Page 1

PRESS FORM

4PM

NEWS

www.4pmnews.com

hne: 100 Fils

11 shÅn, v 20122012 28 i\n sabv G{]nÂ

sbZnbqc¸bvs¡Xnsc kn_nsF At\zjWw

hnFkns\Xncmb \S]SnIÄ¡v tÌ

\yqUÂln: A\[nIrX J\\t¡kn ap³ IÀWmSI apJya{´n _n.Fkv . sbZnbqc¸s¡Xnsc kp{] owtImSXn kn_nsF At\ zjW¯n\p D¯chn«p. HmKÌv aq¶n\Iw tIkn {] mYanI At\zjW dnt¸mÀ«v

\yqUÂln: {]Xn]£ t\Xmhv hn.Fkv.ANypXm\µ³ {]Xnbmb `qanZm\t¡kn AdÌv DÄs¸sSbpÅ \S]SnIÄ kp{]owtImSXn tÌ sN bvXp. `qan ]Xn¨p In«nb hn.Fknsâ _Ôp Sn.sI.tkma³ kaÀ¸n¨ lÀ PnbnemWv kp{]owtImSXn D¯chv . Ipä]{Xw kaÀ¸n¡p¶Xnt\m At\

kaÀ¸n¡Wsa¶pw kp{] owtImSXn D¯chn«p. tIkn sbZnbqc¸bv ¡ v ]¦pWv s S¶Xn\v {]YaZrjv Sym sXfnhpsï¶pw tImSXn \nco£n¨p. tIkn sbZnbqc¸bv s ¡Xnsc aäp FP³knIÄ \S¯p¶ At\

zjWw tÌ sN¿p¶Xmbpw kp{]owtImSXn D¯chn hyàam¡n. IÀWmSIbn hoWvSpw t\Xr]Zhnbnte¡p hcm³ \o¡w \S¯p¶ sbZnbqc¸bv¡p I\¯ Xncn¨Sn \ÂIp¶XmWv kp{]nw tImSXn hn[n.

AÑ\pw aI\pw t]mcv cq£w

zjWhpambn apt¶m«p t]mIp¶Xnt\m XSkansöpw F¶m AdÌv DÄs¸sSbpÅ {]XnImc \S]SnIÄ kzoIcn¡cpsX¶pw kp{]owtImSXn D¯chn hyàam¡n. tIkn Ipä¸{Xw kaÀ¸n¨m {] Xn]£ t\XrØm\w Hgnbpsa¶v hn.Fkv. t\cs¯ hyàam¡nbncp¶p.

{]hm-kn-IÄ¡v `qanþ-_-l-dn³ ]mÀen-saâ v XÅn

H¶pw ]d-bm-\n-Ã, {]hÀ¯n-¡mwþ _me-IrjvW ]nÅ

a\ma: {]hm-kn-IÄ¡v _lvssd-\n `qan hm§m³ A\p-aXn \ÂIp¶ _n ]mÀen-saâ v XSªp. A\p-aXn \ÂIp¶ ]£w cmPys¯ `qhne {Iam-Xo-X-ambn Db-cp-Ibpw Xt±-iobÀ¡v `qan hm§m-\m-Im¯ AhØ D­ïm-Ip-Ibpw sN¿psa¶v Fw ]n amÀ A`n-{]m-b-s¸-«p. {]hm-kn-IÄ {Iam-Xo-Xambn `qan hm§n Iq«n-bm Ipdª `qhn-kvXrXn am{X-apÅ cmPy-¯v, hntZi aqe-[\ \nt£]w BIÀjn-¡m-\pÅ {ia§Ä AXv XS-k-am-Ip-sa¶pw ]mÀen-saânssâ km¼-¯nI I½nän D]m-[y-£³ al-aqZv A al-aqZv A`n-{]m-b-s¸-«p. \ne-hn Bdv KÄ^v cmPy-§-fnse ]uc-amÀ¡v _lvssd-\ n `qan hm§m³ A\p-hm-Z-apï-­v. CtX \nbaw XpSÀ¶m aXn-sb¶pw aäv cmPy-¡msc `qan hm§m³ A\p-h-Zn-t¡-s­ ¶pw hnhn[ Fw]n-amÀ A`n-{]m-b-s¸-«p, cï­m-bncw NXp-c{i aoäÀ `qan hsc {]hm-kn-IÄ¡v hm§m³ hyhØ sN¿p-¶Xm-bn-cp¶p \ncm-I-cn-¡-s¸« _nÂ. \mev hÀjw hsc hn¸ \ hne¡pw \nÀtZ-in-¨n-cp-¶p.

sImÃw: a{´n sI._n.KtWjvIpamdns\Xnsc H¶pw ]dbm\nsöpw C\n {]hÀ¯n¡mt\bpÅqsh¶pw tIcfm tIm¬{Kkvþ_n sNbÀam³ BÀ._meIrjv W ]nÅ. Rmbdmgv N tImgnt¡mSv tNcp¶ ]mÀ«n sk{I«dntbän\ptijw F´mWv sN¿pIsb¶v ]dbmsa¶pw _meIrjv W ]nÅ hmÀ¯m kt½f\¯n ] dªp. F³Fkv F kns\ A]am\n¨ KtWjv I pamdnsâ \S]SnbmWv Xs¶ PohnX¯n Gähpw IqSpX thZ \n¸n¨sX¶pw _meIrjv W ]nÅ ]dªp. KtWjv I pamdpambn hIp¸nsâ Imcy§Ä BtemNn¨n«nÃ. KtWjv a{´nbmbt¸mÄ Xs¶ ImWm³ Pbnen h¶Xv hIps¸m¶pw Csöv ]cmXn ]dbm\mWv. h\w hIp¸v Xm³ tNmZn¨p taSn¨XÃ. FÃmhÀ¡pw \ÂIn Ignªt¸mÄ Ahkm\w h\w hIp¸v am{Xsa _m¡nbpïmbncp¶pÅq. A§s\bmWv h\w hIp¸v KtWjn\v \ÂInbXv. AXn _p²nap«psï¦n AX§v cmPnsh¨m t]mscsb¶pw ]nÅ tNmZn¨p. Xsâ A`n{]mb¯n a{´n kn

\nam hIp¸v Hgnbp¶XmWv \ÃXv. B taJebnepÅ Nnesc¦nepw c£s¸SpatÃm. a{´nbpambn kwkmcn¨n«v t]mepw ]¯pamkambn. H¯pXoÀ¸v NÀ¨IÄ¡mbn t]mb ]mÀ«n sk{I«dn thWptKm ]me³\mbsc a{´n FÃmhcpsSbpw ap¼nÂsh¨v Bt£]n¨p. ]mÀ«nsb shÃphnfn¡m³ KtWjv Bbn«nÃ. AXn\pÅ kwLS \mtijnbpw KtWjn\nÃ. KtWjv BZyw FwFÂF BIpt¼mÄ ]mÀ«n AwKXzw t]mepapïmbncp¶nÃ. Ct¸mÄ KtWjns\ A\ pIqen¡p¶hÀ ]mÀ«n AwK§fsöpw ]nÅ ]dªp. AtXkabw tIcfm tIm¬{Kkvþ_n sNbÀam³ BÀ. _meIrjvW] nÅbpw a{´n sI._n.KtWjvIpamdpw X½nepÅ XÀ¡w XoÀ¡m³ bpUnF^v hoïpw NÀ¨ \S¯psa¶v sI]nknkn A[y£³ ctaiv sN¶n¯e. Ccphcpw Hcpan¨v t]mIWsa¶mWv B{Klsa¶pw sN¶n¯e ]dªp. apXnÀ¶ t\XmhmbXn\m ]nÅ D¶bn¨ Btcm]W§Ä¡v adp]Sn ]dbp¶nsöpw sN¶n¯e hyàam¡n.

hnF-kn-s\-Xnsc \S-]-Sn¡v HutZym-KnI ]£w

5


PRE

4PM

_ldn³ 2 NEWS 11 shÅn sabv 2012

hne: 100 Fils

www.4pmnews.com

_lvdn³

19 hymgw28G{]n 2012 2012 2 i\n G{]nÂ

aeÀhmSn Pn kn kn saKm 192280 t]À Iznkv {Kmâ v ^n\mse ImemhØ

a\ma: aeÀhmSn Pn kn kn saKm Iznkv sâ {Kmâ v ^n\m-se _lvdn³ tIc-fob kamPw Pq_nen lmfn C¶v D¨¡v Bcw-`n-¨p. {Kmâ v amÌÀ tUm. Pn Fkv {]Zo-hmWv hnPvRm-\ hpw hnt\m-Zhpw tImÀ¯n-W-¡p¶ aeÀhmSn Pn kn kn saKm Iznknsâ Ah-Xm-c-I³. Iznkv Pq\n-bÀ k_v Pq\n-bÀ F¶o aq¶p Xe-§-fn-em-bmWv Bdp aWn¡qÀ \ofp¶ ss^\ aÕcw Act§-dp-¶-Xv. _lvdn³ kuZn Ham³ bp F C J¯À Ipsshäv F¶o Bdv cmPy-§-fnse 60 Ip«n-I-fmWv ss^\en amäp-c-¡p-¶-Xv. cï­v t]c-S§p¶ ]¯p Soap-I-fm-bmWv aÕcw. H¶mw Øm\-¡m-cm-Ip¶ Soan\v Hcp e£w cq]bpw c­ïmw Øm\¡mÀ¡v 75000 cp]bpw aq¶mw-Øm-\-¡mÀ¡ 50000 cq]bpw samatâmIfpw k½m\-ambn \ÂIpw. kam-]\ NS-§n ]ß{io cho-]nÅ anJym-Yn-bm-bncn-¡pw. _lvdn³ bqWn-th-gvknän {]^-kÀ tj¡v A_vZp dÒm³ A A¯mhn tIc-fob kamPw {] kn-Uâ v ]n hn cm[m-Ir-jvW-]nÅ C´y³ kvIqÄ sNbÀam³ F{_ lmw tPm¬ C_v\n sslXw CÉmanIv kvIqÄ AUvan-\n-kvt{S-äohv I½nän sNbÀam³ j¡o Al-½Zv Bkvan F¶n-hÀ DÄs¸sS kmaqlnI {]hÀ¯-Icpw hnhn[ kwLS\m {]Xn-\n-[n-Ifpw ]s¦-Sp-¯p.

Xm]\ne 380 440 420 400 400 400 370 390

a\ma tZml Pn± dnbmZv Ipssh¯v Zp_mbv A_pZm_n akv¡äv

300 270 280 300 280 280 310 360

hnam\ kabw _lvdn³ FbÀ

21:25

BN551

FbÀ C´y FIvkv{]kv IX473

KÄ^v FbÀ GF270

17:45 20:15

\akvImc kabw

_lvdn³ kµÀin-¨p a\ma: P\-d Ub-d-IvSÀ \ mjvWm-en-än-bpsS dnt¸mÀ«v {] Imcw 192280 bm{X-¡mÀ _lvdn-\n F¯n-b-Xmbn dnt¸mÀ«v. Ignª Hcm-gvNs¯ IW-¡p-IÄ {]Im-cam-WnXv. kuZn-bn \n¶pw aäp Pn kn kn cmPy-§-fn \n¶p-ambn

kuZn tImkv th hgn F¯n-bhÀ 154752 t]cpw _lvdn³ CâÀ \mjvW FbÀ t]mÀ«v hgn-sb¯n-bhÀ 37921 t]cp-am-Wv. 311 t]À Jeo^ t]mÀ«p hgnbpw _lvdn-\ n F¯n.

a{Zk hmÀjnIw C¶v aKvcn_v : 6.15 Cjm : 7.45 \mfs¯ ^Pvdv : 3.27 fplÀ : 11.34

a\ma: CuÌv d^ aPva XAvenan Jpdm³ a{Z-k-bpsS hmÀjnI BtLmjw C¶v \S-¡pw. C¶v sshIp-t¶cw 4 \v Zeo FIvtk©n\v apI-fn-emWv ]cn-]mSn kwL-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Iem kmlnXy ImbnI aÕ-c-§Ä kwL-

Sn-¸n-¨n-«pï­v. ]cn-]mSn A²ym-] I c£m-IÀ¯ kanXn sNbÀam³ A_vZpÄ dlow lmPn Icp-\m-K¸ffn DZvLm-S\w sNbvXp. cm{Xn 9 aWn¡v \S-¡p¶ kam-]\ NS§n sjbv¡v JmenZv kmenlv Pam apJy AYnXnbmbn-cn-¡pw.

k¬tU kvIqÄ hmÀjnIw a\ma: _lvdn³ ae-bmfn kn Fkv sF ]mcnjnsâ k¬tU kvIqÄ hmÀjn-I-§Ä C¶v \S-¡pw. C¶v sshIo«v skI-¿-bnse \yq slmssd-k¬ kvIqfn sshIo«v Bdp-a-Wn-¡mWv BtLm-j-§Ä \S-¡p-I. k¬tU kvIqÄ hnZymÀ°n-I-fpsS hnhn[ Iem ] cn-]m-Sn-IÄ NS-§n D­m-bn-cn-¡p-¶Xm-Wv.

hcn-¡m-cm-Im³ hnfn-¡pI

17270710 PRESS FORM

4PM

NEWS

hne: 100 Fils

dmkÂam\n kná sXän-¨-Xns\ XpSÀ¶v Imdpw Po¸pw Iq«n-bn-Sn-¨p. www.4pmnews.com 28 i\n G{]n 2012 Imdn C´y³ kztZ-inbpw `mcybpw 3 Ip«n-Ifpw Dï­m-bn-cp-¶p. Po¸v HSn-¨n-cp-¶Xv ]mIn-Øm³ kztZ-in-bm-Wv. BÀ¡pw ]cn-¡n-Ã.

