Page 2

17

¥sÀ½vÁA±ï

QvÉA «±Éøï?

¥Á£ï ¸ÀAPÉÆ

CAPÁåaA ¯ÉÃPÀ£ÁA

¯ÉÃPÀ£ï

¨Á¼ÉÆPï SÁªÉg Ú ï fuÉåPï ¥ÉÃæ gÀuï

24

zs¤ À ªÀiÁ¼Éågï PÀįÁÌgï ªÁmÉgï

25

¨Á¼ÉÆPï SÁªÉg Ú ï EUÀgïÓ DPÁ¸Ágï

26

¯ÁZÁgï PÀgA ÑÉ §zÁè¥ï

27

£ÁqÁA¤ UÁzÉ ¥ÀtΠ¯ï ±ÉígÁA¤ ¥sèm É ÁA ¥sÄÀ ¯ï 28

29

CAPÁåaA ZÀÄlÄPÁA £ÀvÁ¯ÁAaA £ÉPv É ÁæA

53

ºÉgï ¯ÉÃPÀ£ÁA ¨Éx¤ À «Ä¸ÁAªÁaA ¨Á¼ÀàuÁaA ªÀgÁìA

33

±ÉÆòvÁAZÉÆ ¥ÉÆñÀPï ¨Á| ªÀiÁgïÌ ªÁ®Øgï 42 £É®ì£ï ªÀÄAqÉïÁZÁå f«vÁaA xÉÆrA ¥Á£ÁA 52 zÉÃªï ªÀĤ¸ï D¤ DAPÁégï zÉêïªÀiÁvÁ

¥ÀAiÉÄèA : ¥Áªïè ªÉÆgÁ¸ï -¸ÀA¸ÀÌøvÉa PÀ®A¨ï zÀĸÉAæ : §æ| ¥Àæ«Ãuï eÉÆAiÀiï ¸À¯ÁØ£Áí (eÉÆAiÀiï D£ÉUÀÄqÉØ) -ªÀiÁzÀåªÀiÁZÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï ªÀÄ£Áêf«vï: ¥ÀgÀvï ¨sÉmï w¸ÉæA : n.J¯ï. ¥sÉgÁßAr¸ï, ¥ÉzÀªÀÄ¯É -¨sÀÄjÎA, ®A¬ÄÎPï ±ÉÆñÀuï D¤ ¥ÉÆøÉÆÌ 2012

¥ÉÆv æ ÁìªÁaA E£ÁªÀiÁA: ¥ÀAiÉÄèA : ¸ÁÖöå¤ PÁæ¸ÁÛ, ¨É¼Á -PÉÆAQÚ Qæ¸ÁÛAªï xÀ¼Ágï eÁ£À¥Àzï ¸Á»vïå D¤ PÀ¯Á ±Évï zÀĸÉAæ : eÉgÁ¯ïØ r¹¯Áé, PÁ¹ìAiÀiÁ -ªÁAZÉÆ£ï GgÉÑSÁwgï KPï ¨Éƨï: ¥ÀæUÀw ªÁ CªÀ£Àw?

ªÀÄné PÁt ¥ÀAiÉÄèA : «®ì£ï, PÀnïï - ªÀiÁw, £ÁvÉA D¤ UÁAªï zÀĸÉAæ : DåAl¤ r¸ÉÆeÁ ¨ÁgÀÄÌgï - WÁuï w¸ÉæA : eÉAiÀÄ¯ï ªÀÄAdgÀ¥À¯ÉÌ - ZÀAzÉæªÀiÁaA RvÁA

