Page 35

56

L¥sÀÄPÉÆÖ G¥ÁzÀåPïê eÁªïß zÉÆ| £ÉÆgÀâgïÖ ¯ÉÆèÉÆ ªÀÄAUÀÄîgÁAvï ZÀ¯ï¯Áèöå 27ªÁå L¥sÀÄPÉÆÖ ¸ÀªÉÄä¼À£ÁAvï, ¸ÁA ®Ä«¸ï PÉƯÉfAvï DjÛPï ±Á¹Ûgï «¨ÁUÁZÉÆ ¸ÀºÀ ¥ÁæzÀå¥ÀPï zÉÆ| £ÉÆgÀâgïÖ ¯ÉÆèÉÆ ¨ÉƽAiÉÄ L¥sÀÄPÉÆÖ (D¯ï EArAiÀiÁ ¥sÉqÀgÉñÀ£ï D¥sï AiÀÄĤªÀjìn DåAqï PÉƯÉeï nÃZÀgïì MgÀΣÉÊgÉhÄñÀ£ïì) ºÁZÉÆ G¥ÁzÀåPïê eÁªïß ªÀÄÄPÁèöå zÉÆÃ£ï ªÀgÁìAZÉ DªÉÝPï ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Á. 1962xÁªïß C¹ÛvÁégï D¸ÉÑA L¥sÀÄPÉÆÖ ¨sÁgÀvÁAvÁèöå gÁ±ïÖçªÁå¦ PÉƯÉeï D¤ AiÀÄĤªÀjìn ²PÀêPÁAZÉA KPï ªÀiÁvï ¸ÀAUÀl£ï eÁªïß D¸Á. ºÁAvÀÄA ¸ÀĪÀiÁgï ¥ÁAZï ¯ÁPï ¸ÁAzÉ D¸ÉÆ£ï ¸ÀUÁîöå ¸ÀA¸ÁgÁAvÉèA ²PÀêPÁAZÉA ¨ÉÆªï ªÀíqï ¸ÀAUÀl£ï ªÀÄíuï £ÁAªÁqÁèA. ¥ÁmÁèöå zÉÆÃ£ï ªÀgÁìAxÁªïß ªÀÄAUÀÄîgï «« PÉƯÉeï ²PÀêPÁAZÉA ¸ÀAUÀÀl£ï DªÀÄÄPïÛ ºÁZÉÆ CzÀåPïê D¤ PÀ£ÁðlPÀ gÁeïå «« D¤ PÉƯÉeï ²PÀêPï ¸ÀAUÀl£ÁAZÉÆ JPÁÛgï ºÁZÉÆ G¥ÁzÀåPïê eÁªïß ªÁªÀÅgïß D¸ÉÆÑ zÉÆ| £ÉÆgÀâgïÖ, gÁ±ïÖç ªÀÄmÁÖZÁå ²PÀêPï ¸ÀAUÀl£ÁPï ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯ÉÆè ¥ÀAiÉÆè ªÀÄAUÀÄîgïUÁgï.

PÁvÉÆ°Pï ¸À¨Á ªÉÆUÀgÁßqï WÀlPÁZÁå D¸ÁæöåSÁ¯ï DAiÉÄèªÁgï PÁå£Àìgï ¦qÉ«±ÁåAvï ªÀiÁºÉvï ¢AªÉÑA PÁgÉåA D¸Á PɯÉèA. PÀAPÁßr D¸ÀàvÉæZÁå zÁPÉÛgÁA¤ ªÀiÁºÉvï ¢°. ¦ügÀÎfZÁå ¸ÀĪÀiÁgï 150 duÁA¤ ºÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÉÆè.

gÁPÉÆÚ ¥ÁvÉÆ£ æ ï (20 ªÀgÁìAPï) ! gÀÄ. 7,000/- KPïZï PÀAvÁ£ï ¥Á«vï PÉ°è ªÉQÛ 20 ªÀgÁìA

! ! ! !

! !

