®ÄÌ¯ï £ÀíAiÀiï, ±ÁAw. ªÀ A iÀ i Áè ö å vÁå gÀ Z ÁßgÁ£ï ««zï xÀgÁAZÁå D¤ UÀÄuÁAZÁå gÀZÁßAPï gÀZï¯ÁèöåZÉÆ ¥Àæ¨Áªï vÉƔ “¨sɱÉÖA vÀj zɪÁPï QvÁåPï UÀÄ£ÁåAªÁÌgï PÀgÁÛAiÀiï, ¥Én, vÀÄA?

1 xÁªïß 65 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ £ ì ï vÁPÁ gÀAUï ¨sg À ÁêvïV? 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ

16


d£Égï 2014

ªÀ Ä £Áê A Pï vÁuÉ gÁeÁAªï ¢¯ÁA, CAvÀ¸ÀÌgïß ¢¯ÁA, ¸ÀévÀAvïæ ¢¯Á - §gÉA PÀ g À Ä APï D¤ SÉ Æ mÉ A PÀ j £Á¸ÁÛ A gÁªÉ Ç APï vÁAPÁA PÁAiÉ Æ Ý D¸Á. ªÀÄ£ÁêAZÁå PÀgÀÄÛªÁAPï zÉêï dªÁ¨ÁÝgï £ÀíAiÀiï”. “vÀĪÉA ¸ÁAUÉÑA ¸ÁgÉÌA, ±ÁAw.... zɪÁ£ï vÀÄPÁ gÀZÁÛ£Á, RAAiÀiÁÑöåVà JPÁ §gÁå EgÁzÁå£ï ZÀ q ï ªÉ Ã ¼ï RgÀÄÑ£ï vÀÄeÉxÀAAiÀiï ZÀrvï DPÀgÀêuï WÁ¯Áè ö å£ï C±É A WÀ q É è A ! D¤ vÁå ZÉqÁåAPï¬Ä gÀZï¯ÉèA vÁåZï gÀZÁßgÁ£ï £ÀíAiÀiïVÃ? D¥Áèöå ªÁAiÀiïÖ ªÉÇqÉßAZÉgï

ºÁå ZÁªÁÌAvï QvÁèöå fªÁݽAaA £ÁAªÁA ªÉļÁÛvï ªÀļ í îAÉ ¥À¼AÀ iÀiÁêvïV?

17

PÁdįÉÆ

dAiÀiïÛ ªÀígÁ£Ávï°è w vÁAa ZÀÆPï ªÀiÁvïæ. zɪÁ£ï QvÁåPï C±ÉA WÀqÉÆAPï ¸ÉÆqÉèA ªÀÄí¼ÉÆî KPï «Ä¸ÉÛgïZï ¸ÀAiÀiï”. “vÀĪÉÄѪÀÄzÉA D¤ vÁå ZÉqÁå ªÀÄzÉA Qwè vÀ¥Ás ªÀvï! ªÀiÁíPÁ vÀĪÉÆÑ zÉÆUÁAZÉÆ ¸ÁAUÁvï ¢¯ÁèöåPï vÁå zɪÁPï CgÁÎA eÁAªï. ¸À P À Ì q ï zÁzÉ è vÀ Ä ªÉ Ä Ñ ¥ À j AZï D¸ï¯Éè eÁ¯Áågï, QvÉèA §gÉA D¸ÉÛA ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁgï!” “¸ÀPÀÌqï §gÉ eÁ¯Éè eÁ¯Áågï, DªÀiÁÑöå EUÀgïÓªÀiÁvÉPï ¸ÁAvï DUÉ߸ï, ¸ÁAvï ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉwÛ vÀ¸À¯ÉÆå ¸ÁAwuÉÆå ªÉļÉÆÛöå£ÁAvï. ¸ÁªÀiÁ£ïå ZÀ¯ÉåAZÉgï 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, zsÁjäPï ¨sÀ¬ÄÚAZÉgï ¸ÀAiÀiïÛ CvÁåZÁgï ZÀ¯ÉÆAPï £ÁAvïV? zɪÁ£ï QvÁåPï C±ÉA WÀqÉÆAPï ¸ÉÆqÉèA? ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï §gÉÆå D¤ ¸ÁzÉÆå ªÉÆ£ÁÓw D¸ÉÑ¥ÀjA «PÁ¼ï fªÁݽ, d¼Áj, ©PÀÄuï D¤ PÀÆægï ªÉÆ£ÁÓw zÀȱÁÖAvÁPï ¨ÉÆPÁæöå ¸À ª É A ¨É Æ ¯É à ¬ Ä zÉ ª Á£ï gÀ Z Áè ö åvï. ºÁåZï¥ÀjA §gÁå ªÀÄ£ÁêA SÉÆmÉ¬Ä ¸ÁAUÁvÁ D¸Ávï. zɪÁ£ï vÀ±ÉA QvÁåPï PɯÁA ªÀÄí¼ÉîA «ZÁgÀÄAPï D«Ä ¥sÁªÉÇ £ÀíAiÀiï. ¥ÀÄuï DªÉÄÑgï QvÉè PÀ±ïÖ ªÁ ¸À ª À Ä ¸É å DAiÀ i Áè ö ågï¬Ä vÁPÁ ¥À g Áågï zÉêï zÁPÀAiÀiÁÛ. D¤ QvÉèA dqï ªÉÇeÉA vÉÆ ¢vÁ ¥À¼,É vÉA ªÁíªA À ªÉÑ wwè ¸ÀPv À ï¬Ä vÉ Æ RArvï ¢vÁ ªÀ Ä í ¼ É î A D«Ä «¸ÀgÁßAiÉÄ.

d£Égï 2014

“ªÀíAiÀiï, ¥Én. vÉÆ §gÉÆ zÉêïZï DªÉ Æ Ñ ¨s À g À é ¸ É Æ vÉ Æ DªÀ i ÁÌ A ¸À g ïé C¥ÁAiÀ i ÁAxÁªïß gÁPÀ Û ¯ É Æ . vÁZÁå PÀĪÉÄÌ£ï ºÁAUÁxÁªïß ±Á©vÁAiÉÄ£ï ¥ÁnA ªÀ Z É Æ APï DªÀ i ÁÌA ¸Ázïå eÁvÀ¯ÉA.” “vÉ A ªÀ í A iÀ i ïªÀ Ä Æ, vÀ Ä «Ä QvÁåPï vÀ¼ÁåPÀqÉxÁªïß ºÁAUÁ D¬Ä¯Áèöåvï?” - ¥ÁwÛ£ï DvÀÄgÁAiÉÄ£ï «ZÁgÉèA. “vÀÄA vÀ¼ÁåZÁå GzÁÌ ¥ÀAzÁ UɯÁå vÀPÀêuï ºÁAªï ªÀiÁ¹î ¸ÁjÌ PÀgÀÄAPï D¤ eÉ«Ä ¸ÀÄPÉÆå PÁqÉÆå MlÄÖPï PÀgÀÄAPï aAvÁ£Á ¹ÛçAiÀiÁAZÉÆ ªÉøï WÁ¯Éè vÉ zÉÆÃUï GzɯÉ. JPÁèöå£ï vÀĪÉA vÀrgï zÀªÀgï¯ÉèA C¹Û¥ÀAdgï PÁuÉΪïß ¥ÀgÁj eÁvÁ£Á, D£ïJPÉÆè D«ÄÑA vÉUÁA¬ÄÑA ¨ÉUÁA PÁuÉΪïß zsÁAªÉÇè. vÉÆuÉÌ D¤

»A ¦AvÀÄgÁA ªÁ¥Ágïß ºÉÆ ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼï vÀAiÀiÁgï PÀgÁ 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸¨ À ÁÝA UÆ É AzÆ É ¼ï