CAPÁåa PÁt ¸ÀAPÀuÁÚZÉ zsÄÀ ªÉa ¸À¬ÄæPï

gÁPÉÆÚ CªÀÄÈvÉÆÃvÀª ì ï ¸Á»vïå ¸ÀàgÆ É Ý - 2013 ¥s½ À vÁA±ï

54

¸ÀàgÁÝöåaA §gÁàA

¥ÉÆv æ ÁìªÁaA E£ÁªÀiÁA: ¥ÀAiÉÄèA : gÉÆ£ïgÉÆZï, PÁ¹ìAiÀiÁ - QvÉAAiÀiï eÁAªï DvÁA zsÁAªï! zÀĸÉAæ : gÉÆAiÀiï¸ÀÖ£ï ¥sÉgÁßAr¸ï, »gÁΣï - eÁ¥ï w¸ÉæA : gÉÆñÀ£ï ¹PÉéÃgÁ (gÉÆñÀÄ §eÉà) - gÀUÁÛ¸ÁPïì

®°vï ¥À§ æ Azï ¥ÀAiÉÄèA : ¥sÉ°ì ¯ÉÆèÉÆ, zÉgɧAiÀiïè - ¯ÁA¨ï fAiÉÆA ¨ÉÆAiÀiÁÛqï! zÀĸÉAæ : gÉÆAiÀiï¸ÀÖ£ï ¥sÉgÁßAr¸ï, »gÁΣï- ¥ÀÄtåPÉÆÃna PÁt w¸ÉæA : J¯ÉÆ£ï- ªÉÆqÁå ¸ÁAUÁvÁ zÉÃqï ªÀgïì

¥ÉÆv æ ÁìªÁaA E£ÁªÀiÁA: ¥ÀAiÉÄèA : D°é£ï UÉÆ£Áì°é¸ï, ¥ÀÄvÀÆÛgï - ªÀiÁgïÌ PÁgÁØZÉgï §ÄgÁPï zÀĸÉAæ : gÉÆñÀ£ï ¹PÉéÃgÁ (gÉÆñÀÄ §eÉà)- ªÀÄíeÉÆ ¥ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï

«£ÉÆÃzï ¥ÀAiÉÄèA : gÉÆñÀ£ï ¹PÉéÃgÁ (gÉÆñÀÄ §eÉà) - £ÉÆAiÉÄa DgïÌ¥ÉÃmï zÀĸÉAæ : ¥sÉ°ì ¯ÉÆèÉÆ, zÉgɧAiÀiïè - d¨ÉÆâgï eÉÆ«îA w¸ÉæA : Jré£ï ªÁ¸ï, PÉ®gÁAiÀiï - ¨ÁAiÉÄèZÉA gÀqÉÚA

¥ÉÆv æ ÁìªÁaA E£ÁªÀiÁA:

¯ÉÃPÀ£ï: ¸ÀA¸ÀÌøvÉa PÀ®A¨ï

41

¥ÀAiÉÄèA : ¨Á| gÉÆ£Á¯ïØ ¸ÉÆeï - ¯ÁzÀÄæZÉA CAvÁgÁ²ÖçÃAiÀiï PÁeÁgï zÀĸÉAæ : J¸ï. qÉëqï ¯ÉÆèÉÆ - ¥sÀnÌgÉÆ ¥sÉøï§ÄPï

«£ÉÆÃzï: £ÉÆAiÉÄa DgïÌ¥ÃÉ mï

43

PÀ«vÁ

PÁtÂ: ªÀiÁw, £ÁvÉA D¤ UÁAªï

45

®°vï ¥À§ æ Azï: ¯ÁA¨ï fAiÉÆA ¨ÉÆAiÀiÁÛqï 49 PÀ«vÁ

51

ºÉgï

¥ÀAiÉÄèA : DåAl¤ r¸ÉÆeÁ, ¨ÁgÀÄÌgï - ªÀiÁå£ÉQÌ£ïß, ¸ÁäAiÀiïè ¦èÃeï zÀĸÉAæ : ¹ÖêÀ£ï PÁéqÀæ¸ï, ¥ÉgÀÄäzÉ - GeÁå ªÀÄzÉA w¸ÉæA : ¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï- ºÉÆ UÁAªï ¥sÁjeɪÁAZÉÆ