¥À g ÁåAvï gÁPÉ Æ Ú ¥À v Áæ Z É Æ (PÀ Ä mÁäZÉ Æ ) ¥ÁvÉ Æ æ £ ï eÁªÁ߸ÀÛ°. gÁPÉÆÚ PÀÄmÁäZÉÆ ¥ÁvÉÆæ£ï ªÀÄíuï ªÀiÁAzÀÄ£ï Wɪïß gÁPÉÆÚ ¥ÀvÁæxÁªïß AiÉĪÁÌgÁZÉA ¥Àvïæ zsÁqÁÛAªï. ¥ÁvÉÆæ£ï¥ÀuÁZÉ DªÉÝAvï gÁPÉÆÚ ¥ÀæPÁ±À£Á£ï ¥ÀgÀÎmï¯Áèöå ¸Àgïé ¥ÀĸÀÛPÁAa JPÉÃPï ¥Àw æ vÀ¥Áà¯ÁzÁéjA zsÁqÁÛAªï. ¥ÁvÉÆæ£ï¥ÀuÁZÉ DªÉÝAvï ºÀgï ºÀ¥ÁÛöåAvï gÁPÉÆÚ ¥Àvïæ zsÁqÁÛAªï. ¥ÁvÉÆæ£ÁZÉA PÁeÁgï/AiÀiÁdQà ¢ÃPÁê/±Á²évï DAUÀªïÚ/ gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªï/¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï/ªÀeÉÆÃæ vÀìªï/CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªï ¸ÀAzÀjâA zÉÆãï gÀAUÁ¼ï zsÀgÁägïÛ eÁAiÀiÁævÁA gÁPÉÆÚgï ¥sÁAiÀiïì PÀgÀÄ£ï ±ÀĨÁ±ÀAiÀiï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï. gÁPÉÆÚ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÑöå ¸Á»wPï-¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁgÁåAPï D¥ÀªÉÚA ¢vÁAªï. ¥ÁvÉÆæ£ÁZÁå ªÀÄgÁڪɽA gÁPÉÆÚgï zsÀgÁägïÛ eÁAiÀiÁævï ¥sÁAiÀiïì PÀgÀÄ£ï ±Àz æ ÁÝAd° ¨sÉlAiÀiÁÛAªï.

gÁPÉÆÚ ftÂAiÉÄ ¸ÁAzÉÆ (15 ªÀgÁìAPï) ! gÀÄ. 3,500/- KPïZï PÀAvÁ£ï ¥Á«vï PÉ°è ªÉQÛ 15 ªÀgÁìA

! ! ! !

! !

¥ÀgÁåAvï gÁPÉÆÚ ¥ÀvÁæZÉÆ (PÀÄmÁäZÉÆ) ftÂAiÉÄ ¸ÁAzÉÆ eÁªÁ߸ÀÛ°. gÁPÉÆÚ PÀÄmÁäZÉÆ ftÂAiÉÄ ¸ÁAzÉÆ ªÀÄíuï ªÀiÁAzÀÄ£ï Wɪïß gÁPÉÆÚ ¥ÀvÁæxÁªïß AiÉĪÁÌgÁZÉA ¥Àvïæ zsÁqÁÛAªï. ¸ÁAzÉ¥ÀuÁZÉ DªÉÝAvï gÁPÉÆÚ ¥ÀPæ Á±À£Á£ï ¥ÀgÀÎmï¯Áèöå ¸Àgïé ¥ÀĸÀÛPÁAa JPÉÃPï ¥Àæw vÀ¥Áà¯ÁzÁéjA zsÁqÁÛAªï. ¸ÁAzÉ¥ÀuÁZÉ DªÉÝAvï ºÀgï ºÀ¥ÁÛöåAvï gÁPÉÆÚ ¥Àvïæ zsÁqÁÛAªï. ¸ÁAzÁåZÉ A PÁeÁgï/AiÀ i ÁdQà ¢ÃPÁê / ±Á²é v ï DAUÀ ª ïÚ / gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªï/¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï/ªÀeÉÆÃæ vÀìªï/CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªï ¸ÀAzÀjâA KPï zsÀgÁägïÛ eÁAiÀiÁævï gÁPÉÆÚgï ¥sÁAiÀiïì PÀgÀÄ£ï ±ÀĨÁ±ÀAiÀiï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï. gÁPÉÆÚ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÑöå ¸Á»wPï-¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁgÁåAPï D¥ÀªÉÚA ¢vÁAªï. ¸ÁAzÁåZÁå ªÀ Ä gÁÚ ª É ½ A gÁPÉ Æ Ú g ï zs À g Áä g ïÛ eÁAiÀ i Áæ v ï ¥sÁAiÀiïì PÀgÀÄ£ï ±Àz æ ÁÝAd° ¨sÉlAiÀiÁÛAªï.