18


d£Égï 2014

vÀÄf ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ PÁuÉΪïß D«Ä vÁAZÉÆ ¥ÁmÁèªï PÀgïß ºÉ«ê£ï DAiÀiÁèöåAªï” PÀ¼ÀAiÉÄèA ±ÁAw£ï. “D¨ÁPï ¨ÉvÁZÉÆ DzÁgï ªÀÄíuÁÛvï vÀ ± É A DªÀ i ÁÌA JPÉ P Áè ö åPï JPÉ Ã PÁ vÉÆuÁÌöåZÉÆ DzÁgï D¸ï¯ÉÆè. vÁZɪÀAiÀiïæ ¥ÉAPÁÖaA ¨É¯ÁÖA «AUÀqï. ¥ÀÄuï EvÀÄÛ£ï ¥ÀgÁåAvï D¬Ä¯Éè vÉ ZÉÆÃgï RAAiÀiï £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁ¯É ªÀÄí¼ÉîA DªÀiÁÌA PÀ¼ÉîA £Á. D«Ä vÁAaA ¸ÉÆzÁß PÀgÁÛ£Á °¥ÉÆ£ï gÁªï¯Éè vÉ JPÁZÁÒgÁ ¥ÁmÁèöå£ï AiÉÄêïß DªÀiÁÑöå DAUÁgï ¥À q É è ªÀ Ä í u ÁÛ A !” eÉ « Ä£ï ¥ÁwÛ Z É Æ zÀĨÁªï ¥ÀAiÀiïì PɯÉÆ. “ªÀ í A iÀ i ïVÃ? vÀ g ï, ªÉ Ç qÉ Æ ¯ïZï QvÁåPï ºÁå «±ÁåAvï vÀÄ«Ä ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÉ è A £Á? vÉ z Á¼ÁZï ºÁAªï

PÁdįÉÆ

vÁAZÉÆ «ZÁgï PÀgÉÆÛA - vÁAt vÀ±ÉA QvÁåPï PɯA É V ªÀÄu í ï D¤ ªÉÄmÁA ¸ÀPA À iÀiïè vÁAt ªÉįÁèöå¥ÀjA £Àl£ï PÀgïß ±ÁAwPï ¨sɸÁ֬įÉèA QvÁåPï ªÀÄíuï «ZÁgÀÄAPï¬Ä ªÀiÁíPÁ GqÁ¸ï eÁ¯ÉÆ £Á. AiÉÄAiÀiÁ, vÁAa gÀhÄrÛ PÀj£Á¸ÁÛA ¸ÉÆqÉÑA £ÁPÁ” - ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀÄÄPÉ° D¥Áèöå ¸ÀºÁAiÀÄPÁAPï ¥ÁnA D¥Àªïß ºÁqïß DAiÉÆè. ¥ÀÄuï ªÉÆmÉÆ D¤ ¯ÁA¨ÉmÉÆ D¢A ¤zÉÆ£ï D¸ï¯Áèöå eÁUÁåxÁªïß £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁ¯É!è vÉuA É Zï ¨sÆ É AªÀt Û Â QvÉA è ¸ÉÆzÁèöåjà vÁAZÉÆ ¥ÁvÉÆÛ £Ávï¯ÉÆè ¥À¼Éªïß ¥ÁwÛ vÀ ¼ Áå vÉ « ê £ ï zs Á AªÉ Ç è . eÉ « Ä£ï D¤ ±ÁAw£ï vÁZÉÆ ¥ÁmÁèªï PɯÉÆ. vÀ¼ÁåPÀqÉ zsÁAªï¯Áèöå ¥ÁwÛ£ï ªÉÄmÁA vÉ«ê£ï ªÉZÁå ªÁmÉPï ¢Ã±ïÖ eÉÆQè. eÉ«Ä 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

VjÎmPÉ ï ¸ÀPÁè AiÉÄA«Ñ ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV?

19


PÁdįÉÆ

D¤ ±ÁAw vÁZɯÁVA AiÉÄêïß ¥ÁªÀÛZï, “²PÁj ZÀÄQè, J¹¸ÉÖAmïì ¥ÀAiÉÄèAZï vÁAZÉÆ ¥ÀÄgÉÆÛ «ZÁgï PÀj£Á¸ÁÛA ªÀíqï ZÀÆPï DzÁjè ºÁAªÉA” - ¤gÁ±É£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. “vÁAaA £ÁAªÁA D¤ «¼Á¸ï D«Ä PÁuÉ Î eÉ D¸ï¯É Æ è ” - eÉ « Ä£ï D¦è C©¥ÁæAiÀiï PÀ¼À¬Äè. “eÁAiÀ i ï ªÀ Ä íuïAZï ºÁAªÉ A vÁAZɯÁVA «ZÁgÀÄAPï £Á, eÉ«Ä vÉ ZÉ Æ Ãgï D¦è A ¤Ãeï £ÁAªÁA D¤ «¼Á¸ï ¢vÉ ªÀÄíuï aAvÁèAAiÀiïV vÀĪÉA? vÁAt A GZÁgï¯É Æ è ¥À ± ÁÑ v Á¥ï¬Ä ¥sÀnÌgÉÆ, D¤ ¢°è ¨sÁ¸ï¬Ä qÉÆAV! xÉ Ã mï zÀ U À ¯ Áâ f ªÀ Ä ¤¸ï vÉ ! ºÁå zÉÆAUÁæªÀAiÀiÁèöå zÀıÁÖAZÁå ¥ÀAUÁØAvï

d£Égï 2014

¸ÉgÁé¯Éè zÉAªÁÑgÁAZÉ ¦¯É vÉ ªÀÄí¼ÁîöåPï zÀĨÁªï £Á. DvÁA ªÀZÉÆ£ï vÉ D¥Áèöå (R¼À) £ÁAiÀÄPÁPï D«ÄÑ R§gï ¢vɯÉ. vÉÆ D¤Qà ZÀrvï zÀĸÁä£ÁAPï DªÀiÁÑöå ¥ÁmÁè ö å£ï zs Á qÀ Û ¯ É Æ ªÀ Ä í u ï ¢¸ÁÛ . RAAiÀiÁÑöåQà D«Ä ZÀvÁæAiÉÄ£ï D¸ÁeÉ. ¥ÀÄuï ©üAiÉÄA«Ñ UÀgïÓ £Á. DvÁA w UÀ e Á¯ï ¸É Æ qÁåA. ¥À A iÉ Ä è A D«ÄÑ A ¥ÉÆmÁA WÀmï PÀgÁåA”. ±ÁAw£ï ¸ÁgÉÆÌöå PÀgÀÄAPï zÀªg À ï¯ÉÆèöå ªÀiÁ¸ÉÆîöå ¥ÁeÉZg É ï D¸ï¯ÉÆèöå ¥ÀÄuï vÁAZÉgï ªÀÄÄAiÉÆ ¨sÀgï¯ÉÆèöå. vÉÆå ¥sÁ¥ÀÄqïß ¸ÁgÉÆÌöå PÀgïß zsÀĪïß §gÉÆå PÀgïß ¤vÀ¼ï PɯÉA vÁuÉ D¤ eÉ«Ä£ï. ¤vÀ¼ï PɯÁèöå ªÀiÁ¸ÉîAPï eÉ«Ä£ï

1 xÁªïß 69 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ ì£ï vÁPÁ gÀAUï ¨sg À ÁêvïV? 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ

20


d£Égï 2014

«ÄmÁZÉÆ D¤ «ÄgÁåZÉÆ ¦mÉÆ ¨sÀgÀÄì£ï ¸ÁgÀ ª ïß zÀ ª À g ÁÛ £ Á, ¥ÁwÛ £ ï wÃ£ï ¥sÁvÁæAa KPï gÁAzÀuï vÀAiÀiÁgï PÉ° D¤ GeÉÆ ¥ÉlAiÉÆè. ¨ÉUÁAwè ¯Áí¤ê («Ä¤) PÁAiÀiïè (¦QßPÁPï ªÀíjÑ) PÁqïß gÁA¢Ú g ï ZÀ q À ¬ Äè D¤ JPÁ ¯Áí £ ï ¹¸ÉèAvÉèA vÉÃ¯ï ªÉÇvÀÄ£ï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï PÉ° vÁuÉ. G¥ÁæAvï vÉÆZï ªÀiÁ¸ÉÆîöå ¨sÁdÄAPï ¯ÁUÉÆè. eÉ«Ä£ï ¨ÉƲAiÉÆ zsÀĪïß ¢vÁ£Á, ±ÁAw£ï ¨sÀÄvÉÆå ¨sÁAiÀiïæ PÁqïß vÉ U ÁA¬ÄÌ ªÁqÉ è A . ªÀ i Á¸É Æ î ö å ¨sÁdÄ£ï eÁ¯ÉèAZï, DªÉÆj D¤ ªÀiÁUÉÚA PÀgïß wA ¸ÀªÁ̸ÁAiÉÄ£ï D¤ gÀÄa£ï eÉA«èA. eɪÀuï eÁ¯ÉèAZï ¨ÉÆwèAvÉèA GzÀPï