C¶se sshIo«v 7.30 \v sdjbv¡v Ck _n³ kÂam³ A Jeo^ Ah-\yq-bn D­mb sSbveÀ A]-ISw. an\ kÂam-\n \n¶pw kp_-¿bn-te-¡pÅ bm{Xm at[y SbÀ ]©-dm-b-Xns\ XpSÀ¶v \nb-{´Ww sXän sSbveÀ adn-bp-I-bmbncp¶p. ]cn-t¡ä C´y-¡m-cm-b, ss{Uh-tdbpw klmbntbbpw Bip-]-{Xn-bn {]th-in-¸n-¨p.


tIcfw

11 shÅn sabv 2012

3

hn-ZymÀ-Yn-bp-sS sIm-e-]m-X-Iw: Zp-cq-l-X \o-¡-W-sa-¶p _-Ôp-¡Ä B-e-¸p-g: ap-«mÀ skâ v- tPmÀPv- l-bÀ sk-¡³-U-dn kv-IqÄ ]-¯mw ¢m-kv- hn-ZymÀ-Yn se-Pn³ hÀ-Ko-kn-sâ sIm-e] - m-XI - ¯ - n k-l] - mTn-sb am-{Xw {]-Xn-bm-¡n A-t\z-jW - w A-hk - m-\n-¸n-¡m³ t]m-eo-kv- \-S] - S- n B-cw-`n-¨n-cn-t¡ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn se-Pn-sâ _Ôp-¡-fpw cw-K-¯v-. k-l-]mTn-sb am-{Xw {]-Xn-bm¡n tI-k-t\z-j-Ww ]qÀ-¯n-bm¡p-¶X - n Xr-]vX - c - s - Ã-¶p se-Pnsâ _-Ôp-¡Ä hy-Iv-X-am-¡n. km-l-N-cy-s¯-fn-hp-IÄ, ar-XtZ- l w I- s - ¯ n- b k- a - b w, sXc-¨n \-S¯ - n-b co-Xn F-¶n-hb - nse- à mw Zp- c q- l - X - b p- - ¶ pw Cu hn-ZymÀ-Yn H-ä-bv-¡p Ir-Xyw sN¿n-sÃ-¶pw sIm-Ã-s¸-« se-Pn-sâ _-Ôp-IÄ ]-d-bp-¶p. C-Xp kw-_-Ôn-¨v- _-Ôp-¡Ä ap-Jy-a-{´n-¡pw B-`y-´-c-a-{´n¡pw ]-cm-Xn \Â-Ipw. A-tX-k-abw \m-«p-ImÀ kw-`-h-hp-am-bn _Ô-s¸-«p ap-Jy-a{- ´n-¡pw B-`y-´c a-{´n-¡pw ]-cm-Xn \Â-In-bn-«p- v . se- P n- s \ I- g p- ¯ - d - ¯ - t i- j w \n-c-h-[n Ip-¯p-IÄ i-co-c-¯n GÂ- ] n- ¨ v - X- e I- à p sIm- - n - S n- ¨ v hn-Ir-X-am-¡n-b cq-]-¯n-em-Wv- PUw kv-IqÄ ]-cn-k-c-¯p-\n-¶v- I-

--Xv-. se-Pn-sâ sIm-e-]m-X-I-¯n ]n-Sn-bn-em-b k-l] - mTn sIm-e¡ - päw G-sä-¦n-epw \m-«p-ImÀ-¡n-Sbn kw-i-bw Xp-S-cp-I-bm-Wv-. sIm-e \-S-¶v- Zn-h-k-§Ä ]n-¶n«n-«pw km-lN - c - y-s¯-fn-hp-IÄ A\z-jn-¡m-sX ]n-Sn-bn-em-b hn-ZymÀYn-bp-sS sam-gn A-Sn-kvY - m-\a - m-¡n am-{X-am-Wp t]m-eo-kv- A-t\z-jWw \-S-¯n-b-sX-¶p \m-«p-ImÀ B-tcm-]n-¡p-¶p. kw-`-h Zn-h-kw kv-Iq-fn-epw ]-cn-k-c-§-fn-epw Bfp- I Ä D- - m - b n- c p- s ¶- ¦ n- e pw ]n- S n-

bn- e m- b hn- Z ymÀ- Y n- s b I- - X m- b n B-cpw sam-gn-\Â-In-bn-«n-Ã. a-c-WIm-c-Ww c-Iv-Xw hmÀ-¶-Xm-sW¶p t]m-kv-äv-tamÀ-«w dn-t¸mÀ-«n Nq- - n - ¡ m- W n- ¡ p- t ¼m- g pw P- U w In-S-¶ kv-Y-e-¯v- A-{I-aw \-S-¶Xn-sâ-tbm c-Iv-X-¯p-Ån-I-tfm Im-Wm³ km-[n-¡m-¯X - p Zp-cq-lam-sW-¶p \m-«p-ImÀ ]-d-bp-¶p. Im-Wm-Xm-b se-Pn-s\ A-\z-jn¨v- ho-«p-Im-cpw \m-«p-Im-cpw D-¨-Ign-ªp aq-t¶m-sS kv-Iq-fn-epw ]cn- k - c - § - f n- e pw A- \ z- j n- ¡ pt¼mÄ P-Uw In-S-¶ kv-Y-ew iq\y-am-bn-cp-¶-t{X. a-äv- F-hn-sS-tbm-h-¨v- sIm-¶-tijw P- U w sIm- - n - « - X m- I m- s a- ¶ mWv- \m-«p-ImÀ D-d-¨p-hn-iz-kn-¡p¶-Xv-. sIm-Ã-s¸-« se-Pn-sâ ho«n C-¶-se ssh-In-«v- hn-Zym-`ymk-a-{´n ]n.sI. A-_v-Zp-d-_v- kμÀ-i-\w \-S-¯n am-Xm-]n-Xm-¡sf B-iz-kn-¸n-¨p. sIm-e-]m-X-I-¯n Iq-Sp-X t]À DÄ- s ]- « n- « p- s - ¦ n A- \ zj-Ww \-S-¯n Ip-ä-¡m-sc sh-fn¨- ¯ p sIm- - p - h - c p- s a- ¶ v - A- t ±lw ]-d-ªp. ap-Jy-a-{´n-bp-sS Zpcn-Xm-izm-k \n-[n-bnÂ-\n-¶p c--pe-£w cq-] A-\p-h-Zn-¨-Xm-bpw a{´n A-dn-bn-¨p.

ImkÀtImSv PnÃ-bn aX-ku-lmÀZhpw kam-[m-\hpw \ne-\nÀ¯p-¶X - n\v PnÃm tIm¬{KÊv (sF) I½nän kwL-Sn-¸n-¡p¶, sI.-]n.-kn.-kn. {]knUâ v ctaiv sN¶n-¯e \bn-¡p¶ kvt\l-k-tμi ]©-Zn-\-]-Z-bm{X C¶v cmhnse at©-iz-c-¯n\v ASp¯v D¸f ]n¶n-Sp-¶p.

A-{I-an-I-sf \n-e-bv-¡p \nÀ-¯-Ww X-fn-¸-d-¼v-: A-cn-bn-en-\-Sp-¯p sh-Ån-¡o-en kp-¶n {]-hÀ-¯IÀ-s¡-Xn-tc _p-[-\m-gv-N cm-hnse-bpw ssh-Ip-t¶-c-hpw A-{I-a§Ä \-S-¡p-I-bpw A-©p t]À¡p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cp-t¡Â-¡pI-bpw sN-bv-X kw-`-h-¯n C¯-cw hn-`m-Ks - ¯ \n-eb - v¡ - p \nÀ¯m-\pw \n-b-a-¯n-\p ap-¶n sIm- - p - h - c m- \ pw t]m- e o- k v - A- [ nIm-cn-I-fp-sS `m-K-¯p \n-¶v- Xp-d¶ a- \ - Ê p- - m - h - W - s a- ¶ p t\- X m¡Ä ]-{X-k-t½-f-\-¯n B-hiy-s¸-«p. kvt- ^m-S\ - kw-`h - w kp¶n {]-hÀ-¯-I-cp-sS ta Xn-cn¨v- B-tcm-]n-¡p-¶ A-{I-an-If - p-sSbpw hn-L-Sn-X-cp-sS-bpw lo-\ {]hÀ-¯-\-s¯ s]m-Xp-P-\w I-cpXn-bn-cn-¡-Ww.

hÀ-j-§-fm-bn sh-Ån-¡o-en kp-¶n {]-hÀ-¯-IÀ-¡pw kv-Ym-]\-§Ä-¡pw t\-sc \n-c-h-[n A{I-a-§Ä A-gn-¨p-hn-«n-«pw B-ß kw-b-a-\w ]m-en-¨-Xv- Im-c-Ww \nc-h-[n A-\n-jv-S kw-`-h-§Ä H-gnhm- ¡ m³ A- h n- s S km- [ n- ¨ n- « p- - v . kmw-kv-Im-cn-I {]-hÀ-¯-\-§Ä \-S-¯n kp-¶n {]-hÀ-¯-\-§Ä i- I v - X - a m- b n ap- t ¶- d n- s ¡m- - n - c n¡p-¶-Xn-\n-S-bn-em-Wv- \o-Xo-I-cn¡m³ I-gn-bm-¯ {Iq-c-am-b A{I-a-§Ä \-S-¶-Xv-. Xn-I-¨pw P-\ k-½X - \ - m-b _-joÀ F-¶ kp-¶n {]-hÀ-¯I - s - \ _p-[\ - m-gvN - ss_¡n bm-{X sN-¿-sh h-Sn-hmÄ, ssk-¡n sN-bn³, kv-än-¡v- XpS-§n-b B-bp-[§ - f - p-am-bn X-eb - nepw s\-©n-epw i-co-c-¯n-sâ a-

{I- a - t ¡- S v - I- s - ¯ p- ¶ I-S-hp-IÄ A-S-¨p ]q-«pw: I-e-Iv-SÀ

sIm-¨n: a-W J-\-\-¯n {Ia- t ¡- S v - I- s - ¯ p- ¶ I- S - h p- I Ä A-Sn-b´ - c - a - m-bn A-S¨ - p-]q-«m³ PnÃm I-e-Iv-SÀ ]n.sF. sj-bv-¡v ]co-Xv- \nÀ-tZ-iw \Â-In. aq-¶v- \-K-c-k-`-I-fn-epw 18 {Km-a]-©m-b-¯p-I-fn-ep-am-bn sk-knsâ A-\p-a-Xn-tbm-sS {]-hÀ-¯n¡p-¶ 54 a-W I-Sh - p-If - p-sS-bpw {]-hÀ-¯-\w IÀ-i-\-am-bn \n-co£n-¡pw. a-W hn-X-c-Ww kpXm-cy-hpw \o-Xn-]qÀ-h-hp-am-bn \S- ¡ p- ¶ p- s - ¶ v - D- d - ¸ p h- c p- ¯ - W sa-¶v- X-l-knÂ-ZmÀ-amÀ-¡v- \ÂIn-b D-¯-c-hn I-e-Iv-SÀ B-hiy-s¸-«p. Pn-Ã-bn-se a-W ]mÀ-¡p-I-fpsS {]-hÀ-¯-\w kw-_-Ôn-¨v- ]cm-Xn D-bÀ-¶ km-l-N-cy-¯n A-¦-am-en, s]-cp-¼m-hqÀ \-K-c-k`-I-fn-se-bpw k-ao-]-]-©m-b-¯pI-fn-se-bpw a-WÂ-]mÀ-¡p-If - p-sS {]- h À- ¯ - \ - h pw \n- t cm- [ n- ¨ n- « p- - v . Cu ]mÀ-¡p-I-fn sI-«n-¡n-S¡p-¶ a-W ]-cn-tim-[-\-bv-¡v

hn-t[-b-am-bn hn-ä-gn-¡m³ A-\pa-Xn \Â-Ipw. a-W ]p-g-a-W-esÃ-¶pw I-c-a-W-em-sW-¶pw Pntbm-f-Pn-kv-äv km-£y-s¸-Sp-¯Ww. hn-tÃ-Pv- Hm-^o-kÀ, A-knkv-äâ v- Pn-tbm-f-Pn-kv-äv, C-dn-tKj³ A-kn-kv-äâ v- F-Iv-kn-Iyq-«ohv- F³-Pn-\o-bÀ F-¶n-hc - p-sS kwbp-Iv-X ]-cn-tim-[-\m dn-t¸mÀ-«nsâ A-Sn-kY v- m-\¯ - n-em-Wv- Pn-tbmf-Pn-kv-äv kv-täm-¡v- dn-t¸mÀ-«v- \ÂtI---Xv-. F-d-Wm-Ip-fw kn-än, dq-d F¶o ta-J-e-I-fm-bn Xn-cn-¨v- D-¶-X t]m-eo-kv,- d-h\ - yq D-tZym-Kk - vY - c - psS taÂ-t\m-«-¯n Xm-eq-¡v- Xe-¯n cq-]o-I-cn-¨n-«p-Å kv-IzmUp-IÄ a-W I-S-hp-I-fpw ]mÀ¡p-I-fpw cm-{Xn-Im-e a-s®-Sp-¸pw ]-cn-tim-[n-¨v- DuÀ-Pn-X \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pw. A-\-[n-Ir-X \n-ew \n-I¯ -  kw-_Ô - n-¨ ]-cm-Xn-Ifn ]-cn-tim-[-\ \-S-¯p-¶-Xn\pw Cu kvI - zm-Up-Is - f-bm-Wv- Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv-.

äp `m-K§ - f - n-ep-am-bn sh-«n-bpw Ip¯n-bpw am-cI - a - m-bn ]-cp-t¡Â-]n¨-Xv-. ssh-Ip-t¶-cw k-am-[m-\-]c-am-bn {]-Xn-tj-[w \-S-¡p-¶-Xn\n-Sb - n kp-¶n {]-hÀ-¯I - À-s¡Xn-tc am-c-I ti-jn-bp-Å t_mw_v - kv - t ^m- S - \ w \- S - ¯ n ho- - p w B-{I-a-W-¯n-\v- B-¡w Iq-«p-Ibm-bn-cp-¶p kv-{Xo-I-sf-bpw Ip-«nI-sf-bpw sX-cp-hn-en-d-¡n I-tÃ-dv\-S-¯p-I-bpw A-h-sc a-d-bm-¡n ]n-¶n \n-¶v- am-cI - ti-jn-bp-Å t_mw-_v- G-dv- \-S-¯p-I-bp-am-bncp-¶p. kp-¶n t\-Xr-Xz-¯n-sâbpw {]-hÀ-¯I - c - p-sS-bpw `m-K¯ - v\n-¶p-Å B-ß kw-b-a-\w `o-cpXz-am-bn Im-Wc - p-Xv.- C-¯c - ¯ - n-epÅ A-{I-a-§Ä A-gn-¨v- hn-Sp-¶ A-Wn-I-sf \n-e-bv-¡v \nÀ-¯m³

I-ų-am-sc ]n-Sn-¡m³ P-\-ssa-{Xn t]m-eo-kveo-Kv- t\-Xr-Xz-hpw hn-L-Sn-X hn`m-K-hpw {i-aw \-S-¯n-bn-sÃ-¦n A-Wn-I-fp-sS ssI-I-fn-eq-sS t\Xm-¡Ä X-s¶ B-{I-an-¡-s¸-Sp¶ A-h-kv-Y hn-Zq-c-a-sÃ-¶v- a-\Ên- e m- ¡ - W w. Cu Ip- ä - I r- X y§Ä-¡v- {i-an-¡p-¶-h-sc-bpw t\Xr-Xzw \Â-Ip-¶-h-sc-bpw k-aql-¯n-sâ ap-¶n Xp-d¶ - v- Im-Wn¡m³ F-Ãm-hÀ-¡pw km-[n-¡Ww. F-kv- ssh F-kv- Pn-Ãm {]kn-Uâ v- F³ A-_vZ- p-ÃX - zo-^v- kA-Zn , F-kv- ssh F-kv- Pn-Ãm ssh-kv- {]-kn-Uâ v- ]n sI A-en¡p-ªn Zm-cn-an, Pn-Ãm sk-{I-«dn A-en sam-{KmÂ, A-_vZ- p d-kmJv- am-Wn-bqÀ ]-{X k-t½-f-\¯n ]-s¦-Sp-¯p.

iq-c-\m-Sv-: tam-j-W-hpw km-aqln-I hn-cp-²-i-ey-hpw {]-Xn-tcm[n-¡m³ iq-c-\m-Sv- t]m-eo-kv- ]pXn-b kw-hn-[m-\w cq-]o-I-cn-¨p. cm- { Xn- I m- e - § - f n k- ¶ - ² kw- L - S - \ m {]- h À- ¯ - I - t c- b pw s]m-Xp-P-\-§-tf-bpw ]-s¦-Sp-¸n¨p- s Im- - p - Å ]- t {Sm- f nw- K v - kwhn-[m-\-¯n-\m-Wv- cq-]w sIm-Sp¯n-«p-Å-Xv-. iq-c-\m-Sv- t]m-eo-kv- kv-tä-j³ ]-cn-[n-bn-ep-Å Hm-tcm ]-©m-b¯p- I - f pw tI- { μo- I - c n- ¨ v - B- d v ss_-¡p-IÄ ho-X-ap-Å kw-L§-fm-bm-Wv- ]-t{Sm-fnw-Kn-\v- C-d§n-bn-cn-¡p-¶-Xv-. H-tcm kw-L¯n- e pw c- - v - t]m- e o- k v - ss_¡p- I Ä ho- X - a p- - m - b n- c n- ¡ pw. cm- { Xn- I m- e - § - f n Im- W p- ¶