gÁPÉÆÚ

ªÀjÎÃPÀÈvï E¹ÛºÁgÁA CLASSIFIEDS

¸À¬ÄæPï ¸ÉÆzÀÄ£ï D¸ÁAiÀiï? ªÀÄAUÀÄg î ï ¢AiÉĸÉfZÉA PÀÄmÁä ftÂAiÉÄ ¸ÉªÁ PÉÃAzïæ vÀÄPÁ PÀĪÉÆPï PÀgÄÀ APï vÀAiÀiÁgï. AiÉÄ, vÀÄeÉA £ÁAªï zÁPÀ¯ï PÀgï. ¸ÀVî vÀ¹égï D¤ D±ÉAvï UÀgïÓ. ±ÁAwQgÀuï - §eÉÆÓÃr, £ÀAvÀÆgï. (¸ÀPÁ½A 9.30xÁªïß 12.30 ¥ÀgÁåAvï ªÀiÁvïæ.) ¸À£ÁégÁ-DAiÀiÁÛgÁ » ¸ÉªÁ D¹Ñ£Á. D«ÄÑ ªÉ¨ï¸ÁAiÀiïÖ, ±ÁSÉ, ¥Àæw¤¢ £ÁAvï. RC girl 25, 5'6" fair, B.Sc. nurse working in Gulf seek alliance from handsome well settled boys working in Gulf. 9900439530.

¸À¬ÄæPï eÁAiÀiï: 30 ªÀgÁìA ©üvÀjè, zÉÃªï ©ügÁAwZÁå ZÀ°AiÉÄa ¸À¬ÄæPï eÁAiÀiï. ¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 7259341298. ¸À¬ÄæPï eÁAiÀiï: 33 ªÀgÁìAZÁå, 5'7" zsÁ« ²PÀ¥ï D¸ÉÆ£ï E¯ÉQÖç²AiÀÄ£ï PÉ Æ AmÁæ P ÁÖ g ï eÁªïß ªÁªïæ PÀgÁÑöå ªÀÄAUÀÄîj PÁvÉÆ°Pï ZÀ¯ÁåPï, 26-30 ªÀgÁìA ©üvj À è ZÀ°AiÉÄa ¸À¬ÄæPï eÁAiÀiï. ¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 8151059975. ««zï ¥ÁæAiÉÄZÁå, §gÁå GzÉÆåÃUÁgï D¸ÁÑöå, UÀ¯ÁáAvÁèöå vÀ±A É UÁAªÁAvÁèöå, ©.J¸ï.¹., JªÀiï.J¸ï.¹. £Àgïì, qÉÆPÀg Ö ïì, ©.E. EAf¤AiÀÄgïì, JªÀiï.©.J., «zsÀªï, qÉʪÉÇÃjì ¸À¬ÄæPÉPï ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀ g Á: 9964144033. Emmy, Manipal. Mangalorean RC girl aged 26yrs, 5'10", B.Com, studying ICWA, working as Senior Accountant in NMC at Bangalore seeks alliance from suitable boys. Contact: 9886854038. Rego Marriage Bureau: ªÀÄAUÀÄg î ï

PÁvÉ Æ °Pï ZÀ ¯ É ZÀ ° AiÀ i ÁAZÉ ¸À¬ÄæPÉ SÁwgï ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÁ: 9980252919. mail: dominicrego76@gmail.com Mangalorean Catholic parents seek alliance for their daughter 26, 4'4", slim, fair, post graduate working in Mumbai from qualified Mangalorean Catholic bachelor with good family values. Reply with a recent photograph with a detailed profile to: mangaloreanalliance1987@gmail.com Matrimonial: Catholic age 50, ht 5'7" bachelor, graduate, businessman seeks suitable girl. Contact: 9241372982.