PÁdįÉÆ

¦AiÉĪïß wA GnèA. DAiÀiÁÝ£ÁA zsÀĪïß eÁ¯Áå G¥ÁæAvï xÀAAiÀiïÑ ¸ÁªÉîAvï Dqï ¥ÀqÉÆ£ï «±Éªï PÁuÉÎAªïÌ ¯ÁVèA. ‘DvÁAV ªÀiÁVgïV ¸À£Éß² PÀļÀAzÉʸÁé«Ä AiÉÄvÀ¯ÉÆ D¤ vÉÆ DªÀiÁÌA ¥ÀgÉßA PÉÆmÉA zÁPÀAªïÌ D¥Àªïß ªÀígÀۯɃ - ªÀÄíuï aAvÉèA ±ÁAw£ï. ºÁåZï ¸ÀAzÀgÁâPï D±Éªïß D¸ï°è, JPÁ zÁmÁå ªÉÆmÁå gÀÄPÁ ªÀÄļÁAvÁèöå ¨ÉƯÁå ©üvÀjè Dyé ©ügÁAPÀļï f« vÁAPÁA ¤Ãzï AiÉÄvÉ° ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï gÁPÉÆ£ï gÁ«è. ªÉƸïÛ ªÉüïxÁªïß w vÁå ¨É Æ ¯Áå©ü v À g ïxÁªïß vÁAPÁA ¥ÁgÉ Æ vï PÀ g ïß D¸ï°è . gÀ Ä PÁZÁå DqÉƸÁPï w D¸ï¯Áèöå£ï «Ä¤ 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ªÀiÁAPÁØPï gÀÄPÁ vÉ«ê£ï ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 21


PÁdįÉÆ

¥ÁvÉ Û z ÁgÁAZÁå ¥À A UÁØ Z Áå PÉ Æ uÉ ¬ Ä vÉ « ê £ ï ¥À ¼ É A iÀ i Áè ö ågï w JPÁZÁÒgÁ vÁAZÁå ¢²ÖPï ¥ÀqÁ£Ávï°è ¥ÀÄuï WÀqÉå WÀqÉå w D¦è PÁ½ ¸ÉÆAr gÀÄPÁZÁå §UÉè£ï ¨sÁAiÀiïæ ºÁqïß vÁAZÉ vÉ«ê£ï w¼ÁÛ°. vÉzÁß ¯ÁA¨ï £ÁPÉêAa, PÁ¼Áå ¯ÉÆAªÉ£ï ¨sÀgÉÆ£ï UÉ°è wa KPï zsÁ«è gÀÄPÁPï zsÀgïß D¹Ñ xÉÆrZï gÀhļÁÌvÁ°. ¥ÀÄuï ¥Á¥ï ¨ÁªÁØöå «Ä¤¥ÁvÉ Û z ÁgÁAPï C¥ÁAiÀ i ÁZÉ Æ PÀĸÀÄÌmÁ wvÉÆè¬Ä ªÁ¸ï DzÁ¼ÉÆî £Á. vÁå ¤UÀÆqï ¸ÀPÉÛZÁå zÀÄgÁzÀȱÁÖ£ï ªÀ Ä í u ÁeÉ A iÀ i ï «Ä¤ ¥ÁvÉ Û z ÁgÁAZÉ A ajA-¦jA G®ªÉ Ú A QvÉ Æ è ªÉ Ã ¼ï eÁ¯Áåjà §Azï ¥ÀqÉèA £Á. vÀ±ÉA eÁªïß vÁAPÁA ¤Ãzï AiÉÄvÉ° ªÀÄí¼Áåj PÀ²?

d£Égï 2014

“DªÀ i ÁÑ ö å ºÁå zÀ Q ê u ï PÀ £ À ß qï f¯ÁèöåAvÉÆè ºÉgï ¸Àgïé ¯ÉÆÃPï DªÉÄÑ ¥Áæ¸ï ¸ÀĪÀiÁgï KPï ºÀeÁgï ¥sÀÄnA ªÀjéA ¸ÀPÀAiÀiïè fAiÉĪïß D¸ÁÛA D«Ä ºÁAUÁ ªÉÆqÁAZÉgï ªÀÄí¼Éî¥ÀjA D¸ÉÑA ºÉA WÀrvï ºÁAªï PÉ¢AZï «¸ÀjÑA £Á, °ÃqÀgï” - GzÉéÃUÁ£ï ªÀÄíuÁ¯ÉA ±ÁAw. “Djâ zÀgÆ É å ¨sg À Æ É £ï zsj À Z Ú g É ï AiÉÄêïß ºÉ Æ ¸À U É Æ î f¯É Æ è §ÄqÁè ö åjÃ, ºÁå UÀ q ÁAiÀ i ï ¥s Á vÁæ a vÀ Ä ¢ ªÀ i Ávïæ GzÁÌ ª À A iÀ i ïæ GgÉ Æ £ï JPÁ ¯Áí £ ï PÀÄzÁæöå¥Àj ¢¸ÁÛ°. £ÀíAiÀiïVà °ÃqÀgï?” - eÉ«Ä£ï D¦è C©¥ÁæAiÀiï PÀ¼À¬Äè. “PÀgÉPïÖ, J¹¸ÉÖAmï. vÀÄf PÀ®à£Á¸ÀPÀvï D¸Á ¥À¼É, w QvÁåPï ¸ÁAVÑ. vÀÄeÁå

vÁAZÉÆå vÁAZÉÆå ªÀ¸ÄÀ Û RAZÉÆå ªÀÄí¼îÉA ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

22


d£Égï 2014

ªÀÄwPï D¯ÉÆZÉ£ÉÆå AiÉÄAªÉÑ¥Àj D¤ PÉÆuÁPïZï AiÉÄ£ÁAvï ªÀÄíuï aAvÁA ºÁAªï”. “ºÁAªÉ A ¸ÁAUï¯É è ¥ À j DªÁæ Z É A C£ÁºÀ Ä vï WÀ q Áè ö ågï¬Ä DªÀ i ÁÌA ¸ÀıÉUÁvï ªÁAZÉÆ£ï GgÉÆAPï ªÀiÁvïæ D¸ÉÑA £Á ºÁAUÁ”-ªÀÄíuÁ¯ÉÆ eÉ«Ä ªÀÄvÀè¨Á£ï. “CgÉ! vÉA PÀ±ÉA?” ±ÁAw DvÀÄjvï eÁ¯ÉA. “vÉA PÀ±ÉAV ªÀÄí¼Áågï, ºÁAUÁ¸Àgï ¯É Ã Pï«ÄÃvï £Ávï¯É Æ è ö å fªÁݽ D¤ ªÉÆ£ÁÓw D¥Éè fêï GgÀAªÁÑöå SÁwgï AiÉÄêïß ¨sÀgÉÛ¯ÉÆåV £Á? vÁAZÉ¥À¬ÄÌ xÉ Æ qÉ Æ å D¦è ¨s À Ä Pï xÁA§AªÁÑ ö å SÁwgï DªÀiÁÌA zsÀgïß ¨ÉÆPÁAiÀiÁ߸ÁÛA ¸ÉÆqÉÆÑöå£ÁAvï. ¸ÉÆqÁèöågï¬Ä, ºÉgï

PÁdįÉÆ

xÉÆqÉÆå ©üAiÀiÁ£ï DªÀiÁÌA C¥ÁAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛA gÁAªÉÇÑöå£ÁAvï” ¸À«¸ÁÛgï eÁ¥ï ¢° eÉ«Ä£ï. “ªÁígɪÁí! PÁ®à¤Pï Dªïæ! D¤ vÁZÉÆ PÁ®à¤Pï ¥ÀjuÁªÀiï! ¸ÀUÉîA ¸Áé¨Á«PïZï ¢¸ÁÛ. eÉ«Ä ¨sÁªÁ, vÀÄPÁ ªÀÄíf KPï ¯Áí£ï ¸À®ºÁ” vÀĪÉA PÉzÀ¼Á¬Ä vÀÄeÉ ¸ÁAUÁvÁ KPï £É Æ Ãmï §ÆPï D¤ ¥É£ï PÁuÉÎeÉ. PÉzÁ¼Á vÀÄPÁ D¸À¯ÉÆå D¯É Æ ZÉ £ É Æ å AiÉ Ä vÁvï ¥À ¼ É , vÉ z Á¼Á vÀÄAªÉA vÉÆå vÁå §ÄPÁgï §gÀªïß zÀªj À eÉ. PÀæªÉÄÃuï ªÉÃ¼ï ªÉļÁÛ£Á vÉÆå MlÄÖPï WÁ¯ïß, §gÁå xÀgÁ£ï «tÄ£ï, vÁAZÉ x Áªïß KPï PÁzÀ A §j gÀ Z É å vï vÀĪÉA. w ªÁZÀÄ£ï ºÀeÁgÉÆA ¨sÀÄgÁÎöåAPï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ªÉļÁÑöåAvï zÀĨÁªï £Á.”