A-]-cn-Nn-X-sc sN-¡v- sN-bv-Xpw hym-]m-c kv-Ym-]-\-§-fpw a-äv- kvYm-]-\-§-fpw ]-cn-tim-[n-¨pw cm{Xn-Im-e Ip-ä-Ir-Xy-§Ä X-S-bp¶-Xn-\p-Å IÀ-½-]-cn-]m-Sn-IÄ¡m-Wv- F-kv-.sF: sI.Sn.k-μo]n-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kwLw ]-²-Xn-bn-«n-cn-¡p-¶-Xv-. ss\-äv- dm-¸n-Uv- B-£³ t^mgv-kv F-¶v- t]-cn-«n-cn-¡p-¶ Cu ]-²-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w im-kvXmw- t Im- « kn.sF: A- e - I v - k v t_-_n \nÀ-h-ln-¨p. cm-{Xn-Im-e ]-t{Sm-fnw-Kn-\v- IqSp-X t]-sc DÄ-s¸-Sp-¯n h-cpw Zn-h-k-§-fn i-Iv-X-am-b ]-t{Smfnw-Kv- kw-hn-[m-\w Xp-S-cp-¶-XmsW-¶v- F-kv-.sF: sI.Sn.k-μo]v- ]-d-ªp

G-Xm-\pw _m-¨v- _n-b-dp-I-fp-sS hnÂ-]-\-bv-¡p hn-e-¡vC-Sp-¡n: \nÀ-am-W-¯n A-]mI- X I- s - ¯ n- b - X n- s \ Xp- S À- ¶ v {]-ap-J {_m³-Up-IÄ DÄ-¸s - S-bpÅ _n-b-dp-I-fp-sS hnÂ-¸-\ \nÀ¯n-h-bv-¡m³ D-¯-c-hv-. Inw-Kv-^njÀ F-Iv-kv-{Sm kv-t{Smw-Kv-, Inw-Kv^n-jÀ tKmÄ-Uv- ,t^m-kv-tä-gv-kv F-¶o _n-bd - p-If - p-sS C-t¸mÄ hn]-Wn-bn-ep-Å _m-¨p-If - p-sS hn-tZi a-Zy tjm-¸p-IÄ h-gn-bp-Å hnÂ-¸\ - b - m-Wv- Xm-XvI - m-en-Ia - m-bn \nÀ-¯n h-¨n-cn-¡p-¶-Xv-. Inw- K v - ^ n- j À kv - t {Smw- K n- s â sI.78, 114 F-¶n _m-¨p-\-¼-cp-Ifn-se-bpw sI.F-^v- tKmÄ-Un-sâ 86, 18 F-¶o _m-¨p-\¼ - c - p-If - n-sebpw t^m-kv-tä-gv-kn-sâ 510 _m¨v- \-¼-cn-epw ]p-d-¯v- C-d-¡n-bncn-¡p-¶ _n-b-dp-I-fp-sS hnÂ-¸-\bm-Wv- \nÀ-¯n h-¨-Xv-. a-äp _m-¨v- \-¼-cn-ep-Å-h hn¡mw. C-hÀ I-gn-ª Zn-h-kw hn]-Wn-bn-se-¯n-¨ _m-¨p-I-fp-sS hnÂ-¸-\-bm-Wv- \nÀ-¯n-bn-cn-¡p¶-Xv-.

Cu _m-¨v- \-¼-cn-ep-Å _n-bdp-IÄ hnÂ-¡-cp-sX-¶p Im-Wn-¨v_n-ht- d-Pv- tImÀ-¸t- d-j³ Fw.Unbp-sS D-¯-c-hv- F-Ãm hn-tZ-i-a-Zyim- e - I - f n- t e- ¡ pw \Â- I n I- g nªp. tIm-«-b-¯v- H-cp hn-tZ-i-aZy-im-e-bn \-S-¶ ]-cn-tim-[-\bn _n-b-dn-\p-Ån X-cn-IÄ Is- - ¯ n- b n- c p- ¶ p. C- X n- s â A- S nkvY - m-\¯ - n D-tZym-Kk - vY - À \ÂIn-b dn-t¸mÀ-«n-s\ Xp-SÀ-¶m-WvCu _m-¨v- \-¼-cn-ep-Å _n-b-dpIÄ hnÂ-¡c - p-sX-¶p \nÀ-tZ-in-¨ncn-¡p-¶-Xv-. \nÀ-am-W-¯n-se A-]m-I-X-aq-eam-Wv- Ip-¸n-bp-sS D-Ån X-cn-IÄ I- s - ¯ m³ Im- c - W - s a- ¶ m- W p hn-eb - n-cp-¯Â. Cu _m-¨p-If - n DÄ-s¸-« _n-b-dp-IÄ cm-k ]-cntim-[-\-bv-¡m-bn A-b-¨p. ]-cntim-[\ - m-^e - w ]p-d¯ - p h-¶ tijw am-{X-ta C-\n Cu _m-¨n-epÄs¸-« a-Zy-§Ä hn-ä-gn-¡m³ A-\ph-Zn-¡p. _n-b-dn-\p-Ån-se B¡-tlm-fn-sâ A-f-hv- Iq-Sp-X-em-

tWm, F-s´m-s¡ an-{in-X-§-fmWv- tNÀ-¯n-cn-¡p-¶-Xv- F-¶n-hsb-Ãmw ]-cn-tim-[n-¡pw. A- ] m- I - X I- s - ¯ n- b m CXp ]n³-h-en-¡pw. ap³-]pw hn-tZi a-Zy-§-fn ]m-ä ap-X-em-b Pohn- I - s f I- s - ¯ n- b - X n- s â t]cn H-tc _m-¨n DÄ-s¸-« a-Zy§Ä ap-gp-h³ ]n³-h-en-¨ kw-`hw D--m-bn-«p--v-. F-¶m \nÀ-am-W-¯n-se A]m-I-X-aq-ew A-]qÀ-h-am-bm-Wv- a-

Zy-§-fp-sS hnÂ-¸-\ \nÀ-¯n-h-bv¡p-¶-Xv-. {]-ap-J {_m³-Um-b Inw-Kv- ^nj-dn-sâ hnÂ-¸-\-h-sc \nÀ-¯n-h¨-tXm-sS ]-e a-Zy-tjm-¸p-If - n-epw _n- b - d n- \ p ZuÀ- e - ` y- a p- - m - b n- « p- - v . a-äp {_m³-Up-IÄ kv-täm-¡n-Ãm¯-Xm-Wp Im-cW - w. Inw-Kv^ - n-jÀ DÄ-¸-sS-bp-Å I-¼-\n-IÄ a-äp _m-¨v- \-¼c - n-ep-Å _n-bÀ kvt- äms¡-¯n-¨p \Â-Im-\p-Å {i-a¯ - nem-Wn-t¸mÄ.


4

tIcfw

11 shÅn sabv 2012

tX-¡p a-cw tam-j-Ww: a-c-an-Ãv- ]q-«n-¨p _-t¯-cn: h-b-\m-Sv- h-\y-Po-hn k-t¦-X-¯nÂ-\n-¶p tX-¡p a-c§Ä tam-j-Ww t]m-b kw-`-hhp-am-bn _-Ô-s¸-«p _-t¯-cn-bnse a-c-an-Ãn h-\w-h-Ip-¸v- ]-cntim- [ - \ \- S - ¯ n. sXm- - n - a p- X  I- s - ¯ n- b - X n- s \ Xp- S À- ¶ v - h- \ ]m-e-IÀ an-Ãv- A-S-¨p-]q-«n koÂsN-bv-Xp. C-¶-se cm-hn-se 11HmsS _-t¯-cn Su-Wn-se \nÀ-a-e a-ca - n-Ãn-em-Wv- tIm-gn-t¡m-Sv- Un.F^v-.H: amÀ-«n³ tem-b-en-sâ t\Xr-Xz-¯n-ep-Å kw-Lw ]-cn-tim[-\ \-S-¯n-b-Xv-. H-cp a-Wn-¡qÀ \o- - p \n- ¶ p ]- c n- t im- [ - \ . Ip- d ¨p tX-¡v- D-c-¸-Sn-I-fpw a-cw ap-dn¡m³ D-]t- bm-Kn-¨ b-{´-km-a{- KnI-fpw h-\-]m-e-IÀ I-kv-ä-Un-bnse- S p- ¯ n- « p- - v . a- c - ¯ n- s â D- c p- ¸ Sn-IÄ C-\n-bpw In-«m-\p-s- ¶v- h\w-h-Ip-¸v- A-[n-Ir-XÀ ]-d-ªp. e-£-§-fp-sS a-c-§-fm-Wv- a-dn-¨pI-S-¯n-b-Xv-. a-äp {]-Xn-IÄ-¡p-th-

- n - b p- Å A- t \z- j - W w h- \ w- h - I p¸v- DuÀ- P n- X - a m- ¡ n- b n- « p- - v - . Cu hÀ-jw s^-{_p-h-cn aq-¶n\m-Wv- h-b-\m-Sv- h-\y-Po-hn k-t¦X-¯n-se I-Ãp-ap-¡v- Ip-f-¯n-¨n-d h-\w, h-S-¡-\m-Sv- h-\w F-¶n-hnS-§-fn \n-¶p aq-¶p ho-Xw tX¡p a-c-§Ä ap-dn-¨p I-S-¯n-b-Xv-. tIm-gn-t¡m-Sv- h-\w-h-Ip-¸v- ^v-sfbn-Mv- kv-Izm-Un-\v- c-l-ky-hn-h-cw e-`n-¨X - n-sâ A-Sn-kY v- m-\¯ - n h\-¯n Xn-c-¨n \-S-¯n-b-tXmsS-bm-Wv- tX-¡p a-c-§Ä tam-jWw t]m-b-X-dn-bp-¶-Xv-. Xp-SÀ-¶p \-S¯ - n-b A-t\z-jW - ¯ - n ao-\§m- S n- b n \n- ¶ p a- c - § Ä I- s Sp-¯p. kw-`h - h - p-am-bn _-Ôs - ¸-«v- I-Ãpap-¡v- Hm-f-§m-S³ jn-_p(32), tX¡v- I-S-¯m³ D-]-tbm-Kn-¨v- sSwt_m Hm-Sn-¨n-cp-¶ s{sU-hÀ chn(35) F-¶n-h-sc A-d-kv-äv sNbv-Xn-«p--v-.

c-ta-iv sN-¶n-¯-e-bp-am-bn kp-¶n t\-Xm-¡Ä Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n Im-kÀ-tIm-S:v Pn-Ãb - n-se hÀ-Kob kw-LÀ-j§ - Ä-s¡-Xn-sc kvt- \l-kt- μ-ib - m-{X \-bn-¡p-¶X - n-\m-bn Im-kÀ-tIm-s«-¯n-b sI.]n.kn.kn {]-kn-Uâ v c-ta-iv sN-¶n-¯e - b - p-ambn kp-¶n kw-LS- \ - m t\-Xm-¡Ä Iq-Sn-¡m-gN -v \-S¯ - n. Im-kÀ-tIm-Sv sK-kd-v v slu-kn sh-¨v \-S¶ - NÀ-¨b - n hÀ-Ko-bX - s¡-Xn-sc-bp-Å t]m-cm-«§ - Ä-¡v kp¶n kw-LS- \ - I - f - p-sS ]n-´p-W Adn-bn-¨p. Pn-Ãb - n im-iz-X k-am-[m-\¯ - n\v a-X cm-{ão-b `n-¶X - I - Ä a-d¶ - v sF-Iy-s¸-tS-Xn-sâ B-hi - y-IX - t\Xm-¡Ä Du-¶n-¸d- ª p. F-k.v ssh.F-kv kw-Øm-\ sk-

{I-«d- n-tb-äv Aw-Kw _n.F-kv A-ÐpÃ-¡p-ªn ss^-kn, Pn-Ãm {]-knUâ v ]-Åt- ¦m-Sv A-Ðp Jm-ZnÀ a-Z\ - n, P-\d-  sk-{I-«d- n kp-sseam³ I-cn-sh-ÅqÀ, F-k.v F-k.v F-^v kw-Øm-\ A-kn-kd-v â v {]-kn-Uâ v aq- k k- J m- ^ n I- f - ¯ qÀ, Fkv.Fw.F {]-Xn-\n-[n \m-kÀ _-´mSv Xp-S§ - n-bh - c - m-Wv sN-¶n-¯e - s - b I---Xv. kÀ-¡m-dn-sâ A-Sn-b´ - n-c {i-² ]Xn-tb-- hn-hn-[ {]-iv-\-§-f-S-§n-b \n-th-Z\ - w t\-Xm-¡Ä sN-¶n-¯e - bv¡ - v ssI-am-dn. B-hi - y-§Ä A-\p`m-h ]qÀ-Æw ]-cn-K-Wn-¡m-sa-¶v sI.]n.kn.-kn.{]-kn-Uâ v D-d¸ - v \Â-In.

I-®qÀ F-bÀ-t]mÀ-«v- h-¶m t_-¡-en-\p t\-«w: ap-Jy-a-{´n Im-kÀ-tKm-Uv-: I-®qÀ hn-am-\¯m- h - f w h- c p- ¶ - t Xm- s S t_¡Â Sq-dn-kw tI-{μ-¯n h³t\- « - a p- - m - ¡ m³ I- g n- b p- s a- ¶ v - apJy- a - { ´n D- ½ ³- N m- - n ]- d - ª p. SqÀ Hm-¸-td-äÀ-amÀ-¡m-bn tlm«Â Xm-Pv- hn-h-´-bn kw-L-Sn¸n-¨ t_-¡-en-s\ A-dn-bp-I ]cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p A-t±-lw. I-®qÀ F-bÀ-t]mÀ-«v- kv-Ym-]n¡p-¶-Xv- kw-_-Ôn-¨ ]T-\w \S-¯n-b-t¸mÄ Cu F-bÀ-t]mÀ-«v]qÀ-W h-fÀ-¨ ssI-h-cn-¡p-¶tXm-sS tI-c-f-¯n-se G-ä-hpw ap³-]-´n-bn \nÂ-¡p-¶ hn-am\- ¯ m- h - f - a m- I p- s a- ¶ m- W v - Nq- - n ¡m-Wn-¡-s¸-«n-«p-Å-Xv-. I-®qÀ, Im- k À- t Km- U v - DÄ- s ¸- s S a- e _mÀ ta-J-e-bn Sq-dn-kw hn-Ik-\-¯n-\v- Cu hn-am-\-¯m-h-fw H- c p ap- X Â- ¡ q- « m- I pw. F- b Àt]mÀ-«n-sâ d¬-th \nÀ-am-Ww Cu km-¼-¯n-I hÀ-jw X-s¶ B-cw-`n-¡pw. tIm-gn-t¡m-Sv- hn-am\-¯m-h-f hn-I-k-\ ]-²-Xn-bpw \-S-¸m-¡p-sa-¶v- ap-Jy-a-{´n A-dnbn-¨p. C-hn-S-s¯ kv-Y-e-sa-Sp-¸vkw-_-Ôn-¨ {]m-tZ-in-I X-S-Ê-

sh-Pn-tä-dn-b³, t\m¬ sh-Pn-tädn-b³ F-¶ t`-Za- n-Ãm-sX-bm-W-v tXm¶n-b hn-e Cu-Sm-¡p-¶X - .-v sh-Pn-tädn-b³ Du-Wn-\-v 30 ap-X 55 cq-] hsc-bm-W-v Cu-Sm-¡p-¶X - .-v t\m¬ sh-P-v Du-Wn-sâ C-d¨ - ntbm ao-t\m hm-§n-bm _n hcp-t¼mÄ I-gn-¨ Du-W-v B-hn-bm-bn t]m-Ipw. 30 cq-]b - ¡ -v v H-cp In-tem e`n-¡p-¶ a-¯n ap-X 300 cq-]b - ¡ -v v h-sc hm-§p-¶ ao-\m-W-v H-cp t¹-än\v- 30 cq-] ap-Xe - m-W-v hn-äg- n-¡p-¶X - -v . A-¸w, s]-tdm-« Xp-S§ - n-bh - b - p-sS Im-cy-¯n-epw hn-e G-Io-Ic - W - h - p-anÃ. H-cp s]-tdm-«b - ¡ -v v A-©-v ap-X 10 cq-] h-sc-bm-W-v tlm-«e - p-IÄ Cu-

a-{´n ]-d-ªp. tI-c-f-¯n-se {][m-\ Sq-dn-kw tI-{μ-§Ä I-SÂXo-c-§-fn kv-Yn-Xn-sN-¿p-¶ps- - ¦ n- e pw A- h n- S p- s ¯ kv - Y n- c Xm-a-k-¡m-cm-b a-Õy-s¯m-gn-emfn-IÄ-¡v- ho-Sv-, Ip-Sn-sh-Åw, tdmUv- Xp-S-§n-b ku-I-cy-§-fn-Ã. hn-t\m-Z k-©m-c-tI-{μ-§Ä hcp-t¼mÄ {]-tZ-i-s¯ P-\-§-fpsS k-a-{K-hn-I-k-\-hpw e-£y-am¡n- s ¡m- - m - b n- c n- ¡ pw C- \ n ]- ² Xn-IÄ B-hn-jv-¡-cn-¡p-I. t_-¡Â Sq-dn-kw tI-{μ-¯n-te-