PÁå¥ï ªÀiÁºÉvï AIIMS – NEW DELHI: Various Posts for any graduates www.aiimsexams.org INDIAN ARMY: JCO (Catering), JCO (CRT) www.emplymentnews.gov.in BARODA GUJARAT GRAMIN BANK: Vacancies for any graduates www.bggb.in INDIAN NAVY: Invites online Application from Unmarried Male Candidates for Enrolment as Sailor for Artificer Apprentice. www.nausena-bharti.nic.in NMDC Limited: For Engineers in Mechanic, Electrical & Electronics Graduates in Finance www.employmentnews.gov.in JOIN TERRITORIAL ARMY: As An Officer. Graduate from any recognized University www.indianarmy.gov.in Bureau of Indian Standards (BIS): Various Posts Qualification: Bachelor’s Degree in

Brides & Bridegrooms from India & Abroad. §gÉÆå ¸À¬ÄæPÉÆ D¸Ávï. Wilma Britto (Match Maker) Balmatta, Mangalore -3. (cell) 9741621574 or 9845516093 or 0824-2443891. M.T. ªÀiÁågÉÃeï

§ÆågÉÆ: zÉ Ã ªï ©ügÁAwZÉÆå ¸À¬ÄæPï eÁAiÀiï eÁ¯Áågï ºÁå £ÀA¨ÁæPï 9916528918 ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÁ. «zÀªï-qÉʪÉÇÃjì PUC, SSLC eÁ¯ÉÆèöå ZÀ°AiÉÆ eÁAiÀiï ¥ÀqÁèöåAvï.

¨sÁqÁåPï WÀgï eÁAiÀiï: PÉÆrAiÀiÁ¼ï ±Ég í ÁxÁªïß ¨sÁAiÀiïæ RCC WÀgï/¥sÁöè åmï ¨sÁqÁåPï eÁAiÀiï ¥ÀqÁèA. ¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 8762736416. Babysitting & Tuitions (High school & Primary) in and around Kulshekar. ¨Éé ¹nÖAUï D¤

lÆå±À£ÁPï (PÀįÉêÃPÀgï D¸ï¥Á¸ï). ¸À A ¥À g ïÌ PÀ g Á: 9483623736, 9620348222.

Sale: 5/10 cents-Vamanjoor. Required: Independent tiled house at Kulshekar/B.C. Road/ 5 centsKulshekar. Contact: 9902912098.

9483650099, 9731884807, 08242212599.

duï eÁAiÀiï: 350 ±ÁSÉ D¸ï¯Áèöå ¥À©èPï °«ÄmÉqï PÀA¥É¤Pï ¤ªÀÈvïÛ eÁ°èA/zsÁ«/¦AiÀÄĹ/rVæ ²PÀ¥ï D¸ï°èA, 18 ªÀgÁìA ªÀ¬ÄèA ZÀ¯É/ ZÀ°AiÀiÁAa UÀgïÓ D¸Á. (Full time/ Part time) ¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 9481748477.

«PÁæ¥ÁPï D¸Á: UÀAfªÀÄoÀ 6 ¸É£ïì eÁUÉÆ D¤ 1800 sq.ft. WÀgï D¤ ¥Àr¯ÁAvï 5 ¸É£ïì eÁUÉÆ «PÁæ¥ÁPï D¸Ávï. ¸ÀA¥ÀgïÌ: 9448133722, 08242276546.