(ZÁ®Ä D¸Á) 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

PÀ¯ÁPÁgï eÁAiÀiÁ

ºÉA ¦AvÀÄgï ¥ÀÆgïÚ PÀgïß vÁPÁ gÀAUï ¨sgÀ ÁêvïV? 23


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

¸À¨ÁÝA - UÉÆAzÉƼï - 135

WÀqÁÚgï: ¦AiÉįï, ¥ÀÄvÀÆÛgï

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

£ÁAªï:........................................................................................................................ «¼Á¸ï:........................................................................................................................ ..................................................................................................................................... 1 ®

¢Ý

2

3

¹

4

ªÀiï

Pï ZÉÆA ªÁA

¢

j

5

6

ªÀÄA vïæ

ªÁ

gÁì

¢

AiÀiÁÎ ¸Á

7

7A

£Á

8

gÁÎ

ªÀ

jÓ 9

¸ÀÄA

10

gÀÛ 11

j

uÉÑA ¯ÉÆ

zÀ¸AÉ §gï ªÀÄAiÀiÁßöåZÁå ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼÁZÉA (134) ¥s½ À vÁA±ï ¥ÀAiÉÄAè : J£ï¹Öãï r¸ÉÆeÁ ¤vÁåzÀgï PÀÈ¥Á ºË¸ï ¥Á®qÁÌ ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÆqÀ©¢æ zÀĸÉAæ : ®«mÁ rPÀÄ£Áí C/o eÉ. ¥sg É ÁßAr¸ï ªÀiÁ¯Ár «¯ÉÃeï, ªÀÄqÀAvÁågï ¨É¼ÛAÀ UÀr vÁ®ÆPï- 574 224

24


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

±ÀgÁÛA 1. 2. 3. 4.

E£ÁªÀiÁA

ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. ¥ÀAiÉÄèA D¤ zÀĸÉAæ PÁdįÁågï ¥ÀgÀÎmï¯ÉèA PÀÆ¥À£ï ªÀiÁvï ªÁ¥ÀgÉÑA. (JPÉÃPï ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ) JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. (E£ÁªÀiï ªÉļï¯ÁèöåA¤ vÀÄ«ÄÑ eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: ªÀ g À Î t PÉ Æ uÁZÁå £ÁAªÁgï 20-01-2014 zsÁreÉ ªÀÄí¼ÉîA ºÁå «¼Á¸ÁPï Kajulo Crossword, Bishop's House, PÀ¼A À ªÉÑA) Kodialbail, Mangalore - 575 003.

ªÀÄÄPÁgï 1. ªÀÄíeÁå PÀÄrAvï PÁAAiÀiï _______ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¦qɸïÛ ªÀAiÀiÁÓ¯ÁVA 3+1=4 7. ªÉÇvÁAvï ZÀ¯ÁÛ£Á DªÀiÁÌA D«ÄÑZï _______ ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛ 2 ¥ÁnA 2. ¥ÀÄgÁ¸ÁuÉ£ï ¤vÁæt eÁ 2 3. vÁå JPÁ SÉ ¼ ÁAvï zÉ Æ uÁÚ ö åPï ¸ÁAUÁvï » 2 5. UɯÉÆå ¥ÀgÀä¼ï WɪÀÅ£ï-ºÁå ¥Á¸ÁÌ VvÁAvï ºÁZÁåQ ¥ÀAiÉÄèAZÉ ¸À¨ïÝ 4+2+4=10

10. »AzÁéAZÉA KPï ¥ÀÆ£ï±Évï 4 8. JPÉ ZÀ°AiÉÄZÉA £ÁAªï 2 ¸ÀPAÀ iÀiïè 1. zÉêï ___ ____ ªÀÄíuÉÆ£ï D«Ä ¥ÁvÉåvÁAªï 3+2=5 3. JPÉ ZÀ°AiÉÄZÉA £ÁAªï 5 ªÀAiÀiïæ 4. vÀQè 3 6. ºÁå ¯É Æ PÁAvï PÀ ± ïÖ ¸É Æ ¸Áè ö ågï _______ ¸ÀÄPï ªÉļÁÛ 1+3=4 8. ºÀ¹Û zÁqÉÆ - EAVè±ÁåAvï §gÀAiÀiï3 9. ¥sɸÁÛAPï-vÀļÉéAvï §gÀAiÀiï 4

FRESTON MARKETING # 7, Shivabagh Commercial Complex, Kadri, Mangalore - 575 002.

Ph: 91-824-4262699 Fax: 91-824-4262524

People First

FOR TRAINING ON PERSONALITY DEVELOPMENT BUSINESS ASSOCIATE: AFA (M) PVT. LTD., MANGALORE CONTACT: 99020 76033

Mobile: +91-99020 76030/99020 76031/99020 76032

E-mail: teamfreston@gmail.com; website: www.freston.in * LIFE INSURANCE * HEALTH INSURANCE * VEHICLE INSURANCE * TAX PLANNING * PENSION PLANNING * MUTUAL FUNDS * SMALL SAVINGS * PMS * SHARES * BONDS * DEMAT

25


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý -52 1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

¥ÁmÁèöå£ïxÁªïß ¦¼ÉÑA, ªÀÄÄPÁèöå£ï ¯ÉAªÉÑA aAªÉÑA, QvÉA vÉA? DUÀqï §UÀqï wPÀqï vÁ, wãï vÀPÉÆèöå ¥ÁAAiÀiï zsÁ, ªÀiÁwAiÉÄAvï §ÄqÉÆ£ï WÀgÁ AiÉÄvÁ gÀhÄqÁjà PÁAmÉ, ¥sÀ¼Ájà PÁAmÉ, gÀhÄqÁgï eÁvÁ gÀhÄqï, vÉÆAqÁPï ªÀiÁvïæ UÉÆqï UÉÆqï ªÀÄíeÉÆ D¨ï UÉƨÁæAvï ¯ÉƼÁî, £ÁíAªïÌ DAiÀiÁÌ£Á D¨ÁZÉ UÁArgï £ÁvÀÄ GªÀiÁ̼ÁÖ ¨sÀÄ«ÄPï zsÁAPÀuï, KPï ªÀÄAiÀiÁÝ£ï, zÉÆÃ£ï ¥sÀ¼ÁA, KPï ¦PÁÛ£Á zÀĸÉæA gÀhÄUÀÓUÁÛ gÁvï eÁAªï ¢Ã¸ï eÁAªï, UÁAªï¨sÀgï ¨sÉÆAªÁÛ, vÀjà ¸Á«î ¢¸À£Á ¤Ãvï PÀgÁÛ, ªÀÄvï ¥sÀÄ®AiÀiÁÛ, f«vï ¥sÀĪÀiÁgï PÀgÁÛ, ¸Àé¸ïÛ D¸ÁÛ C¸Àé¸ïÛ PÀgÁÛ, C¤Ãvï ªÉÇAPÁÛ, UÁå¤ PÀgÁÛ

9. zÉƼÁåA¤ vÁZÁå PÀ«vÁ G¸ÀàvÁvï, VvÁA¤ vÉÆ UÁAiÀiÁÛ, zÉÆ¼É D¸ÉƤà PÀ Ä gÉ Æ Ø , UÉ Æ ªÁî ö åAPï ªÉ Æ UÁZÉ Æ , ¸ÀAVÃvïUÁgÁAZÁå ºÁvÁAwà SɼÁÛ 10. ªÀiÁívÁgÉZÁå ªÀiÁvÁågï ¨ÁgÁ PÁ¼É ¨ÁAUï, ¥ÁAAiÀ i ÁAPï zs À g Áè ö ågï ªÀiÁAqÉÆØ WÀÄAªÁØAiÀiÁÛ

-:±ÀgÁÛA1. ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. 2. JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. 3. eÁ¦ zsÁqÁÛ£Á vÀÄ«Ä vÀĪÉÆÑ «¼Á¸ï D¤ ¥sÉÆãï/ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï dgÀÆgï WÁ¯ÉÑA. 4. eÁ¦ JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁUÁÝgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï. 5. eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 20-01-2014

E£ÁªÀiï : ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ ¢¯Áèöå JPÁèöåPï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ

§ÄPÁZAÉ ªÉÆïï: 60/-

-:zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï:Kajulo Huminn Bishop's House Kodialbail Post Mangalore - 575 003.