`m-K-¯p \n-¶v- Xp-d-¶ a-\-Êp--mh-Ws - a-¶p t\-Xm-¡Ä ]-{X-kt- ½f-\¯ - n B-hi - y-s¸-«p. kvt- ^mS-\ kw-`h - w kp-¶n {]-hÀ-¯I - c - psS ta Xn-cn-¨v- B-tcm-]n-¡p-¶ A-{I-an-If - p-sS-bpw hn-LS- n-Xc - p-sSbpw lo-\ {]-hÀ-¯\ - s - ¯ s]mXp-P\ - w I-cp-Xn-bn-cn-¡W - w. hÀ-j-§-fm-bn sh-Ån-¡o-en kp-¶n {]-hÀ-¯I - À-¡pw kvY - m-]-

\-§Ä-¡pw t\-sc \n-ch - [ - n A-{Ia-§Ä A-gn-¨p-hn-«n-«pw B-ß kwb-a\ - w ]m-en-¨X - v- Im-cW - w \n-ch - [n A-\n-jvS- kw-`h - § - Ä H-gn-hm¡m³ A- h n- s S km- [ n- ¨ n- « p- - v - . kmw-kI -v m-cn-I {]-hÀ-¯\ - § - Ä \S-¯n kp-¶n {]-hÀ-¯\ - § - Ä iIv-X-am-bn ap-t¶-dn-s¡m--n-cn-¡p-¶Xn-\n-Sb - n-em-Wv- \o-Xo-Ic - n-¡m³ Ign-bm-¯ {Iq-ca - m-b A-{I-a§ - Ä \-

A-{I-an-I-sf \n-e-bv-¡p \nÀ-¯-Ww X-fn-¸d- ¼ - :-v A-cn-bn-en-\S- p-¯p shÅn-¡o-en kp-¶n {]-hÀ-¯I - Às¡-Xn-tc _p-[\ - m-gN -v cm-hn-se-bpw ssh-Ip-t¶-ch - pw A-{I-a§ - Ä \-S¡p-Ib - pw A-©p t]À-¡p Kp-cp-Xc-am-bn ]-cp-t¡Â-¡p-Ib - pw sN-bvX kw-`h - ¯ - n C-¯c - w hn-`m-Ks¯ \n-eb - v¡ - p \nÀ-¯m-\pw \nb- a - ¯ n- \ p ap- ¶ n sIm- - p - h - c m\pw t]m-eo-kv- A-[n-Im-cn-If - p-sS

tIm-«b - w \-Kc - ¯ - n tlm-«e - p-Im-cp-sS sIm-ff tIm-«b - w: Du-Wn-sâ _n t]-\ sIm--v F-gp-Xn \Â-In-bm 35 cq], Iw-]yq-«À _n-Ãm-W-v \Â-Ip-¶s - X¦n 50 cq-]. Pn-Ãb - n-se tlm-«e - pI-fn-em-W-v sIm-ff - h - n-e _n CuSm-¡p-¶X - .-v i-_c- n-ae - ko-kW - n t]-cn-s\-¦nep-ap-ff - hn-e G-Io-Ic - W - w a-ä-v Ime-§f - n C-Ãm-¯X - -v hym-]m-cn-IÄ ap-Xs - e-Sp-¡p-¶p. ^p-U-v tk-^ä-v n A[n-Ir-Xc - p-sS ]-cn-tim-[\ - I - s - fm-¶pan-Ãm-¯X - n-\m Kp-W\ - n-eh - m-ca- n-Ãm¯-Xpw ]-gI - n-bX - p-am-b `-£W - km[-\§ - Ä hn-äg- n-¡p-¶ {]-{In-bb - pw b-tY-jS-v w Xp-Sc - p-Ib - m-W.-v tIm-«b - w \-Kc - ¯ - n-em-W-v tlm-«e - pIm-cp-sS sIm-ff - b-tY-jS-v w Xp-Sc - p¶-X.-v H-tc ku-Ic- y-ap-ff - tlm-«e - p-If - n H-tc \n-eh - m-ca- p-ff - Du-Wn-\-v 10 apX 20 cq-] h-sc hym-Xym-k¯ - n hnÂ-¡p-¶ tlm-«e - p-IÄ \-Kc - ¯ - nep--v. ]-¸-S-hpw, tXm-c-\pw, A-¨mdpw, ao³ I-dn-sb-¶ t]-cn \ÂIp-¶ km-[\ - h - pw Iq-Sn tNÀ-¯-v \ÂIp-¶X - n-\m-W-v 25 cq-] ap-X 60 cq] h-sc-bm-W-v Cu-Sm-¡p-¶X - .-v tlm-«e - p-ImÀ ]-e \ym-bw ]-db - psa-¦n-epw ]-¯v- Du-Wv- hnÂ-¡pt¼mÄ c- - v - Du-Wn-sâ sN-et- h-bp-m-Iq-sh-¶v- ]-d-b-s¸-Sp-¶p.

§Ä- ¡ v- ]- c n- l m- c - a p- - m - ¡ m³ Xo- c p- a m- \ - s a- S p- ¯ n- « p- - v - . {]m-tZ-in-I ku-lr-Z A-´-co£-¯n Sq-dn-kw hn-I-k-\w \S-¸m-¡-W-sa-¶v- ap-Jy-a-{´n ]-dªp. Sq-dn-kw hn-Ik - \ - t- ¯m-sSm¸w A-Xm-Xv- {]-tZ-i-s¯ {]m-tZin-I hn-I-k-\-hpw D-d-¸p-h-cp-¯Ww. t_-¡Â ]-²-Xn {]-tZ-it¯-¡v- sh-Åw ]-¼v- sN-¿p-¶ kv-Y-e-¯n-\v- Np-äp-]m-Sp-ap-Å {]tZ- i - s ¯ P- e - h n- X - c - W - { ]- i v - \ §Ä c- - v - am- k - ¯ n- \ - I w ]qÀ- W am-bpw ]-cn-l-cn-¡p-sa-¶v- ap-Jy-

¡p-Å hn-t\m-Z-k-©m-cn-I-fp-sS F-®w 2015 Hm-sS 6 e-£-am-bn hÀ-²n-¸n-¡p-¶-Xn-\p-Å \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡p-sa-¶v- ap-Jy-a-{´n ]d-ªp. C-t¸mÄ {]-Xn-hÀ-jw 3.2 e-£w Sq-dn-kvä - p-If - m-Wv- t_-¡Â k-μÀ-in-¡p-¶-Xv-. t_-¡Â tIc-f-¯n X-s¶ G-ä-hpw a-t\ml-c-am-b hn-t\m-Z-k-©m-c-tI-{μam-Wv-. t_-¡-en-s\ cm-Pym-´-c Sq-dn-kv-äv tI-{μ-am-¡n amÀ-¡-änwKv- sN-¿p-¶-Xn-\v- {]-tXy-Iw {i² sN- e p- ¯ - W w. C- h n- s S c- - p ss^-hv- kv-ämÀ tlm-«-ep-IÄ {]hÀ- ¯ n- ¨ p- h - c p- ¶ p. A- S p- ¯ c- - p hÀ-j-¯n-\-Iw \m-ep Sq-dn-kv-äv tlm-«-ep-IÄ Iq-Sn {]-hÀ-¯-\-amcw-`n-¡pw. Xo-c-tZ-i K-Xm-K-X-hpw P-e-]m-X-bpw I-S-epw Im-b-epw t_-¡Â Sq-dn-k-¯n-\v- h³ km²y- X - I Ä D- - m - ¡ n- s ¡m- S p- ¡ p¶p. N-S-§n Sq-dn-kw h-Ip-¸v- a{´n F.]n.A-\nÂ-Ip-amÀ A-²y£-X h-ln-¨p. sI Ip-ªn-cm-a³ Fw.FÂ.F., Sq-dn-kw sk-{I-«-dn Sn.sI.a-t\m-Pv-Ip-amÀ, Sq-dn-kw Ub-c-Iv-SÀ dm-Wn tPmÀ-Pv-, _n.BÀ.Un.kn. Fw.Un. sI.atl-jv- Xp-S-§n-b-hÀ {]-kw-Kn-¨p.

Sm-¡p-¶X - .-v A-fh - n-sâ Im-cy-¯n hy-Xym-ka- n-Ãm-sX-bm-W-v hn-eb - p-sS Im-cy-¯n h³ hy-Xym-kw tlm-«ep-Sa- I - Ä h-cp-¯p-¶X - .-v t\m¬ sh-P-v hn-`h - § - Ä-¡pw tXm¶n-b hn-eb - m-W-v Cu-Sm-¡p-¶X - .-v Hcp sk-ä-v N-¸m-¯n I-dn-bpÄ-s¸-sS hm-§n-bm Ip-dª X - -v 27 cq-] \ÂI-Ww. In-«p-¶ N-¸m-¯n-bm-Is - « t]-¸À t]m-se tem-eh - pw. t\m-¡n-bm adp-hi - w Im-Wm-hp-¶ X-c¯ - n-ep-ff a-km-et- Zm-ib - m-sW-¦n hn-e 27 cq]-b¡ -v v ap-If - n-em-W.-v ]-cn-¸p-hS- , D-Ån-hS- Xp-S§ - n-b ]e-lm-c§ - f - p-sS hn-eb - n-epw tXm-¶ymk-am-sW-¶v- B-tcm-]-ap--v .

bekal5.tif

S-¶X - v.- Xn-I¨ - pw P-\ k-½X - \ - m-b _-joÀ F-¶ kp-¶n {]-hÀ-¯I - s\ _p-[\ - m-gvN - ss_-¡n bm{X sN-¿s - h h-Sn-hmÄ, ssk-¡n sN-bn³, kvä - n-¡v- Xp-S§ - n-b B-bp[-§f - p-am-bn X-eb - n-epw s\-©n-epw i-co-c¯ - n-sâ a-äp `m-K§ - f - n-ep-ambn sh-«n-bpw Ip-¯n-bpw am-cI - a - mbn ]-cp-t¡Â-]n-¨X - v.-

Im-dn C-Sn-¨v- \nÀ-¯m-sX-t]m-b Sn-¸À Fw.FÂ.F. ]n-´p-SÀ-¶v- X-S-ªp ssh- ¡ w: sI. A- P n- ¯ vFw.FÂ.F-bp-sS Im-dn X-«n-b Sn- ¸ À \nÀ- ¯ m- s X t]m- b n. Fw.FÂ.F. ]n-´p-SÀ-s¶-¯n Sn¸-dp-IÄ ]n-Sn-¨n-«p. H-Sp-hn B-dva-Wn-¡q-dn-\t- tp-ij - w A-]I - S- ¯ - n\p Im-c-W-am-b Sn-¸À I-kv-ä-Unbn F-Sp-¡p-I-bpw Sn-¸À s{sUh-sd A-d-kv-äv sN-¿p-I-bpw sN-bvXp. C-¶s - e cm-hn-se 9.30-\m-Wv- kw`-hw. ssh-¡-¯p-\n-¶v- I-Ã-d `mK- t ¯- ¡ v - t]m- I p- I - b m- b n- c p- ¶ Fw.FÂ.F-bp-sS hm-l-\-¯n X-eb - m-gw {io-cR - vP - n-\n Hm-Un-tämdn-b-¯n-\-Sp-¯p-h-¨v- \n-c-\n-c-bmbn F-¯n-b Sn-¸d - p-If - n H-sc-®w C-Sn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X¯ - n hm-l\-¯n-sâ dn-bÀ hyq an-dÀ X-IÀ¶p. F-¶mÂ, C-Sn-¨ Sn-¸À \nÀ¯m- s X ]m- ª p. C- t Xm- s S Fw.FÂ.F. Im-dp-am-bn Sn-¸-dn-\p ]n-¶m-se ]m-ªp. ]n-´p-SÀ-s¶¯n-b-t¸mÄ Im-Wp-¶-Xv- \n-c-\nc-bm-bn t]m-Ip-¶ Sn-¸-dp-IÄ. GXv- Sn-¸d - m-Wv- C-Sn-¨s - X-¶d - n-bm-sX Fw.FÂ.F. Ip-g-§n. Xp-SÀ-¶vssh-¡w tN-cpw-Np-h-Sv- `m-K-¯p-h¨v- Sn-¸-dp-IÄ X-S-ªp. Fw.FÂ.F. hn-hc - a - d - n-bn-¨X - \ - pk-cn-¨v- ssh-¡w t]m-eo-sk-¯n Sn-¸d - p-IÄ Z-fh - m-¡p-fw _-kv- sSÀan-\-en F-¯n-¨v- t^m-d³-kn-Ivhn-`m-K-sa-¯n ]-cn-tim-[-\ \-S¯n. Un.kn.BÀ._n. Un.ssh.Fkv - . ]n. a- t \m- l - c ³, ssh- ¡ w kn.sF. sI.F-kv.- t_-_n F-¶n-

hÀ kv-Y-e-s¯-¯n-bn-cp-¶p. kwi-bw-tXm-¶n-b aq-¶v- Sn-¸-dp-IÄ ]n-Sn-¨-ti-jw a-äv- Sn-¸-dp-IÄ hn-«b-¨p. D-¨I - g - n-ªv- aq-¶c - t- bm-sS Sn-¸À s{sU-h-sd t]m-eo-kv- A-d-kv-äv sN-bv-Xp. Sn-¸À I-kv-ä-Un-bn FSp-¡p-Ib - pw sN-bvX - p. Sn-¸À s{sUhÀ X-et- bm-e¸ - d - ¼ - v- I-®t- ¦-cnÂ