WÀ g ï PÁªÀ i ÁPï: PÁgÉ Æ Ì¼ÁAvï gÁAzÀ Ä APï D¤ ¨s À Ä gÁÎöåAPï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï 35-45 ªÀgÁìAa ¹ÛçÃAiÉÄa UÀgïÓ D¸Á. D¸ÀPïÛ D¸ï¯ÁèöåA¤ ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÉÑA. 9880258557.

eÁUÉÆ «PÁæ¥ÁPï D¸Á: PÀįÉêÃPÀgï¥ÉzÀĪÀÄ¯É ¯ÁUÁìgï eÁUÉÆ «PÁæ¥ÁPï D¸Á. ºÀgïJPï gÉPÉÆgïØ ¸ÁgÉÌ D¸Ávï. ¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 9242426988, 9008387368.

WÀgï PÁªÀiÁPï ¹Ûçà eÁAiÀiï: ªÀÄAUÀÄg î ÁÑöå JPÁ ¯Áí£ï PÁvÉÆ°Pï PÀÄmÁäAvï WÀ g ï PÁªÀ i ÁPï ¹Û ç à eÁAiÀ i ï. ¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 7259160618.

¸À¬ÄæPï ¸ÉAlgï: DªÉį Ñ ÁVA ªÀÄÄA§AiÀiï, ¨É A UÀ Ä î g ï, UÀ ¯ Áá A vÉ Æ è ö å vÀ ± É A Zï ªÀÄAUÀÄîgÉÆÑöå §gÉÆå ¸À¬ÄæPÉÆ D¸Ávï. sairikcentre@yahoo.com

¨sÁqÁåPï D¸Á: ªÀiÁgÀß«ÄPÀmÁÖ -eÉ¥ÄÀ A à vï 2 ¨ÉqïgÀƪÀiÁZÉA (ªÀiÁ¼ÀAiÉÄgï) WÀgï ¨sÁqÁåPï D¸Á. ¨sÁqÉ gÀÄ. 10,000/¸ÀA¥ÀgÁÌPï: 9449043988. zÀ Ä ¨Á¬ÄAvï ªÀ ¹ Û PÀ g ïß D¸ÁÑ ö å ªÀÄAUÀÄîjAiÀÄ£ï PÀÄmÁäPï WÀgï PÁªÀiÁPï D¤ gÁAzÀÄAPï JPÉ ¹ÛçAiÉÄa UÀgïÓ D¸Á. ¥sÉÆãï: 00971558280205 (zÀĨÁAiÀiï), 9901640358 (PÁgÀ̼ï). Good experienced maid, required for small Managalorean family in Dubai, who can take care of 3 month old and six year old kids. Should know cooking and cleaning. Previous experience required. References will be checked. Should stay for minimum 2 years. Visa provided. Salary Rs. 20,000p.m. Contact: 8762648106.

C§ÄzÁ© WÀgï PÁªÀiÁPï ¹Ûçà eÁAiÀiï: C§ÄzÁ©Avï ªÀ¹Û PÀgÁÑöå ªÀÄAUÀÄj î AiÀÄ£ï PÁvÉÆ°Pï PÀÄmÁäPï ¨sÄÀ gÁÎöåAPï ¥À¼A É ªïÌ D¤ WÀgï PÁªÀiÁPï 30 ªÀgÁìA ªÀAiÀiÁèöå ¹ÛçAiÉÄa UÀgïÓ D¸Á. ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÁ: 9880092116.

zÀĨÁAAiÀiïÛ ªÀÄAUÀÄîj PÀÄmÁäPï C£ÀĨs« À ¹Ûçà eÁAiÀiï: ¤vÀ¼ÁAiÀiï, gÁAzÁ¥ï D¤ ¨Á¼ÁêPï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï. ªÀiÁ¹Pï ¥ÁUï gÀÄ. 20 ºÀeÁgï. Gavï «eÁ, ªÀ¹Û D¤ SÁuï-eɪu À ï. PÀ¤±ïÖ 2 ªÀgÁìA PÁªÀiï. ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÁ: 9480348106/8762648106. Rental flats, houses, land. SaleRCC houses, flats in Mangalore. Contact: 9611041032.