26


d£Égï 2014

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý – 51 ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ 1. zÉƼÁåA D¸ÉÆØöå

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý-51 ¥s½ À vÁA±ï ¸ÉÆqÉg Û ï E£ÁªÀiï: dÆ°AiÉÄmï qɸÁ

2. PÀ¥Á¯ï

¸ÀzÁ²ªÀ£U À g À À ¯ÉÃOmï

3. £ÁPÁ §ÄqÁA¤ QgÉäA

‘eÉ¥ïs ’ ºË¸ï, §eÁ¯ï

4. ¨sÀÄeÁA

ªÀÄAUÀÄîgï - 575 007

5. UÁ¯ï 6. ªÀÄ£ÁêZAÉ ¥ÉÆmï 7. ¥Á£ÉÆàra ¦ÃPï 8. ¦AiÀiÁªï 9. zÀÆzï 10. ¨såÉ A ©ügÁAvï

(vÀÄPÁ E£ÁªÀiï eÁªïß 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t ¯Á¨Áèöå. » PÉÆuÁZÁå £ÁAªÁgï zsÁreÉ ªÀÄí¼îÉA PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁPï PÀ¼AÀ ªÉÑA)

ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiï£ÁåAvï PÁdįÉÆ vÀÄPÁ ZÀÄPÀ£Á¸ÁÛA ªÉļÀeª É ÄÀ Æ zÀAiÀiÁPÀgÀÄ£ï vÀÄPÁ ¥ÉƸÁÖgï AiÉÄAªÁÑöå PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁZÉA PÀªÀgï ¥À¼É. vÁZÉgï vÀÄeÁå «¼Á¸Áa aÃmï aqÁÌAiÀiÁèöå. dgï vÁAvÀÄA January 2014 C±ÉA bÁ¥ÁèA vÀgï vÀÄf ªÀgÎÀ t d£Égï ªÀÄAiÀiÁßöåAvï DPÉgï eÁvÁ.

ªÀgÎÀ t £ÀA§gï

0605 (0)

606 January 2014

LEVIN D'SOZA 16 PAJARE HOUSE vÀÄPÁ PÁdįÉÆ ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA ¥ÁªÀeÉ HOSABETTU POST vÀgï vÀĪÉA w ªÉVAZï £À«ÃPÀÈvï PÀjeÉ. VIA MOODBIDRI-574 227

27


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -175 ¥s½ À vÁA±ï E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: gÀAiÀiÁè ¥ÁmÁågï ZÀ¯ÁÛ£Á gÀAiÀiïè gÁªÀªïß, vÁAvÁèöå ¥ÀAiÀiÁÚgÁåAPï PÀĸÁégï ªÁAlÄAPï -¹ÖêÀ£ï ¥sg É ÁßAr¸ï ‘±À¬ÄßAUï ¸ÁÖgï’, ¸ÀAvÉPm À ÖÉ ¥ÉÆøïÖ Grà - 574 125

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆèöå eÁ¦: ¤PÀÄÌ ªÀiÁªÀiÁPï vÁA¨ÉØA ªÀ¸ÀÄÛgïZï ZÀqï ¸ÉƨÁÛ zÉPÀÄ£ï-eÁåPÀì£ï r¸ÉÆeÁ, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ; vÁuÉA ¢¯ÉèA V¥sïÖ DªÀiÁÌA ¨sÀÄgÁÎöåAPï ªÀiÁvïæ, ªÀíqÁAPï £ÀíAiÀiï ªÀÄíuï vÀĪÀiÁÌA PÀ¼ÉÆAPï-©Ã£Á gÉÆræUÀ¸ï, ¤vÁå£ÀAzÀ £ÀUÀgï; CPÀ¸Áävï ªÀiÁgÉÆUï GvÀgÁÛ£Á UÁrAiÉÆ DAiÀiÁèöågï ‘¸ÁÖ¥ï’ eÁA«Ývï ªÀÄíuï-gÉñÁä ¯ÉÆèÉÆ, PÀÄ¥Éà¥z À ª À ï.

vÀ¹g é É ¸ÀàgÆ É Ý -175 ¥s½ À vÁA±ï

E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ:

ªÀĤ¸ï ¨sg À ÁÛ vÀÄeÁå zÀÄzÁ£ï ¥ÉÆmï ¥ÀÄuï WÁ°£ÁPÁ ‘UÁAiÉĒ vÁPÁ SÉÆmï -FvÀ£ï ºÁårè gÉÆræUÀ¸ï ªÀÄjAiÀiÁ «¯Áè UÀAmÁ¯ïPÀmÉÖ ªÀÄÆqï©¢æ - 574 273

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆöè å eÁ¦: DAiÀiÁÑöå ¢¸ÁA¤ zÀÆzï eÁ¯ÁA ªÀiÁgÀUï, ¥ÀÄuï vÀÄA zÀÆzï PÁqï ¸ÀgÁUï qÁågÀ£ï r¸ÉÆeÁ, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ; ²Pï¯Áèöå ªÀiÁíPÁ PÁªÀiï ªÉļÁ£ÁvÁèöå ºÁå ªÉ¼Ágï, zÀÆzï «PÀÄ£ï UÁæ¸ï eÉÆqÁÛA ºÁå PÁ¼Ágï - eÉøÀ£ï r¸ÉÆeÁ, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ; dgï ªÀiÁíPÁ vÀÄA ¨Á°Ý¨sÀgï zÀÆzï ¢², zÀªÀgÀÛ¯ÉÆA ºÁAªï vÀÄPÁ ¸ÀzÁAZï zsÁzÉƲ -J°Øñï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆ, ²gÁéA; vÀÄAZï ªÀÄíeÁå ªÁAmÁåZÉA ¨sÁAUÁgï PÁªÀÄzÉãÀÄ, vÀÄeÁå ªÀjéAZï eÁ¯ÉA ªÀÄíeÉA f«vï ºÁ®ÄeÉãÀÄ-eÉÆ«mÁ gÉÆræUÀ¸ï, ²gÁéA; d±ÉA ªÀÄífA ¨sÀÄjÎA zÀÆzï ¦AiÉĪïß eÁ¯ÁåAvï WÀmïªÀÄÆmï, vÀ±ÉA vÀÄ«ÄÑA ¨sÀÄjÎA eÁA«Ývï vÀAzÀÄgÀĸïÛ-©Ã£Á gÉÆræUÀ¸ï, ¤vÁå£ÀAzÀ £ÀUÀgï.

28


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -176 ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß RqÀPï eÁ¦ ¢AªÁÑöåAvï ºÀıÁgï. vÉÆ QvÉA eÁ¥ï ¢vÁ vÉA aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3. «.¸ÀÆZÀ£ï: ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß D¤ vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ ºÁZÉÆå eÁ¦ «AUÀqï, «AUÀqï ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï zsÁreÉ.

vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ -176

vÀÄeÉÆå eÁ¦ 20-01-2014 ©üvg À ï zsÁqÀÄ£ï ¢Ã «AZÀÄ£ï D¬Ä¯Áèöå JPÉ eÁ¦Pï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t D¸É° Û . ºÁAUÁ¸Àgï ¢°è vÀ¹éÃgï KPï ¥Á«ÖA ¸ÁjÌ ¥À¼.É vÀÄPÁ » vÀ¹éÃgï ¥À ¼ É ª ïß QvÉ A ¨s É Æ UÉ è A ? ºÉ A aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3.