¨m-Wv- Cu tdm-UnÂ-Iq-Sn ]m-bp¶-Xv-. s]m-Xp-th ho-Xn Ip-d-ª C-hn-sS C-cp-h-i-§-fn-te-¡pw hml-\-§Ä H-tc-k-a-bw t]m-Ip-¶Xv- h-f-sc _p-²n-ap-«n-bm-Wv-. B-e-¸p-g `m-K-t¯-¡v- ]q-gn-bpw a- W - e pw a- ä pw sIm- - p - t ]m- I p- ¶ Sn-¸d - p-If - m-Wv- C-Xp-hg- n Iq-Sp-Xe - pw t]m-Ip-¶-Xv-. I-Ã-d-C-S-bm-gw tdm-

cm-Pp-hn (45)s\-bm-Wv- A-d-kv-äv sN- b v - X - X v - . Fw.FÂ.F- b p- s S s{sU-hÀ l-co-jn-sâ ]-cm-Xn-sb¯p-SÀ-¶m-bn-cp-¶p A-d-kv-äv. Cbm-sf ]n-¶o-Sv- Pm-ay-¯n hn-«b-¨p. ssh-¡w- sh-¨qÀ tdm-Un Sn-¸-dp-IÄ A-an-X-th-K-¯n-em-Wvk-©c - n-¡p-¶s - X-¶v- hym-]I - a - m-b ]- c m- X n D- b À- ¶ n- « p- - v - . A-an-X-th-K-¯n \n-c-bm-bn 10 ap-X 15 h-sc Sn-¸-dp-IÄ H-cp-an-

Un Sn-¸À K-Xm-KX - ¯ - n-\v- \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xp aq-ew ssh-¡w-sh-¨qÀ tdm-Uv- Sn-¸d - p-IÄ A-S-¡n-hm-gp-I-bm-Wv-. ]q- g n sIm- - p - t ]m- I p- ¶ - X n- \ v _m-ä Ip-d-hm-b-Xn-\m Iq-Sp-X tem- U v - F- S p- ¯ v - Im- i p- - m - ¡ m- \ pÅ hy-{K-X-bm-Wv- ]-e-t¸m-gpw Sn¸-dp-I-fp-sS A-an-X-th-Kw aq-e-apÅ A-]-I-S-¯n-sâ {]-[m-\ Imc-Ww.


tIcfw

11 sh≈n sabv 2012

hn.F-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-°vHu-tZym-Kn-I ]-£w

Xn-cp-h-\-´-]p-cw: Sn.]n. N-{µti- J - c - s â sIm- e - ] m- X - I - s ¯ Xp-SÀ-¶p {]-Xn-]-£ t\-Xm-hvhn.F-kv-.A-Nyp-Xm-\-µ³ ]mÀ-«nsb kw- i - b - ¯ n- s â \n- g - e n \nÀ-¯p-I-bm-sW-¶p kw-kv-Ym\ t\-Xr-Xzw kn.]n.Fw. tI-{µ

t\-Xr-Xz-s¯ A-dn-bn-¨p. C-¶se tI-c-f-¯n \n-¶p-Å t]mfn-äv-_yq-tdm Aw-K-§Ä P-\-d sk-{I-«-dn {]-Im-iv- Im-cm-«v- DÄs¸- s S- b p- Å - h - s c _- Ô - s ¸- « mWp kv-Yn-Xn-K-Xn-IÄ hn-i-Z-am¡n- b - X v - . kw- k v - Y m- \ L- S - I -

D-Æn-Øm≥ h-[-{i-a-t°-kv- :

Un.sF.Pn.{io-Pn-Øn-s\ kn._n.sF. tNm-Zyw -sN-øpw sIm-¨n: sIm-Ã-¯v- ]-{X-{]-hÀ¯-I³ hn._n. D-®n-¯m-s\ h[n-¡m³ {i-an-¨ tI-kn At\z-j-Ww I-®qÀ td-©vUn.sF.Pn: F-kv-. {io-Pn-¯n-te¡v-. D-®n-¯m³ h-[-{i-a-t¡-kv- A«n-a-dn-¡m³ A-¶v- s{sIw-{_m©v- Un.sF.Pn-bm-bn-cp-¶ {io-Pn¯v- C-S-s]-«n-cp-¶p-sh-¶v- {]-XnIÄ \Â-In-b sam-gn-I-fp-sS ASn-kv-Ym-\-¯n kn._n.sF At±-l-s¯ tNm-Zyw sN-¿pw. ssl-Z-cm-_m-Zn-se t]m-eo-kvA- ¡ m- Z - a n- b n- e pw Xp- S À- ¶ v - e- \n- e pw ]- c n- i o- e - \ - ¯ n- \ m- b n t]m-Im-s\m-cp-§p-¶ {io-Pn-¯ns\ kn._n.sF. D-S³ tNm-Zyw sN-bv-tX-¡p-sa-¶m-Wp kq-N-\. D-®n-¯m³ h-[-{i-a-t¡-kn {]-Xn-I-fm-b Iz-t«-j³ kw-L¯- e - h ³ I- s - b v - \ À k- t ´mjv-, s{sIw-{_m-©v- Un-ssh.Fkv-.]n-bm-bn-cp-¶ k-t´m-jv- Fw. \m-bÀ F-¶n-hÀ kn._n.sF-¡p \Â-In-b sam-gn-bn-em-WvUn.sF.Pn. {io-Pn-¯n-sâ ]-¦vB-tcm-]n-¡p-¶-Xv-. D-®n-¯m³ h- [ - { i- a - h p- a m- b n _- Ô - s ¸- « v kn._n.sF. A-d-kv-äv sN-bv-X Un-ssh.F-kv-.]n A-_v-ZpÄ djo-Zp-am-bn {io-Pn-¯n-\v- A-Sp-¯ _- Ô - a p- - m - b n- c p- ¶ - X m- b m- W vkn._n.sF-¡v- \Â-In-b sam-gnI-fn C-cp-h-cpw hy-Iv-X-am-¡p¶-Xv-. D- ® n- ¯ m- s \ h- I - h - c p- ¯ m³ A- _ v - Z pÄ d- j o- Z v - I- s - b v - \ À k- t ´m- j n- s \ Np- a - X - e - s ¸- S p¯p-t¼mÄ Un.sF.Pn. {io-Pn-

¯p-am-bp-Å A-Sp-¸w sh-fn-s¸Sp-¯n-bn-cp-¶-Xm-bm-Wv- C-t¸mÄ k-kv-s]³-j-\n I-gn-bp-¶ Unssh.F-kv-.]n. k-t´m-jv- Fw. \m-b-cp-sS sam-gn. D-®n-¯m³ h-[-{i-a-t¡-kn B-Zy-L-« A-t\z-j-W-§Ä-¡vtaÂ-t\m-«w h-ln-¨ {io-Pn-¯vA-_v-ZpÄ d-jo-Zn-s\ {]-Xn-¸-«nI-bn \n-¶v- H-gn-hm-¡m-\pw kp{]-[m-\ sX-fn-hp-IÄ \-in-¸n-¡m\pw C-S-s]-«p-sh-¶ B-tcm-]-W§-fm-Wv- kn._n.sF. ]-cn-tim[n-¡p-¶-Xv-. Un.sF.Pn. {io-Pn-¯n-s\-Xn-tc D-bÀ-¶ hn-Pn-e³-kv- tI-kv- DÄs¸-sS-bp-Å a-äv- B-tcm-]-W-§fp-tS-bpw A-t\z-j-W dn-t¸mÀ-«pI- f p- t S- b pw hn- i - Z mw- i - § - f pw kn._n.sF. kw-Lw ti-J-cn-¨pXp- S - § n- b n- « p- - v - .

¯n Kp-cp-X-c-am-b {]-iv-\-§fm-Wp \n-e-\nÂ-¡p-¶-sX-¶pw ]mÀ-«n sk-{I-«-dn-bp-sS \n-e-]mSn-s\ ]-c-ky-am-bn X-Ån-¸-d-ª hn.F-kn-s\-Xn-sc i-Iv-X-am-b \S- ] - S n- b p- - m - h - W - s a- ¶ pw tI- { µt\-Xr-Xz-t¯m-Sv- B-h-iy-s¸-«p. F-¶m X-sâ \n-e-]m-Sp hn-iZo-I-cn-¨p tI-{µ t\-Xr-Xz-s¯ k-ao-]n-¡m-\m-Wp hn.F-kpw Hcp-§p-¶-Xv-. B-i-b `n-¶-X-bp-sS t]-cn ]mÀ-«n hn-«p-t]m-b-h-sc i-{Xp-hm-bn-¡m-Wp-¶ k-ao-]-\w i-cn-b-sÃ-¶ \n-e-]m-Sm-Wv- A-t±l-¯n-tâ-Xv-. A-h-sc ]mÀ-«n-bp-sS \n-e-]mSp t_m- [ y- s ¸- S p- ¯ n Xn- c n- s I sIm- - p - h - c p- ¶ - X n- \ p ]- I - c w Imbn-I-am-bn t\-cn-Sp-¶ co-Xn i-cnb-Ã. C-S-Xp cm-jv-{So-b {Kq-¸p-Itf-bpw hy-Iv-Xn-I-tf-bpw ]mÀ-«ns¡m-¸w A-Wn-\n-c-¯-W-sa-¶ tIm-gn-t¡m-Sv- ]mÀ-«n tIm¬-{Kkv- Xo-cp-am-\-¯n-\p hn-cp-²-amb k-ao-]-\-am-Wp kw-kv-Ym-\ t\-Xr-Xzw kzo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. N-{µ-ti-J-c-sâ sIm-e-]m-X-I¯n-\p ti-jw tI-c-f-¯n-se t\Xm-¡Ä \-S-¯p-¶ {]-kv-Xm-h-\IÄ ]mÀ-«n-sb P-\-§-fn \n¶pw H-ä-s¸-Sp-¯p-sa-¶pw hn.Fkv-. ]-£w B-tcm-]n-¡p-¶p. C-¡m-cy-§Ä hn-i-Z-am-¡n tI{µ t\-Xr-Xz-¯n-\p I-¯-b-¡m\p-Å \o-¡-hpw k-Po-h-am-Wv-. C-Xn-t\m-S-Iw X-t¶m-Sv- A-Sp-¸ap- Å ]n._n. Aw- K - § - t fm- S p hn.F-kv-. \n-e-]m-Sp hn-i-Zo-I-cn-

¨- X m- b pw kq- N - \ - b p- - v - . s\- ¿ män³-I-c sX-c-sª-Sp-¸v- I-gn-bp¶- t Xm- s S hn.F- k n- s \- X n- c m- b \o-¡-§Ä i-Iv-Xn-s¸-Sp-¯m-\mWv - Hu- t Zym- K n- I - ] - £ - ¯ n- s â Xo-cp-am-\w. t\- X r- t bm- K - § - f n A- t ±- l ¯n-s\-Xn-sc H-ä-s¡-«m-b Xo-cpam- \ w ssI- s ¡m- - v - tI- { µ- t \- X rXz-s¯ A-dn-bn-¡pw. s\-¿m-än³I-c D-]-sX-c-sª-Sp-¸n hn.Fkn-sâ \n-e-]m-Sp-IÄ Xn-cn-¨-Snbp- - m - ¡ p- s a- ¶ B- i - ¦ - b pw AhÀ ]-¦p-h-bv-¡p-¶p. A-tX-k-abw N-{µ-ti-J-c³ h-[-¯n-\p ]n¶m-se kn.]n.F-½n cq-]-s¸« {]-Xn-k-Ôn cq-£-am-bn Xp-Scp-I-bm-Wv-. C-¶-se-bpw ]n-W-dm-bn s]mXp- ] - c n- ] m- S n- b n hn.F- k n- s â \n- e - ] m- S p- I Ä- s ¡- X n- s c ]- t cm£-hn-aÀ-i-\w D-¶-bn-¨p. Ip-ewIp-¯n {]-tbm-K-¯n-s\-Xn-sc cq£-am-b hn-aÀ-i-\-§Ä G-äp-hmt§- - n h- s ¶- ¦ n- e pw ]n³- h m§m³ X-bm-dm-bn-Ã. hn.F-kn-sâ \n-e-]m-Sp-I-sf cq£-am-b `m-j-bn I-S-¶m-{I-an¨v- kw-kv-Ym-\ sk-{I-t«-dn-b-äwKw hn.hn.Z-£n-Wm-aqÀ-¯n DÄs¸-sS \n-c-h-[n t\-Xm-¡Ä cwK-s¯-¯n. A-tX-k-a-bw hn.F-kn-sâ \ne-]m-Sp-IÄ-¡p ]n-´p-W-bp-am-bn kn.]n.sF. t\- X m- ¡ Ä cw- K s¯-¯p-¶-Xp kn.]n.F-½n-s\ hn- j - a n- ¸ n- ¡ p- ¶ p- - v - .

b-iz-¥v-]p¿- F-d-Wm-Ip-fw {]-tXy-I s{S-bn≥ 14 ap-X¬ _w-K-fp-cp: Cu am-kw 14 ap-XÂ Pq¬ 18 h-sc b-iz-´v-]p-cn-\pw Fd-Wm-Ip-f-¯n-\pw a-t[y {]-Xn-hm-c F-Iv-kv-{]-kv- s{S-bn³ kÀ-ho-kv- \S-¯pw.

Xn-¦-fm-gv-N-I-fn cm-hn-se 9.15 \p b-iz-´v-]p-cnÂ-\n-¶p bm-{X Xn-cn¡p-¶ 06543-mw \-¼À s{S-bn³ cm-{Xn 9.35 \v- F-d-Wm-Ip-f-s¯-¯pw. Xn-cn-sI cm-{Xn 11.15 \v- F-d-Wm-Ip-f-¯p-\n-¶p ]p-d-s¸-Sp-¶ 06544-mw \¼À s{S-bn³ A-Sp-¯ Zn-h-kw D-¨-bv-¡v 12 \p b-iz-´v-]p-cn F-¯nt¨-cpw. Cu s{S-bn-\n H-cp F.kn 2 S-bÀ, H-cp F.kn 3 S-bÀ, G-gp Éo-¸À, B-dp P-\-d sk-¡³-Uv- ¢m-kv- F-¶n-h-b-S-¡w 17 tIm-¨p-IÄ D--mIp-sa-¶p Z-£n-W-]-iv-Nn-a sd-bnÂ-th ]-{X-¡p-dn-¸n A-dn-bn-¨p.

c-l-ky dn-t¸mÀ-«v-: sIm-Sn kp-\n-bp-sS Po-h-\p `o-j-Wn I-®qÀ: Sn.]n. N-{µ-ti-Jc - ³ h[-t¡-kn-se ap-Jy-{]-Xn-sb-¶p kw-ib - n-¡p-¶ F³.sI. kp-\n Ip-amÀ F-¶ sIm-Sn kp-\n-sb sIm-e-s¸-Sp-¯m³ km-[y-X-bps--¶p t]m-eo-kv- c-l-kym-t\z-jW dn-t¸mÀ-«.-v Sn.]n. N-{µ-ti-Jc - ³ sIm-et- ¡-kn-sâ Np-cf - g- n-bW - s - a¦n sIm-Sn kp-\n-bp-sS sam-gn-Ifm-bn-cn-¡pw \nÀ-Wm-bI - w. C-Xn-s\ `-b-s¸-Sp-¶ B-sc-¦nepw Cu km-lN - c - y-¯n sIm-Sn kp-\n-sb A-]m-bs - ¸-Sp-¯m³ km[y- X - b p- s - ¶ m- W v - Câ- e n- P ³- k v hn-`m-Kw B-`y-´-c-h-Ip-¸n-\p dnt¸mÀ-«v- \Â-In-bn-cn-¡p-¶X - .v- C-Xnsâ-bS- n-kY v- m-\¯ - n A-PR v- m-X ar-X-tZ-l-§Ä F-hn-sS I-s- ¯n-

bm-epw D-S³ N-{µ-ti-Jc - ³ h-[t¡-kv- A-t\z-jn-¡p-¶ {]-tXy-Ikw-Ls - ¯ A-dn-bn-¡W - s - a-¶-v B`y-´c - h-Ip-¸v- F-Ãm t]m-eo-kv- kvtä-j\ - n-te-¡pw \nÀ-tZ-iw \Â-Inbn-«p--v-. v- m-S,v- IÀ-Wm-SI - Xp-S§ - n-b X-an-g\ kw-kY -v m-\§ - f - n-te-¡pw t]m-eo-k-v Cu A-`yÀ-Y-\ \Â-In-bn-«p--v . tIc-fm t]m-eo-kv- sIm-Sn kp-\n-bp-sS t^m-t«m A-\y kw-kY v- m-\ t]meo-kn-\p ssI-am-dn. A-Xn-\n-sS sIm-Sn kp-\n sIm-Ãs¸-«p-sh-¶ X-c¯ - n C-¶s - e A`yq-lw {]-Nc - n-¨X - p t]m-eo-kn-s\bpw sh-«n-em-¡n. G-sd I-gn-ªvCu hmÀ-¯ sX-äm-sW-¶p t]meo-kv- .