``¯ÉÊ¥sïPÉÃgï'' ¥ÁæAiÀiïªÉÇAvÁAZÉA WÀgï, PÉ . f.gÉ Æ Ãqï, GqÀ Ä ¦ f¯É Æ è ¥ÁæAiÀiïªÉÇAvÁAPï D¤ ¦qɸÁÛAPï ¸Àgïé ¸ÀªÀèvÉÆå (facility), ¸ÁAUÁvÁ ªÉÆUÁ£ï ¥À¼A É ªÉÇÑ ¸ÀA¸ÉÆ.Û PÁªÉįÁå ¹ÛçAiÀiÁAPï CªÁ̸ï D¸Á. ¸ÀA¥ÀgïÌ: 8123234004. E£ÀégÀÖgï (rfl¯ï D¤ ºÉgï) lÆå§Ä®gï D¤ CmÉƪÉÆnªï ¨ÁåmÉæ¸ÀªÉA. ZÀrvï UÁågÀAn D¤ ¨Á½é, ¸Àgïé xÀgÁAZÉÆå ¨ÁåmÆ É öæ å j¥ÉÃj PÀgÁÛAªï. ¤vÁåzÁgï ¨ÁånÃæ ¸ï, PÀAPÁßr ¨É Ê ¥Á¸ï gÀ ¸ É Æ Û (PÉ Æ gÉ Æ à g É Ã ±À £ ï ¨ÁåAPÁ¯ÁUÁìgï) ªÀÄAUÀÄîgï. Ph. 0824-2439189; 9538951050.

Mobile:

Mosquito Problems?: Use Netlon Mosquito Screens. Contact: 9844277487, 9945031012. Engineering or Technology www.bis.org.in UGC: Invites online applications for women scholars holding PhD. Degree to carry out advanced studies and research in Science, Engineering and Technology, humanities and Social Science. www.ugc.ac.in For Further Details Contact: CAP Cell, C.O.D.P, Nanthoor – 2221580, 9886756918

ªÀiÁUÉÚA CSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï eÉdÄZÁå ¨ÉÆÃªï ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉA ¨sÀQÛPï DgÁzsÀ£ï, vÁZÉÆ ªÉÆÃUï D¤ ªÀAiÀÄâªï vÀ±ÉA ºÉÆVîPï eÁAªï DvÁA D¤ ¸ÀgÀézÁA! K eÉdÄZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ, vÀÄeÉA gÁeï DªÀiÁÌA AiÉÄÃAªï. eÉdÄ ¨ÉƼÁå D¤ SÁ¯ÁÛöå PÁ¼ÁÓZÁå, PÀgï PÁ½eï ªÀÄíeÉA, vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓ ¸ÁPÉðA. eÉdÄZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ, eÁ vÀÄA ªÀÄíf §ZÁ«. K vÀÄA CeÁå¥ÁAZÁå WÀqÁÚgÁ D¤ ¤gÁ¸À¯ è ÁåAZÁå DzsÁgÁ, ¸ÁA dÆzÁ, DªÉÄÑ ¥Á¸Àvï «£Àw PÀgï. ºÉA ªÀiÁUÉÚA ¢¸ÁPï £ÉÆÃªï ¥Á«ÖA, £ÉÆÃªï ¢Ã¸ï ¥ÀgÁåAvï ªÀÄíuÉÆAPï eÁAiÀiï. DmÁéöå ¢¸Á ©üvÀgï vÀÄeÁå ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ¥sÀ¼ï ¯Á§Û¯ÉÆ. ºÉA ªÀiÁUÉA Ú PÉ¢AZï ªÉgïÛ eÁAªÉÑA £Á. vÀÄeÉÆ G¥ÁÌgï D¤ vÁå «±ÁåAvï ¥ÀgÎÀ lÄAPï «ZÁgÁßPÁ. -KPï ¨sÀQÛPï

PÁè¹¥sÁAiÀiïØ: gÀÄ. 120/(20 ¸À¨ÁÝAPï) G¥ÁæAvÁèöå ºÀgïJPÁ ¸À¨ÁÝPï gÀÄ. 7/- ZÀrvï

THANKS GIVING May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the World now & forever. Amen Ask St. Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & above Prayers for 9 Days with Lighted Candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th Day, your request will be granted no matter how impossible it is. —Precilla D' Souza, Katipalla

20131912  
20131912  
Advertisement