29


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

¥ÉmÆ É D¤ zÀÄPÉÆgï @ eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à

vÁå JPÁ PÁ¼Ágï gÀAiÀiïÛ JPÉÆè ºÀ¼ÉîAvï fAiÉÄvÁ¯ÉÆ. vÁuÉ KPï ¥ÉmÉÆ D¤ KPï zÀÄPÉÆgï gÁ£ÁAvÉÆè ºÁqïß ¥ÉƸÉÆ.è ºÉ zÉÆVà vÁZÉA xÉÆqÉA PÁªÀiï PÀgÁÛ¯É D¤ D¥ÁÚPï E¯ÉÆè ¸ÀıÉUï ªÉļÀÛ¯ÉÆ ªÀÄíuï vÁuÉ ¯ÉPï¯ÉèA. ¥ÀÄuï vÁPÁ ¤gÁ¸Ààuï gÁPÉÆ£ï D¸ï¯ÉA è . ºÉÆå zÉƤà ªÉÆ£ÁÓw ¥ÉÆmï¨sÀgï SÁªïßeÉêïß, ¤zÉÑA ¸ÉÆqÁèöågï ºÉgï PÁAAiÀiï PÀj£Ávï¯ÉÆèöå. ºÁAaA »A PÀgÄÀ AÛ ªÁA ¥À¼ª É ïß vÁPÁ ¸ÉƸÀÄAPï eÁ¯ÉA £Á. vÁuÉ UÀ¯ÁmÉÆ PɯÉÆ. vÀÄ«Ä zÉÆUÁA¬Äß ªÀZÉÆ£ï UÁzÁåAvï PÁªÀiï PÀj£ÁvÁèöågï ºÁAªï PÁAAiÀiï vÀĪÀiÁÑöå ¥ÉÆmÁPï WÁ°£Á ªÀÄíuï eÉÆÃgï PÀj¯ÁUÉÆè.

gÀAiÀiÁÛ£ï C±ÉA ¨s± É ÁÖAiÉÄA è Zï zÀÄPÉÆgï ²ÃzÁ UÁzÁåPq À É ªÀZÆ É £ï PÁªÀiï PÀgÄÀ APï zÉ A ªÉ Ç è . ¢Ã¸ï¨s À g ï vÁuÉ vÁZÁå ¸ÉÆAqÉåAvï ªÀiÁw vÉu-É ºÉuÉ PÀgïß, ªÀiÁw G¸ÀÄÛ£ï UÁzÉÆ vÁuÉ PÉƸÉÆè. ¥ÀÄuï ¥ÉmÉÆ ªÀiÁvïæ JPÁ gÀÄPÁ ªÀÄļÁAvï ªÀZÉÆ£ï DgÁªÀiÁAiÉÄ£ï ¤zÉÆè. ¸ÁAeï eÁvÁ£Á zÀÄPÁæPï ¥ÀÄgÁ¸Àuï ¨sÉÆUï°è, ¥ÉmÉÆ ªÀiÁvïæ UÀmïÖ ¤Ãzï PÁqÁÛ¯Æ É . zÉPÄÀ £ï vÁPÁ GlAiÀiÁ߸ÁÛ£Á, zÀÄPÉÆgï WÀgÁ UÉ¯Æ É . zÀÄPÉÆgï UÉ¯Æ É Z è ï ¥ÉmÉÆ PÀÆqÉè GmÉÆ£ï vÁZÉA PÁªÀiï ¸ÀÄgÀÄ PÀj¯ÁUÉÆ.è UÁzÁåAvï ¨sÆ É AªÉÇ£ï, zÀÄPÁæZÁå ¥ÁAAiÀiÁAZÁå CZÉÑ ªÀAiÀiïæ D¥ÁÚZÁå ¥ÁAAiÀiÁAZÉÆå CZÉÆÑöå

30


d£Égï 2014

zÁA§Ä£ï WÀgÁ UɯÉÆ. gÀ A iÀ i ÁÛ £ ï gÁwA zÀ Ä PÁæ P ï D¤ ¥ÉmÁåPï zÉÆUÁA¬ÄÌ D¥Àªïß ‘Deï vÀÄ«Ä QvÉA PÁªÀiï PɯÁA ¸ÁAUÁ ¥À¼ÉAiÀiÁA’ ªÀÄíuï «ZÁgÉèA. ºÁAªÉA ¢Ã¸ï¨sÀgï PÁªÀiï PɯÉA. UÁzÉÆ PÉƸÉÆ.è ¥ÀÄuï ºÉÆ ¥ÉmÆ É ªÀiÁvïæ JPÀݪÀiï D½ê. vÉÆ PÁAAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛA gÀ Ä PÁ ªÀ Ä Ä¼ÁAvï UÀ m ïÖ ¤zï¯É Æ è ªÀÄíuÁ¯ÉÆ zÀÄPÉÆgï. ºÉÆ zÀÄPÉÆgï ¥sÀn ¸ÁAUÁÛ. UÁzÉÆ PÉ Æ ¸ï¯É Æ è vÁuÉ £À í A iÀ i ï ºÁAªÉ A JPÁèöå£ïZï. ºÉÆZï ¤zÉÆ£ï ¥Àqï¯ÉÆè ªÀÄíuï ¥ÉmÉÆ §AqÀ¯ï ªÀiÁj¯ÁUÉÆè. gÀ A iÀ i ïÛ ºÉ A ¥À Ä gÁ DAiÉ Æ Ì£ï PÁ®Ä§Ä¯ÉÆ eÁ¯ÉÆ. vÁPÁ ºÁAZÁå

PÁdįÉÆ

zÉÆUÁAAiÀiÁÑöå G¯ÉƪÁÚöå£ï ¥ÁvÉåt Gnè £Á. ¥sÁ¯Áå ºÁAªïZï RÄzïÝ ªÀZÉÆ£ï ¥À¼ÉvÁA ªÀÄíuÁ¯ÉÆ gÀAiÀiïÛ. zÀĸÁæöå ¢Ã¸ï ¸ÀPÁ½AZï gÀAiÀiïÛ UÁzÁå vÉ«A ê ªÀZÆ É £ï ¥À¼v É Á£Á ¸ÀUÁîöåA¤ vÁPÁ ¥ÉmÁåZÁå ¥ÁAAiÀiÁAZÉ WÀÄgïÛ ¢¸Éè. vÉÆ PÀÆqÉè WÀgÁ DAiÉÆè D¤ zÀÄPÁæPï D¥Àªïß ¸Àgj ìÀ UÁ½ ªÀiÁj¯ÁUÉÆ.è vÀĪÉA ªÀÄe í PÉ q À É ¥sÀn ªÀiÁgÉÆèöåAiÀiï. ªÀiÁíPÁ ªÉÆøï PɯÉÆAiÀiï ªÀÄíuï KPï ¨ÉÃvï PÁuÉΪïß zÀÄPÁæZÁå ¥Ángï ¸ÀgÀìj ªÀiÁgÉèA D¤ zÀÄPÁæPï gÁ£ÁPï zsÁAªÁØAiÀiï ¯ÁUÉÆè. vÁå ¢¸ÁxÁªïß ¥ÉmÉÆ ªÀiÁvïæ WÀgï gÁPÉÆAPï gÁªÉÇè. DfPï¬Ä ¥ÉmÉÆ ªÀÄ£ÁêZÆ É F±ïÖ eÁªïß gÁªÉÇ£ï fAiÉĪïß WÀgï gÁPÁÛ. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