N-{µ-ti-J-c≥ h-[w: {]-Xn-Iƒ 12 t]¿ tIm-gn-t¡m-Sv-: d-h-eq-j-W-dn amÀ-Iv-kn-kv-äv ]mÀ-«n t\-Xm-hvSn.]n. N-{µ-ti-J-c-s\ h-[n-¨ tI-kn DÄ-s¸-« 12 t]-cp-sS ]-«n-I {]-tXy-Im-t\z-j-W-kwLw X-bm-dm-¡n. Iz-t«-j³ kw-L-¯n-se AwK-§-fm-b sIm-Sn kp-\n-bpw d^o-Jpw ap-Jy-{]-Xn-IÄ. C-hÀ H-fn-hn-em-Wv-. H-cm-sf Iq-Sn At\z-j-W-kw-Lw I-kv-ä-Un-bnse-Sp-¯p. am-ln am-¡p-en kztZ-in X-¿n {io-tP-jn-s\-bmWp I-kv-ä-Un-bn-se-Sp-¯-Xv-. CtXm-sS N-{µ-ti-Jc - ³ h-[h - p-ambn _-Ôs - ¸-«p \m-ep t]À t]meo-kv- I-kv-ä-Un-bn-em-bn. sIm-Sn kp-\n-¡pw d-^o-Jn-\pw ]p-d-sa I-gn-ª Zn-h-kw I-kvä-Un-bn-em-b \m-Zm-]p-cw h-f-bw ap-Xp-Ip-än In-g-¡-bn kp-taml³, h- f - b w \n- e m- - p - ½  hS-t¡-]-d-¼-¯v- A-tim-I³, Imen-s¡m-fp-¼v- H.sI. a-t\m-P³ F-¶n-h-cpw ]-«n-I-bn-ep--v-. sIm-Sn kp-\n-bp-am-bn t\-cn-«p _-Ô-ap-Å-h-cm-Wp aq-¶p-t]cpw. tNm-Zyw sN-¿p-¶-Xn-\m-bn d-^o-Jn-sâ k-tlm-Z-c-s\ C-¶se t]m-eo-kv- hn-fn-¨p h-cp-¯n. sIm-e-]m-X-I-¯n-\v- D-]-tbmKn-¨ C-t¶m-h ImÀ hm-S-I-bvs¡-Sp-¯t- ¸mÄ d-^o-Jv- \Â-Inb sN-¡n-se H-¸v- hym-P-am-sW¶v - A- t \z- j - W - ¯ n I- s ¯n. ap-{Z-]-{X-¯n-se-bpw sN¡n-se-bpw H-¸p-IÄ d-^o-Jn-tâXm-Wv-. C-h-bn-em-Wp hy-Xymkw I---Xv-. H-cp am-kt- ¯m-fa - m-bn C-bmÄ

ImÀ hm-S-I-s¡-Sp-¯n-«v-. sIm-e]m-X-I-¯n-\p-ti-jw am-ln sNm¢n-¡-Sp-¯p-\n-¶v- Cu ImÀ t]meo- k v - I- s - S p- ¯ n- c p- ¶ p. s{sIw-{_m-©n-sâ lÀ-«v- B³Uv- tlm-an-ssk-Uv- hn-`m-K-¯n {]m-ho-Wyw t\-Sn-b D-tZym-K-kvY- s c DÄ- s ¸- S p- ¯ n- s Im- - p At\z-j-W-kw-L-s¯ hn-]p-eo-Icn-¡m-\m-Wv- B-tem-Nn-¡p-¶-Xv-. {I- a - k - a m- [ m- \ Np- a - X - e - b p- Å tem-¡Â t]m-eo-km-Wv- A-t\z-

j-Ww \-S-¯p-¶-Xv-. sIm-e-]m-XI-tam {]m-[m-\y-aÀ-ln-¡p-¶ a-äp {In-an-\ Ip-ä-Ir-Xy-§-tfm D- m - b m 72 a- W n- ¡ q- d n- \ p tij- h pw {]- X n- I - s f I- s - ¯ m- \ mbn-sÃ-¦n A-t\z-j-Ww s{sIw{_m-©n-\v- G-sä-Sp-¡m-\p-Å hyh- k v - Y \n- e - \ nÂ- ¡ p- ¶ p- - v - . N-{µ-ti-J-c-sâ sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-Ô-s¸-«p {]-[m-\ {]Xn- I - f m- s c- ¶ p I- s - ¯ m³ tem-

¡Â t]m-eo-kn-\m-sb-¦n-epw ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-«n-Ã. Cu km-lN- c y- ¯ n- e m- W v - A- t \z- j - W w {]-Xy-£¯ - n s{sIw-{_m-©n\p ssI-am-dm-sX A-t\z-j-W kw-L-s¯ hn-]p-eo-I-cn-¡m³ B-tem-Nn-¡p-¶-Xv-. tI- k - t \z- j - W - ¯ n taÂt\m-«w h-ln-¡p-¶-Xp s{sIw{_m- © v - F.Un.Pn.]n. hn³k¬ Fw. t]m-fm-Wv-. s{sIw{_m-©n \n-¶v- Un-ssh.F-kv.]n. sI.hn. k-t´m-jv- Ip-amdpw am- { X- a m- W n- t ¸m- g p- Å - X v - . kw-L-¯n-se dq-d F-kv-.]n. cm-Pv-tam-l³, sl-Uv-tIzm-t«-gvkv F.sF.Pn. A-\q-]v- Ip-cp-hnf tPm¬, X- e - t i- c n Unssh.F-kv.- ]n. ju-¡¯ - e - n, hS-I-c Un-ssh.F-kv-.]n. tPm-knsN-dn-bm³, Ip-äym-Sn kn.sF. s_-¶n DÄ-s¸-sS-bp-Å 38 t]cpw t]m-eo-kn-sâ {I-a-k-am-[m\ Np-a-X-e h-ln-¡p-¶ hn-`mK-§-fn-ep-Å-h-cm-Wv-. Cu km-l-N-cy-¯n s{sIw{_m-©n-se Iq-Sp-X t]-sc DÄ-s¸-Sp-¯p-¶-Xp tI-k-t\zj-W-¯n-\p th-K-X Iq-«p-sa-¶ \n-K-a-\-¯n-em-Wp D-¶-X t]meo-kv- hr-¯-§Ä. {]-Xn-I-sf I- s - ¯ p- ¶ - X n- \ pw {]- X n- ] - « nI-bpw Ip-ä] - {- Xw k-aÀ-¸n-¡p-¶Xn-\p ap-¼p-Å 'kv-{In-]v-äv s{]mko-PyÀ hÀ-¡p'I-fpw a-äpw sN¿m³ th- - n - b m- W p Iq- S p- X  s{sIw- { _m- © p Aw- K - § - s f DÄ-s¸-Sp-¯p-¶-Xv-. A-tX-k-abw A-t\z-j-W-kw-L-s¯ hn]p- e o- I - c n- ¡ p- ¶ D- ¯ - c - h p


6

-tZiobw

10 shÅn, sabv 2012

FbÀC´y cmPym´c _p¡nwKpIÄ 15hsc \nÀ¯n Cdm\n \n¶pw k½À±w

Csöv tI{µkÀ¡mÀ

\yqUÂln: ss]eäpamcpsS kacs¯¯pSÀ¶p {] XnkÔnbnemb FbÀ C´y cmPym´chnam\ kÀhokpIfpsS _p¡nwKv tabv 15hsc \nÀ¯n. bqtdm¸nte¡pw hSt¡Atacn¡bnte¡papÅ kÀhokpIfpsS _p¡nwKmWv {][m\ambpw FbÀC´y \nÀ¯nbXv . AtXkabw tcmKmh[nbn {]thin¨ 293 ss]eäpamtcmSp hymgmgvN cmhnse 10\v ap³]v tPmen¡p Ibdm³ FbÀC´y Bhiys¸«ncp¶p. F¶m C´y³ss]eäv k v KnÂUv

(sF]nPn) AwK§fmb 12t] À IqSn C¶se tcmKmh[nbn {]thin¨p. CtXmsS tcmKmh[nbnÂ{]thin¨ ss]eäpamcpsS F®w305 Bbn. kacs¯XpSÀ¶v AarÕÀþUÂlnþsSmtdmtâm hnam\w FbÀC´y d±m¡nbn«pWv S v . UÂln, apwss_ F¶nhS§fn \n¶pambn 20 kÀhokpIfmWv C¶se d±m¡nbXv. \yqtbmÀ¡v, Nn¡mtKm, {^m¦v ^ À«v , dnbmZv, jmwKvlmbn, knbqÄ F¶nhS§fnte¡pÅ

\qdp IW¡n\v bm{X¡msc ] WnapS¡v _m[n¨n«pWvS.v kacw XpScp¶ ]Ým¯e¯n H¼Xv ss]eäpamsc IqSn FbÀ C´y amt\Pvsaâ v ]ncn¨phn«p. CtXmsS kacs¯¯pSÀ¶v ]ncn¨phn« ss]eäpamcpsS F®w 45 Bbn. AXn\nsS ss]eäpamcpsS kacw tImSXnbe£yamsW¶pw kacw \S¯p¶ ss] eäpamÀs¡Xnsc \nba\S] SnsbSp¡Wsa¶pw Bhiys¸«v FbÀC´y amt\Pv s aâ v kp{]owtImSXnsb kao]n¨p.

kacw \nbahncp²amsW¶v UÂlnsslt¡mSXn C¶se D¯chn«ncp¶p. Cu]Ým¯e¯nemWv FbÀ C´y amt\Pvsaâ v kp{]owtImSXnsb kao]n¨Xv. AtXkabw, kacw \S¯p¶ ss]eäpamcpambn NÀ¨ \ S¯nsöv ]dªn«nsöv thymabm\ a{´n APnXv knwKv ]dªp. tImSXn D¯chv A\pkcn¡m³ XbmdmIm¯ ss]eäpamcpambn F§s\ bmWv NÀ¨ \S¯pIsb¶pw a{´n tNmZn¨p.

Btcm]Ww C³jqd³kv ]n. NnZw_c¯nsâ ]pXnb _nÃn\v AwKoImcw aI³ \ntj[n¨p s N s s ¶ : 2 0 0 6 þ s e FbÀskÂþamIvknkv CS]mSn t\«apWvSm¡nsb¶ Btcm] Ww tI{µ B`y´ca{´n ]n. NnZw_c¯nsâ aI³ ImÀ¯n \ntj[n¨p. Xsâ IpSpw_¯nse Bcpw Hcp sSentImw I ¼ \ n b p s S b p w HmlcnIÄ hm§pItbm ssIhiwhbv¡pItbm

sNbvXn«nÃ. bmsXmcp ASnØm\ hpanÃmsXbmWv X\ns¡Xntc Btcm]Ww D¶bn¡p¶Xv. Icmdn X\n¡v b msXmcp ]¦pansöpw At±lw ]dªp. ImÀ¯n¡p amIvknkv sSentImw I¼\nbn A©p iXam\w HmlcnbpWv S mbncp¶psh¶p _nsP]n t\Xmhv biz´v kn³l ]mÀesaân Btcm]n¨ncp¶p.

\yqUÂln: ]pXnb C³jqd³kv _nÃn\v tI{µ a{´nk`m tbmKw AwKoImcw \ÂIn. C³jqd³kv taJebn t\cn«pÅ hntZi\nt£]w 26iXam\ ambn \ne\nÀ¯nbn«pWv S v . s]mXptaJem C³jqd³kv I¼\nIÄ¡v hn]Wbne \n¶v hn`h kamlcWw \S¯p¶Xn\v A\phmZw \ÂIp¶XmWv

temIwkÀt¡mkn cmPnh¨p. cmjv{Sobw aXn-bm-¡n-tb¡pw ]mcokv : {^©v {]kn-Uâ v sXc-sª-Sp-¸n tXmä-Xns\ XpSÀ¶v \nt¡m-fmkv kÀt¡mkn Øm\w cmPn-h¨ - p. {][m-\a - {´n {^m³t¦mkv ^nÃn- b - W n\v At±lw cmPn-¡¯v ssIam-dn. sNmÆmgvN ]pXnb {]kn-Uâpw tkmjy-enÌv ]mÀ«n t\Xm-hp-amb {^m³kzm Hfmµv kXy-{]-XnÚ sNbvXv A[n-Im-ct- a¡pw.sXcsª-Sp-¸n Hfm-µn\v BsI t] mfnw-Knsâ 51.9 iX-am\w thm«p e`n-¨t- ¸mÄ kÀt¡m-kn¡v 48.1 iX-am\w thm«p t\Smt\m Ignªp-Åp. Ccp-]Xv hÀj-§Ä¡v tijw BZy-am-bn-«mWv tkmjyenÌv t\Xmhv {^m³knsâ {] knUâmIp¶-Xv. G{]n 22 \v \S¶ {]mY-anI du­v Ce-£\ n Hfmµv 28.63 iX-am\w thm«p t\Sn-b-t¸mÄ kÀt¡m-kn¡v 27.18 iX-am\w thmt« t\Sm-\mbn-Åq.1988  \S¶ Ce-£\n-emWv BZy-ambn tkmjy-enÌp-IÄ {^m³kv `cn-¡p-¶-Xv. A¶p {]knUâp ]Z-¯n-se-¯nb {^m³kzm an¯-dm³Uv 1995 Â

\nt¡m-fmkv kÀt¡mkn Øm\-sam-gnª tijw {^©v {] kn-Uâm-Ip¶ BZy tkmjy-enÌv ]mÀ«n-Im-c\ - mbn CtXmsS 57 Imc-\ mb {^m³kzm Hfm-µ.v AtX-ka- bw sXc-sª-Sp-¸n I\¯ ]cmPbw Gäp-hm-§nb {]kn-Uâ v kmÀ tImkn cmjv{Sobw hnSp¶p F¶v dnt]mÀ«p-IÄ . cmjv{Sobw aXnbm¡n ]gb A`n-`m-jI - h - r-¯n-bn-

te¡v aS-§m-\mWv B{K-ln-¡p-¶sX¶v kmÀtImkn am[y-a§ - Ä¡v \ÂInb A`n-ap-J¯ - n kqN\ \ÂIn. kzmX-{´yhpw kzImcy Pohn-Xhpw Xncn-¨p-]n-Sv¡m-\mWv kmÀtImkn B{K-ln-¡p-¶s - X¶v At±-l¯ - n-sâ Dä-an-{X-§Â ] d-bp-¶p.

_nÃv. BtcmKy C³jqd³kv I¼\nIfpsS Ipdª aqe[\w 50 tImSn cq]bm¡p¶Xn\pw _nÃn \nÀtZiapWvSv. tPmenØe¯v kv{XoIÄs¡Xncmb AXn{IawXSbp¶Xn\pÅ _nÃn\pw tI{µ a{´nk`m tbmKw A\paXn \ÂInbn«pWvSv. ho«p tPmen¡mscbpw _nÃnsâ ] cn[nbn DÄs¸Sp¯nbn«pWvSv.