¥ÉÆv æ ÁìªÁaA E£ÁªÀiÁA: ¥ÀAiÉÄèA : »®j r¹¯Áé (¥Àæ¸À£ïß ¤qÉÆØÃr) - ¸ÀÆvÁæAZÉÆ UÁAªï zÀĸÉAæ : CgÀÄÓ£ï ®Ä«¸ï, PÉÆÃmÉPÁgï - UÀÄmÁÌ D¤ gÀAiÀiïÛ

¸ÁAPÀ¼ï PÁtÂ

ªÁZÁàöåAaA ¥ÀvÁæA

18

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï

19

ªÀgA À iÀiÁÚgÁAZÉÆ ±ÀgÆ É

20

gÁAzÁà PÀÄqÁAvï

39

¸Àgïé ªÀígÀAiÀiÁÚgÁAZÉ C©¥ÁæAiÉÄ ¥ÀgÁäuÉ, ¸ÀàgÁÝöåPï D¬Ä¯Áèöå 7 ¸ÁAPÀ¼ï PÁtÂAiÀiÁA ¥À¬ÄÌ RAaAiÀiï ¸ÁAPÀ¼ï PÁt E£ÁªÀiÁPï ¥sÁªÉÇ £Á. vÀ±ÉA eÁ¯Áèöå£ï ZÀqï CAPÉ eÉÆqï¯Áèöå 3 ¸ÁAPÀ¼ï PÁtÂAiÀiÁAPï ¥ÉÆævÁìªÁZÁå E£ÁªÀiÁAPï (JPÉPÁèöåPï gÀÄ. 8,000/-) «AZÁèA. - ¸ÀA¥ÁzÀPï ¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï - ¸ÀÄQzÁqï eÉʸÀ£ï ¹PÉéÃgÁ, UÀÄgÀÄàgï - nãÉÃdgïì PÁåxÀj£ï gÉÆræUÀ¸ï, PÀmÁàr - ¨sÀæ«Äzï

¸ÀA¸ÁgÁZÁå RAZÁåAiÀiï PÉÆ£Áêöågï D¸Áèöågï¬Ä gÁPÉÆÚ ªÁZÉåvï

®°vï ¥Àæ§Azï : jaÑ ¦gÉÃgï, «¯ï¥sÉæqï ¯ÉÆèÉÆ ¥Àrïï, «vÉÆj PÁgÀÌ¼ï «£ÉÆÃzï : ¥Àæ±ÁAvï ªÀiÁqÀÛ eÉ.¸À., jaÑ eÉÆ£ï ¥ÁAiÀiïì, £É®Äè ¥ÉgÀä£ÀÆßgï

www.raknno.com

PÀ«vÁ : ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï, JZÉѪÀiï ¥ÉgÁ߯ï, ¯ÉÆAiÀiïØ gÉÃUÉÆ. ¸ÁAPÀ¼ï PÁt : eÉ.«. PÁgÉÆè ºÁ¸À£ï, ªÉÄ°é£ï ¦AmÉÆ ¤ÃgÀÄqÉ eÉ.¸À., eÉÆQªÀiï ¦AmÉÆ ªÁªÀÄAdÆgï.

¸ÀàgÁÝöåAZÉ ªÀígAÀ iÀiÁÚgï ¯ÉÃPÀ£ï

: ¨Á| °AiÉÆ ®¸ÁæzÉÆ, «¤ì ¥ÁA§ÆgÀÄ, ¨Á| ªÀiÁåQìªÀiï gÉÆeÁjAiÉÆ

ªÀÄné PÁtÂ

: qÉÆ°á PÁ¹ìAiÀiÁ, eÉ.«. PÁgÉÆè ºÁ¸À£ï, DåAqÀÆæ J¯ï. rPÀÄ£Áí

20131912  
20131912  
Advertisement