£ÁAªÁA §gÀAiÀiÁ

ºÁå ªÀ¸ÄÀ AÛ aA £ÁAªÁA §gÀAiÀiÁêvïV? 31


PÁdįÉÆ

d£Égï 2014

gÁAiÀiÁZÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï ¸À£ßÉ ²a eÁ¥ï vÉÆ KPï gÁAiÀiï QvÉAV D¯ÉÆZÉ£ï PÀgïß D¸Á, vÁZÉ PÀqÉ «ZÁgÁèöågï ºÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï í ï gÁAiÀiÁPï w½ì¯AÉ . D¸ï¯ÉÆ.è vÀ±AÉ D¯ÉÆZÉ£ï PÀgÁÛA PÀgÁÛA vÁZÁå eÉÆQÛ eÁ¥ï ªÉļÀvï ªÀÄu gÁAiÀ i ï vÀ q ª À ï PÀ j £Á¸ÁÛ A PÀÆqÉA è D¥Áèöå ªÀÄwAvï wÃ£ï ¸ÀªÁ¯ÁA GnèA. wA RAaA CAUïgÀ P À ê P ÁA ¸ÁAUÁvÁ ¸À £ É ß ² fAiÉ ÄAªÁÑöå ªÀļ í Áågï, RAZÉA PÁªÀiï PÉzÁ¼Á ¸ÀÄgÀÄ PÀjeÉ? gÁ£Á vÉ « A ê UÉ ¯ Æ É . D±À ª æ i À ÁZÁå ¨s Á AiÀ i ïæ vÁAPÁA vÁå SÁwgï PÉÆuÁa D¯ÉÆZÉ£ï «ZÁjeÉ? vÀ±ÉAZï JPï PÁªÀiï ¸ÀÄgÀÄ PÀgÁÛ£Á ¥Á½eÉ gÁªÉÇAPï ¸ÁAUÉÆ£ï vÉÆ JPÉÆèZï ¸À£Éß²Pï É ï ¢ÃAªïÌ UÉ¯Æ É . vÁå ªÉ¼Á ¸À£ßÉ ² D¥Áèöå eÁ¯ÉÆè GwÛêÀiï zsg À ïä RAZÉÆ? »AZï wA ¨sm PÀÄnÃgÁZÁå ªÀÄÄPÁèöå vÉÆmÁAvï ©AiÉÆ ªÉÇA¥ÁÑöå ¸ÀªÁ¯ÁA vÁZÁå ªÀÄwPï gÀhļÁÌ°èA. SÁwgï vÀAiÀiÁgï PÀgÁÛ¯Æ É . QvÉèA aAvÁèöågï¬Ä, gÁAiÀiÁ£ï vÁPÁ ªÀA¢¯ÉA QvÉAè D¯ÉÆZÉ£ï PɯÁågï¬Ä @ eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à D¤ D¦èA ¸ÀªÁ¯ÁA vÁPÁ ºÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï vÁPÁ ¸ÁAVè A . ¥À Ä uï ¸À £ ßÉ ² D¥ÁÚ¬ÄvÁèöåPï vÁZÉA eÁ¥ï ¯Á©è £Á. vÁZÁå D¸ÁÜ£ÁAvÁèöå PÁªÀ i ï ªÀ Ä ÄAzÀ g À Ä ì £ ïZï D¸ï¯ÉÆè. gÁAiÀiÁPï ¥ÀArvÁPï D¥Àªïß vÁuÉ ZÀgÁÑ PÉ°. vÀj¥ÀÄuï vÁuÉ E¯É è A WÀ Ä AªÉ Ç £ï ¸ÀAiÀiïÛ ¥À¼É¯É£Á. vÁPÁ ¥sÁªÉÇ w eÁ¥ï ªÉÄ½î £Á. ¤ªÀiÁuÉ vÀÄA wPÉÌ «±ÁæAvï WÉ, ºÉA ªÀiÁwAiÉÄZÉA PÉÆuÉAV JPÁèöå£ï gÁ£ÁAvï JPÉÆè ¸À£Éß² 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

¸ÉÆqïß UÉ°Aè £ÀA¨ÁæA ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 32


d£Égï 2014

PÁªÀiï ºÁAªï PÀgÁÛA ªÀÄíuï gÁAiÀiÁ£ï ¸ÁAUÁÛ£Á ¸À£Éß²£ï D¥Áèöå ºÁvÁAwè ¯Áí£ï ¥ÁgÀAiÀiï gÁAiÀiÁZÁå ºÁvÁPï ¢Ãªïß wPÉÌ ¥ÀAiÀiïì ªÀZÉÆ£ï §¸ÉÆè. gÁAiÀiÁ£ï xÉÆqÉA SÉÆAqÉÑA PÁªÀiï PÀgïß ZÁgï-¥ÁAZï ªÉǽ eÁ¯ÉÆèöåZï ¸À£Éß²PÀqÉ D¥Áèöå ¸ÀªÁ¯ÁAPï ¥ÀgÁÛöå£ï eÁ¥ï «ZÁj¯ÁUÉÆè. ¸À£ßÉ ² eÁ¥ï ¢AªÁÑöå §zÁèPï xÀAAiÀiïxÁªïß GmÉÆ£ï AiÉÄêïß gÁAiÀiÁZÁå ºÁvÁAvï D¹Ñ ¥ÁgÀAiÀiï WÉAªÁÑöå SÁwgï ºÁvï ªÉÇqÁØAiÀiï ¯ÁUÉÆè. ¥ÀÄuï gÁAiÀiÁ£ï w ¢£Á¸ÁÛA D¥ÉèA PÁªÀiï ªÀÄÄAzÀj¯ ì ÁUÉÆ.è ¸ÀÄgÉÆå §ÄqÁÑöå ªÉ¼Á PÁªÀiï ¥ÀÄgÉÛA eÁ¯ÉA. G¥ÁæAvï gÁAiÀiï ¸À£ßÉ ² ¸ÀjêA ªÀZÆ É £ï ¸Áé«Ä, vÀÄ«Ä KPï ªÀĺÁeÁÕ¤ ªÀÄu í ï ¸ÀªÆ É £ Ó ï,

PÁdįÉÆ

ªÀÄíeÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ ªÉļÀÛ¯ÉÆå ªÀÄu í ï aAvÀÄ£ï ºÁAUÁ¸Àgï DAiÉÆA è . ¥ÀÄuï ªÀÄe í Áå ¸ÀªÁ¯ÁAPï ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ vÀĪÀiÁÌAAiÀiï PÀ½vï £Á eÁ¯Áågï ¥ÀgÁé £Á. ªÀiÁíPÁ ªÀZÆ É APï ¥ÀgéÀtΠ¢AiÀiÁ. wvÁèöågï PÉÆuïVà JPÉÆè C¥Àjavï ªÀĤ¸ï ªÉǼÀé¼ÉÆ£ï zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄêïß ¸À£Éß²ZÁå ¥ÁAAiÀiÁAxÀ¼Á ¥ÀqÉÆè. vÁZÁå ¥ÉÆmÁPï WÁAiÀiï eÁªïß gÀUÀvï ªÁí¼ÁÛ¯ÉA. D¥ÁÚPï ¦AiÉÄAªïÌ GzÀPï ¢AiÀiÁ ªÀÄíuï vÉÆ ºÁvï ¨sÁ±É£ï ¸ÁAUÁÛ¯ÉÆ. wvÁèöågï gÁAiÀiïZï PÀÄnÃgÁ ©üvg À ï ªÀZÆ É £ï GzÀPï ºÁqïß vÁPÁ ¢¯ÁUÉÆ.è ¸À£ßÉ ²£ï ¢¯ÉA è MPÀvï gÁAiÀiÁ£ïZï vÁZÁå WÁAiÀiÁPï ¥ÀĸÉèA. vÉÆ ªÉQÛ wvÁèöågï aPÉÌ ºÀıÁgï eÁ¯Áèöå §j eÁªïß GmÉÆ£ï 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