\yqUÂln: Cdm\n \ n¶pw F® Cd¡paXn sN¿p¶ hnjb¯n Atacn¡bpsS `mK¯p\ n¶pw C´ybv¡v bmsXmcp k½À±hpw Csöv tI{µkÀ¡mÀ hyIvXam¡n. Cdm \n¶pw F® Cd¡paXn sN¿cpsX¶hn[¯nepÅ bmsXmcp k½À±hpw bpFkv kvtääv sk{I«dn lnÃcn ¢nâsâ kµÀi\ thfbn DWvSmbn«nsöv tI{µ s]t{Smfnbw hIp¸v a{´n Pbv]m sdÍn temIvk`bn ] dªp. Cdm\n \n¶pw F® Cd¡paXn sN¿p¶ Pbv]m sdÍn hnjb¯n F´p GsX¦nepw cmPy§Äs¡Xntc Xocpam\hpw ssIs¡mÅm³ Npa¯p¶ cmPy¯n\v kzmX{´yapsWvS¶v b p F ³ Pbv ] mÂsdÍn ]dªp. hne¡pIsf am{Xta C´y C¯cw hnjb§fn aäv _ l p a m cmPy§fpsS A\paXn C´y ]cnKWnt¡WvSXnsöpw \nt¡WvSXmbpÅqsh¶pw {]tXyI hnjb§fn Pbv]m sdUv[n hyIvXam¡n.

D¯À {]tZ-in A`n-am\ sImesb\ymbn-I-cn¨p Un sF Pn ¡v Øe-wam-äw D¯À{]-tZ-in A`n-am\ sImesb \ymbo-Ic- n¨p kwkm-cn¨ kl-d³ ]pÀ Un sF Pn kXojv IpamÀ a[p-dns\ Øew amän. eIv\u Un Pn ]n slUvIzmÀt«gvkn-te-b¡ v mWv a[p-dns\ Øew amän-bX - .v kl-d³ ]pcnâ Npa-Xe \ÂIn-bn-«p-ÅX - v. a¡sf X«n-sIm­p-t]mbXmbn ]cmXn \ÂInb BtfmSv ktlm-Zc - ntbm aItfm Hfn-t¨m-Sp-I-bm-W-¦n H¶pIn Ahsf sImÃ-Ws - a¶pw AÃ-¦n Hfn-t¨m-«¯ - n eÖn¨v Bß-lXy sN¿-Ws - a¶pw Un

sF Pn kXojv IpamÀ a[pÀ ] d-ª-Xv hnhm-Z-am-b-Xn-s\-¯pSÀ¶mWv Øew amäw. bp ]n apJy-a{´n AJn-tejv bmZ-hnsâ \nÀt±-i{- ]-Im-ca - mWv kXojv IpamÀ a[p-cns\ Øew amän-bs - X-¶mWv dt¸mÀ«v. kw`hw Kuc-hI - c - a - mb hnj-ba - m-sW¶pw kw`-hs - ¯-¡p-dn¨v At\z-jWw \S-¯p-sa¶pw DtZym-K-س IpäIm-c\ - m-sW¶v I­m \S-]S- n-sbSp-¡p-sa¶pw AJn-tejv bmYhv C¶se hyà-am-¡n-bn-cp-¶p. Quick Reply

kndn-b-bnse B{I-a-W-§Ä A]-e-]-\obw. bp F³ c£ kanXn

Uam-kv¡kv: kndnb Xe-Øm\-ambn Uam-kvIk - n 55 t]À sImÃ-s¸« ImÀt_mw_v B{Ia-W§ - sf bp F³ c£m-ka - nXn ià-ambn A]-e] - n-¨p. sX¡³ Ua- k v I - k nse AevJkmkv taJ-eb - nse Xnct¡-dnb tdmUnev hymgmgvN cmhn-se-bmWv BZy kvt^mS-\ hpw \S-¶p. hoSp-IÄ¡v t\ cbpw sjÃm-{I-a-W-ap-­ï m-bn. tIm^n A¶sâ kam-[m\ t^mc-ape {]Imcw bp F³ \nco-£I - À kndnb³ ]cy-S\w

\S-¯p-¶X - n-\n-sS-bmWv B{I-aW-apï-­mb - X - v. C¯cw B{I- a - W - § Ä BhÀ¯n-¡m-Xn-cn-¡m³ F{Xbpw s]«¶v bp F³ Ad_v eoKv {]Xn-\n[n tIm^n A¶sâ kam-[m\ ]²-Xn-tbmSv kl-Icn-¡W - s - a¶v kndn-bb - nse FÃm ]mÀ«n-It- fmSpw c£m-ka - nXn {] kvXm-h\ - b - n-eqsS A`yÀYn-¨p. Xo{h-hmZw cmPym-´c kpc£bv¡pw kam-[m-\¯ - n\pw shÃphn-fn-bm-sW¶pw e£y-sa-´mbmepw C¯cw {]hÀ¯-\§ - Ä

Hcn-¡epw km[q-Ic - n-¡m-\m-hm¯-Xm-sW¶pw c£m-k-anXn A`n-{]m-bs - ¸-«p. Xo{h-hm-Z¯ - n-se-Xnsc BtKmf bp²w F¶ hnj-b¯ - n tbmKw tNÀ¶ tij-amWv c£mkanXn kndn-b-bnse B{I-a-W-§sf ià-ambn A]-e] - n¨p {]Øm-h\ ]pd-s¸-Sp-hn-¨X - v. Cu hÀjw kndn-b-bn \ S¶ kvt^mS-\§ - f - n Gähpw cà cqjn-Xa - m-bn-cp¶p hymgmgvN \S-¶X - v.


ImgvN-¸mSv shÅhpw shfn-¨hpw CÃm-Xm-Ip-t¼mÄ th\ G¯n-b-tXmsS IpSn-sh-Å-£m-a-¯n-s\m¸w sshZypXnbpw Hfn-¨p-Ifn XpS-§n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. ØnXn F§s\ t\cn-S-W-sa¶v Xe-¸-¯n-cn-¡p-¶-hÀ¡vXs¶ henb ]nSn-bn-Ã. AXp-sIm-ï ­ m-WtÃm BZyw Hcp aWn-¡qÀ temUvsj-UnwKv \nÝbn¨ tijw ]n¶oSv cm{Xn-Im-e-t¯¡v Ac-a-Wn-¡qÀ am{Xw F¶p-am-än-]-d-tb-n­-h-¶-Xv. tI{µ-¯n \n¶v {]Xn-Zn\w A¼Xv saKm-hm«v IqSn e`n-¡p-sa¶v Dd-¸m-bXpw A\p-Iqe ØnXn kwPm-X-am-¡n-bn-«p-s-­¶mWv sshZypXn t_mÀUv A[nIr-XÀ ]d-bp-¶-Xv. F¶m Pe-£maw t\cn-Sm-\pÅ hgn-I-sf¡p-dn-s¨m¶pw hm«À AtXm-dn-«n-bn \n¶v Adn-bn-s¸m-¶p-an-Ã. P¸m³ ]²-Xn-bpsS t]cn ]¯p-hÀj-ambn \S-¡p¶ Ipgn¡epw Inf-bv¡epw ss]¸n-Sepw Ct¸mgpw \S-¡p-¶p-­v. t\cs¯ ap«n-ÃmsX shÅw In«n-sIm-­n-cp¶ Øe-§-fnepw Ct¸mÄ AXv In«m-Xm-bn-cn-¡p¶p F¶mWv ta·-bmbn Nq­ïn-¡m-«m-hp-¶-Xv. {]Jym-]nX temUvsj-UnwKv Ac-a-Wn-¡qÀ am{X-am-sW¦nepw A{]-Jym-]nX cq]-¯n C\n-bpÅ \mfp-IÄ ISp¯ sshZypXn \nb-{´-W-amIpw A\p-`-hn-t¡ï-­n-h-cn-I. {]tXyIn¨pw {Kma-{]-tZ-i-§-fn Ct¸mÄ Xs¶ ØnXn cq£-amWv. \nb-{´-W-§Äs¡m¸w sshZypXn \nc-¡nepw Imcy-amb hÀ²-\bv¡v If-sam-cp-§p-¶-XmWv D]-t`m-KvXm-¡sf ip]mÀibmWv sshZypXn t_mÀUv sdKp-te-ädn I½o-j³ ap¼msI kaÀ¸n-¨n-«p-Å-Xv. ]pXnb km¼-¯nI hÀjw t_mÀUnsâ dh\yqI½n 4000 tImSn cq]-bmbn Db-cp-sa-¶mWv IW-¡m-¡p¶-Xv. \nc¡v hÀ²-\-b-ÃmsX asäm¶psImï­pw CXv t\cn-Sm\m-hn-sö \ne-]m-Sn-em-Wv sshZypXn t_mÀUv. KmÀlnI D]t`m-àm-¡-fnse BZy kvfm_p-Im-cnÂ\n¶v bqWn-än\v 35 ss] k A[nIw CuSm-¡m-\mWv Hcp-§p-¶-Xv. Ah-km\ Ém_pImÀ¡v hÀ²\ bqWn-än\v 1.50 Bbn-cn¡pw . DbÀ¶ Ém_n s]Sp-¶-hÀ¡v DbÀ¶ \nc¡v GÀs¸-Sp-¯p-¶-Xv A\o-Xn-sb¶v ]d-bm-\m-hn-sÃ-¦nepw BZy kvfm_p-I-fn-epÄs¸-Sp-¶-h-cpsS Imcyw CX-Ã. tI{µ-þ-kw-Øm\ _UvP-äp-I-sf-¯p-SÀ¶p-­m-bn-cn¡p¶ hne-¡-b-ä-¯nsâ `mcw Xm§p-¶-Xn-s\m¸w sshZypXn \nc¡pw IqSp-t¼mÄ IpSpw_ _UvP-än-ep-­m-Ip¶ Xmf-¸n-g-IÄ hfsc hep-Xm-bn-cn-¡pw. FÃm-h-scbpw H¶n¨p ]ngn-bm³ \ n¡p¶ t_mÀUv F´p-sIm-­mWv Ct¸mgpw IpSn-ÈnI ]ncn¡p¶ Imcy-¯n Aam´w ImWn-¡p-¶-sX¶v a\-Ên-em-Ip¶n-Ã. ap¼pw ]e-Ipdn ]d-ªn-«pÅ Imcy-am-Wn-Xv. Dt±iw 1250 tImSn-tbmfw t_mÀUn\v IpSn-ÈnI In«m-\p-s­-¶mWv IW-¡v. CXn GXmï­v ]Ip-Xnbpw h³InS kzImcy I¼-\n-I-fn \n¶p e`n-¡m-\p-Å-Xm-Wv. hnhn[ kÀ¡mÀ Øm]-\-§-fn \ n¶v ]cn-s¨-Sp-t¡-­-XmWv tijn-¡p¶ XpI. sshZypXn IpSn-ÈnI hcp-¯n-bn-«pÅ h¼³amÀ apS-¡-an-ÃmsX XpSÀ¶pw sshZypXn t\Sp-¶pï-­v. AXp-t]mse h³In-S-¡m-cmb D]-t`m-àm-¡-Ä Cu sshZyp-Xn-£m-a-¯n-\n-S-bnepw ImWn-¡p¶ [qÀ¯n\pw bmsXmcp Ipd-hp-an-Ã. \K-c-§-fnse {][m\ tdmUp-I-fn-eqsS H¶v \S-¶m ImWmw sshZypXn ZqÀ¯nsâ Hcp GI-tZi Nn{Xw. temUv sjUnw-Kn-s\m¸w sshZypXn D]-tbm-K-¯n IÀi-amb \nb-{´Ww IqSn-sIm-­p-h-¶n-sÃ-¦n KmÀlnI D]-t`m-àm-¡Ä C\nbpw IqSp-X hne \ÂIm³ \nÀ_-Ôn-X-am-Ip¶ kmlN-cy-ap-­m-Ipw. Pe-£maw CXp-hsc A[n-Ir-X-cpsS Kuc-h-amb {i²bnÂs¸-«-Xmbn ImWp-¶n-Ã. sshZypXn Ac-a-Wn-¡qÀ XS-Ês¸-«mepw \n¶p-]n-g¡mw F¶m IpSn-sh-Å-¯nsâ Imcyw AX-Ã. FÃm th\-enepw Pe-t£aw \odp¶ {]i-·mbn amdnbn«pw ØnXn IqSp-X Kpcp-X-c-am-Ip-¶-X-ÃmsX ]cn-lmc \S]-Sn-IÄ D­m-Ip-¶n-Ã. kln-sI« P\-§Ä ]te-S¯pw hm«À AtXm-cn«n DtZym-K-سamsc XS-ªp-sh-bv¡p-¶p. {]Xn-tj[ kqN-I-ambn IpS-§Ä tdmUn \nc-¯n-h-bv¡p-¶p. shÅw Npc¯m¯ ss]¸p-IÄ¡v ap¼n do¯v hbv¡p-¶p. Fs´ms¡ sNbvXn«pw BÀ¡pw Hcp Ipep-¡-hp-an-Ã. IpSn-shÅw \ÂIm³ Npa-X-e-s¸-«-hÀ C§s\ A\-§m-Xn-cp-¶m P\-§Ä F´psN-¿-Ww.