eÉÆ«îA ¦AvÀÄgÁA ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 33


PÁdįÉÆ

§¸É Æ £ï gÁAiÀ i ÁPï ºÁvï eÉ Æ rvï `gÁAiÀiÁA£ÉÆ, zÀAiÀiÁPÀgïß ªÀiÁíPÁ ¨sÆ É VêAiÀiÁ’ ¥ÀgÁw¯ÁUÉÆ.è vÀÄA PÉÆÃuï ªÀļ í A îÉ Zï ªÀiÁíPÁ PÀ½vï £Á. QvÁåPï SÁwgï ªÀiÁ¦ü PÀjeÉ ªÀļ í A îÉ Zï ªÀiÁíPÁ ¸ÀªiÀ ÁÓ£Á ªÀÄu í ï CeÁ¥ÀÄ£ïAZï vÁPÁ ¸ÀªÁ¯ï PÀj¯ÁUÉÆè. gÁAiÀiÁA£ÉÆ vÀĪÀiÁÌA ®UÁqï PÁqÁÑöå SÁwgï zÀĸÁä£ï gÁAiÀiÁxÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯ÉÆè UÁæAiÀiïÌ ºÁAªï. vÀÄ«Ä ºÁå ¸À£Éß²Pï ¥À¼ÉAªïÌ D¬Ä¯Áèöå «²A PÀ¼ÉÆ£ï, vÀÄ«Ä ºÁAUÁxÁªïß ¥ÁnA ªÉvÁ¸ÁÛ£Á vÀĪÀiÁÌA ®UÁqï PÁqÁÑöå SÁwgï JPÁ ¨ÉƯÁåAvï °¥ÉÆ£ï gÁªï¯ÉÆèA. ¥ÀÄuï vÀĪÀiÁÑöå CAUï gÀPÀêPÁAPï PÀ¼ÉÆ£ï ªÀiÁíPÁ vÁAt ªÀiÁgÉèA. ºÁAªï ZÀÄPÉÆ£ï PÁuÉΪïß ºÁAUÁ¸Àgï DAiÉÆèA. vÉzÁ¼Á ¸À£Éß²£ï gÁAiÀiÁPï, vÀÄ«Ä ºÉÆ WÁAiÉįÉÆè ªÉQÛ zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄêïß ¥ÀqÁÛ£Á DvÀä¥ÃæÉ gÀuï vÀÄPÁ vÁa ZÁQæ PÀgÁÑöåPï

d£Égï 2014

¥ÉæÃjvï PɯÉA vÉAZï vÀÄeÉA ¥ÀæzÁ£ï zsÀgïä eÁ¯ÉA. gÁAiÀiÁ, PÉzÁ¼ÁAiÀiï GqÁ¸ï zÀªg À ï. DªÉÆÑ DvÉÆä PÉzÁßAAiÀiï §gÉA PÀgÀÄAPïZï ¥ÉæÃgÀuï ¢vÁ. DvÉÆä QvÉA ¸ÁAUÁÛ vÀ±ÉA ZÀ¯Áèöågï DªÀiÁÌA ¸ÀzÁA §gÉAZï eÁvÁ. C±ÉA ¸À£Éß²£ï gÁAiÀiÁ PÀqÉ ¸ÁAUÁÛ£Á gÁAiÀ i ÁPï RIJ eÁ° D¤ ¸À £ É ß ²ZÁå ¥ÁAAiÀiÁAPï ¸Àgàq À Æ É £ï vÉÆ ¥ÁnA DAiÉÆ.è ªÀÄf í ZÁQæ PÀgïß ªÀiÁíPÁ ¸ÁA¨Á¼ïß fêïzÁ£ï ¢¯ÉÆ. vÀĪÉÆÑ G¥ÁÌgï ºÁAªï PÉ¢APïZï «¸ÉÆA æ ZÉÆ£Á ªÀÄíuï ºÁvï eÉÆr¯ÁUÉÆè. vÀÄPÁ ºÁAªÉA ¨sÆ É Vê¯AÉ ªÀÄu í ï vÁå ªÉQPÛ ï ¸ÁAUÉÆ£ï ‘¸Áé«Ä vÀÄ«Ä ªÀÄe í Áå ¸ÀªÁ¯ÁAPï eÁ¦ JzÉÆ¼ï ¢ÃAªïÌ £ÁAvï. PÁgÀuï QvÉA eÁªÉåvï? ¸À£Éß² ºÁ¸ÉÆ£ïAZï gÁAiÀiÁ, vÀÄeÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï vÀÄeÁå PÀgÉÚ ªÀÄÄPÁAvïæZï eÁ¦ ¯Á¨Áèöåvï. £ÀíAiÀiïªÉÃ? D¤Qà vÀÄPÁ CgïÛ

ºÁAa ¸ÁjÌ ¸Á«î ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

34


d£Égï 2014

PÁdįÉÆ

eÁªÁß D¸ÉÛ¯ÉA. ºÉA DAiÉÆÌ£ï gÁAiÀiï zÉÆ¼É «Ät «Ät PÀgïß ¥À¼Éªïß vÉÆå eÁ¦ PÀ¸À¯ÉÆå ¸Áé«Ä, vÀÄ«Ä ªÀiÁíPÁ «ªÀgÀÄ£ï ¸ÁAUÁeÉ ªÀÄíuï «£ÀAw PÀj¯ÁUÉÆè. vÉzÁ¼Á ¸À£ßÉ ²£ï gÁAiÀiÁ ªÀiÁíPÁ E°è ¥ÀÄgÁ¸Àuï eÁ°è w ¥À¼ª É ïß PÀÆqÉè vÀĪÉA ©gÀäv£ É ï ªÀiÁíPÁ PÀĪÉÆPï PÉ°AiÀiï. vÉzÁ¼ÁZï vÀÄPÁ eÁ¥ï ªÉļÉÆ£ï vÀÄA vÀgï ºÁAUÁxÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¸Àgïß UÉ¯Æ É A è iÀiï vÀgï ºÉÆ ªÀĤ¸ï vÀÄPÁ ®UÁqï PÁqÉÆ.Û RAZÉA PÁªÀiï vÀjà PÀjeÉ eÁ¯ÉÆè ªÉÃ¼ï ªÀļ í Áågï vÉÆZï ¥Àz æ Á£ï ªÁ ¥sÁªÉÇ vÉÆ ªÉÃ¼ï ºÁAUÁ¸Àgï DAiÉÆA è iÀiï. ªÀÄe í Áå ªÀAiÀiïæ ¥ÁvÉåt D¸ï¯Áèöå£ï vÀĪÉA wwè ¸ÉƹÚPÁAiÀiï WÉwèAiÀiï.

PÁdįÉÆ ¥ÀvÁæPï ªÀgt ÎÀ  ¨ÁAzɯ Û ÁåAPï D¤ £À«ÃPÀÈvï PÀg¯ ÛÉ ÁåAPï

¨sÁAUÁæ¼ÉÆ CªÁÌ¸ï ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiÁßöåAvï

¥ÁAZï PÁå¸ÀgÆ É ¯ï D¥ÁÚAiÀiÁ wÃ£ï ªÀÄAiÀiÁßöåAPï KPï §A¥Àgï E£ÁªÀiï ZÁgï ¸ÀÆÖ¯ÁA » AiÉĪÀÓuï ¸À¥ÉÛA§gï 2010xÁªïß CUÉƸïÛ 2015 ¥ÀgÁåAvï ªÀgt ÎÀ  zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï The Manager, Kajulo, C/o Raknno Weekly, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 575 003.

E£ÁªÀiÁAZÉ ¥ÉÆñÀPï ºÁAZÁå CªÀÄgï GqÁ¸ÁPï

jZÀgïØ J¯ï. ¹PÉéÃgÁ

°Ã£Á ¹PÉéÃgÁ

J«è£ï ¹PÉéÃgÁ

¨Á| eÉ.J¸ï.n. ®Ä«¸ï J. gÉÆræU¸ À ï eÁ£ïÓ

gÉêÀÄAqï ¹PÉéÃgÁ

SANTHOSH ARRANGERS, KANKAN AD Y ADY Ph: 2437529 (O & R) Mobile: 94484 57529 35


cm yk

cm yk

d£Égï 2014

Regd. No. MNG/503/2012-14 RNI: KARKON/2009/29334 KAJULO Posted at R M S Mangalore on 04-01-2014 Rs. 7-

PÁdįÉÆ

If not delivered, Please return to: The Manager, Kajulo Monthly

C/o Raknno, Kodialbail Post, Mangalore - 575 003, South India Ph: 0824 - 2422426 Kajulo, January 2014, Volume-16, Issue-01,

Pages 36.

Printed by Rev. Fr Lawrence Ronald D’Souza, published by Rev. Fr Francis Rodrigues on behalf of Deepti Trust and printed at the Codialbail Press, Bondel, Mangalore - 575 008 and published at Raknno Office, Kodialbail, Mangalore - 575 003. Editor: Rev. Fr Francis Rodrigues cm yk

cm yk

January kajulo 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you