Ncn-{X-¯n C¶v 1988 C´y s]mJvdm-\n aq¶p AWp ]co-£-W-§Ä \S¯n

11 shÅn sabv 2012

7

CXm Hcp bYmÀY aÕy-I-\yI! Hmkvt{S-en-bsb Bthiw sImÅn-¡p¶ IS kv{XobpsS IY saÂ_¬: IY-I-fnepw kn\n-a-I-fnepw am{Xw ]cnN-b-s¸-«n-«pÅ aÕy-I-\yI Hmkvt{S-en-bsb Bthiw sImÅn-¡p-¶p. Bg-¡-S \o´Â¡mcn-bmb l¶m {^mÌÀ F¶ tamU-emWv aÕy-I-\y-I-bmbn Bfp-Isf A¼-cn-¸n-¡p-¶-Xv. shÅ-¯n\-Sn-bn Gsd t\cw izmkw ]nSn-¡m³ Ign-hpÅ ChÀ \ nÀ½n¨ at\m-l-c-amb aÕy DS-emWv am[y-a-§-fp-sSbpw aäpw {i² ]nSn¨p ]äp-¶-Xv. aq¶p-h-b-kp-­m-bn-cp-¶-t¸mÄ apX aÕy I\y-I-fpsS IYI-fn BIr-jvS-bm-bn-cp¶p l¶. Ct¸mÄ ap¸-¯mdp-h-b-kpÅ ChÀ temkv G³PÂkn-emWv Xma-kn-¡p¶-Xv. 1984  ]pd-¯n-d-§nb kv¹mjv F¶ kn\n-a-bn Umcn l¶ Ah-X-cn-¸n¨ aÕy-I-\y-I-bpsS thj-amWv H¼Xv hb-kp-Im-cn-bmb l¶sb Bthiw sImÅn-¨Xv. XpSÀ¶mWv BZy aÕymhm \nÀ½n-¨-Xv. tamUepw \Snbpw s]Àt^m-a-dp-sam-s¡bmbn {]hÀ¯n-¡p¶ ChÀ Xnanw-K-e-§Ä¡pw tUmÄ^n\p-IÄ¡pw F´n\v {kmhpIÄ¡p-sam¸w hsc-bmWv \ o´p-¶-Xv.. cï­v an\p-«p-k-abw hsc izmkw ]nSn-¡m³ Ign-hpÅ l¶ 45 aoäÀ Bg-¯n hsc \o´pw. Hcp aÕy -I\yIsb A\p-kva-cn-¸n¡p-¶Xp t]mse-bmWv ChcpsS shÅ-¯nse Ne\w tSmwtKm-bnse hmhp Zzo]n Xnanw-K-e-th-«-bvs¡-XnscbpÅ {]Nm-c-W-¯n\pw l¶bpsS klmbw A[n-Ir-XÀ tXSp-¶p. A[n-Ir-X-cp-ambn \S-¯nb NÀ¨-bvs¡m-Sp-hnemWv t^mt«m-{Km-^-dmb sSUv t{Kmw_n-bp-hp-ambn l¶bpw `À¯mhpw tSmwtKmbn-se-¯n-b-Xv. ChnsS \n¶pamWv at\m-lc Zriy-§Ä ]IÀ¯n-b-Xv. Hcp tUm¡p-

saâ-dn-bnepw kam-\-cw-K§Ä DÄs¡m-Ån-¨p-«p-­v. Hcn-¡Â Xnanw-K-e-¡pªv Xsâ t\tc BImw-jtbmsS F¯n-bn-cp-s¶¶pw l¶ HmÀ¡p¶p. Ch hfsc D¨-¯n Nqf-a-Sn-¡m-dp-v­. CXv shÅ-¯n-\-Sn-bnse Gähpw \à A\p-`-h-am-sW¶pw ChÀ ]d-ªp. Ct¸mÄ sSUv FSp¯ Nn{X-§Ä Ip«n-I-fpsS _p¡p-I-fnepw aäpw D]-tbm-Kn-¡p-¶p-­v. CXn\v ap¼v P¸m-\nse sXbvPn-bn tUmÂ^n-\p-Isf kwc-£n-¡p-¶-Xn-\pÅ {ia¯n-sâbpw `mK-am-bn-cp-¶p. ]Ip-Xn-tbmfw tUmÂ^n-\pIfpw th«-bm-S-s¸-Sp-¶p-s­¶pw Ch-bn-tesd F®-¯n\pw ]mXn-h-bkv IS-¡m³ Ignbn-söpw l¶ ]d-ªp. a\p-jy-tcmSv s]«¶v CW§p-¶-Xp-sIm-­mWv Chsb ]nSn-Iq-Sp-¶-Xv. tUmÄ^n-\pIsf ]nSn-Iq-Sp-¶-Xv Hgn-hmt¡-­-Xm-sW¶pw ChÀ Iq«nt¨À¯p. CXn\p c­v hÀj-§Ä¡v tijw l¶ {kmhp-IÄs¡m¸hpw \o´- \S-¯n-bn-cp¶p. Chbv¡v ]Xn-\mev ASnbn-tesd \of-ap-m­ -bn-cp-¶p. saIvkn-tIm-bnse Hcp Zzo] n\v kao-]-am-bn-cp¶p Cu {] I-S\w Ch B{I-an-¡p-I-bmsW-¦n c£-s¸-Sp-¶-Xn\v {]tXyI IqSp-IÄ H¸w sIm­m-t]m-Im-dp-s­-¦nepw Chsbm¶pw bYmÀY-¯n ] cym-]vX-a-Ã. aÕy-hm sIm­v km[m-cW-tb-¡mÄ thK-¯n \ o´m³ Ign-bm-dp-sW¶pw l¶ ]d-ªp. ^nenw ta¡dmb tdm_v s_\m-hnUvkv l¶-bpsS Pohn-Xs¯ Ipdn¨pÅ tUm¡p-saâ-dnbpw jq«v sN¿p-¶p-­v. tamU-se¶ \ne-bnepw IS Pohn-sb¶ \ne-bn-epÅ Pohn-X-amWv ] IÀ¯p-¶-Xv.

Nn´-I-fn-eqsS

I¯pIÄ am\y-·m-cpsS thjw [cn-¨hÀ \½p-¡n-S-bn thï­ Sn ]n N{µ tiJ-csâ sIme-]m-X-I-¯n\p ] n¶n Hcp hnhmZ hyh-km-bn-bpsS t]cpw ] d-ªp-tIÄ¡p-¶p-h-t{X. ]{X hmÀ¯-{]-Imcw D¶X tIm¬{Kkv t\Xm-¡fpw AWn-b-dbn Dï­-t{X. am[y-a-§Ä GXm-bmepw B tImkv BtLm-jn-¡p-I-bm-sW¶v tXm¶p-¶p. Hcp km[m-c-W-¡m-c³ F¶ \ne-bn CubpÅ-hÀ ]mtªms« bYmÀ° {]Xn-Isf Is­-¯pI Xs¶ thWw. AXm-bn-cn-¡Ww cmjv{Sob AÔX _m[n-¡m¯ P\-§-fpsS e£yw . Cu Ime-L-«-¯n P\ apt¶-ä¯nsâ Ips¯m-gp-¡n `c-W-Iq-S-§Ä hsc \new s]m¯n-bn-«p-­v. XoÀ¨-bmbpw {]Xn-Isf ] nSn-¡p-I, in£n-¡pI Gsd e£y-¯n\p th­n P\-tcm£w \½psS \oXn-]o-T-§Ä AhÀ¡v i£-hn-[n-¡-Ww. Ah-cpsS Øm\w I Xpd-

¦n Bh-s«. cta-i³ lqd

lÖv k_vknUn: hn[n kzmKXmÀlw!! lÖv k_vkoUn \nÀ¯-em-¡-W-sa¶ kp{] ow tImSXn h[nsb ]qÀ®-ambpw kzmKXw sN¿p¶p F¶p ]d-bm³ kt´m-j-ap-ï ­ v. k_vko-Un-bpsS t]cn \S-¡p¶ X«n-¸p-IÄ Hmtcm-¶mbn ]pd¯v h¶p-sIm-ï ­ n-cn-¡p¶ Cu thf-bn CXn\v XS-bn-Sm³ Xs¶-bm-hWw C¯-c-¯n-semcp hn[n h¶-Xv. lÖnsâ t] cn 5 hÀj-¯n-\nsS sh«n-¨Xv 800 tImSn-IÄ A[n-I-am-W-s{X. knwl-`m-Khpw hngp-§n-bn-cn¡p-¶Xv cmjv{Sob taem-f-·m-cpw. C¯-c-¯n B Ipw`-tIm-W-¯n XS-bn-Sm-s\-¦nepw Cu hn[n-sIm­vkm[n-¡s« F¶m-in¡mw Hcp hmb-\-¡m-c³

kz´w a\Êv amäm³ Ign-bm-¯-hÀ¡v asäm¶nepw amäw hcp-¯m³ Ign-bn-Ã. _ÀWmUv jm


8

10 shÅn, sabv 2012

tIcfw C¶v Ifn-¡f- ¯ - n I«¡v: 2004 \v tijw AI-se-\n¶v am{Xw I­v sImXn¨ IncoS e£y¯n-te-¡mbn tIcfw C¶v _q«v sI«p-¶p. 66 mw kt´mjw t{Sm^n tZiob ^pUvt_m-fn\v C¶v I«-¡n XpS-¡a - m-hp¶ _cm-¼Xn tÌUn-b¯ - n DZvLm-S\ - Z- n-hkw Xs¶ tIcfw If-¯n Cd-§p-¶p. _lvdn³ kabw 3 aWn¡v {Xn]p-csb tIcfw t\cnSpw XpSÀ¶v CtX thZn-bn alm-cmjv{S þ AcpWm-N {]tZiv aÕcw BWv. kt´mjv t{Sm^n-bn A©v XhW tIc-f-¯nsâ tKmÄ hebw Im¯ \mb-I³ t_m_n tPmk-^nsâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ bph-\nc c­pw I¸n-¨pÅ t]mcm-«¯n\v Hcp-§n-Ig- nªp {]ap-Jc - psS Akm-¶n-[y-¯nepw ]cn-Nb - ¡ - pd-hnsâ ]cn-an-Xn-bnepw acn-¨p-If - n¡p-sa¶ \nÝ-bZ- mÀVy-amWv Sow tIc-fsb \bn-¡p-¶X - v. ]Ip-Xn-tbmfw ]pXp-ap-J§ - f - p-ambmWv cmPys¯ Nmw]y³ kwØm\-am-Im³ tIcfw If-¯n-en-d§ - p-

Hfnw-]nIvkv Zo]w sXfnªp

kvt]mÀSvkv

hv\X - v. Ignª aq¶p hÀjhpw {]o IzmÀ«-dnepw AXn\p ap¼v IzmÀ«-dnepw XoÀ¶v t]mcm-«¯ - n \n¶mWv _cm-_Xn tÌUn-b¯nse kpµc ]p¯-In-Sn-bn tIcfw C¶v ho­pw XpS-§p-¶X - v. A©p XhW Nmw]y³amcpw GgpX-hW c­mw Øm\-¡m-cp-am-bn-«pÅ tIcfw Bdmw Inco-S¯ - n-te-¡pÅ BZy Nph-Sp-hb - v¸n . 2004  \yqUÂlnbn ]©m-_ns\ tXm¸n¨mWv ( 3þ2) tIcfw Ah-km-\a - mbn kt´mjv t{Sm^n t\Sn-bX - v. ]n¶o-Sn-t§m«v c­v XhW skan-bnepw Hcn-¡Â IzmÀ«dnepw aq¶v XhW {]o IzmÀ«-dn-epambn Ipgªp hoWp. ap³ C´y³ Xmcw Fw F tP¡-_nsâ ] cn-io-e\ - ¯ - n Cd-§p¶ tIcfw CXn-s\mcp Xncp-¯mWv e£y-anSp-¶X - v. 34 Soap-IÄ aÕ-cn-¡X - p¶ Nmw]y³jn¸v \men-S§ - f - n-embn aÕ-c§ - Ä Ac-t§-dp-¶p. kwØm\ Soap-IÄ¡v ]pdta ]Xnhp t]mse kÀho-kkpw dbnÂthkpw

cwK-¯p-­v. {][m\ thZn _cm-_Xn tÌUnbw . k¼Â]qÀ, `ph-t\-izÀ , _cm-KÀ F¶n-hS- § - f - n-emWv aäv thZn-IÄ. Ggp ¢mÌ-dp-If - n-embn {]oIzmÀ«À aÕ-c-§Ä. Hmtcm ¢Ì-dn \n¶pw IqSp-X t] mbnâ v t\Sp¶ Sow IzmÀ«-dn-se¯pw. Ignª hÀjs¯ IzmÀ«À ss^\-en-Ìp-IÄ F¶ \ne-bn _wKmÄ , ]©m-_v, kÀhok- k v , aWn- ¸ qÀ, tKmh , dbnÂthkv, Xan-gv\m-Sv, O¯okvKUv Soap-IÄ t\cn«p IzmÀ«dn-se-¯n-bn-«p-v­. BXn-tY-b-sc¶ \ne-bn HUo-jb - pw. \mep {Kq¸nembn IzmÀ«-dn-se-¯n-bn-«p-.v­ BXn-tYb-sc¶ \ne-bn HUo-jbpw \mep {Kq¸n-embn IzmÀ«-dn 16 Soap-IÄ. CXn \n¶pw {Kq¸v tPXm-¡Ä skan-bn-te-¡v. 13 mw XobXn tIcfw ho­pw {Xn]p-csb t\cnSpw. 15 mw XobXn lnam-N {]tZ-ip-ambmWv ]n¶o-SpÅ aÕ-cw.

sF ]n F  C¶v c­ïv aÕ-c-§Ä KmwKp-en-bpsS ]qss\ hmcntbgvkpw sht«m-dn-bpsS _m¥qÀ tdmb Ne-t©gvkpw X½n sF ]n F C¶v Gäp-ap«pw. _lvdn³ kabw 5.30 \v ]qss\-bn-emWv aÕ-cw. \ne-hnÂ

13 Ifn-IÄ Ifn¨ hmcn-tbgvkv 4 aÕ-c§ - f - n am{X-amWv hnPbw I­X - v. 8 t]mbnâp-­v. AtX-ka - bw Ifn¨ 12 Ifn-If - n \n¶pw 13 t]mbnâmWv tdmb Nme-t©gvkn-\p-ÅX - .v 6 aÕ-c§ - f - n AhÀ

hnP-bn-¨n-«p-­v. KmwKp-en-bpsS t\ Xr-Xz-¯n DÅ ]qss\bpsS ØnXn AÂ]w ]cp-§e - n-emWv Xm\pw. Ifn-¡f - ¯ - n Ccp-hcpw Gäp-ap-«p-t¼mÄ ]qss\¡v hn-Pbw A\n-hmcyw

tIc-f¯ - n Cu hÀjw tZiob sKbnwkv Cà GX³kv: e ­ï ³ Hfn-¼n-Ivkn-\pÅ sISm-Zo]w {Koknse GX³kn sXfn-ªp. C¶se BZy Hfn¼nIvkv \S-¶X - mbn Icp-Xs - ¸-Sp¶ Zo]w sXfn-¨X - v. ]pcm-X\ {Ko¡v tZh-KW - § - f - psS thj-aW - nª \So-\S- · - m-cmWv 2600 hÀjw ]g-¡apÅ At¸mtfm tZhsâ tlcm t£{X-¯n tIm¬tIhv andÀ D]-tbm-Kn¨v kqcy-{]-Imi¯n \n¶p sImfp-¯nb Zo]w Hfn-

¼nIv Zo]-in-Jb - n-te¡v ]IÀ¯nb-Xv. Cu Zo]-inJ {Koknepw {_«-\nepw {]bmWw \S¯pw. Hfn-¼nIv Zo]w sImfp-¯Â NS-§n CâÀ\m-jvW Hfn¼nIv I½nän {]kn-Uâ v PmwIzkv tdmsK, e­³ Hfn-¼nIvkv kwLm-SI kanXn Xe-h³ sk_m-Ìy³ tIm XpS-§n-bh - À ]s¦-Sp-¯p. HcmgvN \ofp¶ {Koknse Zo] inJ {]bm-W¯ - n\mWv C¶se

XpS-¡a - m-bX - v. At{Im-t]m-fokv AS¡w ]ucm-WnI {]m[m-\yapÅ A©v {Ko¡v \K-c§ - f - n ]cy-S\w \S-¯n-bt- ijw 1896  BZy B[p-\nI Hfn-¼nIvkv \S¶ GX³knse Hfn-¼nIv tÌUn-b¯ - n-se-¯pw. tabv 17\v e­-\nse Hfn-¼nIvkv {][m\ tÌUn-b-¯n F¯n-t¨-cp-¶Xn\p ap¼mbn AbÀe³Unepw ]cy-S\w \S-¯pw. Cw¥-n­Â 800 ssaemWv Zo]-inJm {]bm-Ww.

\yqsUÂln: tIc-f¯ - n Cu hÀjw tZiob sKbnwkv \S-¯m³ Ign-bn-söv tI{µ ImbnI hIp¸v a{´n APbv a¡m³ ]d-ªp. ASp¯ hÀjw sKbnwkv \S-¯m\m-Ip-sa-¶mWv {]Xo-£n-¡p¶-sX¶pw At±lw hyàam-¡n.sKbnwkv \S-¯m³ kwØm\w Bhiys¸« A[nI [\-kl - mbw DS³ A\p-hZ- n-¡p-sa¶pw sKbnwkn-\m-bpÅ Hcp-¡-§Ä F{Xbpw thKw ]qÀ¯n-bm¡m³ kwØm\ kÀ¡mcn\v \nÀt±iw \ÂIn-bn-«psï­¶pw ImbnI a{´n ] d-ªp.

4pmnews_11052012  

4pmnews - published from SPAC WLL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you